Ganap na Kompetisyon

Ang mga produkto dito ay magkakaktulad
marami ang mamimili at nagbibili ng produkto

Ang presyo ng producto ay naaayon sa mekanismo ng bilihan

Ang monopolyo ay isang klase ng sistemang pangangalakal
kung saan tanging nag-iisang korporasyon ang nagtitinda ng
isang produkto. Sa kabilang banda, marami namang mga
mamimili ang nagnanais sa produktong iyon. Ang produktong
tinutukoy ay may kakaibang katangian: (1) walang kagaya sa
merkado, (2) isang pangangailangan,(3) at walang diretsong
kapalit. Sa makatuwid, may kontrol ang mga monopolista,

at maaari nilang taasan ang presyo ng kanilang binibenta upang makakuha ng mas mataas na kita. a single entity is assumed to have market power over terms of offer to its sellers. as the only purchaser of a good or service. Kadalasan. In microeconomic theory of monopsony. Monopsony is a market structure in which only one buyer interacts with many would-be sellers of a particular product. much in the same .negosyante na nagmamay-ari ng isang monopolyo. sa malaking porsyento ng kalakalan. may patent o copyright ang isang monopolyo upang maprotektahan sila at hindi magaya ng iba ang kanilang produkto.

manner that a monopolist can influence the price for its buyers in a monopoly. . Oligopoly has its own market structure. in which only one seller faces many buyers Oligopoly is a market form in which a market or industry is dominated by a small number of sellers (oligopolists). Oligopolies can result from various forms of collusion which reduce competition and lead to higher prices for consumers.

 Producers have a degree of control over price.g.Monopolistic competition is a type of imperfect competition such that many producers sell products that are differentiated from one another (e. a firm takes the prices charged by its rivals as given and ignores the impact of its own prices on the prices of other firms. Monopolistically competitive markets have the following characteristics:  There are many producers and many consumers in the market. by branding or quality) and hence are not perfect substitutes. and no business has total control over the market price. In monopolistic competition. .  There are few barriers to entry and exit.  Consumers perceive that there are non-price differences among the competitors' products.

it is the most commonly studied form of oligopoly due to its simplicity. .Duopoly is a form of oligopoly where only two sellers exist in one market. In the field of industrial organization. In practice. the term is also used where two firms have dominant control over a market.