You are on page 1of 3

Detyre kontrolli Nr.

6

Emer mbiemer ___________________
Grupi A

1. Zgjidhje e inekuacionit x2-2 ¿ 2x, nuk eshte numri
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
1 pike
2. A jane te njevlershem Inekuacionet
a) 3x ¿ 2 dhe -6x ¿ -4
2 pike
b) 2x+1 ≤ -4 dhe -2x-1 ≥ 4
2 pike
3. Bashkesia e zgjidhjeve te inekuacionit 2x-16 ≥ 0,eshte

¿ ¿ ¿ ¿
a) ¿ 2,8 ¿ b) 2,8 ¿ c) ¿ 2,+∝¿ d) 2,+∝¿
¿ ¿
1 pike

4. Zgjidh sistemin {23−x
x−4>0
<0
4 pike

5. Gjej bashkesine e percaktimit √ ( 2 x−4 ) (3−x)
4 pike
6. Zgjidh inekuacionin (3-6x)(2x+4) ≥ 0
4 pike
7. Zgjidh inekuacionin me dy menyra -2 ¿ x+3 ≤ 4
6 pike
a) Ne R
b) Ne N
9 3
8. Rendit ne rendin rrites -5 , - - √ 18 , -1
e
5 8
3 pike
9. Jepet funksioni y = 2x-8
A) Gjej vlerat e funksionit per x = {−4,−2,−1,0,1,2,4 }
2 pike
B) Gjej vlerat e x per te cilat f(x) = 0
1 pike
C) Gjej vlerat e x,per te cilen f(x) ¿ 0
2 pike
D) Gjej vlerat e x,per te cilen f(x) ¿ 0
2 pike

Piket -5 6-10 11-15 16-21 22-27 28-31 32-34
Nota 4 5 6 7 8 9 10

Zgjidh inekuacionin (3x-6)(2-4x) ≥ 0 4 pike Piket -5 6-10 11-15 16-21 22-27 28-31 32-34 Nota 4 5 6 7 8 9 10 . Detyre kontrolli Nr. Zgjidhje e inekuacionit x2-2 ¿ 2x. Zgjidh sistemin {23−x x−4<0 >0 4 pike 5.eshte ¿ ¿ ¿ a) ¿−∝ . 8 ¿ ¿ b) 2. Bashkesia e zgjidhjeve te inekuacionit 2x-16 ≤ 0. A jane te njevlershem Inekuacionet a) 3x ≤ 2 dhe -6x ≤ -4 2 pike b) 2x+1 ¿ -4 dhe -2x-1 ¿ 4 2 pike 3. 8 ¿ ¿ ¿ 1 pike 4. nuk eshte numri A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 1 pike 2.6 Emer mbiemer ___________________ Grupi B 1.+∝¿ d) −∝ . Gjej bashkesine e percaktimit √ ( 2 x +4 ) (3−x) 4 pike 6.8 ¿ c) ¿ 2.

Jepet funksioni y = 2 x-2 A) Gjej vlerat e funksionit per x = {−4.−2.0. √3 12 .7133333…. Rendit ne rendin zbrites √3 .4 } 2 pike B) Gjej vlerat e x per te cilat f(x) = 0 1 pike C) Gjej vlerat e x. Zgjidh inekuacionin me dy menyra 2 ¿ x-5 ≤ 4 6 pike a) Ne R b) Ne N 8 8.−1.per te cilen f(x) ¿ 0 2 pike D) Gjej vlerat e x. 3 pike 1 9.1.2.1.per te cilen f(x) ¿ 0 2 pike Piket -5 6-10 11-15 16-21 22-27 28-31 32-34 Nota 4 5 6 7 8 9 10 .7. 3 ..