Maiksing Banghay Aralin sa Mga Bahagi ng Maikling Kwento

I.Layunin: Sa katapusan ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang;
a) makatukoy sa mga bahagi ng maikling kwento.
b) makapagbahagi ng sariling kaalaman hinggil sa mga bahagi ng maikling kwento.
c) masagot nang tama ang pagsusulit na tungkol sa mga bahagi ng maikling kwento.

II.Paksa: Mga Bahagi ng Maikling Kwento
Kagamitan: Libro, Powerpoint, LCD, Laptop
Sanggunian: PLUMA VIII (Wika at Panitikan)

III.Pamamaraan:
A. Panimulang Gawain:
 Panalangin
 Pagtatala sa mga lumiban

B. Pagbabalik-aral:
 Pagbabalik-aral sa mga mahahalagang araling natutunan mula sa paksang Maikling
Kwento.

C. Pagganyak:
 https://www.superteachertools.net/speedmatch/speedmatchfromj.php?
gamefile=1410839208

D. Pagtatalakay:
 Itatalakay ng guro ang mga sangkap ng maikling kwento at magbibigay siya ng
halimbawa bawat sangkap upang mas lalong maintindihan ng mga mag-aaral.
 https://prezi.com/liuee1qzblwh/copy-of-sangkap-ng-maikling-kwento/
HOTS:
 Bakit mahalagang pag-aralan ang mga bahagi ng maikling kwento?

E. Paglalagom:
 Magbibigay ng mga katanungan ang guro hinggil sa paksang natalakay kung
mayroon ba silang naintindihan sa paksang aralin ngayon.
 Bakit kailangang sundin ang mga bahagi ng maikling kwento sa paggawa ng isang
kwento?
F. Pagtataya:
 https://quizlet.com/12894173/flashcards

G. Takdang-aralin:
 https://quizlet.com/12894173/micromatch
 Isusulat ng mga mag-aaral ang kanilang sagot sa isang buong papel at ilagay kung
ilang minuto nila ito natapos at magkano ang kanilang marka.
Maiksing Banghay Aralin sa Bahagi ng Pangungusap

I.Layunin: Sa katapusan ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang;
a) makatukoy sa dalawang bahagi ng pangungusap.
b) makapagbahagi ng sariling kaalaman hinggil sa dalawang bahagi ng pangungusap.
c) masagot nang tama ang pagsusulit na tungkol sa dalawang bahagi ng pangungusap.

II.Paksa: Bahagi ng Pangungusap
Kagamitan:LCD, Laptop, Powerpoint, Libro
Sanggunian: Pluma VIII (Wika at Panitikan)

III.Pamamaraan:
A.Panimulang Gawain:
o Panalangin
o Pagtatala sa mga lumiban

B. Pagbabalik-aral:
o Pagbabalik-aral sa mga mahahalagang araling natutunan mula sa paksang
pangungusap.
C. Pagganyak:
o https://quizlet.com/12921361/flashcards
o Hahatiin sa dalawang pangkat ang mga studyante at kung sinong pangkat ang
may pinaka malaking marka ang siyang tatanghalin na panalo.
D. Pagtatalakay:
o Itatalakay ng guro an gang dalawang bahagi ng pangungusap (ang simuno at
panaguri)
at magbibigay siya ng halimbawa upang mas lalong maintindihan ng mga
mag-aaral.

HOTS:
o Bakit napakahalaga ang dalawang bahagi ng pangungusap sa isang
pangungusap?
E.Paglalagom:
o Magbibigay ng mga katanungan ang guro hinggil sa paksang natalakay kung
mayroon ba silang naintindihan sa paksang aralin ngayon.
o Anu-ano ang dalawang bahagi ng pangungusap?

F. Pagtataya:
o http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=37162_bahagi_ng_pangungusa
G. Takdang-aralin:
o https://samutsamot.files.wordpress.com/2011/10/simuno-at-
panaguri_12.pdf
o Sagotin ang pagsasanay hinggil sa dalawang bahagi ng pangungusap.
Maiksing Banghay Aralin sa Ayos ng Pangungusap

I.Layunin: Sa katapusan ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang;
a) naipapaliwanag ang karaniwan at di-karaniwang pangungusap,
b) natutukoy ng buong puso ang posisyon ng simuno at panaguri; at
c) masiglang nakikilahok sa mga gawain sa loob ng klase.

II.Paksa: Ayos ng Pangungusap
Kagamitan: Mga larawan, Powerpoint, Aklat
Sanggunian: Pluma 8 (Wika at Panitikan)

III.Pamamaraan:
A.Panimulang Gawain:
o Panalangin
o Pagtatala sa mga lumiban

B. Pagbabalik-aral:
o Pagbabalik-aral sa mga mahahalagang araling natutunan mula sa paksang
dalawang bahagi ng pangungusap.

C. Pagganyak:
o Magpapakita ng mga larawan ang guro at ang mag-aaral ay bubuo ng
pangungusap gamit ang mga lalarawan at tutukoyin kong anong ayos ng
pangungusap ang kanilang nabuo.
D. Pagtatalakay:
o Itatalakay ng guro ang ayos ng pangungusap at magbibigay siya ng
halimbawa upang mas lalong maintindihan ng mga mag-aaral.
o https://www.slideshare.net/cristellbamba/ayos-ng-pangungusap
HOTS:
o Bakit mahalagang pag-aralan ang ayos ng pangungusap?
E.Paglalagom:
o Magbibigay ng mga katanungan ang guro hinggil sa paksang natalakay kung
mayroon ba silang naintindihan sa paksang aralin ngayon.
o Bakit mahalaga ang ayos ng pangungusap sa isang pangungusap?
o Anu-ano ang dalawang ayos ng pangungusap?

F. Pagtataya:
o https://schoolkidph.s3.amazonaws.com/elementaryfilipino/4f12_01.pdf?
AWSAccessKeyId=AKIAJEOMPJCBHC2JBWTA&Expires=1487855326&S
ignature=UaRAXrSRbDqOnCo7wWUkDCtm1Zk%3D
G. Takdang-aralin:
o Gumupit ng isang larawan na gusto mong matanggap sa iyong kaarawan. Idikit ito sa
short bond paper. Sumulat ng tig-dalawang pangungusap at tukuyin ang posisyon ng
simuno at panaguri at kong ito’y nasa karaniwan o di-karaniwang ayos.

Maiksing Banghay Aralin sa Pang-uri

I.Layunin: Sa katapusan ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang;
a) naipapaliwanag ang pang-uri.
b) makapagbahagi ng sariling kaalaman hinggil sa pang-uri at
c) masagot nang tama ang pagsusulit na tungkol sa pang-uri.

II.Paksa: Pang-uri
Kagamitan: Powerpoint, Video clip, Libro, Speaker
Sanggunian: Pluma 9 (Wika at Panitikan)

III.Pamamaraan:
A.Panimulang Gawain:
o Panalangin
o Pagtatala sa mga lumiban

B. Pagbabalik-aral:
o Magtatanong ang guro tungkol sa makabuluhang aral na napulot nila noong
nakaraang araw.

C. Pagganyak:
o https://quizlet.com/6035577/micromatch
D. Pagtatalakay:
o Itatalakay ng guro ang kahulugan ng pang-uri.
o Bakit kinakailangang pag-aralan ang pang-uri?
o https://www.youtube.com/watch?v=7KlC4ytsWPo
HOTS:
o Bakit mahalagang pag-aralan at malaman ang pang-uri?
E.Paglalagom:
o Magbibigay ng mga katanungan ang guro hinggil sa paksang natalakay kung
mayroon ba silang naintindihan sa paksang aralin ngayon.
o Ano ang pang-uri?
F. Pagtataya:
o https://quizlet.com/6035577/flashcards
G. Takdang-aralin:
o http://quizrevolution.com/ch/a105528
Maiksing Banghay Aralin sa Aspekto ng Pandiwa

I.Layunin: Sa katapusan ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang;
a) Natutukoy ang mga pahayag na napakinggan kung nagsasaad ito ng nakaraan,
kasalukuyan at hinaharap;
b) Nagagamit sa pangungusap ang mga pandiwang nagsasaad ng kilos na ginawa na,
ginagawa pa at gagawin pa ar;
c) masagot nang tama ang pagsusulit na tungkol sa aspekto ng pandiwa.

II.Paksa: Bahagi ng Pangungusap
Kagamitan: Powerpoint, Video clip, LCD, Laptop, Speaker, Libro
Sanggunian: Pluma 8 (Wika at Panitikan)

III.Pamamaraan:
A.Panimulang Gawain:
o Panalangin
o Pagtatala sa mga lumiban

B. Pagbabalik-aral:
o Pagbabalik-aral sa mga mahahalagang araling natutunan mula sa kahulugan
ng pandiwa.
C. Pagganyak:
o https://quizlet.com/4044912/flashcards

D. Pagtatalakay:
o Itatalakay ng guro ang ayos ng pangungusap at magbibigay siya ng
halimbawa upang mas lalong maintindihan ng mga mag-aaral.
o https://www.youtube.com/watch?v=nrxm6m2xAaM
HOTS:
o Bakit mahalagang pag-aralan ng mabuti ang aspekto ng pandiwa?

E.Paglalagom:
o Magbibigay ng mga katanungan ang guro hinggil sa paksang natalakay kung
mayroon ba silang naintindihan sa paksang aralin ngayon.
o Anu-ano ang tatlong aspekto ng pandiwa?

F. Pagtataya:
o https://quizlet.com/4044912/micromatch
G. Takdang-aralin:
o http://www.purposegames.com/game/piliin-ang-tamang-anyo-ng-pandiwa-quiz
o Sagotin ang mga katanungan sa isang malinis na papel.