ANALISIS GURINDAM DUA

BELAS

Nama Kelompok :
1. Achmad Faishol MS.
2. Achmad Mahardika
3. Ardhina Tiara Savitri
4. Indah Amalia
5. Maulida Sulistiyaning R.
6. Nur Chamidah
7. Ristia Hanifah
8. Wildan Bachtiar J.

Gurindam I
Ini gurindam pasal yang pertama:
Barang siapa tiada memegang agama,
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.
Barang siapa mengenal yang empat,
maka ia itulah orang yang ma'rifat
Barang siapa mengenal Allah,
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.
Barang siapa mengenal diri,
maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri.
Barang siapa mengenal dunia,
tahulah ia barang yang teperdaya.
Barang siapa mengenal akhirat,
tahulah Ia dunia mudarat.
Gurindam II
Ini gurindam pasal yang kedua:
Barang siapa mengenal yang tersebut,
tahulah ia makna takut.
Barang siapa meninggalkan sembahyang,
seperti rumah tiada bertiang.
Barang siapa meninggalkan puasa,
tidaklah mendapat dua termasa.
Barang siapa meninggalkan zakat,
tiadalah hartanya beroleh berkat.
Barang siapa meninggalkan haji,
tiadalah ia menyempurnakan janji.
Gurindam III
Ini gurindam pasal yang ketiga:
Apabila terpelihara mata,
sedikitlah cita-cita.
Apabila terpelihara kuping,

Bakhil jangan diberi singgah. boleh diumpamakan mulutnya itu pekong. Di mana tahu salah diri. Pekerjaan marah jangan dibela. datanglah daripadanya beberapa anak panah. Barang siapa yang sudah besar. daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh. keluarlah fi'il yang tiada senunuh. nanti hilang akal di kepala. Tanda orang yang amat celaka. Apabila dengki sudah bertanah. Jika sedikitpun berbuat bohong. jikalau lalim segala anggotapun rubuh. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir. di situlah banyak orang yang tergelincir. Apabila terpelihara lidah. Gurindam IV Ini gurindam pasal yang keempat: Hail kerajaan di daiam tubuh. itupun perampok yang amat gagah.khabar yang jahat tiadaiah damping. Barang siapa perkataan kotor. . mulutnya itu umpama ketur2. jika tidak orang lain yang berperi. daripada berjaian yang membawa rugi. janganlah kelakuannya membuat kasar. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan. aib dirinya tiada ia sangka. niscaya dapat daripadanya paedah. di situlah banyak orang yang hilang semangat Hendaklah peliharakan kaki. Anggota tengah hendaklah ingat.

Gurindam VII Ini Gurindam pasal yang ketujuh: Apabila banyak berkata-kata. Jika hendak mengenal orang yang berakal. . pilih segala orang yang setiawan. di dalam dunia mengambil bekal. Cahari olehmu akan isteri. Cahari olehmu akan abdi. yang boleh dijadikan obat. sangat memeliharakan yang sia-sia.Gurindam V Ini gurindam pasal yang kelima: Jika hendak mengenai orang berbangsa. Cahari olehmu akan guru. yang ada baik sedikit budi. bertanya dan belajar tiadalah jemu. Apabila banyak berlebih-lebihan suka. lihatlah kepada kelakuan dia. Gurindam VI Ini gurindam pasal yang keenam: Cahari olehmu akan sahabat. lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai. lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang mulia. di situlah jalan masuk dusta. yang boleh tahukan tiap seteru. yang boleh dimenyerahkan diri. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu. Cahari olehmu akan kawan.

itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila perkataan yang lemah-lembut. Apabila mendengar akan khabar. Apabila anak tidak dilatih. Daripada memuji diri hendaklah sabar. I'ika besar bapanya letih. Apabila perkataan yang amat kasar. Apabila menengar akan aduan. daripada yang lain dapat kesalahannya. Orang yang suka menampakkan jasa. lekaslah orang sekalian gusar. itulah tanda dirinya kurang. Apabila banyak mencela orang.itulah landa hampirkan duka. orang itu jangan engkau percaya. Gurindam VIII Ini gurindam pasal yang kedelapan: Barang siapa khianat akan dirinya. setengah daripada syarik mengaku kuasa. menerimanya itu hendaklah sabar. Kepada dirinya ia aniaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya. lekaslah segala orang mengikut. biar dan pada orang datangnya khabar. Apabila orang yang banyak tidur. apalagi kepada lainnya. kebalikan diri diamkan. Kejahatan diri sembunyikan. membicarakannya itu hendaklah cemburuan. tidak boleh orang berbuat onar. sia-sia sahajalah umur. Apabila kita kurang siasat. Apabila pekerjaan yang amat benar. .

Kejahatan seorang perempuan tua. supaya Allah tidak murka. Dengan anak janganlah lalai. dengan syaitan jadi berseteru. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kafill. Adapun orang tua yang hemat. di situlah syaitan tempatnya manja.Keaiban orang jangan dibuka. keaiban diri hendaklah sangka. syaitan tak suka membuat sahabat Jika orang muda kuat berguru. Gurindam XI . supaya badan dapat selamat. di situlah syaitan tempat berkuda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan. Dengan ibu hendaklah hormat. itulah iblis punya penggawa. supaya boleh naik ke tengah balai. Kebanyakan orang yang muda-muda. Gurindam IX Ini gurindam pasal yang kesembilan: Tahu pekerjaan tak baik. tetapi dikerjakan. di situlah syaitan punya jamuan. supaya kemaluan jangan menerpa. Dengan isteri dan gundik janganlah alpa. Kepada segaia hamba-hamba raja. Gurindam X Ini gurindam pasal yang kesepuluh: Dengan bapa jangan durhaka. bukannya manusia yaituiah syaitan.

Ingatkan dirinya mati. itulah asal berbuat bakti. murahkan perangai. tanda jadi sebarang kerja. tanda rahmat atas dirimu. Betul hati kepada raja. buang perangai yang cela. Hendak ramai. tanda mengenal kasa dan cindai. tanda raja beroleh anayat. kepada hati yang tidak buta C. Akhirat itu terlalu nyata. Hendaklah jadi kepala. Hendaklah memegang amanat. Hendak marah. buanglah khianat. Kasihan orang yang berilmu. Hendak dimulai. Hukum adil atas rakyat.MAKNA SETIAP PASAL Pasal Pertama (1) Gurindam 12 . Gurindam XII Ini gurindam pasal yang kedua belas: Raja muafakat dengan menteri.Ini gurindam pasal yang kesebelas: Hendaklah berjasa. dahulukan hajat. kepada yang sebangsa. jangan melalui. Hormat akan orang yang pandai. seperti kebun berpagarkan duri.

orang yang tidak mempunyai agama akan buta arah menjalankan hidupnya. tarikat. tidak akan melanggar aturannya Barang siapa mengenal diri Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri  Orang yang tidak beragama tidak akan memiliki identitas diri dan tidak akan dekat dengan Allah SWT. Barang siapa mengenal Allah SWT Suruh dan tegaknya tiada ia menyalah  Orang yang mengenal Allah SWT. Manusia yang berorientasi pada kebahagiaan atau hanya mencari kebahagiaan di . manusia harus mengenal empat zat yang menjadikan manusia mula-mula.Makna yang terkandung dalam Pasal Pertama “ Memberi nasihat tentang agama (religius) ” Barang siapa tiada memegang agama Sekali-kali tiada boleh dibilang nama · Maksudnya adalah setiap manusia harus memiliki agama karena agama sangat penting bagi kehidupan manusia. Barang siapa mengenal yang empat Maka yaitulah orang yang ma’rifat  Untuk mencapai kesempurnaan didalam menjalani hidup. makhluk ciptaan-Nya yang paling sempurna. Barang siapa mengenal dunia Tahulah ia barang yang terpedaya  Kita dapat mengetahui kebesaran Allah lewat manusia. 4 tersebut adalah syari’at. hakikat dan makrifat. harus melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

dan Haji beserta akibatnya Barang siapa mengenal yang tersebut Tahulah ia makna takut  Semakin seorang dekat dan mengetahui tentang agamanya pasti manusia tersebut akan takut dan orang tersebut harus menjalani Perintah-perintah- Nya dan wajib kita laksanakan Barang siapa meninggalkan sembahyang Seperti rumah tiada bertiang  Orang yang tidak sembahyang bagaikan rumah yang tidak mempunyai tiang. Zakat. shalat merupakan pegangan hidup. Barang siapa meninggalkan puasa Tidaklah mendapat dua termasa  Orang yang meninggalkan ibadah puasa akan kehilangan dunia dan akhirat. berarti Allah tidak akan menjaga orang itu. dunia saja. setelah kita wafat setiap manusia akan dimintakan pertanggung jawabannya di akhirat nanti. . Puasa. Pasal Kedua (2) Gurindam 12 Makna Yang Terkandung dalam PasaL Kedua “ menceritakan tentang orang – orang yang meninggalkan Sembahyang. sebenarnya ia akan tertipu dan menyadarinya bahwa di dunia itu hanya sesaat Barang siapa mengenal akhirat Tahulah ia dunia mudharat  Di dunia ini kita hanya hidup sesaat.

Pasal Ketiga (3) Gurindam 12 Makna yang terkandung dalam Pasal Ketiga “ tentang budi pekerti. yaitu menahan kata-kata yang tidak perlu dan makan seperlunya ” Apabila terpelihara mata Sedikitlah cita-cita  Mata harus di pergunakan sebaik-baiknya jangan sampai kita meliahat apa yang dilarang oleh allah swt Apabila terpelihara kuping Khabar yang jahat tiadalah damping  Telinga harus dijauhkan dari segala macam bentuk gunjingan dan hasutan Apabila terpelihara lidah Niscaya dapat daripadanya faedah  Orang yang menjaga omongannya akan mendapatkan manfaat. Itupun jika di dunia hidupnya senang apabila tidak memberikan sebagian harta nya maka.Barang siapa meninggalkan zakat Tiadalah hartanya beroleh berkat  Harta dari orang yang tidak membayar zakat tidak diridhai oleh Allah. hidupnya tidak akan terasa senang. . Barang siapa meninggalkan haji Tiadalah ia menyempurnakan janji  Orang yang tidak naik haji (apalagi jika ia mampu) tidak menyempurnakan janjinya sebagai orang Islam.

Melangkahlah dijalan yang benar dan di ridhoi Pasal keempat (4) Gurindam 12 Makna yang terkandung dalam Pasal Keempat “tentang tabiat yang mulia.Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan Daripada segala berat dan ringan  Jangan mengambil barang yang bukan hak kita Apabila perut terlalu penuh Keluarlah fi’il yang tidak senonoh  Nafsu harus dijaga supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang Anggota tengah hendaklah ingat Di situlah banyak orang yang hilang semangat  Hidup harus dijalani penuh semangat Hendaklah peliharakan kaki Daripada berjalan yang membawa rugi  Jangan merugikan diri dengan melakukan hal-hal yang mubajir dan maksiat. yang muncul dari hati (nurani) dan akal pikiran (budi) ” Hati itu kerajaan di dalam tubuh Jikalau zalim segala anggota tubuh pun rubuh  Jagalah hati dari perbuatan yang di larang oleh agama Apabila dengki sudah bertanah Datanglah daripadanya beberapa anak panah  Hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri .

jaga lah amarah kita Jika sedikitpun berbuat bohong Boleh diumpamakan mulutnya itu pekung  Orang yang pernah berbohong. berarti dengan menjadi dermawan justru harta kita akan bertambah Barang siapa yang sudah besar Janganlah kelakuannya membuat kasar  Jagalah setiap perbuatan kita Barang siapa perkataan kotor Mulutnya itu umpama ketor  Kelakuan dan kata-kata hendaklah selalu halus dan bersih.Mengumpat dam memuji hendaklah pikir Di situlah banyak orang yang tergelincir  Berbicara harus dipikir supaya tidak celaka karenanya Pekerjaan marah jangan dibela Nanti hilang akal di kepala  Amarah adalah perbuatan sia-sia. sedikit apa pun dustanya. . akan terus tampak di mata orang lain Tanda orang yang amat celaka Aib dirinya tiada ia sangka  Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak menyadari kesalahannya sendiri sampai harus dikatakan oleh orang lain Bakhil jangan diberi singgah Itulah perompak yang amat gagah  Sifat pelit akan menguras hartanya sendiri.

Di manakah salah diri Jika tidak orang lain yang berperi  Jika kita berbuat kesalahan kita harus minta maaf Pekerjaan takbur jangan direpih Sebelum mati didapat juga sepih  Jangan mengambil pekerjaan yang haram Pasal Kelima (5) Gurindam 12 Makna yang Terkandung dalam Pasak Kelima “ tentang pentingnya pendidikan dan memperluas pergaulan dengan kaum terpelajar ” Jika hendak mengenal orang berbangsa Lihat kepada budi dan bahasa  Orang yang mulia dan berbangsa dapat kita lihat dari perilaku dan tutur katanya Jika hendak mengenal orang yang berbahagia Sangat memeliharakan yang sia-sia  Orang yang bahagia adalah orang yang berhemat dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia Jika hendak mengenal orang mulia Lihatlah kepada kelakuan dia  Untuk mengetahui apakah orang itu mulia maka lihatlah sikapnya Jika hendak mengenal orang yang berilmu Bertanya dan belajar tiadalah jemu  Orang yang pandai tidak pernah jemu untuk belajar dan memetik pelajaran dari hidupnya di dunia Jika hendak mengenal orang yang berakal Di dalam dunia mengambil bekal .

budak yang baik untuk diambil adalah abdi yang berbudi.  Orang yang berakal adalah orang yang teleh mempersipkan bekal waktu hidp di dunia ini Jika hendak mengenal orang yang baik perangai Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai  Jika ingin mengetahui sift baik dari seseorang maka lihatlah saat di bergaul dengan masyarakat Pasal Keenam (6) Gurindam 12 Makna Yang Terkandung dalam Pasal Keenam “ tentang pergaulan. demikian pula guru sejati yang dapat mengajarkan mana yang baik dan buruk ” Cahari olehmu akan sahabat Yang boleh dijadikan obat  sahabat yang setia dan dapat membantu kita Cahari olehmu akan guru Yang boleh tahukan tiap seteru  Carilah guru yang serba tahu dan tidak menyembunyikan hal-hal buruk Cahari olehmu akan isteri Yang boleh menyerahkan diri  Istri yang patut diambil adalah istri yang berbakti Cahari olehmu akan kawan Pilih segala orang yang setiawan  Carilah teman yang setia diasaat kita senang maupun susah Cahari olehmu akan abdi Yang ada baik sedikit budi  Pengikut. pembantu. . yang menyarankan untuk mencari sahabat yang baik.

karena jika tidak semua akan berjalan tidak semestinya.Pasal Ketujuh (7) Gurindam 12 Makna yang terkandung dalam Pasal Ketujuh “ berisi nasihat agar orang tua membangun akhlak dan budi pekerti anak-anaknya sejak kecil dengan sebaik mungkin. Jika tidak. . Apabila anak tidak dilatih Jika besar bapanya letih  Anak yang tidak di didik semasa kecilnya akan menyebabkan saat anak itu sudah tumbuh dewasa akan membangkang orang tua. kelak orang tua yang akan repot sendiri” Apabila banyak berkata-kata Di situlah jalan masuk dusta  Orang yang banyak bicara memperbesar kemungkinan berdusta Apabila banyak berlebih-lebihan suka Itu tanda hampirkan duka  Terlalu mengharapkan sesuatu akan menimbulkan kekecewaan yang mendalam saat sesuatu itu tidak seperti yang diharapkan Apabila kita kurang siasat Itulah tanda pekerjaan hendak sesat  Setiap pekerjaan harus ada persiapannya. dan tentunya akan merepotkan orangtuanya.

karena itu tanda iri.Apabila banyak mencacat orang Itulah tanda dirinya kurang  Jangan suka menghina orang lain. Apabila orang yang banyak tidur Sia-sia sajalah umur  Pergunakan lah waktu sebaik-baiknya  Jangan gunakan waktumu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat Apabila mendengar akan kabar Menerimanya itu hendaklah sabar  Jika menerima kabar duka atau kabar yang kurang menyenangkan maka kita harus sabar dan menerima dengan lapang dada Apabila mendengar akan aduan Membicarakannya itu hendaklah cemburuan  Jangan mudah terpengaruh akan omongan orang lain Apabila perkataan yang lemah lembut Lekaslah segala orang mengikut  Perkataan yang lemah-lembut akan lebih didengar orang daripada perkataan yang kasar Apabila perkataan yang amat kasar Lekaslah orang sekalian gusar  Perkataan orang yang kasar membuat orang yang berada didekatnya resah Apabila pekerjaan yang amat benar Tidak boleh orang berbuat onar .

dan mengganggpa bahwa diri kita paling benar Daripada memuji diri hendaklah sabar Biar daripada orang datangnya kabar  Pujian tidak usah dibuat sendiri tapi tunggulah datangnya dari orang lain Orang yang suka menampakkan jasa Setengah daripadanya syirik mengaku kuasa  Jangan menginginkan imbalan dari setiap jasa yang telah kita perbuat . P asal Kedelapan (8) Gurindam 12 Makna yang Terkandung dalam Pasal Kedelapan “ berisi nasihat agar orang tidak percaya pada orang yang culas dan tidak berprasangka buruk terhadap seseorang ” Barang siapa khianat akan dirinya Apalagi kepada lainnya  Orang yang ingkar dan aniaya terhadap dirinya sendiri tidak dapat dipercaya Kepada dirinya ia aniaya Orang itu jangan engkau percaya  jangan percaya terhadap orang yang suka menganiyaya orang lain Lidah suka membenarkan dirinya Daripada yang lain dapat kesalahannya  Jangan suka menyalahkan orang lain.  Orang yang benar jangan disalahkan (difitnah atau dikambinghitamkan).

Kejahatan diri disembunyikan Kebajikan diri diamkan  Sifat-sifat jelek dalam diri kita jangan ditampakkan. begitu pula kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat Ke’aiban orang jangan dibuka Ke’aiban diri hendaklah sangka  Jangan membuka aib atau keburukan dari orang lain. kesalahan diri sendiri harus disadar Pasal ke Sembilan (9) Gurindam 12 Makna Yang Terkandung dalam Pasal Kesembilan “ berisi nasihat tentang moral pergaulan pria wanita dan tentang pendidikan. Hendaknya dalam pergaulan antara pria wanita ada pengendalian diri dan setiap orang selalu rajin beribadah agar kuat imannya ” Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan Bukannya manusia yaitulah syaitan  Manusia yang sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang di larang oleh allah swt. maka manusia tersebut tidak dapat di katakan manusia Kejahatan seorang perempuan tua Itulah iblis punya penggawa  Kejahatan seorang perempuan tua bagaikan pimpinan setan Kepada segala hamba-hamba raja Di situlah syaitan tempatnya manja  Jangan engkau tergoda akan kekayaan pada raja Kebanyakan orang yang muda-muda Di situlah syaitan tempat bergoda .

yaitu kewajiban anak untuk menghormati orang tuanya ” Dengan bapak jangan durhaka Supaya Allah tidak murka  Jangan durharka terhadap bapa Dengan ibu hendaklah hormat Supaya badan dapat selamat  Setiap anak harus hormat dan patuh terhadap ibunya karena surga di telapak kaki ibu dan ibu mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya . maka setan akan menjauhi orang tersebut Jika orang muda kuat berguru Dengan syaitan jadi berseteru  orang muda yang gemar belajar dijauhi oleh setan.  Semasa muda jagalah iman kita jangan sampai tergoda oleh rayuan setan Perkumpulan laki-laki dengan perempuan Di situlah syaitan punya jamuan  Jika terdapat seorang lelaki dan seorang perempuan maka disitu pulalah setan berada untuk menggangu iman orang tersebut Adapun orang tua yang hemat Syaitan tak suka membuat sahabat  Orang yang semasa mudanya tidak menyia- nyiakan waktu dan selalu melangkah di jalan allah swt. Pasal ke Sepuluh (10) Gurindam 12 Makna yang Terkandung dalam Pasal Kesepuluh “ berisi nasihat keagamaan dan budi pekerti.

” (HR. sebab dalam Islam memang sangat dianjurkan sekali untuk saling memberikan manfaat. bait pertama “Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa” Makna dari kalimat tersebut adalah himbauan kepada manusia untuk selalu bisa bermanfaat kepada sesama. yang tidak akan menganiayanya. . “seorang muslim adalah saudara bagi orang islam yang lain. Muslim). Dan barangsiapa yang menutupi rahasia seorang muslim. tidak akan membiarkannya (ataupun menyerahkannya kepada musuhnya). seperti misalnya dalam sebuah hadis. maka Allah akan menutupi baginya rahasianya pada Hari Kiamat. maka Allah akan mengabulkan hajat orang itu. Barangsiapa menyampaikan hajat (kepentingan) saudaranya. maka Allah akan memberikan kemudahan padanya ketika kesulitan pada Hari Kiamat.Dengan anak janganlah lalai Supaya boleh naik ke tengah balai  Jagalah anak karena anak merupakan titipan tuhan Dengan kawan hendaklah adil Supaya tangannya jadi kapil  Bersikap adilah sesama teman Pasal ke-11 (sebelas) Gurindam 12 Adapun mengenai pemaknaan gurindam tersebut. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi seorang muslim yang sedang kesulitan.

Maka kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua adalah bertanggungjawab terhadap rakyat (hasil pimpinannya. buang perangai yang cela” Sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan dalam Islam yang sangat mengutamakan akhlak yang mulia. yaitu Fathanah. Shiddiq. pekerjaanya)” (HR. “Kamu semua dalah pemimpin. Dan seorang isteri adalah pemimpin pada rumah tangga suaminya maupun anak anaknya dan bertanggungjawab terhadap pimpinannya. Dan seorang pelayan adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan bertanggungjawaab atas pimpinannya.. Bukankah Rasulullah memiliki sifat-sifat terbaik dan jauh dari sifat yang tercela.Untuk makna dari bait kedua gurindam pasal kesebelas “Hendaklah jadi kepala. dan kamu semua akan ditanya (bertanggungjawab) atas pimpinannya. anak buahnya. buanglah khianat . Amanah. Bukhari) Kemudian bait yang ketiga Hendaklah memegang amanat. Maka imam adalah pemimpin yang bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Dan seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan akan ditanya tentang pimpinannya. dan Tabligh. Sehingga seorang pemimpin (kepala) hendaklah memiliki rasa tanggung jawab dan menjauhi akhlak yang tercela. Seorang anak menjadi pemimpin terhadap ayahnya dan bertanggungjawab terhadap apa yang telah dipimpinnya.

Turmudzi) Untuk bait yang keempat Hendak marah dahulukan hajat Dalam sebuah hadis. dan janganlah berkhianat (menipu) pada orang yang menipumu” (HR. sebagaimana dalam sebuah hadis. rihlah ataupun yang sejenisnya untuk mengurangi rasa marah itu dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. bertadabur alam.Dapat direnungkan sebagai upaya agar menjadi orang yang terpercaya. “Barangsiapa yang menahan kemarahan. riwayat Abu Daud disebutkan. Bait yang kelima Hendak dimulai jangan melalui Maksud dari bait ini adalah bahwa sebagala sesuatu perlu awal untuk dimulai . “Laksanakanlah amanat(kewajiban) pada orang yang mempercayakan diri padamu. Abu Daud) Secara sederhana berati ini sebuah nasehat bahwa marah itu adalah sesuatu yang tidak baik dan dianjurkan untuk melaksanakan hajat misalnya silaturrahim. padahal dia sanggup untuk melepaskan kemarahan itu. maka Allah akan memenuhi hati orang itu berupa keamanan dan keimanan” (HR.

muliakan perangai Bait ini sangat berkaitan dengan akhlak yang baik. maka salah satu jalannya adalah dengan memperbaiki perangai (tingkah laku/akhlak). :D . Abu Daud) Makna yang trkandung dalam Pasal sebelas “ berisi nasihat kepada para pemimpin agar menghindari tindakan yang tercela. “Tidak ada sesuatu yang lebih memperberat timbangan pahala kebaikan (pada Hari Kiamat) kecuali budi pekerti (akhlak) yang baik” (HR. optimalkan setiap kemampuan yang kita punya sehingga kita bisa mengharumkan nama bangsa Hendak jadi kepala Buang perangai yang cela  Jadilah pemimpin yang tidak mempunyai sikap tercela Hendaklah memegang amanat Buanglah khianat Semoga bermanfaat. Artinya jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu ataupun silaturrahimnya semakin dipermudah oleh Allah. berusaha melaksanakan amanat anak buah dalam tugasnya.Bait keenam Hendak ramai. serta tidak berkhianat ” Hendaklah berjasa Kepada yang sebangsa  Berjasalah bagi negara dan bangsa.

Pasal ke Duabelas (12) Gurindam 12 Raja mufakat dengan menteri Seperti kebun berpagarkan duri • Hubungan raja dengan menteri adalah saling menjaga satu sama lain.. kini sudah muncul pasal 12 nya. ia akan lebih berbakti pada Allah Akhirat itu terlalu nyata Kepada hati yang tidak buta . walaupun ini hanya sementara. dan harus bekerjasama Betul hati kepada raja Tanda jadi sebarang kerja • Raja yang baik atau raja yang mendapat petunjuk dari Allah adalah raja yang adil terhadap rakyatnya Hukum adil atas rakyat Tanda raja beroleh inayat • Hukum harus didasari oleh hak asasi manusia Kasihkan orang yang berilmu Tanda rahmat atas dirimu • Orang yang berilmu akan dikaruniai oleh Allah dan dihormati orang lain Hormat akan orang yang pandai Tanda mengenal kasa dan cindai • Hormatilah setiap manusia Ingatkan dirinya mati Itulah asal berbuat bakti • Bila manusia mengingat kematiannya nanti.UPDATE Gurindam 12 Pasal 12 Saya tidak tahu berapa banyak komentar yang menanyakan mengenai pasal 12 nya yang hilang namun tenang saja.

• . Orang yang tidak buta hatinya tahu kalau akhirat itu benar-benar ada.huteri. http://www.com/2141/mengenal-makna-atau- maksud-dari-gurindam-12 .