You are on page 1of 1

SENARAI MATA PELAJARAN ELEKTIF

2205 Literature in English * 5226 Tasawwur Islam* 7401 Seni Reka Tanda** 8541 Peny. Masakan Brt & Tmr**
2215 Kesusasteraan Melayu* 5227 P. Al-Quran & Al-Sunnah** 7402 Hiasan Dalaman Asas** 8542 Peny. Makan & Minum**
2280 Geografi* 5228 P. Syariah Islamiah* 7403 Produksi Multimedia** 8551 Pelancongan & Rekreasi**
2361 Bahasa Arab** 6351 Bahasa Cina** 7404 Grafik Berkomputer** 8552 Asas Kemahiran Pelancongan**
2611 Pend. Seni Visual** 6354 Bahasa Tamil* 8101 Bahan Binaan** 8601 Kejenteraan Pertanian**
2621 Pendidikan Muzik** 6355 EST* 8102 Teknologi Binaan** 8602 Hortikultur Hiasan & Landskap**
3472 Additional Mathematics* 6356 Bahasa Iban* 8201 Prinsip Elek & Elektronik** 8603 Pengeluaran Tanaman**
3528 Sains Pertanian** 6357 Bahasa Kadazandusun* 8202 Aplikasi Elek & Elektronik** 8604 Pemprosesan Hasil Pertanian**
3529 Pengajian Agroteknologi** 7101 Pembinaan Domestik** 8301 Pemesinan Berkomputer** 8605 Pengeluaran Ternakan**
3754 Pengajian Keusahawanan** 7102 Membuat Perabot** 8302 Amalan Beng. Mekanikal** 8701 Apli Komp. Dlm Perniagaan.**
3755 Perdagangan* 7103 Kerja Paip Domestik** 8311 Penyejukan** 8702 Perakaunan Perniagaan**
3756 Prinsip Perakaunan** 7104 Pendawaian Domestik** 8312 Penyamanan Udara** 8703 Tekno. Pejabat Perniagaan**
3757 Ekonomi Asas* 7105 Kimpalan Arka dan Gas** 8321 Automotif Kenderaan** 9216 Kesusasasteraan Cina*
3758 Ekonomi Rumah Tangga** 7106 Menservis Automobil** 8322 Automotif Elektrik & Diesel** 9217 Kesusasasteraan Tamil*
3759 Lukisan Kejuruteraan** 7107 Menservis Motorsikal** 8331 Kimpalan Arka** 9221 Bible Knowledge*
3760 Peng Kejuruteraan Mekanikal** 7108 M Per. Peny & Peny Udara** 8332 Kimpalan Gas** 9303 Bahasa Perancis*
3761 Peng Kejuruteraan Awam** 7109 Men. Per. Elekt. Domestik** 8401 Fund. Of Programming** 9378 Bahasa Punjabi*
3762 Peng. Kej. Elekt & Elektronik** 7201 Rekaan & Jahitan Pakaian** 8402 Program. & Dev. Tools** Sekolah Seni
3763 Reka Cipta** 7202 Katering dan Penyajian** 8501 Membuat Pakaian** 2612 Kom.Visual*
3764 Teknologi Kejuruteraan** 7203 Pemprosesan Makanan** 8502 Pola Pakaian** 2613 Seni Halus*
3765 ICT** 7204 Penj Muka & D. Rambut** 8511 Roti dan Masakan Yis** 2614 Reka Bentuk*
4531 Physics** 7205 Asuh & Pend Awal Kanak2** 8512 Patisserie** 2622 Muzik*
4541 Chemistry** 7206 Gerontologi A & Perkh Ger** 8521 Persolekan** 2631 Tari*
4551 Biology** 7301 Landskap & Nurseri** 8522 Dandanan Rambut** 2641 Teater*
4561 Additonal Science** 7302 Akuakul & Haiwan Rek.** 8531 Peng. Perkem. Kanak2**
4571 Pengetahuan Sains Sukan* 7303 Tanaman Makanan** 8532 Perkhid. Awal Kanak2**

PANDUAN MENGISI BORANG PENDAFTARAN CALON SEKOLAH PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)
Calon hendaklah membaca semua arahan dengan teliti sebelum mengisi Borang Pendaftaran Peperiksaan SPM. Borang hendaklah diisi dengan tulisan tangan calon sendiri
menggunakan pena mata bola berdakwat hitam sahaja
1. Tahun - Tulis tahun calon menduduki peperiksaan SPM semasa.
2. Nama Calon - Tulis nama calon dengan HURUF BESAR seperti yang tercatat dalam kad pengenalan. Gunakan satu petak bagi setiap satu abjad. Kosongkan petak di antara dua
perkataan. Gunakan singkatan yang boleh difahami jika petak tidak mencukupi seperti:-
BIN menjadi B, BINTI menjadi BT, ANAK LELAKI menjadi A/L, ANAK PEREMPUAN menjadi A/P, “Alias” menjadi @ atau /, ANAK menjadi AK.
Contoh : MOHD KAMAL @ KAMARUL BIN MOHAMAD SHAFI’E
M O H D K A M A L / K A M A R U L B M O H D S H A F I ‘ E
3. Nombor Kad Pengenalan - Tulis nombor kad pengenalan calon. Gunakan satu petak bagi setiap satu angka kad pengenalan. Tulis dari petak pertama sebelah kiri. Tuliskan L dalam
petak pertama jika calon tiada kad pengenalan.
Contoh 1 : No. KP baru - 930907-10-5423, Contoh 2 : No. KP lama - A1274542, Contoh 3 : Tiada KP
9 3 0 9 0 7 - 1 0 - 5 4 2 3
A 1 2 7 4 5 4 2
L
4. Tarikh Lahir - Tulis tarikh lahir calon seperti yang tercatat dalam kad pengenalan. Gunakan satu petak bagi setiap satu angka tarikh lahir. Tulis angka 0 pada petak sebelah kiri
nombor jika nombor bagi hari atau bulan lahir calon satu digit. Contoh : 6.5.1993
0 6 - 0 5 - 1 9 9 3
5. Jantina - Pilih dan tulis kod seperti berikut:- 1 Lelaki 2 Perempuan
6. Keturunan - Pilih dan tulis kod seperti berikut:- 1 Melayu/Bumiputra, 2 Cina, 3 India, 4 Lain-lain, 5 Warganegara asing
7. Agama - Pilih dan tulis kod seperti berikut:- 1 Islam, 2 Lain-lain
8. Kod Peperiksaan Dahulu (Hanya diisi oleh calon sekolah yang mengulang atau calon persendirian)
Pilih dan tulis kod seperti berikut:-
0 Murid tingkatan lima Sekolah Kerajaan/Sekolah Bantuan Kerajaan/Sekolah Agama Bantuan Kerajaan/Sekolah di bawah agensi Kerajaan selain Kementerian Pelajaran
Malaysia/Sekolah Menengah Agama Negeri/Sekolah Swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia /Sekolah Menengah Agama Rakyat dan telah mencapai
umur 16 tahun pada 1 Januari tahun peperiksaan SPM
9. Jenis Kemasukan - Pilih dan tulis kod seperti berikut:- 8 Calon baru, 9 Calon mengulang
10. Jenis Kecacatan - Pilih dan tulis kod seperti berikut:- A - Terencat Akal, B – Buta, C - Pelbagai Kecacatan/Ketidakupayaan Lain Disleksia/ Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD)/Attention Deficit Disorder (ADD)/ Autisme/ Learning Disabilities (LD), D – Bisu, P – Pekak, R – Rabun, S - Spastik/Cerebral Palsy
(Hanya diisi oleh calon sekolah yang mengulang atau calon persendirian)
11. Tahun Peperiksaan SPM Dahulu , 12. Angka Giliran SPM Dahulu, 13. No. Kad Pengenalan yang digunakan dalam Peperiksaan Dahulu - Jika calon menggunakan Kod Jenis
Kemasukan 9, tulis tahun, angka giliran dan nombor kad pengenalan yang calon gunakan dalam peperiksaan peperiksaan SPM dahulu.
Tulis alamat surat menyurat calon dengan lengkap iaitu nombor rumah, jalan, taman/kampung, poskod, bandar dan negeri.
14. Alamat , 15. Poskod, 16. Bandar, 17. Negeri
18. Nombor Telefon - Tulis nombor telefon calon yang boleh dihubungi.
19. Pendaftaran Mata Pelajaran (Rujuk draf Jadual Waktu Peperiksaan SPM tahun peperiksaan)
Tandakan ‘X’ dalam petak bersebelahan kod mata pelajaran yang calon pilih. Isikan kod kertas dan nama kertas mata pelajaran elektif yang dipilih dalam ruangan yang disediakan.
Ruangan Mata Pelajaran Tambahan - Bagi calon yang mendaftar lebih daripada 10 mata pelajaran, calon wajib menyatakan kertas tambahan (mata pelajaran ke 11 dan ke 12 jika ada).
Sila masukan Bilangan, Kod Kertas, Nama Kertas dan Harga.
20. Jumlah Mata Pelajaran yang Didaftarkan - Tulis jumlah mata pelajaran yang calon daftar. 22.1 Jumlah Mata pelajaran Teras, 22.2 Jumlah Mata pelajaran Elektif, 22.3 Jumlah Mata
pelajaran Tambahan (mata pelajaran yang ke 11 dan ke 12)
21. Keterangan Bayaran- Tulis maklumat bayaran bagi mata pelajaran yang calon daftar. Tulis juga maklumat tentang Kiriman Wang/Wang Pos/Draf Bank atas nama Pengarah
Pelajaran Negeri untuk bayaran tersebut. Bayaran Asas RM 20.00, 1119 Bahasa Inggeris RM 20.50, mata pelajaran tanpa PBS RM 10.50, mata pelajaran dengan PBS RM 12.00.
Tuliskan jumlah bayaran.
22. Pengakuan Calon - Calon hendaklah membaca pernyataan pengakuan calon.Calon dinasihat menyemak butiran maklumat diri, maklumat mata pelajaran dan bayaran (untuk
sekolah swasta dan persendirian). Setelah itu turunkan tandatangan calon dan tarikh.