You are on page 1of 19

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS STANDARDI SFS-EN 1712

Metalliteollisuuden Standardisoimiskeskus Vahvistettu
Federation of the Finnish Metal and Engineering Industries, Standards Department 1998-03-13 1 (1 + 17)

COPYRIGHT © SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN JA JÄLJENTÄMINEN SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ STANDARDIA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO

Korvaa standardin SFS 5108: 1985 Replaces the standard SFS 5108: 1985

Ristiriitatapauksissa pätee englanninkielinen teksti. In case of interpretation disputes the English text applies.
Suomenkielisen käännöksen päivämäärä 1998-06-15 Date of translation into Finnish 1998-06-15

HITSIEN RIKKOMATON AINEENKOETUS.
HITSAUSLIITOSTEN ULTRAÄÄNITARKASTUS. HYVÄKSYMISRAJAT
Non destructive examination of welds.
Ultrasonic examination of welded joints. Acceptance levels

Tämä standardi sisältää eurooppalaisen standardin EN This standard consists of the English text of the European
1712:1997 “Non destructive examination of welds. Ultra- Standard EN 1712:1997 “Non destructive examination of
sonic examination of welded joints. Acceptance levels“ welds – Ultrasonic examination on welded joints – Accept-
englanninkielisen tekstin. ance levels“.

Standardi sisältää myös englanninkielisen tekstin suo- The standard also contains a Finnish translation of the
menkielisen käännöksen. English text.

Eurooppalainen standardi EN 1712:1997 on vahvistettu The European Standard EN 1712:1997 has the status of a
suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi. Finnish national standard.
Paperilla pohjoismainen ympäristömerkki (444-012)
Kyriiri Oy 500.98-06

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS ry HELSINKI
FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS

Metso Oyj:n verkkokayttoon. Sopimus 187/2004.

Metso Oyj:n verkkokayttoon. . Sopimus 187/2004.

CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Central Secretariat: rue de Stassart. Switzerland and United King- dom. weld defects. quality control. EN 1712:1997 E Metso Oyj:n verkkokayttoon. Ref.36 B-1050 Brussels © 1997 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. non destructive tests. Ireland. Spain. Netherlands. ultrasonic tests. Czech Republic. French.160. Iceland. Luxembourg. Sweden. France. Greece. . Portugal. Denmark. German).40 Descriptors: welded joints. The European Standards exist in three official versions (English. Germany. Belgium. A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member. Finland. CEN members are bound to comply with the CEN/ CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Norway. Italy. acceptability English version Non destructive examination of welds – Ultrasonic examination of welded joints – Acceptance levels Contrôle non destructif des assemblages soudés Zerstörungsfreie Prüfung von – Contrôle par ultrasons des assemblages soudés Schweißverbindungen – Ultraschallprüfung von – Niveaux d'acceptation Schweißverbindungen – Zulässigkeitsgrenzen This European Standard was approved by CEN on 1997-07-24. No. Sopimus 187/2004. ferritic steels.EUROOPPALAINEN STANDARDI EN 1712 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM August 1997 ICS 25.

2 Pitkittäiset virheet 6 Ranska. 1 Soveltamisala 4 2 Viittaukset 4 Tälle eurooppalaiselle standardille tulee antaa kansallisen 3 Virheiden arviointi 4 standardin asema joko julkaisulla. . 4. 4.6 Hyväksyttävien virheiden yhteenlaskettu pituus 8 5 Tarkastuspöytäkirja 8 Liite A (velvoittava) Hyväksymisrajat 10 Liite B (velvoittava) Virheen pituuden mittaustekniikka 16 Metso Oyj:n verkkokayttoon. Kreikka. Portugali. Ruotsi.6 Virheen pituuden mittaaminen 6 en maiden kansalliset standardoimisjärjestöt ovat velvoi- 4 Hyväksymisrajat 6 tettuja vahvistamaan tämän eurooppalaisen standardin: Belgia. Saksa. 3.5 Virheiden pituuksien yhteenlaaskeminen 8 4. 3. 4.1 Yleistä 4 nen teksti tai tunnustettava kääntämällä viimeistään hel- 3.4 Arviointiraja 6 3.2 Vahvistuksen säätäminen 4 mikuussa 1998 ja muut tämän standardin kanssa ristirii- dassa olevat kansalliset standardit on kumottava 3. Sopimus 187/2004. Hollanti. Islanti. Iso-Britannia.1 Yleistä 6 Italia. Irlanti. Itävalta. Sveitsi. jonka sihteeristöä hoitaa DS. jossa on samansisältöi. Norja.3 Poikittaiset virheet 8 4. Tanska ja Tâekki. Espanja. Suomi.3 Vertailutaso 6 viimeistään helmikuussa 1998.SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 2 Esipuhe Sisällys Sivu Tämän eurooppalaisen standardin on laatinut teknillinen Esipuhe 2 komitea CEN/TC 121 ”Hitsaus”.4 Tandemluotauksella löydetyt virheet 8 4. 3. Luxemburg.5 Raportointiraja 6 CEN/CENELECin sisäisten sääntöjen mukaan seuraavi.

2 Normative references 5 This European Standard shall be given the status of a na. Iceland. . Netherlands.3 Reference level 7 by February 1998. Spain. Ireland. 4. 4.SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 3 Foreword Contents Page This European Standard has been prepared by Technical Foreword 3 Committee CEN/TC 121 "Welding".4 Evaluation level 7 According to the CEN/CENELEC Internal Regulations.6 Cumulative length of acceptable indications 9 5 Examination report 9 Annex A (normative) Acceptance levels 11 Annex B (normative) Fixed amplitude level technique 17 Metso Oyj:n verkkokayttoon. either by publication of an identical text or 3.6 Measurement of indication length 7 countries are bound to implement this European 4 Acceptance levels 7 Standard: Austria. the secretariat of 1 Scope 5 which is held by DS. Belgium. and con. France. Sopimus 187/2004.3 Transverse indications 9 4. Portugal.5 Recording level 7 the national standards organizations of the following 3. 4.2 Sensitivity setting 5 flicting national standards shall be withdrawn at the latest 3.2 Longitudinal indications 7 Sweden. Czech Republic. Denmark. Switzerland and the United Kingdom.1 General 5 by endorsement. 3. Greece. at the latest by February 1998.4 Indications detected by the tandem technique 4.5 Linearly aligned and grouped indications 9 4. 3 Evaluation of indications 5 tional standard.1 General 7 Finland. Germany. Luxembourg. Italy. 3. Norway. 3.

Aineenpaksuus. 1) Vastaava SFS-standardi: SFS-EN 1714 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. . aineenpaksuudella 8 … — Menetelmä 1: 3 mm sylinteriheijastaja 100 mm. Hyväksy- misrajojen käyttöä näiden taajuuksien ulkopuolella on harkittava tarkkaan. 8 ≤ t < 15 4 4…5 15 ≤ t < 40 2…4 2…5 prEN 17141) Non destructive examination of welds – Ult- 40 ≤ t ≤ 100 2 2…5 rasonic examination of welded joints prEN 120622) Non-destructive examination of welds – Muita taajuuksia käytettäessä arvioidaan niiden vaikutus General rules for metallic materials hyväksymisrajoihin ja tehdään tarvittavat korjaukset. Sitä voidaan soveltaa myös muihin hitseihin. misrajaa ei ole tässä standardissa. 3) Vastaava SFS-standardi: SFS-EN 25817 Teräksen kaarihitsaus. 3. että tarkastuksessa otetaan riittävästi huomioon — Menetelmä 2: AVG (DGS) kohteen muoto ja akustiset ominaisuudet ja että tarkas- tuksen herkkyys on riittävä tämän standardin soveltami. Vahvistus voidaan säätää seuraavilla menetelmillä: Tämä standardi soveltuu läpihitsattujen ferriittisten teräs- ten hitsien tarkastamiseen. — Menetelmä 3: Luotainkulma ≥ 70° aineenpaksuusalu- seksi. jonka syvyys on 1 mm. 3 Virheiden arviointi sattuja liitoksia ferriittisissä teräksissä. Yleisohjeet metallisille materiaaleille. 2 Viittaukset Hyväksymisrajat menetelmälle 2 perustuvat taulukossa 1 Tämä eurooppalainen standardi sisältää päivättyjen ja annettujen luotaimien käyttöön. eella 8 mm ≤ t < 15 mm voidaan käyttää suorakul- sen standardin mukaan 2 … 5 MHz. päiväämättömien viittausten kautta muihin julkaisuihin si- sältyviä vaatimuksia. 2) Vastaava SFS-standardi: SFS-EN 12062 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. koska sen hitsiluokan hitseille ei ultraäänitarkastusta suositella.1 Yleistä puolten kesken. standardien yhteydessä. ja kyseiset julkai- sut luetellaan tässä kohdassa. Päivättyjen viite. jos siitä osa-puolten kesken on sovittu. ellei vaimeneminen maista uraa. että ne on muutoksella tai tarkas. Muita hyväksymisrajoja voidaan käyttää. Päiväämättömien viittausten MHz kohdalla sovelletaan julkaisun viimeisintä painosta. Metso Oyj:n verkkokayttoon. Nämä velvoittavat viittaukset maini- taan tekstin asiaankuuluvissa kohdissa. 20 s. mm MHz taajuus. Poikittaisaalto. Hyväksymisrajat vastaavat standardin EN 25817 hitsiluokkia B ja C. Uran leveydellä ei ole merkitystä. jotka Vahvistuksen säätämisestä jokaista luotaustekniikkaa on tehty standardin EN 12062 viittaamien standardien varten sovitaan ennen luotausta. materiaaleihin sekä yli 100 mm aineenpaksuuksiin edel- lyttäen. Samaa säätötapaa käy- mukaisesti.2 Vahvistuksen säätäminen Hyväksymisrajat ovat sovellettavissa tarkastuksiin. jos siitä sovitaan osa.SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 4 1 Soveltamisala EN 258173) Arc-welded joints in steel – Guidance on qua- lity levels for imperfections (ISO 5817:1992) Tämä eurooppalainen standardi määrittää hyväksymisra- jat 2 ja 3 ultraäänitarkastukseen. Sopimus 187/2004. 1993. t luotaimen taajuus. Hitsausliitosten ultraäänitarkastus. tai tarve korkeaan erotuskykyyn muuta vaadi. 3. Virheet arvioidaan standardin EN 1714 mukaan tehtyjen Standardin EN 25817 hitsiluokkaa D vastaavaa hyväksy. luotaimen vain siinä tapauksessa. Hitsiluokat. joissa käytetään samanlaisia vertailuheijastajia. Luotaimien nimellistaajuus on tämän eurooppalai. Niitä voidaan kuitenkin käyttää myös muiden tetään seuraavissakin tarkastuksissa. tarkastusten pohjalta. Taulukko 1 Luotaimien taajuudet menetelmässä 2 standardien myöhempiä muutoksia tai tarkistettuja pai. tuksella siihen sisällytetty. kun tarkastetaan läpihit. Sylinteriheijastajan ja uran pituuden on oltava suurempi kuin äänikeilan leveys (-20dB). Pitkittäisaalto- noksia sovelletaan osana tätä eurooppalaista standardia alue.

Table 1 Ultrasonic probe frequencies for method 2 For dated references. — Method 1: 3 mm diameter side drilled holes.1 General The evaluation of indications shall be performed on indi- An acceptance level corresponding to level D of cations detected by examinations performed in accord- EN 25817 has not been included in this standard as ultra- ance with EN 1714. Sopimus 187/2004. Metso Oyj:n verkkokayttoon. of the following ultrasonic wave probes given in table 1. however. with thicknesses from 8 mm up to 100 mm. materials and thicknesses above 100 mm. the same method should normally be used for subse- flectors for sensitivity setting are used. 40 ≤ W ≤ 100 2 2 to 5 sonic examination of welded joints If other probe frequencies are used the effect on the ac- EN 12062 Non-destructive examination of welds – Gen. ceptance levels shall be considered and necessary cor- eral rules for metallic materials rections shall be made. dated reference. The setting of sensitivity may be performed by: The standard is applicable to the examination of full pene- tration ferritic steel welds. provided the examinations have been performed with necessary con- sideration of the geometry and acoustical properties of — Method 2: The distance gain size (DGS) system. for full penetration welded joints in ferritic 3 Evaluation of indications steels. greater than the width of the sound beam measured at -20 dB. provided it is quent examinations. t Transverse wave Longitudinal wave Standard only when incorporated in it by amendment or in mm probe frequency probe frequency revision. The width of the notch is not relevant in this appli- cation. subsequent amendments to or revi- sions of any of these publications apply to this European Thickness range. They can. For undated references the latest edition of the in MHz in MHz publication referred to applies. the component and an adequate sensitivity can be em- ployed to enable the acceptance levels of this standard to — Method 3: If a probe angle ≥ 70° is used for the thick- be applied. attenuation or requirements for higher resolution call for another frequency. where the same types of reference re. The nominal frequency of probes used in this ness range 8 mm ≤ t < 15 mm a rectangular notch with European Standard is between 2 MHz and 5 MHz unless a depth of 1 mm may be used. by dated or un.2 Sensitivity setting These acceptance levels are applicable to examinations carried out in accordance with the standards referred to in For each scanning technique the method for sensitivity EN 12062. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. sonic examination is not recommended for this weld qual- ity. It can also be used for other types of welds. 8 ≤ W < 15 4 4 to 5 15 ≤ W < 40 2 to 4 2 to 5 EN 1714 Non destructive examination of welds – Ultra. provisions from other publications. 3. respectively. Other acceptance levels can be used by agreement between the contracting parties. 2 Normative references The acceptance levels for method 2 are based on the use This European Standard incorporates. The use of these acceptance levels in conjunction with frequencies outside this range needs to The length of the side drilled holes and notches shall be be considered carefully. agreed between the contracting parties. 2 and 3.SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 5 1 Scope EN 25817 Arc-welded joints in steel – Guidance on qual- ity levels for imperfections (ISO 5817:1992) This European Standard specifies ultrasonic acceptance levels. which correspond to the quality levels B and C of EN 25817. be applied in conjunction setting shall be agreed upon prior to the examination and with other rules. . 3.

voi- pitkittäisaallolle annetaan taulukoissa A.5 Raportointiraja Virheiden arviointiin voi sisältyä virheen tunnistaminen.4 Arviointiraja tii normaalisti vähintään tarkastustason B. Ver. — Raportointiraja menetelmät 1 ja 3: Väsyttävästi kuormitettuja hitsejä tarkastettaessa voidaan — Hyväksymisraja 2: vertailutaso -6 dB (50 % DAC) lähellä pintaa käyttää erikseen sovittavia hyväksymisrajo- ja.3 ja Virheet jaetaan pitkittäisiin ja poikittaisiin suurimman ulot- A. myös normaaliluotaukselle. Tällöin virheen luo- Raportointirajat ovat seuraavat ellei toisin määritetä: kittelua tasomaiseksi voidaan käyttää ensisijaisena pe- rusteena. — Menetelmä 3: Vertailutaso on DAC-käyrä 1 mm:n sy. — Menetelmä 2: Kuva A.3 Vertailutaso 3. .1 Yleistä — Tandem-luotaus: DDSR = 6 mm (kaikille aineenpak- suuksille).2 Metso Oyj:n verkkokayttoon. jos kaiun korkeus poikittaisvir- — Tandemluotaus: DDSR = 6 mm (kaikille aineenpak. Muista yhteyksistä hyväksymisrajojen ja tarkastustasojen välillä sovitaan Kaikki kaiut. tul- kitaan virhe poikittaiseksi. joissa kaiun korkeus on arviointirajan yläpuolella.3 ja A. — Menetelmä 2: Vertailutaso -4 dB.2 Pitkittäiset virheet — Hyväksymisraja 2: vertailutaso Kaikki virheet.2 ja taulukko A.ja Jos halutaan normaalia tarkempi pituuden mittaus. Sopimus 187/2004. — Hyväksymisraja 3: vertailutaso -2 dB (80 % DAC) — Raportointiraja menetelmä 2: 4. daan käyttää luotainta. heiden luotauksessa on 2 dB tai enemmän pitkit- suuksille). joiden kaiun korkeus tai pituus ylittää seu- — Hyväksymisraja 3: vertailutaso +4 dB raavat rajat hylätään: — Raportointiraja tandemluotaus: — Menetelmät 1 ja 3: Kuva A. taulukkojen A.4 mukaan tuvuuden mukaisesti. linteriheijastajasta — Menetelmä 2: AVG-tekniikan vertailutasot poikittais. Kun jakoa ei voi selvästi tehdä.6 Virheen pituuden mittaaminen Vertailutaso säädetään jollakin seuraavista menetelmistä: Virheen pituus saadaan mittaamalla suurin etäisyys nii- den pisteiden välillä.4. seuraavat arvioidaan: Tämän kohdan hyväksymisrajat pätevät kaikille tarkastus- — Menetelmät 1 ja 3: Vertailutaso -10 dB (33 % DAC) tasoille ja tekniikoille. Hyväksymisraja 2 vaa- 3. 3. ja hyväksymis- raja 3 vähintään tarkastustason A. 4 Hyväksymisrajat vyisestä suorakulmaisesta urasta 4. täisvirheiden luotaukseen verrattuna. Kaikki arviointirajan ylittävät virheet tunniste- taan ja kaikki tasomaiset hylätään.SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 6 3.1 ja taulukko A. Arviointiin käytetään liitteessä B kuvattua tek- — Menetelmä 1: Vertailutaso on DAC-käyrä 3 mm:n sy- niikkaa. jonka äänikeila on kapea tai korja- tailutasot ovat levyheijastajia ta tavallisen luotaimen äänikeilan muodon vaikutus. jotka ovat yhtä korkeita tai korkeampia kuin osapuolten kesken. jos osapuolten kesken niin sovitaan.1 — DDSR = 6 mm (kaikilla aineenpaksuuksilla). Hyväksymisrajat yhdistetään standardin EN 1714 mukai- siin tarkastustasoihin seuraavasti.

a probe having a narrow beam width may be used or cor- — Method 2: The reference levels for transverse and lon. near surface accept- DAC). Sopimus 187/2004. based on a disc shaped reflector (DSR) are given in tables A. plitude obtained during the examination of transverse in- dications exceeds the echo amplitude obtained during the 3. in accordance with Indications are to be evaluated as longitudinal or trans- tables A. using the fixed — Method 1: The reference level is a distance-amplitude. — Method 2: Figure A. All indications equal to or exceeding the following shall be evaluated: The acceptance levels in this clause are valid for all ex- amination levels and for all techniques.1 General for a 1 mm deep rectangular notch. rections for the influence of the beam width may be per- gitudinal waves using the distance gain size (DGS) formed. In this case all indications with echo amplitude above the evaluation — Acceptance level 2: reference level -6 dB (50 % level shall be characterised. — Recording level for method 2: 4.4 respectively . 4 Acceptance levels — Method 3: The reference level is equal to a DAC curve 4. as planer shall be rejected.2. including exami- — Methods 1 and 3: Reference level -10 dB (33 % DAC): nations with straight beam probes. curve (DAC-curve) for a 3 mm diameter side drilled hole.3 and A. and for acceptance level 3 at least examina- tion level A.4 Evaluation level levels and examination levels shall be agreed between the contracting parties. Any other relationship between acceptance 3. nesses). indication shall be classified as transverse if the echo am- nesses).3 Reference level 3. Where this distinction cannot be clearly made. amplitude level technique described in annex B.2 and table A.1 — DDSR = 6 mm (for all thicknesses).SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 7 3. and all that are characterised DAC). Metso Oyj:n verkkokayttoon.6 Measurement of indication length One of the following methods for setting reference levels The length of the indication shall be determined by meas- shall be used: uring the distance along the length over which the echo amplitude is above the evaluation level. the characterisation as a — Recording level for methods 1 and 3: planer indication may be used as the primary discrimina- tion of an acceptable or rejectable indication. In order to achieve a more accurate measurement.3 and A. ing the following limits are unacceptable: — Recording level for tandem examination: — Methods 1 and 3: Figure A.2 Longitudinal indications — Acceptance level 2: reference level. The acceptance levels shall be related to the examination — Tandem examination: DDSR = 6 mm (for all thick. — Acceptance level 3: reference level -2 dB (80 % For welds subject to fatigue loading. — Method 2: Reference level -4 dB. .1 and table A. Acceptance level 2 will normally require at least examina- tion level B. verse depending on the orientation of their major dimen- sion. the — Tandem examination: DDSR = 6 mm (for all thick. When recording levels are not otherwise specified. the fol. techniques (examination levels) as defined in EN 1714.5 Recording level examination for longitudinal indications by 2 dB or more. In such case. ance levels may be specified subject to agreement be- tween the contracting parties. Evaluation of indications may include discrimination be- lowing values shall be used: tween different imperfection types if agreed between con- tracting parties.4 respectively. All indications with echo amplitudes and lengths exceed- — Acceptance level 3: reference level +4 dB.

pänä toisiaan (dy ja dz) olevat virheet eivät ole sallittuja. jos mah- dollista tandemluotaus. jotka on mitattu suurimman kaiun antavalla luotain- kulmalla. joiden pituus on alle 10 mm. virheet kirjataan tarkastuspöytäkirjaan. Pituussuunnassa yhteenlaskettavien virheiden on täytet- Lopullinen arviointi perustuu kaiun korkeuteen ja pituu. heet. suoritetaan vähin.4 Tandemluotauksella löydetyt virheet 4. EN 1714. radiografialla tai malla kohtaa syvyyssuunnassa (dz ≤ 5 mm) olevien kirjat- muilla tarkastusmenetelmillä ja pyritään tunnistamaan vir. — suurempi arvoista t/2 tai 20. Poikittaiset virheet. 4. Ainoastaan muista erillisiä vikoja yhdis- Kaikki virheet. Ainoastaan yksittäiset tasomaiset virheet (esimer. tetään.2 rajat.6 Hyväksyttävien virheiden yhteenlaskettu pituus Tandemluotauksella havaitut pitkittäiset tai poikittaiset vir. laskettu kirjattavien virheiden pituus 20 % tästä pituudes- millä. Yhteenlaskettua pituutta käyte- tään arvioitaessa virheiden hyväksyttävyyttä. Yhdistämisen jälkeen kaikkien poikkileikkauksessa sa- jan. kuva 1.3 Poikittaiset virheet Yhdistettyjä virheitä ei saa käyttää yhdistämiseen muiden virheiden kanssa. dy ≤ 5 mm. Lisätarkastuksilla ultraäänellä ja radiografialla tunniste- taan virheet ja mitataan niiden koko. tujen virheiden on oltava kauempana kuin dy > 10 mm. dz ≤ 5 mm. hylätään. Samalla kohtaa lähem- heiden hyväksymisraja. ks. Kaikkien poikkileikkauksessa samassa kohtaa leveys- kiksi kolme virhettä metrillä). jos virheiden kaiun korkeus ylittää raportointirajan.SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 8 Kun virheet ylittävät alla olevia arvoja. Volumetrisille virheille pätee pitkittäisten vir. joiden kaiun korkeus ylittää arviointira. tävä seuraavat ehdot: teen. ks.5 Virheiden pituuksien yhteenlaskeminen tään yksi lisäluotaus toisella luotainkulmalla tai. tarkastetaan muilla luotainkulmilla. jos nii- den välillä oleva etäisyys dx on pienempi kuin kaksi kertaa — t. 4. Kaikki raportointirajan ylittävät hyväksyttävät ja hylättävät destä sovitaan osapuolten kesken. . 5 Tarkastuspöytäkirja Tandemluotauksella havaittujen virheiden hyväksyttävyy. kun t > 15 mm. Pituussuunnassa olevat virheet lasketaan yhteen. tava kauempana kuin dz > 10 mm. ta hyväksymisrajalla 2 ja 30 % hyväksymisrajalla 3. jotka ylittävät kohdan 4. Millä tahansa hitsin pituudella 6t on suurin sallittu yhteen- heet tarkastetaan muilla tekniikoilla tai tarkastusmenetel. Kuva 1 Yhteenlaskettavien virheiden sijainti Metso Oyj:n verkkokayttoon. kun 8 mm ≤ t ≤ 15 mm pidemmän virheen pituus. 4. Sopimus 187/2004. suunnassa (dy ≤ 5 mm) olevien kirjattujen virheiden on ol- hyväksytään.

gitudinal indications shall apply. the recording levels. 4. Adjacent indications grouped in this way shall not be used ceptable. Only dis- crete indications shall be subject to grouping. shall not exceed 20 % of this length nal and transverse) shall be investigated further if their for acceptance level 2. e. Figure 1 Geometric configurations for grouped indications Metso Oyj:n verkkokayttoon. see figure 1. Additional ul.5 Linearly aligned and grouped indications range of 8 mm ≤ t < 15 mm. smaller distances dy and dz are not acceptable. acceptance levels.4 Indications detected by the tandem technique For any length of weld equal to 6t. Linearly aligned indications shall satisfy the following: 4. Transverse indications with echo amplitudes equal to or exceeding the evaluation level shall be classified by addi. The final twice the length of the longest indication. shall be subject Linearly aligned indications shall be considered as contin- to further examination using additional probe angle(s). dz ≤ 5 mm. All indications exceeding the limits stated in 4. Adjacent indications with planer. maximum three per metre). for the thickness 4.3 Transverse indications dy ≤ 5 mm. All unacceptable and acceptable indications. whose in the same lateral position (dy ≤ 5 mm) shall be separated length is less than 10 mm. After grouping. the maximum cumula- tive length of all individually acceptable indications above Indications detected by the tandem technique (longitudi.2 are unac. trasonic or radiographic examinations shall be carried out in order to determine the type and size of the imperfec. 5 Examination report tions. any recorded and accepted indications in tional ultrasonic scanning. Indications that are isolated (i. shall be included in the examination re- technique contracting parties. radiography or other examina. dx. for further grouping with additional indications. in. The total. or t/2 or 20 mm. If they are non-planar the acceptance level for lon. com- evaluation shall be based on the echo amplitude and bined length shall then be assessed against appropriate length measured at the angle giving the maximum re. port. sponse. the same cross section and depth position (dz ≤ 5 mm) tion method to determine their nature. of less than cluding the tandem technique where applicable. uous if they are separated by a distance. for all other thickness ranges.SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 9 Any indication with a length exceeding t. Sopimus 187/2004. ance level 3.6 Cumulative length of acceptable indications 4. whichever is the larger. see EN 1714. or 30 % of this length for accept- echo amplitudes exceed the recording level. . are acceptable if they are by a distance dz > 10 mm. Only indications shall be separated by a distance dy > 10 mm. above the The acceptability of indications detected by the tandem recording level.

2dB (80% DAC) Kuva A. 3. .1 Hyväksymisrajat 2 ja 3 menetelmille 1 ja 3. Sopimus 187/2004.SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 10 Liite A (velvoittava) Hyväksymisrajat Kaiun korkeus Virheen pituus Kaiun korkeus Virheen pituus Hyväksymisraja Raportointiraja Vertailutaso: 0 dB.3 Raportointirajat: Hyväksymisraja 2 = Vertailutaso .6dB (50% DAC) Hyväksymisraja 3 = Vertailutaso . Metso Oyj:n verkkokayttoon. ks.

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 11 Annex A (normative) Acceptance levels Relative echo amplitude Length of indications Relative echo amplitude Length of indications Key: Acceptance level Evaluation level Reference level: 0 dB.3 Recording levels: Acceptance level 2 = Reference level -6 dB (50 % DAC) Acceptance level 3 = Reference level -2 dB (80 % DAC) Figure A. Sopimus 187/2004.1 Acceptance levels 2 and 3 for methods 1 and 3 Metso Oyj:n verkkokayttoon. . see 3.

5 t < l ≤ t Vertailutaso -2 dB l>t Vertailutaso -6 dB Arviointiraja: Vertailutaso -10 dB Raportointirajat: Hyväksymisraja 2 = Vertailutaso -6 dB Hyväksymisraja 3 = Vertailutaso -2 dB Kaiun korkeus Virheen pituus Kaiun korkeus Virheen pituus Hyväksymisraja Raportointiraja Vertailutaso 0 dB.1 Hyväksymisrajat 2 ja 3 menetelmille 1 ja 3.5t Vertailutaso +4 dB 0.SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 12 Taulukko A. . l (mm) Suurin sallittu kaiun korkeus l≤t Vertailutaso l>t Vertailutaso -6 dB 15 mm ≤ t ≤ 100 mm Virheen pituus. l (mm) Suurin sallittu kaiun korkeus l ≤ 0.2 Hyväksymisrajat 2 ja 3 menetelmälle 2 Metso Oyj:n verkkokayttoon.3 ja A. katso taulukot A.4 Raportointirajat: Hyväksymisraja 2 = Vertailutaso Hyväksymisraja 3 = Vertailutaso + 4dB Kuva A. 8 mm ≤ t < 15 mm Virheen pituus. Sopimus 187/2004.

1 Acceptance levels 2 and 3 for methods 1 and 3. l (mm) Max. l (mm) Max. 8 mm ≤ t < 15 mm Indication length. Sopimus 187/2004. . see table A.5t < l ≤ t Reference level -2 dB l>t Reference level -6 dB Evaluation level: Reference level -10 dB Recording levels: Acceptance level 2 = Reference level -6 dB Acceptance level 3 = Reference level -2 dB Relative echo amplitude Length of indications Relative echo amplitude Length of indications Key: Acceptance level Evaluation level Reference level: 0 dB. permitted echo amplitude l ≤ 0. permitted echo amplitude l≤t Reference level l>t Reference level -6 dB 15 mm ≤ t ≤ 100 mm Indication length.SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 13 Table A.5t Reference level +4 dB 0.3 and A.2 Acceptance levels 2 and 3 for method 2 Metso Oyj:n verkkokayttoon.4 Recording levels: Acceptance level 2 = Reference level Acceptance level 3 = Reference level +4 dB Figure A.

5 t < l ≤ t Vertailutaso +4 dB l>t Vertailutaso Arviointiraja: Vertailutaso -4 dB Raportointirajat: Hyväksymisraja 2 = Vertailutaso Hyväksymisraja 3 = Vertailutaso +4 dB Taulukko A.5t Vertailutaso +10 dB 0.4 Vertailutaso pitkittäisaaltoluotaukseen menetelmällä 2 (AVG). l (mm) Suurin sallittu kaiun korkeus l ≤ 0.5 – DDSR = 2 mm DDSR = 3 mm 3…5 DDSR = 2 mm DDSR = 2 mm DDSR = 3 mm Metso Oyj:n verkkokayttoon.2 Hyväksymisrajat 2 ja 3 menetelmille 2.5 … 2.5 mm – Taulukko A. Sopimus 187/2004. 8 mm ≤ t < 15 mm Virheen pituus.5 – DDSR = 2 mm DDSR = 3 mm 3…5 DDSR = 1 mm DDSR = 1. Luotaimen nimellistaajuus Perusaineen paksuus (mm) (MHz) 8 mm ≤ t < 15 mm 15 mm ≤ t < 40 mm 40 mm ≤ t ≤ 100 mm 1.3 Vertailutaso kulmaluotaukseen poikittaisaallolla menetelmällä 2 (AVG). l (mm) Suurin sallittu kaiun korkeus l≤t Vertailutaso +6 dB l>t Vertailutaso 15 mm ≤ t ≤ 100 mm Virheen pituus.5 … 2. Luotaimen nimellistaajuus Perusaineen paksuus (mm) (MHz) 8 mm ≤ t < 15 mm 15 mm ≤ t < 40 mm 40 mm ≤ t ≤ 100 mm 1. .SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 14 Taulukko A.

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 15 Table A.5 mm – Table A.5 – DDSR = 2 mm DDSR = 3 mm 3 to 5 DDSR = 2 mm DDSR = 2 mm DDSR = 3 mm Metso Oyj:n verkkokayttoon. Nominal probe frequency Thickness of parent material (mm) (MHz) 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100 1.5 to 2.3 Reference levels for angle beam scanning with transverse waves for method 2 (DGS).4 Reference levels for longitudinal waves for method 2 (DGS). permitted echo amplitude l≤t Reference level +6 dB l>t Reference level 15 mm ≤ t ≤ 100 mm Indication length. l (mm) Max.5t Reference level +10 dB 0.5t < l ≤ t Reference level +4 dB l>t Reference level Evaluation level: Reference level -4 dB Recording levels: Acceptance level 2 = Reference level Acceptance level 3 = Reference level +4 dB Table A. permitted echo amplitude l ≤ 0.5 to 2. l (mm) Max. .2 Acceptance levels 2 and 3 for method 2 8 mm ≤ t < 15 mm Indication length. Sopimus 187/2004. Nominal probe frequency Thickness of parent material (mm) (MHz) 8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100 1.5 – DDSR = 2 mm DDSR = 3 mm 3 to 5 DDSR = 1 mm DDSR = 1.

Sopimus 187/2004.SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 16 Liite B (velvoittava) Virheen pituuden mittaustekniikka Tekniikan avulla mitataan virheen pituus.1).1 Virheen pituuden mittaaminen äänikeilan avulla Metso Oyj:n verkkokayttoon. kun kaiun korke- us on yhtäsuuri tai suurempi kuin arviointiraja. Luotaimen sijainti ja äänikeilan suunta merkitään siinä kohdassa. missä kaiku putoaa arviointirajalle (sijain- nit 1 ja 2 kuvassa B. Sivuttaisliike Suurin kaiun korkeus Arviointiraja Kuva B. Etäisyys l määritetään sitten sijaintien 1 ja 2 välisenä mat- kana. . Mitattaessa luotainta siirretään sivuttaissuunnassa vir- heen yli.

/. is then determined by the distan- ce of the positions 1 and 2. . The lateral dimension. echo Evaluation level Kuva B. Lateral movement Max. and the probe position and beam path range.1). Sopimus 187/2004.1 Fixed amplitude level technique using the beam axis Metso Oyj:n verkkokayttoon. To make a measurement the beam is scanned over the in- dications. at which the echo has fallen to the evaluation level are noted (positions 1 and 2 of figure B.SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS EN 1712 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 17 Liite B (normative) Fixed amplitude level technique The technique measures the lateral dimensions of an indi- cation over which the echo is equal to or greater than the evaluation level.