QUÃO GRANDE ÉS TU

Harpa Cristã Nº 526

q = 115
¬ cŒ « « « « « « « «« «« « ««
« « « « « «
G C F

“& ˆ« ˆ« ˆ« l l «˙« .
L==================== ˆ« l ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« l «ˆ« ˙« . =l
Se - nhor meu Deus quan - do_eu ma - ra - vi - lha - do

¬ «« «« «« «« « «« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ«
«
C G C

“& ˆ
« ˆ
« ˆ
« ˆ
« l «
˙ .
L====================ˆ« l l w =”{
fi - co_a pen - sar nas o - bras de tuas mãos

¬ Œ « « œ» ˙»» . œ
» œ
» œ
» ««ˆ
« « » »
œ
F C

“& »
ˆ« ˆ« » l » » l » »» » « l w
L==================== » » =l
En - tão mi - nh'al - ma can- ta_a Ti Se - nhor

¬ Œ œ» œ
» œ Œ « «
« ««
»
G C

“& »
» »
» »» l w l «
ˆ«
L==================== ˆ
« ˆ« l w =l
Quão gra - de_és Tu, quão gran- de_és Tu

¬ Œ ««ˆ« ««ˆ« œ»»» ˙»» . œ»» «
œ»» œ»» œ»» «ˆ« w
F C

“&
L====================
l » » l » » » l =l
En - tão mi - nh'al - ma can- ta_a Ti sen - hor

¬ Œ œ» œ
» »
˙ . œ»» ˙»» w
œ
» » » ˙
»
F G C

“& » »
» » »
» l » »
L====================l »
» l =”
quão gran- de_és Tu quão gran - de_és Tu!