- .

நியா அகம

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 1

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 2

அதியாய 1

‘‘நா பல நரககைள தா தா இத இட வ

இகிேற’’ - இ ெஜயலலிதா, தன

ெநகமானவ கள!ட" ெசா$%" வசன". இைத, ெவ&"

த'ைடயான வ(களாக ம')" பா கட ெச&வ*ட

+யா. ெஜயலலிதாைவ ந,க- +.ைமயாக

ெத(ெகா-ள ேவ)", /(ெகா-ள ேவ)" எ&

வ*"ப*னா$, இத வ(ைய... அத உ-ேள பல அ)கள!$

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 3

ஒள! இ" வ*ஷய ைத, அத அட திைய ந,க-

ெத(ெகா-ள ேவ)". ஆ", இத வ(ைய6

/(ெகா-வ" ெஜயலலிதாைவ /(ெகா-வ"

ெவ7ேவறான அ$ல.

ெபக ேநாகி த பயண:

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 4

ெப(ய வசதிெய$லா" இ$ைலதா. ஆனா$, 

ைறெயா&" இ$ைல எபதாக தா அ"+வ*

(ெஜயலலிதா) வா8ைக ெச&ெகாத, அத9

ச"பவ" நிக."வைர. அ6ேபா அ"+: இர)

வய" ைற:தா. அவர அ6பா ெஜயரா", ப*ணமாக

கிட த6ப') இகிறா . ேசாக" அ6ப*ய இர:... எ"

அ.ைக ர$. அ"+: தைன9<=றி என

நிக8ெகாகிற எ& /(யவ*$ைல. அ:" 

றி6பாக த அ"மா ேவதவ$லி ஏ

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 5

அ.ெகாகிறா எ& /(யவ*$ைல. ஆனா$, ஏேதா

ச(ய*$ைல எ& ம')" ெத(த.

ெஜயராமி அ6பா நரசி"ம ெரகா9சா(, ைம? மகாராஜா

அரமைனய*$ ம வ ெபா&6பாளராக பண*/(தவ .

அரமைனய*$ பண*ெயறா$ ேக'கவா ேவ)"...? ந$ல

ஊதிய" தா. நிைறவான வா8: தா. ஆனா$, ெஜயராமி=

அைத +ைறயாக நி வகிக ெத(யவ*$ைல. ஆ", க$A(

+ " ேவைல ெச$லாம$, அ6பாவ* ெசா திேலேய

வா8 ெகாதா . மைழய*$ கைரC" ம வ)
, ேபால,

ேசமி6/" கைர ெகாேட ேபான. ஹூ"... உகF

இெனாைறC" ெசா$லியாக ேவ)". ெஜயராமி=

ேவதவ$லி +த$ மைனவ* அ$ல... இரடா" மைனவ*.

ேவதவ$லி அ& த கணவகாக ம')" அழவ*$ைல.

இன!, த இர) ப*-ைளகைளC" எ6ப வள க6

ேபாகிேறா" எற ேக-வ* ந)க ைத உடாகிய. கணவ

இ$ைல... இன! தன!யாக ைம? மாயாவ*$ வசிக

+யா. இ6ேபா ேவதவ$லி இ" ஒேர வாG6/,

த தைத ெரகசாமி வசி" ெபகH:9 ெச$வ

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 6

சின$மா வா& : ெரகசாமி.. ஒ மி$ கிளாJ வா8ைகைய தா வா8ெகாதா .ம')"தா.நியா அகம 7 . Kரக திலி வ ெபகHவ*$ ேவைலநிமி தமாக ெச'$ ஆனவ . ஹிJதா ஏவ*ேயச லிமிெட'$ மாJதா பண*. அவ". கணவைடய ஈமகி(ைய +த:ட த இர) ப*-ைளகFட ெபகH:6 பயணமானா . ெஜயலலிதா ைட றி க! .

கனட சின!மா தாயா(6பாள ெக"பராL.. அத9 சமய தி$ ேவதவ$லி" சின!மாவ*$ நக வ*6ப" இததா. பண* கிைட த. “எ பட ஒ நாயகிைய ேதெகா) இகிேற.தி$ வனாதிர தி$ நட6பேபா& இ&கமாக9 ெச&ெகாத. ல'சணமான +க" என ஒ நைககான அ"ச ைத க) ெகாடா . அதிலி வத ஊதிய" ேபாமானதாக இ$ைல. த'ட9< ெத(C". ேவதவ$லிைய6 பா தா . அ"+: ந$ல க$வ*ைய தர ேவதவ$லி பண*9 ெச$ல ெவ"ப*னா .?” எ& ேக'ட அ) த ெநாேய ெரகசாமி ேகாப" தைலேகறிய. உைமய*$. அத= ஒேர காரண" ‘ந$ல ெஜயலலிதா ைட றி க! . உக. உடனயாக ெரகசாமிைய9 சதி . நக அMமதி6பN களா.. " ந வ". அத சமய தி$ தா . வா8ைக.மக- ெபா தமாக இ6பா . ‘‘+யா’’ எ& ம&தலி தா . அ6ேபா இத ததிகேள ேபாமானதாக இத.. <ெக.அதனா$ த அ6பாவ* <ைமைய ைறக. ஆனா$.நியா அகம 8 . ெவய*$ெபா.

ஆ". அ6பா ம&கிறாேர.. ஓ ஆ9சாரமான )"ப6 ப*னண*ய*லி வதவ வ*மான6 பண*6ெபணாக6 பண* ெசGவ ெரகசாமி6 ப*கவ*$ைல.. இெனா மகF" தக. அவ க.சPகெநறிைய மQ றி ஒ பண*9 ெச$வைத ெரகசாமி வ*"பவ*$ைல.நியா அகம 9 .. ெரகசாமி ம& தத= இெனா காரண+" இத. வ*தி ேவ& மாதி( இத. ஆனா$. இ6ேபா என ெசGய +C".வ*"ப*ய வா8ைகைய அைம ெகா)கலா".. அ6ேபா.ஊதிய"’..அ"/ஜா வ*மான6 பண*6ெபணாக6 பண*ய*$ இதா . வ* யாவதி எ& த ெஜயலலிதா ைட றி க! . ஆனா$.? எ& அைமதியாக இவ*'டா . அ"/ஜா:ட ேப<வைதேய நி& தி இதா . இ ப*-ைளகைளC" பகைவகலா".. ெபாளாதார9 சிரம தி$ இகிேறா". வ*மான6 பண*6ெபணாக இத அ"/ஜா.ம')ேம நிக8கிறதா என. அவர இெனா மக. ஆ". இத9 சமய தி$ இ ந$ல வாG6/.? அ6ேபா. மன!த கள! வ*6பக.

ெபயைர மா=றி சின!மாவ*$ நக ெதாடகி இதா . ‘வ(யாவதி’யாக மாறாம இ*தி*தா . இத6 /-ள!ய*லிதா அ"+வ* வா8ைக மாறிய. ஆ. எத ம&6/" ெசா$லாம$ இத வாG6ைப ேவதவ$லி ஏ=&ெகா) ெசைன6 பயணமானா .. அ6ேபா.. ெஜயலலிதா ைட றி க! ... வ* யா த சேகாத( ேவதவ$லிைய. ‘‘அ"+ைவ. ஒேவைள. அ- ‘அமா’வாக மாறாம இ* இ பா. வ* யாவதி ெசைனய*$ தகி திைர6படகள!$ ந ெகாதா . தா ந$ல ப-ள!ய*$ பக ைவகிேற’’ எறா ...நியா அகம 10 . அஜா. தMட ெசைன வ தமா& அைழ தா .

.. வ* யாவதிைய9 சதிக வ" தயா(6பாள க- ேவதவ$லி" திைர6பட தி$ ந6பத=ேக=ற ேதா=ற" இ6பைத காகிறா க-. த <ய". இ6ைபC" ேவ&வ*தமாக வவைமக கா ெகாத. ெஜயலலிதா ைட றி க! .படகள!$ நக ேக'கிறா க-.நியா அகம 11 . ெதாைலேபாவ எப எ%"/ மLைஜகளா$ ஆன Rத உட$ ெதாைலேபாவ அ$ல. ேவதவ$லி ழ6ப".2 இ6ேபா ம')" அ$ல. வ*திேயா அ$ல த=ெசயேலா.. என +: ெஜயலலிதா ைட றி க! . தக. அ6ேபா" மாநகர தி ெந(சலி$ ெதாைலேபாகாம$ இ6ப எப ஒ க)" தவ" ேபாறதாக தா இத. ஆ". இத=காக வ* யாவதி ேபாராெகா" ேபாதா. ேவதவ$லிய* <ய ைதC"... த இ6/ ெதாைலேபாகாம$ இ6ப.

. “மQ )" அேத நப(டமி வாG6/. எைத த.. அவ ெசைன வத. வாG6ைப ஏ=&ெகா-ளலா"தா. ஆனா$... இத வ*ஷய" அ6பா: ெத(தா$ நி9சய" ேகாப6ப)வா . தன இர) ப*-ைளகF" ந$ல க$வ*ைய வழக. ந$ல எதி கால ைத க'டைம தர. அத6 பாைதய*$ பயண*க த.நியா அகம 12 . மான!6ப எ& ப$ேவ& ேயாசைனகள!$ இதேபாதா. இைத நிராக(6ப. ெஜயலலிதா ைட றி க! .” ஆ". நி9சய" இ ஏேத9ைசயான அ$ல.?” - ெக"பராஜூ.ெசGவ எ& ெத(யவ*$ைல.. கனட6 பட தயா(6பாள ெக"பராஜூவ*டமி மQ )" அைழ6/. “மQ )" ேக'கிேற... ஆனா$. இதா இைறவ நம கா' இ" பாைத. வாG6ைப ஏ=&ெகா-கிறா . நி9சய" +'டா-தனமான. எதி பா காத வாG6/ வ இகிற. ேவதவ$லி சதியாவாக மா&கிறா . மான!கிறா .. எ பட தி$ நக ச"மதமா..

.ெச/ைன: சதியா: நிைறய பட வாG6/க. ெப(ய ேவஷக..கதைவ த'ய வண" இகிறன. அவ ெசைன வத.எ$லா" இ$ைலதா. இ6ேபா அவ கைள கவன! ெகா-ள +யாத அள:..என வாG6/க..ெபக . த" ழைதகள! ந$ எதி கால காக. எ$ேலா".நியா அகம 13 ... என ெசGயலா". எ6ேபா".வர ெதாடகிறன. ஆனா$. ஆனா$.? சதியா:" அ கிைடகவ*$ைல. வ*"ப*ய எ$லா" கிைடகா அ$லவா.ெச/ைன . சி& சி& கதாபா திரக...? ேவ& வழிேய ெஜயலலிதா ைட றி க! .. பரபர6பான வா8ைக.

பா6/ைவC" ெபகH த தைத வ') . அ"+வ* சேதாஷ" உய*ர=ற ெபா"ைமய*$ இ$ைல. ெபகH ெச& அ"+ைவ6 பா ெகா-கிறா .. கன த இதய ட ெபகH பயண" ஆகிறா .இ$ைல.. சதியா:" இ /(யாம$ இ$ைல. சதியா:6 /(ததா எ& ெத(யவ*$ைல..? அவ" ஒநா... அ"மாவ* அரவைண6/. இன!6/ ெஜயலலிதா ைட றி க! ... அ"மா:காக அ"+ எ6ேபா" கா ெகாகிறா . எனெவ$லா" வாகி தர +Cேமா. அM6ப*ைவகிறா . ஆ". ஆனா$. அ"+ைவ மகி8வாக ைவ ெகா-ள. அத வயதி$ அ"+: ேதைவ6ப'ட. அ"+:6 ப* தமான அைன " வாகி தகிறா . த அ"மாைவ6 ப*(கிறா . ெரகசாமிC". சதியாவ* தைக ப மா என )"பேம அ"+ மQ பாச ைத ெகா' கவன! ெகாடா%".. இத6 பாைதய*$ ெச$ல த..நியா அகம 14 ... +த+தலாக அ"+. பாவ". அைதெய$லா" ெசGகிறா . மQ )" அ"+ைவC".. மான! தேத த" ப*-ைளகFகாக தாேன... கமல"மா:".ஓG: கிைட தா%".

.. அைதவ*ட பலமட மகி89சியாக மQ )" த S') தி"/கிறா அ"+. அ"+ைவ வாG6/ கிைட"ேபாெத$லா". ெஜயலலிதா ைட றி க! ..நியா அகம 15 ..... மQ )" ெசைன தா அM6ப*யாக ேவ)". கமல"மாவா$. ப மா:டM" அM6ப +யா. <ைவC" த அ"மாவ* அகாைம ம')"தா. அ"+ைவ கவன! ெகாட சதியாவ* இெனா தைக ப மா: திமணமாகிற. ெசைன அைழ ெகா-கிறா .இவைரC" கவன! ெகா-ள +யவ*$ைல. ஆனா$. சதியா:". ழைதக. ெரகாமி அவ கைள9 ெசைன அM6பவ கவைலயள! திக S)"..திபடகள!$ இ$ைல.. அ"+வ* அத வ*6ப+" வ*ைரவ*$ நிக8கிற. வயதான ெரகசாமி. அ"+: இைதவ*ட ேவ& என மகி89சி இக +C"? பறைவ த தாG இ" S') எ7வள: சேதாஷமாக கிள"/ேமா.. அ"+வ* சேதாஷ+". ேவ& வழிய*$ைல.

த அ"மா: அத கத ைத கா'ட ஓ இர: +. உைன என ெரா"ப6 ப*" எ& ெசா$ல வ*"/கிறா . எ$லா" இ" அவ ெபகHவ*$ எ6ப தன!ைமைய உண தாேரா அேத தன!ைமதா அ"+ைவ ெசைனய*%" வா')கிற..! ெசைன தி"ப*ய" ச 9 பா ப-ள!ய*$ ேச க6ப)கிறா . ஆனா$. ஒ நா-.வ" வரேவ இ$ைல. ெசைன வதப*M" அ"மாவ* அகாைம அவ கி'டேவ இ$ைல. எ6ேபா" பட6ப*6ப*ேலேய இ" அ"மாைவ6 பா க ஏகிறா .. அ"+ த அைப கதமாக மா=றி.உ/ைன என ெராப ப(3 மா. ப6ப*$ ப) <'. அ) த நா.நியா அகம 16 .. ப-ள!ய*$ ேச த ெகாTச நா'கள!ேலேய ஆசி(ய கள! ெச$ல மாணவ*யாக மா&கிறா ..ப-ள!ய*$ அத கத ைத6 பா த ஆசி(ய க-..கிறா .. உ9சி+க அ"+ைவ ெஜயலலிதா ைட றி க! . ஆ".. சதியா அத இர: +. ‘எ அ"மா’ எற தைல6ப*$ கதமாக எ. ப-ள!ய*$ பாரா').க வ*ழி இகிறா . ஆசி(ய( அ/.. அப* கதகத6ைப உணர வ*"/கிறா .

அவைர அைண . ெஜயலலிதா ைட றி க! . கத ைத6 ப த சதியா.ேத வ*)கிறா . ப-ள!ய*$ அவ ப(< ெப&" நிக8வ*$Sட சதியா கலெகா-ளவ*$ைல... ஆனா$... அ"+ த அ"மா:காக கா தி6ப ெதாட கைத ஆன. ‘ உைன என ெரா"ப6 ப*"மா.ெகாடா)கிறா க-.. அத கத ைத த அ"மாவ*ட" கா'. ஆ". அ"+ைவ இ&க அைண . ஆனா$. இன! எ6ேபா" இேபா$ நிகழா. ப* அ.கழி நிக8த..’ எ& அழ ேவ)" எபைத தா. “ இன! உன!ட" அதிக ேநர" ெசலவ*)கிேற அ"+. அ"+ ஒ / தக ைத அைண ெகா) Uவைத6 பா கிறா .? அ"+ வ*"ப*ய.. ரதி Vடமாக.” எகிறா . அ இர) நா'க. இர) நா'க- கழி வ') . அத6 / தக ைத ெமவாக எ) தேபா அ"+ வ*ழி வ*)கிறா .. அதா மQ )" மQ )" நிக8த..நியா அகம 17 ... வத சதியா. அ"+ எதி பா த அவ$லதாேன.

ெமளனமாக கடெச$லலா" அ$ல அவ க- /வ" உய " வண" ெவ=றிைய6 ப(சள!கலா". ெஜயலலிதா ைட றி க! .? வாவாத" ெசGயலா". ெஜயலலிதா ைட றி க! ...3 ப(காச" ெசGபவ கைள.நியா அகம 18 . என ெசGயலா"..

கைரய9 ெசGC" தைமெகாட அ. அவ" கிட$கைள கைரக இத ெவ=றிைய தா ேத ெத) தா ..நியா அகம 19 . அவ +ைவ த ெவ=றிைய ம')"தா. கிட$க-.எ$லா" அத9 சி& வயதி$ அ"+:6 /(ததா எ& ெத(யவ*$ைல..எ$லாவ=ைறC" தன!$ உ-வாகிெகா). கி4ட5 உளாக ப6ட அ! அ6பைடய*$ ஆகளா$ க'டைமக6ப'ட இத9 சPக". த வா தமாக ஆராGதா$. ெவ=றி வா. இத த வக. ஆனா$. நாக(க தி ெபா=கால தி$ இகிேறா" எ& ெஜயலலிதா ைட றி க! .. கவைலகைள கைரக +யா எ& ஆனப*.ம')ம$ல. ஆ6ரகா" லிக ெதாடகி பாரா ஒலி"ப*கி$ தக" ெவற மா(ய6ப வைர ெவ=றிய*$தா கிட$ ெசா=கைள கைர இகிறா க-. ப(காசக.ஆ". கணைரெகா) . அ ேகடய+"Sட.

எ6பயானதாக இ இ". இ அைன ைதC" அத நா'கள!$ சதியா சதி தா ...ப*த=றிெகா-F" இத9 சPக". ெபக..நியா அகம 20 . எ அ"மா சி&சி& ேவடகள!$தாேன ந தா . ஐ தசா6தகF+ நைககைள இத9 சPக" எ6ப6 பா இ"? அ:" சி&சி& ேவடகள!$ ந" ஒ ெப றி சPக மதி6பN)க... ரதி Vடமாக ப-ள! நா'கள!$ அ"+:"Sடதா.” ெஜயலலிதா ைட றி க! . “சில பணகார வ')6 . அவUறான வா ைதகைள அ-ள! வசி . இ"தாேன...? நி9சய" ப(காச" ெசG இ"தாேன. ஆ". இைத. ெகாTச" ேயாசி 6 பாக-.. இைதைவ எைன6 ப(காச" ெசGதா க-. சதியா ம')" அ$ல. நைககைள6ப=றி என ேவ)மானா%" ேபசலா" எற எண"தாேன இ&" இகிற. இ&"Sட நக கF9 சமமான ம(யாைதைய நைககF தவதி$ைலதாேன..எைன கிட$ அ தா க-. ெஜயலலிதாேவ ஒ ேப'ய*$ பகி இகிறா .

அ"+ைவ ப(காச" ெசGவ அ7வள: <லபமான அ$ல. அவ Pறாவைத ேத ெத) தா .. இ6ேபா ந. ப-ள!ய*$ மிக:" ஒ. கிட$ ெசGய ேவ)மானா$. உகF+ ஒ ெவ=றிைய ைவ திகிறா .. தைன தாேன அத வயதிேலேய ெவ=றிய* Pல" ஒ வ%வானவராக வவைம ெகாடா . ஆ"..நியா அகம 21 .. ந. அவைர.யா" இ$ைல.க. அவ . அத வயதி$ அவ ெவ=றி ம')"தா அரணாக இத.கமான மாணவ*யாக இ.க. இத கிட$கள!னா$.. அ"+ +டகி6 ேபாGவ*டவ*$ைல. அவெக& அத வயதி$ ெப(தாக நப க. அைன 6 பாடகள!%" +த$ இட"ப* தா . கிைட த ஒேர நப" அவ ேராக ைத6 ெஜயலலிதா ைட றி க! .இத கிட$ ெசா=களா$.அைத கடெச$ல ேவ)". யா(ட+" த க+" ெசGயவ*$ைல. அைத ெமளனமாக:" கடெச$லவ*$ைல. ப-ள! காலக- ெப"பா%" தன!ைமய*$தா அவ9 ெசறன. அைன ஆசி(ய கள! ெச$ல6ப*-ைளயாக ஆனா .

ப(சள! 9 ெசறா . உைமய*$ அ"+: மனமகி89சிைய தகிற.கழி தா ெத(கிற. த ேராக! அ6ேபா அவர வ) . அவ வ'லி . அ"+:9 சில நா'க. அவைர அவ6 ெப(தாக ேதாழிக- எ& யாமி$ைல. ஆனா$. அரசியலி$. அ"+வாக 13 வயதி$ அவ சதி த +த$ ந"ப*ைக ேராக".நியா அகம 22 . இத ந'/. ஆனா$. இவைரவ*ட இர) வய P த ெப ஒவ . அவ பல நா'க. ெஜயலலிதா ைட றி க! . சிவஞான" ெதவ*$ இத. சேதாஷமாக த <கககைள பகி ெகா-ள ெதாடகிறா . சில வ)க- .நக . த-ள! இத. தி. அ"+: ேதாழியாகிறா .தன!ைமய*$ அழ காரணமான. பல ேராககைள ெஜயலலிதாவாக சதி இகிறா . அத6 ெப தMட ந'பானத= ேவெறா காரண" இகிற எப..

வ. ெமா'ைட மாய*லி பா தா$தா..ஆ". ெமா'ைட மாய*லி நி&ெகா) அத6 ைபயன!ட" ைசைகய*$ ேப<வா . அதனா$. இறி அத6 ெபண*ட" அ"+ ேக'க. இைத அவ" ஒ6/ெகாடா . தின+" அத6 ெப அ"+ வ') . ெஜயலலிதா ைட றி க! .கழி தா அ"+ க)ப* தா . இைத9 சில நா'க. அ"+வ') . அத6 ைபய வ) . அேக இத ஒ ெஜய* ைபயைன ேநசி தா .நியா அகம 23 . அத6 ெப அ"+ வ' . ெத(C".

அவ9 சிலி 6R')கிற.“நாக. சில நா'க.நியா அகம 24 . அத6 ைபயன!ட" தா வராத காரண ைத ைசைகய*$ ெசா$ல +Cமா?” எ& அத6 ெப.இவ" காதலிகிேறா". தைனவ*ட இர) வய P த ெப தன!ட" உதவ* ேக'பேத.எதைனC" ேயாசிகாம$. U ெச$ல +Cமா? தா வராத நா'கள!$. ெசா$ல6ேபானா$. அத வயதி$ அவ ெத(வ* த இத9 ச"மத"தா.அ"+ வ') . உைமய*$. இத வ*ைள:க. அத ேதாழி. எனகாக அத6 ைபயன!ட". தா வராத காரண ைத அத6 ைபயன!ட" ெத(வ* வ*)"ப ெஜயலலிதா ைட றி க! . இ அ"+:9 <வாரJயமானதாக இகிற. அத6 பதிபவ காத% U ெச$ல அ"+ ச"மத" ெத(வ*கிறா . அ"+வ*ட" தக- காத% உதவ* ேக'கிறா . வரவ*$ைல.. ேராக9 ?8 இ7:ல றி அவெகா /(த$ உடாக காரணமாக அைமகிற.

அத9 சமய தி$. ெச$கிறா . க-. அ"+:" இைத அத6 ைபயன!ட" ெமா'ைட மாய*$ நி& ைசைகய*$ ெத(வ*கிறா . ேதாழி பல நா'க. ேதாழி உைமைய9 ெசா$லி தைன கா6பா எ& அ"+ த ேதாழிையேய பா கிறா . ெச&. அ"+வ* நடவைக ச(ய*$ைல...வ') .நியா அகம 25 . அM6பாத. இத வ*ஷய ைத சதியாவ*ட" ெசா$லி இதா$Sட.. அ"+வ* ேதாழி வ')9 . ஆனா$. அ ட அத6 ெப அ"+ வ') . ரதி Vடமாக இைத அ"+ வ') .. வவ நி&வ*)கிற. ஆனா$. அத பா$கார ெசானைத அ6பேய ெசா$லி அ"+ைவ சரமா(யாக தி'வ*)கிறா க-. அ"+ உைமைய9 ெசா$லி9 சமாள! இ6பா .அ"+வ*ட" ெசா$கிறா .. ஆனா$ பா$கார . அத ெஜயலலிதா ைட றி க! . வ" பா$கார பா வ*)கிறா . வராததா$. “இன! உக- ெபைண அத நைக வ') . அத ேதாழிய* வ')9 . அவ மாய*$ நி&ெகா) ஒ ைபயன!ட" தின+" ைசைகய*$ ேபசிெகா) இகிறா ” எ& ெசா$லிவ*)கிறா . அத ேதாழிய* ெப=ேறா . அ"+.

வைச9 ெசா=க. தன!ைமய*$ ெவேநர" அ.. ஏ ெஜயலலிதா ம=ற தைலவ கைள6ேபா$ அதிக" ேபச மா'ேட எகிறா . அவ ெசGத வ')9 .. த ேதாழிைய கா' ெகா)கவ*$ைல. ந"ப*ைக ேராக" எற பத கான அ த ைத.திகிேற’’ எ& இத9 ச"பவ ைத6 ப*னாள!$ ஒ ேப'ய*$ ெசா$லிய*கிறா அ"+. எற ந" பல ேக-வ*கFகான வ*ைட..நியா அகம 26 ... இத9 ச"பவ தா$Sட இகலா". ெஜயலலிதா ைட றி க! .த ம')"தா.இைத நிைன அ.ேதாழி அ"+வ* பா ைவைய9 சதிக திராண*ய*றி அைமதியாக தைலன! நி=கிறா .. ஏ அவ யாைரC" ந"/வ இ$ைல. ‘‘ேராக" இ7வள: வலிைய தமா? எ& ெவநா'க.தைன வ தாகிய அத9 சமய தி%"Sட அ"+.. ெச&. +த+தலாக அ"+ உண த அ6ேபாதா. ஏ எ6ேபா" அவ தன தாேன ஓ அரைண அைம ெகா) அத உ-ேளேய இகிறா .

. மான!6பதி$.நியா அகம 27 .. சி& வயதி$ அவ க...எதி ெகாட நிக8:கF" இகிறதாேன. வவைம ததி$. மன!த கள! ஆFைமைய த.4 ெஜயலலிதா ைட றி க! .? ெஜயலலிதா ைட றி க .ஆ"..

யா" ப*ற( பகைள.நியா அகம 28 . ெஜயலலிதா: மிக:" ப* த ேம=ேகா-. த தி$. ெப" கவைலய*$ உழ&ெகா) இ"ேபா. ெபா-வய6ப'ட இத ெலளகீ க வா8ைகய*$. ஆனா$. நைககேளா இ$ைல. அதிலி உலகி$ உ-ள ஒ7ெவா மன!த" சம6 பைக ப*( ெகா-ள ேவ)" எ& Sறினா$. ந"மி$ ெஜயலலிதா ைட றி க! .. அ6பயான ஒ ெசா$. அத9 சமய தி$. மன அ. தகF ஏ=ெகனேவ இத பகைள ம')ேம எ) 9 ெச$வா க-” .“உலகி%-ள அைன பகைளC". ேவதைனகைளC" ஓ இட தி$ ெகா' வ* ..கிேரக த வஞான! சார'YJ. உ கவைலகைள6 பகி ெகா-ள. நம ேதைவயாக இ6ப அபானவ கள! அரவைண6/. இ. ெப"பாலானவ க.. எ இ6பா$ உ தன!ைமைய வ*ர'ட ‘நா இகிேற’ எ& வெகா)" ஒ ெசா$. இத உ'ெபா-.தகF ம')" உ(ய. நம ேதைவ6ப)வ ெப" பணேமா. கவைலகைள பகி ெகா-ள தயாராக இ$ைல எபதா.

சி& வய அ"+வ* மனதி$ பதித இத ரணக-தா. ததிர தி ைணயா$ ஊட& ெவ&வ*டலா". ேபா வ[ககைளSட . தன!ைம த" கவைல. தன!ைமைய கட6ப அ7வள: எள!தானதா என. ப*னாள!$ ெஜயலலிதா: சார'ட\ ேம=ேகா....ப*க காரணமாக இதேதா.? ெஜயலலிதா ைட றி க! ..? அத ேராக 6 ப* தன!ைமய*$தா அ"+வ* பல நா'க. எனேவா. அ"+:" சி&வயதி$ அ6பயான கவைலய*$தா இ இகிறா . நி9சய" வரலா=றி பகக. ஆனா$.கழி இகிறன.ெப"பாலானவ கF வாG6பேத இ$ைல.நியா அகம 29 . அ.. அ6ப கிைட திதா$.ேவ& மாதி(யானதாக தாேன இதி"..

சரசாவ*ட". மிக:" ப*ரபலமான நா'ய ஆசி(ய .ெஜ. நா'ய" பய*றா$ ெஜயலலிதா ைட றி க! . சரசா.நியா அகம 30 .கைலய( கவைலைய கைரத ! வ*6ப6ப') தா க=றா எெற$லா" ெசா$ல +யா. ஆனா$. நி9சயமாக சதியா: அ6ேபா திைர6பட" றி த எத தி'ட+" இ$ைல. அ6ேபா திைர6பட ைறய*$ பரபர6பாக இத ராைமGயா ப*-ைளய* Uர உறவ*ன . ஆனா$. ஆ". அத நா'கள!$ ப*ரபலமான பரத ஆசி(யராக ேக. அத ெகா)" தன!ைமய* கரகள!லி த6ப அத நா'கள!$ அவ நா'ய" ேபதவ*யாக இத. நா'ய" பய*ல அ"+ைவ அM6ப*னா சதியா..

ச(. அவ . ப*னாள!$.வ') . அ"+: திைர ைறைய அ6ேபா ெகாTச+" ப*கவ*$ைல. திைர ைறைய9 சா தவ கைளC" அத வயதி$ அ"+:6 ப*கவ*$ைல.. என அவ கைள ெகாTச+" ப*கா’’ எ& Sறி உ-ளா .. எெணG வழிC" +க ட என6 பல வ') . வ இகிறா க-. அ"மாவ* அரவைண6/ தன கிைடகாம$ இ6பத= திைர ைறதா காரண" எ& அ"+ ந"ப*னா .. ெசா$ல6ேபானா$. டாக.சின!மாவ*$ காAற9 <லபமாக இ" எ& எ$லா" எணவ*$ைல. ெதாடக தி$ அ"+ திைர6பட ைற வர ேவடா" எ&தா சதியா வ*"ப*னா .நியா அகம 31 . அ"+வ* வ*6ப+" அவாக தா அ6ேபா இத. அ"+: +தலி$ நா'ய தி$ அ7வள: ெஜயலலிதா ைட றி க! . வள தியாக. “சில சமய" அ"மாைவ பா 6பத=காக திைர ைறைய9 சா தவ க. மQ )" சர<வ* சரசாலயா நா'ய6 ப-ள!ேக வேவா". அ ம')ம$ல. ஒ$லியாக. வவா க-. இறி த ெநகிய ேதாழிகள!ட".

நியா அகம 32 . அ6ேபா அ"+: 12 வய. 1960-" ஆ). தயா(6பாள க. அேத ேநர" எத வ*ஷய ைதC" அவரா$ அைர மனட ெசGய +யா அ$லவா? அதனா$. ஆனா$. நா'ய தி$ தைன +. நிஜமான சிவாஜிய(/ வா. சரசாலயா நடன6 ப-ள!ய*%" அைனவ( மனைதC" ெவெற) தா . சிவாஜி கேணச தைலைமய*$ ேகாலாகலமாக அரேக=ற" நைடெப&கிற..ஆ வ" இ$ைலதா. மிக:" ேகாலாகலமாக அ"+வ* நடன அரேக=ற சதியா ஏ=பா) ெசGகிறா .என அைனவ" அைழ6/ வ*)க6ப)கிற.ைதக! அ. திைர6 ப*ரபலக-. எ" எ6ேபா" அைனவ( ெச$ல6ப*-ைளயாக இ" அ"+.ைமயாக ஈ)ப) திெகாடா . ெஜயலலிதா ைட றி க! .

. இத வா ைதகைள அவ மனதி அயாழ திலி ெசா$லி இதா%".வாகிெகாட. தக சிைலேபா$ இகிறாG. எதி கால தி$ ந.! ெஜயலலிதா ைட றி க! .. ஆனா$. அவ" இைத6 ெப(தாக எ) ெகா-ளவ*$ைல.. “ந.அத= உய* ெகா) த. ஆ". உய* ெப&" எ& நி9சய" அ6ேபா அவேர நிைன திகமா'டா .. சிவாஜி அ"+வ*ட". எ) ெகா-ளாவ*'டா$ என.. ப*றெகா நா. வரலா& மQ )" தி"/கிற... நி9சய" ெப(ய நைகயாக வவாG” எ& த சிலி 6ைப வா ைதகளா$ ெவள!6ப) த:" ெசGதா .மகி89சிைய தத. சதியா: இத வா ைதக.? கால" இத வா ைதகைள அ6பேய உ.. யா எ) ெகாடா$ என..அ"+வ* நடன ைத6 பா அைனவ" ெமGசிலி தா ேபானா க-. மகைள6 ப*ற /க8வைத யா தா வ*"பமா'டா க-... அைவ.நியா அகம 33 .

ெஜயலலிதா ைட றி க ..5 ெஜயலலிதா ைட றி க! .நியா அகம 34 .

அ.ெஜயலலிதா .. சி& ழைதயாக இ"ேபாேத அ"+ எைதC" எள!தி$ /(ெகா-F" ெஜயலலிதா ைட றி க! . அவ( தி'டகF9 ச"மதேம இ$லாத.திைர6படகள!$ நக ேவ)" எ& நா +தலி$ வ*"பவ*$ைல.. சதியா:" அ6ப தா. அ சின!மா வாG6/தா! ஏ=ெகனேவ Sறியேபா$.றி கால" கிTசி " கவைலெகா-ளவ*$ைல. ம வ அ$ல இதிய ஆ'சி6 பண*யாள ஆக ேவ)" எபதா அ"+வ* வ*6ப". இறி சதியாேவ ப*/ ஒ ேப'ய*$ SறிC-ளா . ஆனா$.நியா அகம 35 . அ"+வ* தி'டக. “எ மக- அ"+ .றி ெத$லா" வ*தி எத கவைலC" இ$ைல’ எபா சீன6 பழ.‘ந" தி'டக.. ெசா$ல6ேபானா$ ெகாTச+" வ*6பேம இ$லாத ஒ வாG6/ட கா தித. நறாக6 பக:" ெசGதா . ஆ". திைர6பட ைற றி த வ*6ப" க)கள: ஆைசSட அ"+: இததி$ைல. ைவணவ ப*னண*ய*லி வத அ"+: வ*தி மQ ந"ப*ைக இததா எெற$லா" ெத(யா.

..” ஆனா$. அத= சதியா:" ஒ காரண"தா.லா பாலகிVண இ" இட தி$ அ"+ இதிகலா".திறைமைய6 ெப=றிதா-. அ"+: ந6/ ச"பதமாக வத ேவ& வாG6/கைள6 பா 6ேபா"..? ஹூ". அவ- வ*"ப*யவா& நிைறய6 பக')" எ&தா நாM" எண*ேன. ெகாTச" உன!6பாக6 ப தாGதா$. வா8ைக வ*சி திரமானதா! ச( வாக-. ப 6 ப'ட"ெபற ேவ)" எற ஆ வ" அ"+: இத. தமிழக தி தைலைம ஆேலாசகராக இ& ஷ.. அத வ*6ப" இ&திவைர நிகழாமேலேய ேபாGவ*'ட.நியா அகம 36 ..... இ& அ"+ அ6ேபாேலாவ*$ ஒ ம வராகSட ஆகி இதிகலா". +த$ சின!மா வாG6/ +/.. ஆ". ப6ப*$ அ"+ ெக'கா(.. ெஜயலலிதா ைட றி க! ... வ6ப*$ அவ-தா +த$ மாணவ*. அவ ம')" க)ைமயாக ம& திதா$. யா கட. இ$ைலெயறா$.

வ( ல/ ‘ேசா’..ஜி.ஜி. ஆகில திேலேய பதி$ ெசா$லி உ-ளா .ஜி. அத= அ"+. ‘‘ஏ உன தமி8 ெத(யாதா’’ எ& எ". எ". எ".?” எ& ேக')-ளா ..நியா அகம 37 .. <'யாக வ*ைளயாெகாத அ"+ைவ6 பா . ஒ +ைற..ஜி.ஆ அத ெஜயலலிதா ைட றி க! . சி( ெகாேட எ". அ"+: 10 வய-தா இ".. ஆகில திேலேய சரளமாக6 பதி$ SறிC-ளா .. அத=" அ"+. “உ ெபய என"மா.ஆ ந த ஒ பட6ப*6/ அைழ 9ெச& இகிறா .! சதியா எ6ேபாதாவ அ"+ைவ திைர6பட6 பட6ப*6/9 அைழ 9 ெச$வ உ). அ6ேபா.ஆ ேக'க.ஆ .

. ஆகில நாடக" ேபா)வத=கான ேவைலகள!$ இதா . ஒG.கிைடகாம$ இத. ெஜயலலிதா ைட றி க! .பா தசாரதி. ப*. அவ அ6ேபா ெத(திக வாG6ப*$ைலதாேன.இட ைத கடதிகிறா ..? இ6ேபா இத9 ச"பவ" எறா$. சதியாைவ அ]கிறா க-. இத அ"+ைவ தா. இத நாடக தி$ வ*$லனாக ந தவ ேசா. ஏ.. அைமயேவ இ$ைல. அ"+: நாடக தி$ வாG6/ கிைடக காரணமாக அைமத. எெகெக$லாேமா ேத6 பா தா ... ெட$லி அM6ப6ேபாகிேறா" எ&. ெசைன ச 9 பா காெவ'$ அ"+ ப ெகாதா .நியா அகம 38 .ஜி. அ6ேபா. ப*னாள!$ இேத ஆகில6 /லைமகாக ராLய சபா உ&6ப*னராக.. அத நாடக தி$ ஆகில" ேபச ெத(யாத ப*ெரT<6 ெபண* ேவட" கிைட த. நப க.Pலமாக அ"+ றி ேக-வ*6ப'). ஆகில ெமாழிைய ந அறி சரளமாக6 ேப<" அ"+:. நாடக" எபதா$ சதியா:" ச"மதிகிறா . இேத ஆகில6 /லைமதா. ஒ ெப கதாபா திர ம')" ஆ..

வ*.பா தசாரதிய*ட+" ெசா$ல.ஜி.. இறி ஒG.ஆவண6 பட தி$ அ"+ சிற6பாக ந6பா-’’ எ& ெசா$லி இகிறா . சக கி( தா தயா(க6ேபா" ஆகில ஆவண6 பட தி$ கதாநாயகியாக நக ஆகில" ெத(த ஒ ெபைண ேதெகாதா .ப* ச=&" ேயாசிகாம$.கி(ய* மக. ஒG. ேசா- :" அ"+வ* ந6ைப சக கி(ய*ட" /க8 Sறி. ெஜயலலிதா ைட றி க! ..நியா அகம 39 .ஆகில பட வா& ! இேத காலக'ட தி$தா இதிய ஜனாதிபதி வ*.. ‘‘உக.ஜி. அ"+ைவ6 ப(ைர இகிறா .

..ேபாகாக இ"’’ எ& ேக'க.’’ எ& நா?காக ம&க. அவF" வ*"பமா'டா-.. அ"+: தயக". நி9சய". அ என" /(கிற. சக வ*)வதாக இ$ைல. சிறத வாG6/தா. உக. ஆகில6 பட வாG6/.நியா அகம 40 . உடேன சதியாைவ9 சதி . அ"+ வா8ைவ வ*யாப*க ெதாடகிய! ெஜயலலிதா ைட றி க! . அ"+ைவ நக ேக') இகிறா . ஞாய*& ேபாற வ*)+ைற நா'கள!$ பட6ப*6ைப நட திெகா-கிேற. “இ$ைல. அ:" ஜனாதிபதிய* மக தயா(" பட".சக ச=&" தாமதிகாம$... இதா%". அ"+ சின!மாவ*$ ந6பைத நா வ*"பவ*$ைல.மகள! ப6/ இைட[& ஏ=படாம$ சன!. ஆக..மகF" இ ஒ ந$ல ெபா. ெகாTச" ெகாTமாக திைர ைற.. அைர மனடேன ச"மதிகிறா சதியா. ‘எப*சி$’ (Epistle) பட6ப*6/ ெதாடகிற. “ப6/ தா +கிய".. உக..

இ நைகயாக /க8ெப=றப* ெஜயலலிதா ெசான. மிக:" கனமான ேவைல என6 பண*க6ப'டா%".” . நா அத= எைன தயா ெசGெகா-ேவ. நக ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெதாடக திலிேத அவ அ6பயான மனநிைலய*$தா இதிகிறா . ஆனா$..6 “இத உலக தி.நியா அகம 41 . ெஜயலலிதா ைட றி க .

வாG6/க. கத:கைள ந.... த ஆமாவ*லி சிறதைத எ) வழகினா . ஆனா$. மாதகணகி$.ைமயாக அ 6பண* ெகா). வ*)+ைற நா'கள!$ தன6 ப* த ேவைலைய9 ெசGய +யவ*$ைலேய எற எத ஆயாச+" அவ இ$ைல.. அவ அ) த வாG6/ வத. அ"+: ெஜயலலிதா ைட றி க! . “வாG6/க.. அவ ேவடா" ேவடா" எறா%" அவ வாG6/ வெகாேட இத. ப6ப*$.யாகாக:" கா திகா.கதைவ த'டவ*$ைல எறா$. அ.கணகி$ அ$ல. அைத அ"+ வ*ைளயா'டாக எ) ெகா-ளவ*$ைல. அெம(க நைக9<ைவ நக மி$ட.” எறா .. அவகாக வாG6/ கா தித. ஒ க'டாய தி ேப($தா நக ெதாடகினா . வ"ேபா இ&க த.நியா அகம 42 .வ*6பமி$ைல.. உ9சகைள ெதா'டாேரா அேபால தா ந6ைபC" ைகயாடா .. நா'ய தி$ எ6ப தைன +. நா'க. அதனா$தா எனேவா. ஆனா$.வ*ெகா-ள ேவ)" எபா க-.கேள உவாக-. ஆ". ‘எப*சி$’ ஆவண6பட தி$ ந ெகா"ேபாேத..

. அவ திற6பா எ& வாசலிேலேய கா கிடத. வாG6/ கதைவ த'வ*'). அவ மாமியா ேவட". ஒ பா$ய வ*தைவ. ‘நன க த7யா’ எற கனட6 பட தி$ ந ெகாதா . பட தி நாயகி.நியா அகம 43 . அத கதாபா திர தி$ ெஜயலலிதா ைட றி க! . அதி$. காதி*த வா& ! சதியா அ6ேபா.ஏற தாழ ஒப மாதகால".

அத9 சமய தி$தா மQ )" கால". ஆனா$.. ஒவ வாGவ*'ேட Sறிவ*'டா .ேவெறா ேவைலயாக சதியாவ* வ') .ெபைணேய எக- கதாநாயகியாக6 ேபாட6 ேபாகிேறா"” எறா . பட தி இயந ராகவGயா இத=காக ஒ ெநய ேத)த$ ேவ'ைடையேய நட திவ*'டா . ஒ க'ட தி$ சலி6பைட. “நாக.. ஆனா$. திைர6பட தி$ ஒ +கியமான கா'சிய* அதி ைவ பா ைவயாளM கட த அைல. வத தயா(6பாள க-. நி9சய" அத தயா(6பாள க. உக. பறைவக- எ$லா" சில ெநாகF உைற நி=ேம. அேபால நிறதா எெற$லா" ெத(யவ*$ைல. ம=ற கா'சிகைள எ)க ெதாடகிவ*'டா க-. ெபா தமான நப தா கிைடகவ*$ைல.நியா அகம 44 .ேதய +க6 ெபாலி:-ள கதாநாயகி இேதா இேகேய இகிறாேர. ஆ".நக9 ச(யான நப கிைடகவ*$ைல. த வ*ைளயா'ைட ெதாடகிய.. ஒ வாG6ைப ெஜயலலிதா ைட றி க! . அத கதாபா திர" ச"பத6ப'ட கா'சிகைள வ*')ைவ வ*'). அ"+ைவ6 பா கிறா க-.. அதி$... ஒநா.இவ" திைக தா ேபாGவ*'டா க-.

. அைர மனட கிள"/கிறா க-. “இM" எக- பட கதாநாயகி அைமயவ*$ைல. மQ )" ேக'கிறா க-.ேவெறா நாயகிைய கடைடயலா" ெஜயலலிதா ைட றி க! .... ஆனா$.சதியாைவ9 சதி . அவF அதி$ வ*6ப" இ$ைல. +கிய கதாபா திர" இ$லாததா$.இவ க. இM" ெகாTச" கால ைத கட தி6 பா 6ேபா". ச(. இவ கைள உதாசீன6ப) த:" +யா. ஆ& மாதக. “+யா. அத= சதியா ச"மதிகவ*$ைல. ஒேவைள.பக வ*"/கிறா-.வழகிய மனநிைலய*$. தய:ெசG ேவெறா நபைர ேதெகா-Fக-” எறா ெமைமயான ெமாழிய*$.. அேத சமய தி$. அ"+ைவ நக அM6ப:" +யா.நியா அகம 45 .. மQ )". என" Sட தா. வதவ கF என ெசGவ எ& ெத(யவ*$ைல. அத=. அவ. ந ைத ேவக தி$ பட6ப*6/ நடெகா) இகிற. அத9 சமய தி$ மQ )" அத தயா(6பாள க. உக- ெபைணேய தய:ெசG நக அMமதிCக-’’ எகிறா க-.உேடாவ*'டன..

அத தயா(6பாள கF" வகிறா க-. இ$லாவ*'டா%" ச(. ‘‘ெதாட நக9 ெசGதா%" ச(.. ேகாைட வ*)+ைற வகிற.” எகிறா க.. “அ"+வ* ப6/ ெகட Sடா. கா திகிேறா" எ& ெசானா%" ப*ைழ இ$ைல.. சதியா: பலமான ேயாசைன.தயா(6பாள க-.நியா அகம 46 ..எ& சமேயாஜிதமாக ேயாசி இ6பயாக9 ெசா$கிறா . இதா அ6ேபாைத சதியாவ* எண"..இகிறன. இM" P& மாதக. எற எண" ெஜயலலிதா ைட றி க! . உக. அ"+ைவ நக அMமதி வ*ட ேவயதானா.. அவF ேகாைட வ*)+ைற வ"வைர கா தி6பN களா?’’ எ& ஒ6/ ேக'கிறா . நிைலைம ைகைய மQ றி6 ேபாGவ*'ட. +யா எ& ெசா$லிவ*'டா$ சேதாஷ"... வாசலிேலேய கா திகிற. “ச( கா திகிேறா". அ"+வ* வ') . இன! எ:" ெசGய +யா..மகைள இத +ைற ம')" நக அMமதிCக-’’ எ& ேக'கிறா க-. அத வாG6/ P& மாதகால". காதலி கா தி" காதலேபால.

வாசலி$ ஒப மாத காலமாக கா தித வாG6/.வ*ெகா-கிற.. /றத-ள +யவ*$ைல... “என ெசா$கிறாG அ"+. அ"+வ*ட" நடத எ$லாவ=ைறC" ெசா$கிறா . “நா திறைமயாக ந6ேப எ& உகF ந"ப*ைக இதா$ என ஆ'ேசபைண இ$ைல’’ எகிறா . அ& அ"+ என மனநிைலய*$ இதா எ& ெத(யவ*$ைல. அ"+வ*டேம ேக')வ*)ேவா" எற +: வகிறா . ச(. ஆனா$.. என ெசGயலா"” எ& ேக'கிறா ..நியா அகம 47 .எ. அ"+ைவ உ=சாகமாக த.? என" வ*6ப" இ$ைலதா. ெதாட ேக'கிறா க-. ெஜயலலிதா ைட றி க! . அ"+ இத= ஒ6/ெகா-ளேவ மா'டா எபதா சதியாவ* எணமாக இத.கிற.

Sடேவ அ"+:". வ*"ப*ய கிைட"’’ எபா ஓேஷா. ஆனா$. அத நிக89சிய*$ அ"+ைவ கட இயந - தயா(6பாள ப*. ‘க ண’ திைர6பட தி 100 நா- ெகாடா'ட வ*ழா ஒகிைணக6ப)கிற. ஆ".ஆ .நியா அகம 48 ..பத%. அத6 பட தி$ சதியா:" ந இதா எபதா$... மிக +கிய ெஜயலலிதா ைட றி க! . அ"+: ெதாட வ*"பாத எ$லா" கிைட த.ேக6காதைத7 ெகா8த க.ண/! ‘‘ேத)வைத நி& . அ"+ைவ தா எ)க6ேபா" கனட6 பட தி$ நக ேக'கிறா . அ"+: மQ )" இெனா வாG6/ வகிற. அவ" வ*ழா:9 ெச$கிறா .

... தயக ட ம& 6 பா கிறா . ஆனா$. அத ராசிதாேனா எனேவா... அ& அத தயா(6பாள க. சதியா. ெசா$ல6ேபானா$. தமிழக அரசிய$ நிலவர" எ6ப இதி" எெற$லா" ெஜயலலிதா ைட றி க! . பத%:" இத ேகாைட வ*)+ைறய*ேலேய பட6ப*6ைப + ெகா-வதாக S&கிறா . அ"+ைவ ‘க ண’ திைர6பட தி ெவ=றி வ*ழா: அைழ 9 ெச$லாம$ இதிதா$ என நிக8தி". ‘சினட ேகா"ேப’ பட தி$ ஒ6பதமாகிறா . இத6 /-ள!ய*$தா.இயந(டமி வாG6/. அ"+ வ*ைளயாட6 ேபாய*தா$ அ$ல நா'ய வ6/9 ெசறிதா$.நியா அகம 49 ... மQ )" சதியா: என ெசGவெத& ெத(யவ*$ைல....வதேபா.? அத ெவ=றி வ*ழாவ*$ கலெகாட அ"+: ேக'காதெத$லா" கிைட த. ஒேவைள. அ"+.? இ&.. ேக'பைத ெகா)6பவதா க ண. பரபர6பான சின!மா வா8வ*$ அ"+ அ எ) ைவ த.

பன ..நியா அகம 50 . ஆனா$.7 ெஜயலலிதா ைட றி க! .க-. ‘கபாலி’ பட ைத ஜாJ சின!மாJ ெவள!ய*') இகா.ெத(யவ*$ைல. ெஜயலலிதா ைட றி க! . எெவ$லா" இதிகா எ& ேவ)மானா$ ெசா$லலா". ஓ. இ6ேபா இத க')ைரைய6 ப ெகாகமா'Y க-. ெச$வ" இர) +ைற +த$வராக இதிகமா'டா . இெக$லா" ேமலாக ந.

. “அ"+:" ப6ப*$தா மித வ*6ப".நியா அகம 51 . அ6ப இ" அ"+ ந6/ ைற வவ*'டா..வ*ரமாக ேத ெகாத.வ" அவைர அதி த. த உ-Fண : ெசா$%" பாைதய*$ அ"+ ெச$லவ*$ைல.... ஆனா$. அவைர வாG6/ ர திய. உகைள ேதெகாகிற'' எபா ^மி. சதியா:" ேச தா வவைம திகிறா . வ*தி மQ தி பழிேபா') ெகா-ள')".. அைத வ*திய* வலிைம எ&தாேன Sற +C"?” எறா சதியா ஒ ேந காணலி$. அவ ெசற சதியா கா'ய வழிய*$ தா. இத= என காரண". ஏ ேவடாெமறா%". ஆனா$. ெஜயலலிதா ைட றி க! ..எறா$. அ"+ வ*ஷய தி$ அவ ேதடாத எ$லா" வா8ைக +. அவ ேவ)மானா$.''ந9 க.? சதியாவ* பதி$ இ6பயானதாக இகிற. வ*தி ம')" அ"+வ* வா8ைவ வவைமகவ*$ைல.ேத)வ.

.எதி..? சதியாைவ அ]கிறா . ெத வ(த தாதா. “நா எ)க6ேபா". ஹூ". ’ெவண*ற ஆைட’ பட தி$ அ"+ைவ கதாநாயகியாக நகைவக ெஜயலலிதா ைட றி க! . நாடக ைறய*$ ேகாேலா9சிய ஒG.பா தசாரதிைய....ஜி. ஜனாதிபதிய* மக சக கி(ைய. அடப(3த அ! ’சினட ெகா"ேப’ திைர6பட" திைர வவத= +ேப சில கா'சிகைள6 பா திகிறா இயந Kத .. ப*ர"மாட இயந பத%ைவ கவ த அ"+வ* ந6/ KதைரC" கவ திகிற. கவராம$ ேபானா$தாேன ஆ9ச ய". ஆமாவ*லி கைலைய ெவள!6ப) பவைர யா தா ப*காம$ேபா".நியா அகம 52 ..

நா என ெசGய')". உகF9 ச"மதமா?” அத9 சமய தி$ உ9ச தி$ இத ஓ இயந ேக'கிறா .. இதா%" ஒ சி& ழ6ப". ந.எ$ேலா(ட+" ேக'கிறா ..நியா அகம 53 ... “அ"+ைவ நகைவக வாG6/ ெதாட வகிற. இM" ேகாபமாக9 ெசா$கிறா .கிறாG?” எகிறா கா'டமாக.. ெஜயலலிதா ைட றி க! . இ&தியாக த அ6பாவ*ட+".?” எ& க"மிய ரலி$ ேக'கிறா சதியா. அைதேயதா இM" உ(ைமயாக..வ*"/கிேற. “அ"+ நறாக6 பகிறா-. ம&க வ*6பமி$ைலதா... என பதிைல9 ெசானாேரா.. அவ ெத(C"தாேன. தன ேவட6ப'டவ க...C" உ தைகC" (வ* யாவதி) சின!மாவ*$ ந6ப ேபாதாதா? அ"+ைவC" ஏ சின!மா ைற இ... தா ந6பேத அ6பா:6 ப*கவ*$ைல எப! சதியாைவ நக ேக'டேபா தயா(6பாள ெக"6ராஜு: ெரகசாமி.

என ெசGவ? ழ6ப டேன அ"+வ*ட" ேத தடவ*ய வா ைதகள!$ ேக'கிறா சதியா. ’‘+யா..... அத9 சமய தி$ அ. அட"ப* தா வ*'டா . ஆ".! ெரகசாமிய* வா ைதகைள ேவ)மானா$ /றத-ளலா". என ெசா$கிறாG?” அ"+. எனா$ +யேவ +யா.. ஆனா$... அ6ேபா அவ அத அள:6 ப*வாதமாக இதத= ஒ காரண+" ெஜயலலிதா ைட றி க! .. சதியா + +:டதா இத ேக-வ*ையேய ேக'டா ... அவ +ேப +: ெசGவ*'டா .ஆனா$. +த+ைறயாக ேகாபமாக எதி 6 ேப<கிறா ... “அ"+ ெதாட நக வாG6/ வகிற.. ெதாட வ" வாG6ைப நா" அவமதி6ப ரதி Vட ைத நாேம அைழ6பேபா$.. என ந /(கிற உன6 ப6ப* மQ தா வ*6ப" எ&. அ"+ைவ ெதாட நகைவ6ப எ&..? அ"+வ* +:தாேன +கிய". ஒ ?றாவள!ையேய உடாகிவ*'டா .’’ எ& வ'$ . அ"+ +யா எ& ெசா$லிவ*'டா$. சதியா +: ெசGதா$ ம')" ேபாமா. ஆனா$. ஆ"..நியா அகம 54 . எ6ேபா" அ"மாைவ எதி 6 ேபசாத அ"+..

இகிற. ஆ". அ"+ இத வாG6ைபவ*ட தயாராக இ$ைல. சதியா:" ச"மதிகிறா . அ"+ ஒ +: வகிறா . சதியா:" வ*') தர தயாராக இ$ைல. ேம=ப6ைப ெதாட ெகாேட. அத=.. சின!மாவ*$ நக +: ெசGகிறா . ெசGதா பா 6ேபாேம.நியா அகம 55 .... அத9 சமய தி$தா ெம'( ப-ள! (ச$')" வ இத. ‘ஏ இர) திைரகள!%" ஒேர ேநர தி$ பயண" ெசGய Sடா.?’. ப`'ைசய*$ நிைறய மா க- வாகிய*த அ"+: ேம=ப6/9 சிற6/ Jகால ஷி6/" கிைட இத.. ெஜயலலிதா ைட றி க! .

இ ப3யாகதா/ ேம:ப3 ைப ைகக..வ(னா.நியா அகம 56 .! ெஜயலலிதா ைட றி க! .

. அ"+ேவா ெதாட பட6ப*6ப*$ இ இகிறா . ஆனா$. இத கால மதி(கள! ப*னாமிக. இெவ$லா" ேதைவய*$லாம$. ப* த பாட ைத அதி$ ேத : ெசGவ எப இயலாத காரணமாக ெஜயலலிதா ைட றி க! ... வ*6பமான பாட6ப*(ைவ ேத : ெசGய ேவ)".அத9 சமய தி$ ஒ வழக" இதிகிற.நியா அகம 57 .. பணேம ம')ேம ப*ரதானமானதாக இகலா".? எனதா ெப(ய அதJ தி$ இதா%". அ6ேபா அ6ப இ$ைல.இதிகிறன.வ*ட" அள!க ேவ)".. க)ைமயான க')6பா)க.? வ*ண6ப" வாக ேவ)".நட " க$A(கள!$ ேவ)மானா$.. வ*"ப*னா$ ம')" ேபாமா. ெஜயலலிதா:" Jெட$லா ேம`J க$A(ய*ேலேய ேசர வ*"ப*ய*கிறா . றிப*'ட நாள!$ வ*ண6ப ைத க$A( ேத : .. ச 9 பா ப-ள!ய*$ ப த ெப"பாலான மாணவ*கF" Jெட$லா ேம`J க$A(ய*ேலேய ேச வா களா". அவரா$ க$A(9 ெச& வ*ண6ப ைத வாகி. க$A(ய*$ ேச வெதறா$ அ6பைடயான சில வ*ஷயகைள9 ெசGய ேவ)" அ$லவா.

நியா அகம 58 . அத9 சமய தி$ அவ உதவ*ய ..? க$A( திறகிற. என பாட ைத ேத : ெசGகிறாேயா அேத பாட ைத என" ேத : ெசG வ*ண6ப ைத6 R தி9 ெசG க$A(ய*$ ெகா) வ*ட +Cமா. ஒ நா. “ெபா"ைம மாதி( ஆைட உ) வத=கா ெஜயலலிதா ைட றி க! . KமதிC" ச"மதி திகிறா .இதிகிற. அ"+ அவ(ட". “எனகாக வ*ண6ப" வாகி. அத6 ேபராசி(ைய ேகாபமாக. அத6 ேபராசி(ைய அ"+ றி எ:" ெத(திகவ*$ைல..?” எ& ேக'க. க6பான ேபராசி(ையயான அவ .<சிலா ேம( எற ேபராசி(ைய பாட" எ) ெகாகிறா . ஆமா". +த$ மதி6ெப எ) த ஒவ எத க$A(தா இட" தர ம&". அ"+ அைமதியாக நி=க. க$A(ய*$ இட" கிைடகிற. பட6ப*6ப*லி ேநராக க$A( வத அ"+வ* ைககள!$ எத6 / தக+" இ$ைல. சில ேக-வ*கைள ேக') இகிறா ... அவ( ப-ள! ேதாழி Kமதி. அ"+வ* ைககள!$ எத6 / தக+" இ$லாதைத6 பா க)" ேகாப" அைட. ந..

அவ ெஜயலலிதாவாக6 /க8ெப=ற ப*.க$A( வகிறாG.. அவ அள! த ஒ ேப'ய*%" இைத நிைன:S . சிறி ேநர தி$ மதிய உண: இைடேவைள வகிற.. ஏ க$A( அதப* வரவ*$ைல” எ& ேக'டத=. இ பாதி ெஜயலலிதா ைட றி க! . “இ$ைல.... “ என ஆன. “சி& வ*ஷய " +..... எத ேவைலையC" எனா$ அைர மனட ெசGய +யா..?” எ& எ( வ*.நியா அகம 59 .. அ எ வ') .. ப* எ6ேபா" க$A( தி"பேவய*$ைல.. ெசறவ . அ"+: சகடமாகிவ*'ட. நாG'ைய ள!6பா')வதாக இதா%"Sட. அ பாதி. அைமதியாக வ6ப*$ அமகிறா . இன! ந6/ தா எ& +: ெசGவ*'ேட” எ& SறிC-ளா . இகிறா . ேவ& ஏதாவ க$A(ய*$ ேச ’’ எ& ஆேலாசைன வழகிய Kமதிய*ட".! Kமதி அ"+ைவ சதி . “எனா$ அேபாற ஓ இ&கமான இட ைத9 சமாள!க +யா எ& நிைனகிேற” எ& அ"+ Sற. ’’ச(.. அ6ேபா வ')9 .. ந$லேவைளயாக.ைமயான உைழ6ைப ெகா)க ேவ)" எ& நிைன6ேப.

ெஜயலலிதா ைட றி க! . ^மிய*ட" ெதாடகிேன. அவ(டேம இத அ தியாய ைத +கிேற.க. அ"+ சதியாவ* ஆமா ெசா$வதப ெசய$ப')ெகாதா ..நியா அகம 60 .. க. ஆனா$.எ& எனா$ பயண*க +யவ*$ைல” எ& றி6ப*')-ளா .எபதி$தா வா8வ* ெமா த வ*ஷய+" இகிற” எபா ^மி.. இ6பயாக தா ேம=ப6/ றி த அவர கைடசி ந"ப*ைகC" தக த...எ7வள: வ*ைரவாக9 ெசய$ப)கிற.. ெக)வாG6பாக.. “உக- ஆமா ெசா$வதப ந.

. ைம?வ*$ உட வ*ைளயாயவ" இ$ைல.8 சசிகலா..! அவ எ6ப இத அள: ெஜயலலிதா: ெநகமானா .. ெஜயலலிதா ைட றி க! . அவ எ6ப ெஜயலலிதா ைட றி க! . ச 9 பா கி$ உட ப தவ" இ$ைல. அ7வள:தா... சாதாரணமாக திைர6பட ேகச' வாடைக வ*')ெகாதவ ..நியா அகம 61 . ர த உற: ஏ" இ$ைல.

அவ க- ந'ைப6 ப*(க +யவ*$ைல என காரண". ச 9 பா ப-ள!ய*$. ேத : ெஜயலலிதா ைட றி க! .. ெச&*ந/றி ெகா லாத அ.... ெஜயலலிதாைவ6 /(ெகா-ள ேவ)". எ7வளேவா +ய=சி வ*'டா க-. ஆனா%". அ"+: ெம'( ேத :க.. எத உ9ச ைதC" ெதாடலா" எற அள: அவ எ6ப உய தா .. அவ( ஆசி கிைட வ*'டா$ேபா".? ேசா +த$ <6ப*ரமண*ய <வாமி வைர.வமாக ெஜயலலிதா ைகவ*ட ம&6பத காரண" என... அவைர +=&" +. அவ ப-ள! கால தி$ நடத ச"பவ ைத ெத(ெகா-ள ேவ)".! அ"+. ப-ள! நா'கள!$ ெவேநர" தைன அைழகவ" வகாக கா திதிகிறா .நியா அகம 62 ..தமி8நா' ஓ அதிகார ைமய" ஆனா ... அவைர6 /(ெகா-ள ேவ)மானா$.? இத=கான வ*ைடைய ெத(ெகா-ள ேவ)மானா$.? அவ )"ப தா$ தன ெக'ட ெபய எ& ெத(தப*M". அ எ6ேபா" தாமதமாக தா வ இகிற.ெதாடகிவ*'டன. ஆ".

. வாகன" வரவ*$ைல. ெப=ற" இ$ைல. அ"+: தயக".வத=கான ஹா$ ெக'ைட6 ெப=&ெகா)... KமதிC".நியா அகம 63 . ப* தமானவ கFட இ"ேபா. ேல ெவ$லிட ப-ள! ேத : எ.. அ"+:" அவைர நறாக ெத(C".த ேபாகேவ)". Kமதிய* தைதC" ப*ரபலமான /ைக6படகார .. அவ எவ(டமி" எத உதவ*ையC" எதி பா த" இ$ைல. “அ"+ உ வாகன" வவேபா$ ெத(யவ*$ைல.” எகிறா . அ"+:". அவ ... அத9 சமய தி$ Kமதிைய அைழ 9 ெச$ல. ஆனா$. அவைர அைழ 9ெச$ல வாகன" வரவ*$ைல.. அவ சதியாைவ நறாக ெத(C". உைன6 ப-ள!ய*$ வ*')வ*)கிேற. அவ( தைத வகிறா ...? அேபால ெறைக +ைள கால" பறகிற. அவ ேதாழி KமதிC" ம')" ப-ள!ய*$ கா திகிறா க-. தயகி நி=கிறா .எ. அைன மாணவ*கF" ெச&வ*'டா க-. எகFட வா. ஹா$ ெக' வாகியாகிவ*'ட.... ககார +'கF ெறைக +ைள வ*)" அ$லவா. “இ6பேய ெஜயலலிதா ைட றி க! .

த9 ெச$கிறா .. அ"+ உண கிறா . Kமதிய* அ6பா:ட ேத ெவ.நியா அகம 64 .. சிதியப.?” எ& கண . வாகன" வவத=கான எத அறிறிC" ெத(யவ*$ைல.. ேவ& வழிய*$ைல.! .. அ6பா:ட ெச$லலா"” எ& வ=/& கிறா .. ெஜயலலிதா ைட றி க! .. அைதவ*'டா$ எ$லா" வணாகிவ*)ேம..நி&ெகாதா$. ஆனா$. வா. இத ேத :காக தாேன இ7வள: கVட6ப'ேடா". ேத ைவ ேகா'ைடவ*')வ*)வாG. “அ"மாவ* ேவைலைய6 /(ெகா-ள +கிற. எ ேத : றி " எத கவைலC" இ$ைலயா... அவ எ ப6/ றி ".

இத ேத வ*$தா அதிக அளவ*$ மதி6ெப ெப=&. எனா$ ேத ெவ." சித தா ெசGதா .தினா . சின!மாவ*$. ஆ". அைத Kமதிேய ெசா$கிறா .கவைலCடதா அத ேத ைவ எ.தி இகேவ +யா’ எ& ெசா$லிெகாேட இ6பா .ெசGத சி& உதவ*தா. மாநில அளவ*$ சாதைன பைட தா . எைன6 பா "ேபாெத$லா". சி& உதவ*ையC" மறவாதவ அ"+. அதி$ ஒ&தா சசிகலா:டனான இ&கமான ந'/. ‘உ அ6பா ம')" எைன அைழ 9 ெச$லவ*$ைல எறா$. ெஜயலலிதா ைட றி க! .” ஆ".நியா அகம 65 . ஆனா$. சி& வயதி$ அ"+வ*ட" இத இத6 பழக"தா. ஆனா$. இ எ:" அவ ெவ=றி தைடயாக இ$ைல. ந)ேவ கண . அரசியலி$ ெஜயலலிதாவாக பல உ9சகைள ெதா'டப*M" ெதாட இகிற. “அ& நாக. அவ ேத வ*$ அதிக மதி6ெப ெப=றேதா அ$ல அத=காக வ* வாகியேதா ம')" ெசGதி இ$ைல. அத=6 ப*னா$ இெனா ெசGதி இகிற..

அசா திய ைத(ய" ெகாடவ"தா.வ*$ நடகிற. பட6ப*6/ .எ:" இ$லாததா$.!’’ ெஜயலலிதா.அைனவ" ைகவ*'ட ஒ கனமான கால தி$ சசிகலா உட இதா .. ஏேத9ைசயாக6 பட6ப*6/ . அத நறிைய எ&" ெஜயலலிதா மறகவ*$ைல. நறி மறகாதவ ம')" அ$ல..வ" P& மண* ேநர" ெதாைலவ*$ உ-ள ேகாவாவ*$ தகி இகிற.நியா அகம 66 . +. ‘ஆய*ர தி$ ஒவ’ பட தி பட6ப*6/ க நாடக க வா பதிய*$ ஒ சி& த. ெஜயலலிதாேவ சசிகலா றி ஒ ேப'ய*$ இ7வாறாக9 ெசா$கிறா .” ‘‘ஆ. அதா சசிகலாைவ இத அள: அவ(ட" ெநக" ஆகி இகிற.. சின!மாவ*$ பர6பர6பாக நக ெதாடகிவ*'டா . எனகாக அவ மிக9 சிரம6ப'கிறா . /(ெகா-ள6ப'ட ஒ ெப அவ . அ"+ைவ மற ெஜயலலிதா ைட றி க! . “எ மQ தான அவைடய வ*<வாச தி காரணமாகேவ. ம=றவ களா$ மிக தவறாக9 சி த(க6ப'ட. அத6 பதிய*$ வசதியான அைறக.. நா/ தமிழ=சிதா/.

அ6ேபாதிலி. ஆனா$. திைர6படகள!$ நக ெதாடகிய காலக'ட தி$. அ:" ேகாவாவ*$ அவைர யா" ெத(ய:" ெத(யா.. 17 வய ெப.ேகாவாவ*$ தன!யாகவ*')9 ெச&வ*)கிற.: பதிைய அைடகிறா . ைத(யமாக9 ?8நிைலைய ைகயா-கிறா . அ ஒ க')மரகார ைணCட பட6ப*6/ நடத அத9 சி& த. வார இத8 ஒ&. தன!யாக க நாடகா ெச&. அ6ேபா சிகர" ெதா'ட நைகC" இ$ைல.நியா அகம 67 . ெஜயலலிதா ைட றி க! . அவ ெகாTச+" அTசவ*$ைல. இ6ேபா வைர இத ைத(ய"தா ெஜயலலிதா. ஆ". இேனா உதாரண+" இகிற.

ஆனா$... இத தகவ$ அறி 100-" ேம=ப'ட கனடெவறிய க-. நா தமிழ9சிதா. க நாடகாவ*$ பல". ஒ பட6ப*6ப*$ கலெகா-வத=காக க நாடகாவ*$ சா+ Jaேயா ெச$கிறா .கைலவதாக இ$ைல. அத9 சமய தி$. நா தமிழ9சி. அவைர கனட6 ெப எ&தா நிைன திதா க-. அத Jaேயாைவ +=&ைகய*)கிறா க-. கனடெவறிய கF இ அெசளக ய ைத ெகா) த. ெஜயலலிதா ெகாTச+" அTசாம$... ெஜயலலிதா ைட றி க! . ‘‘ெஜயலலிதா மன!6/ ேக'டா$தா. அவ க. “நா ஏ மன!6/ ேக'க ேவ)". நா என தவறாக9 ெசா$லிவ*'ேட. ஆனா$.“எ R வக" . இவ அள! த இத ேப' அவ கF ஆ9ச ய ைத ெகா) த.நியா அகம 68 .!” எகிறா . தமிழக". ெஜயலலிதாவ*ட" இத வ*ஷய ைத9 ெசா$கிறா க-. அத S'ட ைத6 பா . அேத ேநர தி$. இத இட திலி9 ெச$ேவா"’’ எகிறா க-. பட6ப*6/ .” எற ெதான!ய*$ ஒ ேப' தகிறா . எ7வளேவா ேபசி6 பா கிற.

ஆ இ&தி ஊ வல வாகன திலி கீ ேழ த-ள!வ*ட6ப'டேபா". ெஜயலலிதா ைட றி க! . அரசிய$ வா8ைகய*$ தன! வ*ட6ப'டேபா".ஆ".! அைனவரா%" ைகவ*ட6ப').. க'சிைய. இத ைத(ய"தா தன!யனாக அைன திலி" மQ ). ஆ'சிைய6 ப*க அவ உதவ* இகிற..ஜி.9 ெஜயலலிதா ைட றி க! . இத அசா திய ைத(ய"தா ெஜயலலிதா. எ". மQ ').நியா அகம 69 ..

..ஆகிவ*'டன. அ6ேபா. அவ" மன"வ*') த ெசாத6 ப*ர9ைனகைளSட6 பகி இகிறா .. அ7வள:தா.. பல அதிகார ைமயகைள தாெய$லா" இ$ைல. அதிகப'சமாக அவ .. அவ ெதாடக கால தி$ இ7வாறாக இ$ைல.கா=றி$ கைரதா ேபாய*ன. ஐ +ைற ப தி(ைகயாள கைள9 சதி இ6பா . ஆனா$. ெவ <லபமாக அவைர9 சதிக + இகிற.நியா அகம 70 .‘‘இன!. ஆ". அவ வா ைதக. ஆ& ஆ)க. ஏ? ஒ வார இத8 ேக')ெகாடத= இணக /டைவக-Sட வ*=& இகிறா ! ெஜயலலிதா ைட றி க! . வார" ஒ+ைற ப தி(ைகயாள கைள9 சதிகிேற’’ எ& 2011-" ஆ) ேத தலி$ ெவ=றிெப=ற ெஜயலலிதா ெசானா .. ஊடகவ*யலாள கFட ெநகிய ந'/ பாரா' இகிறா .. வரலா=ைற ெகாTச" ஊ)வ*6 பா ேதாமானா$.

“சின!மா ந'ச திரக.ேதச நல கதி ைக தறி6 /டைவகைள தா உ) தேவ)". க')ைர எ...ெபா.த +: ெசGத.. ஒ ப*ரபல ைத6 /டைவ வ*=கைவ . இைத +ைவ அ6ேபா ஒ வார இத8. ெஜயலலிதா ைட றி க! .நியா அகம 71 .சிவஞான". அதாவ. தா உ) வ ம')ம$லாம$ த ரசிக கF" இைதேய ப(ைரக ேவ)"” எ& ேபசி இகிறா . ெஜயலலிதா- டைவ வ(:க ெத 7மா.? ேகாைவய*$ நைடெப=ற ைக தறி ககா'சி நிக8வ*$ மா.

ஆனா$. ெத(தவ க. “ெத ெதவாக Sவ* வ*=க ேவ)" எபதி$ைல.. இத=காக அவ க. திைரஞான! ஒ பதிைல9 ெசா$லி சமாள! இகிறா .” எ& தயக ட ேக'க.. அதனா$தா. “ச( நா வகிேற. ஒ P'ைட ைக தறி ண*கFட.அத அMபவகைள க')ைரயாக எ.!” ெஜ... ெத ெதவாக தா வ*=க ேவ)மா.. ஆனா$. ெஜ.ேத :ெசGத ப*ரபல" ெஜயலலிதா. அவ க. க-. அத ப தி(ைகய* நிப திைரஞான! ெசான:ட. அத= திைரஞான!..வ..நியா அகம 72 . ெஜயலலிதா ைக தறி6 /டைவ உ) திெகா-ள.. எனெகா சேதக"..?” எபதா....யாகாவ வ*=றா$ ேபா"” எறிகிறா .. அத6 பதி$ இதா. “ ‘ைக தறி6 /டைவகைள தா உ) த ேவ)"’ எ& ெசானவ ெபய சிவஞான".. சி( த6ப.! இைத ெஜயலலிதாவ*ட". இதா காரணமா எெற$லா" ெத(யா./டைவ வ*=க9 ெஜயலலிதா ைட றி க! .. ந. “ச(. எைன ஏ இத=காக ேத :ெசGத...க- ய*" ெத6ெபய சிவஞான" ெத. ேக'ட ேக-வ*.

.ெசற இட" அத9 சமய தி$ ெஜ-: ெநகமாக இத எ. இேபால இெனா ச"பவ+" இகிற. ஏேதா ஒ க')ைரகாக தாேன ெச$கிேறா" எறி$லாம$. அ6ேபா அத6 பட தி கதாநாயக அத இட வதிகிறா . “ஏ ெஜயலலிதா ைட றி க! .. /டைவக.. இ காTசி/ர".” எ& றி6ப*') இகிறா . இறி திைரஞான!.நியா அகம 73 .... வ*வரகைளC" ெத(ெகா) இடெலஸுவலாக நடெகா-வா . அத= ெஜயலலிதா.ெசறிகிறா க-.. இ கவா$. இவ ேக'ட ேக-வ*கF. தாள சிவசக( வ). ெஜயலலிதாைவ ேப'காண9 ெசறிகிறா .வமாக ெத(ெகா). பாலா தயக ட அகி எழ. பாலா எற ப தி(ைகயாள ஒ திைர6பட6 பட6ப*6/ நட"ேபா. “ஒ கா(ய தி$ ஈ)ப'டா$ அைத6ப=றி +. <வாரJயமாக பதி$ ெசா$லிெகாக.. அவ க..... ெஜ. . “இ ேகாய"/ U கா'ட.றி +...’’ எ& ஒ7ெவா /டைவய* சிற6/ றி " வ*ளகி இகிறா . இ ெவகடகி(.

மQ " 200-" ேம=ப'ட வழகைள6 ேபா'ட ெஜயலலிதாவா இ. ஆனா$.? ஆ"..? 2001-" ஆ) ப தி(ைகயாள கைள ஓடஓட வ*ர' தாகிய ெஜயலலிதாவா இ. பதவ* தத அதிகார+" ஒ மன!தைன இ7வள: இ&கமாகவா ஆ".. தா எ.. ெஜயலலிதா ைட றி க! . தமிழக தி தைலயாய6 ப*ர9ைனகள! ேபாதாவ..திக ேதைவய*$ைல” எறிகிறா . ெபP9< வ*')ெகா-ள ேவயதா.எ.நியா அகம 74 .. இைத6 ப*னாள!$ பாலா.மQ "..... ஊடகக.? ஹூ". ஊடகவ*யலாள கைள9 சதி இகலா".. அ தத பதவ*C"... கால+". க-. இவைர ஆகி இகிற! இ6ேபா /டைவ எ$லா" வ*=க ேவடா"தா... ஊடகவ*யலாள க.. யாகாக:" எ.க. இ6ேபா ந.கிற. அ ஒ +த$வ( ேவைலC" இ$ைலதா..திய ஒ க')ைரய*$ பதி:ெசGதிகிறா . இைதெய$லா" பக6பக உைமய*$ ஆ9ச யமாக தா இகிற.எ ெகJ'..

நியா அகம 75 .ச*தியா-டனான ச4ைட! ச( வாக-.... இன! ந6/ தா த எதி கால" எ& அ"+ +: ெசGவ*'டா எ& பா ேதா"தாேன? எனதா ந6/ எ& +: ெசGவ*'டா%". ெஜயலலிதா ைட றி க! .! ஆறாவ அ தியா தி$. வ*'டஇட ேக ெச$ேவா". ப6ப* மQ தான காத$ அவர ஒ7ேவா அ]வ*%" இக தா ெசGதிகிற....

பட6ப*6/ தள தி$ ெஜயலலிதாைவ ேமக6 இ$லாம$Sட பா க +C".ஜி... ெஜயலலிதா தMைடய பதி பட6ப*6/ +த".அைத அவரா$ ைகவ*ட +யவ*$ைல. “சதியா.? ‘ஆய*ர தி$ ஒவ’ பட6ப*6/. அ"+:6 பட6ப*6/ ெஜயலலிதா ைட றி க! . ஆனா$. அத9 சமய தி$. தள தி$ அைமதியாக நா=காலிய*$ கா$ேம$ கா$ேபா') அம / தக" ப இகிறா . அ.. ெவ=& ம(யாைதகளா$ க'டைமக6ப'ட திைர ெதாழி% இ உதவாதாேன. அவ ப த ஆகில இலகியகF" அத9 சமய தி$ அவ இெனாைறC" க=& த இத.. ெமா த கவன ைதC" / தக தி$ வ* இகிறா . அவர கரகள!$ / தக" இ$லாம$ பா க +யா. ஆகில இலகியக-தா. ேதைவய=ற ேபாலி ம(யாைதகைள ற6ப. ஆ". இைத6 பா த:ட தள தி$ இத P த கைலஞ கF9 சகடமாக ஆகிவ*'ட. அவ வகாலாக இத...நியா அகம 76 .ஆ வதைதSட அவ கவன!காம$. எ". அவ க- சதியாைவ அைழ . ப-ள!C"..! ஆனா$.

.. அ"+ ெகாதி எ. எனா$ இன! பட6ப*6/9 ெச$ல +யா” எ& கதிகிறா .. அத= நா ெபா&6ப$ல.....” எ& கெகாகிறா க-. அத= கீ 8பய ேவ)ெமறா$.+/ எ6ப நடெகா-ள ேவ)" எ& ெசா$லிெகா)..? எனா$ இேபாற ெவ=&9 ச'டகF கீ 8பய +யா.நியா அகம 77 ...வ*'டா .! இைத6 ப"ேபா. ெஜயலலிதா வாகன தி +/ சாVடாகமாக6 ப) வண" அைம9ச க- உக.. “ஏ இத ெவ=& ம(யாைதக- எ$லா". சதியா. அ"+வ*ட" இைத9 ெசான:ட. சதியா நிக8 திய ஒ ந.நிைன: வதா$.! ெஜயலலிதா ைட றி க! .தள தி$ சீன!ய க.ட ேபாரா'ட 6 ப*ேப அ"+ இத=9 ச"மதி இகிறா .

.. அவேர. அ தைகய ேபரைப தா / தககள!. 1970-கள!$ ெஜயலலிதாைவ அதிக" ேப' கட திைரஞான!. ெஜயலலிதா ைட றி க! .நியா அகம 78 ..? ஆ". ஆனா$...10 ஒ ேப'ய*$ ெஜயலலிதா இ7வாறாக9 ெசானா . திைர6படகள!$ ேவ)மானா$ அ தைகய நிபதைனய=ற அ/ இகலா". எ6ேபா" / தக+" ைகCமாக தா அவ திைர ைறய* ெதாடக கால திலி இதிகிறா . மாேச ப=றிC" ேபசலா"’’ எகிறா .. அவ க'ட=ற உலக ஞான ைத வழகிய. ஆனா$. ‘‘அவ(ட". அ தைகய அ/ நிஜவா8ைகய*$ இ6பதாக நா கதேவய*$ைல” எ&.. “நா இவைர நிபதைனய=ற அைப உண தேத இ$ைல... இலகியகள!$. வா ைதகள! இ)கள!$ ேதனாேரா. அய லா ேத த$ ப=றிC" உைரயாடலா". ெஜயலலிதா ைட றி க! . / தக" அவ ேதய. கைதகள!$. ஏகிய ேபரைப வழகியதா எெற$லா" ெத(யவ*$ைல.. எனேவா..

உைமய*$.... அத9 சமய தி$ திைரஞான! இெனாைறC" எ. ‘அத6 ெபதா ெவ=றி ெப&வா ’ எ& ச(யாக கண* 9 ெசானா . ெஜயலலிதா ைட றி க! ..? ஆனா$. நா வ*யதா ேபாேன. ‘‘நா/ அரசிய5 வ*தி ேப/!’’ அத9 ச"பவ" இதா. “அய லாதி$ நடத ேத தலி$ ஒ ெப ெவ=றி ெப=றா .நியா அகம 79 .!” எகிறா திைரஞான!..தி இதா . அய லா றி ெத$லா". நம ெத(யாதாேன...அத9 சமய தி$ நடத ஒ <வாரJயமான ச"பவ ைதC" பகி இகிறா . ெஜயலலிதா ேத த$ நட" சில தினகF +ேப.

ஒேவைள. சின!மா: வத ேவ)மானா$ ஏேத9ைசயானதாக இகலா". அைத.. அவ எ6ேபாேம ஆ8மனதி$ அரசிய$ றி அலாதி வ*6ப" இதிகிற. சின!மா: வரவ*$ைலெயறா$ அரசிய% தா வதி6பா ” எ&. வ*திய* பாைத எ& ெசா$லலா". ெஜயலலிதா. “அரசியலி$ த. ஆனா$. இ& ேத த%காக அ$ல உபேத த%காக எகாவ ேமைடய*$ ேபசி ெவF வாகிெகா6ேப. ெப(ய அரசிய$வாதியாக ேவ)" எற ஆைசC" இத. அதா நிக8த.நியா அகம 80 . ெகாTச" அதி Vடமான தைலவ*தி’’ எ&. ஆனா$. ஆ". இ6ப9 சின!மா: வ ந6ேபா" எ& நா கனவ*%" நிைனகவ*$ைல. ெஜயலலிதாேவ ப*/ ஒ ேப'ய*$ ெசா$லி இதா .. இேதா ெஜயலலிதா ெசா$கிறா . அவைடய அரசிய$ ப*ரேவச" அ7வாறான இ$ைல.. நா சின!மா: வராமலிதிதா$.வ*ரமாக இறகி.. எ$லா" தைலவ*திதா.“நா நிைனகிேற.. ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெஜயலலிதா.

அ"மா ெஜயலலிதா ைட றி க! .ஜி. ஆக ேபாகிேற/. எபா.. அவ ஒ6/ெகா-ள மா'டா. ஆனா$.ஆ இதிகிறா . வ'$ .ஆ . அேபால வ'$ . ந.ஆ. ‘நாதா எ".. அவைடய பட ைத6 பா வ*') வ.ஆ . எ& நா சேகாதரன!ட" ெசா$ேவ. அத6 படகள!$ வ" சைடகா'சிக-ேபால. எ சேகாதர" பா வ*)ேவா".ஆ ந த அைன 6 படகைளC" நாM". அவ( அரசிய$ ப*ரேவச ைத9 <லபமாக6ேபாகிற எ& அ6ேபா அவ ெத(திக வாG6ப*$ைல.. ஆFெகா க"ைப எ) ெகா) சைடேபா)ேவா".ஜி.ஜி.தா வர6பா’ .. ந 6 பா இகிறா .நியா அகம 81 .அவ ெச$லமாக கெகாட இத அதி Vடமான தைலவ*திதா. ‘நாதா எ".பல த சைட வவ*)".. இதனா$.தா வர6பா’ .ஜி. ‘‘நா/ எ. ந. “நா ப-ள!ய*$ ப ெகாத சமய"..ஜி. எகF. ெஜயலலிதாேவ ெசா$கிறா ..!’’ அ"+வாக ெஜயலலிதா ப-ள!Sட 9 ெச&ெகாதேபாேத அவ வ*6பமான நகராக எ". எ".

..! ெஜயலலிதா ைட றி க! .. ெஜயலலிதா. ‘Rவா.ஜி.. ஒ காைச எ) 9 < ேமேலேபா').வர6ப.ஆ . எ". ெந)Tெசழியைன ம')" ஓரக'டவ*$ைல.வ சைடைய வ*லவா . எகள!$ ‘யா எ"...நியா அகம 82 ...ஜி.ஆ. நா வ*') தரமா'ேட” எ& றி6ப*')-ளா .ஜி. .. சைடய* காரண ைத அ"மாவ*ட" ெசா$ேவா".. தைலயா’ எ& எகைள ேக').ஆ இட ைத6 ப*6பத= ஆ .எ". எபைத6 ப=றி +:ெசGவா .. உடேன அ"மா. இள" வயதி$ த சேகாதரைனC"தா ஓரக' இகிறா .! ெஜ--காக பட ப(3 ைப ரெச&த எ. யா வர6பா’ . ப*ற". ஹூ"..

ஆ".. தயா(6பாள க. ெஜயலலிதா பட6ப*6/ தள தி$.. இதனா$ அவ ைகேம$ பல கிைட த.நியா அகம 83 .வதா$ எ. சதியா ெசா$வேபா$ நடக ெதாடகிவ*'டா . P த நக க-. இயந க-.கடத அ தியாய தி$ பா ேதா" அ$லவா? ந. வணக" ெசா$வ என அத அைன வ*திகைளC" பழகிவ*'டா . ஆனா$.ட ேபாரா'ட 6 ப*. இவ=ைற எ$லா" அவ ப* 9 ெசGதாரா எெற$லா" ெத(யா.. அைனவ( வ*6பமான ெஜயலலிதா ைட றி க! .

+தலி$ ெஜயலலிதா எ7வளேவா சமாள! 6 பா தா . கதாநாயகிக..ஆைட ேம$ ஆைட ேபா') ந ெகா"ேபா.. அைனவ( கா$கள!%" தமனான ெச6/க- அண*திதேபா.ஜி.ஆ படக-.. அத கா'சிய* ேதைவ கதி ெஜயலலிதா: ம')" ெச6/ தரவ*$ைல.... ைமனJ கி( ள!($ கதாநாயக க.வ வ*ய ெதாடகின. சின!மா:ெகன சில வ*திக- இகிறன அ$லவா. அத9 சமய தி%" அதா நிக8த.நைகயாக ஆகிவ*'டா . ஆ". அவ படக. ஆனா$. ேநர" ஆக ஆக ெவ6ப" Sெகாேட ேபான. அவரா$ ஒ க'ட ேம$ சமாள!க +யவ*$ைல.. தா பாைலவன" மிக க)ைமயான ெவ6ப". அத9 சமய தி$. றி6பாக.நியா அகம 84 . ‘அைம6ெப’ பட6ப*6/ அ6ேபா தா பாைலவன தி$ நடெகாத. எ". ெஜயலலிதா ைட றி க! . அவ ந த அைன 6 படகள!%" ெஜயலலிதாதா கதாநாயகி...ம')" ெமலிதான உைட அண* சிரம6ப') ந ெகா6பா க-.

. அத கதாநாயக ெபயைர ஏதாவ ஒ&காவ ைவ இதிகலா". ெசறவ வர தாமதமாகி இகிற. அ"மா மதக".இைத யா(ட" ெசா$ல ேவ)" எ&" ெத(யவ*$ைல.நியா அகம 85 .ஆ பா வ*'டா .ஆ பட6ப*6ைப ர ெசGவ*'). “எ". வாகன" ெவெதாைலவ*$ இததா$.!” எறா .ஆ திைரய*$ ம')" அ$ல..ஜி. ேகாபமைடத எ".ஜி.. இைத6 ப*ன ஒ நிக8வ*$ நிைன:S த ெஜயலலிதா. எேக ெஜயலலிதாவ* ெச6/ எ& ெகாTச" ேகாபமாக தா ேக'கிறா .. ெஜயலலிதாைவ வாகன"வைர Uகி9 ெசறிகிறா ......ஜி. அைத எ)க ஒ நபைர அM6ப* இகிறா . அ வாகன தி$ இகிற எ& ெத(த". இைத எ".F" ப'யலி$.. நிஜ தி%" நாயகதா.! ெஜயலலிதா ைட றி க! .? ஆனா$. அ"மா உணவக" என ந. அ"மா உ6/..

இ ேகரளாவ*$ நா சதி த பழ ெசா$லிய..11 “அ/".” . ஆமாவ* ெவ=றிட ைத அககார" நிர6/".நியா அகம 86 . ெஜயலலிதா ைட றி க! .“நா வா8ைகய*$ எ&ேம நிபதைனய=ற அைப உண தேத இ$ைல” .. தன!ைமC" ஒவைர வைத"ேபா. இத இர) வ(கைளC" ெபா தி6 ெஜயலலிதா ைட றி க! .இ ெஜயலலிதா சில ஆ)கF + அள! த ேப'ய*$ Sறிய..

இரடா" வார"தா ெஜயலலிதா ெசறிகிறா .” எற வாசககைள த ேப9சி$ அதிக" பயப) தி இகிறா எ& /(C". எனா$.. அதிகார தி <ைவைய கட ப*ற உடான இ$ைல.. அவ அரசிய% வத ப*ற.பகள!$ ஒ வார இத8. மேனாரமாைவC" அைழ 9 ெச&.+தலி$ ெஜயலலிதாைவ அ]கி இகிறா க-.. அத ப தி(ைகயாள(ட" “+த$ ெஜயலலிதா ைட றி க! . நா. அவ நைகயாக இதேபா" இ7வாறாகதா இதிகிறா .த தி'டமி'ட. திைர6பட ப*ரபலகைள தா8வாக பற" சி& ரக வ*மான தி$ அைழ 9 ெச&. அதனா$ நக <ள!ையC".நியா அகம 87 .. ஆனா$.. ஏ ெஜயலலிதா. ெஜயலலிதா:" சேதாஷமாக ச"மதி இகிறா . ஆனா$. அவ க.பாக-.தி இகிறா க-. கைடசி ேநர தி$ அவரா$ வர இயலாம$ ேபாG வ*'ட. எ.“ எ தைலைமய*லான. +த$ வார ெதாடைர எ. இத அககார". அவ +த$வார தி$ இெனாவைர அைழ ெசற ெத(யா. இத8 வத:ட ேகாபமாக . அவ கள! அMபவகைள ெதாடராக எ. ப*ன .

! நிைல ைல*த ெஜ.தி இகிற.. அ/காக ஏகிய அவ( தன!ைமC" Sட காரணமாக இதிகலா". ஏ இ6ப உ'கா ெகாகிறாG. கேள.? ஒ ெஜயலலிதா ைட றி க! . திைர6பட தி$ நக ெதாடகியேபா. இைத ேமேலா'டமாக பா தா$.. ‘அ"+. ெஜயலலிதா எத ஒ சி& வ*ஷய தி%" ஈேகா:ட இதத=.... இைத ஏ என!ட" ெசா$லவ*$ைல.பயண" எMைடயதாகதா இக ேவ)" எ& நிைன ேத. ஆனா$.. எத6 /டைவைய க' ெகா-ளலா" எ& அலமா(ய*$ உ-ள அ தைன /டைவகைளC" ைவ ெகா) ப(தவ*6ேப....! இ6ேபா அசா திய +:கைள எ)" ெஜயலலிதா..? எ6ேபா" ப*ரபலகள!ட" இ" ஈேகாதாேன எ& ேதா&".. ஆனா$. +த$ பதிய*$ ேவெறாவைர ைவ எ. இைத அவேர ெசா$லிய*கிறா . இ சாதாரணமான தாேன. ஒ /டைவைய ேத ெத)க Sட அ7வள: திணறிய*கிறா .. “எத6 ெபா நிக89சிய*%" கல ெகா-வத=6 /ற6பட எ]" நா.?” எ& ேகாபமாக Sறிய*கிறா .நியா அகம 88 ...

எ6ப ெப(ய கா(யகைள கவன!க6 ேபாகிறாG’ எ& ெச$லமாக க ெகா)..க- அண*C" ஆைடைய Sட உகளா$ ேத : ெசGய +யவ*$ைல. ஆ".. ெகாTச" க=பைன ெசG6 பாக-.சி& கா(ய தி$ Sட கவன" ெச% த +யாத ந. ெஜயலலிதா தMைடய 23-வ வயதி$. அவேர ஒ /டைவைய எ) தவா . ந.. திைசவழி ெத(யாம$ தா நிறா .. உக.. உகF எ6ப இ"? நிைலைலதாேன ேபாவ .நியா அகம 89 .. அத சமய தி$ உகFகான +:கைள எ)6பவ இற ேபாகிறா . அவ எ$லா" அ"மாவாகதா இதிகிறா . க-...! ெஜயலலிதா ைட றி க! . ஆ"..வா8ைகய*$ எ$லா +:கைளC" இெனாவ எ)கிறா .. த அ"மாைவ இழத:ட ெவ&ைம அவைர க7வ*ய.

“அ"மா தா என எ$லா". அவ தா எனகாக

எ$லாவ=ைறC" கவன! ெகாடா . என அத

சமய தி$ எ:ேம ெத(யா... எ வகி கண, எ

ச"பள", கா$ஷ,', காேசாைல ைகெய. , வமான வ(

எ7வள: க'ட ேவ)"... வ'$
, பண*யாள க- எ7வள:

என எ:" ெத(யா.... ைகய& ?ழலி$ நிேற. ஒ 

ழைதைய கைண க' கா')- வ*'ட ேபால

இத...” எ& அவேர ஒ ேப'ய*$ பகி இகிறா .

இ- Rசிய இத தன!ைமய*லி த"ைம மQ 'பா க-...

அ"மாவ* ேபர/ கிைடகாவ*'டா%" பரவாய*$ைல...

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 90

ைறதப'ச" அபாவ தன கிைட" எ& அவ

ந"ப*ய உறவ*ன கF" அவ காய ைததா ப(சாக

ததன . ஆ", ஒ ெநக சமய தி$, அவ கF

ெஜயாவ* நலைனவ*ட... அவ( ெசா மQ தா +.

கவன+" இதிகிற.

மயகிய ெஜ... பதறிய எ.ஜி.ஆ....!

ெசற அ தியாய தி$, அைம ெப பட6ப*6ப* ேபா,

ெவய*லி$ இ ெஜ-ைவ காக எ".ஜி. ஆ அவைர Uகி

ெசறா எ& பா ேதா"தாேன...? அேபால, இெனா

ச"பவ+" நிக8 இகிற. ஆ", ெஜயலலிதா ஒ

சமய" க)ைமயான டய'$ இதா . அத ப*

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 91

வ*ைளவாக, வ'$
, / தக" ப ெகா"ேபாேத

மயகி வ*. வ*'டா . வ'$
, உ-ள ேவைலயா'க-,

உறவ*ன க- எெனனேவா ெசG பா " அவ எழேவ

இ$ைல. அவ கF6 பத=றமாகிவ*'ட... என ெசGவ

எ& ெத(யவ*$ைல. ெஜயலலிதாவ* ேமேனஜ

தகவ$ ேபாகிற... அவ உடனயாக எ".ஜி. ஆ தகவ$

ெத(வ*கிறா . எ".ஜி.ஆ உடனயாக ெஜயலலிதாவ*

வ')
, வ, அவைர ம வமைன அைழ 

ெச$%" ஏ=பா)கைள ெசGதா .

இத பத=றமான ?ழலி%" ெஜயலலிதாவ* உறவ*ன க-

சில , வ'$
, உ-ள +கிய பNேரா சாவ*ைய யா ைவ 

ெகா-வ எ& தகF- சைடய*') இகிறா க-.

இதி$ தைலய*'ட எ".ஜி.ஆ , சாவ*ையதா ைக6ப=றி,

ெஜயலலிதா ணமைடத ப* அவ(ட" ஒ6பைட 

இகிறா . நடத ச"பவகைள ேக'ட ெஜயலலிதா

ெநாதா ேபாGவ*'டா ...!

இத ச"பவ" தா, ெஜயலலிதா, எ".ஜி.ஆைர +.ைமயாக

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 92

ந"ப*யத=", த உறவ*ன கைள த-ள! ைவ தத="

+த$ காரணமா இதிக ேவ)"...!

பட6ப*6/ தள தி%" ச(. எ".ஜி.ஆ , ெஜயலலிதா மQ அதிக

அகைறயாக இதிகிறா . அைத ெஜயலலிதாேவ, தா

அள! த ேப' ஒறி$ பகி திகிறா .

ெஜயலலிதா வா ைதகள!லிேத,“ ‘கண எ காதல’

பட6ப*6ப* ேபா ஒ நா- காைல அவகான கா'சிக-

+வைடவ*'டதா$, கா($ ஏற6 ேபானவ (எ".ஜி.ஆ ),

“ம தியான" என எ)க6 ேபாகிற, க-?” எ& ேக'டா .

“ெஜயலலிதா மா6 பய*$, சகர நா=காலிய*$ உ)

வ*." கா'சி...!” எறா இயந . உடேன எ".ஜி.ஆ காைர

வ*') இறகிவ*'டா . “அைத எ)" ேபா, நாM"

இகிேற. அ ெகாTச" (Jகான...! அத ெப

வ*.வ*'டா$...?” எ& ெசா$லிெகாேட அ&

எகF உதவ* ெசGய வவ*'டா . அ& +.வ",

பட6ப*6/ +C" வைர எகFடேனேய இதா ...”

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 93

அ/காக ஏகிய ெஜயலலிதாவ* ஆமா:,

உைமய*$ இத அகைற அளவ=ற சேதாஷ ைத

ததிக ேவ)".

இதனா$தா ப* தா அள! த ஒ ேப'ய*$ ெஜயலலிதா

இ7வாறாக ெசானா , “அவ (எ".ஜி.ஆ ) தா என

எ$லா". அவ தா எ தைத, எ தாG, எ நப , எ

வழிகா', எ ஆசா... எ$லா" அவ தா” எ&.

ஆனா$, அேத எ".ஜி. ஆ தா, ப* ெஜயலலிதா ேபாயJ

கா ட வ')
, ேயறிய ேபா, அத நிக89சிய*$

கல ெகா-ளாம$ தவ* தா . ஆ", எ".ஜி.ஆ ,

ெஜயலலிதா வ')
, கிரகப*ரேவச தி$ கல

ெகா-ளவ*$ைல, அவ அள! த ப(< ெபா- ம')" தா

ெசற...!

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 94

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - 12

மிக:" உ&தியாக இ6ப எத பலைனC" தராஅதிக ...

காயகF", பகF" ேவ)மானா$ ப(சாக

கிைடகலா" எபா ெத ஆஃ6(க கைலஞ கேயாJ.

அவ த எத வலிய*லி வா ைதகைள எ) 

இைத வ தா எ& ெத(யவ*$ைலஆனா$ ., இத

ெசா=க-, ெஜயலலிதாவ* வா8: மிக9 ச(யாக6

ெபாதியஆ" ., ெஜயலலிதா, த திைர உலக வா8வ*$

அMபவ* த எ$லா வலிகF", அவைடய உ&தியான

ப/தா காரண"ஆனா$ ., அேத உ&திதா அவ த

வலிகள!$ இ மQ ) வர:" உதவ*ய.

ஆ@ைம ெச&த எ!...ெவ 4ெட;*த ெஜ ...ஆ..ஜி.

திைர உலகேம திரத ெஜயலலிதாவ* /மைன

/வ*ழா: எ"ஆ வரவ*$ைல எ& ெசற .ஜி.

....அ தியாய தி$ பா ேதா" அ$லவா? அத= ஒ

காரண" இதஆ" ., எ"ஆ .ஜி., தைன ஆFைம

ெசGகிறா , த <ததிர தி$ தைலய*)கிறா எ&

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 95

ஜி.. ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெஜயலலிதா த வ') .ெஜயலலிதா அ6ேபா நிைன தா அதனா$ ஏ=ப'ட மன .நியா அகம 96 .ஆ . அத வ*ழாவ*$ பேக=காம$. அ) த நாேள ஒ <வாரJயமான ச"பவ" நிக8த. காVமQ ($ ஒ திைர6பட பட6ப*6ப*$ கல ெகா-ள ேவ இதஅத=காக வ*மான தி$ + பதி:" .. கிரக6ப*ரேவச அ) த நா.ெசGய6ப') இத இைக அ) த .ஜி. ெஜயலலிதா வ*மான" ஏறிய ப*ற .வ த தினா$ தா எ". அேத ேநர" மன" ேக'காம$ ப(<6 ெபாைள ம')" அM6ப* ைவ தா ஆனா$ .தா பா தா த இைகய*$ எ"இ ஏேத9ைசயாக நடததா அ$ல . ஆ ..

ெத(யா? ஆனா$. இதா நிக8தஜிஆ" .. எ"ஆ பட தி பட6ப*6/ நட ெகாத .. எ"ஜி. எ"ஆ தMட ெஜயலலிதாைவ அைழ ெகா) . அவ" அேத வ*மான தி$ பயணமானா : என ெஜயலலிதா . காைத கிழி" ச த" ேக'டா%".ஜி. ந த பட தி கதாநாயக சிவாஜி அத .எ" .ஆ ேவெறா பட தி$ பட6ப*6/ . ெஜயலலிதா ைட றி க! ..எ" . ெசா$வ எ& ெத(யவ*$ைலகடலி ேம=/ற தி$ .. தள திலி ஏற தாழ60 ைம$ ெதாைல:ஆனா$ . காVமQ ($ வ*மான" இறகியேபா.? அ ேபால.. அைமதிய* இ&க" ைறதஇ . வ*மான தி சிறக- ச த ைத கட இவ-F" ஒ அைமதி நிலவ*ய.நியா அகம 97 . அதனா$ . ஆ8கடலி$ ஒ அைமதி நில:ேம.. வ*மான" ேமேல பறக பறக. காVமQ ($ ெஜயலலிதா: ேவெறா இட தி$ பட6ப*6/. +=றாக சகஜ நிைல தி"ப*னா க-.காVமQ ($ பட6ப*6/ இத.வ" மQ )" ேபச வகினா க-.ஆ( தி'டமி'ட ஏ=பாடா எெற$லா" ..பட6ப*6/ தள". ெஜ..ஜி.ஜி..

. அத நாடக ைத . . மிக:" ப*ரபல" அைடத கி%" தக.ெஜயலலிதா:" இத= இ+க ட ச"மதி தா . ெஜயாவ* வழியானஅ .வர வகிய .ஜி..தா அவ வலியாக:" அத சமய தி$ ஆன தன!யாக ஒ நாடக அண*ைய உடாகி.ஜி.ஊ($ அரேக=ற9 ெசா$லி உலெக இ அவக◌ு அைழ6/க.அ$ல எ" .அத நிக8: எ" .நியா அகம 98 . உலக தமி8 மாநா) சிக6R($ ஒகிைணக6ப'டஆ தா...அத=கான + பண ைதC" ெப=றா அத சமய தி$. ெஜயலலிதா நா'ய நாடக" அரேக=றி ெகாதா அத .. ெஜயலலிதா ைட றி க! . எ"தா ஆ( +:. ெஜயாவா$ எ:" ெசGய +யவ*$ைலயா எ& ெத(யவ*$ைலஆனா$ . ெஜ பட6ப*6ப*$ கல ெகாடா .+யவ*$ைல60 ைம$ அத ப-ள தா பதிய*$ பயண" ெசGதா.நாடக.ஜி.ெச& வ*'டா தின+" ஏற தாழ . இைத ெஜயலலிதா வ*"ப* தா ெசGதாராஆ( . வ=/& தைல மQ றி.ெஜயலலிதாவா$ ம& 6 ேபச . ..

வாகிய +பண ைதC" தி"ப த வ*'டா . அ ம')ம$ல. ெஜயலலிதா என நாடக அரேக=ற" இகிற. எ".ைவC" இதனா$ ேகாபமைட கைல வ*'டா .எ" ..எனா$ வர +யா எ& ம& தா . த நாடக . ெஜயலலிதாைவC" தMட உலக தமி8 மாநா') வமா& அைழ தா .சிற6/ வ*தின ஆ .. ஆனா$. த ெமா த தி'ட ைதC" ர ெசGவ*')..நியா அகம 99 .ஜிஆ( அைழ6/ .ஜி. நா'ய அரேக=ற ெச$ எ& வ=/& தினா இதனா$ ேகாபமைடத ெஜயலலிதா . சிக6R(லி ந. ஆனா$. க'டைளயான . ெஜயலலிதா ைட றி க! .

இத ேகாப+" ெவநா'க.. வ*'டா ெஜயலலிதாஆனா$ . இகிற ஒ உறைவC" இழக ண*ய மா'டா அ$லவா. எ... எ)கிறா எறா$..? ஆனா$.ெகாதிகிறா . ஒ ரசிக ...அைன ைதC" இெனாவ . தன யாேம இ$ைல எ& உண" ஒவ .ெநகி8திகிறா . .<வாரJயமான ச"பவ ைத பகி இதா கதமாக எ. ஒவ ேகாப" வர தாேன ெசGC"ெவெட..தினா அதி$ தன நிக8த ஒ . நம இ6ேபா மிக:" இ&கமானவராக ெத(கிறா அ$லவா ெஜயலலிதா. நைக9<ைவ உண :அவ(ட" த"ப* இதிகிற.? அ தைகய மனநிைலய*$ தா அ6ேபா ெஜயலலிதா இதிகிறா . வா தவறாதவராக இக ேவ48!..தி ெதாட ெஜயலலிதா: ஒ கத தி$ . திைர6பட ைறய*$ உ9ச தி$ இத ேபா இ7வாறானவராக இ$ைல . “உகைள ெஜயலலிதா ைட றி க! .பகள!$ ெஜயலலிதா..நியா அகம 100 . ' ஆனத வ*கடன!$' ஒ க')ைர எ..கவ*$ைல.ஆ" த" +:க..ந....

நியா அகம 101 .. அவ பதி$ கத ைத. .. . .. இ7வாறாக ெஜயலலிதா எ. த=ெகாைல ெசG ெகா-ேவ...இேபால நிைறய கத" வகிற எ& க) ெகா-ளாம$ வ*')வ*'டா சில நா'க.அேத /ராண"“உகைள திமண" ெசG ெகா-ள வ*6ப"இத ேததி.-ேவெசG ெகா” எ&... அேத நப(டமி கத"மQ )" ...திமண" ெசG ெகா-ள வ*6ப"இத ேததி... . ...... .நக கிற .ச"மதிகா வ*'டா$ த=ெகாைல ெசG ெகா-ேவ” எ& ஒ ேததிைய றி6ப*') எ.ளவ*$ைலெஜயலலிதா:" இைத ெப(தாக எ) ெகா- அதி$ இ:" ஒ& ....நப(டமி கத" வகிற “எைன திமண" ெசGய ச"மதிCக-இ$ைலெயறா$ த=ெகாைல . . இ6ேபா" ெஜயலலிதா க) ெகா-ளவ*$ைலமQ )" அேத ..நா'க. ெஜயலலிதா ைட றி க! . கழி மQ )".தி இகிறா .தி இகிறா .” எ& மQ )" ஒ ேததிைய றி6ப*)கிறா ......ச"மதிகாவ*'டா$ . “என கணவராக வர ேவயவ ெகா) த வாைக கா6பா=ற Sயவராக இக ேவ)"ம=ற .

நியா அகம 102 . க-” ... ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெஜயலலிதா ைட றி க! . மQ )" ப*றகிற.ெசான வாைக .ெகா-ைககைளவ*ட இ தா +கிய" நா மணக மQ )" மQ )" மQ &" உகைள எ6ப ...ஒ /ெமாழிைய க="ேபா...+C"?” ஆ" அ6ேபா இ தா .ெஜயலலிதா!..இ ெச யர< பழெமாழிஉைம .13 “ந9 க...

. அேதேநர" .நியா அகம 103 . அவ கள! பபா'ைட. அவ கள! இலகிய ைத ந"மா$ <லபமாக6 /( ெகா-ள +C" . ந"மிட" இெனா வா8ைகைய ெகா) வ திண* தா$... இ$லாம$. இெனா வா8ைக வாழ ேவ)" எற ேதட$ ந" ஆமா: இக ேவ)"இ7வாறாக .இெனா வா8ைகைய நா" வாழ +C". இய$பாக நம அத வா8ைகய* மQ வ" காத%" இ$லாம$ ேபாேம அறி நி9சய" எத நைமC" ப*றகா. அத ெமாழி ேப<" மகள! வா8வ*யைல. அதPல" நம இெனா பா ைவ கிைட" .. ெஜயலலிதா ைட றி க! . அத இெனா ப*ற6/ எப ந" வ*6ப தினா$ நிகழ ேவ)".தாேன? ந" தாG ெமாழிைய தா இெனா ெமாழிைய க="ேபா...

ெஜயலலிதா ைட றி க! . 2007-" ஆ) உ தர6 ப*ரேதச தி$ நடத ஒ S'ட தி$ மிக சரளமாக இதி ேபசியேபா.. ெத% ஹிதி. அேபால ஒ +ைற. ஆகில" ஆகிய ெமாழிகைள சரளமாக ேபச +C".. அத ேமைடய*$ இத +லாய" சிேக வ*யதா ேபானா .நியா அகம 104 . ஆதிராவ*$ நடத ஒ S'ட தி$ அவ ஆகில தி$ உைரயா=ற ெதாடகினா ெப" . அவரா$ எத த)மா=ற+" இ$லாம$ மைலயாள".கதி கதி க:Bெகா4ட ெத5 ! ெஜயலலிதா றி எ$ேலா" வ*ய" வ*ஷய" அவ( ெமாழி ஆFைமதமி8 தவ* . கனட".

ப*ற கனட" ெபகH($ கழி ததா$ அவ அத ெமாழிC" தமி8 . தா பா$ய வயைத ைம? ம=&" . அேத ேநர தி$ ம=ற ெமாழிக. ச 9 பா ப-ள!ய*$ ப தகால தி$ தமிழி$ ேபச தா த)மாறினாேர தவ*ர. கனட" ஆகிய P& ெமாழிகைள தவ*ர ம=ற ெமாழிகைள எ$லா". ஆகில". ைம?($ சி& வயதி$ சில காலக.இய$பாக வத. சி&வயதி$ ெம'( ப-ள!ய*$ ப ததா$ அவ ஆகில" <லபமாக வதஇM" ெசா$ல6ேபானா$ .க=ற ப*னண*ைய அவேர +ெபா+ைற அள! த ேப'ய*$ பகி திகிறா ..வ*6ப தினா%" Sட தா" ெமாழிக. ச'ெட& ெத%கி$ உைரயா=ற வகி வ*'டா . அவ திைர உல வத ப*ற தன ேதைவய* கதி க=றைவ ...“தமி8 என தாG ெமாழி . ஆகில தி$ சரளமாக ேபசினா .வைர இததா$ ெஜயலலிதா ைட றி க! ...எண*ைகய*$ S இத பாமர மகF ஆகில" /(யவ*$ைல எபைத உண த அவ .மQ தித !.நியா அகம 105 . அவர வா ைதகள!லிேத .

Uக கலக தி$ தா வ6/9 . ‘என ெத% ெத(யாேத!’ எேறஅவ க.6/வா க- அ ம')ம$லாம$ . ந$ல Uக தி$ இ6ேபஎைன வ'$ .” அேத ேநர" அவ ெத% க=ற கைத மிக <வாரJயமான.நியா அகம 106 . ெத% ஆசி(யைர என ெமாழி க=ப*க பண*யம தி .அ வ'$ .ெச$ேவ.உடனயாக .நாM" அத=6 பலமாக பதி$ அள!6ேப . . ெத% ப' ஏதாவ என ேகாப" வ"ப ெசா$லி9 சீ வ*)வா .. அ6ேபாெத$லா" நா மிக:" சேகாஜியாராவ நா% வா ைத ேபசினா$ . ேவைலயா'கFடM".. ெஜயலலிதா ைட றி க! . அக" பக தி$ உ-ள சி&மிகFடM" ேபசி6 ேபசி கனட ைத க=& ெகாேட.வ*'டா க.எ..அைதC" அவேர ெசா$கிறா .தின+" காைல ச(யாக ஆ& மண* அத ெத% ஆசி(ய வவா நா அத சமய தி$ . நா ஒ வா ைத தா பதி$ ேப<ேவ. “ நா ‘மன<ல% மமத%’ எற ெத%6 பட ஒ6பதமாேனஅ6ேபா தயா(6பாள கள!ட" . தா.

ேம%" சீ)வா நா க த .6ப க தி க தி க=& ெகாடதா ெத%இதனா$ இர) .. மாத தி$ க=க ேவய ெத%ைக <மா நா=ப நா'கள!ேலேய க=& ெகாேட” எ& தா ெத% க=ற அMபவ ைத பகி திகிறா .ெத%கி$ அத= எ7வா& பதி$ அள!க ேவ)" எ& Sறி. ெஜவ(/ அழ றி ! ெஜயலலிதா ைட றி க! .. ெப(ய ரகைளயாகி வ*)"இ நா . அவ க த.நியா அகம 107 .

அவேர ெசா$கிறா ... ஷ"மிகR . திg6 மா . “அ&பகள!$ ஏேதா ஒ ெபா நிதிகாக வட இதிய கி(ெக' ந'ச திரக-. .வதிதா க-அவ கள!ட" .நியா அகம 108 .. ராLகR .ெகா-ளலா". ஆ'ேடாகிராஃ6 வாக ஒ ^பாG எ& அ6ேபா நாM" எ ேதாழிC" .அறிவ* திதா க- ேச ^பாG ெகா) ந'ச திரகள!ட" ைகெய.இ6ேபா ேவ)மானா$ ெஜயலலிதா தைன மிக:" இ&கமானவராக கா' ெகா-ளலா"இய$பான த . மாலா சிஹா ேபாற ப*ரபல ந'ச திரக. வ*6பகைள தன-ேளேய ைவ R' ஆனா$ . ெதன!திய ந'ச திரகFட ேச ேந Jேடய தி$ கி(ெக' வ*ைளயானா க-அ6ேபா .?” ெஜயலலிதா ைட றி க! . ப* தமான வ*ைளயா') கி(ெக' வரராக ... த பதிம வயதி$.வாகிேனா"இைத எ6ப எனா$ மறக +C". நா( காராட" இதிகிறா க-. அத வயேக உ(ய அப*லாைஷகFட தா ெஜயலலிதா இதா அவ வ*6பமான நகராக ஷ"மி கR" .

. ேமக6 கி'ைடC" ெநகமாகி அழ பா தஆ" .ெஜயலலிதா: த சி& வயதிேலேய தைன அலக( ெகா-வதி$ அலாதி வ*6ப" இதிகிறசி& வயதி$ சதியா: ெத(யாம$ . ந6ப*$ ப*ஸியான ப*. ‘கிள!ேயாபா ரா Jைட$’ எ& ெபய" ைவ தா அத . “கிள!ேயாபா'ரா பாலி$ ள! த ேபால நா உட"/ +.. அழ றி6ைப அவ( வா ைதகள!ேலேய ேக'ேபா"......வ*தவ*தமாக அலக( ெகா-ள தாேன ேவ)" ெஜயலலிதாேவ ஒ +ைற த அழ றி6ைப பகி திகிறா அத அழ றி6/ அவ . வ*6ப" இகிறேதா இ$ைலேயாதைன . !. சதியாவ*ட" அC" வாகி இகிறா ஆனா$ . அவ( ேமக6 பாைஸ திற தைன அலக( இகிறா இத=காக .. கால" அவைரC".நியா அகம 109 .. அ சிறி ஊறிய ப*ற பய* த" மாைவ ேதG ள!6ேபஅேபால .வ" ெவெணைய ேதG .. +க" ெபாலி:ட வ*ளக வ*ளெகெணைய ெஜயலலிதா ைட றி க! .

? ெஜயலலிதா ைட றி க! . நி9சய" உக..+க" மிள!"... ெப என எத ேபதகF" இ$லாம$ அைனவ" ப*ப=ற ேவய" Sட.... அ மிக:" எள!ைமயான அழ றி6/ தாஆ .. ரறி6ைபC" பகி திகிறா◌். அ ம')ம$லஅவ அ6ேபா இெனா அழ . அத அழ றி6/ இ தா...ேதG 9 சிறி ேநர" ஊறின ப*ற ப9ைச பய*ைர அைர ேதG க...” உைமதாேன.UGைமயாக ைவ ெகா-Fக.:ேவ” எ& றி6ப*')-ளா ..கி$லாம$.நியா அகம 110 . “மனைத அ... ழ6பமி$லாம$ .

ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெஜயலலிதா ைட றி க! . அதா உக.வ*ள அ$ல .14 மC )" ஒ பழ ெசா$லாடலி$ இேத வகிேற ...இ பர"ப*ள" பதிய*$ நா சதி த பழ ஒ மிக ந.ட உைரயாட%6 ப* Sறியஇத ெசா$லாட$ மிக9 ச(யாக .“உகள ஆ8 மன வ*6பக-தா உகைள இயகிற.ஆFைமைய த.ஆ8 மன வ*6பக..நியா அகம 111 . அ தா பாைத” . மான!கிற .

“நா-ேதா&".அரசியலி$ +. ெஜயலலிதா: எ6ேபாேம அரசிய$ மQ ஆ8 மனதி$ வ*6ப" இதிகிறஅத வ*6ப"தா அவைர . இயகியேபா". அரசிய$ மQ தான அவர காத$ உய* 6/ட தா இதிகிற.. பட6ப*6/.?’ எ& ேந காணலி$ ேக'க6ப'ட ேக-வ* எத ம. அதா அவ ஆFைமைய .இயகி இகிற அத வ*6ப" அைம ெகா) த . “நா சின!மா: வராவ*'டா$.பாதி P9< காணாம$ ேபாG வ*)கிறஇM" இத= .ெஜயலலிதா: ெபாதி6 ேபாகிற.க. நா'ய6 பய*=சி இவ=ைற எ$லா" +6பத=.. P9<ட ஈ)பட6 ேபாவதாக ேக-வ*6ப'ேடா" உைமயா..நியா அகம 112 .” எறா சின!மாவ*$ ப*ஸியாக . ‘ந.6ப%" இ$லாம$ இ7வாறாக பதி$ அள! திகிறா .வவைம திகிற பாைதய*$ பயண* தா அரசியலி$ அவ இத உயரகைள ெதா'ட◌ு இகிறா .ஆ" . ெஜயலலிதா ைட றி க! . உட=பய*=சி.. அரசிய% தா வதி6ேப.. அவ நக ெதாடகிய கால தி$ அள! த ஒ ேப'ய*$.

. P9<ட அரசியலி$ திக எ7வள: கால" ஆேமா?” எ& த அரசிய$ அப*லாைஷகைள நயமாக ெவள!6ப) தி இகிறா .பகள! !.ஜி.எ" .நியா அகம 113 ..ஆ"... அெம காவ( நிகD*த ச*தி ! நா" ஏ=ெகனேவ பா ேதா" தாேன . ெஜயலலிதா:" அ7வ6ேபா மனகச6/க- எ..வெம& ெஜயலலிதா ைட றி க! .ேம$ ‘த"’ ேச ெகா) +.

. !. ெஜயலலிதா அவ தா மன!த.ம திய*$ எ. அெம(காவ*$ நிக8த ஒ சதி6/ தா இத= காரணெம&ஆ" . அத காலக'ட தி$ அவ க. இதவ க-. அ6ேபா ஒ பண*யாக அெம(கா ெசறிதா அேத .நியா அகம 114 .. உ(ைமர$. ....எ& தா ந"ப*னா க-ஆனா$ .த க ேவ&பா).◌ு ம')" ெத(திகிற... எ"ஆ .எ" .ஜி.ந'/ +ைபவ*ட இM" இ&கமான எ6ப இ நிக8த? எ& அனவ" ழ"ப* ெகாகஇவ" ெநகமானவ கFக .. உலக" <=&" வாலிபன என ெவ7ேவ& கதாநாயகிகFட ந ெகாதா அத சமய தி$ அவ கF ெநகமாக .ந த படகைள பா தாேல இ /(C". ஒ ெப(ய இைடெவள!ையேய இவ" ம திய*$ ஏ=ப) தி இகிற.சமய தி$ ெஜயலலிதா:" காVமQ ெச$%"ேபா ெஜயலலிதா ைட றி க! .ஜி... அனவ" ஆ9ச ய6ப)"ப இவ" மQ )" இைணதா க-இவ" இத . சி ரா ெபள ணமி என ந ெகாகஆ . இவ" ப*( வ*'டா க...

.ப* ஆனா .? அ ேபால எேத9ைசயான சதி6பா எெற$லா" ெத(யாஆனா$ .ரசிகவ*$ைல இதவ க- அத வாG6ைப . எ"ஆ அ) த நிைலய*$ ..◌் . வ-F" இத க ேவ&பா)க. அ இவ" ெபாவான நப க..ெஜயலலிதாேவ ஏ=ப) திC" ததா மC 48 ைளத க ேவBபா8! ெஜயலலிதா ைட றி க! ...சதி6/ இ இத9 சதி6/6 .இவ" எேத9ைசயாக ஒேர வ*மான தி$ ெசறா கேள.ப*தா ெஜயலலிதா அதி+கவ*$ இைணதா ெபா&6/ வதா .சில மன" வ ..நியா அகம 115 .கைளய காரணமாக இதிகிற . அத சமய தி$ ெஜயலலிதா அெம(காவ*$ உட$ பமைன ைற6பத=கான சிகி9ைசகாக ெச& இதிகிறா . இைத க'சிய*$ அ6ேபா.. ராLயசபா எ"ஆனால .இவைரC" சதிக ைவ திகிறா க-◌ி') இவ" அ ெவேநர" ேபசிய*கிறா க-இத ..ஜி. இவைரC" மQ )" .ப*(க ஒ வாG6/காக கா திதா க- .

அணாைர எ"ப* யாக .1984 -" ஆ) மா 9 மாத" 24 -" ேததி ராLய சபா உ&6ப*னராக ெஜயலலிதா நியமிக6ப'டா அவ . இதி$ என +கிய வ" இகிற எகிற. ராLயசபாவ*$ ஒக6ப'ட இைக185.ஒ& ேபால இகவ*$ைல .ஒ&ேபால தாேன இத அத6 /லைமதா ெஜயலலிதா ைட றி க! .நியா அகம 116 .. களா. ல6 /லைமC" ஆகி ." ஆ)...? இேத இைக தா 1963. இதேபா ஒக6ப') இதஇைக ம')" ...

. .? இறி 6 ேபச அவ அM6ப*ய ெஜயலலிதாைவஆ" . இதிரா காதி இத ெஜயலலிதா ைட றி க! . எ7வள: .ஜி. ஆ=ற$ ெஜயலலிதாைவ இதிரா காதிய*ட" .ப*..வ*ரமாக எதி த பதிய*லி வத ஒவ சக வட இதிய எ"கFட அவ கள ெமாழிய*$ .. ச( வ*ஷய வேவா". ேபசிய. அறி:"..அம')ம$லாம$ இதிC" அவ ைகெகா) த இதிைய த.ெஜயலலிதா: உதவ*யசரளமான ஆகில தி$ ேபசி ..எ" .அ எ$ேலாைரC" திைகக ைவ தா . அவ கF இவைர ெநகமாகிய. அதள: அ6ேபா ெஜயலலிதா க'சிய*%".ெநகமாக உதவ*ய அத சமய தி$ காகிரJ. ஆ=ற%" ஒேர இட தி$ இ6பைத காகிேற” எ& அத சமய தி$ எ"யாக இத -ப*. ம திய*%" ெச$வாகாக இதா .நியா அகம 117 . “நா அழ". Vவ சி மன"வ*') /கழ:" ெசGதா இத ெமாழி .காகிர<ட S'டண* ைவக வ*"ப*னா +கியமான வ*ஷய" இ. தி+க:ட S'டண* ைவ திதஆ அத S'டண*ைய ப*( .

.டஇதிரா . ெஜயலலிதா ைட றி க! . “நா" தா அவைர ேந($ சதிக6 ேபாகிேறாேம . அ6ேபா இத ேப9<வா ைத றி த தகவ%காக மிக:" ஆவ%ட கா தித எ"ஆ இM" தகவ$ . ெஜயலலிதாவ* உதவ*காக அM6ப* ைவக6ப'ட ப தி(ைகயாள ேசாைலC" உட இதா ேப9<வா ைத + .தகவ$ Sற9 ெசா$கிறா ெசா$லி வ*)கிேற எ& ெசான ெஜயலலிதா ெசா$லேவ இ$ைல. ெஜயலலிதா மிக அல'சியமாக. .ஜி. ெஜயலலிதாவ* ேப9சா$ கவர6ப').வமாக.ைவ தா இத ேப9<வா ைதய* ேபா.வைர ந.?”. இறி உடேன எ"ஆ . அ6ேபா ெசா$லி வ*டலா"” எகிறா . காதி +.நியா அகம 118 ... ெஜயலலிதாவ* சா ய தா$ அத6 ேப9<வா ைத +6ப நிமிடக.ஜி. இத S'டண* றி ேபச ஜிP6பனாைர அM6ப* ..ேப9<வா ைதகாக ஒகிய ெவ&" ப நிமிடக- தாஆனா$ . “தைலவ(ட" ெசா$லி வ*'Y களா.ேக... வ*மான தி$ வ"ேபா மQ )" ேசாைல ேக'கிறா . ஆனா$. ெவள!ேய வதேபா..

? எற ேகாப" ப*ரதான" ஆகிற..எ" - உடாக◌ிற.. இ6ேபா அத வ*ஷய ைத வ*ட..ேபா)கிறா க- ஆ இைடேய மQ )" ஒ இைடெவள!ைய ..ஜி.நியா அகம 119 .. ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெஜயலலிதா ெட$லிய*$ நடத வ*ஷயகைள பகி கிறா .. அத /ைகP'ட" வ*ைரவ*$ ெஜயலலிதா .ெசைன வத ப* . ஏ ெட$லிய*லிேத இத வ*ஷய ைத பகிரவ*$ைல. ஆனா$..வராத எ(9சA')கிற.. இத வ*(ச%காக கா தித க'சிய* P த தைலவ க-ெஜயலலிதா: எதிராக Uப" .

நியா அகம 120 .. ஆனா$..படரவ*டலா".அத9 சமய தி$ அைமதிைய உ-வாகி நம.15 தன!ைம ேபரழ ெகாடதா . ப* தவ=ைற6 பகலா" . அேத தன!ைம... ெஜயலலிதா ைட றி க! .. ந$ல இைசைய ேக'கலா".? எ தைன நா'க-தா தன!ைமய* கர"ப* நடக +C"? தன!ைம ந"ைம9 சிைத"தாேனஉடலி . பசிC-ள ஓ ஓநாயாக உகைள ெதாட வெகாேட இதா$எ6ப இ" . ஒ7ெவா ெச$%" 6ேபா"தாேன? ெஜயலலிதா ைட றி க! .

ேபாேவா"தாேன? அதா நிக8த ெஜயலலிதா:.ேப( . எ6ப ந"/வ .நா மிக:" ழ"ப*6 ேபாேன .யாைர ந"/வ !பகவாேன?” ....ஆ&த$ ெப=& எ கவைலையC" இழ6ைபC" மற கைலCலகி$ பயண" ெசGய +யேறஆனா$ . “எைன +ேன=ற6 பாைதய*$ நட தி9 ெச$ல:"..இ அவ 1979-" ஆ) பகி தஇத9 சமய தி$ மனதளவ*$ .அவ கள!ட" மன" .நியா அகம 121 . ஏ=ெகனேவ மன நி"மதிைய இழதித என ம=ெறா ந"ப*ய*த அத உறவ*ன க. எண*யப +யவ*$ைல . ெஜயலலிதா ைட றி க! .. தன!ைமய*லி உகைள மQ 'கிேறா" எ& வ" ர'சக கF" ஏமா=றினா$+=றாக உைட ..ஏமா=றிவ*'டா க.தன!ைமையSட சகி ெகா-ளலா"ஆனா$ .எைன நறாக . அதனா$தா .. அவேர ெசா$கிறா .. எ தாைய6ேபா$ யா" இ$லாவ*'டா%".. உறவ*ன எற +ைறய*$ ஒ சில இதா க. எ$லா கVடகாலகள!%" என ைணயாக நி& ஊவ* உதவ* ெசGய:".அவ உைலதா ேபாG இதா .

ஜி. அவ யா" எதி பா காத அள: +கிய வ" கடA வதிெய" .தி.ம திய*$ ந$ல அறி+க" உ)அ:" . அவ மக.நியா அகம 122 . வ* அைன +கிய தைலவ கைளC" ப*M ெஜயலலிதா ைட றி க! .+. 1982-" ஆ). ..ேத($ அைழ 9 ெச$ல6ப'டா . 1972-" ஆ) ெதாடக6ப'ட அ வ*$ ஏற தாழ-க.அவேர +=றாக உைடேபான எ"ஆடனான ந'ைப6 .+. ஒ ^பாG உ&6ப*ன க'டண" ெச% தி இைணதா அத மாநா'$ ./6ப* தா அத காலக'ட தி$ அவ சின!மாவ*%" வாG6/க- ைறெகாேட வதனஅ) அவ என .10 ஆ)க- கழி ஜூ 4. கடA($ நடத ேகாலாகலமான வ*ழாவ*$. இ6ேபா அவைர எ"ஆ ேவ& . இ$லாம$.தி.17.+தைம6ப) கிறா ? அ-க.ெகா)க6ப'ட ஏ=ெகனேவ . ேக'கவா ேவ)" . ெசGவெத& ேயாசி தேபாதா. அவ வ*6பமான ேத வாக இத அரசிய$ அேடாப . அவ ஊ வலமாக .ஜி.

அ6ேபா +த$வராக6 பதவ*ய*$ இத எ"ஆைர.? எ" .களா 9 . கணாநிதி ெபா S'டகள!$ ெஜயலலிதா ைட றி க! . உ&6ப*ன தா கலெகா-ள +யாத அைன ..களா 9 ெச&வ. ெஜயலலிதாைவ ச ண: தி'ட..ஜி.+னண* தைலவ ஆனா ெச&வ.நியா அகம 123 .ஆகினா இவ ...த-ள!வ*') க'சிய*$ இைணத +த$ நாேள ..S'டகள!%" இவைர6 பேக=க9 ெசGதா +கிய வ" ெகா) தத= இெனாகாரண+" இகிறஆ" .ஆ இவ அதிகமான +கிய வ" ெகா) தா .ஜி.

இ$ைலஅதனா$ . 6 ப*ர9ைனைய த.அேடய6பா ெஜயலலிதா ைட றி க! ..நியா அகம 124 . அவ எ) த6 ேபா'ட /-ள! வ*வரகF". மய*ைல மாெகா$ைலய*$ நடத ஒ ெபாS'ட தி$.வ* உ&6ப*னரான !. கணகF" .. ெஜயலலிதா:" இத வாG6ைப மிக9 ச(யாக இவ ேப<" இடகள!$ .பயப) தி ெகாடா .+.. அத9 சமய தி$ எ தைனேயா P த தைலவ க- "இதா%.அ .எ$லா" S'ட" அைலேமாத ெதாடகிய ெசைனய*$. ெஜயலலிதாைவ பயப) திெகா-ள +: ெசGதா .. ச ண: தி'ட.. அ6ேபா நிலவ*வத ந. S'ட ைத வசீக(கSய அள: க(Vமா நிர"ப*ய தைலவ க. க தமிழக அர< ேபா கால நடவைக எ) வகிற எபைத எ) கா'ட. க தமிழக அர< எ தைகய நடவைககைள எ$லா" ேம=ெகா) வகிற எப றி வ*(வாக6 ேபசினா அத S'ட ைத ஒ வார . “ந. 6 ப*ர9ைனைய த..தி.க)ைமயாக தாகி6 ேபசிெகாதா வ*$ -க. திகிறஇத8 இ7வாறாக6 பதி: ெசG.

. ‘ெசGவ .கிைழ" ேப9ைச ந"/கிற..ேமேல ேபாக ெதா ெஜயலலிதா ைட றி க! ... க'சிய* ...மனதி$ பதிய ெதாடகினா ெகா-ைக பர6/9 .தி இகிற.. ெசயலாள . அவ ெதாடக கால திலிேத கைட6ப* வகிறா அ6ேபா நடத S'டகள!$ .நியா அகம 125 .+ ேக-வ*ைய ைவ 6 ேபசி இகிறா இத6 பாண* அவ .ெசGவ .? அவ ெசா$வைத எ$லா" ஆேமாதிகிற..’ எ& மகFட ேக-வ* ேக') பதி$ வாகி உைரைய +கிறா அ$லவா.கணாநிதிய* த. ந ைக ெகா) திகிற. நைக எற ப*"ப ைத தா.? இத6 பாண*ைய தா. காவ$ ைறைய9 ேச த சிலேர ஜ..டகியநாF நா. களா. ராLய சபா எ"ப* என அவைடய வள 9சி . களா....” எ& சிலாகி எ..க.. களா..?” எ& மக. “ந. களா ..அவ ெகா) த /-ள!வ*வரகைள. ஓ அரசிய$ தைலவராக மக.6ப*$ அம ெகா) றி6/ எ) ெகாடா க-!. ேத த$ சமய தி$ அவ உைரயா=&" ேபாெத$லா" .

ேவ)" எ& காG நக தியேபாதா.+ரக.+ைளக ெதாடகிறன இேத காலக'ட தி$.ஜி.. ெஜயலலிதா:" இைடேய . 1984-" நா-. எ" .மQ )" எ" .நியா அகம 126 .ஜி. அதாவ அேடாப 5. ..ஆ உட$நிைல ச(ய*$லாம$ ேபாகிற.இரடா"க'ட தைலவ கF" இவைர9 சாதாரணமாக எ) ெ◌ா-ள +யா எ& /(ய ெதாடகிய .அMமதிக6ப)கிறா அ6ேபாேலாவ*$ ெஜயலலிதா ைட றி க! . எ6பயாவ அவைர வ8 த .ஆ". நா" +ைதய அ தியாய தி$ பா த அத ெட$லி ச"பவ" நடகிறைவ6 ப=றி ெஜயலலிதா . பக" பகமாக /கா வாசிக ெதாடங◌்கிறா க.

.. எ"ஆைரC" ப*(க ேவ)" .சி.. “6ள . எ& நிைன த தைலவ கF இத9 ச"பவ" வசதியாக அைமகிறெஜயலலிதா அ6ேபாேலா:.ம&கிறா க-.வதா$ .J ... அவைர தாக:" தி'டமி)கிறா க-அ6ேபா அ . அவ U" ேபாதாவ ஓ( நிமிடக. ெஜயலலிதாைவC". அவ அ6ேபாேலா:.வர அMமதி .நியா அகம 127 .டாட ெஜயலலிதா ைட றி க! .அEமதி மBக ப6ட ெஜ!.6ேபாேலா தைலைம ம வராக இத ப*ெர'ய*ட" .ஜி.

ஜி.” எ& எ.பா வ*') வவ*)கிேற” எ& மறாயதாக அவேர ப*ெனா ேப'ய*$ பகி இகிறா ....ேக.கிறா ெஜயலலிதாஅதி$ .அேடாப . “அ"மா ந.கழி ெட$லிய*லி காகிரJ தவாM". இதிரா காதி ஒ கத ைத எ.எ& ஒ ! வா ைத என9 ெசா$லி இதா$. . இத9 ேசாதைனயான ேநர தி$ என உதவ*ட ேவ& யாமி$ைல அ"மா!.க. அ) த நா. நா வ*மான நிைலய ேக ஓேடா வதி6ேபேனஎன!ட" ! !யாேம ெசா$லவ*$ைலேய எ தைலவைர6 பா க ந.P த தைலவ க.க-தா அ"மா ஒ வழி ெசGய ேவ)"நா ேவ& . இத= ம திய*$ அேடாப 16-" ேததி.கிறா . இதிரா காதி ெசைன வ ம வமைனய*$ எ"ஆைர6 பா 9 .. ஜிபா தசாரதிC" . இர) நா'க.. ெஜயலலிதாைவ ெதாைலேபசிய*$ ெதாட /ெகா) .ஆ .ெச$கிறா 17-" ேததி. க..யா உதவ*ைய நாட +C"? எ அைனயாகிய உகைள தவ*ர.ெசைன வகிற.ஆ&த$ S&கிறா க- ெஜயலலிதா ைட றி க! .நியா அகம 128 .

ெசா$ல9 ெசானா க- வ ந$லெத& றி டாட ெசா$ப நடெகா- .அ"மா ெசானா க-” எ& தவாM".ஜி.ஜி. . சில தினகள!$. எ"ஆ அெம(கா /^லி . தவறாக எ) ெகா-ள ேவடாெம& அ"மா பா 6ப (ஆ .எ") +த$வைர .நியா அகம 129 .தி இகிறா .ம வமைன அைழ 9 ெச$ல6ப)கிறா ெஜயலலிதா ைட றி க! .. பா தசாரதிC" Sறியதாக ெஜயலலிதா ஒ க')ைரய*$ எ.“அ"மா ெசைன வவ றி (காதி இதிரா) திYரெ◌ன +: எ)க6ப'டதா$ யாேம ெத(வ*கவ*$ைலஉகF9 ெசா$லவ*$ைலேய எ& .

ெஜயலலிதா ைட றி க! . ம&6பத=கி$ைல. ந" இ6ைப வ*"பாதவ கைள.நியா அகம 130 .!” . ஆனா$..இ ஒளைவ பா' ெசான.16 “மதியாதா தைலவாச$ மிதியாேத.... நா" க)ெகா-ளாம$.. ந"ைம6 /றகண*6பவ கைள..வாக நிைன6பவ கைள. அவ க- வாசைல மிதியாம$ இ6பதா ச(.. ந"ைம6 /. ெஜயலலிதா ைட றி க! . ச(தா. ஒளைவைய ஒ6/ெகா-ள ேவயதா.

." பா தா .க-வ* +னண* தைலவ க-. ெவெட. அ6ேபாைதய அ.தி...வாக மதி தா க-.. எ6ப மிதிகாம$ இக +C"? ச(. இன! ‘R’ பாைத உதவா.. இைத. இன! இ எ:" உதவா எற +: வதா .நியா அகம 131 . /. ந" வா8: இதா$.தா . அவைர /. வாசைல மிதிகாம$ இவ*')6 ேபாேவா". அ6ேபாேலாவ*$ அMமதி ம&க6ப'டவ . ‘சிக’6 பாைதய*$ பயண*க ேவ)" எற +: வதா .... ெபா& 6 பா தா .? ஆ".. ஆனா$.ந"ைம மதியாதா வாசலி$தா. அ....தா க)ைமயான நில ைதC" ஊ):" எப அவ கF ஏேனா ெத(யாம$ ேபான...!’ ெஜயலலிதா ைட றி க! ...*த ெஜ.. ந" எதி கால" இதா$...+. ெகTசி6 பா தா . ைக6ப=றலா" அ$லவா. ‘சிவாஜி’ பட ரஜின! பாண*ய*$ ெசா$ல ேவ)ெமறா$. வ'ைட . ‘ெவ 4ெட. இைத தா ெசGதா ெஜயலலிதா.

ெஜயலலிதா ைட றி க! .நியா அகம 132 ..

. ெஜயலலிதா ைட றி க! . அத வ*தி$ ெமா த" 16 ேப தா அைழக6ப'தா க-. அதி%" ேப( வ*. அதி$ ெஜயா:" ஒவ . அவைர தன!6ப'ட +ைறய*$ அதிப" அறி+க6ப) திைவ தா . ெஜயலலிதா மனதி$ ெப" ந"ப*ைகைய வ*ைத தித. ெஜயலலிதாைவC" அைழ தா . இதிரா:" ப* தமான இள" தைலவராக ெஜயலலிதா இதா . ந"ைம நா"தா கா ெகா-ள ேவ)" எற +: வதா . இக'டான ?ழலி$ ந"ைம அவ கா6பா எ& ந"ப*னா . ஆனா$. இெவ$லா".த.நியா அகம 133 . இதிரா காதிதா அத9 சமய தி$ ெஜயலலிதா: இத ந"ப*ைக.. வ* அைழ த ம')ம$லாம$. ெஜயலலிதா த அ"மா Jதான தி$ ைவ மதி த இதிரா காதிய* மரண+"..இத= இெனா காரண+" இத. அவைர மிக:" கவைலCற9 ெசGத. அதனா$தா அ6ேபாைதய [ேகாJலாவ*யா நா') அதிப ெகா) த வ*தி$. இன! த இ6ைப காக எத ேதவ UதM" வரமா'டா.

.ஆ( மன திற ச(யாக இ$ைல எ&.. ஏெனன!$.ஐ. ெட$லிய*$ தமி8நா) இ$ல தி$ அவ ஒக6ப'ட வ*.ம')" அ$ல.? ஏ ெஜயலலிதா ஒக6ப)கிறா எ& ெத(ெகா-ள ெட$லி ப தி(ைகயாள க.ஆ வமாக இதன . அ6ேபாேலாவ*$ அMமதிக6ப'ட ப*. தமிழக ஊடகவ*யலாள க..ஆ உட$நிைல ச(ய*$லாம$. எ". எ"..ஜி. ெஜயாவ* நாடாFமற ைண தைலவ பதவ* பறிக6ப'ட. அத ேப' இதா. “நா என சேதகிகிேற எறா$.. அ ம')" இ$லாம$. அவ க- எ$ேலாைரC" அைழ தா ...ஜி.. இத=ெக$லா" என காரண".. ெட$லிய*%"தா.நியா அகம 134 .. ஓ அதி 9சிகரமான ேப'ைய9 ச வ சாதாரணமாக ெட$லிய*$ அள! தா .ப* அைறய*%" அMமதி ம&க6ப'ட.ப தி(ைகயாள கF" ெஜயலலிதாைவ க'சிய*லி ஒவைத கவன! ேத வதன .ஆ ெஜயலலிதா ைட றி க! .ஜி.. அ ம')ம$ல.. க'சிய*$ உ-ள சில <யநலவாதிகளா$ எ".

நியா அகம 135 . தமிழக தி$ ெவ த.. காகிரJ தைலவ க. தைலவ க. +"+ரமாக இதேபா.. அவர ேப9ைச அ6பேய /^லிM ஃேபJ ெசGதா க-. இ...'ட ெதாடகினா க-. ‘‘தன அந. ந ேவைல ெசGய ெதாடகிய.” எ& தி(ைய ெகாF தி6 ேபா'டா . ெஜயா:" த மQ 'சிகாக ெட$லிய*$ க)ைமயாக உைழ ெகாதா . ெஜயலலிதா ைட றி க! ... காகிரஸி அைன தைலவ கைளC" சதி தா .ேகாப+=றா க-.தி இைழக6ப)கிற’’ எறா . ெட$லிய*$ ெகாF தி6 ேபா'ட தி(. அவ க- ெஜயாைவ வ8 த ..சில இவ ஆதர:கர" ந.சிைறைவக6ப'கிறா எ&" சேதகிகிேற.

+. நா" ெஜயலலிதா ைட றி க! . காகிரஸு" S'டண*.தி. நலமாக இகிறா.. நாடாFமற ேத த%". தமிழக ச'டமற ேத த%" ஒறாக வகிற.க-:".. நி9சய" ெஜய* வ*)ேவா" எப இர) க'சிகF" ந ெத(C".‘தைலவ. அத ேத தலி$ அ. இத இர)" அMதாப அைலகைள உடா"..!’ இதிரா காதி மரண 6 ப*...ஜி.ஆ ம வமைனய*$ இ6ப.நியா அகம 136 . இதிரா இறத ம=&" எ".

+..அ&தி6ெப"பாைமைய ைக6ப=றலா" எ& அ.தி. எ".. அவ க- இெனா&" தி'டமி'டா க-.தி. அத=6 ப*தா ெஜயலலிதா ேத த$ ப*ரசார ைத ேம=ெகா-ள அMமதிக6ப'டா . அத எள!ய ெதாட க. ராஜி7 காதி அத6 ப*ரசார ைத ேம=ெகா-ள ெஜயலலிதா ேவ)" எ& நிைன தா .க தைலவ கFட ேபசினா . தமிழக அ. ெட$லிய*$ ப தி(ைகயாள கள!ட" ேபசியேபா$ எ$லா" ெஜயலலிதா ைட றி க! .க தைலவ க. ெஜயலலிதாைவ6 பா க S'ட" அைலேமாதிய. உைமய*$..நிைன தா க-. எத காரண ைத ெகா)" ெஜயலலிதாைவ ப*ரசார S'ட அைழக Sடா.ஜி.. அவ .க-ைவ எதி ெகா-ள க)ைமயான ப*ரசார" ேவ)" எ& நிைன த. ஹூ". இத ேத தேலா) அவ அரசிய$ வா8ைவ அJதமிக ெசGய ேவ)" எபதா அத தி'ட".Sய ெஜயலலிதாைவ6 பா க அ$ல.நியா அகம 137 .+.ஆ றி என ெசா$ல6ேபாகிறா எ& அறிெகா-வத=காக.+.. ெஜயலலிதா:" அைத ந உண திதா . தி. ஆனா$ காகிரJ.

ேத தலி$ மக தான ெவ=றிC" கிைட த.. ஆ"... ெஜயலலிதா மQ ன"பாக தி$ கா ெகாக.ஆ அெம(காவ*லி வகிறா . மQ )" வவா ” எறா க"பNரமான ெதான!ய*$. “தைலவ நலமாக இகிறா . ெஜயலலிதா ைட றி க! .... ஆனா$.. அைனவ" ந"ப*ைக அள!"வ*தமாக. அ எத +னண* தைலவ கF" இ$ைல.ேபசவ*$ைல. அவைர9 சதிக மQ ன"பாக" வ*மானநிைலய தி$ ெஜயலலிதா கா ெகாதா . ெஜயலலிதா:9 சேதக ைத ஏ=ப) திய..நியா அகம 138 . ேத த$ +த ஏற தாழ ஒறைர மாதகF6 ப* எ".ஆ .... இ.. ெசய*' தாமJ ரா]வ6 பய*=சி ைமய ரேவய*$ வ இறகினா எ". ெஜயலலிதா ெசற இடெம$லா" S'ட" Sய.ஜி.ஜி. இத ஒ வாகிய ைத ேக'க....

. ெஜயலலிதா ைட றி க! ..? இ எவைரC" ெவெற) எ:" ஆக6 ேபாவதி$ைலஆனா$ .ஜி. அககார" அ=ற வா ைதகைள த ஆமாவ*லி ெபா&கி எ) உைரயா)"ேபா எவ மனைதC" ெவெற)க +C" தாேன.நியா அகம 139 . ஒ இணக ைத நி9சய" ஏ=ப) தலா" தாேன.ேவ)" ஆனா$ . அேபாற உைரயாட$களா$.17 எத ++:கF" இ$லாம$. ெஜயலலிதா கண . ஆ( மனைத கைர வ*ட .ேவ)". அத Pல" க'சிய*%" +கிய வ" ெபற ..அத ஈர தி$ எ" வே◌)"மQ )" அவ மனதி$ இட"ப*க .? அேபாற ஒ உைரயாட%காக தா.ரா$ வா ைதகைள ஈர6ப*<ப*<6பாகி ைவ கா திதா ..... அ நிகழ அ$ல அைத நிக8 த ெஜயலலிதா ெப"பா)தா ப'டா . ெஜயலலிதா ைட றி க! ..

ெஜயலலிதாைவ9 சதி6பைத தவ* தா .நியா அகம 140 .. தன ஏ=ப'ட அந.’ அெம(காவ*லி தி"ப*ய எ"ஆ . அவ(ட" இ நிக8த அைன ைதC" ெசா$லி.திைய வ*வ( +ைறய*டலா" எ& நிைன தித ெஜயலலிதா:.ஜி..ஜி. எ"ஆ தைன தவ* 6ப வ*வ(க . அெம(காவ*லி அவ தி"ப*ய".ஜி.‘ேகாபமைட*த எஆ. ெஜயலலிதா ைட றி க! .. +யாத ேசாக ைத ஏ=ப) திய.

ஜி.ஜி..“நா உட$நிைல ச( இ$லாம$ ம வமைனய*$ இ"ேபா ..ைகயாடா ஊடககைள அவேர .எ"ஆ எ6ேபா".ஜி. ெசற அ தியாய தி$ ெஜயலலிதா ெட$லிய*$ ேப' ெகா) தா எ& பா ேதா" அ$லவா.? அத ேப'ய*$.வா ைதகைள ேபசி இதா எ"ஆைர...நியா அகம 141 . ெஜயலலிதா ைட றி க! .. ெஜயலலிதாைவ ெதாைலவ*ேலேய ைவக ேவ)"” எற +: வதா . ெஜயலலிதா இத வ*திைய மQ றினா . ஜானகி ஆ திமண பத" றி " சில . மிக:" ேகாப6ப) தியஎைத மறதா%" . ம')மா? த மைனவ* ஜானகிைய6 ப=றிC" தவறாக6 ேபசி இகிறா .ப தி(ைகயாள கைள9 சதி பரபர6ைப கிள6ப*னா இ அவ ேகாப ைத ஏ=ப) திய .ழ6பகைள வ*ைத இகிறா .. இன!.எ" - இதா . ப தி(ைகயாள கைள ம')" சதி இதா$ பரவாய*$ைலஅ . ஆனா$. த அMமதி இ$லாம$ க'சிகார க-.... ப தி(ைகயாள கைள சதி6பைத வ*"ப*யதி$ைல . .

இ&திய*$ அதா நிக8த .... க'சிய* +னண* தைலவ க.மன! தா%"ஜானகிைய தவறாக6 ேபசியைத மன!க .ஜி.ஜி. அவ கF ந ெத(தா இத. ெஜயலலிதா.. ெஜயலலிதா ஆ .அவ தயாராக இ$ைல ெஜயலலிதாைவ எ"ஆ ஓர"க'யைத6 பா . மQ )" இவ" சதி தா$.. . எ"ஆ( மனைத கைர .அக" மகி8தா ேபானா க-இன! எ6ேபா" .நியா அகம 142 .... .எ" - சதி6/ நிக8 வ*ட Sடா எபதி$ கெகா தி6 பா"பாக கவன! ெகாடா க-ஆ" .வ*)வா எ& ெஜயலலிதா ைட றி க! .ஜி.

.ஆ ஜ6பா ெசறிதா .நியா அகம 143 . ஆைர.ஜி.ஜி.‘ெட லிய( நிகD*த ச*தி ’ அெம(காவ*$ இ தி"ப*ய ப*ன ர$ சிகி9ைசகாக எ"ெட$லி .எ" ெட$லிய*$ சதிக தி'டமி'டா . வழியாக தமிழக" தி"/வ தா தி'ட"ெஜயலலிதா . ெஜயலலிதா ைட றி க! .

அள!க6ப'ட.நியா அகம 144 . அவ" ப*ரசார" ெசGயாததா$ .தாேன.ஜி.. கண ..+C" எப அவர எண".ஜி. ஏற தாழ ஓரா)6 ப*. ெஜயலலிதா Pவ" ஒறாக பயண" ெசGகிறா க.மனைத கைர தா க'சிய*$ கா'சி வதா .ெதா$ைல இ$லாம$ சதிக அவர எண+" .+.ஜி.. அத மாநா'$ ெஜயலலிதா: +கிய வ" க'சிய* P த நி வாகிக. அஆ ரசிக க.. ஜானகி..ஜி.வ* ேவ கேள எ"-க. மQ )" அவ ெகா-ைக பர6/9 ெசயலாள பதவ* ெகா)க6ப'டஆனா%" ..அதா ம=றவ க.ஜி.ட Sய வா ைதகளா$ த. எ"ஆ( . மாெப" ரசிக மற மாநா'ைட மைரய*$ .. ெஜயாைவ உ-ளா'சி ேத தலி$ ப*ரசார" ெசGய எ" ஆ ..அMமதிகவ*$ைல. ேபாகவ*$ைல . தி'ட+" வ . க'சி ேமாசமான ேதா$வ*ைய9 சதி த. ரசிக மற ெஜயலலிதா ைட றி க! . மQ )" .ஒகிைண தா எ"ஆ .? எ"ஆ இதைன .. ேவ கைள பல6ப) த ேவ)" அ$லவா. க'சிைய வ%6ப) த ேவ)ெமறா$.தி..உண தா அத மாநா') .இவ" சதி தா க..

..ஆ'க.ஜி... .ஜி. ஆ6 ப* .அவ க.ந"ப*னா கேளா இ$ைலேயாரசிக க. ததார◌் .ஜி.. ெஜயலலிதாைவ அவ க) ெகா-ளேவ இ$ைலஆ" .எதி பா தா . எ"ஆ இைச: .ஜி.அ6ேபாேத ந"ப* வ*'டா க.எ" ஆ இ6ப .ெஜயலலிதா தா எ& டாேர எ& தவ* 6 தைன அவமான6ப) திவ*' .’ தைலவராக நியமன" ெசGவா அத=கான அறிவ*6ைப .இ"ேபாதன ஆற ெசேகாைல வ*ழா .இ எைதC" ஜானகி ரசிகவ*ைல . அ ம')ம$லாம$..+ இ7வா& நடத ..ஜி.. இைத ெஜயலலிதா ச=&" எதி பா காவ*$ைலரசிக க. அைத எ" ... க'சிய* P த தைலவ க.+ எ". அத ேமைடய*$ தைன ‘எ"ஆ ரசிக மற...ஆ ெசGயவ*$ைல. மைரய*லி தி"ப வ"ேபா. ஜானகிCட ெசைன தி"ப*னா எ"ஆ ..நியா அகம 145 .ஜி. அவைர தன!யாக வ*'). எ$ேலா +/" அறிவ*6பா எ& ெஜயலலிதா ஆனா$ ..ேபானா ெஜயலலிதா ைட றி க! .. ேமைடய*$ ெஜயா ப(சாக அள!க. அவ மிக:" அவமானமாகி வ*'ட.

தன!யாக.” எ& எ" ஆ( அ/காக..எ& ெசைன தி"ப*ய ெஜ.. ெஜயலலிதா ைட றி க! .? எைன மன! வ*)க-...ஜி. நா எ ெச$ேவ.ஜி.அத=கான காரண ைதC" அவ உண ேத இதா .நியா அகம 146 .ெகTசிேய இதா !.ந.. “நா உகைள காய6ப) தி இதா$...எைன மன! வ*)க-.கF" எைன காய6ப) தினா$....ஜி.. ஜானகி றி தா ேபசியைத எ"ஆ மன!க தயாராக இ$ைல . எைன மன! வ*)க.. இன! நா எ6ேபா" ஜ◌ானகி றி ேபச மா'ேடமைரய*$ .நடத எைன மிக:" காய6ப) திய யா இகிறா ? ந...... எ"ஆ . எனெக& . எ$லாவ=ைறC" மன! தா%".ட கத ைத எ... அதி$ .தினா .

.இதா%" அத=காக நா" ஏேவா" .’ எபதாஇறி அவ . நிக8 த +யா எ& நம ந ெத(C" .... . அேபால ஓ ஏக".காம$ ெஜயலலிதா ைட றி க! .இ"அ .நியா அகம 147 .. நிகழேவ நிகழாஅைத .எ.. ‘தா ஆணாக6 ப*றகவ*$ைலேய..+தேல.18 எ$ேலா" சில வ*6பக. எ உ-ள தி அ தள தி$ ந.திC" இகிறா “என வ*வர" /(ய ெதாடகிய நா. ெஜயலலிதா: த சி&வய +தேல இதஅ .. ெஜயலலிதா ைட றி க! .

ஆனா$ .’ ெஜயலலிதா ைட றி க! .‘ரகசிய ேபாgJ 115’ பட தி$ அ6பயான ேவஷ". ‘க3*ெகா4ட எ!ஆ..தி இகிறா .இன! ஆ ப*-ைளயாக மாற +யா.. த வ*6ப ைத6 R தி ெசGெகா-ள ஒ சத 6ப" கிைட த .ப*றகவ*$ைலேய எபேத ஆ" ப*-ைள6ப*ராய திேலேய ஓ ஆ ப*-ைளைய6ேபாலேவ நடெகா-ள +ய$ேவதிைர6பட ைறய*$ .ஜி. ஆ ப*-ைள ேபாற ேவஷ தி$ நடக +C"தாேன. பண*யா=ற ெதாடகிய ஆர"ப கால தி%" அேத உண : .? Tom - Boy ேபாற கதாபா திர தி$ நக ஏகியவ....இவ" ெப(ய மனைற நா ஆணாக6 - S)மானவைரய*$ .ட இதெதா” எ& ப*னாள!$ எ..நியா அகம 148 .

இ7வாறாக ெவள!6ப) தி இகிேற’’ எ& SறிC-ளா .. ஏ=றி இ" ேவஷ" கதாநாயகிய* ேவஷ"தா.அத9 ச"பவ தி ப*தா த ) தன" மாறியதாக ெஜயலலிதாேவ ெஜயலலிதா ைட றி க! . ந.ஜி.ஆ இயகி இகிறா . இேபால இெனா ச"பவ+" அவ திைர ைறய*$ நிக8திகிற ... ஒநா- உட$நிைல ச(ய*$லாம$ ேபாGவ*'டஅதனா$ .‘ரகசிய ேபாgJ 115’ திைர6பட தி$ ெஜயலலிதா: டா" பாG மாதி( ர: தனமாக அ'டகாச" ெசG ந" ேவஷ"அத6 பட தி இயந பத%: . “அ"+ ..” எ& அறி:றி தி உ-ளா இைத6 ப*னாள!$ பகி த ெஜயலலிதா ..ஜி. ெஜயலலிதாவ* நடவைகக. .நியா அகம 149 ..ஆ .எ". அத கா'சிைய எ"அ& .... ெஜயலலிதாைவ தன!யாக அைழ . அண* !ஒ வ*ஷய ைத மறவ*டாேத ம')ேம ஆண* உைடேய தவ*ர..ஏற தாழ ஆ ப*-ைளைய6ேபாலேவ இதிகிறனஇைதகட . தி" உைட ந. நா சத 6ப" கிைட"ேபாெத$லா". ‘‘ஆ ப*-ைளயாக ப*றக ேவ)" எற ஆைசைய.

. ஏேதா சில காரணகளா$ ஒ நா.’ எ& அ.அத கா'சிைய எ" கா'சிய*$. ‘என6 ப* த வா தியா ’ எற ெதாட($ றி6ப*')-ளா .அத கா'சிகான ஒ திைக நடகிற .றி6ப*)கிறா அ ம')ம$லாம$ . ெஜயலலிதா. எ"ஆ மித .அத இயந எ" .தவாேற அவைர6 ப*ெதாட ெச$ல ேவ)" கா'சிைய இயக ஆ அத..◌் ெச$ல.மா(+ எற உதவ* இயந எ" ஒ திைகய*$ நகஅவ ப*னா$ ெஜயலலிதா .. ெஜயலலிதா அவ ப*னா$.நியா அகம 150 .ஜி. க. .வசனகைள உ9ச( ெகா) ேபாக ேவ)" ஆனா$.இைத கட எ" . ெஜயலலிதா ைட றி க! .ஆ இயகி இகிறா .ஆய தமாகிறா ஆராக.ஜி.ேபாகாத.எ" ..!நி$%க. .. இதா அத9 ச"பவ"அ .ஏ. வ*ைளயா'டாக9 சி( ெகாேட அத ஒ திைகய*$ ந -ளா ஆ .. ‘அ தா.ஜி. எ"ஆ ேகாபமாக நடந. பைதC" அத9 ச"பவ"தா தன ேகாப" வ" எ உண திய எ& ப*னாள!$. ‘+கராசி’ திைர6பட தி பட6ப*6/தி+க"...ஜி..பட6ப*6/ வரவ*$ைல .ஜி.. அைறய .ஜி..

. ம=றவ கள!ட" . சின6 ெபா] .காக ஒ திைக பா கலாமா வேதாமா.. அ6ப நடகைல காேலLல ..நியா அகம 151 ..ஒ... “என சி( தாகிவ*'டதா ... பட6ப*6/ ம◌ுத:ட எ"ஆ ெஜயலலிதாவ*ட". இைத ஏ இத அ தியாய தி$ றி6ப*)கிேற எறா$ஆமான உற: .” எ& கெகாகிறா ..ைமயாக ெஜயலலிதாவ*ட" கெகா-ள +யவ*$ைல .... இவ இறகி ெஜயலலிதா ைட றி க! .ஜி... வ*ைளயா'ெட$லா" +வ*'டதாஇன!ேம$ . அவரா$ +.இ தைகயானதாக தா இதிகிற லேகாப6ப)வேபா...ஜி.ெஜயலலிதா:" எ" . “ேகாபமா ேபசி'ேடேல.ஜி. இத அள: ேகாப6ப'ட ெஜயலலிதா: அதி 9சியாக இதிகிறஅ& . ெஜயலலிதாேவ தவ& ெசGதிதா%". ேதாழியேரா) சி( வ*ைளயாட ேவய வய<ல இக வ கVட6ப)ற” எ& ஆ&த$ ெசா$லி இகிறா . இ$ைல வ*ைளயாட வேதாமா. +த+தலாக எ"ஆ .ந. இேக ேவைல பா க ..? என ெத(C" ேவ]"M ந.மிக:" ேகாபமாக.

தி.◌்..ஜி. இ6பயாக நா'க. ஆனா$.. ெஜயா: க'சிய*$ எத6 ெப(ய ெபா&6ைபC" வழகவ*$ைல. . ெஜயலலிதா கண ..ப*னா$ எ" ெஜயலலிதாவ*ட" சகஜமாக6 ேபச ெதாடகி இகிறா .வதிகிறா இ$ைல . 1987 எ"ஆ மரண*கிறார.ஆ( மன" கைரதிகிற.ஜி... . ெஜயலலிதா ைட றி க! . வ*'டா$ 6ேபாG இகிறா ஒ7ெவா +ைறC" இதா .அ .தினா எ&அத ..ெச&ெகாகவ*$ -க.நிக8திகிற ெசற அ தியாய தி$ பா ேதா"தாேன. தன6 ப*னா$ யா எ& றி6ப*டாமேலேய ச"ப 24.+.? ெஜயலலிதா மன!6/ ேக') கத" எ.நியா அகம 152 .

உ-ேள .. ஏற தாழ .. உடேன அ வ*ைரகிறா .’ தகவலறித ெஜயலலிதா ராமாவர ேதா'ட வ*ைரகிறா ஆனா$ ..ஜி.எ6பேயா . மகள! பா ைவகாக ராஜாஜி ஹா% எ) 9 ெச$ல6ப')வ*'டஅவ .‘அவமானகைள ச*தித ெஜ!..எ" .நியா அகம 153 .ஜி.அத=.அ" இேத நிைலதா mைழகிறா ..ஆ உட% அேக அம ெகா-கிறா . அவ வாசைல தா உ-ேள வர அMமதிக6படவ*$ைலஆ( உட$.எ" ெஜயலலிதா ைட றி க! ..

21 மண* ேநர" எ" நகராம$. அேகேய அம ெகா-கிறா ஆ" ெஜயலலிதா:" .ஜி.இத எ:" ரசிக கள◌ு6 ெப(தாக ெத(யாஆ" எத . பாதகைள கீ &கிறா க-ஆனா$ .ஆைரேய ெவறி 6 பா தப அம திகிறா .த நிைல என அவ சிதைனயாக அ6ேபா இதிக ேவ)". எப ம')" . கி-Fகிறா க-.தன" எ" . ஆனா$. ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெஜ ெகாTச+" அைசெகா)கவ*$ைலஅவ . அவ . அவைர அகி ெவள!ேய அM6ப9 சில தகளா$ ஆன அைன ைகக யகைளC" க'டவ*8 வ*)கிறா க-ெஜயலலிதாைவ .ஜி.. எ". இதேவய ேதைவ ெஜயலலிதா:. க ேவ&பா)" இ$ைல எ& கா'ெகா-ள அதனா$ ....எ" .நியா அகம 154 .ஆ( தைலமா'ேலேய உ'கா ெகா-கிறா .ஜி. மனவ தக.. எ" இன! ..

நியா அகம 155 .? /னைக வ*) உைன ைறவாக எைட ேபா)கிறா களா.. + எ6ேபா" இ$லாதைத வ*ட க'சி.த வஞான! ம ேஷானா. ெபாறாைம ெகாட ேபாத நடவைககள! Pல" ... ெஜயலலிதா ைட றி க! . எ"மைற:6 ப*ன ஆ .? /றத- உ மQ ெபாறாைம ெகா-கிறா களா...ஜி....? உ=சாக" ெகா- உன எதி 6/ ெத(வ*கிறா களா.? ெகா'டாவ* வ*) உைன தவறாக நிைனகிறா களா. தைன சாதாரணமாக எ) ெகா-ள +யா எ& /(யைவ தா . =ற" <ம தியேபா. இ7வ(கள!$ உ-ளவாேற ெஜயலலிதா ெசGதா அவைர ..19 "உைன மதி6ப*)கிறா களா..? +ேனறி9 ெச$” . ஆய*ர" சைடக. ெஜயலலிதாவ* இ6ைப இ$லாம$ ஆகிவ*ட ேவ)" எற அள: எதி 6/...? பலமாக சி( வ*) உ மQ =ற" <ம கிறா களா.... ைறவாக மதி6ப*'டேபா.இதா%" ெஜயலலிதா ைட றி க! ..பலமான எதி 6/ ..

.ஆப பாதவனாக இத எ" ....ஆ இ6ேபா இ$ைல .ஜி. 6/கF என ப(சள! தா இத எதி ..நியா அகம 156 ..’ ‘அவமான ப8த ப6ட ெஜ!’ ெஜயலலிதா ைட றி க! .. ‘+ேனறி9 ெசறா !.என ெசGதா ? ம ேஷானா ெசா$லியைத தா ெஜயலலிதா ெசGதா ..

. பணகார க-. இட+" தா அைன ைதC" ெஜயலலிதா ைட றி க! .ைகய* அதி :கைள உடெல" பரவவ*') .+=&ைகய*') இதன ராஜாஜி அரக திலி எ"ஆ( உட$.நியா அகம 157 .. அர< ம(யாைதCட ஊ வலமாக எ) 9 ெச$ல6ப)கிற .. . சாமான!ய மக.. ஆனா$.ஜி.இகிறா . அைமதியாக அத ஊ வல வய*$ அம அ& ம')" அவைர அைமதியாக அத .. தமிழக தி அைன 6 பதிகள!$ இ" அதி+கவ*ன .எற ேபதமி$லாம$ எ"ஆ இ&தி அTசலி ெச% த ெசைனய*$ . ரா]வ வய*$ +. அதி+கவ* அ6ேபாைதய +னண* தைலவ க.இ எைதC" ெஜயலலிதா உ-வாகவ*$ைல அ.திர)-ள S'ட" வழி ெந)கி%" ல'சகணகாேனா ..ைக ச த" ..அத= இட" தரவ*$ைல.கா]" இடெம" மன!த தைலக- .. மாறி இ"!... ஏைழ.ஜி.. எ"ஆ ரசிக க..அ. ச"ப 25.1987.மதி இதா க. கால+".எறா$ஊ வல தி$ ெச$ல அM ெசா$ல +யா தமிழக தி அரசிய$ வரலா& +=றாக மாறி இதா%".ஜி.

த.க+" ..... ?ழ$ ெத(யாம$ ெஜயலலிதாைவ வய*லி கீ ேழ த-ள!வ*'டன அேதா) . ஆ".. அ& அத தைலவ க.ெசGதன .நியா அகம 158 . ..இைத வழிெமாழிகிற ெபளத.க ைதC" .அவைர தாக:" ேமாசமான வா ைதகளா$ வைசமா( ..ெதா$கா6ப*ய ைதC" நிைனகவ*$ைல நினை◌கவ*$ைல. மான!கிற எகிற ெதா$கா6ப*ய"ெபளத.ெபாழிதன ெஜயலலிதா ைட றி க! . வ*டவ*$ைல ஜானகிய* உறவ*ன க.

அவ அ) த தைலைமயாக ெஜயலலிதாைவ தா பா தா.அ& அவ கள! நா'றி6ப*$ இர) நிக89சி நிர$ இதஒ .ஜி..ஜி. ெதாட கள! மனநிைலைய6 /(த சில எ"ஏகF"..வ" எ$ேலா(ட+" ேபாG9 ேச திதMஅ6பாவ* அதி+க ெதாட .உதவ* ெசGதன ப திரமாக அவ .எ$. வ) .ெஜயலலிதாைவ அண*யாக தா பா தா 6 ேபானா.. அவ !. க. ெஜயலலிதா: ஆதரவாக ெஜயலலிதா ைட றி க! .. வைர ெச& வ*'டனர◌் . எ"கF"-ப*. அ ேதா) ேச ெஜயலலிதாவ* அரசிய$ அப*லாைஷகைளC"! அ6ேபா அவ என ெசGவ எ& /(யவ*$ைல? சில ரா]வ வர.. தன6 ப* அதி+க ெதாட கF ெஜயலலிதா தா எபைத9 ெசா$லாம$ ெசறிகலா"ஆனா$ ...யாக தமிழக" +.நியா அகம 159 . ேவ)மானா$. ெஜயலலிதா வ')9 .எ:" ெத(யா தாேனஅவ .& எ"ஆைர ெம(னா கட=கைரய*$ . எ"ஆ ... ெச$வத= + அத ெசGதி கா') த.அவைர அகி மQ ') .. /ைதக ேவ)". இத அரசிய$ உ-சைடக...

.ப=றி ெகாடா . ஆனா$ .தி6 ெப"பாைம இத.நியா அகம 160 . உடனயாக இ6ேபா எ:" ெசGய +யாஅதி+க: அ& . ‘கேளபரமான ச6டம/ற!’ ஜானகி 97 எ"ஏக.நிறன அ) என ெசGவ .? எ& /(யாம$ த ெஜயலலிதா: ெதாட க.எ$.அரசைமக அைழ தா ெஜயலலிதா ைட றி க! .ந. ஜானகிைய அவ . /திய ெத"ைப ெகா) தஅவ கள! கரகைள இ&க6 .ஆதர: ெத(வ* ஆFந .ரானாவ*ட" மM அள! தன ஜானகி தமிழக +த$வராக .'ய கர".

ஜனவ(7.ச'டமற -ேளேய ஆ 6பா'ட" ெசGதன யா" எதி பா காத சமய தி$ சில ட க- ச'டமற . ஏகைள. அைவ தைலவ பாரப'ச ட நட ெகா-கிறா அவ . ச'டமற வரலா& இத நாைள ஒ க6/ தினமாக ஆ" ...../ ெஜயலலிதா ஆதர: ச'டமற உ&6ப*ன கைள தாக வகின .எ$லா" அரேகறின.. ெகா-ள6 ேபாகிற எ&றி.எ" தாகியஆனா$ .எ$.ேபாgJ /தல திக. அத நா- யா" எதி பா காத ச"பவக.$ பதவ*ேய=றா . இ எைதC" அைவ ெஜயலலிதா ைட றி க! . லாம$ ஜானகி ஆதரவாக ந)நிைலCட இ$ சில .. ெஜயலலிதா: ஆதர: ெத(வ* த சில அதி+க எ"ஏக. அ6ேபா யா" ெத(திக வாG6ப*$ைலதமிழக .ெகா) . 1988 .ம=&" காகிரJ உ&6ப*ன க-. ஜனவ( 28-" ேததி அவ த ெப"பாைமைய நி^ப*க ேவ)"ஆனா$ . அதைன ெதாட ... ச'டமற வரலா=றி$ +த+தலி$ ேபரைவ வளாக .ெசய$ப)கிறா எ& ஆ'ேசப" ெத(வ* தன .எ$.நியா அகம 161 ...

எ$. யர< தைலவ ஆ'சிைய ெகா) வர ேவ)" எ&" ப(ைரகிறா ..ஆதரவள!கிற சதி .. ஒ அறிைகயாக அM6/கிறா அ ட தமிழக அரைச . ெஜயலலிதா: தகவ$ ேபாகிறஅவ தமிழக தி$ . ம திய அர<. அரசாக ைத கைலக ேவ)" எ& அறிைக வ*)கிறா அவ காகிர<" . ஆFந ஜானகி. “ஜானகி அண*..ஆFநைர9 .. ம திய அரசாக தமிழக தி$ நடதைத ஆFந ... அ& என நிக8த எ& வ*ளகிறா க. ஜனநாயக" ப)ெகாைலெசGய6ப') வ*'டஉடனயாக .நிகழாம$ ெஜயலலிதா ைட றி க! . ஏக. JமிJ ெசGய ேவ)". ெப"பாைம பல ட ெவ=றி ெப=& வ*'ட” எ& அறிவ* தா ..தைலவ க)ெகா-ளவ*$ைலச'டமற" கலவர9 .. இைத உைமய*$ ெஜயலலிதா எதி பா தாரா எ& ெத(யவ*$ைல. ஆFந( அறிைகைய ஏ=& ெகா-கிற.?ழலி$ இ"ேபா..நியா அகம 162 .? இத கேளபரக. அவ .ஆதர: எ" ெஜ .

அவ க'சிைய .நியா அகம 163 .ேபாய*தா$அத ப* ஆ'சிைய ...ேதைவ6ப'"...... இத கேளபரக- அைன " ெஜயலலிதா: சாதகமாகிய . ட" ைக6ப=&வத= ேவ& ஏதாவ ெபதி' ஆனா$ .இலவாகிய ெஜயலலிதா ைட றி க! .20 ெஜயலலிதா ைட றி க! .. !..

வ(ைத வ*'சமாக ந,( த,ட$ ேதைவ6ப)கிற .

ஆகாய திலி வ*." ந, , மைண ஊ)வ*,

வ*ைதைய + தமி'டா$தா வ*ைத உய* ெத."இத .

ப*ரபTச திலி மன!த தன! தவ இ$ைல எM"

ேபா, இத வ*தி அவM" ெபா"தாேன...? இேக

எ$ேலா-F" திறைம ெகா' கிடகிற, அத

திறைமைய கடறி அவM வாG6பள!க ...

வ*ட அவைன ைகUகி, யாேரா ஒவ ஊகியாக இக

ேவ இகிறெஜயலலிதா: அ6பயானவராக .

ெஜயலலிதாைவ Kத .இதவ தா Kத தா

அறி+க6ப) தினா எ& ெசா$லவ*$ைலஆனா$ ...,

அவ தா ெஜ: ‘ெஜ...ெஜ ...’ என ெப" ெவ=றிைய6

ப(சாக ததா .

‘அ& சிதிய ர த"’ என எ"ஆைர கதாநாயகனாக .ஜி.

ஆனா$ .ைவ Kத ஒ பட" வகி இதா ,

ப$ேவ& காரணகளா$ அத6 பட" +த$ ெஷ'[ேலா)

நி& வ*'டஅத6 பட" ஏ நிற .? எற எத

காரண+" எ"அவ க- .ஆ( ரசிக கF ெத(யா.ஜி.

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 164

.தா பட" நிற எ& நிைன வ*'டன Kத(னா$

இ தைகய .அவ மQ க)ைமயான ேகாப தி$ இதன

?ழலி$ தா, ‘ெவண*ைற ஆைட’ பட" ெவள!யாகிற .

க)" ேகாப தி$ இத ரசிக க-, அத6 பட" ெவள!யான

திேய'ட கைள எ$லா" தாக வகின பதாைககைள ...

.கிழிக வகின எ$லா" ப*ன இத வ*ஷய தி$

எ" ரசிக கF .ஆ ேநரயாக தைலய*'டா .ஜி.‘அ&

சிதிய ர த"’ திைர6பட" றி த ப*ர9ைனைய வ*ளகி,

அைமதி6ப) தினா : உைமய*$ தமி8 -ெஜ .

!...சின!மாவ*$ அதிரயான அறி+க" தா

Fத. : ேவBபா8ெஜ க -

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 165

Kத வக தி$ ெஜயலலிதா மQ அதிக 6(ய"

ெகாடவராக தா இதா அத= காரண" .

ெஜயாவ*ந6/ திற. இறி Kதேர ப* ஒ

ேப'ய*$ பகி தா அவ வா ைதகள!லிேத ., “காத$,

இப", ப", சி(6/, அ.ைக இ6ப பல வைகயான

பாவக- உ-ள ேகரடராG இதா%", ஒேர தடைவ

ெசா$லி ெகா) தா$ ேபா"நா" நிைன ைத வ*ட:" .

நறாக ந வ*)வா ந$ல திறைமC-ள ., எ$லா

வைகயான பா திரகைளC" ஏ=& ந" ஆ=ற$

உைடயவ எபைத பல படகள!$ அவ நி^ப* 

வகிறா ” எ& ெஜ ப=றி பகி திகிறா .

ஆனா$, எ$லாவ=ைறC" <ழ=றி அ" கால"இத ...

6(ய த ...அைபC"ை◌C" சிைத 6 ேபா'டஆ" .,

இவ க- இவ" ப*னாள!$, மிக ேமாசமாக ெபா

ெவள!ய*$ சைட ேபா') ெகாடா க-.

1996-" ஆ)தா அத ச"பவ" நடத. Kத

உட$நலைறவ*னா$ அவதி6ப') வதா அவைர .

திைர கைலஞ க- எ$ேலா" சதி நல" வ*சா( 

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 166

ஆனா$ .வதன , ெஜயலலிதா ெச$லவ*$ைலஇத .

...வ தகைள ெபாெவள!ய*$ பகி வ*'டா

“ெத(TசவகF உட$நிைல ச(ய*$ைலனா, ேந ல

ேபாG வ*சா(6ப எ$ேலா" ெத(Tச நாக(க"இைத .

...ஏமா=றி வ*'டா ...ெஜயலலிதாகி'ட எதி பா ேத

காெவ' ப6/ அவகF இ7வள:தா ெசா$லி

அவக ந9ச அத கனட ....ெகா) தி ேபால

அவக தமிழக ...பட ேதா) அ6பேய வ*'தா

+த$வ ஆகி இர◌ு6பாகளா..?” எ& பகி வ*'டா

Kத .

ெஜயலிதா: ேகாப" கா'டா=& ெவ-ளமாக வத ....

அத ேகாப ைத வா ைதகளாக மா=றி ஒ கத"

அதி$ .எ.தினா , “திKத தா எைன தமி8 திைர .

$ைல மறக:" ம&கவ* .உல அறி+க6ப) தினா

இ$ைலஆனா$ ..., அதனா$தா நா ேப" /க."

ெப=ேற எ& அவ S&வைத எனா$ ஒ6/ெகா-ள

+யா. திKத அறி+க6ப) திய /+க .

நைககள!$ எ தைன ேப +தலைம9சராகி

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 167

எ தைன ேப அரசியலி$ ப*ரேவசி ...இகிறா க-

...றா க-இகி?” எ& கா'டமாகேவ அத கத ைத

எ.தி இதா . இ6பயாக இவ-F" ெப"

வ*(ச$ வத.

“இ6ேபா ஏ இத வரலா&.” எகிற, களா ...?

ெஜயலலிதாைவ ந,க- +.வமாக /( ெகா-ள

ேவ)" எ& வ*"/வ , களாய*, ெஜஅரசியலி$ ஏ .

தடாலயாக +:கைள எ)கிறா எ&

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 168

ேக'பN களாய*ந,க- இத நிக8:கைள ெத( ...

.ெகா-ள தா ேவ)" ஆ", இதா ‘ெஜ!...’. தைன

தமிழி$ அறி+க6ப) தினா எபத=காக Kத(ட", அவ

ேகாப ைத ெவள!கா'டாம$ இகவ*$ைல தா என .

நிைன தாேரா அைத6 பே◌சினா அத வ*ைள:க- .

இத6 ...றி கவைல அவ ெகா-ளவ*$ைல

.பழக"தா அவ அரசிய$ வா8ைகய*%" ெதாட த

இ ச(யா? தவறா? எ& த க" ெசGய இைத

பகிரவ*$ைலெஜயலலிதா எ6ேபாேம இ6பயாக தா ...

இகிறா , ப*"பக- எ:" இ$லாம$ அவைர அவ

<ய ட /(ெகா-ள தா இத நிக8:.

ஹூ" ெஜயலலிதா ...ெசா$ல மற வ*'ேட ...

'ெவண*ற ஆைட' பட காக ச"பளமாக ெப=ற P&

ஆய*ர" ^பாG ேநா')க-ஆ" ...., தமி8 சின!மாவ*$ அவ

பயண" இத Pறாய*ர திலி தா வகிய .

இதிலி வகியவ தா ப*ன , எ"ஆ வகிய .ஜி.

ச ண: தி'ட ச வ சாதாரணமாக நா=பதாய*ர"

.^பாG நெகாைடயாக ெகா)" அள: வள தா

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 169

இரடாக உைட ேத தைல9 சதி தஜானகி . ெஜயலலிதா தைலைமய*$ ."""" ... ‘ேசவ றா ேமாத -’ ெசற அ தியாய தி$ எ வ*'ேடா" ..நியா அகம 170 .இட தி$ தாேன? யர< தைலவ ஆ'சி ெகா) வர6ப'டா$.+.. ஆ& மாதகF.ேத த$ நட த ேவ)" எப ச'டவ*தி அதப .ஒ அண*C" ேத த$ சினமாக ஜானகி அண* இர'ைட6 /றா:"..... ெஜஅண* ேசவ%" . அவேர +த$வராக6 ெபா&ேப=ற ப*ன ெவ&" ஒ ^பாைய ச"பளமாக ெப=றா . ெஜயலலிதா ைட றி க! ...ப*னாள!$..தி.1989-$.தைலைமய*$ ஒ அண*C" . தமிழக தி$ யர< தைலவ ஆ'சி ெகா)வர6ப'ட . அ க...

ஜி.சாவா C த" .. தி" இைத .ரசிகM" இ அவ ந"ப*ைக .ெஜயலலிதாைவ வ*ம சிக வகின ஒ .ஜானகிைய வ*ம சி தா க'ட தி$ ெஜயலலிதா.... ஜானகிதா ேமா($ வ*ஷ" கல ெகா) ெகாறா ” எறா இ பல .ஜானகி அண*ய*$ ெப" தைலக. ப*ரசார ேமைடய*$ ேமாசமான வா ைதகளா$ ெஜயலலிதா:" .நியா அகம 171 .இதன எ$லா"$ அ6ப யா" இ$ைல.அ எ$ைலமQ றி9 ெசற .ஒக6ப'தன ெஜயலலிதா அண*ய* ..எ" .ெஜயலலிதா: இ வா8வா ... “எ"ஜி. ெதாடM" த பக" தா இகிறா ... ெசற இடகள!$ எ$லா" திரட S'ட" அவ உ=சாக ைத ததஆ ...மQ )" வகிய /-ள!ய*ேலேய நி=க ேவ)" த ெஜயலலிதா தமிழக" +...? அவ அண* ெவ=றி ெப=ேற ஆக ேவ)"அ6ேபாதா .உரேம=றிய ஜானகி அண* இ அ9ச ைத வ*ைத தஅவ க.எபைத உண தா . இ$ைல எறா$ .த இ6/ இ ந.ஆைர. .. ெஜயலலிதா ைட றி க! . .ந உணவ" ?றாவள! <=&6 பயண" ெசGதா .

ஜி....ைவ தா ேசவ%" . சில தினகF + ெசைனய*$ அைனவைரC" /வ" உய த ைவ த ேபாJட இ ... எ& ெத(வ* "மரண*கவ*$ைல.சி...இத ப*“நா ம வ கள!ட" வ*சா( ேதஆ .. ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெஜ ஜா - &6/-ள! அண*ய*ன( வா ைத C த += .நியா அகம 172 .அதி :கைள கிள6ப*யஉடனயாக அ6ேபா ஆFநராக .இர'ைட6 /றா:" நடத C த தி$ - !.வ*ஷ தா$ எ" . அெம(காவ* அரசிய$ மா=ற ஹில( ... அ6ேபாேலாவ*$ சிகி9ைச ெப=& வ" ெஜயலலிதா: இ ெத(Cமா? இ$ைல ெத(யாதா ? எ& நம ெத(யா..அெலஸாட தைலய*'டா . ...21 ‘அ"மாவ* ஆசி ெப=ற ேவ'பாள ஹில(’.ேசவ$ ெவற ெஜயலலிதா ைட றி க! .ெத(திதா$ வதி இ6பா .ேதா=& வ*'டா ஹில( .

வ*"ப*னா இதனா$ தா .இக தைலைம6 ..ேவ)" எ& நிைன தா ெஜயலலிதாைவ இதிராகாதி ஈ தா .? இ$ைலதாஆனா$ . ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெபக..... ெஜயா:" அ7வள: சிேநகமா..நியா அகம 173 ..எத தன!6ப'ட பத+" இ$ைல . ெஜயலலிதாவ* இய$/ அஅவ எ$லாவ=றி%" ..ேதா=றத= ஏ ெஜயலலிதா வத ேவ)"? ஹில(".+' ேமாதி +ேனற ேவ)" எ& ெபா&6ப*$ ெபக..? இ$ைல ஹில( என ெஜயலலிதாவ* உடப*றவா சேகாத(யா.

‘இ:B ேபான இதயக’ ெஜயலலிதா ைட றி க! .நியா அகம 174 ..

இ&" இகிறனமன!த க.. மா(ய"ம. . வா8 )"பமாக Sயேபா.நாேடாயாக . ஆனா$ .‘திக ஒ . . இத நிைல மாறி ெசா டைம.வ*.சம வ" எபைத ஏ=காத இ=&6ேபான இதயக.உ) .த ழைதக-தாஎ$லா ழைதகF" ெசா. தைலவ இ$ைலவழி9 இைத தாG . காமா'சிய"ம ேபாற ெப ெதGவக.த” எ& அவ அத ெஜயலலிதா ைட றி க! . தன!Cைடைம என எ6ேபா ஏ=ப'டேதா.பல ேமைடகள!$ சம வ".ச+தாயெம& மன!த இன வரலா& S&கிற இைற" கிராமகள!$ காள!ய"ம. தைலவ* தா இதா-. “ெபக.தாG வழி9 ச+தாய கால ல தைலவ*க- Rமி மாதா ெபா:டைமயாக இதா-இவF . அ& ஆ]6 ெப அைம எற +ர') த வ" எ.நியா அகம 175 .இவ க. ப$கைல கழக"’ o$ ெவள!யN') வ*ழாவ*$ ேபசிய உைர. +ேன=ற" றி ேபச:" ெசGதிகிறா அதி$ ஒ& அவ .அரசிய$ வா8வ* வக கால திேலேய ெபக.

நி வாக தி= ெபாதா எ& நிைன இ6பாேரா எனேவா. மைர நதின! மQ காவ$ைற வ+ைறைய க'டவ*8 வ*'ட. த வக.? ‘ப8ேதா வ( அைட*த ஜானகி அண(’ ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெபகFகான சமஉ(ைம ேகா(ய ெஜயலலிதா ஆ'சிய*$தா...வ*ழாவ*$ ெபா:டைமC".. ஆனா$. ெபண*ய ைதC" கல ேபசினா .நியா அகம 176 .ைமயான மவ*ல ேகா(யத=காக. +.

. இ6ேபா.எதி கால". காகிரJ. திக. நக திலக" சிவாஜி கேணச வகிய தமிழக +ேன=ற +னண* எற க'சிC" ஜானகி அண*ைய தா ஆத( தஆ" .நியா அகம 177 . வ8 தாவ*'டா%" . எதி கால தி$ நி9சய" ெப(ய நைகயாக வவாG” எ& ெஜயலலிதாவ* 12-வ வயதி$.தைலவ க. ேத த$ கள தி$ அவ எதி அண*ய*$ ெஜயலலிதா ைட றி க! . பரவாய*$ைலைறதப'ச" .ச(. தக9 சிைலேபா$ இகிறாG .இகிறா க-1988..+.... ஆனா$ . அஜானகி அண* .இட திலி வேவா" அதி+க ெஜயலலிதா அண*. “ந." ஆ)... ஜானகி அண*ைய வ8 திேய . 1989-" ஆ) ச'டமற ேத தலி$ நா+ைன6 ேபா'. அ வக தி$ <லபமான ஒறாக இகவ*$ைலதாஅத அண*ய*$தா P த . ஆக ேவ)"அ6ேபா தா அரசியலி$ . தி+கைவC"....க.தி. அம')ம$ல . ேவ)" காகிரைஸC". வாக-அ தியாய தி$ வ*'ட ெசற . PைறC" வ8 த . .+. அவ( நா'ய அரேக=ற தி$ தைலைம தாகி6 ேபசிய சிவாஜி .

எ" .ெப=ற12 ஆ)கF6 ப* ஆ'சிைய6 ப* த.இகிறா அ ம')ம$ல . திைவயா=றி$ ேபா'ய*'ட சிவாஜிC" ேமாசமான .. ஆ6ப' ெதாதிய*$ ப)ேதா$வ* அைடதா . ெஜயலலிதா:ட ேச தமிழி$ அறி+கமான நைக 'ெவண*ற ஆைட' நி மலாகால" . ெஜயலலிதாைவ வ8 த . ெஜயலலிதா ைட றி க! . அவ எதிராக ேபாநாயகp ெதாதிய*$ நி& த6ப'டவ .C" எதி எதி திைசய*$ நி& தி இதஎ$லாவ=ைற இ தைன தடக$கைளC" தா ெஜயலலிதா ெவ=றி ெப=றா ேபாயநா .ஜி..யகp ெதாதிய*லி +த$+ைறயாக9 ச'ட6ேபரைவ ேத ெத)க6ப'டா அத ேத தலி$ ெஜயலலிதா . ஏற தாழ . .அைடத இைடகால +த$வராக பதவ* வகி த ஜானகிேய.கிைட தனப)ேதா$வ* ஜானகி அண* .க.நியா அகம 178 .+. ஆ மைற:6 ப*ன சில கால" .ேதா$வ*ைய அைடதா திமக தான ெவ=றி . அண*27 இடக.

‘ெஜ’ அண*யாக:" உைடதித" ஒ காரண"ஆ" . அதி+க ‘ஜா’ அண*யாக:".கட:ளாக தா பா தா க- தைலவ இறத ப* எ தைகய அMதாப அைலைய .பா கவ*$ைல .உதய?(ய ெவற .நியா அகம 179 .உடாகி இக ேவ)"? அMதாப அைலெய$லா" உடாக தா ெசGதஆனா$ . 12 ஆ)கF ப* உதய?(ய ஆ'சிைய6 ப* தத= ெஜயலலிதா:" ஒ +கிய காரண"... எ$ேலா" ப*( நிறதா$. அத பாமர ரசிக த தைலவ உடாகிய க'சி இரடாக6 ப*( ேத தைல9 சதி6பைத ரசிகவ*$ைல. ெஜயலலிதா ைட றி க! . அ6ேபா தி+க ெவ=றி ெப=றத=... அ தைகய . ெசா$ல6ேபானா$. ஓ')கF" சிதறிய. தைலவனாக ம')" அவைர ரசிக க..தக...மன ெநகமான தைலவ இற வ*'டா .

சிறி ேநர ைத9 ெசலவ*'டா . அவ க. இ +த$ நிக8: அ$ல . அவ கFட ேநர" ெசலவ*ட அதிக" வ*"/வராக ெஜயலலிதா இதிகிறா .என பல கா ெகா" ேபா. க$வ*9 <=&லா வத மாணவ க-..வதி6பைத அறி.22 வழகமான திக'கிழைம காைல6 ெபா.. க'சிகார க..எ$. ெஜயலலிதா. +த$வைர9 சதிக அைம9ச க-.எ6ேபாேம இ6ப தா இதிகிறா அவ ழைதகFட ேபச. எ"ஏக-. மிக:" உ=சாகமாக தமிழக தைலைம9 ெசயலக" இய" /ன!த ஜா L ேகா'ைடைய <=றி பா ெகாதன ேகா'ைட வத . .அைனவைரC" அைழ மகி8வாக உைரயா. அவ ழைதகF +கிய வ" அள! தா ழைதகFட மகி8வாக . ெஜயலலிதா ைட றி க! . இன!6/ வழகினா .நியா அகம 180 .. அ. ப-ள! மாணவ க. ெஜயலலிதா ைட றி க! .

1980-கள!$ அவ மைரய*$ நடத ஒ ெபாS'ட தி$ உைரயா=&வத=காக ெசறா S'ட" ." ேபா.நியா அகம 181 . +த"... ம&நா. “ழைதகF வழவத=காக நிைறய இன!6/கைள எMட எ) 9 ெசறிேத.மைர. ஒ7ெவா ைமய தி%" இத ழைதகF சாெல')கைள ப(மாறிேன . ெஜயலலிதா ைட றி க! . றி த நிக8:கைள அவ ப*ன எ.. அவ கFட ேநர" ெசலவ*'கிறா இ . ராமநாத/ர" மாவ'டகள!$ இயகி வ" சில ழைத நல ைமய ைத பா ைவய*').

+க" . எைதC" ேயாசிகாம$ மனதிலி ேபச +C".மல வா க-தா ேபால தா அவ" ...நியா அகம 182 ." ஒவ ழைதகள!ட" ம')"தாேன .. எ6ேபா யா ந"ைம கவ*86பா க-? யா நம எதிராக சதி தி'ட" த.சாெல'ைட கட" +க" மலராத ழைத இ7:லகி$ உண◌் டா...... இவ" +க" மல வா . அ .? ‘அதிகாரகைள ைக ப:Bத ’ ெஜயலலிதா ைட றி க! .எ& மனதளவ*$ பாகா6ப=ற ?ழலி$ வா..')வா க.?” உைமதாசாெல')கைள க) ழைதக. ழைதகைள கடா$.

உ&தி6ப) தியாகி வ*'ட தனதாக ேவ)"'இர'ைட இைல' சின ைத தி"ப6 ெபறேவ)"இ:" நிக8 வ*'டா$ . எ$லா" நிக8த. அரசியலி$ இ வ*ைட ெப&வதாக அறிவ* வ*')..வ* ெபா9 ெசயலாளராகிறா -க.. தமிழக அரசியலி$ அைசக +யாத சதியாக வள வ*டலா" எபைத உண கிறா அவ வ*"ப*ய" அவைர .1989.ஜி.ப*கவ*$ைலதா. ெஜ . .ெஜயலலிதா அ இழத இர'ைட இைல சின ைதC" மQ )" ெப&கிறா . அவ வ*"ப*யேபாலேவ. இன! க'சிைய +. ெஜயலலிதா ைட றி க! .வ*"ப*யேபால. ஆ" . க'சிய*$ தா"தா எ"ஆ அ) எ& ெதாட கள!ட தி$ .தி. ஆனா$ . ேத தலி$ ெஜயலலிதா அைடத ெவ=றி அவைர மித உ=சாக" ெகா-ள ைவகிறஆ'சிைய6 . ேத தலி$ அைடத ப)ேதா$வ* ஜானகிய*ட" மனமா=ற ைத ெகா) வகிறஅவ .வ" . அவ அண*ையC"..நியா அகம 183 .அண*Cட இைணகிறா .+.

ைவ ெகாடா அதிகாரகைளC" ெஜயலலிதா க')6ப) த◌ுவ சில +னண* நி வாகிகைள ேகாப" ெகா-ள9 ெசGத.+.தி. ெஜயலலிதா ைட றி க! . அவ* அைன அதிகாரகைளC" த -க.எ" .ெகா&வ*'டா எற.. . இ6ேபா .அத9 சமய தி$ ெஜயலலிதாைவ9 சதி த நிப க-. ெஜயலலிதா அ எைதC" க) ெகா-ளவ*$ைல.ஜி..நியா அகம 184 .ைவ ஏ=ப) தினா அத .+]+]6/ ேக'க வகியஆனா$ . க. ) " அதிகார ைத த ைக. க'சி..ைவ க')6ப ஒ ஆேடாபஸாக அைன .ஜி.அவட இைண வ*'Y கேள. ைவ தித வா வகிைய பாகாக37 ேப ெகாட அரசிய$ வ*வகார .அல' ெகா-ளவ*$ைல“என அ6ேபா வத தகவைல ைவ நா அ6ப9 ெசாேன” எ& அத ேக-வ*ைய <லபமாக கட ெச$கிறா ..ெகா)வதா ஆ ஏ=ப) தி .” எகிறா க-ெஜயலலிதா கிTசி=&" . க'). “ேமா($ வ*ஷ" கல எ"ஆைர ஜானகிதா .

‘சாதாரணமாக எ8 ெகாள 3யா’ இ6ேபா தமிழக தி +த$ ெப எதி க'சி தைலவரான ெஜயலலிதா. ச'டமற - +த+தலாக எ"வாக mைழகிறா .. வக திேலேய /( வ*'டெஜயலலிதாைவ .ஏ..+த$வராக mைழத கணாநிதி. அ:" எதி க'சி தைலவ .எ$..நியா அகம 185 . . பன!ர) ஆ)கF ப* ச'டமற .. ெஜயலலிதா மQ " அத சமய தி$ அவ உ=ற ெஜயலலிதா ைட றி க! .சாதாரணமாக எ) ெகா-ள +யா எ& ெஜயலிதாைவ +டக நிைன தாேரா எனேவா .

கணாநிதி தைலைமய*லான தி+க அர< அதைன ைக6ப=றி ப தி(ைககF ெவள!ய*')வ*'ட. ஊடககள!$ இத வ*ஷய" ெவள!யான:ட. சபாநாயக கத" எ.. ஏமா=ற6ப'டவ க. ெஜயலலிதா ைட றி க! . ஆனா$ ப* என நிைன தாேரா.ெதா)கிறா ேத தலி$ சீ') வழவதாக க'சிகார கள!ட" பண" ெப=& ெகா) ஏமா=றி வ*'டதாக:". ெஜயலலிதா ஆ திர தி உ9சிேக ெசறா இ6ேபா கணாநிதி ..நியா அகம 186 .எறா .பண காக +ைறய*'ட ேபா. ெஜயலலிதா கிள ெத. நட திய ெரGேபா இத கத" சிக. ஒ க'ட தி$ இ அட+ைற . ெகாைல மிர'ட$ வ*'டதாக:" வழ .கிறா . ேம=Sறிய வழகாக நடராஜ வ'$ . நா எ எ"ஏ பதவ*ைய ராஜினாமா ெசGய6 ேபாகிேற எ&.தா ட வழ இ /ைனய6ப' ..ேபாgJ வழைக வ*சா(க வகிற .எ$.மQ " வழ (சசிகலா கணவ ) நபராக இத நடராஜ . ஆனா$ ேபாgJ. அத கத ைத அவ சபாநாயக அM6பவ*$ைலநடராஜ வச" அத கத" இத .

ெஜயலலிதா. . அத ராஜினாமா கத ைத ப திர6ப) திைவ திதா . அ) த சில தினகள!ேலேய ேமாசமான க'ட ைத எ'ய. தி+க:" இ6பயாக வகிய உராG:க-.நியா அகம 187 ..ம')" ேகாபமி$ைல. இத /-ள!ய*$தா நடராஜM" ெஜயலலிதா:" ப*(கிறா க-நடராஜைன ேவதா இ$ல ைதவ*') . ெஜயலலிதா எதி க'சி தைலவராக ெதாட வா எ& அறிவ*கிறா .')கிறாரா என ெஜயலலிதாவ* சேதக" வ%கிற..எ. ெஜயலலிதா ைட றி க! . தன கத ைத தி+க அர< தி ெவள!ய*')வ*'டதாக =ற" <ம கிறா இதைனய) .? தன எதிராக அவ ஏேதM" சதி தி'ட" த. ெஜயலலிதா தைலைமய*லான அதி+க:".கிறன உடனயாக சபாநாயக இத வ*ஷய தி$ தைலய*'). நடராஜ மQ "தாஏ நடராஜ ..தி+க அர< மQ வ*ம சனக. சசிகலாைவ தMடேனேய ைவ ெகாடா . ெவள!ேய அM6ப*னா%".

+..வைர ெதாைலகா'சி வ*வாத தி$.23 ெஜயலலிதா அ6ேபாேலாவ*$ அMமதிக6ப'ட". ச(ய*$லாம$ ம வமைன" ராமா/ர" ெஜயலலிதா ைட றி க! .ஜி.:6 /தித$ல-க...தி.நியா அகம 188 .. ஒ ேகாஷ" ேக'டதாேன . ெஜயலலிதா ைட றி க! .வேவா"◌் அஆ உட$நிைல .ச( .. “எ$லா +:கF" ெஜயலலிதாவ*ட" வ*வாதி ேத எ)க6ப)கிறனைண .எ" . வ*வாதி" நிைலய*$ இ6ப லட ம வ வ*ஷய .. +த$வ எ:" ேதைவய*$ைல” எறா ெஜயலலிதா ..“+த$வ Rரண நல" ெப=& தி"/"வைர இைடகால +த$வைரேயா அ$ல ைண +த$வைரேயா நியமிCக-” எ&இத .ரகசிய" (9ச ' ப*ெய%ேக ெத(யாத இத ைண +த$வ ேகா(ைக எ:ம . ேகாஷ காக நாTசி$ ச"ப +த$ ெபாைனய ெபாைனய ஒ .ேகாப6ப'டா க.

ேவ)ெமறா$.+.ஜி.எ" .நியா அகம 189 . ெஜயலலிதாைவ சதி6பைத தவ* வத கால" அ . ‘ைண த வைர நியமி7க!’ ஆ" அ . இேத ேகா(ைகைய ெஜயலலிதா:" ைவ திகிறா .ெஜயலலிதா க'ட"க' ைவக6ப'தா . ச(ய*$லாம$ அ6ேபாேலா. அத9 சமய தி$தா அவ*$ -க.. ஆ".தி.ேதா'ட மாக அைலெகாதேபா. அெம(கா எ& அைலெகாதா அரசிய$ ெமாழிய*$ ெசா$ல .ஜி. ெஜயலலிதா ைட றி க! .எ" .1986-" ஆ)ஆ உட$நல".

தன" எதிராக9 ெசய$பட ெஜயலலிதா: இத அள: ண*: வவ*'டதா எ& நிைன த அவ .எ" . ராஜி7 காதிேயா.ஆதர: இகிற-ஏ.ஜி..42 எ" நல தமிழக தி ..இேபாற ?ழல◌ி$. ெதாட /" ைவ ெகா-ள Sடா” எற ெசGதிைய ெவள!ய*)கிறா . ‘அணா’வ*$. அைத த ந"ப*ைக(ய ஒவ(ட" ெகா) ஆ(டேம ஒ6பைட வ*)"ப .தி. கதி எைன ைண +த$வராக நியமிக அ.நியா அகம 190 .எ$. ெஜயலலிதா அ6ேபாைதய ப*ரதம ராஜி7 காதி ஒ ந.ட கத" எ..எ".ெசா$லிவ*)கிறா த ஆ'சி" . “ெஜயலலிதா:" க'சி" எத ெதாட /" இ$ைலஇன! அவட க'சிகார க. ெஜயலலிதா ைட றி க! .ஜி...ஆ அதி ேத ேபாGவ*'டா .. அ வ* அதிகாரR வ நாள!தழான-க.கிறா அதி$ ..+.ஜி.க. த" .. சில தினகள!$. " அத கத ைத6 பா த .எத .ஆ உட$நலமி$லாம$ இகிறா . “எ" என .தாக-” எற ெபாள!$ அத கத" இதிகிற.

... ‘‘ெஜயலலிதா ம வமைனய*$ இ"ேபா ெகா$ைல6/ற" வழியாக.ஆ ..நாள!தைழ6 பா த ெஜயலலிதா.ெகா"ேபா◌ீ')9 <வ($ ஆண* அக6ப)கிறஆ" . இத ேராக9 ெசய$ நிைனவ*ேலேய இக ேவ)" எபத=காக அத கத ைத ஃ6ேர" ெசG த வ'$ . .ஜி.நியா அகம 191 .ஜி. ெஜயலலிதாைவ ெஜயலலிதா ைட றி க! . மா')கிறா எ". ‘‘அத கத ைதேய அவ காகிரJ U)தலி ேப($தா எ. தா அM6ப*ய Rமரா தைனேய ேமாசமாக தாகிவ*'டைத உண கிறா .. எ"ஆ( உட$நல .அ) என ெசGயலா"? எ"9 ஆைர எ6ப.தினா ’’ எ&அதாவ . தமிழக தி$ ஆ'சிைய ைக6ப=ற கிற’’ எகிறா அ$லவா Jடாலி .. சமாதான6ப) வ எ& ேயாசி ராமாவர ேதா'ட வ .. ேகாளாைற தன9 சாதகமாக6 பயப) திெகா-ள வ*"ப*ய எகிறா க-அதாவ . அேபால அ6ேபா காகிரJ.. இத9 ச"பவ" றி இெனா வ*தமாக:" ெசா$கிறா க-.ஜி.

.அ:" றி6பாக அ .இறி .. ப* S'டண* ஆ'சிைய ெகா) வரவ*"ப*யகாதிC" ராஜி7 .தி. அவைர ைண +த$வராகி. <யமாகேவ எ.Ramachandran : My Blood Brother’ எற / தக+" வ*(வாக6 ேப<கிற. ெஜயலலிதா அத கத ைத.? ‘ைண +த$வைர நியமிCக-’ எற ேகாஷ" தமிழக அரசிய% /தித$ல!:-க..1988-" ஆ) அ'ட ச எ. ‘கேளபரமான ச6டம/ற!’ ெஜயலலிதா ைட றி க! .G. த" ததா எகிறா க.நியா அகம 192 .. த" த எ.எ எ6பேயா ..தி ெவள!வத.தினாரா எ& ெத(யவ*$ைல...Uவ*').+. இத=காக அ.தினாராஇ$ைல . ‘M. காகிரJ அ.

தன! மன!த <ததிர தி$ தைலய*)கிறஇறி வ*வாதிக ேவ)" .இத= காரண" ேவ)"’’ எகிறா " உடேன எ. தி . இ.’’ எ& ச'டமற தி$ ேகாஷமிட ெதாடகினா .ெஜயலலிதா ராஜினாமா கத" ெதாட பாக.அவ ேபச ெதாடவத= +ேப உ&6ப*ன எ. அ...நியா அகம 193 . அ) தக'ட ைத எ'ய . ெஜ:"-. ‘‘ெஜயலலிதா வ*ஷய தி$. ‘‘எ ெதாைலேபசி உைரயாட$கF" ஒ') ேக'க6ப)கிறன .உரச$கைள6 பா ேதா"தாேன :" ஏ=ப'ட-க.. +த$வ .. உ-ைறைய ைகய*$ ைவ தி" கணாநிதிதா இறி உடனயாக வ*வாதிக . ஒ காகிரJ . ெஜயலலிதா ைட றி க! .ெஜயலலிதா: .. நிதி ைறைய தன!ட" ைவ தித +த$வ கணாநிதி ப'ெஜ' உைரைய6 ப6பத=காக எ.1989-" ஆ) மா 9 25-" ேததி.. த அதிகாரகைள தவறாக6 பயப) கிறா அர< .+. ச'டமற உ&6ப*ன( சிற6/(ைமைய மQ &வதா" .. தமிழக காவ$ ைற ஜனநாயகம=ற +ைறய*$ ெசய$ப)கிற ..தா .

ெஜயலலிதா ைட றி க! .+.அ .தி. “இ& ப'ெஜ' வ*வாத" இகிற . ப'ெஜ' உைரைய தாக$ ெசGய Sடா” எகிறா க உ&ப.+.சபாநாயக .+.தி. ச'டமற தி ைமய வ ேகாஷ" ேபாட ெதாடகிறா க-ெஜயலலிதா .◌்ப*ன க- ெஜயலலிதாவ* தன!6ப'ட வா8ைக றி ேமாசமாக க த ெதாடகிறா க-க உ&6ப*ன ..ஓ அ ..தி . உ&6ப*ன க-. இறி இ& வ*வாதிக ேவய ேதைவய*$ைல” எகிறா க .ச'டமற தி$ உVண" பாGகிற . “கி(மின$ வழகி$ =ற"சா'ட6ப'ட ஒவ .நியா அகம 194 .

தி$ இத9 ச'டமற .இபகமி" ைமகைள. அ6ேபாதா ச'டமற .தி .+. க"பைலCமாக ெவள!ேய வகிறா . ைகய*$ ைவ தித ப'ெஜ' உைரைய ைக6ப=றி உ&6ப*ன / தககைள ெஜயலலிதா க.+.. அ) தநா.மQ எறிகிறா . ‘சைட’மற" ஆன .எ$லா நாள!த8கள!%". . ெஜயலலிதா ைட றி க! .கிழிகிறா ச'டமற" .கணாநிதிைய9 ?8 காகிறா க. ச'டமற ெவள!ேய ெஜயலலிதா கண" .உடனயாக தி . தா க- ச'டமற" . அைவைய த-ள!ைவகிறா .கணாநிதி மQ ேமாத.ெபகF எத6 பாகா6/" இ$ைல எ6ேபா ெபகF6 பாகா6பானதாகமா&கிறேதா . சபாநாயக . இதா தைல6/9 ெசGதியாகிறபா த ெஜயலிதாைவ த அண*யாக6 .ட.கிறக உ&6ப*ன க... ேச கைள Uகி எறிவ என சைட ெதாடகிறக உ&6ப*ன கணாநிதி .+. அவ( P கணா கீ ேழ வ*.‘‘திக உ&6ப*ன க.எ /டைவைய இ.ஓ அ ..+.வேவ” எகிறா கண ..நியா அகம 195 .தி.

24 அ.ெதாடகிற +தலி$ க'சிைய ைக6ப=றிய ெஜயலலிதா. ைவ திலிக". இைத தகF இைழக6ப'ட அந.ஆ ரசிக.. அ) ஆ'சி அதிகாரகைள ைக6ப=&வத=கான காGகைள நக த ெதாடகிறா +ேப கணாநிதி ..திவ*$-க..ஜி. . ெஜயலலிதா ைட றி க! ...தியாக6 பா கிறா க.நியா அகம 196 .. நடவைக .. ‘ெஜயலலிதாைவ சாதாரணமாக எ) ெகா-ள +யா’ எ& கண* திதா இ6ேபா அவ .. எட6பா பழன!9சாமி.அதிகார" ெபாதியவ களாகக'சி ஒ..+.? இவ க-தாேன க'சிய* வார பாலக களாக .எ"..கிறாெபக...இவ கைள தாேன . தமிழகெம" ெஜயலலிதா: ஆதர: ெபக ... ெவெட. ெச$வ". ெஜயலலிதா ைட றி க! . த கண*6/ எ7வள: ச( எ& /(ய ெதாடகிற. க-? ஓபன . நா$வ அண* எறா$ யாைர றி6ப*)வ . ந த" வ*<வநாத.

உ&ப◌்ப*ன களாக இதா க-இ6ேபா ..நியா அகம 197 ..அவ கேள அைம ெகாட அண* ெஜயலலிதா ைட றி க! . அத நா$வ($ ந)நாயகமாக இத ந த" வ*<வநாத. அைன அதிகாரகைளC" தனதாகிெகாட ேபா" அைமக6ப'டஆனா$ . வ*ஷய வேவா" .. அத நா$வ அண*C" இ$ைல. . இ6ேபா எத6 ெபா&6ப*%" இ$ைல எப ேவ& கைதச( . இேபால Pவ அண* ெஜயலலிதா க'சிைய ைக6ப=றி..... இர)" வ* தியாச" இகிறஅ . ெஜயலலிதா அைம த அண* அ$ல .

ம. ேதக என ஒ <=& அ வ*') மQ )" .அ. திநா:கர< ம=&" ேகஅைம த அண* ஆ ஆகிேயா .எJ. . . எ"ஆ( த.ேக.ைல சரக" எபா க-ஆனா$ . பழ" தி& ெகா'ைட ேபா'டவ க-இவ கைள ெகாTச" ெகாTசமாக .இத ேக.அ.ஆ". க'சிய* ெதாட கைள ைவ ேத ஓரக'னா இ&திய*$ . திைவ -க. அ எ7வள: தவறான உவைம? சரக தி$ எ6ேபா" எத9 ெஜயலலிதா ைட றி க! ..+.திநா:கர<.எJ.த. காகிரஸி$ அைடகல" /கப' ராம9சதிர . அரசிய$ அMபவ தி%" ெஜயலலிதாைவவ*ட P தவ க-.ெஜயலலிதா.ேக.தி.வ*ர ரசிகனாக .பா.ஜி.. வ*$ தTசமாக-க.க.+.+.ஆ . ெஜயலலிதாவ*ட" க'சிைய ைக6ப=ற ேவ)" எ& நிைன த ப' ராம9சதிர...நியா அகம 198 .தி. .வ*ெகாடா ஹூ"அரசிய . இத Pவ" வயதி%" . ெஜயலலிதாைவ எதி க +யாம$ அத Pவ" ஆF ஒ பகமாக அரசியலி$ கைர ஒகினா க.எJ. அரசியலி அ தைன ?'சம ைதC" அறிதவ க-.எJ..

ஜி....எ" . . ச'டமற தி$ இ க'சிகF" . ஆ" ராஜி7 காதி" இத .தி. இ எ6ேபா என ேவ)மானா%" நிக."! ‘கர ேகாத அ!காகிர .’ ச(ெசற அ தியாய தி$ வ*'ட இட திலி . ெஜயலலிதா ைட றி க! . இய$பாகேவ காகிரைஸC".+. ராண* எதிராக தி"பமா'டா க-ஆனா$ ...க.சி6பாC". ராஜா:. அைவC" -க.கர"ேகாக ைவ த . மதி(C" அண* மாறமா'டா க-தக.தி..இைணேத ெசய$ப'டன1989 நாடாFமற ேத தலி$.ெதாட ேவா" ந'/.நியா அகம 199 .

ெசற ஓ') வகிையக◌் காக +Cெம& . .தி"ப ெதாடகிறா க- ெஜயலலிதா ைட றி க! . ம')"தா. அவரா$ ம')"தா எ"ஆ உவாகி ைவ 9 . ெஜயலலிதா ந உண திதா .ைக6ப=றிய ப* ெஜயலலிதா சதி" +த$ ேத த$ க ெதாட கF. S'ட ைத ஈ " க(Vமா இகிறெத&.ஜி.ட ெவள!ேய வதா அ$லவா.கா'யாக ேவ)". எ"வ*$ ெஜயலலிதா: -க.ஜி.தமி8நா) +..+..தி.+.ெசற இடெம$லா" S'ட" ..+.தி.ஒ ெப" ெவ=றிைய அ அ6ேபாதா .தி.? அ மிக6ெப(ய அMதாப அைலைய உடாகி இத ..ஆ6 ப* அ.இத ந'/ S'டண*யாக மல தைவ -க. க'சி.. . ச'டமற திலி கண .ெஜயலலிதா:ட" மனவ த தி$ இத சில சீன!ய கF /(ய ெதாடகிற .வ" இைடவ*டா ப*ரசார" ெசGதா ெஜயலலிதா..நியா அகம 200 .அ:" றி6பாக ெபக- இ6ேபா.அ . . க'சி உய* 6/ட இ"இைத .மQ )" S) . S'ைடவ*') வ*லகி9 ெசறவ க.

கணாநிதிய* நப வ* ‘எ/ைன ெகா ல சதி!’ ெஜயலலிதா ைட றி க! .க S'டண*ேக ெவ=றி.சி ப*ரதமராகிறா .அத ஓ இட ைதC" சி .அ -.ெஜயலலிதா எதி பா காத ச"பவ+" ம திய*$ நிக8த கைள காகிரJ ைக6ப=றி தமி8நா'$ அதிக ெதாதி இதா%".ெகாTச"Sட கணாநிதி எதி பா கவ*$ைல . ைக6ப=றி இதஇைத .+. ப*ரமாட ெவ=றிதாஐ .+.க ப)ேதா$வ*.நியா அகம 201 . ம திய*$ ஆ'சி அைம" அள: ெப"பாைம இ$ைலஜ .ப*.. அேபால .ப*.அத ேத தலி$ ஓ இட ைத தவ*ர.னதா தள" ஆ'சி அைமகிற .தி.தி . . ம=ற இடகள!$ காகிரJ ஆ" .

சாதகமாக6 பயப) திெகா-ள தி'டமி)கிறா ஆ" . அைத ஓ அறிைகயாக:" ெவள!ய*)கிறா ..கா மQ ஒ லா( ேமாகிற .+.. ெஜயலலிதாைவ நல" வ*சா(க . சசிகலா:" பல த காய"இவ" அ6ேபாேலாவ*$ . பா9ேச(ய*லி ெஜயலலிதா கா($ தி"ப* ெகாகிறா அவ க.நியா அகம 202 .ைவC" இM" ெநகமாகிற-க. ெஜயலலிதா ைட றி க! ... அ) த பாG9ச% தயாராகிறா ெஜயலலிதா!.நாடாFமற ேத த$ தத ெவ=றி. ராஜி7 அ6ேபாேலா: வகிறா ெஜயலலிதா அவ(ட" .சசிகலா:" உட ..அMமதிக6ப)கிறா க-. பா9ேச( ச'டமற ேத தலி%" இத S'டண* ெதாட கிறஅ .தமிழக அரசியலி$ ெப" /ய$ வச . ெதாடகிறஅத6 /யைல தன9 .. அ . மQ ன"பாக ைத கட"ேபா.ெஜயலலிதா:". S'டண*காக6 ப*ரசார" ெசGவ*').தி.. காகிரைஸC". அவ க. “எைன ெகா$ல சதி நடகிற” எகிறா ப* . ப*6ரவ( 24-" ேததி அதிகாைலஇத . .

சமய தி$.. இலைகய*லி ச வசாதாரணமாக6 ேபாராள!க..கைலக6ப)கிற .ப*.கிறா ஆ'சி அைம நாடாFமற ப)ேதா$வ*ய*ேபாSட அதிக" கவைலெகா-ளாத கணாநிதி. மாநில அர<" உற: <+கமாக இ$ைல. ஈழ வ*)தைல6 ேபாரா'ட ைத ஆத( வத கால" அஅத9 .வசிெகாக . காகிரJ ஆதர:ட சதிரேசக . மட$ கமிஷ அறிைக.இ" எபைத ந"/கிறா ம திய அர<" .வ ெச&ெகாதன தி$ தமிழக . .வேபாகவ*$ைல . தமிழக தி ெப"பாலான க'சிக-. இ6ேபா கவைல ேரைக ெகாTச" ெகாTசமாக6 பட கிறகாகிரJ ஆதர:ட .நியா அகம 203 .வ* . ஆ" . அ வான! ரதயா திைர என ம திய*$ ?ழ$ நிைலய=றதாக இகிறசி அர< .ம திய*$ ஓ ஆ'சி அவ ந"ப*ைக .ம திய*%" சீேதாVண நிைல ச(ய*$ைல.அவ கள! நடமா'ட" அதிகமாகிற ெஜயலலிதா ைட றி க! .. அ நி9சய" தன எதிராக தா . . அ மாதி(யான .தமிழக தி$ இ7வா& /ய$க.ஆ" ...

கவைலெகா-ளவ*$ைல◌ிதாவ* ேநாக".நியா அகம 204 .12 ஆ)க- கா தி6/6 ப* ஆ'சி வதவ .சமய தி$ காகிரேஸ ேயாசிகாத ஒ வ*ஷய ைத ெஜயலலிதா ெசGகிறா ேபாராள!கள! ஊ)வைல ..தைலவ ஆ'சி அம% வகிற ெஜயலலிதா ைட றி க! .. கணாநிதி அர< ெகாTச+" அகைறய*$ைல எ& ஒ ெப(ய /கா ப'யைல ப*ரதம(ட" ெகா)கிறா ஆ" வ*)தைல6 .ஜி.அறிைகவ*)கிறா .தமிழக தி$ ச'ட" . ெக')வ*'ட எ& தின" ஓ ராஜி7 காதி Pலமாக ப*ரதம . /லிகF" இத ெநக ைத6 ப=றிெய$லா" அவ ெஜயலல .. ெஜயலலிதா ெவ=றி ெப&கிறா ஆ" . . த)6பதி$. இரேட ஆ)கள!$ ஆ'சிைய இழகிறா தமிழக தி$ யர< . . த" தகிறா இ&திய*$./கா ெகா) தேதா) நி=கவ*$ைல ஒ.அ.எ" .. இைத காரணமாகைவ கணாநிதி அரைச கைல6ப . கணாநிதி ஆ'சி கைலக6ப)கிற .

நியா அகம 205 .ஜிஆ இறத ப*. ெஜயலலிதா ைட றி க! – 25 எ.பா த. “மக. ெஜயலலிதா அைவ -க. இM" எைன நைகயாக நிைனவ*$ . அகாவாக.ைக6ப=றிய*த ேநர". மகளாக தா நிைனகிறா க-ந.ேவ)ெமேற ைவ திகிற. ெஜயலலிதா ைட றி க! . நிைனகிற. அத9 சமய தி$ ..க. ஒ ஆகில இத8 அவைர6 ேப' காகிற .அரசிய$வாதியாக தா பா கிறா க-ை◌ நைகயாக நிைனவ*$ ைவ ெகா-ளவ*$ைலமக. க-” எறா .. எைன அவ கFைடய அ"மாவாக.க.க-தா .என .. யா" என . க-? ந.“தமிழக தி$ சில ஆ)களாக சின!மா சா த அரசிய$ இ6பதாக ஒ ப*"ப" இகிறஅ றி ந. . க-?” எ& ேக-வ* ேக'கிறா அத= .எைன . ெஜயலலிதா ெகாTச" ேகாபமாக.தி..கF" திைர ைறய*லி வ இகிற.+. களா? நா அரசியலி$ ெவ காலமாக இகிேறமக.எைன இM" நைகயாக கவைத ந.

. /-ள! வ*பரக- எ$லாவ=ைறC" கட. உைமதாசின!மாைவ தா ஒ ப*"ப" . அவ இதஅத=காக அவ" க)ைமயாக . S'டகF அM6பவ*$ைல எ"வ*பரகFட Sய . ேமைட6 ேப9<க.நியா அகம 206 .உைழ தா .ெஜயலலிதாவ* ேப9<" அத=ெகா காரண" ஆ6 ப* +.ஆ .வமாக தகவைம ெகாடா .எ" ெஜயலலிதா ைட றி க! . .ஜி.ஜி.வமாக க'சிைய ைக6ப=ற .மக- S)வா க.ஆ"..எபத=காக ம')ேம அவைர. அரசிய% ஏ=றவா& தைன +.

ச( வாக-..அகி ெதாட ேவா" .+..த ..+.தி.. மC 48 ப(ரசார’ ‘திக ஆ'சி கைலக6ப')வ*'ட. வாG6/கF" ேவ)மானா$ அவ எள!தாக வதிகலா"ஆனா$ . ெஜயலலிதா ைட றி க! .. அத= ஏ=றவா& தைன ததி6ப) திெகாடா .. அவ அ வ*$ ேச ததிலிேத அரசியைல-க. ‘மC 48 ேத.ேநாக ட ெதாடக திலிேத ேவ)" எற காGகைள நக தினாரா? எ& ெத(யாஆனா$ . ெசற அ தியாய ைத அதாேன + திேதா" ...நியா அகம 207 .சாதாரணமாக எ) ெகா-ளவ*$ைலெப(ய ெபா&6/கF" ..

+. ஆனா$ . .+.இ அராஜக" .நம ஆதரவாக மிக6 ெப(ய அMதாப அைல வ<" .வ*ன நிைன தன .ஆ'சி கைலக6ப'ட சில மாதகள!$ அ) த ேத த$ அறிவ*க6ப)கிறஆ'சி கைலக6ப'டா%" ..+..நியா அகம 208 . ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெஜயலலிதா அ றி ெத$லா" கவைல ெகா-ளவ*$ைலஅவ( . நா" . தி-க.வ*ன ஒவ*த உ=சாக தி$தா இதன “திக . ஆ'சிகைலக6ப')வ*'டஇதனா$ . <லபமாக ஆ'சிைய ைக6ப=றிவ*டலா"” எ& தி-க.

.ஜி. +. சிைல மாைல அண*வ* வ*') ப*ரசார ைத அவ ேவன!லி ப*ரசார" ெசGய . இர) ஆ)கள!ேலேய அத வாG6/ நம கிைட திகிறஇதைன மிக9 ச(யாக பயப) தி . ெஜயலலிதா ைட றி க! .எண" ேவ&வ*தமாக இத.க ேவன!$ தாஆ . .க +. இ6ேபா மாதி( ஆகாய மா கமாக.. ேவM அேக ஒ Ja$ ேபாட6ப'டஅதி$ .காGகைள மிக9 ச(யாக நக தினா தன அடகி நட" ேவ'பாள களாக6 பா ேத : ெசGதா .ெகா-ள ேவ)"” எ& நிைன தா அத=காக . தமிழகெம" <=றி ெசைனய*$ ப*ரசார ைத +6பதாக தி'ட". ஆனா$.ெசக$ப'$ எ" .நியா அகம 209 . ெஹலிகா6ட($ பற பற எ$லா" ப*ரசார" இ$ைல ..கா திக ேவ)" எ& நிைன ேதா" .ெதாடகினா . “வாG6/காக ஐ ஆ)க.நிைறய6 /+ககF வாG6பள! தா 1991 ஏ6ர$ 21-$ ெஜயலலிதாவ* ேத த$ ப*ரசார" ெதாடகியெசக$ப'$ ப*ரசார ைத ெதாடகி . .

1991 ேம 21.றி ெத$லா" அவ கவைல6படவ*$ைல'ைக9 சின வா அள!Cக-' எ& ேவ'பாள இ$லாமேலேய ப*ரசார" ெசGதா .◌்பாள கF வா ேசக(க ேவ இததா$. அ .. அ) த க'ட நக : என நி வாகிகFட உைரயா ெகாதா அ6ேபாதா . தி$ ப*ரசார ைத + வ*')<=&வ'டார.எ& ந"ப*னா ..நியா அகம 210 .. தா ேபா'ய*'ட ப S ம')" அவரா$ ெச$ல +யவ*$ைலஅ .. மக.அறிவ*க6படாம$ இதா க- .றி அவ கவைல ெகா-ள:" இ$ைல தைன ைகவ*டமா'டா க.அத ெசGதி அவ வ ேச கிறஒ நிமிஷ" ெஜயலலிதா ைட றி க! . . தன அள! த வரேவ=/.இ6பயாக அவ .அைன ெதாதிகF" ெசறா ம=ற ேவட . இர: ப மண* ேம$ இ"த ம/( . வ*தின மாள!ைக ஓGெவ)க வதா ப*ரசார தி$ மக.நி& ெகாடா க- ப*ரசார" ஆர"பமான. வழக"ேபா$ அ6ேபா" காகிரஸி$ ேகாV Rச$ .ேவ'பாள க.ேவ'பாள க. .

7 மரண". கா'சி மாறிய ராஜ..+. அள6ப(ய அளவ*$. அMதாப" இ". ஆனா$ . ெசா$ல6ப)கிற“Kெப"/U($ நிக8த ) ெவ6ப*$ ராஜ.. <லபமாக ெவ&வ*டலா" எ& ெதாடக தி$ திவ*ன -க.உைறத வா ைதகைள உய* 6ப* மQ )" ேக'கிறா மQ )" ..” ஆ'சிைய கைல ததா$.7 காதி ெகா$ல6ப')வ*'டா ” “ெஜயலலிதா எ/கிற நா/.நிைன தன . தமிழக தி$ அMதாப அைலைய ெஜயலலிதா ைட றி க! .நியா அகம 211 .உைறேத ேபானா அதி 9சிய*$ .

அ . . ெசைன6 ப$கைலகழக o=றா) வ*ழா மடப தி$ பதவ*ேய=கிறா அவ ஆFந பNVம நாராய சி .க.தி ..உடாகி இதகாகிரJ S'டண* .தி..நியா அகம 212 .+.ெவ=றி ெப=ற ெவ&"7 இடக-தா க.அதி%" தி .. அவ ெசைன6 ப$கைலகழக வளாக திலி கிள"ப தயாரானேபா . ஜூைல 24-" ேததி.+. ெஜயலலிதா ஆடவன! ெபயரா$ உ&திெமாழி எ) தா .த ெஜயலலிதா ைட றி க! . க S'டண* .+.மாெப" ெவ=றி .கிறா அவ .தி.+. :225 ெதாதிக-இ ெஜயலலிதாேவ எ .பதவ*6 ப*ரமாண" ெசG ைவகிறா அத காலக'ட தி$ திராவ*ட க'சிகைள9 ேச தவ க- பதவ*ேய="ேபா. பதவ*6 ப*ரமாணெம$லா" +. ‘உளமாற’ உ&தி Sறி தா பதவ*ேய=பா க-ஆனா$ .. 1991.வ*.அ .தமிழக தி இள" +த$வராக ேசைல ேம$ ஒ அகி அண*.2 ெதாதிகள!$தா ெவ=றி ெப=& இத-க. ச'டமற ேத ெத)க6ப'ட இைளஞ ஒவ ெஜயலலிதாவ* கா$கள!$ வ*.தி பா காத ெவ=றி .

. நா ப*வாகமா'ேடஅைத எ . ஸாக இ-எJ. இ6ேபா க'சிய*லி க'ட"க'ட6ப') ைவ தி".அைடய நா தி') தனமாக எ:" ெசGயமா'ேட ஆனா$. நி9சய" அவ பல சகடகைள9 ெஜயலலிதா ைட றி க! .26 நா பதவ*ைய. இ ெஜயலலிதா . ெச$வ ைத வ*"/பவ. ேவ& யாமி$ைலெஜயலலிதா .நியா அகம 213 . தமிழக அரசியலி$ ஒ / கலாசார ைத ஏ=ப) திய அத இைளஞ . ‘ெசேகா'ைடய’தா அவ ! ெஜயலலிதா ைட றி க! . ஜனவ( மாத" ெசானஇத வா ைதகள! . ச'டமற உ&6ப*ன கF" தைரய*$ சாVடாகமாக ச(கிறா க. அைம9ச ெபா&6/ வகி . அேத ேநர" எைன ேநாகி ெபா&6/".ப*.ம&கணேம வ(ைசயாக ம=ற அைம9ச கF".அ$லபதவ*ைய . கடைமC" வதா$.ப*ரசார தி ஜி. .ேதா-கள!$ <ம6ேப1988-" ஆ).பேய அவ +த+தலாக +த$வராக6 ெபா&6ேப=றேபா நிறி6பாரானா$....

.ச தியமான வா ைதக-தாேன .. ஆ". “மன!த கள!$ மிக6 ெப(யவ க.? ஒவன!ட" க')கடகாத அதிகார" வ*கிட"ேபா... த ெவ=றியாக .மிக9 சாதாரணமான நிைலய*$ தைன ைவ ெகா-வதPல" மிக9 சிறதவ களாக ந..Sடா எ& வ*"ப*னா க-? அவ க....யா தைன கிட$ ெசGதா க-ைன அவமான6ப) தினா க-யா யா த இ6ேப இக . ஆ)கால ஆ'சிைய அ7வாறாக மதி6ப*'டா$.. அைத அவ எ7வா& பயப) கிறா எபைத ைவ தா அவ மதி6ப*ட6ப)கிறாெஜயலலிதாவ* +த$ ஐ .கிறா க-” எபா .இ6ேபா இ அவ( வாG6/ .அைனவைரC" த காலி$ வ*ழைவ தா தைன நிதி தவ கைள .. நி9சய" அவ மிக ேமாசமான மதி6ெபகைள தா எ)6பா .. .ம')ேம பா தா யா யா த .நியா அகம 214 . 1991 ேத தலி$ அக அைடத இமாலய ..சதி இகமா'டா .+.காதி ெசா$வா . தா ெவ=றிைய த ெவ=றியாக6 பா யா . தி ெஜயலலிதா ைட றி க! .தி...

இ எ$ைல மQ றிய .நியா அகம 215 .தமிழக அர<‘ெஜ’ அரசாக மாறியஅ6பயானா$ ..கினா அவ க'சிCட நிறிமாய*.எைதCேம ெஜயலலிதா ைட றி க! .வாகினா -க. ெஜ.. இ ..ஆ'சி அதிகார தி%" தைலகா'ய .தி.கVட6ப'டவ கைள க'சிய*$ இ ந. அவர +த$ பதவ*கால தி$ நைமக. நி9சய" யா" எத6 ப*ர9ைனC" இ இகாஆனா$ ... ‘அ’ ைவ மற"ப ெசGவ*').. .+..+.திமறக+யாம$ .ெகாTச" ெகாTசமா அ ..பாடைவ தா வ*$ உ-ள-க..

ஆனா$ .ெசGதா ‘கDபா8 சபாவான ச6டம/ற!’ ெஜயலலிதாைவ..யவ கைள அக ேவ)ெம&..? ெசGதா நி9சய" .அதிக" வ*"ப*னா க. ெபாவாக நமெக&ஆ8மனதி$ சில வ*6பக- இ"தாேன அநியாய ைத .. பய" ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெபக.த. த' ேக'க ேவ)" . ......நியா அகம 216 ...தமிழக 9 ெசGயவ*$ைலயா.

ெஜயலலிதா ைட றி க! .ந"ைம த)"ந"மா$ ெசGய+யாதைதெய$லா" . இ" ெபக-. திைரய*$ ெசGபவ கைள நா". நநாயக களாக வ*( ெகா-கிேறா"ெபகF அப . ெபக-தா. /6/ மாவ'டகைள உவாகினா . நி வாக`தியாக பல சீ தி தகைள9 ெசGதா மாவ'ட . எ$ைலகைள மா=றியைம . தி'டா அதMட நி=கவ*$ைல ...+த$வரான" +தலி$ மலி: வ*ைல மைவ ஒழி" தி'ட தி$ ைகெய. தகள ஆ8மன ஆைசகள! உவகமாக தா ெஜயலலிதாைவ கதினா க.ே◌ால தா ெஜயலலிதா இதா ஆவய6ப'ட சPக தி$ .நியா அகம 217 . த பல" எபைத ெஜயலலிதா:" உண ேத இதா அதனா$தா ..

..என ெசGவ*ட6ேபாகிறா ?” எபதாக தா +தலி$ அவ க. தமிழக9 ?ழ$ ேவ&இ இவ .. அவைடய பா ைவ..? ெட$லி ?ழ$ ேவ&..நியா அகம 218 ..இ எ$லா" அவ கைள வ*யகைவ த .. ...மதிm'ப" ெஜயலலிதா ைட றி க! ...“என ராLய சபா உ&6ப*னராக இதிகிறா .ெஜயலலிதா இ7வள: m'பமாக9 ெசய$ப)வா எ& +தலி$ அதிகா(க... ..எதி பா கேவய*$ைல .அ7வள:தாேன . அவ கF தக- எண" எ7வள: தவ& எப சில தினகள!ேலேய /(தஆ" ..எண" இதஆனா$ . அவைடய ஆகில6 /லைம ப*ர9ைனகைள ைகயா-வதி$ அவ( .

எ$. ைண சபாநாயக இைகய*$ அம ததாக:" ச 9ைச எ. ெஜயலலிதா அரசி +த$ ப'ெஜ' S'ட ெதாட . அவைர வரேவ=க ேகா'ைடய*$ ஏக6ப'ட ஏ=பாட◌ுக.. ச'டமற வவேத வ*ழாேபால மாறிய . க'சிகார க-." ெகாTசமாக ெஜயலலிதா /க8பா)" சபாவாக மா=ற6ப'ட .. அைம9ச க. ெஜயலலிதா சபாநாயக இைகய*$ அம ததாக:". ச'டமற ேக ேத ெத)க6படாத சசிகலா. ெஜயலலிதா ைட றி க! . அதிகா(கF தா அதிக இட"ெகா) தா .பணகார9?ழலி$ ப*ற. காெவ'$ ப ததா$ எனேவாெஜயலலிதா:" எ6ேபா" .நியா அகம 219 ...த. அ6ேபா சபாநாயகராக இத ேசட6ப' + ைதயாேவ ெஜயலலிதா:காக ச'டமற வாசலி$ கா திதா ...ம')" அ$ல . "அவ வத... அவ .ஒ நிக8வ*ேபா. எ"க--ஏ. அைம9ச கைளவ*ட.மிக6 பண*வாக அவைர9 ச'டமற - அைழ 9 ெசறா ச'டமற" ெகாTச ..

தமிழக அரசிய$ இ7வாறாக9 ெச&

ெகா"ேபாதா, தமிழக ைதேய /ர'6ேபா'ட

அத நிக8: நிக8த.

‘அமகலமான ெதாடக!’

ெஜயலலிதா: அவ( ேஜாதிட க- கண* 

ெகா) இதா க- ...“ந,க- மகாமக ள தி$ 

ள! த, க- எறா$, உகள

எதி கால" <ப*'சமாக இ"” எ& ப*6ரவ( .18, 1992.

ெஜயலலிதா "பேகாண" வகிறா அத .

நகரேம அ$ேலால6ப'டஎ6ேபாேம மகாமக" எறா$ .,

அத9 சி& நகர தி$ ல'சகணகி$ மக- திர-வா க- .

இதி$ +த$வ" வகிறா எறா$ ேக'க ேவ)மா

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 220

...என? க'சிகார க-, பத க-, காவல க- என அத

ஊேர அ$ேலால6ப'ட .அவகாக ேம=கைரய*$ 

) ைளகாத கணாய*லான ள!ய$ அைற

தயாராக இதஅ ெஜயலலிதா அமர ., சசிகலா

தண , ஊ=றிெகாகஇெனா பக" S'ட" ...

அத9 சமய .+திய ெகாத தி$

வடகைரய*$ இத த மசாலாவ* த)6/9 <வ

உைட வ*.த.

ச(யாக அத9 சமய தி$ ெஜயலலிதா:" ந,ராவ*')

கிள"ப*னா ட" கிள"பேவ ெந(ச$ அவட ெப"S' .

ெஜயலலிதா ஏேதா .ேம%" ேம%" அதிகமாகிய

அசா"பாவ*த" நடவ*'ட எபைத கண* தா ஆனா$ .,

இ இ7வள: ேமாசமாக இ" எ& அவ

ெகாTச+" எதி பா கவ*$ைலஆ" ., 48 பத க- இற

இதா க-.

<ப*'ச" ேவ தா அவ மகாமக ள வதா .

ஆனா$, ெக)வாG6பாக, அேவ அவ அமகலமான

ெதாடகமாக மாறிய.

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 221

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - 27

‘‘எள!ைம, ண*:, ேந ைம, உைழ6/ ேபாற ப/கைள,

ம=றவ கள!ட" எதி பா 6பைதவ*ட மிக S)தலான

அளவ*$ அைம9ச கள!டமி மக-

எதி பா கிறா க-’’ எறா காதிஇைத9 ெசான .

இைத .இதியா:9 <ததிர" கிைட த அ) த ஆ),

அவ ெசா$லி ஏற தாழ ஆ& தசா6தக- ஆகிறன .

ஆனா$ .மகள! எதி பா 6/" அ6பேயதா இகிற,

அைத நிைறேவ=ற தா அைம9ச க- யா" இ$ைல .

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 222

நா" ...ச( .ந"ைம நாேம ெநாெகா-ள ேவயதா

.வ*ஷய வேவா"1996-" ஆ) ச'டமற

ேத தலி$ அக ப)ேதா$வ* அைட.+.தி.தஏ ., அத

ேத தலி$ ப S($ ெஜயலலிதாேவ<கவன திட" ...

அத ேதா$வ*6ப* ெஜயலலிதா .ேதா=&6ேபானா ,

‘இதியா )ேட’: அள! த ேப'ய*$ இ7வாறாக

Sறினா , “ஆ"நா எ வா8வ*$ ெசGத மிக6ெப(ய .

<தாகர திமண ைத அ7வள: ஆட"ப ...தவ&ரமாக

நட திய.” +த+தலி$ ெபாெவள!ய*$ ெஜயலலிதாேவ

ஒ6/ெகாட தவ&, அஅ6பெயறா$ ., அத

திமண" எ7வள: ஆட"பரமாக நடதிக ேவ)"?

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 223

‘ஆடபர திமண!’

திYெரன ஒநா- ெஜயலலிதா, 28 வய <தாகரைன த

வள 6/ மகனாக த ெத) தா <தாகர ேவ& யா" .

ஆ") ெஜயலலிதாவ* உடப*றவா சேகாத( ...இ$ைல,

ெஜயலலிதா அ6ப தா றி6ப*'டா அகா சசிகலாவ* (

த ெத) த சில நா'கள!ேலேய அவ மிக .மகதா

மண6ெப .ஆட"பரமாக திமண" நட தினா , மைறத

நக திலக" சிவாஜி கேணசன! ேப தி.

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 224

இ6ேபா நா" எ$லா" ஜனா தன ெர' மக-

திமண ைத6 ப=றி6 ெப(தாக6 ேப<கிேறா"தாேன.^ ...6

ேகா ெசலவ*$ எ$ வவ*$ திமண அைழ6ப*த8 .சி.

அ9சக6ப'ட; 30 ஆய*ர" வ*தின க-

அைழக6ப'டா க-; 36 ஏக பர6பளவ*$ வ*ஜயநகர6

ேபரரசி அரமைன ேபாற ப*ரமாட ெச'

ேபாட6ப'ட; ஒ ேகா ^பாG மதி6ப*$ ஆைடக-

எ)க6ப'ட எ& இேதேபா$தா ...1995-" ஆ)

ெச6ட"ப மாத" நைடெப=ற இத திமண" றி 6

ெப(தாக6 ேபச6ப'ட.

70,000 சர அ பர6பளவ*$ திைர6பட கைல இயந

ேதா'டாதரண*ைய ெகா) பத$ ேபாட6ப'ட; ஒேர

சமய தி$, அ 25,000 ேப அம உண: அவத=

ஏ=றா=ேபா$ அர அைமக6ப'ட .

ெவள![ கள!லி வ" வ*தின க- தவத=காக

ெசைனய*$ ம')" ெவ7ேவ& ேஹா'ட$கள!$1,000

அைறக- எ)க6ப'டனதிமண வதவ கF ...

ெகா)6பத=காக2 ல'ச" தா"Rல6 ைபக- வாக6ப'டன .

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 225

ம')" பதி:ெசGயவ*$ைலக .. . வாணேவைக என தமிழகேம அவைர கராத திமண"காண வ*"பாத .திமண" திமண ஊ வல தி$ ெஜயலலிதா:". வைளய$க... இவ கF +னா$..... இத திமண காக +டகிவ*ட6ப'த . ேரா'ேடார மிசார க"ப திலி மிசார" . ஒ'யாண".இ$ைல .ஆ .. சசிகலா )"ப தா$ நியமிக6ப'ட /ைக6படகார க.ஏ .+. அதி$ ெஜயலலிதா ைட றி க! . /ைக6படகார கF". ெமா த அர< நி வாக+". ேதவார" பாகா6/ அள! தபேய ெச&ெகாதா ஆ" . அத திமண ைத.நியா அகம 226 .தி ஒ7ெவா கண ைதC" பட"ப* ெகாதா க-ஆ" .தி .. திமண6ெபா.என தைல +த$ கா$வைர நைககளா$ அலக(க6ப')9 ெச$ல .இள!$ P8கி இதன.இைவ ம')" அ$ல.எ)க6ப') மிவ*ளகF6 பாG9ச6ப'ட இெனா பக" அேத நனாள!$ மிசார" இ$லாம$.ன! இைசக9ேச(ரமா.. சசிகலா:" ஊ வல வ +னா$. ெசைனய* சில பதிக..இ$ைல .

6ப*ன? அ.நியா அகம 227 . உைமய*$ மக- ெஜயலலிதா ைட றி க! . திவ* ப*ரசார -க.+...க!’ 1996-" ஆ) ேத தலி$.எ)க6ப'ட /ைக6படக-தா. அத திமண தி$ எ)க6ப'ட படகைள ெகா) திவ* <வெரா' -க.. ஒ ^பாG ச"பள" .வாபவ நட த எகி பண"வத எ& அத9 <வெரா'க.ஆCதமான ‘எ/ சப*த இ லாம எ/ைன தெத8தா.ேக-வ* எ.வவைமக6ப'ட ஒ ேகா ^பாG ெசலவ*$ திமண" . .+.

..மா.ரத" இதா உணாவ*.ம திய*$ தாக ைத உணடாகிய .ைகெசGதா ெஜயலலிதா10 மாதக- ெஜயலலிதா ைட றி க! .. தன!6 ெப"பாைமCட ஆ'சி அைம த..+.அத ேத தலி$ தி.+.+.தி. கா அைம த S'டண*..+..1991 ேத தலி$.க ெவறSட9 ெசGதிய$ல.த ெத) தாேரா ஏற தாழ . அத= ஆதரவாக நக ரஜின!கா ர$ெகா) த என எ$லா" ேச அத த . ப S ெதாதி ப*ரசார" ெச$லாமேலேய ெவற ெஜயலலிதா . அக ேதா=ற...+.தி. அவ எ) த சில ந$ல நடவைகைளC" ப*M த-ள!ய . சில ஆ)கF6ப* ெஜயலலிதா யாைர அேத <தாகரைன கTசா வழகி$ .க ேவ'பாள(ட" ேதா=றா ...366 வாக- வ* தியாச தி$ தி ..க.அ ம')" அ$ல .. இ எ:" +தைம ெபறவ*$ைலஅத திமண" .ே◌ தலி$ அைவ -க.1996 ேத தலி$ அேத ெதாதி$ 8.த .க.அதலபாதாள தி$ த-ள!ய ெஜயலலிதா காவ*(6 ப*ர9ைனகாக P& நா'க- ஆனா$ .நியா அகம 228 .173 ெதாதிகள!$ ெவ& தி.. தி . இத காலக'ட தி$தா .+..

அேத <தாகரதாஅ6ேபாேலாவ*$ . ஆனா$.28 “அதிகார" மகைள ெக)6பதி$ைலமக-தா .. தாள வ*$லிய" காYJ ...சிைறய*$ ைவ தா <தாகரM" .ம&க6ப') வாசலி$ நி&ெகாகிறா ெஜயலலிதா ைட றி க! .எ. “எ ச"பத" இ$லாம$ எைன த ெத) வ*'டா க-.. ெஜயலலிதாவ* ஐ ஆ)கால ஆ'சிய*$ ஏக6ப'ட ஊழ$ =ற9சா')க. இ&..நியா அகம 229 ... “ெஜயலலிதா ம=&" ெஜயலலிதா ைட றி க! .க')கடகாத அதிகார" ெஜயலலிதாைவ மாசாகியதாஇ$ைல ..தன .. அதிகார ைத மாசாகிறா க-” எறா அெம(க எ..” எ& ஆகில இத8கF ேப' ெகா) ெகாதா .கணாநிதி த ேத த$ ப*ரசார திேபா. ெசாத அ ைதயா$ அMமதி ெஜயலலிதாைவ6 பா க த .. அவ அதிகார ைத மாசாகினாரா எ& ெத(யவ*$ைல .

எ) ைவ தன ஓ இைளய . ச"ப -5..வா&திைய நிைறேவ=ற ேவ)" வசதியாக . ம=ற . இ6ேபா அவ( ைகய*$ ஆ'சி.. அேத ேநர" கணாநிதி இெனா அ9ச+" இதெஜயலலிதா மQ எ)க6ப)" ..+கிய வ" ெபற காரணமாக அைமதா$? ஹூ" . இத வ*ஷயத◌் ைத கவனமாக ைகயாள ேவ)" ..அைம9ச க...வ*ரமாக வ*வாதி தா அதி$ உ-ள சாதக . கணாநிதி த அைம9ச கFட இறி த. இ த அரசிய$ எதி(ய* மQ தான ஊழ$ =ற9சா')கைள வ*சா(6பதாக அள! த வா&திஇைத எ6ப நிைறேவற .நடவைக அரசியலி$ இத ைகேத மQ )" அவ ...வா&திகளாக இதா$Sட பரவாய*$ைல ஆனா$ .மறவ*டலா". 1996-" நா-.உடாகினா$ . “இM" ஏ ெஜயலலிதா ெஜயலலிதா ைட றி க! .. நி வாக"ெசான . அவ அMதாப அைலைய .நியா அகம 230 . பாதககைள அைம9ச க.மQ தான ஊழ$ =ற9சா')க- வ*சா(க6ப)"” எ& வா&தி அள! திதா . அைம9ச அத S'ட தி$.◌்றாம$ இக +C"? ஆனா$.....

திபதி சிசிவ6பா.. அத +ஜாமQ மMக- அைன ைதC" த-Fப ெசGதா .திமற ைத +ஜாமQ Mகாக அ]கி இதா ச"ப .எ$லா" ெகாதி6/ட இகிறா க-” எறா இத S'ட" .. நட" சில தினகF+/ ெஜயலலிதா.மQ நடவைக எ)கவ*$ைலெய&.நியா அகம 231 . உய ந. ெஜயலலிதா ைட றி க! . மக. மதிய" ந. 6.

.‘அ பாவ(/ மக!’ ஜாமQ மMக. இவ அ7வாறாக தா ேயாசி தா .அத= தயாரானா ..நியா அகம 232 . தா தா ேச ைவ தித ெச$வ ைத9 ச(யாக நி வகி திதா$நி9சய" எ வா8வ*$ பல ... ைககாக கா தித அ&". ைக ெசGய6ப)ேவாெம& . அவ அ6பா ெசGத அேத தவ=ைற தா அவ" ெஜயலலிதா ைட றி க! .. ஆனா$. “எ அ6பா ம')".. ப*னாள!$ ெஜயலலிதா ஒ ேப'ய*$ Sறினா .த-Fப ெசGய6ப'ட:டேன ெஜயலலிதா:6 /(வ*'டதா" எத ேநர தி%" . யரகைள அMபவ* திக மா'ேட”.

.நியா அகம 233 ..ேபானா அேத சமய". க&'யாக. வ*'ேடா தியாக இ அைன ைதC" இழதா இ6ேபா அேத .“நாைள நமேத” எ& ெதாட கைள6 ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெஜயராமிட" அவ அ6பா ேச ைவ தித ெச$வக. தவ=ைற தா ெஜயலலிதா:" ெசGதிகிறா . ச"ப 7. ேநர". வ') . Rைஜ அைறய*$ ெசலவ*'டா ப* .ேபாயJ கா டM- mைழதா க. சிைறவாச ேதைவயான ெபா'கைள எ) ைவ வ*'). . பா$கன!9 ெச&. ஆட"பரமாக வா8தா ெஜயலலிதா . ஆ". அைத9 ச(யாக நி வகிகாம$.ெசGதா எபைத நிைன தாரா எ& ெத(யவ*$ைல .. அதிகார ைத9 ச(யாக பயப) தவ*$ைல..‘அ6பாவ* மக-’தா. அவைடய வாசலி$ திரத மகைள6 பா ைகயைச தா அ6ேபா /னைகக9 சிரம6ப') தா ...வ*திதனஆனா$ .இத வ*ஷய தி$ . காவல க. ராஜாவ') . அர வண6/டைவ அண*திதா சிறி ..

+த$ ெவ=றி . .+.நியா அகம 234 . தமிழக" த. அைழ 9 ெச$ல6ப'டா சிைறய*$ அவைடய எ .6ப*$ ஏறினா .பா 9 ெசானபேய ெஜயலலிதா ேபாgJ ஜ...அவ +தைம அம : ந. இெகா&மாக சி& அசா"பாவ*தக- நடக தா ெசGதன .ஏராளமான ெபா'கைள அகி ைக6ப=றிய .300 கிேலா தக".ெகாF த6ப'டன ேபக. அரசிய$ எதி(ைய ெப(ய எதி 6/ எ:" .என ெசGயலா"? அவ ைகெசGய6ப'ட சில தினகள!$.இ$லாம$ ைகெசGதாகிவ*'டஅ) எத அMதாப அைலC" ஏ=ப')வ*டாதவா& பா ெகா-ள ேவ)" .வ*ய ெப(ய எதி 6/ எ:" இ$ைலஅத அளவ*$ கணாநிதி . 500 கிேலா ெஜயலலிதா ைட றி க! ..வ') .500 அ .திபதி அராமP தி .ைகெசGய6ப'டன ...ம திய சிைற2529.அ6ேபா" அெகா&". அகி ெசைன ..க நி வாகிக. ேபாgJ ேபாயJ கா டM ேசாதைன ெசGவத=காக9 ெசற . தமிழகெம" 2.தி. ஓ')ெமா தமாக6 பா தா$. +ென9ச(ைக நடவைகயாக அவ ைகெசGய6ப)வத= +ேப.

..வாயைட தா ேபானா க.க க'சிேய +டகி6ேபான..அைன அரசிய$ க'சிகF" . கணாநிதி ெவ=றிகரமாக ெஜயலலிதா: எதிராக ஒ இ ட ெஜயலலிதாவ* .மQ )" மQ )" ெதாைலகா'சிகள!$ கா'ட6ப'டன ..ெவ-ள!.தி....அ . ெஜயலலிதாவ* அரசிய$ இதMட +யவ*$ைல” எ&.+. 250 ேஜா ெச6/க.. இ&திய*$ அதா ச(யாக இத..கினா க ைத உவா அவ .மக.000 /டைவக-..ைக6ப=ற6ப'டதாக ’இதியா )ேட’ இத8 ெசGதி ெவள!ய*'ட.+.அ அத9 சமய தி$ ....ஏ ... இத6 ெபா'க.. ஆ".ம')" அ$ல . 150 வ*ைலமதி6/மிக ைகககாரக-.வ*ேல பல அ7வாறாக தா நிைன தா க--க.ச(யாக கண* தா ேசா ம')"தா“இ$ைல .நியா அகம 235 .அரசிய$ சகா6த" +த எ& நிைன தா . ெஜயலலிதா ைட றி க! ..தி. 10.

சிைறய*$ ெஜயலலிதா .+... அ .இகிறதா? ஆனா$. ெஜயலலிதா ைட றி க! . . அதா உைமெஜயலலிதா .ஜி.ஆ" .மQ )" எழ ேவ)" . அவ சிதைனய*$ ஒேற ஒ&தா இத ...ேதா=&வ* தாேராஅவ(ட" ெஜயலலிதா ேதா=&...+.” எ& வரலா& பதி: ெசGவ*ட Sடா .தி.. அைவ இ$லாம$ ெசGவ*'டா -க. ெஜயலலிதா: / ெத"ைப ததஎன +ரணாக . .“யாைர எதி எ"ஆ / க'சிைய .‘இன$ சசிகலா-ட/ எ*த உற-மி ைல!’ 28 நா'க....க'சிைய Uகி நி& த ேவ)" இதேபா..சிைற வா8ைக + ெஜயலலிதா ெவள!ேய வதா அ6ேபா .நியா அகம 236 .தி..க <ணகி இத.

.இ$லாம$ க'சி இயகா எற ேதா=ற" .நியா அகம 237 ... சசிகலா:" எத ெதாட /" இ$ைலஎ& அறிவ* வ*') .அைசக+யாத மன!த ஆனா தின" தின" க'சி அ%வலக 9 ெசறா .க'சிய*%"தா ...ெகாTச" ெகாTசமாக இழத ெச$வாைக மQ ')ெகாதா .ெபாெவள!ய*$ ஏ=ப'ட தா ெஜயலலிதா க'சிய*$ இதப* .மா=&க'சி தைலவ கைள9 சதி தா .அள: தக ைதSட அண*வைத தவ* தா + தாG6பாக இன! என"..மகள!ட" ம')" அ$ல . )மண* . ெஜயலலிதா ைட றி க! . சசிகலாவ* மனா உற:கைள ேபாயJ கா டன!லி ெவள!ேய அM6ப*னா .

நியா அகம 238 . இத வா ைதகைள மனதி$ ெஜயலலிதா ைட றி க! . “ஒ ேதா$வ*ைய யா" இ&தி ேதா$வ*யாக நிைன ழ6ப*ெகா-ள Sடா” எ& ./ தக6 /.. Jகா' நாவ$கைள6 ப தாரா அ$ல அதி$ இத வா ைதகைள கடவதாரா எெற$லா" ெத(யவ*$ைலஆனா$ . ெஜயலலிதா ைட றி க! .29 நாவலாசி(ய Jகா' இ7வாறாக9 ெசா$வா ..வான ெஜயலலிதா.

காகிரJ .ந .அதி 9சி-ளாகிய.+. திைவ -க.ேவா"” எ& ந"ப*னா அத ந"ப*ைகய*$ காGகைள ..நக தினா ராஜ.. அஜாகிரைதயா$தா ராஜ.“ேதா=& இகிேறா"அ:" அவமான" .7 ப)ெகாைல காரண" எப ேபாற வாசகக.?ழ%" அவ9 சாதகமாக அைமத . ‘ம திய அைம9சரைவய*லி திைவ -க.பரவ*னஇ .7 ப)ெகாைலைய6 ப=றி வ*சா(6பத=காக ெஜய* கமிஷன! அறிைக.நியா அகம 239 . க'சி. ைவ-க. ஆனா$ .நியமிக6ப'ட எ"1997-" ஆ). ெஜயலலிதா ைட றி க! . Uகல" ெகா-ள9 ெசGதஅத9 சமய தி$ ஐகிய +னண*ய* ஆ'சி . திக அரசி . நி9சயமாக மQ )" எ.+.. ெவள!ய*லி ஐகிய +னண* ஆதரவள! வதகாகிரJ .ஐ .+.நி& தினா . .. ந..:" இத-க.மதி( சைபய*$ தி. .◌்த ர$ஓ( .ம திய*$ இதஜரா$ ப*ரதமராக இதா .இட"ெப=& இ6பதாக ெசGதிக.ேக.ெஜய* கமிஷ அறிைக கசிதேம ..அ . நவ"ப மாத" கசிதஅதி$ .சி.+...த" ப)ேதா$வ*..தி.+.கேவ)"’ எறெமலிதாக எ.

எ:" நிக8வேபால ெத(யவ*$ைலஅவ ... அ) த பாராFமற ேத த% இதியாேவ தயா .. கணாநிதி அைம9சரைவய*லி ெவள!ேய வரவ*$ைல .நியா அகம 240 ...அள! வ" ஆதரைவ வாபJ ெப&ேவா"’ எற அள:9 ெசற . ஐகிய +னண* அர< நாக. த பதவ*ைய ராஜினாமா ெசGதா . த" .காவ*'டா$-க. தமிழக திலி அவ" .லிதா உ=சாகமானா ெஜயல .... ேம$அ.ஆன ெஜயலலிதா ைட றி க! . ஆனா$ . அவ கேள ந"ைம ெவள!ேய அM6ப')"” எ& அைமதி கா தா ஆனா$ .நா'கள!$ உVணமாகிய‘திைவ ந. ெஜய* கமிஷ அறிைகைய ஒ6/ெகாடேபா$ ஆகிவ*)"ேவ)மானா$ . .. “நாமாக ெவள!ேய வதா$.. காகிரJ வ*)வதாக இ$ைலஅ.நிைன தா .இத=காக உரக ர$ ெகா)க ெதாடகினா ஆனா$.+. நா நா'க- கா தி பா தா நிைலைம சீரா" எ& . த" ெகா) தஜரா$ .

ேதா=&வ* த க'சிைய காக ேவடாமா” .யாராவ ேக-வ* எ.. தைன .6ப*னா$இத6 பதிைல ெசா$வத= .ஏ:வத= தயாராக இகிற அத ஆ .. S'டண*காக ேத ெத) த பா .? எ"ஆ . ஆனா$ .எ$.+....‘H6டண( கண !’ “தமிழக தி$ நா" ஆ'சிய*$ இ$ைலஆ'சி .ஜி. .ைவ-க..எண*ைகய*$ எ" அJதிரகைளC" க அைன ..வ8 வத=காக ..ஜ..நியா அகம 241 .. தைன த=கா ெகா-ள +C"” எ& நிைன த ெஜயலலிதா.கF" இ$ைல-ஏ.. இத ேக-வ*ைய ெஜயலலிதா ைட றி க! . தி ம திய*$ ஒ வ%வான . இ$லாம$ ேபானா%" பரவாய*$ைலெசா$லிெகா-F" .ஆ'சி'சிய*$ மதி( பதவ*இ இதா$தா .தயாராக தா இதா .. “திராவ*ட அரசியலாவசி தாதமாவ ...

.. 250 ேஜா ெச6/க. .. எைன அைலகழிகிறா க. ப*ரசார" :ட S'டண* அைம ?றாவள! . ப*6ரவ( மாத" 14-" நா-ஷா அ வான!லா$ கி .ெகா)Tசிைறய*$ ைவ தா க-.ேஜ..மகைள9 சதி தா .ஏ=ப'ட ப*6ரவ( மாத தி%" ?) பறக ப*ரசார" நடெகாதC"-ப*.. ெஜயலலிதா ைட றி க! .அ) த) .ேதசிய அளவ*$ ப* .ேக'" ைத(ய" க'சிய*$ யா" இ$ைல-க..என அைன ைதC" மறதா க-மகF மQ )" ெஜயலலிதா மQ இரக" ..நியா அகம 242 . அவ வவத= 30 நிமிடகF +/ ஒ ) ெவ தகாதி/ர" மக. 10.. வ*Jவ^ப" எ) நிற .ஜ.” எ& சிைற அMபவ ைத9 ெசா$லி வா ேக'டா மக.. மQ ெபாG வழ6 ேபா').ேம=ெகாடா “பாக-எ .ஆ" .1998-" ஆ).000 /டைவக-. இத இட திலி100 மQ 'ட ெதாைலவ*$. ேகாைவ ப*ரசார தாமதமாக வதா ந$ல .<தா(6பத=..... ேவைளயாக தாமதமாக வதா அ வான! ேப<வதாக .பா . எைன28 நா'க..

50 ேப இறதன )ெவ6/ ..+..ஜ.+.நியா அகம 243 . ைவ சரமா(யாக-க. ஆ'சிய*$.+.ேத தலி$ அ30 இடகைள ைக6ப=றிய.மQ )" )ெவ6பா என தி .க.. ஏ=ெகனேவ . ‘அைமதி6 Rகாவாக’ இத தமிழக ைத .+.ைவ ஆ'ட" காண9 ெசGத-க. இைத எதி ெகா-ள +யாம$ தவ*கெஜயலலிதா ேகாைவ . ரய*$ேவ Jேடஷ என )க- ெவ தன ஏற தாழ .. இ6ேபாைதய ேத த% காரண"..க. ெஜயலலிதா ைட றி க! .. க S'டண*.ெப(யகைட ெத.யவ கள! /கலிடமாக’ மா=றிவ*'டா எ& ப*ரசார" ெசGதா இ .தி ...ச"பவ" தி நிக8த )ெவ6/தா.வதா வ*ம சி தா த ..தி.பா . கணாநிதி‘த. நறாக ேவைல ெசGதஅத .

+..அ .பா .ெகா) த.ஜ.+.கா த ெஜயலலிதா . த" கணாநிதி ஆ'சிைய கைலக ேவ)ெமப .அைம த இ .நி பத" ெகா)க ெதாடகினா அவ ெகா) த +த$ அ. சில தினகள!$ ப*ரதம வாLபாG .தி.த!’ ெஜயலலிதா ைக6ப=றிய 18 இடக-:-க.. ம திய*$ ஆ'சி அைம" அள: ெப"பாைமய*$ைல. அைவ ந"ப* ஆ'சி -க.. ெஜயலலிதா: / ெத"ைப ெகா) தக ஆ'சி அைம" வைர ெபா&ைம .பா .‘I=சைட அ. ெஜயலலிதா ைட றி க! .ஜ.பா .நியா அகம 244 .க. க ேக'ட அைம9ச பதவ*கைள ..தி..ஜ.

ஜ..க தைலைம திணறிெகாக. க இறகிவ R'டா சிைக அைம9ச . ெஜயலலிதா ைட றி க! ...பா . ெஜயலலிதா.பதவ*ய*லி ந.ஜ. கட=பைட தைலைம அதிகா(ைய மா=ற Sடா என P9சைட" அள: அ. .பண*யாள கைள தமிழக அM6ப*ைவ த...க ேவ)"கணாநிதி . கீ ேழ இறகி வரவரெஜயலலிதா உ9சாண* ெகா"/ேக ..ஜ. வாயைட 6 ேபானஎன ெசGவெத& .பா .கிய .க. த" ெகா) ெகாேட ேபாக: P9< -க. வ(ைசயாக ேகா(ைககைள அ)கிெகாேட ேபானா ராமகிVண .. பா . அ றி ெத$லா" கவைல6படவ*$ைல . ‘‘லVமண ேரைகைய தா)கிறா ’’ எறன ச ப(வாரக-.. ஃெப னா ..பா. நா ெசா$%" ஆ'சி6 பண*யாள கைள தா தமிழக தி$ நியமிக ேவ)". ெஜயலலிதா எைத6 ப=றிC" ேயாசிகாம$..ெஹேடைவ ஜா L ஃெப னாடைஸ அைம9ச பதவ*ய*லி ந. ெத(யாம$.பா அவ ேக'ட ஆ'சி6 ..ரா" ெஜ மலான!ைய .. ெஜயலலிதா .ெசறா டைஸ ந.ஜ....நியா அகம 245 .R'டா சிைக .ஜ..க ேவ)".க.'ய+...

.. அத=" ேபாமான இடக.ஆ'சிைய கைலக ேவ)" எ& மQ )" அ.றி6பாக ேசான!யா:" . பா . அதி$.வாகினா )வர6ப'ட . +கியமான காகிரJ தைலவ க- எ$ேலா" கலெகாடன .இ$ைல....எபத=காகேவ ைவ அ9<& த ேவ)"-க. வ*’9 ெசறா அதி$ .அைடத.அதப*/" பா 1999-" ஆ)ெஜயலலிதா . ஆ'சிைய ைக6ப=ற தஆனா$ ..ஜ.க இறகி வர ம& த. வாLபாG உ&தியாக ம& வ*'டா ...ஜ. இைத6 பயப) தி காகிரJ . மQ )" ஒ பாராFமற ேத த% தமிழக" தயாரான! ெஜயலலிதா ைட றி க! .ஜ.நியா அகம 246 .. த" ெகா)க ெதாடகினா ஆனா$ . <6ப*ரமண*ய <வாமி ஒகிைண த‘ேதந. ந"ப*ைக வாெக)6/ ெகா . . வாLபாG தைலைமய*லான பாக க'சி அள! வத ஆதரைவ வாபJ . ஒ=ைற வா வ* தியாச தி$ பாக ேதா$வ* .ஜ..

உலக" +.அ. அத தைலவ ேசான!யா காதிையC" மிக ேகவலமாக வ*ம சி திகிேறா"என .. ைவ வழவ’’ எறா அெம(க நைக9<ைவ நக ஜூலியJ ெஹறி ..+.ஆ" .. க அர< கவ*8வத= . காகிரைஸC".பா .30 அரசிய$.தி.தி.. எப ப*ர9ைனகைள ேத)வ.பா . அைத.:" ஒ காரண"-க.. ெஜயலலிதா ைட றி க! . தவறாக அ&திய*') அத= மிக தவறான த. ெசGயலா" எ& ஒ பக" ெஜயலலிதா ெஜயலலிதா ைட றி க! .. எ$லா இடகள!%" அவ=ைற கடறிவ.திடா'டமான அதனா$ . ஏற தாழ .. 13 மாதகள!$ வாLபாG தைலைமய*லான ேதசிய ஜனநாயக S'டண* கைலதஅ) த .S'டண*13 மாதக.. அரசிய$வாதிகF" இ7வா&தாேபால ஒ ெமாைனயான காரண காக .வ" அரசிய%" .ஜ.+... அதMட S'டண* ைவக +யா:ட S'டண* ைவ தேபா -க..அ) த ேத த$ .ஹூ".ஜ.நியா அகம 247 ..ம திய*$ ஆFைம ெசGத அவ* நிைலதா இ6ேபா -க..

வ* ெபாவ*ழா ஆ)-க..+..நியா அகம 248 . “அ/(ய ெப(யாேர நாக. உக....ெதாடகினா 1999-" ஆ). ராய/ர" ராப*ச Rகாவ*$.1949. திவ* +த$ -க. .ேமைடய*$ கணாநிதிC" இதா அபழகM" இெவ$லா" நிைனவ*$ இததா ெஜயலலிதா ைட றி க! .உகள!டமிதா பாட" க=ேறா" .பாைதய*ேலேய நட6ேபா"” எறா அத . இ7வாறாக6 ேபசினா S'ட தி$ அணா.+. தி ... .கணாநிதி" ..ேயாசி ெகாககணாநிதி காGகைள நக த .

ஆனா$ .ஜ. இவ" .ேவ&வழிய*$ைல ெஜயலலிதா ைட றி க! .. கணாநிதி இத எ$ைலவைர ெச$வா எ& ெஜயலலிதா நிைனகவ*$ைலகாகிரஸுட .தி .க. யாட அத க'சி இ தைன தசா6தகளாக ெகா-ைக ேபா நட தியேதாஆ" ..S'டண* ேச தா க. தி இத நக : .'னா .. அைத நிைன:Sற வ*"பவ*$ைல எப ம')" மிக ெதள!வாக ெத(தவ* ெபாவ*ழா ஆ$-க.பா ..+.+. த அரசிய$ இ6ைப ..எ& ெத(யவ*$ைல.அவ கFடேன S'டண* ைவ த .நியா அகம 249 .ெஜயலலிதாேவ எதி பாராத ஒ& இ$லாம$ ெசGய.S'டண* ைவக கரகைள ந..க S'டண* ஏ=ப'ட.

உய த9 ெசGதஅம')ம$ல .உலாவ ெதாடகினசில கால" ெவள!ேய .எ$லா" தண .வ*.. அக P த நி வாகிகைளேய /வ" .‘H8 திப(ய சசிகலா!’ ‘‘இன! சசிகலா:டM"அவ )"ப டM" எத .தி..ஆ" . இர) ஆ)க- சிைறய*$ இவ*') ஜாமQ ன!$ ெவள!ேயவத சசிகலா:" ேபாயJ கா டM தி"ப*வ*'டா எ& ேப9<க.... உற:"இ$ைல’’ எ& ெஜயலலிதா ெசா$லி இதா அ$லவா. இ .? அத வா ைதக.ஒகினா .நியா அகம 250 .. ெஜயலலிதா ைட றி க! .திய கைத ஆன ....+.($ எ.1999 ேத தலி$ சசிகலாவ* உறவ*னரான தினகரM ெப(யள" ெதாதிைய.

ெஜயலலிதாேவ ப*னாள!$ ஒ ேப'ய*$ இறி வ*(வாக6 ேபசிய*கிறா . ெதாட கF" ஒக'ட தி$ /(ெகாடா க-அரசிய$ேபால அதிக உைழ6ைப .“எ மQ தான வ*<வாச தி காரணமாகேவ. . உறிT<" ஒ ைறய*$. உடவர ெதாடகினா மQ )" .த சசிகலாவராம$ இ S'டகள!ேபா. .ெஜயலலிதாவ* ேத த$ ப*ரசார .. ம=றவ களா$ மிக தவறாக9 சி த(க6ப'ட.ெதாட கள!ைடேய +]+]6/ ஏ=ப') அடகிய P த நி வாகிகF". ந'/ ம')" இ$ைலெயறா$... ேதைவ எபைத .நியா அகம 251 . தன!யாக ஒ ெபணா$ இயவ கன" நி9சய" ைண நி=க ஒ ந'/ . அவைடய )"ப ைதC" கவன! ெகா-வ எப ெஜயலலிதா ைட றி க! .. அவைர யாேம இத அள: ெதாதர: ெசGதிக மா'டா க-பரபர6பான . /(ெகா-ள6ப'ட ஒ ெப சசிகலா . வரா$அரசிய$ வா8ைகைய ேம=ெகா-F" ஒ..எனகாக அவ மிக9 சிரம6ப'கிறா சிைறத◌்தடைனைய அMபவ* திகிறா எMடனான .

.மிக:" கனமான கா(ய"ெபர . இடகள!$ எ$லா" S'ட" திரடஉைமய*$ . ஒக'ட தி$ மிகேமாசமாக ெவள!6ப'ட.. ஆக. அவ கF வ'$ .. மைனவ*ேயா அ$ல ேவ& யாேரா இ6பா க.. இதனா$தா. மQ )" வ*ஷய வேவா"ெஜயலலிதா ெசற . மமைதையC"அ ..எகFைடய ந'ைப மிக:" ெகா9ைச6ப) கிறா க-.. ெஜயலலிதா ைட றி க! ... இ ெஜயலலிதா: ெப" ஆ&தைல ததஅேத ேநர" .” ச(.◌ு"பாலான ஆகF இ /(வதி$ைலஏெனறா$ .நியா அகம 252 .

.வவ*'டா ஒ க'ட தி$ . .‘காதி*த ேசான$யா!’ ஆ"வ*. இைத ந"ப அஇ .ஏற தாழ இர) மண*ேநரகF ேம$ ேசான!யா..ெஜயலலிதா:காக கா திதா ..+.6/ர தி$ . ெஜயலலிதா ைட றி க! .தி.நியா அகம 253 . த உைரைய + ெகா) கிள"ப*வ*'டா . ேசான!யா:" ெஜயலலிதா:" - இைண ேத த$ ெபா S'ட தி$ ேப<வதாகஏ=பா) ெசGய6ப'தெட$லிய*லி ேசான!யா . ‘‘க)ைமயான வாகன ெந(சலா$தா S'ட வர தாமதமாகிவ*'ட’’ எறா ெஜயலலிதாஆனா$ ..கார கேள தயாராக இ$ைல-க..

ெஜயலலிதா ெகா)" அ..வதனஆ" . ஏ=ெகனேவ..க. இ$லாம$ தமிழக தி$10 ெதாதிகைள ைக6ப=றிய .வ" மிக இ&கமாக தா ெசற.க ஆ'சி.+. அத ேத த$ ப*ரசார" +. தன!6ப'ட +ைறய*$ ேமாசமாக ேசான!யாைவ. அ6ேபா கணாநிதி.தாகாம$நி9சய" .தி. த" ததாேராஅத ..: இட". க S'டண*.கேவ)" எ& ெஜயலலிதா அ.. என எ$லா" ேச .அ . ெஜயலலிதா வ*ம சி தகாகைவ த .ஜ.. ெசற ஆ'சிய*ேபா . யாைர அைம9சரைவய*$ இ ந. பா அத அைம9சரைவய*$ .காகிரJகார கைள மிக:" ேகாப6ப) திய . ம திய*$ காகிரJ S'டண* ப)ேதா$வ* அைடத: ெப(ய ேசத" -க.+. அ மாதி(ெய$லா" ஏ=படாத வண" ேத த$ +:க. தக.தி-க. ம திய*$.ஜ..+.. “காகிரJ ஆ'சிைய6 ப* தா%".நியா அகம 254 ...தி26 ெதாதிகைள ைக6ப=றி இத.பா . ெஜயலலிதா ைட றி க! . ேசான!யா காதி இ தாலிேக ெச&வ*)வா ” எறா .

நடத சில ச"பவகF" ெஜயலலிதா: சாதகமானதாக இ$ைல. ெஜயலலிதா ைட றி க! .ரா"ெஜ மலான!" அைம9சரைவய*$ இட" . ெஜயலலிதா ைட றி க! .◌ு.அ:" ...31 “நா" ேவெறா& மிக த.நியா அகம 255 ..அைம9ச ச'டஇ6ேபா ெஜயலலிதா: யாைர ெநாெகா-வ எ& ெத(யவ*$ைலஅதப*றக .வ*ரமாக தி'டமி') ெகா"ேபாச"பதேம இ$லாம$ நம .

. 6/காக ெஜயலலிதா ைட றி க! .. அ) த நா.◌ி$ ெஜயலலிதா தா +த$ =றவாள! ..ேவெறா& நட"” இ ‘ேம( ஒ ’ காமி கைதைய எ. க'சிய* +னா..எ& தி'டமி') ெகாக ேபாலேவ. ஆ) கால சிைற தடைன .க.+.நியா அகம 256 . க தைலைமய*$ .நடத ம திய*$ ஆ'சி. மி$லின!ய" ஆ +த$ மாதேம.வழக6ப'டெஜயலலிதா உ-F. அவ எதி பாராத அ$ல வ*"பாதெத$லா" நட ெகாகஅ$ல இைத எ6ப எதி ெகா-வ .. ஏல Sறிய .த.. 2000 அவ சேதாஷ" தவதாக இ$ைலஅவ . ெஜயலலிதா: ேவெறா& நடதஆ" . அதி$ ச வ அதிகாரகFட திஎன .திய ஏல Sறிய .திமற தி$ டாசி வழகி$ த.ெஜயலலிதா அ6ேபா எத=காக தி'டமி') ெகாதா எ& ெத(யவ*$ைலஅ6ேபா அவ எதி பாராத எ$லா" .ெசைன உய ந.ஜ.உைடதா ேபானா ஏெனறா$ .அவ உதறி த-ள!ய பா .அ தா வா8ைக . 6/அத .. அதாவ ஜனவ( 12.ச'டமற உ&6ப*ன ம$லிகா: ஒ ஊழ$ வழகி$ ஏ..

அவ கேள சில ப(காரகF" ெசா$லி இதா க.திபதி எJ .தகராL வ*)வ* தா ‘த ம" ெவற’ எறா ெவ நா'கF6 ப* .கVட கால" எகிறா க-ஆனால .அைன ைதC" ..ேஜாதிட க. இ" இ6ேபா ேஜாதிட க.ெசானப எ$லாவ=ைறC" ப9ைச வண " மா=றி இதா .◌்.. .ெஜயலலிதா ெபP9< வ*'டா . அவ இ6ேபா ேநர" ச(ய*$ைலந'ச திரகள! நக : ச(ய*$ைல .ெஜயலலிதா சிரேம=ெகா) ெசGதா . டாசி வழகிலி ெஜயலலிதாைவ ந.. சில தினகF +/ .இ&க திலி ஒ வ*வாக தா இதஆ".13. ேஜாதிட தி பJayalalitha எற த ெபயைர Jayalalithaa எ& மா=றி இதா . அ அத நாFகான /வ*யலாக ம')" இ$ைலெஜயலலிதா:" மன .. எ& Sறி இதா க-இத= +ேப கண*த . .நியா அகம 257 ..பைதபைத6/ட கா திதா அவ பைதபைத6/ .. ெஜயலலிதா ைட றி க! .. வ*த ஜனவ( ....காரண" இ$லாம$ இ$ைல க-தா அவர ஆJதான ேஜாதிட ..

ெஜயாைவ வ*)வ* த ந.ந.றிக6ப'டநிலக( இறமதி .கவ*$ைல. தா உைமயாக இ&க" தள /னைகஆனா$.வ(ைசக' நிற வழகள!$ ஒறான ெகாைடகான$ ‘ப*ளச' Jேட’ ேஹா'ட$ வழ த.. அத /னைக ெவநா'க.நியா அகம 258 . ‘ெகா@த ப6ட மாணவ(க’ ஆ" . 6/ நா.திபதி வ* . வழகிலி. ெஜயலலிதா ெகாTச" ந"ப*கை◌யாக தா இதா . இத வழைகC" வ*சா( தா . . ெஜயலலிதா ைட றி க! . ராதாகிVண தா.

ப*ெனா நா. 6/ வத" ெஜயலலிதா நிைலைல ேபானா .ஆனா$. 6பள! தா . அவட ேச +னா.“நா ஒ&" Pடந"ப*ைக ெகாடவ. இதனா$தாேனா எனேவா.த. இத +ைற அவ ந"ப*ைக உ6ெபறவ*$ைல .ராேகV - மி'ட$. இதிய ஆ'சி6 பண* அதிகா( பாேட.கர தபா அள! த ேப'ய*$ ேகாபமாக... ஆ".இ$ைலஎன ேஜாதிட தி$ .. ச+க " இத வழகி$ தடைன வழக6ப'ட .. ப*ளச' Jேடவ* உ(ைமயாள க. ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெஜயலலிதா: இத வழகி$ ஓரா) சிைற தடைன வ*தி ராதா கிVண த.நியா அகம 259 .அவ ம')ம$ல அைம9ச ெச$வகணபதி. .

.அ$லவா க'சிகார க. அேபால தா ெசGதிதன அைன . ேபாரா'ட" ெசGவத= + அைன நிப கF" தகவ$ ெகா)கிறா க.. 6/ றி த ..ெகாF த6ப'டன ஆ'சிய ..ெதாைலகா'சிகF" தகவ$ ெகா) தன ெஜயலலிதா ைட றி க! . அவ க. அ6ேபா".காய ( ..ய*$ ககி உய*(ழதன .ஜாதக தி$ ந"ப*ைக இ$ைல” எ& ெசானாரா எ& ெத(யவ*$ைல. தமி8நா) ேவளா ப$கைலகழக மாணவ*க. ஒ க'ட தி$ வ+ைற எ$ைல . ெசGதி4G ேவக தி$ பரவ*ய ப*6ரவ( .தம/( மாவ'ட தி$ .நியா அகம 260 . ைவ ெகாF த6ப'டஉய*ட P& மாணவ*க.. இ6ேபா க'சி தைலைமய*ட" ந$ல ேப எ)6பத=காக.. ...... ேஹமலதா ேப-ேளேய த.தமிழகேம வ*கி நிற . வ*'ட இட திலி ெதாடேவா"த.2. 2000 -" ஆ).. தமிழகெம" வ+ைற ெவ தேபக. ..மQ றி9 ெசற Uர தி$ உ-ள அ%வலக திலி ஒ கிேலா மQ 'ட இலகிய"ப' பதிய*$.பயண* த ேப த.. ேகாகிலவாண*.. ச(..

வ*சா( த ெஜயலலிதா ைட றி க! .இக வழ வ*சாரைண வதசிற6/ ந.தா ேபைத எ( தன +ன!ைலய*$.தி.நியா அகம 261 . தைலயN'டா$ மQ )" டாசி உ9ச ந.. .திமற" .. இத+ைற அத வழகி$ ெஜயலலிதா: .+.திமற .ஒள!பர6ப*ன ‘பய தா/ பய ெகாள ேவ48’ அக ம=&" ெஜயலலிதாவ* நிைல இ7வாறாக . அைன ெதாைலகா'சி ேகமிராகள!%" இத ச"பவ" பதிவாகி இதஅவ கF" மQ )" மQ )" ..அதனா$ .

..Pல" எைன வ8 த6 . திராண*ய=ற கணாநிதி சிற6/ ந....கா டன!லி ெவள!ேய வராம$ இத ெஜயலலிதா மன" ..மற தி$ வ8 த .."பேகாண" "ேபJவர ேகாய*$ ெசறா ...ந.வழக- எ தைன கணாநிதி வதா%" எைன .உக ேவனா ப* அ கவ*.+..நியா அகம 262 . ‘நா வ8 ...நி9சய" கணாநிதிைய ைக ெசGேவ .திமற" த...29-" ஆ) வ*ழாவ*$ கல ெகா) உைரயா=றினா அத உைர .திமறக.வதா$” எறா .. 6பள! த இM" சில மாதகள!$ ச'டமற ேத த$என .பா கிறா எ:" ெசGய +யாமQ )" நா ஆ'சி .. & ெத(யாம$ ெஜயலலிதா ெகாTச" ெசGவெத திணறி தா ேபானா சிலநா'க.பய" தா பய" ெகா-ளேவ)" ெபாG . அத உைர. .P& ஆ)க... “நா" பய" ெகா-வத= ஒ&" இ$ைல . ..தி. வ*டவ*$ைல’ எபதாக இத..சிைற தடைன வ*தி சிற6/ .. எைன மக.ேபாயJ .. . . ெஜயலலிதா ைட றி க! .

ப த / தக". பல இன$கைள சதி இகிேற..ேத த% தயாராகின . சேதாஷ தணகளா$ ம')ேம ஒ மன!தன! $ைலதாேனஆFைம வவைமக6ப)வதி? ஒ மன!த தா சதி த மன!த க-.இத ஒ பதி நி9சய" உைமதா . தாேன த ெமாழிய*$ ெஜயலலிதா ைட றி க! . அதைன கட வதிகிேற .நியா அகம 263 . ெஜயலலிதா ஒ ஆகில இைணய இத. எ வா8ைகய*$.32 “கால ஏ=றவா& எைன வவைம ெகாகிேற..தி.ெகாடன ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெகா) த ேந காண$ .. ேயாசி 6பா தா$. .+.இ ந"ப*ைக வாெக)6ப*$ வாLபாG அர< ேதா$வ*C=ற சமய தி$. அத6 ப*ர9ைனக-தா எ ஆFைமைய வவைம இகிற.. /(ெகாட அரசிய$இைத .” .. நா +தி 9சி அைடதிகிேற .அவைர வத அகவ*ன உ=சாக" .

ெஜயலலிதா ைட றி க! . ... நா" வ*ஷய வேவா" .க'சிைய ைக6ப=றிய . ச(. ஆனா$ .'க'சி உய* ெபற ெவ=றி ேவ)"நா இM" வலிைமCட தா .ெஜயலலிதா:" அ6ப தா .. தமிழக ச'டமற ேத த$ அறிவ*க6ப'ட ... ப* எ6ேபா" எழேவ +யா' எபைத ந உண திதா ெஜயலலிதா .10- வ ச'டமற ேத தலி$ ெவ=றி6ெப=றம திய*$ சில ... உைமயாக அவைர6 /(ெகா-ள வ*"ப*னா$.இ ெஜயலலிதா: ம')" அ$ல . இ6ேபா .கால" ச வ அதிகார ட இத10 எ"-ப*.எ:" +கிய" அ$ல கைள ைவ தி6ப என இத ேத தலி$ ெவ=றி ெபற ேவ)" .. அவமானகைள த ெமாழிய*$ ெவள!6ப) தி ெகாதா ெஜயலலிதாவ* . வா8ைக அMபவ ைதC" க தி$ எ) ெகா-ள எ$லா . சதி த ேராககைள. அவர ெசய$கைள ஆG: உ'ப) வ ம')" ேபாதாஅவர .ெசய$கைள வ*ம சிகலா".'இ6ேபா வ*.நியா அகம 264 .தா$....ேவ)" மன!த கF"ெபா".ெவள!6ப) கிறாதா .

என மாெப" S'டண* அ ... ெப"பாலான . /வனகி( என நா ச'டமற ெதாதிகள!$ ேபா'ய*ட ேவ'/மM தாக$ ெசGதா ெஜயலலிதா ைட றி க! ..நியா அகம 265 . ேபா'ய*ட +Cமா.டாசி வழகி$ ெஜயலலிதா: P& ஆ)க.S'டண* எ$லா" ெஜயலலிதா: சாதகமாக அைமவ*'டதாஆனா$ .. டாசி வழகி த.ஜ. 6/ இகிறேத? 'இர) ஆ)கF ேம$ தடைன ெப=ற ஒவ ேத தலி$ நி=க +யா' எகிற மக- ப*ரதிநிதி வ9 ச'ட" .தடைனஇத காரணமாக அவ .."இகிேற எபைத நி^ப*க ெவ=றி ேவ)' எ& ேயாசி த ெஜயலலிதா அைன க'சி தைலவ கைளC" சதி தா . தமி8 மாநில காகிரJ. /ேகா'ைட. காகிரJ.?8நிைல இ6பயாக இக..S'டண* அைம தா . ஆப' .சி& க'சிக.. பா'டாள! மக- க'சி.இதைவ எ$லா" மகF ெபர◌ிதாக அறி+கமாகாத க'சிக.. +யாதா? எற சேதக" நிலவ*ய .. கணாநிதி S'டண*ய*$ அ6ேபா பாைவ தவ*ர -க. இடசா(க. கிVணகி(..

..ஊ ஊராக ெசறா அவ த க'சிய* ெகா-ைகக.மகைள சதி தா . ேத த$ அதிகா(க. ெவ=றிகரமாக இைதC" தன சாதகமாக6 பயப) தி ெகாடா .றி 6 ேபசவ*$ைலதா . ஆ'சி வதா$ மகF என ெசGேவா" எப ெஜயலலிதா ைட றி க! .ஆனா$.ஒ7ெவா ேவ'/மMவாக நிராக( தன .நியா அகம 266 . “நா/ உகள$ட ப(=ைச ேக6கிேற/” ெஜயலலிதா இறி கவைல6ப'டாரா இ$ைலயா எெற$லா" ெத(யவ*$ைலஆனா$ .ெஜயலலிதா . .

க தைன ம')ேம . நியாய" ேவ)" எறா .சில ெநாக.றி " ேபசவ*$ைலதைன6 ப=றி .. ெஜயலலிதா ைட றி க! . 6ைப வழவ .ந..கரேகாஷ" எ. ெப(ய அதி6தி எ$லா" இ$ைலெப(தாக எத ஊழ$ ..நிச6த" ஆன .தி'டமி)கிறா எறா .தி .எறா அைன வழகF" /ைனய6ப'ட அரசிய$ ?89சியா$ த ேவ'/ மMக- நிராக(க6ப'கிற எறா தன அந. 6/க. இைழக6ப)கிற.வழக.ம')" தா ேபசினா கணாநிதி தைன அழிக . +..எ6ப ேவ)மானா%" இவ*')6ேபாக')"என .றி 6 ேபசவ*$ைல..நியா அகம 267 .ச(யான த. ந.த. . 6/தா +கிய"உக. .. “ம=ற த. 6ைப வழவ .ச(யான த..க. ப* கணட . த=ேபா நில:" ப*ர9ைனக. . + தாG6பாக அவ . களா?” எறா S'ட" . களா? நா உகள!ட" ப*9ைச ேக'கிேற ..6ப*ய ெசா$ல6ேபானா$ஆ'சிய*$ அ6ேபா கணாநிதி .ப*ரதான6ப) தினா த மQ ேபாட6ப')-ள .க +.தமிழக தி$ .க.

இ&திய*$ ப)ேதா$வ* அைடத ..தி.ஆ".+. இ எ:" கணாநிதி ைக ெகா)கவ*$ைல . S'டண* ெமா தமாக ைக6ப=றிய இடக-37.அ132 இடகைள ைக6ப=றியக . க ம')". ெஜயலலிதாேவ எதி பாராத ெவ=றி தா.க.+.ஆனா$ .=ற9சா')கள!%" சிக:" இ$ைல.+.நியா அகம 268 .தி .. ெஜயலலிதா ைட றி க! . இ உைமய*$. ெஜயலலிதா அைம த ெபS'டண* ம=&" ெஜயலலிதாவ* ப*ரசார" + ஈ)ெகா)க +யாம$ திணறிய தி.

ெஜயலலிதாைவ அரசைமக அைழ தா இ அத . சமய தி$.வ*"/கிறா க-அதனா$தா இ தைகய .பNவ* இதைனெய$லா" காதி$ வாகி ெகா-ளவ*$ைல யாைர ேவ)மானா%" அரசைமக அைழ" 6/9 ச'ட" அக"அதிகார ைத அரசியலைம164 ஆFந வழகி இகிறஅவ ெஜயலலிதாைவ .ந"ப*னா . ெஜயலலிதா த ெவ=றியாக ம')ேம பா தா தா .. ..சிைற தடைன ெப=ற ஒவைர எ6ப ஆ'சி அைமக அைழகலா"?' எற எதி 6/ ர$ எ. அேமாக ெவ=றிைய மக.ப(சள! திகிறா க. அரசாளமக..'ச'டமற உ&6ப*னராக இ$லாத ஒவைர.+. ச 9ைசைய கிள6ப*ய ..அைழ தா ெஜயலலிதா ைட றி க! .தஃபா திமா .நியா அகம 269 .தி.வழக" ேபா$ அக S'டண*ய* ெவ=றிைய.எ& அ6ேபா ஆFநராக இத ஃபா திமா பNவ* . !ெஜயலலிதா +த$வராக ெபா&6ேப=றா . P& ஆ)க.

ெஜயலலிதா ைட றி க! ..நியா அகம 270 .

'பழிவா படல'

இ ெஜயலலிதாவ* +ைறஇத=காக தா கா .

ேத த$ ப*ரசார திேபாேத .ெகாதா , தைன

+தைம6ப) தியவஆ'சி ..., அதிகாரக-

கிைட த" ேவ& ஏதாவ +தைமயாக இமா

என? ஆ'சி ெபா&6ேப=ற ஒ மாத கால - த

ஆ'ட ைத ெதாடகினா .ஜூ 30, 2001 ந-ள!ர:

கணாநிதிைய ேம"பால ஊழ$ வழகி$ ைக ெசGய

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 271

காவ$ ைறய*ன அவ இ$ல வதன அ6ேபா .

மண* ந-ள!ரைவ த◌ாவ*'டகணாநிதி தகவ$ .

அறித" +ரெசாலி மாறM ெதாைலேபசிய*$

.ேபசினா சில நிமிடகள!$ மாற, கணாநிதி வ')
,

வதா ; Sடேவ ெதாைலகா'சி நிப கF"கணாநிதி .

.ய6ப'டா மிக ேமாசமான +ைறய*$ ைக ெசG

“78 வயதான P த அரசிய$வாதிைய ஆைட மா=றSட

அMமதிகவ*$ைலவயதானவ எ& Sட பா காம$ .,

மிக:" ேமாசமான +ைறய*$ காவ$ ைற அவைர

ைகயாட” எ& அ) த நா- அைன ஊடககF"

ெசGதி ெவள!ய*'ட றி6பாக .“அGேயாஎைன ...

...ெகாைல ெசGCறாக ...ெசGCறாக ெகாைல” என

கணாநிதி கத&" கா'சி ெதாைலகா'சிகள!$ மQ )"

மQ )" ஒள!பர6ப6ப'ட .

இத ைக நடவைகைய அ6ேபா அக .+.தி.

.S'டண*ய*$ இத க'சிகேள ரசிகவ*$ைல

ேத த%6 ப*, அதிக( 6ேபான ெஜயலலிதாவ*

எேத9சதிகார", S'டண* தைலவ கைள மதிகாத

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 272

ேபாகினா$ அதி6திய*$ இதன அவ க-எனேவ .,

அவ கF" இத ைக நடவைகைய க தன .

ெஜயலலிதா இறி ெத$லா" அ] அள:" கவைல

ெகா-ளவ*$ைலதமிழகேம அ$ேலால6ப') .

ஜூைல ...ெகாக7-" ேததி, சசிகலா:ட வா[

பயணமானா அ ஏற தாழ .40 நிமிடக- கலகிய

ககFட வா[ர6பைன த(சி வ*')

ெஹலிகா6ட($ ெசைன தி"ப*னா .

நா'க- நக தனஆனா$ ..., கணாநிதி ைக அ$ல

அவைர ைக ெசGத வ*த" ஏ=ப) திய அதி வைல சில

நா'கF அ6பேயதா இதனஇ ம')"தா .

தமிழக திேப< ெபாளாக இதஆனா$ ., இ 

றி ெத$லா" ெஜயலலிதா கவைல ெகா-ளவ*$ைலசில .
ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 273

ஆ)கF ப* அவ அள! த6 ேப' ஒறி$,

கணாநிதி ைக றி எ.6ப6ப'ட ேக-வ*, அவ

இ7வாறாக6 பதி$ அள! தா , “ஊழ$ ெசGதவ வய

வ* தியாச" பா க ேவய அவசிய" இ$ைலஅவ . 

=றவாள!யாக தா .ஊழ$ ெசGதிகிறா

.பா கேவ)"” எ& ேகாபமாகேவ அத ேக-வ*ைய

கட9 ெசறா .

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - 33

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 274

தம/( வா9சா தி மைல6பதிய*$ வா." பழக-

ெசா$வா க-, “ந,க- ம')"தாஆ" ., ந,க-

ம')"தா, உகF ச(யான S'டண*உகF .

உகைள அதிகமாக .உைமயாக இக- ந,க- மிக

ந"/க-” எபா க-ெஜயலலிதா +த$வராக .

இதேபா தா, 1992-" ஆ) வா9சா தி பழய*ன

மக- மQ வன ைறய*ன , காவ$ைறய*ன இைண

வ+ைறைய க'டவ*8 வ*'டன ஒேவைள அத .

காவ$ைற அதிகா(க-, ெஜயலலிதாவ*ட" ெசானா களா

எ& ெத(யவ*$ைலெஜயலலிதா எ6ேபா" தா" ....

அைம த S'டண*ைய, அத தைலவ கைள

ந"ப*யைதவ*ட தைன ந"ப*னா ஆ" ., தைன ம')ேம

ந"ப*னா தைன ந"ப*யட நிறிதா$ .

S'டண* .பரவாய*$ைல தைலவ கைள அவமதி தா . 

கா$ெஜயலலிதாவ* இத ேபா, ேகாப தி$ இத

S'டண* தைலவ க-, அவைர வ8 வத=காக
,

சத 6ப ைத ேத ெகாதா க- .அ6பயான

சத 6ப" மிகவ*ைரவ*ல அைமத.
ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 275

“ஓ...ப/ன 9.ெச வ ஆகிய நா/ .”

அவ பயத ேபாேற ஒ த, 6ைப ெச6ட"ப 21, 2001

ெச6ட"ப($ உ9ச ந,திமற" வழகியஇதா அத .

த, 6/, “ேம 14, 2001 தமிழக +த$வராக ெஜயலலிதா

ெபா&6ேப=ற இதிய அரசியலைம6/9 ச'ட 

எதிரானஅவ ெபா&6ேப=ற ெச$லா .” எற .

ெஜயலலிதா உடனயாக அைம9ச க- ம=&" மாவ'ட9

J கா டன!$ ெசயலாள க- S'ட ைத ேபாய

ெஜயலலிதா ைட
றி க! - .நியா அகம 276

வாகன தி$ ேதசிய ெகா இ$ைல வாகன ைத பா தவ கF /( ..+த$வராக உய த6ப'ட ேபா" அைமதி கா தா . .நியா அகம 277 ... ெச$வ" . அைம9சராக உய த ஓபன . இ6ேபா +த$வராக உய த6ப'டா வ*வ*லிய தி$ ஒ வசன" . ப* அகவ*$ இைண.இ பன .. த வாகன தி$ ஆFந மாள!ைக ெசறா இ6ேபா அவ .+... ெச$வ மிக9ச(யாக ெபாதிய .ம')ேம ேபசினா . ெஜயலலிதாவ* ந"ப*ைக(ய மன!தராக மாறி.காலிய*%" அெசளக யமாக அம தா +த$வ நா= இஎ$லா" சில கால"தா .கவ ன(ட" ?8நிைலைய வ*ளகினா .தி. இ$ைலஅவ . க ெகா .+.. கைட நட தி. ப* அகி /ற6ப') . ேதந.எ"◌ிஆ ரசிகனாக ெப(யள" பதிய*$ சி& ...S'னா வ*வாதி தா இ$ைல .. மாைலய*$ ஆFநைர அைம9ச க.எ& ெஜயலலிதா ைட றி க! .வ*'ட.வ"“தைன தா8 தி ெகா-பவேன உய த6ப)வா” எ& .தி.சதி தா க..அ ... ஜ.ம')ேம இத அதப* . ...அவ ந ெத(C" .

. அைன ேகா6/கள!%" பன .ேவ)" எப ம')"தா ெஜயலலிதா ைட றி க! .கவைல6படவ*$ைல ேவெறாறி மQ இதஆ" ....கவைலெய$லா" ெஜயலலிதாேவ இத .” எ& +]+]க6ப'ட .தின அ6ேபா அவ கவைலெய$லா" . தி)கிறா . டாசி வழ உய ந.. 6/ வர .நியா அகம 278 .ஊடகக...... ெச$வ" சிறி" . இறி பன .எ.“ேபாயJ ேதா'ட தி$தா தைலைம9 ெசயலக" ெசய$ப)கிறெஜயலலிதாவ* அMமதி ெப=ற ப*ேப . ெச$வ" ைகெய. ெஜயலலிதா: சாதகமாக த.திமறதி$ வ*சாரைண வதஅவ ..

. ெச$வமாக +னா. 6/ றி கவைல6ப'6பாரா? எ& ெத(யாஆனா$ .. ெச$வ" கவைல6ப'டா எ$லா சாமிையC" . பன .ேவனா ெஜயலலிதா: சாதகமாக த.. அ6ேபா தமிழக +த$வராக இத பன . ேபாகவ*$ைல . . 6/ வதடாசி . “ெஜயாவாக திப( வத ” மQ )" ெஜயலலிதா +த$வராக ெபா&ேப=றா பைழய .நியா அகம 279 . ெச$வ+" வ*)தைலயானா .அவ ேவ)த$ வ .+த$வ பன . ெச$வ" ெஜயலலிதா ைட றி க! ...வழகிலி ெஜயலலிதா:" வ*)தைலயானா +த$வ பதவ*ய*லி பன .அள: த.

.ைவகவ*$ைல .க'டாய மதமா=ற தைட9 ச'ட". எதி எ. சில கால" +த$வராக இ$லாதஇ எ:" அவ ஆFைமைய ..அவU& வழ ேபா'டா அைன க'சிகF" கர" ேகா தனதகள ...சத 6ப காக கா தித ெபா'ப) தாம$ +ேனாகி ெச& ெகாத ெஜயலலிதா ைட றி க! .நியா அகம 280 .சிைதகவ*$ைல அைன தர6/ மகள! பைகைய9 ச"பாதி .பைழய ெஜயலலிதாவாகேவ .தி"ப* வதா .. மQ )" .....ெகாடா ராண* ேம( க$A(ய* ஒபதிைய இ வ*') /திய ச'ட6ேபரைவ க')ேவ எற . எதைனC" ..திய அ தைன ேப மQ " .அைம9ச ெபா&ேப=க ஆ" . த. எJமா ச'ட தி Pல" ஆய*ரகணகான ெதாழிலாள கைள JமிJ ெசGத . ேகாய*$கள!$ ஆ) ேகாழி பலிய*ட தைட . ெபாடா ச'ட தி$ ைவேகாைவ ைக ெசGத என தர6/ மகF"அைன .. 6/....அ6பேய தி"ப* வதா .. இவேர காரணமானா ஊடககைளC" வ*') . க'சிகF" ஓரண*ய*$ திரள.

.ம.தி .. உ9ச ந. சிஎ" என வ%வான . ெபா9 ெசயலாள அபழக ெதாட த வழகி$..எ& தா இ7வழைக ெதாட திதா அபழகஇ6பயாக த.சிைறய*$ இ வ*') ெவள!ேய வத தமிழகெம" நைட6 பயண" ெச& ைவேகா:" ெஜயலலிதா: எதிராக ப*ரசார" ெசGதா ... மகள!ட" ச"பாதி த அதி6தி என எ$லா" ெஜயலலிதா ைட றி க! .ப*.தி...+...ப*.S'டண* அ மாதக. சிஐ.நியா அகம 281 .எ& ெஜயலலிதா எதி பா கவ*$ைல க ெஜயலலிதா எதி பா காத அ$ல அவ நட . காகிரJ. மQ )" . மக.. அத= சில நா'கF + ப ெதாப .... ஒ ப*னைட: கா திதக . பாக. ேத த$ ப*ரசார"இைதெய$லா" தா . 6/ வ" .திமற".நடதா$ வழ வ*சாரைண நியாயமாக நடகா சா'சிகள◌் அ9<& த6ப)வா க.+.ெஜயலலிதா:. .Sடா எ& எ$லா" நடக வகிய கணாநிதி ஒ ெமகா S'டண*ைய அைம தா . S'டண* பல". ெசா வ*6/ வழைக தமி8நா'ைட வ*') ெவள!ேய க நாடக தி$ நட த உ தரவ*'ட8நா'$ தமி .

.” எறா .ெஜயலலிதா: எதிராக தி"ப*ய 2004-" ஆ) நைடெப=ற நாடாFமற ேத தலி$ 40 40 ெதாதிகைளC" இழ ப)ேதா$வ* அைடத இ .+.. ெஜயலலிதா ைட றி க! . எ&ேம ெஜயலலிதா நிைன:Sர வ*"பாத ேதா$வ* .க S'டண*.34 ெஜயலலிதா ைட றி க! .தி.ெஜயலலிதா”இ ஒ&" மகி89சி தரSய ேப'யாக என அைமயவ*$ைல.நியா அகம 282 . ஒ ேந காணலி$ இைத நிைன:ப) தியத=காக தா ஊடகவ*யலாள கர தபா(ட" ேகாப6ப'டா .அ ..

ெப"பாலான க'சிகFட S'டண* ைவகவ*$ைல அதா எக... ந" ேதா$வ* காரண" மக- வ*6பகைள ஈ)ெசGயாம$.. அத= +ரணாக நட ெஜயலலிதா ைட றி க! .?”எெறா வசன" 2004 ெவள!வத தி ெமஷின!J' )The Machinist) பட தி$ வ" .Uகேவ ெசGயாதேபா எ6ப ஒ ெகா)கனவ*லி எழ +C".வ*6ப எதி திைசய*$ பயண* ெகாகிேறா" எபத6பா .?” இத6 பட" ெவள!வத அேத ஆ$தா ெஜயலலிதா ஒ ப)ேமாசமான ேதா$வ*ைய கடா எப த=ெசயலானஆ" ..இத வசன ைத நா" இ6பC" ெபா- ெகா-ளலா" . “நாக.நியா அகம 283 . அள! த ேப'ய*$. ப*ரதானமான.. காரண"” எ& அவ Sறிய*தா%".ேதா$வ* . அவ6 பல வ*ஷயகைள உண தியஅதி$ . 2004-" ஆ) நாடாFமற ேத தலி$ ெஜயலலிதா சதி த ேமாசமான ேதா$வ*. அவ மன ந ெத(த.“நா" ஒ ப)ேதா$வ*ைய9 சதிகாதேபா...எ6ப ஒ /6 பாட" க=க+C" .. நா" மக.“ந9 க.

இேத திைசய*$ பயண* தா$. ெஜயலலிதா ைட றி க! . “இ மக.உண திவ*'டா க- இர) ஆ) கால" இகிற அ$லவா எ& அேத சமய" . 6/ றி கணாநிதி. இM" . +')9சதி$தா சிகி ெகா-ள ேவ)" எபைத உண தா இM" இர) ..பாைதைய மா=றினா . மகளா$ ெகா)க6ப'ட தடைன” எ& ப*ரசார ைத +)கிவ*')ெகாதா .வ*ேராத ஆ'சி.பாைத தவ& எ& மக.உடேன வ*ழி ெத. நாடாFமற ேத த$ த.நியா அகம 284 . அத= .ெகாடதா காரண" எப .தா .ஆ)கள!$ ச'டமற ேத த$ வகிற +னதாக எ$லாவ=ைறC" ச( ெசGய ேவ)"ேபான .

” ேத த$ +:க. அவ க-தா எகFட S'டண* ெஜயலலிதா ைட றி க! . பதிேன. ெஜயலலிதா ெட$லி6 பயணமானா ப*ரதம மேமாக சிைக .“வD=சி 9 எ.அடகிய மMைவ ெகா) தா அம')ம$ல ... ேகா(ைகக.நியா அகம 285 .வத சில வாரகள!$. சதி .. ப* ப*.மC 6சி . “நாக- ேதசிய ஜனநாயக S'டண*ய* அக" அ$ல .தைலைமய*லான ேதசிய ஜனநாயக S'டண* றி த ேக-வ*.ேஜ..=சி ...

க- பககைள6 பா 6பN க-” எறா .பக ைத6 பா கிற.ேஜ. எதி கால தி$ ேவ&ப'ட .உைம தா ..நல அர< தா இ எபைத நி^ப*க அைன நடவைககைளC" +)கிவ*'டா . க-இ6ேபா இெனா .ைவ திதா க-”எ& ப*ய*$ இ நா -ப*. தமிழக தி$ தா அம$ப) திய க'டாய மதமா=ற தைட9ச'ட". தன எதிரான நடவைககைள எ) தா$ என ெசGவ? எ& நிைன த அவ த ப*"ப ைத மா=றி அைமக.த-ள!தா நி=கிேற எபைத றி6பா$ உண தினா அவ அத சமய தி$ இெனா கவைலC" இத கணாநிதி மQ )" .வ*"பாத அைன 9 ச'டகைளC" தி"ப6 ெப=றா ெகாTச" ெகாTசமாக . ேகாய*$கள!$ ஆ).நியா அகம 286 . ேகாழி பலிய*ட தைட9ச'ட" என மக. ேக-வ*ேக'ட ஊடககF அவ .2006-" ஆ) ச'டேபரைவ ேத தலி$ ெவ& ஆ'சிைய6 ப* . மக. . இழத ெச$வாைக மQ ') ெகாதா இ றி . “இத=+ என ஒ பக ைத6 பா த. ெஜயலலிதா ைட றி க! .

டாJமா Pல" ேவைல வாG6/ உடா" எ& அறிவ* தா .அம$ப) தினா . வராண திலி . ேதா$வ*கF + அவ மைழந. தி'டகF6 பயப) த6ப)".நியா அகம 287 . " எ& அறிவ*6ைப ெவள!ய*'டா எ) நட“என அர< மகைட நட வதா?” எ& எதி 6/ ர$ எ. அ) அவ அைன மபாைனகைடகைளC" அரேச . ெசைனவாசிகள! தாக" ெஜயலலிதா ைட றி க! . S') ந. உடாகி இதன இ6ேபா.அ) வரேவ வரா எ& கத6ப'ட வராண" . அத தி'ட" பய தர ெதாடகி இகிற . தணைர . தி'டகைள ெசய$ப) த ெதாடகினா இத .தா%" அத சமய தி$ இ ந$ல நக வாக தா பா க6ப'டஇதிலி வ" வமான" மக.அத க'டைம6ைப வ'$ .தMைடய அைன 6 ப(மாணகைளC" கா'ட. தி'ட ைத9 ெசய$ப) தி.+]+]6/டதா . இத◌ு அவ ஒ ந$ல ெபயைர வாகி தத .. ேசக(6/ தி'ட ைத அ6ேபா மக. ெசைன ெகா) வ.நல .

2004).ம திய*$ அவ .தண* தா இ ெசைன மக. அய 9சிCட ேசா"ப$ +றி ெதாைலகா'சி6 ெபா தாைன அ. . அத தத ைத கட திய வர6ப .தம/(ய*$ திரடன17. “வர6பM" .எ$லா" .அவர மா=ற ைத S கவன! ெகாக அேடாப 18. 2004-" ஆ) வத ஒ ெசGதி. ெச7வாGகிழைம அேடாப )19. . தியவ க-அதி$ ஓய ெசGதிைய6 . ெஜயலலிதா ைட றி க! .. இ உைமதானா எ& .ெபாளான இத9 ெசGதி . ெமா த இதியாைவC" அவைர ேநாகி தி"ப*6 பா க ைவ த . சதன மரகைள ெவ' ... உலக ஊடகக.000 கிமQ சர கிேலாமQ '. யாைனகைள ெகா&. இன! இ$ைலஅவ எ . அவன S'டள!கF" தம/( பா6பார6ப' பதிய*$ <')ெகா$ல6ப'டா க-” எபதா அத9 ெசGதிஒேர நாள!$ ஒ')ெமா த இதியாவ* ேப< .யைர வாகி ததந$ல ெப மக..பா திைக நிறா க- தைன தாேன கி-ள!6பா ெகாடா க.ட பர6ைப ஆ'சி ெசGத வர6ப .நியா அகம 288 . கட திய வர6ப.

நியா அகம 289 . ேத)த$ ேவ'ைடய*$ இத அைன காவல கF" பதவ* உய :. வர6ப .தைலைமய*லான ஆ'சிய*ேபா ெகா$ல6ப'டா எற ெஜயலலிதா. என எண=ற ப(<கைள வழகினா . வ')மைன . “இன! ெஜயலலிதா ஆ'சி வதா$ தமிழக ைத ஆடவனா%" கா6பா=ற +யா” எறாேரா இ6ேபா.. அவேர ைதய(யல'<மி ெஜயலலிதா எ& ேபா=றி6 /க8தா . ெஜயலலிதா ைட றி க! . எத ரஜின!.

+.நிற.நியா அகம 290 .பாவள! ெகாடா ெகாக.ேபாgJ mைழத . ஆ" . இெனா பக" அ வான!. சகரமட ட ந$ல ந'ப*$ இத ெஜயலலிதாவ* இத நடவைகைய அைனவ" அதி 9சிCடM"..ஒபக" தி .எதி பா காத ஒ& இ கணாநிதிேய . சிகா$..மQ )" இதியாவ* ேப< ெபாளானா ெஜயலலிதா . நவ"ப 11. தைலவ கணாநிதிேய பாரா' அறிைக ெகா)க.கடதி" / தாைட எதி ேநாகி கா தித சமய தி$தா ஒ ெஜயலலிதா ைட றி க! . ைக பர6பர6/ ஓG சில தினக. இெனா ேபாgJ Y". ஆதிரா: பற அ +காமி'த சகரா9சா(யைர ைக ெசGத .நக ெகாக அ) அவ எ) த நடவைகைய க) திேவ வ*கி -க. 2004 ஊேர உ=சாகமாக த.+. சகரராம ெகாைலவழ ெதாட பாக காTசி/ர" சகர மட . ஆ9ச ய டMட"தா பா தா க-க .இ6பயாக நா'க. ச ப(வாரக- எ$லா" இத நடவைக எதிராக ெஜயலலிதாைவ எதி ெட$லிய*$ ேபாரா ெகாதா க.

ெகாடா'ட" + மக.ெச$ல தக- படகைள தயா ெசG ெகாக ஒ ெப" கட$ அைல அைனவைரC" வா( இ.ஊ கF தி"ப* ெகாக. யா" அத ேபரழிவ* ெபயைர அற◌ிதிகவ*$ைல .ேவளாகன!ய*லி மக.தி$ பல உ=சாகமாக நைட6பய*=சி ெசG ெகாக கடA($ மQ னவ க.ெபய தமிழக ைத த.மா) கிடதா க- தமிழக அர< உடேன வ*ழி எ.கட%. . பண*யாள கைளC" +)கிவ*'டஊழிய க.தஅைன அர< .நியா அகம 291 . இயதிர" அர< .வ*யகிறிJமJ . 9 ெசறஅவைர .மன!த க. ப*/தா எ$லா" அறிதா க..‘<னாமி’ எ& ெபயெர& ஒ ெபய .அ பண*6/ட பண*யா=றினா க- வழகமான ந ைத ேவக திலி தைன தாேன . .க இைம" ேநர தி$ நிக8வ*'டஆய*ரகணகி$ ெகா ெகா தாக .தக.வ*)வ* ெகா) <ழ& <ழ& ேவைலபா த ெஜயலலிதா ைட றி க! .அத= . அேத ேநர தி$ ெசைனய*$ அத ஞாய*=&கிழைம ெபா.

மQ '/ நடவைகC". மக.எ& இத ேத த$ +:கள! ெஜயலலிதா ைட றி க! . மகF6 பய த" நடவைககைள எ) திதா <னாமி மQ '/ .சகரா9சா(யா ைகைத மக- எ6ப6 பா கிறா க-. “அன$ பK6ைசய(5 ெவ:றி” ஒ ெபேதா$வ*6ப* ைதய(யமான.இத அரைச எ6ப எைட6ேபா)கிறா க. /ன வா8வ*$ அர< எ) ெகாட சிர ைதC" ெஜயலலிதா: ந$ல ெபயைர எ) தத. இத . "மிRய*$ இைட ேத த$ வத .நியா அகம 292 ..நடவைகய*%" ந$ல ெபய எ) திதா சமய தி$தா காTசி/ர".

இத S'டண*ைய எதி ெஜயலலிதா ெவறா அ:" காTசி/ர தி$ .17. மக. <=றி வா9 ேசக( தன க ஒ=ைற க'சியாக. எதி திக தைலைமய*$ .அ .ப*. க).ேத தைல எதி ெகா) நி=க.அைன அைம9ச கF" காTசி/ர" வதிகள!$ .தி.. பாக..+.. அம')ம$ல இத இைடேத தலி$ேதா$வ*C=றா$..ம. அைன அைம9ச கைளC" +)கிவ*'டா . ஒ வ89சிைய . சி எ" என பலமான. அதிலி மQ 'சி ெப=& எ..+. காகிரJ.000 ெசா9ச" வா வ* தியாச தி%".ஆ" . S'டண* அைமத .நியா அகம 293 . ஆ)கF + தன இத ேமாசமான ப*"ப ைத ெஜயலலிதா ைட றி க! . சிஐ.தி.Pல" ெத(வ*)" எ& ஏக6ப'ட எதி பா 6/ . நி9சய" அ) த ஆ) வ" ச'டமற ேத த$ ேதா$வ* நி9சயக6ப'ட ஒறாகிவ*)" எபதா$.அன!ப`'ைசய*$ ெவறா . "மிRய*$ 27.ப*.+.648 வா வ* தியாச தி%".9சியைட அ) த ச'டமற ேத த%கான காGகைள நக தி ெகாதா இர) ..

ச( ெசGதிதா பல .35 'ேதா$வ* எ6ேபா ேதா$வ*யாகிற எறா$. ..நியா அகம 294 . நா" அத ேதா$வ*ய*லி எ:" க=காதேபாதா' எபா ெஜயலலிதா ைட றி க! .பகF" அரேகறினS'டண* ழ6 ெஜயலலிதா ைட றி க! .ச'டமற ேத த$ ெநகிய .

..தி..சர மா" அ .ஒகிைணக6ப'ட ம')மி$லாம$.அ தி .+.தைலவ கF" ைவக6ப'ட நாள&. நாடாFமற ேதா$வ*ய*லி அைன ைதC" ந +கியமாக .தி. 'இன! வ%வான S'டண* இ$லாம$ எ:" ெசGய+யா' எபைதத !.ம க .+. . S'டண* க'சிகள! மாநாடாக இத .ைவ இறகிவ*')-க.. அேத ேபால ைவேகா உ'பட ப*ற S'டண* மாநா) வக .உலா .தி.க=றிதா .S'டண* வாகன திலி பா ப*ற க'சிகFகாக இைககைள ைவ திதா . க மாநாடாக . ெஜயலலிதா ைட றி க! . எ6ப கணாநிதி ஆFயர பதாைக ைவக6ப'டேதா .நியா அகம 295 .-க.வாகன தி$ ஏ&வா எ& +]+]க6ப'ட அத சமய தி$தா திக மாநா) தி9சிய*$ . கிைடகாததா$.+.+. 9சைட வர. அக S'டண* ைவேகா ெச$வ .+.வ*னஹாJயக.+.ஜ. :ட S'டண*6 ேப9<வா ைத நைடெப&வதாக -க. 'திவ*$ தா ேக'ட இடக. ெரனெஜயலலிதா கடத ...

ைவேகா பதாைகக... :ட -க.ெஜயலலிதா தைன ெபாடா ச'ட தி கீ 8 சிைறய*$ ைவ தைதெய$லா" மறவ*').உற◌ுதியாகிவ*'ட' என ஊடகக.திவ*ன -க.+. இதா$ ெச$ல')"” எற ெதான!ய*$ ேபசிவ*'டா .19 மாதக.ெகாF த6ப'டன ெஜயலலிதா ைட றி க! .. வ(ஜயகா*' மாநா')காக தி9சி வத கணாநிதிய*ட" இறி நிப க.+. இைத P& தர6/" உ&தி ெசGயாம$.நியா அகம 296 . உடனயாக ைவேகா: இத தகவைல ம. மாநா' கைடசி நாள& அ ைவக6ப'த .. இதப* ெவள!6பைடயாக நைடெபற ெதாடகிய . .. அைமதி கா த. 'ப( *த ைவேகாதன$ய/ .+. அவட இ+க ட ைக%கினா ைவேகாக .*த சர மா.தி .தினஆனா$ .. “இ7வள:தா ஒக +C"அவ ெச$வதாக .எ.ேச.அவைரய*%" அ ..ேக'டா க-அவ ேகாபமாக .தி.எ) Sறின திைரமைறவாக ேம=ெகா-ள6ப'ட S'டண* ேபரக-.

+. ைவேகாவாவ S'டண*தா ைவ தா ..+.தி .இ பரவாய*$ைல எ& ெசா$%" அள: இத. ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெகாதா ேபா த6பட ேவ)"” எ& மிக உகமாக உைரயா=றினா S'ட தி$ இத ெதாட க. உைரயா=றிய சர மா . .நியா அகம 297 .. அைனவ" ககலங◌்கி தா ேபானா க-ஆனா$ . சர மா( நிைல6பா)நா'$ பேக=& க மா.. “நா இறதா$ எ மQ திக . அ) த சில தினகள!$ சர மா எ) த +: அதிரயானஆ" .சர மா க'சிய*ேலேய இைணவ*'டா .

கள தி$ இறகிய.+. ெஜயலலிதா ைட றி க! . அ .வ* உ&6ப*ன அ'ைடைய6 ெப=றா கா:" உ&6ப*ன அ'ைட வழக6ப'ட க..+.+..+.ேம%" ப*ரசார" ெசGய ந'ச திரக.ெஜயலலிதாைவ ராதிகா:ட ெச& சதி அ-க.தி.தி. ெதGவ டM" ம')"தா S'டண* மகFடM"” எ& ெசா$லிவ*') அைன ெதாதிகF" ேவ'பாள கைள ேபா')வ*').+.ஆ உடாகி ைவ தித அ. வகிC" உட இகிறவ* வா ஹூ"இத ேத தலி$ இெனா க'சிC" /திதாக .சி.தி ..தி. அவ" ப*ரசார ைத +)கிவ*'டா இ6பயாக ேத த$ ப*ரசார" .க'சிக- S'டண* அள: வ%வான S'டண* இ$லாவ*'டா%" ேமாச" இ$ைல எ& ெசா$%" அள: S'டண* இத-க. க.கள தி$ “திக. வ*க என இர) ப*ரதான .ஜி.எ" ..நியா அகம 298 .தி.இ6ேபா அ .S'டண*ய*$ ம. க . . .தி.: நாக-தா மா=&-க.+.+. ராதி . ஆ" ..+.தி. ேத த% சில மாதகF + வ*ஜயகா ெதாடகிய ேத:" இ6ேபா -க.

'S'டண*ய*$ க'சிகள! எண*ைக மா&ப'டா%" ஏற தாழ ஒேர பல டதா ேத தைல சதிக6ேபாகிேறா"' எபைத உணர ெதாடகினா கணாநிதிஆக .. கணாநிதிய(/ 'இலவச அதிர' நாடாFமற ேத த$ சமய தி$ இத எத ேமாசமான ப*"ப+" இ6ேபா ெஜயலலிதா: இ$ைல . S'டண* ம')" ெஜயலலிதா ைட றி க! .ெதாடகியள! த வா ைதகள! உVண தி$ கள" ?டாகிய.இவ க..ெகா6ப . ெஜயலலிதாைவ வ8 த .நியா அகம 299 .

. ெஜயலலிதா ைட றி க! .தி.S'டண* ெகாTச" ஆ தா ேபான ெசற ச'டமற ேத தலி$. இலவச ெதாைலகா'சி. .. ேகJ இைண6/' என அவ( ேத த$ அறிைக இலவசகளா$ நிர"ப* வழிதக .... .தி இைழக6ப)கிற .+. 'தன அந.அ . . அவ" சில இலவசகைள வழவதாக9 ெசானா .கணாநிதி வவைம ததா ‘இலவச அJதிர"’! ஆ".நியா அகம 300 . 'இர) ^பாG அ(சி..ேபாதாேவ& அJதிரகF" ேதைவ எ& எண*ய . இர) ஏக நில".எ இ6ைப இ$லாம$ ெசGய6பா கிறா கணாநிதி ெபாG வழ ேபா)கிறா ' எ& தைன9 <=றிேய ப*ரசார ைத வவைம த ெஜயலலிதா இத ேத தலி$ அ6ப9 ெசா$ல+யாஎனேவ .

. -க. க. நாடாFமற ேத த$ அள: ப)ேமாசமான ேதா$வ* அ$லக:ரவமான ..தி.நியா அகம 301 . ஆனா$ .S'டண* பல" வா$ தன!6 ெப"பாைமைய6 ெபற +யவ*$ைல.அ !ேதா$வ*தா61 இடகைள ைக6ப=றிய . ெஜயலலிதா ைட றி க! .இலவச" என எ$லா" இ" தி . ெதாைலகா'சி +னா$ கண*6ெபாறி எ)படவ*$ைல...பன!ெரடா" வ6ப*$ ேத 9சி ெப=றா$.+. அக .ேதா$வ*ைய9 சதி த.+.தி.+.. இலவச கண*ன! வழக6ப)" எறா .

8 சதவ*கித வாகைள6 ெப=& இதஅத க'சிய*லி .தி.ச'ட6ேபரைவய*$ .தி.+.ம.ேஜ.. அைன க'சிகF" இ6ேபா ப* தவ* . S'டண* மாறிய மக.ேதக ..+.அைம த யா" எதி பா காத வண" ேத க. இடசா(க-. வ*)தைல9 சி& ைதக..நியா அகம 302 .+.ைணCட திஆ'சி க. வ*ஜயகா ம')" ச'டமற ேத : ..என ப* அ) த) கா'சிக.அக. வ%வான எதி க'சி ..தி.ெசGய6ப'டா இ6ேபா தி !க ஆ'சி.S'டண* க'சிக. அைம வ*டலா" எ& எ6பயாவ S'டண* ஆ'சி நிைன த காகிரJ.அரேகற .ெதாடகின ெஜயலலிதா ைட றி க! .+.+த+தலாக ச'டமற . வ*ஜயகா வரவா$ த வா வகிய*$ ேசதமைடதித பாக. கைடசி ேநர தி$.தி. .+.+.

.. உளவ*ய$ நி/ண இ றி வ*(வான ஆGைவ ..ஒ உைரயாடைல நிக8 "ேபா நி9சய" வா ைதக.. அேத ேநர" .பாரா'னா%" ஆ9ச ய6ப)தவ= இ$ைல.ச( .க.வா ைதகள!$ நி9சய" ஆதிக" ெச% " தாேன.. ெவ"ைமயான ெவய*= கால தி$ ஒ இ&க" நில:" . க-ந'/ ..நைடெப=& .கழி ெஜயலலிதா:" கணாநிதிC" ஒ ெவய*=கால தி$ ேந ேந ெஜயலலிதா ைட றி க! ...ச(யாக 17 ஆ)க.எதி(யாக ந. .க..க. இக◌்கிறனஜா ேராக$ எM" ேம=க திய .? ஏேதா ஒ மைலவாச=தல தி$ ஒ ெம$லிய Uரலி$ ந.நிைன" நபைர அ6பய◌ான இட தி$ சதி தா$ ந.நியா அகம 303 .36 காலநிைல உக.+கம S&வ .நிக8 தி இகிறா நா" வ*ஷய வேவா" ..கழி உக.தகா .ச( .. ஒேவைள பல ஆ)க.அ ெவ'ைக த" இ&க"இைத ேம"ேபாகாக9 ெசா$லவ*$ைலஇ றி ஆG:க. ெஜயலலிதா ைட றி க! .

தி.தி.+கம Sறிெகா-ளவ*$ைல ..+.+.ைர ந. "கடத அக அர<.. ம திய அரைச ச(யாக6 பயப) தி ெகா-ளவ*$ைலமத .+.தி.மQ க ச'டமற உ&6ப*னராக . சதி ெகாடதா$தாேனா எனேவா அேக இ&க" நிலவ*ய.12 நா'க.ஆகி இ"காகிரJ உ&6ப*ன பN'ட அ$ேபாJ ..தா அ& மாைலேய ..க" ெசGய6ப'டன . ெஜயலலிதா ெவெட. ெஜயலலிதா ைட றி க! .அ6ேபா அ . ஆ".ச'டமறேம அ$ேலால6ப'ட . தி க ஆ'சி ெபா=&ேப=& ச(யாக. தமிழக அர< இத தி'ட" றி த அறிைகைய அM6பவ*$ைலஎ& த உைரைய " .க உ&6ப*ன கF" இைடந..நியா அகம 304 .ெதாடகினா இத உைர அைவய*$ இத அக ச'டமற உ&6ப*ன கF" க).6ப*ன ஒ ச'டமற .◌்திய அர< தமிழக தி$ கட$ந.+.ைமயான ஆ'ேசப" ெத(வ* ேகாஷ" எ.ேநாகி9 ெசறா 59 அ . உ&6ப*ன ைமைக Uகி காகிரJ உ&6ப*ன க..+.அவ க. ஆ" தி'ட 1000 ேகா ஒகி இதஆனா$ .தி.எ(தா இத ேசக பா/ ேகாபமாக +த$வ கணாநிதிைய .

..நியா அகம 305 . க உ&6ப*ன க.சதி த ெஜயலலிதா ப தி(ைகயாள கைள..+.தி .. “தன$ ஒவ.அைவய*$ இத அ இைடந. தன!யாக ேம27.தி.அைனவ" .” ெஜயலலிதா ைட றி க! . 2006 சன!கிழைம ச'டமற" ெசறா . “இ அந..க" ெசGய6ப'ட நிைலய*$ெஜயலலிதா ம')" . நா ச'டமற" ெச$ல6ேபாகிேற” எ& அறிவ* தா . ப நிமிட உைர .

28 மண* அக ச'டமற .17 ஆ)கFப* ெஜயலலிதா:" .வளாக தி$ பரபர6/ ெதா=றி ெகாடச'டமற உ&6ப*ன க.+.உைமய*$ இ தைகய ?ழைல எதி பா கவ*$ைல . . அதப* ெஜயலலிதா +த$வராக இதேபா ப* கணாநிதி ..ச(யாக காைல 9. ெஜயலலிதா த ெஜயலலிதா ைட றி க! .S'ட ெதாட நிக8வ*$தா கணாநிதி ைகய*லித ப'ெஜ' உைர ப*)க6ப') கிழிக6ப'டெஜயலலிதா .ெசறா . தன!யாக அைவ.. தா தாக6ப'டதாக Sறி அைவய*லி ெவள!ேயறினா .கணாநிதிC" அைவய*$-ெஜயலலிதா அைவய*$ mைழத சிறி ேநர தி$ கணாநிதி வதா .தி. அைன உ&6ப*ன கF" எழ. உ&6ப*ன க. 1989-" ஆ) அ& நிக8த ப'ெஜ' .நியா அகம 306 . கைடசியாக ெஜயலலிதா - கணாநிதி என இவ" அைவய*$ இத மா 925.கணாநிதி அைவ வரவ*$ைல +த$வரக இதபே◌ா ெஜயலலிதா:" அைவ வரவ*$ைல இ நட ./ைட?ழ ச'டமற வளாக - mைழத ெஜயலலிதா.

அதMட தி . சபாநாயக ஆ:ைடய6பன!ட" 95 நிமிடக. ெஜயலலிதா ைட றி க! . தி Sறினா “திக த ேத த$ அறிைகய*$ நிலம=ற ஏைழ . அர<9 ெசாதமாக 3.46. உ&ப◌்ப*ன க.5 ல'ச" எக நில"தா இகிற மQ த" உ-ள .இைடந. வா ைதைய த உைரய*ேபா அ.வழக6ப'ட/-ள!வ*வர தகவ$கFட உைரைய ெதாடகினா ெஜயலலிதா/-ள!வ*வரக.+. .ப*ற அக .க" ெசGய6ப'டதா$ ெஜயலலிதா இைக ப* இத இைகக.இைகய*ேலேய அம திதா .+.5 ல'ச" ஏக நில ைத யா(டமி ைக6ப=ற6ேபாகிற? ஏைழ மகள!டமிதா?" எ& ேக-வ* எ. ைவ ேகாபப) "-க.50 ல'ச" ஏக நில ைத அைடயாள" க)-ளதாக Sற6ப)கிற .+.ேபச அMமதிேக'டா ெஜயலலிதா+6ப நிமிடக. .தி.காலியாக இதன.6ப*யவ மQ )" .ம')" .. வ*வசாய*க-86 ல'ச" வ*வசாய*கF 2 ஏக இலவச" நில" தவதாக Sறி இகிற இத= .நியா அகம 307 .இ$ைல ‘ைமனா(' அர<’ எற பத+" இதஇத .

72 ேகா ஏக நில" ேதைவ ந. அ6ேபா &கி'ட கணாநிதி. “86 ல'ச" வ*வசாய*கF 2 ஏக இலவச" நில" தவதாக 1.ெதாட தா .வ*'ட /ைதக6ப'ட ப*ண ைத ேதா .தி.. க-எ) மQ )" ஏ /ைதக ேவ)"?” எறா . “கடத அக ஆ'சிய* ேபாேத . ெஜயலலிதா ைட றி க! ..+.றிகி'டன ெஜயலலிதா அைத6 .அைத ர ெசGயேபாவதாக . “அத இற6/ றி சேதக" இததா$. .S&கிற.க.உைரைய கவன! ெகாதா கணாநிதி அ) .க- S&வ ேபா$ 50 ல'ச" ஏக நில" இ$ைல” அைம9ச க..நியா அகம 308 . அைத மQ )" ேதா எ) -ேளா"” எ& பதிலள! தா . க'டாயமதமா=ற தைட9ச'ட" ர ெசGய6ப') இ6ேபா ந. ெபா'ப) தாம$ உைரைய தெ◌ாட தா உன!6பாக .

அைவ ேநர" + ெவள!ேய வத ெஜயலலிதா.க" ெசGய6ப') இகிறா க-நா ம')"தா எ க'சி சா பாக .. ெஜயலலிதா ைட றி க! .இைடந.இ6பயாக அத 30 நிமிடகF" ள!^'ட6ப'ட ச'டமற அைறய* ள! 9சிைய தா வ*வாத" உVணமாக9 ெசற.க'சிைய9 ேச த 60 ச'டமற உ&6ப*ன க.நியா அகம 309 . ப தி(ைகயாள கள!ட". “எக.

வா&தி ெகா) தேபா$ ெதாைலகா'சி6 ெப'கைள ெபா&ேப=ற அேற கிேலா .இ ஜனநாயக6 ப)ெகாைல” எறா .வ*நிேயாகிக ெதாடகின ெஜயலலிதா ைட றி க! ...நா ேக'ட ேநர ைத வழகவ*$ைல .+.அத ப* அவ அத S'ட ெதாட($ கலெகா-ளவ*$ைல.. ‘மனகச ைப ெகா48 வ*த ககண( ’ திக ஆ'சி ெபா&6ேப=ற சில மாதகள!$ அவ க. அவ க.நியா அகம 310 . என S)த$ ேநர" வழக6ப'க ேவ)"ஆனா$ .அதன .இகிேற◌ா$.

ெதாண*ய*$ ஒ க கண*6/ நட த6ப'டஇதி$ 70 சதவ*கித" ேப +JடாலிM".தா க- ேம9-" ேததி தாக6ப'டஜனைல உைட ..ெப'ேரா$ )க.எ(ய6ப'ட . P& ஊழிய க.ேமாசமாக இ" எ& தயாநிதி மாற அைம9ச கF அ. இ ெதாட பாக அழகி( மQ க)ைமயான நடவைக எ)க ேவ)"அ6ப .நியா அகம 311 .கணாநிதி அத க கண*6/ வ" வைர .எற .கணாநிதி )"ப 9 ெசாதமான “தினகர” நாள!தழி$ கணாநிதி அ) திவ* தைலைம6 ெபா&6ைப -க. 2 சதவத" .ெகாதி ெத. எ)கவ*$ைல எறா$ வ*ைள:க.க.இறதா க-. த" ெஜயலலிதா ைட றி க! .இர) ^பாG அ(சி தி'ட ைகெயா6பமி'தா எ$லா" <Pகமாக ேபாGெகாத . மைரய*$ தினகர அ%வலக" . ேப அழகி(" ஆதரவாக வாகள! தி6பதாக +:க- ெவள!ய*ட6ப'டஅழகி( ஆதரவாள க. .ைக ெசGயேவ)" .+.. க. யா ஏ=க ேவ)" எ& வ*"/கிற. அ%வலக .

.தி.ஈ)6ப)வதாக வ*வாதிக6ப'ட நடவைகக- கணாநிதி .ெகா) ததாக ேப9<க.37 “7 த தி%" காதலி%" எ$லா" ச( எ& அவ க- ெசானா க.ஜி. S'ட"Sயதயாநிதிமாற க'சி வ*ேராத ...” யா ெசானா க-? “ெத(யவ*$ைல...தி'டமி'டமாற சேகாதர கF ஆதரவாக நம எ"ஆ($ க')ைரக. தயாநிதி . !ெவள!யாகின ெஜயலலிதா ைட றி க! .நியா அகம 312 .தி..மாற க'சிய*லி க'ட" க'ட6ப'டா .+.த இைத தன சாதகமாக மா=றிெகா-ள அக .)"ப தி$ வ*(ச$ வ*.யா" எதி பா காத வண" .தாேன? நா இைத ேக'கிேற.+க உய ம'ட . . ஆனா$ மக-தா” ெஜயலலிதா ைட றி க! .உலாவ*ன ..

அதிகார தி S=&. அத ‘ச(’ய* நியாய ைத +: த. இ எ7வள: ச தியமான வா ைதக-. ேத. மான!கிற” எபதாக ஒ உைரயாட$ ஜா ெகானாலி எ.நியா அகம 313 .“ெசா$லி இ6பா க-. அதிகாரம=ற சாமாயன! S=& அ$ல.. ஆனா$. “ெகா ெகாதான மரண. ேதா$வ*ைடதவ கFைடய அ$ல. ‘எ$லா" ச(தா’ ஆனா$. அ ெவ=றிெப=ற மகள! S=&.திய ‘தி இஃெப ன$J” நாவலி$ வ".த5” ெஜயலலிதா ைட றி க! .

நியா அகம 314 .த. அத6 /-ள!ய*லி ெதாடகிய அழி6/ நடவைக 2007 . தின" தின" ெகா ெகா தாக தமி8 மக. 2006-" ஆ) +$ைல த. 61 ழைதகைள ெகாற இலைக ரா]வ".மQ தான தாத$ மQ )" வகிய. ஆகJ' 14.கா6பகமான ெசTேசாைலய*$ )கைள வசி .: ஆதரவ=ற ழைதக.ெச ெகாதா க-. இைளஞ க.2008-" ஆ)கள!$ உ9ச" ெதா'ட.2006-" ஆ) ஈழ மக.. இத சமய தி$ தமிழக" தன!9ைசயாக கிள ெத.கர" ெஜயலலிதா ைட றி க! .

“ம தியஅர< தமி8 மகள! ர%9 ெசவ*ம)க தவறினா$ தமிழக திலி நா=ப நாடாFமற உ&6ப*ன கF" ராஜினாமா ெசGவா க-” எ& அறிவ* தா .ந"ப*னா க-. தமி8 மகைள காகேவ)"” எறா க-. கரேகாஷ" வ*ைண6 ப*ளத.நியா அகம 315 . ெஜயலலிதா ைட றி க! . ம தியஅர< இலைகய*$ தமி8 மகைள ெகா$ல ஆCத" தவைத உடேன நி& த ேவ)". கணாநிதி ெப(தாக எைதேயா ெசGயேபாகிறா ..ேகா தா க-. மய*ைல மாெகா$ைலய*$ நடத நிக8வ*$ கணாநிதி.நடக6 ேபாகிற எ& தமிழ க. நைமக. “காகிரJ தைலைமய*லான ம தியஅர<தா இத இன அழி6/ நடவைககைள +ென)கிற.

க தைலைமய*$ பா. இத S'டண*ைய வ8 த . ஆ"..க S'டண*ேய அைமத.தி.+. சி. அதப* அவ ெசGத எ$லா" இ ேபாராய தமிழக மகைள ஒ)கியதா.ம.நியா அகம 316 . அ. இ தைகய ?ழலி$ நாடாFமற ேத த$ அறிவ*க6ப'ட. ஒ)கிய ம')"தா.ஐ ம=&" ெஜயலலிதா ைட றி க! . இத ேத தலி%" மQ )" காகிரJ- தி.க. அ6ேபா. “ேபா எறா$ மக.தி.+.ப*.க. ெஜயலலிதா.சாவ தா ெசGவா க-” எ& சிதறிகிடத ஈழமகள! ப*ணகைள கட ெசறா .+. ம.ஆனா$. அத அறிவ*6/ கா=றி$ கைர ேபான.

.க அைம9ச க-. கணாநிதிய* ெமாழிய*$ “கக.+. அழகி(C" இட"ெப=றா .சி.க . இதய" இன!க” மQ )" இைணத )"ப திலி தயாநிதி மாறM" அைம9ச ஆனா .+. அ. தி.ப*.பன!க. அ. 29 இடகைள ைக6ப=றிய.தி. மQ )" ம திய*$ காகிரJ ஆ'சி.க-ேவ ெஜயலலிதா ைட றி க! .. இத+ைற அத அைம9சரைவய*$ +.+.க.க S'டண* 12 இடகைள ைக6ப=றிய.+. இ6பயான +ைவ யா" எதி பா கவ*$ைல.காகிரJ S'டண* வா ேக') ெகாத. ெசற+ைற ேபால அைன ெதாதிகள!%" ப)ேதா$வ* இ$லாம$.தி. இ ேத தலி$ எதிெராலிகவ*$ைல. உகிரமாக ெகா )கைள வசி .. ஆ". ஆனா$. அதி$ மQ )" தி.+.க தமிழ கைள வTசி வ*'ட என ஒ ேகாப அைல அத S'டண* எதிராக இத. இலைக ரா]வ" தமி8 மகைள ெகா& ெகாக. றி6பாக ெஜயலலிதா ெகாTச" வ)தா ேபானா . தி.க S'டண*ேய அதிக இடகள!$ ெவ=றிெப=ற.+. இேக தி.எ" க'சிகF" அண*திரடன.நியா அகம 317 .

ஜி.ப(த ” ெஜயலலிதா ைட றி க! .தைலவ உவாகிய க'சி காணாம$ ேபாGவ*)ேமா எ& மன அ.க- வ*லி தி. த தி$ உழ& ெகாதா க-.தி.+...! “க6சிைய மC 48 உய(.+.தக..ஆ ரசிக க.வ%வ*ழத ேபாற ஒ ேதா=ற" வத. பல அ. இைதெய$லா" உணராதவராக ெஜயலலிதா ெகாடநா'$ ப* தமான ஆகில6 / தககைள6 /ர' ெகாதா . எள!ய எ".க-: தாவ* ெகாதா க-.நியா அகம 318 .

இேத உ=சாக தி$ அ) அழகி(ய* ேகா'ைடயாக கத6ப'ட மைரய*$ ஆ 6பா'ட ைத அறிவ* தா .ஜி.உ=சாக" அைடதன . “வ*ைரவ*$ எ".நியா அகம 319 .நில ைத ஆகிரமி6/ ெசGகிறா க-.வ" கணாநிதி )"ப தி ைககF9 ெச&வ*'ட.திரடா க-. அ.+. மகைள திர'ட ெதாடகின .இ6பயான ?ழலி$ தி.ஆ ஆ'சி வ". ஏற தாழ 8 இல'ச" ேப திரடதாக6 /-ள! வ*பர" ெசா$லிய.க அதி தா ேபான.க-: எதிராக ஒ எதி 6/ அைல தமிழக தி$ க)ைமயாகவசிய.+. அைம9ச க.+. தி.ய சதிக- வ*ர'ட6ப)"” எ& க ஜி தா . தி. சின!மா ெதாழி$ +.தி. . அத ஆ 6பா'ட தி$. த. ஆ பா'ட தி$ ஈ)ப'ட ெஜயலலிதா. அத S'ட தி$ ெஜயலலிதா ைட றி க! . மைரய*$ அழகி( தைலைமய*$ தன! ராLஜியேம நடகிற எ& ர$க.க ஆ'சி எதிராக தர:கைள திர'ட ெதாடகினா .. அ" ல'சகணகி$ மக. ேத த%" ெநகி ெகாத.+. ேகாைவய*$ ஆ 6பா'ட ைத அறிவ* தா .க உ&6ப*ன க.ேக'க ெதாடகிய. மQ )" ெஜயலலிதா <&<&6பானா .

வதன. அ:" பலமான S'டண*. நா அTசாம$ மைர வ-ேள.எேக? யா உைமயான அTசாெநTச?” எ& திரத S'ட தி + +ழகினா .ெஜயலலிதா. ஒ ஆகில நாவலிலி இத அ தியாய ைத ெதாடகிேன. இெனா ஆகில நாவலிலி +கிேற. நா அ தைகய மிர'ட$கF எ&ேம அTச6ேபாவதி$ைல. எைன ெகா$வதாக என6 பல மிர'ட$க.. இ ம')" ேபாதா. “ நா மைரய*$ கா$ எ) ைவ தா$. S'டண* ேவ)".?” “நி9சய" எதி(கள!டமிதா!” எபதாக ஒ உைரயாட$ ெஜயலலிதா ைட றி க! . S'ட" Sட ெதாடகிவ*'ட. என ெசGயலா" எ& நிைன தவ வ*ஜயகாட S'டண* அைமக தயாரானா . S'ட" ஆ 6ப( த. ஆனா$. “எ நா" நமகான S'டண*ைய கடைடய +C". இ அTசாெநTசன! ேகா'ைடயா".. ஆனா$ எைன ெகா$வதாக Sறியவ க..நியா அகம 320 . க'சிகார கF" <&<&6பாக ேவைல6பா க ெதாடகி வ*'டா க-.

ெகா-ைகக-மQ க'டைமக6ப)வதி$ைல. நா யாைர9 ெசா$கிேற எப ச"பத6ப'டவ கF ெத(C".நியா அகம 321 . வ) ..திய ஹாஃ6 த வா $' (Half the world) நாவலி$ வ".“ஊ தி ெகா) தாரா” எற ெதாண*ய*$ வ*ஜயகா ேபசியைத ெஜயலலிதா:" மற..ஒறிைணகிறா க-.ேஜா அப ேரா"ப* எ. ஒ ேதைவைய ெவறைடய எதி(க. ெஜயலலிதா ைட றி க! .” எ& வ*ஜயகாைத கார எற ெதாண*ய*$ வ*ம சி ெஜயலலிதா அறிைக ெவள!ய*'டைத வ*ஜயகா".. ஆ" இ S'டண*. “வ') .. ேரஷ ெபா'கைள வழேவ எ&S&வெத$லா" கார ேப9ைச6 ேபாறதா. இர) எதி(கF" கர" ேகா தா க-. இ எ ெபாகிறேதா இ$ைலேயா நி9சய" அரசிய% மிக9ச(யாக ெபாகிற.

ெவ=றிC". உகF உகைளC" ெஜயலலிதா ைட றி க! .எதி(ைய6 ப=றி ெத(யா.. ஆனா$. உகFைடய பல". “ந. உகF எத6 ேபா(%" ேதா$வ* இ$ைல. க-. எதி(ையC" ந அறிதிகிற... ேதா$வ*C" மாறிமாறி கிைட".நியா அகம 322 . ெத(C" எறா$..உகைளC" ந அறிதிகிற.க.. ெஜயலலிதா ைட றி க! . உகF உக.38 சீன ராஜததி( ச ? ெசா$வா . பலவன" . க- எறா$.

பலவனகைளC" .க ெஜயலலிதா ைட றி க! . S'டண* க'சிக-.க அ$ல. தி. ப)ேதா$வ*ைய தா ப(சாக6 ெப&வ ...தி. ம')ம$லாம$.நியா அகம 323 ..தி. ம... ேவ6பாள. ஆ". ப63ய5!” இத வ*[க தி$ +தலி$ வ8த .ெத(யா. பலவனகைளC" .க-தா.+.” ெஜயலலிதா 2011 ச'டமற ேத தலி$ த பல ைதC".க- வ* பல" இ7வள:தா...+...தி.+. எதி க'சிகள! பல.+. ‘அவ கF அதிகப'சமாக 12 ெதாதிகைள தா ஒக +C"’ எ& அ. க-. அ6ேபா S'டண* க'சியாக இத ம. எதி(ையC" ெத(யா எறா$. அறிதிதா .. அத=ேக=றா ேபா$ வ*[ககைள வ தா .தி.க--. “வ(Mகதி வD*த 9 ம.

ைவேகா. ம. அேத நாள!$. தாயக திலி வத அறிைகய*$.தி. (ட அள:ேகாலி$ 9-ஆக பதிவாகி இத. அ& தாயக தி$ நடத மாவ'ட9 ெசயலாள க. பவ6ப'6பா எ& நாக.+. 21 ெதாதிகள!$ வ*டா6ப*யாக நிறா .+.தி. எக.நிைன ேதா".க-வ* P த நி வாகிக.ெசா$ல. எத +ேன=ற+" இ$ைல. ஆனா$... மா 9 20.க S'டண*ய*லி வ*லவதாக +: எ)க6ப'ட. 2011 ஜ6பான!$ நிலந)க" ஏ=ப'ட.S'ட தி$.பல<=& ேப9<வா ைத நட தினா க-.நியா அகம 324 . ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெஜயலலிதா +தி 9சி அைட இ6பா . ஆனா$. அ அரசிய$ அதி :. இைதெய$லா" அ6பேய ஏ=&ெகா) S'டண*ய*$ ெதாட வ எகF உவ6பானதாக இகா” எற அத அறிைக. ம. அவ இM" தன!9ைசயான +:கைள தா எ) ெகாகிறா .தி. அ.+.க-வ* தைலைம அ%வலகமான தாயக தி%" ஓ அதி : ஏ=ப'ட. அ..தி.எண" ெபாG வ*'ட...+.க S'டண*ய*லி வ*லகிய. “கால" க=& தத பாட தா$.

க. /தகிழைம 160 ெதாதிகFகான ேவ'பாள ப'யைல ெவள!ய*'டா . மா 9 16..நியா அகம 325 .ேத.. அதப*தா ேப9<வா ைத <&<&6பான. பா தா ெஜயலலிதா.!” ெஜயலலிதா ைட றி க! .. S'டண* க'சிக- அதி ேபாய*ன..+. இடசா(கFட ெதாதி6 பகீ ) ேப9<வா ைத இ.ேவ& ெநகிெகாேட இத. “கணாநிதிைய உவாகி ெகா4ட ெஜ. ேத த$ நா.. ெதாதி6 பகீ ) ஒ +: வத. ெகாேட ெச& ெகாத..தி.

ெஜயலலிதா ைட றி க! . என ெசGயலா" எ& ேயாசி தவ. 2006 ச'டமற ேத த$ +த ப*ற.. க-. உக. ஆனா$. எதி க'சியான தி...S'டண* க'சிகைள9 சமாள! தாகிவ*'ட.க.யா வாகள! த.க-:.க-ைவ..?’’ ‘‘<னாமி வதேபா ெஜயலலிதாதாேன (தமான நடவைகைய எ) தா .?” “தி./ன வா8:காக ெமனக'டா ?’’ ஆ". அத சார" இதா.+. அத S'டண*ைய வ8 த .நியா அகம 326 .+.. இைத கவன! த ெஜயலலிதா.” ‘‘ஏ. நாக6ப'ன தி$ ஒ மQ னவ ய*6ப*$ எ)க6ப'ட ஒ க கண*6/ நிைன: வத. ேவ)".க-தாேன இலவச ெதாைலகா'சி தகிேற எற.+. அ) . கணாநிதிய* அJதிரகைள அ6பேய <வ*கார" ெசGெகாடா .. “ந. தி.

.+.க அைன க கண*6/கைளC" ெபாGயாகி. தி.க தமிழ கF9 ெசGத ேராககைள6 ப'யலி'டா .நியா அகம 327 . ெஜயலலிதா ைட றி க! . வாகளாக மா=றினா க-.தி. மன!க:".. இலவசகைள அறிவ* தேதா) நி$லாம$ ?றாவள! ப*ரசார" ேம=ெகாடா .க-வா$ ப*ரதான எதி க'சி அதJைதSட ைக6ப=ற +யவ*$ைல.. மிவ*சிறி. கிைரட . ‘‘தி. ேத.+.. வ*ைலய*$லா6 ெபா'கைள அறிவ* தா ..+..க-வ*ன ஆகிரமி த நில ஆகிரமி6/க. அ. மக..க ெகாTச" ஆ தா ேபான.+.க ப*ரதான எதி க'சி ஆன.தி.மQ 'க6ப)"’’ எறா . வ&ைமேகா') கீ 8 உ-ள )"ப 20 கிேலா அ(சி. மாெப" ெவ=றி ெப=ற. ேல6டா6 என அறிவ* தேபா.+. ெவ&" 23 ெதாதிகைள ைக6ப=றி ப)ேதா$வ* அைடத.இலவசகைள. மிஸி.இைத அ6பேய உ-வாகி..+. ப-ள! மாணவ கF ைசகி-. தி.. தி.

எத அடாவ நடவைகC" இ$ைல.க-: எதிரான த அதித..தேபா.. காரண" எ& உண தவ .. அ"மா மதக". இ ஒ பகெமறா$.ெஜயலலிதா உ=சாக" ஆனா . பா$.வ*ர நடவைகதா த வ89சி . ஆ'சி அைம த சில மாதகள!ேலேய ெஜயலலிதா:".+.நியா அகம 328 . வ*ஜயகா " +'ெகாட. அ"மா உணவக".. ெஜயலலிதா ைட றி க! . இத +ைற நிதானமாக9 ெசய$ப'டா . அ"மா ந. இத +ைற ஆ'சிய*$ த ‘அ"மா’ ப*"ப ைத வ%வாவதி$தா +.. அ"மா தி'ட". என எ காண*M" ‘அ"மா’ மய" ஆன. கவன ைதC" ெச% தினா . தி.. யாைரC" ைக ெசGயவ*$ைல. ேப க'டண உய : ெதாட பாக ச'டமற தி$ வ*வாத" எ..

S'டண* +றித.. எதி க'சிகF எதி அரசிய$ ெசGவத= வாG6ேப இ$லாம$தா ேபான.நியா அகம 329 . அ) உ-வாகிய தமி.. எ$லாவ=ைறC" அவேர ேபசினா . ஆ".ண ைவ U)" க'சிகைள. காவ*(6 ப*ர9ைனயா. “நா ேத. ஈழ வ*)தைலயா. இலைக அர< எதிரான த.வ*ஜயகா ச'டமற ைத பட6ப*6/ தளமாக நிைன ஆF" க'சி ச'டமற உ&6ப*ன கைள6 பா நாைக தினா .க-:ட S'டண* ைவ தத=காக வகிேற” எறா .தி.. “எ லாமான ெஜயலலிதா!” +ேப இலவசகைள அறிவ* கணாநிதிய* வ*[ககைள தனதாகி ெகாதவ .தடைன அMபவ* வபவ கைள வ*)தைல ெசGய6ேபாகிேற’’ எ& அறிவ* தா . எ$லா+மாக ஆகி6ேபானா ெஜயலலிதா! இத9 ெஜயலலிதா ைட றி க! .. ெஜயலலிதா க)ேகாப" ெகாடா .7 காதி ெகாைல =ற காக.. தமி8 ேதசியமா..+. தடைன.. ‘‘ராஜ. ஆC.. மான ைத ச'ட6ேபரைவய*$ நிைறேவ=றினா ..

<ழலி$தா 2014-" ஆ) நாடாFமற ேத த$ அறிவ*க6ப'ட.39 இத க')ைரைய த'ட9< ெசGெகா"ேபாதா அவ உய*ேரா) இ$ைல ெஜயலலிதா ைட றி க! .நியா அகம 330 .. ெஜயலலிதா ைட றி க! .

எற ெசGதி வகிற.008 க ேவ&பா)க. அவ இன! இ$ைலயா". ேபாயJ சாைலய* கா=ைற9 <வாசிக.இதா%". ெகாடநா')6 பதிய*$ வ*ைளC" காப*ைய அ"ேபா.தி$.நாகா$ உணரலா". அத6 ப*-ைளகள! +க தி$ ெஜயலலிதாவ* நிைன: நிழலாடலா". ஏகாதமான ெபா.க. / தககF வலிகாம$ பககைள /ர'ட. 1.. இன! அவ இ$ைல. மிதிவய*$ ெச$%" ப-ள! மாணவ*கைள6 பா "ேபா. ம=றப அவ நிைன:க. த இ6பா$ தமிழக அரசியைல நிைற தவ ெஜயலலிதா எபைத.எ" வழிேதா ெகா)தா இ".. அவ அரசிய$ எதி(கF" ம&க மா'டா க-. ஆ".. இ$ைலெயறா$. Rத உட$ ம')"தா இ$ைல.ெகாள !” ெஜயலலிதா ைட றி க! . அவ Rத உட$ இ$ைல. ஹூ".... ஆ"...நியா அகம 331 . “யைல தன$ எதி. அவ நிைன:கைள ந.. ெகாடநா' ெம$லிய Uறலி$ ைககைள நைனக.

தி.தி. பா.க.+.ேஜ.+.ப* வ%வான S'டண*ைய க' எ.தினா க-. இத +: ') ந"ப*ைகய*$ எ)க6ப'ட +: எ& க'சிய* சில P த நி வாகிகேள ெஜயலலிதா ைட றி க! . ‘‘தன! நி=கலா"’’ எறா . தமிழக தி%" ப*. மன!தேநய மக.க. ஆனா$. ம.6ப* இத.. அவ ஜரா மாட$ றி சிலாகி எ.நியா அகம 332 .+. எ காண*M" ேமா றி த ேப9<தா..க. S'டண*ய*$ ேத.. தி ஒ7ெவா /-ள!கFட படரவ*')வ*').+. S'டண*ய*$ வ*)தைல9 சி& ைதக-.ம. ெஜயலலிதாதா. .. 2014 நாடாFமற ேத த$ இதியாெவ" ேமா அைல வசிய.ச(. ெசற அ தியாய தி$ வ*'ட இட திலி ெதாட ேவா"...க ேபாற ப*ரதான க'சிக- இதன..க.க'சி ேபாற க'சிக. தன! நிற அ.தி. தி.இதன. அவ நிைன:கைள எ.

.. வ*சி திரமான ேத த$ அ.. இடசா(கள! நிைலC" இவாக தா இத. S'டண*.ப*ரதம ேவ'பாள எ& அவைர +ன!& தி வா ேக'ட.நியா அகம 333 .அைத ரசிகவ*$ைல.. அத= நா" க')6ப')தா ஆக ேவ)" என ேத த$ பண* தயாரானா க-. அேத ேநர".க- : ஓ அப*லாைஷ இத. அ ெஜயலலிதாைவ ப*ரதமராக ஆக ேவ)" எ&.. தமிழக ைத தானா$ இர'ைட இைல சின ைத யா" ெப(தாக ெத(யா எப அவ கF ந ெத(C".+. அ.. ஒ ேவைள ம திய*$ ெதா பாராFமற" அைமதா$. ‘ெஜயலலிதா ெஜயலலிதா ைட றி க! . இ6பயான ?ழலி$. என ெசGய +C". “எக..ேஜ..தி.? அவ ப*ரதமரானா$. காகிரஸு யாைர9 ெசா$வ எ& ெத(யவ*$ைல. தி. ேமாதா எக. S'டண*.க. உரக6 ேப<" அள: அவ கF ந"ப*ைக இ$ைல.அ"மா: என ததி இ$ைல..? ெஜயலலிதா +: எ) வ*'டா .ப*.+. ப*. ஆனா$. இதியாைவ9 ச(யான பாைதய*$ வழிநட வா க-” எ& மகள!ட" +]+]6பாக தா ேபசினா க-.

நா அவைர ஆத(க தயாராகேவ இகிேற” எறா . ஆனா$ உ=சாகமானா . அவ அத6 பக" ேபாகவ*$ைல. இத. Pறாவ அண*கான ேப9<வா ைத ேபாGெகாதேபா ம"தா..நியா அகம 334 .. “Pறாவ அண*ய* ப*ரதம ேவ'பாளராக ெஜயலலிதாைவ +ன!& தினா$. ஏ=ெகனேவ Pறாவ அண* றி த சில அMபவக- ெஜயலலிதா: இததா$. இத நா'ைட அவலகள!லி மQ '). ஆ". இ6ேபா உைமயாக மனதளவ*$ ெஜயலலிதாைவ ப*ரதம ேவ'பாளராக கதினா க-. க'சிகார கள!ட". நிைலைம இ7வாறாக இக. இத உ=சாக" ெதாட கைளC" ெதா=றிெகாட. /திய <ததிர இதியாைவ பைட6ேபா"” எறா . ெஜயலலிதா ைட றி க! .வ" ேமா அைல ெப" ஆலமரகைள எ$லா" வ8 தி .. அத ேத தலி$ ெஜயலலிதாைவ ப*ரதம ேவ'பாளராக அகீ க( தா . “ம திய*$ நமகான இடகைள6 ெப&ேவா". இதியா +.வதன. ஆனா$. ேத த$ +:க. உ=சாகமாக ேவைல ெசGய ெதாடகினா க-. ேம= வக +த$வ ம"தா பான ஜி.ப*ரதம ஆகS)"’ எ& கி<கி< தா க-.

.தமிழக தி$ அத அைலைய அ.. ேதசிய ஜனநாயக S'டண* தன!6ெப"பாைமய*$ வததா$. “ெசா வ( வழ த9.நியா அகம 335 .+. ஆ". 39- 37 இடகைள அ.க-வ* ஆதர: ேதைவய=ற ஒறாகேவ ஆன. மC 6சி7!” ெஜயலலிதா ைட றி க! .+.தி.க த) நி& தி இத. ஆனா$. அவ நிைன த நிகழவ*$ைல.க-ேவ ைக6ப=றி இத.தி. அவ கF அ.+.தி...

. 20 நா'க. தகF" இ$ைல எ&தா ெஜயலலிதா நிைன தா . இதி%" வ*)தைல கிைட வ*'டா$.. 2014 க நாடக அம : ந. 100 ேகா ^பாG அபராத+" வ*தி த..திமற".பன . அவ நா ஆ)க. மனதளவ*$ தள ெஜயலலிதாவாக ஜாமQ ன!$ ேபாயJ தி"ப*னா .ேவகமாக நக ெச$ல ெதாடகின. கிைட வ*)" எ&" ந"ப*னா .. அைன வழகள!லி" வ*)தைல கிைட வ*'ட. ஆனா$. அவ ந"ப*ைக ெபாG த.நியா அகம 336 . அர< இயதிரேம ெமா தமாக Jத"ப* த ேபாற ஒ ேதா=ற" இத. க நாடகாவ*$ நடத ெசா வ*6/ வழ வ*சாரைணC" (தமாக நைடெப=& த.. இ ம')"தா பாகி. எ$லா தி'டகF" ெஜயலலிதாவ* ெஜயலலிதா ைட றி க! . ெச6ட"ப 27. ெச$வ" +த$வராக6 ெபா&6ேப=& இதா%". +த$வ ெஜயலலிதாவாக க நாடக" ெசறவ . ஓ. ஏற தாழ 8 மாதக.. ேவ& எத அ..சிைற தடைனC".நா'க.பர6பன அரஹாரா சிைறய*$ கழி த ப*ன . 6/ நாF" ெநகிய.அவ ெவள!ய*$ வரேவய*$ைல. மQ )" ஒ தைட.

ெஜயலலிதா ெஜயலலிதா ைட றி க! .திமற தி$ ேம$ +ைறயN) ெசGய6ப'ட இத வழகி த.. திறக6படாத பாலக-. /திதாக வாக6ப'ட ேபக- என அைன " கா திதன. ‘நாக- கா திகிேறா"’ எறா க-. 6/ ேம 11.மக- பயபா') வரவ*$ைல எறா$. ஏ /திய ேபக. 2015-" நா...நியா அகம 337 . அைம9ச கFட.வைககாக கா திதன..வத. க நாடக உய ந..

மC ள3யாத மரண!” ெஜயலலிதா ைட றி க! .வ*)தைல ெசGய6ப'டா .க-:" உ9ச ந. க நாடக அர<". இைத நா இர) வ(கள!$ த'ைடயாக கடகிேற. இத த. ‘ெசா கைள மதி6ப*'டதி$ தவ& இகிற’ எறா க-. 6/ அவ தத மனமகி89சிைய எ தைன வா ைதகள!$ எ.நியா அகம 338 .றி கவைல6படாம$ மQ )" +த$வராக6 ெபா&6ேப=றா .த . த..திமற தி$ ேம$+ைறயN) ெசGத. 6/ றி ச 9ைசக.எழாம%" இ$ைல. “மC 48ெமா ேத.+.. ெஜயலலிதா.... ப*. மC 48ெமா ெவ:றி. ராதாகிVண நக ெதாதிய*$ ேபா'ய*') மக தான ெவ=றி ெப=றா . வ*ம சனக...தினா%" அ6பேய உகள!ட" கட த +யாதா. தி.

ஆனா$. ம. தி. இதி$. பா. இத ேத தலி$ உதயமாகி இத. நாடாFமற ேத த$ ெவ=றி ெகா) த உ=சாக தி$. அ) த ச'டமற ேத த$ வத.நல S'டண* என ஒ / S'டண*.ம. காகிரஸுட S'டண* அைம தித. மக.தி..க.நியா அகம 339 ...+.க.2016. ெஜயலலிதா இத ேத தைலC" S'டண* இ$லாம$ சதிக தயாரானா . வ*)தைல9 ெஜயலலிதா ைட றி க! .க-:" தன!யாக ேத தைல எதி ெகா-ள தயாரான. அவ கF" ‘‘இர'ைட இைல சின தி$தா ேபா'ய*ட ேவ)"’’ எறா .+. சில க'சிகF வாG6/ வழகினா .

‘‘இலவச ைக6ேபசி.+.. சி. வாவத= மான!ய" தர6ப)"’’ எறா . ெசைனைய தா இத ேகாப" எ" எதிெராலிகவ*$ைல.நியா அகம 340 . 2015 ச"ப($ ெபGத கனமைழயா$ ெசைனேய ெவ-ள தி$ P8கிய..க தன! நிற. ேத தலி$ எதிெராலி" எ& எதி பா க6ப'ட.க ைக6ப=றிய. ‘‘மகளா$ நா.+. 134 ெதாதிகைள அ. க கண*6/க-. அரவறி9சி என ெஜயலலிதா ைட றி க! .ஐ.. ெச"பர"பாக" அைணய*லி தண . தTசாq .எ" இத.aவல . பா.தி.. திறவ*'டதா காரண" எ& அர< மQ மக- ேகாப" ெகாதா க-. ெபக. தி.ப*.அதிக" எறன. ெஜயலலிதா.சி& ைதக-. சி.ஜ. ஆனா$. ெசற ேத த$ அள: இ$லாவ*'டா%" இத +ைறC" சில இலவசகைள +ைவ தா . இ. அத= காரண" இ$லாம%" இ$ைல.ப*. மகFகாக நா” எற ேகாஷ ட ப*ரசார" ெசறா .க S'டண* ெவ=றிெபற தா வாG6/க. ‘‘மQ )" ஆ'சி வ"ேபா ப6பயாக மபான கைடக- Pட6ப)"’’ எறா .

2016 அத9 ச"பவ" நிக8த. ெஜயலலிதா ைட றி க! . ப*ன நடத ேத தலி$ இத ெதாதிகைளC" ைக6ப=றினா ெஜயலலிதா. +தலி$ காG9ச$. ெச6ட"ப 22.நியா அகம 341 ..இர) ெதாதிகள!$ +ைறேக) காரணமாக ேத த$ த-ள!ைவக6ப'த. அ6ேபாேலாவ*$ அMமதிக6ப'டா . ெதாட P& ேத த$கள!$ ெவ=றி என அரசிய$ வரலா=றி$ அவ ஒ +கிய றி6ைப எ. ஆ".தி +ேனறி9 ெச&ெகா" ேபாதா.தா . ேபாயJ கா டன!$ ஓ ஆேலாசைன S'ட தி$ மயகி வ*.

பல இகிறா க-. க-. ஆ".30 மண* ெஜயலலிதா மரண* ததாக அ6ேபாேலா நி வாக" அறிைக ெவள!ய*'ட. ச"ப 4 மாைல ‘இதய 6/ ெசய$பா'$ ேகாளா&’ எறா க-. 75 நா'க. ெதாட க.. கழக உடப*ற6/க. அ6ேபாேலா நி வாக". ஒ வார இத8 Pல" ஒ ேக-வ*ைய +ைவ திதா க-..+.அைத +: ெசGவா க-” எறா . தமிழகேம ழ"ப* நிற.. ப*. ெஜயலலிதா ைட றி க! . “ததிCைடயவ க..தி. “உகF6 ப*ற அ.நி"மதி ெபP9<வ*'டா க-.. எெககிேதா எ$லா ம வ கF" வதா க-. ‘அவ ெகாTச" ெகாTசமாக ணமைட வகிறா ’ எற.?’’ எ&.நியா அகம 342 . அத= அவ ....ெதாட சிகி9ைச6 ப* ச"ப 5 ெச7வாGகிழைம இர: 11. ெதாட க.பதபைத 6 ேபானா க-. ப*ன ...ந.க-வ* தைலைம6 ெபா&6ைப ஏ=க ததி உைடயவ எ& யாைர ககிற. 9ச ைறபா) எறவ க-.. ஒ சகா6த" +=&6 ெப=ற. ப*ன . mைரயNர$ ெதா=& எறா க-. 1998-" ஆ) ெஜயலலிதாவ*ட" சாமய மக-.

ச'டமற உ&6ப*ன க.க-: எ6ேபா" கிைடகமா'டா .வ*)தி வபவ கF ேதைவயான ெபா'கைள வாகி த.இகலா".+. ெஜயலலிதா ைட றி க! – 40 அவ ெபய ராம . ெஜயலலிதா ைட றி க! .தி... ஆனா$.நியா அகம 343 . ெஜயலலிதாைவ6ேபால ஓ இ"/ மMஷி நி9சய" அ..

இக நிைறய எ". கைலஞைர அ7வள: ப*".நியா அகம 344 . இ6ப:" தி.க-கார த"ப*.. அவேர ெதாட தா . அவக ம திய*ல ேவைல ெசGCற அ7வள: ஈசி இ$ைல..ஏ-கைள பா கிேற த"ப*.. எ$லா" எெனன ப]வாகM ந$லா ெத(C".த" 6ஸி$ கால ைத நக தி ெகா6பவ . ேந=& ெஜயலலிதாவ* உட$ ைவக6ப'த ராஜாஜி அரக தி அேக அவைர9 சதி ேத. “எ7வள: ஆFைம.. வாG6/ கிைட9சா நம ெத(யாம ந"ைமேய வ* ')6 ேபாய*)வாக. அவ" எனமான அத உைரயாடைல இேக பகி கிேற.. ெமாழி6 ேபாரா'ட ல எ$லா" கலதிேக.வ*ர தி.. அவக இகேவ SடாM நிைனகல....க என ேபாரா'ட" நட தினா%" நா +த$ ஆளா நி6ேப.+..+.அவ க.எ$.. “நா த.. எனேமாேபால இ?” எ& அவ ெசா$லி + தேபா அவ ககலகி இத.. ஆனா. அவக ேதா=க]"Mதா நா நிைன9ேசேன தவ*ர... எ7வள: ஆFைமயா இவக எ$லா ைதC" த ெஜயலலிதா ைட றி க! . இைன காைலய*ேல மன< ச(ய*$ைல த"ப*.

இன! இ6ப ஒ தைலைம அத க'சி கிைடகா. அவ க. ஆ". ராம ம')ம$ல.. அவ( ஏேதா ஒ ப/ அவர எதிராள!கைள Sட கவ திகிற. ெஜயலலிதா றி பலட உைரயாயேபா.அைனவ" வ*ய Sறிய. அவ( ஆFைம6 ப/ றி தா.ஆ உவாகி ைவ 9 ெசற வா வகிைய9 ச(யாம$ பா ெகாட எ$லா+" இத ஆFைம6 பபா$தா! ெஜயலலிதா ைட றி க! . அவைர6 பா வ*யதிகிறா க-. ஆனா$.க-ைவ கா6பா=றிய. ெஜயலலிதா க'சி6 ேபதமிறி எ$ேலாைரC" வசிக( தா இகிறா . ெஜயலலிதாவ* இ$லாைம அவ கைளC" மனதளவ*$ ெநா&க9 ெசGதிகிற..ஜி.க')6பா')ல வ9<தாக.. அ.நியா அகம 345 . இ6ப ஒ தைலவ தமி8நா')" கிைடக மா'டாக” எ& ேசாக" அ6ப*ய +க ட நக தா . இ7வள: ஆFைம ச(யா? இத ெவள!6பா) தாேன எேத9சதிகார"? எபெத$லா" ேவ& வ*வாத".தி.+. எ".

அெம(க6 ெப எ.. தாள ெராசியான! ெசா$வா . அைத தா ெஜயலலிதா ெசGதா ..ச( எகி இத ஆFைம6 பைப க=றா ? நி9சய" ேராககள!டமிதா. ெபக-தா அதைன எ) ெகா-ள ேவ)"” எபா . “ந" ெபக..நியா அகம 346 ./(ெகா-ள ேவய வ*ஷய" ஒ& இகிற. ெஜயலலிதா ைட றி க! . அவமானகள!$ இதா. ெப எற காரண காக அவ அவமான6ப) த6ப'ட ேபா. அவ( ஆFைம காயகளா$ உடான. இ யா" ெபகF அதிகார ைத தரமா'டா க-.

‘நா பல நரககைள தா தா இத இட வ இகிேற’ எ&. . வ*'சமாக எ. யா" நிைனகாத அள: உ9சகைள ெதா'டா . ந" ெபக. இத ெதாடைர ெஜயலலிதா ெசான இத வ(கFட ெதாடகிேன. ெபகF ெஜயலலிதாைவ அதிக" ப*6ப=" இதா காரண". காலகாலமாக ெபக.அத அவமான ைதேய உரமாகி. இ&" அத நரகக.. தி வழித.அதைன கடக தா கVட6ப') ெகாகிறா க-..மQ அதிகார தி வா- வச6ப'ட. உரமாகி.. அவேரா) தகைள அைடயாள6ப) தி ெகாடா க-. நிறா . ஆணாதிக நரக".. அவ அதிகார" தர ம&க6ப'டேபா. ஆ".அ6பேயதா இகிறன. ெஜயலலிதா ைட றி க! . அவேர அதைன எ) ெகாடா .நியா அகம 347 . அத தியா$ ெசக6ப'டவ தா ெஜயலலிதா எ& ெபக- ந"ப*னா க-.. ெப தாேன எற வகிர மேனாபாவ" என பல நரககைள தா தாதா ெஜயலலிதா இத இட வதிகிறா .

இைறவM இ7வள: தா கைண ேபா%".. “எக. 60 வய ேமலான என ஒ7ெவா தின+".நியா அகம 348 .? :B ெஜயலலிதா ைட றி க! . இைறவ எனகள!" கைண தா” எ&..ெஜயலலிதா தன ெநகமானவ கள!ட" பகி திகிறா .)"ப தி$ யா" 60 வய ேம$ உய*ட இகவ*$ைல.