You are on page 1of 1

KNJIGE

820(73)-31 A N D E R S E N , Eva
0000091185 SL 84 - 22 M a k r a m e k o t u m e t n o s t in k o n j i č e k za p r o s t i čas
/ Eva A n d e r s e n ; [ p r e v o d Vladka Z e n e r ] . - K o p e r :
L i p a , 1984 ( [ L j u b l j a n a ] : M l a d i n s k a k n j i g a ) . - 128
A M B R O Ž l Č , Lado s t r . : i l u s t r . ; 27 c m
Pohod Č e t r n a e s t e : v o j n o i s t o r i j s k a študija o
pohodu 14. d i v i z i j e NOV i POJ od Suhora u B e l o j P r e v o d d e l a : M a k r a m e e als K u n s t und H o b b y . - Izšlo
k r a j i n i , preko H r v a t s k e do Š t a j e r s k e , i o borbama tudi v Svetu k n j i g e . - 17.000 i z v .
koje je vodila od 6 . januara do 2 6 . f e b r u a r a 1 9 4 4 .
godine / L a d o A m b r o ž i č N o v l j a n ; p r e v o d sa 746.25(035)
slovenačkog jezika [Mihajlo M i h e l i č ] . - B e o g r a d : 0003320889 SL 84 - 28
V o j n o i z d a v a č k i z a v o d , 1 9 8 4 . - 314 s t r . , [3]
zganjene f . p r i l . : z v d . ; 21 c m . - (Ratna
prošlost naroda i n a r o d n o s t i J u g o s l a v i j e ; k n j . ANDERSEN. Hans Christian
257) ( M o n o g r a f i j e jedinica NOV i PO J u g o s l a v i j e ; A n d e r s e n o v e p r a v l j i c e / [ i l u s t r i r a l a Lidija
knj. 89) Osterc / prevedel Rudolf Kresal]. - 3 . natis. -
L j u b l j a n a : M l a d i n s k a k n j i g a , 1984 (Ljubljana :
Izv. s t v . n a s l . : P o h o d Š t i r i n a j s t e . - Naslov na "Tone T o m š i č " ) . - 305 s t r . : i l u s t r . ; 28 c m . -
ovoju: Č e t r n a e s t a s l o v e n a č k a d i v i z i j a (Zlata p t i c a )

949.712"1944"(093) 8 . 0 0 0 izv. - H a n s C h r i s t i a n A n d e r s e n / Josip
940.534.791.2 Vidmar: str. 297-305
0001176073 SL 84 - 23
839.8(02.053.2)-34
0038536960 SL 84 - 29
A M B U L A N T N O p r e d p i s o v a n j e z d r a v i l v SR S l o v e n i j i
in z d r a v s t v e n i h r e g i j a h v letu 1983 / p r i p r a v i l i
Skupina za s p r e m l j a n j e p r e d p i s o v a n j a in porabe ANDERSEN, Hans Christian
zdravil ; K o m i s i j a za z d r a v i l a p r i R e p u b l i š k e m P a s t i r i c a in d i m n i k a r / H . C h . A n d e r s e n ;
komiteju za z d r a v s t v e n o in s o c i a l n o v a r s t v o . - [ i l u s t r i r a l a ] M a r i j a Lucija S t u p i c a ; [ p r e v e d e l
Ljubljana : Z a v o d SR S l o v e n i j e za z d r a v s t v e n o Rudolf K r e s a l ] . - L j u b l j a n a : M l a d i n s k a k n j i g a ,
v a r s t v o , 1 9 8 4 . - 39 s t r . , 30 s t r . t a b e l ; 30 c m . - 1 9 8 4 . - [ 2 0 ] s t r . : i l u s t r . ; 27 c m . - (Velike
(Zdravstveno v a r s t v o . Posebna p u b l i k a c i j a ; 1 9 8 4 , slikanice)
7)
14.000 izv.
615.2(497.12)
614.27(497.12) 839.8(02.053.2)-34
0038090240 SL 84 - 24 769.81
0003331385 SL 84 - 30

AMON,- Marko
Vpliv z g o d n j e prve o b r e j i t v e na p l o d n o s t in A N D O L J Š E K , Ema
življenjsko d o b o k r a v č r n o - b e l e p a s m e : d o k t o r s k a P o v e j m o s l o v e n s k o / Ema A n d o l j š e k , Ludvik
disertacija / M a r k o A m o n . - L j u b l j a n a : [M. A m o n ] , J e v š e n a k , Tomo K o r o š e c ; [ i l u s t r i r a l a Marija
1984. - 107 f . : g r a f . p r i k a z i ; 30 cm A n d o l j š e k ] . - [ L j u b l j a n a ] : Državna založba
S l o v e n i j e , 1 9 8 4 . - 200 s t r . : i l u s t r . ; 23 cm
U n i v . L j u b l j a n a , B i o t e h n i š k a f a k u l t e t a , VTOZD za
v e t e r i n a r s t v o . - B i b l i o g r a f i j a : f . 99-107 2.000 izv.

619:636.22(043) - - S l o v a r č e k . - 32 s t r .
636.22:612.681:618.179(043)
0017887744 SL 84 - 25 08 00 08 3. 36 43 7- 00 07 1( 0 7 5 . 4 ) SL 84 - 31

ANALIZA dolgoročnih razvojnih možnosti občine ANDOLŠEK, Danijel
Ptuj v o b d o b j u 1 9 8 6 - 1 9 9 5 / 2 0 0 0 . - P t u j : O b č i n a , F i n a n č n a m a t e m a t i k a : t a b l i c e za š o l s k o uporabo
1984. - 2 . 1 6 1 s t r . , [ 9 4 ] s t r . p r i l . ; 21 cm / s e s t a v i l a D a n i j e l A n d o l š e k in Lev K o v a č i č . - [7.
p o n a t i s ] . - L j u b l j a n a : Državna založba S l o v e n i j e ,
150 izv. 1 9 8 4 . - 7 1 s t r . ; 24 c m

308(497.12 P t u j ) " 1 9 8 6 / 2 0 0 0 " 3.000 izv.
338.26(497.12 P t u j ) " 1 9 8 6 / 2 0 0 0 "
0038109184 SL 84 - 26 5 1 1 . 1 3 6 . 5 ( 0 8 3 . 5 ) :336
0038133504 SL 84 - 32

-ANDERSCH. A l f r e d
Z a n z i b a r a l i p o s l e d n j i razlog / A l f r e d A n d e r s c h ANDRFE, Leopold
; [prevedla M a r i j a n a N o v a k ] . - M a r i b o r : O b z o r j a , E n e r g e t s k e n a p r a v e in p o s t r o j i . D e l 2 /
1984. - 154 s t r . ; 2 1 c m . - (Nova o b z o r j a ; 1 2 4 ) L e o p o l d A n d r e e . - L j u b l j a n a : Z a v o d za tehnično
i z o b r a ž e v a n j e , 1 9 8 4 . - 29 s t r . : i l u s t r . ; 29 c m .
Prevod d e l a : S a n s i b a r o d e r der letzte G r u n d . - - (Seminarsko g r a d i v o / Z a v o d za t e h n i č n o
Poročila: V l a d i m i r G a j š e k , D i a l o g i š t . 1 1 , s t r . i z o b r a ž e v a n j e . I. s k u p i n a : p r a v i l n i k o s t r o k o v n i
101-102. - F r a n c e F o r s t n e r i č , Delo 2 1 . 3 . 1 9 8 5 , š t . i z o b r a z b i , d e l o v n i h izkušnjah ter o b v e z n e m
67, s t r . 8 . - Ivan V o l a r i č , Dnevnik 2 5 . 1 . 1 9 8 5 , š t . u s p o s a b l j a n j u in n a č i n u p r e i s k u s a znanja d e l a v c e v ,
23, s t r . 9 k i o p r a v l j a j o dela 1n n a l o g e u p r a v l j a n j a
energetskih naprav)
830-311.2
0003265537 SL 84 - 27 Ovojni nasl.

3