You are on page 1of 2

ΕΝΩ΢Η ΢ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ΢ ΘΕ΢΢ΑΛΙΑ΢ (Ε.΢.ΠΕ.Θ.) *
Λάξηζα, 22 Φεβξνπαξίνπ 2017

ΑΝΟΙΚΣΗ ΕΠΙ΢ΣΟΛΗ
Σνπ Πξνέδξνπ ηεο Ε.΢.ΠΕ.Θ
Τπιγνύ (ΕΜ) ΢ηέθαλνπ Κνπθνπξάβα
ΠΡΟ΢ : Κνηλνβνπιεπηηθνύο Δθπξνζώπνπο Θεζζαιίαο
Βνπιεπηέο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Άκπλαο
ΚΟΙΝ. : ΜΜΔ – Σηξαηησηηθνί Σπληάθηεο

ΘΕΜΑ: Αληηπξνζώπεπζε Σηξαηησηηθώλ θαη Σσκάησλ Αζθαιείαο ζηνλ ΔΦΚΑ.

Αμηόηηκνη Κύξηνη/Κπξίεο Βνπιεπηέο,
Σε ζρέζε κε ηελ εθδνζείζα Υπνπξγηθή Απόθαζε (ππ’. αξηζκ.
Γ9/56856/15100/23-1-2017 (ΦΔΚ ΥΟΓΓ40/31-1-2017), πεξί νξηζκνύ κειώλ
αληηπξνζώπεπζεο ζηνλ ΔΦΚΑ, πνπ εθδόζεθε από ηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, αμίδεη λα ζεκεησζνύλ νη εμήο πνιύ ζνβαξέο παξαηεξήζεηο,
νη νπνίεο άπηνληαη ηεο λνκηκόηεηαο απηήο θαη ζπγθεθξηκέλα:
Σπκθώλσο ηνπ λένπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, άξζξν 50 ηνπ Ν.4407/16 πνπ
δηέπεη ηε ζύζηαζε ησλ Δλώζεσλ Σηξαηησηηθώλ, νη ελ ελεξγεία (ε.ε) Σηξαηησηηθνί
επηηξέπεηαη λα ζπζηήζνπλ:
α. Σε θάζε Πεξηθέξεηα (Ο.Τ.Α) ή Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ηνπ Ν.3852/2010
(Α΄87), όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, κηα πξσηνβάζκηα Πεξηθεξεηαθή Έλσζε ελ ελεξγεία
Σηξαηησηηθώλ, κε ηελ επσλπκία: «Έλσζε Σηξαηησηηθώλ Πεξηθέξεηαο ή Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο ....», ζηελ νπνία δύλαληαη λα εγγξαθνύλ νη ππεξεηνύληεο ζηηο Μνλάδεο, πνπ
εδξεύνπλ ζηα γεσγξαθηθά όξηα ηεο Πεξηθέξεηαο ή Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο απηήο, ελ
ελεξγεία ζηξαηησηηθνί όισλ ησλ Κιάδσλ θαη βαζκώλ, σο θαη ησλ Κνηλώλ Σσκάησλ,
αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο.
β. Μία Παλειιήληα Οκνζπνλδία ησλ πξσηνβάζκησλ Πεξηθεξεηαθώλ
Δλώζεσλ, σο δεπηεξνβάζκην ζσκαηείν, κε ηελ επσλπκία: «Παλειιήληα Οκνζπνλδία
Δλώζεσλ Σηξαηησηηθώλ» (ΠΟΔΣ).
Παξάιιεια, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 14 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4407/16
«Τα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία θαη ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία: «Παλειιήληα
Οκνζπνλδία Δλώζεσλ Σηξαηησηηθώλ», πνπ έρνπλ ήδε ζπζηαζεί, νθείινπλ λα
πξνζαξκόζνπλ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο ζηηο ξπζκίζεηο ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ θαη λα
δεηήζνπλ ηελ έγθξηζε απηώλ από ηα αξκόδηα δηθαζηήξηα κέζα ζε έμη (6) κήλεο από
ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ απηνύ. Μόλν ηα λνκηθά πξόζσπα, πνπ ζπληζηώληαη θαη
ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, κπνξνύλ λα
εθπξνζσπνύλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ελ ελεξγεία ζηξαηησηηθώλ.
-2-

Δπεηδή θάζε εθδήισζε βνύιεζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο νθείιεη λα
βαζίδεηαη ζηελ αξρή λνκηκόηεηαο θαη είλαη ππνρξεσκέλε από ηνλ λόκν λα πξάηηεη
ζύκθσλα κε απηό πνπ επηηάζζεη ή επηηξέπεη ν λνκνζέηεο θάζε θνξά. Σηελ
ζπγθεθξηκέλε, δε, πεξίπησζε ε εθδνζείζα ΥΑ, «ειέγρεηαη» κε κεγάιε πηζαλόηεηα γηα
παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκόηεηαο, εμαηηίαο ηνπ όηη ζηελ σο άλσ αλαθεξόκελε,
έρεη ζπκπεξηιεθζεί σο κέινο ηεο ζπζηαζείζαο Δπηηξνπήο θπζηθό πξόζσπν ην νπνίν,
ζύκθσλα κε ηα σο άλσ νξηδόκελα, δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ
ε.ε. Σηξαηησηηθώλ, επεηδή ε ΠΟΔΣ ηελ νπνία εθπξνζσπεί, δελ έρεη ζπκκνξθσζεί, ήηνη
δελ έρεη ελαξκνληζηεί κε ηα δηαιακβαλόκελα ηνπ άξζξνπ 50 Ν.4407/16.
Καη θπζηθά ε λνκηθή πιεκκέιεηα δελ αθνξά ηνλ εθπξόζσπν ηεο ΠΟΔΣ (ζην
ίδην ζπκπέξαζκα ζα θαηαιήγακε γηα νπνηνδήπνηε θπζηθό πξόζσπν ηελ
εθπξνζσπνύζε ππό ηηο απηέο ζπλζήθεο), αιιά ην ίδην ην λνκηθό πξόζσπν (ΠΟΔΣ)
δηόηη παξέιεηςε λα ζπκκνξθσζεί ζηελ ξεηή επηηαγή ηνπ λνκνζέηε, θαζόζνλ έρεη
παξέιζεη ην ρξνληθό δηάζηεκα (6 κήλεο) κέζα ζην νπνίν, όθεηιε λα ην πξάμεη.
Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη όηη, ζύκθσλα κε ην σο άλσ ηζρύνλ
λνκνζεηηθό πιαίζην πξνθύπηεη όηη, ε ΠΟΔΣ δελ ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο
ηνπ λνκνζέηε θαη γηα ηνλ ιόγν απηό δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί λόκηκα ηα ζπκθέξνληα
ησλ ε.ε. Σηξαηησηηθώλ. Δμ’ απηνύ ηνπ ιόγνπ είλαη κε λόκηκε ε ζπκκεηνρή απηήο, ζε
θάζε παξόκνην όξγαλν θαη θαη’ επέθηαζε ε ζπγθξόηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη κε
λόκηκε, ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζπγθξόηεζε ησλ ζπιινγηθώλ
νξγάλσλ.
Δπηπξόζζεηα, ε παξάιεηςε ηεο ΠΟΔΣ, πξνο ζπκκόξθσζε κε ηνπο όξνπο
ηνπ Ν.4407/16, γελλά πιείζηα όζα δεηήκαηα, κε ζεκαληηθόηεξν ην ζνβαξόηαην
ζεζκηθό θελό πνπ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο λνκίκσο ζπγθξνηεκέλνπ
δεπηεξνβάζκηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ νξγάλνπ.
Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο θξίλεηαη, απαξαίηεηε ή επαλεμέηαζε ηεο
εθδνζείζεο ΤΑ από ην αξκόδην όξγαλν, όζνλ αθνξά ηε λνκηκόηεηα ηεο
ζπγθξνηεζείζαο Δπηηξνπήο, θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε ε αλάθιεζε απηήο, νιηθά
ή κεξηθά από ην όξγαλν πνπ ηελ εμέδσζε, εμαηηίαο νπζηώδνπο λνκηθνύ ζθάικαηνο
πνπ ελεθηινρώξεζε θαηά ηελ έθδνζε απηήο.
Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο, θαζώο επίζεο θαη θάζε ζεζκηθνύ νξγάλνπ γηα
πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο θαη πάληνηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο εηξεληθήο δηεθδίθεζεο
ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ ησλ ζηειερώλ.
-Ο-
Πξόεδξνο ηεο Ε.΢.ΠΕ.Θ

΢ηέθαλνο Κνπθνπξάβαο
Hιεθηξνληθή δηεύζπλζε : www.espeth.gr/
e-mail : info@espeth.gr
Facebook : https://www.facebook.com/groups/espeth2012

* Νόκηκα αλαγλσξηζκέλν ζσκαηείν κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 89/27-9-2016 δηάηαμε εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο ηνπ
Δηξελνδηθείνπ Λάξηζαο, θαηαρσξεκέλν ζηα βηβιία ζσκαηείσλ ηνπ απηνύ δηθαζηεξίνπ κε αξηζκό
κεηξώνπ 55/2012.