You are on page 1of 3

Stilistik

Stilistik adalah ilmu yang mengkaji teknik pemakaian bahasa dalam penulisan yang
berkaitan dengan disiplin linguistik. stilistik juga mencakupi stail dan gaya yang
dihubungkan dengan pemakaian bahasa sebagai wahana pengucapan. stilistik
memfokuskan aspek kebahasaan yang membentuk ilmu gaya yakni gaya sastera dan gaya
bukan sastera. dengan lain perkataan, ilmu stilistik adalah ilmu linguistik yang
kemudiannya diperluas dalam bidang sastera dengan menekankan kajian tentang bahasa.

Fokus stilistik
fokus utama ilmu stilistik adalah menjawab kepada apa gaya bahasa yang digunakan? gaya
bahasa merujuk terus kepada gaya unik seseorang penulis dalam menyampaikan idea
kepada pembaca mengikut pandangannya. selain itu, tupuan stilistik melingkupi kenapa
gaya bahasa sedemikian digunakan (tujuan) penulis menggunakan gaya bahasa tersebut
yang terbahagi kepada dua unsur iaitu gaya menurut sistem bahasa dan gaya menurut seni
bahasa.

Ciri-ciri stilistik bahasa
ciri utama stilistik bahasa adalah indah dan menarik. ciri tersebut merupakan gambaran
kepada keunikan penulis dalam mencetuskan sesuatu karya sastera menurut gaya dan
stailnya yang tersendiri. selain itu, stilistik bahasa juga bersifat menyenangkan dan
memiliki nilai estatika.

Stilistik dari sudut sastera
stilistik mengkaji secara keseluruhan karya dengan menerapkan kajian ilmu linguistik
dalam penggunaan bahasa. karya sastera berbeza antara satu sama lain kerana
penggunaan gaya bahasa digunakan untuk menimbulkan kesan artistik. Rene Wellek dan
Austin Warren 1966 menyatakan bahawa stilistik bertujuan untuk meneliti penggunaan
bahasa yang menyimpang daripada norma dan barusaha menemukan nilai estatik.

Prinsip Stilistik
1 - mengiktiraf bahasa sebagai punca kegiatan berkreatif dengan merujuk kepada
kemampuan berbahasa sebagai satu anugrah dan bakat seseorang penulis. karya sastera
adalah huraian tentang kebolehan mengarang bagi seseorang penulis.

mengatakan bahawa kedudukan stilistik sebagai penelitian sesuatu gaya istimewa dalam eksposisi dan pembentukan satu penyusunan diks serta struktur kalimat yang mencerminkan keperibadian atau idiosinkrasi penulisnya. 3 . perenung dan tukang sibuk dalam masyarakat. menimbulkan keseronokan.2 .menerangkan aspek tema yakni pendekatan struktural. Bahasa dalam teks sastera . pemerhati. pengalaman dan sikap penulis. penulis merupakan pentafsir kepada sesuatu isu yang berlaku di sekeliling masyarakatnya. perbezaan stail dalam kalangan penulis disebabkan oleh beberapa aspek iaitu. pendidikan. kemarahan. Sintaksis dan Semantik yang diguna pakai dalam menganalisis kesusteraan tradisional dan moden. mesej atau idealisme pengarang.menekankan penelitian tentang penghasilan sesebuah karya kerana semasa berkarya seseorang didorong oleh pelbagai keadaan dan ransangan yang berlaku di sekelilingnya. prosa dan puisi serta aliran dan pemikiran. seseorang pengkaji perlu mengusai aspek sosiologi dan dialektologi. hasilnya pengkaji dapat menemukan gagasan bahawa terdapat unsur-unsur bahasa yang mendorong seseorang untuk berkreatif.membantu pembaca memahami makna perkataan yang sukar serta ayat yang kompleks yang digunakan oleh pengarang. oleh kerana itu. penelitian menggunakan pendekatan ini merujuk kepada aspek bahasa yang melibatkan ayat-ayat yang membina keseluruhan karya. oleh itu. 6 . pembentukan perkataan dan ayat dapat dilakukan. stilistik dapat menjelaskan kesan penggunaan bahasa sama ada dapat difahami. keperibadian.digunakan untuk menghuraikan penerimaan dan penghargaan pembaca atau khalayak ramai terhadap sesebuah karya. semangat terhadap penggunaan penanda dan petanda bahasa yang yang digunakan untuk mengungkapakan pemikiran.Morfologi. susastera bermaksud seni bahasa yang indah. bersistem dan memiliki nilai keindahan. misalnya penggunaan kata dan diksi dari bahasa daerah dan tempatan dapat memperkaya perbendeharaan kata di samping merupakan satu gaya dan stail pengarang.memperlihatkan gaya keperibadian seseorang pengarang. tertib. Murry J. pendekatan kajian morfologi dan sintaksis mampu menghuraikan pelbagai genre dan jenis perkataan dan ayat yang digunakan. selain itu.menghuraian terhadap pemilihan diksi. Penulis dan bahasa penulis merupakan pemikir. 4 . Kedudukan bahasa dalam sastera bahasa merupakan suatu seni yang bersifat halus. kesedihan.M (1967). Hubungan bahasa dan sastera disiplin ilmu linguistik yang digunakan ialah Fonologi. 7 . 5 .

aliran pemikirannya selari dan sering digunakan dalam situasi berkonflik. mewujudkan kemesraan 4. pendekatan stilistik 2. menyatakan maksud 2. menjelaskan sesuatu 3. presepsi dan tanggapan serta hubungan pembaca dangan penulis. pendekatan analisis wacana 3. selain itu. Penentuan makna idea yang disampaikan berdasarkan kefahaman dan stail penulis tidak lari daripada kelainan penerimaan daripada khalayak pembaca kerana sesuatu perkara sering kali cendrung dilihat berdasarkan kepada budaya setempat. suasana cemas dan interaksi bersemuka. suspen. mendapatkan kepastian dan membuat keputusan. makna sesuatu ayat dan diksi seharusnya dilihat melalui isyarat bahasa. Faktor pemahaman setiap pembaca mempunyai tahap pemahaman yang berbeza disebabkan oleh beberpa perkara iaitu intonasi. pemilihan diksi. oleh itu. Hubungan bahasa dan kajian sastera 1. ketegangan dan peleraian. berlawan cakap. aliran pemikiran. . Ayat Tunggal sering digunakan dalam karya sastera kerana pengucapannya cepat.penulis menggunakan bahasa untuk menterjemahkan pemikiran mereka dengan menerapkan unsur emotif. teori semiotik Bahasa dan batas Makna bahasa digunakan untuk 1. penerapan unsur sedemikian ditandai dengan pemilihan kata dan diksi. faktor perbezaan kerana perbezaan lambang bahasa yang dimiliki oleh anggota masyarakat setempat.