You are on page 1of 86

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS
TAHUN ENAM

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS
TAHUN ENAM

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

i

Cetakan Pertama 2015
© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.

ii

DRAF100911 KANDUNGAN Rukun Negara v Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan vii Pendahuluan 1 Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah 1 Matlamat 4 Objektif 4 Fokus 5 Kemahiran Saintifik 5 Sikap Saintifik dan Nilai Murni 7 Elemen Merentas Kurikulum 16 Kemahiran Abad Ke 21 18 Kemahiran dan Nilai untuk Abad Ke 21 20 Profil Murid 21 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 23 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains 25 Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran 29 Organisasi Standard Kurikulum Sains 35 iii .

0 Buruj 70 Tema: Teknologi dan Kehidupan Lestari 12.0 Gerhana 68 11.0 Mikroorganisma 51 4.0 Bahan Buangan 66 Tema: Bumi dan Sains Angkasa 10.0 Kelajuan 62 Tema: Sains Bahan 8.0 Pengawetan Makanan 63 9.0 Peraturan Bilik Sains 50 Tema: Sains Hayat 3. DRAF100911 Tema: Pengenalan Kepada Sains 1.0 Kemahiran Saintifik 37 2.0 Daya 60 7.0 Pemeliharaan dan Pemuliharaan 58 Tema: Sains Fizikal 6.0 Mesin 71 iv .0 Interaksi antara Hidupan 55 5.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. memelihara satu cara hidup demokratik. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN • KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA • KELUHURAN PERLEMBAGAAN • KEDAULATAN UNDANG-UNDANG • KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. rakyat Malaysia.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. vi vi . berakhlak mulia. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. vii . tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

.

untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara men. dari segi intelek. emosi dan jasmani. Konsep ini berfokus kepada pembentukan modal insan sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi seimbang dari segi jasmani. kemahiran dan Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan nilai. merupakan satu bentuk pengklasifikasian bidang ilmu. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan seimbang. minat dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi gunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang 1 . emosi. Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang sains elektif. intelek dan sosial. Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains kepada penerusan dalam pembangunan negara. dard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah diban. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang khusus.PENDAHULUAN sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. Kimia. inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang yang lebih umum. rohani. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan BENTUK KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH di peringkat menengah atas adalah Biologi. Fizik dan Sains Tambahan. Konsep tunjang yang diperkenalkan dalam KSSR. rohani. Mata pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah fah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan atas adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains. pilihan kepada murid mengikut kecenderungan. Stan. Sekolah Rendah. Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsa.

Rajah 1: Tunjang KSSR 2 . Tunjang-tunjang Tunjang Komunikasi memberi penekanan kepada proses tersebut menggambarkan penstrukturan secara ekplisit menggabung jalin kemahiran berbahasa dalam bentuk lisan bidang ilmu. kemahiran Tunjang Komunikasi dan nilai yang menjadi asas kepada pembangunan insan yang berfikiran kreatif. membaca dan menulis. Bahasa Iban. Tunjang ini memberi Setiap tunjang saling berhubung kait dan bersepadu. kemahiran dan nilai dalam tunjang-tunjang yang lain. Ba- hasa Arab. fokus kepada kemahiran bahasa seperti mendengar dan bertutur. serta nilai tambah menaakul. Murid perlu menguasai kemahiran ini bagi membantu mereka dalam proses pemerolehan ilmu pengetahuan.Enam tunjang dikenal pasti mewakili bidang ilmu. Bahasa Tamil. Disiplin ilmu dalam Tunjang Komunikasi ialah Bahasa Malaysia. Penguasaan kemahiran berbahasa menyediakan murid untuk membuat pemilihan bahasa yang bertepatan dan sistematik dalam interaksi sosial. Bahasa Inggeris. kritis dan inovatif (Rajah 1). Bahasa Kadazandusun dan Bahasa Semai. dan bukan lisan semasa berinteraksi. Bahasa Cina. kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai murid. Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan. Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan.

Penglibatan dalam kegiatan kokurikulum seperti Seni Visual dan Pendidikan Muzik.Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Keterampilan Diri Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika memberi pene. kreativiti. Tunjang Keterampilan diri memberi penekanan kepada kanan kepada perkembangan jasmani dan kesihatan untuk pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kesejahteraan diri dan pemupukan daya imaginasi. negara dan global. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi penekanan kepada Tunjang Sains dan Teknologi penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. keluarga dan masyarakat. persatuan. rakan sebaya. serta penghayatan Tunjang Sains dan Teknologi memberi penekanan kepada semangat patriotisme dan perpaduan. Murid diberi peluang bakat dan apresiasi.  pengetahuan. Disiplin ilmu yang membangunkan aspek menyepadukan pengetahuan. dipelajari di bilik darjah dan mengamalkannya dalam kegiatan Kreativiti. bakat dan apresiasi dipupuk melalui Pendidikan kokurikulum. kemahiran dan nilai yang fizikal ialah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. kemahiran dan sikap saintifik diperkenalkan mulai Tahap II persekolahan. badan beruniform dan sukan memberi peluang kepada murid meningkatkan potensi diri sebagai pemimpin kepada diri. Disiplin ilmu yang penguasaan: terdapat dalam Tunjang Kemanusiaan ialah Sejarah yang  pengetahuan sains. kemahiran dan nilai dalam matematik  pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi 3 . kurikulum dan kokurikulum.

kreatif dan analitis bagi mem- buat keputusan dan menyelesaikan masalah. saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Sikap dan Nilai memberi penekanan 2. Sikap Dan Nilai 1. ilmu dalam tunjang ini merangkumi Pendidikan Islam bagi 4.Disiplin ilmu yang terdapat dalam Tunjang Literasi Sains dan OBJEKTIF Teknologi ialah Sains. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahi ran secara krtitis. menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. Tunjang Kerohanian. Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Meningkatkan daya kreativiti murid. yatan amalan agama. Disiplin 3. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. MATLAMAT 6. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. sikap dan nilai. kepercayaan. 5. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran kepada bidang pembelajaran yang berfokus kepada pengha. Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 2 bertujuan: Tunjang Kerohanian. Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk 7. Matematik. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. 4 . Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membo lehkan murid mengamalkannya. murid Islam dan Pendidikan Moral bagi murid bukan Islam.

tetapi juga mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari mencakupi pedagogi dan pentaksiran. kemahiran proses sains adalah seperti berikut: hiran saintifik dan kemahiran berfikir diterapkan. dan kemahiran manipulatif. tentang objek dan fenomena. Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. KEMAHIRAN SAINTIFIK pendengaran. objek atau fenomena berdasarkan Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains ciri yang sama. Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. Kemahiran ini dipupuk dan 5 . Pembelajaran Berfikrah jawapan secara bersistem. Penerangan tentang setiap berlaku apabila pendekatan inkuiri yang menekankan kema. Berfikrah. Pembelajaran Berfikrah adalah satu proses peme- rolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan Kemahiran Proses Sains yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. sentuhan. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Kemahiran Mengelaskan Menggunakan pemerhatian untuk saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk mengasing dan mengumpulkan menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik.FOKUS dicapai melalui aktiviti atau penyiasatan yang mesti dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran supaya Kurikulum Sains adalah berfokuskan kepada Pembelajaran pembelajaran sai ns menjadi bermakna. Pembelajaran Berfikrah bukan hanya Kemahiran proses sains membolehkan murid berfokus kepada kandungan yang hendak diajar.

inferens asabah. memilih. Menggunakan Memerihalkan perubahan parameter Pada masa yang sama pemboleh ubah 6 . pemboleh ubah ber- berdasarkan data. saiz. nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. rajah atau model. berat dan jisim dengan masa. secara operasi konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. hubungannya dengan pemboleh ubah graf. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah dan pengalaman yang lalu atau pemboleh ubah dimanipulasikan. peristiwa atau pola Membuat Membuat kesimpulan awal yang mun. perhubungan seperti lokasi. bentuk. menggunakan tatif dengan menggunakan nombor ruang dan masa isipadu. bergerak balas. jadual. gerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang sesuatu peristiwa atau pemerhatian. arah. daripada data yang dikumpulkan. Mentafsirkan Memberi penerangan yang rasional data tentang objek. menyusun dan asatan satu pemboleh ubah dima- mempersembahkan maklumat atau nipulasikan untuk memerhatikan idea dalam bentuk tulisan. lisan.Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuanti. Dalam sesuatu penyi- Berkomunikasi Menerima.

peralatan dan bahan sains dengan rumusan daripada penyiasatan tepat. mentafsirkan data sehingga mendapat 5. Kemahiran Manipulatif Membuat Membuat suatu pernyataan umum Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor hipotesis tentang hubungan antara pemboleh dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melaku- ubah yang difikirkan benar bagi kan perkara berikut: menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. 2. mengumpulkan data. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Melakar spesimen. yang lain dimalarkan. hipotesis. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. itu. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan untuk menentukan kesahihannya. 7 . SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. penyiasatan untuk menguji sesuatu 3. sains dengan betul. Pernyataan ini boleh diuji 1. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan Mengeksperimen Merancang dan menjalankan selamat. 4.

 Luwes dan berfikiran terbuka.  Menghayati dan mengamalkan.  Bekerjasama.  Berfikiran kritikal dan analitis.  Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains  Baik hati dan penyayang.  Berani mencuba.  Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan  Adil dan saksama. hidupan. data. 8 . Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku  Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara mengikut peringkat berikut: untuk memahami alam.  Menghargai sumbangan sains dan teknologi.  Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih  Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan dan sihat.  Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  Yakin dan berdikari.  Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi se.  Memberi perhatian serta respons.  Menghargai keseimbangan alam semula jadi. suatu perkara. berikut:  Sistematik.  Berhemah tinggi dan hormat menghormati.  Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam ke-  Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.  Berfikir secara rasional. sikap saintifik dan nilai murni. di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang  Bersifat objektif.

jujur dan ta- bah. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali. standard pembelajaran untuk Kemahiran Berfikir Kritis domain afektif ditulis secara eksplisit dimana yang sesuai. dalam pengajaran dan Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. bekerjasama. 9 . sifat. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan objek. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan dan mengelaskan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. berlaku secara berterusan. lajaran. cermat. pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni kualiti dan unsur sesuatu objek atau sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembe. peristiwa. sifat. Walau bagaimanapun. Guru digalakkan meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan standard kandungan yang berkaitan termasuk standard dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri.Dalam standard kurikulum ini. guru perlu sentiasa Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan adalah seperti berikut: eksperimen secara teliti.

berupaya menjanakan idea yang inovatif Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia kecondongan yang berpihak kepada atau menentang ada. 10 . sesuatu. bentuk atau bilangan. kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara Menganalisis Mengolah maklumat dengan berdasarkan penyiasatan. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi yang tinggi. yang sah. menguraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu Kemahiran Berfikir Kreatif konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Menyusun Menyusun objek atau maklumat Membuat Membuat pernyataan tentang hasil mengikut mengikut tertib berdasarkan kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan keutamaan kepentingan atau kesegeraan. keburukan. berdasarkan bukti atau dalil masa.Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat Menilai Membuat pertimbangan tentang se- mengikut tertib berdasarkan kualiti atau suatu perkara dari segi kebaikan dan kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz.

lukisan sesuatu peristiwa berdasarkan atau artifak. berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam Meramalkan Membuat jangkaan tentang bentuk seperti pernyataan.Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif dipercayai. berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu daripada kumpulan itu. Membuat Membuat kesimpulan awal yang konsep. yang mungkin benar dalam minda. adalah seperti berikut: Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan keseluruhan kumpulan dengan sesuatu perkara. keadaan atau gagasan inferens munasabah. mental membayangkan sesuatu idea. atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang atau pemerhatian. pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh 11 . keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau Membuat gambaran Membuat tanggapan atau corak perhubungan.

Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada kesahihannya.Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum Strategi Berfikir tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi benar bagi menerangkan sesuatu peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. 12 . proses berfikir. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti sesuatu konsep yang kompleks berikut: atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina mudah atau maujud yang pengertian. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Setiap perkara atau peristiwa. konsep atau model mempunyai ciri yang serupa. Pernyataan langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan ini boleh diuji untuk menentukan kreatif. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung.

rasional. adil dan saksama. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik.  Menganalisis  Mengitlakkan  Mengesan kecon.  Membuat gambaran dongan mental  Menilai  Menganalogikan Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi ber.kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan.Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian yang Kemahiran keputusan terbaik daripada beberapa al. Penguasaan kemahiran Strategi Berfikir berfikir kritis.  Membuat kesimpulan  Mereka cipta fikir. Berfikir ternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetap- Kritis Kreatif kan. Rajah 2 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan Rajah 2: Model KBSB dalam Sains strategi berfikir (KBSB). 13 .  Mencirikan  Membandingkan & Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara membezakan  Menjanakan idea  Mengumpulkan &  Menghubungkaitkan masalah terancang terhadap situasi yang tidak mengelaskan  Membuat inferens  Membuat urutan  Meramalkan pasti atau mencabar ataupun kesulitan  Menyusun mengikut Menaakul  Membuat hipotesis keutamaan  Mensintesiskan yang tidak dijangkakan. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih  Mengkonsepsikan mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat  Menyelesaikan masalah  Membuat keputusan penaakulan secara induktif dan deduktif.

4. Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai 3.Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran membuat keputusan secara bersistem. KBSB diperkenalkan. sains adalah seperti berikut: Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir dalam sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Memerhati Mencirikan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran Membandingkan dan dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum. analitis dan sistematik. membezakan 1999). Kemahiran 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses untuk mencapai tugasan berfikir. kreatif. Penguasaan Kemahiran Proses 2. Menghubungkaitkan Mengelaskan Mencirikan Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Membandingkan dan Proses Sains membezakan Mengumpulkan dan Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan mengelaskan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau 14 . KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Ia merupakan satu sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. 1. menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. seseorang perlu diperkembangkan dengan bimbingan guru. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan Untuk menguasai kemahiran proses sains.

Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir

Mengukur dan menggunakan Menghubungkaitkan Mentafsirkan data Membandingkan dan
nombor Membandingkan dan membezakan
membezakan Menganalisis
Mengesan kecondongan
Membuat inferens Menghubungkaitkan Membuat kesimpulan
Membandingkan dan Mengitlakkan
membezakan Menilai
Menganalisis
Membuat inferens Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan
Menganalogikan
Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental
Membuat gambaran Menganalisis
mental
Mengawal pemboleh ubah Mencirikan
Menggunakan perhubungan Membuat urutan Membandingkan dan
ruang dan masa Menyusun mengikut membezakan
keutamaan Menghubungkaitkan
Menganalisis

15

Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan
penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Oleh
Membuat hipotesis Mencirikan
itu dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu
Menghubungkaitkan
mengintegrasikan penguasaan kemahiran bersama dengan
Membandingkan dan
pemerolehan pengetahuan di samping penerapan sikap
membezakan
saintifik dan nilai murni.
Menjanakan idea
Membuat hipotesis
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
Meramalkan
Mensintesiskan
Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yang
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain
Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir
yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-elemen
ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan
Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat
menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen
Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan
merentas kurikulum dalam KBSR iaitu bahasa, sains dan
Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik
teknologi, kelestarian alam sekitar, nilai murni dan patriotisme
masih relevan untuk digunapakai dalam KSSR.
Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran
berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan
Elemen merentas kurikulum yang baharu, iaitu kreativiti dan
kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini standard
inovasi, keusahawanan, serta teknologi maklumat dan
pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara
16

komunikasi dikenal pasti sebagai pelengkap kepada usaha
TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (TMK)
memantapkan kualiti pelaksanaan KSSR. Berikut ialah  Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK dalam pengajaran
penerangan kepada elemen-elemen tambahan dalam dan pembelajaran iaitu:
 Belajar Mengenai TMK – bermaksud murid menguasai ilmu pengetahuan
KSSR: dan kemahiran ilmu yang khusus dalam bidang TMK iaitu Sistem Kom-
puter, Rangkaian, Sistem Maklumat, Multimedia dan Pengaturcaraan.
Pendedahan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang ini
ELEMEN BAHARU kepada murid diajar bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan
mereka.
KREATIVITI DAN INOVASI KEUSAHAWANAN
 Belajar Dengan TMK – bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu  Elemen keusahawanan merentas untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK. Antara perisian
diintegrasikan dalam pengajaran kurikulum merupakan satu yang boleh digunakan seperti MS Word , MS PowerPoint, MS Excel,
dan pembelajaran KSSR bagi pendekatan membudayakan Paint, Geometer’s Sketchpad dan Perisian percuma (freeware) belajar
membangun dan keusahawanan melibatkan proses
menaip Typing Tutor. Manakala perkakasan pula ialah seperti
mengembangkan tahap potensi pembentukan sikap seseorang
pencetak, pengimbas dan kamera. Pengajaran dan pembelajaran akan
kreativiti mengikut keupayaan usahawan, latihan dan pemikiran,
lebih berkesan, menarik dan seronok dengan menggunakan TMK.
individu murid. latihan kemahiran pengurusan
Penggunaan TMK sebagai alat dalam pengajaran dan pembelajaran di
perniagaan, aplikasi vokasional dan
 Kreativiti merujuk kepada peringkat sekolah rendah akan dapat menjadi kan murid lebih kreatif
teknologi serta amalan nilai moral
tindakan penghasilan idea, dan inovatif sesuai mengikut tahap pemikiran mereka.
dan etika dalam keusahawanan.
pendekatan atau tindakan baharu.
Inovasi pula ialah proses menjana  Penerapan elemen keusahawanan  Belajar melalui TMK – bermaksud penggunaan TMK untuk mengakses
idea dan mengaplikasi idea kreatif bertujuan membentuk ciri-ciri dan maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti
dalam konteks tertentu. amalan keusahawanan sehingga CD-ROM, DVD-ROM, perisian kursus dan Internet. Contoh belajar me-
menjadi satu budaya dalam lalui TMK dapat dilihat melalui penggunaan bahan seperti ensaiklope-
 Kreativiti dan inovasi saling
kalangan murid. dia, kamus dan video pembelajaran secara online, perisian kursus
bergandingan untuk memastikan
kedua-dua proses tersebut PPSMI, Portal E-bahan, EduwebTV dan Google Earth.
dilaksanakan dalam pengajaran
dan pembelajaran bagi  Semua pendekatan tersebut melengkapi antara satu sama lain dan perlu di-
pembangunan modal insan yang integrasi bagi membolehkan pelaksanaan sebagai mata pelajaran dan mer-
dihasratkan. entas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Adalah
disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek
atau tugasan.

17

Guru hendaklah memastikan kesemua elemen merentas KEMAHIRAN ABAD KE 21
kurikulum diterapkan secara efektif dalam proses
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
pengajaran dan pembelajaran demi melahirkan insan yang
Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid
dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
yang seimbang,berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip,
bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran
Hubungan elemen merentas kurikulum dalam
berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan.
pembangunan insan yang seimbang digambarkan melalui
Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang
Rajah 3.
diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada
peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai
kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan
kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran
berfikir.

Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak
tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBKK).Kemahiran berfikir ini menekan kepada
pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi.Bermula pada
tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Rajah 3: Hubungan Elemen Merentas Kurikulum telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBAT).
18

dan nilai serta mengaplikasikan pengetahuan.membuat keputusan. pembelajaran inkuiri. KBAT Penerangan Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan. Menilai  Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan. dan Thinking Hats bahagian kecil untuk memahami dengan serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah lebih mendalam serta hubung kait untuk menggalakkan murid berfikir. menilai dan mencipta seperti Jadual 1: Penerangan KBAT Jadual 1.kemahiran dan nilai dalam memberi justifikasi. membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah. peta minda. kemahiran. penyelesaian masalah dan projek.Guru dan murid perlu menggunakan alat Menganalisis  Mencerakinkan maklumat kepada berfikir seperti peta pemikiran.Murid diberi tanggungjawab antara bahagian berkenaan di atas pembelajaran mereka. mata pelajaran.KBAT adalah merujuk kepada kemahiran atau kaedah yang kreatif dan inovatif mengaplikasi. 19 .berinovasi dan berupaya Mencipta  Menghasilkan idea atau produk mencipta sesuatu. kemahiran. menganalisis. dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu KBAT boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah melalui aktiviti perkara berbentuk menaakul.Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk pengalaman.

masyarakat dan negara. yang semakin mencabar. kemahiran hidup dan kerjaya bagi menghadapi kehidupan berpengetahuan dan nilai yang perlu dikuasai untuk berjaya yang kompleks dan persekitaran kerjaya dalam dunia dalam kehidupan dan kerjaya dalam abad ke 21. Antaranya ialah:  Kemahiran Komunikasi Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) telah mengenal  Teknologi Maklumat dan Komunikasi pasti kemahiran dan nilai yang perlu ada pada setiap murid  Bekerjasama untuk menghadapi abad ke 21.  Membuat Keputusan merangkumi:  Kerohanian 20 . Kemahiran dan nilai  Keusahawanan tersebut terbahagi kepada 3 aspek:  Kepimpinan  Belajar Sepanjang Hayat Kemahiran berfikir: Menyediakan murid untuk menghadapi  Keluwesan kehidupan yang semakin mencabar serta persekitaran kerja  Kemampuan Menyesuaikan Diri masa kini.KEMAHIRAN DAN NILAI UNTUK ABAD KE 21 Kemahiran Hidup dan Kerjaya: Memerlukan lebih dari kemahiran berfikir dan pengetahuan.Murid membangunkan Seseorang murid perlu dilengkapkan dengan kemahiran. Kemahiran ini antaranya adalah:  Berinisiatif dan Terarah Kendiri  Kreatif  Kritis Nilai: Merupakan garis panduan untuk murid menjadi seorang  Menaakul individu berpewatakan mulia yang mampu membuat  Inovatif keputusan dan tindakan sebagai melaksanakan  Penyelesaian Masalah tanggungjawab kepada keluarga.

serta menunjukkan  Bertanggungjawab empati. kan perlulah seimbang dari segi jasmani. setiap murid yang dihasil. nilai dan tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka 21 . dan empati.budaya dan ekonomi sesebuah negara adalah mengatasi kesukaran. mengatasi cabaran pembangunan modal insan yang berinovatif dan dengan kebijaksanaan. inovatif. emosi.  Berperikemanusiaan Seimbang Mereka seimbang dari segi fizikal. emosi. belas kasihan dan menghormati  Bersatu Padu orang lain. rohani dan intelek seperti yang terkandung dalam Falsafah Pemikir Mereka berfikir secara kritikal. mampu untuk menangani masalah kompleks dan membuat keputusan yang KPM telah menggariskan 10 Profil Murid yang perlu ada beretika. Faktor kritikal yang menyumbang pertumbuhan Berdaya tahan Mereka mampu menghadapi dan sosial. keyakinan. Mereka berfikir tentang untuk murid berupaya bersaing pada peringkat global. masyarakat dan PROFIL MURID negara. Mereka menjana soalan dan bersifat terbuka kepada perspektif. Dapat menyumbang ke arah keharmonian keluarga. toleransi berkemahiran tinggi.  Patriotik rohani dan intelek untuk mencapai  Berintegriti kesejahteraan peribadi.Dengan itu. kreatif dan Pendidikan Kebangsaan. Profil pembelajaran dan diri mereka sebagai Murid adalah ciri yang ada pada setiap murid: pelajar.

kesamarataan. oleh setiap ahli pasukan. Mereka menggunakan pelbagai media dan menikmati pengalaman pembelajaran teknologi. Mereka memperoleh kemahiran interpersonal me. dan ini menjadikan membentuk pemahaman yang luas dan mereka pemimpin dan ahli pasukan yang seimbang merentasi pelbagai disiplin pen- lebih baik. bersama serta menghormati dan Mereka bertanggungjawab atas tindakan. getahuan. menghargai sumbangan yang diberikan akibat tindakan serta keputusan mereka. berkeyakinan dan kreatif dalam menangani Bersifat ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu bidang pembelajaran yang baru. idea dan maklumat dengan yakin dan penyelidikan. Kerja sepasu. serta menunjukkan sifat dan kreatif secara lisan dan bertulis. sepanjang hayat secara berterusan. Mereka meneroka pen- getahuan dengan cekap dan berkesan dalam konteks isu tempatan dan global. berdikari dalam pembelajaran. 22 .Mereka boleh bekerjasama secara Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur. Mereka mempelajari kemahiran Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri berkomunikasi fikiran. tahu semulajadi untuk meneroka strategi dan idea baru. kan berkesan dan harmoni dengan orang lain. kumpulan dan komuniti. adil dan menghormati Mereka menggalas tanggungjawab maruah individu. Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan lalui aktiviti kolaboratif.

pembelajaran masteri. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri-Penemuan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui memastikan kelestarian alam sekitar. Penemuan me- berfikrah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif rupakan sifat utama inkuiri. Inkuiri se- kurikulum sains member focus kepada pembelajaran cara am bermaksud mencari maklumat. Soalan atau masalah yang beraras tinggi diperolehi. Murid perlu sedar secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji 23 . konstruktivisme. Mereka memahami isu-isu etika atau eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan undang-undang berkaitan maklumat yang dalam pembelajaran. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. ongan dan rasa hormat terhadap ne- gara. pen- perasaan orang lain. pendekatan seperti inkuiri. sok. belas kasihan batkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan kreatif dan kritis mereka. Mereka komited untuk guasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai berkhidmat kepada masyarakat dan murni. pembelajaran konstekstual dan Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang. menyoal dan berfikrah. Pembelajaran secara murid dan bukan berbentuk rutin. sains teknologi dan masyarakat. Murid dili- Penyayang/ Mereka menunjukkan empati.

Guru  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea kemudian membimbing murid untuk memahami konsep asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Teknologi dan Masyarakat (STM).dan ditemui oleh murid sendiri. menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. berkongsi idea dan pen- proses inkuiri-penemuan ini. teknologi dan masyarakat. pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah:  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa  Murid berpeluang bekerjasama. sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pel- Konstruktivisme bagai pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan Sains. Tema Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri dalam kurikulum standard ini. Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat bimbing. Kemahiran mereka. Pendekatan Sains. orkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbin- cangan berlandaskan isu sains. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan 24 . Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Namun perlu diingat bahawa galaman serta membuat refleksi. Teknologi dan Masyarakat Terdapat konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan se- cara langsung oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan ter. Pendekatan STM mengesy- pemahaman yang bermakna kepada diri mereka.

Pendekatan ini berpegang dihasratkan. peluang. simulasi. menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan projek. Pendekatan ini melibatkan murid belajar secara menyiasat seperti dalam KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS pendekatan inkuiri-penemuan. penggunaan sumber luar bilik darjah. Dalam pembelajaran kontekstual. 25 . Dalam standard kurikulum ini cadangan kaedah pengajaran Pembelajaran Masteri dan pembelajaran tidak dinyatakan secara eksplisit. kemahiran. kaitan di antara ilmu yang diajar dengan Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh kehidupan harian dieksplisitkan. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid.aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi kehidupan masyarakat. kajian masa kehidupan mereka. perbincangan. sikap dan nilai yang pembelajaran yang ditetapkan. depan dan penyelesaian masalah. Dalam konteks ini murid dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan tidak hanya belajar secara teori sahaja tetapi dapat pembelajaran seperti eksperimen. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu Pembelajaran Kontekstual dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penulisan standard kurikulum begini membolehkan guru menggunakan Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memastikan semua murid menguasai standard memperoleh pengetahuan.

Di samping berperanan sebagai penyampai  Merancang eksperimen pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya.  Mengumpulkan data  Menganalisis data Eksperimen  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam  Membuat pelaporan pelajaran sains.Menentukan langkah menjalankan eksperimen kecerdasan di kalangan murid. mereka bentuk eksperimen. . data Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan yang boleh diukur. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis . dicadangkan selain daripada saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran eksperimen yang dibimbing oleh guru.Mengawal pemboleh ubah guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan .Menentukan kaedah mengumpulkan data berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai . Kaedah dan aktiviti yang .Menentukan kaedah menganalisis data kecerdasan. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. bagaimana menganalisis data dan bagai- 26 . Berikut adalah penerangan ringkas tentang  Melakukan eksperimen kaedah ini. kebolehan dan  Mengenal pasti masalah kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana  Membuat hipotesis yang ada. kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan pembelajaran. murid diberi peluang berfikir.Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya eksperimen adalah: berdasarkan kandungan standard kurikulum. iaitu mereka sendiri yang mer- angka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. Kaedah Dalam kurikulum standard ini.

Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan. Ak.mana membentangkan hasil eksperimen mereka. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan Perbincangan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. konsep dan prinsip yang dipelajari. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan. Projek jalankan eksperimen. lan-soalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan. permainan atau penggunaan model. Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang se- tiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kum.Guru boleh membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soa. kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam penyelesaian masalah dan lain-lain. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Dalam main peranan. Murid akan dapat yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepas men. simulasi penggunaan sumber luar bilik darjah. Model digunakan untuk mewakili sahih. projek. 27 . aktiviti mengumpul dan mentaf- sirkan data. pulan kecil. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya Simulasi merancang keseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan. benar. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiran objek atau keadaan sebenar. Murid bermain Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang proses membuat keputusan.

 Jelaskan masalah  Cari alternatif penyelesaian masalah Kajian Masa Depan  Jalankan operasi penyelesaian  Nilaikan penyelesaian Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang. perbincangan dan eksperimen boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. menyeronokkan dan dijalankan. Penyelesaian Masalah 28 . institut penyelidikan. paya bakau dan kilang boleh aktiviti seperti simulasi.Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo. pusat mencapai sasaran tertentu. muzium. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi  Kenal pasti dan faham masalah membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. Semasa penyelesaian masalah. bermakna. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa berikut: lawatan. sains.

ibu bapa/penjaga boleh menilai aktiviti yang dijalankan semasa PdP. Ini memberi peluang kepada guru untuk membetulkan kesilapan dan memperbaiki kelemahan murid Pentaksiran merupakan satu episod dalam proses serta-merta supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun. Pentaksiran bertujuan sebagai kayu pengukur untuk menilai Selain guru. murid dan perkembangan pembelajaran anak mereka. pentaksiran juga boleh dijalankan oleh rakan pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan. ibu bapa/penjaga tentang perkembangan dan pencapaian murid. Berpandukan menguasai kemahiran dan mengamalkan nilai disamping arahan tugasan atau senarai semak.PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN perkembangan murid. merekod. Oleh itu pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat Siapa yang perlu menjalankan pentaksiran ? penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Guru dapat membuat diagnostik bagi mengesan 29 . samping itu guru dapat mengenal pasti kelemahan murid dan mengumpul. memberi skor dan menginterpretasikan membuat tindakan susulan. guru. Pentaksiran PdP lebih bersifat formatif dan mengutamakan kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat. Dengan cara ini ibu menyokong pembelajaran murid dan memberi maklum balas bapa/penjaga terlibat secara langsung dalam memantau berguna kepada stake holder seperti pentadbir. Di pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Pentaksiran juga mentaksir pencapaian anak mereka. Maklum balas ini boleh digunakan untuk meningkat mutu Bagaimana pentaksiran dijalankan ? PdP. Jenis dan keperluaan pentaksiran maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu PdP di terangkan dalam Rajah 4 di bawah. sebaya. tujuan. Pentaksiran PdP boleh dijalankan mengikut langkah yang dicadangkan seperti pada Rajah 5. murid sendiri dan ibu bapa/penjaga. Tugas mentaksir bukan hanya terhad kepada guru sahaja.

Rajah 4: Jenis dan Keperluan Pentaksiran Rajah 5: Carta Aliran Pelaksanaan Pentaksiran PdP 30 .

Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembela- jaran. Rajah 6 berikut menunjukkan beberapa contoh kaedah pentaksiran PdP yang boleh dijalankan: Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Tahap Penguasaan digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang dis- usun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (tahap penguasaan).Standard Prestasi dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pe- laksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Rajah 5: Kaedah Pentaksiran PdP 31 .Pentaksiran boleh dijalankan dalam pelbagai kaedah berdasarkan Standard Prestasi objektif pembelajaran yang ditetapkan.

Faham dan Boleh Buat Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan 4 Tahu. 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu. 32 . 5 Terpuji Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab tematik. 1 kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. mempunyai keupayaan membuat Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum keputusan untuk mengadaptasi permintaanserta 6 cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh TAHAP TAFSIRAN berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan PENGUASAAN maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. STANDARD Murid menggunakan pengetahuan untuk melak- PENGUASAAN 3 sanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 situasi baru dengan mengikut prosedur atau secara 6 Mithali sistematik serta tekal dan bersikap positif. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 4 beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sis- Tahu. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif.KERANGKA STANDARD PRESTASI Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar 2 bentuk komunikasi atau menterjemah serta TAHAP menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Mengaplikasikan pengetahuan dan 3 kemahiran sains untuk melaksanakan tugasan pada suatu situasi 33 . menilai atau 1 6 asas sains menkonsepsikan sesuatu yang baru den- gan kreatif dan inovatif dalam melaksana- Memahami pengetahuan dan kemahiran kan sesuatu tugasan. bersistematik dan bersikap positif TAHAP TAFSIRAN Menganalisis dan mensintesis PENGUASAAN pengetahuan dan kemahiran sains untuk Mengetahui pengetahuan dan kemahiran diaplikasikan dalam rekacipta.Tafsiran Tahap Penguasaan Kemahiran bagi Sains Menganalisis pengetahuan dan kemahiran Rendah sains untuk diaplikasikan dalam melak- 4 sanakan tugasan pada suatu situasi den- Pentaksiran yang dijalankan meliputi pengetahuan. Pentaksiran bagi Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran adalah seperti yang dinyatakan pengetahuan dan kemahiran sains untuk dalam ruangan Standard Prestasi bagi Standard Kandungan 5 diaplikasikan dalam melaksanakan satu yang berkaitan. 2 sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut dengan apa-apa cara. gan cara yang bersistematik kemahiran dan sikap saintifik dan nilai murni. tugasan atau situasi baru secara tekal.

berani mencuba. bekerjasama. jujur dan tepat 4 dalam merekod data. berani mencuba dan bersistematik. bersifat ingin tahu. bersifat ingin tahu. 34 . 5 bersistematik. rakan. rajin dan tabah dalam menjalankan tugasan. alam sekitar dan berhemah TAFSIRAN PENGUASAAN tinggi.2. bertanggung jawab TAHAP ke atas diri.bekerjasama. Minat. jujur dan tepat 6 dalam merekod data. rajin dan tabah Tafsiran Tahap Penguasaan Nilai bagi Sains Rendah dalam menjalankan tugas. 1 Minat 2 Minat dan bersifat ingin tahu Minat. berani mencuba. bersifat ingin tahu. Minat. jujur dan tepat dalam merekod data. jujur dan tepat 3 dalam merekod data. bersifat ingin tahu. Minat. NILAI bersistematik.

perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Sains Fizikal. Standard Prestasi ialah pernyataan Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur Pembelajaran yang dikonsepsikan ber. dengan domai n afektif. Sains Hayat. Secara am. jaran. jaran serta menunjukkan di mana kedudukan murid dalam gan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. Stan- 35 . berdasarkan Standard Kandungan dan Standard Pembela- dasarkan bidang pembelajaran tertentu. Bumi dan murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan konsep sains yang di hasratkan. Standard Pem- Lestari. Sains Hayat. ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur.Sungguhpun begitu. Pertumbu- Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan han murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier meng- umum yang mengandungi unsur pengetahuan. kemahiran gunakan perkataan atau rangkai kata yang betul meng- saintifik. Standard Kandun. Sains Bahan. Sains Bahan. kemahiran berfikir. sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan. tetapi serta Teknologi dan Kehidupan Lestari diperi ncikan melalui tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. semesti nya merangkumi keenam-enam bidang pembelajaran sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh tersebut. diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembela- Bidang Pembelajaran Pengenalan kepada Sains. Sains Fizikal. Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tahun 6 disusun Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan mengikut enam bidang pembelajaran iaitu Pengenalan kepada kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut Sains. setiap tahun pembelajaran tidak belajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks. sikap saintifik dan nilai murni yang gambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. Bumi dan Sains Angkasa Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan.

Guru seharusnya meneliti semua Standard kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Pembelajaran dan Standard Prestasi dalam Sains.dard Prestasi dibina sebagai panduan untuk guru melak. Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. kritis. Tema i ni menggabungkan elemen Sai ns. penyiasatan dan eksperimen yang difikirkan sesuai bagi mencapai sesuatu Proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) sepatutnya standard pembelajaran hendaklah dijalankan bagi dirancang secara holistik dan bersepadu bagi mengukuhkan kefahaman murid. pembelajaran yang memerlukan aktiviti. mata pelajaran Sains wujud sebagai satu Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis. Pelaksanaan pengajaran dan Pentaksiran Rujukan Standard. sesuai mata pelajaran yang berdiri sendiri dan masa yang dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. diperuntukkan adalah 120 minit semi nggu. Reka Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang Bentuk & Teknologi dan Teknologi Maklumat & Komunikasi. aktiviti pengajaran dan pembelajaran. membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai ber- gantung kepada kesesuaian dan keperluan Modul Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan pembelajaran. inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi 36 . Ak- tiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Bagi Tahap Dua. sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan sanakan Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan tersebut dengan lebih berkesan. Standard Kandungan Masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran adalah 60 bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa minit semi nggu.

1 Memerhati 2 Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau pe- rubahan yang berlaku. 4  Menggunakan semua deria yang terlibat untuk mem- buat pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku. Sains 1.PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 PENGENALAN KEPADA SAINS 1.1 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat Proses pemerhatian tentang fenomena yang berlaku.  Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk mem- bantu pemerhatian.1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 1. 3 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang berlaku. 37 . 5  Menggunakan semua deria yang terlibat untuk mem- buat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku.  Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk mem- bantu pemerhatian.

5 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan serta boleh menggunakan ciri lain untuk mengasing dan mengumpul. 38 .2 Mengelas 1 Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan perbezaan. 6 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza sehingga peringkat terakhir dan menyatakan ciri yang digunakan.  Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk mem- bantu pemerhatian. 4 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan.PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD STANDARD PRESTASI STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 6  Menggunakan semua deria yang terlibat untuk mem- buat pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku secara sistematik. 1.1. 2 Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan dan perbezaan. 3 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza.

6 Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap.1. 5 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap. 2 Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang sesuai bagi suatu kuantiti.3 Mengukur dan mengguna. mengukur suatu kuantiti.PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 1. 3 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul. 4 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul. 39 . 1 Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi kan nombor.

40 . 3 Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasarkan beberapa tafsiran bagi satu peristiwa atau pemerhatian. 6 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasa- bah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi dan boleh menerangkan kesimpulan awal yang dibuat. 4 Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan mak- lumat yang diperolehi.PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 1. 2 Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian.1. 1 Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian. 5 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang munasa- bah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan maklumat yang diperolehi.4 Membuat inferens.

pengalaman lalu atau data. 6  Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian.1. 2 Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa. 3 Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan pemerhatian.PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 1.  Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau ekstrapo- lasi data. pengalaman lalu atau data. 41 .5 Meramal 1 Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa atau data. 5 Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian. pengalaman lalu atau data. 4 Menaakul pemilihan jangkaan yang munasabah dan pal- ing sesuai bagi satu peristiwa atau data.

2 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai. 5 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik dan bersikap positif terhadap maklumat yang diterima.6 Berkomunikasi 1 Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk yang sesuai. 3 Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk yang sesuai 4 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik.PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 1. 6 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang sesuai dan mempersembahkan maklumat atau idea tersebut secara sistematik dalam pelbagai bentuk secara kreatif dan inovatif serta boleh memberi maklum balas.1. 42 .

6 Mempersembahkan dan menghuraikan kronologi pe- rubahan yang berlaku bagi suatu fenomena atau peristiwa yang berubah mengikut masa. 3 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa men- gikut kronologi berdasarkan masa 4 Menaakul perubahan parameter yang berlaku bagi satu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa.7 Menggunakan perhubungan 1 Menyatakan satu parameter yang berubah mengikut ruang dan masa masa berdasarkan satu situasi. 2 Memerihalkan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan satu situasi. 43 .PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 1.1. 5 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa yang berubah mengikut masa mengikut kronologi dalam ben- tuk penyusun grafik yang sesuai.

peristiwa atau pola yang terdapat pada data untuk membuat satu penerangan.PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 1.1. 4 Membuat satu hubung kait antara parameter pada data berdasarkan hubungan antara parameter atau konsep sains. 2 Memerihalkan lebih dari satu penerangan berdasarkan data. 6 Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi atau ekstrapolasi daripada data yang dikum- pulkan. 44 . peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.8 Mentafsir data 1 Membuat satu penerangan berdasarkan data. 3 Memilih idea yang releven tentang objek. 5 Memberi penerangan secara rasional dengan membuat intrapolasi tentang objek.

9 Mendefinisi secara operasi Menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi 1 satu situasi 2 Memerihalkan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi 3 Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan 4 Membuat lebih dari satu tafsiran tentang apa yang dila- kukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang ditentukan 5 Memilih satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi 6 Memerihalkan satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi. 45 .1.PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 1.

1. 4 Menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dima- larkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi di tentukan dalam suatu penyiasatan 5 Menerangkan hubungan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas dalam suatu penyiasatan 6 Menukarkan pemboleh ubah yang dimalarkan kepada pemboleh ubah dimanipulasi dan menyatakan pemboleh ubah bergerak balas yang baru 46 .PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 1.10 Mengawal pemboleh ubah 1 Mengenal pasti pemboleh ubah yang mempengaruhi suatu penyiasatan 2 Memerihalkan pemboleh ubah yang mempengaruhi suatu penyiasatan 3 Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam suatu penyiasatan.

2 Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan.1. 6 Merangka satu penyiasatan untuk diuji berdasarkan hi- potesis yang dibina. 4 Membuat suatu pernyataan umum yang boleh diuji ten- tang hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan. 5 Membuat suatu perhubungan antara pemboleh ubah di- manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas bagi membuat hipotesis untuk diuji.PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 1.11 Membuat hipotesis 1 Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan. 47 . 3 Memerihalkan hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan.

PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 1. 5 Menjalankan eksperimen. 2 Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan masalah yang dikenal pasti. mentafsir data serta membuat rumusan untuk membuktikan hi- potesis dan membuat laporan. 48 .12 Mengeksperimen. mengumpul data. 1 Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang dike- nal pasti. 6 Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu eksperimen untuk menguji hipotesis baru daripada per- soalan yang dicetuskan. 4 Menjalankan eksperimen untuk menguji suatu hipotesis. 3 Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai seperti yang dirancang.1.

dengan betul dan cermat.2. bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang betul. 1. membersih dan meny- dan bahan sains dengan impan penggunaan peralatan.2. 3 Mengendalikan penggunaan peralatan. membersih dan meny- sains dengan cara yang impan penggunaan peralatan. mengendali. melakar.3 Melakar spesimen. 1. membersih dan meny- dan selamat.2. bahan sains dan spesimen betul. melakar.1 Menggunakan dan men. bersistematik dan berhemah. 1.PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 1. 2 Memerihalkan penggunaan peralatan. gendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.4 Membersihkan peralatan 5 Mengguna. yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul.2 Mengendalikan spesimen kaedah yang betul. bahan sains dan spesimen Manipulatif 1. melakar. bahan sains dan spesimen betul. bahan sains dan spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul. mengendali. yang diperlukan bagi suatu aktiviti.2 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyenaraikan peralatan. 49 . impan penggunaan peralatan. yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang betul. mengendali.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul 6 Mengguna. bersistematik. berhemah dan menjadi contoh kepada rakan lain.2.2. bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan 1. peralatan 4 Mengguna.

0 PERATURAN BILIK SAINS STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 2. 3 Mengaplikasi salah satu peraturan bilik sains.1. 50 .1 Peraturan Murid boleh: 1 Menyatakan salah satu peraturan bilik sains. 4 Mengaplikasi lebih daripada satu peraturan bilik sains 5 Memberi sebab peraturan bilik sains perlu dipatuhi. Bilik Sains 2.PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 2. 6 Menjadi contoh kepada rakan dalam mematuhi pera- turan bilik sains.1 Mematuhi peraturan bilik sains 2 Menyatakan lebih daripada satu peraturan bilik sains.

1 Mikroorganisma Murid boleh: ialah benda 1 Menyatakan jenis dan contoh hidup. virus HIV. virus influenza 5 Menguji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma.PENGENALAN KEPADA SAINS SAINS HAYAT DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 SAINS HAYAT 3. E. Ameba.1. pemerhatian menerusi pelbagai media. pertumbuhan mikrroganisma. bakteria 4 Meramal faktor yang mempengaruhi streptococcus. fungi yis. Basilus.coli. mukor protozoa Paramesium.1 Mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui mikroorganisma. 3 Mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat alga Phytoplankton dilihat dengan mata kasar. 2 Memerihalkan mikrooganisma menjalani Jenis Contoh proses hidup berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Salmonela. 3.0 MIKROORGANISMA STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 3. 51 .

1.2 Menyatakan mikroorganisma menjalani proses 6 Berkomunikasi dalam membuat hidup dengan menjalankan penyiasatan kesimpulan tentang faktor yang menggunakan peralatan yang sesuai ke atas mempengaruhi pertumbuhan beberapa contoh mikroorganisma seperti yis.3 Mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar.PENGENALAN SAINSKEPADA HAYAT SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 3. 3. udara.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 3. penulisan atau lisan. mikroorganisma kulapok dan Paramesium.1. suhu. nutrien dan keasidan. TMK.1.4 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma iaitu air. 3. 52 .

 keracunan makanan. tapai. 3 Mengitlak terdapat mikroorganisma ada yang berfaedah dan berbahaya. 53 .1 Memerihalkan kesan buruk mikroorganisma mikroorganisma.2 Mikroorganisma Murid boleh: berfaedah dan 1 Menyatakan kesan buruk mikroorganisma 3. yogurt. 5 Menghubungkait faktor pertumbuhan  penguraian bahan organik termasuk mikroorganisma dengan proses pembuatan baja dan rawatan sisa pembuatan makanan.PENGENALAN SAINSKEPADA HAYAT SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD STANDARD PRESTASI KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN 3. makanan dan air. tempe.  pembuatan roti. berbahaya melalui pemerhatian menerusi pelbagai media yang menyebabkan: 2 Memerihalkan kegunaan  penyakit. kumbahan.2.  merosakkan makanan.  penghasilan antibiotik dan vaksin.2. udara.2 Memerihalkan kegunaan mikroorganisma 4 Menjana idea tentang lang- melalui pemerhatian menerusi pelbagai kah-langkah mencegah penyakit media seperti: berjangkit. mikroorganisma. 6 Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang penyakit berjangkit dan cara jangkitan melalui sentuhan. 3.  pereputan gigi.

penulisan atau lisan.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. tentang mikroorganisma 3. penulisan atau lisan. 3.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Menjana idea tentang langkah-langkah mencegah penyakit berjangkit. TMK. 54 .2. TMK.PENGENALAN SAINS KEPADA HAYAT SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 3.3 Hidup sihat Murid boleh: berdasarkan pengetahuan 3.2. 3.3 Mengitlak terdapat mikroorganisma ada yang berfaedah dan ada yang berbahaya.2 Mempraktikkan amalan harian yang sihat untuk kesihatan diri dan mencegah penyakit berjangkit.3. 3.3.

1 Interaksi antara Murid boleh: haiwan 1 Memberi contoh haiwan hidup 4. berkumpulan dan hidup bersendirian.2 Menjelas dengan contoh terdapat haiwan hidup berkumpulan dan haiwan hidup bersendirian 3 Memerihalkan faktor persaingan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. 2 Memerihalkan maksud interaksi antara haiwan.1.1.1. 5 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan.1 Menyatakan maksud interaksi antara haiwan berkumpulan dan hidup bersendirian. ialah bentuk hubungan yang berlaku dalam intraspesis dan interspesis bagi memperoleh keperluan asas.0 INTERAKSI ANTARA HIDUPAN STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 4.PENGENALAN SAINSKEPADA HAYAT SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 4. 4. 4. 55 .3 Memerihalkan kelebihan dan kekurangan 4 Memerihalkan kelebihan dan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup kekurangan haiwan yang hidup bersendirian. antara haiwan.

1.1. penulisan atau lisan. TMK. 56 . berlainan spesies. 4.  tempat tinggal atau kawasan.  air.  pasangan.PENGENALAN KEPADA SAINS SAINS HAYAT DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 4.1. komensalisme dan parasitisme. 4.4 Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan 6 Berkomunikasi untuk memerihalkan intraspesies dan interspesies melalui interaksi yang berlaku antara satu pemerhatian menerusi pelbagai media seperti: contoh haiwan dengan haiwan yang sama spesies dan haiwan yang  makanan.5 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan seperti simbiosis: mutualisme.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.

1 Menyatakan contoh tumbuhan buhan 4. 4.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Interaksi Murid boleh: antara tum.1 M e m e ri h a l ka n f a k t o r p e rs a i n ga n a n t a r a dalam satu habitat yang dikenal tumbuhan melalui pemerhatian menerusi pasti. 3 Menjalankan penyiasatan untuk menentukan faktor persaingan 4. 2 Memerihalkan faktor persaingan  cahaya matahari.2. penulisan atau lisan.2.2 Menjalankan penyiasatan untuk menentukan antara tumbuhan. faktor yang menyebabkan persaingan antara tumbuhan. TMK. 6 Menaakul kesan interaksi antara tumbuhan dengan hidupan lain dalam satu habitat.  ruang.3 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara tumbuhan seperti simbiosis: komensalisme 5 Menghubungkait interaksi antara dan parasitisme. pelbagai media iaitu:  air. 4 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara tumbuhan. antara tumbuhan  nutrien.2. SAINS HAYAT PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD STANDARD PRESTASI KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN 4. tumbuhan dengan proses fotosintesis 4.2. 57 .

penulisan atau lisan manusia dalam pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.1. 3 Memerihalkan faktor ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan. 58 . 6 Berkomunikasi tentang peranan TMK. 5 Menjana idea cara-cara pemeli- haraan dan pemuliharaan haiwan  pencemaran contoh air. 5. pupus.1 Ancaman Murid boleh: kepupusan 1 Menyatakan contoh haiwan yang haiwan dan 5. udara. tumbuhan 5.2 Menjelas dengan contoh haiwan dan 2 Menyatakan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepu. pusan.penerokaan kawasan. ancaman terhadap haiwan dan pemburuan . gempa bumi.1. tumbuhan serta cara mengatasinya.0 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 5.3 Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan seperti: 4 Menjelaskan melalui contoh faktor  aktiviti manusia contoh pembalakan. tanah. dan tumbuhan.PENGENALAN SAINS KEPADA HAYAT SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 5. ribut.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.  bencana alam contoh banjir. tumbuhan yang terancam.1 Menjelas dengan contoh haiwan yang pupus. 5.1.

2.2.1 Menyatakan maksud pemeliharaan dan alam pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. penulisan atau lisan 59 .2 Kepentingan Murid boleh: menjaga ke- seimbangan 5.2 Memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. TMK.PENGENALAN SAINS KEPADA HAYAT SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 5. 5.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 5.

mempengaruhi geseran. penulisan atau lisan. 60 .1.2 Menjelas dengan contoh kesan daya dengan geseran menjalankan aktiviti iaitu:  mengubah bentuk objek.  memberhentikan objek yang bergerak.1 Daya dan Murid boleh: kesannya 1 Menyatakan maksud daya.0 DAYA STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 6. 4 Membuat kesimpulan faktor yang  mengubah arah gerakan objek.  menggerakkan objek pegun. 6.  mengubah kelajuan objek. 6. 6 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dari aspek menambah atau mengurangkan geseran dan menjelaskan. TMK.PENGENALAN KEPADA SAINS SAINS FIZIKAL DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 SAINS FIZIKAL 6.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 2 Memerihalkan kesan daya.1.1 Menyatakan daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek dengan menjalankan aktiviti. 3 Menjelas dengan contoh maksud 6. 5 Menjana idea kesan geseran serta cara menambah dan mengurangkan geseran.1.

61 .4 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan menambah atau mengurangkan geseran. 6.2.  jenis permukaan.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi geseran iaitu:  jisim objek.2. TMK.3 Memerihalkan kesan daya geseran. 6. penulisan atau lisan. 6. SAINS FIZIKAL PENGENALAN KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD STANDARD PRESTASI KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN 6.2 Daya Murid boleh: Geseran 6. 6.1 Menyatakan maksud daya geseran.2.2.2.

0 KELAJUAN STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 7. meter per saat 3 Membuat kesimpulan tentang (m/s). jarak atau 7. 7.1.3 Menjalankan penyiasatan untuk menghubungkait kelajuan. sejahteraan hidup.1. penulisan atau lisan.1. hubungan kelajuan dengan jarak dan masa.4 Menyelesaikan masalah berkaitan masa menggunakan rumus. 4 Menyelesaikan masalah untuk menentukan kelajuan. pengetahuan tentang hubungan kelajuan.2 Menyatakan unit bagi kelajuan ialah kilometer per jam (km/j).5 Mentafsir data tentang perhubungan ruang dan masa bagi pergerakan suatu 6 Menaakul kepentingan objek. menjalankan aktiviti seperti perlumbaan.1 Menjelaskan maksud kelajuan dengan .1. kelajuan menggunakan rumus: 5 Mentafsir data tentang per- Kelajuan = Jarak hubungan ruang dan masa dengan Masa menganalisis graf pergerakan satu objek. jarak dan masa. 7. 62 . 7.1 Kelajuan Murid boleh: 1 Menyatakan unit bagi kelajuan. jarak dan masa demi ke- 7. 2 Menjelaskan maksud kelajuan melalui aktiviti yang dijalankan.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. sentimeter per saat (cm/s).1. TMK. 7.PENGENALAN SAINSKEPADA FIZIKALSAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 7.

2 Menyatakan bahawa kerosakan makanan dengan faktor pertumbuhan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. 8. 4 Merumuskan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi me- menuhi keperluan bekalan makanan.1. 2 Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan serta mengaitkan 8.1 Menjelas dengan contoh ciri makanan yang rosak. telah rosak melalui pemerhatian pada makanan sebenar atau pelbagai media. mikroorganisma.1.0 PENGAWETAN MAKANAN STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 8.1 Kerosakan Murid boleh: makanan 1 Mencirikan makanan yang telah 8. 63 .1.3 Mengitlak pengawetan makanan bertujuan 3 Mengitlak pengawetan makanan untuk menghalang atau melambatkan proses bertujuan untuk menghalang atau hidup mikroorganisma. melambatkan proses hidup mikroorganisma.PENGENALAN SAINSKEPADA BAHAN SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 SAINS BAHAN 8.

inovatif tentang peranan teknologi  pembungkusan vakum.  pemasinan.  pelilinan.  pengeringan.5 Menjalankan projek mengawet sejenis makanan dengan pelbagai kaedah.  pendidihan.4 Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan 5 Menaakul kesesuaian kaedah makanan serta mengaitkan dengan faktor yang pengawetan bagi satu jenis makanan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma dalam mengekalkan tekstur.  penyalaian. 8.1.  pengetinan dan pembotolan.  pempasteuran.  penyejukbekuan. rupa seperti: atau rasa. 6 Berkomunikasi secara kreatif dan  pendinginan.PENGENALAN SAINS KEPADA BAHAN SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 8. pembangunan ekonomi negara. pengawetan makanan dalam  penjerukan. 64 .1.

6 Memerihalkan kepentingan teknologi pengawetan makanan bagi memenuhi keperluan bekalan makanan.PENGENALAN KEPADA SAINS SAINS BAHAN DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 8.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. 65 . 8. TMK. penulisan atau lisan.1.

1.1 Mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis bahan melalui pemerhatian persekitaran dan pelbagai 2 Mengelaskan bahan buangan kepada media seperti: bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi.  bahan kumuh dan tinja. 4 Menaakul penggunaan bahan buangan tidak terbiodegradasi secara berhemah.1 Bahan Murid boleh: buangan 1 Menyatakan contoh bahan buangan. 3 Menjelaskan melalui contoh  logam.2 Menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi.1.  kertas. terancang.  sisa makanan. 66 . 9. 9. 5 Menjana idea kesan pembuangan bahan buangan secara tidak terancang.0 BAHAN BUANGAN STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 9.  kaca. pengurusan bahan buangan secara  sisa toksik.PENGENALAN SAINS KEPADA BAHAN SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 9.  plastik.

6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 9.5 Memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan yang lestari. TMK. 9.1.1. mengurus bahan buangan untuk kehidupan yang lestari.1.4 Menaakul penggunaan bahan tidak terbiodegradasi secara berhemah. penulisan atau lisan.3 Mengelaskan bahan buangan kepada 6 Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif bahan terbiodegradasi dan tidak tentang peranan manusia dalam terbiodegradasi.PENGENALAN SAINSKEPADA BAHAN SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD STANDARD PRESTASI KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN 9. 67 .1. 9.

2 Memerihalkan fenomena Gerhana Matahari dengan bantuan lakaran berdasarkan: 3 Melakarkan gambarajah untuk  kedudukan Bulan. Bulan dan Matahari serta sifat cahaya bergerak lurus.  sifat cahaya. 10.1. Bumi dan Matahari. TMK.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.0 GERHANA STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 10. Bulan dan Matahari serta sifat cahaya bergerak lurus. 10. Matahari.1. menunjukkan fenomena Gerhana Bulan  sifat cahaya. 4 Melakarkan gambarajah untuk menunjukkan fenomena Gerhana Matahari berlaku disebabkan oleh kedudukan Bumi. berlaku apabila kedudukan Bumi. Bumi dan Matahari. Bumi dan Matahari semasa fenomena gerhana matahari. Bumi dan Bulan dan 10.1 Memerihalkan fenomena Gerhana Bulan Matahari semasa fenomena gerhana Gerhana dengan bantuan lakaran berdasarkan: bulan. 2 Menyatakan kedudukan Bulan. 68 .PENGENALAN BUMI KEPADA DAN SAINS SAINS ANGKASA DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 BUMI DAN SAINS ANGKASA 10.  kedudukan Bulan.1.1 Fenomena Murid boleh: Gerhana 1 Menyatakan kedudukan Bulan. penulisan atau lisan.

69 . BUMI DAN SAINS PENGENALAN ANGKASA KEPADA SAINS DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD STANDARD PRESTASI KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN 5 Berkomunikasi tentang kesan fenomena gerhana kepada kehidupan di Bumi. 6 Mentafsir gambar rajah peringkat-peringkat gerhana mengikut urutan yang betul.

11.1 Buruj Murid boleh: 1 Menyatakan maksud buruj. penulisan atau lisan. Pari dan Skorpio. dilihat.3 Menerangkan kegunaan buruj iaitu: 4 Menjelas dengan contoh kegunaan  petunjuk arah. Biduk. 6 Mereka bentuk projek menunjukkan pelbagai bentuk buruj secara kreatif dan inovatif.1. 2 Mengenal pasti buruj. 70 . 5 Menjana idea kewujudan buruj lain 11. 11.PENGENALAN KEPADA BUMI DAN SAINS SAINS ANGKASA DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 11.2 Mengenal pasti bentuk buruj seperti 3 Melakar bentuk buruj yang mudah Belantik.1 Menyatakan buruj ialah gugusan bin- tang yang kelihatan membentuk se- suatu corak tertentu. 11.1.  petunjuk musim.0 BURUJ STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 11. buruj.4 Menjelaskan pemerhatian melalui dengan mencari maklumat daripada lakaran.1. pelbagai media. TMK.1.

12.  takal. TMK.0 MESIN STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 12. mesin ringkas. penulisan atau lisan. 5 Berkomunikasi untuk menunjukkan kepentingan penciptaan mesin yang lestari. daripada gabungan lebih daripada satu  skru. 4 Mencerakinkan mesin kompleks kepada mesin ringkas dengan menggunakan contoh.1 Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas iaitu: 2 Memerihalkan jenis dan kegunaan  satah condong.1.  baji.  roda dan gandar.  tuas.1. 71 .PENGENALAN TEKNOLOGIKEPADA SAINS DAN KEHIDUPAN LESTARI DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 12. 6 Mereka bentuk satu model mesin kompleks dan memerihalkan konsep sains yang diaplikasikan serta ke- lestarian model ciptaan. 12. mesin ringkas. 3 Mengitlak mesin kompleks terdiri  gear.1 Mesin Murid boleh: ringkas 1 Menyatakan jenis mesin ringkas.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.

 penyelenggaraan.1 Mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2.PENGENALAN TEKNOLOGIKEPADA SAINS DAN KEHIDUPAN LESTARI DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD PRESTASI STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP KANDUNGAN TAFSIRAN PENGUASAAN 12.2 Mengitlak mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih daripada satu mesin ringkas. 12.2.  mesra alam. 72 .  jangka hayat.2 Mesin kompleks Murid boleh: 12. 12.  kos. TMK.2.3 Menjana idea kepentingan penciptaan mesin yang lestari dari aspek:  penggunaan bahan. penulisan atau lisan.  keselamatan. 12.2.

3 Mereka Murid boleh: bentuk model 12.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.3.PENGENALAN TEKNOLOGIKEPADA SAINS DAN KEHIDUPAN LESTARI DRAF KSSR SAINS TAHUN 6 STANDARD STANDARD PRESTASI KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN PENGUASAAN 12. TMK. 12.3. 73 .3.1 Mereka bentuk model mesin kompleks mesin dengan menggabungkan beberapa konsep sains yang telah dipelajari seperti:  elektrik  magnet  kelajuan  sifat cahaya 12. penulisan atau lisan.2 Memerihalkan model yang dicipta.

.

.

Blok E9 Presint 1 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.my/bpk .moe.gov.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Aras 4-8.