VISI

:

SEKOLAH UNGGUL PENJANA
GENERASI TERBILANG

MISI:

MEMBANGUN POTENSI
INDIVIDU
MELALUI PENDIDIKAN
BERKUALITI
PENASIHAT:
TN HJ ABD. RAHMAN BIN IBAS
Guru Besar SK Bukit Hampar

TIMBALAN PENASIHAT 2: TIMB. PENASIHAT: TIMBALAN PENASIHAT 3:
PN. HAMIDAH BINTI IBRAHIM EN. ESHAMUDDIN B. ELIAS PN. HALIMATUS SA’DIAH BINTI
PK HEM, SK Bukit Hampar PK Pentadbiran, SK Bukit Hampar MAHADI
PK KOKU, SK Bukit Hampar

PENGERUSI :
PN. SITI SUHANA BINTI SIAM

SETIAUSAHA:
PN. SUSANTI BINTI SYAFII

AJK DILANTIK

PN. HJH MAIMUNAH BINTI PN. NURUL HUSNA BINTI PN. SITI FAUZIAH BINTI MD
MAHAMOOD HASSAN DIAH

EN. AZHA BINPLAN
ABDULLAH
TAKTIKAL EN. MOKHTARULFA BIN
MARUAN
(SENARAI AKTIVITI)
PANITIA BAHASA ARAB
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT HAMPAR ,
2016
Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator

1. Program Meningkatkan 1. Guru Bahasa Arab 50% murid 80% murid Meningkatkan
Haiyya bil penguasaan 00.00 kurang memahami penguasaan
‘Arabiyyah perbendaharaan Januari - memahami maksud perbendaharaa
kata Bahasa Arab Oktober maksud perkataan n kata Bahasa
dalam kalangan perkataan Bahasa Arab Arab
murid Islam yang
digunakan

2. Kempen Meningkatkan 1.Ketua Panitia 50% murid 80% murid Kesungguhan
Hallan Ya kemahiran 2.PK Kurikulum kurang boleh murid bertutur
Akhi berbahasa Arab 3.Semua guru Januari - 00.00 menggunakan menggunakan dalam Bahasa
mudah dalam subjek. Oktober Bahasa Arab Bahasa Arab Arab mudah
kalangan murid mudah dalam
Islam terutama pertuturan
yang mengambil
elektif Bahasa Arab

3. Membina Memastikan murid- 1.Ketua Panitia 50% murid 100% telah Meningkatkan
Buku Skrap murid memahami 2.PK Kurikulum yang mempelajari jumlah murid
berdasarkan pelajaran yang 3.Semua guru April - Jun RM 150.00 mengambil tajuk-tajuk cemerlang dan
tajuk-tajuk diajar ikut topik- subjek. (Hadiah murid) elektif Bahasa utama , lulus periksa.
mengikut topik. (Daripada Arab kurang
Tahun 1-6. fakta diubah mengingat
kepada peta pelajaran
pemikiran dan selepas selesai
gambar). topik dipelajari.

Disediakan Oleh:

_______________________
(SITI SUHANA BINTI SIAM)
KP Panitia Bahasa Arab
S.K Bukit Hampar ,
TAHUN PELAKSANAAN : 2016

ASPEK : Pengurusan Kurikulum.

Nama projek Program Haiyya bil ‘Arabiyyah

Objektif Meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Arab dalam kalangan murid Islam

Tempoh Januari - Oktober

Kumpulan Sasaran Semua murid terlibat elektif Bahasa Arab

Guru Terlibat 1. Guru Bahasa Arab

Proses kerja 1. Taklimat Program oleh Ketua Panitia.
1.1 Penerangan tentang program.
1.2 Perlantikan Penyelaras Program dan Ahli Jawatankuasa
2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
2.1 Analisis mengikut tahap murid
2.2 Pembahagian jumlah perkataan mengikut tahap murid
3. Perbincangan sesama ahli jawatankuasa tentang perjalanan dan pengisian program Haiyya
bil ’Arabiyyah berdasarkan keperluan. Program ini turut dilaksanakan sebagai sebahagian
daripada sesuatu pelajaran.
4. Program dijalankan sebanyak sekali seminggu pada awal atau akhir PnP.
5. Perlaksanaan program.
5.1 Murid diperkenalkan dengan perkataan baru.
5.2 Murid menulis perkataan tersebut di dalam buku nota kecil sebagai kamus.
5.3 Penilaian dijalankan dalam bentuk tikrar (pengulangan), istijwab (soal jawab),
imlak
(ejaan).

Kekangan 1. Status motivasi murid yang rendah
2. Tidak ada peneguhan terhadap komunikasi dalam Bahasa Arab di luar dan di dalam sekolah
Pemantauan Pemantauan oleh pentadbir sekolah dan Guru Besar.
Penilaian Dinilai oleh Guru Besar dan pentadbir lain.
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga bulan bagi meningkatkan
keberkesanan program.
TAHUN PELAKSANAAN : 2016

ASPEK : Pengurusan Kurikulum.

Nama projek Kempen Hallan Ya Akhi

Objektif Meningkatkan kemahiran berbahasa Arab mudah dalam kalangan murid Islam terutama
yang mengambil elektif Bahasa Arab
Tempoh Januari – Oktober

Kumpulan Sasaran Semua murid terlibat program jQAF dan warga SKBH

Guru Terlibat 1.Ketua Panitia
2.PK Kurikulum
3.Semua guru
subjek.

Proses kerja 1. Taklimat Program Hallan Ya Akhi oleh Ketua Panitia.
1.1 Penerangan tentang program Hallan Ya Akhi
1.2 Perlantikan Penyelaras Program dan Ahli Jawatankuasa
2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
2.1 Semua murid Program jQAF dan warga SKBH (pelaksanaan sepanjang waktu
persekolahan)
3. Perbincangan sesama ahli jawatankuasa tentang perjalanan dan pengisian program
berdasarkan
keperluan.
4. Program dijalankan sepanjang waktu persekolan (waktu PnP dan luar waktu PnP)
5. Perlaksanaan aktiviti
5.1 Guru menyapa murid, mengucapkan terima kasih menggunakan Bahasa Arab
mudah.
5.2 Menggalakkan murid-murid dan warga SKBH menggunakan Bahasa Arab
untuk bertegur
sapa sesama mereka (rakan-rakan dan guru-guru/kakitangan sekolah)
5.3 Membiasakan diri menggunakan perkataan Sobahal Khair, Sobahan Nur, Kaifa
Haluka/ki,
Min aina, Syukran Jazilan, ’Afwan, Mas muka/ki, Ismi.....
Kekangan 1. Murid bermotivasi rendah untuk menggunakan Bahasa Arab.
2. Kurang galakan dari persekitaran untuk menggunakan Bahasa Arab.
Pemantauan Pemantauan oleh pentadbir sekolah dan Guru Besar melalui teguran dan keberkesanan
program.
Penilaian Penilaian melalui pemerhatian, tindak balas murid sewaktu PnP dan keputusan Penilaian
Formatif.
Penambahbaikan Hasil pemantauan dan penilaian akan dilaksankan penambahbaikan melalui aktiviti-aktiviti
sokongan lain, sama ada di dalam kelas atau perjumpaan persatuan.
TAHUN PELAKSANAAN : 2016

ASPEK : Pengurusan Kurikulum.

Nama projek 3. Membina Buku Skrap berdasarkan tajuk-tajuk mengikut Tahun 1-6.

Objektif Memastikan murid-murid memahami pelajaran yang diajar mengikut topik-topik. (Daripada
fakta diubah kepada peta pemikiran dan gambar).
Tempoh April –Jun

Kumpulan Sasaran Semua murid yang mengambil elektif Bahasa Arab Tahap 1 dan 2

Guru Terlibat 1.Ketua Panitia
2.PK Kurikulum
3.Semua guru
subjek.
Proses kerja 1. Taklimat Program oleh Ketua Panitia.
1.1 Penerangan tentang program.
1.2 Perlantikan Penyelaras Program dan Ahli Jawatankuasa
2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
2.1 Semua murid Tahap 1 dan 2 yang mengambil elektif Bahasa Arab
3. Perbincangan sesama ahli jawatankuasa tentang perjalanan dan pengisian program berdasarkan
keperluan.
4. Program dijalankan.
5. Perlaksanaan program.
5.1 Menyediakan tajuk-tajuk yang difokuskan.
5.2 Memberi garis panduan kepada murid.
5.3 Membuat analisa dan membuat postmortem.

Kekangan 1. Masa yang panjang untuk persiapan.
2. Penerangan yang panjang untuk memahamkan murid dan proses kerja serta masa yang panjang..
Pemantauan Pemantauan oleh pentadbir sekolah dan Guru Besar.

Penilaian Penilaian sewaktu PdP dan keputusan Penilaian Formatif.

Penambahbaikan Hasil pemantauan dan penilaian akan dilaksanakan penambahbaikan melalui aktiviti-aktiviti sokongan
lain.
Plan
Penambahbaikan
Subjek Bahasa
Arab 2016
MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH:
1. MEMPUNYAI BARISAN KEPIMPINAN PENGURUSAN SEKOLAH BERINTEGRITI.

2. MEMPUNYAI SUMBER MANUSIA YANG BERKUALITI DARI SEGI ILMU,
KEMAHIRAN DAN
SAHSIAH.

3. MELAHIRKAN INSAN BERKUALITI YANG DAPAT MEMENUHI KEHENDAK
SEMASA.

4. MENCAPAI PRESTASI CEMERLANG DALAM PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN.

5. MEMPUNYAI KEMUDAHAN YANG BERKUALITI.

6. MEMPUNYAI SISTEM PENGURUSAN YANG CEKAP DAN BERKESAN.

Bidang : Kurikulum

Isu Strategik : Pencapaian Bahasa Arab
Matlamat Strategik : Matlamat 4: Mencapai Prestasi Cemerlang Dalam Pentaksiran Dan
Penilaian .

Isu Masalah Matlamat Strategik Indikator

Pencapaian murid 1. Peratus lulus Bahasa1. Meningkatkan 1. Meningkatkan kualiti 1. Peratus murid lulus
lemah dalam Bahasa Arab Penilaian peratus lulus mata pengajaran guru mata pelajaran
Arab l Sumatif tidak pelajaran Bahasa dari sudut ABM dan Bahasa Arab dalam
mencapai 90%. Arab mencapai teknik pengajaran. Penilaian Sumatif.
90% pada
2. Peratus murid yang Penilaian Sumatif 2. Menggalakkan 2. Peratus murid dapat
mendapat Gred A 2016. penglibatan murid A dalam Penilaian
bagi mata pelajaran sewaktu PnP dan Sumatif meningkat.
Bahasa Arab tidak 2. Meningkatkan aktiviti-aktiviti
mencapai 50% dalam peratus murid permainan bahasa. 3. Keupayaan murid
Penilaian Sumatif. yang mendapat bertutur, membaca
Gred A bagi mata 3. Murid mencatat dan menulis dalam
3. Keupayaan murid pelajaran Bahasa perkataan baru Bahasa Arab.
bertutur, membaca Arab sehingga dalam buku nota
dan menulis dalam mencapai 50%. kecil. 4. Murid dapat
Bahasa Arab masih menjawab maksud
rendah. 3. Meningkatkan 4. Guru bertutur dalam perkataan yang
keupayaan murid Bahasa Arab diberi setiap kali
bertutur, membaca sepenuhnya disoal.
dan menulis dalam sewaktu PnP
Bahasa Arab (Lughatul Fasli)
mencapai 60%
pada tahun 2016.

PLAN TAKTIKAL PENAMBAHBAIKAN SUBJEK BAHASA ARAB
(SENARAI AKTIVITI)
PANITIA BAHASA ARAB
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT HAMPAR ,
2016
ISU STRATEGIK : Pencapaian Bahasa Arab Lemah

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator

1. Menggalakka Meningkatkan 1. Guru Besar 40% murid 90% murid Kesungguhan
n penglibatan keyakinan murid 2. Guru Bahasa Arab berkebolehan mampu murid untuk
murid dalam dan 3. PK Kurikulum Feb - Mei 00.00 menonjolkan menyertai berjaya dan
aktiviti memperkayakan bakat secara aktviti-aktiviti mengikuti
sokongan pernbendaharaan berkumpulan sokongan aktiviti
Bahasa Arab kata Bahasa Arab meningkat.

2. Menguji Meningkatkan 20% murid 50% murid Peratus murid
kefahaman peratus 1.Guru Besar Feb - Sept 00.00 cemerlang cemerlang cemerlang dan
murid melalui pemahaman murid 2.Ketua Panitia subjek Bahasa subjek Sains. menguasai
revisi soalan. . 3.PK Kurikulum Arab. mata pelajaran
4.Semua guru 90% murid Bahasa Arab.
subjek. 55% murid menguasai.
menguasai.

3. Meningkatkan Meningkatkan 1.Ketua Panitia 80% 100% Meningkatkan
kualiti kefahaman 2.PK Kurikulum Feb - Mei 00.00 menguasai menguasai jumlah murid
pengajaran pedagogi semua 3.Semua guru tajuk-tajuk tajuk-tajuk cemerlang dan
guru dari guru Bahasa Arab. subjek. serta teknik serta teknik lulus
sudut ABM pnp Bahasa pnp Bahasa peperiksaan.
dan teknik Arab dengan Arab dengan
pengajaran baik. baik.

_______________________
(SITI SUHANA BINTI SIAM)
KP Bahasa Arab
S.K Bukit Hampar
TAHUN PELAKSANAAN : 2016

ASPEK : Pengurusan Kurikulum.

Nama projek 1. Menggalakkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan Bahasa Arab

Objektif Meningkatkan keyakinan murid dan memperkayakan pernbendaharaan kata

Tempoh Feb – Sept

Kumpulan Sasaran Semua murid elektif Bahasa ArabTahap 1 dan 2

Guru Terlibat
1. Guru Besar
2. Guru Bahasa Arab.
3. PK Kurikulum

Proses kerja 1. Taklimat Program oleh Ketua Panitia.
1.1 Penerangan tentang program.
1.2 Perlantikan Ahli Jawatankuasa
2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
2.1 Semua murid elektif Bahasa Arab Tahap 1 dan 2.
3. Perbincangan sesama ahli jawatankuasa tentang perjalanan dan pengisian program berdasarkan
keperluan.
4. Program dijalankan.
5. Perlaksanaan program.
5.1 Membincangkan aktiviti-aktiviti sokongan yang boleh disertai murid.
5.2 Menetapkan garis panduan.
5.3 Membuat analisa dan membuat postmortem.

Kekangan 1. Masa yang panjang untuk persiapan.
2. Penerangan yang panjang untuk memahamkan murid dan proses kerja serta masa yang panjang.
Pemantauan Pemantauan oleh pentadbir sekolah dan Guru Besar.

Penilaian Dinilai oleh Guru Besar dan pentadbir lain.

Penambahbaikan
TAHUN PELAKSANAAN : 2016

ASPEK : Pengurusan Kurikulum.

Nama projek 2. Menguji kefahaman murid melalui revisi soalan.

Objektif Meningkatkan peratus pemahaman murid .

Tempoh Feb – Sept

Kumpulan Sasaran Semua murid elektif Bahasa Arab Tahap 1 dan 2

Guru Terlibat
1.Guru Besar
2.Ketua Panitia
3.PK Kurikulum
4.Semua guru subjek.

Proses kerja 1. Taklimat Program oleh Ketua Panitia.
1.1 Penerangan tentang program.
1.2 Perlantikan Ahli Jawatankuasa
2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
2.1 Semua murid elektif Bahasa Arab Tahap 1 dan 2.
3. Perbincangan sesama ahli jawatankuasa tentang perjalanan dan pengisian program berdasarkan
keperluan.
4. Program dijalankan.
5. Perlaksanaan program.
5.1 Membina item (soalan).
5.2 Membina modul.
5.3 Membuat analisa dan membuat postmortem.

Kekangan 1. Masa yang panjang untuk persiapan.
2. Penerangan yang panjang kepada murid.
Pemantauan Pemantauan oleh pentadbir sekolah dan Guru Besar.

Penilaian Dinilai oleh Guru Besar dan pentadbir lain.

Penambahbaikan
TAHUN PELAKSANAAN : 2016

ASPEK : Pengurusan Kurikulum.

Nama projek 3. Meningkatkan kualiti pengajaran guru dari sudut ABM dan teknik pengajaran

Objektif Meningkatkan kefahaman pedagogi guru Bahasa Arab.

Tempoh Feb – Mei

Kumpulan Sasaran Guru Bahasa Arab Tahap 1 dan 2

Guru Terlibat
1.Ketua Panitia
2.PK Kurikulum
3.Semua guru subjek.

Proses kerja 1. Taklimat Program oleh Ketua Panitia.
1.1 Penerangan tentang program.
1.2 Perlantikan Ahli Jawatankuasa
2. Kenal pasti kumpulan sasaran.
2.1 Guru Bahasa Arab Tahap 1 dan 2.
3. Perbincangan sesama ahli jawatankuasa tentang perjalanan dan pengisian program berdasarkan
keperluan.
4. Program dijalankan.
5. Perlaksanaan program.
5.1 Membina item (soalan), merangka formula serta teknik mudah untuk menjawab soalan.
5.2 In House Tranning.
5.3 Membuat analisa dan membuat postmortem.

Kekangan 1. Masa yang panjang untuk persiapan.
2. Penerangan yang panjang kepada semua guru sains dan bukan sains..
Pemantauan Pemantauan oleh pentadbir sekolah dan Guru Besar.

Penilaian Dinilai oleh Guru Besar dan pentadbir lain.

Penambahbaikan