You are on page 1of 46

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative

Specialitatea: Administrație Publică

Portofolio
”Consultant - ministerul economii, direcţia generală infrastructura calităţii și
supravegherea pieţei”

Coordonator științific: Elaborat de:
Vacarenco Iulia Cristian.A Gr.308, AP

Chișinău 2017

0

FORMULARUL-TIP
al statului de personal

AVIZAT APROBAT

Cancelaria de stat a Republicii Moldova Jitari

(semnătura) (semnătura)

Andrei Vicol, Jitari Lidia,

(numele, prenumele) (numele, prenumele)

Veniamin Drevali Director general

(secretarul general al Guvernului) (funcţia conducătorului autorităţii publice)

L. Ş. nr.____ “____”____________ _____ L. Ş. “_____”______________ _______

Statul de personal
al Consiliul Municipal Chișinău
(denumirea autorităţii publice)

Denumirea Sarcinile de bază ale funcţiei Categoria funcţiei Numărul de
funcţiei publice/postului publice/postului funcţii
publice publice/posturi
/postului

01 02 03 04

Direcția generală educație, tineret și sport

1. Șef 1. Conduce activitatea 1. Funcție publica 2
direcție direcţiei generală de conducere
infrastructura calităţii și
securitatea industrială
2. Posedă competenţe
manageriale de
planificare strategică şi

1

funcţională a activităţii
autorităţii publice.
3. Monitorizează
politica în domeniul
securității industriale.

2. Șef 1. Conduce activitatea Funcție publică de 2
adjunct subdiviziunii autonome; conducere
direcție 2. Este responsabil de
activitatea subdiviziunii
conduse, raportează direct
superiorului;
3. Posedă abilităţi de
planificare, organizare,
coordonare, monitorizare,
control, evaluare;

3. Șef secție 1. Este reprezentantul legal și Funcție de 4
în cadrul realizează conducerea executivă conducere
direcției a acesteia;
2. Organizează activitate
calității infrastructurii și
securității indistruiale;
3. Asigură managementul
operațional al unității

4. Con- 1. realizează sarcini de Funcție de execuție 2
sultant complexitate medie în domeniul
elaborării politicilor,
monitorizării şi evaluării
privind implementarea acestora;
2. posedă cunoştinţe
teoretice şi practice într-un
domeniu de expertiză;
3. manifestă abilităţi de
analiză a datelor, de soluţionare
a problemelor operaţionale în

2

domeniul de competenţă;

TOTAL:

a) „fdp”- _________

b) „pcpfdp” - _____

c) „fpcns”- _______

d) „fpc” - 3

e) „fpe” - 1

f) „pdtafap”- _____

g) „fpss”- ________

h) „ps”-__________

i) „pa”-_________

Notă: La nivelul autorităţii publice sînt aprobate _______funcţii cu statut special.

Conducătorul serviciului resurse umane
Jitari Lidia Jitari
(numele, prenumele) (semnătura)

Conducătorul serviciului contabil
Paraschiv Alina Paraschiv
(numele, prenumele) (semnătura)

3

Nivelul funcţiei: Execuție 6. Autoritatea publică: Consiliul Municipal Chișinău 2.03.48 din 22. Compartimentul: Direcția generală infrastructura calității si supravegherea pieței 3. Ş.. după caz avizarea proiectele de acte legislative/ normative. treapta de salarizare.2012 . STRUCTURA-TIP a fişei postului APROBAT ______________________ (semnătura) Jitari Lidia. prenumele) Șef interimar al Direcției generale Infrastructura calității și supravegherea pieței (funcţia conducătorului autorităţii) L. “_____”______________ _________ Capitolul I. premii. suplimente şi sporurii la salariu în conformitate cu Legea nr. Denumirea funcţiei: Consultant direcţia generală infrastructura calităţii și supravegherea pieţei 5. str XXX 4. ( numele.privind salarizarea funcţionarilor publici”.05. Dispoziţii generale 1. Capitolul II.privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici” şi hotărârea Guvernului nr. Scopul general al funcţiei: Este elaborarea politicilor și monitorizarea evaluării privind implementarea acestora. Adresa: Chișinău.. 4 .2012 . Descrierea funcţiei 7.331 din 28. Nivelul de salarizare: gradul de salarizare. spor pentru gradul de calificare.

d. d. de regulă. de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă. Ponderea ierarhică De execuție 13. Împuternicirile 12. 11. șef adjunct al direcție. c. Cine îi raportează titularului funcţiei 5 . realizează sarcini de complexitate medie în domeniul elaborării politicilor. c. c. posedă cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de expertiză. b. urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă. Cui îi raportează titularul funcţiei: Şefului direcţia generală infrastructura calităţii și supravegherea pieţei . Răspunde de sporirea competenţei sale profesionale. 14. după caz. b. decizii în domeniul său de competenţă. avizează proiectele de acte legislative/ normative. monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora. 9. 8. Elaborează politici și evaluarea implementării lor. Avizează proiectele de acte normative. Soluționează probleme operaționale în domeniul său de activitate. manifestă abilităţi de analiză a datelor. Responsabilităţile: a. Răspunde de calitatea materialelor perfectate şi prezentarea lor în termenele stabilite. Atribuţiile de serviciu: a. consultantului principal precum și celui superior. Răspunde de exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare şi Regulamentul de activitate al direcţia generală infrastructura calităţii și supravegherea pieţei. 10. Sarcinile de bază: a. b. dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor. Răspunde de calitatea şi veridicitatea informaţiilor în baza cărora se adoptă hotărâri.

Mijloacele de lucru/echipamentul utilizat: a. Regim de muncă: 40 ore săptămânal. Internet. Experienţă profesională: 1 an în domeniu 22. telefon. pauză de masă 12:00-13:00. Cunoştinţe: a. 6 . Presă periodică în domeniu. c. b. Computer. Studii: Superioare 21. b. Navigare Internet. 8 ore pe zi. Activitate preponderent de birou. 15. 18. disponibilitatea lucrului peste program după caz. 17. Excel. c. c. Resurse umane. imprimantă. Cine îl substituie de un alt specialist principal numit la discreţia şefului Direcției generale. Program de muncă: luni-vineri. Cunoaşterea legislaţiei în domeniul. Cunoştinţe de operare la calculator: Word. d. Cooperarea: Internă: cu colaboratorii direcției. cu specialiștii de sector. Condiţiile de muncă a. PowerPoint. Pe cine îl substituie: 16. e. cu alte subdiviziuni din subordinea consiliului municipal. 19. b. orele 8:00-17:00. Acte normative. Cerinţele funcţiei faţă de persoană 20. fax. Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice. Capitolul III.

punctualitate. comunicare eficientă. spirit de iniţiativă. responsabilitate. 23. Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni. soluţionare de probleme. Întocmită de: Nume.2017 7 .2017 Vizată de: Nume. 24. creativitate. elaborare a documentelor. disciplină.01. analiză şi sinteză.2017 Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei Nume. organizare. monitorizare. prenume: Drevali Veniamin Semnătura: Drevali Data: 02. tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.01. flexibilitate.02. prenume: Jitari Lidia Funcţia publică de conducere: Șef interimar al direcției generale infrastructura calităţii și supravegherea pieţei Semnătura: Jitari Data întocmirii: 02. prenume: Andrei Vicol Serviciul resurse umane/funcţia publică _______________________________ Semnătura: Vicol Data: 01. diplomaţie. mobilizare. planificare. Abilităţi: Abilităţi de lucru cu informaţia. instruire.

Liceul Teoretic Nicolaie Iorga.2017 Drevali 2.01. Drevali Veniamin 02. Drevali Veniamin. data. Cuprinsul dosarului personal Denumirea secțiunii Numărul secțiunii Date generale 1. Universitatea de profesională Stat din Moldova.01. Facultatea Business și Administrare 8 .1993.Dosarul principal al funcției publice Consiliul Municipal Chișinău DOSAR PERSONAL Se pastrează 75 ani Fișa de evidență a persoanelor care au avut acces la dosarul personal Nr.08. Buletin de identitate: Seria: A 46842189 Număr: 2875309923765 Eliberat de: ÎI Cris-Registru Studiile și dezvoltarea 2.2017 Jitari Lidia face cunoștințe cu totalitatea actelor cu caracter personal și profesional despre persoana care deține o funcție în unitate. anul nașterii: 25. prenumele Scopul urmărit Data și ora de Semnatura d/o și funcția persoanei început/sfârțit persoane care a care a avut acces la avut acces la dosarul personal dosarul personal 1. Numele. Șef interimar Jitari Scopul este de a 20.

Evaluarea anuală a 5. Copia fișei de post. hotărârii ) privind conferirea calificării. proprietate și de interese personale Altele 9. Sancțiuni disciplinare 7. Copia hotărîrilor comisiei de atestare despre rezultatele atestării salariatului. Stimulări și indemnizații 4. Declarații de venituri și 8. Copia actul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale performanțelor profesionale a funcționarului public. decizie. Copia ( dispoziția. Concedii 6. Contractul individual de muncă. Se include formularul concedii. 9 . Se include formularul sancțiuni disciplinare. hotărâre ) de angajare/numire în funcție. deciziei. Se include formularul stimulări și indemnizații. Documentele privitor la desfășurarea perioadei de probă. Copia ordinenului ( dispoziţiei.Raporturi de serviciu 3.

01. Secțiunea 1-a Date generale Nomenclatorul Actelor conținute în secțiunea 1-a Nr. luna și anul nașterii: 25. Alba Iulia 13.01.2017 1 1 Ciumac identitate Elena 2.Numele: Drevali 2. str. Codul personal: 5547274 12. Denumirea Data Numărul Numărul Numele. Cazierul judiciar 07. Starea civilă: necăsătorit 8. Ziua. d/o actului (se includerii de file paginii/paginilor prenumele și indică atât actului în secțiunii în care semnatura formularul. cât dosarul acesta se conține persoanei și documentele) personal care a operat înscrierea 1. Locul nașterii: Chișinău 7. Patronimicul: Ion 4. Domiciliul: Chișinău 14.2017 1 5 Ciumac Elena 1. Domiciliul: Chișinău. Buletin de identitate: Catedra Militară Seria: A 3552187 Număr: 1876409173763 Eliberat de: ÎI Cris-Registru 11.08. Date de contact: (Telefon fix):- (Telefon mobil): 0690000000 10 . Cetățenia: MDA 6. Situația privind serviciul militar 10. Numele.01. Prenumele: Veniamin 3.2017 4 2 Ciumac medical Elena 3. Buletin de 05. Certificatul 07. prenumele și data nașterii copiilor minori 9.1993 5.

md Secțiunea a 2-a Studiile și dezvoltarea profesională Nomenclatorul Actelor conținute în secțiunea a 2-a Nr.01. Secțiunea a 3-a 11 . (e-mail): veniamin@drevali.2016 13 5 Vicol Andrei diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare. d/o actului includerii de file paginii/paginilor prenumele actului în secțiunii în care și dosarul acesta se conține semnatura personal persoanei care a operat înscrierea 1. Denumirea Data Numarul Numărul Numele. Copiile 04.

01.2016 9 28 Vicol Andrei cu privire la desfășurarea perioadei de probă 5. Copia 07.01.06.2016 4 19 Vicol Andrei individual de muncă 2. ” Raporturi de serviciu” Nomenclatorul Actelor conținute în secțiunea a 3-a Nr.01. d/o actului includerii de file paginii/paginilor prenumele și actului în secțiunii în care semnatura dosarul acesta se conține persoanei personal care a operat înscrierea 1.2016 1 31 Vicol Andrei ordinului privind conferirea calificării 6. Documentele 15.2016 4 20 Vicol Andrei 4. Contractul 04.2016 1 18 Vicol Andrei angajare 3.01. Denumirea Data Numarul Numărul Numele. Copia hotărârii 05. Fișa de post 0.2016 1 25 Vicol Andrei comisie de atestare despre rezultatele atestării salariatului Secțiunea a 4-a ”Stimulări şi recompense” 12 .04. Ordinul de 04.

2016.2016 Stimulare în formă bănească decizia nr. Tipul (se indică după Data și numărul Detalii d/o caz.2016 Secţiunea a 6-a „Concedii” Concedii 13 . stimularea și actului ( se indică: pentru stimulare – indemnizația) administrativ forma stimulării.04.12. stimulare 19.2016 Indemnizație în formă Decizie nr. 9 Bine 10. indemnizație 19.11. pentru indemnizație – forma indemnizație baza juridică și perioada pentru care s-a calculat) 1. Stimulări și indemnizații Nr.04. 354/2016 bănească Secțiunea a 5-a ”Evaluarea anuală a performanțelor profesionale” Evaluarea anuală a performanțelor profesionale Funcția publică Perioada evaluată Punctajul total Calificativul de deținută pentru care obținut evaluare acordat s-a făcut evaluarea performanțelor Consultant 01. 718/2016 2.

11.20 16 16 2.20 Nr.2016. se va suspendare face mențiunea la a numărul de raporturilo ordine a r de concediului care serviciu) nu a fost finalizat în legătură cu rechemarea) 1.11.Nr.11. 211 din de odihnă 07. 210 06.2016 20.2016 16 din 016 06.11. 01.11. Concediu din cont propriu Secţiunea a 7-a „Sancţiuni disciplinare” Sancţiuni disciplinare Funcţia Abaterea/abaterile Sancţiunea Numărul şi Data stingerii publică disciplinară data sancţiunii deţinută la Actului momentul administrativ aplicării sancţiunii Secțiunea a 8-a Declarații de venituri și proprietate și de interese personale Nomenclatorul 14 . Concediu 01.11.11.2 Nr.20 01. Tipul Perioada pentru Perioad Număr Data Numărul d/o concediului care se acordă a ul și reche și data (altele concediul ( în caz concediu data mării actului decât cele de utilizare a lui actului administra ce zilelor nefolosite adminis tiv de constituie ca urmare a trativ rechemare motiv de rechemării.

d/o actului includerii de file paginii/paginilor prenumele și actului în secțiunii în care semnatura dosarul acesta se conține persoanei personal care a operat înscrierea Secţiunea a 9-a „Altele” Nomenclatorul Actelor conținute în secțiunea a 9-a Nr. Denumirea Data Numărul Numărul Numele. Denumirea Data Numărul Numărul Numele. d/o actului includerii de file paginii/paginilor prenumele și actului în secțiunii în care semnatura dosarul acesta se conține persoanei personal care a operat înscrierea DECLARAŢIE DE INTERESE PESONALE 15 . Declarații de venituri și proprietate și de interese personale Nr.

1 din 20 august 2016 declar pe proprie răspundere: 1.1. Calitatea de asociat sau acţionar al unui agent economic.1. Activităţile profesionale retribuite Unitatea (denumire şi Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor Domeniul de adresă) activitate 1. Subsemnatul/Subsemnata.1. Data completării: 20 august 2016 Semnătura: Buga 16 .1. ______________ ________________ ________________ ___________________ 3. Relaţiile cu organizaţiile internaţionale Unitatea (denumire şi Calitatea Valoarea beneficiilor Domeniul de activitate adresă) deţinută 4. ales/numit prin Hotărârea Consiliul Municipal Chișinău nr. administrare.123 lei Administrație Publică Chișinău 2. Drevali Veniamin. organizaţii de asigurare sau instituţii financiare Unitatea (denumire şi Calitatea Nr. de cote-părţi Valoarea totală Domeniul de adresă) deţinută sau de acţiuni a cotelor-părţi activitate sau a acţiunilor 3._______________ _____________ _________________ __________________ ___ Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. revizie sau control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau partide politice Unitatea (denumire şi Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor Domeniul de adresă) activitate 2. Calitatea de fondator sau de membru în organele de conducere. al unei instituţii de credit. deţinînd funcţia de Consultant în cadrul direcţia generală infrastructura calităţii și supravegherea pieţei din data de 2 august 2016 . Primăria municipiului Consultant 621._______________ ____________ _____________ __________ _________ __ 4.

luna. IDNP – 7520481657789 anul. instituţiei) în care activează sau învaţă. funcţia ocupată şi adresa organizaţiei (întreprinderii. ziua şi locul naşterii (satul. oraşul. văduv). Drevali Veniamin. IDNP. Cetăţenia deţinută anterior (ţara. ai dumneavoastră şi ai soţului (soţiei): numele. anul. raionul. comuna. comuna. luna. IDNP. data dobîndirii şi renunţării la cetăţenie). Actuala cetăţenie. 4. paşaportul statului respectiv (numărul şi data eliberării). municipiul. În caz de cetăţenie multiplă: data dobîndirii cetăţeniei unui alt stat. luna. 25. Starea civilă (căsătorit. prenumele. necăsătorit. cetăţenia. prenumele sau patronimicul. ţara). Liceul Teoretic Nicolaie Iorga Spitalul Republican 11. IDNP 1976809123764 2. 3 mai 1960 Chișinău 7 iulie1965 Chișinău funcţia ocupată şi adresa organizaţiei (întreprinderii. ţara). prenumele. patronimicul. comuna. Starea civilă şi relaţiile familiale 8. 3. raionul. Anul. comuna. divorţat. luna. raionul. unde şi din ce cauză. 10.08. municipiul. Buletinul de identitate (numărul şi data eliberării). instituţiei) în care activează. Cetăţenia 5. Dacă v-aţi schimbat numele. patronimicul. ţara).1993 Chișinău. Date despre părinţi. ziua şi locul naşterii (satul. anul. 9. IDNP – 1846348201789 Drevali Alina.Chestionar de verificare a titularilor și a candidaților la funcțiile publice Chestionar Date generale 1. patronimicul. indicaţi cînd. ziua şi locul naşterii (satul. patronimicul. prenumele. Date despre copii: numele. Date despre soţ (soţie): numele. IDNP. municipiul. Drevali Cristi. ţara). 17 . municipiul. oraşul. prenumele. 7. ziua şi locul naşterii (satul. raionul. cetăţenia. oraşul. oraşul. Numele. 6. IDNP.

Situaţia militară 21. Enumeraţi gradele şi titlurile ştiinţifice (unde. tema. Limba Engleză – mediu Ocupaţia 19. vorbiţi fluent). Enumeraţi instituţiile de învăţămînt pe care le-aţi absolvit. Sergent Inferior Informaţii de natură financiară 22. durata studiilor. Ocupaţiile şi funcţiile anterioare. specialitatea militară şi gradul militar. în ce domenii le-aţi obţinut). citiţi şi vă puteţi exprima. 14. 17. adresa. Indicaţi ocupaţia actuală. cînd. Adresele la care aţi locuit temporar mai mult de 6 luni (în ultimii 5 ani). denumirea şi adresa organizaţiei (întreprinderii. anul publicării). În caz de şomaj. indicaţi timpul şi locul îndeplinirii. 18. Or Chișinău 13. Domiciliul 12. numărul şi data emiterii certificatului de studii. numărul de telefon). Enumeraţi lucrările ştiinţifice şi invenţiile pe care le aveţi (titlul.Nicolaie Iorga. Indicaţi veniturile pe care le-aţi obţinut dumneavoastră şi soţul (soţia) pe parcursul ultimului an. funcţia ocupată şi adresa organizaţiei (întreprinderii. indicaţi temeiul. indicaţi perioada neangajării. denumirea ediţiei. Studiile 15. Domiciliul (adresa. În cazul în care v-aţi aflat mai mult de 6 luni în străinătate. În cazul în care aţi fost concediat la iniţiativa administraţiei. 18 . Enumeraţi limbile moderne pe care le cunoaşteţi şi la ce nivel (citiţi şi traduceţi cu dicţionarul.Chișinău.. inclusiv în străinătate. 12 ani Universitatea de Stat din Moldova 16. instituţiei) în care activează sau învaţă. menţionaţi motivul şederii.. cetăţenia. specialitatea). Liceul Teoretic . Consultant – Direcția generală infrastructura calității si supravegherea pieței 20. funcţia. anul absolvirii. agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sînteţi luat în evidenţă. Catedra Militară. Dacă aţi îndeplinit serviciul militar. instituţiei) în care activaţi. începînd cu liceul (denumirea instituţiei.

indicaţi ţara. la administrarea sau la conducerea unei organizaţii (întreprinderi. indicaţi denumirea organului de urmărire penală şi instanţa judecătorească. Aţi activat sau activaţi în organizaţii social-politice şi în care organizaţie de partid sînteţi înregistrat în calitate de membru? 33. tipul de activitate. Enumeraţi angajamentele financiare pe care le aveţi la data completării prezentului chestionar. instituţii). consideraţi că este important să menţionaţi vreun detaliu în legătură cu verificarea? 25 august2016 Drevali (data) (semnătura) Raport Privind activitatea realizată în perioada de probă (se completează de funcționarul public debutant) 19 . venitul anual). indicaţi denumirea autorităţii publice care a perfectat acest drept. direct sau indirect.). numărul şi data ultimei hotărîri. Antecedente penale Antecedente penale/integritatea profesională 28. Pe lîngă informaţiile enumerate. denumirea autorităţii publice. 291. 29. Dacă participaţi. indicaţi denumirea instanţei judecătoreşti sau a unui alt organ care examinează cauza. cofondator. Aţi obţinut în ultimii 5 ani rezultat negativ la testul de integritate profesională? Informaţii special 30. indicaţi ţara şi denumirea băncii. Dacă vi s-a perfectat anterior dreptul de acces la secretul de stat. 26. emisă în cauza penală. sediul. Dacă dispuneţi de conturi bancare în străinătate. Indicaţi cota-parte a valorilor mobiliare pe care o aveţi în capitalul agenţilor economici înregistraţi în Republica Moldova şi în alte ţări (denumirea agentului economic. 31. Enumeraţi bunurile mobile a căror valoare depăşeşte 50 000 de lei şi bunurile imobile de toate tipurile pe care le-aţi acumulat dumneavoastră şi soţul (soţia) la data completării prezentului chestionar. 23. 25. 32. membru al organului de administraţie etc. preţul valorilor mobiliare. Dacă există actualmente o cauză penală pornită împotriva dumneavoastră. indicaţi funcţia (fondator. Dacă aţi ocupat în Republica Moldova sau în alte ţări o funcţie pentru care aţi completat anterior un chestionar similar sau aţi dat o declaraţie de verificare. 24. Dacă aveţi antecedente penale în ultimii 15 ani. 27. funcţia şi data completării chestionarului sau a declaraţiei.

M- 20 . demonstraţii practice privind activitatea lucratorului si exerciţii privind utilizarea echipamentului individual de proiecţie. 5. informaţii privind riscurile de accident-are și îmbolnăvire profesională. Activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute Pe parcursul perioadei de stagiu. 2. modul de acordare a primului ajutor. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. la nivel de autoritate publică. intervenţie. 3. 4. am respectat atribuțiile prevăzute în fișa postului și m-am implicat în organizarea și buna functionare a activităților specifice direcției.Autoritatea publică Consiliul Municipal Chișinău Subdiviziunea Direcția generală infrastructura calității si supravegherea pieței Funcţia publică Consultant Numele şi prenumele funcţionarului public debutant Drevali Veniamin Perioada de probă: de la 12 august 2016 pînă la 12 ianuarie 2016 Activităţi-le de instruirea (internă – la locul de muncă. prevederile instrucţiunilor proprii. evacuare și de prim ajutor. cursuri de instruire externă) şi impactul acestor 1. prevederi legale privind activitatile specifice desfasurate de lucrator. a mijloacelor de alarmare.

Dificultăţi întâmpinate pe parcursul perioadei de probă Nu a înfrântant dificultăți Data completării 12 ianuarie 2016 Semnătura Drevali Fişa de referinţă privind activitatea funcţionarului public debutant 21 .am preocupat de perfecționarea și pregătirea mea profesională încercând să mă integrez ăn colectiv și să stabilesc relații de bună colaborare cu colegii și restul personalului din instituție.

(se completează de mentor) Autoritatea publică Consiliul Municipal Chișinău Subdiviziunea Direcția generală infrastructura calității si supravegherea pieței Funcţia publică Consultant Numele şi prenumele funcţionarului public debutant Drevali Veniamin Perioada de probă: de la 12 august 2016 pînă la 12 ianuarie 2016 Numele şi prenumele mentorului Ivanov Serghei Funcţia deţinută de mentor Consultant superior Impactul activităţilor de instruire la care a participat funcţionarul public debutant asupra activităţii acestuia Activitatea desfăşurată de funcţionarul public debutant şi rezultatele obţinute Pe parcursul preocupării acestei funcții publice. Drevali Veniamin s-a preocupat 22 .

a respectat normele de disciplina si normele etice atat in indeplinirea atributiilor si in realizarea obiectivelor. consider că stagiul de practică realizat în cadrul Direcţiei reprezintă un pas în dezvoltarea mea profesională. pe susținerea instituției și a obiectivelor acesteia. in relatiile cu functionarii publici. aptitudinea de a transmite si recepta cu usurință informațiile. Conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului Pe toata durata stagiului. A raspuns cu promptitudine atât solicitărilor superiorului ierarhic cât și solicitărilor funcționarilor publici din instituție sau din afara acesteia. precum si. funcționarul public debutant a manifestat o atitudine pozitiva față de idei si tehnologii noi si a dat dovadă de urmatoarele aptitudini si capacități: 1. Personal. Rezultatele activității sale sunt apreciate la nivelul instituției intrucât se bazeaza pe cunoașterea și aplicarea consecventă a reglementărilor specifice activității curente. Cunoştinţele. pe care le voi putea aplica în viitorul apropiat. abilităţile şi atitudinile manifestate de funcţionarul public debutant În exercitarea atribuțiilor de serviciu. S-a dovedit a fi un coleg bun și a dezvoltat relații de foarte buna colaborare cu restul personalului din instituție. capacitatea de a desfășura eficient activități de rutină. 3. functionarul public debutant.constant de perfecționarea și pregatirea profesionala și consider că și-a însușit pe deplin deprinderile practice necesare exercitării funcției publice. în scris și verbal. 2. am fost plăcut impresionat să cunosc oameni care 23 . integrându-se cu ușurință în colectiv. Concluzii cu privire la perioada de probă Perioada de probă reprezintă un avantaj deoarece am obținut cunoștințe și legături. precum și. Am avut ocazia să aflu lucruri diferite și să stabilesc o legătura pozitivă cu colegii. În concluzie. aptitudinea de analiză. cu ceilalti beneficiari ai serviciilor prestate de functionarii publici din cadrul institutiei. gândire critică și argumentare justă.

deoarece în munca sa depun suflet şi energie. Data completării 22 decembrie 2016 Semnătura mentorului Jitari Comentariile funcţionarului public debutant Descurcăreț cu ambiții Data luării la cunoştinţă 23 decembrie 2016 Semnătura funcţionarului public debutant Drevali Fişa de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant (se completează de conducătorul direct al funcţionarului public debutant) Autoritatea publică 24 . In acelasi timp trebuie sa isi pastreze motivatia necesara in a aplica standardele de profesionalism.după ani de lucru le mai place să activeze în acest domeniu. functionarul public Drevali Veniamin trebuie sa-si canalizeze eforturile in vederea pregatirii profesionale continue si a perfectionarii pe tot parcursul carierei. Recomandări Consider ca in urma evaluarii activitatii de pana acum. integritate si impartialitate necesare in exercitarea functiei publice.

functionarul public Drevali Veniamin trebuie sa-si canalizeze eforturile in vederea pregatirii profesionale continue si a perfectionarii pe tot parcursul carierei.Consiliul Municipal Chișinău Subdiviziunea Direcția generală infrastructura calității si supravegherea pieței Funcţia publică Consultant Numele şi prenumele funcţionarului public debutant Drevali Veniamin Perioada de probă: de la 12 august 2016 pînă la 12 ianuarie 2016 Numele şi prenumele conducătorului Jitari Lidia Funcţia deţinută de conducător Șef al direcție generale infrastructura calității si supravegherea pieței Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant Consider ca in urma evaluarii activitatii de pana acum. integritate si impartialitate necesare in 25 . In acelasi timp trebuie sa isi pastreze motivatia necesara in a aplica standardele de profesionalism.

de soluţionare a 5 4 problemelor operaţionale în domeniul de competenţă 3. 4 5 urmând instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă. 5. Posedă cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de 4 4 expertiză 2. Criteriile [1] [2] Nota Nota § Capacitatea de realizare a sarcinilor de serviciu (conform fişei postului) 1. 4. dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor. De regulă. § Cunoaşterea specificului şi exigenţelor administraţiei publice 4 4 § Capacitatea de a depăşi obstacole sau dificultăţi în activitate 5 5 § Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei 4 5 acumulate § Capacitatea de comunicare (verbal şi în scris) 5 5 § Capacitatea de a lucra în echipă 5 5 § Abilităţi în utilizarea calculatorului 5 5 § Conduita în timpul serviciului 5 5 26 .exercitarea functiei publice. Manifestă abilităţi de analiză a datelor.

descurcăreț și amabil Data luării la cunoştinţă 12 ianuarie 2016 Semnătura funcţionarului public debutant 27 .§ § § Media aritmetică 5 5 Calificativul de evaluare Foarte Bine Propuneri Numirea in funcția publica de consultant Data completării 12 ianuarie2016 Semnătura conducătorului Jitari Comentariile funcţionarului public debutant Băiat bravo.

Drevali Modificările introduse în fişa de evaluare (după clarificarea divergenţelor): Nu sunt Calificativul Foarte BIne Propuneri Numirea in funcția publica de conaultant Numele. prenumele persoanei care a operat modificările Funcţia Data operării modificărilor Semnătura Comentariile funcţionarului public debutant Data luării la cunoştinţă a modificărilor operate Semnătura funcţionarului public debutant 28 .

Act administrativ cu privire la constituirea comisiei de concurs Consiliul Municipal Chișinău ORDIN Cu privire la constituirea 29 .

Comisia de concurs își va desfășura activitatea în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs. Toaca Cristian – Președinte al Comisiei de concurs 2. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.șef adjunct 9. prenumele autorității publice conducătorului autorității publice Anunț cu privire la concursul pentru ocuparea funcției publice Primăria Municipiului Chișinău. Zaharia Iulia . c) din Legea nr. Ștefan cel Mare 30 . Controlul asupra exercitării prezentului ordin mi-l asum.șef al direcției generale infrastructura calității si supravegherea pieței 4.consultant superior 7. (2) lit. Martin Midrigan .158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funția publică și statutul funcționarului public și Regulamentul cu privire la ocupara funcției publice vacante prin concurs. Maxim Gore .consultant principal Membrii supleanți: 8. str. 3. Cebotarenco Alina .specialist în resurse umane 6. Malanciuc Danu . se constituie Comisia de concurs în următoarea competență: 1. 29 alin. Șef al direcției Jitari Lidia Funcția conducătorului Semnătura Numele.Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante În conformitate cu prevederile art. Jitari Lidia . În scopul desfășurăriiconcursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Direcția generală infrastructura calității si supravegherea pieței . Vicol Andrei – secretar al Comisiei de concurs Membrii Comisiei: 3.șef adjunct 5. 201 din 11 martie 2009. Ion Creangă - 2. emit următorul ordin: 1.

Cunoaşterea limbii de stat. · Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. Abilități: . . Experiență profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu. Cerințele specifice – Studii: Superioare. · Neprivarea de dreptul de a ocupa funcții publice. Excel. . 31 . absolvite cu diplomă de licenţă. . · Posedarea limbii moldovenești și limbelor ofeciale de comunicare interetică vorbite în interior. · Neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă. Cunoștințe: . Cunoştinţe de operare la calculator: Word. Anunță concurs Pentru ocuparea funcției publice vacante Consultant Direcția generală infrastructura calității si supravegherea pieței Anunță concurs pentru ocuparea funcțieipublice vacante Consultant Scopul general al funcției Sarcinile de bază: Condiții de bază – · Deținerea cetățeniei Republicii Moldova. Cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1). Internet.abilităţi de lucru cu informaţia.

5. Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova. diplomaţie. soluţionare de probleme. Copia buletinului de identitate. . f. Data limită până la care se poate fi depus Dosarul de concurs – 10 februarie 2017 . instruire. Legii învăţământului. Chişinău. mobilizare. Certificatul medical.Persoana de contact – Mister X Bibliografia concursului: 1. 2. ordinelor emise de Ministerul Economiei. Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante 32 . spirit de iniţiativă. 3.Adresă postală . responsabilitate. b. . . planificare. . e. Cazierul judiciar. .E-mail – test@mail. organizare.MD-2012 mun. c. . Legii privind administraţia publică locală.ru.Telefon . Constituția Republicii Moldova. Deciziilor Consiliului municipal Chişinău şi dispoziţiilor primarului general.. creativitate. monitorizare. după caz. comunicare eficientă.+ 373 22 45 77 86. altor acte normative. Alte cerințe: Persoanele interesate pot depine personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs: a. Legii privind statutul municipiului Chişinău. . Formularul de participare. Atitudini/Comportamente: Respect faţă de oameni. 6. Copia carnetului de muncă. analiză şi sinteză. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare. . tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. elaborare a documentelor. . punctualitate. 4. flexibilitate. d. . . disciplină.

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante Autoritatea: Primăria Municipiului Chișinău Funcţia publică solicitată: Consultant I. Alba Iulia Cetăţenia MDA (inclusive a altor state) Telefon serv.1994 Domiciliu Chișinău. Date generale Nume Drevali Prenume Veniamin Data naşterii 26. Educaţie Studii de bază: 33 .12. Chişinău poştală II. + 373 00 00 00 E-mail test@mail. 079 35 12 09 Adresa MD-2012 mun. str. 022 00 00 00 mobil.ru domic.

crt Perioada Instituţia. 01.01. 2017 .2016.2015 – Institutul de Limbi străine Diplomă de calificare 1.2017 educației Titluri ştiinţifice 34 .03.2016 suplimentară la studiile superioare 1. Institutul de Strategii de formare Diplomă de calificare științe ale profesionale profesională 01. Studii postuniversitare/universitare (ciclul II) Nr.09. adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat 10. formare continuă profesională 25.01. Specialitatea obţinută facultatea Diplomă/certificat 01.03.Nr. crt Perioada Instituţia.03.2016 Facultatea Economie. localizarea.2013. Universitatea de Stat din Studii Economice Moldova 10. facultatea Specialitatea titlul obţinut Diplomă/certificat 1.2019 Academia de Studii Studii Economice Economice Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani: Nr. adresa. crt Perioada Instituţia.

superori b) Întocmirea cererelor de transfer 1. publicaţii. III. brevete de invenţie. adresa.Lucrări ştiinţifice. etc. angajat a) Executarea sarcinilor de la consilier economist. Experienţă de muncă Vechimea în muncă în serviciul public 1 an de experiență profesională Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate Experienţă de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă) Perioada Organizaţia. Postul Atribuţiile şi responsabilităţile deţinut de bază Banca Națională. 35 .

Calităţi profesioanale (autoevaluare) Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare înalt mediu Responsabilă ü Creativitate ü Flexibilitate ü 36 . Punctualitate. ü Amabilitate. cauzelor ü acestora și găsirea de soluții pentru rezolvare. Calităţi personale (autoevaluare) Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare înalt mediu Răbdare si eficiență în depistarea problemelor. ü Discreție. ü Sinceritate. ü Respectul față de cei din jur. ü Plăcerea de a lucra cu oamenii în rezolvarea sarcinilor sau ü problemelor. Capacitate de analiză și sinteza.IV. ü V.

Comunicare ü Angajament față de echipă ü Persuasiune ü VI. Abilităţi de operare pe calculator Programe Nivel de utilizare Word Bine Excel Bine PowerPoint Bine VIII. Relaţii de rudenie Relaţii de rudenie cu _______________________ funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a ____________________________ concursului ____________________________ ____________________ 37 . Nivel de cunoaştere a limbilor Denumirea limbii Calitativ de cunoaştere cunoştinţe de bine foarte bine bază Limba engleză ü VII.

Numele/Prenumele Organizaţia. că datele înscrise în acest formular sunt veridice. Data completării: 01.. e-mail Declar. postul deţinut Tel.IX.2017 Semnătura formularului Drevali Obiective individuale de activitate și indicatori de performanță ai funcționarului public Aprobat ( Conducătorul autorității ) Jitari Lidia Jitari (semnătura) OBIECTIVE INDIVIDUALE DE ACTIVITATE ȘI INDICATORII DE FERFORMANȚĂ AI FUNCȚIONARULUI PUBLIC Drevali Veniamin Consultant Direcția generală infrastructura calității si supravegherea pieței 38 . Recomandări Nr.01. pe propria răspundere. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniul de competenţă. manifestă abilităţi de analiză a datelor. în termenele Această competență a fost elabortă parțial stabilite. 3. 2. activitate 1. Să elaboreze. Date generale 39 . urmînd instrucţiunile superiorului doar în cazul sarcinilor/ problemelor de complexitate înaltă. de regulă. dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor. avize la toate proiectele de acte normative elaborate de către alte autorităţi. Obiective individuale de Indicatori de performanță Crt. Nr. în domeniul său de competenţă. 4. posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză. Conducătorul direct: Jitari Lidia Funcționarul public: Drevali Veniamin Serviciul resurse umane: Alina Cebotarenco Fișa de evaluare a activității funcționarului public de execuție FIȘĂ DE EVALUARE a funcționarului public de execuție 1.

2017 Data interviului de evaluare Activități de instruire de bază la care a Exercitarea atribuțiilor la locul de participat funcționarul public (tematica) muncă 2. 1. Aprecierea nivelului de manifestare a criteriilor de evaluare Nr.2017 Până la: 18. individuale de performanță îndeplinire.Funcționarul public evaluat Drevali Veniamin Funcția deținută Consultant Subdeviziunea interioară Direcția generală infrastructura calității si supravegherea pieței Autoritatea publică Primăria Municipiului Chișinău Perioada evaluată De la: 8. Media aritmetică 3. Evaluarea îndeplinirii obiectivelor individuale de activitate Nr. stabilit activitate în % 1.02. Criterii de evaluare Punctaj stabilit Comentarii Crt. Competență profesională 9 40 . Obiective Indicatori de Nivel de Comentarii Punctaj Crt.02.

Inteligență. . Comantariile evaluatorului privind rezultatele evaluării funcționarului public Funcționarul public este bine informat și dornic de a se dezvolta în continuare. 41 . Eficiență 9 4. Atitudini: profesională. Lucru în echipă 10 6. argumentează. . Calificativul de evaluare Foarte Bine 5. Atenție. Activism și spirit de inițiativă 9 3. Creativitate. Experiență . gândește. Necesități de dezvoltare profesională a funcționarului public evaluat Cunoștințe Abilități Comportament și atitudini . Cooperare.2. Abilități de .Memorie. adresează întrebări. 3 din prezenta anexă ). Comunicare 10 Media aritmetică Punctajul final calculat din suma mediei aritmetice obținută la evaluarea îndeplinirii obiectivelor ( pct. 6. 2 din prezenta anexă) și mediei aritmetice obținută la aprecierea nivelului de manifestare a celor 6 criterii de evaluare ( pct. . împărțit la doi 4. . Calitate a muncii 10 5. analizează.

- 7.2016 funcționarului public evaluat 8.comunicare. . Flexibilitate. Jitari Lidia Data: 09. Disciplină. Sociabilitate. semnătura) Luare la cunoștință Data luării la cunoștință Semnătura funcționarului public evaluat Raport anual de activitate la nivel de autoritate publică Structura-tip A Raportului anual de activitate la nivel de autoritate publică Aprobat (conducătorul autorității 42 .2016 funcția. - privind învățământul. În domeniul legislației . prenume. . . semnătura Semnătura Drevali Data: 15.01. Comentariile funcționarului public evaluat Evaluatorul ( nume. Bună-voință. Comentariile contrasemnatului Data conpletării Decizia contrasemnatarului Acceptat Repetarea procedurii de evaluare Contrasemnatarul (nume. .01.

1 Publicarea Bugetul Pentru anul Realizat bugetelor 2017 Direcția generală infrastructu ra calității si supraveghe rea pieței 1.01. precum şi coordonarea activităţilor de formare profesională în domeniu. promovarea implementării noilor tehnologii şi echipamente performante. tineret și sport pentru anul 2016 1. 2.2 Regulament Trimestrul În curs de realizare Perfecţionarea II 2017 Direcția generală infrastructu cadrului ra calității 43 . Implementarea Planului anual de acțiuni Obiectivul nr. 1 Elaborarea și implementarea mecanismelor de asigurare a transparenței și procesul decizional Acțiuni Indicatori Termen Responsabil Nivel de de de (subdiviziune/ realizare*/descriere produs/ realizar funcționar succintă rezultat e public 1. publice/conducător autorității publice ierarhic superioare) Jitari Lidia Jitari 16. este un alt rol al Directiei.2017 RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE al Direcției generale educație. Sumar executiv Scopul acestui raport este de a evidenţia cele mai importante evoluţii şi caracteristici ale sistemului pentru a promova politicii statului în domeniul supravegherii tehnice şi securităţii industriale prin asigurarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în condiţii de siguranţă. asigurarea unui cadru normativ-tehnic adecvat.

Consecințele programului de dezvoltare trategică este rolul de a evidenția eventualele abateri negative. normativ si supraveghe rea pieței Obiectivul nr. Consecințele pentru Programul de Dezvoltare Strategică Programul de Dezvoltare Strategică reprezintă modul de abordare științifică a strategiilor organizațiilor. incertitudinile și crizele.2 Dezvoltarea reţelei serviciilor. capabile să evite riscurile. toate împrejurările.Realizarea Studiu Trimestrul Realizat unui studiu elaborat II 2016 Direcția generală A fost elaborat și infrastructu comparativ ra calității aprobat studiul privind si analiza organizării și supraveghe rea pieței funcționării serviciilor 3. care se exercită pe toată perioada aplicării strategiei adoptate Propuneri privind distribuirea sporului pentru fiecare funcționar public Propuneri privind distribuirea sporului pentru fiecare funcționar public 44 . favorabile în vederea atingerii scopului propus. privind funcţionarea acestor. În sens foarte general. condițiile etc. 2. inclusiv cauzele acestora și de a indica măsurile corective. strategia constituie priceperea de a folosi și de a îmbina cu abilitate toate mijloacele disponibile.

Jitari Lidia Șef direcție 55 % 6210 Își exercită atribuțiile de jumătate de an 2. Drevali Veniamin Consultant 90 % 2000 La început de săptămâna a întârziat cu o oră Șef subdiviziune structurală Jitari Lidia Jitari 01.01. Denumirea subdiviziunii structurale: Direcția generală infrastructura calității si supravegherea pieței Perioada evaluată: Tremestrul II. anul 2016 Nr. Alina Specialist în 80 % 2500 Nu sa prezentat Cebotarenco resurse la 2 ședințe umane 4. Spor. Argumentare d/o prenumele deținută în %* în lei 1. Andrei Butnaru Șef adjunct 74 % 5000 Pentru succese remarcate în activitate 3. Numele.2017 45 . Comac Anton Consultant 60 % 1500 Nu își exercită superior atribuțiile conform funcției deținute 5. Funcția Spor.