You are on page 1of 1

4.

0 RUJUKAN

Khairuddin Mohamad (2011). Siri Pendidikan Guru Literasi Bahasa Melayu, Shah
Alam: Oxford Fajar Sdn Bhd.

Shamsudin Othman & Abdul Rasid Jamian (2014). Pelaksanaan Elemen Sastera Dalam
Pengajaran Dan Pembelajaran Seni Bahasa Kurikulum Standard Sekolah Rendah.
(Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan Fakulti Pengajian Pendidikan).
University Putra Malaysia.

Majlis peperiksaan Malaysia. (2003). Mutiara Sastera Melayu Tradisional, Selangor Darul
Ehsan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shaiful Bahri Md. Radzi, Mohd., “Tradisi Bertulis: Prosa”, dalam Persuratan Melayu Tradisional
ke Moden, peny. Sahlan Mohd. Saman dan Shaiful Bahri Md. Radzi, (Bangi: Penerbit
Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000)

Hawijah Ahmad dan Md. Safea Mohamad, (1992) ’Nyanyian’ Aktiviti Bahasa: Siri Panduan Guru

KBSR. Jilid 7. Kementerian Pendidikan. DBP: KL.

Ahmad Ramli Zakaria & Osni Anuar Othman (1992), ‘Projek’ Teknik Pengajaran dan
Pembelajaran: Siri Panduan Guru KBSR. Jilid 4. Kementerian Pendidikan. DPB: KL.

Harun Mat Piah, (1989). Puisi Melayu Tradisional: Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.