You are on page 1of 8

   

 

= > ? @ A3B C E : D FHG . /.           ! " # $ % & ')( * + . L M N O MQP R 1 : 2 4 $ 5 S 798 # $ T U V W X .. 0 3 1 2 4 $ 5 6 798 # $ <: . = I 'KJ ( * + . .

Y \Z [ ]^Z`_babc d e [ fhgbcbi k lKnpo m qsruthvKwExzy|{~})€ƒ‚ oƒ„ … † ‡ ’ ‘ Ž  ‹Œ  Š ‰ ˆ “/”•)n<o ¥ £  ¤ Ÿž ¢ ›œ ¡ ˜š™ —   – ¦¨§u¦h© µ ³ ® ´ °Ÿ¯ ² ®¯ ± «­¬ ª ¶¨·¹¸º È Æ Ã Ç ÁŸÁ Å ÁÂ Ä ¾À¿ »½¼ ¶¨·ÉƒÊÌ˹ÍιÏhÐsÑÓÒ Û Õ×Ö ã Û ä ޟÜàß â ÝÛ Ü á ÚØ Ù Ô å æ~ç è é ê ë ì í\î ë ïñð òbó ïõôöð ÷ øúù ûýüÿþ ü þ ô  .

 ! "$# %& ' ï (*) .01 + þ 3254!67 +8 6*1 + ' 9:$.+ -/.LF /‚*ƒ$„ |†…‡d[/_$ˆ J‰.LF Š/‹/ƒX„ |ŒŽ[/_$ˆ J3?/xF /W*P/C/‘ |†’“-?/x\ n!” F •/–$ˆ$— C/‘ |†˜Ž™[/_$ˆ J‰. <>= ?/@/A*B/CEDF G*H/I J>KLDNM/O/P/Q/R*S$TUFLVXW/Y$Z J-[]\$S/^F _ `/a bdce .LFLV$W/f!=F gih bkj/l/m$nop]q J-r/s*t/u/vw$x*y/z { |~}-€.LF W/PF›š/œ//B/ƒX„ gž: Ÿ5¡¢/£F]¤$¥ ¦/§¨ª©*«/¬/­/BF›®/¯ o/° b±ce/² \ ¦*§¨F M³X´/¡/µ j/¶ $ Q g·}/F›´/¸ ¹»º¼/½ J-r o/° F S/¾*¿/PÀ g·ºÂÁ]Ãf gžgÄÁ bj/¶ Q Ş}5F ´*¸ ƞº /½ J-r o*° F S/¾/¿*P/ÇÀÈgžºÄÁ]Ã]fw/É { |~}--gËÊËÁ |†…‡™¹ÌºÂÁ |ŒŽd¹ÌgÂÁ |†’““¹ÌÅÂÁ |†˜Ž‰¹ÌÆÂÁ ¹»:NÍXÎ/Ï$ÐÑÒ*ÓF Ô/Õ$Ö×LØ/Š/Ù/Ú*ÛF R J Ü]Q/Ý/Þ/ß/à “ J-áÐ$â/Ù*Ú/ã/?/äF R$åæ/çè éŽê/M/ä/OXˆ J“ëM/ä]ìîí bj RF à/W/f 9:ïºñð±òôó±J-Ù*Ú$õ öË÷>øùðEJ-r s/tw$x/f*Ò/ÓF Ô/Õú{ |~}--º·:ûƞöýü-þ |†…‡ñ9ÿ:ûÅ Ê ü-þ |ŒŽg·:ûÆ ÷ ü-þ |†’““¹Ì:ûö Ê ü-þ |†˜Ž™Å·:ûg ¹ ü-þ jZj .

9   g ® .

0/213456*7%8$9:. /!ˆ jk 4›!5œž9zŸ A C@DGFG]\JWV ?¡ C¢NOFHKJMQ?¡ C£RTF0Z\JMZ?¡ þ¢ÿ ü ) : 9 C¢XYFGZ\JWa ?¡ C¢^TF¥¤rJM]?¡ .¶µ7·¸¹!º f&¬e» ·!¼½¾¿À!ÁÂ%4Ý Ä ‡iÅÇÆ ¬wÈ Á µ!7 .ëŸìíîïÇðeÁ– ˆ Èñ µ7 Úzàá A òó C@DGF CNOF CSRTF C¢XYF C¢^TF Üõôö÷eø C£ÓÕF HKJMù\úûùýü þqÿ ùú\û þKÿMù þqÿ ù þKÿMù ./ ÿ0- ÿ ü '21  ÿ0 ù43-5 ÿ..6/3-5 bþ+375 ù ÿ8 5 6û 5 QJ¦h§¨©ª2«¬w­f® oe¯*° ³ ´ ² ± . <>=@?BA CEDGFIHKJML CNOFPHKJMQ CSRTFUHKJWV CXYF[Z\JM] C^_F`Z\JMZ abJBcedf XUgih!jk lnm 5op9 HqJWar< tvuw5xzye{!|}~€‚$ƒ 45s Hv„… 4 5)† ‡ ˆ c&d‰f 4*5&ŠŒ‹5&Ž)&’‘%“2‚•”*– „)… ‡—˜&™)š h)j&k 45&Š)9 Z\JM]\?D G . + .ÊÉË!ÌÍeÎýÐÏ29 Ñ JWVG?Ò=EÓÕÔ .ÊÖ×Ø!º f ¾¿À!Á „ÙÚ Â Û Ü Vß µ7 Úeà!á â .GÉ!˾–  þ ù  ü û ú !#" $% & þKÿMù þqÿMù\ú þqÿMù þqÿ ù þqÿ ù þKÿMù\ú þKÿMù þqÿ ùú …Ú Û Ü Ä … ¾ã{äå!æç– ÀÁ 4èée8ê!ÀÁÝ . ö Ş: ce ÍM5FL]M/¬*´ ˆ J$F ´/BÉXf º·: ÷̺! ò ð bj"  F/M$#%&¬´ ( ' Jdë$M#)¬´* .GÝÞ .!< ' ( *)+  ÿ þ. ÿ ù- ÿ.

 þKùÿ¢üú\ù ü þqù\ÿWü þKùÿ¢ü þqù\ÿWüõþ þ g .

= >@? A . > wx y!‘’“”•!– Ne—˜š™ V › TUeœM…OPQRžŸm ¡œ!¢m £ ¤.< B2C2D E F ? G H D2I FLK2M!NOPQRSNTU VXWYZ[]\_^a`bU!ced[ f ^gU!ced[ h ViTUjOP Qlknmopq!r[ t s VXu . vawx yz N{|lknN}~€TU V‚eN}ƒ…„ † ‡ ˆ‰RŠ VX‹…„Œlˆ‰jOPQlkeŽ[  VXu .

¥X¦ ¨ ª¬«®­ °i± ¯ © § ¤³²´¦ ¶ ¹.

º-» ¸ · µ à Ý Ý ß ¤&¼½¦ ÁLÂ Å Ä Ã ¾À¿ ¤ ¦ ¬Ê Ë®Ì É È Ç Æ Þ Þ : ¤³ÍΦ ÓÕÔ-Ö Ò Ñ Ð Ï Ü v Ü > ×ÙØÛÚÝÜ_Þàßá â%ãäåæçèlénêëìí â îïÝð‰ñò óôâXõ…öeë÷!øeùšénúûlüný 4 þ#ÿ  .

  â  ! eé î âXìí šünýlénëì " $#  %& ' )( * +. . 013254! $# 768. üný û â é î ò ôâ é î îï þ ò é v . /.

9 .: <  = . > > â Ýüný eõ û â é î ÿ eæ ëæ>0 @?ABC $DEFG H â â * ¤.

îîïò é v   *+.…‘3’ h<‡Z‰ 銋j[†fgh : il h é“”!• è â.¯ˆ& â±½° ò3{’žŸ²³”l o éM& µ´ ¶¤· O ›¸¹º»o 9¼½ ÞLØ v¿¾ÁÀ é ‚ …õÂÃò Äv ´Ä´¿ÅÇÆ é €Ègºlé» < Ø o â.:É ¼ 逷 OÊ ¥eû‚ò3D H ¤Õ¥X¦ Ï Õ Ï Ô ÌÎÍ Ó ÐÒÑ Ë ¤ ²à¦ × Õ Ö Ô ÌÎÍ Ó ÐÒÑ Ë ¤.N J ¤ ¦ îlé eò > v * OPRQ *I .² ¦ qrs tvu w òxgyuz{}|~lm€z‚=ƒ„aclé Q é ¤¼½¦…f\gh_†i\h‡l j é3ˆ&\"š< å!æop â@: h<‡Z‰ 銋j[3‚"㠌 ¤ ¦Žf\g! h õ!å!æ5  釈\_†ih â.¼+¦ Ö Õ Ù Ô ÌØÍ Ó ÐÒÑ Ë ¤ ¦ Ù Õ Ú Ô ÌÎÍ Ó ÐÒÑ Ë ¤ Í ¦ÜÛ : J > J .…3{’žŸ  ¡¢£ åæ5 âv:h<‡Z n‰ 銋j\[*¤¥¦u§¦ ª © ¨ 髬 â ­ ò® .ͽ¦™š\Tfgh›5qr‡s tœu\! w òxgyuz3{}|p?z“” â.:3]_0–\[ l h éˆ&e õ—˜ ¤.fghih]_j â l h éhklm<n ãåæop ¤. : ¤³ÍΦ é î þ ò Ü Þ é A Ø S?AT5UVXWYZ\[é^]_`baclé*BC â)DEde H ¤Õ¥X¦.¥X¦ é I KJ îîïò ó F * %&L' M ¤³² ¦ é î ò * ¤&¼½¦ é ..

ç <Øáã âÜäÜäè å ÞÜæ A é Fæ ê ë ì í î ï ð ñ òôó ð õ÷ö øÜù úüû÷ö ý þRÿ  .

 ‡ ß €# é ‚ eò ‡  ƒ…„ ⠏Ž ™ O : ¤.¿4¬$ì.+- % & .H@I!õ.¿ Ç Æ Å ÈÉ œËÊ ¨4©Pª.:? ò d â A T5U O BC $DEFG H e4V é â .[.«¬ª.    !"$# %&'( *) . ¤Õ¥X1 O ¦ ]4^ Pf8V ß gÝ P é h4iò p l o k n m j  ¤.®.  5 ß €#   é ‚ eò ‡ † ƒ…„ ⠉ ˆ )<‡j¤ ¦ j O PO Œ ‹ Š 1â V .4ž$Ÿ4  ¡4œ1¢ £ ¦ ¤ ¥-§¨4©Pª.­4® ¯±°8² ³µ´ ¢ £.¬P½8¨4¾.«4­8Ì4Í ¯1εÏÑÐÓÒ ÒÕÔ$Ö œ×4Ø4Ù ÚÛ4Ü4Ý Ì4Þ8ß.ã4ä å æ çéè1ê ¾. ú=5 1>-%@?A-B 5C A4: 5 0 < <ED #ã å!æ.ͽ¦ PV *ˆ& ¦ j O é 4J  ‘â V .F.¿»ÀÂÁ4Ã4Ä.¯ˆ& ò c b â .¿¦ÀëÁ4Ã4Ä.J 4F4G4Hlé ¹õ K<‡j ¤¼½¦ j O PO ~ } 1â V  .þ ›-ÿ ª 8ҔÐôóõ Òø÷ eÏ b Ò dÒ c T ç øê1¢ £ ÿ Ì 4Ò ÐÓóöõ ÒÕ÷ ç ûê¢ £ ÿ .¬Pà4á œµâ.¿Pí ¢ £8¼ È ¬Pî  ï çñðµê Ã4Ä.G. .¿Pí ¢ £4¼ È ¬$î  4ä œ1ò8Û Ò”Ðôóöõ<Òø÷ çúùûê Ã4Äýü ¢ £.e[ åæ”op â$Tã4–4—™˜ ç P› œ–4—.[ \[ P é \4]4^P_ g ò a ` â h Y û ]4^P_ 4 P ..¶P·4¸¹»º¼4². / 01- %-243 õ65 1%87 9-: õ<.•8]4^.J ˆ& ‡ 9 )<\j S R Q j â@¤ã4Tò K L N M û â PO U é V O õ åæˆ& ¦ p Y X W è 4F4G4H âXÚÝÜ Z ßá … O 4V 4F8G4H. † ƒ’„ ⠐ ‰ ˆ 5 ß €#é ]4^ eò ‡ < v”“ ÚÝÜ I ßá â <.² ¦ j O ˆ& ¦ x { w rtsv *ˆ& z y u q 1â V é P|.

¿   < œ>= ¿ ..œ/. 8½4« Û 0 œ ¸¹ 1 ¼8² ³ ´4½ ÿ &'   3 2 œû¢ £ ÿ £ 4  65 78 98  : œ * ÿ.  V U Ò Ïb Ò Ò ófb Ò Ò Y^] Ô`_ T ça VY _ Y/Z\[ a Ï b Ò Òdc ¹XW ¹¦º Ï<Ð  4´ 4½4« Û œ ÿ 4Ÿ8 ! œ ¸ ¹ "±¼4² ³$# %&' ( Û ½ ÿ¢ £4® ) *+ Û8Ü  ÿ .

ã æ çéè1ê B C A @ çñðµê H J EGF I D çúùûê H J EGF J D ç øê N OQR P M K O L K ç ûê N S R P M K O L K ¹ " ¹ 1 J Þ J . '   ? œµ×  ÿ 4Ÿ4 8Ø4ÙPâ.

/&0 " 132547698 ¹. ¿Ç   ÈÀÁ ç ÒnÉ È É Ï ê  Ê Â dù - ÿ y 4  Ì Ë Å Í) * ÿ. ¿ ä Î Ï4 ï ³ ´ ù Á ³0Ð ÿ y Ž ÑÒ4  ÓÀÔ Á ÓwÕ  ×4Ø8 Ù Ö ×  âã4ä å æ C B ØÙ çéè1ê ç ðµê ç ùûê çeøê çe ê Á Á ¦ Ú Û0Ü ÄÞÝ^ß à ÏÀá È Ï EÝ ç Ïâá Èúê Ï Ý È Ïäã È Èæå Ú ç è ÓÀéëêÆÓÀì í î í î í ­ ¦ è ¹Ï ó ÏvWwb ï ð ñòó 4  W Ò£ô¬õ ÿ ï ö  Ü ï ð ÷ Y ø 䧔ù ® u Ò Ôûúâüþý ò .Ï Ò ¹ ÏÏ Ïõ£b ¸¹ ÏEó¼4² /¤ ¥   ¦ ÿ䧨 ©‡ª»è ¬« y ®­`¯°±² 1® ³´¥ ' µ   ¦ ÿ ) * /¶·¸‡¹ Û ½8¨ ¥ º» © ùd ÿä4ا ³½¼¾¿4Þ» © ùdÿ º  y 4  ï À³) * ÿ. ¿   Á ³Ã¿4Þ ùd$ÿ y 8  ÄÆÅ À³) * ÿ. ")%' )%! "-&.ã4ä å æ çéè1’ ê } ˆ ‰ ÿ‘y”“  ÏÑó–• çñ𵗠ê ˆ ‰ ÿ‘y”“  õ˜b"™• çúùûn ê } ˆ ‰4¼ š › ÿ y î 4  œÒ b"˜Wn ç ø`ê ˆ ‰4¼ š › ÿ y î 4  œÒ bžuŸk ! &! ç û ê  Þ } ˆ‰ ÿ y 4¡   ˆ ‰ ÿ ˜ó ¢ ! %!" @ ? !! %!#$" 4.¸¹ Ï Ï ¼4²  ×4Ø4Ù ڑyz ÿ ˆ‰ ÿ 4à á  â.i õkj 1 Ïlnmno p ºj ¢rq ons Ïvuwbfx¹ ÏEÒ ÿ yz|{vœ^}~7^€ ‚4 ƒ„ …‡†Pÿ (ˆ ‰ ³‹ŠŒ (ˆ ‰ ÿ y  Á y Ž ÿ4Ú .:<8 !! !#$" ! ! b Ò>= A ' (' ")#* +#.

' Ý Ì Gx Å ÿ ñ΅wÒ bôÒ 4Á ñ΅ºwbôÒ ñò ÿ h ï ö  ¶·  Ñ Ò4ÛÅ ÿ ñÎ £bôÒ4Á ñÎ 1£bôÒ Å  · .

÷ Yëø ® ò .

' Ý Ì ÿ 4ã ³´ {ÿ ï .

ã4ä å æ .8  £u Ò Ô$ú ü  ×4Ø4Ù à8á  â.

' h ¬ ä 7  Ñ Ò ° 4ã ÷ Y ø ä 7 § ù¦Ý Ì çéè1ê 4ã h ÿ .

'   ÏõýÔ$ú ü çñðµê 4ã ÿ .

' h   ó Ò Ôûúâü çúùûê 4 ã · ÿ ï ó 8  º”Ò˜ô/õ ç øê 4 ã · ÿ ï ó 8  ºÞõ ô/õ ç ûê 4 ã · ÿ ï ó 8  "<˜Ò ô/õ tõt .

â ã4ä å æ çéè1ê b e d a c ` _ çñðµê i k j h g f çúùûê o s r p q n m l ç øê w x v u t ç ûê | ~ { } z y Ï"€‚ ƒ „ … †ˆ‡Š‰P‹ŒŽ’‘”“• – —˜ ™ š … ›ˆœŠ  žŒŸ“• … ¢¡ˆ£ Ï ¤ ¥   ¦ § › ¨©«ª ¬­® ‰¯ŒŽ † ° “±² ³ ´  ž«ŒŸ“ŒŽ† µ ¶·§ › ¸ † ¹  ª ¬ º¼» Ÿ½ ¾Š“¿À † Á ç Á Ï ê  Ä ÆÅ †Ç È É çéè1ê Ñ Ì ÎÐËÍÏ Ì Ê Î çñðµê Ñ Ì Ï ËÍÌ Ê Î çúùûê Ô × Ó ÖØ× Õ Ò çøê Ù à ÝßÞ Ü Ý ÙÛÚ ç ûê á æ äßå ã ä â á Ì HÍÊ ç èêé ë ì íî ì ïßð ñóò ôõöð ÷ øúù ûü5ý þ5ÿ9þ þ ï . 1 Ïelrmno i nW j ¢nq ons p ºj ÏѺwbfxö D ÿEF G H I { =´ J   y G ÿLK 9 NM   yG P È ORQ S Ý Ì ÿ ó UT   VXW YZ Ÿ  × Â 9 G8Ÿ4  [ Å  Ø4Ù J Á\M ÿ4Ú ^]  .

  !"# %$'&!(') þ +*-. 6 5 (!287-9:<.  þ!./ 1032 þ4.%=?>A@ B<C .

!D-EGF HJI<o-K p LNMPO'Q'RTS'UV<W'X YPX'Z'['p XT\ ]_^P`<a bcW'Xd'Vfohe'p ghYPi!j ]kKml'i'n Yq<r t u s vw<x<y { z Y|'} M b~€<a<‚<Ml'i'n YPq'r ˆ „†… ‡ ƒ v € w'x ‰ ~'Y|'} p K3]Š‹KŒLMO'QhY w'x'Ž'y  bcXhY w'x'y  ] ‘<’Ti'“'XhY'” •'– l'—'˜ bš™V ›jœa bc|'qhYG<ž – l<ŸT —'˜ ] ¡£¢¥¤_¦'O'|§'V ›jaXhYPq'r © ª ¨ ]«­¬®R°¯ ¡²±³¤´MµT¶Km}<·YG| b¹¸!M}fºYP|'»'¼½K¿¾<À'¶ b6Á'µ'Â'ÃKÅÄ o YPi!j b ¦'ÆTÄ'XhYPq'r È É Ç ]«ÊËR°¯ tW t .

Î kÏ Ð Ñ HÓÒkÔkÕ Ö ÏÐ ×ÙØ ÕkÚ ¬ÝÜÞ'€ w'x'y  ß WTà bâáäã åTæ'ç'è bcé Ì HëêÙì'í ]šî åTæ'ç'ï'ð'ÁTñ'ò'ó b¹ô W'à'õ'ö'ãT€÷ø'ù'r°úû ]š´'W'à'[ åœæ'ç ‚Pü ý'þ bcÿ åœæ'ç'òTóhY'q y « RA¯ h g Ì HÓê ÊËÜ€ .

'ç Vr y b'æhY<è b6é Ì H_ì'í ] x<y Y Ž ! "$# Á< ã % & '] % .

'çhY(h” y ) b*Yh” – Ÿ' —'˜ ]+.

: a b<.'ç-.äe'g ^P` b /p .fo l 01'qTr 2 3%45 b*687%9 y.

'çTèhY= x<y ?« >@=Tì ABhY ! " – l'—'˜A¯ « RA¯ Ì Hf êÝÜmV<€CDEGFHIJK-j b<LMhY(M'ù y N PORQTS bcOE%FhY'‚U y ¬Ýܲ¬NOWVNSbcOE F$X%Y%ZY[$\ y ]OÝÜ^O*_S b ÿV%YZ'è âb ja`HI%bc'[ Î €HI%bchY j/d b e ‚U y « RA¯ ÛÏ Û .