You are on page 1of 1

★ ©çúø-Ø˛èπ◊ îÁçC† v°æ´·ê *vûª-é¬-®Ω’úø’

õ„j®ΩÆˇ ¢√çí˚ éπ†’o--´‚-¨»®Ω’.
★ úÕÆ‘o™ Åûªuçûª v§ƒîª’®Ωuç §ÒçC†
§ƒvûª™x äéπ-õ„j† ¶«çG (>çéπ °œ©x)
OúÕßÁ÷ ®Ω÷§ƒ-EéÀ ¢√çí˚ UÆœ† *vûª¢Ë’
Åçûª-®√b-Bߪ’ç vÊ°®Ωùí¬ EL-*çC.
Åù’ ≤ƒn´-®√© ñ«Gû√
★ ¶µ«®Ωû˝, §ƒéÀ-≤ƒnØ˛ ûª´’ Åù’ ≤ƒn´-®√© ñ«G-û√†’ °æ®Ω-
Ææp®Ωç É*a-°æ¤-a-èπ◊-Ø√o®·. CMx, É≤ƒx-´÷-¶«ü˛™x


üˆûªu-´-®√_©’ äÍé Ææ´’-ߪ’ç™ Ñ é¬®Ωu-véπ-´÷-Eo °æ‹Jh
î˨»®·.
Åù’-≤ƒn-´-®√©’, Íéçvü∆-©Â°j °æ®Ω-Ææp®Ω ü∆úø’-©†’ E¢√-Jç-
104-´ -ñ«-B-ߪ’ ÂÆj-Ø˛q é¬ç-vÈíÆˇ -Ö-üËl-¨¡ç?
Ñ ûª®Ωç-í¬© °æJ-´÷ùç, éπü¿-L-éπ-©†’ Eߪ’ç-vAçîË ´’†’-≠flæ © Åvéπ´’ ®Ω¢√ù« ™- «çöÀ Å稻-©Â°jØ√
®Ω-·-ûª
îª-ú≈-EéÀ ¢√öÀ N´-®√-©†’ É*a-°æ¤-a-éÓ-¢√-©E èπ◊ü¿’-®Ω’a-
èπ◊†o ä°æpç-ü¿ç°j 1988 ™ É®Ω’ü˨»©’ Ææçûªéπç ´u´Ææn í∫’ô’d OúÕçC. îªJaç-î√®Ω’.
î˨»®·. ★ ÇÆœZ-ߪ÷-™E ÉØ˛-Æœd-ô÷uö¸ Ç°∂ˇ ÂÆjØ˛q Åçú˛ õ„é¬o-©@ – -á-Ø˛. -¶«-•’È®-úÕf
-îÁj-Ø√ -E°∂æ÷ -؈éπ
★ 1992 †’ç* É°æpöÀ ´®Ωèπ◊ ´®Ω’-Ææí¬ 26 ≤ƒ®Ω’x Ñ
(âá-ÆˇöÃ) E°æ¤-ù’©’ Ñ °æJ-¨-üµ¿††’ îË°æ-ö«d®Ω’. ¢Á’ü¿- -N-≠æ-ߪ’ -E°æ¤-ù’-©’
úø’-™E £œ«-§Úp-é¬ç-°æÆˇ †’ç* ´îËa ´‚úø’ v°æüµ∆† ★ ÅEo ®Ω鬩 ¢√û√-´-®Ωù °æJ-Æœn-ûª’™x •£æ›∞¡ ©é~¬u-©Â°j
ñ«G-û√†’ É®Ω’-üË-¨»©’ É*a-°æ¤-a-èπ◊-Ø√o®·. ûª®Ωç-í¬™x '≥ƒ®˝p ¢Ë¢˛ J°œ™¸q— (SWE) ñ«c°æ-鬩 EéÀ~-
★ 2008 ™ èπ◊C-J† ä°æpçü¿ç v°æ鬮Ωç ¶µ«®Ω-û˝-™ E
äÍé-≤ƒJ ü¿%≠œd-≤ƒ-Jç-îª-í∫© á©-é¬Z-Eé˙ E°∂æ÷ ؈éπ 'Æ‘á-
°æhç™ v°æüµ∆† §ƒvûª §Ú≠œ-Ææ’h-Ø√o®·. OöÀE Ø√úŒ- Ø˛-áÆˇ éÀߪ’çí˚ ≠œçí˚— †’ îÁjØ√ v§ƒ®Ωç-Gµç-*çC. °U_ -NôqØ˛

§ƒé˙ ñ«B-ߪ·©’, §ƒé˙-™E ¶µ«®Ω-B-ߪ·© (ë„jD©’, éπù«© ´’üµ¿u™E ņ’-Ææç-üµ∆-Ø√©’ Eߪ’ç-vA-Ææ’h-†oô’x É°æp-öÀ-´-®Ωèπ◊ Å¢Á’-Jé¬, ®Ω≥ƒu-©èπ◊ ´÷vûª¢Ë’ É™«çöÀ

ñ«©®Ω’x Ææ£æ…) N´-®√-©†’ èπÿú≈ °æ®Ω-Ææp®Ωç Åçü¿-ñ‰-Ææ’- °æJ-¨-üµ¿-èπ◊©’ í∫’Jhç-î√®Ω’. Åû√u-üµ¿’-Eéπ E°∂æ÷ ؈éπ-©†’ ûªßª÷-®Ω’-îËÊÆ ≤ƒ´’-®Ωn u- Åçûª-®√b-Bߪ’ Åçûª-Jéπ~
èπ◊-Ø√o®·. àö« ï†-´J 1, V™„j 1 † Ñ -N-Cµ-E ´·çC. Íéçvü¿ç (âá-Æˇ-áÆˇ)
°æ‹Jh îË≤ƒh®Ω’. ÈéØ√u -Å-üµ¿uèπ~◊-úÕ °æ®Ωu-ô-† (ISS) èπ◊ ¢ÁRx† áé˙q-°‘-úÕ-
★ ≠æØ˛ 50 °∂kxö¸ Éç>-F®˝
≥ƒ®˝p ¢Ë¢˛ J°œ™¸q ÈéØ√u Åüµ¿u-èπ~◊úø’ '֣曮Ω’ ÈéØ√uôd— ¶µ«®Ωû˝ °æ®Ωu-ô† Ççö-EßÁ÷ éÓ≤ƒd
Ææçü¿-®Ωs¥çí¬ ®√≠æZ-°æA v°æù¶¸ ´·êKb, v°æüµ∆E ¢Á÷DûÓ ★ §Ú®Ω’a-í∫™¸ v°æüµ∆E Ççö-EßÁ÷ éÓ≤ƒd ¶µ«®Ω-û˝™ °æ®Ωu- °U_ -NôqØ˛ àéπçí¬ Ç®Ω’-
★ ñ«c°æ-鬩’ ´÷†´ ¢Á’ü¿-úø’™ ᙫ °æC-©çí¬ EéÀ~-°æh- ¶‰öà Åߪ÷u®Ω’. öÀç-î√®Ω’. v°æüµ∆E -†Í®ç-vü¿ ¢Á÷DûÓ ï†-´J 7 † †o®Ω í∫çô-©-§ƒô’ âá-Æˇ-áÆˇ •ßª’ô í∫úÕ-§ƒ®Ω’.
´’-´¤-ûª’-Ø√oßÁ÷ ûÌL-≤ƒ-Jí¬ °æJ-¨-üµ¿-èπ◊©’ í∫’Jhç-î√®Ω’. ★ ÈéØ√u™ ´u´-≤ƒßª’ ߪ÷çvB-éπ-®Ωù éÓÆæç ®Ω÷.684 Ωa©’ ïJ-§ƒ®Ω’. ★ 56 Ææç´-ûªq-®√© ´ßª’-Ææ’†o Ñ¢Á’ ¢Óu´’-؈éπ †’ç*
★ ´’†ç ØË®Ω’a-èπ◊ØË éÌûªh N≠æ-ߪ÷-©†’ ¢Á’ü¿úø’ ñ«ví∫-ûªhí¬ éÓôx ®Ω’ù«Eo Åçü¿-ñ‰-ߪ’-†’-†oô’x ¶µ«®Ωû˝ Ñ Ææçü¿- ★ ®Ωéπ~ù, âöÃ, ¶µºvü¿ûª, °æ¤†-®Ω’-û√p-ü¿éπ Éçüµ¿† ´†-®Ω’©’ •ßª’-ôèπ◊ ´*a† °ü¿l ´ßª’-Ææ’\-®√-Lí¬ J鬮Ω’f
¶µºvü¿°æ®Ω’-Ææ’hç-ô’çC. Ñ v°ævéÀ-ߪ’™ ¢Á’ü¿úø’ ûª®Ωç- ®Ωs¥çí¬ v°æéπ-öÀç-*çC. ûªC-ûª®Ω Å稻-©èπ◊ Ææç•ç-Cµç* É®Ω’ ü˨»© ´’üµ¿u Ææ%≠œdç-î√®Ω’.
í¬©’ véÀߪ÷-Q© §ƒvûª §Ú≠œ-≤ƒh®·. Å®·ûË û√ñ«í¬ ★ Öví¢-∫ √ü¿ç, £æ«¢√™«, ´÷ü¿éπ vü¿¢√u© Ææ®Ω°- ®æ∂ √, àúø’ ä°æpç-ü∆©’ èπ◊C-®√®·.

-ñ«-Bߪ’ç í∫´-®Ωo®Ωx Ææçûª%°œh Ø√uߪ’ ÆæO’-éπ~èπ◊ ÅBûªç é¬ü¿E, îªôd- È®çúÓ ï™«ç-ûª-®√_N’ 'êçúË-J— E ®Ωéπ~ù ¨»ê ÇN-≠æ \- ★ 2016 ÇJnéπ Ææç´-ûªq-®Ωç™ °æûªç-ïL 146% ´%Cl¥ûÓ,
Æ涵º Ç¢Á÷-Cç-*† îªö«d-EéÀ Ö†oçûªöÀ ≤ƒ´’-®Ωn u¢Ë’ Jç-*çC. 769 N’Lߪ’Ø˛ ú≈©®Ωx (Ææ’´÷®Ω’ ®Ω÷.5,200 éÓô’x)
É≤ƒ\ Åûªu´Ææ®Ω Çü˨»-Eéà Öçü¿E ûÁL-°œçC. ★ v§∂ƒØ˛q Ææ£æ«-é¬-®ΩçûÓ üËQ-ߪ’çí¬ ®Ω÷§Òç-Cç-*† Ñ ¢√u§ƒ-®√Eo †¢Á÷ü¿’ îËÆœç-ü¿E Ñ E¢Ë-Céπ Ê°®Ì\çC.
★ ÉçúÕß - ª’Ø˛ ÂÆjØ˛q é¬çvÈíÆˇ Å≤Ú-Æß -œ ’Ë ≠- Øæ ˛ (É≤ƒ\) 10 ★ Åûªu-´-Ææ®Ω Çü˨»© °æ¤†-®˝-ñ«-KéÀ ®√ñ«uçí∫ç ņ’-´’-Aç- Åû√u-üµ¿’-Eéπ ç-ûª-®√_-N’éÀ ´·ç•®· B®Ωç-™ éÓô- ★ °æûªç-ïL -îËÆæ’h-†o 500 Öûªp-ûª’h™ x ÅCµéπç á°∂ˇ-áç-Æ ‘@
´ ¢√J{éπ Ææü¿Ææ’q 2018 ï†-´J 3 †’ç* 7 ´®Ωèπ◊ îª-ü¿E, OöÀ ñ«KéÀ ®√≠æZ-°æAéÀ, í∫´-®Ωo-®Ωxèπ◊ ®√ñ«uçí∫ç ©ûÓ èπÿúÕ† ã DN Ê°®Ω’†’ (êç-úËJ) °ö«d®Ω’. N¶µ«-í∫ç-™-E¢Ë.
¶µº’´-ب-Ë ¡y®- ˝™- E éπR- çí∫ ÉØ˛Æ- ô-dœ ÷uö¸ Ç°∂ˇ ÉçúøÆ- ß -Zœ ª’™¸ °æJ-N’ûª ÅCµ-é¬-®√Eo éπôd-¶„-öÀdç-ü¿E üµ¿®√t-Ææ†ç ¢√uë«u- ★ ®Ωéπ~ù ¨»ê v°æA-≥ƒe-ûªt-éπçí¬ îË°æ-öÀd† v§ƒñ„èπ◊d – 75 ✪ Öûªh-®˝-v°æ-ü˨ ¸, °æçñ«¶¸, Öûªh-®√-êçú˛, íÓ¢√, ´’ùÀ-°æ¤®˝
õ„é¬o-©@ (éÀö¸) N¨¡yN- ü- ∆u-©ß - ª’ç™ ï®Ωí- †-∫ ’çC. Eç*çC. -Å-ûªu-´Ææ®Ω -Ç-üË-¨»-Eo §ƒ®Ωx-¢Á’çô’ ™‰ü∆ ®√≠æZ éÀçü¿ êçúË-JE ´·ç•-®·-™E ´’ñ¸-í¬¢˛ ú≈é˙ Øˆé¬ ®√≥ƒZ© ÅÂÆçHx áEo-éπ© Â≠úø÷u-™¸†’ áEo-éπ© Ææç°∂æ’ç
★ 2017–18 Ææç´ûªq®√EéÀ Ææç•ç-Cµç* É≤ƒ\ ï†-®Ω™ ¸ ¨»Ææ-†-Æ涵º ´·çü¿’ Öçîªúøç ûª°æp-E-ÆæJ ÅE, Å™« E®√tù LN’-õ„ú˛™ (áçúŒ-ᙸ) EJtç-î√®Ω’. (ÑÆ‘) v°æéπ-öÀç-*çC.
v°Ɯ-úÁç-ö¸í¬ éÀö¸ ´Jqöà ´u´-≤ƒn-°æ-èπ◊úø’ Åuûª îËߪ’-éπ-§ÚûË ®√ñ«uç-í∫çûÓ Bv´çí¬ N¶µ‰-Cç-*, ★ OöÀ™ ¢Á·ü¿-öÀ-üÁj† éπ©y-J É°æp-öÀÍé Ææ´·vü¿ ™x ✪ Æœèπ◊\© °æüÓ í∫’®Ω’´¤ íÓNçü˛ Æœçí˚ 350 ´ ïߪ’çA
Ææ´’ç-ûª†’ á--†’o-èπ◊-Ø√o®Ω’. ®√ñ«uçí∫ v°ævéÀ-ߪ’†’ F®Ω’-í¬-®Ωa-úø-¢Ë’-†E ûÁL-°œçC. v°æßÁ÷-í∫-°æ-K-éπ~© ü¿¨¡™ ÖçC. Ææçü¿-®Ωs¥çí¬ °æö«o™E î√J-vû√-ûªtéπ í¬çDµ ¢Á’iü∆-†ç™
HÆ‘-Æ‘â ÅCµ-é¬-®Ω’© ûÌ©-Tç°æ¤ ïí∫-D≠ˇ Æœçí˚ 뉣櫮˝ 'v°æ鬨¸ °æ®˝y— Ê°®Ω’ûÓ ¢Ëúø’-éπ-©†’ E®Ωy-£œ«ç-î√®Ω’.
✪ ü˨¡ç™ Åûªuçûª 鬩’≠æu †í∫®
-É-ûª®√-©’ - √© ñ«G-û√™ CMx Åví-∫
★ Ææ®Óy-†oûª Ø√uߪ’≤- ƒn†ç ¶µ«®Ωûª véÈÀ éö¸ Eߪ’ç-vûùª ★ ¶µ«®Ωûª 44 ´ v°æüµ∆† Ø√uߪ’-´‚Jh (Æ‘ñ‰-â)í¬ ïÆœdÆˇ ✪ ü˨¡ ®Ωéπ~ù ´u´-Ææn™ Åûªuçûª v°æA-≥ƒe-ûªt-éπ-¢Á’i† ñ«Bߪ’ ≤ƒn†- ç™ EL-*†- ô’x vUØ˛°- Æ‘ ˇ ÉçúÕߪ÷ ¢Á©ú-x çÕ *- çC.
´’çúøL (HÆ‘Æ- â‘ ) Åüµ¿uè- π~◊úø’ ņ’-®√í˚ ®∏√èπÿ®˝, 鬮Ωu- ïí∫-D≠ˇ Æœçí˚ 뉣櫮˝ ï†-´J 4 † ®√≠æZ-°æA v°æù¶¸ ®Ωéπ~ù éπ∞«-¨»© (áØ˛-úŒÆ‘) éπ´÷ç-úÁç-ö¸í¬ -™„°∂œd-ØÁçö¸ ★ ¢√ߪ·é- ¬-©’≠æuç 鬮Ωù - çí¬ ü˨¡ç™ àö« 12 ©éπ~©
ü¿Jz Åïß˝’ ≠œÍ®\-©†’ °æü¿´- ¤© †’ç* ûÌ©-Tç-*çC. ´·êKb Çüµ¿y-®Ωuç™ üË´¤úÕ Ê°Jô Ççí∫xç™ v°æ´÷ù ï†-®Ω™¸ ¢ÁjOÍé ¢Á÷£æ«Ø˛ Eߪ’-N’-ûª’-©-ߪ÷u®Ω’. ´’çC ´’%ûª’u-¢√ûª °æú’ø û- ª’Ø- √o-®ΩE Ñ ÆæçÆæn Ê°®Ì\çC.
★ HÆ‘-Æ‘â™ §ƒ©Ø√ ÆæçÆæ \-®Ω-ù© éÓÆæç ÖüËl-Pç-*† Æ‘y鬮Ωç î˨»®Ω’. ✪ üÓ´’-é¬ô’ ´©x ´’®Ωùç ÅØËC éπ*a-ûªçí¬ v°æ´÷-ü¿-¢Ë’-
ïÆœdÆˇ ™ü∑∆ éπN’öà v°æA-§ƒ-ü¿-†-©†’ ´uA-Í®-éÀÆæ÷h, ¢√öÀ ★ Åûª’u-†oûª °‘®∏√Eo ÅCµ-®Ó-£œ«ç-*† ûÌL Æœèπ◊\ ñ«B- †çô÷ ñ«Bߪ’ NE-ßÁ÷-í∫-ü∆-®Ω’© N¢√-ü∆© °æJ-≥ƒ\®Ω
Å´’-©’-†’ Åúø’f-èπ◊ç-ô’Ø√o-®Ω†o 鬮ΩùçûÓ Ø√uߪ’- ߪ·úø’ 뉣櫮˝. éπN’-≠æØ˛ Ææp≠ædç îËÆœçC. ߪ‚E-ߪ’Ø˛ °æGxé˙
≤ƒn†ç Ñ B®Ω’p É*açC. ★ ñ«Bߪ’ Ø√uߪ’ Eߪ÷-´’-鬩 Ææç°∂æ’ç (Æ‘ñ‰â) Eߪ÷- ★ Ñ ®Ω÷Lçí˚ éπ*a-ûªçí¬ H´÷ îËÆ œ† °æ©’-´¤-JéÀ ©Gl¥ ÆæKyÆˇ éπN’-≠æØ˛ (ߪ‚°‘-
Ææ’v°‘ç-éÓ®Ω’d B®Ω’p©’ ´’-é¬Eo éÌöÀd-¢Ë-Æœ†, Å®Ω’-ù«-¸ v°æüË-¨¸™ ®√≠æZ-°æA îËèπÿ-®Ω’-Ææ’hçC. á-ÆˇÆ‘) †÷ûª† îµÁj®Ωt-Ø˛í¬
§ƒ©† NCµç°æ¤ E®Ωg-ߪ÷Eo °æéπ\-†-°-öÀd† üµ¿®√t-Ææ-Ø√-©éÀ ✪ ¢Ëí∫çí¬ Å´·t-úøßË’u NE-ßÁ÷í∫ Öûªp-ûª’h© (á°∂ˇ-áç- úËNú˛ Ç®˝ Æœ¢Á’x-£ˇ«†’
✪ ´’ûªç, èπ◊©ç, ñ«A, ´®Ωç_ , ¶µ«≠æ v§ƒA-°C-æ é- πí¬ ãô’x Ñߪ’ØË ØËûª%ûªyç ´£œ«ç-î√®Ω’. Æ‘@) ®Ωçí∫ç™ °æûªç-ïL Çߪ·-Í®yü˛ éπ™x-©-¨¡-éÀhí¬ Å´- ®√≠æZ-°æA v°æù¶¸ ´·êKb
¢Ëߪ÷©- çô÷ î- ÊË Æ à Nïc°hœ Å®·Ø√ áEoéπ© E•ç-ü¿-µ êçúË-J ûª-Jç-*ç-ü¿E -Å≤Ú-î√-¢˛’–-õ„é˙Æœ\ E¢Ë-Céπ Ê°®Ì\çC. Eߪ’-N’ç-î√®Ω’.
Ø√-´R v°éæ ¬®Ωç ÅN-FA éÀçü¿Íé ´Ææ’hçü- ¿E ïÆœÆd ˇ öÀ.áÆˇ.
®∏√èπ◊®˝ ØËû%ª û- yª ç-™E üµ¿®√t-Ɔæ ç B®Ω’p îÁ°pœ çC. ★ v°æûªu-®Ω’n© ®√ú≈-®˝-©èπ◊ *éπ\-èπ◊çú≈, éÀ~°æùÀ ü∆úø’-©ûÓ
★ áEo-éπ© v°ævéÀ-ߪ’†’ É®Ω-é¬-ôç-™éÀ ØÁõ‰dÊÆ É™«çöÀ Nüµ¿yçÆæç Ææ%≠œdç-îª-í∫© '≤ƒ\KpØ˛— ûª®Ω-í∫-AéÀ îÁçC† ñ«Bߪ’ ÂÆjØ˛q é¬çvÈíÆˇ ®Ω≤ƒ-ߪ’†¨»ÆæYç (2009)
Ωu©’ îªôd N®Ω’-ü¿l¥-´’E ûËLa îÁ°œpçC. ´uéÀhéÀ, üË´¤- á°∂ˇ) Çî√®Ωu ´’£æ«tü˛ ߪ‚†Æˇ (•çí¬x-ü˨¸), ØÓ¶„™¸

úÕéÀ ´’üµ¿u Ææç•çüµ¿ç ´uéÀh-í∫ûª É≥ƒd-©ûÓ èπÿúø’-èπ◊-†oüË âöÃáç 'ñ«B-ߪ÷-Gµ-´%Cl¥ éÓÆæç ¨»ÆæY ≤ƒçÍé-Aéπç— ÅØË v°æüµ∆† ¨»çA •£æ›-´’A 2006 Nñ‰ûª.
é¬F, v°æ¶µº’ûªyç ™‰ü∆ §ƒ©-èπ◊-©ûÓ DEéÀ Ææç•çüµ¿ç
★ ¶«uçèπ◊ ™«¢√-üË-O© ü¿%éπp-ü∑¿çûÓ A®Ω’-°æ-A™ ïJ-T† 104 ´ ñ«Bߪ’ ★ 5 v°æA-≥ƒe-ûªtéπ °æ¤®Ω-≤ƒ\-®√-©†’ ´’®Ó Å®·ü¿’í∫’®Ω’
™‰ü¿E üµ¿®√t-Ææ†ç Ñ Ææçü¿-®Ωs¥çí¬ ¢√uë«u-Eç-*çC. ÂÆjØ˛q é¬çvÈí-Æˇ†’ ï†-´J 3 † v°æüµ∆E -†Í®ç-vü¿
★ áEoéπ ÅØËC ™˜éÀéπ °æ®Ω-¢Á’i† v°ævéÀߪ’ ÅE, áEo-Èéj† E®Ωy-£æ«ù éÓÆæç ¶µ«®Ω-Bߪ’ ¨»ÆæY-¢Ë-ûªh-©èπ◊ v°æü∆†ç î˨»®Ω’.
Ééπ°j âöÃáç©’ ¢Á÷D v§ƒ®Ωç-Gµç-î√®Ω’. á) Ũ¡Ÿ-ûÓ≠ˇ ´·êKb ¢Á’¢Á÷-J-ߪ’™¸ Å¢√®Ω’f: ú≈éπd®˝
v°æñ«-v°æ-A-E-üµ¿’© °æE-B®Ω’ èπÿú≈ ™˜éÀ-éπç-í¬ØË Öçú≈- ★ °œ©x©’, ´’£œ«-∞¡© ÂÆjØ˛q é¬çvÈíÆˇ Ææü¿-Ææ’q©’ èπÿú≈
©E, áEo-éπ© v°ævéÀ-ߪ’™ ´’û√-EéÀ û√´¤-™‰-ü¿E üµ¿®√t- (ITM) ®√†’-Ø√o®·. Ũé˙ èπ◊´÷®˝ ÆæÍéqØ√
àöÃߪ’ç ߪ’çvû√© ïJ-í¬®·.

Ææ†ç ûËLa îÁ°œpçC. ®√ñ«uçí∫ FA Ææ÷vû√©’, ¶«üµ¿u- Ææü¿-Ææ’qèπ◊ ´*a† ØÓ¶„™¸ •£æ›-´’A Nñ‰-ûª©’ Ç®Ω’- G) ï´-£æ«-®˝-™«™¸ ØÁv£æfi ≤ƒt®Ωéπ °æ¤®Ω-≤ƒ\®Ωç: ú≈éπd®˝
ûª-©†’ -ØÁ®Ω-¢Ë-®Ωa-úøç™ v°æ¶µº’ûªyç véÀߪ÷-Q-©çí¬ Öçú≈- ´÷C-Jí¬ ÖçúË Ñ •-™¸-üË¢˛ ®√ñ¸
âöÃáç (Éçô-®√-éÀd¢˛ í∫’-JE ñ«Bߪ’ ÂÆjØ˛q é¬çvÈíÆˇ Åüµ¿uéπ~ °æûª-éπçûÓ
©E Ææ÷*ç-*çC. Ææûª\-Jç-î√®Ω’. Æœ) -N’M-Eߪ’ç Ê°xé˙q Ç°∂ˇ £æ…†®˝ Å¢√®Ω’f: Çî√®Ωu

õ„©x®˝ ¢Á’≠‘Ø˛) ©èπ◊ Åü¿-†çí¬ §∂ÚØ˛ Öçô’çC.
£æ…ï-È®j† ØÓ¶„™¸ ví∫£‘«-ûª©’– N¶µ«-í¬©’
Åûªu-´-Ææ®Ω Çü˨»Eo (ÇJf-ØÁ†’q) AJT ñ«K îËߪ’úøç §ÒCL ŧƒp-®√´¤
®√ñ«uç-í¬Eo ´ç*ç-îª-úø-¢Ë’-†E Ææ’v°‘ç-éÓ®Ω’d v°æüµ∆† ★ âöÃá穆’ Ææç•ç-Cµûª ¶«uçèπ◊ 鬙¸ ÂÆçô-®˝èπ◊
ņ’-Ææç-üµ∆†ç îË≤ƒh®Ω’. ¶«uçèπ◊ ¨»ê™x ïJÍí ™«¢√- úÕ) -G.Æœ. -í∫’£æ« ¢Á’¢Á÷-J-ߪ’™¸ ™„éπa®˝ Å¢√®Ω’f: ú≈éπd®˝ -
Ø√uߪ’-´‚Jh ïÆœdÆˇ öÀ.áÆˇ ®∏√èπ◊®˝ ØËûª%-ûªyç-™E àúø’- G.-G. éπ-L¢√™¸
í∫’®Ω’ Ø√uߪ’-´‚-®Ω’h© ®√ñ«uçí∫ üµ¿®√t-Ææ†ç B®Ω’p üË-O-©Â°j 90% Ééπ\úÕ †’çîË E®Ωy-£œ«ç--èπ◊ØË-™« á) Çî√®Ωu NLߪ’ç Ñ ¢Á÷Jo-ߪ’®˝, (Å¢Á’-Jé¬) ®Ω≤ƒ-
îÁ°œpçC. O©’ éπL-p-≤ƒh®Ω’. ߪ’†¨»ÆæYç (2014) É) áÆˇ.áÆˇ. éπA-ߪ÷®˝ áçúÓ-¢Á’çö¸ ™„éπa®˝ Å¢√®Ω’f: -
★ v°æ¶µº’ûªyç Åûªu-´-Ææ®Ω ÇüË-¨»Eo ûª®Ωîª÷ îªôd-Ææ-¶µº© ★ âöÃáç™E §∂ÚØ˛ ü∆y®√ Ææçv°æ-CÊÆh, 鬙¸ ÂÆçô- G) Çî√®Ωu ûªé¬éÀ éπ>û√ (ï§ƒØ˛), ¶µ˜Aéπ¨»ÆæYç ú≈éπd®˝ ¢Áçéπ-õ‰-¨¡y®Ω’x
®˝™ ÖçúË ¶«uçèπ◊ ÖüÓuT NE-ßÁ÷-í∫-ü∆-®Ω’-úÕéÀ 鬢√- (2015) ★ Ççvüµ¿-v°æ-üË-¨ ¸- †’ç-* ûÌL ØÓ¶„™ ¸ •£æ›-´’A
´·çü¿’ Öçîª-éπ-§Ú-´úøç Åçõ‰ v°æñ«-≤ƒy-´’u-ߪ·-ûªçí¬ Æœ) Çî√®Ωu @Ø˛ -öÀ®Ó™¸ (v§∂ƒØ˛q), ÇJnéπ¨»ÆæYç (2014)
ï®Ω-í¬-Lq† îªôd-•ü¿l¥ v°ævéÀ-ߪ’-©†’ üÁ•s-B-ߪ’-úø-¢Ë’-†E Lq† Ææ´÷-î√-®√Eo É≤ƒh®Ω’. âöÃáç vÆ‘\Ø˛Â°j ´îËa ≤ƒCµçîË -¢√-JéÀ ®√≠æZ v°æ¶µº’ûªyç ûª®Ω-°æ¤† ®Ω÷.100
üµ¿®√t-Ææ†ç ¢√u-ë«u-Eç-*çC. Ææ÷îª-†© Çüµ∆-®Ωçí¬ NE-ßÁ÷-í∫-ü∆-®Ω’©’ ûª´’ ™«¢√- úÕ) Çî√®Ωu ÂÆÍ®_ £æ«®ÓîÁ (v§∂ƒØ˛q) ¶µ˜Aéπ¨»ÆæYç (2012) éÓô’xx •£æ›-´’Aí¬ Åçü¿-ñ‰-≤ƒh-´’E ´·êu-´’çvA
★ Å-ûªu-´-Ææ®Ω Çü˨¡ç AJT ñ«K îËߪ’úøç™ ®√≠æZ-°æA, üË-O-©†’ E®Ωy-£œ«ç--éÓ-´îª’a. É) Çî√®Ωu Åü∆ Ñ ßÁ÷Ø√-û˝ (Évñ«-ßÁ’™¸) îªçvü¿-¶«•’ Ø√ߪ·úø’ v°æéπ-öÀç-î√®Ω’.