You are on page 1of 16

1 ianuarie

Cățelușul Goofy

Într‑una din zile, Mickey, Donald și Goofy îl tavan trei borcane cu vopsea. Donald reuși să
găsiră la club pe profesorul Von Drake, aștep‑ prindă două dintre ele, dar cel de‑al treilea,
tându‑i cu cea mai nouă invenție a lui. cu vopsea roșie, i se scurse din cap până‑n
– Asta e Tic‑Tac, mașina timpului, le explică picioare.
el. Vă duce în orice perioadă din trecut. – Ah, fir‑ar să fie! spuse el.
Lui Goofy i se păru o idee grozavă. Deodată, o mașinuță prinse viteză pe
– Mi‑am dorit mereu să fiu un cavaler în podea, îl luă pe sus pe micul Goofy și‑l plimbă
armură! spuse el. prin tot clubul, apoi țâșni afară!
Goofy intră în mașina timpului, iar pro‑ Când se întoarse, Mickey își dădu seama
fesorul porni mașinăria. După câteva clipe, dintr‑o singură privire că se petrecuse ceva
în locul unui cavaler în armură strălucitoare, grav. Goofy dispăruse!
apăru un cățeluș... cu scutec! Prietenii ieșiră în fugă și îl văzură pe cățe‑
– Vai, bâigui profesorul. Nu miroase a bine! luș bătând la tobe în camera de muzică a
Îi rugă pe Mickey și pe Donald să aibă grijă clubului. Mickey se grăbi să‑l ducă înapoi
de micul Goofy, până repara el mașina timpului. profesorului cât mai curând.
Între timp însă, curios nevoie mare, cățe‑ – Ai reparat mașina timpului? întrebă el
lușul pornise de‑a bușilea prin încăpere. cu speranță în glas.
– Grăbește‑te, profesore! exclamă Mickey. – Ei bine, da, funcționează! strigă pro‑
Mickey se gândi că micuțului i‑ar fi prins fesorul.
bine o plimbare, așa că îl lăsă în grija lui Îl așeză îndată pe Goofy înăuntru și porni
Donald și plecă să caute un cărucior în garaj. mașinăria.
Donald nu‑l scăpă din ochi pe Goofy și‑l – Sper să se termine cu bine, spuse Mickey.
urmă până în atelierul din club. Acolo, Cla‑ Mașina începu să bâzâie și să șuiere din
rabelle picta un tablou. Micul Goofy o văzu toate încheieturile. Apoi se opri brusc, și
și se duse drept la ea. din ea coborî Goofy, mare și vesel, așa cum
– Vai, ce cățeluș adorabil! spuse ea. îl știau. Superaplauze!
Chiar atunci, Goofy se împiedică de Mai aveau o singură mică problemă de
un scăunel de pe care își luară zborul spre rezolvat: purta încă scutecul de bebeluș!

2

365 povesti 001-091.indd 2 05.11.2015 12:41:55
2 ianuarie

A fost odată o prințesă (partea întâi)

Sofia era o fetiță obișnuită, care își ducea în  pauză, plecă să se plimbe în păduricea
traiul alături de mama ei, într‑un sătuc. După din apropiere. Deodată, auzi ciripitul unui
ce mama ei s‑a căsătorit cu regele Roland pui de pasăre care căzuse din cuib.
al Misteriei, Sofia a devenit prințesă! Sofia luă puiul cu grijă și‑l așeză la loc
Dar fetița nu știa nimic despre viața prin‑ lângă mama lui. Amuleta începu atunci să
țeselor. Nu știa cum să salute, cum să facă strălucească la gâtul prințesei, căreia i se
reverențe și nici măcar cum să folosească păru că aude pe cineva spunându‑i: „Mul‑
furculițele în timpul cinei. Era sigură că nu țumesc!“.
avea să devină niciodată o prințesă perfectă, Dar împrejur nu erau decât păsări, iar
ca sora ei vitregă Amber. păsările nu pot vorbi...
– Fii tu însăți și totul va fi bine! o încu‑ ... sau pot? Sofia se dumiri repede; amu‑
raja mereu mama ei. leta îi dăduse puterea de a înțelege limba
Sofia însă nu era prea sigură că asta era animalelor!
de ajuns... Prințesa văzu imaginea amuletei într‑una
Apoi, ca s‑o facă să se simtă bine‑venită, dintre cărțile lui Cedric, vrăjitorul curții.
noul ei tată îi dărui un obiect foarte special. Sub imagine, erau scrise câteva versuri:
Era un colier splendid, numit Amuleta din
Avalor. De‑a lungul timpului, fusese purtat Cu fiecare faptă împlinită,
de multe alte prințese. Între bine și rău, mereu alegem.
Sofia purtă amuleta în prima zi la Aca‑ La fel, puterea ei, nemărginită,
demia Regală, școala pentru prinți și prin‑ Îți va aduce fericire sau blestem.
țese. Directoarele școlii erau Flora, Fauna
și Vreme Bună. Ele îi făgăduiră Sofiei că o Sofia pricepu numaidecât semnificația
vor învăța tot ce trebuia să știe despre cum cuvintelor citite. Amuleta ei era fermecată!
să devină o prințesă. Putea oare amuleta s‑o ajute să fie o prin‑
Dar erau așa de multe lucruri de învă‑ țesă mai bună? Sofia nu știa încă. Un lucru
țat! Chiar înainte de sfârșitul primei zile însă era limpede: în viața ei nu mai era
de școală, Sofia se simți copleșită, așa că, nimic obișnuit!

3

365 povesti 001-091.indd 3 05.11.2015 12:42:09
3 ianuarie

O poveste cu doi dragoni

Dragobotul lui Donny avea gâtul lung, la inimii erau bune, respirația regulată, și totuși
fel ca Dragonel. Avea și o coadă puternică, el nu se simțea prea bine.
exact ca a lui Dragonel. Dar, spre deosebire – Dar ce te doare? întrebă doctorița.
de Dragonel, dragobotul nu‑și putea întinde – I‑ai reparat aripile dragobotului, și acum
aripile. Erau înțepenite! este atât de înfricoșător, începu Dragonel.
Plușica îl privi cu atenție prin lupă și Vreau să am ochi de laser, să arunc flăcări
văzu că pe spatele jucăriei rămăsese prinsă pe gură și să am un superrăcnet. Vreau să
o bucățică de carton. fiu mai înspăimântător și mai „dragon‑esc“!
– Ai un caz de carton‑blocatoză, anunță Plușica îi explică lui Dragonel că erau
doctorița. jucării foarte diferite. El era de pluș, iar
Hallie pregăti imediat masa de opera‑ dragobotul lui Donny era un robot. Dar
ții. Îi întinse fetiței o pensetă, iar ea scoase lui Dragonel i se părea că e mult mai bine
bucățica de carton care‑i pricinuise drago‑ să fii robot decât o jucărie de pluș.
nului atâtea necazuri. Dragonel apăsă pe un Dragonel voia să demonstreze că putea fi
buton albastru, iar aripile dragobotului se cel mai înfricoșător dragon pe care‑l văzuse
deschiseră. Jucăria era reparată! vreodată cineva. Așa că se prezentă în gră‑
Apoi, Plușica, Hallie, Oița, Zăpi, Chițăilă, dină echipat cu aripi de carton și un mega‑
Sir Kirby și Regele merseră la picnic. Drago‑ fon care să‑i amplifice răcnetul.
nel și Dragobotul se ascunseră în tufișuri. – A fost extraordinar! îl felicită dragobo‑
Dragonel sări brusc din ascunzătoare și se tul. Ești atât de haios!
prefăcu înspăimântător. Totuși, când intră Celelalte jucării îi dădură dreptate.
în modul dragon, robotul lui Donny reuși Dragonel nu era doar haios, dar îi amuza
să‑i sperie pe toți. Plușica și celelalte jucării mereu pe cei din jur și avea întotdeauna
o rupseră la fugă, țipând și râzând cu poftă. idei grozave de jocuri pentru prietenii lui.
Era cea mai tare partidă de „Țipă și fugi de Dragobotului i se părea grozav stilul nos‑
dragonul fioros“! tim și țopăiala continuă a micului dragon...
După terminarea jocului, Dragonel o rugă și acum începuse să‑i placă destul de mult și
pe Plușica să‑i facă și lui un control. Bătăile lui Dragonel!

4

365 povesti 001-091.indd 4 05.11.2015 12:42:22
4 ianuarie

Concursul dragoanimăluțelor

Henry și Beckett exersau trucurile pen‑ aduse pe Beckett să defileze îmbrăcat într‑un
tru concursul dragoanimăluțelor din Dra‑ costum cu luminițe, pe care i‑l făcuse Cobby.
gomonstria. Echipa câștigătoare urma să fie Veni apoi rândul ultimei probe.
vedeta celei mai „drago‑uau“ parade din câte – Urechi Lungi, orice s‑ar întâmpla, să știi
se văzuseră, iar lui Henry îi plăceau la nebu‑ că eu sunt mândră de tine! îi spuse Estelle
nie paradele! dragoanimăluțului ei.
Estelle, prietena lui Henry, nu se înscri‑ Urechi Lungi goni printre obstacole și par‑
sese în concurs pentru că nu știa s‑o învețe pe curse tot traseul fără greșeală.
Urechi Lungi decât un singur truc: lăbuța‑sus. – Bine, Beckett, tu urmezi, spuse Henry.
– Estelle, dacă vrei, îți arăt tot ce știu des‑ Dacă o să câștigi, diseară vom conduce parada.
pre dresajul dragoanimăluțelor! îi spuse Henry. Dacă nu, oricum rămâi dragoanimăluțul meu
Mai întâi o învățară pe Urechi Lungi să se preferat!
așeze la comandă și să se rostogolească. Apoi Becket străbătu circuitul fără să dărâme
repetară salturile și salutul. Ba chiar reușiră ceva, dar când atinse ușor ultimul obstacol,
s‑o învețe să patineze! Acum, concursul părea acesta se clătină de câteva ori și se prăbuși.
floare la ureche pentru Estelle. – Avem o echipă câștigătoare! anunțară
– Henry, ești enormotastic! îl lăudă ea pe arbitrii. Estelle și Urechi Lungi!
prietenul său, plină de recunoștință. Henry era tare supărat. Se simți și mai rău
Mai târziu, Henry și Beckett pășiră pe scena când auzi uralele publicului la paradă, pen‑
din Dragomonstria. Prima probă era cea de tru Estelle și dragoanimăluțul ei. Însă când o
îndemânare și creativitate. Henry aruncă un pană de curent lăsă parada într‑o beznă înfri‑
os în aer, iar Beckett îl prinse și‑l ronțăi în coșătoare, Henry nu ezită să sară în ajutorul
forma unei minifigurine Henry. Estelle așeză prietenei lui.
o paletă de culori pe podea, iar Urechi Lungi Îi puse lui Beckett costumul cu luminițe,
pictă o adevărată operă de artă cu lăbuța‑sus. iar acesta lumină orășelul monștrilor pentru
Următoarea a fost proba costumelor. Urechi ca spectacolul să poată continua. Lui Henry
Lungi începu să patineze, rotindu‑și urechile îi plăceau la nebunie paradele, chiar și cele
lungi în cercuri ample. După aceea, Henry îl din care nu făcea parte.

5

365 povesti 001-091.indd 5 05.11.2015 12:42:36
1 aprilie

Crocodilul flămând

Era o zi fierbinte. Jake și echipajul nu Hook îl gâdilă pe crocodil cu pana de la
doreau decât să se răcorească. Deodată, o pălăria sa, dar acesta tot nu strănută.
sticlă cu un mesaj fu adusă de valuri la mal. – De ce nu merge? îl întrebă Hook pe Smee.
– Este o hartă către Plonjonul Piraților, Îi gâdilă nasul lui Smee. Smee strănută atât
cel mai tare tobogan pe apă din toată Țara de tare, încât îl trezi pe crocodil.
de Nicăieri! spuse Jake. Furios, acesta îl trosni pe Hook cu coada,
– Să mergem! spuse Cubby, punând harta aruncându-l în aer.
înapoi în sticlă. – Salvează‑mă, Smee!
Căpitanul Hook îi auzi și încercă să-i șter- – Dă din brațe! strigă Smee.
pelească sticla lui Cubby. – La mine merge, glumi Skully.
– Hei, în niciun caz! Asta este harta noas- Cubby chicoti la gluma lui Skully. Asta-i
tră! strigă Izzy. dădu o altă idee lui Jake: poate crocodilul
Jake propuse să meargă toți la Plonjonul va arunca harta într‑un hohot de râs. Jake
Piraților, dar căpitanul Hook era prea lacom făcu un dans caraghios, dar Tic Tac nici
pentru a se alătura distracției. Hook și Cubby măcar nu zâmbi.
începură să se lupte. Sticla le zbură din mâini – Până aici! strigă Hook. Adu-mi plasa de
și ateriză în gura crocodilului Tic Tac! Acesta crocodili!
înghiți harta și fugi în Jungla de Nicăieri. Jake îl avertiză pe Hook că nu era frumos
– Acum nu mai poate nimeni să ajungă la să-l prindă pe crocodil, dar Hook nu-l ascultă.
Plonjonul Piraților, spuse Izzy. Izzy îl acoperi pe Jake cu praf magic. Jake
Chiar atunci, o pană ateriză pe nasul lui încearcă să ia plasa, dar căzu peste Hook!
Cubby. Căpitanul se împiedică de un buștean. Atunci
– Hapciu! strănută el. crocodilul lovi bușteanul cu coada, trimițân-
Lui Jake îi veni o idee. Puteau să îl facă pe du-l pe Hook în zbor, într-un copac. Asta îl
crocodil să strănute harta! făcu pe crocodil să râdă atât de tare, încât
Când crocodilul adormi, îl gâdilară cu o harta îi zbură din gură!
pană, dar nu strănută. Apoi Jake și prietenii săi se bucurară de o
– Dați-vă la o parte, prostănacilor! zi minunată la Plonjonul Piraților.

92

365 povesti 092-183.indd 92 05.11.2015 13:08:29
2 aprilie

Mickey și oul fermecat

Pluto stătea liniștit în biblioteca de la club, Toodles avea fix ce le trebuia – un tobo-
iar Mickey îi citea o poveste: gan! Prietenii alunecară chicotind pe tobo-
– A fost odată ca niciodată, într-un turn înalt gan, până la pământ.
de castel, un vrăjitor puternic, pe nume Pete, Vrăjitorul Pete aruncă o altă vrajă, și un
începu Mickey. Vrăjitorul avea mare grijă de broscoi uriaș le blocă drumul.
oul lui mov special. Într-o noapte, îl puse în Toodles mai avea două mick-unelte: o
leagăn și îi spuse noapte bună. Dar oul alu- oglindă și o cutie muzicală. Goofy alese
necă pe podea și se rostogoli afară din castel. oglinda. Când broasca își văzu reflexia, zâmbi
Mickey întoarse pagina, dar aceasta era goală. și se dădu la o parte din drum, să se uite
– Ciudat, spuse el. Povestea nu e terminată. mai bine. Ce frumusețe!
Donald și Goofy năvăliră înăuntru. Mickey și gașca se grăbiră spre castel. Dar,
– Uite ce-am găsit! strigă Goofy.
înainte ca Mickey să poată vorbi cu Pete des-
Puse un ou mare mov pe masă.
pre Zoe, vrăjitorul le ceru să-și arate curajul.
– Este oul vrăjitorului Pete, spuse Mickey.
– Să vedem dacă puteți face dragonul să
Chiar atunci, oul crăpă și din el ieși un pui
danseze!
de dragon!
– Zoe, chițăi creatura simpatică. Toodles îi dădu lui Mickey cutia muzicală.
Toată lumea îndrăgi dragonul, dar știau că – Hai să dansăm toți dansul dragonului,
trebuia să-l ducă înapoi acasă, la castel. O hartă spuse Mickey.
din cartea de povești le arătă drumul. Atunci, toată lumea, chiar și Zoe, dansă!
Sus în turnul său, vrăjitorul Pete îi supra- În sfârșit, Mickey îi spuse lui Pete ce se
veghea pe prietenii de la club, uitându-se în întâmplase.
globul lui de cristal. Se gândi că veneau să-i – O, puiul meu de dragon, spuse vrăjitorul.
fure oul. Nu știa că acesta dispăruse! Pentru Zoe îi sări în brațe.
a-i opri, Pete făcu o vrajă. – Îmi pare rău de neînțelegere.
Brusc, podul pe care se afla gașca se ridică! – Nu-i nimic, râse Mickey. Nimic nu e mai
– O, Toodles! strigă Mickey. frumos decât un final fericit!

93

365 povesti 092-183.indd 93 05.11.2015 13:08:38
3 aprilie

Cheliuță simte căldura

Cheliuță era noua jucărie educațională a Apoi, Zăpi puse o nouă întrebare:
lui Donny. Într-o zi călduroasă, Plușica îl văzu – Cum face bufnița?
pe Cheliuță afară, pe masa de picnic. Își luă – Așa cum știe toată lumea, bufnița face
jucăriile și merse să se joace cu el. Cheliuță muuu! răspunse Cheliuță.
era superdeștept, dar profesoara Hoots era Cheliuță nu mai greșise până atunci. Dar
convinsă că ea era mai inteligentă. greși și următorul răspuns, și pe următorul.
– Cred că este timpul să vedem o dată pen-
Cheliuță părea un pic confuz. Ceva nu era în
tru totdeauna care este cel mai deștept din
grup, spuse profesoara Hoots. regulă! Plușica își puse stetoscopul pe ecranul
– Doamnă profesoară, te provoc la o con- lui. Inima-i bătea repede și era foarte cald,
fruntare! răspunse Cheliuță. mult mai cald decât ar fi trebuit. Micuțul
Plușica hotărî că primul care îl chițăia pe cap de ou stătuse prea mult în soare. Avea
Chițăilă avea să răspundă la întrebare. o formă de insolatoplexie!
– Ce animal mare și blănos locuiește la Plușica fugi cu Cheliuță în clinică pentru
Polul Nord? întrebă Hallie. a-l răcori. În timp ce el se odihnea, profe-
Profesoara Hoots îl chițăi pe Chițăilă și soara Hoots îi citi.
răspunse: – Capitolul Unu, „O istorie a întregului
– Ursul polar, desigur! Univers“…, începu ea.
– Ce planetă este renumită pentru frumoa- Când profesoara închise cartea, Cheliuță
sele sale inele? întrebă Oița.
se simțea mult mai răcorit.
Cheliuță îi făcu cu ochiul lui Dragonel,
în semn că trebuia să-l chițăie pe Chițăilă. Plușica îi luă temperatura și îi dădu voie
– Saturn, răspunse Cheliuță. Și nu e tot ce să plece la joacă.
știu! Inelele acelea sunt alcătuite în mare parte – Care este cel mai mare animal din uni-
din gheață. În spațiu este frig, spre deosebire vers? întrebă Plușica.
de curtea noastră, Plușica. Este atât de cald, – Balena albastră! răspunse Cheliuță.
încât aș putea să-mi prăjesc un ou pe chelie! Redevenise oul cel bun și deștept.

94

365 povesti 092-183.indd 94 05.11.2015 13:08:46
4 aprilie

Țopăială de Paște

Clubul era decorat cu baloane mov și gal- roșii. Apoi făcu un salt uriaș și își luă zborul!
bene și coșuri pline de ouă vopsite pentru Ateriză în vârful unui copac, iar un cuib de
Paște. Toată lumea purta urechi de iepure, pasăre îi căzu în cap. Profesorul opri cursa
cu excepția lui Donald, care avea impresia și toată lumea merse să-l ajute pe Pete să
că arăta caraghios. coboare în siguranță.
– Ah, spuse el. – Ca să vezi! spuse Goofy. Asta fost o sări-
– Sunteți gata să vă încălziți pentru con-
tură elaborată.
cursul de țopăit ca iepurii? întrebă Minnie.
Prietenii o urmară pe Minnie afară, la Lui Pete îi părea rău că trișase.
antrenamentul de încălzire. Goofy făcu niște – Acum, poate te vei gândi de două ori
exerciții cu gantera. Minnie țopăi pe o mini- înainte să sari în acțiune, spuse Daisy.
trambulină. Mickey jonglă cu niște ouă de Toată lumea, chiar și Pete, se alinie pentru
Paște, iar Donald făcu flotări. a termina cursa. Profesorul suflă iar în fluier
– N-ar trebui să ne păstrăm energia pen- și toți alergară pentru a doua oară. Prietenii
tru cursă? întrebă el. țopăiră, săriră, se ciocniră râzând și trecură
Motanul Pete li se alătură prietenilor la veseli linia de sosire. Nimeni nu știa cine a
linia de start. Profesorul Von Drake suflă în trecut primul, dar nu prea conta.
fluier, și cursa de țopăit ca iepurii începu! Pete, profesorul și toată gașca se întoarseră
Minnie luă rapid conducerea, în timp ce la club, la petrecerea minunată de Paște. Își
Goofy se împiedică de propriile picioare și
împărțiră gustările, merseră la vânătoare de
căzu la pământ! Brusc, Pete întrecu pe toată
lumea cu niște salturi uriașe. Părea că avea ouă și se bucurară de o cină grozavă.
să fie câștigător. Dar ceva nu era în regulă. La final, Donald își puse urechile de iepure
– Hei, un iepure trișează, spuse Mickey. și se uită în oglindă.
Pete are arcuri la picioare! – Știam eu că arăt bine cu astea, spuse el.
Toată lumea văzu că Mickey avea drep- Toată lumea izbucni în râs. Era exact fina-
tate. Pete sărea în față pe niște arcuri mari, lul potrivit pentru acea zi. Superura!

95

365 povesti 092-183.indd 95 05.11.2015 13:08:51
2 iulie

Numerele buclucașe

Într-o zi, când Mickey și Pluto erau la club, Toodles apăru cu trei mick-unelte, printre
profesorul Von Drake ciocăni la ușă. Avea care era și un elefant! Elefantul era destul de
nevoie de o favoare. Profesorul îl rugă pe puternic să tragă numărul 10 înapoi în cutie.
Mickey să aibă grijă de o cutie mare din car- Pluto se așeză imediat pe capac, ca să-l țină
ton cât timp lipsea el. închis.
– Sigur! zise Mickey. Minnie sări și prinse din zbor numerele 9
Profesorul îi dădu cutia și plecă să-și rezolve și 8. Minunat!
treburile. Dar numărul 7 era iute. Goofy îl călări
Mickey puse cutia jos. Înăuntru se mișca ca pe un cal nărăvaș, iar numărul îl aruncă
ceva! Se întrebă ce putea fi. la pământ. Mickey luă o altă mick-unealtă,
Chiar atunci apăru și Goofy. o mănușă de baseball. Apoi, când 7 trecu în
– Ai grijă, Goofy! țipă Mickey, dar era zbor, Mickey întinse mâna și îl prinse!
prea târziu. Daisy plesni numerele 5 și 6, care-i dansau în
Goofy se împiedică de cutie, și aceasta se jurul capului. Apoi își scoase pălăria și le prinse
deschise. Din ea ieși ultima invenție a profe- pe amândouă dintr-o mișcare. Donald ținea
sorului: numere zburătoare! Numerele de la socoteala. Mai rămăseseră doar patru numere!
1 la 10 începură să bâzâie peste tot, ca niște Minnie le văzu pe 4, 3 și 2 ascunse într-un
albine. Mickey trebuia să le pună înapoi în pom. Mickey luă o scară și le dădu jos. Nu mai
cutie până se întorcea profesorul! era de prins decât 1.
– E timpul să strigăm adunarea! spuse Toodles mai avea o mick-unealtă: o coardă
­Mickey. de sărit. Daisy și Donald săriră coarda împre-
Toată gașca de prieteni veni în fugă. Toți ună cu numărul 1, și acesta sări direct în cutie.
aveau pălării, eșarfe și cizme de cowboy. Hotă- Gata! Reușiseră!
râră să înceapă cu numărul cel mai mare. Chiar la timp! Profesorul Von Drake venise
Goofy prinse în lasou numărul 10, dar nu să ia cutia. Îi mulțumi lui Mickey pentru că
reuși să-l tragă. avusese atâta grijă de ea.
– O, Toodles! strigă Mickey. – Oricând, spuse Mickey. N-a fost greu deloc!

184

365 povesti 183-245.indd 184 05.11.2015 13:28:42
3 iulie

Comoara Mareelor

Soarele apunea în Țara de Nicăieri, iar Între timp, căpitanul Hook se apropia de
Izzy exersa înotul cu coada de sirenă pe care Golful Ascuns, când descoperi că barca lui
și-o făcuse singură. În noaptea aceea urma să era înconjurată de căluți‑de‑mare.
aibă loc ceremonia Comorii Mareelor. Toate – AHOOE! suflă Hook în scoică, stârnind
sirenele se adunau pentru a onora o anumită panică printre bietele viețuitoare.
sirenă, care avea să stea pe un tron de aur. Căluții de mare înotau agitați în jurul lui
Izzy de-abia aștepta să înoate alături de prie- Izzy și al sirenelor.
tenele ei sirene. – Să cântăm un cântec de leagăn și să-i
Izzy îi dădu lui Jake punguța ei cu praf liniștim, sugeră Izzy.
magic. În scurt timp, toți căluții‑de‑mare ațipiră.
– Mulțumesc că ai grijă de praful meu, Însă Izzy și sirenele întârziară, iar Hook
spuse Izzy. Nu mai e bun de nimic dacă și Smee ajunseră în Golful Ascuns și văzură
ajunge în apă. minunatul tron.
– Ne vedem la Golful Ascuns, spuse Jake, – Comoara Mareelor este a mea! zise Hook.
îndreptându-se alături de Cubby către Jun- Chiar atunci apăru Jake și îi aruncă pun-
gla de Nicăieri. guța lui Izzy.
Imediat ce Izzy și sirenele începură să – Praf magic vine-acum! strigă Izzy, presă-
înoate, își făcu apariția vicleanul căpitan rând pulberea peste ea și peste sirene.
Hook! Voia să le învingă pe sirene și să ia Își luară toate zborul, învârtindu-se din ce
tronul de aur pentru el însuși. în ce mai rapid, până când stârniră o tornadă
– AHOOE! uriașă în jurul căpitanului Hook și al lui Smee.
Căpitanul Hook suflă în scoica sa pâlnie Tornada îi luă pe sus pe pirați și îi aruncă
și corabia lui, Jolly Roger, blocă ieșirea din cu un plescăit strașnic în Marea de Nicăieri!
Laguna Sirenelor. – Am salvat tronul de aur! se bucură Izzy.
– Suntem blocate! strigă Izzy. La ceremonie, sirenele o făcură pe Izzy
– Arf, arf! strigă foca Lucille, chemând în sirenă de onoare și o invitară să se așeze pe
ajutor două balene prietenoase, care împin- tronul de aur.
seră corabia piraților în afara lagunei. Felicitări, sire-priet-enă Izzy!

185

365 povesti 183-245.indd 185 05.11.2015 13:28:50
4 iulie

O noapte cu artificii

Dragomonștrilor le plăceau la nebunie arti- sincroniza cu nimeni, magnetul alunecă și
ficiile, iar familia lui Henry era pregătită să vehiculul începu să se dezmembreze!
meargă în Parcul din Roarsville, să vadă spec- Fiecare dragomonstru era pe cont propriu,
tacolul de lumini. Cobby inventase un vehicul inclusiv Ivor!
pe care putea ajunge în parc mai repede ca Rază se ciocni de Signor Roartonio, arun-
oricine. Era o dragocicletă ultrarapidă! Toți cându-i în aer farfuria cu linguini și unt
membrii familiei aveau câte o cască și un loc. de arahide.
– OK, dragilor, anunță Cobby, secretul dra- Tata năvăli într-un coafor și ieși de acolo
gocicletei este să lucrăm în echipă! cu panglici în păr!
Cobby se așeză pe locul din față, ca să Henry trecu ca fulgerul pe terenul unui
poată ține direcția. Tati fu însărcinat cu eli- meci de dragobal și înscrise un gol. După
cea. Iar Henry trebuia să țină magnetul care care îndreptă magnetul spre un stâlp de ilu-
unea toate elementele. Mami pedala în rit- minat și se opri. Așa îi veni ideea să-i adune
mul bătut de Ivor, iar Rază stătea în spate, pe toți membrii familiei la un loc.
manevrând coada. Nu era prea fericită. Locul Goni prin Roarsville și, folosindu-se de
unei supervedete nu este în spate! magnet, adună componentele dragocicletei,
Dragomonștrii urcară și coborâră cu drago- cu tot cu cei care se aflau pe ele. În scurt
cicleta colinele din Roarsville. Toată lumea timp, nu mai rămase decât un dragomon-
ofta și exclama de uimire la vederea drago- stru de recuperat: Ivor. Toți se sincronizară
cicletei îmbunătățite. și dragocicleta porni în viteză spre Ivor. El se
Rază nu se putu abține. Trebuia să se dea ciocni de Estelle, zbură prin aer și ateriză în
puțin în spectacol. Se ridică în picioare și siguranță, în brațele lui Henry.
începu să facă piruete. Brusc, dragocicleta – A fost „dragouau“! exclamă bucuros
se clătină și pierdu direcția. Henry.
– Cobby! strigă mama. Copacii! Chiar atunci, începură focurile de artificii.
Cobby se luptă cu ghidonul, și dragocicleta Fșșș! POC! BUM!
se strecură printre pomi, clătinându-se ame- Și a fost cel mai „dragotastic“ spectacol de
nințător. Dar, pentru că nimeni nu se mai artificii văzut vreodată!

186

365 povesti 183-245.indd 186 05.11.2015 13:29:02
5 iulie

Lecția de magie

Sofia aștepta cu nerăbdare prima ei oră de – Ești atât de priceput la magie, domnule
vrăjitorie. Dar magia se dovedi a fi o înde- Cedric, îi spuse Sofia zâmbind. Aș vrea să-i
letnicire destul de complicată! Ea nu putea arăt tatei că ești chiar un mare vrăjitor.
să preschimbe o piatră într-un rubin! – De ce‑ai face asta? o întrebă Cedric.
Așa că merse la Cedric să-i ceară ajutorul. – Pentru că ești prietenul meu, îi răspunse
– Eu nu sunt profesor, mormăi Cedric. Sofia.
– Aș putea face curățenie în atelier în Cedric împietri. Nimeni nu-l considerase
schimbul lecțiilor de magie, îi propuse Sofia. vreodată prieten!
Într-un târziu, Cedric se învoi. Sofia munci Sofia îl convinse pe tatăl ei să-l lase pe
din greu. Apoi Cedric îi arătă cum să facă Cedric să dea un spectacol pentru oaspe-
vraja rubinului. Și, de data asta, funcționă! ții regali. Dar Cedric era atât de emoțio-
Regele Roland îl chemă pe Cedric să-i dea nat când începu spectacolul, încât încurcă
niște vești importante. Câțiva oaspeți regali iar vrăjile!
soseau în curând la palat, iar Roland voia Sofia era îngrijorată. Chiar atunci observă
ca totul să arate impecabil. poțiunea de șopârle și îi veni o idee…
Dar Cedric se fâstâci și încurcă vrăjile. Iar Toți tresăriră de spaimă când o văzură pe
castelul arăta mai rău decât înainte! Sofia vărsându-și poțiunea pe ea și transfor-
Văzându-l, Roland oftă dezamăgit: mându-se într-o șopârlă.
– Tipic pentru Cedric… – Sofia! țipă Roland. Faceți ceva!
Sofiei i se făcu milă de vrăjitor. Când se Cedric flutură din mână, și Sofia își recă-
întoarse în atelierul lui, era atât de îngân- pătă înfățișarea obișnuită.
durată, încât răsturnă din neatenție o poți- – A fost magnific! exclamă Roland.
une… și aceasta o transformă într-o șopârlă! Toată lumea aplauda.
Cedric flutură din mână, și Sofia își reveni. – Ai făcut-o special, îi șopti Cedric Sofiei.
– Mulțumesc! strigă ea. Sofia zâmbi mulțumită:
– Asta e o vrajă ușoară, îi zise Cedric. – Acum știu toți cât ești de bun!
Am învățat-o în prima săptămână la școala Cedric era uimit. Nimeni nu mai făcuse
de vrăjitorie. așa ceva pentru el.

187

365 povesti 183-245.indd 187 05.11.2015 13:29:10
2 septembrie

Un dragomonstru nou în cartier

Echipa de dragobal a lui Henry era în mare enormo-mâinile sale, râse de cântecelul lui
încurcătură. Roberto plecase la dragobunica Rază, îi luă lui Henry toate mingile de dra-
lui. Din echipă lipsea acum un jucător. gobal din geantă și fugi cu ele!
Henry Dragomonstru găsea întotdeauna o – Nu putem juca fără mingile de drago-
soluție, așa că porni în căutarea unui jucă- bal! se rățoi Henry la el. ROOOODDYYYY!
tor nou. Își luă zborul și văzu o casă cu niște – Sunt regele parcului! strigă Roddy din
cutii și un camion de mutat în fața curții. vârful toboganului.
O familie nouă se muta în Roarsville! Henry se duse să vorbească cu monstrul
– Poate e vreun monstru nou care vrea să care se purta atât de urât cu prietenii lui.
joace dragobal cu noi, spuse Henry, îndrep- – Roddy, toboganul nu este doar pen-
tându-se într-acolo. tru tine, este pentru toată lumea! spuse
Din spatele unor cutii se iți un monstru. Henry. Ne rănești sentimentele și n-o să-ți
– Eu sunt Roddy, spuse monstrul. Roddy mai suportăm multe!
Noromonstru. Roddy coborî de pe tobogan și se retrase
Roddy deschise gura. Din ea ieși un nor într-un colț. Părea că el era acum cel care se
care acoperi capul lui Henry. simțea prost. Așa că Henry merse din nou
– Voiam doar să te întreb dacă vrei să joci… să-l invite la dragobal. Roddy nu se purtase
începu Henry. frumos cu ceilalți, dar asta nu însemna că
Nu apucă să termine ce voia să spună. ei aveau să-i plătească cu aceeași monedă.
Roddy văzu caruselul și fu de părere că arăta – Dar… am crezut că ești supărat pe mine,
„monstrotastic“, așa că fugi să-l vadă mai de spuse Roddy.
aproape. – Roarsville este cel mai prietenos oraș din
Își răsuci coada în jurul caruselului, iar lume, îi explică Henry. Ia zi-mi, ai vrea să
Denzel zbură cât colo, aterizând pe un cal joci dragobal?
care se legăna. Roddy se bucură. Ba mai mult, îi învăță pe
Roddy nu se purtă mai bine nici cu cei- monștri o versiune nouă de dragobal, numită
lalți monștri. Îi smulse coarda lui Estelle din dragonorbal, care era „dragotastică“!

246

365 povesti 246-368.indd 246 05.11.2015 13:40:34
3 septembrie

Problema pompoanelor

Daisy intră bucuroasă în magazinul lui Roxie le explică de ce era atât de supărată.
Minnie. – Nu-mi găsesc pompoanele! Le-am cău-
– De-abia am adormit aseară, m-am tot gân- tat peste tot.
dit la marea paradă de azi, spuse ea. Minnie voia să o ajute. Legă repede o pan-
Minnie era și ea la fel de nerăbdătoare. Dar glică pe un băț și o flutură în aer.
noul ei aparat de făcut fundițe o ținea foarte – Te-ar ajuta o baghetă cu panglică?
ocupată. Se numea răsucește-și-leagă. Roxie oftă.
– Încearcă și tu Daisy, zise ea. Trebuie doar – Majoretele n-au voie să participe la paradă
să învârți încet și cu grijă din mâner. fără pompoane.
Dar Daisy nu era atentă și învârti prea repede În vremea asta, Daisy admira parada. Echipa
mânerul. Mașina începu să scuipe funde una de fotbal și majoretele treceau prin fața maga-
după alta. Fundele se izbiră de pereți, dărâ- zinului.
mară panouri și făcură o harababură teribilă! – Roxie, tu nu ești în trupa de majorete?
Apoi mașina se opri brusc.
întrebă ea.
– Ce s-a întâmplat? întrebă Daisy.
Roxie scutură din cap și dădu să plece.
Minnie privi fundele de pe jos și tresări.
– Mai bine mă duc acasă, spuse ea tristă.
Figaro sfâșiase fundițele și le transformase
într-un morman de panglici, peste care văr- Lui Minnie îi veni atunci o idee grozavă.
sase și vopsea! Luă o mână din panglicile multicolore sfâși-
– O, nu! Toate fundele mele sunt distruse! ate de Figaro și le puse în aparatul de făcut
Chiar atunci, năvăli în magazin Veverița funde. Învârti manivela și scoase două pom-
Roxie, îmbrăcată în uniforma ei de majoretă. poane perfecte, legate cu câte o fundă!
– Minnie, trebuie să mă ajuți! se văită ea. – Sunt nemaipomenite! chițăi Roxie. Mul-
E oribil! țumesc, Minnie!
Minnie încercă să o liniștească pe Roxie, Fugi afară și-și luă locul în paradă.
în timp ce Daisy scoase capul pe ușă. Parada – Ai reușit din nou! zise Daisy.
se apropia. – Ce pot să zic? Încerc doar să aduc puțină
– Vin clovnii, zise Daisy. Și au o mulțime bucurie, cu câte un pompon ici-colo! spuse
de tube! Minnie râzând.

247

365 povesti 246-368.indd 247 05.11.2015 13:40:45
4 septembrie

Comoara strălucitoare

Era aproape noapte în Țara de Nicăieri, – Uite lumina lui Licurilă, spuse Cubby,
când Jake și pirații lui observară o lumină mis- dar mai devreme parcă era mai puternică.
terioasă la marginea Junglei de Nicăieri. Jake – Era mai puternică pentru că el era mai
luă un felinar și, curând, luminița se apropie fericit, zise Izzy. Probabil, acum e trist. Ar tre-
de el. Era un licurici prietenos! bui să ne grăbim!
– Da’ știu că strălucește, spuse Cubby. Hei, Lumina lui Licurilă era atât de slabă, încât
hai să-i spunem Licurilă! Hook abia mai vedea ceva.
Licurilă se distră luminând felinarul, în – Dacă nu mai luminezi cum trebuie, o să
timp ce Jake făcea figuri cu umbre pe pere- te trimit pe o scândurică mică-mică – Țup! –
tele stâncii. peste bord, îl amenință Hook.
În vremea asta, căpitanul Hook și Smee Jake și echipajul lui îi pierdură urma lui
căutau comoara aurie strălucitoare, dar deja Licurilă. Hook era prea departe în față, iar
se întunecase prea mult ca să mai vadă ceva. lumina licuriciului era prea slabă.
Hook văzu lumina lui Licurilă și înhăță feli- – Dacă Licurilă n-o să mai lumineze, n-o
narul ca să-i lumineze drumul. să-l găsim niciodată, spuse Cubby.
– Ia, fă-te-ncoace, licuriciule, zise Hook. Tu Izzy aruncă niște praf magic peste Jake, pen-
o să-mi luminezi calea către Peștera Comorii tru ca el să poată zbura mai repede, să-l găsească
Aurii Strălucitoare! pe Hook. Jake înhăță felinarul lui Licurilă chiar
– Hai-hui-hai, urmează lumina! strigă Jake. când Hook și Smee se pregăteau să intre în
Hook și Smee intrară în Valea Gurii-Leu- Peștera Comorii Aurii Strălucitoare. Micul
lui. Valea era plină de flori purpurii cu dinți licurici era atât de bucuros să-și revadă prie-
uriași. Hook și Smee treziră florile. tenii, încât străluci mai puternic ca oricând!
Haț! Haț! Haț! clănțăniră furioase florile – N-am nevoie de gâza voastră, zise Hook.
înspre priați. Hook și Smee o luară la goană, Văd deja lumina comorii.
fugind cât îi țineau picioarele. Hook și Smee intrară în peșteră, dar acolo
Când Jake și camarazii săi ajunseră în vale, nu era nicio comoară. Lumina aurie venea de
toate florile adormiseră la loc. Merseră pe vâr- la sute de licurici scânteietori.
furile picioarelor și trecură încet pe lângă ele. – Mii de scoici și lipitori! urlă Hook supărat.

248

365 povesti 246-368.indd 248 05.11.2015 13:40:50
5 septembrie

Frumoasă în roz

Globul disco pe care tatăl Plușicăi îl agă- Plușica o duse repede la clinică și îi făcu o
țase de tavan umplea încăperea cu mii de radiografie. Daisy avea o fractură minusculă la
sclipiri. Era perfect pentru o petrecere disco unul dintre brațe. Avea nevoie de ghips, care
și, desigur, Cocheta Daisy avea o ținută per- să-i țină brațul nemișcat până la vindecare.
fectă și pentru asta… pentru că Daisy avea Desigur, nu orice ghips era potrivit pentru
câte o ținută pentru orice ocazie! cea mai la modă păpușă din camera Plușicăi.
– Plușica, putem face o petrecere disco Ghipsul lui Daisy era roz!
pe role? întrebă Daisy, arătându-i rochia ei – Acum poți să te schimbi, Daisy, îi spuse
disco și rolele. Plușica. Dar fii puțin mai atentă până scoa-
– Ce idee bună! spuse Plușica. tem ghipsul.
Petrecerea disco pe role și parada modei Daisy scotoci prin geamantanul cu haine
începură numaidecât! Oița și Hallie săriră pe care i-l adusese Oița la clinică. Se schimbă
pe una dintre rolele Plușicăi, iar Zăpi și Dra- într-o ținută „Frumoasă în ghips roz“.
gonel pe cealaltă. Plușica porni muzica. – Aș fi vrut să-mi stea și mie bine în roz,
– Doamnelor și domnilor de pluș, urmează oftă Oița.
secțiunea de modă a petrecerii noastre disco Gândindu-se la ghipsul roz al lui Daisy,
pe role! anunță Daisy. Oiței îi trecu prin minte că, dacă ar fi purtat
Patină până în spatele unui pom și apăru și ea ceva asemănător, ar fi fost la fel de fru-
purtând o rochie de seară, mănuși lungi și moasă în roz. Așa că se aruncă pe podea, apoi
un buchețel din flori prins la mână. Apoi se începu să se văicărească, ținându-se de braț.
schimbă rapid într-o uniformă de stewardesă După ce-i făcu un control rapid, Plușica
și apoi, din nou, într-un chimono de karate. descoperi că micuța ei oiță de pluș nu pățise
Daisy patină pe podeaua camerei Plușicăi, nimic. Oița suferea de sindromul vreau-buba!
tăind aerul cu mâinile, cu mișcări de arte Din fericire, nimic serios.
marțiale. Deodată, se împiedică de colțul – Oiță, moda înseamnă să arăți cine ești în
covorului și se rostogoli, îngrămădindu-se interior, îi spuse Daisy. Iar tu ești frumoasă…
într-un morman încâlcit. și în interior și în exterior!

249

365 povesti 246-368.indd 249 05.11.2015 13:40:57