You are on page 1of 2

UNIT 3 : PROSES PEMBINAAN ITEM

PROSES PEMBINAAN ITEM : BAHAGIAN 1

Aktiviti 1 – Kumpulan Kecil (2-3 orang)

Pilih ahli kumpulan yang mengajar mata pelajaran yang sama. Tentukan satu mata pela
jaran yang
diajar atau yang pernah diajar oleh semua ahli dalamkumpulan anda. Berdasarkan pen
galaman anda
sebagai guru, bincang dan gubal Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dengan berpandukan dok
umen kurikulum dan template yang diberikan.

Bentangkan JSU anda dengan menjelaskan bagaimana kumpulan anda menetapkan ko
nstruk atau topik dan wajaran markah yang diberikan.

=========================================================
==============================

Aktiviti 2 – Kumpulan Kecil (2-3 orang)

Pilih satu topik daripada mata pelajaran yang diajar atau yang pernah diajar oleh
semua ahli dalam kumpulan anda. Gubal satu item bagi setiap aras
taksonomi berikut :

Mengingat
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta

=========================================================
==============================

Aktiviti 3 – Kumpulan Kecil (2-3 orang)

i.
Peserta duduk dalam kumpulan mengikut mata pelajaran . Setiap kumpulan aka
n dibekalkan 1 contoh item objektif dan 1 contoh item subjektif sertaborang peni
laian item. Masa yang diberikan ialah selama 15 minit untuk menilai 2
1
item. Borang penilaian item perlu dilekatkan pada hujung sudut kananbawah ite
m yang dinilai.

ii.
Setiap kumpulan akan mempamerkan dan membentangkan hasil penilaian item
tersebut semasa sesi Galeri Walk.

SUBMIT ASSIGNMENT 2 .