You are on page 1of 7

ó 1 cách làm khá hay như sau

:

1. Trong bảng Excell chọn vùng cần chuyển vào Auto CAD và định dạng vùng in (print)

2. Từ menu Draw trong Auto CAD chọn Table

Trong bảng Insetr Table chọn From data link / và Click ô bên cạnh (Launch the data link manager
dialog khi đó:

Bảng Select a data link hiện ra, Chọn tiếp dòng : Create a new Excell data link /

/ ghi tên bảng cần chèn trong bảng Enter data link name

OK

Từ New Excell Data link chọn nút Browse to file ... / chọn tiếp file Excell cần chọn/

Trong Select Excell sheet to link to: chọn Sheel có bảng cần chèn

Đánh dấu Link to a named range và chọn vùng Copi (ở đây chọn Print_arer tức vùng in)

OK

Và có bảng EXcell chèn cần copi vào Auto CAD

Nếu cần chuyển sang đối tượng CAD thì tiếp tục (phá vỡ link) EXPLODE lần 1 được bảng gồm các
Line và Mtext, phá vỡ lần 2 được bảng gồm các Line và text (đối tượng bảng cuối cùng không thể
biến đổi được nữa).

Bước 1. Ta vào Autocad gõ lệnh : Dl (Datalink) hay Insert → Datalink, nó hiện ra bảng sau :

ta có thể tạo thêm bằng chọn Create a new Excel Data Link. Rùi OK. . Sau khi tạo xong nó hiện ra bảng . TH KL là bảng ta đã Link.KL Tam T1. ta đặt tên là KL DGXM. Ta tìm đường dẫn … tới file Excel chứa bảng tính.

chọn Link to range .Ta chọn Full path . . điền b3:h17 ( B3:H17) → Ok là xong.

Kết quả như bên dưới : .

.Ta tiếp tục gõ lệnh Tb ( table). rồi OK . Chọn From a data link chọn KL DGXM .Bước 2.

Chọn vị trí lưu ( tìm đến vị trí khung tên để chèn vào ). .

Để trang trí khung cho đẹp. chọn bảng vừa chèn bấm chuột phải → Table style → Bang Tieu Chuan ( không có thì để Standar). . Thiết lập thông số cho bảng ( table ) trong AutoCAD ở đây .