ஒவவவவவர வபணவணமவ ஒவவவவவர வவதமவ சவலரவ வமனவமமயவன உறமவ வவரமவபவவரவகளவ.

சவலரவ
அழதவதமவன வசகவஸவ உறமவ வவரமவபவவரவகளவ .சவலரவ வநரகவகமவன மன உறமவ ஏறவபடதவதவய பவனவனரர
பவலறமவ வவரமவபவரவ .சவலரகவக அத ரதமவயவலவமல ..

உணவமமயவலவ உஙவகளவ தமணயவடமவரநவரத அவளவ எனவன வவரமவபகவறவளவ எனவபமத அறவநவதவகவளவள
மடயமவ.வபணவணவடமவ எவவவவற இமதபவ பறவறவ ரபசவத என உஙவகளகவக தயகவகமவ இரகவகலவமவ. ஆனவலவ
மதலவலவ ரபசதவ வதவடஙவகவயவடனவ உஙவகளவ தமணவவ வசவலவலகவகடய பதவலவகளவ வதளவவவக இலவலவமலவ
இரகவகலவமவ.அமதபவ பறவறவ கவமல ரவணவடவமவ. ரபவகபவ ரபவக சரவயவகவவவடமவ.

நநஙவகளவ மதலவலவ கநழவகவகவணமவ ரகளவவவகமளகவ ரகடவகலவமவ .

1. எவவவவற உறவவகவளவவதவலவ உனகவக அதவக நவடவடமவ (மதவதமவடதலவ ,வவயவவழவ ,உடலறவ
ரபவனவறமவகளவலவ)

2. எதரபவனவற மதவதமவடதமல வபரவதமவ வவரபகவறவயவ?

(எசவசவலடனவ கலநவத ஆழமவன மதவதமவ,எசவசவலவ படவமலவ வகவடபவபத,நநணவட மதவதமவ ரபவனவறவறவறவலவ).
3. உடலறவவலவ நந அதவகமவ வவரமவபவத எத? அதவகமவ வவறபவபத எத ?

4. எமத நவனவ பதவதவக,நனவறவக வசயவய ரவணவடவமன எதவரவபவரவகவகவறவயவ?

இமததவதவவர,ஒனவறவரணவட வவமளயவடவட வவமளயவடலவமவ. இநவத வவமளயவடவடலவ ஒர வசயமல இரணவட
வவதமவகசவ வசயவவத.பவனவ மமனவவயவடமவ எத பவடதவதவரகவகவறத என
ரகடவகரவணவடமவ.சவனவறவக,கவளவடவரடவரவமச தணவடவதவலவ ஒனவற நவகவகவனவலவ நனவறவகதவ தணவடஙவகளவ.
இரணவடவவதவக, மக வவரலவ மலமவ அதனவ மநத ரதயவகவகலவமவ. பவனவ மமனவவயவடமவ எதவலவ அதவகமவ இனவபமவ
அமடகவறவளவ,வவரமவபகவறவளவ எனகவ ரகடவட வதரவநவதவகவளவளஙவகளவ.

இநவத வவமளயவடவடனவ மலமவ மமனவவ எனவன வவரமவபகவறவளவ,எதவரவபவரவகவகவறவளவ எனவபமத நனவக
அறவநவதவகவளவள மடயமவ.இமதயமவ உஙவகளவலவ சரவவர வசயவய மடயவவவடலவ மறவவறவர வவமளயவடவட
இரகவகவறத.

உஙவகளவ மகமய மமனவவமயபவ பவடதவதகவவகவளவளசவ வசவலவலவ,ஒவவரவவரவ உறபவமபயமவ எவவவவற
தணவடரவணவடமவ என அவரவ எதவரவ பவரவகவகவறவரரவ அரதரபவலவ வசயவயசவ வசவலவலஙவகளவ.இமத சவறவதமவ
கசவசமவலவலவமலவ வசயவயமவ மடயமவ.

Comments
எணவவணயவ மசவஜவ:
.
அமனதவத ஆணவகளமவ மட உதவரவதமலதவ தடகவக மதலவலவ வசயவய ரவணவடயத, வவரதவதவறவக இரணவட
மமற தமலகவக பவதவமவ, ஆலவவவ அலவ லத ரதஙவகவயவ எணவ வணயவகமளகவ வகவ ணவட நனவக தமலகவக
மசவஜவ வசயவத, ஊற மவதவத களவபவபத தவனவ. இதனவலவ மடகவக ரதமவயவன சதவதகவக மள கவமடதவத,

மட நனவக ஆரரவ கவகவயமவன தவக இரகவகமவ.
.
ரதஙவகவயவ பவலவ:
.
ரதஙவகவயவ பவலவ, மடயவனவ வளரவசவசவமய அதவக ரவபவபரதவட, மடயவலவ ஏறவபடமவ வறடவ சவமய தடகவகமவ.
எனரவ ரதஙவகவயவ பவமல தமலகவக தடவவ ஊற மவதவத களவகவக ரவணவடமவ. கறவபவ பவக இநவத
மமறயவலவ மட நனவக வமனவமம யவகமவ.
.
கறவறவமழ:

மட வலவமமரயவட வளர ரவணவடவமனவ லவ, கறவறவமழ வஜலவமலகவ வகவணவட ஸவகவ லவபவபவலவ தடவவ மசவஜவ
வசயவய ரவணவடமவ. அதவலமவ இநவத மமறமய வவரதவதவறவக இர ணவட மமற வசயவத வநவதவலவ, மட உதவரவ
தலவ கமறநவத, ஸவகவலவபவபவலவ ஏறவபடமவ பவரசவசமனமய தடகவகலவமவ.
.
ரவபவபவமல:
.
ரவபவபவமல அமரதவத ஸவகவலவபவபவலவ தடவவ ஊற மவதவத களவதவதவலவ, ஸவகவலவபவபவலவ உளவள அலவகமலனவ சநரவக
இரபவபரதவட, மட உதவரவத லமவ நவறதவதபவ படமவ. ரமலமவ இநவத மமறமய இனவனமவ சவறபவபவன தவக
மவறவறவதறவக, ரவபவபவ மல ரபஸவடடனவ, ரதனவ மறவறமவ ஆலவவவ ஆயவ மல கலநவத ரதயவகவகலவமவ.
.
மடவமட:
.
மட பரவமரவபவபவலவ மடகவக பரரவடவ டனவ சவகவசவமச அளவகவக ரவணவடய த அவசவயமவ. மட நனவக
வலரவவடமவ, அடரவ தவதவயவகவமவ வளர ரவணவட வமனவலவ, இநவத பரரவடவடனவ சவகவசவமச மய வவரதவதவறவக
34 மமற ரமறவ வகவளவள ரவணவடமவ. அதறவக வசயவய ரவணவடயவதலவலவமவ, மடவமட உமடதவத பவலவலவ
ஊறவறவ நனவக அடதவத, ஈரபவபத மளவள மடயவலவ தடவவ, 15 நவமவடமவ ஊற மவதவத வவதவவதபவபவன நநரவலவ
மடமய அலச ரவணவடமவ.
.
வவநவதயமவ:
.
2-3 ரடபவளவ ஸவபனவ வவநவதயதவமத நநரவலவ 8-10 மணவ ரநரமவ ஊற மவதவத, அமரதவத ஸவகவலவ பவபவலவ தடவவ
ஊற மவதவத களவதவ தவலவ, மட உதவரவவத கமறவத மடவடமவ னவறவ, மடயவனவ வளரவசவசவயமவ அதவகரவதவத,
வபவடகதவ வதவலவ மலயமவ நநஙக வ மவ.
.
அவரகடவ:
.
அவரகரடவ மறவறமவ வவமழபவபழதவமத நனவக மசவதவத, ஸவகவலவபவபவலவ தடவவ மசவஜவ வசயவத, 1/2 மணவரநரமவ
ஊற மவதவத, வவதவவதபவபவன நநரவலவ அல சவனவலவ, மட ஆரரவகவகவயமவகவமவ, அடரவதவதவயவக வமவ
வளரமவ.
.
ஆரஞவச:
.

ஸவகவலவபவபவலவ அதவகபவபடயவன எணவ வணயவ மறவறமவ வபவடக இரநவதவலவ, அபவரபவத அத மன
ரபவகவகவதறவக, ஆரஞவச பழதவதவனவ ரதவ மல அமரதவத ரபஸவடவ வசயவத, ஸவகவலவபவ மறவ றமவ மடயவலவ தடவவ
ஊற மவதவத, களவகவக ரவணவடமவ. இநவத மமறமய வவரதவ தவறவக ஒர மமற வசயவத வநவதவலவ, நலவல
பலமனபவ வபறலவமவ.
.
மரதவணவ இமல:
.
நலவல கரமமயவன மறவறமவ அடரவதவதவயவன மட ரவணவடவமனவலவ, மரதவணவ இமல மய அமரதவத,
மடயவலவ தடவவ, மனவற மணவரநர மவ ஊற மவதவத, பவனவ களவரவநவத நநரவலவ அலச ரவணவடமவ.
.
எலமவசவமச சவற:
.
மட பரவமரவபவபவலவ அதவகமவ பயனவபடவத எலமவசவமச எனவபத வதரவநவ தவவஷயமவ தவனவ. அதவதமகய எல
மவசவமசயவனவ பவதவமய ரதஙவகவயவ எணவவணயவலவ பவழவநவத, ஸவகவலவபவ பவலவ தடவவ, 34 மணவரநரமவ ஊற மவ
தவத, களவரவநவத நநரவலவ அலச ரவணவ டமவ.
.
ரவணவடவமனவலவ இநவத மமறமய இரவவலவ படகவகமவ ரபவத வசயவத, தமலயவலவ ஒர பவளவஸவடகவ கவமரகவ
வகவணவட சறவறவகவ வகவணவட தஙவ கவ, கவமலயவலவ களவகவகலவமவ. ஆக வமவதவதமவ மட உதவரவவமத தடதவத
எனவவறனவறமவ இளமமயடனவ கவடவசவ அளவபவரபவமவ.

வசகவஸவலவ யவரரம மவஸவடரவ கவமடயவத. எலவலவமவ அனபவமவதவனவ. ஒவவவவவனவமறயமவ அனபவவதவத உணரவநவத வதரவநவத வகவளவள
ரவணவடயததவனவ. சவலரவ இதவலவ நவபணரவகளவகவ வவடவவரவகளவ. எனரவ ஒவவவவவர மமற உறவவலவ ஈடபடமவரபவதமவ ரதமவயவன
வவஷயதவமத ஈசவயவக டசவ வசயவத கவரவயமவ சவதவதவத சநவரதவஷபவபடவவரவகளவ .

உதடடல உரச … அஙகஙகக தததடட …  .

என தமலலதழ கடததப கபத  தலல வலககதத . வபணவகளவ தஙவகளத அழகவய இதழவகளவலவ வமதவவக மதவதமவடமவரபவத அமத ஆணவகளவ லயவதவதபவ ரபவயவ ரசவபவபவரவகளவமவ. நவவவலமவ கட வமதவவக வரடகவவகவடதவதவலவ அமதயமவ ஆணவகளவ வவரமவபவவரவகளவமவ.. இபவபடபவபடவடவரவகமள அமடயமவ வபணவகளவ உணவமமயவரலரய பவகவகவயசவலவகளவ.? 'தசகஸ ' வசசககஙக சரயதயடம ! Featured Posts உறவவனவரபவத வபணவகளகவக சவல வவரபவபஙவகளவ இரகவகமவ. . தவஙவகளமவ சகபவபடவட... கழதவத வலவ மதவத மவடஙவக ளவ .வபணவகளகவக மடவடமலவல. ஆணவகமளபவ வபவறதவதவமர எலவலவரம ரவகமவதவனவ. சரவ வசகவஸவ உறவவனவரபவத ஆணவகளகவக சவல வவஷயமவ பவடகவகமவமவ. அமதபவ பறவறவ பவரவபரவ பவமவ. இமத அனபவபவபரவவமவகதவதவனவ வதரவநவத வகவளவள மடயமவ. வதரவநவத. இனவபமவ தணவடபவபடவட தவமவறவ எழவவரவகளவமவ. ஆனவலவ பல ஆணவகளவ அபவபட இலவமல. சடவடபவபடவவடனவற மடதவத வவடவட ரபவகதவதவனவ அவரவகளகவகதவ வதரவயமவ .. உணரவநவத அதனவபட வசயலவபடமவரபவத கவமடகவகமவ இனவபமவ அலவதவயவனத. இரவரமவ அவரவரவ வவரபவபஙவகமள அறவநவத. அரதரபவல ஆணவகளகவகமவ சவல வவரபவபஙவகளவ இரகவகமவ. கறவபவபவக பவனவனஙவகழதவதவலவ. தனத தமணகவகமவ தனவமன வவட பல மடஙவக சகமவ தர ரவணவடமவ எனவற நவமனபவரபவரமவ உணவட. ஆணவகளகவகமவ கட கழததவலவ மதவதமவடவத வரவமவபபவ பவடகவகமவமவ .

நவவவலவ வரடயமவ. உதடகமளசவ சமவயஙவக ளவ .. வசலவலமவக கடபவபமதயமவ ஆணவகளவ ரசவகவகவறவரவகளவமவ. மதவதமவடவடமவ வபணவகளவ வவமளயவட ரவணவடமவ எனவற வபரமவபவலவன ஆணவகளவ வவரமவபகவறவரவகளவமவ . கவதகளவலவ மதவத மவடஙவக ளவ .இத வபரமவபவலவன ஆணவகளமவ வவரமவபமவ வவமளயவடவட. கறவபவபவக ஈரமவ மவனவனமவ அநவத அழகவய பலவசவசமள உதடகமள நநணவட ரநரமவ சமவகவக ரவணவடமவ எனவற ஆணவகளமவ வவரமவபவவரவகளவமவ. இபவபடசவ வசயவயமவரபவத சமவமவ வசயவயவமலவ. பவடதவத இழதவத. மகவவரலவகளவலவ மவரவமப தடவவ. வமதவவக வகவஞவசவயபட.. அதவவத ஓரலவ வசகவஸவ. கமத ரபசவயபட. தஙவகளத மவரவபகளவலவ வவரலவ மவதவத மவரவப மடகமளகவ ரகவதவ வவடவட. தஙவகளத உதடகமள வபணவகளவ சமவகவக ரவணவடமவ எனவற பல ஆணவகளமவ வவரமவபகவறவரவகளவ. மவரவப களவலவ வவமளயவடஙவக ளவ . நவவவலவ வரடவமதயமவ. கவதவனவ ஒவவவவவர பகதவமயயமவ தடவவதவ தர ரவணவடமவ.அரதரபவல வபணவகளவனவ உதடகமள.  .இதவமவ ஆணவகளவ அதவகமவ வவரமவபமவ வவஷயமவ. மவரவப மடகவகளவ மக வவடவட வசலவல வவமளயவடவட வவமளயவடமவரபவத சகமவ பல மடஙவக கடமவ. அபவபடசவ வசயவயமவரபவத ரலசவக கடதவதவலவ வரவமவபபவ பவடகவகமவமவ பவயவஸஸகவக .வபணவகளகவக மடவடமவதவனவ மவரவப வவமளயவடவட. ரமலமவ நவவவலவ கவத தமளகவகளவ வவடவட வரட ரவணவடமவ. வவரலவகமள உளவரள அமலய வவடவட வபணவகளவ வவமளயவடவமத ஆணவகளவ வவரமவபகவறவரவகளவமவ. அரதரபவல வவமதபவ மபமயபவ பவடதவதமவ வவரலவகளவலவ தடவவயமவ.அரதரபவல கவதகளவலவ மதவதமவடவமதயமவ. ஆணவகளகவகமவ பவடகவகமவ.. ரமலமவ தஙவகளத மவரவபகவ கவமவபகமள வபணவகளவ சமவகவக ரவணவடமவ எனவபதமவ ஆணவகளவனவ வவரபவபமவமவ. ஆணவ கறவமய வபணவகளவ சமவகவக ரவணவடமவ எனவற 99 சதவநத ஆணவகளவ வவரமவபகவறவரவகளவ. அமத வபணவகளவ அனமதவகவக ரவணவடமவ எனவபதமவ ஆணவகளவனவ சவனவனவ சவனவன ஆமசயவமவ. கநர ழயமவ வவமளயவடஙவக .

உதடடல உரச … அஙகஙகக தததடட …  .

மழமம. இத தஙவகமள எனவகரரஜவ வசயவயமவ வமகயவலவ இரபவபதவக அவரவகளவ கரதகவறவரவகளவ. வசகவஸவ ஒர அனபவ ஆடவடமவ.? 'தசகஸ ' வசசககஙக சரயதயடம ! Featured Posts நலவல வ கதவத ஙவக .. அனபவமவ கடகவ கட ஆடவடதவதவலமவ ரநரவதவதவ. உறவவனவரபவதமவ. இதவலவ கறவறதவ ரதரமவ வமர நவமவ வசகவஸஸகவக அடமம. வசலவலமவக கதவதவத உளவளவடவடவறவறவலவ ஈடபடவமத ஆணவகளவ வவரமவபவவரவகளவமவ. என தமலலதழ கடததப கபத  தலல வலககதத . நவபணதவதவமவ வநவத வவடமவ. உசபவரபதவதமவ வமகயவலவ ரபசவத. கறவறதவ வதளவநவத வவடவடவலவ வசகவஸவ நமகவக அடமமயவகவ வவடமவ. .இத ஆணவகளவ வபணவகளவடமவ எதவரவபவரவகவகமவ இனவவனவர சமவசவசவரமவ ...மனவ வவமளயவடவடனவரபவதமவ வபணவகளவ ஏதவவத ரபசவகவ வகவணவரட இரநவதவலவ.. கறவபவபவக வசகவஸவ உணரவவகமள தணவடமவ வமகயவலவ மனகவத.

இதனவலவ உஙவகளகவகளவ ரசவரவவ ஏறவபடவத. மனமச பளவசவவசன சநகக மவதவதகவ வகவளவளஙவகளவ. அதறவரகறவப மனமதயமவ தயவரவபடதவதவகவ வகவளவள ரவணவடமவ. . இபவபடரய ஒர மணவ ரநரமவ ஓடடவடமவ. கழமத ரதயவநவத கடவவடறமவப ஆன கமதயவக. மதலவ உறவவலவ அதவ ரவகமவ கவடவடவமததவ தவவரவகவகவமவ. ஆனவலவ ரபவகபவ ரபவக அத கமறநவத வகவணவரட வரமவ. ஆனவலவ அதரவ நவளவக நவளவக ஆரவவமவ கமறயமவ அலவலத அததவனவ பகவகதவதவரலரய இரகவரக. மனமவ இரநவதவலவ மவரவகவகமவ உணவட எனவபத ரபவல உறவவலவ ஈடபவட கடமவரபவத உறவவனவ எணவணவகவமகமயயமவ நவமவ நவசவசயமவ கடவட மடயமவ. உறமவ மமயமவககவ வகவணவட ரபசவகவ வகவணவடரஙவகளவ. இரபவபவனமவ தவரமணமவகவ நநணவட கவலதவதவறவகபவ பவறகமவ கட. பவறவகதறவக பதறவயடகவக ரவணவடமவ எனவற எணவணமவ வநவத வவடமவ. மவறவக பதவதணரவவமவ. வ வரரம சவபவபவடவட வவடஙவகளவ. இதவலவ உடமவப மடவடமலவல. வழகவகமவ ரபவல உறவசவகமவக ஈடபடஙவகளவ. உறமவ மடதவத பவனவனரவ இரவரமவ நனவக ரவலவகவஸவ ஆகவகவ வகவளவளஙவகளவ. பத அனபவமமவ கவமடகவகமவ. நடதவதர வயமதகவ கடநவத சவலரகவக. மனவப ரபவல நவமவ இபவரபவதமவ அதவக அளவவலவ. சவதவரணமவன மமறயவலவ இலவலவமலவ வசகவஸவயவக. ஹவரவரமவனவ ரசவவதமவதவனவ.. அபவபடவத ரதவனவறமவரபவத அமத வசயலவறவற உடரன களதவதவலவ இறஙவகவ வவட ரவணவடமவ. அதவவத ஒரர நவளவலவ ஒனவறகவக ரமறவபடவட மமற உறவ வகவளவள ரவணவடமவ எனவற எணவணமவ ரதவனவறமவ. மனசமவ கட மகவகவயகவ கவரணமவ. படகவமககவகபவ ரபவகமவ ரபவத சவபவபவட வசரவதவதவரகவக ரவணவடமவ. இனவற இரவ நமகவக அனவலவமவடவவடடவ எனவற மடவ வசயவத வவடவடவலவ மவமலயவரலரய மனதளவவலவ வரடயவகவ வவடஙவகளவ. அபவரபவததவனவ மட மவறவத. அதனவ பவனவனரவ அடதவத உறவகவகதவ தயவரவகலவமவ. வசகவஸவ எனவறவலவ எனவன … ஆணவ வபணவ இரபவலவரகவகவமடரய ஏறவபடமவ ஈரவபவபதவனவ. கடமவனவமர இரவ 9 மணவகவகளவ படகவமக அமறகவகளவ பகநவத வகவளவவத நலவலத. 2 வத மமறமய ரவற வவதமவக வசயவய ஆரமவபவயஙவகளவ. உடமலயமவ ஆயதவத நவமலகவககவ வகவணவட வவரஙவகளவ. பவறக மவததவதவறவக சவல மமற எனவற கறகவகவ வகவணவரட ரபவயவ வவடமவ. பவறக சடவன பவலவ சவபவபவடவட வவடவட இரவரமவ ஹவயவக சவறவத ரநரமவ படதவதபட ரபசவகவ வகவணவடரஙவகளவ. அதறவகவக சவவரஸவயமவன தரணஙவகமள மவஸவ வசயவய ரவணவடயதவலவமல. இதறவகவகதவதவனவ அவரவகமள அடகவகட வதவநவதரவ வசயவயகவ கடவத எனவற வபரவயவரவகளவ கறவவரவகளவ. வவரதவதவறவக சவல மமற. ஒரர நவளவலவ 2 அலவலத 3 மமற அலவலத அதறவக ரமலமவ உறவ வகவளவவத எளவதவனததவனவ எனவற கறகவறவரவகளவ வசகவஸவலஜவஸவடகளவ. சவலரவ தவனசரவ கட ரவதவதவரவ ரவசவலவ இறஙவகவவரவகளவ. பதவதவக தவரமணமவனவரவகளகவக எபவரபவதரம வசகவஸவ நவமனவதவனவ வகவஞவச நவமளகவக அதவகமவக இரகவகமவ.ஆரமவபதவதவலவ வபரமவபவலவரனவரவ வவரதவதவறவக பலமமற வசகவஸவ மவதவதகவ வகவளவவத சகஜமவனத.

பவறக சவனவனதவக ஒர மனவ வவமளயவடவட எனவற ஆரமவபவதவத வதவடரஙவகளவ… மவகவமவ இளமவ வயதவனரவக இரநவதவலவ 4. 5 எனவற கட தவணவடபவ ரபவக மடயமவ. மறபடயமவ ஒர சவனவன பவரரகவ. வபரதவத சநவரதவஷதவமதயமவ. . எனரவ அதறவரகறவறவரவ ரபவல தவடவடமவடவடகவ வகவளவவத நலவலத. உஙவகளகவக மடயமவ எனவபதறவகவக அவமரபவ ரபவடவட பவடவயவபவபடதவதவமதயமவ தவவரவகவக ரவணவடமவ. மநணவடமவ ரதமவபவபடவடவலவ. அத வவஙவகவ சவபவபவட… நமவமரல அத அதவதவபழமவன வசவலவலவவஙவக… அதவதவபவ பழதவதல வமகவனநசவயமவ magnesium. வலவமயயமவ மனதவலவ வகவணவட சறவரற சமரவதவதவக வசயலவபடவத நலவலத. சவஙவகவ zinc மறவறமவ வவடமவனவ இ Vitamin E இரகவக.இநவத 2 வத உறவ உஙவகளகவகளவ வபரமவ நமவபவகவமகமய மடவடமலவலவமலவ. உறவசவகதவமதயமவ வகவணவட வநவத ரசரவகவகமவ.ஃபவகவ ஃபவகவனவன இஙவகவலநஷவகவரனவ வசவலவறவரன . ரபவதவய அளவவலவ உஙவகளத தமணயவனவ பவறபவபறபவபவலவ லபவரவகனவடவ தனவமம இரகவகவறதவ எனவபமத அறவநவத அதறவரகறவப வசயலவபடவமவ அநவத வவஷயதவதல தளவ கவளபவப எனவன சவபவபவடணமவ ? ஜவலவபவனவஸவ அரளமர 18 + கணவடபவபவக வயத வநவதவரவகளகவக மடவடமவ வசகவஸவ டபவஸவ வவலவப வயசல வவழவகவமக வவமளயவடவட வதவடஙவகவயவரகவகற வதவடஙவகபவ ரபவகற தமவபவகளவ… இநவத ஜவகஜவககவகவனநவதவ சவமவரயவட ஜவலவபவனவஸவ அரளமரய நலவலவ ரகடவடகவக… அநவத ரமடவடரல தளவ கவளபவபணமவ… நவனவ வசவலவற ஐடவடதவத சவபவபவட எகவஸவடவரவ கவகவ தவனவ வரமவ… 1. இநவத நவல ஐடமரம ரமடவடரகவக வரவமவப நலவலத. அதரவ நடதவதர வயதவனரவக இரநவதவலவ 2 அலவலத 3 வமர ரபவகலவமவ. அரதசமயமவ. உடலவ ரசவரவமவயமவ. அதறவக ரமலமவ மடநவதவலவ ரபவகலவமவ. தவறவலவமல. வபணவகமளபவ வபவறதவதவமர 2 உறவகவக ரமலவ ரபவகமவரபவத பவறபவபறபவபவலவ லபவரவகனவடவ கமறய வவயவபவபளவளத. ரமஙவகனநஸவ manganese .

5. டவரவபவரடவஃபனவ. அத கவலவமவவகவக வரவமவப நலவலத. . 3.. அபவபறமவ கடகவகற ஒவவவவவர மதவதமமவ இனவகவகமவ.தரவபசணவ இரகவக பவர… water melon ன இஙவகவலநஷவகவரனவ வசவலவவவனவ ... ஃபவமனஎதவலமவனவ னவன வரணவட வகமவகவகலவ இரகவக அத வரணவடரம சநரரவடவடனவனவன ஒர மள வகமவகவகல தணவட வவடமவ. வயவகரவ பணவற ரவமலய மவதளமவ பழமவ சவமவபவளவ பணவணதபவபவ.அதல சவடவரலவனவ இரகவக அத ரபரகவக ஏதவதவ மவதவரவ சவறவறவனவபதவதகவக வரவமவப நலவலத ஏனவனவ அத அரவஜவமனனவ ஒர வகமவகவகல ரவலநஸவ பணவணவ ரதவத நவளஙவகமள ரவலவகவஸவ பணவணமவ. எகவஸவடவரவ ஸவவநடவ கடரவ உடமவமபயமவ மவளகவபவ வபவட சடவகவகமவ. சமவரபகவரன ( Champagne) சவபவபவடவட பவர சமவமவ கமவமனவன இரகவகமவ சரகவகமவ ஆடவடமமவ! 4.கவமமவ சடவன ஒடமவபகவக சலபமவ வரமவ. கவரதவதகவக அபவபறமவ இனவபவப..சவகவரலடவட சவகவரலடவடனவறவஙவகரள அத சவபவபவட. இபவப வதரவயதவ ஏனவ லவவவர பவகவக ரபவறபவப ஃமபவவ ஸவடவரவ வவஙவகவடவட ரபவகணமவன.2... கவடவட வவ நவனவ ஒர ரகசவயமவ வசவலவரறனவ. ரரபவ சநனவல ஹநரரவயவன வவலவலஙவக கணவணல தவவவஙவகரள மவளகவ வபவட அரத வபவடய நந வகவஞவசணவட வவயவல தவவகவரகவ… இதழவகளமவ நவகவகமவ சமவமவ சற சறபவபவகமவ. வயவகரவவமவ இததவதவனவ வசயவயத. வவஸவகவ அடசவசமவ ரமவ அடசவசமவ அநவத ஆடவடதவதல நவனவன ஆட மடயலயவ. அத வவஙவகவ சவபவபவட...

நமடமமற சவரவநவதவரவக இரஙவக ளவ உஙவகளவ நபரவ `சபவபரவரமனவக’ இரகவ க ரவணவடமவ எனவற எதவரவபவரவதவதவலவ ஏமவறவறமவதவனவ மவஞவசமவ. அவரத நணவபரவகமள அவரவ ரதரவநவவதடகவகடவடமவ தமத `நபரவ’. அதவகமவன வபணவகளவ (63%மவனவரவகளவ) மதலவ பவரவ மவயவலவ ஏறவபடமவ கவதலகவக மகவகவயதவ தவமவ அளவகவகவறவரவகளவ. மட அடரவதவதவயவக வளர………. 7.அதனவல ஆரரவகவகவயமவ இரஙவக சநவரதவஷமவ வபறஙவக இத தவனவ ஜவகஜவககவகவனநவதவ சவமவரயவட ஜவலவபவனவஸவ அரளமர ! இத மவதவரவ கவலவமவ பதவவகளமவ மசவலவ ரஜவகவககளமவ உஙவகளவ இவமயவலவலவ ரவணவடமவ? தயகவகமவகவடவடவவரவகளவ. கடமவப வவழவகவகளவலவ இயலவபவ கபவ ரபசகவகடமவ. இவவவவஷயதவதவலவ இளமவ வபணவகள கவக உதவமவ சவல கறவபவபகளவ… 1. கவரணமவ ஆணவகளவ சவகவகலவன உறவக மளதவ தவவரவகவக வவரமவபவததவனவ. கடனமவனத எனவற ரபவதமவ அடதவத கடவடதவதகவக நகரவநவதவ க ரவணவடமவ. 6. ஆனவலவ அஙவரக சரவயவன நபமரகவ கணவட பவறக ரந ரர ரபவயவ ரபசவவவடகவறவரவகளவ எனவன? ஜவமடமவமட யவகபவ பவரவகக வ வறவரவகளவ. அதமடவடமலவலவத இனவமறய வபணவகளவ தமத கநவதமல பலவரவற வவதமவன அலஙவகவரஙவகளகவக உடவபடதவதகவனவறனரவ. ரகரவலவஙவ என பல வமககளவலவ தமத மடமய அலஙவகரவதவதகவ வகவளவகவனவறனரவ. ரநரவமமயவக இரஙவகளவ இநவதவய இளமவவபணவகளவலவ 15 ரபரவ தவஙவகளவ ஏறவகனரவ ஒர நடவபவலவ. கட மவபதவதவனரடனமவ நனவறவகபவபழக ரவ ணவடமவ எனவற எதவரவபவரவபபவ த வபணவக ளவனவ இயலவப. சநஸவ சநஸவன இஙவகவலநஷவகவரனவ வசவலவறவரன அத சவபவபவட. உணவமமதவ தனவமம மயபவ பவதவகவகமவ. வபணவகளவனவ அழகவலவ மகவகவய பஙவக வகவபவபத கநவதலவ. ஆனவலவ வபவதவவன நவகழவசவ சவகளவ. உஙவகளவரவனவ தமலயவலவ எதவரவபவரவபவப சவ சமமகமள ஏறவறவதநரக வ ளவ. ஸவடவவரஸவஸ ரபவகவகத. ஆனவலவ மதலவ கவதலவ வசவதபவபலவகவ வவடமவரபவத அதவரலரயரதஙவகவ நவறவகரவணவடமவ எனவபதவலவமல. கவச கவசகவ கவறவரவகளவ… ஆனவலவ ஓரகவகணவ ணவலவ பவரவபவபமத வவட ரநரர ரபவயவ பவரவதத வ பவ ரபசவவவடலவரம? நநஙவகளவ மவகவமவ கசவ ச சபவவமவ வகவணவடவரவ எனவறவலவ உஙவ களவ ரதவழவமயரயவ. அவறவறவனவ ரபவத சகவதவவவயவநவத . 2. பனவனமககவகவறவரவகளவ. தமவ ரதவழவயரடனமவ. ஆனவ லவ சரவயவன நபமரதவ ரதரவநவவதடபவபத ஒனவறமவ தணவடமனகவகரவய கறவறமவலவ மல. தவரமணஙவகளகவக சவவசலவகவறவரவகளவ. கவதலவலவரநவத பவரவநவத மனமவ வநவநவதவர பவபத ரபவல கவடவடகவ வகவளவகவறவரவகளவ எனவகவறத ஆயவவ. அலவலத அபவபடகவ கவடவடகவவகவளவ கவறவரவகளவமவ. நநஙவ களவ ஏவமவ ஏவகமணமயதவதவரன நநஙவக ளவ வவரமவபபவரம ë ஏவவவரவ? 3.6. பதவய மனவதரவகமளசவ சநவதவயஙவகளவ அணவமமயவலவ நடதவதபவபடவட ஒர கணகவவகடபவபவனவபட இநவதவய இளமவவபணவகளவலவ 52% ரபரவ தமகவக ஏறவற தமணமய அ றவவதறவகவகரவ உறவவனரவ வநடவட நவகழவசவசவகளவ. எனரவ `உஙவகளவரவ னவ’ நடதவமத. எலவலவ வமகயவலமவ தவரபவதவயவ ன நபமர ஐநவதவணவடகளவகதவ ரதடவதவக 12% இநவதவயபவ வபணவகளவ கறவயவரகவகவறவரவ களவ. கணதவமத மடவடமவ பவரஙவகளவ. சவல ஆணவகளவ அமத அதவகமவக வவரமவபவதவரவகளவக இரகவ கலவமவ. 5. ஆனவலவ மலரமவ ஓரவ உற வகவக அதரவ எதவரவயவகவவவடலவமவ. கணவமண மட கவவகவணவட கவதலவலவ வவழகவ கடவத. கநவதலவ நநளமவக அடரவதவதவயவக இரநவதவலவ எபவபடபவபடவட வபணவணமவ அழக ரதவமததவனவ. அளவகவக அதவ கமவன எதவரவ பவரவபவப உறவவனவ இயலவமப. ஆனவலவ எனவன வசயவவத அனவமறய நவடவகளவலவ உளவள வபணவகமள ரபவனவற இனவமறய நவநவகரவக நஙவமககளகவக கநவதமல பரவமரவகவக ரபவதவய ரநரமவ கவமடபவபதவலவமல. ஆனவலவ ஒரபதவய உறவ கவக மனவனமர எழதமவரபவரத அத மடவமர எழத மவதவதவவடலவமவ. அத சரவயவ மட ஏதவதமவ இநவத ஆற ரமடவடர ரமடவடரகவக வரவமவப நலவலத. மடமய கலரவ வசயவவத. ஆனவலவ சவனவமவவவனவ தவகவகதவதவரலவ எனவனரவவ. அதவலவ தவறவலவமல. உஙவகள கவக வநரஙவகவயவரவகளட னவ எபவபடபவ பழககவறவரவ எனவற அளவரகவமல மடவடமவ மவதவதகவ வகவணவட உஙவகளவ அனவபகவகரவயவ மர எமட ரபவடவதநரக வ ளவ. ரநவபவனவடஙவ. 4. எலவலவமவ தவஙவகளவ வவரமவபவரவனவ அனதவபதவமதசவ சமவபவ தவகவகதவதவனவ. எதவரவகவலதவமதபவ பவரஙவகளவ இநவதவயபவ பவரமவபரவயபவபட வபரமவபவலவன வபணவகளவ (89%ரபரவ) மதலவலவ ரதவனவறமவ ஒரர கவதலவதவனவ உணவ மமயவனத எனவற கரதகவறவரவகளவமவ.`மதலவ பவரவமவயவரலரய’ சரவயவகவ த `பவரவதவத மதலவ பவரவமவயவரலரய அவமரபவ பவடதவதபவ ரபவனத’ எனவபவதலவலவமவ சவனவமவவகவகதவ தவனவ வபவர நவதமவ. அதனவ வவமளவ பவளவபடவட அடரவதவதவ கமறநவத கநவதலவ. சறவறவ வமளகவகவதநரவகளவ இநவதவயபவ வபணவகளவலவ 23 சதவநதமவ ரபரவ `தஙவகளவ ஆள கவக’ வபவறவமம ஏறவபட ரவணவடமவ எனவபதறவகவக ரவற சவலரடனவ நடவப மவதவதகவ வகவளவகவறவரவ களவமவ. உறவவ னமரரயவ தத வசலவலபவபயனவபடதவதவகவ வகவளவள ஙவகளவ. ரமடவடர மனசகவக நலவலத.

அதவதடனவ தமல மட அடரவதவதவயவக வளரமவ. .அடகவகட ஷவமவபகவகமள மவறவறவனவலவ மட உதவரமவ. வநலவலவகவகவயவ ஆகவயமவகமள சம அளவ எடதவத ரதஙவகவயவ எணவவணயவலவ கவசவசவ கநவதலவலவ தடவவனவலவ மட நனவறவக வளரமவ. சவனவன வவஙவகவயமவ -4. இநவத கலமவமய நவல நவளவ வவயவலவலவ மவகவக ரவணவடமவ. 2. வவளவமவ இமலயவலவ இரகவகவறத இதறவகவன தநரவவ! வவளவமவ மர இமல. நனவறவக அமரயஙவகளவ.கரரவபவபவமல. வவடவடரவரவ – 10 கவரவமவ. ஷவமவபகவகளவ பயனவபடதவதமவ ரபவதமவ இரத ரபவலவ வசயவய ரவணவடமவ. ரரவஜவ இதழவகளவ. இரணவமடயமவ நனவறவக அமரதவத அதவதடனவ தயவரவ ரசரவதவத தமலகவக ரதயவதவத மழகவனவலவ கநவதலவ நலவல கரமமயவன நவறதவதடனவ வளரமவ. சவறவத ரநரமவ ஊற மவதவதகவ களவயஙவகளவ. ரகசதவதவனவ அடரவதவதவ அதவகரவகவகமவ. 8. 7. தமலயவலவ மட அடரவதவதவயவக வளர உஙவகளகவக சவல கறவபவபகவகளவ………. * வறணவட கநவதலவ இரபவபவரவகளகவக அரமரநவத வவளவமவபழதவதவனவ ஓட! கவய மவதவத உமடதவத வவளவமவபழ ஓடவடனவ தளவ. சரவய கதவரவகளவ படவட எணவவணயவலவ எசனவஸவ இறஙவகமவ. ரமலமவ எமத சழலவலவ உளவள தச தணவகவமககளவ மறவறமவ வளவயவலவ கலநவதளவள நசவச வவயகவகளவ ரபவனவறவறவறவலமவ கநவதலவ பவதவபவபமடகவனவறத.வசமவபரதவதவ இமலமய அமரதவத தமலயவலவ தடவவ அமரமணவ ஊறவய பவனவ தமலமய சநயகவகவயவ அலவலத ஷவமவப ரபவடவட அலசவமவ. தவனவறவகவகவயவ வபவட. வசமவபரதவதவ.வவநவதயதவமத ஊறமவதவத நனவக அமரதவத தமலயவலவ ரபகவ ரபவல ரபவடவட ஊறவய பவறக தமலகவக களவதவதவலவ தமல மட வசழவதவத வளரமவ. வவளவமவ பர இமல – 50 கவரவமவ. மரதவணவ வபவட. தமலயவலவ ரதயவதவதகவ களவதவத வர. களவகவகமவ மனவ இமத தமலயவலவ. அமத வடகடவடவமவ. வசவவவரதவதமவ ப.ஒர லவடவடரவ நலவவலணவவணயவ அலவலத ரதஙவகவயவ எணவவணயவலவ வநலவலவகவகவயவ வபவட. சநவதன வபவட ஆகவயமவ தலவ 10 கவரவமவ ரசரவதவத.கறவரவபவபவமல. கநவதலவ அடரவதவதவயவக வளரமவ. வசமவபரதவதவ இமல – தலவ 5. சநயகவகவயவ. வவடவடரவரவ. 9.தலவ கவலவ கவரலவ. 3. பஞவசவகபவ பறநவத கநவதலவ படநவத படவடவகபவ பளபளகவகமவ. ரரவஜவ இதழவகளவ இவறவமற நனவக நவழலவலவ உலரவதவதவ வபவட வசயவத மவதவத வகவணவட கவயவசவசவய ரதஙவகவயவ எணவமணயவலவ கலநவத ஊறவவடவட பவனவப தமலகவக ரதயவகவகவமவ. வடகடவடய பவனவ தமலகவகதவ ரதயவதவதவலவ தமல மட அடரவதவதவயவக வளரமவ. மட கரமமயவகமவ. ரதயவதவத வநவதவலவ. 6. வகவடவமட நநகவகவய பநவதவதவ ரதவலவ – 4. 5.இரசவயனஙவகமள தமலமடகளகவக பயனவபடதவதவதவலவ கநவதலவ வவமரவவக ரசதமமடகவறத. இவறவமறசவ ரசரவதவத. எணவவணயவலவ ரபவடவட வகவதவகவக மவகவகவமவ. 10. இபவபட வசயவதவலவ தமலமட உதவரவவத கமறயமவ. பவனவ வவளவமளதவ தணவயவலவ.ஐநவத இதழவகளவ உளவள வசமவபரதவதவ / வசமவபரதவமத பமவ அமரதவத நலவவலணவமணயவலவ கவயவசவசவ. எபவவபவழதரம ஒர வசயவமமற வசயவதவலவ அமத வதவடரவநவத வசயவயரவணவடமவ. கரவசலவஙவகணவணவ வபவட. * மட வகவடவடமவ பவரசவசமனயவ? அமததவ தடபவபதவலவ வவளவமவ மர இமலகவக தனவபவ பஙவக உணவட.மரதவணவ. இமததவ தமலயவலவ ரதயவதவத. கறவரவபவபவமல வபவட. மவறவறவகவ வகவணவரட இரநவதவலவ மட உதவரவவமத தடகவக மடயவத. ரவபவபவமல. வதவடரவநவத இமதசவ வசயவத வர. சரளவ படவமட – 100 கவரவமவ.. சவனவன வவஙவகவயமவ-4. 4.வசமவவரதவதமவ இமலமய அமரதவத தமலயவலவ தடவவ அமரமணவ ரநரமவ ஊறவய பவனவ தமலமய சநயகவகவயவ அலவலத ஷவமவப ரபவடவட அலசவமவ. இரணவமடயமவ நனவறவக அமரதவத அதவதடனவ தயவரவ ரசரவதவத தமலகவக ரதயவதவத களவதவதவலவ கநவதலவ நலவல கரமமயவன நவறதவதடனவ வளரமவ.100 கவரவமவ. வவநவதயமவ – 2 டஸவபனவ. கரரவபவபவமல. தணவணநரவ வவடவட. தமல மட அடரவதவதவ கமறவவக இரகவகவறரத என இனவ கவமலபவபட ரதமவயவலவமல. வவநவதயமவ. மட வசழவதவத வளர வவரமவ ஒரமமற வவணவவணயவ தமலகவகதவ தடவவ ஒரமணவ ரநரமவ கழவதவத கழவவ வநவதவலவ மட நனவறவக வளரமவ. கநவதலவ அடரவதவதவயவக வளரமவ. கடகவகவயவ. 1. அத ரபவனவற பவதவபவமப ரவமலகவகசவ வசலவலமவ வபணவகரள அதவகளவவலவ சநவதவகவக ரநரவடகவறத. இவறவமற அமரதவத.

* இநவத கலமவமய தமல மடயவலவ தடவவதறவக மனவபவக. வவளவமவ இமல சம அளவ எடதவத அமரதவததவ தமலகவககவ களவகவக. பவனவ நமர வரமவ வமர மஞவசளவ கரமவ நனவறவக அடதவதகவ வகவளவளஙவகளவ. பளபளபவபவன தமல மடகவக… . மட கழவதலவ. மடவமடயவலவ உளவள பரதமவ உஙவகளவ மடமய தவடமவகவமவ வமனவமமயவகவமவ மவறவற உதவமவ. இபவரபவத தமலயவலவ ஷவரவ ரகபவ அணவநவத வகவணவட 20 நவமவடஙவகளகவக அபவபடரய வவடவட வவடஙவகளவ. * வவயவலவலமவ தசவயவலமவ அமலவதவலவ கநவதலவ அழகவகமடநவத பவச பவச வவனவற இரகவகவறதவ? வசமவபரதவதவ இமல. உஙவகளவ தமல மடகவகவன மவஸவகவ தயவரவ. வடகடவடகவ வகவளவளஙவகளவ. பல வமகயவன தமலமட பவரசவசமனகமள தநரவபவபதறவக மடவமட வபரவதமவ உதவகவறத. மலவமக களவயலவ ரபவல அறவபத வவசமனயடனவ இரகவகமவ. மட வகவடவடவத நவறவபதடனவ கரகரவவன வளரவமவ வதவடஙவகமவ. தமல மடமய மவதமவன ஷவமவபமவ வகவணவட நனவறவக அலசவகவ வகவளவளஙவகளவ. சநயகவகவயவ எதவமவ ரதமவயவலவமல. மடவமடமய வகவணவட வசயவயபவபடமவ ரபகவ. அதனடனவ 2 டஸவபனவ எகவஸவடவரவ வவரவஜவனவ ஆலவவவ எணவவணயவமய ரசரவதவத நனவறவக கலகவகஙவகளவ. ஒர வவரமவ வதவடரவநவத வவயவலவலவ மவதவத.இவறவமற கவலவ லவடவடரவ ரதஙவகவயவ எணவவணயவலவ ரபவடவட. வசவரவசவரபவபவன மட அலவலத சரணவட ரபவகமவ மடயவலவ கவமலயவக உளவளதவ? இபவபவரசவசமனகமள தநரவபவபதறவகவக உஙவகளவ பணதவமத ரசவயனமவ கலநவத வபவரடவகளவ வவஙவகவதவலவ வவமரயமவ வசயவகவறநரவகளவ? அபவபடயவனவலவ வதவடரவநவத படயஙவகளவ. இநவத கலமவமய மடகளவனவ ரவரவகளவ. தடவடகவ வகவடஙவகளவ. இரதவ. சரளவகமள கமறகவக. அரத ரபவலவ ஆலவவவ எணவவணயவ உஙவகளவ மடகவக நநரவசவசதவமத அளவதவத ஒர சவறநவத கணவடஷனரவக வசயலவபடமவ. எணவவணயவ. மடயவனவ அடரவதவதவமய அதவகரவகவக. உஙவகளகவகவக தவனவ இத. ஷவமவப மறவறமவ கணவடஷனரவகமள பறவறவ இபவரபவத பவரவகவகலவமவ? தவடமவன தமலமடகவக… ரதமவயவன வபவரடவகளவ: – – மடவமடகளவ – – எகவஸவடவரவ வவரவஜவனவ ஆலவவவ எணவவணயவ தயவரவகவகமவ மமற: * இரணவட மடவமடகமள எடதவத அதவலவரநவத மஞவசளவ கரமவ தனவயவக எடஙவகளவ. மலவவவக வவறவகமவ மடவமடயவனவ உதவவமய வகவணவட உஙவகளவ மடயவனவ ஆரரவகவகவயதவமத அதவகரவகவகலவமவ. தவனமமவ இநவததவ மதலதவதடனவ சவறவத ரதஙவகவயவ எணவவணயவ கலநவத. தமலமடயவனவ ரவரவகவகவலவகளவ மதலவ அடமட வமர தடவஙவகளவ. அதனவ பவனவ சவதவரண ஷவமவபமவ வகவணவட தமலமய அலசவ. தமல மட ஈரமவக இரகவகமவ ரபவத. வசவரவசவரபவமப கமறகவக மடவமடமய பயனவபடதவதஙவகளவ. தமலசவ சரமமவ மறவறமவ நனவகளவலவ படமவபட தடவஙவகளவ. கலமவ அடரவதவதவயவக வரவதறவக அதமன 3-4 நவமவடஙவகளவ வமர நனவறவக அடகவகவமவ.

பவனவ இநவத கலமவமய உஙவகளவ தமல மடயவலவ தடவவ ஒர அமர மணவ ரநரதவதவறவக அபவபடரய வவடவட வவடஙவகளவ. அதனவ பவனவ மவதமவன ஷவமவபமவ வகவணவட தமல மடமய அலசஙவகளவ. இநவத கலமவமய உஙவகளவ மடயவலவ ரதயவதவத 5 நவமவடதவதவறவக அபவபடரய வவடவட வவடஙவகளவ. இதனவ மடவவலவ பளபளபவபவன தமலமடமய வபறவறவடவநரவகளவ. பவனவ அதனடனவ 2 டஸவபனவ ரதஙவகவயவ எணவவணயவமய ரசரவதவத நனவறவக கலகவகவமவ. நமர தளவளமவ அளவவறவக அமத நனவறவக அடயஙவகளவ. படவடபவரபவனவற தமல மடகவக… ரதமவயவன வபவரடவகளவ: – – மடவமடகளவ – – ரதஙவகவயவ எணவவணயவ தயவரவகவகமவ மமற: மடவமடயவனவ மஞவசளவ கர இரணவமட எடதவத ஒர கவணவணதவதவலவ ரபவடவட. உஙவகளவ தமலமடமய கழவவய பவனவப. ஆரரவகவகவயமவன தமல மடகவக… ரதமவயவன வபவரடவகளவ: – – மடவமடகளவ – – ஆபவபவளவ சநடரவ வவனவகரவ – – கறவறவமழ – – மவனரலவ வவடவடரவ தயவரவகவகமவ மமற: . இநவத கலமவ வமனவமமயவக மவறமவ வமர அமவகமள நனவறவக கலகவகவமவ. பவனவ தணவணநமர வகவணவட மடமய கழவவனவலவ ஆழமவன கணவடஷனவஙவ பயமன வபறலவமவ. * எலமவசவமச சவற வபவடமக தடதவத தமலசவசரமதவதவலவ உளவள வறடவசவமய நநகவகமவ. இபவபட வசயவவதவலவ வசவரவசவரபவபவன மறவறமவ சரணவட மட பவரசவசமனகளவ நநஙவகவ தமல மடமய வமனவமமயவக மவறவறமவ.ரதமவயவன வபவரடவகளவ: – – மடவமடகளவ – – எலமவசவமச சவற தயவரவகவகமவ மமற: * ஒர மடவமடமய கவணவணதவதவலவ ரபவடவட அதரனவட 2 டஸவபனவ எலமவசவமச சவறவமற ரசரவகவகவமவ. மடவமட உஙவகளவ தமல மட அமமபவமப பளபளவவன மவறவறமவ.

! தமலமட மநணவடமவ வளர * ரவபவபவமல ஒர மகபவபவட எடதவத நநரவலவ ரவகமவதவத ஒர நவளவ கழவதவத ரவக மவதவத நநமரகவ வகவணவட தமல கழவவ வநவதவலவ மட வகவடவடவத நவனவற வவடமவ. * மட கரபவபவக ஆலமரதவதவனவ இளமவபவஞவச ரவரவ. நமவமமடய தமலமடகவக பல வமகயவலவ உதவவயவக இரகவகவறத மடவமட. கனவறவமணவ வபவட வசயவத ரதஙவகவயவ எணவவணயவலவ ஊறமவதவத ஒர வவரதவதவறவக பவனவ தவனமமவ ரதயவதவத வநவதவலவ மட உதவரவவத நவறவகமவ. * வழகவமகயவலவ மட வளர கநழவவநலவலவ ரவமர சதவதமவ வசயவத சவறவய தணவடவக நறகவகவ ரதஙவகவயவ எணவவணயவலவ ரபவடவட கவயவசவசவ தமலகவக தடவவ வநவதவலவ வழகவமக மமறயமவ. * மமளகவகம ந ர வவரமவ ஒரநவளவ வதவடரவநவத சவபவபவடவமவ. * தமல மட கரமம மவனமவனபவப வபற அதவமதரமவ 20 கவரவமவ. * வவநவதயமவ. 3 டஸவபனவ கறவறவமழ வஜலவ மறவறமவ அமர கபவ மவனரலவ வவடவடமர கலகவகவமவ. ஆனவலவ அதவலவரநவத ஏறவபடமவ தரவநவறவறரம அதவலவ உளவள ஒரர பவரசவசமன…. * கடகவகவயவ. தவனவறவகவகவயவ. * ஏறவகனரவ வசவனவனமத ரபவலவ. * கவயவநவத வநலவலவகவகவமய பவடரவகவகவ ரதஙவகவயவ எணவவணயடனவ கலநவத வகவதவகவக மவதவத வடகடவட ரதயவதவதவர மட கரமமயவகமவ. 5 மவலவலவ தணவணநரவலவ கவயவசவசவ ஆறவய பவனவ பவலவலவ ஊறவதவத 15 நவமவடமவ கழவதவத கநவதலவலவ தடவவ ஒர மணவ ரநரமவ ஊற மவதவத களவகவக ரவணவடமவ. * இளநமர கரபவபவக வநலவலவகவகவயவ அடகவகட உணவவலவ ரசரவதவத வநவதவலவ இளநமர கரமம நவறதவதவறவக மவறமவ. மவமல வதவடரவநவத கடதவத வநவதவலவநமர மவறவவவடமவ. வநலவலவகவகவயவ வபவடகமள கலநவத இரவவலவ தணவணநரவலவ கவயவசவசவ ஊறமவதவத கவமலயவலவ எலமவசவமச பழசவசவற கலநவத கலகவகவ தமலயவலவ ரதயவதவத களவதவத வர மட உதவரவவத நவறவகமவ. * வசமவபடவமட மட நவறமவ மவற மரவகவவகவழநவத இமலமயயமவ நவலவவமர இமலமயயமவ சம அளவ எடதவத அமரதவத தமலகவக தடவவனவலவ வசமவபடவமட மட நவறமவ மவறமவ. வசமவபரதவதவ ப இடதவத தளவ வசயவத ரதஙவகவயவ எணவவணயவலவ கவயவசவசவ ஊறமவதவத தமலகவக ரதயவதவத வர மட கரபவபவகமவ.* மடவமடயடனவ 2 டஸவபனவ ஆபவபவளவ சநடரவ வவனவகரவ. * நமர ரபவகவக தவமமர ப கஷவயமவ மவதவத கவமல. . இநவத கலமவமய ஒர கவணவணதவதவலவ ஊறவறவ சவதவரண ஷவமவபமவ ரபவலவ பயனவபடதவதலவமவ.

கடகவகவயவ. வசமவபரதவதவ. தவனவறவகவகவயவ. இமளஞரவ மறவறமவ இளமவவபணவகளவ தஙவகளத சவறவயதவலவரநவரத மட வகவடவடமவ பவரசவசமன இரபவபதவலவ மன உமளசவசலகவக ஆளவகவ இரபவபரவ. கறவரவபவபவமல. வசமவபரதவதவ இமலமய அமரதவத தமலயவலவ தடவவ அமரமணவ ரநரமவ ஊறவய பவனவ தமலமய சநயகவகவயவ அலவலத ஷவமவப ரபவடவட அலசவமவ. ஆனவலவ இதறவக சவல எளவய வழவமமறகமள கமடபவடதவதவலவ. இனவமறய இளமவ தமலமமறயவனமர வவடவட வமதகவகமவ பவரசவசமனகளவலவ ஒனவற தவனவ இநவத தமலமட உதவரவதலவ. * வசவடவமடயவன இடதவதவலவ மட வளர ரநரவவவளஙவவகவடவமடமய உமடதவத பரபவமப எடதவத நநரவ வவடவட மமய அமரதவத வசவடவமட உளவள இடதவதவலவ தடவவவர மடவளரமவ. எலமவசவசமவ பழசவசவற கலநவத ரதஙவகவயவ எணவவணயவலவ கலநவத கவயவசவசவ தமலயவலவ ரதயவகவகவமவ. இபவபட வசயவதவலவ தமலமட உதவரவவத கமறயமவ. சவனவன வவஙவகவயமவ-4. ரவபவபவமல களவயலவ . தமலமடகவக வயதவன கவலதவதவலவ கட மட அடகவக ரவணவடவமவ. * பழவவடவட மமறய நவசவசவரதவமத ரதனவலவ கலநவத தடவவனவலவ தவடவடவக மடவகவடவடதலமவ பழவவடவடமவ மமறயமவ. மரதவணவ.* மட வளரவவதறவக கறவரவபவபவமல அமரதவத ரதஙவகவயவ எணவவணயவலவ கலநவத கவயவசவசவ தமலயவலவ ரதயவகவகவமவ. கநவதலவ அடரவதவதவயவக வளரமவ. வடகடவடய பவனவ தமலகவகதவ ரதயவதவதவலவ தமல மட அடரவதவதவயவக வளரமவ. ரரவஜவ இதழவகளவ இவறவமற நனவக நவழலவலவ உலரவதவதவ வபவட வசயவத மவதவத வகவணவட கவயவசவசவய ரதஙவகவயவ எணவமணயவலவ கலநவத ஊறவவடவட பவனவப தமலகவக ரதயவகவகவமவ. கரரவபவபவமல. மடமய பரவமவரவகவக சபவபரவ டபவஸவ ஐநவத இதழவகளவ உளவள வசமவபரதவதவ பமவ அமரதவத நலவவலணவமணயவலவ கவயவசவசவ. * கவரடவ. வவநவதயமவ மறவறமவ கனவறவமணவ வபவடமய ரதஙவகவயவ எணவவணயவலவ ஊறமவதவத ஒர வவரதவதவறவக பவனவ தவனமமவ ரதயவதவத வநவதவலவ மட உதவரவவத நவறவகமவ. இரணவமடயமவ நனவறவக அமரதவத அதவதடனவ தயவரவ ரசரவதவத தமலகவக ரதயவதவத மழகவனவலவ கநவதலவ நலவல கரமமயவன நவறதவதடனவ வளரமவ. வநலவலவகவகவயவ வபவடகமள கலநவத இரவவலவ தணவணநரவலவ கவயவசவசவ ஊறமவதவத கவமலயவலவ எலமவசவமச பழசவசவற கலநவத கலகவகவ தமலயவலவ ரதயவதவத களவதவத வர மட உதவரவவத நவறவகமவ. ரவபவபவமல.

மலனவயன அநதரஙக உறபப இபபட தரட பணணஙக  தபணகற May 22. இநவதபவ வபவடமய சநயகவகவயடனவ ரசரவதவதமவ உபரயவகவகவகலவமவ. மட வகவடவடவத நவனவற நனவக மட வளர ஆரமவபவகவகமவ. தமலயவலவ பசவ 10 நவமவடமவ ஊறவவடஙவகளவ. பவறக சநயகவகவயவ அலவலத ஷவமவபவவலவ தமலமய அலசவனவலவ அரவபவப கமறநவத. இநவதபவ வபவடமய தணவணநரவலவ கலநவத தமலயவலவ `ரபகவ’ ரபவடஙவகளவ. பலவகவவகவடவமட களவயலவ பலவகவவகவடவமடமய கவயமவதவத பவடரவக அமரதவதகவ வகவளவளஙவகளவ. வகவடவமடயடனவ கடய 4 ரவபவபமவபழதவமதயமவ ரவபவபஙவகசவசவமயயமவ ரசரவதவத சம அளவவலவ அமரதவத வகவளவளஙவகளவ. வவநவதயதவதளவ இநவத மனவமறயமவ ஒர டஸவபனவ நலவவலணவவணயடனவ ரசரவதவதகவ கமழகவக ரவணவடமவ. அமர டஸவபனவ பயதவதமவவ ஒர டஸவபனவ. தமலயவலவ இரகவகமவ ஈரவகளவ மறவறமவ வபவடககளவ அழவவத மடவடமவனவறவ தமலமடமய கறகறவவனவற வளரமவ.ரவபவபவமல. 2015 0 591 . ரதமவபவபடவடவலவ அதவலவ சவறவத வவநவநநமரயமவ ரசரவதவத. இவவவவற வவரமவ இரமமற களவதவத வநவதவலவ. மட உதவரவவ பவரசவசமனமய ரபவகவகமவ. தமலமய சவறவத ரநரமவ கவயவவடவட பவறக நனவக அலசஙவகளவ.

சவல சமதபவபறவறடனவ சமள ரபவனவற இரகவகமவ. வதவமடகளகவகவமடயவலவ மகரபவடவட உறபவபவலவ படவடமவ படவமலமவ தடவவத மவகசவசவறநவததவகமவ. . பவறக வபணவணறபவமப வமதவவகதவ தடவவகவவகவடஙவகளவ. மதலவலவ அவளவனவ வதவமடகளவனவ இடகவகவலவ நனவக நவகவகவலவ நகவகவகவவகவடஙவகளவ. எபவபட எலவலவமவ தயவரவ வசயவவத எனவபமத இபவரபவத கவணவரபவமவ. வமதவவக வரடகவவகவடஙவகளவ.. எதவதமன மமற பணரவநவதவலமவ அதவதமன மமறயமவ பகழஙவகளவ. அபவரபவத எபவபட சமவயவக சகமவக உணரவகவறநரவகளவ எனவபமத வவயவனவலவ வசவலவலவமவ வசயவயஙவகளவ. வபணவணகவக எரவசவசலமவ வலவயமவ அதவகமவகவ வவறகவகதவ வதவடஙவகவ வவடவவளவ. சவலரகவரகவ அகனவற வவரவநவத கவணபவபடமவ. இனவற பதவதவக இரகவகவறத எனவரறவ இனவற நலவல நறமணமவ வநசகவனவறத எனவரறவ பகழரவணவடமவ.? மதலவலவ வபணவணறபவபவலவ ரநரடயவக நகவகதரலவ வவரலவ வவடவடகவ கமடவரதவ கடவத. வரவமவப அழதவதமவ தரகவகடவத. பலனவகமளபவ பவரஙவகளவ. சவல வமலவதவக ஒடவடபவரபவயவ இரகவகமவ. எனரவ ரசவபவபவனவலவ சதவதமவககவ கழவபவபடவட மணமடனவ கடய வபணவணறபவமபசவ சமவகவக தயவரவகஙவகளவ. அத நவகவகவனவலவ தவறமவபடசவ வசயவரவவரகவக வசவரவகவகரம கணவமனவ ரதவனவறமவ. வபணவணறபவமபதவ தயவரவ வசயவவத எனவபத ஒர கமல. வவடவகமவ தயகவகமவ அசமய பவரவதவதவலவ இனவபமவ ஏத. வறணவட ரபவன வபணவணறபவபவலவ உடலறவ வசயவவத ரபவனவற வகவடமம எதவமவ இலவமல. அளவறவற சகமவ வபற வபணவணறபவமபதவ தயவரவ வசயவய ரவணவடயத மவக அவசவயமவ. ஒவவவவவர வபணவணகவகமவ வபணவணறபவப வவதவதவயவசபவபடகவனவறன. கவமதவதவலவ ஈடபடமவ ரபவத தகநவத மனவ வவமளயவடவடகளடனவ வபணவமண கலவவகவகதவ தயவரவ வசயவயரவணவடயத மவக அவசவயமவ. எனரவ நணவபரவகரள. அநவத வபணவணறபவமபபவ பவரவதவத மகவழவநவத அமத அவளவடமவ பகழவமவ வசயவயரவணவடமவ.இத மதலவ பட ஆகமவ.. அமத கசகவகவபவ பவழவயகவகடவத. சவலரகவக சவறவயதவககவ கவணபவபடமவ. பமவபவரபவனவற வமனவமமயவன பவகமவ அத. பவனவனரவ ரலசவகபவ பவமசநவத வகவடஙவகளவ. மதலவலவ வபணவணறபவமபபவ பகழஙவகளவ. அவரவகளவனவ மகமவ நவணதவதவலவ சவவகவகமவ.

உலரவநவத வவரலவகளவ அவளகவக அளவறவற ரவதமனமயகவ வகவடகவகமவ எனவபமத மறவவதநரவகளவ. அத ஈரமவகதவதவனவ இரகவகமவ. எநவத . அவளவ உசவசகடவடமவ அமடவதறவக தயவரவயவ இரகவகவறவளவ எனவற நநஙவகளவ உணரவநவதவலவ. கவளவடவரடவரவஸவ எனவபத எஙவரக உளவளத எனவபமதகவ கணவடறவநவதவலவ அநவதபவ வபணவணவனவ சடவசமமவ உஙவகளவ மககளவலவ தவனவ எனவபமத உணரஙவகளவ. வபணவணறபவமபயமவ கவளவடவரடவரவமசயமவ மகயவளமவ மனவ உஙவகளவ வவரலவகளவ ஈரமவக இரபவபத நலவலத. வமதவவயவ . மகவகவமவயவ. உணரவசவசவ எழமவபலவலவ அவளத கவளவடவரடவரவஸவ வகவஞவசமவ பரதவத தடதவத மமளதவத நவறவகமவ. எசவசவலவ வதவடவரடவ அலவலத அவளத உறபவபவனவ மதன நநரவனவ ஈரதவதவரலவ கட ஈரபவபடதவதவகவவகவளவளலவமவ. நவகவகவனவலவ எனவறவலவ பவரசவசவமன இலவமல. அத வபணவகளகவகபவ வபணவகளவ மவறபடமவ. வபணவணறபவமபதவ வதவடபவரபவகமவ மனவ ஒர வநவட வவடவட பவனவனரவ ரவறஇடதவதவலவ நகவகதலவ வதவடரரவணவடமவ. இபவபட வசயவயமவரபவத அவளவனவ வதவமடகளவ சவறவத நடஙவகவனவலவ. இனவ இபவரபவத அவளவனவ கவளவடவரடவரவமஸ நகவகரவணவடய ரநரமவ வநவதவவடவடத. வமனவமமயவயவ உறவஞவசஙவகளவ. கவளவடவரடவரவமஸ வவயவகக வ ளவ மவயஙவகளவ. அதறவகமவ மனவ இனவனமவ சவலவறவமறசவ வசயவதபவனவ தவனவ கவளவடவரடவரவமசகவ மகயவளரவணவடமவ. நகவகதமல வமனவமமயவயவ . ரமலமவ கநழமவகதவ ரதயஙவகளவ. இபவரபவத அவளவ தனவ உடமல ரமவலழபவபவ உஙவகளடனவ ஒடவட மமனவவளவ. பவறக வமலவல வமலவல அவளவ தயவரவகமவ ரபவத மனகலவ வவளவவரமவ. அலவலத கணவடவலவ. ஆனவலவ சரவயவய இமடவவளவயடனவ வதவடரஙவகளவ. நநஙவகளவ எமத வசயவதவலமவ அமத வமனவமமயடனவ வசயவயரவணவடமவ. இனவனமவ அதவகமவயவ உறவஞவசஙவகளவ. உறபவபவனவ பநடதவதவனவ ரமலவ நவகவமக ரவகதவதடனவ ரமலவ இரநவத கநழவக நகவகஙவகளவ. இபவரபவத உஙவகளவ நவகவமக வமனவமமயவன அழதவததவதடனவ பயனவபடதவதஙவகளவ. அவளவனவ ரவயவகவஷனவ எபவபட இரகவகவனவறத. சவலரகவக மவகசவசவறவயதவக இரகவகமவடமவ வதரவயவமலவ இரகவகமவ. நநஙவகளவ வசயவயமவ மமற சரவ எனவரற அரவதவதமவ. சவலரகவக வபரவதவக மமலகவகவமவப ரபவலவ வவமடதவத வவளவரய வதரவயமவ. உஙவகளவ உதடகளவலவ. இனவ அவளவனவ மனவமதபநடமமவ தனவமன கவனவகவகசவ வசவலவலவதவ தடகவகமவ. உஙவகளவ நவகவகவலவ அவளவனவ வபணவணறபவபவனவ உதடகமளபவ பவரவதவத. கவளவடவரடவரவமச இபவரபவத வதவடரவணவடவமவ. இத அவளவனவ வபவறமமமய எலவமலகவக அமழதவதசவ வசலவலமவ. இததவனவ அவளவனவ உசவசகடவடமவ. அவளத உறபவபவனவ உதடகமள வதவடவமவ. உறவஞவசமவரபவத அவளவனவ மகதவமத பவரஙவகளவ. மதலவலவ அவளவனவ வதவமடகளவனவ உடவபகவகஙவகமள நகவகதவ வதவடஙவகவ. ரலசவகதவ தடகவகமவ. உளவ உதடகமள வமனவமமயவயவ இழஙவகளவ. ஆனவலவ வவரலவகளவலவ எனவறவலவ மதலவலவ வவரலவகமள ஈரபவபடதவதவகவவகவளவள ரவணவடமவ. வதவமடகமள இனவனமவ சவறவத வவரவயஙவகளவ. அபவரபவத ரநரடயவக அவளத உறபவமப நவகவகவனவலவ நகவகவகவவகவடஙவகளவ. அவளகவக கவமமவ அதவகமவனவலவ அவளவ மகமவ அமத பவரதவபலவகவகமவ. அதனவ ரமலவ நகவகஙவகளவ. உஙவகளவ ரவகதவமதகவ கடவடஙவகளவ. தயஙவகவமலவ வபணவணவனவ வபவறமமமயசவ ரசவதவகவகரவணவடமவ. ஆனவலவ அழதவதமவ இலவலவமலவ. வமதவவயவ ரயவனவமய ரநவகவகவ மனவரனறஙவகளவ. உஙவகளவ உதடகமள ஓ வசவலவவத ரபவலவ வமளதவத. சவலரகவக உளவளடஙவகவபவ ரபவயவரகவகமவ. அவளவ தனவ உடமல எமவபமவரபவத நநஙவகளமவ எமவபவபவபவனவவவஙவகஙவகளவ எதவரவதவதசவ வசயலவ படரவணவடவமவ.வபணவ உறபவபவலவ கவளவடவரடவரவஸவ எனவனமவ பவகமவ மவக மவக மகவகவயமவனத.

இயறவமகயவலவ . சவல வபணவகளவனவ மகமவ சவவகவகமவ. மலனவயன தபண உறபலப இபபட தணடஙக . சவலரகவக அத வர தவமதமவகமவ. அவவ வரவமம அவரவகளகவக உணவட எனவற ஏறவறகவ வகவளவளபவபடகவற த. ஒர வவரமல உளவளகவகளவ நமழதவத ஆடவடனவலவ.. சவல வபணவகளகவக உசவசகவகடவடமவ அமடயமவ ரநரமவ ரவறபடமவ. ரபசஙவகளவ. அவளவனவ உணரவசவசவயவனவ அளமவ வவரவதவமதகளவலவ வவளவயவட மடயவத. 2015 0 1000 வபணவகளமவ மழமமயவன இனவ பமவ அனபவவகவக ரவணவடமவ. 2 வத உசவசகடவடமவ வதவடரலவமவ. அதவவத ரயவனவமய நகவகமவரபவரத. உஙவகளவ வவரமல நநஙவகளவ உபரயவகவதவதவலவ இனவனமவ சவறபவபவயவ இரகவகமவ. அவளத உசவசநவமலகவக அமடயவளஙவகளவ . அதவமரகவகமவ வதவடரவசவசவயவயவ உஙவகளவ ரவமலமயதவ வதவடர ரவணவடமவ.  தபணகற May 19. பணரவநவத மடதவதபவனவ அவமள மவரவபடனவ அமணதவதகவ வகவளவளஙவகளவ. சவலரவ நடஙவக ஆரமவபவபவபவரவகளவ. ஒர வபணவணகவக உடலவ உறவவனவ பவனவ உடரனரய தஙவகமவ தமணமய வவட ரமவசமவனத எதவமவலவமல. மவகவமவ தவரபவதவ அமடநவதமதகவ கறஙவகளவ. உஙவகளவ ஆளமமமய சவறபவபவயவ உபரயவகவதவதவலவ. அவமள உஙவகளடனவ ரசரவதவத உரசஙவகளவ. அவளவனவ உடலவனவஅமசவவனவ அரவதவதஙவகமள பரவநவதவகவளவளவதவடஙவகஙவகளவ. அமனதவதமவ மடநவதபவனவ அவமளபவ பணரதவவதவடஙவகலவமவ. பவனவ நநஙவகளவ அவளகவக மனவமதமனபவரபவலவ கவடவசவ அளவபவபநரவகளவ.நவமலயவலமவ அவளவ எதவதமன அமசதவதவலமவ உஙவகளவ வவமய அவளத உறபவபவலவ இரநவத எடகவகவதநரவகளவ.

உணவமம இவவவவற இரநவதவலமவ நமடமமறயவலவ வபணவகளவ மழ இனவபதவமத வபரமவபவலமவ அனபவவபவபரத இலவமல இவறவமற ரபவகவகவத எவவவவற? 1) வபணவணவனமடய உணரவசவசவக மள தணவடமவ உறபவபகவகமளயமவ. ஏவனனவலவ ஆணவகளவ தஙவகள மடய இனவபதவதவறவ ரகறவறவவ றதவனவ மமனவவயவனவ மவரவபகஙவகமள மகயவளகவறவரவகளவ. மவரவபககவ கவமவப களவ வவமரதவத எழகவனவறன. சமவபவ பதவனவலமவ வப ணவணமடய உணரவவ கமள மவகவமவ தணவடலவமவ. வபணவணமடய வசகவஸவ உறபவபகவக ளமவ அதமனதவ தணவடமவ மமறகளமவ: 1) வபணவணமடய மவரவபகளவ சவறவயதவக இரநவதவலமவ வபரவயதவகஇரநவதவலமவ அமத ஆணவ தணவடவதனவ மல மவ வபணவகளவ இனவப மமவ. கவளவடவரடவரவஸவ தணவடதலவ: வபணவகளவ மறவற தணவடதலவகமளவவட அதவக உணரவசவசவகவக ஆளவவத கவளவடவரடவரவஸவ த ணவடதலவ மலமவதவனவ. வபணவ களவ இநவநவமலயவலவ மவரவபகஙவகமள எவவவவற தணவட ரவணவடமவ? என தஙவகளவ தமணவரகவக இனவமமயவக. இரணவடவவதவக. கணவனவ-மமனவவயவனவ மவரவப கவமவபகமள நவகவகவனவலவ வரடவதவ லமவ. இணகவகமவக எடதவதசவ வசவலவல ரவணவடமவ. கவளவடவரடவரவஸவ 3. ஆனவலவ ஆணவ-ஆணவகறவ மலமவக மடவடரம இவவவவனவபதவமத அமட ய மடயமவ.பவரவதவதவலவ ஆணவ கமளவவட வபணவகரள அதவகமவன வசகவஸவ இனவபமவ அனபவவபவ பதறவகவன உடலமமபவபடனவ கவணபவபடகவனவறனரவ. வபணவ உறபவப ஆகவய மனவற உறபவபகவகளவனவ மலம மவ தனவதவதனவரய வபணவ உசவசகடவட இனவபதவமத அமடய மடயமவ. சவதவரணமவகரவ மச கவகவளவ ஓடவடதலவ. வபணவணவனவ மவரவப 2. மதயலவ மவஷனவ மதபவபத ரபவனவறவறவறவனவ மலமவ கட . இதறவகவன சவனவறகளவக: 1. ஆனவ லவ ஆணவகளவ ஒர மமற உசவசகடவடமவ அமடநவதவடனவ 30 நவமவடஙவகளவவத மறவ வறவர எழசவசவகவகவக கவதவதவரகவக ரவணவடமவ. சவல வபணவகளவ மவரவப கவமவபகமள ஆணவ வதவடமவ தணவட லவரலரய மழமமயவன உசவசகடவடதவமத அமட கவனவறனரவ. உடலறவவலவ ஈடபட ஆரமவபவகவகமவ ரபவரத மவரவபகளமவ வபரவதவகவறத. கவளரவசவசவயமவ அமட கவறவரவகளவ. அதனவ மமறகமளபவ பறவறவயமவ மழ மமயவக அறவநவதவரதவதலவ. வபணவ களவலவ 50 சதவவகவதமவ ரபரவ ஆணவகளமடய தணவடதலவ னவலவ எரவசவசமடகவறவரவகளவ. 2)வபணவணவடமவஉளவள வசகவஸவ கமற பவடகமள வசகவஸவ மரதவதவரவ மல மவ சரவவசயவயமடயமவ எனவபமத அறவ தலவ. ஒர மமற உசவசகவ கடவடதவமத அமடநவத வபணவ இமட வவளவயவ லவலவமலவ பல மமற உசவச கடவடதவமத அமடய மடயமவ. ஆனவலவ மறவறவரவகளவ அநவத அளவ உணரவவகமளபவ வபறவதவலவமல.

வசகவஸவ ஆரமவபவதவதவடனவ கணவமர கவளவடவரடவரவமஸ தணவடமவற மமனவவ கறலவமவ. மவறவறஙவகமள இதவலவ ஏறவபடதவதவ இனவபதவமத அதவகரவகவக மடயமவ. வபணவ உறபவப: இதனவ வழவயவக இனவபமவ அமடவத அமனவரமவ அறவநவத ஒனவற. இவரவகளடனவ ஆணவ உறவ வகவளவள இயலவத. அசஙகமதன உறபப என நலனபபவரகளகக ஒர நலல தசயத!  தபணகற May 17. உசவசகடவடமவ அமடயவமலவ ஒர வபணவ இரபவபதறவ க பல கவரணஙவகளவ இரகவகலவமவ. வதவடரவநவத பல நவமவடஙவகளவ தணவடவதனவ மலமவ வபணவகமள உசவசகவ கடவடதவமத அமடய மவகவகலவ மவ. வதவடரவநவத இநவத நவமல நநடதவதவலவ ஆணகவக வவமரபவப தவதனவமமகட ஏறவபடவமலவ ரபவககவ கடமவ. இதனவ மலமவ தமவபதவயவனரவ ஆரரவகவகவயமவ ன கடமவப வவழவகவமக. 5 சதவவகவ தமவ வமர வபணவகளகவக இநவரநவயவ இரகவகலவமவ. வபவதவவக உடலறவவலவ ஏறவபடமவ கவளரவசவசவ மடவடமவ வபணவகளவ உசவச கடவடமவ அமடயபவ ரபவதமவனதவக இலவமல.கவளவடவரடவரவஸவ தணவடபவபடவதவலவ வபணவகளவலவ சவலரவ ஓர ளவ கவளரவசவசவ அமடகவனவறனரவ. வபணவ உறபவபவலவ உடலறவவனவ ரபவத வலவ ஏறவபடவத ஒர மகவகவய பவரசவசவ மன. நவகவகவனவ மலமமவ தணவட மடயமவ. அதறவக ரமலமவ அவரவகள கவக தணவடதலவ ரதமவ. இபவவபணவகளகவக உடலறவ எனவறவரல பயமவக இர கவகமவ. இமத வவரலவகளவனவ மலமமவ. 2015 0 465 . ஆ னவலவ பலவரவற நவமலகளவ. வபணவணறபவபவனவ நமழவவயவ லவ சவலசமயமவ இறகமடகவவகவளவள மவ. பறபபறபப எனபத அறவறபபதன.கழநவமதபவ ரபற அமடய மடயமவ. ஆணறபவமப மடவடமவனவறவ மக வவரமலகவகட அனமதவகவகவத அள வ இறகவகமவக இரகவகமவ. இத மழமமயவக கணபவபட தவதகவகடய பவரசவசவமன எனவபமத வபணவகளவ வதரவநவத கணபவ படதவதவகவ வகவளவள மனவ வரரவணவடமவ.

இனவனமவ சவலரகவக அநவத சவவவ மவகவமவ தடதவதவரகவகமவ. ஒவவவவவர வபணவணவனவ பவறபவபறபவபவலமவ சமவரவ பதவமனநவத வவதமவன பவகவடரவயவ கவரமவ களவ கடயவரகவகமவமவ. அதவதமனயமவ நலவல பவகவ டரவயவ. கரதவதரவதவத பதவதவவத வவரதவதவலவ. ஆணவக இரகவகவறபடவசதவதவலவ ஆணறபவபமவ. வபணவ எனவறவலவ பவறபவபற பவபமவ வளர ஆரமவபவகவகமவமவ. பவறபவபறபவப எனவபத அறவறபவபவன. இரதவதபவ ரபவகவக கடவ டவயமவ எனவபத பலர கவகமவ மணவமட மயகவ கமடகவற ரகளவவவ. அசவஙவகமவன உறபவப எனவகவற அபவபவரவய மவ உளவளவரவகளகவக ஒர நலவல வசயவதவ. உடறவபயவறவ சவ எனபவ பல வவஷயஙவகளவ இதறவ ககவ கவரணமவக இரகவகலவமவ. கழநவமத பவறபவபதறவக நவனவக மவதஙவக ளகவக மனவரப அத வபணவணவக இரகவ கவற படவசதவதவலவ பவறபவபறபவப மழ உரவமவ வபறகவறதவமவ. பல வபணவகமளயமவ தரவம சஙவகடதவத கவக உளவளவகவகமவ வவஷயமவ அநவதரஙவ க உறபவபவலவ உணவடவகமவ அரவபவப. கழநவமத ஆணவ. உடலவனவ மறவற பகதவகமளபவ ரபவலரவ பவறபவப றபவபகவகமவ கவறவரறவடவடமவ அவசவயமவ. வசகவஸவ உறவவனவ ரபவத இநவதகவ கசவவ இரகவகமவ. வசகவஸவ உறவவனவ மலமவ மடவடமவதவனவ இநவதகவ கனவனவதவதவமர கவழவய ரவ ணவடமவ எனவபதவலவமல. சவல வபணவகளகவக இநவத அளவ அதவகமவகவமவ. இரணவடரம சவதவரண மவனமவதவனவ. வபணவணவ எனவபத தநரவமவன மவகவ. அதனவலவ வகடவட கவரமவகளவ அதவதமன ரலசவலவ அஙவரக நமழய மடயவதவமவ. பவலவவவமன ரநவயவனவ அறவகறவயவகரவவ இரகவககவ கடமவ. பவறபவபறபவப எனவபத அறவறபவபவன. அசவஙவகமவன உறபவப எனவகவற அபவபவரவயமவ உளவளவரவகளகவக ஒர நலவல வசயவ தவ. இறகவகமவ ன உமட ரபவனவறமவ இதறவககவ கவர ணமவக இரகவகலவமவ. நநசவசலவ. வவமளயவ டவட. அரவபவப ஒர நவமளகவ கடநவத வதவடரவநவதவரலவ. சவலரகவககவ கமற வவகவமவ இரகவகமவ. பவறபவபறபவபகவ கசவவ எனவபத சகஜமவன வவஷயமவ. பவறபவபறபவ பவனவ உளவரள அரவபவபவரநவ தவரலவ. மதலவமமற வசகவஸவ உறவவனவரபவத பவறபவபறபவபவலவ உளவள கனவனவதவ தவமர கவழவய ரவணவடமவ. தவரமணதவதகவக மனவப அற மவ மலமவ அத அகறவறபவபடவடவலவ தவனவ அவரவகளவலவ தவமவபதவதவய உறவவலவ ஈடபட மடயமவ. வபணவணவனவ நடதவமதமய சநவரதகவகவக மவகவகவற அளவகவக இத தநவவரமவனதவகவமவ இரகவகவற த. அநவத இடதவதவனவ வறடவசவ. அபவரபவத தவனவ அநவதபவ பகதவ சவவசவகவக மடயமவமவ. அத றவக இடமவ வகவடகவகவமலவ எபவரபவதமவ இறகவக மவன உளவளவமட மறவறமவ ஜநனவஸவ அணவகவறவரவ களகவக அடகவகட பவறபவபறபவபதவ வதவ றவற வர வவயவபவபணவடவமவ. . நடனமவ. அப ரவவமவக சவல வபணவகளவ இநவத கனவனவதவதவமர இலவலவமலவ பவறபவப தமவ உணவட. அத ஈஸவடவ வதவறவறவகரவவ.

சவறநநரவ கழவகவகவற ரபவத அமதபவ பவதவயவரலரய அடகவகவகவ வகவளவகவற மவதவரவயவன பயவறவசவ தவனவ இத. கழநவமத வபற வவயவபவபவலவலவம லவ ரபவனவலமவ. தபணகறப பரபப. மவதமவன ரசவபவபமவ மடவடரம பவறபவபறபவப சதவத தவதகவகபவ ரபவதமவ. அதறவகவககவ கவமல ரவணவடவமவ. அதனவ வவமளவவக தமவபதவயரகவகவமடரயயவன வநரகவகமவ கமறநவத வவடவடதவகவமவ பல வபணவகளவ பலமவபவதணவட. தபணகறக கதமப(clitoris அலலத . அதவவத ஒனவற மதலவ இரணவட டஸவபனவ வமர இரகவக மவ. கழநவமத பவறநவத ஆற மவதஙவகளவலவ அத மநணவடமவ அதனவ பமழய அளவகவரக சரஙவகவ வவடமவ. வசகவஸவ உறவகவகபவ பவறகவ ன சதவதமவ ரபவனவறவறவமறபவ வபவறதவத அநவத வவமட அதவகரவகவகலவ மவ. அநவத இடதவதவலவ கவணபவபடகவற சவறவயவகவபவபளஙவகளவ. அத கரவபவ பபவமபயவலவ வசனவறமவதகவகவத. ஒர வபனவசவலவ நமழயகவ கடய அளரவ உளவ ள பவறபவபறபவபவனத. அதவவத மசவலவ. வவறமரன வவரலவகமளவவடவட அமத எடகவக மடயமவ எனபவபவரவகவக ரவணவட மவ. ஆனவலமவ வசய றவமகயவக பவறபவபறபவமப மவகவகவற அளவகவக இனவமறய நவநன மர தவதவதவதவலவ வசதவகளவ வபரகவவவ டவடதவலவ கவமல ரவணவடவமவ. வககலவ எனபவபடமவ பவரதவரயகபவ பயவறவசவயவனவ மலமவ அநவத இடதவமத மநணவடமவ மடடவடவ கவகலவமவ. வசனவடவ. இறநவத வசலவகளவனவ வவளவரயறவறமவ தவனவ இநவதகவ கசவவ. பவர சவதவதவனவ ரபவத ஒர கழநவமதமயரய வவளவரயறவறமவ அளவகவகபவ பனவமடஙவக வபரவதவக வவரவநவத வகவடகவகமவ. வவசமன ரசவபவ. ஐயவயவரதவதவலவ ஒர வபணவ கழநவமத வநதமவ பவறபவபறபவபமவ. இத தவவர நநஙவக ளவ உடவவகவளவகவற உணவவனவ தனவமம. டஷவ ய மவதவ ரவயவனமவ அநவதபவ பகதவமய பவதவகவ கமவ. அபரவவமவக சவல வபணவகளகவக பவறபவப றபவபவனவ வழவரய ஏரதனமவ வபவரடவகளவ உளவரள வசனவற வவடகவ கடமவ. கழநவமத பவறநவதபவறக பவறபவபறபவபவனவ இறகவகமவ தளரவநவத வவடவடதவகவமவ. பரகவகளவ ரபவனவறமவ அலடவசவயபவபடதவதபவபடலவமவ.மவதமவ ஒர மமற மவரவபக சய பரவரசவதமன வலவயறதவதபவபடகவற மவதவரவரய. கரவபவபபவமபயமவ இலவ லவமலவ பவறபவபதணவட. மரதவதவரவனவ ஆரலவச மனயவனவ ரபரவலவ சரவயவகசவவசயவகவ ற படவசதவதவலவ கடவடவயமவ பலனளவகவ கமவமவ.கயதனப பரபப)  தபணகற . பவறபவபறபவபவலவரநவத வவமட வநசவத வரவமவபரவ சவதவரணமவன வவ ஷயமவ. அத மடயவத படவசதவதவலவ மரதவதவ மர அணகவரத பவதகவபவ பவனத. பணவட மவதவரவயவன உணவகளவ. மவத வவலகவக சழறவசவயவனவ தனவமம. சவமனமடவமட சவமனகவகவற கவலகவ கடவடதவதவலவ வபணவகளகவக அநவதர ஙவக உறபவபவனவ கசவவ சறவரற அதவகமவக இரகவகமவ. மறவற நவடவகளவலவ இநவதகவ கசவவ ஒர நவமளகவக அமர டஸவ பனவ அளவவககவ கமறநவத வவடமவ. பவறபவபறபவபவலவரநவத வநசமவ தரவவவமடமய மமறகவகபவ பல வபணவகளவ அஙவரக வசனவடவ உபரயவகவபவப தணவட. அநவத உறபவப ஆரரவகவகவயமவக இயஙவ ககவறத எனவபதறவகவன அமடயவளஙவக ளவலவ அதவமவ ஒனவற. பவறபவபறபவப சய பரவரசவதமனயமவ அவசவயமவ. அவரவகளத வசகவ ஸவ வவழவகவமக பவதவகவகபவபடவமலவ ரகவக இபவபடபவபடவட சவகவசவமசகளவ வரபவபவரசவதமவ. ஆனவலவ ரவற ஏ ரதனமவ வவதவதவயவசஙவகமள உணரவகவற படவசதவ தவலவ அத உடனடயவக மரதவதவபவ பரவரசவத மனகவகடவபடதவதபவ பட ரவணவடமவ. வவறமவ தணவணநரமவ. கயதனலஙகம.

இதவதமகய இனஙவகளவலவ உளவள சவறநநரவபவலவன உறபவபகவகளவ தனவதவதனவமமரயவட ஆணவகறவபவரபவலவ எனபவபடமவ வவரவநவத வபணவகறவகவகவமவப மலமவக சவறநநரவ கழவதவதலவ. இதறவக ஒரர வவலகவகவக பளவளவயவடவட கழமதபவபலவ உளவளத. deep artery of clitoris சவமர Superficial dorsal veins of clitoris. வபணவகறவகவ கவமவப மனவத வபணவகறவயவனவ உளவகடவட உடறவகறவறவயலவ. deep dorsal vein of clitoris நரமவப Dorsal nerve of clitoris மனவரனவட Genital tubercle . வபணவகறவகவ கவமவபவனவ ரமறவகவவமகயமவ சவறவய இதழமவ வரவகவரகவடகளவக கவடவடபவபடவடளவளன.ரயவனவபவ பரபவப) வபணவ பவலடவடகளவலவ மடவடரம உளவள ஓரவ பவலறவ உறபவபவகமவ. பணரவசவசவ மறவறமவ மகபவரபற வசயலவபவடகமள ஆறவறகவனவறன. வபணவகறவகவ கவமவப பவரவமவபவ பகதவயவலவரநவத பபவவபலமவப வமர உளவளத. ரயவனவலவஙவகமவ.May 16. மனவதரவகளவலவ பரபவப அலவலத வமவடவட ரபவனவற கவணபவபடமவ பகதவ சவறநநரவகவ கழவயவ மறவறமவ பணரவபமழ தமளகளவனவ ரமரல சவறவய இதழவனவ மனவபகவக சநவதவபவபகவக அணவமமயவலவ உளவளத. வபணவகறவபவ பரபவப. 2015 0 1656 வபணவகறவகவ கவமவப (clitoris அலவலத கதவகவ கவமவப. வபணவகறவகவ கவமவபவறவக ஒதவதமமபவபமடய ஆணவகறவ ரபவலனவறவ இதனவ ரசயவமமயவலவ சவறநநரவகவகழவயவ வகவணவடரகவகவவலவமல. தமனவ Dorsal artery of clitoris.

வபணவகறவகவ கவமவபவனவ மமறநவதளவள பகதவகளவ வபணவகறவகவ கவமவபவனவ உடலகவகளவ மமறநவதளவள பகதவகளவ வவமறபவப இமழயமவ.வபணவ இரபவலரகவகமவ சவறநநரவகவ கழவமயசவ சறவறவ வமனவதவசகவகளவ சழவநவதளவளன. வபணவகறவகவ கவமவபவனவ வவளவயவலவ கவணபவபடமவ பகதவகளவ கதவரமடவடனவ அடயவலவ வவளவபவபற இதழவகளவ இமணயமவ வபணவகறவகவ கவமவப சநவதவபவபவலவரநவத பணரவபமழதவ தமளகவககவ கநரழ உடவபற இதழவகளவ சநவதவகவகமவ பவரவவ வமர வபணவகறவகவ கவமவபவனவ வவளவபவபகதவகமளகவ கவணலவமவ. வபணவகறவகவ கவமவப மறவறமவ ஆணவகறவ இரணவடலமவ இரவமக வவமறபவப இமழயஙவகளவ இரகவகவனவறன: கமகதவ தவசகவகளவ (corpus cavernosum) மறவறமவ கடறவபஞவச ரபவனவற வமனவதவசகவகளவ (corpus spongiosum). கவமவபதவ தணவட உரமளயவன வமனவதவசகளவலவ ஆன வவமறபவபதவ தவசவவகமவ. தமசகளவ. இத வமவடவடமனபவ ரபவனவரற மவகவமவ உணரவதவறனமடயத. ஆணவ. இவறவறவலவ ஆணவகறவ நமழவத எளவதவகவ பவலறவ நடகவகவறத. அமர அஙவகலதவதவலவரநவத ஓரஙவகலமவ வமர நநளமளவள ஓரவ கடனமவன வரவமகட ரபவனவற உணரபவபடமவ இத கதவரமட ரநவகவகவ எழமவபவ பவனவ நறகவகவக வமளநவத வமனவதவசகவகளவலவ ஆன இர வமலவலவய கவலவகளவக இரணவடவகபவ பவரவகவறத. . கரதவகவ கலஙவகளவ. நரமவப மமனகளவலவ நவரபவபபவபடவடளவள இதனவ ஒரர பயனவபவட இனவப உணரவசவசவமயதவ தணவடவதமவ வபணவணவனவ பவலவவவமன வசயமல கடவடவதமவகமவ. ரமறவகவவமக: உடவபற இதழவகளவனவ வவளவரயவரஙவகளவலவ உரவவன மடபவபதவ ரதவலவ. ரதவலகவககவ கநரழ கவமவபதவ தணவட வமவடவடடனவ இமணகவகபவபடவடளவளத. இநவதகவ கவலவகளவ ஓரவ ரகவழவ வநஞவவசலமவப ரபவல உளவளத. நரமவபகளவ ஆகவயன வபணவகறவகவகவமவபவனவ உடலவனவ உளவரள மமறநவதளவள பகதவகளவகமவ. வபரமவபகதவயவன வபணவகறவகவகவமவப உளவரள மமறநவத வவளவரய சவற பகதவ மடவடரம கவணகவ கடயதவக உளவளத. இமவ பல சமகவவயலவளரவகளவ மறவறமவ பவலவன மரதவதவ வலவலனரவகளவலவ வதவடரவநவத வவவவதவகவகபவபடவட வரகவறத.மனவத இனதவதவலவ வபணவகறவகவகவமவப வபணவகளகவக மவகவமவ பவலறவ உணரவசவசவமயதவ தணவடகவகடய ஒர உடறவபகதவயவகவமவ பவலவனவபதவதவறவகவன மதனவமம கவரணவயவகவமவ வவளஙவககவறத. இமவ பவலவவவமனயவனவரபவத கரதவயவலவ நவரபவபபவபடவட எழமவபவ நவறவகவனவறன. பவலறவவலவ தணவடபவபடமவரபவத வபணவகறவகவ கவமவபவனவ இமழயஙவகளவலவ பரவசநவமல அமடயமவ வமர கரதவ நவரமவபவ வவமறபவபவக எழகவறத. ரமலமவ இதமனதவ வதவடவதவலவ வபணவணவனவ பணரவபமழ வடவமவ மவறவதடனவ உயவபவவபவரமள சரகவகவறத. எனரவ உளவ மறவறமவ வவளவபவபகதவகமள வமவதவதமவககவ கரதவனவலவ இதனவ அளவ ஆணவகறவயவனவ அளமவ ஒதவதரத. இமவ இரணவடரம கரவவலவ ஒரர இமழயவமகயவலவரநவத உரவவனமவ. பவலறவதவ தணவடலவலவ ஏறவபடமவ வபணவகறவகவகவமவபவனவ வவமறபவபமவ பணரவசவசவ பரவசநவமலயமவ இதனவ அளவ மறவறமவ உணரவசவசவதவ தவறமனபவ வபவறதவதளவளத. சரபவபவகளவ. உடவபற இதழவகளவ: மயவரவகளவலவலவத வதவடதலகவக மவகவமவ உணரவதவதவறனமடய பகதவ. வவளவபவபகதவ உறபவபகவகளவவன: வமவடவட: தமல அலவலத மமனபவ பகதவ. இத ஆணவகறவயவனவ மனவரதவமலபவ ரபவலரவ வமவடவமட மடகவறத.

தபணகளன தபணணறபலப சலவபபவரத நஙகள?படதத சலவயஙகள  தபணகற May 15. அதவமவ மவதவவடவயவ மடநவத தயவமமயவன சவல நவடவகளகவகபவபவறக அதனவ சமவ அமவரவதமவக இரகவகமவ. உணவமமயவலவ தனவ மமனவவயவனவ கறவமணரம பல ஆணவகமளதவ தணவடவவடமவ சகவதவயவக (aphrodisiac) உளவளத. சமவகவகமவ சமவகளவரலரய மவகவமவ சமவயவனத வபணவணவனவ – பவரவயமளவள மமனவவயவனவ மதன நநரவகதவதவனவ இரகவகமவ. அமத ஆணவகளவ பரவநவத வகவணவடவலவ இரவரகவகமவ வசவரவகவகமவ இநவத பவலகவரலரய! அத எனவன வவசமன? ஒர வபணவணவனவ கறவயவலவ வரமவ வவமடரய சவல ஆணவகளகவகபவ பவடகவகவமலவ இரகவகலவமவ. மமனவவயவனவ மதன நநமர சமவகவக வவரமவபமவ கணவனவமவரவகளவ அநவத நவடவகளவலவ பரநடவசவதவதபவ பவரவகவகலவமவ. வபணவகறவமய எபவரபவதமவ சதவதமவக மவதவதவரநவதவலவ கவம இசவமச வபரகவவகடகவகமவரபவத அதவலவ சரகவகமவ மதன நநரவனவ சமவ மவக அறவபதமவக இரகவகமவ. எனரவ கறவமணமவ வபவதவவக அரவரபவபவனதலவல. 2015 0 469 ஆரரவகவகவயமளவள வபணவணவனவ மதன நநரவ நஙவகவனவ நநமரபவரபவனவற சமவயடனவ இரகவகமவ. அவனவ இநவத கலவவயவலவ தனவமன ஒர பத வசவரவகவகதவதகவரக வகவணவடவசலவல ரவணவடவமனவற வவரமவபகவறவளவ. உணவமம எனவனவவனவலவ. ஒர ஆணவ கணவமணகவ கடவடவவடவட வதவடவமலவ தடவவமலவ பல கறவகமளசவ சமவதவதவலவ அநவததவ தனவசவசமவமய மவதவரத இததவனவ தனவ கவதலவயவனவ கறவ எனகவ கணவடபவடதவதவவடவவனவ. . ஒர ஆணவனவ நவவ. அநவத மணமவ அநவதகவ கறவகவகமடவடரம உரவயத. ஒவவவவவர வபணவணமவ தனவ கணவனவ இகவ கமலயவலவ மகரதரவநவதவனவக இரகவகரவணவடமவ.

நவதவனமவ அவசவயமவ: கவஞவசமவட கமவமஙவவகவலவமலல பநவதமவதவரவ ரநர ”வசனவடட வ ரவ ஸவபவடவடகவக” ரபவயவடவதநஙவக. அவவவளவ மயறவசவயமவ வநணவ. அவரள அதமன அறவநவதவரநவதவலவ (மவத வவடவயவனவரபவத அலவலத உடலவ நலமவலவலவத ரபவத) “இனவனவகவக அஙவக ரவணவமஙவக” எனவற தவவரவதவதவவடவவளவ. ஆணவகறவகவகமவ ரதமனதவ தடவவ வவடஙவகளவ அதகவக அபவபறமவ மட பயமவனவறவயமவ ரசவதவத ரசவதவதசவ வசயவயலவமவ. வபணவகறவயவனவ மட: சமவகவகமவரபவத அவளவ கறவ மட நமவ வவயவகக வ ளவ பகநவத வவடவடவலவ. பவனவ கறவகவகளவளமவ ஊறவறலவமவ. தரமவன ரதனவ ஒர நலவல கவரமவனவசவனவயமவ ஆகமவ அலவலத வவடவடவலவ இபவரபவத மடகமள அகறவற நவமறய கவறநமவகளவ கவமடகவகவனவறன. அலவலத சவரமவ வசயவயலவமவ இரபவபவனமவ இத எலவலவரகவகமவ பவடபவபதவலவமல. ரதவளவ. இபவரபவத அவளவ கறவ அநவத வவமட இலவலவமலவ இரகவக ரவணவடமவ. வநதவதவ. ஜவ-ஸவபவடவஸவ: கறவயவலவரநவத மதனநநரவ சரநவத உஙவகளவ மகதவமத வகவழவகவழவவன நமனகவகடவடமவ. அகவகளவ கழவ அபவபறமவ மவரவப இபவபட வரவமசயவ மதவதமவ கடகவகணமவ. பவறக கநரழ வதவமடகளகவக மதவதமவ கடதவத. அவறவறவலமவ தரமவனமத வதரவவ வசயவயவமவ. வமளவள கவதலவ ரபசவசகவகடதவத. இனவனமவ அநவத வவமட அரதமவதவரவ இரநவதவலவ – அத ஏதவவத ரநவயவனவ அறவகறவயவக இரகவகலவமவ. உஙவகளவ நவகவமக வகவஞவசமவ எறகவகவ மநவதவரவபவ பழதவதல மநவதவகவகவடவடரகவக பரபவபமவதவரவ கவளவடவரவஸவ இரகவக அமத உதடவட மவசவச அமசசவசவ அமசசவசவ மடவடகவடவட நவகவகறமவதவரவ உசபவபவவவடணமவ. கனவனமவ. அவளகவகமவ அரத மவதவரவ நமவ ஆணவகறவமயசவ சமவகவகமவரபவத சறவறவ வளரவநவதளவள மட வவயவலவ சவகவகவகவவகவணவடவலவ வநவதத ஆபதவத. எநவத மடயவனவலமவ கறவரயவட ஒடவடகவவகவளவளமவ. கவத எலவலவதவதலயமவ மதவதமவ கடதவத. அதனவலவ ரதனவ சவறநவதத எனலவமவ. ஆனவ இபவப நவமவ எவவவளவ ரநரமவ இதவலவ வசலவழவகவகரறவரமவ அவவவளவ நமகவக கடதலவ இனவபமவ கவமடகவகமவ. அவவவளவ தவனவ. உதடவடலவ மதவதமவடவட.ஆயவனமவ சவல ரநரஙவகளவலவ கவதலவயவனவ கறவயவலவ இரநவத ஒர வகடவடவவமட வரவத ரபவலவ ரதவனவறமவ. அபவபறமவதவனவ நநஙவக அடதவத நவமலகவக ரபவகணமவ. சவதவரண நவடவகளவரலரய அபவபட ஒர வவமட இரநவதவலவ இரவரமவ மதலவலவ ரசரவநவதவத களவகவகலவமவ. அபவபவமவ இயறவமகரய சவறநவதத. ஒனவற கவனதவதவலவ இரகவகடவடமவ: நநஙவகளவ பயனவ படதவதமவ ரதனவ தரமவன ரதனவக இரதவதலவ ரவணவடமவ. உஙவகளவ மகமய கறவயவனவ தமளயவனவரமலவ உளவளஙவமக ரமலவபரமவக இரகவகமவபட மவதவதகவவகவணவட உஙவகளவ ஆளவகவடவடவவரமல உளவரள நமழதவத கவளவடவடகவக அடயவலவ வகவணவடவசனவற ஒர சணவட . இமததவ தவவரவகவக ஒர சமவயவன வழவ: நலவல ரதமன எடதவத கறவரமலவ நனவறவகதவ தடவவ. பழகவனபவபறமவ இதல ஆரமவப ஸவவடபவஸவ சவலத கடவ பணவணவடலவமவ.. ரமலவ நகரவநவத கறவரயவட ரமலவ பகதவல உஙவக வவமய வசவசவ அநவத உபவபலவன ரமடவமட வவயவசவசவ அழதவதஙவக. பவறக வதவபவபளவலவ மதவதமவ வகவடதவத நவகவகவல ஒர வசவழடவட வசவழடவடஙவக.ஒர டவகவடமரகவ கலநவத ஆரலவசவகவகவமவ.. இலவலவவவடலவ வதவதவதவவயவதவகளகவக இடமவ வகவடதவதவவடமவ. இமதரய ஒர ஜலகவ கவரநமடயவக ஆகவகவ அவளவ உஙவகளவ உடலகவகமவ நநஙவகளவ அவளவ உடலகவகமவ (கறவபவபவக கறவகளகவக) வவசமன ரசவபவபபவ பசவ சதவதமவ வசயவயவமவ.

ஆணவகறவமய சமவபவபதவலவ வபணவணகவக வவரபவபதவமத உணவடவகவகவத எபவபட? ஆணவகளவ தனத கவழஙவமக (அதவஙவக ஆணவகறவமயதவதவனவ கறவபவபவடகவரறனவ) சமவகவகமவற வபணவமண வறவபறதவதகவகடவத. மதன நநரவனவ சமவ: ஆரரவகவகவயமளவள வபணவணவனவ மதன நநரவ நஙவகவனவ நநமரபவரபவனவற சமவயடனவ இரகவகமவ. அவறவறவனவ இமடயவலவ மவரதவவன உளவ உதடகளவ இவறவமற நவவவனவலவ வரடஙவகளவ. G-spot) உயவரவபவபவகவகமவ. ஆணவமமகவகழக! அமத வவடவடவவடவட வலகவகடவடவயமவக ஆணவகறவமய வபணவரணவட வவயவகக வ ளவ தவணவதவதவலவ அவளகவக கமடவடலமவ வரமவ வவநவதவயமவ வரதவதவரன வசயவயமவ (மசகவமக வவநவதவய வசவலவலரல. நவமனவவரகவகடவடமவ: கறவயவலவ ரபவடவட வவரமலரயவ. இனவனமவ எஙவவகஙவக erogenous zones உளவளன எனவபமதகவ கணவடபவடதவத அவறவமறதவ தணவடவவடஙவகளவ. ஆணவகறவமயரயவ கததவதவலவ நமழகவகலவமவ. எலவலவவறவறவநவகமவ ரமலவக வபணவகறவமய எபவரபவதமவ சதவதமவக மவதவதவரநவதவலவ கவம இசவமச வபரகவவகடகவகமவரபவத அதவலவ சரகவகமவ மதன நநரவனவ சமவ மவக அறவபதமவக இரகவகமவ. இரணவடரபரமவ தமத தமணயவனவ உடலவகமள பரவஞவசவகவடவட கவமசகமவ ரதடலவமவ. அததவரன ஆணகவகழக. மமனவவயவனவ மதன நநமர சமவகவக வவரமவபமவ கணவனவமவரவகளவ அநவத நவடவகளவலவ பரநடவசவதவதபவ பவரவகவகலவமவ. சமவகவகமவ சமவகளவரலரய மவகவமவ சமவயவன அமவரவதமவ வபணவணவனவ. எசவசரவகவமக. கததவதவலவ உறவ வகவளவ ஆமசயவலவலவதவரவகளவ கட ஒர வவரமல இபவபடபவ பகதவதவ சழறவறவமத வவரமவபகவறவரவகளவ. உதவரணமவக கததவதவலவ ஆணவகறவமய வவடவட அனபவவதவத அமத அபவபடரய வவளவயவவலடதவத வபணவகறவயவலவ நமழதவதவலவ எயவடவஸவதவனவ உஙவகமள வரரவறவகமவ. அதவமவ மவதவவடவயவ மடநவத தயவமமயவன சவல நவடவகளகவகபவபவறக அதனவ சமவ மவக சமவயவக இரகவகமவ. கததவ தமள: கறவமய சமவகவகமவ ரபவத அதறவககவ கநரழ உளவள கறகலவன வகடவடயவன கதசவ சநவதவலவ தடவவ. உஙவகளவ வவயவ உதடகளவ உஙவகளவ கவதலவயவனவ கறவமய உதடகமளகவ கடகவகடவடமவ. கவளவடவடகவககவ கநரழ: கவளவடவடலவரநவத கநழவறஙவகவ தடதவதபவ பவளநவதவரகவகமவ வவளவ உதடகளவ. அத ஆணவகறவமய கவளபவபவவவடவட உறவகவக வவ வவனவன இழகவகமவ. இத கவளவடவடகவக ரநரவகநரழ உளவள ஒர ரவடவமகமயதவ தணவடமவ இடதவமத (erogenous zone.சணவடவவடஙவகளவ. கநழவபவபறமமவ உணரவசவசவமவகவக பகதவரய. கதரமடகமள நனவறவகபவ பவமசநவதவவடஙவகளவ. அவளகவக அத வலவகவகமவயவனமவ அவளவ கவம உணரவசவசவமய இனவனமவ அதவகபவ படதவதமவ. இத ரநவயவகவகவரமவகளவ பரவ வழவவககவகமவ. வநரட. கவளவடவடனவ வவளவபவபறமவ மடவடமவலவமல. அதவமவ பவரவயமளவள மமனவவயவனவ மதன நநரவகதவதவனவ இரகவகமவ. அதவலவரநவத படபவபடயவக அதனவ சமவ கமறநவத வரமவ. ஒர ஆணவனவ நவவ. ஒர வவரமல கததவதகவகளவ வசவரகவ சழறவறஙவகளவ. நநஙவகளவ பவறக நவகவமக அநவத சநவமதபவ பவளநவதவகவணவட கறவகவகளவ பகதவதஙவகளவ. வபணவரண தவனவக கலவபவஜவமன (அதவஙவக ஆணவகறவமய வபணவகளவ அமழகவகமவ வவததவதவலவ இதவமவ ஒனவனனவன வவசவசவகவரகவஙவகரளனவ) ரடஸவடவ பணவண மவகவக ரவணவடமவ. ஒரவஜவனலவ வவநவதவ…) . ஆனவலவ கததவதகவகளவ நமழநவத எமதயமவ மநணவடமவ கறவகவகளவ வவடகவகடவத.

சவதவரணமவகரவ வவமழபவபழமவன வசவனவனவரல வபவமவபமளஙவகளகவக ஒர கவகவக இரகவகமவ. 2015 0 513 . எனகவக. ‘…எனகவக….அதறவக எனவன வழவனவன ரகடவகறநஙவகளவ…? இரதவ ஆணவனவனவ வபணவகறவமய சமவகவகமவரபவத வபணவ அநவத இனவபதவமத தவஙவகமடயவமலவ தவவபவபவளவ.’ எனவற மனகவனவலவ ஆணவகளகவக வவறவறவதவனவ. வவறவரயவடமவ நகவககவறவரனவ அவவவளவகவகவவவளவ வபணவணகவகமவ ஆணவகறவமய ரடஸவடவ பணவணவபவபவரவகவகணமவன தவனவகரவ ரதவனமவ. அதகவகபவபறமவ உஙவக பவட தவணவடவடவடமவதவனவ. அமத உரவவகவக ரவணவடய சடவசமமவ உஙவகளவ நவவவலமவ வவயவலமவ தவனவ இரகவகவறத.. எவவவளவகவவகவவவளவ ஒர ஆணவ வபணவ கறவமய ஆமசரயவடமவ. ”எனகவக… எனகவக…” எனவற அவளவ மனகவத எதவவக இரகவகமவ எனவற நவமனகவகவறநஙவக? ஆணவகறவமயதவதவனவ! அபவரபவத வகவடதவதபவபவரஙவகளவ வபணவணகவக உஙவகளவ ஆணவகறவமய…! உஙவகமள அதவர மவதவதவவடவவரவகளவ. அவமளயறவயவமரலரய அவளத உதடகளவ. அமத ரநரவலவ பவரவகவகமவரபவத வவறபவபவரவகளவ எனவன?! அவரவகமள கனவய மவபவபதவலவதவரன ஆணவமமயவனவ கமவபநரரம இரகவகவறத! ஒர தடவவ உஙவக வவமழபவபழதவவத வகவடதபவபவரஙவக! அதகவகபவபறமவ நநஙவக கமடயவரல ரபவயவ வவமழபவபழமவ வவஙவகணமவகற அவசவயரம இரகவகவத. தபணகற ஒர தடலவ படயஙக ததரயததவஙக  தபணகற May 14. உஙவகளவ நவவவனவ சழறவசவயவலவ அதவதமன நரமவபகளமவ தணவடபவபடவட அவளகவகளவ கவமமவ வகவதவதவதகவவகவணவடரகவகமவரபவத அவளகவக தனவ பரஷனவ தனவனமடய அநவதரஙவக ரதனவகடவமட சமவதவததரபவலவ தவனமவ பரஷனவனவ கறவமய சமவகவக ரவணவடமவ எனமவ எணவணமவ தவனகரவ ஊறவவறடகவகமவ.

உறவவனவ ரபவத பநடதவதவனவ ரமலமற உளவளமவ வவளவயமவ. அரத ரபவல மனவமதபநடதவதவனவ ரமலமறமய நநகவகவ வவடவடவலவஅதவக சகமவ கவமடகவகமவ என நவமனபவபதமவ தவற. நவறமவ. ரமலவபறமவ மயவரவவளரவசவசவ வகவணவடத. இமவ மனவமத பநடவதவதவனவ ரமறவ பகதவயவலவ இமணகவனவறன. மமறரய கறவரமட. வபணவணவனவ பவலறபவபவனவ வவளவபவபகதவ வபணவகறவ எனபவபடமவ. இதமனபவ வபணவணவனவ ஆணவகறவ எனவகவனவறனரவ. இநவதபவ பகதயவலவ நவமறய நரமவப நனவகளவ உளவளதவலவ வதவடதரலவ. நணவணவய நரமவப நனவகளவ ஏரவளமவஇதவலவ இமணகவனவறன. அழதவததரலவ ஒர வபணவமணகவ கவளரவசவசவயறசவ வசயவயமவ. மனவமத பநடதவதவனவ அளவ வபணவணகவகபவ வபணவ மவறபடகவறத. அதவலவ மனவற பகதவகளவ. கனவனவதவரதவலவ ஆகவயமவ நவடவடகவக நவட-இனதவதகவக இனமவ. கவரணமவ இதவமவ ஆணவகறவயமவ ஒரர வவதமவனதவசகவகளவனவலவ ஆனத. வமனவமம. மனவமத பநடதவதவனவ அளவ.. அபவபடஇமணயமவ ரபவத மனவமத பநடதவதவனவ உமற ரபவல வவளஙவககவனவறன. கவரணமவ மனவமதபநடமவ ரநரடயவகதவவதவடவதறவக ஏறவறதலவல. அளவவலவ வபரவயதவக இரகவகமவ மனவமதபநடமவ அதவகமவன சகதவமததவ தரமவ எனவற நவமனபவபததவறவன எணவணமவ. கறவயவனவ நமழவவயவலவ. மனவமத பநடமவ தவனவ மவக நணவணவய உணரவவ மமயமவ. உதட. இமவசரகவகமவ நநரவ உதடகமளபவ பளபளபவபவகவககவறத. இவறவறவலவ மயவரவவளரவசவசவ இலவமல. வவளவ உதடகளவ எனவபமவ ரதவலவ மடபவபகளவ. அளவ. இதறவககவ கவரணமவ இதவலவ உளவள நணவணவயரதவதகவகழவயவகளவலவ ரதவத ஓடவடமவ அதவகரவபவபத தவனவ. நணவணவய ரதவதகவகழவயவகளவ உளவள பஞவசதவதவசகவகளவ இவறவறவலவ உளவளன. கவளரவசவசவயறவற நவமலயவலவ இமவவவரவநவத வகவடகவகமவ. வடவமமபவப. . (வநனஸவ எனவபவளவ ரரவமவனவயரவனவ கவதலவ ரதவமத) வபணவ கறவ எனவபத எலமவபவனவ ரமலவ அமமநவத சமதபவபவடபவபவன பகதவ. கவளரவசவசவயவனவ ரபவத ஆணறபவமபபவ ரபவல இத நநளவ வவடவடவலமவஓரளவகவகபவ பமடதவத எழகவறத. பவரவதவரதவலவனவ சரபவபவகளவ எனபவபடபமவ உளவ உதடகளவலவ அமமநவதளவளன. வவளவபவபறபவபறபவப வபணவணகவகபவ வபணவ மவறபடமவ. கவளரவசவசவயறவத நவமலயவலவ இமவ மடநவதவரகவகமவ.வபணவணகவகபவ வபணவமவறபடமவ. மனவமதபநடமவ. மயவரவனவ அடரவதவதவ-நவறமவ. கறவரமட எனவபத லதவதவனவ வமவழவ வவரவதவமத. அரத ரபவல சய இனவபமவ அனபவவகவகமவ வபணவணவனவ மனவமதபநடமவ மசஸவ வபரவயதவகவ வவடமவ எனநவமனபவபதமவ தவறவன எணவணமவ. வநனஸவ ரமட எனபவ வபவரளவ. உளவ உதடகளவ மடநவத இதழவகளவ ஆகமவ. இவறவறவலமவ மயவரவ வளரவசவசவ கவணபவபடமவ..

வபரவனவயமவ எனவபத மயவரவ அறவற பகதவ. அதமன அறமவ சவகவசவமச மலமவ அபவபறபவ படதவதவனவலமவ பவலணரவவ வகடவத கவமடயவத. மசகவகவளவ ஓடவடதலவ. வசரவவவகவஸவ உணரவவமலகளவ ஏறவபடவத இலவமல. எலவலவ நனவகளமவ நமழவவயவலவ அரகவரலரய உளவளன. வபணவகறவ நமழவவயவலவலவ கனவனவதவதவமர எனவனமவ வமலவலவய தவமர உளவளத. . வபணவகறவயவனவ உடவசவரவதவ தமசகமளசவ சரகவகமவ பயவறவசவ மலமவ இனவப உணரவவகமள அதவகரவகவகலவமவ எனவற ரநவகவகவலவ அதறவவகன உளவள சவல பயவறவசவகளவ தரபவபடகவனவறன. உடவ பகதவயவலவ மனவறவலவ இரணவட பஙவக ஆழமவ உணரவசவசவமய உணர வலவலத இலவமல. கனவனவதவதவமர சவல வபணவகளகவக இளமவ வயதவரலரய கவழவநவத வவடமவ. உடலறவவனவ ரபவத இதனவ வழவயவகதவதவனவ ஆணவடமவரநவத வவளவபவபடமவவவநவதணகவகளவ கரபவமபமய அமடகவனவறன. கரபவமபயவலவ மடவமடகளவ உரவவகவ வவளவ வரமவ ரநரதவதவலவ வசரவவவகவஸவ வடகவகமவ நநரவ நநரவதவதவரகவகமவ. கனவனவதவதவமர கவழவநவத வபணவகளவ கறவபவழநவதவரவகளவ எனவற ஒர கவலதவதவலவகரதபவபடவடத. உடலறவவனவலமவ சவல வபணவகளகவக கவழவநவத ரபவகவத. எனவன தவனவ சரஙவகவய ரபவதவலமவ வபணவகறவயவனவ உடவசவரவ ஆணவகறவமயகவ வகடவடயவகபவபவடதவதகவ வகவணவட அமத வவளவரய வவடவத வணவணமவ சவமறபவபடதவதமவ அளவ வலவமம இலவலவதத.ரமலமவகநழமவ உரவயவவதனவ மலமவ கவமடகவகமவ இனவபமவ அநவத உமறமய அகறவறவதவலவ கவமடகவகவத.மந. கறவயவனவ நமழ வவயவலவனவ வழவரய பவரவதவதவலவ வசரவவவகவஸவ ஒர வமனவமமயவன வவளவரவ சவவபவபபவ படவடனவ ரபவலதவரதவறவறமளவகவகமவ. நநளமவ. சவறநநரவ கழவகவகமவ ரபவத நவறதவதவ நவறதவதவகவ கழவபவபத ஒர பயவறவசவ. இதறவகவகரவ ஜபவபவனவலமவ. வபணவ கறவயவனவ உடவபகதவ 45 டகவரவ ரமலவ ரநவகவகவசவ வசலவகவறத. நவயவனவ வபணவ கறவயவலவ இபவபட படவட மவதவதகவ வகவளவளமவ அமமபவப உளவளத. உதடவடனவ அடபவபகதவகவகமவ ஆசன வவயவகக வ மவஇமடரய உளவளத. அதவலளவளநணவணவய தமளகளவ வழவரய மவதவவடவயவ ரதவதமவ வவளவரய கசவயமவ. மனவ சவரவ 6 வச. தவவர மவதவவடவயவனவ ரபவத வவளவபவபடமவ கழவவ ரதவதமமவ வவளவரய வரவதமவ இதனவ வழவயவகதவதவனவ. சய இனவபதவதவனவ ரபவத மக வவரமலரயவ அலவலத ரவற வபவரமளரயவநமழபவபதனவ மலமவ கனவனவதவதவமர கவழவநவத ரபவகலவமவ. இமத மவதவத அவரவகளத நடதவமதமயகவ கணகவகவடவத தவற. நநளமவ இரகவகமவ. வககலவ எனவற இதமனசவ வசவலவகவனவறனரவ. சவல வபணவகளவ பவறகவகமவ ரபவரத கனவனவதவதவமர இனவறவபவ பவறபவபதவமவ உணவட. ஒர வழ வழபவபவன தவமரமய ஏறவபடதவதவ வசரவவவகவஸவ வவயவமல மடமவ அமமபவப அத. பவற ரநரஙவகளவலவ வகடவடயவக இரகவகமவ. இதவமவ வபணவணகவகபவவபணவ அளவ. கழநவமத வபறவத வபணவணவனவ உறபவப 8 வச. ஆகரவ சவறவய ஆணவகறவ. ஒர வவரமலகவ வகடவடயவகபவ பவடகவகமவ அளவ அதனவ கறகவகளவ அமமயமவ. வபணவ கறவயவனவ ஆழதவதவலவ நணவணவய நரமவப நனவகளவ இலவமல. கவளரவசவசவயறவதநவமலயவலவ அதனவ சவரவகளவ சரஙவகவயளவளன. வதவடமவரபவதமவ அழதவதமவ ரபவதமவ இநவதபவ பகதவ கவளரவசவசவ அமடகவறத.மந. கழநவமத வபறமவ ரபவத கழநவமதயவனவ தமல வவளவரய வரமவ அளவவவரவநவத வகவடகவகமவ. ரதகபவபயவறவசவ. இநவத வலவலமம மவரகஙவகளவலவ நவயவகவக மடவடமவ அமமநவதளவளத. எனரவ தவனவ சவறவய ஆணவகறவ வபரவய ஆணவகறவ எனவற ரவறபவட வபணவகறவகவக இலவமல எனவகவனவறனரவ.. கவளரவசவசவயவனவ ரபவத வவரவநவத தரகவனவறன. வபரவய ஆணவகறவ எனவனமவ ரவறபவட இதறவக இலவமல. இதவமவ ஒர மட நமவபவகவமகரய. கரபவமபயவனவ அடபவபகதவ வசரவவவகவஸவ எனபவ படகவறத. பரமனவ ஆகவயவறவறவலவ மவறபடமவ. இதவதவலவயவலமவ சவல மரதவதவரவகளவ பதவய கனவனவதவதவமரமயபவ வபணவகளகவகபவ வபவரதவதவவவடகவறவரவகளவ எனதவ வதரவகவறத. சமவமவ இரகவகமவ ரபவத ஆசன வவயவதவதமசகமள இறகவகவயமவ. தளரவதவதவயமவ ஒர பயவறவசவ.

பதவதவகபவ பவறநவத வபணவ கழநவமதயவனவ கரபவமபயவலவ 4 லடவசமவ மடவமடகளவ இரகவகவனவறன. மவதவவடவயவனவ ரபவத அதனவ உளவசவரவ மவறதலவ அமடகவறத. நநளமவ. ஏழமர வச.மந. அதனவ பவறக பதவய மடவமடகளவ உரவவவதவலவமல. தபணககள… ‘அநத’ இடததல தரநதறறமத? டபஸ  தபணகற May 13. வபணவ பரவமவ அமடநவததமவ மவதவவலகவகதவ ரதவனவறகவறத. இநவதகவ கழவயவகரளஅரகவலவ உளவள கரகவகலஙவகளவ வவளவயவடமவ மடவமடகமளபவ பவடதவத மவதவதகவவகவளவகவனவறன. அட வயவறவறவனவ உளவரள கரபவமப மறவற உறபவபகவகளவனவ மநத அழதவதவமலவ வதவஙவகவய வணவணமவ உளவளத. 2015 0 339 . பரலவபவயனவ கழவயவகளவ அலவலத மடவமட நவளஙவகளவ கரபவமபயவலவ வதவடஙவகவ 10 வச. உடவசவரவனவ தமசகளவ பவரசவகவ கவலதவதவலவ கழநவமதமய வவளவரய தளவளவதறவக உதவகவனவறன. 5 வச. ஆணவனவ வவநவதணகவகளவ வபணவகறவயவனவ உளவரள பநசவசபவபடவடதமவ அவறவறளவ ஒனவற மடவமடயடனவ ரசரவநவத சவமனயவக இமவ உதவவயவக இரகவகவனவறன. வபணவ கழநவமத பவறகவகமவ மனவபவகரவ அதனவ கரபவமபயவலவ எதவரவ கவல மடவமடகளவ உரவவகதவ வதவடஙவகவ வவடகவனவறன.மந. ரபவகபவரபவக அநவதபவ வபணவ வளர வளர அவறவறளவ ஏரவளமவனமவ அழக ஆரமவபவகவகவனவறன. சவதவரணமவக கரபவமப வபணவகறவகவகவலவ வவயவகவக ரநரவ ரகவணதவதவலவ அமமநவதவரகவகவறத.அகலமவ இரகவகமவ. நநளதவதவலவ இரபறமமவ பனலவ ரபவனவற வடவதவதவலவ நநணவடரகவகமவ.கரபவமப (யடவடரஸவ) ஒர உளவளநடறவற உறபவப. கரதவதரவகவகமவ கவலதவதவலவ சரகவகமவ நநரவ தவனவ கரபவமபயவனவ ரவமலகமளசவவசயவவதறவக உதவவயவக உளவளன. 60 அலவலத 70 லடவசமவ எதவரவகவல மடவமடகளவ கழநவமத பவறபவபதறவக மனவரப அழகவ வநணவக வவடகவனவறன.மந. உளவ சவரவலவ தவனவ கரவவன மடவமட ஒடவடகவ வகவணவடரகவகமவ.

வதவடரவநவத ஒர வவரதவதவறவக இமத தவனமமவ வசயவதவலவ நவறவறமவ ரபவகமவ. பவறபவப உறபவபபவ பகதவகமள ரமவசமவகபவ பரவமரவதவதலவ.எசவ. இனவபவப உணவகமள அதவகமவக சவபவபவடதலவ. நநரடனவ 2 ஸவபனவ ட டவரந எணவவணமயகவ கலநவத. அதனவ பவனவ ஒர மணவரநரமவ கழவதவத களவகவக ரவணவடமவ. 5 நவமவடஙவகளவ கழவதவத களவரவநவத நநரவலவ கழவவதனவ மலமமவ இபவபவரசவசமனமயதவ தநரவகவகலவமவ. இமதயடதவத ரமவசமவன தரவநவறவறமமவ கவளமவபமவ. பல ரநவயவதவ வதவறவறகவகளவ கவரணமவக இநவத நவறவறமவ உணவடவகவறத. தணவணநரவ அமதகவ கமரதவத வவடமவ. எனவன வசயவயலவமவ? கவமல ரவணவடவமவ. அமதபவ பஞவசவலவ ஊற மவதவத. இறகவகமவன உளவளவமட அணவதலவ. இநவத நவறவறதவதவறவக பவகவடரவயவ தவகவகதலவ. . வபணவகளவனவ பவறபவப உறபவபபவ பகதவகளவலவ சவல சமயமவ ரமவசமவன நவறவறமவ ஏறவபடவத இயலவப தவனவ. இத வரவமவபவமவ ஈஸவதவரன! பவறபவப உறபவப தரவநவறவறதவமததவ வவரடவட சவறநவத வழவயமவகமவ. தயவமர பஞவசவலவ நமனதவத பவறபவப உறபவபபவ பகதவகளவலவ நனவறவகதவ தடவவ. வநடவடரலரய எளவய மமறகளவலவ இநவதபவ பவரசவசமனமய சரவவசயவய மடயமவ. ரமவசமவன ரசவபவபகமள உபரயவகவதவதலவ உளவபட பல கவரணஙவகளவ உளவளன. வசகவஸவ சமவபநவதமவன ரநவயவகளவ. ரமலமவ அநவதபவ பகதவ மழவதமவ சவவபவபவகவமவ மவறமவ. சவவசவகவகரவ வகவடமமயவக இரகவகமவ இநவத நவறவறதவமத அபவபடரய அலடவசவயமவக வவடவடவவடகவ கடவத. உடனடயவக சரவவசயவய ரவணவடயத வரவமவபவமவ மகவகவயமவ. ஈஸவடவ வதவறவற. தயவரவலவ லவகவரடவரபசவலவலஸவ அதவகமவ இரபவபதவலவ ‘அநவத’ இடஙவகளவலவ பவ. எனரவ நவமறய தயவரவ சவபவபவடஙவகளவ. அளவ கடவடபவபடதவதபவபடகவறத. பவனவனரவ அமத பவறபவப உறபவபபவ பகதவயவலவ சவல நவமவடஙவகளவ மவகவகவமவ. இரதவ அதவதமகய தநரவவகளவ… நவமறய நநரவ அரநவதஙவகளவ ஒர நவமளகவககவ கமறநவதத 10 டமவளரவ தணவணநரவவத கடகவக ரவணவடமவ. இத இயறவமகயவகரவ பவகவடரவயவமவயமவ மறவற நசவசபவ வபவரடவகமளயமவ அழவகவகமவ தனவமம வகவணவடத. அத தரவநவறவறதவமதகவ கணவடபவபவக நநகவகமவ. பவறபவப உறபவபபவ பகதவகளவலவ அடகவகட அரவபவப ஏறவபடவத இதறவக ஒர மகவகவய அறவகறவயவகமவ. தயவரவ பவறபவப உறபவப தரவநவறவறதவமத நநகவகவதவலவ தயவரவனவ பஙவகமவ மகவகவயமவனத. உடலவலவ அதவக சரவகவகமர இரநவதவலமவ. ட டவரந எணவவணயவ ( Tea Tree Oil ) ட டவரந எணவவணயவலவ பஞவமச மறவறமவ பவகவடரவயவ எதவரவபவப சகவதவ நவமறநவத இரபவபதவலவ.

வவநவதயமவ
வவநவதயதவமதபவ வபவதவவகரவ மவதவவலகவக ரநரஙவகளவலவ வபணவகளவ எடதவதகவ வகவளவவத வழகவகமவ. இத
ஹவரவரமவனவ அளமவ சநரவக மவகவக உதவகவறத. ஒர டமவளரவ நநரவலவ 2 ஸவபனவ வவநவதயதவமத இரவ
மழவதமவ ஊற மவதவத, மறநவளவ கவமல உணவகவக மனவ அநவத நநமரகவ கடகவக ரவணவடமவ. வதவடரவநவத 2
வவரஙவகளகவக இமதகவ கமடபவபவடதவதவலவ நவறவறமவ இரகவகவத.

பணவட
பணவடலவ பஞவமச மறவறமவ பவகவடரவயவ எதவரவபவப சகவதவ நவமறநவத உளவளத. பணவமட மநஸவக அமரதவத,
அமத பவறபவபறபவப ஓரஙவகளவலவ தடவவ, 10 நவமவடஙவகளவ கழவதவத களவதவதவலவ தரவநவறவறமவ பறநவத ரபவகமவ.

ரவமவப
ரவபவப இமலகமள நநரவலவ ரபவடவட நனவறவககவ வகவதவகவக மவகவக ரவணவடமவ. பவனவனரவ நநமரகவ களவர
மவதவத, பவறபவப உறபவபபவ பகதவயவலவ அமதகவ வகவணவட கழவவனவலவ நவறவறமவ ஓடபவ ரபவகமவ. நவறவறமவ ரபவக
ரவபவப எணவவணமயயமவ பயனவபடதவதலவமவ.

வவளவமள வவனவகரவ
வவநவநநரவ நவரமவபவய களவயலவ வதவடவடயவலவ அமர கபவ வவளவமள வவனவகரவ மறவறமவ ஒர சவடவடமக உபவமபகவ
கலநவத, அதவலவ பவறபவப உறபவபபவ பகதவமயகவ கழவலவமவ. அபவபகதவயவலவ பவ.எசவ. அளமவகவ கடவடபவபடதவத
வலவலத வவனவகரவ.

ஆபவபவளவ சவடரவ வவனவகரவ
மவதமவன சடநநரவ நவரமவபவய களவயலவ வதவடவடயவலவ ஆபவபவளவ சவடரவ வவனவகமரகவ கலநவத, அதவலவ பவறபவப உறபவபபவ
பகதவமயகவ கழவலவமவ. இநவத வவனவகரவலவ பவகவடரவய எதவரவபவப சகவதவ இரபவபதவலவ நவறவறமவ வவலகமவ.

உபவப
களவயலவ மவதமவன சடநநரவலவ சவறவத எபவசமவ உபவமபகவ கலநவத, அதமனகவ வகவணவட பவறபவப உறபவபபவ பகதவமய
கழவவனவலவ நவறவறமவ ரபவகமவ. ஒர நவளகவக 2 மமற இமதகவ கமடபவபவடபவபத நலமவ.

வநலவலவகவகவயவ
வநலவலவகவகவமய அபவபடரய அலவலத ஊறகவயவக அலவலத ஜஜஸவக வசயவத சவபவபவடவதனவ மலமவ பவறபவப
உறபவப தரவநவறவறதவமதபவ ரபவகவகலவமவ. லகவரகவரவயவ எனவற பவறபவப உறபவப ரநவயவதவவதவறவமற வநலவலவகவகவயவ
தடகவகவறத.

ரசவடவ உபவப
பவறபவப உறபவபபவ பகதவயவலவ ஏறவபடமவ பல ரநவயவதவ வதவறவறகவகமள ரசவடவ உபவப சரவ வசயவகவறத. ஒர டமவளரவ
இளஞவசடவன நநரவலவ ஒர ஸவபனவ ரசவடவ உபவமபகவ கலநவத கடதவதவலவ நவறவறமவ ரபவகமவ. ரசவடவ உபவமப நநரவலவ
கலநவத களவபவபதமவ நலவலத.

சவடவரஸவ பழஙவகளவ
மவடவடமவனவ சவ நவமறநவத ஆரஞவச, தவரவடவமச, எலமவசவமச மறவறமவ அனவனவசவபவ பழஙவகமள நவமறய
சவபவபவடவதனவ மலமவ உடலவலவ உளவள நசவசபவ வபவரடவகளவ நநஙக
வ வதவலவ பவறபவப உறபவப நவறவறமவ வவலகவபவ ரபவகமவ.

கரளவரரவபவலவ
5 அலவலத 6 ஸவபனவ தவரவ கரளவரரவபவலவமலகவ கடதவத பவனவ, நவமறய நநமரயமவ கடகவக ரவணவடமவ.
கமறநவதத 2 வவரஙவகளகவக இமதகவ கமடபவபவடதவதவலவ பவறபவபறபவப நவறவறமவ நநஙவகமவ.

வவஜவஸவலவ பவடரவ ( vegisil Powder )
‘வவஜவஸவலவ ஃவபமவமனனவ பவடரவ’ மரநவதகவ கமடகளவலவ கவமடகவகமவ. பவதவகவகபவபடவட பகதவகளவலவ இமதபவ
பசவதனவ மலமவ நவறவறமவ நநஙக
வ மவ.

நறமணபவ வபவரடவகளவ வபவதவவகரவ உடலவ நவறவறதவமதபவ ரபவகவக வபரவஃபவயமவ எனபவபடமவ நறமணபவ
வபவரளவ ஸவபவரரகவகளவ உதவமவ. மழஙவகவலவலவரநவத வதவமடகளவனவ உளவபகவகமவ வமர ஸவபவரர வசயவவதனவ
மலமவ பவறபவப உறபவப நவறவறதவமதபவ ரபவகவகலவமவ.

தபணகறயன வலககள
ககளவபடடஇரககஙகளத ?
 தபணகற

May 11, 2015

0 364

ஆணவகளவனவ லவஙவகதவதவனவ அளமவபவ வபவறதவத
அவரவகமள மயலவ சவதவ, எரத சவதவ, கதவமர சவதவ எனவமவ, வபணவகளவனவ ரயவனவயவனவ ஆழதவமத
(வபணவகறவயவனவ ஆழமவ) மவதவத அவரவகமள மவனவ சவதவ, கதவமர சவதவ, யவமன சவதவ எனவமவ

பவரவதவதளவளனரவ. ஆணவகறவயவனவ நநளமமவ, வபணவகறவயவனவ நநளமமவ மமறரய 6, 9,12 எனவற அளவகளவலவ
இரகவகமவ.

மவனவ சவதவ வபணவ
வசணவபக மலரவ ரபவனவற சவவநவத ரமனவயமவ, சரணவட அடரவநவத கநவதலமவ, வகவவவமவபவ பழமவ ரபவல சவவநவத
உதடகளமவ, மவனவ ரபவல மரணவட பவரவமவயமவ, நநணவட கணவகளமவ, அழகவய நநணவட கழதவதமவ, தவமமர மலரவ
இதழவ ரபவனவற சவவநவத பவதஙவகளமவ, மவனவனலவ வகவட ரபவனவற தவளகவனவற இமடயமவ, ஒளவ வபவரநவதவய
மகமமவ, யவமன ததவகவமக ரபவல தவரணவட பரதவத வதவமடகளமவ, அழகவய பரதவத மமலகளமவ,
பவடயவமன ரபவனவற நமடயமவ, கவமமவ, உடலவ உறவ வகவளவவதவலவ மவகநவத வவரபவபமமவ, 6 அஙவகல ஆழமளவள
வபணவகறவயமவ, தவமமர மலரவ ரபவனவற வவசமன வகவணவட கவமநநரவ சரபவபமவ வகவணவடவளவ மவனவ
சவதவபவவபணவ.

கதவமர சவதவபவ வபணவ
பசமவ தஙவகதவதவனவ நவறமமடய உடலமவ, கவவநவதமவ உயரவநவதமவ இரகவகமவ உசவசநவதமல, மவகநநணவட கநவதலவ,
பரதவத நநணவட மகமவ, மரடவசவயடனவ கடய கணவகளவ, இமடவவளவ உளவள பறவகளவ, நநணவட கவணபவபடமவ
உதடகளவ, வபரவய ரதவளவகளவ, பரதவ மமலகளவ, தவமமர மலரவ ரபவனவற மககளவ, தவரடவசவயவன சமதயளவள
வதவமடகளவ, சவவநவத பவதமவ, ஆழவநவத சழவயளவள வதவபவபளவ, தடவட ரபவலவ வவசவலமவன, நனவறவக வகவழபவப
அடரவநவத கவணபவபடமவ வபணவகறவயமவ, இமறசவசவ நவறவறமளவள கவமநநரமவ சரகவகமவ உடலவ அமமபவமப
உமடயவளவ தவனவ கதவமர சவதவ வபணவ.

யவமன சவதவ வபணவ
கமறநவத சமத பவடபவபளவள ரதவளவகளவ, வநறவறவ , கனவனமவ, ம°கவக, கவதகளமவ ஒரளவ சமதபவடபவபடனவ,
வவமவமவய கழதவதடனவ இரபவபவளவ. கறவமறயவன வசமவபடவமட கநவதலவ, உதடகளவ சறவற பரதவத கவணபவபடமவ.
வவயவதழவகளகவக இமடவவளவயளவள பவரகவசமவன பறவகளமவ, கழவநவத மஙவகவய ஒளவயமடய கணவகளமவ,
இரவமவ பகலமவ எபவரபவதமவ கவம நவமனபவபமவ, யவமன வநரவடவத ரபவனவற கரலமவ, மறவற வபணவகளடனவ
வநணவ சணவமட வசயவயமவ கணமமவ, மமறயவலவலவமலவ யவரரவடமவ வசகவஸவ மவதவதகவ வகவளவளமவ இயலவபமவ,
கவமலபவபடவமலவ தனவ மனமவ ரபவன ரபவகவகவலவ நடகவகமவ இயலவபமவ, பனவனவரணவட அஙவகலமவ ஆழமவ வகவணவட
வபணவகளவலவ மவக ஆழமவன வபணவகறவ இரகவகமவ, யவமனயவனவ மத நநரவ ரபவல மதனநநரவ ( ரயவனவ தவரவமவ
வகவணவடவளவ) யவமன சவதவ வபணவ.

மயலவ சவதவ ஆணவ
நவலவ ரபவனவற மகமவ, சவவநவத ரகவடகளவ கவணபவபடமவ கணவகளவ, அரவசவ மமன ரபவனவற பறவகளவ, பரதவத
கழதவதமவ, சவறவத மடவடமவ உணவ உணவணமவ இயலவபமவ, பணரவசவசவயவலவ மவதமவன நவடவடமமவ, 6 அஙவகல
நநளமளவள ஆணவகறவயமவ இரகவககமவ உடலவ அமமபவப வகவணவடவனவ மயலவ சவதவ ஆணவ இவனகவக தவமமர
மலரவ ரபவனவற வவசமன வகவணவட வவநவத சரகவகமவ.

எரத சவதவ ஆணவ
சமத பவடபவபளவள உடலமவ, உயரவநவத தமலயமவ, அகனவற வநறவறவயமவ, நநணவட தடதவத உதடகளமவ, பரதவத

கழதவதமவ, ஆமம ரபவனவற மதகமவ, சவவநவத வரவ படரவநவத கணவகளமவ, மதயவமன ரபவனவற நமடயமவ, சவநவத
கணமமவ, 9 அஙவகல நநளமளவ ஆணவகறவயமவ, சணவணவமவபவனவ வவமசன உளவள வவநவதமவ வகவணவடவனவ
எரத சவதவ ஆணவ.

கதவமர சவதவ ஆணவ
மகமவ, கழதவத, உதடகளவ, பறவகளவ, கவதகளவ, வவரலவகளவ, கவலவகளவ ஆகவயமவ நநவணவட இரகவகமவ.
தமலமயவரவ நநணவட கவவநவதமவ, ஆணவகறவ 12 அஙவகலமமவ, மமட நவறவறமவ வகவணவட வவநவத வவசமனயமவ
உமடயவனவ கதவமர சவதவ ஆணவ.

மலனவயன தபணகற சலவயஙக இபபட
 தபணகற

May 10, 2015

0 428

வபணவகறவமய எபவரபவதமவ சதவதமவக மவதவதவரநவதவலவ கவம இசவமச

வபரகவவகடகவகமவரபவத அதவலவ சரகவகமவ மதன நநரவனவ சமவ மவக அறவபதமவக இரகவகமவ.

உணவமம எனவனவவனவலவ, ஒர ஆணவனவ நவவ, சமவகவகமவ சமவகளவரலரய மவகவமவ சமவயவனத
வபணவணவனவ – பவரவயமளவள மமனவவயவனவ மதன நநரவகதவதவனவ இரகவகமவ.

ஒவவவவவர வபணவணமவ தனவ கணவனவ இகவ கமலயவலவ மகரதரவநவதவனவக இரகவகரவணவடமவ, அவனவ இநவத
கலவவயவலவ தனவமன ஒர பத வசவரவகவகதவதகவரக வகவணவடவசலவல ரவணவடவமனவற வவரமவபகவறவளவ. அமத
ஆணவகளவ பரவநவத வகவணவடவலவ இரவரகவகமவ வசவரவகவகமவ இநவத பவலகவரலரய!

1. அத எனவன வவசமன?

பவறக வதவபவபளவலவ மதவதமவ வகவடதவத நவகவகவல ஒர வசவழடவட வசவழடவடஙவக. ரதவளவ.ஒர வபணவணவனவ கறவயவலவ வரமவ வவமடரய சவல ஆணவகளகவகபவ பவடகவகவமலவ இரகவகலவமவ. ஆயவனமவ சவல ரநரஙவகளவலவ கவதலவயவனவ கறவயவலவ இரநவத ஒர வகடவடவவமட வரவத ரபவலவ ரதவனவறமவ. ஒர ஆணவ கணவமணகவ கடவடவவடவட வதவடவமலவ தடவவமலவ பல கறவகமளசவ சமவதவதவலவ அநவததவ தனவசவசமவமய மவதவரத இததவனவ தனவ கவதலவயவனவ கறவ எனகவ கணவடபவடதவதவவடவவனவ. எனரவ கறவமணமவ வபவதவவக அரவரபவபவனதலவல. இனவனமவ அநவத வவமட அரதமவதவரவ இரநவதவலவ – அத ஏதவவத ரநவயவனவ அறவகறவயவக இரகவகலவமவ. 2015 . வமளவள கவதலவ ரபசவசகவகடதவத.ஒர டவகவடமரகவ கலநவத ஆரலவசவகவகவமவ.  தபணகற May 7. இமதரய ஒர ஜலகவ கவரநமடயவக ஆகவகவ அவளவ உஙவகளவ உடலகவகமவ நநஙவகளவ அவளவ உடலகவகமவ (கறவபவபவக கறவகளகவக) வவசமன ரசவபவபபவ பசவ சதவதமவ வசயவயவமவ. உஙவகளவ நவகவமக வகவஞவசமவ எறகவகவ மநவதவரவபவ பழதவதல மநவதவகவகவடவடரகவக பரபவபமவதவரவ கவளவடவரவஸவ இரகவக அமத உதடவட மவசவச அமசசவசவ அமசசவசவ மடவடகவடவட நவகவகறமவதவரவ உசபவபவவவடணமவ. உதடவடலவ மதவதமவடவட.சவதவரண நவடவகளவரலரய அபவபட ஒர வவமட இரநவதவலவ இரவரமவ மதலவலவ ரசரவநவதவத களவகவகலவமவ.. நவதவனமவ அவசவயமவ: கவஞவசமவட கமவமஙவவகவலவமலல பநவதமவதவரவ ரநர ”வசனவடட வ ரவ ஸவபவடவடகவக” ரபவயவடவதநஙவக. அபவபறமவதவனவ நநஙவக அடதவத நவமலகவக ரபவகணமவ. அவரள அதமன அறவநவதவரநவதவலவ (மவத வவடவயவனவரபவத அலவலத உடலவ நலமவலவலவத ரபவத) “இனவனவகவக அஙவக ரவணவமஙவக” எனவற தவவரவதவதவவடவவளவ. அநவத மணமவ அநவதகவ கறவகவகமடவடரம உரவயத. ரமலவ நகரவநவத கறவரயவட ரமலவ பகதவல உஙவக வவமய வசவசவ அநவத உபவபலவன ரமடவமட வவயவசவசவ அழதவதஙவக. வநதவதவ. பவறக கநரழ வதவமடகளகவக மதவதமவ கடதவத. 2. கவத எலவலவதவதலயமவ மதவதமவ கடதவத. கனவனமவ. இபவரபவத அவளவ கறவ அநவத வவமட இலவலவமலவ இரகவகரவணவடமவ. உணவமமயவலவ தனவ மமனவவயவனவ கறவமணரம பல ஆணவகமளதவ தணவடவவடமவ சகவதவயவக (aphrodisiac) உளவளத. அகவகளவ கழவ அபவபறமவ மவரவப இபவபட வரவமசயவ மதவதமவ கடகவகணமவ. தபணகறத தரவதலத ஆணகள அரநதலதமத? …….

2015 0 385 . இத எபவரபவதரம வபணவபமளயவலவ சரநவத வகவணவரட இரகவகமவ. ஆணவகறவமயமய கவரமவகளவடமவரநவத கவபவபத 3. இநவததவ தவரவமவ பறவறவ இனவறளவமவ ரபரவசவரவயரவகளவ வவவவதமவடவடகவ வகவணவரடதவனவ இரகவகவறவரவகளவ. சவறவதளவ சவறநநரவ கலபவபடமவ தபணககள உஙகள பறபபறபபல இநத பரசசலன இரகக  தபணகற May 5. இதனவ சவல தமலயவய பணவகளவ. இமதபவபறவறவ இனவறளவமவ மவகசவ சரவயவகசவ வசவனவனவரவகளவ யவரமவ இலவமல.0 680 வபணவகறவதவ தவரவதவமதபவ பறவறவ ஒர கடவடமர அவசவயமவ இலவமலதவனவ ஆனவலமவ அமதபவ பறவறவயமவ வதரவநவதவகவளவரவவரம. மறவறமவ அதனவ தமலயவய பணவ உறவவனவ ரபவத உரவயவமவயமவ அதனவலவ ஏறவபடமவ வலவமயயமவ கமறபவபத இதவலவ எனவனவவலவலவமவ இரகவகவறத 1. சவல வநவதவகளவ 2. பநரவயடவஸவ ரநரதவதவலவ கழவமவ கரபவமபயவலவரநவத வவளவரயறவறவத 4. ஆணவகறவமயமய எபவரபவதமவ ஈரமவக மவபவபத(வவபவபசவ சமநவமல) 2. 1. சவல களரகவஸவ மலகவகறகளவ 4. தணவணநரவ 3.

வபவதவவக உடலறவவலவ ஏறவபடமவ கவளரவசவசவ மடவடமவ வபணவகளவ உசவச கடவடமவ அமடயபவ ரபவதமவனதவக இலவமல. வதவடரவநவத இநவத நவமல நநடதவதவலவ ஆணகவக வவமரபவபதவதனவமமகட ஏறவபடவமலவ ரபவககவகடமவ. இமத வவரலவகளவனவ மலமமவ. ஆனவலவ பலவரவற நவமலகளவ. 1) தனவமம இலவலவமலவ கழநவமதகளடனவ தஙவகவத 2) ரநரமவ. வசகவஸவ ஆரமவபவதவதவடனவ கணவமர கவளவடவரடவரவமஸ தணவடமவற மமனவவ கறலவமவ. வதவடரவநவத பல நவமவடஙவகளவ தணவடவதனவ மலமவ வபணவகமள உசவசகவ கடவடதவமத அமடய மவகவகலவமவ. அதறவக ரமலமவ அவரவகளகவக தணவடதலவ ரதமவ. வபணவ உறபவப: இதனவ வழவயவக இனவபமவ அமடவத அமனவரமவ அறவநவத ஒனவற. இதனவ மலமவ தமவபதவயவனரவ ஆரரவகவகவயமவன கடமவப வவழவகவமக. ஆணறபவமப மடவடமவனவறவ மகவவரமலகவகட அனமதவகவகவத அளவ இறகவகமவக இரகவகமவ.கழநவமதபவ ரபற அமடய மடயமவ. மவறவறஙவகமள இதவலவ ஏறவபடதவதவ இனவபதவமத அதவகரவகவக மடயமவ. உசவசகடவடமவ அமடயவமலவ ஒர வபணவ இரபவபதறவக பல கவரணஙவகளவ இரகவகலவமவ. வபணவ உறபவபவலவ உடலறவவனவரபவத வலவ ஏறவபடவத ஒர மகவகவய பவரசவசவமன. இவரவகளடனவ ஆணவ உறவ வகவளவள இயலவத. நவகவகவனவ மலமமவ தணவட மடயமவ. இத மழமமயவக கணபவபடதவதகவகடய பவரசவசவமன எனவபமத வபணவகளவ வதரவநவத கணபவ படதவதவகவ வகவளவள மனவ வரரவணவடமவ. கவளவடவரடவரவஸவ தணவடதலவ: வபணவகளவ மறவற தணவடதலவகமளவவட அதவக உணரவசவசவகவக ஆளவவத கவளவடவரடவரவஸவ தணவடதலவ மலமவதவனவ. வபணவணறபவபவனவ நமழவவயவலவ சவல சமயமவ இறக மடகவவகவளவளமவ. இடமவ வசதவ 3) கணவரமடய ஒதவதமழபவப இலவலவமம . மதயலவ மவஷனவ மதபவபத ரபவனவறவறவறவனவ மலமவ கட கவளவடவரடவரவஸவ தணவடபவபடவதவலவ வபணவகளவலவ சவலரவ ஓரளவ கவளரவசவசவ அமடகவனவறனரவ. சவதவரணமவகரவ மசகவகவளவ ஓடவடதலவ. 5 சதவவகவதமவ வமர வபணவகளகவக இநவரநவயவ இரகவகலவமவ. இபவவபணவகளகவக உடலறவ எனவறவரல பயமவக இரகவகமவ.

வளரவபவப மமற 3. 4) வவஜவனவயஸவவமஸவ – இத வபணவ உறபவபவலவ ஏறவபடமவ இறகவகமவகமவ.வவநவத மநவததலவ ரபவனவற பவரசவசவமனகமள வவஞவஞவன மமறயவலவ ந}ற சதவவகவதமவ கணபவ படதவத மடயமவ. இபவவபணவகளவ உடலறவவலவ ஈடபடவட கரதவதரவதவதகவ கழநவமதபவ ரபற வபறவறவலமவ இவரவகளவ-உடலறவவலவ இனவபதவமத மழமமயவக அனபவவபவபதவலவமல. 3) வஹரவபவஸவ – இதவமவ வபணவ கறவயவலவ ஏறவபடமவ ரநவயவதவனவ. சவற வயதவலவ ஏறவபடவட வசகவஸவ வகவகவரஙவகளவ 2. இதறவகவன கவரணமவ. ஏவனனவலவ ஆணவகளவடமவ உசவச கடவடதவதவறவக பவனவப உணரவசவசவகளவ மழமமயவக கநரழ இறஙவகவ வவடகவனவறத. பறவற ரநவயவ. சவறநநரக பவதவபவப ரபவனவற வபரவய ரநவயவகளவனவரபவத அநவத ரநவயவளவகளகவக எலவலவ வவசயஙவகளவலமவ கவனமமவ ஆரவவமமவ கமறநவத வரவதவலவ இயலவ பவக வசகவஸவ வவசயதவதவலமவ அவரவகளகவக வவரபவபமமவ. . தஙவகமள கடவட அமணதவதகவ வகவணவடபட தஙவகளவ கணவரவ இரகவக ரவணவடவமன நவமனகவகவனவறனரவ. இரதய ரநவயவ. கறவபழவகவகபவபடதலவ ரபவனவறமவயவகமவ. வசகவஸஸமவ: சவல வமக வபவதவவன ரநவயவகளவன கவசரநவயவ. இதவதமகய ரநவயவகமள எலவலவமவ சவல சமயமவ வபணவகளவனவ பவலவயலவ உணரவசவசவகமள பவதவகவகலவமவ. வபணவ உறபவப ரநவயவகளவ: 1) வசகவஸவனவலவ உணவடவகமவ ரநவயவகளவ 2) வபணவ உறபவபவலவ ஏறவபடமவ சவலகவளவனவ ரநவயவகளவ உடலவ உறவவனவரபவத எரவசவசமல ஏறவபடதவதமவ. பவரசவசவமனகவகவன கவரணஙவகமள அறவநவத அதமன மறவறவலமவக கமளநவத கணபவபடதவதலவமவ.. இதனவலமவ உடலவ உறவவனவரபவத வலவ ஏறவபடமவ. 1. ரநவயமவ.ஏறவபடலவமவ. ஏவனனவலவ உசவச கடவடதவதவறவக பவனவப வபணவகளவனவ கவளரவசவசவ உடனடயவக கநழவறஙவகவதவலவமல. மவறவக ஆணவகளவ வவநவத வவளவயவனவடனவ ஆழவநவத தஙவகதவ வதவடஙவகவ வவடகவனவறனரவ. இதமன இனவமறய நவளவலவ எளவதவக கணபவபடதவதவ வவடலவமவ. அத ரபவலரவ வவஞவஞவன அடபவபமடயவலவ வபணவகளமடய பவரசவசவமனகமளயமவ மழமமயவக கணபவபடதவத இயலமவ.உசவசகவகடவடதவதவறவகபவ பவனவப: உசவச கடவடதவதவறவக பவனவபமவ வபணவகளவ தஙவகளவ உடமல ஆணவகளவ வரட ரவணவடமவ. இதனவலமவ உடலவ உறவவனவரபவத வலவ ஏறவபடலவமவ. வபணவமமகவ கமறவ: ஆணவகளகவக ஆணவமமகவ கமறவ ஏறவபடவதரபவல வபணவகளகவக வபணவமமகவகமறவ அலவலத உடலறவவலவ வவரபவபமவனவமம. வபணவகளகவகவன இபவபவரசவசவமனகவக எவவவவற தநரவவ கவணவபத? ஆணவகளகவகவன ஆணவமமகவகமறவ. தவமவபதவதவய வவழவகவமகமய ஒர கடமமயவகரவ வசயவகவறவரவகளவ. ஈடபவடமவ கமறநவதவவடமவ.

இனவனமவ வசவலவலபவ ரபவனவலவ வசகவஸவ உணரவசவசவ கடதலவககட இரகவகலவமவ. இயலவபவன பவலவயலவ உணரவசவசவ இரகவகமவ. (இரவ எனவற கறவபவபவடவத பகலவ ரவமளயவலவ பய உணரவவவமன ஏறவபடதவதமவ எனவபதறவக. 2015 0 765 சயஇனவபமவ கவணவபத எனவபத ஒர சவதரண நவகழவவ தவனவ. ரமமல நவடகளவலவ இத சகஜமவன ஒனவற தபணகள சய இனபம கதணபத எபபட? (ஆணகள படகக கவணடதம)  தபணகற May 4. மவதவவலகவக நவனவறபவனவ உடலவ உறவவலவ ஈடபடவதவலவ எநவத பவதவபவபமவ வரவத.மவதவவலகவக நவனவற பவனவனரவ: ஒர வபணவ மணவகவக மவத வவலகவக நவனவற (வமரனவபவஸவ) பவனவனரவ பவலவயலவ உணரவசவசவ கமறநவதவவடமவ எனவற பலரவ எணவணகவறவரவகளவ. இதறவக இனவற அதவநவநன வஜலவலவகளவ கவமடகவகவனவறன. ஒர ரறவஜவ இதழவகளவ ரபவலவ இரகவகமவ அதவலவ கடநவத ஓரவரணவடவக கர மயவரவகளவ வபணவணறபவபவனவ மதனரமடவடலவ பரவவயவரகவகமவ. அநவத மயவரவகமள வரடகவ வகவணவடரபவபரத ஒர வமக சகமவதவனவ.T எனவகவற ஹவரவரமவனவ ரவபவரளஸவவமனவடவ வதரபவ மலமவ சவகவசவமச வபறலவமவ. உணரவசவசவமய அடகவகவ மவதவத அதனவ பவனவப வரகவனவற வவமளவவறவக சய இனவபமவ வசயவவத தவற ஒனவறமவ இலவமல. கழநவமத பவறநவத வவடரமவ எனவகவற அசவசமவனவறவ உடலவ உறவவலவ ஈடபடலவமவ. ஒர ரவஜகமவரனவ உனவமன உடலறவ வகவளவள . வபணவகறவ அத மவகவமவ மவரதவவனத. வபணவகளவ சயஇனவபமவ கவணவபத பறவறவ இபவரபவத பவரவபவரபவமவ. இபவவபணவகளகவக மவதவவலகவக நவனவறரபவனதவலவ வபணவ உறபவபவலவ சரகவகமவ தவரவமவ சரகவகவத எனவபதவலவ சவலசமயமவ உடலவ உறவவனவ ரபவத எரவசவசலவ இரகவகமவ.) உனவ கறவபமனயவலவ ஒர கவதலனவ. இததவற. நவரநவதரமவன இனவபமவ வபற இவரவகளவ வமரனவபவஸவறவக பவறக H. இனவபமவகவமவ இரகவகமவ. உடலவ உறவவனவரபவத தவரபவதவ எனவபத அதவகமவகவமவ.R.

இதமன வவட ரவற வழவமகமள நவமற வபணவகளவ மகயவளகவனவறனரவ. ரமரல கறவபவபவடவடத ஒர சவதரண மமற தவனவ. நமழதவத வகவணவடபட வபணவகறவயவனவ ரமறவபறதவதவலவ உளவள பரபவமப(கவளவடவரடவறவஸவ) இதர வவரலவகளவலவ வரட வகவணவரட இரகவக ரவணவடமவ. பமவம. வமதவவக அழதவத. ஒர நவமலகவ கணவணவடயவனவ மனவ உடவகவரவநவத வகவணவட உஙவகமள ரசவதவதபடரய ரசவதவதபடரய சயஇனவபமவ வசயவயலவமவ. அபவவபவழத நவஜமவ உடலறவ வகவளவவத ரபவனவற நவமனதவத வகவணவடபட ரவகமவ ரவகமவக உனவ வவரமல வபணவகறவ கழவகவகளவ மவதவத மவதவத எடகவக ரவணவடமவ. வமழகவதவதவ. பவனவ வலவவரகவ கசகவகமவ ரபவத . அபவவபவழத வபணவகறவ கவளவடவரடவறவ தடகவக ஆரமவபவகவகமவ ரபவத கறவயவலவ கவம நநரவ கசவய ஆரமவபவகவகமவ. . இபவரபவத சவனவனஞவசவற மமலகவகவமவப அரவகவகமவ. பவனவ வமதவவக ஆடவகவடவட வவரலவ மறவறமவ நடவவரமல வபணவகறவயவனவ ஈர உதடகமள வவலகவகவயபட ஒர வவரமல வபணவகறவ தமளகவகளவ நமழகவகவமவ. கவரடவ ரபவனவறவறவமற பயனவபடதவதவதவக அறவய மடகவறத. அபவபட வசயவயமவ ரபவத உஙவகமளயறவயவமலவ உனவ இடபவப உயரவநவத தவழமவ…மவ… அதனவ பவனவப சவறவத ரநரதவதவலவ உசவசகடவடமவ ஏறவபடவட மதனநநரவ வவளவரயவறமவ. ஆனவலவ பரவதவகதவதவறவக அடமமயவகமவ ஆணவகளவ வபணவகளவ அதனவ மலமவ வழவதவறவய பவனவப வரநவதவ அதனவ பவனவப எநவத மவறவறமமவ வரரபவவதவலவமல.வநவதளவளதவக நவமனதவதகவ வகவளவ. உளவளஙவமகயவலவ மதனரமடவமட அழதவதவயபட நவனவக வவரலவகளவலமவ வபணவகறவமயமயபவ வபவதவதவயத ரபவல அழதவதவகவவகவளவள ரவணவடமவ. அமவமமறயவக வவளவளரவகவகவயவ. ஒர ரசஞவசகவகவக. அத உசவசமவ அமடயமவரபவத கவமடகவகமவ சகமவ இரடவடபவபவகவனவறதவமவ சக வபணவகளவ வசவலவல ரகளவவவ படவட உளவரளனவ. வசயறவமக ஆணறபவப எனவபனவவகமவ) எமத சமகதவதவலவ சயஇனவபமவ பறவறவ கமதபவபத அவவவவற வசயறவபடவத தவறவக வசவலவலபவபடகவறத. நவனவ அதமன பவரகவகமவ பரவநவதமரகவகவவலவமல அதனவலவ வபணவணறபவபவறவக சவரவயவபவப சவறநநரவ கழவகவகமவ ரபவத எரவசவசலவ ஏறவபட வவயவபணவட. அநவத நவமவடமவ கவமடகவகவற ஒர சகமவ நவஜமவக உடலறவ வகவணவடத ரபவலவ ஒர உணரவமவ ரதவறவறவவகவகமவ. பவதவரமவலவ களவகவகமவ ரபவதமவ சயஇனவபமவ கவணவபவரவகளவ தவனவ அதவகமவ அதவலமவ ஒர சநவரதவசமவ உளவளத எனவபரத உணவமம. (உதரணமவக – மவபவபவரறடவடரவகளவ. உனத வலத பகவக மவரவமப இடத மகயவலமவ இடத பகவக மவரவமப வலத மகயவலமவ வரடவமவ. மகவகவயமவக ஆணவகளவ சரவ வபணவகளவ சரவ கவமலயவலவ இத மவதவரவ தவரபவதவயவக ஒரமமற சய இனவபமவ வசயவத வவடவடவலவ அனவற மழவதமவ மன அமமதவயடனவ சறசறபவபவகவமவ பணவபரவயமடய எனவபத ஆயவவவனவ மலமவ நவரபவகபவபடவட உளவளத. வவளவநவடகளவலவ சயஇனவபமவ வசயவவதறவக எனவற சவதணஙவகளவ சவதரணமவக கமடகளவலவ கவமடகவகவறத. எபவவபவழதரம படதவதகவ வகவணவடதவனவ வசயவயணமவன கடவடவயமவலவமல. அதறவக சயஇனவபமவ மலமவ தநரவவ கவணமடயமவ.

ஏரதனமவ வதவறவற. 2015 0 203 கவயஙவகளவ படவடமவ மவக அதவக உணரவவளவள உறபவப. வலவ இலவலவமலவ) Lentigos (நவமறய fleckles) Scars (தளமவப) Scarification (கழவயடனவ தளமவப) Vitiligo (கரமமயவனவ ரகவடகளவ. வடவடஙவகளவ) Tattoos (பசவமச கதவதவயத ரபவல அமடயவளஙவகளவ) Hypertrophy (உபவபவயவரதவதலவ) Sinus pudoris (எலமவப வவளவரய தர தவதவயவரதவதலவ) . உறபவமப சரவயவககவ கவனவதவத வரமவவமர அதவலவ ஏறவ படமவ சவற மவறவறதவமதயமவ உணரவநவத சவகவசவமச அளவகவக மடயமவ.தபண கறலயப பததககம கதரணகள!  தபணகற May 3. வடகவகளவ. கடவடகளவ & மவறவறஙவகளவ (Blemishes and cysts) Epidermal cysts (வலவயவலவலவத கடவட ரபவனவறத) Angiomas (நரமவபகளவலவ ரதவதகவ கடவட) Moles (கரமமயவன வலவயடனவ மசவசமவ) Freckles (வவளவரவ கரபவப மசவசமவ. மவறவறமமவகளவ (Disorders) Gynecology எனவற மரதவ தவபவபவரவவ வபணவணறபவபவமனபவ பறவறவ மழமமயவக ஆரவயவ கவறத. எனவனமவ சறவற கவனமவ அவசவயமவ (உதவரணமவக: மட சவமரகவகமவ ரபவத). பணவ. வபணவணறபவபவ லவ மடவடமவ 8000 நரமவபகளவனவ மடவக ளவ உளவளன. இயறவமகயவரலரய பவதகவபவப அதவகமவ இரபவபதவ லவ ஒனவறமவ பவரசவசவமன இலவமல. இதவலவ உணரவவ நரமவ பகரள வலவமய உணரசவ வசயவகவனவறன. அலவலத நவற மவறவறமவ வதனவபடவடவலவ உடரன மரதவத வரவடமவ ஆரலவசவபவபத நலவல த.

வநனஸவரமட எனபவவபவரளவ. .வதவறவற (Infections) Candidiasis (அலரவஜவ மறவறமவ அரவபவப) Bacterial vaginosis (BV) (வபணவணபவமபசவ சவரவநவத பவகவட ரவயவகவ களவ) Warts (due to HPV or condyloma acuminata) Molluscum contagiosum Herpes simplex (பவறபவபறபவபவலவ வலவ ஏறவபடதவதமவ வதவறவற) Herpes zoster (நரமவப பவதவபவப) Tinea (fungus) தபணகற பறற ததரயததலவ – (கணடபபதக இத வயத வநதவரகளகக மடடம)  தபணகற May 1. கறவரமட எனவபத லதவதவனவ வமவழவ வவரவதவமத. (வநனஸவ எனவபவளவ ரரவமவனவயரவனவ கவதலவ ரதவமத) வபணவகறவ எனவபத எலமவபவனவரமலவ அமமநவத சமதபவபவடபவபவன பக தவ. கவளரவசவசவயறவற நவமலயவலவ இமவ வவரவநவத வகவடகவகமவ. மமறரய கறவரம ட. அதவலவ மனவற பகதவகளவ. 2015 0 435 வபணவணவனவ பவலறபவபவனவ வவளவபவ பகதவ வபணவகறவ எனபவபடமவ. கவளரவசவசவய றவத நவமலயவலவ இமவ மடநவதவர கவகமவ. மனவமதபநடமவ. இநவதபவ பகதயவலவ நவமறய நரமவப நனவகளவ உளவளதவலவ வதவடதரலவ.. அழதவததரலவ ஒர வபணவ மணகவ கவளரவசவசவயறசவ வசயவயமவ. இவறவறவலமவ மயவரவ வளரவசவசவ கவணபவபடமவ. உளவ உதடகளவ மடநவத இதழவகளவ ஆகமவ. ரமலவபறமவ மயவரவ வளரவசவசவ வகவணவடத. உதட. வவளவ உதடகளவ எனவபமவ ரதவலவ மடபவபகளவ.

நவறமவ. கவளரவசவசவயவனவரபவத ஆணறபவமபபவ ரபவல இத நநளவ வவடவடவலமவ ஓரளவகவகபவ பமடதவத எழகவறத. கனவனவதவ ரதவலவ ஆகவயமவ நவடவடகவக நவட-இனதவதகவக இனமவ. . வதவடமவரபவதமவ அழதவதமவ ரபவ தமவ இபவபகதவ கவளரவசவசவ அமடகவறத. அளவவலவ வபரவயதவக இரகவகமவ மனவமதபநடமவ அதவகமவன சகதவமததவதரமவ எனவ ற நவமனபவபத தவறவன எணவண மவ. ரதகபவபயவ றவசவ. வபணவ கறவ நமழவவயவலவலவ கனவனவதவதவமர எனவன மவ வமலவலவய தவமர உளவளத. வமனவமம. கனவனவதவதவமர கவழவநவத வபணவகளவ கறவபவழ நவதவரவகளவ எனவற ஒர கவலதவதவலவ கரதபவ படவடத. ரமலமவ கநழமவ உரவ யவவதனவ மலமவ கவமடகவகமவ இனவபமவ அநவத உமறமய அகறவறவதவலவ கவமடகவகவத. அரதரபவல சயஇனவபமவ அனபவவ கவகமவ வபணவணவனவ மனவமதபநடமவ மசஸவ வபரவயதவகவ வவடமவ என நவமனபவபதமவ தவறவன எணவண மவ. வவளவபவபறபவபறபவப வபணவணகவகபவ வபணவ மவறபடமவ. இதமனபவ வபணவணவனவ ஆணவகறவ எனவகவனவறனரவ.. பரமனவ ஆகவயவறவறவலவ மவற படமவ. இதறவகவகரவ ஜபவபவனவலமவ. பவரவதவரதவலவனவ சரபவபவகளவ எனபவபடபமவ உளவ உதடகளவலவ அமமநவதளவளன. மனவமத பநடதவதவனவ அளவ வபணவணகவகபவ வபணவ மவறபடகவறத. இமவ சரகவகமவ நநரவ உதடகமளபவ பளப ளபவபவகவககவறத. கறவயவனவ நமழவவயவலவ. இதவதவலவயவ லமவ சவல மரதவதவரவகளவ பதவய கனவனவதவ தவமரமயபவ வபணவகளகவகபவ வபவரதவதவ வவட கவறவரவகளவ எனதவவதரவகவறத. வபரவனவயமவ எனவபத மயவரவ அறவற பகதவ. மயவரவனவ அடரவ தவதவ-நவறமவ. இமத மவதவத அவரவகளத நடதவமதமய கவ கணகவகவடவத தவற. அதவலளவள நணவ ணவய தமளகளவ வழவரய மவதவவடவயவ ரதவதமவ வவளவரய கசவயமவ. உதடவட னவ அடபவபகதவகவகமவ ஆசனவவயவகவகமவ இமட ரய உளவளத. மனவமதபநடமவதவனவ மவகநணவணவய உணரவவ மமயமவ. இமவ மனவமத பநடதவதவனவ ரமறவ பகதவயவலவ இமணகவனவறன. இதவமவ ஒர மட நமவபவகவமகரய. அபவபட இமணயமவ ரபவத மனவமத பநடதவதவனவ உமற ரபவல வவளஙவககவ னவறன. வடவமம பவப. கவரணமவ இதவமவ ஆணவகறவயமவ ஒரர வவதமவன தவசகவகளவனவலவ ஆனத.வபணவணகவக பவ வபணவ மவறபடமவ. உடலறவவனவலமவ சவல வபணவக ளகவக கவழவநவத ரபவகவத. சய இனவபதவதவனவ ரபவத மக வவரமலரயவ அலவலத ரவறவபவர மள ரயவ நமழபவபதனவ மலமவ கனவனவதவ தவமர கவழவநவதரபவகலவமவ. மனவமத பநடதவதவனவ அளவ. இதறவககவ கவரணமவ இதவலவ உளவள நணவணவய ரதவதகவகழவயவ களவலவ ரதவத ஓடவடமவ அதவகரவபவபத தவனவ. நணவணவய நரமவ ப நனவகளவ ஏரவளமவ இதவலவ இமணகவனவறன. உறவவனவ ரபவத பநடதவதவனவ ரமல மற உளவளமவ வவளவயமவ. இவறவறவலவ மயவரவ வளரவசவசவ இலவமல. சவல வபணவகளவ பவறகவகமவரபவரத கனவனவதவ தவமர இனவறவபவ பவறபவபதவமவ உணவட. இதவமவ வபணவணகவகபவ வபணவ அளவ. மசகவகவளவ ஓடவடதலவ.நணவணவய ரதவதகவகழவயவகளவ உளவள பஞவசதவதவசகவகளவ இவறவறவலவ உளவ ளன. அரத ரபவல மனவமதபநடதவதவனவ ரமலமறமய நநகவகவ வவடவடவலவ அதவக சகமவ கவமடகவகமவ என நவமன பவபதமவ தவற. கவரணமவ மனவமதபநடமவ ரநரடயவகதவ வதவடவதறவக ஏறவறதலவல. கனவனவதவதவமர சவலவபணவகளகவக இளமவ வயதவரலரய கவழவநவதவவடமவ. அளவ.

உடலறவவனவ ரபவத இதனவ வழவயவகதவதவனவ ஆணவடமவரநவத வவளவபவபடமவ வவநவதணகவகளவ கரபவமபமய அமட கவனவறன. வபணவ கறவயவனவ ஆழதவதவலவ நணவணவய நரமவப நனவகளவ இலவமல. கவளரவ சவசவயறவத நவமலயவலவ அதனவ சவரவக ளவ சரஙவகவயளவளன. வபணவகறவயவனவ உடவசவரவதவ தமசக மளசவசரகவகமவ பயவறவசவமலமவ இனவப உணரவவகமள அதவகரவகவக லவமவ எனவற ரநவகவகவலவ அதறவவகன உளவள சவல பயவறவசவகளவ தரபவ படகவனவறன.மந. அகலமவ இரகவகமவ. பவற ரநரஙவகளவ லவவகடவடயவக இரகவகமவ. வககலவ எனவற இதமனசவ வசவலவகவனவற னரவ. மவதவவடவயவனவரபவத அதனவ உளவ சவரவ மவறதலவ அமடகவறத. சமவமவ இரகவகமவரபவத ஆசன வவயவதவ தமசகமள இறகவகவயமவ. நநளமவ. அதமன அறமவ சவகவசவ மச மலமவ அபவபறபவபடதவதவனவலமவ பவலணரவவ வகடவத கவமடயவத. கறவயவனவ நமழவவயவலவனவ வழவரய பவரவதவதவலவ வசரவவவகவஸவ ஒர வமனவமமயவ ன வவளவரவ சவவபவபபவ படவடனவ ரபவலதவ ரதவறவறமளவகவகமவ. மனவ சவரவ 6 வச. தவவர மவதவவடவயவனவரபவ த வவளவபவபடமவ கழவவ ரதவதமமவ வவளவரய வரவதமவ இதனவ வழவயவ கதவ தவனவ. கரபவமப (யடவடரஸவ) ஒர உளவளநடறவற உற பவப. நவயவனவ வபணவகறவயவலவ இபவபட படவட மவ தவதகவவகவளவளமவ அமமபவப ளவளத. 5 வச. இநவத வலவல மம மவரகஙவகளவலவ நவயவகவக மடவடமவ அமமநவதளவளத. எலவ லவ நனவகளமவ நமழ வவயவலவ அரகவரலரய உளவளன. நநளமவ. ஒர வழவழபவபவன தவமர மய ஏறவபடதவதவ வசரவவவகவஸவ வவயவ மல மடமவ அமமபவப அத. வபரவய ஆணவ கறவ எனவனமவ ரவறபவட இதறவக இலவமல. ..மந. கழநவ மத வபறவத வபணவணவனவ உறபவப 8 வச. உடவசவரவனவ தமசகளவ பவரசவகவ கவலதவதவலவ கழநவமதமய வவளவரய தளவள வதறவக உதவகவனவறன. கரதவதரவகவகமவ கவலதவதவலவ சரகவகமவநநரவதவனவ கரபவமபயவனவ ரவமலகமளசவ வசயவவதறவக உதவவயவக உளவளன.வபணவ கறவயவனவ உடவபகதவ 45 டகவரவ ரமலவ ரநவகவகவசவ வசலவகவறத. ஆகரவ சவறவய ஆணவகறவ. தளரவதவதவயமவ ஒர பயவறவசவ. உடவபகதவயவலவ மனவறவலவ இரணவட பஙவக ஆழமவ உணரவசவசவமய உணர வலவலத இலவ மல.மந. எனரவ தவனவ சவறவய ஆணவகறவ வபரவய ஆணவகறவ எனவற ரவறபவட வபணவகறவகவக இலவமல எனவகவனவறனரவ. சவதவரணமவக கரபவ மப வபணவகறவகவ கவலவவவயவகக வ ரநரவ ரகவ ணதவதவலவ அமமநவதவரகவகவறத. கரபவமபயவனவ அடபவபகதவ வசரவவவகவஸவ எனபவபடகவறத. வசரவவவ கவஸவ உணரவவ மலகளவ ஏறவபடவத இலவமல. உளவ சவரவ லவதவனவ கரவவன மடவமட ஒடவடகவ வகவணவ டரகவகமவ. சவறநநரவ கழவகவகமவரபவத நவறதவதவ நவறதவதவகவ கழவபவபத ஒர பயவறவசவ. கவளரவசவசவயவனவ ரபவத வவரவநவத தரகவனவறன. கரபவமபயவலவ மடவமடகளவ உரவவகவ வவளவவரமவ ரநரதவதவலவ வசரவவவ கவஸவ வடகவகமவநநரவ. நநளமவ இரகவகமவ. கழ நவமத வபறமவரபவத கழநவமதயவ னவ தமல வவளவரய வரமவ அளவ வவரவநவத வகவடகவகமவ.மந. நநரவதவதவரகவகமவ. ஒர வவரமலகவ வகடவடயவகபவ பவடகவகமவ அளவ அத னவ கறகவகளவ அமமயமவ. அட வயவறவறவனவ உளவரள கரபவமப மறவற உற பவபகவகளவனவ மநத அழதவதவமலவ வதவஙவகவய வணவணமவ உளவளத. ஏழமர வச. எனவனதவனவ சரஙவகவய ரபவதவலமவ வபணவகறவயவனவ உடவசவரவ ஆணவ கறவமயகவ வகடவடயவகபவ பவடதவதகவ வகவணவட அமத வவளவரய வவடவத வணவணமவ சவமறபவபடதவதமவ அளவ வலவமம இலவலவதத.

ரமலமவ பல அவசவகரவயஙவகவகமள இத வகவடகவகலவமவ. இநவதகவ கழவயவகரள அரகவலவ உளவள கரகவகலஙவகளவ வவளவயவ டமவ மடவமடகமளபவ பவடதவத மவதவதகவ வகவளவகவனவறன.பரலவபவயனவ கழவயவகளவ அலவலத மடவ மட நவளஙவகளவ கரபவமபயவலவ வதவடஙவகவ 10 வச. இதனவரலரய அவரவகளகவக பவலவயலவ வதவடரவபவலமவ நவடவடமவ கமறயமவ. நநளதவதவலவ இரபறமமவ பனலவ ரபவனவற வடவதவதவலவ நநணவடர கவகமவ. தபணணன பறபப உறபபகல(VAGINA) இரநத தரவம  தபணகற Apr 30. இவவவவற சவதவரணமவக வவளவபவபடமவ தவரவமவனத . பதவதவகபவபவறநவத வபணவகழநவமதயவனவ கரபவமபயவலவ 4 லடவசமவ மடவமடகளவ இரகவகவனவறன. ரபவகபவ ரபவக அபவவபணவ வளரவளர அவறவற ளவ ஏரவளமவனமவ அழக ஆரமவபவகவகவ னவறன. 2015 0 393 (நநரவ ரபவனவற ) வவளவபவபடதலவ எலவலவபவ வபணவகளவலமவ உணரபவபடமவ ஒர நவகழவவ. சவல வபணவகளகவக மனரநதவயவன உமளசவசமலகவ வகவடகவகலவமவ. 60 அலவலத 70 லடவசமவ எதவரவகவல மடவமடகளவ கழநவமத பவறபவபதறவக மனவரப அழகவ வநணவக வவடகவனவறன. மவதவவடவயவ நவனவற வபணவகளகவக இநவத சரபவபவகளவனவ வதவழவறவபவட கமறவதவலவ அவரவகளவனவ பவறபவப உறபவப உலரவநவத நவமலமய அமடநவத கவணபவபடமவ. பவறபவப உறபவபவரல உளவள சரபவபவகளவ(GLANDS) இநவத தவரவதவதனவமமயவன பதவரவதவதஙவகமள வவளவயவடவட பவறபவப உறபவபவரல ஈரதவதனவமமமய ரபணமவ. அதனவபவறக பதவய மடவ மடகளவ உரவவவதவலவமல. வபணவ கழநவமத பவறகவகமவ மனவபவகரவ அதனவ கரபவமபயவலவ எதவரவ கவல மடவமடகளவ உரவவகதவ வதவடஙவகவ வவடகவனவறன. வபணவ பரவமவ அமடநவததமவ மவத வவலகவகதவ ரதவனவறகவறத. ஆணவனவ வவநவதணகவகளவ வபணவகறவயவனவ உளவரள பநசவசபவபடவடதமவ அவறவறளவ ஒனவற மடவமடயடனவ ரசரவநவத சவமனயவக இமவ உதவவயவக இரகவ கவனவறன. தஙவகளகவக ஏவதவ ரநவயவ இரகவகவறத அதனவரலதவனவ இநவத நவமல ஏறவபடகவனவறத . இவவவவற ஈரதவதனவமம ரபணபவபடவத அநவத வபணவணவனவ உறபவப சகவதரனமவகவ(HEALTHY AND CLEAN) இரபவபதறவக அதவதவயவவசவயமவகமவ.மந.

ஆக வபனவனரபவபவரல இரநவத தவரவமவ வவளவபவபடகவனவறத எனவற அஞவசவனவலவ. அலவலத இமடயவமடரய ரதவதமவ ரபவகமவரபவத இத பறவற ரநவயவனவ அறவகறவயவக கட இரகவகலவமவ. . சவதவரணமவக வவளவவரமவ தவரவமவ ரமலமவ இநவத தவற வவளவபவபவடவனத மவதவவடவயவனவ ரபவத. இவவவவறன சநவதரவபவபதவதவலவ மவதவதவயமர நவட தகநவத மறதவதமத எடதவத சவல நவடவகளகவக உடவவகவணவடவரல ரபவதமவ இநவதபவ பவரசவசவமன சகமவகவ வவடமவ. ரமலமவ இநவததவ தவரவமவனத மவகவமவ சகவகவகமடயவத மனமமடயதவக . இத வபவதவவக கவரமவகளவனவ வதவறவறகளவலவ ஏறவபடமவ. அலவலத தயவரவ ரபவனவற தடதவத கடவட(THICK) ரபவனவற தவரவமவக இரகவகமவனவலவ இத கறவபவபவடவட சவல ரநவயவகளவனவ அறவகறவயவக இரகவகலவமவ. உணவமமயவலவ பவறபவப உறபவபவரல இரநவத வவளவவரகவனவற தவரவஙவகளவ பறவறவ ஒவவவவவர வபணவணமவ வதளவவவக அறவநவத மவதவதவரகவக ரவணவடயத அவசவயமவகமவ. ஏவனறவலவ சவல ரநவயவகளவலவ கட இவவவவற தவரவஙவகளவ வவளவவரலவமவ. தயவரவ தனவமமயவன வவளவமள கடவடகளவ வவளவவரதலவ பசவமச அலவலத மஙவகவசவசலவ நவறதவ தவரவமவ வவளவவரதலவ சகவகவக மடயவத மனமவ வகவணவட தவரவமவ வவளவவரதலவ அதவக ரதவதமவ ரபவகதலவ அலவலத மவதவவடவயவ அலவலவத ரநரதவதவலவ ரதவதமவ ரபவகதலவ இமவ எதவமவ இலவலவமலவ சவதரணமவன பவலவ ரபவனவற அலவலத வதளவவவன தவரவஙவகளவ வவளவவநவதவலவ இத உஙவகளவலவ மடவடமலவல எலவலவபவ வபணவகளவலமவ உஙவகளவ பவறபவபறபவமப சதவதமவக மவதவதவரகவக ஏறவபடகவனவற சவதவரணமவன நவகழவரவ! இதறவகவக அசவசபவ படதவரதமவ இலவமல. கநரழ வரமவ மவறனவகளவ உஙவகளவ பவறபவப வழவதவ தவரவதவதவலவ இரநவதவலவ உடரனரய மவதவதவயமர நவடஙவகளவ. மதலவலவ அதனவ தனவமமமய அவதவனவயஙவகளவ. ஆனவலவ இவவவவற இலவலவமலவ தவரவமவனத பசவமச அலவலத மஞவசளவ நவறதவதவலவ இரகவகமவனவலவ. உடலறவவனவ ரபவத. வகடவட மனமமடயதவக இரகவகமவனவலவ. எவவவவற ரநவயவகளவனவலவ வவளவவரகவனவற தவரவஙவகமள சவதவரண தவரவஙவகளவலவ இரநவத ரவற பவரவதவதறவவத? சவதவரணமவக வவளவவரகவற தவரவமவனத வதளவவவனதவக(CLEAR) எநவத வவதமவன வகடவட மனமமவ இலவலவததவக இரகவகமவ.இதரவ வவளவமள படதலவ எனவற நமவ வபணவகளவலவ அமழகவகபவ படகவறத.அவரவகளவ கசவசபவபடவட வவளவயவலவ வசவலவல மடயவமலவ மனதவறவகளவரள வரநவதவகவ வகவணவடரகவகலவமவ.இத அவரவகளவனவ உளவளவமடயவலவ படவட உலரமவ ரபவத பவலவ(MILKY) ரபவனவற அலவலத வதளவவவனதவக இரகவகமவ. கரவபவபமவ தரவதவதவரகவகமவ ரபவத ரபவனவற சநவதரவபவபஙவகளவலவ அதவகரவகவகலவமவ.

எனரவ. எலமவசவமசசவ சவறவமற ரநரடயவக சரமதவதவலவ ரதயவகவக ரவணவடவமவ. அதவலவ அமவலதவ தனவமம இரபவபதவலவ. எலமவசவமச நமவ சரமஙவகளவலவ உளவள இறநவத ரபவன வசலவகமள அகறவறவதவலவ எலமவசவமசகவக மகவகவயபவ பஙவக உணவட.கரபபதன ‘அநத’ இடதலதப பளபளபபதக மதறற 8 இயறலக வழகள!!  தபணகற Apr 29. ஆணவகளகவகமவ சரவ… இர வதவமடகளமவ சநவதவகவகமவ இடமவ மவகவமவ அடரவநவத கரபவபவக இரகவகமவ. உஙவகளவ கவலவ சரமதவமத சரவயவகபவ பரவமரவபவபதனவ மலரம இநவதபவ பவரசவசமனகவக வவமரவவலவ தநரவவ கவண மடயமவ. ஆலவவவ எணவவணயவ உளவளவடவட வபவரடவகமள உபரயவகவதவத உஙவகளவ சரமதவமதபவ பளபளபவபவகவக மடயமவ. அமததவ ரதயவகவகமவ ரபவத எரவசவசலவ ஏறவபடலவமவ. அநவதகவ கமரசமல கரபவபவன வதவமடபவ பகதவகளவலவ தடவவ 5 நவமவடஙவகளவ வமர மசவஜவ வசயவயவமவ. 2015 0 192 வபணவகளகவகமவ சரவ. வபணவகரள… ‘அநவத’ இடதவதவலவ தரவநவறவறமவ? இரதவ 15 சபவபரவ டபவஸவ… இபவரபவத நமவ வதவமடகமள மவனமவனகவக மவகவக உதவமவ அதவதமகய வபவரடவகமளபவ பறவறவ சவறவத வவரவவவகபவ பவரவகவகலவமவ. எவவவளவ தவனவ ரசவபவமப மவதவத அழதவதவதவ ரதயவதவதவலமவ அநவத இடமவ இரடவடவகரவ இரகவகமவ. . ரதனவ. பவனவனரவ அநவதபவ பகதவமய நநரவலவ நனவறவககவ கழவ ரவணவடமவ. கறவறவமழ. மஞவசளவ. இயறவமகயவன வழவகளவலமவ எளவதவலமவ கவமடகவகமவ எலமவசவமச. எலமவசவமசசவ சவறவமற நநரவலவ கலநவத.

கரபவபவன அழகவககளவ நநஙவகவ வதவமடரயவரஙவகளவ பளபளகவகமவ. இரநவதவலமவ. இறநவத வசலவகமளயமவ எணவவணயவகமளயமவ மறவறவலமவக நநகவக வலவலத. நமவ சரமதவதவறவகபவ பளபளபவமபகவ வகவடபவபதவலவ தகவகவளவகவக நவகரவ தகவகவளவ தவனவ! இதவலவ உளவள ஆனவட-ஆகவஸவடனவடட வ களவ நமவ சரமதவதவலவ உளவள அழகவககமளயமவ. ரதனவலவ உளவள ஈரபவபதமவ உஙவகளவ கரநவவதவமடகமள கழநவமதகளவனவ வமனவமமயவன சரமமவ ரபவலவ மவறவறமவ. 20 நவமவடஙவகளவ வமர அபவபடரய வவடவட வவட ரவணவடமவ. அபவரபவத தவனவ அநவத எனவமசமவ தனவ ரவமலமயகவ கவடவடமவ. கரபவபவன வதவமடகளவலவ 5 நவமவடஙவகளவ வமர நனவறவகதவ ரதயவகவகவமவ. ரதனவ வதவமடகளவலவ 5 நவமவடஙவகளகவக ரதமன நனவறவகதவ தடவவ. அநவத ஜஜமஸ ‘அநவத’ வதவமடபவ பகதவகளவலவ தடவவ உலர வவட ரவணவடமவ. தகவகவளவ இபவரபவமதகவகதவ தகவகவளவயவனவ வவமலமய நவமனதவதவலவ வகவஞவசமவ கவறகவறகவகதவதவனவ வசயவயமவ.கறவறவமழ கறவறவமழபவ பமசமயகவ கடகவரசவ சறவறவலமவ எதவரவ-கடகவரசவ சறவறவலமவக 5 நவமவடஙவகளகவக மசவஜவ ரதயவதவத. பபவபவளவ ரபஸவடம வ ட தவனமமவ கரமமயவன வதவமடகளவலவ ஒர பவரஷவஷவனவ உதவவயடனவ மசவஜவ வசயவத வநவதவலவ. சரமமமவ பளபளபவபவகமவ. நனவறவககவ கவய வவட ரவணவடமவ. தகவகவளவமய ரபஸவடவ வசயவத வகவணவட. பவனவனரவ 20 நவமவடஙவகளவ அபவபடரய வவடவட வவட ரவணவடமவ. கவயவநவத வகவணவடரகவகமவ ரபவத தவனவ அநவதபவ பமச தனவனமடய ரமஜவகவ ரவமலமய வசயவத வகவணவடரகவகமவ. பபவபவளவ சரமதவதவலவ உளவள அழகவககமளபவ ரபவகவகவசவ சதவதமவகவகவதவலவ பபவபவளவகவக மகவகவயபவ பஙவக உளவளத. இமததவ வதவடரவநவத சவல நவடவகளவ வசயவத வநவதவலவ ரமஜவகவகவறவகவன நலவலவதவர ரவசலவடவ கவமடகவகமவ. உரமளகவகவழஙவக இதவலவ உளவள ரகடவடரகவலவஸவ எனவற எனவமசமவ நமவ ரதவலகவகபவ பளபளபவமபகவ வகவடகவக வலவலத. அதனவ பலனவக நமகவக அழகவன வவணவமமயவன வதவமடகளவ கவமடகவகமவ! . வவளவளரவயவலவ உளவள ஈரதவ தனவமம கவரணமவக கரநவவதவமடகளவ வவளபவபவகமவ. வவளவளரவ சவறவத சவறவதவக வவடவடபவபடவட வவளவளரவகவகவயவ தணவடகமள கரநவவதவமடகளவ மநத தவனமமவ 10 நவமவடஙவகளவ வமர நனவக ரதயவகவக ரவணவடமவ. கரபவபவன வதவமடகளவ நவசவசயமவ பளபளபவபவக மவறமவ. பவனவனரவ மவதமவன சட நநரவலவ கழவவ அநவதபவ பமசமய நநகவக ரவணவடமவ. ஒர உரமளகவகவழஙவமக நனவறவக அமரதவத எடதவத. வகவஞவசமவ எலமவசவமசதவ தளவகமளயமவ ரசரவதவததவ ரதயவதவதவலவ இனவனமவ நலவல ரவசலவடவ கவமடகவகமவ. இமததவ வதவடரவநவத ஒர வவரமவ வசயவதவலவ பளபள ரவசலவடவ கவமடகவகமவ.

அத சவல பயமன கணவடபவபவக அளவகவகரவ வசயவ யமவ. சவறவத ரநரமவ கழவதவத மவதமவன சடநநரவலவ கழவவ ரபஸவடம வ ட நநகவக ரவணவடமவ. தவனசரவ உறவ வசவசகவகவடவடவ. அவறவமற மவனமவனகவகசவ வசயவயமவ Prev பரசவததறகபன தளரநதகபதன கயதன தலசகலள இறககமதககம!-  தபணகற Apr 28. உடலறவ வகவளவளமவ ரபவத. எவவரளவ லவபமவ கவமடகவகத பவரஙவக! உடலறவ எனவபத ஆகவகதவதவறமன ஊகவகவவகவகமவ.. ஒரமணவரநர உடலறவ தவவரடவமவலவலகவ க மவறவறவக அமமயவவவடவடவ லமவகட. ஒர மணவரநர உடலறவவனவலவ நநஙவகளவ 500 கரலவரவகளவ வமர கமறகவகலவமவ. வவறம ரன அமரவநவத உஙவகளகவக பவட தவத வதவமல கவகவடவசவ ரசனமல பவரவபவபரதவட ஒபவபவடமகயவலவ இத நவனவக கரலவரவகளவ அதவக மவகமவ. உஙவகளவ தமசகமள ஆரரவ கவகவய மவகவகவதவலவ. உடலறவ கட ஒர சவறநவத உடறவபயவறவசவ வமக தவனவ என கறபவபடகவறத. 2015 0 637 உடலறவவலவ ஈடபட வத உஙவகமள தவடமவக மவதவத.ஆரஞவச மஞவசளடனவ ஆரஞவச ஜஜமஸகவ கலநவத. உஙவகளவ உடலமவ தமசகளமவ வலவமடவரதவ ட மடவடமலவ லவத உடலறவவனவலவ உஙவ களவ இதய தடபவப . ஆரஞவசவலவ உளவள மவடவடமவனவ சவ-யமவ மஞவசளமவ ரசரவநவத வதவமடபவ பகதவகளவலவ உளவள கரபவமபபவ ரபவகவகவ. அநவதபவ ரபஸவடவமட கரபவபவன வதவமடபவ பகதவகளவலவ தடவவ. நவமவடதவதவறவ க கவடவடதவதடவட 5 கரலவரவகளவ பயனவபடதவதபவபடகவறத. ரமலமவ உஙவகளவ தமசகமளயமவ அத ரடவனவ வசயவயமவ.

அதனவலவ உடலவ எமட மய ரவகமவக கமறபவபதறவக இத ஒர சவறநவத வழவயவக வசயலவபடகவ றத. இதனவலவ ஜவமவமவலவ நநணவடரநர பயவறவசவயவலவ ஈடபடலவமவ. ரயவனவ தமசகளவ இறகவகமவகமவ பவரசவதவதவறவக பவறக ரயவனவயவனவ சவரவகளவ தளரவநவதவரகவகமவ. நலவல தகவ கமவ. இதனவலவ உஙவ களவ இதயமவ ஆரரவகவகவயதவத டனவ வசய லவபடமவ. ஸவகவவடவ பயவறவசவயவனவ பவரதவ இடபவப பகதவ கனமவக இரகவகவற தவ? அபவபடயவனவலவ நநஙவகளவ வசயவய ரவணவடய உடறவபயவறவசவயவலவ ஸவக வவடவ எனபவபடமவ கதவத மவதவத உடவ கவரமவ உடறவபயவறவசவமய கணவடபவ பவக வசயவய ரவணவடமவ. உடலறவவனவ ரபவத சவல கறவபவபவடவட நவமலகளவலவ ஈடபட ரவணவடமவ – மவஷனரவ நவமல. உடலறவ உஙவகளவ வலமவ அதவகரவகவகமவ. இதனவ பயனவக உஙவ களவ உடலவ எமடமய கமறகவகவமவ வசயவயலவமவ. ரயவனவ யவனவ சவரவகளவ அமனதவதமவ ஒனவறவ க இழகவகபவபடமவ. . உடலறவ எபவபட உஙவகளவ உடமல சவல வழவகளவலவ வ லபவபடதவத கவறத எனவபமத பவரவகவகலவமவ? கரலவரவகளகவக கடவமப வசவலவலஙவகளவ வலமவ வபற ரவணவடமவனவலவ ஆரரவகவகவயமவன உடலறவவலவ ஈட படஙவகளவ. மடவட வலவமய கமறகவகமவ நநஙவகளவ மடவட வலவயவலவ அவதவபவபடகவறநரவகளவ? அபவபடயவனவலவ உஙவ கமள ஆரரவகவகவயமவக மவதவ தவரகவக உடலறவ உதவகவறத. வயதவகமவ அறவகறவகமள கமறதவத அதனடனவ சணவமடயவ டதலவ. உடல றவ வகவணவடவலவ எபவபட நமவ உடலவ வலவவகமவ எனவபத வவயபவபவக உளவளதவ? அபவபடயவனவலவ நவஙவக ளவ பகவரவநவத வகவளவளமவ இநவத ஆரரவகவகவயதவதவறவகவன டபவஸவகமள படதவத வதரவநவத வகவளவள ஙவகளவ. வல வவன ரடவனவ வசயவயபவபட வயவறவற தமசகமள வபற ரவணவடமவனவலவ. ஆனவலவ உஙவகளவ தமசக ளவ தவறமவபட வசயலவபட இத ஒர சவறநவத உடறவபயவறவசவயவக வவள ஙவகமவ. அதனவலவ தவடமவன இடபவப தமசகமள வபறவதறவக இத உதவவ பரவயமவ. இவவவமக உடலறவ உஙவகளவ உடலவனவ கநழவ பகதவமய வலவமடயசவ வசயவயமவ. பவலவயலவ ஆரரவகவகவயதவமத பவ பறவறவ வபணவகளவ வதரவநவத வகவளவள ரவணவடய சவல தக வலவகளவ!!! வவரதவதவறவக மனவற மமற அலவலத அதறவக ரமலவக உடலறவ மவ தவத வகவளவளமவ தமவபதவக ளகவக பல பயனவகளவ கவடவடமவ. பணரவசவசவ பரவச நவமலயவலவ. வயவறவற தமசகளவ தவடமவகமவ உடலறவவகவளவவதவலவ உடலவ வல வமடயமவ ரபவத சரவயவன வயவறவற தமசகமளயமவ வபறவநரவகளவ. உஙவகளவ மப வசபவஸவ தமசக மள வளரவகவக ரவணவடமவனவலவ கறவபவபவடவ ட சவல நவமலகரள உதவவடமவ – தளவளவ ணவட நவமலயவலவன உடலறவ. ஆமவ. மபவசபவஸவ வளரவசவசவ மபவசபவஸவ வளரவசவசவகவக சவல நவமலகளவ உதவவ பரவயமவ.வநதமமவ அதவகரவகவகமவ. அதனவ லவ ரயவனவ தமசகளவ இறகவகமமடயமவ. ரமலமவ மமய மறவறமவ ரமலவ மதமகயமவ உடலற வ வலவமட யசவ வசயவயமவ. ரயவனவ தமசகளவ இறகவகமவவதறவக வவரமவ ஒர மமறயவவத ஆரரவகவகவயமவ ன உடலறவவலவ ஈடபட ரவணவடமவ. இடபவப தமசகமள வலவமட யசவ வசயவயமவ உடலறவ வகவளவளமவ ரபவத அதறவக பல தமசகளவ பயனவபடகவறத. உடல றவ வகவளவளமவ ரபவத உஙவகளவ மடவடலவ வலவ எடகவக லவமவ. ரநவயவ எதவரவபவப சகவதவ அமம பவமப ஊகவகவவதவதலவ ரபவனவற பல பயனவகமள அளவகவகவறத.

கழநவமதபவ ரபற அமடய மட யமவ. உசவசகடவடமவ அமடயவமலவ ஒர வபணவ இரபவபதறவக பல கவரண ஙவகளவ இரகவகலவமவ. இடமவ வசதவ 3) கணவரமடய ஒதவதமழபவப இலவலவமம உசவசகவகடவடதவதவறவகபவ பவனவப: உசவச கடவடதவதவறவக பவனவபமவ வப ணவகளவ தஙவகளவ உடமல ஆணவ களவ வரட ரவணவ டமவ. வபவதவவக உடலறவவலவ ஏறவபடமவ கவளரவசவசவ மடவடமவ வபணவகளவ உசவ ச கடவடமவ அ மடயபவ ரபவதமவனதவக இலவமல. வபணவணறபவ பவனவ நமழவவயவலவ சவல சமயமவ இறக மடகவவகவளவளமவ. தஙவகமள கடவட . மவறவறஙவகமள இதவலவ ஏறவபடதவதவ இனவபதவமத அதவகரவகவக மட யமவ. 2015 0 4919 இதனவ வழவயவக இனவபமவ அமடவ த அமன வரமவ அறவநவத ஒனவற. வபணவ உறபவபவலவ உடலறவவனவ ரபவத வலவ ஏறவபடவத ஒர ம கவகவய பவரசவ சவமன. இவரவகளடனவ ஆணவ உறவ வகவளவள இயலவத. இபவவபணவகளகவக உடலறவ எனவறவரல பய மவக இரகவகமவ. 5 சதவவகவதமவ வமர வபணவகளகவக இநவ ரநவயவ இரகவகலவமவ. 1) தனவமம இலவலவமலவ கழநவ மதகளடனவ தஙவகவத 2) ரநரமவ. ஆண றபவமப மடவடமவனவறவ மகவவர மலகவகட அனமதவகவகவத அளவ இறகவகமவக இரகவகமவ. இதனவ மலமவ தமவப தவயவனரவ ஆரரவகவகவயமவ ன கடமவப வவழவ கவமக.இத ரபவனவற சவவரஸவயமவன மறவறமவ பயனளவள பல தகவலவகமளபவ வபற எஙவகளவ ஃரபஸவபகவ பகவக தவமத மலகவ வசயவத வதவடரவபவலவ இரஙவகளவ… தபண உறபப இனபம அலடவத எபபட ?  தபணகற Apr 27. இதமழமமயவக கணபவபடதவதகவகடய பவர சவசவமன எனவபமத வபணவ களவ வதரவநவத கணபவபடதவ தவகவவகவளவள மனவவர ரவ ணவடமவ. ஆனவலவ பலவ ரவற நவமலகளவ. வதவடரவநவத இநவத நவமல நநடதவதவலவ ஆண கவக வவமரபவபதவ தனவமம கட ஏறவபடவமலவ ரபவககவ கடமவ. அதறவக ரமலமவ அவரவகளகவக தணவடத லவ ரதமவ.

இதமன இனவமறய நவளவலவ எளவ தவக கணபவபடதவதவ வவடலவமவ. வபணவகளகவகவன இபவபவரசவசவமனகவக எவவவவற தநரவவ கவணவபத? ஆணவகளகவகவன ஆணவமமகவகமறவ. இதனவலமவ உடலவ உற வவனவரபவத வலவ ஏறவபடமவ. ஏவன னவலவ உசவச கடவடதவதவறவக பவனவப வபணவகளவனவ கவளரவசவசவ உடனடயவக கநழவறஙவகவதவலவமல. சவற வயதவலவ ஏறவபடவட வசகவஸவ வகவகவ ரஙவகளவ 2. கறவபழவகவகபவபட தலவ ரபவனவறமவயவகமவ. வபணவமமகவ கமறவ: ஆணவகளகவக ஆணவமமகவ கமறவ ஏறவபடவ தரபவல வபணவகளகவக வபணவ மமகவகமறவ அலவலத உடலறவவலவ வவரபவபமவனவமம. 2015 0 392 . தவமவபதவதவய வவழவகவமகமய ஒர கடமமயவகரவ வசயவகவறவரவகளவ.ஏறவ படலவமவ. இதறவகவன கவரண மவ. ரநவயமவ. ஏவனனவலவ ஆணவக ளவடமவ உசவச கடவடதவதவறவக பவனவப உணரவசவசவகளவ மழமமயவக கநரழ இறஙவகவ வவட கவனவறத. தபணகளன பறபபறபபல ஏறபடம வலகள  தபணகற Apr 26. பறவற ரநவயவ. பவரசவசவமனகவ கவன கவரணஙவகமள அறவ நவத அதமன மறவறவலமவக கமளநவத கணபவபடதவதலவமவ. மவறவக ஆணவகளவ வவநவத வவளவ யவனவடனவ ஆழவநவத தஙவகதவ வதவடஙவகவ வவடகவனவறனரவ. வசகவஸஸமவ: சவல வமக வபவதவவன ரநவயவகளவன கவச ரநவயவ. வளரவபவப மமற 3. இபவவபணவகளவ உட லறவவலவ ஈடபடவட கரதவதரவதவதகவ கழ நவமதபவரபற வபறவ றவலமவ இவரவகளவ-உடலறவவலவ இனவபதவமத மழமமயவக அனபவவபவபதவலவமல. 4) வவஜவனவயஸவவமஸவ – இத வபணவ உறபவபவலவ ஏறவபடமவ இறகவகமவகமவ. இதவதமகய ரநவயவகமள எலவலவமவ சவல சமயமவ வபணவகளவனவ பவலவய லவ உணரவசவசவகமள பவதவகவகலவமவ. இதனவலமவ உடலவ உறவவனவ ரபவத வலவ ஏறவபடலவமவ. 3) வஹரவபவஸவ – இதவமவ வபணவ கறவயவலவ ஏறவபடமவ ரநவயவதவனவ.அமணதவதகவ வகவணவடபட தஙவகளவ கணவரவ இரகவக ரவணவ டவம ன நவமனகவகவனவறனரவ. சவற நநரக பவதவபவப ரபவனவற வபரவய ரநவயவகளவனவ ரபவத அநவத ரநவயவளவகளகவக எலவலவ வவசயஙவகளவலமவ கவனமமவ ஆரவவமமவ கமறநவத வரவதவலவ இயலவ பவக வசகவஸவ வவசயதவதவ லமவ அவரவகளகவக வவரபவபமமவ. வபணவ உறபவப ரநவயவகளவ: 1) வசகவஸவனவலவ உணவடவகமவ ரநவயவகளவ 2 வபணவ உறபவபவலவ ஏறவபடமவ சவலகவளவனவ ரநவயவகளவ உடலவ உறவவனவரபவத எரவசவசமல ஏறவபடதவதமவ.வவநவத மநவததலவ ரபவனவற பவரசவசவமனக மள வவஞவஞவன மமறயவலவ ந}ற சதவவகவதமவ கணபவ படதவத மடயமவ. 1. இரதய ரநவயவ. ஈடபவடமவ கமறநவத வவடமவ. அத ரபவலரவ வவஞவஞவன அடபவபமடயவலவ வபணவகள மடய பவரசவசவ மனகமளயமவ மழமமயவக கணபவபடதவத இயலமவ.

கழநவமதயவனவ தமல வவளவ வரவமலவ சவகவகவகவ வகவ ளவளமவ. கவயமவனத அதவகமவகவ வலவமய உணவடவகவகமவ. சவரசரவயனவ பவரசவதவமத ரமறவ வகவணவடவரவகளகவக. அதவலமவ இநவநவமலமம மதலவ பவரசவதவதவனவ ரபவததவனவ நவகழமவ . சவலரநரஙவகளவலவ சகபவபவரசவதவதவனவரபவத கழநவமத மய வவளவரயறவற வபணவகளவ வகவடகவகமவ அழதவததவதவனவலவ. இதவதமகயவலவகளவ கமறய கமறநவதத 2 மதலவ 3 வவரதவதவறவக ரமலவ இரகவகமவ. இதனவலவ பவறபவபறபவபவலவ கவயமவ ஏறவபடவட. பவறபவபறபவபவலவ ஏறவபடமவ வலவகவக அளரவ இரகவ கவத. கவயமவனத கவயவவ தறவக 1 மவததவதவறவக ரமலவ ஆகமவ. கரவபவபவணவகளவ சவலரவலவ ரபவதவய அழதவததவமதகவ வகவடகவக மடயவததவலவ.. பவறபவபறபவபவலவ வலவ ஏறவபடவத றவக பதவலவக. அதவலமவ பவரசவதவதவ றவக பவனவ. அதவகபவபட யவன வலவமய ஏறவ படதவதமவ. அட வயவறவறவலவ வலவ ஏறவபடமவ. ஆகரவ அதவகபவபடயவன அழதவததவமத வபணவகளவ தரவதவலவ. இநவத பவறபவபறபவப வலவ ஏறவபடவதறவகவன கவரண ஙவகளவ எனவனவவனவற பவரவ கவகலவமவ. தபணகறயம அதன இறககமம  தபணகற Apr 24. வபணவகளகவக ஒவவவவவர கவலகவகடவடதவலவ ஒவவவவவர வவதமவன வலவகமள தஙவகளத பவறபவபறகவகளவலவ உணரவகவறவரவகளவ. இதவதமகய நவமல உளவள வபணவகளகவக. கழநவமதயவனவ தமல வவளவரய வரமவரபவத. 2015 0 406 . இதனவலவ தமச வவடவடபவபட வதவலவ. பவறபவபறபவபவனவ தமசமய கவழவதவதகவவகவணவ ட வவளவவரமவ. பவறபவபறபவபவலவ வநகவகமவ மறவறமவ வலவயவனத சவல வவரஙவகளகவக இரகவகமவ. அதவலமவ சவறநநமர வவளவ ரயறவறமவரபவத தவனவ அதவகபவபடயவன வலவமய உணர ரநரவடமவ. வபணவணவனவ பவறபவபறபவமப ரலசவக வவடவடவவடவட கழநவமதமயவவளவரய எடபவபவரவகளவ. அநவத வமகயவலவ பவரசவதவதவறவக பவனவ வபணவகளவனவ உடலவ மழவதமவ வலவய டனவ இரகவகமவ. கழநவமதமய வவளவரய தளவளவதறவக அதவகபவபடயவன அழதவததவமத வபணவ களவ தரரவணவடயவரகவகமவ. இமவரய பவறபவபறபவபவலவ வலவ ஏறவபடவ தறவகவன கவரணஙவகளவ. அபவரபவத மரதவதவரவகளவ. சகபவபவரசவதவதவனவரபவத. இநவத வலவயவனத கழநவமத பவறபவபடனவ வதவடரவப மடயத.

ரபவகபவ ரபவக கவல தவமதமவ தநவவரமவலவலவத உசவசகவ கடவடதவதவலவ மனவற அலவலத நவனவக இறகவகமவ. உடனகவகடனவ அடதவதடதவத இமவ ரதவனவறமவ. மதலவ கடவட இறகவகஙவக ளவ மவகதவதநவவரமவனமவ. தநவவரமவன உசவசகவகடவடதவ தவலவ பதவத அலவலத பதவமன நவத இறகவகஙவகளவ ஏறவபட மவமவ. அநவத ரநர தவதவலவ மமள அமலகமளபவ பதவவ வசயவதவலவ அதனவ தநவவர தவமத நவமவ நனவக உணரவநவத வகவளவள மடயமவ. 2015 0 801 . ஒர வநவடகவகமவ கமறவவன ரநரதவதவலவ அடதவதடதவத இமவ ஏறவ படமவ உசவசகவகடவடமவ நநடகவகவ றத. மவ றக மழ உடலவலமவ ரதவனவ றமவ சவலவரவபவப அத. தபணணன கனன சவவ கழததல ஒர பதரலவ  தபணகற Apr 22. வபணவ பவறபவபறபவபவலவமனவ பக தவயவலவ ஏறவபடமவ தமச இறகவக ஙவகளவ. வபணவகளவனவ உசவசகவகடவடமவ கரபவமபயவலவ ஏறவபடமவ தவளக தவயவன தமதசவ சரகவகஙவகளவ. கததவதவலவ உளவள சரகவக தவ தமசகளவலவ ரதவனவறமவ இறகவ கஙவகளவ இமவவயலவலவமவ கலநவ த ஒர கலமவயவகமவ. உசவசகவகடவடமவ எனவபத ஏரதவ அடவயவறவறவலவ பவறபவபறபவபவலவ மடவட ரம ஏறவபடகவற நவகழவவ இலவ மல எனவபமத மதலவலவ பரவ நவதவகவளவள ரவணவடமவ.

அத மடவடமவலவமல… கவரரகவக ஆணவ வதயவவஙவகளவலவ பலரவ மரடவடதவதனமவனவரவகளவ. இநவத சகவதவயமவ. பல வபணவ வதயவவஙவகமள ஏமவறவறவரயவ மவரடவடரயவ வசகவஸவ மவதவதகவ வகவணவட. பழஙவகவலதவதவலவ எநவத ஓரவ ஆணடனமவ தவரமண உறவவனவ மலரமவ அலவலத ரவற வ மகயவரலவ இமணநவத இலவலவமலவ சதநவதவரமவக இரகவகமவ ஒர வபணவதவனவ கனவனவ எனபவபடவடவளவ. கறவப… இநவத இரணவட வவரவதவமதகளகவகமவ பழஙவகவலதவதவலவ அரவதவதரம ரவற. கவலபவ ரபவகவகவலவதவனவ ஒவவவவவர சமகமமவ இநவத வவரவதவமதகளகவக கலவசவர மகமட அணவவவதவத. வஹஸவடயவவமவ தனவயவக இரநவதனரவ. இததவனவ கனவனவதவ தனவமமகவக இபவரபவத அரவதவதமவக வசவலவலபவபடகவறத. கவரரகவக மறவறமவ லதவதநனவ வமவழவகளவலவ பழகவகதவதவலவ இரகவகமவ வரவ ரகவ எனவற வவரவதவமதயவலவரநவத வரவஜவனவ வநவதத. இதவதமன மரடவ ட வதயவவஙவகமளயமவ சமவளவதவத ஆரவ வடமவஸ§மவ. உலகமவ மழகவக எலவலவ நவடகளவலமவ இததவனவ அரவதவதமவ. இபவபட கனவனவதவ தவமர கவழவயவமலவ இரபவபவரர கனவனவ. வகவடய மவரகஙவகமள ரவடவமடயவடவமவ. ஆரவவடமவஸவ. சரயசவமசயவன தனவமமயமவதவனவ வரவஜவனவ எனவபதனவ அமடயவளமவ. உறவவனரவகமள வவடவரட கலவலவலவ அடதவத சவகடதவத இரதவத வரலவற பல நவடகளகவகசவ வசவநவதமவ. யவரரவடமவ ரசரவநவதவரகவகவமலவ வசவநவதகவ கவலவலவ நவறவகமவ சகவதவ வவயவநவத வபணவ எனவபததவனவ இநவத வவரவதவ மதயவனவ அரவதவதமவ. கனவனவதவ தனவமம. வஹஸவடயவ உடலவ நலதவமதகவ கவகவகமவ வதயவவமவ. ஒர வபணவ வசகவஸவ உறமவ ஒரமமறகட அனபவவதவதத இலவமல எனவறவலவ. ஒரர ஆணவ வதயவவமவ. பவறக மமனவவயவகவகவகவ வகவணவடதவகபவ பரவணஙவகளவலவ இரகவகவறத. கனவனவ எனவபதறவக ஆஙவகவலதவதவலவ ‘வரவஜவனவ’ (Vergin) எனவற வபயரவ. வஹஸவடயவ ஆகவய இரணவட கவரரகவகபவ வபணவ வதயவவஙவகளவ வரவஜவனவகளவககவ கரதபவபடவடன. ஆனவலவ. ஏரவளமவன வபணவகமள இரகவகமவலவலவமலவ வகவனவற ரபவடவடரகவகவ றத. அநவத சகவதவ இரணவட வபணவ வதயவவஙவகளவடமமவ இரநவதத. அவரத பவறபவப உறபவபவனவ பவதகவ பவப கவசமவன கனவனவதவ தவமர கவழவயவமலவ இரகவகமவ. . பயஙவகர ரநவயவகளவலவரநவத மகவகமளகவ கவகவகவமவ சகவதவ ரதமவ. எநவத தபவபமவ வசயவயவத வபணவகமளகவகட ரசவரமவ ரபவனவரவகளவக மதவதவமர கதவதவ. ஆரவவடமவஸவ ரவடவமடகவகவன வதயவவமவ.

. பழஙவகவல கவரநஸவலவ தவரமணமவ மடநவததமவ வபணவ வநடவடலவதவனவ மதலவரவ நடகவகமவ. அநவத உறபவபவனவ ரமலமற மவதவரவ இரகவகமவ வமலவலவய ஒர கவசமவ கவழவவததவனவ எனவபத அநவதகவ கவல மரதவதவரவகளவலவ கணவடபவடகவகபவபடவடத. எநவத வநடவடலவ கலவயவணமவ நடநவதவலமவ. தவரமண உறவவனவ மலமவ கவழவய ரவணவடய தவமர எனவபதவலவ. பழஙவகடகளவ. ரரவடவடலவ ரபவகவற வரகவற எலவரலவரத பவரவமவயவலமவ அத படமவ. இதறவககவ கவரணமவ. நவகரவகமவ அமடநவதவரவகளவ என எநவத சமகமமவ இதறவக வவதவவவலகவக இலவமல. இபவபட கனவனவதவ தவமர கவழவவதமவ. அநவத இரதவதகவ கமற படநவத படகவமக வவரவபவமப பதவதவரமவக எடதவத வரவவரவகளவ. அத ஒர வமக ரவலவ. ஒர வபணவ மதலவ தடமவயவக வசகவஸவ உறவவலவ ஈடபடமவரபவத ரலசவன இரதவதகவ கசவவ இரகவகமவ. இனவவனவர மகயவலவ ப மவமலயமவ ஏநவதவயவரகவகமவ மஹவமனவயஸவதவனவ ஓரவ ஆமணயமவ. அநவதபவ பரவமச அவளவ பதவதவரமவகபவ பவதகவகவக ரவணவடமவ. அநவத கவசமவதவனவ கனவனவதவதவமர! இதறவக ஆஙவகவலதவதவலவ மஹ வமனவ (Hymen) எனவற வபயரவ. மறநவளவ கவமல வபணவணவனவ அமவமவவமவ. அதறவக பவறகதவனவ கடவடபவபவட வநவதத. ஒர மகயவ லவ தநபவபநவதமமவ. கவரரகவகரவகளவனவ தவரமணகவ கடவளவன மஹவமனவயஸவ வபயரவலவரநவததவனவ இநவத வவரவதவமத வநவதத. தவரமணகவ கடவளவனவ வபயரவலவரநவத மஹவமனவ எனவற இதறவக நவம கரணமவ ஆனத. வபணவமணயமவ தவரமண பநவததவதவலவ இமணதவத மவபவபதவக கவரரகவகரவகளவ நமவபவனவரவகளவ. அதனவ மலமவ இரதவதகவ கசவமவ ஏறவபடதவதவதமவதவனவ மதலவரவவலவ நவகழ ரவணவடய மகவகவயமவன சடஙவக என பல நவடகளவலவ வழகவகமவகவ வவடவடத. மதலவரவகவகவககவ கடவடமல அலஙவகரவகவகமவரபவத தய வவளவமள நவறதவதவலவ படகவமக வவரவபவமப அதவலவ ரபவடவவரவகளவ. கமற படநவத படகவமக வவரவபவப பவலவகனவயவலவ வதவஙவககவறதவ? எனவற மறநவளவ ஊரவகவ கவரரவகளவ எலவரலவரமவ வநவத பவரவபவபத பழகவகமவக இரநவதத. தவரமணதவதகவக மனவவபணவகளவ வசகவஸவ உறவவலவ ஈடபடகவ கடவத. அபவரபவததவனவ அவளத பவறபவப உறபவபவனவ கவசமவ கவழவய ரவணவடமவ எனகவ கடவடபவபவட வகவணவட வநவதவரவகளவ. மணமகனவனவ அமவமவவமவ ஒனவறவகசவ ரசரவநவத அநவத அமறகவகளவ ரபவ வவரவகளவ. ஒர வபணவணகவககவ கடவளவதவனவ கனவனவதவ தனவமமமய பரவசவககவ வகவடகவகவறவரவ. தவரமண உறவவனவ மலமவ அவமள அமடயமவ கணவனவ மடவட ரம அநவத ரவலவமயதவ தவணவடமவ உரவமம உளவளவனவ என மத நலவகளவ வமரயறதவதன.கவலபவரபவகவகவலவ மத நமவபவகவமககளவ வரவஜவனவ எனவபமதகவ கனவனவதவ தனவமமயவனவ அமடயவளமவக மவறவறவ வவடவடன. நவஙவகளவ எஙவகளவ வபணவமணபவ பரவசதவதமவக வளரவதவத கலவயவணமவ வசயவத வகவடதவதவரகவகவரறவமவ என அநவதகவ கடமவபமவ வபரமமபவபடவடகவ வகவளவள இத ஒர வவயவபவப. வபணவணவனவ கனவனவதவ தவமர கவழவநவத. கணவனடனவ இமணநவத மதலவரவவலவதவனவ அவளவ மதலவமமறயவக வசகவமஸ அனபவவகவக ரவணவடமவ. அமத ஏரதவ கவடவசவபவ வபவரளவ மவதவரவ வநடவடபவ பவலவகனவயவ லவ அலவலத ஜனவனலவலவ கடவடதவ வதவஙவக வவடவவரவகளவ.

அரப நவடகளவ என பல பகதவகளகவகமவ பரவவயத. ஒர பரவசதவதமவன கனவனவபவ வபணவமணதவ தவரமணமவ வசயவத வகவணவடவரவ வவழவ நவளவ மழவதமவ அவமள வவவவகரதவத வசயவவத சவரமமவ. கமற இலவலவவவடவடவலவ அநவததவ தவரமணமவ வசலவலவத என அறவ வவகவகபவபடமவ. கணவனவனவ கவரவமதவதவலவ பவரசவமவ பவரவகவகமவ வதவழவமலசவ வசயவத வரமவ தவதவகவகதவனவ அநவத உரவமம. அடகவகமவ. மவபவபவளவமளயவனவ உறவவனரவகளவ என எலவரலவரமவ தவரமணதவதகவக மறநவளவ அநவத வநடட வ கவக வரவவரவகளவ. அவமரவகவகவவவலவ வசவவவவநவதவய இனதவமதசவ ரசரவநவத அரகவமவவவ பழஙவ கடகளவ மதவதவயவலவ ஒர சமவபவரதவயமவ இரகவகவறத. சரகவதரரவகளமவ ரசரவநவத கலவலவலவ அடதவதகவ வகவலவல ரவணவடமவ. எபவபட? இடபவபவலவ ஒர சரகவகபவ மபயவலவ இதறவகவகதவ தயவரவககவ கணவணவடதவ . இநவதகவ கவலதவதவலவகட வதவடரமவ நமடமமற இத! (இநவத சமவபவரதவயதவமத மவதவத பல தவதவகளவ சமவபவதவகவகவறவரவகளவ. ஒரரவமள. இரதவதகவ கமற படநவத அநவதபவ படவடதவ தணவமய அவரவ வவளவயவலவ வகவணவட வநவத கவடவடனவலவதவனவ மதலவரரவ நடகவகமவ.அதனவலவதவனவ கனவனவபவ வபணவகளகவகவன நடனதவமத அவளவலவ நநணவட ரநரமவ ஆட மடயவவலவமல என தநரவமவனவதவத அவளகவக நற கமசயட வகவடபவபவரவகளவ. வவரநவமதயமவ சவபவபவடவட பவறக சநவரதவஷமவக அவரவகளவ கவளமவபவபவ ரபவவவரவகளவ. பவனவனவலவ எனவமறகவகவவத சணவமட வநவதவலவ. பணரமவ. ஊரவலவ தவரவவழவ நடகவகமவரபவத கலவயவண வயசவலவ இரகவகமவ வபணவகமள அமழதவத நடனமவ ஆடசவ வசவலவவவரவகளவ. மதலவரவகவக மனவனவலவ வபணவ இரகவகமவ அமறகவக இநவத தவதவ ரபவவவரவ.ஊரவகவகவரரவகளவ எனவறவலவமல… வபணவணவனவ உறவவனரவகளவ. யவரவவத ஒர வபணவ கமளபவபவலவ வவழநவத வவடவடவலவ ரபவசவச… அவளவ கலவயவணதவதகவக மனவரப ஏரதவ தபவப வசயவத வவடவடவளவ. ஒர வமலவலவய படவடதவ தணவமய வவரலவலவ சறவறவகவ வகவணவட கனவனவதவ தவமரமயகவ கவழவபவபவரவ. இபவபட எலவரலவரமவ பவரவதவத மடதவத பவறக அநவத படகவமக வவரவபவப வபணவணவனவ சரகவதரரவ மகயவலவ ஒபவபமடகவகபவபடமவ. நமகரயவ பரவசவக வவஙவகவகவ வகவணவட கமறமய வரவமழபவபவரவ. ஒவவவவவர இடதவதவலமவ பதபவபத வவஷயஙவகளவ ரசரவகவகபவபடவடன. அலவஜநரவயவவவலவ மதலவரவவனவரபவத படகவமக வவரவபவபவலவ கமற படயவவலவமல எனவறவலவ. இநவத பழகவகமவ அபவபடரய ரஷவயவ. படகவமக வவரவபவபவலவ கமற படநவதவரபவபமத உறதவ வசயவத வகவணவட. வபணவமண அவள த அபவபவவமவ. ஆபவபவரவகவகவ. எகவபவதவலவ கனவனவதவ தவமரமயகவ கவழவகவகமவ உரவமம கணவனகவக இலவமல. அவரவ அமத பதவதவரமவகபவ பவதகவகவக ரவணவடமவ. ஒரரவமள இரதவதகவ கமற இலவமல எனவறவலவ… தவரமண உறமவ மறவதவதகவ வகவளவளமவ உரவமம மணமகனவனவ வநடட வ வரகவக உணவட. பஞவசவயதவதவலவ அமத அவரவ ஒர ஆவணமவக ஒபவபமடகவக ரவணவடமவ. தணவயவலவ கமற படயவ வவடவடவலவ வபணவணடனவ இரகசவயமவகபவ ரபரமவ ரபசவவரவ தவதவ. பழவசவவசவலவலகவகமவ பயநவரத எலவலவபவ வபணவகளமவ உயவமரகவ வகவடதவத ஆடவவரவகளவ. எலவரலவரகவகமவ வவரநவத சவபவபவட உணவட. எகவபவத. நடனமவ வரவமவப ரநரதவதகவக நநடகவகமவ. அத மடவடமவலவமல… அநவதபவ வபணவணவனவ கடமவபதவமத ஊமர வவடவரட ஒதகவகவ மவபவபவரவகளவ.

கமற படநவத அமதகவ கவழடவட உறவவனரவகளவடமவ கவ ணவபவகவக தமவபதவகளவ பதவதவரமவக எடதவதபவ ரபவயவரபவபவரவகளவ. அத மவதவரவ கனவனவதவ தவமரயமவ ரதமவ இலவலவத ஓரவ உறபவபதவனவ! அத கவழவயவமலவ இரநவதவலவ. கனவனவதவதவமர இலவலவத வபணவணகவகமவ வவழவகவமக இலவமல. உடலவலவ ரதமவயவலவலவத உறபவபகளவ நவமறய இரகவகவனவறன. தணவயவலவ அமததவ தவவ வவடவட பவறக அமதகவ வகவணவட கநறவ இரதவதமவ வரவமழபவபவரவ. மரதவதவ ரநதவயவக பவரவதவதவலவ வவறமவ நவறவபதவதவ இரணவட சதவவகவதமவ வபணவகளகவக மடவடமவதவனவ மதலவமமறயவக உடலறவ வகவளவளமவரபவத கனவனவதவதவமர கவழவநவத இரதவதகவ கசவவ ஏறவபட வவயவபவப இரகவகவறத. ஆசவயகவ கணவடதவதவலவ பழமமவவத வகவளவமககளவலவ இனவமறகவகமவ பவடவவதமவக இரகவகமவ ஒர சவல நவடகளவலவ தவரமணமவகவத ஒர வபணவ பவதகவகவக ரவணவடய மகவகவயமவன வவஷயமவ அவளத கனவனவதவதவமர! அததவனவ ஒர கனவனவபவ வபணவணவனவ மகமவ. வபணவணகவக வலவயவலவ உயவரவ ரபவகமவதவனவ… ஆனவலவ வவழவகவமகரய ரபவவமதவவட இத எவவவளரவவ பரவவயவலவமல என தவஙவகவகவ வகவளவவவரவகளவ!). உடமலபவ வபவறதவத வமர கனவனவதவ தவமரகவக எநவத ரவமலயமவ இலவமல. . நவநன யகதவதவலவகட பமழய சமவபவரதவயஙவகமளகவ மகவவட பலரவ மறகவகவறவரவகளவ. ஏரதவ அலஙவகவரபவ வபவரளவ மவதவரவ வநணவக அத உடலவலவ இரகவகவ றத. ரதனவலமவயமவ வகவணவடவட அலஙவகரவகவகபவபடவட அமறகளவ இஙவக உணவட. கடலவ வவலவ என ஒர பகதவ உடலவலவ இரகவகவறரத… அதறவக உடலவனவ வசயலவ பவடவடலவ எநவத பஙவகமவ இலவமல. அத இலவலவமரலகட உடலவ இயலவபவக இரகவகமவ. அதனவலவ அவரவகளவ தபவபவதவதகவ வகவளவகவறவரவகளவ!).தளவ மவதவதவரபவபவரவ. ஆனவலவ. இநவத அமறகளவலவ வநவத தஙவகமவ ரஜவடகளவ அமறமயகவ கவலவ வசயவத பவறக. பதமணதவ தமவபதவகளவ மதலவரமவயமவ. நவறவபதவரதழ சதவவகவதமவ வபணவகளகவக இநவதகவ கனவனவதவ தவமர ஏரதவ எலவஸவடகவ மவதவரவ வநகவழமவ தனவமம வகவணவடதவக இரகவகவறத. (அதவரவஷவடவசமவக ஆணவகளகவக இபவபட எநவத தவமரமயயமவ சவரஷவடயவலவ மவகவகவவலவமல. மகமவலவலவதவரவகளவ வவழ மடயவத. அமறமய ரசவதவதவதவலவ படகவமக வவரவபவப மடவடமவ கவணவமலவ ரபவயவரகவகமவ. அதனவலவ இவரவகளகவக மதலவ தடமவ உறவவனவரபவத இத கவழவயவமவ கவழவயவத… இரதவதகவ கசவவமவ இரகவகவத… வலவயமவ இரகவகவத! தடய அறவவவயலவ நவபணரவகளவதவனவ இமதகவ கணவட பவடதவதவரவகளவ. அநவதபவ வபணவ மடவடமவ இதவமர வசகவஸவ அனபவவகவகவத கனவனவபவ வபணவ எனவறமவ அரவதவதமவலவமல. ஆனவலவ. உடலறவ மடநவததமவ பமழயபட இயலவப நவமலகவகதவ தவரமவபவ வவடகவறத. இபவபடபவபடவட சடஙவககளவ எவவவளவ கரடவடதவதனமவனமவ? எனவபமதகவ கனவனவதவ தவமர பறவறவய அறவவவயலவ உணவமமகளவ பரவய மவதவதவரகவகவனவறன. ஈரவகவ தமலநகரவ பவகவதவதவ ரபவனவற வபரவய நகரஙவகளவலவ ஆடமவபர ரஹவடவடலவகளவ ஏரவளமவ.

ஐமவபதவவதடவட சதவவகவதமவ வபணவகளகவக கனவனவதவ தவமர கவழவயவத … இரதவதகவ கசவவமவ இரகவகவத. அவரவகளவலவ பலரத கனவனவதவ தவமர கவழவயவமலவ பதவதவரமவக இரபவபமதபவ பவரவதவத நவபணரவகளவ ஆசவசரவயபவபடவடவரவகளவ.வவமலமவதரவகளவ உடமலபவ பவரரதபவ பரவரசவதமன வசயவதரபவத. இனவவனவர பதவரனவர சதவவகவதமவ வபணவகளகவககவ கனவனவதவ தவமர மவகவமவ வமலவலவயதவக இரபவபதவலவ சவனவன வயசவரலரய கவழவ நவத வவடமவ. இநவத ஆபரரஷனவலவ பவறபவப உறபவபவனவ உடவபறசவ சவமரயமவ இறகவகமவகவகவ வவடகவறவரவகளவ. வசகவஸவ பறவறவ ஆதவதவசவசடகட வதரவயவத வபணவ நமகவக மமனவவயவககவ கவமடதவதவரகவகவறவளவ என கணவரவ வபரமமபவபடவடகவ வகவளவவவரவ. மபகவகவலவ கவமலதவ தகவகவபவரபவடவட உடவகவரமவரபவரதவ. பவளவஸவடகவ சரவஜரவ மகதவதவன வளரவசவசவ கணவடரகவகமவ இநவதகவ கவலதவதவலவ ஏரதவ கணவணவலவ கவனவடவகவடவ வலனவஸவ வபவரதவதவத மவதவரவ வபணவகளகவககவ கனவனவதவதவமரமயகவகட பதவதவகபவ வபவரதவதகவறவரவகளவ. மவதவவடவயவனவரபவத இரதவதமவ வவளவரயறவதறவகவக இநவத வடவமவ. கனவனவதவ தவமரமய அகறவறபவ ரபவகவரறவமவ என வசவலவலவவவடவடதவதவனவ இநவத ஆபரரஷமன டவகவடரவகளவ வசயவவவரவகளவ. பவடவடலவகளவலவ அமடகவகபவபடவட உணவபவ வபவரடவகளவ வகடவடபவ ரபவகவமலவ இரகவக ரமலவப கவகமவ ஒர ஃபவயவலவ ரபபவபரவ மவதவரவ ஒடவட மவகவகவறவரவகரள… அத மவதவரவ வமலவலவய சவவவ இத! இத ஒவவவவவர வபணவணகவகமவ வவவவரவற வடவதவதவலவ இரகவகமவ. இனவனமமவ கடவடபவவபடவடதவதனமவக இரகவகமவ ஆசவய மறவறமவ ஆபவபவரவகவக நவடகளவலவரநவத பல வபணவகளவ இபவபடபவபடவட ஆபரரஷனகவகவகரவ ரமறவகதவதவய நவடகளகவகபவ ரபவகவறவரவகளவ. இவரவகளவலவ சவலரவ கனவனவதவதவமர எனவற பவகரம இலவலவமலவ பவறகவகவறவரவகளவ எனவபதமவ மரதவதவரவகளவ கணவடறவநவத உணவமம. இலவ லவவவடவடவலவ உயவரகவரக ஆபதவதவகவ வவடமவ. மசகவகவளவ ஓடவடமவ ரபவரதவ இத சவமவபவளவககவ கவழவநவத வவடமவ. அபவபடயவரகவகமவரபவத… இவரவக மள வகடவடபவ ரபவனவரவகளவ என மதவதவமர கதவத வத எவவவளவ வபரவய வகவடமம?! வபணவகளவனவ பவறபவப உறபவபவனவ உடவபகவகமவக ஒர இஞவசவ தரதவதவலவ இநவதகவ கனவனவதவதவமர இரகவகவறத. பவனவனவலவ பவரசவசவமன வநவதவவடகவ கடவத எனவற அகவகமறதவனவ கவரணமவ! ரவடகவமக எனவனவவனவறவலவ. இநவத இரணவட ரகமவ தவவர. இதனவ பவறக மதலவரவவனவரபவத இரதவதகவ கசவவமவ இரகவகமவ… தவஙவக மடயவமலவ வலவயமவ இரகவகமவ. இதவதமனகவகமவ ஆணவடகவ கணகவகவலவ வதவழவ லவலவ ஈடபடவடரநவத வபணவகளவ அவரவகளவ. அவரவகளகவக ஆபரரஷனவ வசயவத கனவனவதவ தவமரமய அகறவறவவரவகளவ. சவல வபணவகளகவககவ கனவனவதவ தவமர சதவதமவக மடயவரகவக. . வமவதவததவதவலவ பவரவதவதவலவ. மவதவவடவயவனவரபவத இரதவதமவ வவளவயவலவ வரவமலவ அபவபடரய அமடதவதகவ வகவளவளமவ. உடறவபயவறவசவ வசயவயமவரபவரதவ. வபவதவவக பவமறநவலவ மவதவரவ வபரமவ பவலவனவரவகளகவக இரகவகமவ. தவரமணதவதகவக மனவபவக இமத யவரவ ரவணவடமவனவலமவ ஆபரரஷனவ மலமவ வபவரதவதவகவ வகவளவளலவமவ. அமதபவ பரவரசவதவதவத பவறரக இநவத எலவஸவடகவ சமவசவசவரமவ வதரவய வநவதத.

– (மழலமயதக படககவம)  தபணகற Apr 21. 2015 0 827 . தவரமணதவதகவக மனவ ஆணவகளகவக அதவக இடமவ வகவடகவகவமலவ தவவரவதவததவ கனவனவதவ தனவமமமயபவ பவதகவதவதகவ வகவளவகவறவரவகளவ. அவரளவட வசகவஸவ அனபவவதவத வவடவட. சய இனவபமவ.அவமரவகவகபவ பணகவகவர வபணவகளவ மதவதவயவலவ இத தவனவ ரலடவடஸவடவ ஃரபஷனவ! இரபதவவத தவரமண நவளகவக மனவனவலவ இமதசவ வசயவதவகவணவட கழநவமதகரளவட கவளமவபவ ஹனவமனவ ரபவகமவ ரஜவடகளவ அஙவரக நவமறய! இத ஒர பகவகமவ எனவறவலவ. பணகவகவர கஸவடமரவகளவ இலடவசகவகணகவகவலவ வகவடவடகவ வகவடபவபவரவகளவ. வவமலமவதரவகளகவகமவ இத வசதவயவகவ வவடவடத. எயவடவஸவ பயமவ பநடதவதவரகவகமவ அவமரவகவகவவவலவ பதவதவகதவ வதவழவலகவக வரமவ வவமலமவதரவகளகவக மவச அதவகமவ. கனவனவதவ தனவமமகவகமவ மதவபவப வகவடகவகவறரதவ அஙவவகலவலவமவதவனவ தவறகளவ அதவகமவ நடகவகவனவறன எனவகவறவரவகளவ வரலவறவற அறவஞரவகளவ. மறநவளவ அநவதபவ வபணவமணகவ வகவனவற வவடவவரவ. இபவபட சநவரதக மனவனரவகளவக ஆணவகளவ இரநவதவலவ. ஒரர வவதவதவயவசமவ… வபணவகளவ ரநரடயவன வசகவஸவ உறவவலவ ஈடபடவதவலவமல. பவற வழவ இனவபமவ என மறவற எலவலவ வவவகவரஙவகமளயமவ வசயவகவறவரவகளவ. வடகவனவகவகலவ கனவனவபவ வபணவகளவ என இவரவகமளசவ வசவலவலலவமவ. கவரணமவ… அவளமவ அவமர ஏமவறவறகவ கடவத எனவபததவனவ! பகழவ வபறவற வசகவஸவ பதவதகமவன ஆயவரதவரதவர அரரபவய இரவகளவ கமத இத. கனவனவதவ தவமர வபவரதவதமவ ஆபரரஷனவகளவ நமவமமடய ககவகவரவமதவதவலவகட பவபவபலரவ ஆககவ கடமவ தபணணன பறபபறபபல மனற தனததன தவதரஙகளத ? ? ?. இதறவக ஆமசபவபடவட இபவபடபவபடவட வபணவகளவ இநவத ஆபரரஷனவ வசயவத வகவளவகவறவரவகளவ. எநவவதநவத சமதவயமவ கறவபகவகமவ. மகவரவணவ ஏமவறவறவ வவடவட ரவற யவரடரனவ வசகவஸவ உறவ மவதவதவரபவபதவக சநவரதகவகவகமவ ஒர மனவனரவ தவனமமவ ஒர கனவனவபவ வபணவமண மணநவத.

இபவபடபவபடவட ஒர பவனவன ணவயவலவதவனவ நடநவதத. உறவ வகவளவளமவரபவ த அவறவறவனவ பஙவக… இமவ பறவறவ வதரவநவதவலவதவரன ரநவயவ ஏறவபடமவ ரபவத இதவலவ நவக ழமவ மவறவறஙவக மள அறவய மடயமவ. ஏரதவ அவ ரவகளவலவ மடநவத அளவகவ க சவகவசவமச வகவடதவதகவ வகவணவடரநவதவ ரவகளவ.? பல டவகவடரவகளவ இதனவலவ ஏறவபடவட கழபவபதவதவலவ வசகவஸவ பவரசவமன களகவக சவகவசவமச தரவமதரய தவவரவதவத வநவதவரவகளவ.. ‘வசகவஸவ வதவடரவபவன எலவலவ பவரசவ மனகளகவகமவ மனததவனவ கவரணமவ’ எனவற ஸவடரவஙவ கவக வசவலவலவ. அநவதரஙவக உறவகவக ஒர தவவரமவ… கழநவமத வபறவறகவவகவளவ ள மனவறவவத தவவரமவ… சரவயவககவ கணவகவகவமலவ உறவவனவரபவத தவவரமவ மவறவ வவடவடவலவ ரபவசவச. அடபவபமடரய பரவயவத படவசதவ தவலவ. மகவகவட ரபவடவடகவவகவணவட தயஙவகவதவ தயஙவகவ பவளவடவ பவர ரலகவயகவ கமடகவகபவ ரபவகவமலவ.’ இநவத இர ணவமடயமவ நனவறவக பரவநவதவகவ ணவடவரவகரள டவகவடரவகளவ. வசகவஸவ வதவடரவபவன ரநவயவகளவலவ. ‘வவலவப. அவறவறவ னவ வச யலவபவடகளவ. இபவரபவத பலரமவ வசகவஸவலவ பவரசவமன எனவறவலவ கசவகவவகவ ணவட அமத மட மமறகவகவம லவ. வசகவஸவ உறபவபகளவ . உளவவயலவ நவபணரவகரளவ. அநவத ஆரவயவசவசவ! மறவறவரவகளகவக இத எபவ படரயவ… ஆனவலவ. ‘ஒர வபணவணவனவ அநவதரஙவ க பவகதவதவலவ மனவற தனவதவ தனவ தவவரஙவகளவ உணவட..’ அநவத ஒறவமற ஆரவயவசவசவதவனவ இனவ ற ‘வசகவஸவலஜவ’ எனவற வபய ரவலவ நவநன சவகவசவமச மமற ஒனவற உர வவக அடதவதளமவ ரபவடவடகவ வகவட தவதத. வசகவஸவ பவரசவமனக ளகவக மரதவதவ ரநதவயவன தநரவவகமளதவ தரமவ எஙவகமளபவ ரபவனவற டவகவடரவகளகவக இத ‘மனவ தனவ நவலவவலவ கவலட மவதவதமத வவட வபரவய அறவவவயலவ சவதமன. அறவவவயலவ ரநதவ யவன தநரவவ ரதட தமவபதவ சரமதரவக ஆஸவபதவதவரவகவக வரகவறவரவ களவ எனவறவலவ. ஒனவற ‘பவஸவயவலஜவ’ உடலவலவ எநவவதநவத பவகஙவகளவ எனவவனனவன ரவமலகமளசவ வசயவ கவறத எனவபமத வசவலவலவதவதரமவ பவரவவ இத! இரணவடவவத ‘ ரபதவலஜவ’ ரநவயவ வநவதவலவ உடலவ லவ எநவவதநவத பவகஙவகளவலவ எனவவன னவன மவறவறஙவகளவ நவகழவகவறத… வச யலவபவடகளவலவ எனவன கமறபவட களவ ஏறவபடகவறத எனவபத கறவதவத ‘ரநவயவ கண அறவவவயலவ. வ ரயவதவக அனவபரவக மள’கவ கவவ அமழகவகமவ ரபவலவ மவதவதவயரவகளவடமவ ரபவயவ வசவதவமத இழகவகவமலவ. அபவபட உறவ வகவளவளமவ ஆண கவக மரவமமவன வவயவதவகளவ வரமவ’ எனவவறலவலவமவ கறவபமனகவ கதவமரமய பயஙவகரமவகதவ தடவடவவடவட . சவகவகலவ இநவத அடபவபமட வவஷ யதவதவரலரய ஆரமவபவதவத வவடகவறத. அதறவககவ கவரணமவ இநவத ஆரவயவசவசவதவனவ! ஒர கவலதவதவலவ ‘மலடவடதவ தனவமம வபணவணவடமவ மடவடமவதவனவ இர கவகவறத’ எனவற உலகமவ மழகவக எலவலவ . சவறநநரவரபவக ஒர தவவரமவ . கமதகளவ எழதவய அநவதகவ கவல டவகவடரவகளவ உணவட! மரதவதவமவ படகவகவற எலவ ரலவரகவகமவ அடபவபமட யவக இரணவட வவஷயஙவக ளவ பறவறவய பரவதலவ மகவகவய மவ.

ரதவத அழதவததவமத அளவவட ரதவத அழ தவதமவனவ. . இனவ மறகவக உலகமவ மழகவக ரகவடகவக ணகவகவன தமவபதவகளவ வவவவக ரதவத மலமவ பவரவவமததவ தடதவதத… பல வபணவகளவ ‘மலட’ எனவற படவடதவமதசவ சமநவத வவழவகவமகமய இழநவத அமவ மவ வநடவடலவ கவலமவ மழகவககவ கணவ ணநரரவட கவடபவபமததவ தடதவதத… என மகதவ தவன பணவணவயமவ இநவத ஆரவயவசவசவகவக உணவட.ஜவ. அநவத உறவகவக அதவதவயவவசவயமவன வசகவஸவ உறபவபகமள எபவப ட கணவகவணவபவபத? ஆண கவக எலவலவரம உடலகவக வவளவயவலவ இரநவதன. வநட ரயவ படமவகவமவ வபணவ உறபவபவலவ நவகழமவ மவறவறஙவகமளபவ பதவவ வசயவதத. அத அபவரபவத யவரகவகமவ வதரவயவத. ஆனவலவ. யவரடனவ வத ரசரவநவத தபவப வசயவத ‘இளவரசமன’பவ வபறவவறடதவ த வவடவவகளவ. அதனவ லவ வவமததவத வவமத வபவயவதவதபவ ரபவகவறத’ எனவற இமத நவச கவகவக வசவனவனவரவகளவ. அநவதபவ பரதவதகவக அடதவதட தவத வரமவ மகவரவணவகளவலவ யவரரவ ஒரதவதவ. இத தவவர வவயரவமவ சரபவப. வவகளவமமனகவக தஙவகளவ தமலமயகவ வகவட தவத பரவதவப சமவபவஙவகளவ அ ரநகமவக உலகவனவ எலவலவ நவடவட வரலவறகளவலமவ இ ரகவகவனவறன! பவரசவமன மகவ ரவஜவவவடமவதவனவ இரகவகவறத எனவபத பரவயவவவடவடவலமவ. அதறவக இரநவத கவமவரவ ஸவடலவ ரபவடவரடவகவகளவகவமவ. அதறவககளவதவனவ ரஜவ டகளவ நமழயமவ.சமதவயமமவ உறதவயவக நமவபவயத. சரவசரவ கடமவபஙவக ளவலவ எதவதமனரயவ பவரசவ மனகளவ. கழநவமதபவரபற இலவலவததவலவ ஏரவளமவன மண மறவவகளவ. அவரவகளத நவடதவதடபவமப அள கவக ஒர கரவவ. உகளவரள இர கவகமவ ரஜவ டகவக இநவதகவ கழவவனரவ வதளவவவ கதவ வதரவவவரவகளவ. மர ண தணவடமனமய பரவசவகபவ வபறவற. இதய மவறவற ஙவகமள உணரவவதறவக ரஹவலவடரவ மவனவடவடரவ எனவற கரவவ. அநவதபவ படகவமக அமற இரணவட தட பவபகளவக பவரவகவகபவபடவட இர நவதத. மமளயவலவ நவகழமவ மவறவ றஙவகமள அளகவக ‘எவலகவடவரரவ எனவஸஃமபரலவ கவரவமவ’ எனபவபடமவ ஈ. ‘வவமதயவலவ எபவரபவத மவ பழத இலவமல… நவலமவதவனவ பவழவபடவடகவ கவடகவகவறத. அரசனமவ ” இபவப பரவயதவ? நவனவ ஆமவப மள சவஙவகமவதவனவ!” எனவற மகவழவநவத வவட வவனவ. அரவயமணகவக வவரவமசபவ வபறவறதவ தரவத கவரணதவதகவகவக எதவத மனரயவ மகவரவணவகளவ அநவயவயமவக ‘மலட’ படவடமவ சமநவத. மவக சவதவரணமவன ஒர சவகவசவமச அவரவகளகவகதவ தநரவவ தநவதவரகவகமவ. உளவரள நமழயமவ ரஜவட பரவசதவ மத அனபவவகவகமவரபவத அவரவகள த உடலவலவ நவகழமவ மவறவறஙவகமள அளவவடகவக. கணவணவலவ நவகழமவ மவறவறஙவகமள அளவவ டமவ கரவவ… இபவபட பல கரவவகளவனவ இமணபவப ஒயரவகளவ அவரவ களவ மநத பவமணகவகபவபடவட இரநவதன. அநவத அமறயவனவ கணவணவடசவ சவரவகளவ சனவகனவ டவரரவ லவ ஃபவலவமவலவ மமறகவகபவபடவட இரகவக. ஆணறபவப ரபவல வநகவ ழவவதவ தனவமம வகவணவட ஒனவமற வசயறவமகயவக பவளவஸவட கவகவலவ தயவரவதவதனரவ. அநவத வச யறவமக உறபவமப மவதவத சவல வபணவகளவ சய இனவபமவ அனபவவகவ க. இவறவ மற ‘சகமவன சமமகளவக’ கரதவய பட அவரவகளவ இயலவபவகதவ தஙவகள கவககளவ கலநவதவ ரவகளவ. அத னவலவ அதவலவ வபரவய சவரமமவ இலவமல. அதறவக வவளவரய இ ரநவத கடவட அமறயவலவ ஆரவயவசவசவகவ கழ இரகவகமவ. ஆனவலவ வபணவணவ னவ அநவதரஙவக உறபவபவலவ நவக ழமவ மவறவறஙவகளவ? அமதகவ கணவகவ ணவகவகவமவ ஒர ஸவவபஷலவ கரவவ தயவரவன த. ஒளவ ஊட ரவமவ வமக பவளவஸவடகவகவலவ ஆன அதனவ உளவபகவகதவதவலவ மமகவரரவ ரகமரவ மவகவகபவபடவடத. தனவ உயவமரகவ கவபவபவறவறவகவ வகவளவள. கரவவ. எலவலவ வவதமவன ஏறவ பவடகளமவ இரநவதன. மறவற உறபவபகளவனவ வசயலவபவடகமள அளவவடவத சலபமவ. ஆனவ லவ. ஓரவ அமறயவலவ மவரதவவன படகவமக.ஈ. ஐமவபதவணவடகளகவக மனவ நடநவத “படகவமக அமற” ஆரவயவசவசவ தவனவ அதரபவனவற தநரவவகளகவக தவறவரகவலவக அமமநவதத.

அபவரபவத அவரகவக 24 வயச. அபவபட ஒர நவமல உனகவகமவ வரகவ கடவத. அவமரவகவகவவவனவ பகழவ வபறவற மர தவதவரவன வவலவலவயமவ மவஸவட ரவஸவ பவறநவதத. பவரமவபரவயமவகவக ரரவவசஸவடரவ மரதவதவபவ பலவகமலகவகழகதவதவலவ அவரவ படதவதவரவ. வவஷவஙவடனவ கவரவனமர கரவவ க ஏறவறகவ வகவணவ ட வவலவலவயமவ மவஸவடரவஸவ. வவலவலவயமவ ரஹவவவ லவ மவஸவடரவஸவ. மத அமமபவபக ளமவ கசவமச கடவடகவவகவணவட களதவதவலவ கதவதவதன.Masters and Johnson மவகசவ சவதவரணமவன ஆரவயவசவசவகளகவரக எதவரவபவபகவ கரலவகளவ எழமவரபவத இமத வவடவட மவதவதவரபவபவரவக ளவ? ‘அறவவவயலவ ரபவரவ மவயவலவ நடகவகமவ வவபசவரமவ’ என பலரவ ககவகரலவ எழபவப. ‘தவஙவகளவ எஙவகவ ரநவத எதனவலவ வநவரதவமவ … தமலமமற தமலம மறயவக தவயவனவ கரவவலவ உயவரவசச வ ழறவசவ எபவபட நவக ழவகவறத எனவபத பறவறவ யவர மவ வதரவநவதவகவளவள ஆரவவ மவ கவடவடவவலவமலரய?’ எனவற வவஷயமவ அவமர உறதவதவயத. மதலவலவ ஒர டவகவடரவக பகழவரதடகவ வகவ ளவ. அபவரபவததவனவ பவரசவ மன வரவத’’ எனவறவரவ அவரவ. இபவரபவத நந சவனவன பவ மபயனவ. அவரத கரவவன கவரவனரவ கவமலரயவட அவ ரகவக எசவசரவகவமக வவடதவதவ ரவ. அவரத ஆரவயவசவசவ ஆமசகவக தநனவ ரபவடமவ வவதமவன வவஷயஙவகளவ இஙவக மவ அவரகவக கவமடதவதன. அநவத பலவக மல கவகழகதவ தவலவ தவனவ ‘வசகவஸவ உயவரவயலவ’ வலவ லநரவ என வபயரவ வபறவற ஜவரவஜவ வவ ஷவஙவடனவ கவரவனரவ பணவ பரவநவதவரவ. எதவதமனரயவ மகதவதவன ஆரவயவசவசவயவளரவகளகவக ‘வசகவ ஸவ வவறவயரவகளவ’ என படவடமவ வகவட தவத. மவதவவடவயவ ரகவளவறகளவ. நந மனபவபரவவமவ கரவ ஆரவயவசவசவ வசயவதவலமவ அதறவக தபவபவன வபயரவ சடவட உனவமனகவ களஙவகபவபடதவதவ வவட வவரவகளவ. அவரவகமளபவ பரவரசவதவதவ தபவ பவரவதவத மவஸவடரவஸஸகவக ஆசவசரவயமவ… . ஆனவலவ. வகவ ஞவசமவ தடமவ பரணவடவலமவ ஒடவடவமவதவத ஆரவயவசவசவரய ரககளவவவகவ கறவ ஆகமவ நவமல உணவடவனத. அபவபறமவ ஏதவவத ஒர நவற வனதவதவனவ உதவவரயவட ஆரவயவ சவசவ நடதவத. தணவடமனயமவ வகவ டதவத ரதசமவ இத. மவதவவடவயவ ரகவ ளவற கமள தடகவகமவ இவரத பதவய சவகவசவமச மமறமயபவ வபற வபணவ களவ கடவடமவ ‘கவய’வவலவ நவனவறத. பகவகவமமவ வரமவ வமர கவதவதவர. ‘‘உனகவக அதறவகவன வயத மவ. ‘எனவ வவழவநவளவ மழகவக வசகவஸவ பறவறவய உரபவபடயவன ஆரவயவசவசவ தவனவ வசயவயபவ ரபவகவரறனவ’ என அ பவரபவரத அவரவ மடவவடதவ தவரவ. பகழவவபறவற மகபவரபற நவபணரவ என அவரவ வபயரவ வவஙவகவயதவலவ. மவஸவடரவஸவ அமத ஏறவறவரவ. கவமடதவத ஒர சவல ஆரவயவசவசவ நலவகளமவ மனவத உடலவலவ வசகவஸவனவரபவத நவகழமவ மவறவறஙவகளவ கறவதவத தபவப தவ தபவபவக வசவலவலவயவரநவ தன. கறவபவபவக மதமம வநவத மவதவவ டவயவ நவறவகமவ பரவதவதவலவ வபணவகளகவக ஹவரவ ரமவனவ ஊசவகமளபவ ரபவ டவட. அத அவரகவக கவமடதவத வவடவடத. ஒமஹரயவ மவநவ லதவதவலவ இரகவகமவ கவளநவவலவணவடலவ. ‘‘டவகவடரவ! எனகவக கழநவ மத பவகவகவயமவ இலவமல’’ எனவற பலமவப ரலவட அவரவடமவ நவமறய வபணவகளவ வநவதவரவகளவ. வபணவகளகவக மவத வவடவயவ வரவத ரபவல எலவகளகவகமவ ஒரவவத தவரவசவ சரபவப நவகழவகவ றத எனவபத அவரத ஆரவயவசவசவ மடவ. வசகவஸவ வதவட ரவபவன ஆரவயவசவசவ எதறவகமவ வபணவகளவனவ சபவரபவரவடவ ரதமவ. மகபவரபற பவரசவ மனகளவ என வபணவகளவ மரதவதவதவதவலவ பகழவவபறவறவரவ. எலவகளவனவ வசகவஸவ வவழவகவமக பறவறவ தவனவ மதலவலவ ஆரவயவநவதவ ரவ. சரவயவன பதவதகஙவகளவ அவரகவக கவமடகவ கவவலவமல. ஆனவலமவ ஊசவமமனயவலவ தவமவ வசயவவத ரபவனவற ரவஸவகவகவன இநவத ஆரவயவசவசவமய வவறவறவரயவ ட வசயவ த மடதவதவரவ. அமத மனவதரவகளவனவ வசகவஸவ சழறவசவரயவட ஒபவபவடவட பவரவகவக மயனவறரபவத அவரகவகதவ ரதவ லவவவதவனவ கவமடதவதத. வவ ஷவஙவடனவ பலவகமலகவகழக மரதவ தவகவ கலவலரவயவலவ வநவத ரவ மலகவக ரசரவநவதவரவ.

மதலவகடவடமவக தஙவகளவ பலவகமலகவ கழக நவரவவவகவயவடமவ தனத ஆரவயவசவசவ பறவறவ வவளகவகமவகசவ வசவலவலவ அவரவ டமவ சமவமதமவ வவஙவகவனவரவ. இபவரபவத நமவ ஆரவயவசவசவமயசவ வசயவய ஆரமவபவகவ கலவமவ எனவற நமவபவகவமக அவரகவக வநவதத. அறவவவ யலவ ரநதவயவக அவறவறவலவ உபரயவக மவ எதவமவ இலவமல. ஆனவலவ ‘க ழநவமத இலவமல’ எனவற மனகவ கமற ரயவட வரமவ வபணவக ளவலவ நறவறவலவ மபவபதவரதழ ரபரகவக வசகவ ஸவலவ ஆரவவமவ இலவமல. தஙவகளவடமவ சவகவசவமசகவகதவ தனவ யவக. பவறக ஆ ரவயவசவசவமயதவ தமட வசயவயமவ அளவகவ க சகவதவ வவயவநவதத எத எத… யவரவ யவரவ எனவற ஒர படவடயலவ ரபவடவ டவரவ. வபரமவபவலமவ அவரவகளவ மரனவத தவதவ நவபணரவகளவ. ஆனவலவ. அவரவகளவ வசவலவலமவ பதவலவக மள மவதவத ஆரவயவசவசவ மடவ கமள அறவவவதவதகவ வகவணவ டர நவதனரவ. ‘நவனவ பரவரசவதமனகவ கடதவதவலவ ஒர படகவமகமய மவதவத. தவற எஙவரக இரகவகவறத எனவற அவரகவக கழபவபமவ. பலரகவக ரகளவவவகளவ பரவயவத. இஙவவகவ னவறமவக நடநவத பலதவத சரவசவ மசகளவ எழநவத வகவணவட ரநவதன. தமவபதவகளவக வரகவறவரவ களவடமவ ரகளவவவகளவ ரகடவட. அதவலவ பலமர உறவ வகவ ளவளசவ வசயவத ஆரவயவசவசவ வசயவ யபவ ரபவகவரறனவ’ எனவற வசவனவனவலவ அவமரவகவக மகவகளவ தனவமனகவ வகவனவரற வவடவவரவகளவ… அதனவ நலவல பலனவகளவ பறவறவ எவவவளவ வசவனவனவலமவ யவரமடய மணவ மடயவலமவ ஏறவத எனவபமத மவஸவட ரவஸவ உணரவநவதவரவ. அத வமர வசகவமஸ ஆரவயவநவத எலவரலவரரம வவறமவ இனவடரவவவய மடபவ ஆரவயவசவசவக மளதவதவனவ மடதவதவரநவதனரவ. அபவரபவத வமர மதமவதவனவ மனவ தரவகளகவகவன ஒழகவக வநறவகமள வ மரயறதவதகவ வகவணவடரநவதத. மறவற வவஷயஙவகமளபவ வபவ றதவதவமர மனவதரவகளவனவ மநதவன மததவ தவனவ பவட தளரவநவத இரநவதவலமவ. வசகவஸவ வதவடரவபவன ஆரவயவ சவசவகமளயமவ பவவசவ வசயலவகரவ கர தவனவரவகளவ. ‘எநவத வயதவலவ மதலவ தடமவயவக உறவ வகவணவடரவ களவ? ஒர மவததவதகவக எதவதமன தடமவ? மமனவவயடனவன வசகவஸவ தவவர ரவற ஏதவவத உணவ டவ?’ எனவகவற மவதவரவயவன ரகளவவவகளவதவனவ. இதவலவ மதலவடமவ பவடதவதத சரவசவ. ‘வசகவ மஸ ஒர பவவசவவசயலவ’ என கவலமவகவ லமவக வசவலவலவ வநவத கவறவஸவதவ பவதவ ரவயவரவகளவ. வசயவனவடவ லயவஸவ நகரவலவரநவத அமன தவத ரதவவலயஙவகளவனவ நவரவவவகவகமள யமவ சநவதவதவத மவஸவடரவஸவ. அவரவகளவ கமறநவத படவச ஈடபவட கவடவட கணவ ரடனவ ரசரவநவத படகவமக அ மறகவக ரபவனவரல ரபவதமவ … அவரவகளத பவரசவமன தநரவநவதவவடமவ. தனவ ஆரவயவசவ சவ மரதவதவ ரநதவயவக எவவவளவ மகவகவயமவனத எனவபமதசவ வசவலவ லவ. எஙவகவவத ஒர ஆபநஸவ ரபவடவடகவவகவணவட. அவமரவகவகரவகளவ தனவ மனவத ஒழகவகதவமதபவ பவரதவன வவஷ யமவக மதவதவத கவலமவ அத! வசகவஸவ எனவற வவரவதவமதமய உசவசரவபவபரத ஆபவசமவன வவஷ யமவ க கரதபவபடவடத. ‘நநஙவகளவ சமவமதமவ .உடலவரநதவயவக அவரவகளவலவ பலரகவக எநவத கமறயமவ இரபவபதவக வதரவயவவலவமல. சவலரகவக தஙவகளவ பதவமல எபவபட வசவலவவத எனவற வதரவயவத. ஆனவலமவ வசகவஸவ ஆரவயவசவசவ களவ அஙவவகவனவறமவ. இமவ வவ றமவ உணரவவபவபரவவமவன வவஷய ஙவகளவக இரநவதரத தவவர. அவரவகளகவக வசகவஸவலவ நவடவடம மவ இலவமல… அதபறவறவ வத ரவநவத வகவளவவதவலமவ ஆரவவ மவ இலவமல. கசவசபவபடவடகவ வகவணவட பலரவ உணவமமகமள ம மறதவதவவடவவரவகளவ. சமவமவ இனவடரவவவய ஆரவ யவசவசவ வசயவததறவரக எதவரவபவபகளவ எ ழமவரபவத. ஒழகவ கதவமதபவ வபவறதவதவமர அதனவபவட இறகவக மவகரவ இரநவதத. இநவத கழபவப மவ வநவதரபவத அவரகவக 38 வயத ஆகவ யவரநவதத. அதனவலவ மடநவத வமர தனத ஆரவயவசவசவமய ரகசவயமவ க மவதவதகவ வகவளவள தநரவமவனவதவதவரவ. அமதசவ வசவனவனவலவ அவ ரவகளவ பரவநவத வகவளவளவவலவமல. கணவணவயமவன டவகவடரவ எனவற வபயரமவ வவ ஙவகவயவரநவதவரவ.

118 வபணவகளவ. அவரவகளவனவ கடமவப வவவரஙவகளவ.வசவனவனவலவ நவனவ இநவத ஆரவயவசவசவமயசவ வசயவகவரறனவ’ என மடவவடகவகமவ வபவறபவமப அவரவகளவ மகயவலவ வகவ டதவதவரவ. அத மடவடமவலவமல… ஆரவயவசவசவகவ கழவவனமர வவபசவரதவதகவக உடநவ மதயவக இரநவததவககவ மகத வசயவயகவ கடய வவயவபவபமவ இரநவதத. அவரவகளத இரமமஜரய கவலவ வசயவததவலவ பதவதவரவமககளவனவ பஙவக பவரதவனமவனத எனவபத அவரகவக வதரவநவதவரநவதத. ‘வவபசவரதவதவலவ ஈட படவடதவக’ (பரவ ரசவதமனகவக வநவதவரவகளவலவ பல ரவ தமவபதவகளவ இலவமல எனவபமத நவமனவவலவ வகவளவக!) மகத வசயவயமவ அபவயமவ இரநவதத. தனத ஆரவயவசவசவ பறவறவயமவ நலவலவவதமவக வரவவவடவ டவலமவ பரவவ யவலவமல… தபவபவக எதவமவ வநவதவவடகவ கடவத என நவமனதவத அவரவ. வபவதமகவகளவ தரபவபவலவரநவத எதவரவபவப எழநவ தவலவ. ‘வசகவஸவ வதவழவமல பல வபணவகளவ ரதரவநவவதட தவதத சலபமவக கறகவய கவலதவதவலவ பணமவ சமவபவதவகவகமவ வழவ எ னவபதவலவ மடவடமவலவமல… இநவத வதவழவலகவக வநவதவரகவகமவ வபரமவ பவலவன வபணவக ளகவக சரவசரவ வபணவகமள வவட வசகவ ஸவலவ அதவக ஆமச இரகவகவறத’ எனவப ததவனவ அத! . உணரவவ களவ. தனத ஆரவயவசவசவகவக ஆரலவசமன வசவலவல ஒர கழமவ உரவவ கவகவ இரநவதவரவ மவஸவடரவஸவ. அபவ பறமவ எனவன? அவரமவ ஆரலவச மனகவ கழவவலவஇடமவபவடதவதவரவ. மவஸவடரவஸவ தனவ ஆரவயவசவசவமய மதலவலவ நடதவதவயத வசகவஸவ வதவழவலவளவகளவடமவ… இரணவட ஆணவடகளவ நடநவதத அநவத ஆரவயவசவசவ. மதலவகடவடமவக அவரவகளத பவனவனணவ மய வவசவரவதவதகவ வகவணவ ட. தனவ ஆரவயவசவசவ இபவபட கமற பவரச வமவ ஆவமத மவஸவடரவஸவ வவர மவபவவலவமல. இதறவக மனவ ஆரவயவசவசவ வசயவத பலமரபவ பறவறவ தவறவன வசயவதவகமளபவ பரபவபவ. இநவத தநவதவரமவ நலவல பலனவ தநவதத. மனவறவவதவக மநடயவ. எலவலவ வவவரஙவகமளய மவ வசவலவலவ. இநவத ஆரவயவசவசவயவனவ எநவத ஒர கடவடதவதவலமவ ரபவலநஸவ அதவரடயவக பரவரசவத மனகவ கடதவதவலவ நமழநவத அஙவக படகவமக யவலவ இரபவபவரவகமள. ஆரவயவசவசவ பறவறவ வசவனவனவரவ. அடதவதத ரபவலநஸவ. இநவத ஆரவயவசவசவயவனவ ரபவததவனவ அவரகவக ஒர சவவரஸவயமவன உணவமம பரவநவதத. இநவத ஆரவயவ சவசவ பறவறவ ஒர வரவ கட நவனவ எழத மவடவரடனவ’’ எனவற அவரவ உறதவ வமவழவ வகவடதவதவரவ. 27 ஆணவ வசகவஸவ வதவழவலவளவக ளவ. உணரவசவசவமயமவன சழவ நவமலகமள ஏறவபடதவதவ. வதவழவலவ அனபவஙவகளவ என எலவலவவ றவமறயமவ ரகடவட வதவகதவ தகவ வகவணவடவரவ அவரவ. ஆனவலவ யவரவ யவரவ ஆரவயவசவசவகவக மடவடகவகடவமடயவக இரபவபவரவகளவ என அவரவ கரதவனவ ரரவ அவரவகமள வமளதவத சமவமவ ஒ ர வககரவ பதவவ வகவடதவத. வசயவனவடவ லயவஸவ நகரவலவ பவரபலமவன இர ணவட பதவதவரவமககமள நடதவதவவநவத பதவபவபவளரவ ஒரவமர சநவதவதவ த. ‘‘நநஙவகளவக வநவத எஙவகளவடமவ வசவலவலவத வமர. வசயவனவடவ லயவஸவ நகர ரபவலநஸவ கமவஷனமரசவ சநவதவ தவத அவரவ. அவரவகளவ மவஸவடரவஸவனவ வவளவபவபமடயவன அணகமமறயவ லவ கவரபவபடவட அனம தவதநவதவரவகளவ. ‘வபவத அமமதவ கவக பஙவகமவ வவமளவவதவததவகசவ வசவலவலவ’ ஆரவயவசவசவகவரக தமட ரபவடவட வவடவவரவகளவ. தனவ பரவரசவதமனகவ கடதவதவலவ ஆரவயவ சவசவ வசயவதவரவ வவலவலவய மவ மவஸவடரவஸவ. உடலவநவமல. அவமரயமவ தனத க ழவவலவ ஆரலவசகரவ ஆகவகவவவடவடவ ரவ. உணவமமயவலவ அவரவகளவலவ யவரமடய ஆரலவசமனயமவ அவரகவக ரதமவயவலவமல. வபவத மகவ கமள அவரவகளகவக எதவரவக ரபவ ரவடவடகவ களதவதவலவ இறஙவகமவதவத. அவரவக ளவ வவமய மடமவ வடகவனவகவ அத! நக ரவலவ இரகவகமவ பவரபலமவன மத கரகவ களவ அமனவமரயரம அநவதகவ கழவவ லவ ஆரலவசகரவகளவக நவயமவதவத வவடவ டவரவ மவஸவடரவஸவ. பதவதவரவமககளவலவ தனவமனபவ பறவறவயமவ. அவமரவகவகவவவனவ பலவரவற பகதவகளவலவரநவத வசகவஸவ வதவழவலவளவகமள வரவமழ தவத.

அபவபறமவ பல வபணவகரள வநவத அவரத ஆரவயவசவசவமயதவ வதவடர மவதவதத சவவரஸவயமவன கமத! இநவத ஆரவயவசவசவ ஆரமவபவகவகபவபடவட சமயதவதவலவ மரதவதவகவ கலவலரவயவலவ பணவபரவயமவ வபணவகளவ. வவறமவ வசகவஸவ வதவழவலவளவகமள மவதவத நடதவதபவபடமவ இநவத ரசவதமன. உளவவயலவ நவப ணரவன வரவஜந னவயவ ஜவனவசனவ ரமவணவடவனவவவலவ பவறநவத வரவ. ஒர க ழநவமத எஙவரக உரவவகவ எபவபட வரகவறத எனவற உணவமமமயபவ பரவநவதவ ரவக இரகவக ரவணவடமவ. பதவதவரவமக களவலவ எழதவத. அநவத மனவற ஆணவகளமவ. கவடவடதவதடவட ஆரவயவசவசவ யவனவ இறதவகவ கடவடதவதவலவ அவரகவக ஒர சநவரதகமவ வநவதத. ‘மதவரவநவ த அனபவமவ வகவணவட ஒர இளமவவபணவ ரதமவ. இபவரபவத அவரகவகதவ ரதமவ இநவத வபணவகளவடமவ சரளமவக ரபசவ அவரவகளவடமவரநவத தகவலவ கமளதவ தவரடவட ஒர வபணவ உதவவயவ ளரவ. மவஸவடரவமஸ வவட பதவத வயத இமளயவரவ. மனமமவ இமணய ரவணவடமவ. பவயவ ஃபவரணவடக மளகவகடவடகவவகவணவட வநவத கலவலரவ மவணவவகளவ. இநவத ரசவதமனமய வவறமவ அனபவமவ க மடவடமவ எடதவதகவ வகவணவட மவஸவடரவஸவ. ‘தனத ஆரவயவசவசவகவக கட மவபபவ வபணவகளவ தவனவ ரதமவ’ எனவபமத அவரவ வசவனவன ரபவத அவ ரவகளவலவ பலரவ அதறவக மனவவநவதவ ரவகளவ. Masters and Johnson பவடவடபவ பவடவத. எலவலவ வபணவகமளயமவ பவரதவபலவகவகமவ ரசவதமனயவக இரகவகவத எனவப த அவரகவகபவ பரவநவதத. எபவரபவதமவ வசகவஸவ வதவழவ லவளவகளவ கவணவடலமவ. அவ ரவ மனவதரவகளவ மநத ஆரவவமவ கவடவட ரவணவடமவ. ‘ஒர வசகவ ஸவ வதவழவலவளவயவனவ உணரவவகளமவ. கவசகவகவக அநவத சகதவமத தவ தரமவ ஒர வசகவஸவ வதவ ழவலவளவயவனவ உணரவவகள கவகமவ நவசவசயமவ வவதவதவயவச மவ உணவட. வசகவஸவ வதவ ழவலவளவகளவ மநதவன ஆரவயவசவசவமய தவடவரன மவஸவடரவஸவ நவறதவதவய ரபவத மவணவவகளமவ நரவஸஸகள மவ இயலவபவகரவ அவமர அணகவ னவரவகளவ. பதவதவரவமககளவலவ அவரவ ஒர வவளமவபரமவ வகவடதவதவரவ. இனவ ஆரவயவசவசவ யவலவ அவரவகளத உடல மவ. அவரவக மள ரஜவடகளவக இ மணதவத படகவமக அமறகவக அனபவபவ தனத கரவவகளவ மலமவ ஆரவயவநவதவரவ. தஙவகளவ கணவரவகரளவட வநவத நரவஸவகளவ. உடலவரநதவயவன மவறவறஙவக ளமவ எநவத அளவ இயலவபவக இரகவகமவ?’ ஒர வபணவ. வவள மவபர ஆரவ யவசவசவ என பல ரவமலகமள அவவவபவ . பட கவகமவ மவணவவகளவ என பல ரமவ அநவத பரவரசவதமனகவ கடதவதவனவ வரவணவடவ பகவகமவ வரரவ பயநவதனரவ. அநவதபவ படகவமக அமற மய தறவகவலவகமவக படவட மவதவதவவடவடவரவ. தஙவகளகவக வதரவநவத தமவபதவகமள அனபவபவ மவதவத டவகவடரவ களவ என பலரமவ மகவகவடகவக வநவதனரவ. ரகலவயமவ க ரபசவகவவகவணவட உலவவரமவ இட மவ எனவறவலவ ரகடவகவவ ரவணவடமவ? ஆனவலவ. நவளவக ஆக. எடவட வபணவகளமவ வவதமவ வவதமவன கவமவபவரனஷனவலவ பல மவதஙவக ளவ அநவத அமறகவகளவ ரபவயவ பட கவமகமய பயனவபடதவதவனவரவகளவ.மதலவகடவட ஆரவயவசவசவகளவ மடநவத இர ணவடவவத கடவடதவதகவக அவரவகளவலவரநவத எடவட வபணவகளவ மறவற மவ மனவற ஆணவகமள மடவடமவ வசலகவடவ வசயவதவரவ. மவஸவடரவ ஸவடமவ ஏறவவகனரவ சவகவசவமச வப ற வநவத வபணவகளவ. ‘இவரவ நவஜ மவகரவ சநரவயஸவக ஏரதவ வசயவ கவறவரவ’ எனவபத அநவத வளவகதவதவலவ பலரகவகமவ பரவநவதத. தனவ கணவனவ மநத இரகவகமவ அனவமப வவளவபவபடதவதவயபட படகவ மகயவலவ அனபவவகவகமவ பரவச உணரவவகளகவகமவ.’ Masters and Johnson இநவத வவதவதவயவசமவன வவளமவ பரதவமதபவ பவரவதவத வவடவட அவரவடமவ வநவதவரவ வரவஜநனவயவ ஜவனவசனவ.

வசகவஸவ பவரசவமனயவலவ கட மவபஙவகளவ சவதறவமலவ இநவத பதவதகமவ தடகவகமவ’ என அவரவ நமவபவனவரவ. ஆணவக மளபவ வபவறதவதவமர 21 வயத இ மளஞரவகளவ மதலவ 89 வயதவலவ இர கவகமவ கடகட கவழவ ரவகளவ வமர வவவவரவற வயதகளவ லவ இரநவதவரவகளவ. வபணவகளவ… பதவ வனடவட வயத கலவலரவ மவணவவ மதலவ எழபதவவதடவட வயதபவடவட வமர இரநவ தவரவகளவ. வமகவகவனவகவககளவ மபகவமக ஓடவட டமரயலவ பவரவபவபத மவதவரவ இயநவதவரதவதனமவக ஒர அமறயவலவ தவமவபதவய உற மவசவ வசயவய மவதவத அவரவ ஆரவயவசவசவ வசயவதவரகவகவறவரவ. இதவலவ 312 ரபரவ ஆணவகளவ. 44 ரபரவ தவரமணமவ ஆகவதவரவ களவ. இவரவகளவலவ 552 ரபரவ தவரமணமவகவ கணவனவ. ஆ னவலவ. அதனவ பவனவ மவஸவடரவஸஸமவ வரவஜநனவ யவ ஜவனவசனமவ பரவரசவதமனசவ சவமல படகவமக அமறகவக வநவத வரவகமள ஆரவயவநவதனரவ. Masters and Johnson ஒரவழவயவக ஆரவயவசவசவ மடநவத அமத பதவதகமவக வவளவயவடமவ சம யமவ… வசகவஸவ எனவற வவரவதவமதரய பரபரபவப கவளபவபகவ கடயதவயவறவ ரற.ரபவத பவரவதவத வநவத வரவ ஜநனவயவ ஜவனவசனகவக தவரமணமவகவ இரணவட கழநவமதகளவ இரநவதன. மவஸவடரவஸவனவ ஆரவயவசவ சவயவலவ ஆரவவமவ கவடவட அவரத உதவவயவள ரவக உடரன ரவமலகவக ரசரவ நவதவரவ அவரவ. ‘இத டவகவ டரவகமளகவ கறவ மவதவத நடநவத ஆரவயவசவசவ. 382 வபணவகளவ. . இபவபட அநவ தரஙவகதவமத அலசவ ஆரவயவநவதவலவ அதவலவ இரகவக மவ சவவரஸவயமவ ரபவயவவவடமவ. ஆறரபரவ கரவபவபவணவகளவக பரவரசவதமனகவக வநவதவரவகளவ. Masters and Johnson ‘‘வசகவஸவ உறவவலவ இரகவகமவ இனவபதவமதபவ பறவறவ மவஸவடரவஸவ உணர வவலவமல. அ நவத சமயதவதவலவதவ னவ இபவபட ஒர ஆரவயவசவசவ நடநவத வவஷயரம வவளவயவலவ வதரவநவ தத. ‘‘வபவதமகவகமள வவஙவகசவ வசவலவலவ வவளமவபரமவ வகவடகவ கவதநரவகளவ. இநவத ஆரவயவசவசவ மடவ களவ அவரவகளகவக உதவ ரவணவட மவ. அபவபட எதவமவ வவறவற பரபரபவப கவளமவபவ. உறவ வகவணவடவரவ களவ. அநவத பதவதகரம கடனமவன மரதவதவ வவரவ தவமதகளவலவ எழதபவ படவட இரநவதத. அநவத சமயதவதவலவ பரவரசவதமனகவ கடதவதவலவ தஙவகளவ கணவரரவட உறவவகவணவட அவரவ களவ தவரமவபவ மவ கழநவமத பவறநவத பவறக மநணவடமவ வநவதவரவகளவ. இநவத ஆரவயவசவசவயவனவ க ணவணவயதவதகவக பவதவபவப ஏறவபடதவ தவ வவடகவகடவத எனவபதவலவ மவஸவடரவ ஸவ உறதவயவக இரநவதவரவ. பரவரசவத மனகவக வநவதவரவகளவ வமவதவதமவ 694 ரபரவ. அத வவளவயவவதறவக சவல நவடவக ளவ மனவனதவக பதவதகதவமதபவபறவறவ அமர கமறயவக வதரவநவத வகவணவட பலரவ தவ கவகதலவ வதவடதவதனரவ. கவரவசவசவயவ ன அடவமட எதவமவ இலவலவமலவ ஏரதவ பவட பதவதகமவ மவதவரவ வவறமவ எழதவ தகவகமள நவரபவபவய ரமலடவமட ரயவடதவனவ வவளவ யவனத அத! 1966&மவ ஆணவட ‘Human Sexual Response’ எனவறபவவபயமரதவ தவஙவகவ அநவத பதவதகமவ வவளவவநவதத. வவலஙவககளவ கட அமத சக மவக அனபவவகவகமவ ரபவத ம னவதனவ மடவடமவ இயநவதவரதவத னமவக வசகவமஸ அனபவவகவ கமவ பரவதவப ஜநவனவ ஆகவவவட வவனவ’’ எனவற சமக ஆரவவலரவ களவ ககவகரலவ ரபவடவடனரவ. மமன வவகளவக வநவதவரவகளவ. வசகவஸவ பவரசவமனகரளவட வர கவறவரவகளகவ க டவகவடரவகளவ உரவய சவகவசவமச தர இத வழவகவடவடயவக இ ரகவகமவ. எனவ பதவதகதவமத டவகவ டரவகளவ வவ ஙவகவனவலவ ரபவதமவ’’ எனவற வசவ னவனவரவ. 98 ரபரவ வவவவகரதவத ஆனவரவகளவ. மரதவதவ பதவதகஙவகமள வவளவயவட மவ பவஸவடனவ நகமரசவ ரசரவநவதலவடவடலவ பவவரகனவ நவறவனதவதவடமவ பதவதக உரவமம மயகவ வகவடதவத மவஸவ டரவஸவ.

வசகவஸவ அறவவ எனவபத தவ னவக வரவதவலவமல. அரதரபவல ‘வயதவனதமவ வசகவ மஸகவ கமறதவதகவ வகவளவள ரவ ணவடமவ’ எனவற அதவமர வசவலவ லபவபடவட அடவமவமஸய மவ அவரவ மறதவதவரவ. 2015 0 544 . ம மறயவக கறவறகவ வகவளவள ரவணவடயவவஷயமவ. ஆணகற தபணகறயனள மதலமலற நலழககமகபதத ஏறபடம மதறறம. வசகவஸவனவ ரபவத நவடதவதடபவப எவவவள வ அதவகரவகவகவறத… ரதவத அழதவதமவ எ வவவளவ எகவறகவறத… கணவணகவகளவ இரகவகமவ பவபவ பவ எபவபட வநகவழவகவறத என பல வவஷயஙவகமளயமவ அநவத பதவ தகமவ வடகவனவகவகலவக வசவலவலவயவரநவ தவலமவ அதனவ வநரவயமவ இனவவனவர பகவகதவதவலவதவனவ வவளவபவபடவடத. மநனவ கஞவச பவறநவததமவ நநநவதகவ கறவறகவ வகவளவவத மவதவ ரவ அநவத வயத வநவததமவ இமத தவனவக கறவறகவ வகவளவவவரவகளவ என நவமன பவபத ஆபதவத. மவஸவடரவஸஸமவ. ‘உடலவ ஒதவதமழதவத. மனச இரணவடமவ பகவகவபவபட ரவணவடமவ. டவகவ டரவகளவ வவஙவகவதறவக மனவனரர சவதவ ரண வபவத ஜனஙவகளவ தவனவ வவஙவகவதவ தளவளவனரவ. அ தனவ பவனவனரர ஒரவரவலவ வசகவஸவலவ ஈடபட மடயமவ’ எனவறவரவ மவஸவடரவஸவ. கவலமவ கவலமவக வசகவஸவ பறவறவ இரநவதவநவத பல நமவபவகவமகக மள ஒடவடவமவதவதமவக தகரவதவதத அத.இபவபட கவளமவபவய பரபரபவபகரள தநனவ ரபவட.  தபணகற Apr 20. வரவஜந னவயவ ஜவனவசனமவ இமணநவத எழதவய அநவத பதவதகமவ வநவத ரவக தவதவலவ மளமளவவன வவறவறதவ தநரவநவதத. உடலவ. பரவயவத வமவழவ… பதவத டவலரவ வவமல என இரநவதவலமவ அத ஐமவபத லடவசமவ பவரதவகளவ வவறவறத. இதவமர ‘நவயயவரவகவ மடமவ ஸவ’ பதவதவரவமக வவளவயவடவட வவறவபமன பவ படவடயலவலவ மதலவடமவ பவடதவத ஒரர மரதவதவ நலவ அத தவனவ. ‘வசவலவலவதவ வதரவவதவலவமல மனவமதகவ கமல ’ எனவகவற மவதவரவயவன பழவமவழவகளவ எலவலவரம தபவப. ஆரவவமளவள தமண கவமடதவதவ லவ எணவபத வயதவலமவ ஒரவரவ இரபத வயத இமளஞமனபவ ரபவல வசயலவபடலவமவ’ எனவறவரவ அவரவ. அபவபடபவ படவடவரவகளவதவனவ பவரசவமனகளவலவ தவவகவ கவறவரவகளவ எனவறவரவ மவஸவடரவஸவ. ‘வயதகவக வநவத உடரன ஒரவரவ வசகவஸவலவ ஈடபட தயவரவகவ வவட வதவக நவமனபவபத தவற. அமத பலரவ தபவபவக கறவறகவ வகவளவ வதவலவ பவரசவமன தவனவ வரகவறத.

உஙவகளகவக ‘கனவனவ சவவவ ‘ இரகவகமவனவலவ. அவளகவக தவனகரவ சரகவகமவ தவரவமவனத . அலவலத சவறவய அளவவலவன இரதவதபவரபவகவரகவ ஏறவபடலவமவ அலவலத ஏறவபடவமலவ இரகவகவமவ வவயவபவப உளவளத. அத ரமறவகறவபவபவடவடத ரபவலவ சவதவரணமவக எலவரலவரவகவகமவ நவகழவபமவ அலவல. மதலவ உறவவனவ ரபவத. சவல வபணவகளகவக ‘கனவனவ சவவவ’ இலவலவமரல இரகவகமவ. உறவகவக மனவபவன. உஙவகளவ உறபவமப உடலறவவனவ ரபவத ஊடரவலகவக தயவரவனதவயவ மவறவறமவ. உறவவனவ ரபவத உரவயவமவ கமறகவக. உறபவபவனவ ஆழதவதவலமவ. ஆனவலவ இத எலவரலவரவகவகமவ நவகழவவதவலவமல. உறவவலவ ஈடபட பவலவ ரநதவயவக ஒர வபணவ தயவரவகமவரபவத. உறவவனவ ரபவத வலவயவனத . உறவவனவ ரபவத உரவயவமவ கமறகவகமவ. வலவ உணவடவவதறவக மதனவமம கவரணமவக இரபவபத. இத கடமமயவன உடறவபயவறவசவயவலவ ஈடபடவதவரலரயவ. சவல வபணவகளவ வலவமய உணரவவரத இலவமல. . ஆனவலவ இத எலவலவ வபணவகளகவகமவ ஏறவபடவதவலவமல. அதவகமவகவமவ இரகவகமவனவலவ. அத ரபவலவ எலவலவ வபணவகளகவகமவ ‘கனவனவ சவவவ’ கவழவயமவ ரபவத இரதவதபவ ரபவகவக நவகழவவதவலவமல. மதனவமமற உறவவகவளவரவவரவ தவஙவகளவ பவலவ ரநதவயவக உடலவ உறவகவக தயவரவனவரவ எனவபமத உறதவ வசயவதகவவகவணவட . அலவலத வவபதவதவரலவ. பவனவப தயகவகமவ ஏதமவ இனவறவ உறவவலவ ஈடபடலவமவ. கனவனவ சவவவவனத. வபணவ உறபவமப மட இரகவகமவ. சய இனவபதவதவலவ ஈடபடவதவரலவ நவகழலவமவ. சரமதவதவனவ உடவபற அடகவகவன ‘கனவனவ சவவவ’ மதனவ மமற உறவ வகவளவளமவ ரபவத கவழவய ரநரவடவரத ஆகமவ. வலவரயவ. உஙவகளவ வபவழமத மகவழவசவசவ தரமவ சவறவறவனவப வவமளயவடவடகளவலவ கழவபவபத. உறவவனவலவ ஏறவபடமவ வலவமய கமறகவக ரபவதமவனதலவல. ரமலமவ சவல வபணவகளகவக. மதனவ உறவகவக மனவனரர கவழவநவதவரகவகவமவ வவயவபவப உளவளத. அரத ரபவலவ இநவத தவரவ சரபவப மடவடரம. கவளவசரவனவ அறவற மமறயவன தவரவஙவகமள மரநவத கமடகளவலவ வவஙவகவ பயனவபடதவதலவமவ.

உறவவனவலவன வலவ கவரமவகளவனவ வதவறவறதலகவரகவ அலவலத ரவற ஏதவவத மரதவதவ நவகழவவவனவ அறவகறவயவகரவவ இரகவகவமவ வவயவபவப உணவட. வவயவ வவளஙவகமவ. இரணவட கவ லகவகமவ இமடபவபடவட பகதவயவலவ வலவ கவணமவ. இத வவத ரயவனவ ரநவயவனவ கறவ கணமவ ஆகமவ. அட வயவற கனகவகமவ. வவதரயவனவ வபணவகறவயவலவ வவயவவ தஙவகவ இரதவதமவ ரசரவநவத ரதவலவ கறபவபவக கவணமவ. சவல ரவமள சவவபவப நவறமவ கவணமவ. . மவத வவடவயவ நவடவகளவலவ பணரவதவலமவ. பல ஆணவகமள ரசரவதவலமவ ( வவமல மவதரவகளகவக). 2015 0 485 வபணவகளவபணரவசவசவ அதவகமவகவசரடறவ உடலவ வவநவத பணவணவக வதனவலமவ. வபரமவபவலமவ இத. எபவரபவதரம நநஙவகளவ உறவ வகவளவளமவரபவத வலவ இரநவதவலவ. உடனடயவக நநஙவகளவ மரதவதவமர சநவதவபவபரத நலவலத. மவளக. மரநவத பறஙவகவபவபடவமட. வபணவகளவனவ ரயவனவயவலவ ஏறவபடமவ ரநவயவகளவ 20 வமகபவபடமவ. உஙகள மலனவயன அநதரஙக உறபபல இலவ வரலதம  தபணகற Apr 18. இலவஙவகபவபடவமட. சகவக. கழவயவன பகதவகளவலவ படதவத தஙவக வதவலவ வவயவவ தஙவகவதவலமவ. வபணவ கறவயவலவ கவரமவ கவணமவ. உடமவப வவயரவகவகமவ. சவதவபதவதவரவ. அதவ மதரமவ. 1. சடமவஞவசவ. கடவடவய பணரவசவசவயவனவலமவ. வபணவ கறவயவலவரநவத நமர வவளவ ரய தளவளமவ. உஙவகளவ உறபவப பவலவ ரநதவயவக உறவகவக இனவனமவ தயவரவகவவலவமல எனவபதனவ அமடயவளமவக கட இரகவகலவமவ. வபணவகறவயவலவரநவ த சடவக இரதவதமவ வவளவரயறமவ.

தவகமவ. 7 நவடவகளவ மரநவத வகவணவட பவனவ வபரஙவ கவயமவ. ஏலமவ. சவரலறவபன ரயவனவ உடலவ அதவக களவரவசவசவ கவணமவ. ரயவனவ பகதவமய சறவறவ பசவமவ. மதவவதணவவணயவ 750 மவலவலவ மதவரவ வமழக பததவதவலவ வடதவத ஒர ரவமள 10 மவலவலவ வநதமவ தவனசரவ 2 ரவமளயவக 7 நவடவகளவ வகவடகவகவமவ. மரநவத . 2. மவளக. வவணவ கஙவகவலவயமவ வமககவக சமனவ. படகவரமவ வமககவக ஒர கவரவமவ வநதமவ ரசரவதவத கவயவசவசவ வபணவ கறவயவலவ ரபவடவமவ. இமவகளவ நமரயடனவ வவளவரயறவ வலவகவகமவ. உடலவ வலவ கவடவடமவ. ரயவனவயவனவ ரமலவ பகதவ தவமர வவழநவத சமத உபவபலவ கமவ. இரதவதமவ வவளவரய றதலவ. கதவதலவ கவணமவ. சரமவ. மரநவத கமரவயவனவ இளமவ ரசவற. வபணவகறவயவலவரநவத நநரவ கசவவ அதவ கமவக இரகவகமவ. சடவன மசவசகவ கவறவ ற வவளவரயறமவ. பவதவத ரயவனவ பவதவத ரயவனவ ரநவயவளரகவக வபணவ கறவயவலவ நவறவறமவ கவணமவ. மஞவசளவ. அழலவ இமவகளவ மவறமவ. கறபவப. இமவகளவ சவரல றவபன ரயவனவ ரநவயவனவ கணஙவகளவ ஆகமவ. உடமவபவலவரநவத தரவவவசமவ வநசமவ.5 லவடவடரவ தணவணநரவலவ கசவயமவ வவடவட 180 மவலவலவயவகவகவமவ கசவயதவதவலவ எரகவகலமவ பவலவ 3 மவலவலவ ரமலவ வபவடயவக வவடவட 2 ரவமளயவக 12 நவடவகளவ வகவடகவகவமவ.சநரகமவ வமககவக சமனவ 5 கவரவமவ வநதமவ. உபதவதவரவ ரயவனவ வபணவகறவயவனவ வவளவபவபகதவயவலவ உளவளரதவலவ மநநவதபஞவசடதவத களமவ ரபவலவ ஆகமவ. தகவரகவலமவ. வவயவ வவனவ கவரணதவதவ னவலவ உமளசவசலவ. ரபரநசவசமவ பழமவ. சவணவ சடவட சவமவபலவ ரமறவபட மர நவதகளவனவ எமடகவக எடதவத ஒனவறவகவகவ 3 கவரவமவ அளவ எடதவத ஆவவனவ வநயவயவலவ கழபவபவ தவனசரவ 2 ரவமள வநதமவ 12 நவடவகளவ வகவடகவகவமவ. 3. சவமவபவறவணவ. சவதவ லவஙவகமவ வமககவக சமனவ எடதவத தவரவவகமவ இறகவகவ வபணவ கறவயவலவ பசமவ ரபவத சவரலறவபன ரயவனவ ரநவயவ கணமவ ஆகமவ. பவளமவ. ஓமமவ சம அளவ எடதவத ரவபவபவனவ இமலசவசவறவறவலவ அமரதவத கழமவபவகவகவ அடவயவற. தரவ வவசமவ வநசதலவ. கறவபரமவ. மவசவசநனவ வமககவக 600 கவரவமவ ரலகவயமவகவகவ சவபவபவடவமவ. வவணவ கஙவகவலவ யமவ. வபணவகறவயவனவ வவயவபவபகதவ சர ஙவகவ வவளறமவ. வபணவ கறவயவலவ ரநவத இரதவதமவ வவளவரயறமவ. 5. 4. வபணவ கறவ வவளறமவ. தமசபவபகதவ கதவதவ வலவகவக மவ. ரமகமவ வவளவரயறமவ. நநரவ. மரநவத கவரவரகவலவ அரவசவ. வவலவவ இமல 10 கவரவமவ வநதமவ எடதவத 1. இரதவத ரயவனவ வபணவகறவ வழவயவக இரதவததவதடனவ சநழவ. கவணமவ. இடபவப. படகவரமவ சம அளவ எடதவத ரவபவபவனவ எணவவணயவலவ அமர தவத கழமவபவகவகவ வபணவ கறவயவலவ பச சநழவ வடதலவ. கநவதகமவ. மரநவத ரசவமவப. ரவபவபவனவ எணவவணயவ 180 மவலவலவ தரவச 4 கவரவமவ. சகவக. உடமவபவலவ ஆஙவ கவஙவரக தடபவப கவணமவ. மஞவசளவ கலநவத கபமவ வவளவரயறமவ. வபணவ கறவ யவலவ பழ உரவவகவ வவளவபவ பகதவயவலவ வசதவலவகளவ ரதவனவறவ மஞவசளவ நவறதவதவலவ நநரவ சரகவகமவ. சவவபவப ஏரதனமவ நவறதவதவலவ இரகவகமவ.

வவஷ ரநவயவ ரபவனவற வகவடய ரநவயவ களவ கவணமவ. பவலவ கரட பவபசவமச வமககவக சமனவ. பலவ ரவற ரநவயவகமள உரவவகவகவ வவழவநவளவ மழ தமவ இநவ ரநவயவ கவணமவ. மரநவத. மவமலயவலமவக பதமவக மகயவலவ தடவலவ மமற வசயவயவமவ. கலவ மதமவ. 8. மவளக. வவலவ மவளக. சகவக 30 கவரவமவ வநதமவ.நவநநத பறவபமவ மதவத. வபணவ கறவயவனவ ரமலவபகதவயவலவ வவரணமவ பரவவ வதவமல தரமவ நடகவக மடயவத . வவடயபவப வசய நநரவலவ அமரதவத வகசபடமவ ரபவட நநறமவ. கதவதலவ கவணமவ. 6. வபணவ கறவ உலரவநவத ரபவகமவ. இரதவத சநழவ ரயவனவ வபணவகறவயவலவ உமளசவசலவ. சகவக. வபவடவடலபவப. மரநவத நனவனவரவ. 9. நவசவசவரமவ.ஆமணகவவகணவவணயவ. பறஙவகவபவபடவமட. கலவலபவப. படகவ ரமவ. பவறகவகமவ கழநவ மதகவக சட தஙவகவ சய ரநவயவ. வகவமவபகலவநவரவ. மரநவத வவணவ கவரமவ. மவனவவகவமவப. கறவயபவப. நநரரவடவட வவமத வமககவக 60 கவரவமவ. வவடயபவப. சஙவக. ரதவதவரமவ. ஒனவறவகவகவ மதவரவ வமழக பததவதவலவ கவயவசவசவ ஒர ரவமள 10 மவலவலவ வநதமவ தவனசரவ 2 ரவமள 12 நவடவகளவ வகவட கவக உபதவதவரவ ரயவனவ ரநவயவ மவறமவ. அதவக பணரவசவசவயவலமவ. சவகவகவரமவ. கடபவபடனவ இரதவதமவ வவளவரயறமவ. வகவதவபவப ரயவனவ கறவபவணவகளகவக இநவரநவயவ அதவகமவக கவணபவபடமவ. ஏழவ மலபவபவமல இமல ரபவடவட வவநவநநரவ கவயவசவசவ ஒர மவதமவ ஒறவற லவ ரபவடவட எநவத வவதமவன ரவமலயமவ வசயவயவமலவ ஓயவவவக இரநவ தவலவ இநவரநவயவ மவறமவ. மஙவகவலபவப) வமககவக 5 கவரவமவ வநதமவ மதவவதணவவணயவ 250 மவலவலவ ஒனவறவகவகவ மதவரவ வமழக பதமவ வடதவத 10 மவலவலவ வநதமவ தவனசரவ 2 ரவமள 12 நவடவ களவ வகவடகவக இரதவத சநழவ ரயவனவ ரநவயவ மவறமவ. மதவதகவகவச. . உலரவ ரயவனவ மவதவவடவயவ நவடவகளவலவ. இளநநரவ 1. சமல ரயவனவ பணரவசவசவ கவலதவதவலவ படகவகமவ இடமவ ரமடமவ பளவள மமவயவ இரபவப தவலமவ. உபவப 5( இநவதபவப. இநவதபவப மணவ சடவடயவலவ ரபவடவட இமவக மள வபவரவதவத வகவளவளவமவ. அதவக பணரவசவசவ வவரபவ பதவதவலவ சவறநநரவ சரவ யவக வவளவரயறவமலவ சவகவகலவ ரதவனவறமவ. பவளமவ. சதவதவசவசவரமவ வமககவக 15 கவரவமவ. 7. ஆஙவகவஙவரக வவரணமவ கவணமவ. மரநவத எளவவளணவவணயவ. பலகமற. வபணவ கறவயவனத வவரவய மடயவத அளவ ஆகவ நரமவபகளவலவ சநழவ தஙவகவ வலவயடனவ சமல கவணமவ. கரகவகழவயவலவ வவயவவ தஙவகவ.5 லவடவடரவலவ கசவயமவ மவதவத 180 மவலவலவயவ கவகவ அமத 2 ரவமளயவக ரமறவபட மரநவதவலவ 2 கவரவமவ அளவ ரசரவதவத வகவடகவக உலரவ ரயவனவ ரநவயவ மவறமவ. சநழடனவரசரவநவத இரதவதமவ நவறவறதவதடனவ வவ ளவரயறமவ. வபணவகறவயவனவ மநத ரபவடவட கவ மலயவலமவ. நவலபவபமன கவழஙவ க. வபணவகறவ சடவக இரகவகமவ. ரதஙவகவயவபவலவ வமககவக 375 மவலவலவ. தவமமரபவப மணபவபவகவலவ 500 மவலவலவ கவரவமவ வநதமவ தவனசரவ 2 ரவமள 15 நவடவகளவ வகவடகவக வகவதவபவப ரயவனவ ரநவயவ மவறமவ. வவளவ ளறகவனவ சவற 750 மவலவலவ. எவசவசவரமவ.

ரதனவ 180 மவலவலவ வநதமவ ரசரவதவத ரலகவய பததவதவலவ. 12 மணவ ரநரமவ தந எரவதவத. வட ரயவனவ அதவக பணரவசவசவயவனவ கவரணதவதவலமவ. கரபவமபகவகளவ கபமவ. பவளமவ. 11. வபணவகறவ வழவயவக வவநவதவ எடதவதத ரபவலவ ரகவமழ வவளவரயறமவ. ஆறவனபவனவ எடதவத மநணவடமவ மகயவனவ சவற வவடவட அமரதவத. வயவறவலவ கவணமவ. சவவபவப ரயவனவ வவத பவதவத கபதவதவனவலவ வபணவ கறவயவ னளவ இரதவதமவ தஙவகவ. 13. ரகவமழமயபவ ரபவலவ வவழநவத. பண ரவசவசவ ரவமளயவலவ ஏறவபட மவ தமவமமலயமவ. சம அளவ எடதவத சவறரதனவ வவடவட அமரதவத. மதவதகவகவச. பல ரநவ யவகமளகவ கவடவட. கமடவடலவ. இத வட ரயவனவ யவனவ கறவ கணஙவகளவ ஆகமவ. 12. இலவஙவகபவ படவ மட. வவநவதவ இமவகளமவ மவறமவ. சவறவறரதவமத. வவலவமலயவகவகவ சடவடயவலவ மவதவத ரமலவ சடவட மட. சவதவ லவஙவகமவ.10 மவலவலவ எரகவகலமவ பவலவ ரசரவதவத இறகவகவ. படகவர வசநவதரமவ படகவரமவ 600 கவரவமவ.ரமறவபட சரணதவமத தவவ வநயவ. வவயவ பவத றவறலவ கவணமவ. கநவதகமவ. மரநவத கறவபரமவ. கமடவட லவ. இத மகவ ரயவனவ ரநவயவனவ கறவ கணமவ ஆகமவ. கறவகடக சவஙவகவ. சலவசதவத. அநவத இரதவததவதவ னவ ஈரமவ கவயவநவத சவவநவத நவறமவகவ வப ணவகறவ எரவசவசலடனவ சரஙவகவ கவணமவ. தவன சரவ 2 ரவமள 3 கவரவமவ வநதமவ மணவடலமவ சவபவபவட வடரயவனவ ரநவயவ மவறமவ. மவசவசநனவ 180 கவரவமவ ஆவவனவ பவலவ 375 மவலவலவ பவகவகவகவ . சகவக. சடவடயவலவ மவதவத ரமலவ சடவட மட சநமலமணவ வசயவத. பறஙவகவபவபடவமட. மவவவலஙவக மவ படவமட. வபணவகறவ ரநவவ. இடபவப உமளவ. கமரவசவசவற வவடவட அமரதவத 5 மமற ககவகவடபவபடமவ ரபவட வசநவதரமவகமவ. வவயவவ. வபணவகறவ வவரவநவத வபரவதவகவ வலவ ரயவட கபமவ வவளவரயறமவ. மலமவ உலரமவ. ரலகவயமவ அதவமதரமவ. சவதவகவகவயவ. தவனவறவகவகவயவ. இரதவதமமவ வடயமவ. அதவவவமடயமவ. சவறநவகபவப. வபணவ கறவயவலவ மவமவசமவ அதவகமவ கவணமவ. இமவகளமவ கவணமவ. கழமவபவகவகவ ஒர ரவமள 2. நநரவ தரவபவப. சநரகமவ வமககவக 10 கவரவமவ வநதமவ வறதவத சரண மவகவகவமவ. அய வசநவதரமவ இரமவப. ஏபவபதவமதயமவ அடகவகவ வகவளவவதவலமவ. வமககவக பலமவ 10. அட வ யவறவறவலவ கதவதலவ கவணமவ.5 கவரவமவ வநதமவ தவனசரவ 2 ரவமள 3 நவடவகளவ வகவடகவக கரபவமபகவகளவ தஙவகவய அழகவகடனவ ரகவமழ எலவலவமவ வவளவரயறமவ. வசமவப. மகவரயவனவ வபணவகறவயவலவ வவயவவ தஙவகவ நவளகவ க நவளவ கறவபபவமப வபரவதவகவ வகவணவ ரடவரமவ. ரகவமழ ரயவனவ கழநவமத வபறவற ஆறவமவ அலவலத ஏழவமவ நவளவலவ வவயவவவனவ கவரண தவதவனவலவ. ஏலமவ. சவமவபவறவணவ. 250 மவலவலவ கவரவமவ அளவ வவணவவணயவலவ வகவட கவக சவவபவப ரயவனவ ரநவயவ மவறமவ. சவற வவலவமலகளவகவகவ. 12 மணவ ரநரமவ . கரவசவமல சவற வவடவட அமர தவத. மவசவகவ கவயவ.10. ரநவயவளவகவக அதவக தகவகமவ வரமவ. கசகசவ. வபணவ கறவயவலவ வலவ ஏறவபடவட கறபவப மறவ றமவ மஞவசளவ நவறதவதவலவ இரதவதமவ வவளவ ரயறமவ. நனவனவரவ. வஙவகமவ வமககவக 60 கவரவமவ.

சட மவறவ உடலவ களவரவசவசவ அமடயமவ. சவறரதனவலவ 200 மவலவலவ கவரவமவ வநதமவ தவனசரவ 2 ரவமள ஒர மணவடலமவ வகவளவள வவயவவ. கலவயவணவ கவறதமவ கழவ பவணவடசவ சவற. மவக கவனமவக மகயவளவமவ. நனவனவரவ சர ணமவ வமககவக 750 கவரவமவ. வபணவகறவயவனவ தவவரதவமத அமடதவத வகவளவளமவ. 750 மவலவலவ. பரஷனவமநத இசவமச இர கவகவத. ஒர ரவமள 3 கவரவமவ வநதமவ தவனசரவ 2 ரவமள எரகவகலமவ பவலவ 10 தளவ வநதமவரசரவதவத வகவடகவகவமவ. ஒர மணவடலமவ ரமறவபட மரநவமத வகவளவளமவ ரபவத. மணவடர வசநவதரமவ சநனகவகவரமவ. கவலபவரபவகவகவலவ வபணவகளவனவ வகவஙவமக அயரவநவத ரபவகமவ. தமள வபரவதவகவ வரவலவ ரநவயவ சவதவதவயமவகமவ. ரதனவ வமககவக 375 மவலவலவ ரசரவதவத. 200 மவலவலவ கவரவமவ அளவ ரதனவலவ மணவடலமவ சவபவபவடவட வபணவகறவயவலவ தகவமக ரபவடவட தமளமய ஏறவபடதவதவமவ. உடலவ களவசவசவயமடநவத வபணவகறவ வவரவவமடயமவ.எரவகவகவமவ. பமனவவலவலமவ 375 கவரவமவ பவகவகவகவ வநயவ. அதவகமவன ரபவகதவதவனவ கவரணதவதவனவலவ உடலவ வல இழநவ த அதவசவர ரயவனவ ரநவயவ உரவவகமவ. இரதவதகவ கடவட. வவளவரய றமவ இரதவதமவ கலஙவகவ. இநவரநவயவ கடனமவனத ஆகமவ. மரநவத சவபவபவடமவ ரபவத பணரவசவசவ கடவத. அதவக சமவ ரபவகதவதவலமவ. மரநவத பலவயவனமடய வகவழபவமப உரகவகவ எணவவணயவ ஆகவகவ அநவத எணவவணயவலவ கஙவகமபவப இடவட கவயவசவசவ அமத வபணவ கறவயவனவ வவளவயவலவ நனவ றவக பசவமவ. இளமவ உதவரமவ வவளவரயற மவ. வலவ. வபணவகறவயவனவ வநகவகமவ கமறநவத வவரவநவத வகவளவளமவ தனவமம உமடயத ஆகமவ. இறத கவல ரயவனவ மவதவவடவயவ கவலஙவகளவலவ ரபவகமவ வசயவவதவலவ வவளவரயற ரவணவடய உதவரமவனமவ கடவடபவபடவ ட. வபணவ கறவயவனவ நவறமவ மவறவ. இபவபட 10 மமற வசயவய நலவல வசநவதரமவகமவ. . 14. அழக உணவடவகமவ. வபணவகறவயவலவ ஏறவபடமவ மவமவச தவமவரவபவப. இவவவவற 50 படமவ ரபவட வசநவதரமவகமவ. வவத தலவரயவனவ வவத தனவமமயமடய வபவரடவக மள அதவகமவக உணவபதவனவலமவ. இத வவத தலவ ரயவனவயவனவ கணமவ ஆகமவ. இத ரபவஜக ரயவனவயவனவகறவ கணஙவகளவ ஆகமவ. கனவவலவ கட கணவனவ மநத வவரபவபமவ இரகவகவத. வபணவ கறவ கதவதவ வலவதவத ரநவயவ உணவடவ கமவ. 17. கதவதலவ ரபவனவ றமவகளமவ மவறமவ. நமர தவமரகளவ மவறமவ. மரதமவ படவமட கசவயதவதவலவ மவனவ வகவமவமப உமரதவத இர தனஙவகளவலமவ பச வகவஙவமக வபரவதவகமவ. ரபவஜக ரயவனவ மஙவமகயரவகவக கறவபகவகவலதவதவலவ கறவப மபயவலவ தஙவகமவ வவநவதவவன த சடவகவ வபணவகறவ வவநவத பணவ ரபவலவ ஆகமவ. ரமனவ தடகவகமவ. வபணவ கறவயவலவ வநகவகமவ ஏறவபடவட வலவ அதவகமவ கவணமவ. இரமவப. வவயவவ தஙவகவ அநவத வவயவவனவ கவர ணதவதவனவலவ உடமவமப வபரகசவ வச யவயமவ. வவலவமல வசயவத ககவகடபவ படமவ ரபவடவமவ. அதவக பணரவசவசவ வசயவவதவலமவ. பமவசரவகவகமரகவழஙவக. 16. அதவசவர ரயவனவ வபரதவத ஆணவகறவ மலமவ வபணவ ரபவகமவ வசயவவதவலமவ. நனவனவரவமணபவபவக வகவடகவக. 15. மணவடரமவ வமககவக 60 கவரவமவ வநதமவ வபவறவறவ மலகவ மகயவனவ சவற வவடவட அமரதவத.

கவநவதமவ. தழ வமண. 22. ககவகவலவதவ கவறதமவ ரவபவபவனவ படவமட. வவயவவவளஙவகமவ. நனவனவரவ. ரமகமவ. பணவட. 20. வகவடவடமவ. வமககவக 120 கவரவமவ. ஆடவ ரதவமட ரவரவ. ரமக வவதமவ. ரதவதவ ரமவ வமககவக 2. கவடவடதவதவபவபவலவ ரவரவ. கவடவட மவளகவனவ ரவரவ. ககவகவலவ வமக கவக 15 கவரவமவவநதமவ மரநவதகமள கசவயதவதவலவ அமரதவத கலகவகவ ஆவவனவ வநயவ 750 மவலவலவ ரசரவதவத மதவரவ வமழக பரவதவதவலவ வடகவ கவமவ. இத வவபரநத ரயவனவயவனவ கறவ கண மவ ஆகமவ.5 லவடவடரவ தணவணநரவ கசவயமவ மவ தவத 2. நவறவறமடனவ கடய உதவரமவ வவளவரய றமவ.தனவ கணவமன எபவரபவதமவ மனதவலவ எணவணவ தனவ பவரவமவகவகளவ எபவரபவதமவ மவதவதவரகவகமவ வப ணவகளகவக மதனநநரவவவளவரயறவ தனவன மடய மதவமய மயஙவகசவவசயவத உடலவனவ பலதவமத கமறகவகமவ. வவதமவ. தபணகளன உறபபல இரநத மஙகசசல நறத தரவம மறறம சககக மடயதத மனம  தபணகற Apr 16. சவறவறர தவமத. 2015 . பவட தவதவளவ கவழஙவக. கடகரரவகவணவ. மஞவசளவ. ரயவனவபவபறவற. வசமவப.கவம உணரவசவசவகமள மனதவலவ வகவணவட . கவரமவ. மவளக. ஓமமவ. சநரகமவ. நநரவகவகடவட. சணவ மட ரவரவ. ரதமலவ. வவழவலரவசவ. 19. இத கவரமவ ரயவனவ ரநவயவனவ வச யவமக ஆகமவ. சதகபவமப. சவரவகவகவரமவ. கவலவ மடகவகமவ மவறமவ.25 லவடவடரவ ஆகவகவமவ. சகவக. மக. சநநவதவலவ. சமல. வசவறவ. ஓமமவ. ரபயவ பரடவலவ. இத தவமமரகவகவயவ ரயவனவயவனவ கறவ கணமவ ஆகமவ. கரபவபனவ. அநவத கடவடகளவலவ கவரமவயவனவ தனவமமயமவ கவணமவ. பணவகளவ. சவற கவஞவ வசவறவ. ரசரவஙவவகவடவ மட. தவமமரகவகவயவ ரயவனவ அளவகவக அதவகமவன ரபவகதவதவனவ கவர ணதவதவனவலவ வபணவகறவயவனவ வவயவபவபகதவ உலரவநவத ரபவகமவ. கவரமவ ரயவனவ ரபவகமவ மவகதவயவனவலவ வபணவகறவயவலவ இரதவதமவ கடவட கவரமவகளவ உர வவகமவ. கடகபவபவலரவசவ. ஒர ரவமள 10 மவலவலவ வநதமவ தவனசரவ 2 ரவமள 12 நவடவகளவ வகவடகவக ரயவனவபவபணவ. வவபரநத ரயவனவ ரமவகமவ அதவகமவகவ . கமவமடவட கனவ சம அளவ எடதவத அமரதவத. ரலபனமவ ரவபவபவனவபடவமட. சவற பனவன லரவசவ. லவஙவகபவபறவற. சவதவதவர மலமவ. மசவச மவக ரவகமவக வவளவரய றமவ. ஆட தநணவடவபவபவமள. தவபவபவ லவ. வபணவகறவயவலவ நமமசவசலவ ஏறவபடவட ரபவகதவதவலவ அதவக வவர பவபமவ கவணமவ. அதவவவமடயமவ.5 கவரவமவ.18. வஙவக. அமத வபணவ கறவகவக உளவபகதவயவலமவ. இரதவதமவனத தமச யவலவ ரமவவ வபணவகறவயவனவ ரமலவபகதவ யவலவ தவமமரகவகவயவ ரபவலவ சவற கடவடகளவ கவணமவ. வவளவபவபகதவயவலமவ பசவ களவகவக கவரமவ ரயவனவ ரநவயவ மவறவபவ ரபவகமவ. தவரவசவசவமல கவரமவ.

சவல வபணவகளகவக மன ரநதவயவன உமளசவசமலகவவகவடகவகலவமவ. உணவமமயவலவ பவறபவப உறபவபவரல இரநவத வவளவவரகவனவற தவரவ ஙவகளவ பறவறவ ஒவவவவவர வபணவணமவ வதளவவவக அறவநவத மவதவதவ ரகவக ரவணவடயத அவசவயமவகமவ. தஙவகளகவக ஏரதவ ரநவயவ இரகவகவறத அதனவரலதவனவ இநவநவமல ஏறவபடகவனவற த அவரவகளவ கசவசபவபடவட வவளவயவலவ வசவலவல மடயவமலவ மனதவ றவகளவரள வரநவதவகவ வகவணவடரகவகலவமவ. அலவலத தயவரவ ரபவனவற தடதவத கடவட(THICK) ரபவனவற தவரவமவக இரகவகமவனவலவ இத கறவபவபவடவட சவல ரநவயவகளவனவ அறவ கறவயவக இரகவகலவமவ. இதரவ வவளவமள படதலவ எனவற நமவ வபணவகளவலவ அமழகவகபவ படகவறத. இவவவவற ஈரதவதனவமம ரபணபவ படவத அநவத வபணவணவனவ உறபவப சகவதவரமவக (HEALTHY AND CLEAN) இரபவபதறவக அதவதவயவவசவய மவகமவ. வகடவட மனமமடய தவக இரகவகமவனவலவ. ரமலமவ இநவததவ தவரவமவனத மவகவமவ சகவகவகமடயவத மனமமடயதவக. அலவலத இமடயவமடரய ரதவதமவ . ஏவன றவலவ சவல ரநவயவகளவலவ கட இவவ வவற தவரவஙவகளவ வவளவவரலவமவ. இதனவரலரய அவரவக ளகவக பவலவயலவ வதவடரவபவலமவ நவடவடமவ கமறயமவ. இத வபவதவவக கவரமவ களவனவ வதவறவறகளவலவ ஏறவபடமவ. கரவபமவ தரவதவதவரகவகமவ ரபவத ரபவனவற சநவதரவபவபஙவ களவலவ அதவகரவகவகலவமவ. இவவவவற சவதவரணமவக வவளவபவபடமவ தவரவமவனத. இத அவரவகளவனவ உளவளவமடயவலவ படவட உலரமவ ரபவத பவலவ (MILKY) ரபவனவற அலவலத வதளவவவனதவக இரகவகமவ. இவவவவறவன சநவதரவபதவதவலவ மவதவதவயமர நவட தகநவத மறதவதமத எடதவத சவல நவடவகளகவக உடவவகவணவடவ ரல ரபவதமவ இநவதபவ பவரசவசவமன சகமவ கவ வவடமவ. ரமலமவ பல அவசவகரவயஙவ கமள இத வகவடகவகலவமவ. உடல றவவனவ ரபவத. பவறபவப உறபவபவரல உளவள சரபவபவகளவ(GLANDS) இநவத தவரவதவ தனவமமயவன பதவரவதவதஙவகமள வவளவயவடவட பவறபவப உறபவபவரல ஈரதவதனவமமமய ரபணமவ. மவதவவடவயவ நவனவற வபணவகளகவக இநவத சரபவபவக ளவனவ வதவழவறவபவட கமறவதவலவ அவரவகளவனவ பவறபவப உறபவப உலரவ நவத நவமலமய அமடநவத கவணபவபடமவ. சவதவரணமவக வவளவவரமவ தவரவமவ ரமலமவ இநவத தவற வவளவபவபவடவனத மவதவவடவயவனவ ரபவத. ஆனவலவ இவவவவற இலவலவமலவ தவரவமவனத பசவமச அலவலத மஞவசளவ நவறதவதவலவ இரகவகமவனவலவ. சவதவரணமவக வவளவவரகவற தவரவமவனத வதளவவவனதவக (CLEAR) எநவத வவதமவன வகடவட மனமமவ இலவலவததவக இரகவகமவ.0 348 ஒர வபணவணவனவ பவறபவப உறபவபவரல (VAGINA) இரநவத தவரவமவ (நநரவ ரபவனவற ) வவளவபவபடதலவ எலவலவபவ வபணவக ளவலமவ உணரபவபடமவ ஒர நவகழவவ.

 தபணகற Apr 15. மறவறபட இத வபவதவவன வவசயமவ. 2015 0 175 பநரவயடவஸவ ரபவலரவ வபணவகளகவக இரகவகமவ இனவரனவர பவரசவசமன வவளவமளபடதலவ – வவளவமள நவறதவதவலவ கஞவசவ ரபவனவற ஒர தவரவமவ வமஜனவ வழவயவக அவவவபவரபவத வவளவரயறவமததவ தவனவ வவளவமளபவபடதலவ எனவகவரறவமவ. அரநகமவக எலவலவபவ வபணவகளகவகரம கரவபவபவடவட சவல நவடவகளவலவ வவளவமளபவபடகவறத. மதலவலவ அதனவ தனவமமமய அவதவனவயஙவகளவ. வவளவமளபவபடவடவரல அத உடமவப வநகவ ஆகவ வவடவடதறவகவன அமடயவளமவ என பலரவ நவமனகவகவறவரவகளவ. கநரழ வரமவ மவறனவகளவ உஙவகளவ பவறபவப வழவதவ தவரவதவதவலவ இரநவ தவலவ உடரனரய மவதவதவயமர நவடஙவகளவ. வபணவனரபவபவரல இரநவத தவரவமவ வவளவபவபடகவனவறத எனவற அஞவசவனவலவ. . தபணணறபபப பரசசலனகளம தரவகளம. தயவரவ தனவமமயவன வவளவமள கடவடகளவ வவளவவரதலவ பசவமச அலவலத மஙவகவசவசலவ நவறதவ தவரவமவ வவளவவரதலவ சகவகவக மடயவத மனமவ வகவணவட தவரவமவ வவளவவரதலவ அதவக ரதவதமவ ரபவகதலவ அலவலத மவதவவடவயவ அலவலவத ரநரதவதவலவ ரதவதமவ ரபவகதலவ இமவ எதவமவ இலவலவமலவ சவதரணமவன பவலவ ரபவனவற அலவலத வதளவவவன தவரவஙவ களவ வவளவவநவதவலவ இத உஙவகளவலவ மடவட மலவல எலவலவபவ வபணவகளவலமவ உஙவகளவ பவறபவ பறபவமப சதவதமவக மவதவதவ ரகவக ஏறவபடகவ னவற சவதவரணமவன நவகழவரவ! இதறவகவக அசவசபவ படதவரதமவ இலவமல. சவலரகவக இத வகவஞவசமவ அதவகமவகரவவ இலவமல கமறவவகரவவ இரகவகலவமவ. ஆனவலவ இத தவற..ரபவக மவரபவத இத பறவறரநவயவனவ அறவகறவ யவக கட இரகவகலவமவ.

வமஜனவவவலவ எனவவனனவன கவரணஙவகலகவகவக இநவத வவளவமளதவ தவரவமவ சரகவகவறத? மதலவ வமக பஞவமச ரநவயவதவ வதவறவறவனவலவ ஏறவபடவத. எநவத தநயசகவதவகளமவ ஊரகவகளவ நமழநவத வவடவமலவ இரகவக ஊரவ எலவமலயவலவ எலவமலசவசவமவ இரகவகவறரத. வவடவடமவனவ பந மவதவதவமரகளவ சவபவபவடவதனவ மலமவ தடகவகலவமவ. வபவதவவலவ பவவவமடரயவ அலவலத உளவளவமடரயவ நமனயமவ அளவவறவக வவளவமளபவபடவடவலவ ஏரதவ உடலவலவ பவரசவசமன எனவரற அரவதவதமவ. வகவரனரவயவ. . இநவத வமக பவதவபவபவலவ தயவரவ ஆமட மவதவரவ வவளவமளபவபடவதடனவ வமஜனவவவலவ அரவபவபமவ எடகவகமவ.வபரமவபவலமவ பநரவயடவஸவ வரவதறவக மனவற நவடவகளகவக மனவ வவளவமளபவபடகவறத. வமஜனவ மறவறமவ கரபவமபயவனவ வவயவபவ பகதவயவன வசரவவவகவஸவ பகதவயவலவ இரகவகமவ சரபவபவகளவலவ இரநவத சரகவகமவ சளவ ரபவனவற தவரவரம இதறவக கவரணமவ. இமத தடகவக என இரகவகமவ மரதவதவ கவரநமவகமள வமஜனவவவனவ உடவபறமவ தடவவகவ வகவளவவதடனவ ஆணவட-பயவடகவஸவ மரநவதமவ எடதவதகவ வகவளவள ரவணவடமவ. சவபவலவஸவ. இவவவவத வவளவமளபவபடதலவ சரவகவகமர ரநவயவனவ கவரணமவகரவவ இலவமல நநணவட நவடவகளவ ஆணவட-பயவடகவஸவ மரநவதகளவ சவபவபவடவதவரலவ நடகவகலவமவ.வவ ரபவனவற தநவவரமவன வசகவசவலவ ரநவயவகளவ ஏறவபடவடரநவதவலமவ அதவக வவளவமளபவபடதலவ ஏறவபட வவயவபவபவரகவகலவமவ எனவபதவலவ இத ரபவனவற ரநவயவ தவகவகமவ உளவளதவ என மரதவதவ பரவரசவதமன வசயவத வகவளவள ரவணவடமவ. இதறவக கவரணமவ வமஜனவவவலவ தஙவகவ இரகவகமவ trichomonas எனவனமவ கவரமவ.ஐ. வவளவயவலவ வதரவயவதபடகவக வசரவவவகவஸவ மவக ரமவசமவக பவதவகவகபவபடவடரநவதவலவ கரவபவபபவமபமயரய கட எடகவக ரவணவட வரலவமவ. வசரவவவகவஸவ பகதவயவலவ நநணவட நவளவ ரநவயவதவ வதவறவற இரநவதவரலவ. இவவவமக ரநவயவதவ வதவறவறவலவ கணவனவ மமனவவ இரவரரம தகநவத சவகவசவமச எடதவதகவ வகவளவள ரவணவடமவ. இமத தவவரவகவக ஈஸவடவ மவதவதவமரகளவ. இலவமல எனவலவ கணவனகவகமவ ஆணவ கறவயவலவ அரவபவப. சமயதவதவலவ இநவத பவகவடரவயவமவரய பவதவகவகமவ வமகயவலவ ஏதவவத ரநவயவதவ வதவறவற ஏறவபடவடவலவ பல கவரமவகளமவ பஞவமசகளமவ வமஜனவவவலவ நமழநவத வவடவதவலவ தவனவ இநவத வவளவமளபவபடதலவ அதவகமவகவறத. இநவத பவகவடரவயவ சரகவகமவ லவகவரடவ அமவலமவ வமஜனவவவனவ ரமறவபற மலனவஙவகவனவ ரமலவ பரவவ நவனவற வகடதலவ வவமளவவகவகமவ எநவத கவரமவகளமவ வமஜனவவகவகளவ நமழநவத வவடவதபட பவதகவகவகவறத. ரலசவன வதவறவற தவனவ எனவனமவ ரபவத ஆணவட-பவயவடகவஸவ மரநவத உடவவகவணவட இமத சரவ வசயவயலவமவ. அடதவத வமக வவளவமளபவபடதலவ நமர நமரயவயவ வவளவமளபவபடதலவ. சகவதவரமவ மறவறமவ உடலறவ இவறவறவனவ மலமவ கவரமவதவ வதவறவற ஏறவபடவத தவனவ கவரணமவ. உடலறபவபகமள சதவதமவக மவதவதகவ வகவளவளவதத. வஹசவ. அலவலத உடலறவவனவ ரபவத தவரமவப தவரமவப கணவனவடமவரநவத இநவத கவரமவ மமனவவகவக பரவ வவயவபவபளவளத. அத ரபவல வமஜனவவவலவ இரகவகமவ Lacto Bacillus எனவற பவகவடரவயவ தவனவ வமஜனவவவனவ எலவமலசவசவமவ. பறவற ரநவயவ இரநவதவரலவ அலவலத வசரவவவகவஸவ பகதவ அரவகவகபவபடவடரநவதவரலவ அதவக வவளவமளபவபடதலவ ஏறவபடலவமவ. எரவசவசலவ ஏறவபடகவ கடமவ.

மவதவவடவயவ ரநர வலவ ரபவல அதவக வலவயடனவ அரவபவபமவ இரநவதவலவ கநழவகவகவனமவ மரதவதவசவ ரசவதமனகமள வசயவத பவரவதவத வவடவத நலவலத. அலத நஙகள உஙகள அனறதட உணவல கசரகக பரநதலரககபபடகறத ஏன எநத ஆசசரயமம அதக எணணகலக தடகக உதவம. பரபலமதன ஒர ஆரதயசச இரணடவதலழபபழஙகள சதபபடவதன மலம ஒர வறவறபபதன 90 நமிடம பயறச ஆறறல வழஙக கபததம எனற நரூபககபபடடளளத. இபகபதததலலதம தஙகள ஆணறபபன அளவ அதகரகக தசயயதபரமபதலதன ஆணகள தறமபட கவலல நரூபககபபடடளளத எனறமலலக மரநதகள பயனபடதத வரமபகனறனர. இரசதயன தபதரடகள அதறக பதலதக. பரககடதஸ மறறம களககதஸ இலவ 3 இயறலக சரககலரகள தகதணடரககமஅதன நனலமகள உணட. ஆனதல அத இனனம உஙகள உடலநலதலத கமமபடததவம எனற வழஙக உதவகறத சதபபட ஒர பரநதலரககபபடகறத பழம நஙகள மிகவம கதலவபபடம கபதத உஙகள ஆறறல மடடஙகள உயரததம. மறறம கூட ஊடடசசதத நபணரகள சறநத மறறம மிகவம பயனளள ஆண வரவதககம மதததலரலய உரவதகக ஒனறதககவலல. சலகதரணமதக அத வழஙககறத கூடதல ஆறறல அத ஒர பதலயல உணவ பரசீலககம ஏன. அதன தபதரடகள உடலல எநத பகக வலளவகளஉததரவததம இத ததவர சதறகள மறறம மலலககள. ஒர வதலழ உதவ நதர இலணநத இநதஇயறலக சரககலரகள ஒர உடனட நடதத மறறம ஆறறல கணசமதன ஊககதலத தகதடகக. கூடதலதக. ஆறறல மடடஙகள ஊககதலத ததளவதக வதலழ அலனதத மனனணவீரரகள .தசயயபபடகனறன. அவரகளஆணறபபன அளவ வளர தசயய உதவம எனற எநத கூறறககள எநதஉணலமலய தவறமகன உளளத. . அவரகள ஒர 100%அலனதத இயறலக மதததலரலய உரவதகக கழகக மரததவம மலற பயனபடததபபடகறத. எனனம வதலழபபழஙகள சதபபட அவரகள சககரதஸ.1 பழம கதரணம. 1) ரநவயவதவவதவறவற அறவய அலவடவரவ சவணவடவ ரசவதமன 2) சரவகக வ மரமய கணவடறவய களரகவஸவ டவலரனவஸவ ரசவதமன 3) பறவறவமன கணவடறவய பவபவஸவமவரவ ரசவதமன 4) டமரரகவனமஸவ கவரமவமய கணவடறவய வவடவஸவமவரவ ரசவதமன 5) மறவற வசகவசவலவ ரநவயவகமள கணவட வவமழபவபழஙவகளவ ஆணவகறவ வளர வசயவய? இநத தசகஸ உணவ உஙகள ஆணறபபன 1 வதரம 1 இனச வளரநததசயய மடயம . மரததவரகள. அவரகள சமதளகக அலலதகநதயகள மறறம நலலலமகள. எனகவ பதல வதலழபபழஙகள ஆணறபபன அவரகள நசசயமதக இநத மரயதலத உதவ கவணடதம எனற வளர தசயததல எபகபதததவத ஆசசரயபபடடனர அநத மிகவம ததளவதக இரகக கவணடம.வதலழபபழஙகள ஆணகற வளர தசயய? தபன தஜெனகனஸ வதலழபபழஙகள ஆணறபபன வளர தசயய உஙகளகக ஆசசரயமதகஏதனனல நஙகள இநத கடடலர வதசபப? ஒர வதலழ வடவம மறறமஒர ஆணகற கததறறததல மிகவம ஒதத அகத கநரததல. வஞ்ஞதனகள.