You are on page 1of 5

KRM3053

Kemahiran Dalam Matematik
(Skills in Mathematics)
[PANDUAN KERJA KURSUS]
SEMESTER 2, SESI 2016_17

ARAHAN

1. Kursus KRM 3053 ini mengandungi tugasan BAHAGIAN A dan BAHAGIAN B sahaja.
2. Jawab KESEMUA tugasan tersebut.
3. Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-
Learning melalui link yang tertentu dalam myguru3.
4. Tempoh masa penghantaran tugasan mestilah dipatuhi. Tempoh masa yang telah
ditetapkan itu tidak akan dilanjutkan.
5. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya
anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan
kerja kursus anda.

Tajuk 1: heuristik model langsung. Aktiviti ini adalah asli atau berdasarkan pengalaman anda sendiri. Tajuk 2: heuristik cuba jaya. Setiap aktiviti yang anda rancangkan itu mestilah bersesuaian dengan pengajaran selama 30 minit. A TUGASAN 1: (Individu) (ESEI) Satu cabaran yang perlu ditangani oleh para 40 markah guru dalam pengajaran matematik ialah memastikan murid-muridnya memiliki kemahiran penaakulan matematik yang baik. Anda juga mestilah menyediakan apa-apa bahan yang digunakan dalam aktiviti tersebut (sekiranya bahan adalah objek 3D.KATEGORI TUGASAN PECAHAN ARAHAN MARKAH TARIKH TUGASAN AKHIR MENGHAN- TAR TUGASAN Bahagian A ini mengandungi 2 (DUA) tugasan BAHAGIAN iaitu Tugasan 1 dan Tugasan 2. Perbincangan anda perlulah kritikal berasaskan fakta dan juga pendapat anda sendiri. TUGASAN 2: (Individu) Bagi SETIAP tajuk tersebut di bawah. hantar gambar sahaja mencukupi) serta lembaran kerja yang bersesuaian. Bagi setiap cabaran 2017 tersebut bincangkan cadangan mengatasinya. Bincangkan empat cabaran yang perlu ditangani oleh guru dalam memastikan kemahiran penaakulan matematik yang baik dapat diterap dalam 20 markah 20 MAC pengajaran bilik darjah. rancangkan SATU aktiviti pengajaran 20 markah 30 MAC penyelesaian masalah matematik berdasarkan 2017 fahaman konstruktivisme kapada murid-murid sekolah rendah. Setiap aktiviti ini mestilah ditulis dengan arahan yang lengkap dan mudah difahami. .

markah KURANGNYA). pelajar perlu memberi kementar kepada 20 marks mana-mana DUA (2. Jawapan dan komentar mestilah diselesaikan dalam tempoh yang dinyatakan sahaja (Peringatan: lanjutan tarikh forum tidak akan dilakukan). Kepada setiap soalan forum itu (E-FORUM) juga. JUMLAH MARKAH KERJA KURSUS 60 MARKAH PEPERIKSAAN AKHIR 40 JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 100 Perhatian: Segala perkara yang berkaitan dengan tugasan adalah merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. Berikut adalah soalan forum: Soalan forum 1: Bincangkan proses pengajaran yang sesuai untuk mempertingkatkan kebolehan penyelesaian masalah matematik dalam kalangan murid sekolah rendah. SEKURANG- KURANGNYA) jawapan yang diberi oleh rakan dlm forum pelajar yang lain. Soalan forum 3: Bincangkan pendekatan pengajaran matematik yang boleh diambil oleh guru untuk mempertingkatkan kemahiran menaakul dalam kalangan murid sekolah rendah. Soalan forum 5: Bincangkan masalah yang dihadapi oleh guru membabitkan penggunaan teknologi dan media dalam pengajaran matematik. . Pelajar perlu menjawab setiap soalan forum yang diberikan 5x4 B SEBANYAK SEKALI (SEKURANG. Soalan forum 4: Bincangkan kepentingan kemahiran membuat kaitan kepada murid dalam pembelajaran matematik sekolah rendah. Soalan forum 2: Bincangkan tindakan yang boleh diambil oleh guru dalam mempertingkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan murid sekolah rendah. Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on- BAHAGIAN line menerusi laman MyGuru3. Kualiti jawapan dan komentar yang anda beri akan diambilkira dalam menentukan markah terhadap respond yang anda berikan.

isi tdak dihuraikan. E Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. isi mencukupi. isi dikembangkan dengan baik. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. isi mencukupi. C Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Idea disusun dengan baik. A. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS KERJA KURSUS A Menepati format penulisan folio. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Ada idea asli yang bernas. isi tidak mencukupi. isi di huraikan dan ada contoh. Tiada kesalahan bahasa. C+ Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). kreatif dan kritis. ada contoh yang baik dan konkrit. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Tiada contoh. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). B Menepati format. isi mencukupi. D Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi mencukupi. B. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Menepati format. isi di huraikan dan ada contoh. isi di huraikan dan ada contoh. isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). ada contoh yang konkrit. Ada Idea sendiri. SELAMAT BELAJAR DAN MENYELESAIKAN KERJA KURSUS . Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Idea disusun dengan baik. isi mencukupi. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Idea tersusun dengan kemas. B+ Menepati format. Tiada kesalahan format & bahasa. isi mencukupi. Tidak lengkap. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara.

Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. vi. Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan. ii. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. iii. iv. . Berhubung dengan tutor E-Learning anda. v.PERINGATAN!!!!!!! i. viii. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. ix. vii.