You are on page 1of 3

PAGPAPAYAMANG ARALIN SA FILIPINO VI

Petsa: __Huwebes Enero 19, 2017__

I. LAYUNIN:
A. Natutukoy ang tatlong uri ng pang-abay.
B. Nagagamit sa pangungusap ang mga pang-abay.

II. PAKSANG ARALIN:
Paggamit ng Pang-abay sa Pangungusap/Tatlong Uri ng Pang-abay
Sanggunian: Landas sa Wika p. 160-166

III. ISTRATEHIYA:
A. Panimulang Gawain (5 minuto)

B. Paglalahad ng Aralin ( 2 minuto)

C. Lunsaran (3 minuto)
Basahin ang talata.
Laguna de Bay ang lawang naging makasaysayan dahil pasyalan ito ng ating bayaning si Jose Rizal
noong bata pa siya. Bukod sa magandang pasyalan, ito ay pinagkukunan din ng mga isdang tabang tulad ng
tilapia, hito, kanduli, at biya. Tunay na sagana noon ang lawa sa mga yamang-tubig. Ngunit sa kasalukuyan,
hindi maganda ang kalagayan nito. May mga patay na isdang nakikitang lumulutang sa lawa. Nalalason ang
mga ito dahil sa mga dumi at basurang itinapon dito. Mula ito sa mga taong nasa mga bahay at pabrika na
nakapaligid doon. Unti-unti nang dumudumi ang tubig nito. Sana ay kumilos sa lalong madaling panahon ang
pamahalaan at ang mga tao sa paligid nito na maibalik ang dating ganda at linis ng Laguna de Bay.

D. Paunang Pagsusulit (5 minuto)
Panuto: Piliin ang tamang salita na hinihingi sa bawat pangungusap.
1. Ito ay bahagi ng pananalita na naglalarawan ng pandiwa, pang-uri at iba pang pang-abay.
A. pandiwa *B. pang-abay C. panghalip D. pangngalan
2. ______na tapat ang pagmamahal na ibinigay ng ating mga magulang.
*A. Tunay B.Makabuluhan C. Labis D. Lubha
3. ______ mabuhay nang malayo sa pamilya.
A. malayo *B. mahirap C. makirot D. mahapdi
4. ______ dumating ang mga bisita kahapon.
A. kumpul-kumpol *B. sabay-sabay C. una-una D. kilo-kilo
5. Ang mga awiting Pilipino ay _______nagdudulot sa kanila ng saya.
A. Oo B. hindi *C. talagang D. ayaw
6. Madalas ang pagsigaw ng batang iyon. Anong uri ng pang-abay ang nakasalungguhit?
*A. pamaraan B. panlunan C. pamanahon D. panulad
7. Sa loob ng paaralan ginaganap ang paligsahan. Anong uri ng pang-abay ang nakasalungguhit?
A. pamanahon *B. panlunan C. pamaraan D. pasukdol

E. Aralin (25 minuto)
Ipabasa ang mga salitang may salungguhit sa talatang binasa sa lunsaran.
noong bata pa siya Unti-unti sa lalong madaling panahon sa paligid
Ang mga salita o pariralang ito ay naglalarawan kung paano, saan, o kalian ginawa ang
kilos. Tinatawag na pang-abay ang mga salitang ito.
Ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay.
1. Ang mga pang-abay ay naglalarawan ng pang-uri.
Halimbawa:
Lubhang malinis ang kanyang silid.
Lalong mataas ang kapatid niya kaysa kaniya.

Anong uri ng pang-abay ang nakasalungguhit? A. dumalo B. Pang-abay na pamanahon -Ito ay sumasagot sa tanong na kailan at nagsasaad ng oras o oanahong ginawa ang kilos. Pang-abay na pamaraan -Sumasagot sa tanong na paano. lalo na B. *A. Mabilis B. Paglalapat (5minuto) Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot. Pagtuturong Muli (10 minuto) H. Ang pang-abay ay naglalarawan din ng kapwa pang-abay. pamaraan 4. pamilang 2. ikaanim ng umaga 5. Ang mga batang lansangan ay _________ ng kanilang mga leksyon nang sila ay sumailalim sa pagtuturo ng kanilang idolo. gumising *D. Bumili siya sa palengke ng bangus. pamanahon *B. Matulin C. Pabulong na nagdasal ang bata.Mataimtim siyang nagdasal. 2. Halimbawa: Mabilis tumakbo ang kuya ko. Pagtataya Panuto: Piliin ang wastong salita na angkop o hinihingi sa bawat pangungusap. 1. Alin sa mga salita ang pang-abay? A. pamaraan B. Ang angkop na pang-abay ay ________. F. pamaraan 3. nang B. Anong uri ng pang-abay ang nakasalunguhit? *A. panahon at panlunan. Alin sa mga salita ang tumutukoy sa pang-abay na panlunan? A. Dahan-dahang binuksan ng lola ang pinto. panlunan C. panlunan D. Magbabakasyon kami sa Baguio sa isang linggo. Mahusay bumigkas ng talumpati si Nilo. Mabagal D. Pang-abay na panlunan -Ito ay sumasagot sa tanong na saan at sinasabi kung saan ginawa ang kilos. aklatan *D. Ang nakasalungguhit ay pang-abay na ________. Matagal ko siyang naghintay sa may aklatan. Kung noong dekada ’90 ang halaga ng langis ay kaya pang tapatan ang halaga ng ating piso. May tatlong uri ng pang-abay. A. sobrang 2. _________niyang iniligpit ang hinigaan. 3. A. sa may aklatan 7. . Halimbawa: Malayang namumuhay ang mga mamamayan. higit na C. panlunan B. Halimbawa: Naligo sa ilog ang mga bata. napakabilis 6. Alin ang pang-abay na salita sa pangungusap? A. 2. dahil sa ______taas nito. payak *D. Halimbawa: Dumating kahapon ang tatay. miting C. Ang mga ito ay pang-abay na pamaraan. Ipinapakita nito kung paano ginawa ang kilos. sadyang *D. pamanahon C. Lumuhod siya sa harap ng altar. pamanahon C. ngayon ay hindi na. ng mga tao *D. 3. matagal B. 1. Ikaanim ng umaga nang gumising siya. siya C. Totoong mahilig magbasa ang kapatid ko. Ang pang-abay din ay naglalarawan ng pandiwa. ` Halimbawa: Lubhang mabilis tumakbo ang manlalaro. naghintay C. Dumalo ang mga tao sa miting noong isang linggo. 1. Totoong lubhang nagulat siya sa iyong balita. noong isang lingo G. pasukdol D.

Alin sa mga salita ang pang-abay? *A. pamanahon D. laging nag-iisip 4 . Subalit 6. Anong uri ng pang-abay ang nakasalungguhit? *A. maingay na nagbasa C. Roy D. pamanahon D. masiglang nag-aral 3. A. mataimtim na nanalangin C. madalas na magdasal D. Araw-araw ay maaagang pumapasok si Roy. Masipag mag-aral si Boy. panlunan C. tiklop-tuhod na umaasa B. Pautos . Maganda D. *A. Naglalaro C. araw-araw B. __________naglalaro ang mga bata. pamatlig 7. Masayang B. panlunan C. Naglalaro sila sa bakuran ng paaralan. pumapasok C. matiyagang nagsalita B. Sila ay ________ n asana ay laging nasa mabuting kalagayan ang kani-kanilang pamilya. magalang na nagsasalita *D. pamaraan *B. Anong uri ng pang-abay ang nakasalungguhit? A. pamaraan B. ay 5. Ano ang angkop na pang-abay para sa pangungusap? *A.