 Kiểm tra bền cơ cấu khớp bản lề theo giới hạn chảy

:

Hình 43. Sơ đồ đặt lực lên chốt bản lề tay đỡ
Hình : Sơ đồ biến dạng trên cơ cấu khớp bản lề tay đỡ
Hình : Sơ đồ ứng suất trên cơ cấu khớp bản lề tay đỡ

Hình : Sơ đồ ứng suất trên chốt trên

Quan sát ta thấy tại vị trí đầu trên chốt là vị trí nguy hiểm nhất có giá trị ứng suất là
2.037x108 Pa = 203.7 < 250 MPa.
Giới hạn chảy của thép CT38 là 250 MPa.
 Có nhiều cách để đánh giá độ bền của kết cấu, đánh giá theo ứng suất tổng
suất hiện trên cơ cấu là cách phổ biến. Miễn sao ứng suất xuất hiện trên cơ
cấu không vượt quá giới hạn chảy của vật liệu là được.