Pangalan: ____________________________________________________ Petsa: ______________

Gng. Lanie Lyn Legaspi

PERFORMANCE TASK: RUBRIC SA RADIO BROADCAST

Pamantayan NAPAKAHUSAY MAHUSAY MAHUSAY-SUHAY Hindi Mahusay Punto
( 10) (9) (8) (7) s
Iskrip  Napakahusay nang  Ang binuong iskrip  Di-gaanong  Hindi
pagkakabuo ng iskrip ay isang komprehensibo at komprehensibo at
at ito ay nagtataglay komprehensibo at nagtataglay ng nagtataglay ng
ng ng lahat ng nagtataglay ng lahat ng lahat ng
kakailanganin sa lahat ng kakailanganin sa kakailanganin sa
pagbo-broadcast. kakailanganin sa pagbo-broadcast. pagbo-broadcast.
pagbo-broadcast.
Pagtatangha  Napakahusay na  Ang radio  Hindi-gaanong  Hindi naisagawa
l naisagawa ang radio broadcast ay naisagawa ng ng
broadcast. Ito naisagawa ng makatotohanan at makatotohanan at
makatotohanan at makatotohanan at nakasunod sa di nakasunod sa
nakasusunod sa mga nakasusunod sa mga wastong mga wastong
wastong hakbang o mga wastong hakbang o paraan hakbang o
paraan ng pagbo- hakbang o paraan ng pagbo- paraan ng pagbo-
broadcast. ng pagbo- broadcast. broadcast.
broadcast.
Boses  Mahusay ang paglakas  Ang boses ay  Di-gaanong  Hindi malumanay,
at paghina ng boses at malumanay, malumanay, malinaw, at
lubos na nakaaakit sa malinaw, at malinaw, at nakaaakit sa mga
mga tagapanood. nakaaakit sa mga nakaaakit sa mga tagapanood.
tagapanood. tagapanood.
Salitang  Napakahusay ng mga  Ang mga salitang  Di-gaanong  Hindi
Ginamit salitang pinili. Simple ginamiit ay pilimpili, nauunawaan ng nauunawaan ng
subalit malaman at simple subalit mga tagapakinig mga tagapakinig
nauunawaan ng lahat malaman at ang mga salitang ang mga salitang
ng uri ng tagapakinig. nauunawaan ng ginamit. ginamit.
lahat ng uri ng
tagapakinig.
KABUUANG
PUNTOS:

Pangalan: ____________________________________________________ Petsa: ______________
Gng. Lanie Lyn Legaspi

PERFORMANCE TASK: RUBRIC SA RADIO BROADCAST

Pamantayan NAPAKAHUSAY MAHUSAY MAHUSAY-SUHAY Hindi Mahusay Punto
( 10) (9) (8) (7) s
Iskrip  Napakahusay nang  Ang binuong iskrip  Di-gaanong  Hindi
pagkakabuo ng iskrip ay isang komprehensibo at komprehensibo at
at ito ay nagtataglay komprehensibo at nagtataglay ng nagtataglay ng
ng ng lahat ng nagtataglay ng lahat ng lahat ng
kakailanganin sa lahat ng kakailanganin sa kakailanganin sa
pagbo-broadcast. kakailanganin sa pagbo-broadcast. pagbo-broadcast.
pagbo-broadcast.
Pagtatangha  Napakahusay na  Ang radio  Hindi-gaanong  Hindi naisagawa
l naisagawa ang radio broadcast ay naisagawa ng ng
broadcast. Ito naisagawa ng makatotohanan at makatotohanan at
makatotohanan at makatotohanan at nakasunod sa di nakasunod sa
nakasusunod sa mga nakasusunod sa mga wastong mga wastong
wastong hakbang o mga wastong hakbang o paraan hakbang o
paraan ng pagbo- hakbang o paraan ng pagbo- paraan ng pagbo-
broadcast. ng pagbo- broadcast. broadcast.
broadcast.
Boses  Mahusay ang paglakas  Ang boses ay  Di-gaanong  Hindi malumanay,
at paghina ng boses at malumanay, malumanay, malinaw, at
lubos na nakaaakit sa malinaw, at malinaw, at nakaaakit sa mga
mga tagapanood. nakaaakit sa mga nakaaakit sa mga tagapanood.
tagapanood. tagapanood.
Salitang  Napakahusay ng mga  Ang mga salitang  Di-gaanong  Hindi
Ginamit salitang pinili. Simple ginamiit ay pilimpili, nauunawaan ng nauunawaan ng
subalit malaman at simple subalit mga tagapakinig mga tagapakinig
nauunawaan ng lahat malaman at ang mga salitang ang mga salitang
ng uri ng tagapakinig. nauunawaan ng ginamit. ginamit.
lahat ng uri ng

tagapakinig. KABUUANG PUNTOS: .