You are on page 1of 3

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI NGHÓA VIEÄT NAM

ÑOÄC LAÄP- TÖÏ DO- HAÏNH PHUÙC
-----0-----
HÔÏP ÑOÀNG GIAO KHOAÙN SÔN NÖÔÙC
Teân coâng trình: TÖÔØNG RAØO DINH ÑOÄC LAÄP
Ñòa ñieåm : Ñöôøng Nam Kyø Khôûi Nghóa , Q.1, TP.HCM
Haïng muïc: Sôn Nöôùc
Hoâm nay, ngaøy thaùng naêm 2010, ñaïi dieän hai beân goàm coù:

- BEÂN A:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………..
- BEÂN B:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Sau khi baøn baïc thaûo luaän, hai beân A, B ñoàng yù kyù keát vaø thöïc hieän hôïp
ñoàng giao khoaùn
vôùi caùc ñieàu khoaûn sau:
ÑIEÀU 1: NOÄI DUNG HÔÏP ÑOÀNG
Beân A thuaän giao vaø beân B ñoàng yù nhaän thi coâng, hoaøn thaønh, daëm vaù
vaø söûa chöõa moïi sai soùt cho toaøn boä haïng muïc: sôn nöôùc töôøng raøo cho
coâng trình Dinh Ñoäc Laäp. Chi tieát coâng vieäc theo baûng khoái löôïng baùo giaù
moâ taû chi tieát
â Beân nhaän thöïc hieän haïng muïc treân ñaây theo ñuùng hoà sô thieát keá kyõ
thuaät ñöôïc Chuû ñaàu tö, Beân A chaáp nhaän.
ÑIEÀU2: THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN HÔÏP ÑOÀNG
Ngaøy khôûi coâng: ngay sau khi kyù hôïp ñoàng
Ngaøy hoaøn thaønh: Theo tieán ñoä coâng tröôøng
Neáu beân B treã haïn moác thôøi gian quaù 03 ngaøy thì beân A coù quyeàn caét
bôùt khoái löôïng giao cho ñôn vò khaùc vaø tröø toaøn boä chi phí naøy vaø tröø
theâm 10% cho chi phí quaûn lyù beân A.

Neáu beân B töï yù ngöng thi coâng quaù 03 ngaøy lieän tuïc maø khoâng do loãi
cuûa beân A vaø/ hoaëc caùc beân lieân quan trong hôïp ñoàng chính cuûa beân A, thì
beân A coù quyeàn chaám döùt hôïp ñoàng vôùi beân B vaø khoâng thanh toaùn baát
cöù chi phí naøo maø beân B ñaõ boû vaøo ñeå thi coâng coâng trình.
ÑIEÀU 3: ÑÔN GIAÙ GIAO KHOAÙN
5.1/ Ñôn giaù giao thaàu cho Beân B thi coâng nhaân coâng:
-Ñoaïn töôøng raøo töø Coång chính Dinh Ñoäc Laäp ñeùân Nguyeãn Du : Ñôn
giaù 14.000/1m2 (goàm maët trong & maët ngoaøi).
-Ñoaïn töôøng raøo töø coång 106 Nguyeãn Du ñeán ñöôøng Huyeàn Traân Coâng
Chuùa : Ñôn giaù 10.000/1m2 (maët ngoaøi töôøng raøo).
-Ñoaïn töôøng raøo töø ñöôøng Nguyeãn Du : Ñôn giaù 14.000/1m2 (maët trong
töôøng raøo).
1

khoái löôïng coâng vieäc mình thöïc hieän.Sôn phuû lôùp 1: töông öùng 15% .Thi coâng vaø hoaøn thaønh coâng trình theo ñuùng tieán ñoä thoûa thuaän. chaát löôïng coâng trình vaø ñaûm baûo uy tín cuûa Beân A. . 2 .Chòu traùch nhieäm veà chaát löôïng.000/1m2 (mặt ngoài tường rào). .Sôn phuû lôùp 2: töông öùng 15% .Hoã trôï beân B trong vieäc toå chöùc nghieäm thu vaø baøn giao coâng trình cho Chuû ñaàu tö . Khoái löôïng nghieäm thu naøy ñöôïc hieåu laø khoái löôïng thaønh phaåm ñöôïc nghieäm thu taïi coâng tröôøng. ÑIEÀU 4: PHÖÔNG THÖÙC VAØ ÑIEÀU KIEÄN THANH TOAÙN Thanh toaùn tuaàn : Beân B ñöôïc thanh toaùn 80% cuûa Gía trò khoái löôïng coâng vieäc hoaøn thaønh ñöôïc Ban chæ huy coâng trình Beân A nghieäm thu. Cô sôû ñeå ñònh giaù cho caùc coâng taùc phaùt sinh laø ñôn giaù neâu treân ñaõ ñöôïc hai beân thoáng nhaát. quy phaïm.Söûa chöõa daëm vaù hoaøn thieän ñöôïc Beân A vaø Chuû ñaàu tö nghieäm thu: töông öùng 20%) . phöông aùn vaø bieän phaùp thi coâng. Gía trò phaùt sinh chæ coù hieäu löïc khi beân A chaáp thuaän vaø vôùi ñieàu kieän Chuû ñaàu tö chaáp thuaän phaùt sinh töông öùng cho beân A. tieán ñoä.Thöïc hieän ñaày ñuû caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng .Sôn 1 lôùp loùt: töông öùng 15% . Traùch nhieäm cuûa Beân B: . -Đoạn tường rào từ cổng 106 Nguyễn Du đến đầu Nam Kỳ Khởi Nghĩa : Đơn giá 6.Thanh toaùn vaø quyeát toaùn cho Beân B theo ñuùng ñieàu 7 . .Luoân luoân phaûi tuaân theo caùc chæ thò cuûa Ñaïi dieän Beân A. Moïi tröôøng hôïp can thay ñoåi vaø boå sung thieát keá phaûi thoâng baùo cho beân A vaø phaûi ñöôïc söï ñoàng yù tröôùc baèng vaên baûn cuûa beân A va Chuû ñaàu tö. ÑIEÀU 5: TRAÙCH NHIEÄM CUÛA HAI BEÂN Traùch nhieäm cuûa Beân A: . quy trình. Neáu beân B ñeå cho beân A bi thieät haïi do ñieàu naøy thì beân B cuõng chòu hoaøn toaøn thieät haïi gioáng nhö beân a.Ñöôïc quyeàn chaám döùt hôïp ñoàng khi beân B vi phaïm caùc ñieàu kieän cuûa hôïp ñoàng hoaëc beân B khoâng kòp ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu cuûa Beân A baèng caùc vaên baûn trong suoát quaù trình thi coâng nhaèm ñaûm baûo ATLÑ.Sau khi beân A coù giaáy xaùc nhaän hoaøn thaønh do Chuû ñaàu tö caáp vaø sau khi ñaõ tröø caùc khoaûn taïm öùng vaø thanh toaùn tröôùc ñoù seõ thanh toaùn heát . ñieàu kieän kyõ thuaät vaø baûn veõ trong hôïp ñoàng chính.Hoã trôï beân A trong vieäc toå chöùc nghieäm thu vaø baøn giao coâng trình cho Chuû ñaàu tö. neáu coâng vieäc ñoù khoâng coù ñôn giaù neâu treân thì hai beân seõ thoûa thuaän moät ñôn giaù khaùc döïc treân ñôn giaù ñöôïc hai beân chaáp thuaän.Coù traùch nhieäm ñaûm baûo cho Beân A khoâng bò vi phaïm baát cöù ñieàu khoaûn cuõng nhö baát cöù vaán ñeà gì ñöôïc ñeà caäp ñeán trong hôïp ñoàng chính maø lieân quan hay naûy sinh töø vieäc Beân B thöïc hieän hôïp ñoàng naøy. Gía trò hôïp ñoàng ñöôïc tính toaùn theo khoái löôïng thöïc teá thi coâng ñöôïc nghieäm thu vaø ñöôïc ño ñaïc laïi taïi hieän tröôøng.Baû mastic 2 lôùp vaø xaû nhaùm: töông öùng 35% . . xaùc nhaän khoái löôïng (Gía trò khoái löôïng coâng vieäc hoaøn thaønh ñöôïc Beân A ñaùnh giaù theo tyû leä % nhö sau: .

ø tai naïn vaø traû moïi chi phí lieân quan. ÑAÏI DIEÄN BEÂN A ÑAÏI DIEÄN BEÂN B 3 . nhöõng ngöôøi xung quanh ñoái vôùi moïi thieät haïi . . Baûo ñaûm söï an toaøn cho coâng nhaân. Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laäp thaønh 02 baûn coù giaù trò nhö nhau. moãi beân giöõ 02 baûn. Hôïp ñoàng naøy coù hieäu löïc töø ngayø kyù hôïp ñoàng.