You are on page 1of 8

Sila jawab semua soalan objektif berikut.

Bulatkan jawapan anda
dalam kertas jawapan yang disediakan.

1. 32 405 dalam perkataan ialah ______________

A. tiga puluh dua ribu empat ratus sifar lima
B. tiga dua ribu empat ratus dan lima
C. tiga puluh dua ribu empat ratus lima
D. tiga dua ribu empat ratus lima

2. Bundarkan 27 349 kepada ratus terdekat.

A. 27 000 C. 27 340
B. 27 300 D. 27 400

3. Pilih nombor yang mana apabila dibundarkan kepada ribu terdekat
akan menjadi 58 000.

A. 57 298 C. 58 501
B. 57 862 D. 58 642

4. Nilai digit 4 dalam nombor 34 650 ialah ___________

A. 4 000 C. 400
B. 40 000 D. 40

5. 67 819 apabila dicerakinkan akan menjadi _______________

A. 60 000 + 7 000 + 80 + 10 + 9
B. 60 000 + 7 000 + 800 + 10 + 9
C. 6 000 + 700 + 80 + 19
D. 6 000 + 7 000 + 800 + 10 + 9

6. Cari jumlah bagi 28 047 dan 6 734.

A. 88 781 C. 34 781
B. 88 771 D. 24 781

Muka Surat 1
7. Sebuah kotak mempunyai 9 574 batang pensel warna merah dan 13
660 batang pensel berwarna biru. Berapakah jumlah pensel dalam
kotak tersebut?

A. 30 184 C. 24 184
B. 23 234 D. 32 184

8.
35 710
1 694
+ 38 156

Jumlah bagi tiga nombor di atas ialah

A. 64 550 C. 74 550
B. 64 560 D. 75 560

9. 375 + 8 204 + 29 641 = _______________

A. 41 595 C. 38 220
B. 38 293 D. 38 210

10. Hasil tambah bagi 7 541 dan 46 078 ialah?

A. 56 958 C. 65 373
B. 57 373 D. 53 619

11. Hasil tolak bagi 23 672 dan 12 759 ialah?

A. 10 913 C. 11 327
B. 11 129 D. 36 431

12. 75 298 – 3 472 – 21 = ______________

A. 19 578 C. 71 805

Muka Surat 2
B. 50 826 D. 71 826

13. Kamal memperolehi 253 mata dalam kuiz Karnival Cergas. Dia perlu
memperoleh 480 mata untuk mendapat tempat pertama. Berapa
matakah Kamal perlukan untuk mendapat tempat pertama?

A. 733 C. 233
B. 633 D. 227

14. Terdapat 30 425 pokok kelapa sawit di dalam sebuah ladang. 6 945
pokok kelapa sawit telah mati. Berapakah baki bilangan pokok kelapa
sawit?

A. 37 717 C. 23 827
B. 24 500 D. 23 480

15. Salmah menjual 1 257 biji roti pada hari Ahad. Pada hari Isnin, Salmah
menjual 39 biji roti kurang dari hari Ahad. Berapakah bilangan roti
Salmah jual pada hari Isnin?

A. 1 218 C. 4 557
B. 1 296 D. 5 157

16. 54 x 100 = ____________

A. 54 100 C. 5 400
B. 54 000 D. 540

17. 3 412 x 6 = ____________

A. 11 462 C. 18 472
B. 20 462 D. 20 472

18. 90 x 1 000 = ___________

A. 9 000 C. 90 000
B. 10 000 D. 91 000

Muka Surat 3
19. Terdapat 1 240 halaman dalam sebuah kamus Bahasa Malaysia.
Berapakah jumlah bilangan halaman dalam 38 buah kamus yang
sama?

A. 47 120 C. 35 120
B. 44 640 D. 13 640
20. Nikolestajiwa menjual 1 472 biji karipap dalam sehari. Berapakah
jumlah karipap yang dijualnya dalam seminggu?

A. 7 360 C. 10 304
B. 8 832 D. 14 720

21. 6 912 X 4 = ___________

A. 27 648 C. 31 278
B. 31 428 D. 24 248

22. 3 123 X 9 = ___________

A. 28 107 C. 3 347
B. 30 247 D. 4 337

23. 43 0 X 100 = ___________

A. 3400 C. 4 3000
B. 4300 D. 3 4000

24. 73 X 1 000 = ___________

A. 73000 C. 730
B. 7 300 D. 703

25. Terdapat 725 orang murid melaporkan diri dalam kem motivasi di SK
Rompin, Negeri Sembilan. Mereka dikehendaki berkumpul dalam 5
kumpulan. Berapakah bilangan murid dalam satu kumpulan?

A. 154 C. 150
B. 100 D. 145

Muka Surat 4
26

Jadual di atas menunjukkan jumlah penduduk bagi dua daerah. Cari jumlah
penduduk bagi kedua-dua daerah tersebut.

A 84 667
B 84 676
C 84 767
D 84 777

27 1 543 + 12 326 =

A 13 698
B 13 768
C 13 869
D 13 896

28 Sebuah Syarikat bas ekspres telah menjual 1 637 keping tiket pada
hari Rabu dan 1 342 keping tiket pada hari Khamis. Berapa jumlah
tiket yang telah dijual pada kedua-dua hari itu?

A 2 997
B 2 979
C 2 799
D 2 779

29 24 415 + 62 344 =

A 86 758
B 86 759
C 86 795

Muka Surat 5
D 86 859

30 Bilangan penumpang yang menaiki kapal terbang MAS pada tahun
2002 ialah 63 725 orang dan 24 849 pada 2003. Hitungkan bilangan
penumpang bagi kedua-dua tahun itu.

A 88 547
B 88 564
C 87 574
D 88 574

31 52 472 + 43 226 =

A 95 588
B 95 688
C 95 689
D 95 698

32 39 693 - 19 856 =

A 20 837
B 19 847
C 19 837
D 19 827

33 83 ribu - 31 ratus =

A 78 900
B 79 800
C 79 900
D 79 990

34 56 246 - 25 231 =

A 21 015

Muka Surat 6
B 30 015
C 31 005
D 31 015

35 6 132 - 14 puluh =

A 5 118
B 5 992
C 6 118
D 6 218

36 Jadual 1 menunjukkan bilangan penduduk bagi dua buah bandar.

JADUAL 1

Kirakan beza bilangan penduduk bagi kedua-dua bandar di atas.

A 10 561
B 10 651
C 10 661
D 10 669

37 Sebanyak 43 524 ekor ikan telah ditangkap pada hari pertama dan 56
738 ekor pada hari kedua. Kira beza hasil tangkapan bagi dua hari itu.

A 14 214
B 13 314
C 13 215
D 13 214

38 Encik Anuar memelihara 7 415 ekor ayam. 4 137 ekor ayam itu telah
dijual.
Berapa ekor ayamkah yang tinggal?

A 3 273
B 3 278

Muka Surat 7
C 3 288
D 3 378

39 Jumlah penduduk dibandar S ialah 83 427. 42 368 penduduk itu adalah
lelaki.
Berapakah bilangan penduduk perempuan?

A 41 049
B 41 059
C 41 069
D 41 169

40 Berapa lebihnya 8 437 dengan 5 216?

A 3 212
B 3 221
C 13 635
D 13 653

~ SOALAN TAMAT ~

Muka Surat 8