You are on page 1of 2

BORANG PENSKORAN STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (SEKOLAH

)
TT TK
ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) RUBRIK TAHAP KUALITI (TK)
(1/0) (Skor)
Guru merancang pelaksanaan PdPc dengan:
Tindakan dilaksanakan:
i. menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran
i. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
yang sesuai 4
4.1 4.1.1 ii. mengikut peruntukan masa yang ditetapkan
Guru sebagai i,ii ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc iii. mengikut ketetapan kurikulum/arahan yang berkuat kuasa
Perancang i,iii iii. menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK.
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
≥1
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
Guru mengawal proses pembelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. mengelola isi pelajaran/skop pembelajaran yang dirancang i. dengan menepati objektif pelajaran
4.2.1 4 ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid/ pembelajaran terbeza
ii. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti pembelajaran
i,ii/i,iii iii. secara berterusan dalam PdPc.
iii. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid
ii,iii
1 Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
4.2 Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
Guru sebagai Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas
Pengawal Guru mengelola suasana pembelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. mengawasi komunikasi murid dalam PdPc i. secara berhemah/mengikut kesesuaian
4.2.2 ii. mengawasi perlakuan murid dalam PdPc 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
iii. menyusun atur kedudukan murid iii. secara berterusan dalam PdPc/mengikut keperluan aktiviti pembelajaran.
3
2 iv. mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
1 Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas
Guru membimbing murid dengan:‎
i. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai isi pelajaran/konsep/fakta berkaitan Tindakan dilaksanakan:
pelajaran i. mengikut keperluan/pelbagai aras keupayaan murid
ii. memberi tunjuk ajar/panduan menguasai kemahiran dalam aktiviti pembelajaran ii. dengan betul dan tepat
4.3.1 iii. memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti 4
4.3 iii. secara berhemah
Guru sebagai 4 pembelajaran iv. secara bersungguh-sungguh.
Pembimbing 3 iv. memandu murid menggunakan/memanfaatkan sumber pendidikan berkaitan pelajaran
≥1 v. menggabung/merentas/mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk/unit/ tema/kemahiran/mata
pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan:
i. merangsang murid berkomunikasi
ii. merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran Tindakan dilaksanakan:
iii. mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif i. berdasarkan objektif pelajaran
4.4.1 iv. mengajukan soalan/mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan dan 4 ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
4.4
i,ii,iii + 2 menyelesaikan masalah iii. secara berterusan/tekal.
Guru sebagai
≥3 v. mewujudkan peluang untuk murid memimpin
Pendorong
≥1 vi. menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran
vii. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. memberi pujian/galakan terhadap perlakuan positif i. secara berhemah
ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
4.4.2 ii. memberi penghargaan terhadap hasil kerja/idea yang bernas 4
4.4 iii. berterusan/tekal.
3 iii. memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan/ memberi respons
Guru sebagai
2 iv. prihatin terhadap keperluan murid
Pendorong
1 Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
Guru melaksanakan pentaksiran dengan: Tindakan dilaksanakan:‎‎
i. menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PdPc i. berdasarkan objektif pelajaran
ii. menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaan dalam PdPc ii. mengikut ketetapan/arahan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat kuasa
4.5.1 4
4.5 iii. memberi latihan/tugasan berkaitan pelajaran iii. secara menyeluruh dari segi kecukupan, kecakupan dan meliputi semua murid
Guru sebagai 4 iv. membuat refleksi PdPc iv. secara berterusan/konsisten/segera.
Penilai 3 v. menyemak/menilai hasil kerja/gerak kerja/latihan/ tugasan
≥1 Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.‎
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira ‎mana-mana dua (2) perkara di atas.‎
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira ‎mana-mana satu (1) perkara di atas.‎
Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran dengan:
i. memberi respons berkaitan ‎isi pelajaran Tindakan dilaksanakan:
4.6 4.6.1 ii. berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran i. dengan pelibatan 90% hingga 100% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan melebihi 50%
Murid sebagai ≥5 iii. melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
4
Pembelajar Aktif ≥3 iv. memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif berkaitan ‎isi pelajaran ii. selaras dengan objektif pelajaran
v. mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran iii. dengan yakin
≥1
vi. mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid/isu lokal/global iv. secara berhemah/saling menghormati/bersungguh-sungguh
vii. membuat keputusan/menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pembelajaran
Tindakan dilaksanakan:
Perkara yang telah diambil tindakan/Jumlah Skor i. dengan pelibatan 80% hingga 89% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan melebihi 25%
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3
Kualiti berdasarkan Rubrik Tahap Kualiti hingga 49% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya dua (2) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
Tindakan dilaksanakan:
Skor Tahap Tindakan berdasarkan Rubrik Tindakan/ Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap i. dengan pelibatan 50% hingga 79% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan 10% hingga 24%
2
Jumlah Skor Peroleh ÷ (Jumlah Skor Penuh) x 4 Kualiti murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
Tindakan dilaksanakan:
(Skor peroleh ÷ 4) x100% / (Min Skor Tahap Kualiti ÷ Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus i. dengan pelibatan 1% hingga 49% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan kurang daripada
1
4) x 100% Skor Tahap Kualiti 10% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
[(Min Skor Tahap Tindakan + Min Skor Tahap Kualiti)
Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
÷ 8] x 100

JENIS PENILAIAN : PENCERAPAN / PENILAIAN KENDIRI (potong yang tidak berkenaan) ASPEK TUMS % WAJARAN SKOR TARAF
Nama Guru No.KP 4.1 Guru Sebagai Perancang 4.1.1 10
Tarikh M/Pelajaran 4.2.1 10 CEMERLANG 90.00-100.00
4.2 Guru Sebagai Pengawal
Kelas Masa 4.2.2 5 BAIK 80.00-89.99
4.3 Guru Sebagai Pembimbing 4.3.1 15 SEDERHANA 50.00-79.99
Tanda Tangan Guru
4.4.1 25 LEMAH 20.00-49.99
4.4 Guru Sebagai Pendorong
4.4.2 5 SANGAT LEMAH 0-19.99
Nama Penilai Jawatan 4.5 Guru Sebagai Penilai 4.5.1 10
4.6 Murid Sebagai Pembelajar Aktif 4.6.1 20
Tanda Tangan Penilai
(Ruang ini tidak perlu diisi bagi Penilaian Kendiri) JUMLAH