T

OVJ
UNADI
I-%

RZI
ERJ
EEPL
OTËPË
Rgj
edhaI
–pes
hat
rupor
epr
ej der
i k
g
PËRBË RJAEL ËNDË S:us hqi menëk okrra,produk tetemul l
ir
itngadr ithë r
a t,pr oduk teteindus -
tri
sës ëv aji
t,produk tetbi more ,monok a l
c i
um-fosfat,kripë– ejodizua r,shk umë sk a f
shësh,v itamin
A,v i
tami nD , vitaminK, v
itaminE ,hek ur–( I
I)–s ulf
atmonohi drat(E) , bakë r–( II)
-sulf
a tpe n-
tahidrat(E) ,cinkosid(E) ,ma ngan–( II)-sulf
atmonohi drat(E) ,ma gne zij
um-s ulfat–hept ahid-
rat,koba l
t–(I I)-k
a r
bona tmonohi dra t(E) ,kal
c i
umj oda tanhidrik
ë(E) , na t
riums e l
enit(E) ,
an ok s i
dant(BHT -E )
PËRBË RJAKI MIKEpë rk gepë rz
ierjessëpl otë–s ubs t
a ncaa kv emi ni mum: Prote i
n %,
Lag ësh ma x ,%, Celulozama x %, Hi rimax %, Njësitërshëre/k gel l
og arit
ur– , mi n,
Kalcium ,de r
i,%, Fos f
ormi n ,de ri,%, Na tr
ium ,de r
i,%, Ma gne z
ium mg ,
Vitami nA– I
J, Vi
t aminD – IJ,Vit
ami nE– mg ,Vit
ami nK– mg ,He kur– mg ,
Bak ër– mg ,Cink– mg ,Ma nga n– mg ,Koba lt ,mg , J
od– ,mg ,Se l
e n– ,mg , An o-
ksidant(BHT ,BHA)– mg .
UDHË ZIMI PËRPË RDORI M. TOVJ UNADI I- %pë rzi
erjapë rdoreteus hqi mitpë rma jmëri të
gjedha vetëpe shë strupor epr ej de r
i k gmes iguri
mi nemj a ue shë mt ëuj ittëpij
shë m
dhet ëf reskët.
PË RS HKRI MI IPRODUKT IT:T OVJ UNADI I- %ë shtëpë rzi
erjeepl ot ëeus hqimi tpë rma jmë rin
eg jedha vetëpe s
hë strupor epr ej de ri k g,nëfor mëpl uhur i(ebl uar)meng jyr
ëec il
ai
për s
hta te
tng jyrëssëus hqi me vetëpë r
dor uradhes ht
es ëssëus hqimi tpë rk afshë t,aromë sdhe
shijessëna t
yrshmet ëa romë sdhes hij
ess ëushqimi ttëpë rdorurdhes hte sëss ëus hqimitpë r
kafshë ,pai t
htësidhepr i
s hj
es idhepae rëmy ku.
RUAJ TJA:T ëruhe tnëa mbi enttë oht ë, nëve ndt ëtha t
ëdhet ëe rrët,tëmbr oj
t urng ahyr j
ae
bre j
tësëve, i
nsek t
e v
e ,shpe zëvedhek afshë vetj
e r
a.
AF AT IIPË RDORI MI T: mua jMë ny raepa ke mit–pa k e mi prima r–t he sle tre
umrikontr
oll
uesve
ter
ineri
sësëobj
ek t:RS– –
EPRODHON:L I
RAMIXS HAK,
FABRI
KAEUS HQI
MITPË
RKAF
SHË
,IRI
G–S
ERBI
Tel
efon: ,
I
MPOT
URE
S: