2017

Fundera
Jag funderar på
att starta företag.
Vad ska jag tänka på?

Starta
Jag har bestämt mig
för att starta företag.
Hur gör jag?

Starta
Driva
Jag driver företag.
Hur gör jag det
på bästa sätt?

företag
Utveckla
Jag vill utveckla mitt
företag. Hur kan jag
gå vidare?

Avveckla
Jag ska avveckla
Information och vägledning mitt företag.
Hur går det till?
från myndigheterna
Vill du starta ett företag?
Den här broschyren ger dig en överblick över vad du behöver
veta och göra för att starta och driva ett företag.

Vi presenterar informationen i faser som många företagare
går igenom: fundera, starta, driva, utveckla och avveckla. Vår
indelning ger dig en bild av hur livet som företagare kan se ut.

Broschyren är en av flera produkter från oss myndigheter där vi
samlar information och service för att göra det enklare för dig.

Missa inte webbplatsen verksamt.se. Där hittar du mer
information från flera myndigheter på ett ställe. Du kan även
använda dig av e-tjänsterna på verksamt.se för att registrera/
avregistrera ditt företag eller bolagsnamn.

Lycka till med livet som företagare!
Innehåll

Fundera 4 Driva 14
Affärsidé............................................................................................................................4 Bokför företagets transaktioner........................................................ 14
Starta företag samtidigt som du är anställd..............................4 Behöver du kassaregister?........................................................................ 14
Starta företag när du är arbetssökande.........................................4 Gör avdrag i verksamheten....................................................................... 14
Starta företag när du studerar..................................................................5 Betala skatt på det företaget tjänar............................................... 15
Unga företagare........................................................................................................5 Ta ut ersättning eller lön.............................................................................. 15
Hobby eller företag?.............................................................................................5 Gör utdelningar och få återbäring...................................................... 16
Så här fungerar moms..................................................................................... 16
Gör bokslut och deklarera .......................................................................... 16
Starta 6
Skicka in deklarationen och pengarna i tid............................... 17
Skapa en affärsplan...............................................................................................6 Skicka in årsredovisning .............................................................................. 17
Finansiera starten..................................................................................................6 Anställ personal.................................................................................................... 17
Ta reda på om du behöver tillstånd......................................................7 Anlita en annan företagare ..................................................................... 18
Välj företagsform....................................................................................................7 Viktiga datum för företagare ................................................................ 18
Skydda företagets namn............................................................................. 10 Handla med utlandet....................................................................................... 19
Skydda ditt varumärke................................................................................... 10 Om du blir sjuk eller får barn..................................................................... 21
Registrera ditt företag med e-legitimation............................ 10
Välj rätt SNI-kod.................................................................................................... 11
Hållbart företagande....................................................................................... 12 Utveckla 23
Företag på landsbygden.............................................................................. 12 Nå nya marknader............................................................................................... 23
Kom igång med marknadsföring.......................................................... 12 Finansiera tillväxt............................................................................................... 23
Ta hand om alla värden.................................................................................. 12 Hitta investerare.................................................................................................. 23
Hitta lokal..................................................................................................................... 13 Leda ett växande företag.......................................................................... 23
Försäkra dig och ditt företag.................................................................. 13
Allmän pension och tjänstepension................................................ 13
Avveckla 24
Driva företaget vidare efter 65............................................................ 24
Sälja företaget........................................................................................................ 24
Generationsskifte............................................................................................... 24
Konkurs........................................................................................................................... 24

Här finns mer hjälp att få 25

Ordlista:
Fundera
Funderar du på att starta företag? företag du arbetar för och du får heller inte
Då ska du ha en idé som du kan göra något som innebär att du är illojal mot
tjäna pengar på. Att formulera en din arbetsgivare. I vissa fall reglerar ditt
affärsidé är det första steget mot att anställningsavtal vilka möjligheter du har
att driva företag vid sidan av anställningen.
uppfylla drömmen att bli företagare.
Det bästa är att du pratar med din arbets­
givare inför företagsstarten.
Affärsidé Dina sammanlagda inkomster, från
anställningen och från det egna företaget,
Företagets affärsidé handlar om vad du ska
påverkar hur mycket du ska betala i skatt.
sälja, hur du ska göra det och till vem du
Är det en enskild näringsverksamhet du
vänder dig. Affärsidén ska också lyfta fram
driver ska du ansöka om FA-skatt.
företagets styrka och unika kompetens.
Att formulera en affärsidé är ett viktigt
steg när du vill bli företagare. Man brukar Starta företag när
säga att affärsidén är grunden som företaget du är arbetssökande
vilar på. Med en genomtänkt affärsidé ökar Arbetsförmedlingen erbjuder stöd till
dina möjligheter att lyckas. Frågor som din arbetssökande som har en affärsidé och vill
affärsidé ska svara på är: starta eget. En förutsättning är att du är
›› Vad är företagets syfte? arbetslös och inskriven på Arbetsförmed­
›› Finns det ett behov av min produkt lingen. Genom Arbetsförmedlingen kan du
eller tjänst? bland annat få din affärsidé prövad och en
›› Vilken är målgruppen och hur kan jag nå den? utbildning i hur man startar företag.
›› Är min affärsidé unik? Om inte,
Arbetsförmedlingen har möjligheter
vad utmärker min affärsidé i förhållande att ge ekonomiskt stöd genom det arbets­
till konkurrenterna? marknadspolitiska programmet stöd till
›› Hur får jag in pengar till företaget?
start av näringsverksamhet. Programmet
innebär att du får ekonomisk hjälp i form
När du väl har hittat din affärsidé är det bra av aktivitetsstöd eller etableringsersättning
att formulera den enkelt och kortfattat. Det under högst sex månader medan du arbetar
räcker med några meningar. med att få igång ditt företag.
Det är Arbetsförmedlingen som avgör
om du ska få ekonomiskt stöd. En utomstå­
Behöver du inspiration? ende konsult hjälper till att bedöma affärsi­
På verksamt.se möter du företagare dén. Den ska bedömas ge en tillfredsstäl­
från olika branscher som berättar om sina lande lönsamhet och varaktig försörjning.
affärsidéer och erfarenheter. Arbetsförmedlingen väger också in dina
förutsättningar att driva eget. Du kan ha
börjat arbetet med att starta ett företag men
Starta företag samtidigt får i princip inte ha haft några intäkter.
som du är anställd Du får till exempel inte ha tagit ett banklån
Du kan kombinera en anställning med att eller skickat en faktura till en kund.
driva eget företag. Men du får inte arbeta Det ekonomiska stödet består av aktivi­
med något som konkurrerar med det tetsstöd eller etableringsersättning. Aktivi­

4 Starta företag
tetsstödet motsvarar din ersättning som du Unga företagare
haft från arbetslöshetskassan. Annars gäller Som regel måste du ha fyllt 18 år för att få
en lägre ersättning som Försäkringskassan starta ett företag. Du som fyllt 16 men inte
beslutar om. Nyanlända som har en etable­ 18 år måste ha samtycke från förmyndare
ringsplan får etableringsersättning. Även och överförmyndare för att driva företag.
du som inte har rätt till ersättning enligt Förmyndare är oftast dina föräldrar. Över­
arbetslöshetsförsäkringen kan få stödet, förmyndare finns i varje kommun. Du och
men då med lägre ersättning. Det är skatte­ dina föräldrar ansöker om samtycke från
pliktigt och räknas som inkomst när du till överförmyndaren på en särskild blankett
exempel ska räkna ut pensionen. För att få som du får från din kommun.
aktivitetsstöd ska du
›› vara arbetslös eller riskera att bli det
Hobby eller företag?
›› vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
Ett sätt att starta är att förvandla din hobby
På orter inom det regionalpolitiska stöd­ till ett företag. För det krävs att du bedriver
området kan även du som har en anställ­ verksamheten självständigt, varaktigt och
ning få stöd till att starta eget företag. Sär­ med vinstsyfte.
skilt stöd vid start av näringsverksamhet Du som säljer egna varor anses alltid
riktar sig till personer som vill starta eget vara självständig. Du som utför uppdrag
företag och som har en funktionsnedsätt­ åt andra ska själv besluta hur uppdragen
ning som medför nedsatt arbetsförmåga. ska utföras för att du ska vara självständig.
Stödet ska användas till investeringar med Din verksamhet ska bedrivas regelbundet
mera. Hur stort det är kan Arbetsförmed­ och varaktigt, alltså under en längre tid.
lingen berätta. Syftet med verksamheten ska vara att den
går med vinst. Du ska kunna visa att ditt
företag beräknas ge ett ekonomiskt över­
Starta företag när du studerar skott på sikt.
Du kan mycket väl starta företag samtidigt Uppfyller din verksamhet de tre kraven
som du studerar. Tänk bara på att både ses den som en näringsverksamhet och inte
studie­lånet och studiebidraget blir lägre en hobby. Då kan det vara dags att ansöka
om du tjänar mer före skatt än ett bestämt om F-skatt hos Skatteverket och påbörja
belopp. livet som företagare.
Hur mycket du kan tjäna per halvår be­
ror på hur många veckor du får studieme­
del. Kontakta Centrala studiestödsnämn­
den, CSN, för mer information.

– Ska man våga hoppa, lämna en trygg anställning och fast
lön? Vi kände att vi inte kunde släppa idén, den var lite för
bra, säger Diana Solarz Selguson, en av grundarna av
Reddville.se.
– För mig var frihet en stor drivkraft, att få göra som jag vill och
köra järnet, att inte bli bromsad av beslutsprocesser på vägen.
– När vi väl bestämde oss för att gå vidare med idén hade vi
sex månaders uppsägningstid, så vi hann jobba på väldigt
mycket och fick in vår första kund innan vi slutade. Det var
väldigt skönt.
– Ett råd är att hitta skarpa människor som kan fixa det som
ni själva inte klarar av, att ta hjälp helt enkelt.

Foto: Thomas Henrikson

Starta företag 5
Starta
Oavsett vad du ska syssla med vinner Affärsplanen behöver du inte minst för dig
du mycket på att planera din företags- själv. Först när du vet vad du vill göra i ditt
start och vara väl förberedd. Ett sätt företag och hur det ska gå till kan du på ett
att börja är att beskriva din affärsidé övertygande sätt få andra att lyssna och bli
intresserade.
i en affärsplan.

Finansiera starten
Skapa en affärsplan
Affärsplanen är ett verktyg som hjälper dig Om du behöver pengar när du startar före­
att planera din företagsstart. I affärsplanen tag kan banklån vara ett alternativ. För
beskriver du hur du ska genom­föra din att bevilja ett lån vill långivaren gärna att
affärsidé så att du får tydliga mål för din företaget har god försäljning och en vinst.
verksamhet. Beskriv Som nystartad har du inte det. Då är det
vanligt att banken vill att du ska lämna
›› vilken vara eller tjänst du vill sälja
privata säkerheter eller skaffa en borgens­
›› vem som ska köpa varan eller tjänsten man för lånet.
›› hur marknaden ser ut
›› fördelar och nackdelar jämfört med Samlad information om finansiering från
konkurrenterna. offentliga aktörer, för dig som vill utveckla
ditt företag.
En affärsplan ska vara lätt att förstå. Den
ska innehålla fakta men också väcka ett in­ verksamt.se/offentlig-finansiering
tresse. Tänk på att leverantörer och kunder
Hur mycket du får låna beror på den upp­
kan vilja se din affärsplan.
skattade risken i din affärsidé. Den avgör
En del av affärsplanen är att upprätta tre
också hur stora säkerheter du måste lämna.
budgetar – startbudget, resultatbudget
Tänk på att räkna med ränta och amor­
och likviditetsbudget.
tering på lånen i din budget, så att du får
en god helhetsbild av vilka kostnader och
Din utgifter företaget har.
affärsidé Du kan också vända dig till Almi för att
Planera din start steg för steg. få lån eller annan finansiering. Almi ägs av
Gör en budget, fördjupa och testa staten och har inte lika höga krav på säker­
din affärsidé med hjälp av e-tjänsten heter som bankerna. Förutsättningen är att
Skapa en affärsplan på verksamt.se. din affärsidé är bra.

Planera Gör en Välj Registrera
starten affärsplan företagsform företaget

6 Starta företag
Ta reda på om du behöver tillstånd men det kan ändå vara klokt att ha en kun­
När du ska starta ett företag är det viktigt nig ekonomisk råd­givare.
att du tar reda på om verksamheten kräver Om du driver ditt företag som enskild
tillstånd, registrering eller annan anmälan näringsverksamhet kan du ha anställda.
till någon myndighet. Det kan gälla sär­ Men du kan inte anställa din make eller
skilda krav på maka. Om ni båda arbetar i företaget får ni i
stället dela vinsten mellan er. Samma regler
›› dig som ska driva verksamheten
gäller för sambor med gemensamma barn.
›› lokalen Ditt personnummer blir företagets
›› verksamheten i sig. identitetsbeteckning. Du kan, men behö­
Tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan ver normalt inte, registrera företaget hos
vara lokala, regionala eller rikstäckande. Bolagsverket. Om du gör det har företags­
Exempel på lokala och regionala myn­ namnet skydd i det län där du är registre­
digheter är kommuner, länsstyrelser och rad. Förutom namnskyddet kan det finnas
polismyndigheter. Exempel på rikstäck­ fler anledningar att registrera företaget hos
ande myndigheter är Datainspektionen, Bolagsverket. Det kan till exempel vara
Livsmedelsverket och Jordbruksverket. nödvändigt att ha ett registrerat företag om
du tänkt delta i offentliga upphandlingar,
eller om företaget behöver tillstånd för att
driva en viss verksamhet.

Handelsbolag
Använd verktyget Hitta tillstånd på
verksamt.se. Sök efter din verk­samhet så Vill du driva företag tillsammans med
får du förslag på tillstånd. Vissa tillstånd kan någon annan kan ni bilda ett handelsbolag.
du ansöka om elektroniskt på verksamt.se. Ni måste vara minst två ägare till företa­
get, så kallade bolagsmän. Ni räknas inte
som anställda men handelsbolaget kan ha
Välj företagsform anställd personal.
När du väljer företagsform är det viktigt att Ett handelsbolag måste alltid registreras
du tar hänsyn till företagsformens egenska­ hos Bolagsverket. Företaget får genom
per och funderar över vad som passar dig regi­streringen sitt organisationsnummer
och din situation bäst. Här får du en över­ och företagsnamn. Ett handelsbolags namn
sikt över de vanligaste företagsformerna. är skyddat i det län där företaget är registre­
rat. Innan registreringen hos Bolagsverket
Enskild näringsverksamhet ska ni som bolagsmän avtala om att driva
En enskild näringsverksamhet innebär att ett handelsbolag. Gör det skriftligt så att ni
du som privatperson driver och ansvarar för kommer ihåg hur ni till exempel har beslu­
företaget. Du är själv personligt ansvarig tat om arbetsfördelning, hur en vinst eller
för att avtalen hålls och skulderna betalas, förlust ska fördelas och vad som händer om
men du måste ha företagets ekonomi skild en bolagsman vill lämna handelsbolaget.
från din privata ekonomi. Det finns inget Ett sådant avtal kallas för bolagsavtal.
krav på startkapital i en enskild näringsverk­ Det finns inget krav på startkapital i
samhet. I de allra flesta fall finns inget krav ett handelsbolag. Ni bestämmer själva
på att en revisor granskar verksamheten, hur mycket ni vill sätta in i företaget.

Försäkra Nu är ditt
Skydda Skaffa lokal,
din idé sök tillstånd
dig och företag
företaget
igång!

Starta företag 7
Start­kapitalet ska inte registreras någon­ så kallad stiftelseurkund. Stiftelseurkunden
stans. ska innehålla ett förslag till bolagsordning.
Som bolagsmän företräder ni handels­ Du som startar aktiebolaget tecknar dig för
bolaget och har gemensamt inflytande. aktierna i företaget. Det gör du genom att
Ni är personligt och solidariskt ansvariga ange hur många aktier du ska teckna i stif­
för att handelsbolagets avtal hålls och att telseurkunden. I och med registreringen hos
företagets skulder betalas. Du kan alltså Bolagsverket får aktie­bolaget sitt organisa­
bli tvungen att ensam betala handelsbola­ tionsnummer. Ett aktiebolag får skydd för
gets skulder ur din privata plånbok. Sedan sitt namn i hela landet.
får du i din tur kräva handelsbolaget eller
de övriga bolagsmännen på deras del av Ekonomisk förening
skulden. En ekonomisk förening bildas av minst tre
Om någon av bolagsmännen är ett medlemmar. Meningen är att medlemmar­
företag (en juridisk person) av viss storlek na ska ha ekonomisk nytta av föreningens
måste handelsbolaget ha en godkänd eller verksamhet, exempelvis genom att produ­
auktoriserad revisor. Även om det inte finns cera eller handla med varor eller tjänster.
några krav på en revisor kan det vara klokt Varje medlem har som regel en röst vid
att ha en kunnig ekonomisk rådgivare. föreningens stämmor. Man brukar säga att
föreningar bygger på demokrati, engage­
Kommanditbolag mang och ansvarstagande.
Det som gäller för handelsbolag gäller Varje medlem betalar en insats och van­
också för kommanditbolag, med några få ligtvis en årlig medlemsavgift. Föreningen
undantag. Kommanditbolag består av två bestämmer själv hur stor insatsen ska vara.
olika typer av bolagsmän: komplementä­ Medlemmarna är inte personligt ansvariga
rer och kommanditdelägare. En komple­ för föreningens skulder och andra åtagan­
mentär är helt ansvarig för företagets alla den utöver insatsen. Däremot kan de som
skulder. En kommanditdelägare ansvarar sitter i styrelsen bli personligt ansvariga
endast för den kapitalinsats som gjorts om de missköter sitt uppdrag.
i företaget. Insatsen ska registreras hos En ekonomisk förening ska registreras
Bolagsverket. hos Bolagsverket innan ni kan starta er
verksamhet. Medlemmar i föreningen
Aktiebolag startar föreningen och skriver föreningens
När du startar ett aktiebolag behövs minst stadgar. I och med registreringen hos
50 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapi­ Bolags­verket får den ekonomiska före­
talet kan bestå av pengar eller av egen­ ningen sitt organisationsnummer. En eko­
dom som företaget har nytta av, så kallad nomisk förening får skydd för sitt namn i
apportegendom. När du äger aktier i ett hela landet. En ekonomisk förening måste
aktiebolag riskerar du att förlora det insatta ha en revisor. I mindre ekonomiska fören­
kapitalet om aktiebolaget går i konkurs. ingar behöver revisorn inte vara godkänd
Aktieägarna är inte personligt ansvariga eller auktoriserad. Det räcker med att han
för företagets skulder och andra åtaganden. eller hon är kunnig för sitt uppdrag.
Däremot kan de som sitter i styrelsen bli
personligt ansvariga om de missköter sitt Samfällighetsförening
uppdrag. Ett aktiebolag ska ha en styrelse Lantmäteriet är den myndighet som bildar
med en eller flera ledamöter. Om styrelsen samfällighetsföreningar. För att en fast­
har färre än tre ledamöter ska det finnas ighet ska kunna fungera behövs ibland
minst en suppleant. tillgång till anläggningar utanför den egna
Små aktiebolag kan välja om bolaget fastighetens gränser, till exempel vägar,
vill ha revisor eller inte. Alla aktiebolag ska garage, olika typer av anläggningar som
lämna en årsredovisning till Bolagsverket. vatten och avlopp m.m. Uppgifter om
Läs mer på Bolagsverkets webbplats. samfällighetsföreningar finns i Samfäl­
Du ska registrera aktiebolaget hos lighetsföreningsregistret (SFR) som förs av
Bolags­verket. Före registreringen ska du Lantmäteriet.
skriftligt besluta om att starta företaget i en

8 Starta företag
Mer information om företagsformer
hittar du på verksamt.se
Välj företagsform
Enskild närings-
verksamhet Handelsbolag Kommanditbolag Aktiebolag Ekonomisk förening

Juridisk person Nej Ja Ja Ja Ja

Antal ägare Endast 1 person Minst 2 personer Minst 2 personer Minst 1 person Minst 3 personer
eller företag eller företag eller företag eller företag

Ägarnas ansvar Näringsidkaren ansva- Bolaget kan ingå avtal. Bolaget kan ingå avtal. Bolaget kan ingå Föreningen kan ingå
rar personligen för de Bolagsmännen är ansva- Komplementären är an- avtal och ansvarar för avtal och ansvarar för
avtal som tecknas och riga om företaget inte svarig om företaget inte skulderna. skulderna.
för företagets skulder. kan betala sina skulder. kan betala sina skulder.

Kapitalkrav Nej Nej Komplementär: nej Minst 50 000 kr Ja, i form av en kontant-
Kommanditdelägare: eller arbetsinsats
minst 1 kr

Företrädare Den enskilda närings- Bolagsmännen Komplementären Styrelsen Styrelsen
idkaren

Registrering Hos Skatteverket Hos Bolagsverket Hos Bolagsverket Hos Bolagsverket Hos Bolagsverket
och ev. Bolagsverket och Skatteverket och Skatteverket och Skatteverket och Skatteverket

Namnskydd I länet I länet I länet I hela landet I hela landet

Skatte­former F-eller FA-skatt Bolaget: F-skatt, Bolaget: F-skatt, Bolaget: F-skatt, Föreningen: F-skatt,
(FA-skatt vid inkomster Bolagsmän: SA-skatt Bolagsmän: SA-skatt Ägarna: A-skatt Medlemmarna: A-skatt
både från näringsverk- (särskild debiterad (särskild debiterad (anställda) (anställda)
samhet och anställning) A-skatt) A-skatt)

Beskattning Näringsidkaren Bolagsmännen Bolagsmännen Bolaget beskattas för Föreningen beskattas
beskattas för över­ beskattas för sin del beskattas för sin del vinsten (bolagsskatt). för vinsten (bolags-
skottet (inkomstskatt av bolagets överskott av bolagets överskott Ägarna beskattas skatt). Medlemmarna
+ egenavgifter). (inkomstskatt + egen- (inkomstskatt + egen- för uttagen lön och beskattas för uttagen
avgifter). avgifter). eventuell utdelning lön och eventuell utdel-
(inkomstskatt + ev. ning (inkomstskatt +
kapitalinkomstskatt). kapitalinkomstskatt).

Årsredo­visning Endast årsbokslut Har handelsbolaget Har kommanditbolaget Alla aktiebolag ska läm- Årsredovisning ska
och revisor Inget krav på revisor andra företag andra företag na årsredovisning till upprättas och revisor
(juridiska personer) (juridiska personer) Bolagsverket och i vissa ska finnas.
av viss storlek som av viss storlek som del­ fall revisionsberättelse.
delägare ska handels­ ägare ska kommandit­ Små aktiebolag kan
bolaget upprätta bolaget upprätta välja att inte ha revisor.
årsredovisning och årsredovisning och Läs mer på Bolagsver-
ha revisor. ha revisor. kets webbplats.

Fördelning av Normalt endast till Enligt avtal om sådant Enligt avtal om sådant Vinst kan delas ut till Vinst kan fördelas
vinst och förlust näringsidkaren. Undan­ finns. Om inget avtal finns. Om inget avtal aktieägarna i form av mellan medlemmarna
tag make, maka och finns gäller lika fördel- finns och bolagsmän- utdelning. i form av återbäring.
sambo med gemen- ning. nen inte kan enas om
samma barn. fördelningen ska frågan
avgöras av domstol.

Sjukpenning­ Överskottet Överskottet för Överskottet för Uttagen lön Uttagen lön
grundande bolagsmännen bolagsmännen
inkomst var och en för sig. var och en för sig.

Karenstid 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 1 dag 1 dag
dagar dagar dagar

Pensions­ Överskottet Överskottet för Överskottet för Uttagen lön Uttagen lön
grundande bolagsmännen bolagsmännen
inkomst var och en för sig. var och en för sig.

Starta företag 9
Skydda företagets namn Varumärket behöver inte vara samma
När du startar företag måste du välja ett som företagsnamnet. Du kan behöva ha
företagsnamn. Genom att registrera ditt flera varumärken för dina produkter eller
företag hos Bolagsverket får du ett skydd tjänster.
mot att liknande namn registreras. Du får Patent- och registreringsverket ger dig
skydd för företagsnamnet inom ditt verk­ konkreta råd som hjälper dig att lyckas
samhetsområde. med din ansökan.

För aktiebolag och ekonomiska Registrera ditt företag
föreningar gäller namnskyddet i hela
med e-legitimation
landet. För enskild näringsidkare,
handelsbolag och kommanditbolag En e-legitimation kan jämföras med en
gäller skyddet i länet. vanlig id-handling, till exempel id-kort
eller körkort. Med en e-legitimation kan du
på ett säkert sätt legitimera dig på internet.
Exempel på företagsnamn Med din e-legitimation kan du snabbt
›› Fantasiord, exempelvis Cajin Aktiebolag. och enkelt sköta dina företagsärenden på
›› Fantasiord + verksamhetsord, exempelvis verksamt.se.
Cajin Mode Aktiebolag. E-legitimationen kan vara i form av
›› Ortnamn + verksamhetsord, exempelvis en fil på en hårddisk, på ett kort, eller via
Ronneby IT Aktiebolag. mobilt bank-id.

Exempel på företagsnamn Mobilt bank-id
som inte godkänns Mobilt bank-id är en e-legitimation för
›› Ett företagsnamn som kan förväxlas med smarttelefoner och surfplattor. Med mobilt
ett annat företagsnamn eller varumärke. bank-id kan du legitimera dig och göra
›› Endast en uppgift om vad företaget
elektroniska underskrifter.
sysslar med, exempelvis Bilverkstad AB Precis som e-legitimation på fil och på
eller Bageriet Handelsbolag. kort är mobilt bank-id en e-legitimation
för mobiltelefoner och surfplattor. Du
Kontrollera ditt företagsnamn kan använda mobilt bank-id både när du
surfar från telefonen/surfplattan eller när
När du har ett förslag på företagsnamn kan
du vill nå e-tjänsten från en dator. Det kan
du i e-tjänsten Sök företagsnamn på verk­
vara mer praktiskt att använda om du till
samt.se kontrollera om namnet är registre­
exempel inte har bank-id på den dator du
rat hos Bolagsverket. Även om du inte hittar
använder eller inte kan installera bank-id
något liknande namn är det inte säkert att
på kort eller fil. Det enda som krävs är att
namnet kan registreras eftersom Bolags­
du har med dig den telefon eller surfplatta
verket även tar hänsyn till andra saker.
där du har din mobila bank-id-app instal­
lerad.
Checklista för
att starta företag Vänta med att beställa trycksaker, Mobilt bank-id kan användas i de flesta
skyltar med mera tills ditt företags­namn moderna mobiltelefoner och surfplattor
Svara på några
är registrerat. förutsatt att de har åtkomst till internet.
enkla frågor på
För att kunna använda mobilt bank-id
www.verksamt.se/
checklistan och få en
behöver du ladda ner och installera bank-
Skydda ditt varumärke id:s säkerhetsapp samt hämta mobilt bank-
individuellt anpassad
checklista med Ditt varumärke kännetecknar den vara id via din internetbank.
information om vad eller tjänst du säljer. Ett starkt varumärke
du behöver göra inför som dina kunder kopplar till bra kvalitet Så skaffar du e-legitimation
just din företagsstart. och stort förtroende för ursprunget är vik­ För att få en e-legitimation måste du ha ett
tigt för att du ska lyckas i dina affärer. svenskt personnummer och ha uppnått en
Om du har ett varumärkesskydd hin­ viss ålder. Vilka åldersgränser som gäller
drar du konkurrenter från att sko sig på framgår av e-legitimationsutfärdarnas
dina kännetecken. webbplatser.

10 Starta företag
När företaget är en juridisk person (aktie­ Med hjälp av e-tjänsterna på verksamt.se
bolag, handelsbolag eller ideell förening) kan du bland annat
Gå på Starta
används firmatecknarens eller ombudets ›› skapa din personliga affärsplan via företag-dagen
e-legitimation. Tillväxtverkets e‑tjänst
Föreläsare från flera
Du som redan är kund i en internetbank
›› registrera ditt företag och skydda ditt myndigheter går
kan skaffa e-legitimation på kort eller på en företagsnamn hos Bolagsverket igenom vad du behöver
fil som laddas ner till din dator. Dessutom
›› ansöka om att bli godkänd för F-skatt eller veta och göra på vägen
erbjuder de flesta banker mobilt bank-id.
anmäla registrering för moms eller som till ett eget företag.
arbetsgivare hos Skatteverket. Anmäl dig på
Fördelar med e-tjänster
www.verksamt.se/
Du kan använda samma säkerhetslösning, starta-foretag-dagen.
det vill säga e-legitimation, för många Alla företagsformer utom samfällighets­
tjänster på internet oavsett vilken myndig­ föreningar, som registreras hos Lantmä­
het, kommun eller företag som tillhanda­ teriet, måste registreras hos Bolagsverket
håller tjänster. för att kunna starta sin verksamhet. Som
Det finns flera fördelar när du använder enskild näringsidkare kan du välja att en­
e-tjänster jämfört med att använda dast lämna en anmälan om registrering till
pappersblanketter. Genom e-tjänster Skatteverket. Vill du som enskild närings­
kan du bland annat idkare skydda ditt företagsnamn behöver
du även registrera dig hos Bolagsverket. Du
›› spara tid
får då ett registreringsbevis från Bolags­
›› slippa begränsade öppettider och långa verket. Till Skatteverket lämnar du, oavsett
telefonköer
företagsform, en anmälan där du
›› få tillgång till dina egna uppgifter och
själv ändra om några uppgifter är felaktiga ›› ansöker om godkännande för F-skatt eller
FA-skatt
›› få hjälp med olika beräkningar.
›› ansöker om momsregistrering om moms ska
redovisas i din verksamhet
Så här registrerar du företaget
Verksamt.se är en webbplats för företa­ ›› anmäler dig som arbetsgivare om du ska
gare med samlad service och information anställa
från flera myndigheter på samma plats. ›› lämnar uppgifter för beräkning av din
Verksamt.se är uppdelad i faserna fundera, preliminära skatt
starta, driva, utveckla och avveckla. Inom ›› lämnar uppgifter om vilken/vilka verksam-­
respektive fas hittar du information om heter du ska bedriva (ange SNI-koder).
just den fas ditt företag befinner sig i.
När du använder e-tjänsterna på verk­
samt.se och sparar dina uppgifter på ”Mina Välj rätt SNI-kod
sidor” är lagringen skyddad. Det är bara du SNI är en standard för svensk närings­
som kan logga in på dina ”Mina sidor” och grensindelning som följer EU:s närings­
har tillgång till uppgifterna. För juridiska grensindelning. En SNI-kod beskriver
personer (aktiebolag, handelsbolag, kom­ den verksamhet du ska bedriva. Du anger
manditbolag och ekonomiska föreningar) SNI-koder när du registrerar ditt företag
har samtliga behöriga firmatecknare på verksamt.se. Det är en femsiffrig kod.
tillgång till företagets ”Mina sidor” och Det är viktigt att SNI-koderna är rätt då
kan se de sparade uppgifterna. Respektive de till exempel används för nästan all
myndighet får del av uppgifterna först ekonomisk statistik. Med rätt SNI-kod kan
när du har signerat och skickat in din du även få information som riktar sig till
ansökan respektive anmälan elektroniskt. företag i din bransch. Du hittar SNI-koder
Dessutom får du en kvittens direkt på din på www.sni2007.scb.se. De SNI-koder du
dator om att din ansökan eller anmälan är anger lämnas vidare till Statistiska central­
inskickad. byråns, SCB:s, företagsregister till­sammans
med företagets namn och adressuppgifter.

Starta företag 11
SCB:s företagsregister är offentligt och Kom igång med marknadsföring
alla företag i Sverige är med i registret. Innan du går vidare med marknadsföring­
Företagsregistret används som källa av till en, tänk på att registrera ditt varumärke
exempel organisationer, myndigheter och och domännamn så ingen annan gör det
internetbaserade tjänster. SCB använder till sitt.
också registret för att göra urval till statis­ För dig som företagare är marknads­
tiska undersökningar. föringen viktig. Den är något du måste
arbeta aktivt med hela tiden, både inför
starten och när företaget har kommit
Hållbart företagande
igång. Du måste hitta olika sätt att tala om
Vill du starta ett hållbart företagande och för kunderna att du finns så att de kan välja
förena lönsamhet med miljöhänsyn och din vara eller tjänst.
socialt ansvarstagande? Ett hållbart före­ En av nycklarna till att bli framgångs­
tagande kan innebära att du förbättrar din rik är att fånga upp kundernas behov eller
konkurrenskraft och skapar nya affärsmöj­ problem och sedan erbjuda dem en lösning.
ligheter. När du har hittat rätt är nästa steg att nå ut
med information om dina erbjudanden.
Tänk på att du kan sköta mycket av din
marknadsföring med relativt små resurser
och eget arbete.
På verksamt.se/hallbart-foretagande
finns information och en film om
hållbart företagande.
Ta hand om alla värden
Om du tar vara på ditt varumärke och
Företag på landsbygden andra immateriella tillgångar, som till
Konkurrensfördelarna med att driva din exempel patent och design, kan du skapa
verksamhet på landsbygden kan vara unika konkurrensfördelar. Då ökar dina
många, oavsett vilken verksamhet du möjligheter att tjäna pengar på dina pro­
driver. Lägre mark- och lokalkostnader är dukter och tjänster.
några fördelar, likaså att ditt företag kan Kontakta Patent- och registreringsverket
bygga ett unikt varumärke på ett helt annat om du vill veta mer om hur du tar hand om
sätt än i storstaden. Webben kan bli ett dina tillgångar för att få större framgång i
verktyg för att nå dina kunder. Kontakta dina affärer.
Jordbruksverket för mer information.

– En viktig lärdom för mig är att det krävs en del arbete med den egna mentala
inställningen för att fungera bra som egen företagare, säger Rebecca Landmér,
frilansande illustratör och formgivare i Göteborg. Du behöver mena allvar och
känna förvissning om att svårigheter kommer att lösa sig – just för att du är bra
och jobbar så hårt och medvetet.
– En stor utmaning kan vara osäkerheten kring inkomsterna. Fundera över ”det
värsta som skulle kunna hända” och forma strategier kring hur du kan hantera
den situationen. Förbered dig mentalt – då står du stark om det händer.
– Lås inte in dig på din kammare, var öppen för nya kontakter och kunskaper.
Om mingelträffar inte passar din personlighet – gå inte på dem. Hitta andra
vägar att nätverka, det finns många alternativ idag. De sociala medierna är en
fenomenal tillgång.
– Glöm aldrig varför du valt att starta eget!
Fortsätt att vara trogen dig själv, var uthållig och ihärdig. Foto: Anna Sigvardsson

12 Starta företag
Hitta lokal Du anses vara arbetslös först när det inte är
Många startar sitt företag i hemmet, medan någon verksamhet i företaget.
Har du en annan
andra har behov av en lokal. Börja med att Om du eller någon närstående åter­
besöksadress
fråga dig vilka krav du har på lokalen. Är upptar verksamheten kan du inte anses för din verksamhet
det viktigt med ett centralt läge eller är det vara arbetslös förrän efter fem år, om inte än din postadress?
viktigare med lastkaj och stor parkering? verksamheten upphört definitivt.
För att verksamheten ska anses ha upphört Kom ihåg att ange
Behöver du kontor, lager eller personalut­ besöksadressen när
definitivt krävs i regel att företaget har av-
rymmen? Kontakta din kommun för infor­ du registrerar ditt
vecklats eller att någon annan tagit över det.
mation om utbud av lokaler och prisläge. företag på verksamt.se.
Du får inte ha väsentligt inflytande över fö­
När du har hittat en lokal som du kan Besöksadressen
retaget eller vara personligt verksam i det.
tänka dig att hyra ska du läsa igenom hyres­­ kommer att registreras
För att kunna få arbetslöshetsersättning
kontraktet noga. Du ska känna till vad som hos Skatteverket och
grundad på din inkomst måste du vara
ingår i hyran och vilken upp­sägningstid du lämnas vidare till SCB:s
medlem i en arbetslöshetskassa.
har. Lokalen ska motsvara myndigheternas företagsregister.
krav. För vissa verksamheter, exempelvis de Liv- och olycksfallsförsäkring
som hanterar livs­medel, ställer myndighe­ Överväg att skaffa en liv- och olycksfalls­
terna krav på lokalens utformning. försäkring. Med en sådan försäkring får du
Kontakta hyresvärden om du vill göra ersättning om du blir skadad eller invalidi­
ändringar i lokalen. Ta reda på om hyres­ serad i arbetet. Om du måste sluta arbeta på
värden kan tänka sig att stå för renovering­ grund av skadan kan du få sjukpension och
en och om du behöver bygglov. Kontakta viss tilläggspension. Vid dödsfall finns det
även ditt försäkringsbolag och ta reda på ett efterlevandeskydd.
vad de ställer för krav på lokalen för att Om du har anställda och har kollektiv­
försäkra den. avtal eller så kallat hängavtal med en facklig
organisation är en arbetsmarknadsförsäk­
ring obligatorisk.
Försäkra dig och ditt företag
Tänk på att din privata hemförsäkring
inte gäller för ditt företag. Du bör därför Allmän pension och tjänstepension
fundera över vilket försäkringsskydd du Som företagare har du ett eget ansvar att Vill du veta hur
och ditt företag ska ha. Kontakta ett försäk­ tjäna in till din pension. För att du ska få din pension ser ut?
ringsbolag och gå igenom dina behov. allmän pension, som redovisas i det orange Gör en pensionsprognos
kuvertet från Pensionsmyndigheten, är på pensionsmyndig­
Företagsförsäkringar det viktigt att du betalar egenavgift eller heten.se/prognos
Det finns flera typer av företagsförsäkringar. arbetsgivaravgift och allmän pensionsav­
›› Egendomsförsäkringar skyddar
gift via skatten. Du behöver alltså ta ut lön/
inventarier, varor och annat vid inbrott, överskott och skatta för dessa för att få
brand, vattenskada med mera. en bra grund till din framtida pension.
›› Ansvarsförsäkringar skyddar om någon
Ju högre lön/överskott du tar ut desto mer
skulle kräva skadestånd av ditt företag. tjänar du in till din allmänna pension. Det
finns dock en övre gräns. För 2017 är den
›› Avbrottsförsäkringar ersätter skador
som kan uppstå till följd av avbrott 41 359 kr före skatt per månad.
i verksam­heten. Som företagare är det också bra om du
kompenserar för den uteblivna tjänstepen­
›› Rättsskyddsförsäkringar ersätter
advokat- och rättegångskostnader. sion som de allra flesta anställda får via sin
arbetsgivare. En tjänstepension motsva­
›› Kompanjonförsäkring kan du behöva
om du driver företaget tillsammans
rar cirka 4,5 procent av lönen, och du bör
med någon annan. försöka spara motsvarande per månad i ett
långsiktigt sparande. Som företagare utan
Arbetslöshetsförsäkring tjänstepension har du fortfarande möjlig­
Om du som företagare blir arbetslös och het att göra avdrag för pensionssparande i
söker ersättning från arbetslöshetsförsäk­ deklarationen. Läs mer på pensionsmyn­
ringen gäller speciella regler, förutom de digheten.se/foretagare.
allmänna villkoren.

Starta företag 13
Driva
Det är viktigt att du tidigt sätter dig Om du ska bokföra själv eller anlita hjälp
in i de regler som gäller dina skatte­ beror på hur mycket du kan, hur stort ditt
inbetalningar. Dessutom tjänar du intresse är och hur mycket tid du kan ägna
på att redan från början ha en ordnad åt bokföringen.
Men även om det är någon annan som
bokföring. Det sparar både tid, pengar
sköter bokföringen åt dig, måste du förstå
och onödigt arbete. den. Det är alltid du som är ansvarig.
Enskilda näringsverksamheter och
Bokföringen är ett bra verktyg för dig som handelsbolag med fysiska delägare med
företagare. Med hjälp av bokföringen kan omsättning under tre miljoner kronor får
du följa upp verksamheten och styra mot upprätta ett förenklat årsbokslut. Det för­
företagets mål. enklade årsbokslutet består av en resultat-
och balansräkning. Enskilda näringsidkare
som väljer att ha ett förenklat årsbokslut
Bokför företagets transaktioner kan följa de särskilda reglerna som finns i
Ur bokföringen får du svar på många broschyren Bokföring, bokslut och dekla­
frågor. Hur mycket pengar kan du ta ut till ration. Broschyren ges ut av Bokförings­
dig själv? Hur går företaget? Kan du göra de nämnden och Skatteverket.
investeringar du har tänkt dig? Har du råd
att anställa personal? På Bokföringsnämndens webbplats
Bokföring är också viktig när du behöver www.bfn.se kan du gratis hämta
visa andra hur ditt företag går. Du kanske skriften Att föra bok. Där får du
en inblick i hur bokföring fungerar.
vill låna pengar av banken eller få kredit av
en leverantör. Dessutom hämtar du upp­
gifter ur bok­föringen när du ska deklarera. Behöver du kassaregister?
Du är skyldig att bokföra alla ekonomis­ Du som säljer varor och tjänster mot kon­
ka transaktioner i företaget. Med transak­ tant betalning eller betalning med konto­
tion menas när du till exempel köper eller kort måste ha ett certifierat kassaregister.
säljer något eller tar ett lån. Det finns verksamheter som är undantagna
från denna regel. Du ska lämna anmälan
om kassaregister samtidigt som du regist­
Ägarna/ rerar ditt företag hos Skatteverket. Mer
Banken
du själv information om kassa­register finns på
Skatteverkets webbplats.

Varför Gör avdrag i verksamheten
Du får göra avdrag i din deklaration för
bokföring? sådant som krävs för att du ska kunna
upprätthålla verksamheten. Det kan till
exempel handla om att ha kontoret hemma,
Andra bil i verksamheten och kostnader innan
Skatteverket verksamheten har startat.
myndigheter

14 Starta företag
Betala skatt på det företaget tjänar I ett handelsbolag eller kommandit­
Företagets vinst beskattas olika beroende på bolag fördelar bolagsmännen (delägarna)
företagsform. Vinsten är skillnaden mellan resultatet. Utifrån varje delägares resultat­
intäkterna och kostnaderna. Som intäkter andel, var och en för sig, görs ett schablon­
räknas främst det som verksamheten får in avdrag för egenavgifter. Du har nu räknat
när du säljer varor och tjänster. Kostnader ut varje delägares överskott.
är de utgifter som behövs för att verksam­ Det är överskottet som används vid be­
heten ska drivas. Vissa utgifter får inte dras räkningen av delägarens inkomstskatt och
av helt och hållet direkt vid inköpstillfället egenavgifter. Det är också på delägarnas
utan måste skrivas av över flera år. överskott som Försäkringskassan beräk­
I en enskild näringsverksamhet, ett nar din sjukpenninggrundande inkomst
handels­bolag eller kommanditbolag be­ och Pensionsmyndigheten beräknar din
skattas inte företaget för vinsten. Vinsten pensionsgrundande inkomst.
blir i stället utgångspunkt för näringsid­ Statlig inkomstskatt betalar du på in­
karens eller delägarnas beskattning. Hur komster över vissa belopp. Tänk på att stat­
beskattningen går till kan du läsa om i lig inkomstskatt beräknas på den samman­
avsnittet Ta ut ersättning eller lön. lagda inkomsten av tjänst (anställning)
I ett aktiebolag eller en ekonomisk före­ och näringsverksamhet (ditt företag).
ning beskattas själva företaget för vinsten I ett aktiebolag eller en ekonomisk
med bolagsskatt. förening ses även du som är ägare eller
Du ska betala preliminär skatt på medlem som anställd om du är aktiv i
vinsten eller överskottet, se avsnittet Ta ut företaget eller föreningen. Den ersättning
ersätt­ning eller lön. Den preliminära skat­ du tar ut från företaget ses därmed som
ten betalar du in på Skatteverkets skatte­ lön. Lönen tillsammans med dina arbets­
konto och den ska vara bokförd senast på givaravgifter är avdragsgilla kostnader för
förfallo­dagen, vanligt­vis den 12:e varje företaget eller föreningen.
månad. Några gånger per beskattningsår Att du som är ägare eller medlem ses
bör du kontrollera att du betalar rätt som anställd innebär att du måste regi­
preliminär skatt. Du ska varken betala för strera företaget eller föreningen som
mycket eller för lite. Behöver den prelimi­ arbetsgivare hos Skatteverket. Företaget
nära skatten justeras kan du när som helst eller föreningen är din arbetsgivare och ska
lämna in en preliminär inkomstdeklara­ därmed betala in arbetsgivaravgifter och
tion till Skatteverket. preliminär inkomstskatt för dig och andra
anställda.

Ta ut ersättning eller lön
När du betalar skatt och avgifter på din
I en enskild näringsverksamhet, ett han­ lön eller ditt överskott tjänar du in till din
delsbolag eller kommanditbolag får du inte allmänna pension.
lön från ditt företag. Om du sätter in eller
tar ut pengar ur företaget påverkas inte
Använd räkneverktygen på
vinsten. Det påverkar därmed inte heller verksamt.se. Med hjälp av dem
hur mycket skatt du ska betala. kan du bland annat räkna ut din
Som enskild näringsidkare gör du ett skatt och kostnader för lön och
schablonavdrag för egenavgifter från vin­ försäkringar.
sten. Du har nu räknat ut verksamhetens
överskott. Utifrån överskottet beräknas
inkomstskatt och egenavgifter. Det är
också på överskottet som Försäkringskas­
san beräknar din sjukpenninggrundande På verksamt.se/startafilmer
inkomst och Pensionsmyndigheten beräk­ finns Skatteverkets filmer om:
nar din pensionsgrundande inkomst. • bokföring
• vilka kostnader du som företagare
kan dra av i din verksamhet
• hur du beräknar din preliminära skatt.

Starta företag 15
Gör utdelning och få återbäring utgående moms, har du rätt att få pengar
Ett aktiebolag kan dela ut hela eller delar av tillbaka.
vinsten till aktieägarna. Denna utbetalning Du ska deklarera vilken moms företaget
betraktas inte som lön för aktieägaren utan har betalat och fått in. Beroende på vilken
beskattas som inkomst av kapital. Tänk omsättning företaget har, ska du göra det
på att utdelningen inte ligger till grund för varje månad, var tredje månad eller en
beräkning av din sjukpenninggrundande gång om året i en momsdeklaration.
inkomst eller framtida pension. Särskilda Du får redovisa momsen en gång om året
regler gäller för så kallade fåmansföretag. om din enskilda näringsverksamhet, ditt
Ett fåmansföretag är ett aktiebolag eller aktiebolag, ditt handelsbolag, ditt komman­
en ekonomisk förening där fyra eller färre ditbolag eller din ekonomiska förening
delägare äger andelar som motsvarar mer omsätter högst en miljon kronor per år.
än 50 procent av rösterna. Mer information om vid vilken tid­
Om en ekonomisk förening går med punkt momsdeklarationen ska lämnas
vinst kan föreningen betala tillbaka pengar hittar du på Skatteverkets webbplats.
till sina medlemmar. Denna återbäring
betraktas inte som lön. Vänd dig till Skatte­ Du måste lämna momsdeklarationen även
verket för mer information om beskattning om du inte sålt/köpt något för en viss period.
av återbäring.
Gör bokslut och deklarera
Så här fungerar moms När verksamhetsåret är över är det dags för
Som konsumenter betalar vi alla moms dig att summera hur året har gått, alltså göra
(mervärdesskatt) som en del i priset när vi ett årsbokslut. Enkelt sagt innebär det att du
köper varor och tjänster. Du som är företa­ summerar intäkter och kostnader i en resul­
gare betalar in moms till staten. När du gör taträkning samt tillgångar och skulder i en
inköp för din verksamhet är momsen i de balansräkning. Reglerna för bokslut är olika
flesta fall inte någon kostnad, eftersom du beroende på vilken företagsform du har och
med vissa undantag har rätt att göra avdrag hur stor din omsättning varit.
för momsen. Fyll i deklarationen med hjälp av upp­
De flesta företag som säljer varor eller gifterna från årsbokslutet.
tjänster i Sverige ska ta ut 25 procent i Enskild näringsidkare redovisar resul­
moms beräknat på priset före moms. Vissa tatet på en särskild bilaga till sin inkomst­
branscher har lägre moms, 12 procent deklaration.
eller 6 procent, och vissa branscher är helt Handelsbolag ska lämna en inkomst­
momsbefriade. deklaration. Varje delägare redovisar sin
Den moms du tar ut på din försäljning del av handelsbolagets eller kommandit­
kallas utgående moms. Den moms du bolagets resultat på en särskild bilaga till
betalar på dina inköp kallas ingående sin inkomst­deklaration.
moms. Har du mer utgående än ingående Aktiebolag och ekonomiska föreningar
moms ska du betala in mellanskillnaden ska lämna en inkomstdeklaration och redo-­
till staten. Om skillnaden blir negativ, visa företagets vinst och de skatter som
det vill säga om du har mer ingående än företaget själv ska betala. Aktieägaren eller
medlemmen i den ekonomiska föreningen
deklarerar för sin lön och eventuell utdelning
Redovisning av moms eller återbäring i sin inkomstdeklaration.
Lämna deklarationen till Skatteverket.
Omsättning upp till 1 miljon kr Deklarera De räknar ut din skatt för beskattnings­
Momsdeklaration varje månad, var tredje månad
året och jämför det med den preliminära
eller en gång om året skatt du har betalat in under året. Har du
betalat in för lite under året ska du betala
in mer och har du betalat in för mycket får
Omsättning över 1 miljon kr Deklarera
du pengar tillbaka. Deklarationen kan du
Momsdeklaration varje månad, var tredje månad enkelt lämna på Skatteverkets webbplats.

16 Starta företag
Skicka in deklarationen I vissa fall ska du också lämna uppgifter
och pengarna i tid om ditt företag till Statistiska centralbyrån.
Du som företagare är skyldig enligt lag att
Om du lämnar in deklarationen för sent får rapportera fakta om ditt företag till SCB
du betala förseningsavgift. Betalar du före­ om SCB ber om det. SCB kommer då att ta
tagets skatt, moms eller anställdas skatter kontakt med dig.
och avgifter för sent får du dessutom betala
kostnadsränta och riskerar att skulden förs
över till Kronofogdemyndigheten för in­ Anställ personal
drivning. Det kostar extra och företaget får Om du anställer någon blir du arbets­
en betalningsanmärkning. Dessutom kan givare. Det gäller även om det är dig själv
godkännandet för din F-skatt återkallas. du anställer (om du har ett aktiebolag eller
Har du svårigheter med dina betalning­ en ekonomisk förening). Att bli arbets­
ar av skatter eller avgifter bör du så snart givare innebär flera saker:
som möjligt kontakta Skatteverket. Skat­
›› Du måste registrera dig som arbetsgivare
teverket har en särskild borgenärsfunktion hos Skatteverket.
som kan hjälpa företagare med likviditets­
›› Du ska göra skatteavdrag och redovisa
problem. skatten för anställda.
Du kan också få en betalningsanmärk­
›› Du ska betala arbetsgivaravgifter
ning om du inte sköter andra betalningar
på de anställdas löner.
än skatter och avgifter, till exempel betal­
ningar till leverantörer. Med en betalnings­ Lön, skatt och arbetsgivaravgifter redovi­
anmärkning kan det vara svårt att få lån, sar du varje månad i en arbetsgivardeklara­
köpa något på avbetalning, få kontokort tion. Efter årets slut skickar du in kontroll­
med mera. Om du driver en enskild närings­ uppgifter för dina anställda.
verksamhet berörs också din privatekonomi Arbetsförmedlingen erbjuder kostnads­
och det kan vara svårt att till exempel hyra fri service när du ska rekrytera personal.
bostad och öppna telefon­abonnemang. I vissa fall kan du få ekonomiskt stöd när
Det är kreditupplysningsföretagen som du anställer.
avgör om du får en betalningsanmärkning
eller inte. Det gör de genom att göra en Om du är registrerad som arbetsgivare
be­dömning av ett stort antal uppgifter från måste du lämna arbetsgivardeklarationen.
olika håll, bland annat från Kronofogden. Det gäller även om du inte har betalat
Uppgifterna används till att lämna informa­ ut lön en månad.
tion till personer eller företag när du vill låna
pengar, handla på avbetalning eller liknan­
de. Det är sedan dessa personer eller företag
som bedömer om du får låna eller handla.
På verksamt.se/startafilmer finns
Skatteverkets filmer om moms och om
Skicka in årsredovisning att vara arbetsgivare.
I vissa fall måste du som företagare sam­
manställa en årsredovisning och skicka in
den till Bolagsverket. Det gäller
›› större enskilda näringsverksamheter
›› handelsbolag och kommanditbolag med
juridiska personer som bolagsmän samt
större handelsbolag och kommanditbolag
›› alla aktiebolag
›› större ekonomiska föreningar.

Starta företag 17
När en anställd blir sjuk ska du betala sjuk­ Anlita en annan företagare
lön som längst till och med den fjortonde Om du köper en tjänst av någon som har
sjukdagen. Den första sjukdagen är alltid ett eget företag, till exempel anlitar en
en karensdag. Då får den anställda ingen hantverkare för att inreda din lokal, ska
ersättning alls. Du betalar sjuklön dag du ta reda på om företaget är godkänd för
2–14. Dag åtta måste den anställda lämna F- eller FA-skatt. Om den du anlitar bara
en kopia av ett läkarintyg eller läkar­ har A-skatt ska du dra skatt och betala
utlåtande. Om den anställda fortfarande arbetsgivaravgifter på ersättningen för
är sjuk efter dag 14 måste du göra en sjuk­ utfört arbete.
anmälan till Försäkringskassan som kan Om den du anlitar har skrivit att han
betala sjukpenning. eller hon är godkänd för F-skatt på en
Reglerna om sjuklön gäller från och med faktura, offert eller liknande gäller den
den första anställningsdagen, om anställ­ uppgiften. Om du ändå känner att du vill
ningsavtalet gäller tills vidare eller är tids­ kontrollera att personen är godkänd för
begränsat under en månad eller mer. Även F-skatt kan du kontakta Skatteverket.
vid kortare anställningar kan arbetstagaren
ha rätt till sjuklön om vissa förutsättningar
är uppfyllda. Om den anställda inte har Viktiga datum för företagare
rätt till sjuklön kan hen i stället ha rätt till Som företagare är det en del viktiga datum
sjukpenning från Försäkringskassan. att hålla reda på, t.ex.
›› när du ska betala den preliminära skatten
I restaurang- och frisörbranschen ställs ›› när du ska redovisa och betala momsen
krav på att föra anteckningar i en speciell
›› när du ska redovisa och betala skatter och
liggare som kallas för personalliggare.
arbetsgivaravgifter för anställda
Där ska alla som arbetar i företagets lokal
antecknas. Mer information hittar du på ›› när du ska lämna inkomstdeklarationen
Skatteverkets webbplats. ›› när slutskattebeskedet kommer
›› när du får skattepengarna tillbaka om du
Vill du veta mer om bokföring, skatter betalat för mycket i preliminär skatt.
och moms? Anmäl dig till Skatteverkets
informationsträffar på Viktiga datum för företagare hittar du på
www.skatteverket.se/infoträffar Skatteverkets webbplats.

– Ibland är det lätt att ge upp på vägen när man möter motgångar
av olika slag. Du kommer troligen att möta många som är skeptiska
till din idé. Se till att inte lyssna för mycket på dem, uppmanar
Aldrin Doudchitzky, vd i företaget Mobilplaneten i Göteborg som
startades 2012. Låt dig inte påverkas av negativitet. Följ din dröm
och håll fast vid den!
– Marknadsföringen är jätteviktig. Den är nyckeln till din framgång
och handlar om allt från att skapa en intressant och informativ
hemsida till att vara öppen för olika personliga kontakter. Det
är guld värt att människor omkring dig kan rekommendera dig.
Det handlar förstås om både ett givande och tagande. Kom ihåg
att själv vårda dina relationer bland kunder och leverantörer. Att
människor trivs med dig leder till goda resultat.
– Är du osäker kring avtal och juridiska överenskommelser, skaffa
Foto: Anna Sigvardsson professionell hjälp. Det är många gånger värt att betala någon
som läser igenom och ser till att allt stämmer. Se det som ett
säkerhetstänkande! Kontrollen gör att du slipper råka ut för
tråkigheter som i längden kan kosta dig mycket mer.

18 Starta företag
Handla med utlandet När du säljer varor till ett momsregistrerat
Har du en affärsidé som sträcker sig utanför företag i ett annat EU-land ska du inte ta ut
Sveriges gränser? Då är det viktigt att du tar moms på fakturan om följande två förut­
reda på vilka regler som gäller både i Sve­ sättningar är uppfyllda:
rige och i det land du tänker handla med. ›› Varorna du säljer ska fysiskt transporteras
Du behöver inget generellt tillstånd från Sverige till ett annat EU-land.
för att börja handla med utlandet, men du ›› Köparen ska vara momsregistrerad i något
behöver ett speciellt registreringsnummer, annat EU-land än Sverige och du ska ha
ett Eori-nummer. Numret får du hos uppgift om företagets VAT-nummer (moms­
Tullverket. Du kan också behöva tillstånd registreringsnummer) i det andra landet.
för att föra in eller ut vissa varor, exempel­
vis vapen eller utrotningshotade djur och Momsregistreringsnummer är ett nummer
växter. Vissa andra varor, som konfektion som ges till alla som bedriver momspliktig
från vissa länder, samt en del jordbruks­ verksamhet och har registrerats hos
varor och livsmedel kräver importlicens. I Skatteverket. I internationella samman-
Sverige är det Kommers­kollegium och Jord­ hang brukar momsregistreringsnummer
bruksverket som utfärdar dessa licenser. kallas för VAT-nummer. VAT är en förkort-
ning för engelskans Value Added Tax
(mervärdesskatt).
På verksamt.se kan du läsa mer om att
importera livsmedel i livsmedelsguiden.
Om någon av de båda förutsättningarna
inte är uppfyllda ska du lägga på svensk
Reglerna för handel med utlandet varie­
moms.
rar beroende på vilken vara eller tjänst du
Det är viktigt att du kontrollerar med
handlar med, om du handlar med företag
Skatteverket att köparens VAT-nummer
eller privatpersoner och om dessa finns i
stämmer. På fakturan ska du ha med både
länder inom eller utanför EU.
ditt företags momsregistreringsnummer
För dig som importerar en vara är det
och köparens VAT-nummer. På Skatte­
viktigt att tänka på att den kan vara skyd­
verkets webbplats hittar du information
dad av olika ensamrätter (immaterialrätter)
om vad en faktura ska innehålla. Förutom
i importlandet. Om du importerar utan
momsdeklarationen ska du också redovisa
samtycke från den som har ensamrätten kan
din momsfria EU-försäljning i en periodisk
du göra dig skyldig till ett brott.
sammanställning till Skatteverket, det vill
säga rapportera värdet av varor som du har
Tänk på att du kan behöva betala tull och sålt momsfritt.
andra avgifter till Tullverket och redovisa Om du i stället köper varor från ett
importmoms till Skatteverket när du köper
varor från ett land utanför EU.
annat EU-land och låter transportera dem
hit till Sverige är situationen den omvända.
Du ska uppge ditt VAT-nummer till säl­
Handel med varor inom EU jaren i det andra EU-landet som inte ska
Det råder fri rörlighet för varor inom EU. fakturera någon moms. Ditt VAT-nummer
Det innebär att du inte behöver anmäla hittar du på ditt registerutdrag. I moms­
varor till Tullverket om du köper dem från deklarationen tar du upp utgående moms
eller säljer dem till ett annat EU-land. Du beräknad på värdet av inköpet omräknat
lämnar istället uppgifter till Skatteverket till svenska kronor. Du har avdragsrätt
i momsdeklarationen. I vissa fall ska du enligt samma regler som för annan moms
också lämna statistik till Statistiska cen­ på inköp.
tralbyrån, SCB. SCB kommer då att ta
kontakt med dig. Läs mer om EU:s medlemsländer
i portalen Europa: europa.eu

Starta företag 19
Handel med varor utanför EU När du tar in varor från en säljare utan­
När du handlar med länder utanför EU för EU kallas det för import. När varorna
måste du tulldeklarera de varor du för in kommer läggs de upp på en anläggning för
eller ut ur EU. Har du inte möjlighet att tillfällig lagring och transportören med­
själv göra tulldeklarationerna kan du ta delar dig att de har kommit. Innan du kan
hjälp av ett ombud. hämta varorna måste du eller ditt ombud
När du för ut varor till en kund utanför lämna en import­deklaration och betala
EU kallas det för export. En viss tid innan eventuell tull och andra avgifter till Tull­
du skickar iväg dina varor måste du eller verket. Det måste du göra oavsett hur du
ditt ombud lämna en elektronisk export­ har beställt varorna, alltså även om du har
deklaration till Tullverket. Eftersom va­ skickat efter dem från en säljare på distans,
rorna lämnar EU behöver du inte lägga på till exempel via internet.
någon moms på fakturan. När du redovisar Tullavgiften är vanligtvis en procent­
en försäljning som export är det därför vik­ sats av varans värde inklusive frakt och
tigt att du kan styrka exporten. Du måste försäkring till EU:s gräns, och den är olika
ha underlag i din bokföring som visar att hög för olika varor. För vissa varor finns det
varan har lämnat EU:s mervärdesskat­ även andra skatter eller avgifter som du ska
teområde. Det kan vara frakthandlingar, betala. Eftersom detta är kostnader som du
en utförselbekräftelse från Tullverket eller betalar utöver inköpspriset är det viktigt att
införselhandlingar från mottagar­landet. du redan före importen tar reda på hur höga
de är så att du känner till den faktiska kost­
Kontakta Business Sweden om du behöver
naden för din vara. Först då kan du beräkna
information och hjälp om reglerna i landet rätt försäljningspris om du ska sälja den
du ska exportera till. vidare. Information om tull­­satser finns på
www.business-sweden.se Tullverkets webbplats. Du kan också ringa
Tullverket för att få hjälp.
Om du har en momspliktig verksamhet
ska du redovisa utgående moms på im­
portvarorna i momsdeklarationen. Du har
avdragsrätt enligt samma regler som för
annan moms på inköpet. Hur du beräknar
moms vid import kan du läsa på Skatte­
verkets webbplats.

Nu startar
företaget
på allvar

Marknadsför Bokför alla
Skatter och Ersättning
dina varor/ transaktioner
avgifter eller lön?
tjänster i företaget

20 Starta företag
Handel med EU-områden Om du blir sjuk eller får barn
utanför EU:s skatteområde
Som företagare omfattas du av sjukförsäk­
Vissa områden som tillhör några av EU:s ring och föräldraförsäkring. Hur mycket
medlemsländer har ställt sig utanför EU:s du kan få i ersättning beror på din sjuk­
skatteområde, exempelvis Åland, Kanarie­ penninggrundande inkomst. Försäkrings­
öarna och Kanalöarna i Storbritannien. kassan beräknar den sjukpenninggrun­
Om du handlar med dessa områden ska dande inkomsten på olika sätt, beroende
du därför lämna en tulldeklaration till på vilken typ av företag du har.
Tullverket. Vid införsel av varor betalar
du ingen tull. Däremot redovisar du moms Aktiebolag eller ekonomisk förening
till Skatteverket. Du som har ett aktiebolag eller är med i en
ekonomisk förening räknas som anställd.
Tjänstehandel
Då beräknar Försäkringskassan den sjuk­
Försäljning av tjänster till köpare i ett penninggrundande inkomsten utifrån
annat land kan ibland vara undantagen den lön du tar ut. Om du inte tar ut någon
från svensk moms beroende på vem som lön, kan du inte få någon ersättning om
är köpare och vilken typ av tjänst du säljer. du blir sjuk. Vid föräldraledighet kan du
När du köper tjänster från ett annat bara få den lägsta ersättningen. Observera
land ska du i vissa fall ta upp värdet av att utdelning från ett aktiebolag och åter­
inköpet och utgående moms i momsdekla­ betalning från en ekonomisk förening inte
rationen. På Skatteverkets webbplats kan räknas in i den sjukpenninggrundande
du ta reda på vad som gäller för just din inkomsten.
verksamhet.
Även försäljning av tjänster till moms­ Enskild näringsverksamhet,
registrerade företag i ett annat EU-land handelsbolag eller kommanditbolag
ska du redovisa i en periodisk samman­ Om du har en enskild näringsverksamhet,
ställning till Skatteverket. Du ska alltså ett handelsbolag eller kommanditbolag
rapportera värdet av tjänster som du sålt beräknar Försäkringskassan din sjuk­
momsfritt. Mer information hittar du i penninggrundande inkomst utifrån din
Skatteverkets broschyr Moms vid utrikes- del av verksamhetens beräknade överskott.
handel (SKV 560).

Löpande Samman­- Dags att
Gör bokslut
verksamhet
och deklarera
ställ års- utveckla ditt
i företaget redovisning
företag?

Starta företag 21
Verksamheter under uppbyggnad Sjukpenning från Försäkringskassan
Om din verksamhet i en enskild närings­ Om du är sjuk och inte kan arbeta i en en­
verksamhet, i ett handelsbolag eller kom­ skild näringsverksamhet, ett handelsbolag
manditbolag är under uppbyggnad, har du eller ett kommanditbolag ska du sjukan­
rätt till ett generellt uppbyggnadsskede på mäla dig till Försäkringskassan. Sjukpen­
24 månader. Under denna tid beräknas din ning kan normalt inte betalas ut för mer än
sjukpenninggrundande inkomst utifrån sju dagar innan anmälan. Försäkringskas­
vad en anställd skulle få för liknande san kan sedan betala ut sjukpenning till
arbete. De 24 månaderna räknas från dig, efter din karenstid. Är du sjuk i mer än
den månad som du har gjort en företags­ sju dagar måste du lämna ett läkarintyg till
registrering hos Skatteverket. Försäkrings­kassan.
Om du inte väljer någon karenstid utan
Karenstid bara har den grundläggande karensen på
Under karenstiden får du ingen sjukpen­ sju dagar kan du få rehabiliteringspenning
ning. Har du enskild näringsverksam­ eller förebyggande sjukpenning direkt vid
het eller är delägare i ett handels- eller första sjukdagen eller behandlingsdagen.
kommanditbolag har du sju karensdagar Om du däremot väljer en karenstid
(grundkarens). Du har möjlighet att välja kan du få rehabiliteringsersättning eller
en annan karenstid. Din sjukförsäkrings­ förebyggande sjukpenning först efter den
avgift blir lägre om du väljer en längre karenstid du har valt.
karenstid. Du kan välja mellan 1, 14, 30, 60
och 90 dagars karenstid. Om du inte väljer Sjuklön från företaget
karenstid har du ändå sju karensdagar När du är anställd i ett aktiebolag eller
om du blir sjuk. Om du väljer en kortare en ekonomisk förening ska företaget eller
karenstid börjar den gälla efter en uppsäg­ föreningen betala sjuklön till dig om du
ningstid. Uppsägningstid är det antal dagar blir sjuk.
som karensen förkortas. De första 14 kalenderdagarna som du,
Den karenstid som du väljer påverkar helt eller delvis, inte kan arbeta på grund
varken den tillfälliga föräldrapenningen av sjukdom kallas sjuklöneperiod. Efter­
som du kan få för vård av barn eller den som den första sjukdagen är karensdag kan
vanliga föräldrapenningen. du inte få någon sjuklön för den dagen.
Om du vill ändra antalet karensdagar Är du sjuk i mer än sju dagar måste du ha
kontaktar du Försäkringskassan. Efter det ett läkarintyg.
att du har fyllt 55 år kan du inte ändra till Efter 14 dagar, när sjuklöneperioden
en kortare karenstid. är slut, kan Försäkringskassan betala ut
sjukpenning om du fortfarande är sjuk.
Därför måste företaget eller föreningen
göra anmälan och lämna läkarintyg till
Försäkringskassan.

22 Starta företag
Utveckla
Efter några år kan det vara dags att Om du utökar din verksamhet med fler
arbetsställen vill även SCB:s företagsregister
vidareutveckla företaget. Du kanske
ha informationen. Registrera din förändring
vill söka dig till nya marknader, få hjälp på verksamt.se
med att finansiera din tillväxt eller
helt enkelt byta företagsform. Samlad information om finansiering från
offentliga aktörer, för dig som vill utveckla
Det kan finnas många anledningar till att ditt företag.
fortsätta med företaget i en annan form. verksamt.se/offentlig-finansiering
Ett vanligt skäl är att ni vill bli fler delägare
i företaget. På verksamt.se finns informa­
tion om hur du byter företagsform. Hitta investerare
Har du ett patent, ett design- eller varu­
Nå nya marknader märkesskydd i ditt företag? Då har du en
ekonomisk tillgång som du kan sälja eller
När du har en lönsam och maximalt
licensiera ut. En registrerad ensamrätt gör
utnyttjad hemmamarknad kan det vara
det också lättare att attrahera investerare
dags att söka dig till nya marknader. Under
och affärspartners.
förutsättning att du är beredd att satsa
långsiktigt kan export bli lönsamt. Om du
Patent- och registreringsverket kan
ändrar din besöks- eller postadress – kom
vägleda dig i hur du blir mer framgångsrik
ihåg att ändra på verksamt.se. i affärer genom att använda dina
immateriella tillgångar, www.prv.se
Om du behöver tips och råd kan du vända
dig till Business Sweden, www.business-
sweden.se. Du som vill nå den europeiska Leda ett växande företag
marknaden kan få mycket hjälp av Enterprise Att leda ett företag i tillväxt ställer krav
Europe Network, www.enterpriseeurope.se. på engagemang, tid och kunskap. För att
lyckas kan det vara dags att lämna över
kontrollen av några delar av företaget till
Finansiera tillväxt andra. Det kan också behövas stöd, till
Banklån är den vanligaste formen av exempel i form av nätverk och kompetens­
extern finansiering. Det är framför allt utveckling.
lämpligt när det handlar om investeringar
i materiella tillgångar som går att sälja på
Läs mer om hur du utvecklar ditt företag på
en andrahandsmarknad.
www.verksamt.se/utveckla
Riskkapital är en insats som du själv
eller någon annan gör i ditt företag med
egna medel för att i framtiden kunna få
avkastning på insatsen. Det är lämpligt
för speciellt riskfyllda företag med goda
vinstmöjligheter.

Starta företag 23
Avveckla
Någon gång i framtiden kommer du Sälja företaget
att vilja avsluta, sälja eller kanske Ett ägarskifte blir mest lyckat om du har
lämna företaget vidare till dina barn. skött företaget på ett sådant sätt att det är
Hur du avvecklar företaget beror på attraktivt för en extern köpare. Det är vik­
vilken företagsform du har. tigt att organisationen inte står och faller
med dig och att du på ett tidigt stadium är
medveten om de problem som kan uppstå.
Tänk igenom de skattemässiga konsekven­ Du måste ta hänsyn till såväl juridiska,
serna av en avveckling. Det är också viktigt skattemässiga, finansiella, affärsmässiga,
att du avslutar bokföringen på rätt sätt. organisatoriska som psykosociala och
Om du börjar planera avvecklingen i tid får känslomässiga aspekter.
du makten över ditt ägarskifte. Det gäller
oavsett vilken företagsform du har. Du bör
alltid ta kontakt med rådgivare vid försälj­ Generationsskifte
ning eller överlåtelse av företaget. Ett generationsskifte innebär speciella
utmaningar både för den som lämnar över
och den som tillträder. Om du stannar i
Driva företaget vidare efter 65 företaget i någon roll, är det viktigt att du
Även om du börjar ta ut pension kan du på ett konstruktivt sätt kan samspela med
driva företaget vidare. Du får då lägre dina barn i deras nya roller som ägare och/
sociala avgifter och ett större jobbskatte­ eller ledare. Ditt beteende påverkar deras
avdrag. möjligheter att lyckas i företaget.

Konkurs
Ingen vill avsluta sin verksamhet genom
att gå i konkurs, men om ditt företag inte
kan betala sina skulder och inte kommer
att kunna betala dem under en lång tid kan
konkursen vara oundviklig. Konkurs inne­
bär att tillgångar tas om hand och används
för att, så långt det går, betala av de skulder
som företaget har.

Det finns även andra sätt att avveckla ett
företag, t.ex. genom likvidation. Läs mer på
www.verksamt.se/avveckla

24 Starta företag
Här finns mer hjälp att få

Flera myndigheter och organisationer arrangerar olika utbildningar som du
kan ha nytta av. Till exempel ordnas Starta företag-dagen runt om i Sverige.
Anmäl dig på www.verksamt.se/starta-foretag-dagen.
Här hittar du några
Nyföretagarorganisationer erbjuder utbildning och ibland kan den av de myndigheter,
kommunala vuxenutbildningen eller ett studieförbund ha det du söker. organisationer och
Allt fler bibliotek erbjuder särskild service för företagare. Servicen kan tjänster som du
bestå av böcker, tidskrifter, möjlighet till sökningar i databaser och personlig kan kontakta och
vägledning av personalen. använda för att få
information, råd
och synpunkter.
Informationstjänster Myndigheter
och e-tjänster Arbetsförmedlingen hjälper till när
Verksamt.se är en webbplats där myndig- du ska rekrytera medarbetare. Via webb-
heterna Bolagsverket, Skatteverket och ­platsen kan du både publicera annonser
Tillväxtverket samlat information och om lediga jobb och söka medarbetare.
e-tjänster som företagare har nytta av. Du kan diskutera rekrytering på telefon,
Du kan bland annat skapa en affärsplan, chatt eller genom att besöka närmaste
ansöka om F-skatt och registrera ditt före- arbetsförmedling. För att få del av den
tag. Har du allmänna frågor om processen service Arbetsförmedlingen kan erbjuda
att starta och driva företag? Eller hittar du dig som vill starta eget måste du besöka
inte det du söker, kontakta verksamt.se din lokala arbetsförmedling.
kundtjänst på Bolagsverket. www.arbetsformedlingen.se
0771-190 300 0771-416 416
www.verksamt.se www.facebook.com/Arbetsformedlingen

Näringslivsregistret och European Bolagsverket granskar, registrerar och
Business Register är tjänster där du hittar informerar för ett enkelt företagande och
fakta om företag. Du når e-tjänsterna från ett rättssäkert näringsliv. Vi registrerar
Bolagsverkets webbplats. företag och tar emot årsredovisningar.
www.bolagsverket.se Hos oss kan du söka och köpa företags­-
fakta från våra register. E-tjänster, blan-
ketter och informations­material finns på
Bolagsverkets webbplats.
www.bolagsverket.se
0771-670 670

Använd dig av tjänsten Hitta rådgivare på verksamt.se.
Här hittar du enkelt nyttiga starta eget-kontakter.

Starta företag 25
På Försäkringskassans webbplats finns Lantmäteriet kan hjälpa dig med att bilda
information om bland annat sjuklön, en samfällighetsförening. Information
sjukpenning och föräldrapenning för dig om samfällighetsföreningar finns på vår
som är arbetsgivare. Du kan också ringa webbplats. Du kan också ringa till vårt
kundcenter eller Försäkringskassans kundcenter för att få hjälp med frågor
telefon för självbetjäning, där du kan göra som gäller samfällighetsföreningar och
sjukanmälan, anmäla vård av sjukt barn, Lantmäteriets övriga verksamhet.
beställa blanketter och intyg med mera. www.lantmateriet.se
www.forsakringskassan.se Kundcenter: 0771-63 63 63
Kundcenter för företagare: 0771-179 000
Om du har frågor kopplat till din roll som
Patent- och registreringsverket, PRV,
arbetsgivare uppger du ”arbetsgivare” i
ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer,
talsvaret. Om du har frågor om ditt eget
varumärken och design. Informationen i
ärende uppger du ”företagare” i talsvaret.
PRV:s register hjälper dig att analysera vad
Telefon för självbetjäning: 020-524 524
som händer i din bransch. PRV erbjuder
uppdragstjänster inom alla sina områden.
Jordbruksverket är förvaltningsmyndig­ www.prv.se
het för de program som rör regeringens 08-782 28 00
politik för landsbygdsutveckling. På vår
webbplats hittar du särskild information
Pensionsmyndigheten administrerar
om olika typer av stöd och ersättningar
och betalar ut den allmänna pensionen.
till dig som driver företag på landsbygden.
På vår webbplats hittar du särskild infor­
Du hittar också information om interna­
mation till dig som driver eget företag
tionell handel med jordbruks- och livs­
och vad du ska tänka på när det gäller pen­
medelsvaror.
sionen. Du kan även logga in på
www.jordbruksverket.se
pensionsmyndigheten.se/prognos
Kundtjänst: 0771-223 223
för att se hela din pension.
www.pensionsmyndigheten.se
Kommuner och länsstyrelser har 0771-776 776
näringslivsansvariga som arbetar för att www.facebook.com/fragaompension
främja företagande. De handlägger stöd
och bidrag och kan hjälpa dig att hitta
Skatteverket har informationsträffar
en lämplig lokal eller knyta nya affärs­
för blivande och nya före­tagare. Anmäl
kontakter.
dig på Skatteverkets webbplats,
www.skl.se
www.skatteverket.se/infoträffar.
www.lansstyrelsen.se
På Skatteverkets webbplats hittar du
också ett antal filmer för nya företagare.
Kronofogden hanterar ärenden som www.skatteverket.se
gäller obetalda fordringar m.m. Allmän Skatteupplysningen: 0771-567 567
information finns på webbplatsen, men Servicetelefon: 020-567 000
du kan också ringa till kundcenter för
personlig service i allmänna frågor.
www.kronofogden.se
Kundcenter: 0771-73 73 00

26 Starta företag
Statistiska centralbyrån, SCB. På SCB:s Drivhuset hjälper nya entreprenörer att
webbplats hittar du information och statis­ starta och driva företag eller på andra sätt
tik inför företagsstart och vidareutveckling förverkliga sina idéer. Detta genom att
av ditt företag. Du hittar också söktjänsten erbjuda vägledning, utbildning och en
för SNI som kan underlätta för dig att hitta kreativ kontorsmiljö.
rätt SNI-koder för ditt företag. Via webb­ www.drivhuset.se
platsen rapporterar du även in statistik till
SCB. Vi erbjuder hjälp om du har frågor om
Enterprise Europe Network ger dig infor­
någon statistikinsamling eller om SCB:s
mation och hjälp i frågor som rör EU och
företagsregister.
den europeiska marknaden. Du kan få svar
www.scb.se
på frågor, gå på seminarier eller få hjälp
SCB 010-479 40 00
med affärskontakter.
www.facebook.com/
www.enterpriseeurope.se
statistiskacentralbyranscb
www.twitter.com/SCB_nyheter
Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscen-
trum hjälper speciellt dig som inte är född i
Tullverket kan du kontakta om du tänker
Sverige att starta företag. Du får kostnads­
exportera eller importera varor från länder
fri rådgivning på olika språk, exempelvis
utanför EU. Tullverket hjälper dig med
hjälp med affärsplan. IFS har även infor­
information om vilka bestämmelser som
mationsträffar.
gäller. Tullverket erbjuder också kurser
www.ifs.a.se
och informationsträffar.
020-52 90 10
www.tullverket.se
0771-520 520
NyföretagarCentrum finns på ett 100-
tal orter i landet. Här får du kostnadsfri
Rådgivning och nätverk rådgivning och hjälp med att bedöma din
affärsidé. Bakom NyföretagarCentrum står
ALMI Företagspartner finns i hela landet
ett brett lokalt kontaktnät av personer och
och hjälper dig som har planer på att starta
företag som kan bidra med expertråd inför
företag eller nyss har startat. Du kan få
företagsstarten.
hjälp med rådgivning och finansiering
när du ska förverkliga din affärsidé. www.nyforetagarcentrum.se

www.almi.se

Övriga kontakter
Coompanion – Kooperativ utveckling
Du kan även ha nytta av din bank eller
som finns i varje län, ger personer som
någon annan rådgivare, till exempel bok­
vill förverkliga idéer tillsammans skräd­
föringshjälp, revisor eller en jurist. Perso­
darsydd rådgivning från idé till framgångs­
ner i din omgivning som har erfarenhet av
rikt företag.
företagande eller kunskap om den bransch
www.coompanion.se
du ska starta inom är andra värdefulla
kontakter.

Starta företag 27
Läs mer på:

Arbetsförmedlingen | Bolagsverket | Försäkringskassan | Jordbruksverket | Lantmäteriet
Patent- och registreringsverket | Pensionsmyndigheten | Skatteverket | Statistiska centralbyrån | Tillväxtverket | Tullverket
Tryck: E-print. Utgiven i januari 2017. Produktion: Ordförrådet. Fotograf: Anna Sigvardsson. Arbetsförmedlingen rekv. nr 503 484,  Bolagsverket nr 15,  Försäkringskassan FK 275 2017,
Jordbruksverket, Lantmäteriet, Patent- och registreringsverket, Pensionsmyndigheten, Tillväxtverket Info 0085 Rev l, Skatteverket SKV 462 utgåva 15, Statistiska centralbyrån nr 4, Tullverket