You are on page 1of 2

Institutionen för hälsa och lärande

KURSPLAN

Akademiskt skrivande 1 G1N
Academic Writing 1 G1N
7.5 högskolepoäng/ECTS

Kurskod: SV116G Ämne: Svenska språket
Kursplanen gäller från: 2015-08-01 Huvudområde: Kursen tillhör inte något huvudområde
Datum för fastställande: 2015-06-03 Utbildningsområde: Humaniora
Version: 14 Utbildningsnivå: Grundnivå

1 Kursens benämning, omfattning och nivå inslagen består av skrivuppgifter där den studerande
Kursen ges av Högskolan i Skövde och benämns Aka- tillämpar olika akademiska framställningsformer samt
demiskt skrivande 1 G1N och omfattar 7.5 högskolepo- granskar kommentarer och diskuterar akademiska tex-
äng. Kursen tillhör grundnivå och har fördjupningsnivå ter med avseende på vetenskaplighet, struktur och stil.
G1N. Därutöver arbetas med konstruktiv feedback på andras
texter. Samtliga texter ska skrivas på svenska.
2 Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 4 Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och handled-
• redogöra för normer för akademiskt skrivande ning.
och dessas orsak och språkliga konsekvenser,
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men un-
• tillämpa akademiska skrivprocessens olika mo-
dervisning på engelska kan förekomma.
ment,

• skriva texter i de mest grundläggande framställ- 5 Examination
ningsformer som förekommer i akademisk verk- Kursen bedöms med betygen Underkänd eller God-
samhet, samt känd.

• granska och kommentera akademiska texter med Poängregistrering av examinationen för kursen sker
avseende på vetenskaplighet, struktur och stil. enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg
3 Innehåll Inlämningsuppgifter 7.5 hp/ECTS U/G
På kursen behandlas de kompetenser, förhållningssätt
och krav i vetenskaplig verksamhet som är utgångs- 6 Behörighet
punkten för att förstå hur en funktionell akademisk
Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunska-
text bör skrivas. Stor vikt läggs vid olika akademis-
per).
ka framställningsformer såsom referat, argumentation
och utredning. Vidare behandlas skrivprocessens olika
7 Ämne, huvudområde och utbildningsområde
moment samt textens olika nivåer, såsom disposition,
syntax, ord och interpunktion. På kursen tas även dis- Kursen tillhör ämnet svenska språket. Kursen ingår
kursiv kompetens och formalia upp, såsom hänvisning- inte i något huvudområde vid Högskolan i Skövde.
ar, citatteknik och litteraturförteckning. De praktiska Kursens utbildningsområde är humaniora.

Ett huvudområde är ett område inom vilket en examen kan utfärdas. 9789147903870 10 Övrigt Ytterligare högst 100 sidor litteratur enligt examina- Ytterligare information lämnas om kursen på Hög. Schött K. (e-bok. m. Denna kursplan är Stockholm: Liber. (2008). regeringens tilldelning av resurser för utbildning på Utvärderingens främsta syfte är att bidra till förbätt- grundnivå och avancerad nivå. Utbild. Efter kursen sker en utvärdering av utbildningen där ningsområde är en indelningsgrund som används för studenternas erfarenheter och synpunkter inhämtas. Referenslitteratur anges av kursansvarig i samband med kursstart. (2015). Liber. ringar av kursen. följning och kvalitetssäkring. kation och information 2009-03-30. ISBN: 9789147084609 9 Begränsningar i examen eller Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs. ISBN 9789147114085. Studenterna ska informeras om resul- tatet av kursutvärderingen. vars in- nehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet Svenska skrivregler. Nationella och lokala styrdokument för Högskolans Varje kurs vid Högskolan i Skövde tillhör ett äm. fastställd av Utbildningskommittén för lärande 2015- 06-03. Studentens skrivhandbok. fl. Kursplanen gäller från 2015-08-01 och ersätter Svenska skrivregler.) Stockholm: kursplan fastställd 2015-03-25. Ämnesindelningen används bland annat för upp. plats. halva priset) ISBN: i denna kurs. verksamhet finns tillgängliga på Högskolans webb- ne. (3:e uppl. 8 Beslut om inrättande av kursen och fastställan- de av kursplan 11 Kurslitteratur och övriga läromedel Kursen är inrättad av institutionsnämnden kommuni. tors anvisning kan förekomma. . skolans utbildningssidor på webben inför respektive kurstillfälle.