You are on page 1of 4

ธรรมะเช้านี้

ธรรม ๓ ประการที่ควรยึดในการทำงาน
(ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
ธรรมโอวาท
ของ
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

แสดงธรรมเทศนาอบรมคณะข้าราชการ
ณ บ้านพักปลัด จังหวัดนครพนม
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

การปกครองต้องอาศัยธรรมะเป็นหลักกิจการงาน
จึงเจริญไปด้วยดี ทั้งในบุคคลทั่วไปและส่วนตัวเอง

ธรรมะ ๓ ประการที่เป็นหลักควรยึดถือ คือ
๑) พุทธานุสติ
๒) เมตตา
๓) ขันติ

พุทธานุสติ
พุทธานุสติ ก็คือ “พุทธคุณ” ส่วนบุคคล หมายถึง
“พระพุทธเจ้า” ส่วนการกระทำ หมายถึง “อรหันต์” ความ
สุจริต ดีงาม บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นพระจริยาวัตรของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งควรน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นแบบ
อย่าง

เมตตา
เราต้องเจริญเมตตาตลอดบุคคลและสัตว์ทั้งในเบื้อง
บน เบื้องต่ำ และท่ามกลาง โลกเบื้องต่ำ ได้แก่ คนที่มีความ
เป็นอยู่หรือวิทยฐานะต่ำต้อยกว่าเรา หรือมีสติปัญญาน้อย
กว่าและความประพฤติก็ต่ำกว่าก็ดี เราต้องเมตตาดึงเขาขึ้น
มาให้เสมอกับเรา
โลกเบื้องสูง ได้แ่ก่ ครูบาอาจารย์ เจ้านาย เราต้อง
ส่งเสริมกิจธุระของท่านให้สูงขึ้นเจริญขึ้น ถึงท่านจะมีทรัพย์
มีวิชาดีกว่าเรา เราก็ต้องนึกถึงคุณความดีของท่านเหล่านี้ ส่ง
เสริมเพิ่มพูนบุญกุศลของท่าน เป็นหูเป็นตามให้ท่าน อย่างนี้
เรียกว่า มนุษย์มี ๒ ตา โลกท่ามกลาง ได้แก่ เพื่อนมิตร
สหาย เราต้องมีสามัคคีธรรมรักใคร่ เอื้อเฟื้อกันและกัน
“เมตตา” เป็นหลักสำคัญที่สุดในโลกเมตตากายกรรม เมตตา
วจีกรรม และเมตตามโนกรรม อย่าให้มันมีเกลียด โกรธ
พยาบาท

ขันติ
“ความอดทน” คือ กำลังกายเรามีเท่าไรเราต้องทำ
ไปให้เต็มที่ กำลังวาจามีเท่าไรกล่าวไปให้เต็มที่อย่าหวั่นไหวใน
คำติชมของคนทั้งหลาย

เราทำดีเขาว่าดีก็มี เราทำชั่วเขาว่าดีก็มี เราทำดีเขา
ว่าชั่วก็มี ทั้ง ๓ อย่างนี้ล้วนเป็นเครื่องหวั่นไหวทั้งสิ้น
ฉะนั้น..ให้ยึดเอาการกระทำดี กระทำถูกของตนเองเป็นสำคัญ
ใครจะติชมอย่างไรไม่ต้องยินดียินร้าย ธรรมดาลมมันจะต้อง
พัดเปรียบเหมือนผลไม้ที่พอเริ่มเกิดออกมามันก็จะต้องมีด้วง
แมลงคอยกัดกินทำอันตราย คนเราที่ตั้งใจจะทำความดีก็มักมี
ศัตรูคอยปองร้าย เช่นเดียวกัน

ให้ทุกคนทำตัวเป็นประโยชน์เหมือนต้นไม้ยึด “พุทธา
นุสติ” เป็นราก “เมตตา” เป็นลำต้นและ “ขันติ” เป็นยอด

“พุทธคุณ” ฝังไว้ในจิตใจ
“เมตตา” ฝังไว้ในกายวาจา
“ขันติ” เป็นแม่เหล็กอย่างแข็งแกร่ง

ที่มา : http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=46841
ประโยคทิ้งท้าย :

เราทำดีเขาว่าดีก็มี เราทำชั่วเขาว่าดีก็มี เราทำดีเขา
ว่าชั่วก็มี ทั้ง ๓ อย่างนี้ล้วนเป็นเครื่องหวั่นไหวทั้งสิ้น ฉะนั้น..
ให้ยึดเอาการกระทำดี กระทำถูกของตนเองเป็นสำคัญ

ใครจะติชมอย่างไรไม่ต้องยินดียินร้าย ธรรมดาลม
มันจะต้องพัดเปรียบเหมือนผลไม้ที่พอเริ่มเกิดออกมามันก็จะ
ต้องมีด้วงแมลงคอยกัดกินทำอันตราย คนเราที่ตั้งใจจะ
ทำความดีก็มักมีศัตรูคอยปองร้าย เช่นเดียวกัน

ให้ทุกคนทำตัวเป็นประโยชน์เหมือนต้นไม้ยึด

“พุทธานุสติ” เป็นราก
“เมตตา” เป็นลำต้น
และ “ขันติ” เป็นยอด

“พุทธคุณ” ฝังไว้ในจิตใจ
“เมตตา” ฝังไว้ในกายวาจา
“ขันติ” เป็นแม่เหล็กอย่างแข็งแกร่ง

“ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”

อุบาสิกา... ณชเล
สมัคร/ยกเลิกรับอีเมล์ธรรมะเช้านี้ส่งอีเมล์มาที่ : nachale.s@gmail.com