You are on page 1of 11

BAHAGIAN A

(30 Markah)

1. Sebelummembukaataumemasang kit model kitahendaklahmemahami _____________
terlebihdahulu.

A. buku Idea
B. manual
C. katalog
D. resepi

2. Sistem pergerakan kit model yang menggabungkan komponen mekanikal serta elektrik
dan elektronik dikenali sebagai sistem __________________.

A. elektrik
B. elektronik
C. elektromekanikal
D. mekanikal

3. Bahanlogamialahbahan-bahan yang terdiridaripadazink, besi, timahdan __________

A. aluminium
B. pastik
C. kertas
D. kayu

4. Apakah alat yang digunakan untuk menanda dan membuat garisan pada kepingan
logam?

A. Gunting logam
B. Penggarit
C. Kikir
D. Gandin getah

5. Alatan ini berfungsi untuk mengetuk paku panel. Apakah nama alatan tangan ini?

A. Pahat
B. Gandin Getah
C. Kikir
D. Tukul Warrington

6. Bahan kitar semula terdiri daripada botol plastik, tin minuman dan _________

A. surat khabar
B. kayu
C. zink
D. pasir sungai

1
7.
Mengukur Menanda X Mencantum

Rajah di atas menunjukkan langkah membuat projek. Langkah X ialah

A. Mengecat
B. Mengorek
C. Melukis
D. Memotong

8.

Fungsi komponen eletronik di atas adalah untuk

A. Membekalkan tenaga elektrik kepada litar.
B. Mengehadkan pengaliran arus elektrik.
C. Mengeluarkan bunyi yang nyaring.
D. Memancarkan cahaya setelah menerima arus elektrik.

9. Ahmad mendapati litar elektronik yang dipasang olehnya tidak berfungsi. Antara berikut
yang manakah bukan penyebab litar tersebut tidak berfungsi?

A. Litar dipasang mengikut lukisan skematik.
B. Kekutuban kapasitor tidak dipasang dengan betul.
C. Kaki LED dibengkokkan terlalu rapat dengan badannya.
D. Punca negatif bateri disambungkan kepada tamatan positif pada litar.

10. Apakah yang akan terjadi jika LED dipasang tidak mengikut kekutuban yang betul?

A. LED akan terbakar.
B. LED tidak memancarkan cahaya.
C. Berlaku litar pintas.
D. Semua komponen di dalam litar akan rosak.

11. Antara berikut yang manakah adalah unit ukuran bagi Kapasitor?

A. Ohm
B. Farad
C. Ferenheit
D. Ampere

2
12. Yang manakah antara berikut ciri-ciri biji benih yang baik?

I. Matang
III. Bernas
II. Normal
IV. Tiadaseranganperosak

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. I, II, III dan IV

13. Aminahsedangmenggunakancangkuldikebunnya, yang
manakahantaraberikutmerupakanaktiviti yang sedangdilakukanolehAminah?

A. Merumput
B. Menjarang
C. Menggembur
D. Menebas

14. Mengapakahtanamansayuranperluditanam di kawasan yang berdekatandengansumber
air?

A. Mengelakdariseranganperosak.
B. Memudahkankerjapenuaian.
C. Menjimatkankospembajaan.
D. Memudahkankerjapenyiraman.

15. Pak Kasimmenggemburtanahsebelummenanamsayur. Proses tersebutadalahuntuk…

A.menambahkepadatantanah.
B. mengelakberlakunyabanjir.
C. memudahkan air disiram.
D. memperbaikipengudaraantanah.

16.

3
Aktiviti di dalamgambar di atasdilakukankerana ….

A. membuangdahanpokok yang telahrosak.
B. menuaihasiltanaman.
C. supayapokoktumbuhlebihbanyakdaun.
D. dilakukanolehmurid yang nakal.

17. Apakahtujuanmembuatpenjaranganpadapokoksayur yang telahtumbuh?

A. Menambahkanhasil.
B. Mengurangkanpersaingan.
C. Mengurangkanhasil.
D. Menambahkansaingan.

18. Belalangadalahsejenishaiwanperosak.
Biasanyabahagianmanakahakandiserangolehbelalang?

A. Akar
B. Buah
C. Daun
D. Dahan

19. Seranggaperosak yang menyerangbijibenihakanmenyebabkanbijibenihmenjadi …

A. retak
B. lembut
C. berlubang
D. kecut

20. Pernyataan-pernyataanberikutadalahbenartentangCocopit, kecuali …

A. sejenistanahgambut.
B. diperbuatdaripadasabutkelapa.
C. dijualdalambentukkiub.
D. bolehdiperolehidalambentukserbuk.

4
21.

Apakah yang ditunjukkanolehgambar di atas?

5
A. Kep
B. Apron
C. Singlet
D. Kain lap

22. Apakah yang dimaksudkandengansanitasimakanan?

A. Pengawalankebersihandankeselamatandalampenyediaanmakanan.
B. Pengawalankebersihandankeselamatandiri.
C. Pengawalankebersihandankeselamatan di dalambengkel.
D. Pengawalankebersihandankeselamatanalamsekitar.

23. Terdapatbeberapaprinsipkebersihan yang
menjadiamalansemasamengendalikanmakanan. Antaranyaadalahseperti …

I. kebersihandiri
II. kebersihanmakanan
III. kebersihanalatanmemasak
IV. kebersihantempatrumahtangga

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. I, II, III dan IV

24. Fatimah inginmenyediakan menu sarapanpagi. Berikutadalahpilihan menu yang
sesuaikecuali …

A. nasilemaksambalsotong
B. nasi kukus ayamberempah
C. roticanaitelur
D. sandwichsardin

25. Antara yang manakahberikuttiadapada label pembungkusanmakanan?

A. Tarikhluput
B. Gambarpengeluar
C. Beratmakanan
D. Namamakanan

26. Makanan yang berlebihanbolehdisimpandenganpelbagaicaraseperti …

I. simpandalampetisejuk
II. diletakkan di atasmeja
III. ditutupdengantudungsaji
IV. dimasukkankedalambekasbetutup

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. I, II, III dan IV

6
27. Alatanmanakah yang berikut paling
sesuaidigunakanuntukmerebusdanmerenehmakanan?

A. Kuali
B. Periuk
C. Mangkuk
D. Pinggan

28. Pilihciri-cirisarapan yang baik.

I. Sarapanyang mengandungimakanan yang berlemak
II. Sarapanyang mengandungibahan yang manis.
III. Sarapan yang mengandungibahan yang seimbang.
IV. Sarapan yang mengandungisayur-sayuran.

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

29. Apakahkegunaansilinderpenyukatdalampenyediaanmakanan?

A. Mengadunmakanan.
B. Menimbangbahanmasakan.
C. Menyukatcecairsepertisantan, susudan air.
D. Menyimpanmakanan yang berbaki.

30. Bagaimanakahcarauntukmencuccikutleri yang berminyak?

A. Cucidenganthinner
B. Cucidenganminyaktanah
C. Cucidengan air suambersabun
D. Cucidengan air tanah

BAHAGIAN B
(20 Markah)
2. Namakan alatan tangan yang ditunjukkan di bawah.

GERIMIT APIT G SESIKU L

GANDIN GETAH GUNTING LOGAM

7
1)__________________ 2)__________________
3)________________

4)_________________________ 5)_____________________

(5 Markah)

3. Tuliskanaktivitipenjagaantanaman di bawahini.

8
(5 markah)

4. Namakanalatanmemasak di bawah.

9
(5 markah)

Bahagian C
(10 Markah)

Isi tempatkosongdenganpilihanjawapan yang betul.

* elektromekanikal *Pengikis *manual *Sanitasi * label

* mengukur * anod * Farad
*Serampangtangan *beluncas

1. Langkahpertamasebelummemasang kit model ialahmemahami _______________.

2. Sistem ____________________ ialahsistem yang digunakan di dalam kit model.

3. ________________ digunakanuntukmengikispermukaanbendakerja.

4. Aktiviti _______________ danmenandamenggunakanpensel, sesiku L danpembaris
keluli.

5. Diodpemancarcahaya (LED)mempunyaidua kaki iaitu __________ dankatod.

6. Unit ukuranbagikapasitoradalah _________________.

7. _________________ digunakanuntukmenggemburtanah di dalampasu.

10
8. Bahagiandauntanamanbiasanyadiserangolehbelalangdan __________________.

9. ________________ makananadalahpenting agar kesihatankitaterjamin.

10. Kita perlumembaca ____________ padapembungkusmakanansebelummembelinya.

Disediakanoleh: Disemakoleh: Disahkanoleh:

………………………… ……………………….. ………………………
(AdlyHisham Bin Abdullah) (NajihahBtLokman) (Siti Norma Bt Abdullah)
Guru RBT Tahun 5 KetuaPanitia RBT GPK TadbirdanKurikulum
SK DesaTun Hussein Onn SK DesaTun Hussein OnnSK DesaTun Hussein Onn

11