You are on page 1of 77

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 4

octombrie 2016
M.Of. nr. 103 din 6 februarie 2002

VEZI: Norme metodologice(HG 174/2002)

Click aici pentru Legea 76/2002
si normele metodologice adnotate

LEGE nr. 76
din 16 ianuarie 2002
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de
munca

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

NOTA ETO: *) In cuprinsul legii, sintagmele "salariul de baza minim brut
pe tara" si "salariul minim brut pe tara" se inlocuiesc cu sintagma
"salariul de baza minim'brut pe tara
garantat in plata", iar sintagma "venituri mai mici decat indemnizatia de
somaj" se
inlocuieste cu sintagma "venituri mai mici decat'salariul de baza minim
brut pe tara
garantat in plata".
*) In cuprinsul legii, expresia "neimpozabila" se elimina, intrucat
regimul fiscal
aplicabil sumelor acordate potrivit legii este reglementat prin Legea nr.
571/2003
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
modificat de art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 144/2005

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1
In Romania fiecarei persoane ii sunt garantate dreptul de a-si alege
liber profesia si locul de munca, precum si dreptul la asigurarile pentru
somaj.
Art. 2
Prevederile prezentei legi reglementeaza masurile pentru realizarea
strategiilor si politicilor elaborate in vederea protectiei persoanelor
pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si
adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii.
Art. 3
Masurile prevazute de prezenta lege au drept scop realizarea urmatoarelor
obiective pe
piata muncii:
a) prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;
b) incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui
loc de munca;
c) sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii
defavorizate ale populatiei;

d) asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii;
e) stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca;
f) stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor in cautarea
unui loc de munca;
g) imbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone
geografice;
h) cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile schimbarilor
structurale care se produc in economia nationala;
i) protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.
Art. 4
(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de
discriminari pe criterii politice, de rasa, nationalitate, origine etnica,
limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex si varsta.
(2) Masurile si drepturile speciale acordate prin prezenta lege unor
categorii de persoane
defavorizate nu constituie discriminare in sensul prevederilor alin. (1).

CAPITOLUL II
Concepte privind piata muncii
SECTIUNEA 1
Termeni si expresii utilizate

Art. 5
In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos
au urmatoarele
semnificatii:
I. angajator - persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv
domiciliul, in
Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei
persoane
juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care
incadreaza forta de munca in conditiile legii;
II. loc de munca - cadrul in care se desfasoara o activitate din care se
obtine un venit si in care se materializeaza raporturile juridice de munca
sau raporturile juridice de serviciu;
III. persoana in cautarea unui loc de munca - persoana inregistrata la Agentia Nationala
pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in
conditiile legii, pentru a fi sprijinita in ocuparea unui loc de munca;
III. persoana in cautarea unui loc de munca - persoana care face
demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin
inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza
teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor
de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii;
Capitol II, Sectiune 1, art. 5, subpunctul III.. modificat de art. I,
punctul 1. din Ordonanta urgenta 144/2005
IV. somer - persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la
indeplinirea conditiilor de pensionare;
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei
munci;
c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate
potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit
prezentei legi;
d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc
de munca;
e) este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt
furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege;
IV. somer - persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si
pana la
indeplinirea conditiilor de pensionare;
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru
prestarea unei munci;

c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din
activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat salariul de
baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare;
"c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din
activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea
indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si
stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;".
Pct. IV litera c) modificata de art.I pct.1 din OUG 126/2008
d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca
s-ar gasi un loc de munca.
Capitol II, Sectiune 1, art. 5, subpunctul IV.. modificat de art. I,
punctul 1. din Ordonanta urgenta 144/2005
IV1. somer inregistrat - persoana care indeplineste cumulativ conditiile
prevazute la pct. IV si se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei
de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz,
resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in
conditiile prevazute de lege, in vederea obtinerii unui loc de munca.
subpunctul VI1 completat de art. I, punctul 2.din Ordonanta urgenta 144/2005
"IV2. somer de lunga durata - persoana care este somer pe o perioada mai
mare de 12 luni, in cazul persoanelor cu varsta de minimum 25 de ani si pe
o perioada de 6 luni, in cazul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 ani
si pana la implinirea varstei de 25 de ani;
Completat de art.I pct.1 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21
octombrie 2013)
IV3. tanar cu risc de marginalizare sociala - persoana cu varsta cuprinsa
intre 16-26 de ani, care indeplineste conditiile prevazute la punctul IV,
se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza
teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in
una dintre urmatoarele categorii:
a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest
sistem;
b) are dizabilitati;
c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;
d) are copii in intretinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victima a traficului de persoane."
Completat de art.I pct.1 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21
octombrie 2013)
"IV4. tanar NEET - tanar cu varsta cuprinsa intre 16 si 24 de ani care nu
are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la
activitati de formare profesionala;".
Completat de art.I pct.1 din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie
2016)
V. stagiu de cotizare - perioada in care s-a platit contributia de
asigurari pentru somaj atat de catre asigurat, cat si de angajator sau,
dupa caz, numai de catre asigurat;
V. stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-a datorat
contributia de asigurari pentru somaj atat de catre asigurat, cat si de
angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat, precum si perioada pentru
care persoanele asigurate in sistemul asigurarilor pentru somaj prin
incheierea unui contract de asigurare pentru somaj au datorat si au platit
contributia de asigurari pentru somaj;
Articolul 5, punctele V, modificat de art.VI pct.1 din OUG 17/2011
VI. asigurat - persoana fizica care realizeaza venituri, potrivit legii,
si este asigurata pentru riscul pierderii locului de munca, prin plata
contributiei de asigurari pentru somaj;
VI. asigurat - persoana fizica ce realizeaza venituri, potrivit legii,
si pentru care angajatorul este obligat sa retina si sa plateasca
contributia individuala de asigurari pentru somaj, precum si persoana care
se asigura prin incheierea unui contract de asigurare pentru somaj;
Articolul 5, punctele VI, modificat de art.VI pct.1 din OUG 17/2011

f) indemnizatia de somaj. Indicatorul social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca.1 din OUG 17/2011 VIII. modificat de art.o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant care nu s-au putut incadra in munca. acordate atat in vederea asigurarii protectiei persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.I pct. g) populatia iesita din somaj prin ocupare. a somerilor pentru a dobandi statutul de persoana ocupata. VII. pe baza documentelor primare de . masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca .1 din OUG 108/2010 SECTIUNEA 2 Indicatori statistici privind piata muncii Art. cat si in vederea stimularii anumitor categorii de persoane pentru a se incadra in munca. Articolul 5." Pct. precum si prin parasirea pietei muncii. IX completat de art. Art.2 din OUG 126/2008 IX. cu exceptia indemnizatiei de somaj. acordate atat in vederea asigurarii protectiei persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj. cat si in vederea stimularii anumitor categorii de persoane pentru a se incadra in munca.o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca. reprezinta unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza prestatiile banesti. cu ajutorul unui sistem de indicatori statistici privind: a) resursele de munca. Indicatorul social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca.VI pct. (2) Sistemul de indicatori statistici si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul National de Statistica in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. reprezinta unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza prestatiile banesti suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj. in mod deosebit. suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj. "IX.I pct. precum si a angajatorilor pentru a incadra in munca persoane in cautarea unui loc de munca. punctele VII. punctul IX modificat de art. h) rata somajului. denumit in continuare indicator social de referinta. 6 (1) La nivel national si teritorial situatiile si evolutiile de pe piata muncii sunt monitorizate. in principal. c) populatia ocupata. precum si a angajatorilor pentru a incadra in munca persoane in cautarea unui loc de munca. 7 (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca si. denumit in continuare indicator social de referinta. b) populatia activa. indemnizatie de somaj . VII. indemnizatie de somaj . Articolul 5. e) locurile de munca vacante. d) somerii.

(1). la nivel national. (1). rezultatele cercetarilor statistice speciale. precum si pentru adoptarea unor masuri pe piata muncii. pe domenii de activitate. (2) Furnizorii de servicii de ocupare acreditati au obligatia de a comunica lunar agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza isi au sediul date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca.2 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Art. Art. 8 (1) Pentru realizarea atributiilor prevazute la art. Art." Completat de art. analize. analizele si studiile statistice. a comunicarilor facute de furnizorii de servicii de ocupare acreditati si de angajatori privind locurile de munca vacante. ocuparea locurilor de munca vacante care au fost comunicate potrivit alin. elaboreaza si administreaza sistemul documentelor primare. (1) lit. studii si cercetari statistice speciale de natura celor prevazute la art. 7 alin. in caror raza isi au sediul. d)-h) si alti indicatori specifici pietei muncii. "(3) Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale. 6 alin. 7 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura conditiile materiale. studii si cercetari statistice speciale privind situatia si evolutia somajului si a ocuparii. potrivit legii. respectiv domiciliul. Art.inregistrare a somerilor. organizatorice si manageriale corespunzatoare. in termen de o zi de la data ocuparii acestora. respectiv a municipiului Bucuresti. 10 (1) Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene. de Institutul National de Statistica. 9 (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are obligatia sa faca publici indicatorii statistici privind piata muncii. (2) Pentru realizarea unor analize. sectoare economice sau . in functie de necesitati. 6 alin. 11 In vederea elaborarii strategiilor si politicilor. in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. constituie si exploateaza baza proprie de date. cu o periodicitate care va fi stabilita o data cu sistemul de indicatori prevazut la art. toate locurile de munca vacante. calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. ramuri. (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate angaja si serviciile unor prestatori specializati. la nivel national si teritorial.I pct. denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca. in conditiile legii. (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza. (3) Metodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale va fi avizata. pe domenii de activitate. (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va pune la dispozitie Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale indicatorii statistici.

"Art. periodic. care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.2 din OUG 17/2011 . familiei. la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si cu avizul Institutului National de Statistica. prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale. Art. protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica. rezultate din cercetarile statistice proprii. Articolul 16. Partea I. . care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. 5 pct. Art. (2) Actualizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania se realizeaza. (2) Inscrierea de noi ocupatii in Clasificarea ocupatiilor din Romania se aproba. litera b) modificata de art. 12 In sensul prezentei legi. 13 Clasificarea ocupatiilor din Romania este sistemul de identificare. Partea I. Institutul National de Statistica are urmatoarele atributii: a) calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. c) elaboreaza in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale sistemul de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul a acestora. SECTIUNEA 4 Categorii de beneficiari Art. b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant. prin ordin comun al ministrului muncii. familiei. 14 (1) Modificarea continutului Clasificarii ocupatiilor din Romania se aproba prin hotarare a Guvernului. la solicitarea celor interesati sau in baza unor reglementari speciale. aflate in una dintre urmatoarele situatii: a) au devenit someri in sensul prevederilor art. SECTIUNEA 3 Clasificarea ocupatiilor Art. care se elaboreaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in colaborare cu Institutul National de Statistica. codificare a ocupatiilor din economie. la solicitarea celor interesati sau in baza unor reglementari speciale. ierarhizare. cu alte ministere si institutii publice interesate si se aproba prin hotarare a Guvernului. 15 Utilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania este obligatorie la completarea documentelor oficiale.(1) Procedura de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania se aproba prin ordin comun al ministrului muncii. a)-c). b) furnizeaza Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca datele privind forta de munca. b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar. d) avizeaza cercetarile statistice speciale realizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica. 14. 16 Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in cautarea unui loc de munca.VI pct." Modificat de art. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale initiaza reglementari privind obligativitatea angajatorilor de a comunica informatiile necesare cu privire la forta de munca.zone.3 din Legea 250/2013 Art. 6 alin. IV lit c). (1) lit.I pct.

5 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) . Sectiune 4. somerii prevazuti la art. 17.4 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) f) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie. Sectiune 4. alin. (1). Sectiune 4. litera A modificat de art. punctul 2. (1) modificat de art. a) le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor. alin. art. d) militari angajati pe baza de contract carora li s-a desfacut contractul inaintea expirarii duratei pentru care a fost incheiat. I." Modificat de art. din Legea 107/2004 a) le-a incetat contractul individual de munca din motive neimputabile lor. e) straini care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania. d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor. art. c) le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi. daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului. din Ordonanta urgenta 124/2002 Abrogat de art. din diferite motive. I.I pct. litera E modificat de art. art.I pct.3 din OUG 126/2008 b) le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor. Capitol II. Sectiune 4. Art. e) cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania. 17. alin.I pct. a) sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii: (1) In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj. I. conform legii. conform legii. 16 lit. doresc schimbarea acestuia. d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala. Capitol II. punctul 1. 16 lit. 17. conform legii. punctul 1. I. (1). conform legii. litera D modificat de art. 16. art. Litera a) modificata de art. Capitol II. c) ocupa un loc de munca si. 17 (1) Somerii prevazuti la art. punctul 2. a) sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii: Capitol II. din Legea 107/2004 "e) sunt cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania sau care au drept de munca pe teritoriul Romaniei. din Legea 107/2004 "a) le-au incetat raporturile de munca din motive neimputabile lor.

3 din OUG 126/2008 g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care.I pct. Litera f) modificata de art. "k) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv in baza unui raport juridic. f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza. (1). I. punctul 3. e) le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator. punctul 2. respectiv 3 ani. litera H modificat de art. h) le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor. in considerarea caruia s-a datorat. nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior. potrivit legii.I pct. Capitol II." Modificat de art. nu mai pot fi reincadrate in munca din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior. din Legea 107/2004 i) nu s-au putut reincadra in munca dupa efectuarea stagiului militar din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului. au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca. din activitati autorizate potrivit legii. k) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.6 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) . art. 17. f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li sar fi cuvenit potrivit legii. 17. (1). Capitol II. altul decat cel de natura celor prevazute la lit. I. g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care. litera I abrogat de art. sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora. contributia individuala de asigurari pentru somaj. din Legea 107/2004 j) reintegrarea in munca. in vigoare. art. a)-e). 17. (1). din cauza incetarii definitive a activitatii. art. nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului.". litera G modificat de art. Sectiune 4. alin. Capitol II. in conditiile legii. Sectiune 4. din Legea 107/2004 h) la incetarea concediului platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani. venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta. Sectiune 4. alin. in cazul copilului cu handicap. in perioada de suspendare a acestora. alin. ulterior. din motive neimputabile lor. punctul 2. potrivit legii. in cazul recuperarii capacitatii de munca. dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva. g) si h). I.

(2). alin.b) abrogata de art. in conditiile legii. sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri. alin. I. care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. alin. in conditiile legii. (2) Asiguratii pot fi: a) cetateni romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania. c) cetateni straini sau apatrizi care. alin. cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari. art. sunt lipsite de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor. a) cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania. 18 (1) In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate. Capitol III. pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania. in varsta de minimum 16 ani. Sectiune 1. Sectiune 4. in cazuri justificate. a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant. in conditiile prezentei legi. care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale.3 din OUG 17/2011 CAPITOLUL III Sistemul asigurarilor pentru somaj SECTIUNEA 1 Categorii de asigurati Art. in conditiile legii. I.(2) lit. I. c) straini care. 18. sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri. litera A modificat de art. Capitol II. (2) Sunt asimilate somerilor persoanele aflate in situatiile prevazute la art. punctul 2. nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca. I. din Ordonanta urgenta 124/2002 b) cetateni romani care lucreaza in strainatate. Sectiune 4. punctul 4. in conditiile legii. din Legea 107/2004 c) sunt persoane care. art. punctul 5. Capitol II. Articolul 17. inainte de efectuarea stagiului militar. 18. litera A modificat de art. 17. care. in conditiile legii. (2). litera C modificat de art. (2). denumite in continuare asigurati. Sectiune 1. art. punctul 4. din Legea 107/2004 . Capitol III. 16 lit. persoanele fizice. in varsta de minimum 18 ani. pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania. art. b). daca indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant. care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. litera B modificat de art. (2). din Legea 107/2004 b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau sunt absolventi ai institutiilor de invatamant. alin. 17. b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani. in varsta de 16 ani.VI pct.

I pct. "f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. "Art. f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. punctul 6. titulari ai intreprinderilor individuale. c) persoane fizice autorizate. Sectiune 1.1 din OUG 117/2010 Art. cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari. conform legii. Art. conform prezentei legi.". a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporara. prin efectul legii: a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara. asociati. 20 Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj. urmatoarele persoane: a) asociat unic. . intreprinzatori persoane fizice. "d) soldatii si gradatii voluntari. c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive. a)-e). a)-e). b) administratori care au incheiat contracte potrivit legii. . conform legii.7 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) e) persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator. 20. e) cetateni romani care lucreaza in strainatate. d) militarii angajati pe baza de contract. precum si membrii intreprinderilor familiale. a)-e). asociati. f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. legislative ori judecatoresti. potrivit legii.4 din OUG 126/2008 Abrogat de art. 19 In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu. art. pe durata mandatului.X pct. I. in conditiile prezentei legi. 19. d) cetateni romani care lucreaza in strainatate. in conditiile in care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective exista obligatia. in conditiile prezentei legi. in conditiile legii. Capitol III. Litera d) modificata de art. litera A modificat de art. (3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj. din Legea 107/2004 b) functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire. urmatoarele persoane: a) asociat unic. b) administratori care au incheiat contracte potrivit legii.I pct. de plata a contributiei de asigurari pentru somaj.Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj. c) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente. d) membri ai asociatiei familiale." Modificat de art.

(1) Persoanele care sunt supuse legislatiei de asigurari sociale din Romania in conditiile prevazute de reglementarile Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor. I. Sectiune 1. art. si mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut. (1) Persoanele prevazute la art. avand angajator care nu are sediul social ori reprezentanta pe teritoriul Romaniei. 20 care au cel putin varsta de 18 ani pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau. Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. punctul 4. 21. 19 sunt obligati sa depuna.3 din OUG 117/2010 "Art. . la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au sediul sau domiciliul. 221. la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul. Sectiune 1." Modificat de art. (1) modificat de art. 571/2003 privind Codul fiscal. punctul 3. . pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora. 19 sunt obligati sa depuna Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale. e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. . domiciliul. declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj si dovada efectuarii acestei plati." Modificat de art.2 din OUG 117/2010 "Art. declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate. cu modificarile si completarile ulterioare. lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene sau de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala." Modificat de art. prevazuta de lege. in conditiile in care sunt asigurate in sistemul public de pensii si in . Capitol III. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza veniturile persoanelor respective. 21. 19 sunt obligati sa depuna. impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate. 20 pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau. in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj. potrivit prevederilor legale. din Ordonanta urgenta 144/2005 (2) Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la art.Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art.I pct. Capitol III. I. resedinta. 21 modificat de art.9 din Legea 250/2013 Art.X pct." Modificat de art. 21 Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 20 nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art.8 din Legea 250/2013 Art. prevazuta de lege. se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania prin incheierea unui contract de asigurare pentru somaj. 22. in conformitate cu prevederile Legii nr. art. cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au. dupa caz. 22 (1) Persoanele prevazute la art. stabilit potrivit legii. dupa caz. din Ordonanta urgenta 144/2005 "Art. in termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile. resedinta.X pct. 20 nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. alin. declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj. daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. a)-d).I pct. 19 sunt obligati sa depuna. stabilit potrivit legii. "(2) Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la art. dupa caz. resedinta sau isi exercita dreptul la rezidenta potrivit legii.

punctul 8. asimilate angajatorului. "a) contributiile angajatorilor si ale persoanelor la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. in functie de natura sursei la care a fost creat debitul. 24 (1) Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie din: a) contributiile angajatorilor si ale persoanelor juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art.10 din Legea 250/2013 SECTIUNEA 2 Bugetul asigurarilor pentru somaj Art. utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. punctul 7.4 din OUG 117/2010 b) contributiile individuale ale persoanelor prevazute la art." Completat de art. I. 24. potrivit prezentei legi. (2) modificat de art.I pct. b)-f)." Modificat de art. in cota stabilita de lege pentru persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj. 19 lit. (11) Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri datorate bugetului asigurarilor pentru somaj se reintregesc veniturile acestui buget. alin. conform legii. c) contributiile datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj. (2) Disponibilitatile banesti inregistrate la finele anului de bugetul asigurarilor pentru somaj se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. . proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj. Capitol III. din Legea 107/2004 (3) Disponibilitatile banesti ale bugetului asigurarilor pentru somaj sunt purtatoare de dobanzi. art. Art. (3) Bugetul asigurarilor pentru somaj se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Sectiune 2. 25. alin. art. din Legea 107/2004 (2) In cazul in care sursele prevazute la alin. stabilit potrivit legii. si mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut. 25 (1) Constituirea resurselor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin trezoreria statului. (11) completat de art. 19 lit. deficitul bugetar va fi acoperit prin subventii de la bugetul de stat. 23 (1) Bugetul asigurarilor pentru somaj cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului asigurarilor pentru somaj.X pct. (2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale fundamenteaza anual.sistemul asigurarilor sociale de sanatate si nu au statut de pensionar. (2) Disponibilitatile banesti inregistrate la finele anului de bugetul asigurarilor pentru somaj se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator. potrivit legii. (1) si la care se plateste contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj. (2) Venitul lunar la care se pot asigura persoanele prevazute la alin. asimilate angajatorului. 19. inclusiv din finantare externa. (1) nu acopera finantarea cheltuielilor. Art. b)-e). d) venituri din alte surse. nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. pe baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. I.

daca acestea au incheiat si un contract individual de munca.17 pct.Capitol III. 27 Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj. este de 1% in perioada ianuarie-noiembrie si 0. art. aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art.Angajatorii au obligatia de a calcula si de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj. pentru asiguratii prevazuti la art.5 din OUG 117/2010 "Art. in cota de 3. (1) din Legea 519/2003 (2) Angajatorii care incheie cu persoane fizice conventii civile de prestari de servicii pentru desfasurarea unor activitati nu au obligatia de a contribui la bugetul asigurarilor pentru somaj in raport cu drepturile banesti platite acestora din fondul de salarii. a carei cota prevazuta de lege se aplica asupra bazei de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj. 24. prin efectul legii. art. in cota de 3 %.23 alin. 26 din Legea nr. Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj. 26 modificat de art.(4) completat de art. a carei cota se aplica asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj. 19. o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj. (1) din Ordonanta urgenta 147/2002 (1) Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj. in situatia persoanelor asigurate obligatoriu.a din Legea 487/2006 "Art. prevazute la art. prin efectul legii. prin efectul legii. cu modificarile si completarile ulterioare. in cota de 2%. (1). .X pct. 26. 25 completat de art. dupa caz. aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu. prin efectul legii. 76/2002. art. cu cele aferente lunii decembrie 2008 -conform art. . 27 alin. 571/2003. .5%. aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art.5%. (1) Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj.Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj. 26. alin.11 din Legea 250/2013 Art. (1) modificat de art. punctul 10. stabilita potrivit legii. aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu. 19. Sectiune 2. prevazute la art.5% incepand cu luna decembrie.a din Legea 387/2007(cota se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008 si. art." Modificat de art. prevazute la art. (1) Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj. aplicata asupra salariului de baza lunar brut.Angajatorii au obligatia de a calcula lunar si de a plati. din creditele aprobate cu acest scop. I.2 din Legea 387/2007) "Art." Modificat de art. 26. e). 19. a carei cota se aplica asupra bazei lunare de calcul. in cota de 3 %. 19. in cota de 5%. 19. in situatia persoanelor asigurate obligatoriu. pentru asiguratii prevazuti la art.1. prevazute la art. punctul 5. continua si in anul bugetar urmator vor fi finantate din bugetul anului respectiv. Art. Capitol III. Sectiune 2. in cota de 1%. potrivit prevederilor Legii nr. reprezentata de venitul brut realizat lunar. aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu.1 lit. alin. prin efectul legii. aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. in cota de 2. 19 lit. 26 (1) Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj. art. III. Modificat de art. 26. I. din Ordonanta urgenta 144/2005 Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj. Reglementat de art. 26." . 19. alin.1 din OUG 91/2007 Contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art. alin.25 alin. in situatia persoanelor asigurate obligatoriu. 19. punctul 9.III pct. prevazute la art. Sectiune 2. Sectiune 2. 19. art. cu modificarile si completarile ulterioare. asupra veniturilor brute lunare realizate." Modificat de art.I pct. Capitol III.17 pct. Sectiune 2. 19 lit. respectiv. conform art. stabilita potrivit legii. a carei cota prevazuta de lege se aplica asupra bazei de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj. 19. lit. 26 modificat de art. prin efectul legii. a)-d) sau. potrivit prevederilor legale. din Legea 107/2004 Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj.I pct. I. din Legea 107/2004 (4) Masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj si care. (1) modificat de Capitol VI. Capitol III. prevazute la art.1 din Legea 233/2010 Art. Capitol III.

I pct. prin efectul legii. de a retine si de a vira lunar. au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj. a carei cota se aplica asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj. in situatia persoanelor asigurate obligatoriu. 26 din lege este de 2. cu cele aferente lunii decembrie 2008 -conform art.c din Legea 387/2007(cota se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008 si.b din Legea 387/2007(cota se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008 si. 22 din Legea 380/2005 .17 pct. 571/2003.Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj." Modificat de art. punctul 11. 27 din Legea nr. pentru anul 2006 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor: a)contributia datorata de angajatori conform art. sunt suspendate potrivit legii. stabilita potrivit legii. 29 reglementata de Capitol VII.(1) Angajatorii au obligatia de a calcula. Reglementat de art.12 din Legea 250/2013 (2) Prevederile alin.6 din OUG 117/2010 "Art. stabilita potrivit legii.17 pct. a carei cota prevazuta de lege se aplica asupra bazei de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj. cu cele aferente lunii decembrie 2008 -conform art. de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1. lit." Modificat de art. contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj. a carei cota se aplica asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.1. Reglementat de art.20 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. prevazute la art. I. Sectiune 2. 29 In functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj. 28. conform legii. 28 din Legea nr. contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj. cu modificarile si completarile ulterioare." Modificat de art.X pct. c)contributia datorata conform art. respectiv.Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj. . prin efectul legii. este de 0. daca aceasta nu depaseste 30 de zile. 19. .2 din Legea 387/2007) "Art. cu modificarile si completarile ulterioare. pentru anul 2014.III pct. 27 din lege este de 1%.(1) Angajatorii au obligatia de a calcula si de a retine lunar. 571/2003. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. cu modificarile si completarile ulterioare. este suma cotelor contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare. Capitol III. Modificat de art. 27 completat de art. 28.1. prin efectul legii. 28 din Legea nr. din Legea 107/2004 "Art.2 din Legea 387/2007) (2) Prevederile alin. .III pct. *) In baza art. 19. (1) nu se aplica pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu. nivelul cotelor contributiilor prevazute la art.2 din OUG 91/2007 Contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art. art. Reglementat de art. a carei cota prevazuta de lege se aplica asupra bazei de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.28 se poate modifica prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. 76/2002. 27.5%. 28 din lege de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 3. 19. cu modificarile si completarile ulterioare. 19. d) din Legea nr. art. . in situatia persoanelor asigurate obligatoriu.5%.5%. Sectiune 2. respectiv. conform legii. 27.13 din Legea 250/2013 NOTA ETO: Cota contributiei prevazute la art.3 din OUG 91/2007 Contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj conform art. prevazute la art. prevazute la art. precum si de a vira potrivit prevederilor Legii nr. lit. cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de unitate. prevazute la art. b)contributia individuala datorata conform art. Capitol III. sunt suspendate potrivit legii.17 pct.5% in perioada ianuarie-noiembrie si de 1% incepand cu luna decembrie.I pct. 29 din Legea nr.(3) din Legea 340/2013 Art. 26. (1) nu se aplica pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu. 76/2002.17 pct. 20. cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca. 29618 alin. "Art. 76/2002." Modificat de art. prin efectul legii. (3) lit. art. prevazute la art.

29. si se poate modifica in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010. d)contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale conform art. 7 alin. b)contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0. (1). 26 si 27. 26 si 27. cu modificarile ulterioare. c)contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%. se pot modifica. 28. ." Modificat de art.X pct. (1) din Legea nr. 7 alin. 200/2006. Modificat de art. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009. cu modificarile si completarile ulterioare. 200/2006.5 milioane lei. cu modificarile si completarile ulterioare.6 milioane lei. conform prevederilor art. 87 din Legea nr. stabilite potrivit prevederilor Legii nr. stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 87 din Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 7 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. 28 reprezinta suma cotelor contributiilor prevazute la art. (1) din Legea nr. si ale art. (3) Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite. 200/2006.5%.4 din OUG 91/2007 "Art. in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. cu modificarile si completarile ulterioare. pentru anul 2009 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor: a)contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0. pentru anul 2010 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor: a)contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0.29. cu modificarile si completarile ulterioare.Cotele contributiilor prevazute la art. c)contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%. cu modificarile ulterioare.5%. 571/2003 privind Codul fiscal. este de 0. stabilite conform alin. 29 din Legea nr. este de 20. .Cotele contributiilor prevazute la art.5%.5 milioane lei. precum si cota contributiei prevazuta la art. Reglementat de art. prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. d)contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale conform art. 76/2002.19 din Legea 12/2010 .19 din Legea 19/2009 NOTA ETO: (1) In baza prevederilor art. 76/2002. cu modificarile si completarile ulterioare. este de 0. prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. 29.25%.7 din OUG 117/2010 "Art. stabilita prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. (2) Cotele prevazute la alin. cu modificarile ulterioare. 571/2003. "Art.6 milioane lei. conform prevederilor art. .25%. 26-28 se stabilesc prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. (3) Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite.5%." Modificat de art.III pct. (2) Cotele prevazute la alin. in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj. b)contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0.14 din Legea 250/2013 NOTA ETO: (1) In baza prevederilor art. iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din aceasta suma este de 1. se pot modifica. 26 si 27. este de 20." Modificat de art.(1) Cotele contributiilor prevazute la art. prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din aceasta suma este de 1. 29 din Legea nr. (2) Cota contributiei prevazute la art.I pct. in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj.

(2) Pentru neplata contributiilor datorate la termenele prevazute la alin. 31. a majorarilor de intarziere si a penalitatilor.(1) Veniturile din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie." Modificat de art. 31 (1 ) Termenul de plata a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj este. (1) se aplica majorari de intarziere potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.I pct. taxe incasate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca din activitatea de formare profesionala si cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare. art. precum si cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare se constituie ca venituri din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj. 32 (1) In cazul neachitarii contributiilor pentru constituirea bugetului asigurarilor pentru somaj.(1) Termenul de depunere a declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate. din dobanzi. penalitati. in masura in care." Modificat de art. Capitol III. in masura in care. majorari pentru neplata la termen a contributiilor. in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor chenzinal.8 din OUG 117/2010 (2) In caz de neplata a contributiilor datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj. potrivit dispozitiilor legale. se aplica. (2) Recuperarea debitelor din contributii si majorari se poate face si prin compensarea cu active imobile din patrimoniul debitorilor. (1) Termenul de depunere a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj constituie si termen de plata. 31 modificat de art.In cazul neachitarii contributiilor pentru constituirea bugetului asigurarilor pentru somaj. restituiri ale creditelor acordate in baza legii.5 din OUG 91/2007 Art. amenzi si orice alte sume incasate potrivit legii la bugetul asigurarilor pentru somaj. este si termen de plata a contributiilor prevazute la art. conform legii." Completat de art. 30 Veniturile din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie.15 din Legea 250/2013 . sume reprezentand contravaloarea cursurilor de formare profesionala incasata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. cu conditia ca acestea sa fie necesare functionarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si sa fie prevazute in programul de investitii. b) data stabilita pentru plata chenzinei a doua. .VI pct. se aplica reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare. amenzi si orice alte sume incasate potrivit legii la bugetul asigurarilor pentru somaj. nu se prevede altfel. punctul 7. a majorarilor de intarziere si a penalitatilor. din Ordonanta urgenta 144/2005 Art. 30. "Art. in principal. "Art. prevazuta de lege. dupa caz.III pct.X pct. Modificat de art. stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare privind executarea creantelor bugetare. de cel mult 5 zile de la: a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale sau a drepturilor membrilor cooperatori pe luna in curs. din dobanzi. (2) Sumele reprezentand contravaloarea cursurilor de formare profesionala incasata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca se constituie ca venituri din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj. restituiri ale creditelor acordate in baza legii. penalitati.1 din OUG 28/2014 Art. 26 si 27. c) data stabilita prin contractul de asigurare pentru somaj. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la aplicarea masurilor de executare silita prevazute de lege. . 32. majorari pentru neplata la termen a contributiilor. in cazul angajatorilor care efectueaza plata acestor drepturi o singura data pe luna. Art. in principal. nu se prevede altfel. . Sectiune 2. masurile de executare silita. evaluate de institutii autorizate in conditiile legii. potrivit dispozitiilor legale. "(2) Taxele incasate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca din activitatea centrelor regionale de formare profesionala a adultilor. I.

" Completat de art. dupa caz.c). rapoartelor si analizelor privind piata muncii. inclusiv plata cotizatiilor pentru afilierea la acestea. d) si f). d) taxe. 33 (1) Din sursele financiare constituite in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj se acopera. 33.5 din OUG 126/2008 "a) plata indemnizatiilor de somaj. urmatoarele cheltuieli privind: a) plata indemnizatiilor de somaj. comandate institutiilor de specialitate de catre Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. b). potrivit legii. "a) plata indemnizatiilor de somaj. beneficiaza in mod gratuit de aceste servicii.I pct. prevazute la art. k) cofinantarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala pe baza unor acorduri internationale.I pct. Norvegia. in conditiile prezentei legi si ale dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor. a). in aplicarea acestor reglementari europene. alin. punctul 13. f) finantarea serviciilor de formare profesionala pentru persoanele care. litera F modificat de art. in limitele prevazute de lege. . (1).16 din Legea 250/2013 "a1) prestatiile de somaj platite de institutiile competente in materie de somaj din statele membre ale Uniunii Europene in primele 3 luni sau. j) aplicarea masurilor in vederea recuperarii debitelor. in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala. lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene. Art. precum si a prestatiilor de somaj aferente drepturilor stabilite de institutiile competente in materie de somaj din Islanda. Capitol III. dotari si alte cheltuieli de natura cheltuielilor de capital. e) finantarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca si a masurilor pentru prevenirea somajului. in calitatea sa de organism de legatura pentru plata prestatiilor de somaj. art. h) organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. la a carei legislatie este supus somerul. I. inclusiv realizarea de obiective de investitii.I pct. potrivit legii. stabilite in temeiul dispozitiilor instrumentelor juridice europene de catre institutiile competente. precum si ale masurilor adoptate. comisioane si alte cheltuieli ocazionate de efectuarea platilor prevazute la lit. c) platile compensatorii acordate potrivit legii." Modificat de art.". acordate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in numele si pe cheltuiala acestei institutii competente. in principal. a). stabilite potrivit legii. Sectiune 2. Litera a) modificata de art. 16 lit. f) finantarea serviciilor de formare profesionala pentru persoanele in cautarea unui loc de munca.17 din Legea 250/2013 b) plata contributiilor pentru asigurari sociale de stat si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate pentru beneficiarii indemnizatiilor de somaj. 5 luni de indemnizare si a caror rambursare este solicitata Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Lichtenstein si Elvetia. din Legea 107/2004 g) finantarea studiilor. precum si a prestatiilor de somaj aferente drepturilor stabilite de institutia competenta in materie de somaj din alt stat membru al Uniunii Europene. i) participarea la activitatea unor organizatii internationale.

precum si a masurilor pe piata muncii de natura serviciilor si alocatiilor financiare personalizate care reprezinta actiuni eligibile conform reglementarilor europene privind crearea Fondului European de Ajustare la Globalizare si sunt prevazute a se acorda prin programele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.15% din valoarea totala a sumelor platite. precum si plata de dobanzi si comisioane aferente acestora. in conditiile reglementarilor europene specifice. ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.I pct.I pct. . negociabil. b) prin aplicarea unui procent asupra sumelor platite.I pct.I pct. "o) finantarea serviciilor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru persoanele inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.I pct. 43.19 din Legea 250/2013 (2) Nivelul cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se fundamenteaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. (1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: ." Completat de art. alin. 331 completat de art. c) prin stabilirea unui comision bancar.6 din OUG 126/2008 SECTIUNEA 3 Indemnizatia de somaj Art. Articolul 33. in functie de indicatorii sociali stabiliti pe baza analizelor. se stabilesc astfel: a) prin stabilirea unui tarif pentru un talon de plata.2 din OUG 108/2010 (4) Procentul prevazut la alin.Valoarea indicatorului social de referinta este de 500 lei. potrivit legii. (3) lit. in situatia in care plata se efectueaza la domiciliul beneficiarilor din Romania. b) se stabileste astfel incat cheltuielile totale de transmitere sa nu depaseasca 1% din valoarea totala a sumelor platite. la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. pentru care se solicita o contributie financiara din partea Fondului European de Ajustare la Globalizare. studiilor si prognozelor privind evolutiile de pe piata muncii. 34 (1) Somerii prevazuti la art. in situatia in care plata drepturilor se face in cont curent sau in cont de card.2 din OUG 108/2010 (5) Comisionul bancar prevazut la alin. in situatia in care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor. alin. 331. (3) Cheltuielile cu transmiterea catre beneficiari a drepturilor prevazute la art. actualizare si aprobare a instrumentelor specifice necesare organizarii de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.2 din OUG 108/2010 "Art. alin. Articolul 33.(4) completat de art. 17 alin. l) cofinantarea unor programe privind stimularea ocuparii fortei de munca." Art.(5) completat de art. (3) lit." Completat de art.18 din Legea 250/2013 m) rambursarea imprumuturilor contractate in conditiile legii.(3) completat de art. n) alte cheltuieli prevazute de legislatia in vigoare. c) se stabileste astfel incat cheltuielile totale de transmitere sa nu depaseasca 0. precum si a activitatii de elaborare. "l1) finantarea contributiei nationale pentru implementarea proiectelor derulate in cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale. care beneficiaza in mod gratuit de aceste servicii. a evaluarii si certificarii competentelor dobandite pe alte cai decat cea formala. Articolul 33.I pct.

prin cumularea stagiilor realizate in baza contractelor individuale de munca cu timp partial. 34. "a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu. alin. daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni. (i) lit. b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj. administrare speciala sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora. 17 alin. reorganizare judiciara. dizolvare.". punctul 15. respectiv de timpul cat persoanele se afla la dispozitia agentului de munca temporara. dizolvare. (2) modificat de art.2 din OUG 28/2009 cu modificarile si completarile ulterioare. in vigoare. j).I pct. lichidare. pentru persoanele prevazute la art. lichidare sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora. conform legii. cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de unitate. alin. c) perioada cuprinsa intre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data incetarii motivului pentru care acestea au fost suspendate. Capitol III. Sectiune 3. Sectiune 3. 17 alin. 17 alin. faliment.9 din OUG 117/2010 b) perioada de pensionare pentru invaliditate. a). resedinta. I. (1) lit. (1) lit. daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate. prevazuta la alin. inchidere operationala. (2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita. (1) lit. daca aceasta nu depaseste 12 luni. (13) Pentru persoanele incadrate cu contract de munca temporara. a) se stabileste in functie de durata fiecarei misiuni. (12) Pentru persoanele incadrate cu contract individual de munca cu timp partial. daca aceasta nu depaseste 30 de zile. cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca. Litera b) modificata de art. venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta." Modificat de art.X pct. stagiul de cotizare prevazut la alin. conform legii. faliment. pentru persoanele prevazute la art. punctul 14. Nota eto: Vezi art. intre misiuni. reorganizare judiciara. d) perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare in munca. nu se iau in calcul: a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu. din activitati autorizate potrivit legii.7 din OUG 126/2008 c) nu indeplinesc conditiile de pensionare. din Legea 107/2004 (2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita. art. Capitol III. pentru persoanele prevazute la art. d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau. (1) completat de art. (11) La stabilirea perioadei de 24 de luni. stagiul de cotizare prevazut la alin. h). inchidere operationala. a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii. g). a) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat. dupa caz. (1) lit. din Legea 107/2004 . (1) lit. art. "b) nu realizeaza venituri sau realizeaza. 34. I.

. 17 alin. din activitati autorizate potrivit legii.". (1) lit. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala. stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadei de asigurare realizata inainte de suspendare cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii. de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj. art. in vigoare. alin. I. c) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei incorporarii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii. (2) beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul. stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate inainte de suspendarea raporturilor de munca sau de serviciu. punctul 16. Articolul 34. stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadei de asigurare realizate inainte de suspendare cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii. Litera b) modificata de art. in conditiile legii.I pct. (1) Pentru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu suspendate. cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca. daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incheierii stagiului militar. b) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei acordarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani." Modificat de art. dupa caz.(2) modificat de art. astfel: a) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei pensionarii de invaliditate cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii.X pct. g) si j). Capitol III. conform legii. (1) lit. conform legii. cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii. (3) Pentru persoanele prevazute la art.10 din OUG 117/2010 (2) Pentru persoanele prevazute la art. stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate inainte de incetarea raporturilor de munca sau de serviciu. Sectiune 3. g)-j) stagiul de cotizare de minimum 12 luni este realizat. 36 (1) Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea drepturilor de somaj prevazute de Legea nr. "Art. daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii concediului. (2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele pentru care angajatorul este scutit. (1) lit.VI pct. din Legea 107/2004 Art. "b) nu realizeaza venituri sau realizeaza. respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap. . 35 modificat de art. 35 Pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. h). 17 alin. b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venturi mai mici decat indemnizatia de somaj. d) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare incetarii activitatii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii dispusa prin hotarare judecatoreasca. 17 alin. cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca in care plata indemnizatiei se suporta de unitate. daca perioada de suspendare a activitatii nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti. Art. 35.(1) Pentru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu suspendate. daca perioada de invaliditate nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii motivului pentru care au fost pensionate. daca aceasta nu depaseste 30 de zile. venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta.8 din OUG 126/2008 c) nu indeplinesc conditiile de pensionare.4 din OUG 17/2011 (3) Somerii prevazuti la art.

"(4) Indemnizatiile de somaj cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania pot fi mentinute in plata pe perioada in care persoana se deplaseaza pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene. "(4) Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevazute la alin. nu se iau in considerare perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizatie de somaj. potrivit legii. precum si ale masurilor adoptate.(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau.I pct. prevazute de reglementarile comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor. 37. a). prevazut la art. Articolul 37. dupa caz. .20 din Legea 250/2013 (5) Prestatiile de somaj aferente drepturilor stabilite de institutiile competente in materie de somaj din alte state membre ale Uniunii Europene pot fi mentinute in plata in Romania. in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj. dupa caz. (2) pot fi mentinute in plata in alte state membre ale Uniunii Europene. lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene sau. (1). se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege. in aplicarea acestor reglementari comunitare. (1) lit. potrivit legii. lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene. (2) Dovada vechimii in munca. (3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.republicata. prevazute de reglementarile Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor. in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte. cu modificarile ulterioare. Art. in aplicarea acestor reglementari comunitare. potrivit legii. . pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se asimileaza cu stagiul de cotizare. pentru a cauta un loc de munca in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj. de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala. in aplicarea acestor reglementari europene.VI pct. in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte. in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte. dupa caz. si angajatorii au datorat contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania. precum si ale masurilor adoptate." Modificat de art. si angajatorii au platit contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania.5 din OUG 17/2011 (2) Drepturile cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta. precum si ale masurilor adoptate. in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte. lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene. (2) Perioadele care reprezinta stagiu de cotizare si care au fost .(1) La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii." Alineatele (4) si (5) completate de art. precum si in alte tari. in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj. (2) pot fi transferate in alte tari. in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.I pct. 34 alin. prevazute de reglementarile comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor.371. al Spatiului Economic European si pe teritoriul Elvetiei. precum si in alte tari. (3) Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevazute la alin. prevazuta la alin. Art.(1) modificat de art. alin. 37 (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau.9 din OUG 126/2008 Art.

2 din Legea 233/2010 Art." Modificat de art. prevazute la alin. Sectiune 3.I pct. (2) lit. 38. art. contributia individuala de asigurari pentru somaj. litera I abrogat de art. (1). art. I. punctul 17. Capitol III. dupa caz. d) desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract. I. potrivit legii. punctul 18. b). Sectiune 3. din Legea 107/2004 i) incheierii efectuarii stagiului militar. la cerere. a).VI pct. alin. k) incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile. "k) incetarii activitatii desfasurate exclusiv in baza unui raport juridic.(1) lit. alin. a)-e) si lit. 38 (1) Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevazute la art.n) abrogata de art. a) incetarii contractului individual de munca sau a contractului de munca temporara. 17 alin. din Ordonanta urgenta 124/2002 e) incetarii calitatii de membru cooperator. art. pentru cazurile prevazute la art. (1).I pct. litera A modificat de art. punctul 3. c). litera H modificat de art. prevazut la art.I pct. altul decat cele de natura celor prevazute la lit. Litera a) modificata de art. h) incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani. alin. din Legea 107/2004 "a) incetarii raporturilor de munca. g) incetarii motivului pentru care au fost pensionate. prevazuta la art. I. f) incetarii contractului de asigurare pentru somaj. m) absolvirii. in considerarea caruia s-a datorat. art.utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizatie de somaj. Sectiune 3. g) si h). Articolul 38. de la data: a) incetarii contractului individual de munca.21 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) l) expirarii perioadei de 60 de zile. I. (2) lit. din Legea 107/2004 j) ramanerii definitive a hotararii judecatoresti. prevazuta la art. (2) lit. Capitol III. c) incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese. (1). 17 alin. h) incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu. respectiv de 3 ani. punctul 17. Art. se iau in considerare la stabilirea stagiului de cotizare in functie de care se stabileste perioada pentru care se acorda indemnizatia de somaj si cuantumul acestui drept. alin. Sectiune 3. 38.371 completat de art. d) expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract.". n) expirarii perioadei de 30 de zile. Capitol III. 38. litera D modificat de art. (1). (1). alin.10 din OUG 126/2008 b) incetarii raporturilor de serviciu. 17 alin.6 din OUG 17/2011 . 39. Capitol III. 38. 17.

1 din OUG 28/2009 NOTA ETO: (1) Prin derogare de la dispozitiile art. reprezentand 75% din salariul de baza minim brut pe tara. (1). in vigoare la data stabilirii acestuia. (1). (2) Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.1 alin. dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta la alin. pana la data de 31 decembrie 2009. cu modificarile si completarile ulterioare. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. alin. (3) Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 de zile. 17 alin. pentru persoanele care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. perioada de acordare a indemnizatiei de somaj.39 alin. 17 din Legea nr. (2) Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta la alin. b) 9 luni. perioada de acordare se prelungeste cu 3 luni de la data pana la care a fost stabilit dreptul respectiv. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.VI pct. (2) Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta la alin. (1)." . in termen de 30 de zile de la aceasta data. 76/2002. la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani. c) 12 luni. (1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani. pe perioade stabilite diferentiat. c) 12 luni. perioada de acordare a indemnizatiei de somaj. stabilita in conditiile legii. 39 alin. NOTA ETO: (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 17 din Legea nr. daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 10 de zile de la aceasta data. alin. b) 9 luni. in functie de stagiul de cotizare. (2) Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca. la data repunerii in plata a dreptului la indemnizatia de somaj. 39 alin.(3) modificat de art. dupa cum urmeaza: a) 6 luni. (1). perioada de acordare a indemnizatiei de somaj. (1) si art. in functie de stagiul de cotizare. (1) pe perioade stabilite diferentiat. se prelungeste cu 3 luni. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. lunara. se prelungeste cu 3 luni. (2) Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin.(2) modificat de art. plata indemnizatiei de somaj este suspendata in conditiile legii. (1) este o suma fixa. 17 alin. Art. (1) din Legea nr. stabilita in conditiile legii. (1). Articolul 38. stabilita in conditiile legii. neimpozabila. pentru persoanele care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an.1 reglementat de art. 40 din Legea nr.7 din OUG 17/2011 (4) Termenul de maximum 12 luni prevazut la alin.VI pct. perioada de acordare se prelungeste cu 3 luni de la data pana la care a fost stabilit dreptul respectiv. 39 (1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. Articolul 38. cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Pentru somerii pentru care. 76/2002.7 din OUG 17/2011 (3) Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile. dar nu mai putin de 1 an. pana la data de 31 decembrie 2009. se prelungeste cu 3 luni. (3) este termen de decadere din drepturi. cu modificarile si completarile ulterioare. dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta la alin. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pana la 5 ani. indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii. Art. dupa cum urmeaza: a) 6 luni.

Articolul 40. lunara. din Ordonanta urgenta 144/2005 Art. dupa cum urmeaza: a) 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. punctul 8. astfel cum au fost modificate prin Hotararea Guvernului nr. Art. 29618 alin. 76/2002. . 17 alin. (1) este o suma acordata lunar si in mod diferentiat.254/118/2014 privind pronuntarea unei hotarari prealabile si.4 din OUG 108/2010 (2) Indemnizatia de somaj prevazuta la alin. lunara.(1) modificat de art. 113/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale. d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani. cu modificarile si completarile ulterioare. se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj. 191 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. (1) din Legea nr. sunt: a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani. 27 alin. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. pentru fiecare forma de invatamant absolvita.unic pct. 2964 din Legea nr. (2) pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa. si a fost virata contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj. b).3 din OUG 108/2010 b) suma prevazuta la lit. alin. in vigoare la data stabilirii acesteia. in vigoare la data stabilirii acestuia.1 din Legea 268/2009 (2) Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin. 6. 17 alin. a) 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia. Vezi: Decizia 8/2016 care admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Constanta - Sectia I civila in Dosarul nr. 39 alin. o singura data. neimpozabila. 76/2002. cu modificarile si completarile ulterioare. a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare. (5) din acelasi act normativ. (2) pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa. I. c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani. (4) Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj. stabileste ca: In interpretarea si aplicarea art.I pct. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.(2) litera a) modificata de art. Articolul 39. (2) lit. cu modificarile si completarile ulterioare.1 reglementat de art.40. cu corectiile reglementate de art. al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta.39 alin. (3) Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare. si anume veniturile pentru care se datora. art. . in vigoare la data stabilirii acesteia. Art. in baza de calcul al indemnizatiei de somaj se includ veniturile care se incadreaza in categoriile prevazute de art. b). (1) se acorda somerilor prevazuti la art.I pct. (2) lit. 17 alin. 40 (1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 174/2002. Capitol III. prevazute la alin. in functie de stagiul de cotizare. potrivit legii. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an. la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare. 39 modificat de art. alin. al carei cuantum reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara. in consecinta. raportat la art. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare. 571/2003 privind Codul fiscal. (2) lit. a) si b). prevazute la alin. coroborat cu art.(1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani. Sectiune 3. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an. b) din Legea nr. (2) lit.

plata indemnizatiei de somaj este suspendata in conditiile legii. persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate. e) sa instiinteze in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare.I pct.I pct. anterior includerii in cadrul acestor programe. cu modificarile si completarile ulterioare. a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania. in calitate de stat membru al Uniunii Europene. a). (3) Pentru somerii pentru care. perioada de acordare a indemnizatiei de somaj. Art.1 din Legea 268/2009 Art. organizate in conditiile legii. 40 din Legea nr. se prelungeste cu 3 luni.40 reglementat de art. (11) au obligatia sa prezinte lunar. c) nu se aplica in situatia in care persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj participa la programe de formare profesionala. pana la data de 31 decembrie 2009. la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. 41 (1) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii: a) sa se prezinte lunar. se prelungeste cu 3 luni. prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala. 39 alin. stabilita in conditiile legii. in prima zi lucratoare. Fondului social european si Fondului de coeziune. pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate. (1) si art. la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate. la data repunerii in plata a dreptului la indemnizatia de somaj. nu au fost cuprinse in serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca si se afla in perioada de acordare a acestor servicii. b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor. 17 din Legea nr.41 alin. (1) lit. in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. Obligatia nu se aplica pe perioada in care persoanele participa la aceste programe de formare profesionala. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zile declarate nelucratoare sau implinirea termenului de 24 de ore se realizeaza in zile declarate nelucratoare. (2) Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. 76/2002.(11) completat de art." Art. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. stabilita in conditiile legii. la data programarii prevazute la alin. (1) lit. respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta. perioada de acordare se prelungeste cu 3 luni de la data pana la care a fost stabilit dreptul respectiv. in conditiile in care. pentru persoanele care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art.(1) litera e) completata de art. perioada de acordare a indemnizatiei de somaj. d) sa caute activ un loc de munca. NOTA ETO: (1) Prin derogare de la dispozitiile art. pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca. cu modificarile si completarile ulterioare. Art.unic pct.3 din Legea 233/2010 (11) Obligatia prevazuta la alin.41 alin. c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate. agentiei pentru .4 din Legea 233/2010 (12) Persoanele prevazute la alin.

Articolul 42." Completat de art.(1) modificat de art. pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata mai mare de 12 luni. Prezentarea dovezii nu constituie refuz nejustificat potrivit art. conform legii. . 40 alin.4 din Legea 233/2010 (13 ) In situatia in care obligatia prevazuta la alin. la data solicitarii dreptului. prevederile alin.4 din Legea 233/2010 (2) Angajatorii care au incadrat in munca. 39 alin.23 din Legea 250/2013 b) la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj. I. 43 (1) Indemnizatia de somaj se plateste lunar in cuantumul prevazut la art. medicina dentara si farmacie care. venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. Art. Art. (2) revine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si au pus in plata pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizatie de somaj. (1). litera B modificat de art. d) si e). sau. respectiv la art.(1) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care. Capitol III. "(3) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii licentiati ai facultatilor de medicina. (2). in conditiile legi. refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor. alin.I pct. art.5 din OUG 108/2010 (2) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care. (3) Obligatia prevazuta la alin.I pct. Art. (13) nu se aplica.42. Fondului social european si Fondului de coeziune. conform legii. din activitati autorizate potrivit legii. refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.22 din Legea 250/2013 Art. sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.41 alin. "a) la data incadrarii in munca. 42 (1) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care. din Ordonanta urgenta 144/2005 .I pct. la data solicitarii dreptului. Art. dovada participarii la examenul de absolvire a acestora. punctul 9. persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati. conform legii. prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala.ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate dovada participarii lor la programe de formare profesionala a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania. 44 Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza: a) la data incadrarii in munca. urmeaza o forma de invatamant. au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi.I pct.(13) completat de art. 44. (2) Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva. dupa caz. 44 lit.41 alin. in calitate de stat membru al Uniunii Europene.I pct. Modificat de art. (12) nu este indeplinita. pentru o perioada mai mare de 12 luni. Art. la data solicitarii dreptului. situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu. Sectiune 3. la data solicitarii dreptului.(12) completat de art. b) la data cand realizeaza.

in situatia soldatilor si gradatilor voluntari. legislative ori judecatoresti. art. Completat de art.I pct. de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila. a) si b). pe baza de contract. c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare.24 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) q) de la data la care desfasoara o activitate pentru o perioada mai mare . respectiv la art. (2) lit. in vigoare. d) la data refuzului nejustificat de a se incadra intr-un loc de munca conform pregatirii sau nivelului studiilor. Capitol III.11 din OUG 126/2008 d) la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu. conform legii. k) la expirarea termenelor prevazute la art. din Ordonanta urgenta 144/2005 "b) la data cand realizeaza. Literele b) si c) modificate de art. daca realizeaza venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare. art. 44.23 din Legea 250/2013 i) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni.I pct. (1). conform legii. conform legii. daca realizeaza venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj. din Legea 107/2004 "n) la data de la care isi incepe desfasurarea activitatii in functii elective sau la data la care sunt numite in cadrul autoritatii executive. g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta. (1). m) la data admiterii intr-o forma de invatamant. Completat de art.24 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) p) la data promovarii concursului national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi. I. Completat de art.I pct. c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare. 39 alin. Capitol III.24 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) o) la data angajarii. daca realizeaza venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta. Litera k) modificata de art. punctul 9. 44. conform legii. 17 alin. in vigoare.6 din OUG 108/2010 e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei. (3) si (31). litera d) modificata de art. in conditiile legii. punctul 19.I pct. 45 alin. Articolul 44. j) in cazul decesului beneficiarului. m) la data admiterii intr-o forma de invatamant. (2) si (3). Sectiune 3. f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni.".11 din OUG 126/2008 l) la expirarea termenelor prevazute la art. venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta. 45 alin.I pct. k) la expirarea termenelor prevazute la art. I. in cazul persoanelor asimilate somerilor.I pct. Sectiune 3. litera M modificat de art. prevazute la art. litera C modificat de art." Modificat de art. h) la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni. (2). h) la data plecarii din tara a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni. din activitati autorizate potrivit legii.I pct. pe durata mandatului. 40 alin.

(1). respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap. 41 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. 7 alin. I. dupa caz. pe o perioada de cel mult 12 luni. denumita in continuare Codul civil. Spatiului Economic European sau in Elvetia pentru a cauta un loc de munca si doreste sa isi mentina plata indemnizatiei de somaj. sau in temeiul Legii nr. c) la data incadrarii in munca. litera C modificat de art. Modificat de art. recalificare. cu modificarile ulterioare. in timpul si din cauza practicii profesionale. Modificat de art. c) la data incadrarii in munca. cu modificarile si completarile ulterioare. punctul 20. dupa caz. 6 luni. . sau al Legii nr. republicata. precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei. dupa caz.12 din OUG 126/2008 "b) pe perioada indeplinirii serviciului militar activ. cu contract individual de munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni. la cererea persoanei care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene si al Spatiului Economic European pentru a cauta un loc de munca si doreste sa isi mentina plata indemnizatiei de somaj. a altor forme de pregatire profesionala. alin. conform legii. (1) pct. c) la data incadrarii in munca.I pct.". la cererea persoanei.I pct. republicata. f) la data pensionarii pentru invaliditate. republicata.25 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) h) pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare.de 12 luni. dupa caz. (1) lit. pe perioada determinata de cel mult 12 luni.24 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Art.I pct. a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani. domiciliul sau resedinta. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor. d) la data obtinerii autorizarii pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj. a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani. din Legea 107/2004 d) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni. Sectiune 3.I pct." Completat de art. 45 (1) Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza: a) la data la care nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la art. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor. in cazul copilului cu handicap. conform legii. art. conform prevederilor legale.25 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) e) pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni. la cererea persoanei. 45. Capitol III. respectiv de 3 ani sau 7 ani. conform legii. g) pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. b) pe perioada indeplinirii obligatiilor militare. "d) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni. si/sau venituri din contracte/conventii incheiate potrivit Legii nr. 131 din Legea nr. cu aprobarea agentiei pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are. perfectionare sau. a). la data obtinerii autorizarii pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj. in baza unui raport juridic in considerarea caruia se realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si. g) pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. pe o perioada de maximum 3 luni sau. 287/2009 privind Codul civil. Litera d) modificata de art. 571/2003. la cererea persoanei care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene.

in situatia in care persoanei ii sunt incidente dispozitiile referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala. dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii. c). dupa suspendarea in conditiile alin." Modificat de art.14 din OUG 126/2008 "(3) Repunerea in plata. in situatia in care persoanei ii sunt incidente dispozitiile referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor. se face de la data depunerii cererii beneficiarului.26 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) k) la data inceperii desfasurarii unei activitati pentru o perioada mai mica de 12 luni. Completat de art. b)-i). 96/2006. dupa caz. se face de la data depunerii cererii beneficiarului.I pct. Modificat de art. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare." Alin. (1) lit. dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare." Modificat de art. e)-i) si k). i) pe perioada acordarii platilor compensatorii. (1) lit. se face de la data depunerii cererii beneficiarului. d). 31 completat de art. la cererea persoanei. b). in baza unui raport juridic in considerarea caruia se realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. astfel: a) de la data depunerii cererii beneficiarului. (3) Repunerea in plata.I pct. i) pe perioada acordarii platilor compensatorii.25 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) "j) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni. "(3) Repunerea in plata. (1) pct.27 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) . 53/1991. 131 din Legea nr. dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare.I pct. 6 luni. potrivit legii. in situatia in care aceste drepturi banesti se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj." Completat de art. dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii in conditiile alin. in situatia in care plata indemnizatiei de somaj nu se suspenda in conditiile lit. b). precum si masurilor adoptate. b) de la data stabilita conform reglementarilor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala. (1) lit. dupa suspendarea in conditiile alin. d). se face de la data depunerii cererii beneficiarului. si/sau venituri din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil sau in temeiul Legii nr. c) si e)-i).I pct. sau al Legii nr. (1) lit. dupa caz. (1) lit. d). in aplicarea acestor reglementari europene. domiciliul sau resedinta. (1) lit. in aplicarea acestor reglementari europene sau. dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii. potrivit legii. precum si masurile adoptate." Alin. dupa caz. a). dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii. 571/2003. dupa suspendarea in conditiile alin. cu aprobarea agentiei pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are. se face de la data depunerii cererii beneficiarului.I pct. dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare. dupa suspendarea in conditiile alin. potrivit legii. dupa suspendarea in conditiile alin. dupa suspendarea in conditiile alin.I pct.13 din OUG 126/2008 "(31) Repunerea in plata. in aplicarea acestor reglementari europene. se face.27 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (31) Repunerea in plata. precum si masurile adoptate.I pct. d). potrivit legii. (1) lit. lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata.26 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (2) Repunerea in plata.3 modificat de art. cu modificarile si completarile ulterioare. 7 alin. potrivit legii.

cu titlu de indemnizatie de somaj. Art. (3) Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc. 43 fac obiectul executarii silite pentru debite provenite din plata necuvenita a acestora." Art. 46 Drepturile banesti prevazute la art. dupa suspendarea in conditiile alin.517 din Codul civil. 41 alin. care constituie titluri executorii. 7. se recupereaza pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau. (1) lit. prevazuta la alin. (3) Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc. Art. "Art. altele decat cele provenind din contributii. dupa caz.15 din OUG 126/2008 Vezi: Decizia 10/2014 pentru admiterea sesizarii formulata de Curtea de Apel Craiova .259/95/2013 si stabileste ca „termenul general de prescriptie legal“ din cuprinsul art.(5) completat de art." Completat de art. dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii. "(32) Repunerea in plata. (1) din Decretul nr. "(4) Pentru contributiile de asigurari sociale obligatorii.(1) Sumele acordate in mod necuvenit din bugetul asigurarilor pentru somaj.I pct.I pct. g). respectiv art. (2) Contributia pentru asigurarile sociale de stat si contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si se vireaza caselor de asigurari respective de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca. se face de la data depunerii cererii beneficiarului. stabilite si acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru perioadele anterioare . e). care se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si se platesc pentru drepturile la indemnizatie de somaj si alte drepturi banesti. care constituie titluri executorii. (2) Sumele prevazute la alin. j). (3) Drepturile de asigurari sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. . (5) Perioada de suspendare a indemnizatiei de somaj pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca.I pct. precum si debitele create in conditiile prezentei legi se recupereaza de la persoanele care le-au primit in mod necuvenit. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva.45 alin.Sectia I civila in Dosarul nr. 76/2002 este termenul de 3 ani prevazut de art. a) face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj. (1) lit. de centrele regionale de formare profesionala a adultilor. (1) lit. 47 alin. (2) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatie de somaj se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal. pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Art. 47 (1) Sumele platite fara temei legal. (2) din Legea nr.28 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (4) Perioada de suspendare prevazuta la alin. 48 (1) Beneficiarii de indemnizatie de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de stat si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru asiguratii acestor sisteme. 2.5 din Legea 233/2010 Art. precum si orice alte debite constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj. (1) se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal. face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj in situatia in care nu este indeplinita obligatia prevazuta la art. precum si pentru cazurile prevazute de Codul de procedura civila ori de alte dispozitii legale speciale.47 modificat de art. 3 alin. 47. (1) lit.

daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. "(2) Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta la alin.29 din Legea 250/2013 CAPITOLUL IV Masuri pentru prevenirea somajului Art. in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu. (6) Procedura si modul de acordare a sumei prevazute la alin. Abrogat de art.I pct. (1) se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj. cel putin 3 ani de la data acordarii sumei. 83 alin. daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. (5) si (6) modificate de art. angajatorilor selectati anual de agentia pentru ocuparea fortei de munca. 481 (1) In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca. din bugetul asigurarilor pentru somaj. derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala.I pct. o suma reprezentand 50 % din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20 % din personalul angajat. (1) se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj.16 din OUG 126/2008 "(7) Suma prevazuta la alin. (4) anterior termenului de un an sunt obligati sa restituie. in baza planului anual de formare profesionala. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi." Alineatul (7) completat de art. agentiilor pentru ocuparea fortei de munca subventia acordata pentru fiecare persoana.30 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (3) Suma prevazuta la alin. (1) o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor respective.lunii in care se platesc drepturile respective.I pct. in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu. se acorda. (1).I pct. in totalitate. (6) Procedura si modul de acordare a sumei prevazute la alin. pentru care s-a acordat suma prevazuta la alin. plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. in totalitate. 83 alin. (1). (1) pentru derularea unui singur program de formare profesionala in cursul unui an. angajatorilor care organizeaza. si nu mai pot beneficia de prevederile alin. agentiilor pentru ocuparea fortei de munca subventia acordata." Completat de art. (1) o singura data in cursul unui an calendaristic. cel putin un an de la data acordarii sumei.31 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (4) Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala." Modificat de art. in conditiile legii." Alineatele (4). (2). "(4) Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala. autorizati in conditiile legii. (1) se stabilesc prin acte normative elaborate in aplicarea prezentei legi. de la capitolul "Cheltuieli de invatamant". nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.17 din OUG 126/2008 . (1) o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor respective. programe de formare profesionala pentru proprii angajati. pentru care s-a acordat suma prevazuta la alin. (5) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (2) Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta la alin.I pct. cu respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de stat pentru formare. (4) anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa restituie. (5) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (2) si nu mai pot beneficia de prevederile alin. in limita de cel putin 15 %. plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

conform Legii nr. Selectia angajatorilor se realizeaza conform prevederilor art.Partea introductiva va avea urmatorul cuprins: "Prezenta procedura reglementeaza evaluarea si selectia angajatorilor in vederea acordarii din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumei reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat. 49 In cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului. angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. "(7) Suma prevazuta la alin. cu modificarile si completarile ulterioare. punctul 10. din Legea 107/2004 In cazul concedierilor colective. (3) In vederea realizarii serviciilor de preconcediere. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. 50 (1) In situatiile prevazute la art." Modificat prin OAP 39/2006 Art. se modifica dupa cum urmeaza: . Capitol IV.32 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) NOTA ETO:--. aprobata prin Ordinul ministrului muncii. denumita in continuare procedura. 49 sunt obligati sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu 30 de zile inaintea acordarii preavizelor prevazute de lege. angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor restructurari. I. 49 angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz. 481 din Legea nr. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.Procedura de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiaza de prevederile art. 721 din 10 august 2004. conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca. cu modificarile si completarile ulterioare. 49 modificat de art. Partea I. angajatilor care urmeaza sa fie disponibilizati. art. cu respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis. (3) In vederea realizarii serviciilor de preconcediere angajatorii prevazuti la art. Capitol IV. denumita in continuare lege. 292 alin. punctul 21. 49 modificat de art. (1) se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj. acreditati. 49 sunt obligati sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere. angajatorilor selectati de agentia pentru ocuparea fortei de munca. precum si cei care au finalizat programul de formare profesionala in baza planului de formare profesionala din anul in curs. cu modificarile si completarile ulterioare.I pct. solidaritatii sociale si familiei nr. (1) angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat. angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri. de la capitolul «invatamant». la selectie putand participa angajatorii care au incheiat contracte cu furnizorii de formare profesionala. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. selectati de catre acestea. 174/2002. (2) In perioada preavizului prevazut la alin. . I. art. din Ordonanta urgenta 144/2005 Art. 406/2004. in conditiile legii. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. cu modificarile si completarile ulterioare. nr." Modificat de art.

52 (1) De serviciile de preconcediere prevazute la art. din Legea 107/2004 (3) In vederea realizarii serviciilor de preconcediere. I. 50. punctul 22. 53 Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca vizeaza: a) cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca.I pct.33 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Art. "c) promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala." Completat de art. 51 In sensul prezentei legi. in principal. 54 Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca se adreseaza atat persoanelor in cautarea unui loc de munca. Capitol IV. urmatoarele activitati: a) informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala. art. punctul 11. (3) modificat de art. alin. I. furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii din sectorul public sau privat. modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. din Ordonanta urgenta 144/2005 Art. alin. 49 sunt obligati sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere. (2) Procedurile privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului. Art. constituie servicii de preconcediere. . d) sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului. vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului. b) stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si crearea de noi locuri de munca. b) plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca.Capitol IV. si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri. CAPITOLUL V Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca SECTIUNEA 1 Servicii specializate Art. cat si angajatorilor si sunt realizate prin servicii specializate. la cerere. 55 (1) Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pot sa presteze. angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. 50. art. Art. pe baza de contracte incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca. c) reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata. (3) modificat de art. 51 pot beneficia.

2 din OUG 28/2014 Art. alineatele (3) si (4) abrogate de art. Capitol V. punctul 23. I. 57 Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza.I pct. "(21) Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se poate realiza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si prin acordarea masurilor pe piata muncii de natura serviciilor si alocatiilor financiare personalizate care reprezinta actiuni eligibile conform prevederilor legale si sunt prevazute a se acorda prin proiectele derulate in cadrul programelor operationale finantate din instrumente . pentru fiecare tip de serviciu prestat. Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca. (1) Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 56 Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii. prin: a) informarea si consilierea profesionala.servicii finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj. prin: a) informarea si consilierea profesionala. d) consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri. (3) In vederea acreditarii.34 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) d) consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri. Sectiune 1. din Legea 107/2004 SECTIUNEA 2 Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca Art. finantate din alte fonduri decat bugetul asigurarilor pentru somaj. (2) Acreditarea furnizorilor de servicii prevazuti la alin. c) formarea profesionala. se acrediteaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. la propunerea acesteia. 56 modificat de art. c) formarea profesionala. b) medierea muncii. Articolul 55. b) medierea muncii. care finanteaza aceste activitati din alte fonduri decat bugetul asigurarilor pentru somaj. (1) se face de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. numai daca sunt acreditati de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.VI pct. in principal." Completat de art. e) completarea veniturilor salariale ale angajatilor. art. numai daca sunt acreditati. f) stimularea mobilitatii fortei de munca. e) completarea veniturilor salariale ale angajatilor. (4) Sumele rezultate din incasarea taxelor de acreditare constituie venit la bugetul asigurarilor pentru somaj. f) stimularea mobilitatii fortei de munca. in principal. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca percepe o taxa al carei cuantum este stabilit anual de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. (2) Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se poate realiza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si prin promovarea unor programe speciale in parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat. "c1) evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale.

I pct. precum si de alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat." Completat de art. stabilirea traseului profesional. (2) Serviciile prevazute la alin. la cerere. acreditati. mediu ocupabil. in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera.(1) Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca. "Art. din Ordonanta urgenta 144/2005 SUBSECTIUNEA 1 Informarea si consilierea profesionala Art. 57 modificat de art. 58. Capitol V. b) profilarea si incadrarea in nivelul de ocupabilitate: usor ocupabil. Sectiune 2. se pot realiza si contra cost de catre furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditati si/sau autorizati in conditiile legii. d) instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca. greu ocupabil si foarte greu ocupabil. care incheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca contracte. in conditiile legii. c) dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca. persoanelor in cautarea unui loc de munca sau in cadrul job-cluburilor organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.2 din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) SUBSECTIUNEA 2 Medierea muncii . iar serviciile prevazute la alin. b) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale. care au ca scop: a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor. in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera. la cerere. organizate in cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca. punctul 12. a)-d). art. cu acordul angajatorului. e) indrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesionala la noul loc de munca. (4) Procedura de profilare a persoanelor in cautarea unui loc de munca inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. care au ca scop: a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor. . I. (2) Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de centre specializate.structurale sau prin programele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru care se solicita o contributie financiara din partea Fondului European de Ajustare la Globalizare in conditiile reglementarilor europene specifice. d) instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca. e) dupa incadrarea in munca pe o perioada de maximum 3 luni. (4) Consilierea profesionala si instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei. c) dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca. evaluarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinformare.I pct. (1) lit. prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup oferite. (1) se realizeaza in cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.35 din Legea 250/2013 (3) Masurile care vizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca. (1) lit. prevazute la alin." Modificat de art. (3) Persoanele carora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate greu si foarte greu ca urmare a profilarii pot beneficia de serviciile prevazute la alin. a). 58 (1) Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca. in cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau. c)-e) se pot realiza si de furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditati. in cadrul altor forme organizate de instruire. (1) lit. (3) Informarea privind piata muncii.

Sectiune 2. 61 (1) Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatii de somaj. 16 lit. (3) De servicii de mediere gratuite beneficiaza. la cerere. din sectorul public sau privat. continutul si monitorizarea planului individual de mediere vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. 59 (1) Medierea muncii este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc de munca. si persoanele prevazute la art. (2) Procedura de elaborare. c) preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea. Art. 62 Medierea muncii se poate realiza si contra-cost de catre furnizori de servicii specializate. organizarea de burse ale locurilor de munca. (2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a identifica locurile de munca vacante la angajatori si a le face cunoscute persoanelor in cautarea unui loc de munca. Capitol V. pentru fiecare persoana in cautarea unui loc de munca. alin. in cazul neincadrarii in munca. la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati. acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Art. 16 lit. b) mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul. I. c). in conditiile prevazute de prezenta lege. afisarea. planul individual de mediere. (3) De servicii de mediere gratuite beneficiaza. Subsectiune 2. (3) Serviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca se acorda gratuit de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si constau in: a) informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea. agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a intocmi. experienta si cu interesele acestora. Art. (3) modificat de art. 60 (1) In vederea realizarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca. 63 . (2) Somerii care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii si. c)-f). participarea la serviciile de mediere. 61. punctul 25. si persoanele prevazute la art. la cerere. este obligatorie. in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. art. sa reinnoiasca cererea la 6 luni. d) si f). SUBSECTIUNEA 3 Formarea profesionala Art. din Legea 107/2004 Art. aptitudinile.

16 lit. stagii de practica si specializare.(1) Persoanele prevazute la art. precum si pe categorii si grupuri de persoane. initierea. d) si f). (2) Planul national de formare profesionala se aproba de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. (2) Prin servicii de formare profesionala se intelege totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele prevazute la alin. 65 (1) Activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza planului national de formare profesionala elaborat anual de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 66. (4) Persoanele prevazute la alin. de servicii de formare profesionala. d).1 modificat de art. perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca. recalificarea. (3) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Art. precum si persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca beneficiaza. . (1) Persoanele prevazute la art. (1) pot beneficia de servicii de formare profesionala gratuite o singura data pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca. d). precum si alte forme. e) si f). a). a). in conditiile legii. b). (2) Programele de formare profesionala asigura. conform legii. Art. (2) Programele de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire si specializari. in mod gratuit. "Art. Art. (3) Finantarea activitatii de formare profesionala se face din bugetul asigurarilor pentru somaj. 66 (1) Serviciile de formare profesionala se asigura gratuit pentru persoanele prevazute la art. e) si f). b). 64 (1) Accesul la programele de formare profesionala se face in urma activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere. de servicii de formare profesionala. (1) pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala. precum si persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca beneficiaza. calificarea. a). (3) Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se face tinanduse seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective. 16 lit.18 din OUG 126/2008 . 66 alin. 16 lit." Art. b). in baza indicatorilor stabiliti prin planul national de formare profesionala aprobat. (4) Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca sunt: cursuri. (1) Persoanele in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii. in mod gratuit.I pct.

si pentru persoanele aflate in urmatoarele situatii: a) au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani. dupa caz. punctul 13. b) au reluat activitatea dupa perioada indeplinirii serviciului militar activ. (2). c) sa beneficieze. daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire. din Ordonanta urgenta 144/2005 b) sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale. care beneficiaza in mod gratuit de servicii de formare profesionala. la cererea persoanelor angajate. potrivit legii. de cel mult doua ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia.36 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) c) au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate. sau la cererea angajatorului. 66 modificat de art. pana la finalizarea programului de formare profesionala inceput." Modificat de art. cheltuielile necesare pregatirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj. gratuit." Art.I pct. (1) si (2) pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala. Sectiune 2. Capitol V. in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru . gratuit. art. au urmatoarele drepturi: a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului. I. litera A modificat de art. 66 alin. 661 (1) Prin servicii de formare profesionala se intelege totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele prevazute la art. Subsectiune 3. pentru cel mult patru deplasari in cursul unei luni. I. pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire.5 completat de art. o singura data pentru fiecare situatie. de serviciile de formare profesionala gratuite la care aveau dreptul daca nu s-ar fi angajat. respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap. Capitol V. (4) Persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesionala organizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene. Subsectiune 3. "a) au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani. daca este cazul. din Legea 107/2004 "(5) Persoanele care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuite si se incadreaza in munca. a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului si sa sustina. (2) se aplica in cazul in care cererea este formulata in termen de 12 luni de la data reluarii activitatii persoanelor. alin. 66 alin. respectiv 3 ani sau 7 ani in cazul copilului cu handicap. (2) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. pot beneficia in continuare. cu acordul angajatorului. 661. Sectiune 2. de decontarea cheltuielilor de transport. de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau. (3) Prevederile alin. respectiv a municipiului Bucuresti.19 din OUG 126/2008 Art. art. punctul 26. (2) Serviciile de formare profesionala se asigura. d) sa beneficieze. de echipament de protectie pe timpul instruirii practice. b) au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar.I pct.

art. art. Capitol V. punctul 13. Sectiune 2. punctul 16. 661. 661. (5) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca. pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire.salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. I. in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit. Subsectiune 3. alin. art. Sectiune 2. au dreptul pe perioada cat participa la pregatirea profesionala sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate.Pentru traseele prevazute la alin. Subsectiune 3. Subsectiune 3. punctul 14. Subsectiune 3. (3) nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire. (31) Persoanele care beneficiaza de drepturile prevazute la alin. precum si de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregatire. pentru care nu se elibereaza abonamente. I. (5) modificat de art. precum si in cazul deplasarii. din Ordonanta urgenta 144/2005 e) sa beneficieze de consultatii medicale. pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. anterior includerii in cadrul acestor programe de formare . Capitol V. pentru cel mult 4 deplasari in cursul unei luni. Sectiune 2. cu exceptia acelora care participa la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii. alin. I. persoanele au dreptul sa beneficieze de decontarea biletelor de calatorie pe mijloacele de transport in comun. din Ordonanta urgenta 144/2005 (3) Persoanele prevazute la alin. Capitol V. care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 de km de aceasta. analize medicale si teste necesare frecventarii cursului. in cadrul localitatii. alin. in cadrul localitatii. pe perioada in care participa la aceste programe de formare profesionala. I. (2). prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala. de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau. in calitate de stat membru al Uniunii Europene. in cadrul localitatii. Fondului social european si Fondului de coeziune. 661. precum si la examenul de absolvire a acestora. art. (31) completat de art. din Ordonanta urgenta 144/2005 (5) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj. in interesul serviciului. punctul 15. (21) completat de art. solidaritatii sociale si familiei. 21 . litera D modificat de art. Partea I. 661. dupa caz. in conditiile in care. (5) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca. precum si in cazul deplasarii. in interesul serviciului. din Ordonanta urgenta 144/2005 (4) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala se elaboreaza de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si se aproba prin ordin al ministrului muncii. precum si in cazul deplasarii. care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire. alin. a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania. de decontarea cheltuielilor de transport. (2). in interesul serviciului. d). Sectiune 2. Capitol V. d) sa beneficieze. (2) lit.

din sectorul public sau privat. nu au fost cuprinse in serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca. autorizati in conditiile legii. Capitol V. recalificare. . precum si prin furnizori de servicii de formare profesionala. din sectorul public sau privat. 661 completat de art. 66 alin. perfectionare si specializare si pentru ocupatii sau meserii neincluse inca in Clasificarea ocupatiilor din Romania. sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Subsectiune 3. precum si la examenul de absolvire a acestora.profesionala. o singura data. I. art. precum si furnizorii de servicii de formare profesionala autorizati pot organiza cursuri de calificare. Capitol V. recalificare. (2) Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin centrele de formare profesionala din subordinea acestora. punctul 27. din Legea 107/2004 (3) Modul de organizare si functionare al centrelor regionale pentru formarea profesionala a adultilor se aproba prin hotararea consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. autorizati in conditiile legii.(5) modificat de art. (2) si (3) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj. (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Sectiune 2. Art. numai dupa ce au obtinut avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. perfectionare si specializare se organizeaza pentru ocupatii. 67 (1) Activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca este coordonata la nivel national de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Capitol V. (1) pot beneficia de servicii de formare profesionala gratuite.6 din Legea 233/2010 (6) Persoanele prevazute la art. precum si de alti furnizori de servicii de formare profesionala.I pct. 68 (1) Cursurile de calificare. Sectiune 2. Subsectiune 3. art. punctul 29. din Legea 107/2004 Art. (2) Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin centrele de formare profesionala din subordinea acestora si prin centrele regionale pentru formarea profesionala a adultilor ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. 67. Partea I. pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca.661 alin. art. punctul 28. (2) modificat de art. alin. meserii si profesii definite si cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania. 67 completat de art. Subsectiune 3. din Legea 107/2004 Art. I. (7) Drepturile prevazute la alin. (4) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca de punere in aplicare a hotararii consiliului de administratie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Sectiune 2. I.

Art. 69
(1) Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui
loc de munca se desfasoara avand la baza standardele ocupationale recunoscute la nivel
national, aprobate potrivit legii.
(2) Daca pentru anumite ocupatii sau meserii nu exista standarde ocupationale,
recunoscute la nivel national, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate
solicita unor unitati specializate proiecte de standarde ocupationale, care vor fi aprobate
potrivit legii.
(1) Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor
in cautarea unui loc de munca se desfasoara avand la baza standardele
ocupationale recunoscute la nivel national, respectiv standardele de
pregatire profesionala, aprobate potrivit legii.
(2) Daca pentru anumite ocupatii sau meserii nu exista standarde
ocupationale recunoscute la nivel national, respectiv standardele de
pregatire profesionala, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
poate solicita unor persoane juridice de drept public sau privat proiecte
de standarde ocupationale ori de pregatire profesionala, care vor fi
aprobate potrivit legii.
Capitol V, Sectiune 2, Subsectiune 3, art. 69 modificat de art. I, punctul
17. din Ordonanta urgenta 144/2005
Art. 70
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale exercita controlul asupra
realizarii planului
national de formare profesionala.

"31. Evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe
alte cai decat cele formale
Completat de art.I pct.37 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21
octombrie 2013)
Art. 701. - (1) In vederea certificarii competentelor profesionale
obtinute pe alte cai decat cele formale, persoanele prevazute la art. 66
alin. (1), inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, pot
beneficia, in mod gratuit, de servicii de evaluare si certificare a
competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, a
caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, o singura
data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de
munca.
(2) Accesul la serviciile gratuite de evaluare si certificare a
competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale,
acordate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, se face in urma
activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere, in
situatia in care, in cadrul acestor activitati, se constata ca persoanele
nu detin certificat de competente profesionale, calificare sau absolvire
pentru unitatile de competente, ocupatia ori calificarea pentru care se
asigura gratuit evaluarea competentelor profesionale si nu au eventuale
restrictii medicale cu privire la acestea.
(3) Pot intra, in mod gratuit, in procesul de evaluare si certificare a
competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale
propriu-zis numai persoanele care obtin recomandarea evaluatorului de
competente profesionale.
(4) Persoanele care nu obtin recomandarea prevazuta la alin. (3) si
decid sa intre in procesul de evaluare propriu-zis pentru unitatile de
competenta pentru care nu au obtinut aceasta recomandare suporta
contravaloarea acestuia.
(5) Persoanele care nu obtin recomandarea prevazuta la alin. (3)
beneficiaza gratuit de servicii de evaluare si certificare a competentelor
profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, a caror finantare se
asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, pana in ziua urmatoare datei
intocmirii de catre evaluator a recomandarii de a nu intra in procesul de
evaluare propriu-zis.
Completat de art.I pct.37 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21
octombrie 2013)
Art. 702. - (1) Prin servicii de evaluare si certificare a competentelor

profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale se intelege
totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele prevazute la art. 66
alin. (1) pe durata participarii la procesul de evaluare si certificare a
competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale,
inclusiv pe perioada de analiza a propriei performante profesionale, in
raport cu continutul standardului ocupational sau standardului de pregatire
profesionala, in care este asistat de catre evaluatorul de competente
profesionale, potrivit prevederilor legale.
(2) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, ce beneficiaza, in
mod gratuit, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de servicii de evaluare
si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat
cele formale, au urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze de informatii si materiale informative referitoare la
conditiile de evaluare si certificare a competentelor profesionale
dobandite pe alte cai decat cele formale;
b) sa participe, in mod gratuit, la activitatile de evaluare si
certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele
formale;
c) sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie in timpul
procesului de evaluare si certificare a competentelor profesionale
dobandite pe alte cai decat cele formale;
d) sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu sau, dupa caz, de la
unitatea de cazare, la unitatea de evaluare si certificare a competentelor
profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, denumita in
continuare unitate de evaluare, de abonament gratuit pe mijloacele de
transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport,
pentru cel mult o deplasare dus-intors, daca nu se pot deplasa zilnic la
unitatea de evaluare, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare
pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific
deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si
in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;
e) sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei
la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii
institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada
delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii,
in cadrul localitatii, in interesul serviciului, in situatia in care nu se
pot deplasa zilnic la unitatea de evaluare sau locuiesc la o distanta mai
mare de 50 de km de aceasta.
(3) Pentru traseele prevazute la alin. (2) lit. d), pentru care nu se
elibereaza abonamente, persoanele au dreptul sa beneficieze de decontarea
biletelor de calatorie pe mijloacele de transport in comun.
(4) Persoanele care beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (2)
lit. e) nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport in
comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de evaluare.
(5) Drepturile prevazute la alin. (2) se suporta din bugetul
asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.
Completat de art.I pct.37 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21
octombrie 2013)
Art. 703. - (1) Persoanele care beneficiaza, in mod gratuit, din bugetul
asigurarilor pentru somaj, de servicii de evaluare si certificare a
competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale au
obligatia de a nu refuza, din motive imputabile, locul de munca oferit de
agentia pentru ocuparea fortei de munca, corespunzator competentelor
profesionale certificate, si de a nu intrerupe procesul de evaluare si
certificare a competentelor profesionale.
(2) In situatia in care persoanele care beneficiaza, in mod gratuit, din
bugetul asigurarilor pentru somaj, de servicii de evaluare si certificare a
competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale refuza,
din motive imputabile, locul de munca oferit de agentia pentru ocuparea
fortei de munca, corespunzator competentelor profesionale certificate, sau
intrerup procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale

propriu-zis, inclusiv activitatile care se deruleaza potrivit prevederilor
legale anterior intrarii in acest proces de evaluare, din motive
imputabile, au obligatia sa restituie toate cheltuielile efectuate pentru
serviciile de evaluare si certificare a competentelor profesionale
dobandite pe alte cai decat cele formale, a caror finantare s-a asigurat
din bugetul asigurarilor pentru somaj.
Completat de art.I pct.37 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21
octombrie 2013)
Art. 704. - (1) Activitatea de evaluare si certificare a competentelor
profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale pentru persoanele
care se afla in cautarea unui loc de munca, inregistrate la agentiile
pentru ocuparea fortei de munca, este coordonata, la nivel national, de
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2) Finantarea serviciilor de evaluare si certificare a competentelor
profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru persoanele
inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care beneficiaza
in mod gratuit de aceste servicii, precum si a activitatii de elaborare,
actualizare si aprobare a instrumentelor specifice de evaluare si
certificare a competentelor dobandite pe alte cai decat cele formale,
potrivit legii, necesare Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de
Munca, se face din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(3) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care
beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, pe durata
participarii la procesul de evaluare si certificare a competentelor
profesionale, dobandite pe alte cai decat cele formale se elaboreaza de
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si se aproba prin ordin
al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor
varstnice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Completat de art.I pct.37 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21
octombrie 2013)
Art. 705. - (1) Evaluarea si certificarea competentelor profesionale
dobandite pe alte cai decat cele formale, finantate din bugetul
asigurarilor pentru somaj, se realizeaza de agentiile pentru ocuparea
fortei de munca, prin:
a) centrele de formare profesionala din subordinea acestora care sunt
autorizate ca centre de evaluare;
b) centrele regionale de formare profesionala a adultilor ale Agentiei
Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care sunt autorizate ca centre
de evaluare;
c) persoanele juridice de drept public sau privat autorizate, in
conditiile legii, ca centre de evaluare.
(2) Evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe
alte cai decat cele formale se realizeaza potrivit prevederilor legale in
vigoare numai pentru ocupatiile sau calificarile pentru care sunt
autorizate, potrivit legii, centre de evaluare si certificare a
competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale."
Completat de art.I pct.37 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21
octombrie 2013)

SUBSECTIUNEA 4
Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati
independente sau pentru initierea unei afaceri

Art. 71
(1) Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati
independente sau pentru
initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor in cautarea unui
loc de munca, sub

72 modificat de art. si. (3) modificat de art. stabilita si. 72 (1) Persoanele prevazute la art. Capitol V. art. (2) Nu beneficiaza de prevederile alin. ca . de marketing. alin. o singura data. in conditiile prezentei legi. 16. de o suma lunara. (3) Serviciile prevazute la alin. cu care agentiile incheie contracte in conditiile legii. Sectiune 2. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. pentru fiecare perioada in care au calitatea de asigurat. stabilita si. le inceteaza plata indemnizatiei de somaj beneficiaza. din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj. e) si f) o singura data. si. din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj. b). 16 lit. Capitol V. Capitol V.forma de servicii juridice. conform prevederilor legale in vigoare. o singura data. (1). 17 alin. I. (2) lit. reprezentand 30 % din cuantumul indemnizatiei de somaj. financiare. Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru. recalculata conform legii. (1) pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau. dupa caz. si care se angajeaza cu norma intreaga. Sectiune 2. 72. art. gratuit. art. Subsectiune 5. I. (1) se acorda gratuit. Sectiune 2. reactualizata conform legii. . Capitol V. Subsectiune 5. pentru program normal de lucru beneficiaza. reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj. potrivit legii. (1) si alin. fundatii si asociatii specializate in aceste domenii. (3) Serviciile prevazute la alin. persoanelor prevazute la art. (3) modificat de art. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. neimpozabila. conform prevederilor legale in vigoare. 71. stabilita si. 72 Persoanele care primesc indemnizatia de somaj in perioada prevazuta de lege si care se angajeaza. carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj. 72 modificat de art. recalculata conform legii. alin. punctul 4. potrivit legii.(1) Persoanele prevazute la art. din Legea 580/2004 SUBSECTIUNEA 5 Completarea veniturilor salariale ale angajatilor Art. (2) Serviciile prevazute la alin. Sectiune 2. ca urmare a angajarii. de firme private. a). din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj. conform prevederilor legale in vigoare. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. pentru fiecare perioada in care persoanele beneficiaza de indemnizatii de somaj in conditiile prezentei legi. (1) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani. punctul 30. dupa caz. art. in cuantum de 30% din indemnizatia de somaj primita in luna anterioara incadrarii. Subsectiune 4. dupa caz. pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca. Subsectiune 4. b) persoanelor care au calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj. din Legea 107/2004 (3) Serviciile prevazute la alin. si. din Legea 107/2004 Art. beneficiaza. punctul 1. dupa caz. o singura data. 17 alin. de o suma lunara. (1) se acorda gratuit: a) persoanelor prevazute la art. de o suma lunara. ca urmare a angajarii. conform prevederilor legale in vigoare. metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta. c) carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru. organizatii profesionale. 71. din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj. I. (1) se acorda. "Art. de o suma lunara. pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca. d). punctul 31. le inceteaza plata indemnizatiei de somaj beneficiaza. precum si studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile prezentei legi. c) studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj. din Ordonanta urgenta 124/2002 (1) Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru. reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj. I. neimpozabila. neimpozabila.

le inceteaza plata indemnizatiei de somaj. Subsectiune 5. beneficiaza." Modificat de art. (1) lit. a). in conditiile legii. de o prima de incadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. 73(1) (1) Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale. in cuantumul stabilit la art. "Art.I pct. in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj. in varsta de minimum 16 ani." Modificat de art. in conditiile prevazute la alin. din bugetul asigurarilor pentru somaj. (4) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. pentru o perioada mai mare de 12 luni. reactualizata conform legii. 73. dupa caz. in conditiile legii. (1) pana la sfarsitul perioadei pentru care persoana era indreptatita sa primeasca indemnizatia de somaj. 731 alin. inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.I pct. de o prima de incadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii." Modificat de art. pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia.39 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (2) Suma platita din bugetul asigurarilor pentru somaj. 72. in varsta de minimum 16 ani. din bugetul asigurarilor pentru somaj. stabilita si. din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj.38 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (2) Nu beneficiaza de prevederile alin. de o suma lunara. beneficiaza. de o prima egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata. din Ordonanta urgenta 144/2005 NOTA ETO: Vezi art.I pct. (2) se acorda absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii. I. iar ulterior. . avut in vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care persoanele prevazute la alin. (2) ar fi avut dreptul. 73 (1) Persoanele prevazute la art. inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca. 731. pentru o perioada mai mare de 12 luni. 731.urmare a angajarii. 44 lit. beneficiaza. pentru o perioada mai mare de 12 luni. cu norma intreaga. in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru. c). in varsta de minimum 16 ani. din bugetul asigurarilor pentru somaj. se acorda pentru situatia prevazuta la alin. le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator.(1) Persoanele prevazute la art. Art.(1) Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale. in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru. punctul 18. in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj. la un alt angajator. plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 72 modificat de art. ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca. inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca. reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj. 72 beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care. din bugetul asigurarilor pentru somaj. in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga.I pct. beneficiaza. . Capitol V. beneficiaza. (3) Drepturile prevazute la alin. 72 beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care. daca nu s-ar fi angajat." Art. precum si persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art.(1) Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale. (1) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani. de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul. daca nu s-ar fi angajat. in vigoare la data incadrarii. este .1 modificat de art. in termen de 30 de zile. "Art.40 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (2) Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei. (1). . 45 alin.6 din Legea 118/2010 Art. le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza. art.20 din OUG 126/2008 "Art. Sectiune 2.

republicata. Sectiune 2.I pct.3 din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) Art. (3) Persoanele care beneficiaza de prima de activare au dreptul la mentinerea acesteia si in situatia in care. I. 732. (1) lit. plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. in conditiile legii. de a-i incadra in munca. in conditiile in care incadrarea in munca la cel deal doilea angajator se realizeaza in aceleasi conditii. c). prevazuta la alin. in termen de 30 de zile. le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza. in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga.I pct. in perioada de 12 luni de la angajare. (1). 733. b). (4) Prima de activare nu se cumuleaza cu prima de incadrare si cu prima de instalare. prevazute la art. . (1).(1) Somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj. avuta in vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care persoanele prevazute la alin. 61 lit. f) si h). art." Completat de art.6 din Legea 118/2010 "Art. a). 44 lit. 731 alin. intr-o perioada mai mica de 3 luni de la data incadrarii in munca. (2) ar fi avut dreptul. in perioada de 3 luni de la angajare.41 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Capitol V. 56 alin. a) si b) si art. (2) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2): a) absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu. in termen de 30 de zile. 45 alin. 53/2003 . iar ulterior. (1) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimele 12 luni. le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza. neimpozabila.Codul muncii.(4) modificat de art. d) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia. 74. c) absolventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant. ulterior datei inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca. respectiv la art. daca nu s-ar fi angajat. Articolul 731. e) absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art.I pct. "(6) Persoanele care beneficiaza de prima de incadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii. (4) Valoarea indicatorului social de referinta. la un alt angajator. in vigoare la data angajarii. Subsectiune 5 completat de art. (5) Prima de activare se poate cumula cu prima de incadrare prevazuta la art. cu modificarile si completarile ulterioare. din Ordonanta urgenta 144/2005 NOTA ETO: Vezi art. pentru o perioada mai mare de 12 luni. au dreptul la mentinerea primei acordate si in situatia in care. in aceleasi conditii. . la un alt angajator. 75. respectiv cu norma intreaga. potrivit legii. 81 din Legea nr. Completat de art.7 din OUG 108/2010 (5) Nu beneficiaza de prevederile alin. in temeiul urmatoarelor prevederi: a) art. ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca.Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite potrivit dispozitiilor art. 55 lit. (1) lit. b) absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani. 732. beneficiaza de o prima de activare in valoare de 500 lei. alin. pentru o perioada mai mare de 3 luni. punctul 19. in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza.salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. este valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data angajarii. . art.

neimpozabila. (1) din Legea nr. 53/2003.22 din OUG 126/2008 NOTA ETO: Vezi art. . potrivit legii.3 din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) SUBSECTIUNEA 6 Stimularea mobilitatii fortei de munca Art.Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza." Completat de art. (1) lit. 75. 97 lit. pot beneficia de o prima de incadrare. 74." Modificat de art.5 lei/km. dar nu mai mult de 55 lei/zi. republicata. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. ca urmare a acestui fapt. egala cu nivelul a 7 salarii minime brute pe tara in vigoare la data instalarii. 31 alin. (1) se calculeaza la 0. intr-o alta localitate si. ca urmare a acestui fapt. b) si e). (3) Prima de incadrare prevazuta la alin. . (2) Prima de instalare prevazuta la alin. beneficiaza de o prima de incadrare neimpozabila.I pct. intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta. intr-o alta localitate si.6 din Legea 118/2010 "Art.(1) Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca. c) art. si/sau pentru reintregirea familiei.I pct. isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare. (2) Cuantumul primei prevazute la alin. (1) se acorda in cuantum diferentiat.I pct. neimpozabila.I pct. "Art. potrivit legii. dupa caz. 75 Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza. f) si g) si art. republicata. 74 modificat de art. . 75 modificat de art. ca urmare a acestui fapt. isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia pot beneficia de o prima de instalare. asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta. destinata stimularii incadrarii in munca.(1) Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca. intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil. cu modificarile si completarile ulterioare. . potrivit legii. art. beneficiaza de o prima de incadrare acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj egala cu de doua ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii. isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta. isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare. 75.21 din OUG 126/2008 NOTA ETO: Vezi art. "Art. 74 Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza. intr- o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si. astfel: a) 12. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj.Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza. egala cu nivelul a doua salarii minime brute pe tara in vigoare la data acordarii. potrivit legii.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca. proportional cu numarul de zile in care persoanele in cauza desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca. potrivit legii. intr-o alta localitate si. 74." Art. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj.6 din Legea 118/2010 "Art. 98 alin. 101 alin.4 din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) Art. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. cu modificarile si completarile ulterioare. ca urmare a acestui fapt." Art. (3) din Legea nr. (1) se acorda pe o perioada de 12 luni. . potrivit legii. in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului. potrivit legii. egala cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data instalarii. intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil. b) art.

unul va primi suma prevazuta la alin. la cerere.(1) Prima de incadrare si prima de instalare. in situatia in care sunt insotite de copilul sau copiii aflati in intretinere. si somerilor de lunga durata inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca. 74 si 75 din Legea nr. iar celalalt va primi o prima de instalare in cuantum de 3. (2) Prima de incadrare prevazuta la art. astfel: a) 3.500 lei. 74 si art. care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta. b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit. b) 15.500 lei pentru persoana aflata in situatia prevazuta la alin.I pct. la data instalarii. 45 alin. c) 3. de a-i incadra in munca. (5) Prima de instalare stabilita in cuantumurile prevazute la alin. in situatia in care sunt insotite de membrii familiei in sensul Legii nr. 75. 76/2002. 751. (1) lit. 75. a). potrivit legii. 44 lit. astfel: a) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit. (5) Persoanele care beneficiaza de prime de mobilitate au dreptul la mentinerea acestora si in cazul in care. au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii.500 lei pentru persoana aflata in situatia prevazuta la alin. care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj. (4) Nu beneficiaza de primele de mobilitate: a) persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare sau de o prima de instalare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate. b) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani. cu modificarile ulterioare. e) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia. d) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina. (3) Beneficiaza de primele de mobilitate persoanele care se incadreaza in munca pentru o perioada de cel putin 12 luni. se acorda. (3). inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de drepturile prevazute de lege. a). . medicina dentara si farmacie care. respectiv pentru o perioada mai mare de 12 luni. b). (4) Prin exceptie de la prevederile alin. iar in cazul familiei monoparentale. (2) lit. (1). 74 si art.Persoanele care solicita acordarea primelor de mobilitate prevazute la art. Reglementat de art. intr-o localitate situata . (2) lit. a). c). (6) Prima de instalare stabilita in cuantumul prevazut la alin. in aceleasi conditii. 75. la data instalarii. (2) si (3) se acorda in doua transe. 287/2009 privind Codul civil. (2) lit. plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. b) 6. 74 nu se cumuleaza cu prima de instalare prevazuta la art.500 lei pentru fiecare sot aflat in situatia prevazuta la alin. a). prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat." Modificat de art. in conditiile art. ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca.500 lei pentru persoanele prevazute la lit. c) persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. republicata. in cuantumul si conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (4) se acorda intr-o singura transa. denumite in continuare prime de mobilitate. (3) In cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare prevazute la alin. le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator. prevazute la art. dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare. (2) si (3). iar ulterior. in perioada de 12 luni de la angajare. cu modificarile si completarile ulterioare. in situatia in care angajatorul sau autoritatile publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice. la data solicitarii dreptului.II din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) "Art.5 din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) NOTA ETO: .

61 lit. potrivit legii.I pct. la data solicitarii dreptului. 53/2003 . 73(1).I pct. (2) Primele de mobilitate prevazute la art. g) si i). (1) lit. 74 si 75 se acorda persoanelor care au domiciliul sau resedinta ori isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in zonele prevazute in Planul national de mobilitate care se aproba si se actualizeaza prin hotarare a Guvernului. in temeiul urmatoarelor prevederi: . (1) recuperarea sumelor prevazute la art. I. le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator. care constituie titluri executorii. a) si art. 44 lit. din Legea 107/2004 (1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite conform art. . alin. f) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia.6 din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) Art. d) persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 55 lit. 188/1999*) privind Statutul functionarilor publici. e) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina. 45 alin. denumite in continuare prime de mobilitate. cu modificarile si completarile ulterioare. Familiei. 74 si 75. art. (3) Beneficiaza de primele de mobilitate persoanele care se incadreaza in munca. (4) Nu beneficiaza de primele de mobilitate: a) persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare sau de o prima de instalare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate. cu norma intreaga. punctul 32. (2) lit. 56 lit. art. Subsectiune 6. c). 53/2003. (1) lit. 76 modificat de art. la propunerea Ministerului Muncii.(1) Prima de incadrare si prima de instalare. intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca. c) art. art. (1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite cu titlu de prima de incadrare neimpozabila sau prima de instalare conform art. a). (2) In situatia nerespectarii prevederilor alin. b) si e). intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca. 74 si 75. 751. b). c) persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani. iar ulterior. b) din Legea nr. Capitol V. pentru o perioada de cel putin 12 luni. (5) din Legea nr. (5) Persoanele care beneficiaza de primele de mobilitate au dreptul la mentinerea acestora si in cazul in care. in aceleasi conditii. b) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani. prevazute la art. ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca.42 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) "Art. si-a schimbat domiciliul in acea localitate. cu modificarile ulterioare. Sectiune 2. daca au fost condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva. atrage obligatia restituirii integrale de catre angajat a sumelor acordate drept prime prevazute la art. 76 (1) Incetarea raporturilor de munca sau de serviciu din initiativa sau din motive imputabile angajatului. dupa caz. in temeiul urmatoarelor prevederi: a) art. 61 lit. 74 si 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor. medicina dentara si farmacie care.la o distanta mai mare de 50 de km de localitatea in care isi au domiciliul sau. Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. in aceeasi localitate in care a fost si primul angajator la care persoana s-a incadrat in munca si. 74 si 75 se va face pe baza deciziilor de imputare emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca. in perioada de 12 luni de la angajare. nu se cumuleaza. (1) recuperarea sumelor prevazute la art. de a-i incadra in munca. au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii. in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza. care constituie titluri executorii." Modificat de art. f) si g) si alin. b) art. ca urmare. 74 si 75. in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza." Modificat de art.Codul muncii. plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. (2) In situatia nerespectarii prevederilor alin. intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca. 90 alin. cu modificarile ulterioare. 74 si 75. 79 din Legea nr.

cu modificarile si completarile ulterioare. b). 61 lit. 751 si 76. b) art. 55 lit. (1) din Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 75 si 751 alin. 731. (1). in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza. 98 alin. din Ordonanta urgenta 144/2005 "Art. recuperarea sumelor prevazute la art. f) si h). in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului. respectiv art. b) si e). in temeiul urmatoarelor prevederi: a) art. 76. 31 alin. 74 si 75. (3) din Legea nr." Modificat de art. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. "Art. 79 din Legea nr. f) si g) si alin. Sectiune 2. 84 alin. (2). in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului. art. 74 si art.(1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite potrivit dispozitiilor art. (2)-(4) si cu respectarea conditiilor prevazute la art. b) din Legea nr. (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1). (1) lit. 55 lit. (1) lit. (2) lit. 61 lit. 56 lit. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. art. 75. b) si e). 731 alin.I pct. 61 lit. intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca. (1) lit. 53/2003. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.Prima de instalare se acorda si persoanelor de cetatenie romana care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe o perioada de cel putin 36 luni. 53/2003. (3) din Legea nr. 731. 101 alin. b) art. (6). 76 modificat de art. f) si g) si art. republicata. intr-o perioada de 12 luni de la angajare.I pct. 61 lit. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Angajatii au obligatia de a restitui integral suma primita ca prima de instalare potrivit art. 97 lit. republicata. b) si e). 76. 74 si 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor. in cuantumurile stabilite la art. Capitol V. care constituie titluri executorii. a) si b) si art. 53/2003. . 55 lit. cu modificarile si completarile ulterioare. 56 lit. (1) din Legea nr. 731. a) si b) si art. republicata. f) si h).I pct. (1). (1) in situatia in care isi schimba domiciliul la vechiul domiciliu. 56 alin. 101 alin. (1). b) art. f) si g) si art.43 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) "Art. b). art. c) art.(1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite potrivit dispozitiilor art. 74. 53/2003. 77 Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor se realizeaza prin: . art. . 98 alin. c) art. art. 31 alin. (2) In situatia nerespectarii prevederilor alin. 761.8 din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) SECTIUNEA 3 Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor Art. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. 731 alin. art.Codul muncii. (5) din Legea nr. republicata. 75 in situatia in care revin la vechiul domiciliu sau vechea resedinta intr-o perioada de 12 luni de la angajare. 53/2003 . 751 alin. 97 lit. angajatii nu au obligatia de a restitui sumele prevazute la art. in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza. b). a) art. 75 si 751 alin. art. 81 din Legea nr. alin. (2) Angajatii au obligatia de a restitui integral suma primita ca prima de instalare potrivit art. republicata. republicata.7 din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) (3) In situatia nerespectarii prevederilor alin. art. (1) lit. cu modificarile si completarile ulterioare. daca au fost condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva. I. in temeiul urmatoarelor prevederi: a) art. 53/2003 . 75 alin.Codul muncii. art. punctul 20. Subsectiune 6. cu modificarile si completarile ulterioare." Modificat de art. g) si i). republicata. art. intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca. c) art. cu modificarile ulterioare." Completat de art. recuperarea sumelor prevazute la art. a) si art. 74 si 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor. 731. care constituie titluri executorii. . (1) si alin. 81 din Legea nr. (5). in situatia prevazuta la art.

b) servicii sociale care cuprind activitati de ingrijire la domiciliu a copiilor. Completat de art. 772. persoanelor varstnice. republicata. de ecologizare si de realizare a unor lucrari edilitare. Subventionarea locurilor de munca Art. cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni. inclusiv societatilor reglementate de Legea societatilor nr. bolnavilor.unic din Legea 195/2015 Art. (3) Angajarea persoanelor conform prezentului articol se va face numai in conditiile incadrarii in cheltuielile bugetare. 771 se acorda autoritatilor administratiei publice locale. valoarea indicatorului social de referinta. de ecologizare si de realizare a unor lucrari edilitare. in conditiile legii. cu modificarile si completarile ulterioare. 31/1990. urmatoarele categorii de servicii: a) servicii publice de refacere si intretinere a infrastructurii. la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori. (2) Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este: a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie. (3) Subventiile prevazute la art. 1. b) servicii sociale care cuprind activitati de ingrijire la domiciliu a copiilor. in conditiile legii. in principal. bolnavilor. cu avizul administratiei publice locale. ." Completat de art. 771 se acorda angajatorilor. . 70% din valoarea indicatorului social de referinta. in principal. b) acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca. la solicitarea autoritatilor publice locale. organizate de autoritatile publice locale. de firme private sau organizatii neguvernamentale. (2) Pot fi subventionate din sursele prevazute la alin. organizate de autoritatile publice locale. (2) Pot fi subventionate din sursele prevazute la alin. (4) Prevederile alin. organizate de autoritatile publice locale. 771 se acorda. persoanelor cu handicap. pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana incadrata. organizate de autoritatile publice locale. (1). a) subventionarea locurilor de munca. organizatii neguvernamentale si alte organisme. cu avizul administratiei publice locale. cu respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis. din bugetul asigurarilor pentru somaj.(1) Subventiile prevazute la art. din randul somerilor. organizatii neguvernamentale si alte organisme. c) acordarea unor facilitati. pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale. angajatorilor carora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice. (1). 78 (1) Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor. persoanelor cu handicap. si regiilor autonome de interes local sau judetean. aferente acestuia. pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale. (3) referitoare la respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis nu se aplica in situatia in care subventiile prevazute la art. de firme private sau organizatii neguvernamentale. persoanelor varstnice. b) in perioada 1 noiembrie-31 martie.unic din Legea 195/2015 Art. . 771.(1) Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor. urmatoarele categorii de servicii: a) servicii publice de refacere si intretinere a infrastructurii.

2 modificat de art. aferente acestuia. pe o perioada de 12 luni. pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana incadrata. pe aceasta perioada. punctul 33. Sectiune 3. in vigoare la data incadrarii in munca.23 din OUG 126/2008 "(3) Subventiile prevazute la art.I pct.(1) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant sunt scutiti. pentru servicii de natura celor prevazute la art. (2) modificat de art. din randul somerilor. aferenta absolventilor incadrati.2 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca.79 alin. punctul 21. I. 78 alin." Art. pentru dezvoltarea comunitatilor locale. cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni. la solicitarea autoritatilor publice locale. o suma lunara reprezentand 1. din bugetul asigurarilor pentru somaj. b) in perioada 1 noiembrie-31 martie. pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii. din Ordonanta urgenta 144/2005 a) 1 salariu de baza minim brut de tara. 80 (1) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant primesc. .15 litera a) din Legea 118/2010 Art. (1) modificat de art. 78 din lege se acorda autoritatilor administratiei publice locale." Alineatele (3) si (4) completate de art. 70% din salariul de baza minim brut pe tara.24 din OUG 126/2008 Articolul 79 abrogat de art. b) in perioada 1 noiembrie-31 martie. b) o suma egala cu de 1. din Legea 107/2004 (2) Cuantumul subventiei acordate este de 70% din salariul de baza minim brut pe tara pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca. de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj. 79. pentru absolventii de invatamant superior. pe o perioada de 12 luni. si primesc lunar. din randul somerilor. (1) Subventiile prevazute la art. art. "Art. in vigoare la data incadrarii in munca. pentru fiecare absolvent. pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal. pentru fiecare absolvent: Capitol V. (3) referitoare la respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis nu se aplica in situatia in care subventiile prevazute la art. pentru fiecare absolvent: (1) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant sunt scutiti. din Legea 107/2004 Articolul 78 abrogat de art. pe aceasta perioada. 80. Capitol V. (2). alin. I. in vigoare la data incadrarii in munca. 78 modificat de art.I pct. pe o perioada de 12 luni. pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal. (1) modificat de art. de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj. la solicitarea autoritatilor publice locale. I. 79. aferenta absolventilor incadrati. alin. (4) Prevederile alin. un salariu de baza minim brut pe tara. . pentru fiecare absolvent. angajatorilor carora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice. pe o perioada de 12 luni. 78 alin. 80. pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii. 79 (1) Subventiile prevazute la art. aferente acestuia.15 litera a) din Legea 118/2010 Art. (2) Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este: a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie. Capitol V. la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori. 70% din valoarea indicatorului social de referinta. punctul 34. pe o perioada de 18 luni. b) 1.5 salarii de baza minime brute pe tara. la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori. cu respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis. alin. valoarea indicatorului social de referinta. (2) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc. si primesc lunar. din Ordonanta urgenta 124/2002 "(2) Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este: a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie. Capitol V. (1) se acorda angajatorilor pe o perioada de cel mult 12 luni. art. art. I.2 salarii de baza minime brute pe tara. Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor. 78 se acorda. (1) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar.5 salarii minime brute pe tara in vigoare. art. din randul somerilor. inclusiv societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local sau judetean. pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca. c) 1. Sectiune 3. o suma lunara reprezentand un salariu minim brut pe tara in vigoare. punctul 5. 78 se acorda angajatorilor. pentru fiecare absolvent: a) o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca. Sectiune 3. Sectiune 3.

in vigoare la data incadrarii in munca. 80 modificat de art. potrivit legii. b) o suma egala cu de 1.I pct." Modificat de art. inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. pe o perioada de 12 luni. pentru fiecare absolvent. in ultimii 2 ani. (1) si (2). lichidare ori administrare speciala. 76/2002. pe durata nedeterminata. faliment. precum si la art. 80. I.44 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (2) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar.80 alin. 80. absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar. pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal.(1) Angajatorii care solicita acordarea masurilor de stimulare prevazute la art. in procedura de executare silita. 80.I pct.25 din OUG 126/2008 "Art.9 din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) NOTA ETO: . pentru fiecare absolvent. in perioada de acordare a sumelor sau in perioada in care exista obligatia legala de mentinere a raporturilor de munca. punctul 35. . pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii. . sau care au incheiat conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti. pe durata nedeterminata. care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora. pentru absolventii de invatamant superior. Capitol V. 85 si 934 din Legea nr. (4) Suma prevazuta la alin. absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar.(1) Angajatorii care incadreaza in munca. pe o perioada de 12 luni.5 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca. (1) pe o perioada de 18 luni. (1) pe o perioada de 18 luni. de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant. (1) si (2) angajatorii care au obligatia. c) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la alin." Modificat de art." Art. cu modificarile si completarile ulterioare. din Legea 107/2004 "Art. pentru absolventii din aceasta categorie. pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie. (1) si (2): a) angajatorii care au obligatia. de a incadra in munca absolventi ai institutiilor de invatamant. in vigoare la data incadrarii in munca. d) angajatorii care la data solicitarii acordarii masurii de stimulare a ocuparii fortei de munca se afla in situatia de insolventa.5 ori valoarea indicatorului social de referinta. (1) si (2) se acorda angajatorilor care beneficiaza conform prevederilor legale de aceste sume si in situatia in care. conform prevederilor legale.I pct. (3) Nu beneficiaza de prevederile alin. Sectiune 3. absolventii institutiilor de invatamant din randul persoanelor cu handicap nu mai au statut de persoana cu handicap. dizolvare. suma prevazuta la alin. potrivit legii. 85. .1 modificat de art. art. c) o suma egala cu de 1. (2) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar. b) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca cu absolventii institutiilor de invatamant. pentru fiecare absolvent incadrat. pentru absolventii de invatamant superior. c) o suma egala cu de 1.2 ori valoarea indicatorului social de referinta. (3) Nu beneficiaza de prevederile alin. sumele prevazute la alin. pentru fiecare absolvent incadrat: a) o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca. in cuantumul si conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.(1) Angajatorii care incadreaza in munca. o suma in cuantum de 900 lei. reorganizare judiciara. beneficiaza de aceste masuri de stimulare.

(1) lit. la data intrarii in vigoare a art. prin conventiile incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti. b). (2) Masura de stimulare prevazuta la art. 53/2003. 56 lit. e) si f) si art. Sectiune 3. Reglementat de art. 81. (2) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor. 83. 83 (1) Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile art. 99 alin. 55 lit. (3) Conventiile incheiate in aplicarea prevederilor art. in una dintre institutiile de invatamant gimnazial. cu modificarile si completarile ulterioare. c). (2) lit. cu modificarile si completarile ulterioare. 65 din Legea nr. aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi produc efectele in conformitate cu prevederile legale in vigoare anterioare datei intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta. 80 nu se acorda pe perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate. 90 alin. e) si f) si art. 85 alin. aflate in derulare la aceasta data. b). (4) lit. postliceal sau superior. cu modificarile ulterioare. e) si alin. c) din Legea nr. punctul 36. 76/2002. special. art. Art. 97 lit. I.III din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) Art." . art. 188/1999. autorizat sau acreditat in conditiile legii. 80 si 85 din Legea nr. (1). de stat ori particular. b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. (1) lit. calculata la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj. 55 lit. in totalitate. a)-c) din Legea nr. 84 alin. art. alin. "Art. agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent. 11. 98 alin. anterior termenului prevazut la alin. 80 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat de absolvent.(1) Masurile de stimulare prevazute la art. au obligatia de a respecta alt termen. agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent. 53/2003." Modificat de art. in totalitate. b). 80 nu se acorda pe perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate. Sectiune 3. b). e) si f) si art. 65 din Legea nr. e) si art. din Ordonanta urgenta 144/2005 "a) incetarea raportului de munca in temeiul art. in totalitate. cu modificarile ulterioare. plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu. plus dobanda aferenta. 82 In sensul prezentei legi. republicata. I pct. 55 lit. precum si pentru perioadele in care persoana se afla in concediu de odihna. anterior termenului prevazut la alin. 53/2003. 83. profesional. cu modificarile si completarile ulterioare. b). (2) Angajatorii care inceteaza din initiativa lor raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor. sunt obligati sa restituie. din Legea 107/2004 (2) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor.10 din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) Art. Capitol V. sunt obligati sa restituie. (1) lit. (2) modificat de art. liceal. Capitol V. privind termenul de cel putin 18 luni nu se aplica angajatorilor care. (1) lit. (1).I pct. prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii. sunt obligati sa restituie. (2) Prevederile art. art. c) din Legea nr. c). 81 Masurile de stimulare prevazute la art. in conditiile legii. alin. anterior termenului de 3 ani prevazut la alin. b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. cu modificarile si' completarile ulterioare. alin. 188/1999. b). art. (2) lit. (1). . daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive: a) incetarea raportului de munca in temeiul art. cu modificarile si completarile ulterioare. 56 lit. 76/2002. punctul 22. I. (2) din Legea nr. b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. e) si alin. 65 din Legea nr. republicata. (4) lit. art. 80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii. agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu. 188/1999. 56 lit. daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive: a) incetarea raportului de munca in temeiul art. alin. (2) modificat de art.

(1) In perioada celor 18 luni. absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala. 84." Modificat de art. in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala. (3) abrogat de art. cu modificarile si completarile ulterioare. 841 (1) Angajatorii care. daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive: a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 83 alin. 83 alin. Articolul 83 alineatul (2).I pct. alin.(1) Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile art. art.46 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (2) Cheltuielile necesare pentru pregatirea profesionala prevazuta la alin. 83 alin. contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale." Modificat de art. (1). mentin raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati in conditiile art.I pct. 80 primesc. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. (4) Ajutorul financiar prevazut la alin. 80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incheierii. (1) se vireaza. (1). prevazuta la art. agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat. (1) poate fi acordat pe o perioada de cel mult 2 ani de la data indeplinirii obligatiei prevazute la art. b) si c) din Legea nr. 98 alin. anterior termenului prevazut la alin. in conditiile legii. art. sunt obligati sa restituie. (3) Prin contributii sociale datorate de angajatori se intelege contributia de asigurari sociale. plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu. 80.I pct. 97 lit. 83. (1). b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. (2) Ajutorul financiar prevazut la alin. 53/2003. Art. art. (2) nu se aplica in situatia in care incetarea raporturilor de munca sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului. o singura data pentru fiecare forma de invatamant. cu modificarile si completarile ulterioare. (1). la cererea angajatorilor. Art. literele a) si b) modificate de art. pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu.45 din Legea 250/2013 (3) Prevederile alin. 83 alin. 56 lit. din bugetul asigurarilor pentru somaj. 83. din bugetul asigurarilor pentru somaj. organizata de catre angajator. conform legii. (1). b). punctul 37.26 din OUG 126/2008 "Art. angajatorilor care nu inregistreaza debite provenind din neplata contributiilor sociale. (1) vor fi suportate. 55 lit. 84 (1) In perioada celor 3 ani. prin plata acestei sume. I. . republicata. d) si art. organizata de catre angajator. . (2) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor. in totalitate. Capitol V. in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii. prevazuta la art. republicata. dupa indeplinirea obligatiei prevazute la art. d) si e). Sectiune 3. (1) lit. art. (1) lit. b). 99 alin. art. 65 din Legea nr. in conditiile legii. . e). contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurari pentru somaj. "Art. din Legea 107/2004 (4) Absolventii pot fi incadrati in conditiile art. la cerere. 61 lit. un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane si virate.

conform legii. cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 3 ani. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. beneficiaza si angajatorii care. din Legea 580/2004 "Art.I pct. din bugetul asigurarilor pentru somaj. (2). pe o perioada de un an de la angajare.(1) Angajatorii care creeaza noi locuri de munca si care incadreaza in munca.I pct.27 din OUG 126/2008 . pana la data indeplinirii conditiilor respective. sunt obligati sa restituie. completat de art. 841 se aproba prin ordin al ministrului muncii. de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare. alineatele (1). . Art. I. "Art.14 din OUG 226/2008 "Art. daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala. Articolul 85. pe perioada angajarii. 84 completat de art.1 din OAP 342/2009 pentru aprobarea proceduri pentru punerea in aplicare a prevederilor art. datorata de angajator pentru persoanele respective. si-au indeplinit obligatia. pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii. 843. beneficiaza lunar. alineatul (5) modificat de art. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc. in totalitate. potrivit legii. daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani. cu exceptia scutirii de la plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj. o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare. pe locurile de munca nou-create. (2). de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj. conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta. in conditiile alin. (1). 841. 85. de o suma egala cu de 8 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca. pe o perioada de 12 luni. (2). plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu. beneficiaza lunar.(1) Angajatorii care incadreaza in munca.27 din OUG 126/2008 (3) Subventionarea locurilor de munca vacante pentru incadrarea in munca. daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta. (1) angajatorii care intr-o perioada de un an anterioara datei incadrarii in munca in conditiile alin. solidaritatii sociale si familiei.I pct. 842 Procedura pentru punerea in aplicare a prevederilor art. punctul 2. aferente persoanelor cu handicap incadrate in munca. cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani. Capitol V. Modificat de art. de a incadra in munca persoane cu handicap. someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc.III pct. pe o perioada de 12 luni. . (1) si (2).(1) Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti. potrivit legii. (1) anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa restituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana incadrata in conditiile alin. precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala. alineatul (3) abrogat de art. pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii. Articolul 85. de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare. conform legii.47 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (2) De facilitatile prevazute la alin. pe perioada angajarii. si primesc lunar. Sectiune 3. plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu. (3) Nu beneficiaza de masura de stimulare prevazuta la alin. 83 alin. daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala. someri aflati in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru o perioada de cel putin 3 luni consecutive de la data inregistrarii in evidenta acestor agentii beneficiaza. (5) Angajatorii care incadreaza in munca.1 din OUG 192/2008 NOTA ETO: Completarea adusa prin OUG 192/2008 a fost abrogata de art. ." Articolul 843. potrivit legii. NOTA ETO: Vezi art. a persoanelor cu handicap nu poate depasi 60 % din costurile salariale ale angajatorului. (2) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. pe aceasta perioada. (1) au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoria prevazuta la respectivul alineat. aferenta persoanelor incadrate din aceste categorii. (2) modificate de art. pe perioada nedeterminata. pana la data indeplinirii conditiilor respective. daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.I pct. o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare. someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale primesc lunar. (5) Angajatorii care incadreaza in munca. anterior termenului de 2 ani. (1)." Articolul 85. in raport cu numarul de angajati. agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana. 85.28 din OUG 126/2008 (4) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. art.

conform prevederilor legale. 83 alin. pe perioada angajarii. anterior termenului de 18 luni. potrivit legii. precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala. beneficiaza lunar. (1) si (2) se acorda angajatorilor si in situatia in care. (1) si (2). sunt obligati sa restituie. daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala. de o suma in cuantum de 900 lei. someri care. de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare. I. conform legii. (1). conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta. (4) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1) beneficiaza si angajatorii care. someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale. daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. Sectiune 3. (2) De facilitatile prevazute la alin. plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu. c) angajatorii care la data solicitarii acordarii facilitatii se afla in situatia de insolventa. in perioada acordarii acestora sau in cea in care exista obligatia legala de mentinere a raporturilor de munca. in termen de 5 ani de la data angajarii. pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii. reorganizare . (4) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. indeplinesc. (6) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. indeplinesc.47 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (6) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. dupa caz. 85. agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat.(1) Angajatorii care incadreaza in munca. (2) si (5). potrivit legii. (5) Angajatorii care incadreaza in munca. (1) si (2) anterior termenului de 18 luni sunt obligati sa restituie. persoanele beneficiare nu mai au statut de parinte unic sustinator al familiei monoparentale sau statut de persoana cu handicap. din Legea 107/2004 "Art. agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat. o suma in cuantum de 900 lei. (2). conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta. daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. (1). someri de lunga durata sau tineri NEET primesc lunar.I pct. b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. pana la data indeplinirii conditiilor respective. 85 modificat de art. (5) Angajatorii care incadreaza in munca. . (2) si (5) pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie. punctul 38. 83 alin. in raport cu numarul de angajati. in totalitate. beneficiaza lunar. art. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. someri in varsta de peste 45 de ani. plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu. si-au indeplinit obligatia. 80 si la alin. pe o perioada de 12 luni. in procedura de executare silita. pe perioada nedeterminata. (2) si (5) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la aceste alineate. cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni. in termen de 5 ani de la data angajarii." Modificat de art. (1). de a incadra in munca persoane cu handicap. (2). in totalitate. in ultimii 2 ani. potrivit legii. pana la data indeplinirii conditiilor respective. daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni. Capitol V. pe perioada angajarii. (1). (3) Facilitatile prevazute la alin. conform legii. daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala. (2) si (5): a) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la alin. someri care.

I pct. cu modificarile si completarile ulterioare. 843 si 85 din lege pot beneficia pentru persoanele respective.III pct. modificat de art. (8) Facilitatile prevazute la alin. 732. optional. prin OUG 192/2008 a fost abrogata de art. la data intrarii in vigoare a art. Capitol V.Masurile prevazute la art.(1) Angajatorii care solicita acordarea masurilor de stimulare prevazute la art. 76/2002. 843 sau art. privind termenul de cel putin 18 luni nu se aplica angajatorilor care. din motivele prevazute la art. (1). precum si pentru perioadele in care persoana se afla in concediu de odihna. 85 alin." Articolul 851.III din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) Art. (2) Prevederile art. (1) si (2) si care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca. conform art. cu modificarile si completarile ulterioare. nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu. 851 Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in conditiile art. I. 11. anterior termenelor prevazute de lege." Modificat de art. 851. 80. art. aflate in derulare la aceasta data. sau care au incheiat conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti. aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi produc efectele in conformitate cu prevederile legale in vigoare anterioare datei intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.(1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc conditiile pentru acordarea masurilor de stimulare prevazute la art. (2). 85 si 934 din Legea nr. 843 sau 85. prin conventiile incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti. (7) Facilitatile prevazute la alin. punctul 39. 80 si 85 din Legea nr. 80. 80. 85 completat de art. din Legea 107/2004 "Art. 74. faliment. din motivele prevazute la art. . 80 si 85 se finanteaza. anterior termenelor prevazute de lege. 76/2002. 85 alin. in cuantumul si conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. dizolvare. 80 sau art. 95 din Regulamentul (UE) . care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora. 83 alin. 85 alin. 852. lichidare ori administrare speciala. Sectiune 3. (2) si (5) se acorda angajatorilor in situatia in care tinerii NEET si persoanele din categoriile mentionate sunt inregistrati ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene. Reglementat de art. (3) Conventiile incheiate in aplicarea prevederilor art. inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. 83 alin. nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu. cu modificarile si completarile ulterioare. beneficiaza de aceste masuri de stimulare. respectiv a municipiului Bucuresti.2 din OUG 192/2008 NOTA ETO: Modificarea adusa la articolul 851. (1) si (2) si care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca. pe baza principiului aditionalitatii. 80. (2). (1).I pct. numai de una dintre masurile de stimulare prevazute la art. au obligatia de a respecta alt termen. 76/2002. (2) si (5) se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat de persoanele angajate din categoriile prevazute la aceste alineate. (2) Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in conditiile art. .judiciara. 75.11 din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) NOTA ETO: .14 din OUG 226/2008 "Art. (2) din Legea nr.

intreprinderi familiale sau care desfasoara o activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata. proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi create. individual ori impreuna cu alti studenti care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (4) se acorda studentilor care infiinteaza sau dezvolta. din bugetul asigurarilor pentru somaj. intreprinderi individuale.48 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (2) Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate. unitati cooperatiste. creditele se acorda in anul calendaristic urmator cu o dobanda de 25 % din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. intreprinderi mici si mijlocii. inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si.48 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (6) In cazul in care in perioada pentru care a fost acordat creditul intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala. intreprinderi mici si mijlocii. (7) Beneficiarii de credite acordate in conditiile prevazute la alin. 86.I pct.12 din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) Art. (4) catre alte persoane decat cele din categoria mentionata. (2)-(4) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa aiba cel mult 249 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau . . acestia sunt obligati sa achite o suma egala cu diferenta dintre dobanda prevazuta la alin. (5) Creditele prevazute la alin. comunicata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. credite in conditii avantajoase. unitati cooperatiste. credite in conditii avantajoase. 86 (1) Pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii. asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata. prin orice modalitate. precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda. cu dobanda prevazuta la alin.303/2013 al Parlamentului si Consiliului din 17 decembrie 2013. respectiv. intreprinderi familiale.nr. Modificat de art. unitati cooperatiste. un an pentru asigurarea productiei. cu o dobanda de 50 % din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. pentru investitii. pentru o perioada de cel mult 3 ani. (3). din bugetul asigurarilor pentru somaj. precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda. din fonduri externe nerambursabile si din fondurile publice nationale aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj. Modificat de art. asociatii familiale. in conditiile legii. (4) se acorda studentilor care infiinteaza sau dezvolta. "Art. (2) si cea prevazuta la alin. a partilor sociale sau a actiunilor detinute de beneficiarii de credite prevazuti la alin. (3) In judetele in care rata medie anuala a somajului s-a situat peste rata medie anuala a somajului pe tara. (3) si persoanele in varsta de pana la 30 de ani. autorizata sau acreditata. intreprinderi individuale. (4).I pct. unitati cooperatiste. (5) Creditele prevazute la alin. in conditiile legii. 1.(1) Pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii." Completat de art. care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat sau particular. (4) Beneficiaza de credite. (4).I pct. individual sau impreuna cu alti studenti care indeplinesc conditiile prevazute la alin.

(7)." Modificat de art. I. fonduri nerambursabile. Reglementat de art. servicii sau in turism. din Ordonanta urgenta 144/2005 d) personalul incadrat in conditiile prevazute la lit. (8) Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii. (3) Fondurile prevazute la alin. 861 (1) Pentru crearea de noi locuri de munca pentru someri. c) pe cel putin 50 % din numarul locurilor de munca nou-create prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii sau de unitati cooperatiste sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca. proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi create. cu modificarile si completarile ulterioare.20 din Legea 340/2015 Art. respectiv fonduri nerambursabile prevazute la art. c) sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani. Sectiune 3. 76/2002. (1) se acorda pentru infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii. I. 86 si 861 din Legea nr. (2) Fondurile nerambursabile se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate.de serviciu. unitati cooperatiste. asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor in conditii avantajoase. se pot acorda. alin. Reglementat de art. (2)-(4) sa nu fie locurile de munca vacante. (8) Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii. punctul 24. 76/2002. Capitol V.21 din Legea 340/2013 NOTA ETO: In anul 2015 nu se acorda credite. e) locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite in conditiile alin. respectiv fonduri nerambursabile prevazute la art. intreprinderi familiale sau care desfasoara o activitate economica in calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor in conditii avantajoase. litera C modificat de art. art. unitati cooperatiste. c) pe cel putin 60% din numarul locurilor de munca nou-create prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii ori de unitati cooperatiste sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Sectiune 3. respectiv fonduri nerambursabile prevazute la art. punctul 40. din bugetul asigurarilor pentru somaj. din Legea 107/2004 NOTA ETO: In anul 2014 nu se acorda credite. unitati cooperatiste. rezultate in urma incetarii raporturilor de munca a unor angajati in ultimele 12 luni premergatoare incheierii contractului de creditare.21 din Legea 187/2014 NOTA ETO: In anul 2016 nu se acorda credite. b) activitatea de baza sa se realizeze in productie. care isi desfasoara . asociatii familiale. intreprinderi individuale. 86 si 861 din Legea nr. precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate. de la capitolul "Imprumuturi". art. cu modificarile si completarile ulterioare.I pct. Reglementat de art. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. 86 modificat de art.48 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Capitol V. cu modificarile si completarile ulterioare. 86. 86 si 861 din Legea nr.

(1) se acorda intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste.862 completate de art. 861.activitatea in localitati confruntate cu fenomene de saracie si excluziune sociala din cauza nivelului ridicat al somajului. sa incadreze in munca. 86 sau de fonduri nerambursabile acordate in conditiile art.I pct. respectiv de fonduri nerambursabile. (1) Sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea de credite in conditii avantajoase. pe toate locurile de munca nou-create. este asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj si a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei solicitarii creditului. se vor stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. care isi desfasoara activitatea in localitati confruntate cu fenomene de saracie si excluziune sociala din cauza nivelului ridicat al somajului. contributia beneficiarului trebuie sa fie de cel putin 25 % din valoarea proiectului de fezabilitate depus. 862 (1) Pentru acordarea creditelor in conditii avantajoase sau a fondurilor nerambursabile prevazute la art. iar persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice. unitati cooperatiste. 861 au obligatia de a mentine locurile de munca nou-create pentru o perioada minima de 5 ani. Capitol V. "(3) Fondurile prevazute la alin. (3) Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi credite in conditii avantajoase daca cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale. intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale infiintate de someri. (4) Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi fonduri nerambursabile daca cel putin unul dintre membrii . Modificat de art. in mod independent.I pct. (5) Fondurile prevazute la alin. in mod independent. precum si somerilor care au dobandit calitatea de persoane fizice autorizate sa desfasoare." Articolul 862. I.49 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (4) Localitatile in care se vor acorda fondurile prevazute la alin. someri pe care sa ii mentina in activitate cel putin 4 ani. "(2) Creditele in conditii avantajoase si fondurile nerambursabile se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj. (1) se acorda intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste cu conditia ca pe toate locurile de munca nou-create sa incadreze in munca pe perioada nedeterminata someri pe care sa ii mentina in activitate cel putin 4 ani. 87 Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite si cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat se vor stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. pe perioada nedeterminata. precum si cuantumul maxim al acestora. 861. intreprinderi individuale. cu respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis. (5) Fondurile prevazute la alin. in limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. ce pot fi acordate unui beneficiar.29 din OUG 126/2008 (3) Beneficiarii de credite acordate in conditiile art. intreprinderi familiale. art. (1). o activitate economica. o activitate economica. cu conditia ca. respectiv persoana fizica autorizata.I pct. (2) Creditele in conditii avantajoase si fondurile nerambursabile se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj cu respectarea prevederilor Regulamentului privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii si ale Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca. (2) Asociatiile familiale pot primi credite in conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile. precum si sumele ce vor fi alocate fiecarei localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului. pentru finantarea propriului loc de munca. punctul 41. precum si activitati desfasurate de persoane fizice autorizate. din Legea 107/2004 Art." Modificat de art. alineatul (2) modificat de art. (1) se acorda pentru infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii. asociatiilor familiale infiintate de someri.49 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Art. precum si somerilor care au dobandit calitatea de persoane fizice autorizate sa desfasoare. Sectiune 3. proportional cu numarul membrilor acestora.

51 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (2) Obligatia prevazuta la alin. Capitol V. angajatorul este obligat ca." Modificat de art. proportional cu numarul persoanelor angajate sau. respectiv 4 ani de la incadrare. respectiv intreprinzatorul titular al unei intreprinderi individuale si persoana fizica autorizata sunt asigurate in sistemul asigurarilor pentru somaj si au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei solicitarii creditului. . in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care postul devine vacant. in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data disponibilizarii. respectiv de fonduri nerambursabile. intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice pot primi credite. angajatorul este obligat ca. (1) revine angajatorilor si in situatia in care persoanele angajate pe noile locuri de munca create nu provin din randul somerilor. de minimum 24 de luni. respectiv 4 ani. (4) Intreprinderile familiale. I. pentru finantarea propriului loc de munca. respectiv intreprinzatorul titular al unei intreprinderi individuale si persoana fizica autorizata au realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj. sa incadreze alte persoane pe locurile de munca devenite vacante. (2) Intreprinderile familiale pot primi credite in conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile.(1) In cazul in care persoanelor angajate din randul somerilor le inceteaza raporturile de munca anterior implinirii celor 3 ani. sa incadreze someri pe locurile de munca devenite vacante. precum si cuantumul maxim al acestora.I pct. (3) Pe perioada derularii contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului.(1) Sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea de credite in conditii avantajoase.50 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Art. se vor stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. (2) Obligatia prevazuta la alin. angajatorul este obligat ca. (1) revine angajatorilor si in situatia in care persoanele angajate pe noile locuri de munca create nu provin din randul somerilor.asociatiei familiale. respectiv persoana fizica autorizata. 88 (1) In cazul in care persoanele angajate din randul somerilor sunt disponibilizate anterior implinirii celor 3 ani de la incadrare. angajatorul este . sa incadreze someri pe locurile de munca devenite vacante. (4) In cazul in care unul dintre posturile existente la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil devine vacant. in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data incetarii raporturilor de munca. (4) In cazul in care unul dintre posturile existente la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil devine vacant. (3) Pe perioada derularii contractului angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil. a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj. dupa caz. punctul 42. 88. in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data incetarii raporturilor de munca. sa incadreze someri pe locurile de munca devenite vacante. (3) Intreprinderile familiale. 87. . de minimum 24 de luni. Modificat de art. pentru cei care beneficiaza de credite in conditii avantajoase. (1) In cazul in care persoanelor angajate din randul somerilor le inceteaza raporturile de munca anterior implinirii celor 3 ani. 87 modificat de art. iar intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice. "Art. de la incadrare. proportional cu numarul membrilor acestora. din Legea 107/2004 "Art. angajatorul este obligat ca. Sectiune 3. intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice pot primi fonduri nerambursabile daca cel putin unul dintre membrii intreprinderii familiale. daca cel putin unul dintre membrii intreprinderii familiale. ce pot fi acordate unui beneficiar. in conditii avantajoase. art.I pct.

punctul 45. se adauga dobanda aferenta. c). in termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data la care postul devine vacant. proportional cu numarul de luni neocupate. I. inclusiv dobanzile aferente. egal cu cel al locurilor de munca desfiintate sau devenite vacante. art. (3) lit. respectiv cu marimea creditului acordat. 86 alin. angajatorul va suporta o penalitate egala cu o parte din marimea creditului. contractul de creditare se reziliaza. 91 (1) Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru acordarea de credite in conditii avantajoase se face de banci sau de agentii autorizate potrivit legii. 90 modificat de art. Capitol V. angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat. (1) In cazul nerespectarii conditiei prevazute la art. 88 alin. proportionala cu ponderea perioadei in care nu s-a respectat aceasta obligatie in totalul perioadei prevazute pentru mentinerea sau ocuparea locurilor de munca. Sectiune 3. (2) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. in cazul creditelor. (2) Beneficiarii unui fond nerambursabil nu mai au dreptul sa primeasca un nou fond nerambursabil. 862 alin. inclusiv dobanzile aferente. din Legea 107/2004 Art. 90 Angajatorul poate solicita un nou credit daca a achitat integral creditul anterior. care s-a acordat. din Legea 107/2004 Art. la care. (1) si (2). respectiv a fondului nerambursabil. 86 alin. (3) si (4). (1) si (2). punctul 43. (3) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. (2) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 88 modificat de art. 88 alin.51 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Capitol V. punctul 44. angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat. pentru un numar de locuri de munca nou create. pentru fiecare loc de munca creat si neocupat. (2) Banca sau agentia de credite care administreaza fonduri pentru acordarea de credite poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj.I pct. sa incadreze alte persoane pe locurile de munca devenite vacante. 88 alin.obligat ca." Modificat de art. Sectiune 3. art. angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat. iar agentul economic va suporta o penalitate egala cu creditul acordat plus dobanda aferenta. 89 modificat de art. (3) si art. (3) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. (3). (1) Beneficiarii de credite in conditii avantajoase pot solicita din nou credite din bugetul asigurarilor pentru somaj daca au achitat integral creditele in conditii avantajoase obtinute anterior. cu care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca . (7) lit. cu care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca incheie contracte in conditiile prevazute de lege. I. 88 alin. din Legea 107/2004 Art. Capitol V. angajatorul va suporta o penalitate egala cu valoarea fondului nerambursabil. proportional cu numarul de luni neocupate. Sectiune 3. fara a mai avea posibilitatea sa beneficieze de credite in conditiile prezentei legi timp de 3 ani. art. (1) Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru acordarea de credite in conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile se face de banci sau de agentii autorizate potrivit legii. potrivit legii. 89 (1) In cazul nerespectarii conditiei prevazute la art. I. c).

din Legea 107/2004 Art. Capitol V. Sectiune 3. si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0. Capitol V. I. art. Solidaritatii Sociale si Familiei si Bancii Nationale a Romaniei.(1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor. 3.5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.I pct. (2) Banca sau agentia de credite care administreaza fonduri pentru acordarea de credite in conditii avantajoase poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj. I. potrivit legii. 93. Capitol V. din Ordonanta urgenta 144/2005 "Art. din Legea 107/2004 (1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor. beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj. modul de stabilire a garantiilor. organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite. art. de acordare a fondurilor nerambursabile. pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii. pentru o perioada de 6 luni. . pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii.incheie contracte in conditiile prevazute de lege. art. organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Bancii Nationale a Romaniei. I. I. beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 2. 91 modificat de art. 93. Sectiune 3. alin. alin. beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 3 % datorata bugetului asigurarilor pentru somaj. Capitol V. (2) Conditiile de acordare si rambursare a creditelor. art.5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat in conditiile prevazute la alin. Capitol V. 93 (1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor. art.52 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (2) Reducerea contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator. punctul 26. din Legea 107/2004 (3) Taxele si comisioanele pe care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca le datoreaza bancii sau agentiei de credit pentru administrarea fondurilor pentru acordarea de credite in conditii avantajoase se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj. Sectiune 3. (1) modificat de art. punctul 48. . modul de stabilire a garantiilor. (1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor. Sectiune 3. punctul 25. 92 Conditiile de acordare si rambursare a creditelor. beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj." Modificat de art. 92 modificat de art. pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii. punctul 46. pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii. 91 completat de art. 93. respectiv fonduri nerambursabile. (1) modificat de art. Sectiune 3. din bugetul asigurarilor pentru somaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii. (1) din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv. din Ordonanta urgenta 144/2005 Art. punctul 47. I. Facilitati acordate angajatorilor (1) Procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

in vigoare la data incadrarii in munca. si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate. 933. (1) se incheie intre agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala si tanar pe o durata de pana la 3 ani. 934. in conditiile in care. .I pct.53 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Art. pentru fiecare persoana din aceasta categorie. Sectiunea 31 Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala Completat de art. a). dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta. in vederea integrarii pe piata muncii a acestor categorii de persoane.53 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Art. Completat de art. c) plasare in munca la un angajator a carui oferta de loc de munca a fost selectata ca fiind corespunzatoare pregatirii profesionale si altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca. locali si al partenerilor sociali. (2) Contractul de solidaritate prevazut la alin. Completat de art. prevazuti la art. din bugetul asigurarilor pentru somaj. . si constituie un ansamblu de servicii care se acorda in mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare sociala si constau in: a) informare si consiliere profesionala. conform prevederilor legale. beneficiaza lunar. 931 lit. la data incheierii contractului de solidaritate.I pct. d) identificarea de angajatori de insertie. prevazut la art.53 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Art. prevazuti la art. (3) Modelul contractului de solidaritate se aproba prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. . b) mediere a muncii.Activitatile de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala in randul angajatorilor. . se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin intermediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale. c) subventionarea locului de munca. Completat de art. 932. in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca. 5 punctul IV3. vizeaza: a) constientizarea si promovarea prevederilor legii in randul actorilor regionali.(1) Acompaniamentul social personalizat. de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor. denumiti angajatori de insertie. tanarul nu a implinit varsta de 26 de ani.53 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Art. in baza unui contract de solidaritate. b) activitati de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala in randul angajatorilor.I pct. 931.I pct. c) interactiunea directa cu angajatorii care dispun de locuri de munca vacante. b) diseminarea informatiilor privind avantajele incadrarii in munca a acestor categorii de persoane. dar nu mai putin de un an. se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin: a) acompaniament social personalizat.(1) Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala. 5 punctul IV3. .Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala.

a). faliment. 76/2002. anterior datei la care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate. b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj. 935. 936. 80. conform prevederilor legale.III din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) Art. de o suma in cuantum de . "(3) Nu beneficiaza de suma prevazuta la alin.(1) Daca la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tanarul care a fost incadrat in conditiile art. republicata. lichidare ori administrare speciala. pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata.I pct." Completat de art.I pct.I pct.(1) Angajatorii care solicita acordarea masurilor de stimulare prevazute la art. 934. (2) lit.53 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) NOTA ETO: . 80 si art. (1) si (2). Completat de art. 85 si 934 din Legea nr.pana la expirarea duratei contractului de solidaritate. sau care au incheiat conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti. din bugetul asigurarilor pentru somaj.13 din OUG 60/2016 (in vigoare din 2 decembrie 2016) Art. in vigoare la data incetarii raporturilor de munca. (1) se acorda in situatia in care: a) incadrarea in munca se realizeaza in conditiile prevazute de Legea nr. stabilite potrivit prevederilor art. beneficiaza de aceste masuri de stimulare.53 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Art. pentru aceasta persoana. 934 completat de art. b) locul de munca pe care este incadrat tanarul este un loc de munca vacant. in ultimii 2 ani. daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. (2) Suma prevazuta la alin. . 85 alin. atunci beneficiaza lunar. Reglementat de art.Angajatorii care inceteaza raporturile de munca ale tinerilor cu risc de marginalizare sociala. in cuantumul si conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. care a fost comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca teritoriale. conform prevederilor legale. pentru fiecare tanar cu risc de marginalizare pentru care a incetat raportul de munca anterior datei mentionate. pentru acordarea acestei sume. c) angajatorii care la data solicitarii acordarii sumei se afla in situatia de insolventa. 83 alin. sunt obligati sa restituie. care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora. 95. 53/2003. . (1): a) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la acest alineat. inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata. reorganizare judiciara. cu modificarile si completarile ulterioare. in procedura de executare silita. in totalitate. c) sunt indeplinite si alte conditii prevazute de dispozitiile legale. dizolvare. cu modificarile si completarile ulterioare. pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie.

93 alin. anterior datei de expirare a acestuia. avuta in vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care tanarul prevazut la alin. 86 alin.50% din indemnizatia de somaj cuvenita conform legii. din bugetul asigurarilor pentru somaj. 934 si 936 nu se acorda. in conditiile art. (1). 93 alin. 94 Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurarilor pentru somaj. I. 94 abrogat de art. 95 (1) . (2). 934 alin. Completat de art. (2) Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj. inclusiv pe perioada concediului de odihna. Completat de art. (1) Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurarilor pentru somaj. (1) se acorda angajatorului pe perioada mentinerii raporturilor de munca.53 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Art. daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei. Sectiune 3. in conditiile art. (2). precum si acordarea sumelor prevazute la art. pentru fiecare persoana din aceasta categorie. 86 alin. 93 alin. sau cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata. in conditiile art. (1) sunt suspendate.Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca. de suma prevazuta la art. (2) Cel de-al doilea angajator de insertie beneficiaza lunar. punctul 49. (7) lit. (2). 937.(1) Tinerii cu risc de marginalizare sociala. . conform prevederilor legale. numai pentru somerii incadrati peste nivelul de 50 % din locurile de munca nou-create prevazute la art.30 din OUG 126/2008 SECTIUNEA 4 Prevederi finale Art. 861. (3) Modalitatea privind accesul tinerilor cu risc de marginalizare sociala la acompaniamentul social personalizat realizat de agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala. 94 modificat de art. numai pentru somerii incadrati pe alte locuri de munca decat cele nou-create ca urmare a acordarii fondurilor nerambursabile.I pct. pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei. 86.I pct." Completat de art.53 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Art. sumele prevazute la art. din Legea 107/2004 Art. Capitol V. (1) ar fi avut dreptul in conditiile legii. (3) lit. care au incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala un contract de solidaritate si carora. 86 alin. potrivit art. este valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data respectiva. pana la expirarea duratei contractului de solidaritate. dar nu mai mult de 2 ani. (2) Valoarea indicatorului social de referinta.53 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Art. c). beneficiaza de reducere la plata contributiei. beneficiaza de reducere la plata contributiei. se pot incadra la un alt angajator de insertie cu contract individual de munca pe perioada determinata. (1). beneficiaza de reducere la plata contributiei. art. 934 si 936 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.I pct. 938.I pct. pana la expirarea duratei contractului de solidaritate. numai pentru somerii incadrati peste nivelul de 50% din locurile de munca nou-create prevazute la art. potrivit art. c).(1) Sumele prevazute la art. le inceteaza raportul de munca la primul angajator de insertie. 934 si 936 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoana pentru care se acorda aceste sume. (2) Pentru perioada in care raporturile de munca ale persoanei prevazute la alin. . (3) Suma prevazuta la alin. . potrivit art.

precum si prin Legea nr.I pct. (14).7 din Legea 233/2010 "(12) Masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate.I pct. in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(11) completat de art.54 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (13) Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru acordarea a doua sau mai multor masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj. aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. se acorda in limita sumelor aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj cu aceasta destinatie.I pct. pentru persoanele respective. conform prevederilor legale." "(3) Acordarea facilitatilor de natura ajutorului de minimis. incheierea de contracte sau conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca. respectiv a municipiului Bucuresti. prevazute de prezenta lege. 273/2006 privind finantele publice locale. potrivit dispozitiilor legale. elaborate cu respectarea reglementarilor in domeniu. pentru a caror acordare se prevede. Completat de art. 87 alin. incheierea de conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca teritoriale. cu modificarile si completarile ulterioare. (11) Masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.I pct. Completat de art.55 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) . se face in baza schemelor de ajutor de stat ori schemelor de ajutor de minimis." Completat de art. din bugetul asigurarilor pentru somaj. optional. instituite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. cu respectarea prevederilor Legii nr. (3) Acordarea facilitatilor de natura ajutorului de stat sau ajutorului de minimis.I pct. prevazute de prezenta lege. se face in baza schemelor de ajutor de minimis. potrivit dispozitiilor legale. 500/2002 privind finantele publice. prevazuta la alin. Art.54 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (15) In cazul in care suma cuvenita. pot beneficia. prevazute in prezenta lege. Completat de art. este mai mare. 137/2007. elaborate cu respectarea reglementarilor in domeniu. sa o vireze in contul bugetului asigurarilor pentru somaj. incheierea de contracte sau conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca. cu modificarile si completarile ulterioare.I pct. pentru a caror acordare se prevede. diferenta se recupereaza prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene.modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. potrivit prevederilor prezentei legi. (1) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene. se vor acorda in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 500/2002. pentru a caror acordare se prevede." Modificat de art. conform legii. din bugetul asigurarilor pentru somaj. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat.54 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) (14) Sumele cuvenite pentru masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.95 alin. nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice. vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului. potrivit dispozitiilor legale. numai de una din masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazute de lege. in sensul art.54 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) "(2) Masurile de sprijin de natura ajutorului de stat. asa cum sunt ele definite prin Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. se deduc de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat.

promovarii egalitatii de sanse pe piata muncii. c) elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj. (2) Continutul-cadru al bilanturilor de ocupare se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. 99 Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are in domeniul ocuparii fortei de munca urmatoarele atributii: a) urmareste tendintele de pe piata muncii si elaboreaza strategii. CAPITOLUL VI Institutii si responsabilitati in aplicarea prezentei legi SECTIUNEA 1 Institutii si organizatii implicate in realizarea prevederilor prezentei legi Art. conform legii.31 din OUG 126/2008 Art. planurilor si programelor privind forta de munca de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. strategiilor. planuri si programe nationale. b) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. pe baza rapoartelor trimestriale si anuale. b) elaboreaza si avizeaza proiectele de acte normative in domeniul ocuparii. c) ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale. e) prefecturile si autoritatile administratiei publice locale. 98 Institutiile implicate in realizarea prevederilor prezentei legi sunt: a) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. pe judete si la nivel national. in profil de ramura si teritorial. 96 (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca intocmeste la sfarsitul fiecarui an bilanturi de ocupare. Art. f) Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca. executia bugetului asigurarilor pentru somaj si exercita controlul asupra realizarii politicilor. prin care se evidentiaza efectele masurilor de stimulare a ocuparii. f) impreuna cu alte ministere si organe de specialitate realizeaza si actualizeaza . (3) Bilanturile de ocupare. formarea profesionala a somerilor si egalitatea de sanse pe piata muncii. d) deleaga anual atributiile de ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor pentru somaj. prognoze si programe nationale privind ocuparea fortei de munca. 97 Pentru realizarea obiectivelor si masurilor prevazute de prezenta lege Guvernul aproba strategii. Partea a III-a. e) urmareste. d) organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national. formarii profesionale. realizate in perioada respectiva. se publica in primul semestru al anului urmator in Monitorul Oficial al Romaniei.I pct. Art. Articolul 95 alineatele (2) si (3) completate de art.

" Completat de art.I pct. e) confidentialitatea datelor personale ale persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca inregistrate in evidenta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. 100 (1) Realizarea politicilor. Litera h) modificata de art. .I pct.56 din Legea 250/2013 f) transparenta in activitatea desfasurata si in privinta rezultatelor obtinute.Clasificarea ocupatiilor din Romania. e) confidentialitatea datelor personale ale clientilor.32 din OUG 126/2008 Art.I pct. contractul de performanta manageriala cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prezinta Ministerului Muncii. in principal. g) promoveaza programe. cu modificarile si completarile ulterioare. in baza carora se incheie. planurilor si programelor privind ocuparea fortei de munca si formarea profesionala a somerilor se infaptuieste.". c) orientarea activitatii catre nevoile clientilor prin intocmirea planurilor individuale de actiune si promovarea unor servicii rapide si de calitate. Familiei si Egalitatii de Sanse rapoarte trimestriale si anuale privind executarea bugetului asigurarilor pentru somaj si . tinand seama de schimbarile in structura economica si sociala a tarii si de cerintele alinierii la standardele internationale in domeniu. strategiilor. 101.56 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) d) respectarea caracterului concurential al activitatilor de pe piata muncii. "(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea dispozitiilor Legii nr.57 din Legea 250/2013 Art. 101 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prezinta Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale rapoarte trimestriale si anuale privind executarea bugetului asigurarilor pentru somaj si realizarea indicatorilor de performanta stabiliti prin protocol. anual. formarii profesionale si egalitatii de sanse pe piata muncii. propune acorduri si implementeaza proiecte de colaborare internationala in domeniile ocuparii." Modificat de art. prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. prin intocmirea planurilor individuale de actiune si promovarea unor servicii rapide si de calitate. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. "h) stabileste indicatorii de performanta manageriala si nivelul acestora. h) stabileste anual indicatorii de performanta si nivelul acestora. in baza carora se elaboreaza programul anual de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.I pct. b) neutralitatea in posibilele interese divergente dintre angajatori si forta de munca. "Art. Modificat de art. (2) Pentru realizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va respecta: a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate in domeniul ocuparii si formarii profesionale. "c) orientarea activitatii catre nevoile persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si ale angajatorilor care se adreseaza Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. h) adaptabilitatea serviciilor la modificarile din mediul social si economic. g) descentralizarea serviciilor si a procesului de luare a deciziilor.

106 Comisia Nationala de Ocupare are." Modificat de art. denumita in continuare Comisia Nationala de Ocupare. programe si proiecte de acte normative privind ocuparea si formarea profesionala a fortei de munca. trebuie sa asigure cresterea gradului de ocupare a fortei de munca. 101 modificat de art.realizarea indicatorilor de performanta manageriala stabiliti prin contractul anual de performanta manageriala. e) pe baza tendintelor dezvoltarii economice si sociale si a evolutiilor pe piata muncii. in principal. c) asigura armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finantate din fonduri publice sau din alte surse. (1) ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pot propune in cadrul Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca strategii. Art. 107 (1) Comisia Nationala de Ocupare este alcatuita din reprezentanti ai ministerelor. SECTIUNEA 2 Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca Art.I pct.58 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) b) stabileste directiile dezvoltarii resurselor umane la nivel national. 103 (1) Organizatiile sindicale si asociatiile patronale.33 din OUG 126/2008 Art. face propuneri pentru initierea unor masuri proactive de combatere a somajului prin politici fiscale.I pct. in corelatie cu programele de dezvoltare economica si sociala. pe baza cerintelor la nivel national si european. in profil de ramura si teritorial. (2) Organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national vor fi consultate la elaborarea de acte normative care privesc ocuparea fortei de munca. ajustari structurale. reprezentative la nivel national. 104 Prefecturile si autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa monitorizeze e volutiile de pe piata muncii in plan teritorial. (2) In vederea realizarii obiectivelor prevazute la alin. participa in conditiile prevazute de lege la elaborarea si implementarea programelor si masurilor privind piata muncii. d) face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind ocuparea fortei de munca si de imbunatatire a legislatiei in acest domeniu. prin strategiile si politicile elaborate in domeniile pe care le coordoneaza. urmatoarele atributii: a) supune atentiei Guvernului strategii si politici pentru cresterea nivelului si calitatii ocuparii fortei de munca in corelatie cu programele de dezvoltare economica si sociala. Art. reconversie profesionala. Art. Art. 105 Se infiinteaza Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca. "a) supune atentiei Guvernului strategii si politici pentru cresterea nivelului si calitatii ocuparii fortei de munca. sa participe activ la elaborarea si realizarea masurilor de imbunatatire a ocuparii persoanelor neincadrate in munca si sa sprijine activitatea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca." Art. . 102 (1) Ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

familiei." Modificat de art. 111 Incalcarea de catre angajator a obligatiilor prevazute la art. materiala. (3) Componenta Comisiei Nationale de Ocupare va fi stabilita pe baza nominalizarilor din partea ministerelor.111 abrogat de art. "(2) Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare este ministrul muncii.I pct. . 27. familiei. care pot fi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj sau din alte surse de finantare.60 din Legea 250/2013 Art. (3) Componenta Comisiei Nationale de Ocupare va fi stabilita in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre ministrul muncii si solidaritatii sociale.I pct. 26 alin. constand in sustragerea de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. rapoarte si analize privind piata muncii. care vor fi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj. "Art. protectiei sociale si persoanelor varstnice.102 din Legea 187/2012 (in vigoare din 1 februarie 2014) Art. Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si este supus spre aprobare acesteia. Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. (1). (1) si la art.61 din Legea 250/2013 CAPITOLUL VII Raspunderea juridica Art. dupa caz. (4) Secretariatul Comisiei Nationale de Ocupare este asigurat prin Directia generala forta de munca din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. (2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Ocupare va fi elaborat de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si va fi supus spre aprobare acesteia in termen de 90 de zile de la data constituirii si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. 110 Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage. rapoarte si analize privind piata muncii. si se aproba prin decizie a primului- ministru. Familiei. 109 (1) Comisia Nationala de Ocupare este legal constituita la data aprobarii de catre primul ministru a componentei acesteia. constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda." Modificat de art. contraventionala sau penala. protectiei sociale si persoanelor varstnice. .I pct. 108." Modificat de art. la nivel de secretar de stat. si din presedintii organizatiilor sindicale si asociatiilor patronale reprezentative la nivel national. raspunderea disciplinara. Partea I. cu consultarea institutiilor prevazute la alin. 112 Retinerea de catre angajator de la salariati a contributiilor datorate bugetului asigurarilor pentru somaj si nevirarea acestora in termen de 15 . civila. 108 Comisia Nationala de Ocupare poate comanda institutiilor de specialitate studii. (2) Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare este ministrul muncii si solidaritatii sociale. Familiei. (4) Secretariatul Comisiei Nationale de Ocupare este asigurat de directia cu atributii in domeniul ocuparii fortei de munca din cadrul Ministerului Muncii. "Art.59 din Legea 250/2013 (intra in vigoare din 21 octombrie 2013) Art. sindicatelor si patronatelor si se aproba prin ordin al ministrului muncii.Comisia Nationala de Ocupare poate propune elaborarea de catre institutiile de specialitate a unor studii. 109.agentiilor si departamentelor din subordinea Guvernului sau autonome.Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Ocupare este elaborat de Ministerul Muncii. Art. Art.

000 lei. 114 Contraventiile prevazute la art. b) cele prevazute la lit. I. cu amenda de la 25. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat. a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj. Art." Litera j) completata de art.I pct. in termen de 60 de zile calendaristice de la constatare.000 lei.000." Modificat de art. la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale." Completat de art. Capitol VII. d). persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu. sa constituie infractiune: Constituie contraventie urmatoarele fapte: Capitol VII. "a) nerespectarea prevederilor art.I pct. art. a).000 lei la 50. I.I pct. h) necomunicarea datelor si informatiilor. e). g) si i).I pct. Modificat de art. Completat de art. c). 50.000. punctul 50. din Ordonanta urgenta 144/2005 e) nerespectarea prevederilor art. f) nerespectarea prevederilor art.000 lei. altele decat cele prevazute la lit. potrivit legii penale. cu amenda de la 15.62 din Legea 250/2013 i) furnizarea. 10. 113 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cele prevazute la lit. fara acreditarea prevazuta de lege. punctul 27.63 din Legea 250/2013 l) nedepunerea. din Legea 107/2004 "j) neeliberarea de catre angajator. (2) lit.62 din Legea 250/2013 d) neachitarea majorarilor de intarziere si a penalitatilor prevazute la art.I pct. Modificat de art.000.000.000 lei la 50. c) nedepunerea declaratiei prevazute la art. precum si neprezentarea tuturor inscrisurilor si oricaror altor date si documente solicitate de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale. in timpul desfasurarii controlului si in scopul indeplinirii atributiilor prevazute de lege.34 din OUG 126/2008 "k) necomunicarea datelor. 100 alin.000 lei la 25. litera D abrogat de art. 113 modificat de art. g) nerespectarea prevederilor art. f) si h). pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege.102 din Legea 187/2012 (in vigoare din 1 februarie 2014) Art. cu amenda de la 25.I pct. b) cele prevazute la lit. litera B modificat de art. 113. I. d). Capitol VII. (2). k). informatiilor. 41 alin. Capitol VII.62 din Legea 250/2013 b) neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania prevazute la art. 21. 114. a serviciilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca. pentru perioade ulterioare datei de 1 ianuarie 2011. e) si g). art.112 abrogat de art. e). punctul 51.000. 10. (2). din Legea 107/2004 . c). a documentelor prevazute de legislatia in vigoare. art. punctul 52. necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj si stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj. din Legea 107/2004 a) necomunicarea lunara a locurilor de munca vacante prevazute la art. c) nedepunerea lunara a declaratiei prevazute la art. I. 113 completat de art.000. 15. art. b). h) necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru indeplinirea atributiilor sale prevazute de lege. solicitate in scris de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau agentiile pentru ocuparea fortei de munca teritoriale.zile in conturile stabilite potrivit reglementarilor in vigoare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda. pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2011.63 din Legea 250/2013 Art. 31 alin. 113 Constituie contraventie urmatoarele fapte. 21.

" Modificat de art. (1). art. (2) modificat de art. e). 50 alin. dupa caz." Art. "b) cele prevazute la lit. respectiv a municipiului Bucuresti. prin structurile sale teritoriale. I.I pct. 115 Amenzile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice. 50 alin. Inspectiei Muncii.(1) Contraventiile prevazute la art.64 din Legea 250/2013 "c) cea prevazuta la lit. art. a).I pct. 113 lit. e). pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori. art. Familiei. punctul 53. in ceea ce priveste nerespectarea art. jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. asumate de angajatorii care au beneficiat de subventii.' c). alin. 114 modificat de art. e). dupa caz. potrivit legii. punctul 54. din Legea 107/2004 Art. potrivit legii. Inspectiei Muncii. constata contraventia prevazuta la art. din Ordonanta urgenta 144/2005 "Art. 116.000 lei. e). 113 lit. a). au dreptul sa efectueze control. in ceea ce priveste rierespectarea art. I. in conformitate cu prevederile Legii nr. precum si contraventia prevazuta la lit. I. (2) Organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale structurilor sale teritoriale vor constata si vor sanctiona contraventiile prevazute la art. 116. 1161 Controlul respectarii obligatiilor privind incadrarea in munca si mentinerea raporturilor de munca. c). cu modificarile si completarile ulterioare.000 lei. se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene. 1161 completat de art. c). b). f).000 lei la 5. sesizeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea aplicarii sanctiunii prevazute de lege. cu amenda de la 3. precum si contraventia prevazuta la lit. 571/2003. . din Legea 107/2004 (2) Organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale structurilor sale teritoriale vor constata si vor sanctiona contraventiile prevazute la art. 117 Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi constituie venituri la bugetul asigurarilor pentru somaj. f). credite sau fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj.000 de lei.65 din Legea 250/2013 (2) Contravenientul poate achita. (2) Organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale structurilor sale teritoriale vor constata si vor sanctiona contraventiile prevazute la art. (3). Art. (3). f). cu amenda de la 5." Completat de art. f)." Modificat de art. h) si i). . h). precum si contraventia prevazuta la lit. b) cele prevazute la lit.35 din OUG 126/2008 Art. i). cu amenda de la 5. e). de la data comunicarii acestuia. 116 Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. aceasta posibilitate fiind expres mentionata in procesul-verbal. d). Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si de catre alte organe care.I pct. Capitol VII.I pct. (3). 113 se realizeaza de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. . 116 completat de art. Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. i). 93.000 de lei la 10. 113 lit. 114.66 din Legea 250/2013 Art. sanctiunile prevazute de prezenta lege. 113 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cele prevazute la lit. in ceea ce priveste nerespectarea art. "Art. a). precum si de facilitati in temeiul art. h) si j). j) si k). au dreptul sa efectueze control. 50 alin. k) si l). 113 se realizeaza de organele de control ale Ministerului Muncii.000 lei la 10. punctul 28. h) si i). care vor constata si vor aplica. g) si i). 113 lit. Capitol VII.(1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. (3) In situatia in care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si de catre alte organe care. a). c). g).

referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor. (2) Litigiile privind stabilirea si plata indemnizatiei de somaj se solutioneaza in regim de urgenta. cu modificarile ulterioare. Art. Art. Art. 122 (1) Persoanele carora li s-a stabilit ajutor de somaj si a fost suspendat pe perioada acordarii platilor compensatorii. 123 Persoanele fizice sau juridice care pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi au incadrat absolventi in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. (2) Persoanele carora li s-a stabilit ajutorul de somaj si a fost suspendat pe perioada acordarii platilor compensatorii. 124 Persoanele disponibilizate in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. potrivit legii. iar repunerea in plata a acestui drept are loc inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. 162/1997. beneficiaza de aceste masuri in conditiile stabilite de aceasta ordonanta de urgenta. si a sumelor acordate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/1997. CAPITOLUL VIII Dispozitii tranzitorii si finale Art. 118 Dispozitiile prezentei legi. potrivit legii. aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi. iar data repunerii in plata este ulterioara datei intrarii in vigoare a prezentei legi. 120 (1) Persoanele care solicita dreptul la ajutor de somaj. potrivit normelor procedurale prevazute pentru conflictele de drepturi. beneficiaza de indemnizatie de somaj stabilita in conditiile acestei legi. chiar daca prin lege speciala se prevede altfel. 119 (1) Litigiile rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei legi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant. aprobata cu modificari prin Legea nr. cu modificarile ulterioare. 121 Plata ajutoarelor de somaj acordate potrivit Legii nr. (2) In aceleasi conditii beneficiaza persoanele prevazute la alin. se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Art. 1/1991 republicata. potrivit legii. 35/1997. pe durata si in conditiile stabilite de Legea nr. se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj. (1) de drepturile care le-au fost suspendate inainte de data intararii in vigoare a prezentei legi si care au fost repuse in plata dupa aceasta data. Art. aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca . ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin inainte de data intarii in vigoare a prezentei legi beneficiaza de acest drept in cuantumul. beneficiaza de ajutorul de somaj stabilit. 1/1991 republicata. Art.

126 Cererile pentru acordarea indemnizatiei de somaj. . in functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat an/an anterior. (3) Valoarea indicatorului social de referinta se modifica prin hotarare a Guvernului. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 127 modificat de art. 257 din 14 septembrie 1994. b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr." Art.I pct. cu exceptia celor prevazute la art. precum si toate actele procedurale in legatura cu stabilirea acestui drept sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.(1) Indemnizatia de somaj si celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege. cu modificarile si completarile ulterioare. 72-75 si art. . nr. in cadrul unor etape prevazute in programe de restructurare aprobate sau contracte de vanzare-cumparare incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi. 151 din 11 iulie 1997.127. in functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat an/an anterior. Partea I. 127 Indemnizatia de somaj si celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege se recalculeaza ori de cate ori se modifica salariul minim brut pe tara. 72-75 si 80. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.(1) Indemnizatia de somaj se reactualizeaza ori de cate ori se modifica salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. (2) Valoarea indicatorului social de referinta se poate modifica prin hotarare a Guvernului. cu modificarile si completarile ulterioare. Indemnizatia de somaj si celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege se reactualizeaza ori de cate ori se modifica salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.I pct. din Ordonanta urgenta 144/2005 "Art. 162/1997. 125 Indemnizatia de somaj se plateste titularului ori mandatarului acestuia stabilit prin procura speciala.vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective. precum si criterii de acreditare a furnizorilor de servicii prevazute la art. 130 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: a) Legea nr. 127. Capitol VIII. care vor fi aprobate prin hotarari ale Guvernului. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. nr. se reactualizeaza ori de cate ori se modifica valoarea indicatorului social de referinta. . (2) Drepturile stabilite prin prezenta lege. Articolul 127. 55 si 56. beneficiaza de indemnizatie de somaj in conditiile prevazute de prezenta lege.8 din OUG 108/2010 Art. Art. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala. Partea I. cu exceptia celor prevazute la alin. dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi.36 din OUG 126/2008 Art. va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia. art. (1). Art. 127 modificat de art. 35/1997 privind m asurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant. in baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. 129 In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. Art. punctul 29. Art. I. Partea I. 128 Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 martie 2002. 80 se reactualizeaza ori de cate ori se modifica valoarea indicatorului social de referinta. aprobata cu modificari prin Legea nr. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. art. modificat de art.

desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare. 209 din 27 august 1997. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant. recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor. 307/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj. cu respectarea prevederilor art. 16 ianuarie 2002. 36 din 20 februarie 1996. Partea I. 74 alin. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. nr. nr. f) Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. Nr. 456/1997 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. (1) din Constitutia Romaniei. 288/1991 privind calificarea. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor si a Normelor de infiintare. nr. cu respectarea prevederilor art. 76. Partea I. 435/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea. c) Hotararea Guvernului nr. 324 din 23 noiembrie 1994. nr. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 decembrie 2001. (1) din Constitutia Romaniei.Partea I. p. nr. recalificare. organizare si functionare a centrelor de calificare. g) orice alte dispozitii contrare prezentei legi. 54 din 15 martie 1996. 74 alin. e) Hotararea Guvernului nr. DORU IOAN TARACILA Bucuresti. Partea I. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 decembrie 2001. 288 din 24 octombrie 1997. recalificare si perfectionare a somerilor. . Partea I.PRESEDINTELE SENATULUI. d) Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr.