CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY ADC

Dự án : Cải tạo, mở rô ông, nâng cấp bê ônh viê ôn Nhi Trung ương giai đoạn 2
Địa điểm: số 18/879 Đường La Thành - Đống Đa - Hà Nô ôi

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015
BÁO CÁO TUẦN
Số: M&E/005-ADC
(Từ ngày 13/1/2015 đến ngày 19/01/2015)

ADC-Hancorp/Mâu BCTC Trang 1

khiển.Hoàn thiện . khiển. điều động lực.Kết nối hoàn .Kéo dây điện .tế) + ADC 41 + Xí nghiệp ADC 55 Quân số thời điểm BC 3 Công việc triển khai 3.Kéo dây điện .Hoàn thiện .Hoàn thiện đường ống đường ống đồng đường ống đồng đường ống đồng đường ống đồng đồng .Hoàn thiện . thiện vào máy.Hoàn thiện . thiện vào máy.Hoàn thành . điều động lực.Kết nối các hệ . điều động lực. lạnh hệ Chiller.Kéo dây điện động lực.Hoàn thành . .Kéo dây điện .Kết nối hoàn thiện vào máy. thiện vào máy.Hoàn thiện . điều động lực. .Kết nối hoàn thiện vào máy.Kết nối hoàn .Kết nối hoàn .Kéo dây điện .Kéo dây điện động lực. khiển. khiển.Kết nối hoàn . thiện vào máy. điều khiển. . ADC-Hancorp/Mâu BCTC Trang 2 .Kéo dây điện .Kéo dây điện . thiện vào máy.Kéo dây điện . hệ Chiller. khiển. thiện vào máy.Hoàn thiện . hệ Chiller.1 Hệ thống VRF Chưa thi công .Kết nối hoàn Tầng 2 .Kết nối hoàn .Hoàn thành đường nước lạnh đường nước lạnh đường nước lạnh vào máy đường nước hệ Chiller.Hoàn thiện . điều động lực. điều động lực. thiện vào máy. Các công việc thực hiện trong tuần (từ ngày 13/01/2015 đến 19/01/2015) TT Nội dung Block1 Block2 Block 3 Block 4 Block 5 Block 6 1 Cao độ thi công tại thời điểm Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1 báo cáo đến đến đến đến đến Tầng 13 Tầng 3 Tầng 13 Tầng 13 Tầng 13 2 Nhân lực (T.Hoàn thành . điều Tầng 1 khiển.Kết nối hoàn .Hoàn thiện các hạng mục đường ống đồng đường ống đồng đường ống đồng đường ống đồng nếu có mặt bằng . khiển. . khiển. 1. điều động lực.

Đề xuất và kiến nghị: .Hancorp hỗ trợ. 2.2011 + BQLDA Viên Nhi + TVGS + Nhà thầu LD Hancorp + Lưu VPCT Dương Văn Biên ADC-Hancorp/Mâu BCTC Trang 3 . Chỉ huy trưởng công trình + BĐH EPC. ĐƠN VỊ BÁO CÁO N¬i nhËn: P.