You are on page 1of 3

SJK (T) LADANG CHEROH

UJIAN BULAN MAC TAHUN 6 (2017)
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN (031)
I JAM 15 MINIT
Bahagian A
__________________________________________________________
Arahan:
1. Tulis nama pada petak yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A,
dan Bahagian B
3. Kamu hendaklah menjawab kedua-dua bahagian.
4. Tiap-tiap soalan dalam Bahagian A diikuti oleh empat pilihan
jawapan,iaitu A,B,C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan
sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif
yang disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan,
padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan
jawapan yang baharu.
5. ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan ini.

NAMA : …………………………………… .

2 . SJK (T) LADANG CHEROH UJIAN BULAN MAC TAHUN 6 (2017) BAHASA MELAYU PEMAHAMAN (031) I JAM 15 MINIT Bahagian B __________________________________________________________ Arahan: 1 . Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. NAMA : …………………………………… . Serahkan Bahagian B ini bersama-sama borang jawapan objektif kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.