You are on page 1of 7

I.

Màn hình landing page
1. Menu bị rớt dòng ở 974px => mong muốn đến kích thước này thì gom nhỏ lại luôn

2. Element bị bóp méo khi resize màn hình đến gần 1000px

3. Hình bị che mất khi ở độ rộng tầm 779px
4. Chỗ các quy trình khi ở màn hình nhỏ mong muốn phần nội dung có thể
collapse/expend ngay bên dưới mỗi button “quy trình” (kiểu như:
http://getbootstrap.com/javascript/#collapse) do sẽ có rất nhiều danh mục ở đây ->
số lượng button sẽ khá nhiều
6. Footer ở độ rộng <= 768 bị rớt thành 1 cột trong khi phía bên phải còn trống nhiều
=> Mong muốn điều chỉnh thành 2 cột
II. Màn hình Bước 1
1. Vẫn còn phần menu bị đè phía dưới

2. Chỗ thông tin 2 bước bị chồng chéo lên logo trên màn hình nhỏ
3. Mong muốn lúc nào cũng thể thiện 2 bước theo chiều ngang (lỗi hiện tại là ở màn
hình nhỏ thì hiển thị theo chiều dọc – 1 cột trong khi diện tích 2 bên còn trống nhiều,
và có đường gạch nối bị thừa)

4. Với màn hình nhỏ thì cái iphone review quá nhỏ -> mong muốn kích thước iphone
này có độ rộng cố định là 360px, chỉ resize các thành phần khác.
5. ở kích thước <768px, chỗ slide danh sách theme, muốn hiển thị 1 dòng 2 cột (hiện
tại là nhiều dòng 1 cột mà cột lại quá lớn). ở kích thước màn hình lớn thì hiển thị 2
dòng 3 cột

6. Lỗi footer tương tự màn hình landing page
III. Màn hình Bước 2
1. ở kích thước màn hình nhỏ, hình ảnh bị đè lên form nhập thông tin đăng ký (khoảng
< 980px)

2. Ở < 768px, 2 button bị co nhỏ quá, trong khi bên phải còn trống nhiều => mong
muốn button không bị co lại:
3. Lỗi ở footer tương tự màn hình landing page