You are on page 1of 4

บบ้านรรือเปาะ

หมมมู่ทที่ท ๔ ตตาบลดดุซงญอ อตาเภอจะแนะ จจังหวจัดนราธธิวาส

ประวจัตธิความเปป นมาของหมมมู่บบ้านรรือเปาะ

คตา วมา รรือเปาะ เปป นภาษามลายมู่ทบ้ องถธิที่น มทค วามหมาย
วมา บรธิเวณ ททที่ถางปม าเพรืที่อทตา มาหากธิน หรรือพรืพื้นททที่ทที่ทมทการบดุกเบธิก แตม
เดธิมเปป นททที่อยมมู่ของเผมาซาไก เนรืที่ องจากเปป นปม าททึบ มทสจัตวว์ปมา มทตบ้น ไมบ้
หนาแนม น พรืพื้นททที่แถวนทพื้ เปป นแหลมงอดุดมสมบมู่รณว์ จทึงไดบ้มทคนจากถธิที่นอรืที่น
เขามาอาศจั ย ตจัพื้ ง ถธิที่ น ฐาน และทตา ไรม ทตา สวน เลทพื้ ย งสจั ต วว์ หลายครจั ว
เรรือน จทึงไดบ้ตพื้จังชรืที่อหมมมู่บบ้านนทพื้ วมา บบ้านรรือเปาะ เมรืที่อประชากรมาอาศจัย
เพธิที่ม จทึงมทการบดุกรดุกปม ามากขทึพื้น ทใหบ้ ปมาไมบ้คม อยๆหมดไป มทมจัสยธิ ด ๑
แหมงครือมจัสยธิดอจัลนมู่รย
ท ะหว์ โรงเรทยนตาดทกา ๑ แหมง ครือตจัรบทยะหว์อธิสลา
มท ย ะหว์ มทโ รงเรทย นประถมศทึ ก ษา ๑ แหม ง มท ศมู่ น ยว์ เ ดป ก เลป ก ๑ แหม ง มท
นตพื้าตก ๒ แหมง ครือ นตพื้าตกเมาะแอเซาะ ๑ แหมง และนตพื้ าตกเชธิงสะพาน
๑ แหมง มทพพื้ น
รื ททที่จตานวน ๑๘.๘๔ ตารางกธิโลเมตร

สภาพทจัที่วไป

ลจั ก ษณะการตจัพื้ ง บบ้ า นเรรื อ น เปป นแบบเรท ย งไปตามถนน
และอาศจั ย อยมมู่ ใ นสวนผลไมบ้ มท ทพื้จั งอยมมู่ ร วมกจั น เปป นกลมดุ ม บบ้ า นและ
กระจจั ด กระจาย ลจัก ษณะภมู่ มธิ ประเทศเปป นททที่ ราบสมู่ ง มท เ ขา มท ลตา ธาร
ไหลผมาน

ลจักษณะชดุมชน

มทประชากรอาศจัยประมาณ ๒๘๗ หลจังคาเรรือน มทประชากรทจัพื้ง สธิพื้น ๑.๔๖๖ คน เปป นเพศชาย ๗๒๗ คน เปป นเพศหญธิง ๗๓๙ คน ( ณ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ) ททที่ตพื้ง จั สภาพทางภมู่มธิประเทศของชดุมชน ทธิศเหนรื อ จรดหมมมู่บบ้านแมะแซ ตตาบลดดุซงญอ อตาเภอจะ แนะ จจังหวจัดนราธธิวาส ทธิ ศ ใตบ้ จรดหมมมู่ บบ้ า นบรื อ แต ตตา บลจะแนะ อตา เภอจะ แนะ จจังหวจัดนราธธิวาส ทธิศตะวจันออก จรดหมมมู่บบ้านสดุแฆ ตตา บลดดุซงญอ อตา เภอ จะแนะ จจังหวจัดนราธธิวาส ทธิศตะวจันตก จรดหมมมู่บบ้านกาแย ตตาบลดดุซงญอ อตา เภอ จะแนะ จจังหวจัดนราธธิวาส พรืพื้นททที่สมวนใหญมเปป นททที่ราบลมดุมและภมู่เขาผสม มทแมมนตพื้าลตาคลองไหลผมาน ตลอดทจัพื้งปท สภาพดธินเปป นลจักษณะดธินรมวนทตาใหบ้บรธิเวณนทพื้ มทความอดุดม สมบมู่ ร ณว์ ในการเพาะปลมู่ ก พรื ช ผจั ก ตม า งๆและเหมาะสมกจั บ การ ประกอบอาชทพเกษตรกรรม และการปลมู่กพรื ชสวน พรืชไรม และการ เลทพื้ยงสจัตวว์ เปป นพรืพื้นททที่เกษตรกรรมการทตาสวนยางพารา ปลมู่กพรืช จดุดแขปง (Strengths) · มทแหลมงนตพื้าประเภทนตพื้าธรรมชาตธิและแหลมงนตพื้ าททที่พจัฒนาแลบ้ว หลายแหลมง ซทึที่งมททพื้ง จั ขนาดเลปก ขนาดกลางและขนาดใหญม เชมน .

เขรืที่อนแมมงจัดสมบมู่ณณว์ชล เขรืที่อนแมมกวงอดุดมธารา และมทลตาเหมรือง และระบบสมงนตพื้าเขบ้าถทึงพรืพื้นททที่เกษตรกรรม · เปป นแหลมงตบ้นนตพื้าททที่มททรจัพยากรนตพื้ าและสภาพปม าตบ้นนตพื้ าคมอนขบ้าง อดุดมสมบมู่รณว์ในหลายพรืพื้นททที่ · มทประปาหมมมู่บบ้านทจัพื้งระบบประปานตพื้ าบาดาลและประปาภมู่เขา · พรืพื้นททที่หลายสมวนอยมมู่ในเขตชลประทาน จทึงไดบ้รจับประโยชนว์จาก โครงการชลประทานเปป นบรธิเวณกวบ้าง · บางชดุมชนมทการตจัพื้งกฎกตธิกาเพรืที่อจจัดสรรนตพื้ าสมงไปตามลตาเหมรือง เพรืที่อเขบ้าพรืพื้นททที่การเกษตร จดุดอมอน (Weakness) · ขาดการวางแผนการจจัดการใชบ้นตพื้าอยมางมทระบบ ทตาใหบ้มทการใชบ้ ทรจัพยากรอยมางสธิพื้นเปลรือง · นตพื้าประปาในบางพรืพื้นททที่มทคณ ดุ ภาพตตที่ า ครือ เปป นนตพื้ ากระดบ้าง นตพื้ าเปป น สนธิ ม มทฟลมู่ออไรดว์เกธินมาตรฐาน และมทตะกอนขมดุน มทการปนเปรืพื้ อน ของสารเคมท ไมมสามารถนตพื้ามาใชบ้ในการอดุปโภคบรธิโภคไดบ้ จทึงทตาใหบ้มท คมาใชบ้จมายในการบตาบจัดสมู่ง · โครงสรบ้างพรืพื้นฐานทางดบ้านแหลมงนตพื้ าหลายแหมงตรืพื้นเขธินและ ชตารดุด ไมมไดบ้รจับการบตารดุงรจักษาทตาใหบ้ไมมสามารถใชบ้งานไดบ้อยมางมท ประสธิทธธิภาพ · ขาดระบบฐานขบ้อมมู่ลทางดบ้านแหลมงนตพื้ าททที่ครบถบ้วนททที่จะใชบ้ชมวย สนจับสนดุนในการวางแผนบรธิหารจจัดการทรจัพยากรนตพื้ าของพรืพื้นททที่ โอกาส (Opportunity) · ชดุมชนมทศจักยภาพในการพจัฒนาแหลมงนตพื้ าเพรืที่อการอดุปโภคและ การบรธิโภค รวมทจัพื้งเพรืที่อการเกษตรกรรมไดบ้ .

· เจบ้าหนบ้าททที่ของรจัฐและเอกชนรวมทจัพื้งคนในชดุมชนใหบ้ความรมวมมรือ และเขบ้ามามทสมวนรมวมในการบรธิหารจจัดการแหลมงนตพื้ า · มทหนม วยงานของรจัฐในระดจับเขตและจจังหวจัดททที่พรบ้อมสนจับสนดุนงบ ประมาณดบ้านทรจัพยากรนตพื้า อดุปสรรค (Treats) · มทการบดุกรดุกปม าไมบ้ทที่ทอยมมู่ในแหลมงตบ้นนตพื้ า · แหลมงนตพื้าในพรืพื้นททที่บางพรืพื้นททที่อยมมู่ในเขตรจับผธิดชอบของอดุทยานแหมง ชาตธิชดุมชนจทึงไมมสามารถเขบ้าไปจจัดการไดบ้ · ขาดบดุคลากรททที่มทความรบ้มู่ความสามารถในการบรธิหารจจัดการ ทรจัพยากรนตพื้าในระดจับชดุมชน · ขาดงบประมาณในการบรธิหารจจัดการแหลมงนตพื้ า เชมน งบ ประมาณในการกมอสรบ้างอมางเกปบนตพื้ า งบประมาณสนจับสนดุนการขดุด เจาะบมอบาดาลเพรืที่อผลธิตนตพื้าประปา มทการแยมงใชบ้นตพื้าในระหวมางพรืพื้นททที่ ชดุมชน และระหวมางประเภทของอดุตสาหกรรมตมางๆ เชมน ทมองเททที่ยว สจันทนาการ และอดุตสาหกรรมทจัที่วไป .