You are on page 1of 3

РАДНО ПРАВО

1. Извори радног права. Устави. Закони. Подзаконски акти. Колективни уго¬вори. Међународни
извори радног права.
2. Међусобни однос колективних уговора и других прописа у области рад¬ног права.
3. Појам и битни елементи уговора о раду
4. Радни однос и уговор о раду.
5. Радни однос и уговор о делу. Други облици рада и радни однос. Радне средине у којима се
заснивају радни односи.
6. Закључење уговора о раду. Поступак за запошљавање и обавезе по¬слодавца и организације за
запошљавање. Права и положај лица које се ја¬вља за запошљавање. Којим прописима и како се
одређују услови за за¬снивање радног односа. Заснивање радног односа уговором о раду.
Заснивање радног односа на други начин.
7. Пробни рад.
8. Радни однос на неодређено и радни однос на одређено време.
9. Радни однос са непуним радним временом.

10. Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца
11. Радни однос са кућним помоћним особљем
12. Фактички радни однос.
13. Приправници и волонтери. Успостављање односа. Положај и права. Преста¬нак рада.
14. Рад у више организација. Појам, случајеви и услови.
15. Улазак у процес рада на основу уговора о раду или другог акта.
16. Основна правила о распоређивању, праћењу рада запосленог и крета¬њу у радном односу.
Распоређивање према потребама процеса ра¬да. Разлика између трајног и привременог
распоређивања. Распо¬ређивање ван сталног места рада.
17. Радно време. Пуно. Непуно. Скраћено. Радно време краће од пу¬ног радног времена.
18. Прековремени рад. Утицај радног времена на права по основу рада. Прерасподела радног
времена.
19. Зараде. Основна правила садржана у колективним уговорима.
20. Гарантована зарада.
21. Накнада зараде.
22. Права везана за промене у радном односу.
23. Заштита на раду. Општа и посебна заштита. Заштита жена. Заштита мајки. Заштита омладине.
Заштита инвалида. Права лица која се старају о деци.
24. Одмори. Одмор у току рада. Одмор између два радна дана. Недељни одмор. Годишњи одмор.
Дужина и коришћење годишњег одмора. Права везана за годишњи одмор. Коришћење тзв.
сразмерног одмора кад за-послени не испуњава услове за коришћење годишњег одмора.
25. Одговорност запосленог и послодавца.
26. Дисциплинска одговорност. Дисциплинска суспензија и друге мере. За¬старелост.

Права запосленог. Права по основу умањене радне способности. Обавезе и права организа¬ција за запошљавање. Друга инспекција. Одговорност за штету коју претрпи запослени. Права из здравственог осигурања. 40. Право на здравствену заштиту. 39. Остала права. Заштита права пред арбитражом. 44. Престанак радног односа по споразуму. чланова њихових по¬родица и лица изједначених са њима. Осигурање запослених. другом запосленом и трећем лицу. Престанак радног односа вољом запосленог. Заштита по¬себних категорија запослених. Права по основу неспособности за рад. 32. 46. Права која запослени остварује и усло¬ви за остваривање тих права. 51. Поступак утврђивања одговорности за штету и накнаду штете. услови за стицање и поступак. Отказ уговора о раду. Престанак радног односа по сили закона. Овлашћења током радног односа запосленог. Права син¬диката. 37. Критеријуми за остваривање права. 33. 35. Права синдикалних и радничких представника. 28. 36. Штрајк. 45. 43. Колективни уговори. 41. Накнада штете. Незапослена лица. Појам. 34. Управна инспекција. Права и обавезе синдиката. 38. Прописи о прекршајној и кривичној одговорности везаној за радни однос и последице по радни однос. Повремени и привремени послови. Заштита права запосленог. Овлашћења при заснивању радног од¬носа. Одговорност запосленог за штету коју учини послодавцу. Престанак радног односа одлуком послодавца односно директора. Пензијско и инвалидско осигурање. Решавање спорова. Појам. Права и обавезе запосленог. услови и случајеви. 29. 31. Овлашћења и обавезе директора. Пензијски стаж. Врсте и уговорне стране колективних уговора. Отказни рок. Важења и промене колективних уговора. Овлашћења по¬водом престанка радног односа запосленог. Осигурана лица. Одговорност за штету. Инспекција рада. 42. . Здравствено осигурање. Право на здравствену заштиту других лица осим запослених. Права директора који је разрешен. 48. Са¬држина колективних уговора и њихов однос према другим прописима. 49. Разрешење од дужности и радних обавеза. случајеви и услови. Заштита права. Други облици рада без заснивања радног односа. Повремени рад. 50. Права и обавезе послодавца. Законит штрајк. случајеви и услови. Заштита права запослених и послодаваца пред судом. Незаконит штрајк. Односи уговорних страна. Појам и услови. Прекид радног односа. Права незапослених лица. Престанак радног односа. Обавеза послодавца односно директора.27. 30. Инвалидска пензија. услови и поступак за остваривање права. Заштита синдикалних и радничких представника. Права запосленог за чијим је радом престала потреба. 47.

58. Породична пензија. 55. 56. 57. 53. Права и њихово остваривање за случај незапослености. Усклађивање пензија. услови и поступак.52. Осигурање за случај незапослености. Пензијски основ. Друга права по основу пензијског и инвалидског осигурања. Старосна пензија. Матична евиденција. . Општа основна и посебна правила за остваривање права. Посебне категорије осигураника и посебни услови за стицање права. 54. услови и поступак.