No. Dokumen : JKR.PK(O).04-SKC.JB.

4C
PROSEDUR No. Keluaran : 04
PEMBINAAN DAN No. Pindaan : 00
PENYELIAAN TAPAK BINA Tarikh : 1 Disember 2015
Muka Surat :1/1
JKR MALAYSIA

BORANG PEMERIKSAAN KERJA SEMENTARA (PRODUK SIAP)

Nama Projek :……………………………………………………………………………………….
Lokasi Struktur :…………………………………………………………………………………………………
Lokasi Bearing :…………………………………………………………………………………………………
Rujukan Lukisan No :………………………………… Rujukan Spesifikasi : Standard Specification
for Road Works Section 1: General
JKR/SPJ/1988
Borang pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi/ dan lukisan projek.

Butiran Pemeriksaan Standard/ Pengukuran/ Pengesahan Catatan/
Keperluan Penilaian* JKR * No. NCP
Teknikal Tapak Oleh
Kontraktor
1.0 Pemeriksaan Selepas
Pembinaan
Kontraktor kemuka permohonan
perpindahan kerja sementara dan
1.1 pengesahan perpindahan
tersebut tidak menjejaskan
pembinaan.
Kontraktor membuka kerja
sementara berdasarkan kaedah
1.2
kerja yang diluluskan oleh
Pegawai Penguasa

√ jika mematuhi lukisan / spesifikasi
Nota:
x jika tidak mematuhi lukisan / spesifikasi (rujuk borang NCP)
*Tandakan
TB jika tidak berkaitan
** Bagi projek-projek yang diselia oleh perunding

Diperiksa oleh, **Disemak oleh, Disahkan oleh, Diluluskan oleh ,

……………….............. ………………………...... ………………......... ..................................
Wakil Kontraktor Wakil Perunding PTB JKR PP/WPP JKR
Nama: Nama: Nama: Nama :
Jawatan: Jawatan: Jawatan: Jawatan :
Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarkh :

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL