You are on page 1of 7

Bahagian A

Jawab semua soalan

1. Antara berikutmanakahmaksudmakanan yang tepat ?

A Sebarangbahan yang bolehdimakan
B Bahanyang boleh di masakdanmenyelerakan
C Bahan yang mempunyaiberbagai rasa , bau, warnadantekstur
D Bahan yangbolehdimakansamaadaberbentukpepejalataucecair

Laktosa

Sukrosa

Maltosa

2. Nyatakanklasifikasikarbohidratdi atas

A Kanji
B Disakarida
C Polisakarida
D Monosakarida

3. Antara berikutmanakahfungsiiodin?

I Menguatkantulangdangigi
II Membentuktiroksin
III Membina plasma darah
IV Mengawaltumbesarankanak-kanak

A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV

4. Manakahberikutsumberpelawas yangbaik?

A Buah-buahandansayur-sayuran
B Dagingdanikan
C Telurdansayur-sayuran
D Buah-buahandandagingayam

Cik Rani hanyamemakanmakanandaripadasumbertumbuhansahaja

Nyatakanciri-ciripemilihandagingayam yang betul I Isi yang lembut IIKurangberlemak IIIWarnaputih IVOtotlebihpendek A I. Rajah 1menunjukkanpiramidmakanan. II . Apakahcontohmakananpadaaras3 ? A Buah-buahandansayur-sayuran B Dagingdanhasiltenusu C BijirindanhasilBijirin D Minyakdangula 7. yang manakahmerupakankesanhabakeatasikanselepasdigoreng ? I Warnaperang II Garingdankeras III Lembutdanhancur IV Keringdankecut .5. Antara berikut . III. Berdasarkanpernyataan di atasmanakahfaktor yang mempengaruhipengambilan diet CikRani ? A Keperluansosial C Agama B Geografi D Pendidikan Rajah 1 6.III dan IV 8. IIIC I. II . IVD I. III dan IV B II.

sinki . III dan IV B I. IIdan IV D II. II dan III C I. A I . Antara berikutmanakahaktiviti yang seringdilakukanpadabahagian yang bertandaXdalam rajah di atas? A Membersihkandapur.  Gunabekas yang bersih  Janganletakberdekatandenganmakananmentah  Jangansimpandalambekaslogamterlalu lama Bilakahprinsipkebersihanmakanansepertipernyataan di atasdiamalkan? .mejakerja B Mengeringdanmenyimpanalatan C Menyapudanmengemoplantai D Menyusunalatankotormengikutjenisdansaiz 10. III dan IV menyedia memasak menyaji X Mencuci 9.

Rajah 2 menunjukkanklasifikasifabrik. I Kapas II Sutera III Linen IV Viskos AI dan II C I dan III B II dan IV D III danIV 12. A Menyajimakanan C Menyimpanmakanan yang telahdimasak B Memasakmakanan D Menyediamakanan FABRIK Gentian Asli Gentian Buatan Tumbuhan X Y Sintetik Rajah 2 11. Jidaldigunakanuntuk A Menetapkantangansemasamenjahitmesin B Menanggalkanbenangjelujur C Mengelakkanjaridaripadatercucuk D Memasukkanbenangkelubangjarum 13. LengkapkanX dan Y denganmembericontohfabrik. Ciristailpakaian yangmanakansesuaiuntukindividu yang rendahdangempal ? I Kocektampal II Garisputeri III Lenganpadanan rata IV Kedutdipinggang .

IV. Lily seoranggadistinggidanlangsing. Antara berikutmanakahperaturanmenyusunaturpolaatasfabrik yangbetul? ISusunaturkankepinganpolaatasfabrik yangbesardahulu II Ira padapolaselaridenganirafabrik III Tandalipatandiletakkanpadalipatankain IV Sematjarumpenitidenganhujungnyamenghalakeluar A I . IV B I. II . Ukuran yang diperlukanuntukmendrafpolaasasadalah I Ukuranbahu II Ukuran dada III Ukuranpinggang III Ukuranpunggung A I. III. III C II . Diatelahmemilihpakaian yang mempunyaigarisleherbulatdanberkolar. III C I. A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan Iv 14. III. III . IV.II 16. III C II. II.II. II.III . I B II. IV D I. II IV D I . I. II. A Kelihatanlebihtinggidanlangsing B Kelihatanlebihgempaldanrendah C Menampakkanlebihtinggidangempal D Menampakkanmuka yangbulatdanleher yang pendek 15. I. IV . III . IV. III dan IV 17. IV B II. Susunlangkah-langkah proses menyediakankedutlepasmengikuturutanyang betul I Jahitduabarisjahitan di atasdan di bawahgarisanpemadan II Tandakangarisanpemadandangarisantengahpadafabrik III Lilitbenang [padajarumpenitimengikutbentukangkalapandan ratakankedut IV Tarikbenangdarikedua-duahujunghinggamendapatkedutan yang dikehendaki A I. III D III. IV.

Bentukbadan Ciristailpakaian A Tinggidangempal Garisleherbentuk V Garisansegiempat B Tinggidanlangsing Garisleherbentuk U Garismenegak C Rendahdangempal Garisleherberkolar Garisanmelintang D Rendahdankurus Garisleherbentukbulat Bahumendatang 20. III dan IV 19. Penggunaanalatanteknologimemberikebaikankepadasurirumahkerana . II dan IV D II.18. I III dan IV B I. Antara berikut yangmanakahpadanan yang betultentangperingkatkitaranhidupkeluargadansituasinya ? Peringkatkitaran Situasi hidup Permulaan Leong danSwee Bee I baruberkahwindanmerancanguntukmembelirumahdank ereta Pengecilan Ahmad danSitimempunyaiseoranganak yang II berusiasatutahun Perkembangan Steven II mencaripendapatansampinganuntukmenampungpersek I olahantigaanaknya Pengecilan Ibubapa yang tuamengisi masa I lapangnyadenganmenanampokokbunga V A I . Antara berikutpasanganmanakahbetulmengenaibentukbadandanciristailpakaian. II dan III C.

B 10. B 16. III. D 2. C 14.III B II. C 19. C 13. C 6. D 17. III. B 7. A 18. A 20. D 4. C 11. IV D I. II . B 3. B 12. III dan IV SKEMA JAWAPAN PEPRIKSAAN SUMATIF KERTAS 1 (SET A) 1. I Membantumemudahkankerja .cepatdanselamat II Membantumelakukankerjasecaraserentakdalamsatu masa III Menjimatkanpenggunaantenagadankurangkankeletihan IV Memerlukankos yang tinggiuntukbayaranbulanan A I. D 8. A 5. D 15. IV C I. A . II. B 9.