You are on page 1of 31

RIVSTART A1 + A2

Textbok  Ordlista (engelska)

Kapitel 1 Vad talar du för språk?  Which languages do you speak?
vad . . . för  what
vard = vardagligt (colloquial, informal) tala (talar, talade, talat)  speak
språk (-et, –, -en)  language
rivstart (-en,-er, -erna)  flying start japanska  Japanese
kapitel (kapitlet, –, kapitlen)  chapter engelska  English
Du då?  What/How about you?
Sidan 8 (Page 8) då  then
Kan du svenska?  Do you speak Swedish? bara  only
kunna (kan, kunde, kunnat)  know; can lite  some, a little
du  you s = sida (-n, -or, -orna)  page
svenska  Swedish verbets position  the position of the verb
kombinera (-r, -de, -t)  combine verb (-et, –, en)  verb
banan (-en, -er, -erna)  banana position (-en, -er, -erna)  position, place
papper (-et, –, -en)  (piece of) paper OBS (= observera)  NB, note
radio (-n, radioapparater, radioapparaterna) radio fråga (-n, -or, -orna)  question
kaffe (-et)  coffee
telefon (-en, -er, -erna)  telephone Sidan 10
hamburgare (-n, –, hamburgarna)  hamburger fråga (-r, -de, -t)  ask
teve (= television) (-n)  TV (television) varandra  each other
teater (-n, teatrar, teatrarna) theatre svara (-r, -de, -t)  answer
buss (-en, -ar, -arna)  bus frågeord (-et, –, -en)  question word
psykolog (-en, -er, -erna)  psychologist alla  all, everyone
te (-et)  tea i  in
lång (-t, -a)  long grupp (-en, -er, -erna)  group
vokal (-en, -er, -erna)  vowel skriva (skriver, skrev, skrivit)  write
eller  or land (-et, länder, länderna)  country
konsonant (-en, -er, -erna)  consonant presentera (-r, -de, -t)  introduce
exempel (exemplet, –, exemplen)  example hon  she
han  he
Sidan 9 pronomen (-et, –, -en)  pronoun
Hej!  Hi!
Jag heter  My name is Sidan 11
jag  I säga (säger, sa/sade, sagt)  say
heta (heter, hette, hetat)  be called namn (-et, –, -en)  name
Vad heter du?  What’s your name? klass (-en, -er, -erna)  class
vad  what på  on, in
varifrån  where . . . from om  about
komma (kommer, kom, kommit)  come Spanien  Spain
från  from
och  and Sidan 12
nej  no arbeta (-r, -de, -t)  work
jaha  I see här  here

Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur, Stockholm 1
27-66685-6 (textbokens beställningsnummer)

arbetar inte  don’t/doesn’t work biolog (-en, -er, -erna)  biologist
inte  not kemist (-en, -en, -erna)  chemist
plugga (-r, -de, -t) (vard)  study ekonom (-en, -er, -erna)  economist
studera (-r, -de, -t)  study
design (-en)  design Sidan 15
ja  yes gift (–, -a)  married
med  with Ja, det är jag.  Yes, I am.
IT  ICT, IT det  it
programmerare (-n, –, programmerarna) ha (har, hade, haft)  have
(computer) programmer barn (-et, –, -en)  child
vara (är, var, varit)  be också  also, too
pensionär (-en, -er, -erna)  (old age) pensioner vi  we
läkare (-n, –, läkarna)  physician, doctor men  but
mening (-en, -ar, -arna)  sentence två  two
negation (-en, -er, -erna)  negation en  one; a
Ryssland  Russia son (-en, söner, sönerna)  son
Ukraina  Ukraine dotter (-n, döttrar, döttrarna)  daughter
portugisiska  Portuguese är sambo  has a live-in partner
filosofi (-n)  philosophy sambo (-n, -r, -rna)  live-in partner, co-habitee
psykologi (-n)  psychology din (ditt, dina)  your
tandläkare (-n, –, tandläkarna)  dentist svensk (-t, -a)  Swedish
familjeord (-et,–, -en)  word to do with family
Sidan 13 familj (-en, -er, -erna)  (close/immediate) family
kassörska (-an, -or, -orna)  (female) cashier ogift (–, -a)  unmarried
ingenjör (-en, -er, -erna)  engineer singel (vard)  single, unmarried
advokat (-en, -er, -erna)  lawyer pojkvän (-nen, -ner, -nerna)  boyfriend
sjuksköterska (-n, -or, -orna)  nurse partner (-n, –, partnerna)  partner
kock (-en, -ar, -arna)  cook, chef man (-nen, män, männen)  husband; man
brevbärare (-n, –, brevbärarna)  postman fru (-n, -ar, -arna)  wife
polis (-en, -er, -erna)  police officer text (-en, -er, -erna)  text
busschaufför (-en, -er, -erna)  bus driver foto (-t, -n, -na)  photo
frisör (-en, -er, -erna)  hairdresser
fotograf (-en, -er, -erna)  photographer Sidan 16
lärare (-n, –, lärarna)  teacher tre  three
servitör (-en, -er, -erna)  waiter person (-en, -er, -erna)  person
ord (-et, –, -en)  word
Sidan 14 verb (-et, –, -en)  verb
jobba (-r, -de, -t) (vard)  work presens  the present tense
yrke (-t, -n, -na)  profession nu  now
läsa (-er, -te, -t)  read; study Japan  Japan
vilken (vilket, vilka)  what; which som  who
höra (hör, hörde, hört)  hear stryka (stryker, strök, strukit) under  underline
kryssa (-r, -de, -t) för  put a cross next to, check de  they
rätt  correct studietips (-et, –, -en)  study tip
alternativ (-et, –, -en)  alternative, option göra (gör, gjorde, gjort)  do; make
studera till  study to be många  many
till  to, for fel (-et, –, -en)  mistake
min (mitt, mina)  my Det är okej!  That’s OK.
flickvän (-nen, -ner, -nerna)  girlfriend

Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur, Stockholm 2
27-66685-6 (textbokens beställningsnummer)

Sidan 17 minidialog (-en, -er, -erna)  mini dialogue
sortera (-r, -de, -t)  sort, arrange (in order), put in the right
order Sidan 20
tyska  German det här  this
matematik (-en)  mathematics grekiska  Greek
alfabet (-et, –,-en)  alphabet kalispera  Greek for “good afternoon”
till sist  finally bo (bor, bodde, bott)  live
sist  last kul (vard)  fun
gå (går, gick, gått)  go, leave; walk
träffa (-r, -de, -t)  meet
Brians  Brian’s
Kapitel 2 mamma (-n, -or, -orna)  mum
rolig (-t, -a)  nice, fun
att  to
Sidan 18 träffas (träffas, träffades, träffats)  meet (each other)
Hur mår du?  How are you? detsamma  and you; the same (to you)
hur  how Vi ses!  See you!
må (mår, mådde, mått)  feel presentera (-r, -de, -t) sig  introduce oneself
bra  good; well er  you
tack  thanks titta (-r, -de, -t)  look
jo tack  thanks (for asking) liten (litet, små)  small, little
Det är bra.  I’m fine. varför  why
Hur är läget? (vard)  How are things?, How’s it going? ett  a, an; one
läge (-et, -en, -ena)  situation, position hus (-et, –, -en)  house
Det är lugnt. (vard)  Great., OK. på sommaren  in the summer
lugn (-t, -a)  calm, peaceful sommar (-en, somrar, somrarna)  summer
Själv?  How about you?, And you? älska (-r, -de, -t)  love
själv (-a)  self (myself, yourself etc) var  where
jodå  alright företag (-et, –, -en)  company
helt  completely toppen (vard)  super, great
Allt väl?  Everything OK?
allt  everything Sidan 21
väl  fine designhögskola  college of design
Så där.  So-so. förlåt  sorry, excuse me
Jag är lite förkyld.  I’ve got a bit of a cold. förstå (förstår, förstod, förstått)  understand
lite  a bit Vad är det?  What’s that?
så  so universitet (-et, –, -en)  university
trött  tired för  for, of
Hur är det? (vard)  How are things? thailändsk  thai
nja  oh well, mmm restaurang (-en, -er, -erna)  restaurant
journalist (-en, -er, -erna)  journalist
Sidan 19 från början  from the beginning
hälsa (-r, -de, -t)  greet, say hello å  oh
retur  return mat (-en)  food
Tja! (= Tjena!)  Hi! Vad gott!  Delicious!
god dag  hello välkommen (välkommet, välkomna)  welcome
god (gott, goda)  good intresserad (intresserat, intresserade) av  interested in
dag (-en, -ar, -arna)  day forskning (-en)  research
Hur står det till?  How are you? forska (-r, -de, -t)  research, do research

Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur, Stockholm 3
27-66685-6 (textbokens beställningsnummer)

maybe mycket  very.-na)  MP3 player läppglans (-et)  lip gloss räkneord (-et. -orna)  sweater grundtal (-et. nummer (numret. -or. -en)  number folk  people udda  odd på stan (= staden)  in town räkna (-r. -en)  pair Vi säger så då. next to sova (sover. -de. -or. believe född  born lista (-n. -or. -orna)  bag Tack detsamma!  The same to you!. -orna)  street Det var så lite. –. -erna)  picture Sov gott!  Sleep well! vid  by. You’re welcome. -marna)  comb ringa (-er. -t)  complete karies  caries. -de. gamla)  old att  that ojojoj  oh yes kanske  perhaps. -t)  ring. varit)  be (am/are/is. -n. -er.  We’ll be in touch. artiklarna)  article när  when tro (tror. ordböcker. -or. –.  OK then. gata (-n. ordböckerna)  dictionary öva (-r. nycklarna)  key Kapitel 3 mp3-spelare (-n. -or. artiklar. var. -or. And you! en flaska vatten  a bottle of water flaska (-n. sov. -orna)  bottle vatten (vattnet)  water nyckel (nyckeln. -orna)  list gammal (-t. -orna)  map kasta (-r. -erna)  weekend. –. Stockholm 4 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . tooth decay bussbiljett (-en. -erna)  bus ticket intressant (-a)  interesting läsk (= läskedryck) (vard) (-en)  soft drink pengar (-na)  money Sidan 22 necessär (-en. been) telefonnummer (telefonnumret. sko (-n. -r. numren)  number vara (är.. –. -or. package tärning (-en. -er. -t)  count stad (-en. -de. -en)  packet. kam (-men. speglarna)  mirror Trevlig helg!  Have a nice weekend! mobiltelefon (-en. -t)  throw paket (-et. städer.om  about. -de. -a)  even Sidan 24 tal (-et. –. -or. holiday väska (-n. -en)  number tröja (-n. obestämda)  indefinite När är du född?  When were you born? artikel (-n. –. -de. -en)  passport personlig (-t. city baklänges  backwards ursäkta  sorry. was. cell phone trevlig (-t. sovit)  sleep ett par skor  a pair of shoes pappa (-an.  Not at all. -er. phone spegel (-n. telefonnumren)  phone obestämd artikel  indefinite article number obestämd (obestämt. -er. -t)  practise jämn (-t. -na)  eraser Sidan 27 Tack så mycket. -orna)  pencil helg (-en. -arna)  dice tuggummi (-t)  chewing gum suddgummi (-t. much Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. –. städerna)  town. on Sidan 25 cancer (-n)  cancer komplettera (-r. -erna)  mobile phone. -a)  personal hej då  bye (then) ni  you (plural form) i dag  today i morgon  tomorrow Sidan 23 God natt!  Good night! bild (-en.  Thanks a lot. -rna)  shoe Vi hörs. speglar. -en)  cardinal number ordbok (-en. -erna)  toilet bag personliga pronomen  personal pronouns pass (-et. -orna)  dad par (-et. -ar. -er. trodde. trott)  think. -a)  nice. –. -mar. nycklar. excuse me efter  after karta (-n. pleasant penna (-n.

-erna)  role vanlig (-t. -a)  active Sidan 32 stiga (stiger. -arna)  dinner halv (-t. lagt)  lay. below tid (-en. -de. -arna)  breakfast form (-en. -arna)  quarter present (-en. -er. -ar. bestämda)  definite frukost (-en. -or.?  Can you tell the time? favoritprogram (-met. -a)  half diska (-r. right away bestämd (bestämt. -er. -arna)  half hour lägga (lägger. -en)  system film (-en. common Sidan 30 på kvällen  in the evening vakna (-r. -n. -er. bytte. ätit)  eat aktiv (-t. -na)  piano kvart (-en. afterwards minut (-en. såg. bytt)  change vilken tid  (at) what time roll (-en. gift Kan du klockan . french fries veta (vet. . Stockholm 5 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -t)  tell dansa (-r. -arna)  evening äta (äter. put timme (-en. –. -de. -erna)  second sedan  then. -er. -arna)  afternoon Hur mycket är klockan?  What time is it? mejl (-et. -a)  hungry Sidan 33 förstås  of course osv (= och så vidare)  etc (and so on) biff (-en. watch vän (-nen. -er. -t) i  fill in mellan  between berätta (-r. -er. -ar. -de. tog. steg. wash the dishes den  it spela (-r.jamen  ok but sås (-en)  sauce faktiskt  actually mums  yummy jag fyller  I’ll be promenera (-r. -er. -ar. -de. -t)  turn hem  home i år  this year det  it hur många  how many nästan  nearly. -nerna)  friend halv sju  half past six middag (-en. -t)  dance glad (glatt. -ar. place. –. almost på eftermiddagen  in the afternoon Sidan 28 eftermiddag (-en. -ar. -de. -arna)  steak även om  even if pommes frites  potato chips. glada)  happy line dance  a type of American dance where people dance älg (-en. -er. tagit)  take singular  singular danskurs (-en. -t)  play över  past piano (-t. -n)  email klocka (-n. –. åt. . dance classes fylla (-er. -t)  begin Sidan 31 sluta (-r. on the dot system (-et. -en)  subject Sidan 29 under  under. –. -arna)  elk. -erna)  form ta (tar. -orna)  clock. -en)  couple hur dags  (at) what time bredvid  next to lunch (-en. -de. -a)  ordinary. -de. -arna)  hour somna (-r. la/lade. -de. visste. -t)  wash up. -erna)  minute gå och lägga sig  go to bed halvtimme  (-en. -t)  go to sleep subjekt (-et. -erna)  time börja (-r. -erna)  lunch byta (byter. -er. -men)  favourite programme sekund (-en. moose in a line hungrig (-t. finish se (ser. -de. -de. vetat)  know bearnaisesås (-en)  sauce béarnaise Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. -t)  wake up kväll (-en. -ar. -ner. -de. -t)  end. -erna)  present. stigit) upp  get up bestämd form  definite form direkt  directly. -erna)  dance course. -ar. –. -erna)  film par (-et. -t)  walk fylla (-er. sett)  see prick  sharp. -ar. -ar.

-en)  headset Sidan 37 tack  please Sidan 41 tunnelbana (-n. -erna)  concert parkera (-r. out of Sidan 38 ruta (-n. -arna)  bun. of course öppna (-r. -er. -erna)  kiosk hemmabiosystem (-et)  home cinema system headset (-et. -er. -or. sjungit)  sing tidning (-en. skulle. become. -orna)  box. -en)  window fras (-en. get gurka (-n. -erna)  dialogue följa (-er. (sweet) roll den här  this (one) Sidan 42 den där  that (one) på torget  at the market Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. -t) upp  read out loud/aloud dialog (-en. -t)  smoke konsert (-en. -de. -en)  way choklad (-en)  chocolate för varandra  to each other Sidan 40 Kapitel 4 teknikaffär (-en. -erna)  tomato abonnemang (-et. -te. different chokladkaka (-n. velat)  want (to) NK  name of a department store in Stockholm varsågod  there you are höger  right jag vill ha  I want sida (-an. -or. movie theater stereo (-n)  stereo equipment vampyr (-en. -orna)  green/red/yellow pepper bli (blir. fått)  get instruktion (-en. -or. –. sjöng. will fram  forward vilja (vill. -en. -er. blivit)  be. -er. -arna)  cinnamon bun/roll sjunga (sjunger. -ar. -orna)  digital camera kiosk (-en. -orna)  grape kafé (-et. -de. sålt)  sell röka (-er. -arna)  newspaper annan (annat. -or. -or. -erna)  vampire digitalkamera (-n. -erna)  technical appliance shop kosta (-r. -or. -orna)  underground. -er. -ar. Stockholm 6 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -en)  phone card utan  without äpple (-et. -ar. –. sålde. –. ville. -orna)  crown druva (-n. -en)  subscription telefonkort (-et. –.Sidan 34 för  for välja (väljer. valt)  choose ur  from. -t)  close Sidan 39 fönster (-ret. square köpa (-er. satt) på  turn/switch on sälja (säljer. satte. -t)  park jag skulle vilja ha  I’d like (to have) rakt fram  straight ahead skola (ska. –. -er. -t)  follow kanelbulle (-n. -or. -te. -ar. -erna)  phrase läsa (-er. valde. -t)  open hjälpverb  auxiliary verb dörr (-en. -en)  pear bulle (-n. -ar. -erna)  cafe purjolök (-en. -t)  buy sätta (sätter. -orna)  bar of chocolate sätt (-et. -arna)  leek kopp (-en. -ena)  apple kamera (-n. bokstäver. -erna)  ticket dataspel (-et. –. -ar. -or. -de. fick. -er. –. bokstäverna)  letter det blir  that’ll be paprika (-n. subway bokstav (-en. -orna)  camera biljett (-en. -orna)  side Var det bra så?  Will that be all? kan jag få  can I have Sidan 35 få (får. -erna)  orange just det  that’s right bio (-n)  cinema. -erna)  instruction javisst  yes. -er. -de. -or. andra)  other. –)  shall. -er. blev. -arna)  door stänga (-er. -arna)  cup päron (-et. -de. -or. -te. -er. -t)  cost tomat (-en. -er. -en)  computer game apelsin (-en. -orna)  cucumber krona (-n.

-orna)  week Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. -arna)  (small) piece of paper hockey = ishockey (-n)  ice hockey andra  other frisbeegolf (-en)  frisbee golf schack  chess poker  poker (a card game) kort (-et. -n. vintrar. -arna)  dog lördag  Saturday e-post (-en)  email kompis (-en. . Stockholm 7 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . vintrarna)  winter Sidan 48 Har du lust . -de. använde. -er. använt)  use för att  to Sidan 46 oregelbunden (-t. -er. . -ar. –. -de.torg (-et. friend Sidan 47 måndag  Monday släktforska (-r. -a)  big simma (-r. -erna)  (extended) family fantastisk (-t. -or. -erna)  choir släkt (-en. -or. –. -t)  hunt. -en)  adverb substantiv (-et. -t)  research one’s genealogy kör (-en. -arna)  Tuesday klubb (-en. -ar. -de. -t)  fish. -te. -en)  market (place) adverb (-et. -ar. oregelbundna)  irregular intresse (-t.? Sidan 45 lust (-en)  inclination diskutera (-r. –.?  Do you feel like . -t)  be in the habit of doing something. -arna)  club alltid  always bar (-en. -t)  go gärna  willingly. -erna)  bar vattengympa (vard) = vattengymnastik  water aerobics skida (-n. -ar. museer. go fishing skoj  fun bibliotek (-et. -de. -arna)  garden surfa (-r. -er. -de. -orna)  flower ska  shall åka (-er. -ar. . -t) på Internet  surf the Internet stor (-t. -ar. -orna)  ski vatten (-net)  vatten skridsko (-n. -a)  fantastic öl (-et)  beer trädgård (-en. -t) exercise fredag  Friday hund (-en. -arna)  day of the week ibland  sometimes onsdag  Wednesday söndag  Sunday torsdag  Thursday träna (-r. –. -t)  swim blomma (-n. museerna)  museum fritid (-en)  leisure time gym (-met. -rna)  skate gympa =gymnastik  aerobics skateboard (-en) skateboard sällan  seldom. -ar. . -er. -t)  discuss nästa  next frekvens (-en)  frequency vecka (-an. –. -erna)  position. -en)  library vinter (-n. –. -arna)  pub. -de. -ar. restaurant tisdag (-en. -de. -or. -en)  noun aldrig  never plural (-en)  plural position (-en. -er. -men)  gym. -er. place använda (-er. -en)  card Kapitel 5 trumpet (-en. usually opera (-n)  opera do something museum (museet. go hunting mot  against fiska (-r. -erna)  auction Vad kul!  What fun! på landet  in the countryside vem  who jaga (-r. -erna)  trumpet gitarr (-en. finess centre ofta  often krog (-en. gladly auktion (-en. rarely natur (-en)  nature. -er. -erna)  guitar bruka (-r. -arna) (vard)  mate. -r. -ena)  interest fotboll (-en)  football Sidan 43 innebandy (-n)  indoor hockey lapp (-en. scenery hemma  at home veckodag (-en. -de.

-de. -t)  like. pristagarna)  prize winner dricka (dricker. -erna)  melody. -a)  romantic Kapitel 6 komedi (-n. –. -erna)  rhythm trädgårdsmästare (-n. -er. -or. -erna)  success synd (-en)  a pity. -ar. . -er. -a)  Italian fy  ugh Sidan 49 tråkig (-t. -a)  Korean publiksuccé (-en)  box office success/hit sjuk (-t. –. -en)  Nobel prize dyr (-t. -erna)  activity Sidan 50 romantisk (-t. tune biomedicin (-en)  biomedicine Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. trädgårdsmästarna)  gardener melodi (-n. -er. -ar. –. -de. -a)  acrobatic gilla (-r. semestrarna)  holiday. -erna)  party inkl. -arna)  performance engelsk (-t. -erna)  colleague rytm (-en. Stockholm 8 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) .Vilken dag?  What day? Sidan 51 tyvärr  unfortunately amerikansk (-t. -de. -er. drack. -a)  Indian fri (fritt. hyrde. -a)  American måste  must plastikkirurgi (-n)  plastic surgery i kväll  this evening kirurgi (-n)  surgery i stället  instead tysk (-t. -t) om  like föreställning (-en. -er. -er. classes hockeyarena (-n)  ice hockey arena så mycket som möjligt  as much as possible arena (-n. (= inklusive)  incl. -t)  talk tjuv (-en. -a)  English fritt inträde  admission free indisk (-t. -erna)  advertisement hyra (hyr. -a)  boring annons (-en. sin speltid  playing time musik (-en)  music Sidan 53 humor (-n)  (sense of) humour fest (-en. ill publik (-en)  audience Vad synd!  What a pity!. hyrt)  rent nöje (-et)  entertainment mest  mostly filmparadiset  the film paradise dålig (-t. -te. -er. semestrar. What a shame! succé (-en. -en)  experiment Sidan 52 akrobatisk (-t. fria)  free japansk (-t. -a)  expensive pristagare (-n. vacation båda  both helvete (-t)  hell svår (-t. för  what kind of sista  last tycka (-er. -a)  Danish semester (-n. -a)  possible aktivitet (-en. -a)  Chinese bt = barntillåten  U. -t)  eavesdrop prata (-r. approve of poesi (-n)  poetry vad . –. -a)  Japanese inträde (-et)  admission koreansk (-t. (including) kurs (-en. -a)  bad paradis (-et)  paradise olika  different dig  you (singular form) kinesisk (-t. -erna)  comedy för mycket  too much nobelpristagare  Nobel prize winner för  too Nobelpris (-et. druckit)  drink sitta och prata  sit and talk rädd (-a)  afraid sitta (sitter. -er. . -a)  French universum (-et)  universe dansk (-t. -a)  German tja  well italiensk (-t. satt. G (children allowed) fransk (-t. -a)  sick. -a)  difficult stadsteater (-n)  municipal theatre experiment (-et. -er. -orna)  arena möjlig (-t. -arna)  thief kollega (-n. suttit)  sit tjuvlyssna (-r. -erna)  course.

-de. -t)  move av  of Nya Zeeland  New Zealand den andra  the other one för . -er. -a)  our. every tidsadverb (-et. -en)  adverb of time dela (-r. -t) ut  award. ours uncle moster (-n. . –. fastrarna)  (paternal) aunt Nämen!  Oh! till exempel  for example Nederländerna  the Netherlands förra  last fler  more hela släkten  the whole (extended) family hans  his hel (-t. stämde. -ar. -t)  check strutsfarm (-en. -er. -t)  interview medicin (-en)  medicine litteratur (-en)  literature Sidan 57 ekonomi (-n)  economy där  where gäst (-en. -en)  sibling. -de. -de. correspond nedanför  below Sidan 61 Sidan 56 vacker (-t. -en)  grandchild dekorerad (-t. -arna)  banquet hall barnbarn (-et. -t)  help ge (ger. -erna)  cousin en av er  one of you flytta (-r. -er. fäder. -arna)  ostrich husdjur (-et. -erna)  fruit en massa  a lot (of) bäst (-a)  best kusin (-en. -erna)  season kung (-en. vackra)  beautiful i fredags  last Friday hälsa (-r. fastrar. –.spännande  exciting mor (modern. -de. gav. mödrar. cyklarna)  bicycle struts (-en. -er. drömde. mostrarna)  (maternal) aunt Sidan 60 farfar (farfadern)  (paternal) grandfather fin (-t. Wow! syskon (-et. -ar. -a)  fine. -ar. quite meteorolog (-en. -en)  pet farm (-en. stämt)  agree. -t)  start kontrollera (-r. -ar. sedan  ago anteckna (-r. farbröder. -er. mostrar. -erna)  conference varje  each. -t)  make notes starta (-r. farbröderna)  (paternal) vår (-t. brother or sister syster (-n. -er. fäderna)  father just  exactly Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. . -t) på  visit Sidan 62 jaså  I see december  December konferens (-en. cyklar. systrarna)  sister Sidan 59 bror (brodern. good farmor (farmodern)  (paternal) grandmother favoritfrukt  favourite fruit mormor (mormodern)  (maternal) grandmother frukt (-en. -erna)  meteorologist hjälpa  (-er. bröderna)  brother Din då?  What about yours? faster (-n. systrar. -arna)  king vår (-en. -er. Stockholm 9 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . mödrarna)  mother drömma (-er. -arna)  spring fysik (-en)  physics höst (-en. -erna)  guest passa (-r. -arna)  autumn kemi (-n)  chemistry intervjua (-r. -te. -erna)  farm Stämmer det?  Is that correct? där  there stämma (-er. -de. -ar. -de. -e)  decorated far (fadern. -de. gett)  give respons (-en)  response Sidan 55 Oj då!  Oh!. –. –. drömt)  dream när  when Sidan 58 ganska  rather. -t) in  fit in festsal (-en. -erna)  ostrich farm cykel (-n. hers farbror (farbrodern. -a)  whole hennes  her. bröder. hand out årstid (-en. -de. -er.

-erna)  fund havregryn (-et. -t)  earn på burk  tinned. -erna)  root vegetable klädfirma  clothing company potatis (-en. -ar. -erna)  dairy gissa (-r. -orna)  firm. -de. en)  biscuit. –. fortsatt)  go on. job kaka (-n. -erna)  career rotfrukt (-en. fortsatte. -en)  patent kex (-et. –. -er. morötterna)  carrot firma (-n. -t)  live marmelad (-en)  marmalade. –. -a)  special vitlök (-en)  garlic värld (-en. -er. -arna)  potato kläder (-na)  clothes morot (-en. -erna)  time röd (rött. -te. fötts)  be born S:t (= Sankt)  St. -en) (= mataffär)  food shop. -te. -de. -a)  dark arbete (-t.dö (dör. -orna)  biscuit. -de. föddes. -er. -er. -ar. can fabrik (-en. -t)  visit ris (-et)  rice grönt = grönsaker  vegetables Sidan 63 grönsak (-en. -a)  light fortsätta (-er. dog. company mejeri (-et. –. inga)  no. jam ensam  alone senap (-en)  mustard liv (-et. -arna)  world gul (-t. -arna)  tin. -a)  yellow gång (-en. -er. röda)  red tenniskarriär  tennis career lök (-en. -orna)  grape berömd (berömt. -t) upp  grow up ryska  Russian Kapitel 7 flytande  fluently tillbaka  back snabbköp (-et. -t)  guess mjölk (-en)  milk aktivt  actively fil (-en)  a Swedish type of yoghurt made from fermented igen  again milk långsammare  more slowly grädde (-n)  cream långsam (-t. gifte. -erna)  vegetable kort  short vindruva (-n. -en)  life ketchup (-en)  ketchup gifta (-er. -ar. -er. morötter. -ar. -t)  experiment store nitroglycerin (-et)  nitroglycerine ingång (-en. berömda)  famous sallad (-en)  lettuce speciell (-t. -er. -or. cookie patent (-et. (Saint) växa (-er. -en)  oatmeal forskare (-n. -erna)  tinned/canned food tjäna (-r. -ena)  work. -ma)  slow smör (-et)  butter en gång till  once more ägg (-et. –. –. -de. -t)  end bröd (-et)  bread katastrof (-en. people socker (sockret)  sugar fond (-en. -er. -erna)  disaster knäckebröd (-et)  crispbread flera  several. -arna)  onion karriär (-en. -en)  egg Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. grocery experimentera (-r. -de. -arna)  way in. -er. dött)  die Va? (vard) = Vad?  What? födas (föds. forskarna)  researcher kakao (-n)  cocoa död (-en)  death olja (-n)  oil första  first vinäger (-n)  wine vinegar Nobelmuseet  the Nobel museum pasta (-n)  pasta besöka (-er. many ljus (-t. -erna)  factory sylt (-en)  jam leva (-er. none mjöl (-et)  flour man  one. -or. gift) sig  get married specerivaror (-na)  groceries ingen (inget. canned cirka  approximate. about burk (-en. –. -or. cracker dynamit (-en)  dynamite konserv (-en. continue mörk (-t. -ar. Stockholm 10 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . entrance sluta (-r. -en.

-arna)  salmon ask (-en. -erna)  cigarette rakblad (-et. -ar. -t)  wait frysvaror (-na)  frozen food 30 kronor tillbaka  30 kronor change fiskpinne (-n. -erna)  lottery ticket tvättmedel (tvättmedlet. –. stått)  stand leverpastej (-en)  liver paté till höger om  to the right of falukorv (-en)  Swedish-style bologna sausage till vänster om  to the left of blodpudding (-en)  black pudding (made from pig’s blood) vänster  left dryck (-en. -arna)  cod tub (-en. stod. exist skinka (-n)  ham bland  among korv (-en. -en)  razor blade Sidan 68 fisk (-en. scrape schampo (-t)  shampoo lott (-en. -de. -arna)  counter Sidan 65 hekto (-t. -ar. -n. -arna)  Baltic herring förlåt mig  excuse me filé (-n. chips växla (-r. -n. -ar. -arna)  sausage stå (står. -arna)  fish finger köttbulle (-en. -arna)  herring kaviar (-en)  Swedish-style caviar (salted and smoked cod böckling (-en. -erna)  tube räka (-n. -t)  scratch. -or. fåglar. -orna)  shrimp påse (-n. fanns. -ar. tvättmedlen)  washing powder. -orna)  commodity fläskkött (-et)  pork kartan över  the map of köttfärs (-en)  minced/ground meat affär (-en. -er. Stockholm 11 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -ar. -na)  100 grams lingonsylt (-en)  lingonberry jam Något annat?  Anything else? lingon (-et. charcuterie finnas (finns. -arna)  (bar of) soap skrapa (-r. . -erna)  shop bacon (-et)  bacon kontakt (-en)  contact fågel (-n. -ar. -er. . exit fiskdisk (-en. -ar. -arna)  chicken kalkon (-en.ost (-en)  cheese finns  am/are/is (to be found) charkuterier (-na)  cured meat and sausages. digit kyckling (-en. -arna)  packaging lax (-en. -arna)  fish förpackning (-en. -en)  lingonberry kilo (-t. -or. -arna)  smoked Baltic herring roe) utgång (-en. -na) (= kilogram)  kilogram (1000 grams) hylla (-n. -arna)  way out. -erna)  drink parmesanost (-en)  Parmesan cheese saft (-en)  fruit squash den är slut  it is sold out. -ar. saffran (-et)  saffron detergent Det blir . -de. -orna)  shelf strömming (-en. -arna)  bag sill (-en. -orna)  figure. -or. -er. -ar. -ar. -er. it is out of stock mineralvatten (mineralvattnet)  mineral water slut  finished godis (-et)  sweets. -arna)  fish counter disk (-en. -erna)  scratch card tvål (-en. -er. -arna)  meat ball Sidan 66 glass (-en)  icecream fråga efter  ask for kött (-et)  meat varor (-na)  goods nötkött (-et)  beef vara (-n.  That’ll be . -ar. -terna)  peanut intensivt  intensively snus (-et)  “mouth snuff” extensivt  extensively cigarett (-en. . –. -ter. -orna)  cashier. -or. -de. checkout småpengar (-na)  small change chips (-en)  crisps. -ar. fåglarna)  bird. -er. -erna)  fillet Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. -t)  alternate jordnöt (-en. -er. -ar. -er. -arna)  box torsk (-en. -ar. toapapper (toapapperet) (vard) = toalettpapper  toilet vänta lite  wait a second/a moment paper vänta (-r. . –. candy Var det bra så?  Will that be all? hygienartiklar (-na)  sanitary articles skraplott (-en. -erna)  turkey Sidan 67 kassa (-n. -or. -ar. -ar. funnits)  be (situated). poultry siffra (-n. -ar.

-or. –. -te. -er. -erna)  vegetarian smaka (-r. -t)  hate jättegod (vard)  absolutely delicious vegetarian (-en. -a)  sweet Sidan 73 mindre  smaller makaroner (-na) macaroni augusti  August Frankrike  France jordgubbe (-n. -er. -de. -arna)  bit döda (-r. -a)  modern lagrad  matured sak (-en.Sidan 69 spettekaka  a kind of hard. -er. -t)  taste äcklig (-t. butter and potato flour hårdost (-en. -arna) (vard)  bloke. -de. -arna)  strawberry Skåne  Scania (Sweden’s southernmost province) Kapitel 8 liter (-n. -a)  young äta till  eat with it människa (-n. -orna)  human being lamm (-et. –. -erna)  red wine libanesisk (-t. crisp cake made from egg. -ar. -erna)  thing grevé  a kind of firm cheese färsk (-t. -arna)  dessert cheese biff med lök  steak with fried onions dessert (-en. -a)  fatty. -a)  fresh bättre  better fet (-t. -ar. -er. -erna)  salad Visst. -t)  travel typisk (-t. -erna)  optimist läsa upp  read out loud/aloud kille (-n. hårda)  hard onions (traditionally made from leftovers) dessertost  (-en. -a)  cheap Sidan 72 jämn (-t. -arna)  eel länge  (for) a long time bok (-en.  Sure. -ar. -a)  strong sugar. -ar. -ar. -t)  kill väga (-er. -erna)  wine urgott (vard)  utterly/absolutely delicious Italien  Italy ung (-t. -a)  real jättebra (vard)  excellent. -a)  disgusting bit (-en. -arna)  market hall billigare  cheaper billig (-t. -en)  animal större  bigger nyttig (-t. hata (-r. -ar. useful Systembolaget  The Swedish Alcohol Retail Monopoly ekologisk (-t. böckerna)  book Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. -erna)  melon söt (-t. fantastic saluhall (-en. stark (-t. -erna)  time optimist (someone who Sidan 70 always thinks he/she has more time at his/her disposal egen (-t. -a)  from Skåne (Scania) resa (-n. -t)  suit riktig (-t. -er. arna) firm cheese pytt i panna  a dish made of diced meat. and hård (hårt. -or. Stockholm 12 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -a)  nourishing. -ar. –. -erna)  dessert modern (-t. -a)  traditional rödvin (-et. guy varit (av vara)  been Sidan 71 resa (-er. -na)  litre tidsoptimist (-en. -en)  roe deer rosmarin  rosemary surströmming (-en)  fermented Baltic herring passa (-r. fat västerbotten  a kind of firm cheese named after a province som  such as in northern Sweden sallad (-en. egna)  own than he/she actually does) dyrare  more expensive optimist (-en. -a)  Lebanese vin (-et. -de. -er. -de. -er. potatoes. -t) weigh djur (-et. -a)  ecological (state-owned shops selling alcoholic beverages) traditionell (-t. -a)  typical planera (-r. -t)  plan skånsk (-t. -de. -a)  even ordföljd (-en)  word order melon (-en. -de. -orna)  trip ål (-en. -en)  lamb rådjur (-et. -er. böcker. –. -er.

-erna)  jazz festival molnigt  cloudy festival (-en. -er. -erna)  delicacy mejla (-r. buy blåsa (-er. –. -er. -a)  finished behöva (-er. -arna)  boat sol (-en)  sun tur (-en. nya)  new frimärke (-t. hunnit)  have time färdig (-t. delightful rubrik (-en. -de. -a)  lovely. -erna)  line härlig (-t. -erna)  opposite växlingskontor (-et. -r. -en)  hotel hoppa (-r. -en)  letter springa (springer. -t)  bake boka (-r. -en. -te. -er. -t)  blow kristall (-en)  crystal mulet  overcast jazzfestival (-en. -t)  camp hos  with. det har jag. hann. at (a person’s home) rida (-er. -de. –. -er. -arna) (vard)  100 kronor note/bill sjungit (av sjunga)  sung Ett ögonblick.  Yes. –. sprungit)  run ledig (-t. ridit)  ride lägenhet (-en. be situated vara med i ett teveprogram  appear in a TV programme flygplats (-en. -t)  need tänka (-er. -t)  thunder paddla (-r. -de. -t)  book. -erna)  bank Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. Ja. -erna)  canal slott (-et. basic motorcyklarna)  motorcycle hotell (-et. -erna)  tourist attraction. -arna)  archipelago varm (-t.g. -en)  opposite pair enkelrum (-met. -t)  snow kanal (-en. -t)  rain kanot (-en. -er. kört)  drive rum (-met. apartment åka skidor  ski mitt i stan  in the centre of town. historical Sidan 81 låta (låter. -en)  moment jätteroligt (vard)  great fun nätter (av natt)  nights vindsurfa (-r. -de.guide (-n. –. downtown båttur (-en. motorcyklar. -t)  change ny (nytt. låtit)  sound replik (-en. -de. search väder (vädret)  weather perfekt (-a)  perfect Sidan 75 skriva färdigt  finish writing hinna (hinner. -erna)  flat. (for example) brev (-et. -de. palace Sidan 79 delikatess (-en. -rna)  guide book Sidan 77 sevärdhet (-en. lät. -te. -de. reserve köra (kör. -t)  look for. -ar. –. -en)  bureau de change bank (-en. -er. låg.  Just a moment. -erna)  heading Det går  It leaves Sidan 76 hundralapp (-en. ögonblick (-et. -t) sig  imagine Sidan 80 nähä (vard)  I see andra  second först  first Hur var namnet?  Could I have your name. enkla)  simple. -en)  castle. -de. Stockholm 13 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -ar. legat)  lie. -ar. I have. -te. -erna)  festival åska (-r. -de. -t)  send an email mer  more ungefär  about. sken. -er. -de. -er. -erna)  airport tälta (-r. sprang. körde. -a)  free. -men)  room motorcykel (motorcykeln. -t)  go shopping for. -men)  single room motsats (-en. -erna)  trip skina (skiner. ska vi se. -de. -de. -de. -a)  warm handla (-r. –. -t)  jump ligga (ligger. available motsatspar (-et. let me see. approximately söka (-er. -erna)  canoe snöa (-r. -er. -a)  historic. –. -t)  paddle regna (-r. -er. skinit)  shine skärgård  (-en. please? därför att  because historisk (-t. -er. red. sight baka (-r. enkel (-t. -t)  windsurf växla (-r. -er. –. -erna)  boat trip Sidan 78 båt (-en. -er. -ena)  stamp t ex (= till exempel)  e. -er.

–. Stockholm 14 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . –. –. –. -erna)  tobacconist vinterjacka (-n. -t)  quit. -en) (vard)  job längre  any more. –. -orna)  winter jacket jacka (-n. taxibilarna)  taxi Sidan 83 spårvagn (-en. –. -orna)  car trip få (får. brilliant Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. -en)  train taxi (-n. -arna)  outdoor eating area Sidan 84 om en timme  in an hour verkligen  really alltså  that is träna (-r. -de. go by bike nationaldag (-en. streetcar det gör jag också  so do I flyga (flyger. . -er.tobaksaffär (-en. fått)  be allowed . . -or. -erna)  travel agency sjätte  sixth dator (-n. -men)  classroom järnvägsstation (-en. insert mars  March sammanhang (-et. -t)  leave Sidan 91 extra  extra sms  text message service (-n)  service fika (-t) (vard)  take a coffee uteservering (-en. satte. -ar. -erna)  month Sidan 87 januari  January idé (-n. longer stressad (stressat. flög. -or. -de. kommit) till  get to sluta (-r. -er. -e)  stressed får inte  must not bilresa (-n. -arna)  tram. fick. -arna)  national day borde  should Sidan 89 böra (bör. -er. satt) in  put in. . borde. kom. -orna)  jacket Sidan 82 klassrum (-met. -t)  cycle. you must go outside Sidan 90 ut  out ingenting  nothing usch  ugh i så fall  in that case dricks (-en)  tip motion (-en)  (physical) exercise förresten  by the way lämna (-r. -en)  ordinal number Sidan 85 tredje  third vart  where to fjärde  fourth borta  away femte  fifth resebyrå (-n. bort)  ought to komma (kommer. give up jobb (-et. -en)  context april  April skapa (-r. -t)  work out kanon (vard)  super. flugit)  fly datum (-et. taxibilar. -erna)  computer sjunde  seventh åttonde  eighth Sidan 86 nionde  ninth tillsammans  together tionde  tenth månad (-en. . -t)  create maj  May association (-en. -de. -er. -erna)  association juni  June juli  July augusti  August september  September Kapitel 9 oktober  October november  November bil (-en. får du gå ut  . -er. -en)  date cykla (-r. -de. -er. -ar. -arna)  car december  December tåg (-et. -ar. -erna)  idea februari  February sätta (-er. -er. -de. -ar. -erna)  railway/railroad station ordningstal (-et. -or.

band. -er. drog. -en)  wooden house väg (-en. -t)  miss bro (-n. -n. -ar. you’re welcome en del  some people tvärgata (-n. -de. on the contrary till ytan  in area konstig (-t. -er. -en)  commuter train polcirkeln  the Arctic circle mot  towards. –. -or. -or. gick. -or. –. -arna)  hug problem (-et. -orna)  area. -en)  sound absolut  absolutely först  at first honom  him astma (-n)  asthma henne  her uppe  up oss  us midnattsgolf (-en)  midnight golf ta (tar. dragit) in  draw in. -ar. -erna)  timetable del (-en. is necessary Sidan 98 tavla (-n. -arna)  government ca (= cirka)  appr. -de. komplicerade)  complicated lycka till  good luck Sidan 97 det var så lite  not at all ju  of course kyrka (-n. -arna)  lip ingen orsak  not at all prova (-r. tog. -ar. (approximately). -a)  practical tusen tack  thanks a lot för  because för all del  not at all. about till slut  in the end. -rna)  connection binda (binder. against är framme  arrives än  than missa (-r. -t)  call gå (går. -arna)  part så här  like this sjättedel  sixth pendeltåg (-et. -orna)  crossroad många  many people korsning (-en. tagit) med sig  bring with you behövs  is needed. -rna)  line regering (-en. test ovanför  above dra (drar. bundit) ihop  connect Kapitel 10 tvärtom  the other way round. -orna)  blackboard Sidan 95 halvö (-n. -ar. -a)  green komma överens om  agree on linje (-n. -erna)  break. -er. -arna)  crossing läpp (-en. –. in the direction of kalla (-r. -t)  stop trähus (-et. -arna)  peninsula dit  there norra  northern tidtabell (-en. brann. -or. tunnlarna)  tunnel förbindelse (-n. way tänk om  what if om  if Sidan 93 brinna (brinner. -orna)  jetty mot  towards. -r. -ar. -ar. -a)  normal utlänning (-en. –. -de. -erna)  exchange student stanna (-r. tunnlar.framtid (-en)  future det mesta  most things rast (-en. -er. -arna)  student magazine förbi  past utbytesstudent (-en. -arna)  foreigner Sidan 92 studenttidning (-en. -r. -a)  strange yta (-n. -arna)  route. -de. -ar. -erna)  land border brygga (-n. -ar. -en)  problem meddelande (-t. -na)  message vänstertrafik  left-hand traffic grön (-t. -or. -orna)  church praktisk (-t. finally tunnel (-n. pull in luft (-en)  air Sidan 94 ljud (-et. brunnit)  burn komplicerad (komplicerat. surface Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. gått) av  get off landgräns (-en. -ar. -t)  try. -arna)  bridge kram (-en. -ar. Stockholm 15 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . recess normal (-t.

-er. first name artist (-en. -er. -en)  mountain befolkningstäthet (-en)  population density fjäll (-et. -erna)  nation vanligast (-e)  most common världsberömd  world famous förnamn (-et. -erna)  culture. -a)  important religion (-en. huvudstäder. -er. -a)  constitutional miljon (-en. -erna)  regent dominera (-r. –. -de. -erna)  artist efternamn (-et. maiden name pojknamn (-et. -erna)  milliard. hört) till  belong to flicknamn (-et. -en)  surname. -erna)  industry lätt (-a)  easy. -en)  high mountain (in Scandinavia and Iceland) täthet (-en)  density söder  (the) south valuta (-n. -en)  boy’s name Sidan 100 majoritet (-en. -de. -t)  dominate befolkning (-en. –. faith exportindustri (-n)  export industry kultur (-en. glömt)  forget fakta  facts inom  within invånare/kvadratkilometer = invånare per pass (-et.som  that konstitutionell (-t. -rna)  coastline (GNP) sjö (-n. –. -en)  form of government Sidan 99 regent (-en. -er. invånarna)  inhabitant samiska  Lappish. -ar. -er. -ar. -arna)  population berg (-et. -ar. last name ställa en fråga  ask a question tilltalsnamn (-et. –. -en)  session kvadratkilometer en dag i veckan  one day a week kvadratkilometer  square kilometre miljard (-en. glömde. obebodda)  uninhabited valley of the River Torne naturresurs (-en. -arna)  lake fungera (-r. –. odlade)  cultivated minoritet (-en. –. -a)  official odlad (odlat. huvudstäderna)  capital city bestå (består. -er. -t)  put. -orna)  currency landskap (-et. –. -er. -erna)  million monarki (-n. -er. bestått) av  consist of officiell (-t. family name. -or. –. -er. -erna)  religion. place kvinnonamn (-et. hörde. -t) som  work as export (-en)  export geografi (-n)  geography viktig (-t. simple störst (-a) biggest musikexporterande nation  exporter of music Sidan 102 nation (-en. -ar. Sami procent (%)  per cent finska  Finnish sydlig (-t. -t)  revise. -erna)  majority Sidan 103 norr  (the) north repetera (-r. -a)  southern tornedalsfinska  (an old type of) Finnish as spoken in the obebodd (obebott. -er. -de. -r. civilisation industri (-n. -en)  scenery längst (-a)  longest platt (-a)  flat högst (-a)  highest speciellt  particularly landsnummer  country (calling) code långt  far bruttonationalprodukt (BNP)  gross national product kustlinje (-n. repeat känna till  know about glömma (-er. -er. -en)  woman’s name höra (hör. review. -en)  girl’s name. -erna)  natural resource romani chib  the language spoken by the Romani people skog (-en. -de. Stockholm 16 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -arna)  forest. water power malm (-en)  ore Sidan 101 hälften  half huvudstad (-en. -er. -en)  first name ställa (-er. -arna)  river (in Scandinavia and Iceland) Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. bestod. -en)  Christian name. –. invånarna. –. billion Carl XVI Gustaf = Carl den sextonde Gustaf älv (-en. –. -erna)  monarchy invånare (-en. wood jiddisch  Yiddish vattenkraft (-en)  hydroelectric power. -erna)  minority statsskick (-et.

period ett tag  a while samma  the same rad (-en. goodlooking sporthatare (-n. -arna)  file tvätta (-r. -t) mat  cook snedstreck (-et. -ar. clean mapp (-en. -t)  dictate tillfälle (-t. -te. -de. hörde. -erna)  park Du ska få se!  You’ll see! skolflicka (-n. -a)  homey sladd (-en. -er. -de. -a)  handsome.Kapitel 11 fixa (-r. -de. möss. -t)  look for. -ar. -t)  borrow rätt (-en. -de. -de. –. -n. besökarna)  visitor söka (-er. -a)  unemployed. -ar. -t)  suit lägga (-er. -er. -er. -erna)  beginners’ course korvkiosk (-en. -a)  Oriental låna (-r. -na)  moment. -en)  underscore frånskild (-t. -arna)  flex. –. snablarna)  (elephant’s) trunk hämtmat (-en)  take-away food punkt (-en. -ar. -t) tillbaka  give back inte heller  not . driver’s license dagisbarn (vard)  pre-school child bak  in the back dagis (vard) (= daghem)  nursery school. strukit)  iron stil (-en. -erna)  hot dog stand nybörjare (-n. test Sidan 106 nätdejting  Internet dating passa (-r. -de. -t)  wash (clothes) kursiv stil  italics stryka (-er. –. –. –. snablar. la/lade. cord laga (-r. -de. Stockholm 17 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -na)  electrician hemmakväll (-en. strök. -a)  divorced utropstecken (utropstecknet. -t)  try. reglerna)  rule hänga (-er. -erna)  line stava (-r. mössen)  mouse snälla  please frågetecken (frågetecknet. sporthatarna)  someone who hates så där  like sports lämna (-r. opportunity tangentbord (-et. send a text message snygg (-t. -de. -ar. –. -en)  keyboard ex (vard) (= ex-make/ex-maka)  ex-spouse mus (-en. -ar. out of work töntig (-t. -t) (vard)  text. frågetecknen)  question mark höra (hör. -a)  cosy elektriker (-n. -a)  geeky Sidan 105 hålla (-er. -t) (vard)  fix kramisar (vard) (= kramar)  hugs trött på  tired of kram (-en. -arna)  font Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. -t)  promise gå ut på krogen  eat out orientalisk (-t. –. full stop. –. -de. -ar. either nybörjarkurs (-en. -or. have coffee regel (-n. -orna)  schoolgirl körkort (-et. lagt) in  place arbetslös (-t. -t)  spell inne  in just nu  right now Sidan 109 för tillfället  at the moment diktera (-r. -en)  driving licence. nybörjarna)  beginner gård (-en. -de. . hört) av sig  get in touch understreck (-et. varannan (vartannat)  every other utropstecknen)  exclamation mark huslig (-t. regler. -en)  slash städa (-r. search Sidan 107 mysig (-t. -te. -t) på krogen (vard)  hang out at a pub/ restaurant Sidan 108 matlagning (-en)  cooking snabel (-n. –. -t)  exchange fika (-r. -arna)  style tennisfinal (-en)  tennis finals förut  before lova (-r. . -de. –. -t)  tidy up. -er. -ar. day-care centre messa (-r. -arna)  hug stil (-en. -arna)  farm spanska  Spanish pröva (-r. -er. -arna)  description i medelåldern  middle-aged storstan (vard) (= storstaden)  the big city byta (-er. -de. -erna)  dish park (-en. -erna)  dot. -de. -t)  take a coffee break. -er. -de. -arna)  cosy evening at home attraktiv (-t. -a)  attractive beskrivning (-en. hållit) med  agree (with) besökare (-en. höll.

-a)  Australian tabell (-en. Poor thing! öppettider  opening hours där borta  over there lyx (-en)  luxury Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. -t) ut  cut nyzeeländsk (-t. -arna)  poll. -a)  Indonesian ladda (-r. -arna)  screen Kapitel 12 fet stil  bold bindestreck (-et. -erna)  menu Stackare!  Poor you!. -en)  net Sidan 110 resultat (-et.skärm (-en. -arna)  birthday skrivbord (-et. -de. -t)  mark norsk (-t. -a)  Turkish självklart  of course ungersk (-t. nought dokument (-et. -t)  send turkisk (-t. -a)  Greek klicka (-r. -t)  attach skriva (-er. -a)  Polish användarnamn (-et. -a)  bilingual student (-en. –. investigation. -te. -na)  memory tvåspråkig (-t. -mar. -erna)  address födelsedag (-en. -en)  result spara (-r. -de. -t)  copy afrikansk (-t. -a)  monolingual Sidan 117 grammatisk (-t. -t)  save snabbmat (-en)  fast food bifoga (-r. -de. -erna)  student slut (-et. –. -de. skrivit) ut  print out Sidan 115 kopiera (-r. -t) in  log in persisk (-t. Iranian lösenord (-et. -er. -arna)  small pancake minne (-t. -arna)  button sagt (av säga)  said Lätt som en plätt! (vard)  As easy as pie! överraskning (-en. -er. -a)  vegetarian miljö (-n. -t) av  switch/turn off grekisk (-t. -a)  Arabic symbol (-en. -ar. -er. –. –. -marna)  dream information (-en)  information vegetarisk (-t. -t)  insert arabisk (-t. skrev. environment Sidan 113 festmeny (-n. -er. -de. -de. –. -erna)  symbol australiensisk (-t. -de. –. -a)  Cuban ångra (-r. -a)  Norwegian klippa (-er. -en)  hyphen undersökning (-en. -en)  user name rysk (-t. -a)  South American skicka (-r. -de. -erna)  table finsk (-t. -a)  Persian. -a)  Pakistani logga (-r. -a)  grammatical dröm (-men. -de. -de. -de. -n. -a)  Austrian delat med  divided by Sidan 111 är lika med  equals leta (-r. –. -t)  double-click Sidan 116 adress (-en. -a)  North African markera (-r. -en)  desk-top tänka (-er. -en)  document komma (= kommatecken)  comma (in Sweden used klart  finished instead of decimal point) Visst var det enkelt?  Easy/Simple. -er. -a)  African infoga (-r. -t) in  paste pakistansk (-t. –. -de. -ar. -t) ner  download kubansk (-t. -en)  end enspråkig (-t. survey nät (-et. Stockholm 18 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -de. -a)  New Zealand klistra (-r. -a)  Hungarian jättelätt (vard)  very easy österrikisk (-t. -ar. -a)  Finnish stänga (-er. -t)  click indonesisk (-t. -de. -t)  undo nordafrikansk (-t. -ar. -t) efter  look for noll  zero. -a)  Spanish hjälp (-en)  help sydamerikansk (-t. -ar. -ar. -en)  password polsk (-t. wasn’t it? dubbelklicka (-r. -de. -erna)  setting. -erna)  party menu jobba (-r. -a)  Russian ordning (-en)  order spansk (-t. -t)  think knapp (-en. -arna)  surprise plätt (-en. -er. -er. -t) över  work overtime meny (-n. -te.

e. -en)  cereal kokt (-a)  boiled råg (-en)  rye torr (-t. humrar. -rna)  cow pepparrotssmör (-et)  butter with horseradish ostkust (-en)  east coast pepparrot (-en)  horseradish västkust (-en)  west coast hummer (-n. -orna)  cake fullständiga rättigheter  fully licensed kort (-et. –. blueberry salt (-a)  salty bär (-et. –.som bäst  at its best Jag med  Me too smaklök (-en. -en)  bilberry. ordinary food vit (-t. . -t)  make a fuss sädesslag (-et. -er. -erna)  dessert dvs (= det vill säga)  i. sorry hjortron (-et. -or. make up släkt med  related to one’s mind ko (-n. bestämde. -ar. -er. -erna)  first course. -orna)  parsnip ledsen (-t. -erna)  guest. tunna)  thin bestämma (-mer. -en)  card fullständig (-t. humrarna)  lobster inlagd  pickled oxfilé (-n)  filet of beef ättika (-n)  vinegar kryddsmör (-et)  savoury butter potatismos (-et)  creamed potatoes. -a)  wonderful hav (-et. -t)  grow stekt (-a)  fried variation (-en. -erna)  main course bord (-et.  I’m sorry. -de. palsternacka (-n. -t)  mix chilensk (-t. (that is) Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. . -or. -orna)  soup senare  later vardagsmat (-en)  everyday food. till  one more vild (vilt. -a)  Chilean salt (-et)  salt Har ni bestämt er?  Are you ready to order? tunn (tunt. -n. -orna)  bill. starter bordsbeställning (-en)  table reservation huvudrätt (-en. -t)  order. -a)  white växa (-er. Stockholm 19 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -de. -or. bestämt) sig  decide. ledsna)  sad. -erna)  variation romsås  sauce containing fish roe streck (-et. -a)  dry blåbär (-et. -de. –. -er. -erna)  dessert beställning (-en. -a)  quick flod (-en. -er. -er. –. reserve soppa (-n. -en)  line rom (-men)  roe vete (-t)  wheat lasagne (-n)  lasagne (an Italian pasta dish) havre (-n)  oats dill (-en)  dill korn (-t)  barley bråka (-r. bjöda. -arna)  order. part kycklingsoppa (-n)  chicken soup beställa (-er. -en)  climate rekommendera (-r. -en)  berry Jag är ledsen. –. offer kaffe på maten  coffee after dinner Sidan 122 nota (-n. -ar. -a)  complete. patron Sidan 118 tre stycken  three people Sidan 121 stycke (-t. -en)  cloudberry bjuda (-er. -erna)  buffet tårta (-n. bjudit) på  treat. vilda)  wild dessert (-en. full kontant  cash rättighet (-en. -orna)  chocolate cake buffé (-n. -r. -erna)  right specialitet (-en. -t)  recommend blanda (-r. -or. -erna)  speciality Sidan 120 mexikansk (-t. –. -na)  piece. -en)  sea en . check 1700-talet  the 18th century färskpotatis (-en)  new potatoes Sidan 119 klimat (-et. -en)  table efterrätt (-en. -er. mash potatisgratäng (-en)  potatoes au gratin rökt (-a)  smoked snabb (-t. -arna)  taste bud chokladtårta (-n. -de. –. -er. -erna)  waitress gäst (-en. -a)  Mexican förrätt (-en. -er. -er. -or. -er. –. -er. -erna)  river (outside of the Nordic countries) underbar (-t. -te. reservation servitris (-en. –.

-de.rå (-tt. -er. –. -arna)  workday läkemedelsföretag (-et. -erna)  telephone conference programledare (-n. -erna)  aerobics instructor frukostmöte (-t. -de. -en)  wedding kines (-en. -erna)  taste risotto (-n)  an Italian rice dish kallas (kallas. –. -erna)  fillet of chicken raised on plocka (-r. -erna)  model servera (-r. –. -t)  land modell (-en. lagt) sig  go to bed precis  exactly kinamat (-en)  Chinese food fotbollsproffs (-et. blev. corn smak (-en. -r. Stockholm 20 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . kallats)  be called middagsgäst (-en. -en. -er. -t)  sail datasupporter  someone who works in IT stressig (-t. -en)  plane toppjobb (-et. -er. –. försov. läkemedlen)  drug. -de. –. -rna)  story läkemedel (läkemedlet. -er. -t)  pick maize/corn ha tur  be lucky majs (-en)  maize. –. -en)  football pro landa (-r. –. -erna)  boss veterinär (-en. -t)  study for a doctor’s degree/a tidsuttryck (-et. -a)  raw sushi (-n)  a Japanese dish made from rice and raw fish feber (-n)  fever åt (av äta)  ate importerad (importerat. -en)  pharmaceutical company berättelse (-n. -erna)  pilot chef (-en. air hostess Sidan 125 plan (-et. -n. blivit) stor  grow up huvudkontor (-et. -er. -t) på dörren  ring the doorbell samtidigt  at the same time bli (blir. -er. -erna)  architect Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. -de. -erna)  (airline) steward popsångare (-n. -erna)  microbiologist lägga (lägger. -de. -er. målarna)  painter försova (försover. popsångarna)  pop singer skådespelare (-n. -erna)  baby sitter segla (-r. -ar. food shop majskycklingfilé (-n. -er. veterinarian telefonkonferens (-en. -t)  serve flygvärdinna (-n. -de. affärsmännen)  businessman aerobicsinstruktör (-en. översättarna)  translator ute  outside hemifrån  away from home ta hand om  take care of Sidan 130 hushållsarbete (-t)  housework snickare (-n. –. -en) (vard)  top job arbetsdag (-en. programledarna)  TV presenter på topp  at the top en sån där som  one of those who sån (vard) (= sådan)  such Sidan 126 kändis (vard) (= känd person)  celebrity steward (-en. läkemedel. kallades. -de. –. –. -er. -er. -en)  head office pilot (-en. -er. -a)  punctual dusch (-en)  shower duka (-r. -orna)  stewardess. -na)  meeting bröllop (-et. germs Sidan 129 översättare (-n. affärsmän. -erna)  grocery store. -a)  stressful målare (-n. –. -t) sig  hurry Norrland  the northern half of Sweden punktlig (-t. -erna)  veterinary (surgeon). -en)  expression of time doctorate bakterier (-erna)  bacteria. –. la/lade. -de. skådespelarna)  actor Sidan 127 mikrobiolog (-en. -erna)  “dinner guest” guld (-et)  gold skynda (-r. –. -er. -erna)  wedding photographer möte (-t. -er. försovit) sig  oversleep bilmekaniker (-n. -er. –. -er. -t)  lay/set the table på sekunden halv sju  half past six on the dot Kapitel 13 ringa (-er. -or. importerade)  imported labb (-et. -er. medicine Sidan 128 doktorera (-r. -na)  car/auto mechanic affärsman (-nen. -erna)  Chinese arkitekt (-en. snickarna)  carpenter i alla fall  in any case. anyway barnvakt (-en. -ena) (= laboratorium)  lab (laboratory) mataffär (-en. -na)  breakfast meeting bröllopsfotograf (-en. -n.

-erna)  chanterelle (a type of mushroom) lakan (-et. -a)  surly. -a)  good. -arna)  road mate hare (-n. another word for a glass of schnapps Sidan 133 ren (-en. -de. -a)  electronic ved (-en)  wood apparat (-en. -arna)  reindeer stå i baren (vard) (= arbeta som bartender)  work as brännvin (-et)  aquavit. -a)  handy. skrek. -terna)  goat killing (-en. -or. nakna)  naked två gånger i timmen  twice an hour landställe (-t. au-pair Sidan 137 på halvtid  half-time skicka (-r. -arna)  calf mussla (-n. -t)  pass skolbetyg (-et. -ar. deft kall (-t. fingrar. -de. -na)  holiday/vacation home känna (-er. -de. -ar. sulky till lunch  for lunch paj (-en. grade helan  the first glass (of schnapps) referens (-en. högg. -de. report card nubbe (-n. -er. -a)  cold sill (-en)  (pickled) herring Sidan 132 barnflicka (-n. -ar. –. -er. -erna)  smell Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. lavatory litteraturvetenskap (-en)  history of literature hjärta (-t. -er. -en)  school report. inbjudningar. -en)  dry closet. -orna)  baby sitter. -na)  heart idrottslärare (-en. -erna)  appliance måla (-r. -or. -ar. –. hararna)  hare bastu (-n. -ar. -na)  place Sidan 135 indirekt tal  indirect speech Sidan 138 direkt tal  direct speech sur (-t. -t) om  repaint finger (fingret. -arna)  seagull plantera (-r. -erna)  reference halvan  the second glass (of schnapps) inte direkt  not exactly pärla (-n. skrikit)  cry. -ter. -arna)  (open) sandwich ställe (-t. -rna)  sauna bilfärja (-n. -de. -de. -orna)  mussel. -ar. -orna)  car ferry naken (naket. clam inbjudan (inbjudningen. –. sköt. Stockholm 21 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . skjutit)  shoot titta (-r. -arna)  elk roast Sidan 136 skjuta (-er. -de. -n. -en)  sheet smörgås (-en. -na)  ferry berth praktisk (-t. -ar.T. -r. schnapps betyg (-et. scream kvar  left to go Sidan 131 färjeläge (-t.simlärare (-n. -de.E. fingrarna)  finger dass (-et. -n. -er. -or. lukta (-r. -arna)  (a glass of) aquavit. -a)  handy. -t)  plant skrika (-er. stone(s) get (-en. –. -ar. clever toalett (-en. -n. -ar. -arna)  gravelled road reparera (-r. simlärarna)  swimming instructor mås (-en. huggit)  chop elektronisk (-t. teacher tvätta (-r. practical grusväg (-en. -n. outhouse duktig (-t. -erna)  pie älgstek (-en. schnapps a bartender Småland  a province in southern Sweden sten (-en)  rock(s). -t) efter  watch for jaktkompis (-en. känt)  feel lukt (-en. -er. –. -t) sig  wash naturligtvis  naturally grad (-en. -ar. -t)  glitter fixa (-r. kände. -arna)  kid Kapitel 14 kalv (-en. -t)  smell inbjudningarna)  invitation kantarell (-en. –. -erna)  degree (Celsius) händig (-t. -er. idrottslärarna)  P. -or. -arna) (vard) (= jaktkamrat)  hunting väg (-en./P. -de. -erna)  toilet. harar. -en)  mark. -t) (vard)  repair hugga (-er. -t)  repair glittra (-r. -er. -orna)  pearl.

-men)  living-room nyfödd (nyfött. -erna)  ceremony tipsa (-r. -ena)  recipe skåla (-r. vigslar. kamelskötarna)  camel keeper klädsel: kavaj  informal dress kamel (-en. föll. -er. (= om svar anhålles)  RSVP arbetsplats (-en. -erna)  football pitch/ground studier (-na)  studies utanför  outside (of) fikapaus (-en. -erna)  chance entré (-n. -t)  work out Sidan 141 ceremoni (-n. -orna)  flower Kapitel 15 Sidan 142 artikelserie (-n. mood klar (-t. -ar. -erna)  camel kavaj (-en. -arna)  pronunciation exercise vett och etikett  etiquette. -arna)  personnel department Sidan 147 personal (-en)  personnel. manners and customs uttal (-et)  pronunciation vett (-et)  sense övning (-en. -erna)  jacket chans (-en. artiklar. -ar. -or. -er.Sidan 139 humör (-et)  temper. -r. -erna)  entrance flykting (-en. -ar. snart  soon Sidan 145 fungera (-r. -a)  tough. trivdes. -a)  heavy klädsel (-n)  dress långt ifrån  far away from vigsel (-n. comfortable brännboll (-en)  a game similar to baseball sommarlov (-et. -a)  ready gymnastiksal (-en. -t)  do sports djurpark (-en. -ar. vigslarna)  wedding ceremony strax  directly. rent out Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. satisfied mvh = Med vänlig hälsning  Best regards personavdelning (-en.S. -ar. -a)  of your own choice tung (-t. -de. blev. section tyst (-a)  silent brännbollsturnering (-en)  “brännboll” tournament skön (-t. -orna)  school Algeriet  Algeria grilla (-r. -t)  finish (off) nöjd (nöjt. -de. -ar. hyrde. -a)  nice. hyrt) ut  let. -ar. -t)  give tips uttalsövning (-en. artiklarna)  article fira (-r. straight away äga (-er. since road. -arna)  exercise etikett (-en)  etiquette inneskor (-na)  indoor shoes ask (-en. get on well festvåning (-en. hard work avdelning (-en.A. -arna)  department. öppna)  open bli (-r. -arna)  refugee sporta (-r. -erna) (vard) (= kaffepaus)  coffee break skola (-n. -t) rum  take place trivas (trivs. -arna)  tournament universitetsstudier (-na)  university studies fotbollsplan (-en. -or. nöjda)  pleased. –. –. -de. -de. -de. blivit) över  be left O. -arna)  box blomma (-n. -erna)  place of work valfri (-tt. -de. -erna)  reply slip Sidan 140 nedan  below recept (-et. -en. -ar. -t)  toast Sidan 143 alltihopa  all of it vuxen (vuxet. -ar. trivts)  be happy. -arna)  gym talong (-en. Stockholm 22 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -t)  barbecue genetik (-en)  genetics ett gott humör  a good mood hyra (hyr. -r. -de. -er. -er. -er. -arna)  banqueting rooms kamelskötare (-n. -t)  celebrate serie (-n. nyfödda)  newborn Vi måste tänka på refrängen. -er. -er.-er. -rna)  series öppet hus  open house falla (-er. -de. fallit) bort  fall out öppen (öppet. (vard)  It’s time to hit the eftersom  as. vuxna)  adult vardagsrum (-met. -er. staff jobbig (-t. -en)  summer holiday/vacation turnering (-en. -er. -rna)  series of articles halvvägs  halfway artikel (-n. -erna)  zoo avsluta (-r. –.

-arna)  third säsong (-en. -erna)  building dess  its nära  near. -erna)  airport tax konstnär (-en. resesäljarna)  travel agent inspiration (-en)  inspiration skoter (-n. -er. -er. -er. Stockholm 23 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -er. sovit) över (= övernatta)  stay overnight strand (-en. gästnätterna)  guest night worker tredjedel (-en. återkommit)  return. tog. -de. -er. be added utställning (-en. -en)  glass säsongsarbetare (-n. tillkom. -erna)  start halvpension (-en)  half-board smälta (-er. -a)  comfortable Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. hike senhöst (-en)  late autumn njuta (-er. -a)  local ett 60-tal  about 60 bekväm (-t. galna)  mad. gästnätter. -er. säsongsarbetarna)  seasonal gästnatt (-en. -er. -men)  youth hostel genom  through Sidan 151 flygskatt (-en. -t) bort  go away turista (-r. visit Sidan 149 storstad (-en. -t)  be valid ta (-r. -er. -de. -t)  increase muntligt  orally Sidan 148 byggnad (-en. gästforskarna)  guest researcher temperatur (-en)  temperature astronom (-en. storstäderna)  big city sin. -de. -t)  paint resesäljare (-n. skotrar. stränder. -a)  included is (-en)  ice tur (-en. -er. -er. -te. -erna)  space research minusgrad  degree below zero Celsius station mingla (-r. -de. tagit) slut  run out vandrarhem (-met. -t)  mingle rymd (-en)  space glas (-et. -a)  first-class igloo (-n. smält)  melt trerätters middag (-en. sov. –. -t)  walk. -or. -orna)  walking-tour. -er. -a)  sure vandring (-en. -t)  book in advance så mycket du vill  as much as you like/want återkomma (-er. -erna)  tour konst (-en)  art grupprabatt (-en. tillkommit)  be extra. -arna)  exhibition rundtur (-en. stränderna)  beach start (-en. -arna)  walking-tour. återkom. -er. come/get ö (-n. -erna)  artist tillkomma (-er. -de. -erna)  season från utlandet  from abroad galen (galet. crazy öka (-r. -de. -rna)  igloo pool (-en. skotrarna) (= snöskoter)  snowmobile tur och retur  return Sidan 153 förbeställa (-er. truly kunde (av kunna)  could exotisk (-t. -ar. stängda)  closed resa (-er. -erna)  coach tour iskonst (-en)  ice art inkluderad (-t. –. -ar. -ar. njöt. -erna)  travel ad stängd (stängt. smält. -erna)  discount vernissage (-n. -er. -er. -en)  adventure i vinter  next winter riktigt  really. -ar. -de. -t)  tour. -er. –. storstäder. -a)  exotic skulptera (-r. -erna)  swimming-pool sova (sover. -erna)  shoe shop reseannons (-en. close to Sidan 152 skoaffär (-en. -de. sitt. –. –. -erna)  group discount norr om  north of rabatt (-en. -arna)  island back gälla (-er. -r.gästforskare (-n. hiking trip säker (-t. sculpt Sidan 150 måla (-r. -erna)  opening förstklassig (-t. -de. –. -erna)  astronomer inomhus  indoors rymdforskningsstation (-en. sina  her/his/its äventyr (-et. -t) upp  rebuild lokal (-t. -ar. -t)  carve. -arna)  three-course dinner sakta men säkert  slowly but surely midnattssol (-en)  midnight sun sakta  slowly vandringsresa (-n. njutit) av  enjoy bygga (-er. hike ner  down vandra (-r.

-ar. –. -de. -en)  piece/item of clothing. -men)  double room. -a)  tall katalog (-en. -e)  patterned himmel (himlen)  sky lång (-t. dotted under bar himmel  in the open blommig (-t. -or. satt)  put. försvunna)  missing. gray sköta (-er. blus (-en. -er. stövlarna)  (welly) boot. -orna)  hat sätta (-er. åldrar. -er. -de. Stockholm 24 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . pantyhose termin (-en. -orna)  primary school (grades 1–9) halsduk (-en. stocking kryss (-et. slagit) upp  look up mössa (-n. handskarna)  glove seminarium (seminariet. sett) ut  look prisex (= prisexempel)  price example del i dubbelrum  shared double room/twin-bedded room Sidan 156 dubbelrum (-met. -orna)  boot secondary school. -or. lost arkitektur (-en)  architecture unik (-t. -er. chequered randig (-t. graduate from rosa  pink a business school mönster (mönstret. -orna)  star sågs senast  was last seen helpension (-en)  full board försvunnen (försvunnet. (senior) high school (grades 10—12) komvux  municipal adult education Sidan 155 lektion (-en. haft) på sig  wear charmig (-t. -ar. –. one more cross strumpa (-n. -orna)  shirt kjol (-en. garment försvinna (-er. skötte. –. -arna)  financial department. hände. -a)  spotted. (rubber) boot ett kryss till  another cross. -orna)  sock. gymnasier. -orna)  (woman’s) coat kostym (-en. -a)  brown accounts department grå (-tt. försvunnit)  disappear trosor (-na)  briefs slå (-r. seminarier. ögon. -er. åldrarna)  age välkomst (-en)  welcome ögonfärg (-en)  eye colour femstjärnigt (= med fem stjärnor)  five-star öga (-t. såg. -or. twin-bedded samtal (-et. -or. -erna)  lesson packa (-r. naked mönstrad (mönstrat. hänt)  happen Sidan 154 försvunnit (av försvinna)  disappeared plagg (-et. -a)  blue ekonomiavdelning (-en. -ar. -a)  floral bar  bare. -a)  striped Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. -arna)  skirt Kapitel 16 kalsonger (-na)  (under)pants strumpbyxor (-na)  tights. -en)  cross kappa (-n. -ar. talk room längd (-en)  height välkomstchampagne (-en)  welcome champagne ålder (-n. slog. -arna)  neck tie grundskola (-n. -er. place stövel (-n. ögonen)  eye stjärna (-n. -er. -erna)  salary orange  orange civilekonom (-en. -erna)  colour gå (-r. -erna)  suit skjorta (-n. försvann. -ar. gymnasierna)  upper känga (-n. -t)  pack bedömning (-en)  assessment färg (-en. -a)  grey. -or. -a)  unique Sidan 157 hända (-er. -arna)  bra föreläsning (-en. gått) ut  finish blå (-tt. –. -arna)  scarf gymnasium (gymnasiet. -or. -or. -orna)  chalet. gick. -er. -ar. skött)  handle svart (-a)  black lön (-en. -arna)  blouse seminarierna)  seminar slips (-en.stuga (-n. -arna)  lecture handske (-n. stövlar. -a)  charming se (-r. -or. mönstren)  pattern rutig (-t. -en)  conversation. satte. brun (-t. small house prickig (-t. semester bh (= behå) (-n. -a)  checked. -erna)  term. -ar. handskar. -erna)  economist. -erna)  catalogue ha (-r. –.

-erna)  consultant programme huvud (-et. -a)  theoretical konsultfirma (-n. -er. -ar. -t)  apply for yrkesliv (-et)  professional life börsmäklare (-n. -en)  construction company gratis  free (of charge) jullov (-et. -erna)  function ämne (-t. -na)  analyst teoretisk (-t. -te. -de. -arna)  education. -en)  vehicle analytiker (-n. -t) av  quit låna (-r. –. -er. -a)  unusual. -te. -er. -en)  test teknisk (-t. -erna)  computer expert miljö (-n)  environment vänlig (-t. -er. -erna)  solicitor’s/lawyer’s office forskarutbildning (-en)  postgraduate studies bilverkstad (-en. -t) till  apply for advokatbyrå (-n. -orna)  pre-school of Technology kommunal (-t. –. bilverkstäderna)  car/auto doktorsexamen  doctor’s degree repair shop. -or. -ena)  head arm (-en. –. –. -a)  environmentally-friendly dataexpert (-en.Sidan 159 studielån (-et. -arna)  teenager stat (-en. uncommon robot (-en. -a)  friendly. -na)  future analyst fordon (-et. -a)  municipal praktik (-en)  internship friskola (-n. -a)  technical trean  the third year miljövänlig (-t. -er. -t)  finance Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. -orna)  rent finansiera (-r. hard de flesta  most KTH = Kungliga tekniska högskolan  KTH Royal Institute förskola (-n. -a)  practical Sidan 165 fordonsprogrammet  the vehicle engineering programme framtidsanalytiker (-n. garage industriland (-et)  industrialized country verkstad (-en. –. -er. repair industri (-n. -en. -erna)  level läxa (-n. -en)  Christmas holiday/vacation Sidan 164 jul (-en)  Christmas imitera (-r. –. -erna)  lawyer söka (-er. -erna)  state hoppa (-r. -en)  leg ovanlig (-t. –. börsmäklarna)  stockbroker utbildningssystem (-et)  educational system börs (-en. –. -orna)  independent school byggföretag (-et. examina)  exam jurist (-en. -erna)  educational level läsa läxor  do one’s homework nivå (-n. –. -arna)  robot äldre  older hyra (-n. -erna)  construction engineer Sidan 160 söka (-er. -erna)  stock exchange utbildning (-en. -erna)  industry shop låg (av ligga)  lay plugghäst (-en. -t) ut  lend juristlinjen  law school examen (–. -ar. bilverkstäder. -a)  tough. verkstäder. -ar. -er. -er. -or. -arna) (vard)  swot utbildningsnivå (-n. -er. nice Sidan 163 byggnadsingenjör (-en. -de. -ar. -orna)  consulting firm naturvetenskapsprogrammet  the (natural) science konsult (-en. -arna)  arm Sidan 161 ben (-et. -na)  subject praktisk (-t. Stockholm 25 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -n. -or. -a)  compulsory tuff (-t. -er. -en)  loan tonåring (-en. –. -de. -orna)  (piece of) homework naturvetenskapligt program  (natural) science programme Sidan 162 naturvetenskap (-en)  (natural) science prov (-et. –. -en)  student loan skoltrött (-a)  weary of school lån (-et. -or. -or. -er. -ar. training mäklare (-n. -de. verkstäderna)  workshop. -t)  imitate sportlov (-et)  winter holiday/vacation texttevefunktion (-en)  teletext service påsklov (-et)  Easter holiday/vacation textteve  teletext påsk (-en)  Easter funktion (-en. mäklarna)  broker obligatorisk (-t.

–. . -t) sig  get. -orna)  (private) house. -a)  high hyra i andra hand  sublet lika . lavatory driva (-er. –. tease har en gemensam tvättstuga  share a laundry room dessutom  besides gemensam (-t. -erna)  type betala (-r. -erna)  relation perfekt (-a)  perfect buske (-n. -de. -or. småstäderna)  small town jättehög (-t. -erna) = radhus (-et. -er. -er. –. -de. -en)  single household tomt (-en. -en)  lease hög (-t. -er. . -en)  household månadsavgift (-en. actually sophämtning (-en)  waste/garbage collection villa (-n. -en)  fruit tree relation (-en. -t)  pay egentligen  really. . -er. -t) på  think about Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. -erna)  rented flat/apartment tänka (-er. -a)  common. -arna)  stove. –. cooker singelhushåll (-et. -en)  tree eller högstbjudande  or to the highest bidder typ (-en. (go and) get elda (-r. -de. -t)  make a fire fruktträd (-et. -t)  share i rad  in a row mambo (vard)  an adult who lives with his/her mother särbo (vard)  someone who has a partner but doesn’t live Sidan 169 with him/her äntligen  finally iblandbo (vard)  someone who has a partner and utomlands  abroad sometimes lives with him/her skaffa (-r. -orna)  laundry room län (-et. -arna)  horse farm Sidan 167 kvadrat (vard) = kvadratmeter  square metre nyrenoverad (-e)  newly renovated oslipad (oslipat. parhus (-et. -er. –. -er. rubbish. unpolished renoveringsobjekt (-et. småstäder. -er. -or. -erna)  fee Sidan 168 pendla (-r. -de. -t)  fetch. drev. -erna)  suburb korridor (-en. oslipade)  uncut. –. -er. -en)  terrace house. -er. -er. -erna)  corridor. buskarna)  bush det står  it says träd (-et. hall bostadsrätt (-en. bostäderna)  place to live som  as förort (-en. -a)  impractical renovering (-en)  renovation närmare  closer (to) en del  some balkong (-en. -arna)  houseboat hyreslägenhet (-en. -en)  kitchen table oftast  most often hellre  rather tvättmaskin (-en. -men)  bathroom exakt (-a)  exactly bostad (-en. -er. -en)  semidetached house cooperative flat/apartment. –. buskar. condominium husbåt (-en. -a) (vard)  very high hyreskontrakt (-et. -en)  county öppen spis  fireplace hade råd  could afford to spis (-en. drivit) med  make fun of. -en)  property in need of diamant (-en. -erna)  monthly fee avgift (-en. Stockholm 26 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) .Kapitel 17 badrum (-met. kitchen range. -erna)  balcony Sidan 170 separat (-a)  separate fortfarande  still wc = water closet  toilet. -ar. . som  as . -de. joint juridik (-en)  law utom  except for fundera (-r. -t)  commute till att börja med  to begin with dela (-r. bostäder. -de. bungalow sopor (-na)  waste. -de. garbage småstad (-en. -erna)  washing machine hämta (-r. -erna)  plot of land hushåll (-et. -ar. –. -te. –. -t) på  think about tvättstuga (-n. -erna)  diamond renovation opraktisk (-t. -er. -ar. as hästgård (-en. –. obtain delsbo (vard)  someone who has a partner and lives part of någonstans  somewhere the time with him/her according to a fixed schedule till hösten  by the autumn strax utanför  right outside köksbord (-et. row house bostadsrättslägenhet  tenant owner apartment. –.

put Sidan 173 hänga (-er. -t) välkommen  welcome lösa (-er. -t) upp (vard)  check kännas (känns. -de. -t)  furnish förbereda (-er. -ar. -erna)  curtain dröja (-er. -a)  formal sovrum (-met. -er. -or. -de. -erna)  repair gräsklippning (-en)  grass/lawn mowing Sidan 175 förkortning (-en. förberett)  prepare. –. -a)  informal arbetsrum (-met. -t) ihop  move together emot  against rita (-r. -arna)  wall stol (-en. –. rug matbord (-et. -arna)  abbreviation Sidan 172 tycka (-er. möbler. Stockholm 27 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -de. –. -orna)  picture. -de. -t)  be late. -de. -en)  coffee table mittemot  opposite bokhylla (-n. -men)  study situation (-en. –. -de. -er. -or. -en)  bid. –. -t)  hang vägg (-en. -orna)  bookcase matta (-n. closet be (-r. -ar. -en)  shoe-cover starta (-ar. get ready for möbel (-n. -de. -te. -te. -men)  bedroom informell (-t. -en)  ceiling Vem kan jag hälsa ifrån?  Who should I say called? skåp (-et. -ar. painting längesen  a long time ago taklampa (-n. -arna)  chair Sidan 176 soffbord (-et. -ar. -erna)  armchair tavla (-n. förberedde. -erna)  discussion rita (-r. -t) in  draw in ställa (-er. settee Kapitel 18 fåtölj (-en. -en)  kitchen lägenhetsvisning (-en. -er. -ma)  talkative alldeles  quite. -orna)  desk lamp växel (-n. kändes. -orna)  standard/floor lamp var god dröj  please hold gardin (-en. –. -erna)  reception. -t)  try plast (-en)  plastic kolla (-r. -en)  printed presentation. -arna)  advantage lägga (-er. -te. -en)  floor Sidan 179 golvlampa (-n. -t)  solve prospekt (-et. offer reparation (-en.försöka (-er. -a)  early möblera (-r. -or. missnöjda)  dissatisfied Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. bett)  ask krukväxt (-en. -de. –. -t) om  restart skydd (-et. -er. -erna)  potted plant mobiltelefonabonnemang (-et. -arna)  viewing kaffeautomat (-en. -arna)  viewing of a flat/an Sidan 180 apartmen reception (-en. -t)  draw inte riktigt  not quite ritning (-en. –. -ar. -er. -orna)  ceiling lamp golv (-et. –. -orna)  carpet. -t)  argue flytta (-r. växlarna)  switchboard tak (-et. -er. lagt) ett bud  place a bid/an offer nackdel (-en. -erna)  situation kök (-et. –. -or. –. -t)  compare kvällssol (-en)  evening sun pratsam (-t. -ma)  silly Sidan 171 laxrosa  salmon pink jämföra (jämför. -or. cover missnöjd (missnöjt. -de. -en)  cupboard. -ar. -en)  dining table soffa (-n. -ar. -orna)  sofa. -de. -en)  mobil phone/cell phone subscription Sidan 174 formell (-t. växlar. -er. –. -ar. prospectus support (-en)  help desk skoskydd (-et. -erna)  coffee vending machine hälsa (-r. -arna)  disadvantage bud (-et. completely fördel (-en. -er. la. -de. –. -or. möblerna)  (piece of) furniture diskussion (-en. -or. -t)  think argumentera (-r. -t)  place. be delayed skrivbordslampa (-n. -arna)  drawing tidig (-t. -de. -en)  protection. bad. känts)  feel dum (-t. entrance hall visning (-en.

–.tappa (-r. -nar. -t)  introduce på riktigt  for real hälsning (-en. -de. -erna)  calf markering (-en. -arna)  mug syssla (-r. -erna)  rabbit tillverkning (-en)  manufacture. stack drygt  fully. –. -er. -er. -t)  seem före detta  former mugg (-en. -de. hade. -narna)  mouth skopa (-n. -orna)  mine larm (-et. -ar. -erna)  code leverans (-en. -de. nape of the neck kanna (-n. smutsig (-t. –. double-sided stopp (-et. –. stipendier. -t) med  deal with kanin (-en. -arna)  sign mekanisk verkstad  engineering workshop disk (-en)  dirty dishes mekanisk (-t. -a)  physics djursjukhus (-et. -erna)  type hög (-en. -arna)  pile. -de. -de. -er. -er. dragit)  swipe gruva (-n. -er. -er. blivit) tvungen (tvungna)  have to. –. -de. haft) lust  feel like kopieringsmaskin (-en. -ar. heap. -er. -ar. equipment sjukhus (-et. -n. sluppit)  not have to telegraf (-en. -na)  receipt to dra (-r. -arna)  greeting ha (har. -erna)  hip Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. -t)  contact slå (-r. -t)  lose timer (-n)  timer tandklinik (-en. –. -erna)  cat fågel (fågeln. -n. -arna)  mark mun (-nen. -arna)  telegraph equipment slippa (-er. -a)  printed on both sides. -orna)  pot knä (-t. –. fåglarna)  bird Sidan 182 introducera (-r. establish Sidan 184 tidigare  former skylt (-en. -er. –. -t)  manufacture. fåglar. -de. gear vems  whose stipendium (stipendiet. -de. kaffebryggarna)  coffee maker navel (-n)  navel fax (-en)  fax machine midja (-n)  waist häl (-en. -ar. kortläsarna)  card reader kroppsdel (-en. -de. drog. -te. -orna)  scoop rygg (-en)  back trycka (-er. -na)  knee hälla (-r. en)  blockage Sidan 181 upp och ner  upside down kontakta (-r. -t)  press höft (-en. -erna)  telegraph men hallå  hey utrustning (-en. blev. -er. -erna)  delivery dubbelsidig(-t. –. -t)  found. production det är bättre med honom  he is on the mend. -arna)  heel Sidan 183 hals (-en)  neck annars  otherwise nacke (-n)  back of the head. -a)  mathematical improving. -t) sig  study grunda (-r. -a)  mechanical diskmaskin (-en. -ar. be obliged kvitto (-t. -erna)  dental clinic/surgery kod (-en. -ar. he is matematisk (-t. -or. -en)  veterinary hospital instrument (-et. produce trivsel (-n)  comfort telegrafutrustning (-en. -en)  alarm tillverka (-r. -ar. -en)  hospital variant (-en. -or. slog. -er. slightly more than anställd (-a)  employee Sidan 185 över hela världen  all over the world katt (-en. -t) sig  learn utbilda (-r. -arna)  equipment. -t)  pour vad (-en. skrivarna)  printer kortläsare (-n. -a)  dirty stipendierna)  scholarship lära (lär. -ar. -or. -er. -ar. -erna)  dishwasher kontor (-et. -en)  office verka (-r. -erna)  photocopier Kapitel 19 skrivare (-n. Stockholm 28 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . slapp. slagit) ett nummer  dial bli (blir. he is getting better fysisk (-t. -arna)  part of the body kaffebryggare (-n. -de. -en)  instrument.

-na)  casino patient (-en. -erna)  while krya (-r. -de. -te. behind. -de. -erna)  diagnosis hela tiden  the whole time råd (-et. dök. axlarna)  shoulder anteckningsbok (-en. -erna)  royalty mage (-n)  stomach. idrottsmän. –. -de. -t)  compete Sidan 190 Sidan 187 gäspa (-r. -t) på sig  get well snusa (-r. -en)  thigh idrottsman (-nen. hjältarna)  hero rumpa (-n)  backside. -t)  rest om dagen  a day kräkas (kräks. -ar. kräkts)  vomit. –. -en)  trouble göra (gör. öron. -ar. -na)  musician stjärt (-en)  backside. -t)  act kasino (-t. svettades. –. idrottsmännen)  athlete haka (-n)  chin kunglighet (-en. -te. -en)  (piece of) advice koppla (-r. -t)  exercise Sidan 191 croupier (-n. –. öronen)  ear vetenskapsman (-nen. -t)  point anteckningsböckerna)  notebook testa (-r. -erna)  brain tumour Maldiverna  the Maldives migrän (-en)  migraine dyka (-er. -arna)  cold stress (-en)  stress hjärntumör (-en. fötter. satt) sig  sit down tablett (-en. -er. kräktes. andades. -erna)  cartoon character öra (-t. gjort) ont  hurt ont i huvudet  headache yr (-t. –. -a)  dizzy till och från  on and off vårdcentral (-en. -t) av  relax svettas (svettas. febertermometrar. –. bottom musiker (-n. -en)  eyebrow fot (-en. -ar. -arna)  elbow negativ (-t. -er. –. -n. axlar. -en)  symptom koncentrerad (-e)  focused diagnos (-en. -de. distriktsläkarna)  district medical arg (-t. –. -dde. -en)  breast. behind. -de. författarna)  writer. fötterna)  foot Sidan 189 näsa (-n)  nose politiker (-n. satte. -erna)  doctor. -de. –. -de. -t)  yawn doktor (-n. -er. -tt) illa  feel sick/queasy besvär (-et. -a)  positive tycka (-er. -erna)  patient superkoncentrerad (-e) (vard)  extremely focused symptom (-et. -er. bottom författare (-n. hand (-en. -t)  suspect läkarbesök (-et. –. -er. ouch en hel del  a good/great deal motionera (-r. -en)  visit to the doctor huvudvärk (-en)  headache kropp (-en. andats)  breathe trainer hosta (-n)  cough ha fullt upp  have one’s hands full. be completely busy rest (-en. -de. händer. belly hjälte (-n. -erna)  tablet. gjorde. hjältar. -er. -erna)  cough mixture/syryp positiv (-t. -t)  listen distriktsläkare (-n. -erna)  health centre Ipren  a common painkiller sätta (-er. Stockholm 29 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . vetenskapsmän. händerna)  hand vetenskapsmännen)  scientist axel (-n. -er. peka (-r. -er. -dde. -erna)  croupier agera (-r. -erna)  rest misstänka (-er. -t)  use “snus” (mouth snuff) aj  ow. -er. pill vila (-r. -de. svettats)  sweat hockeytränare (-n. -a)  angry officer må (-r. -de. be sick stund (-en. physician lyssna (-r. –. depend on förkylning (-en. -er.armbåge (-n. -a)  negative ögonbryn (-et. -tt) på  be due to. dykit)  dive febertermometer (-n. -er. throw up. –. -na)  expression tävla (-r. author bröst (-et.-t) synd om  feel sorry for Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. hockeytränarna)  ice-hockey coach/ andas (andas. febertermometrar)  clinical thermometer Sidan 188 hostmedicin (-en. -t)  test uttryck (-et. –. politikerna)  politician lår (-et. -arna)  body bero (-r. -de. -er. anteckningsböcker. chest seriefigur (-en.

-t)  note marginal (-en. grannar. vridit)  turn. -dde. -er. -er. -a)  false. gjort) mål  score a goal mål (-et. miraklen)  miracle Market Board Vänligen  Regards sjunka (-er. -arna)  hose Riksbanken  the Swedish central bank höja (-er. –. -tt) på sig  get dressed match (-en . ägarna)  owner seriekrock (-en. -te. gick. –. -erna)  chief economist dagstidning (-en. -erna)  identity bilist (-en. -or. Stockholm 30 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -de. gjorde. -t)  raise Sidan 196 chefsekonom (-en. -orna)  traffic accident kurator (-n. skadade)  injured koppla (-r. -arna)  size Sidan 195 innan  before enligt  according to medan  while AMS (= Arbetsmarknadsstyrelsen)  the National Labour mirakel (miraklet. -de. tagit) det lugnt  take it easy klä (-r. -erna)  (social) welfare officer trafik (-en)  traffic livscoach (-en)  “life coach” olycka (-n. -de. -ar.Sidan 192 trafikolycka (-n. -erna)  motorist. -de. -erna)  jackpot Sidan 193 vinst (-en. -erna)  risk Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. gick. –. –. occur risk (-en. -a)  ugly totalt  a total of desperat (-a)  desperate krocka (-r. -de. drop. -t)  stare köra (kör. -or. -na)  buyer arbetslöshet (-en)  unemployment stämma (-er. -erna)  match gå (går. -or. real Zorn  Anders Zorn (1860—1920). pile-up köpare (-n. -t)  (have a) shower ta (tar. -erna)  news item höjning (-en. -er. stämt)  sue vann (av vinna)  won vrida (-er. -en)  goal Kapitel 20 kontra (-r. -erna)  piece/item of news demonstrera (-ar. -t)  demonstrate binda (-er. -de. -t)  counter publikstöd (-et)  support from the crowd ränta (-n. driver stirra (-r. fake ägare (-n. -ar. Swedish artist falsk (-t. -arna)  multiple collision. -ar. -de. -de. gått) upp  rise sålde (av sälja)  sold äkta  authentic. -de. -er. oavgjorda)  undecided pub (-en. -er. förvånade)  surprised nyhetsnotis (-en. -er. -er. -orna)  accident identitet (-en. -en)  housing loan. -de. -t) in i  drive into trots att  even though framför  in front of ful (-t. –. -arna)  daily newspaper förvånad (förvånat. -erna)  scandal granne (-en. -orna)  interest (rate) stöd (-et)  support gå (-r. stämde. decline fantasi (-n)  imagination färre  fewer storvinst (-en. -er. sjönk.-er. twist oavgjort  in a draw kran (-en. -er. -t)  crash tjej (-en. -er. band. tog. -erna) (vard)  girl allvarligt  seriously en aning  a bit storlek (-en. -t)  inform slang (-en. -ar. -t)  happen. -ar. vred. -erna)  margin bevisa (-r. -ar. -er. sjunkit)  sink. -er. -arna)  rise låg (-t. -arna)  pub skandal (-en. -arna)  tap. bundit) lån  fix a loan märka (-er. -de. -t)  prove inträffa (-r. -t)  connect meddela (-r. grannarna)  neighbour auktionshus (-et. faucet oavgjord (oavgjort. -en)  auction house riktigt  quite bostadslån (-et. mortage denna (detta)  this skadad (skadat. -a)  low Sidan 197 nyhet (-en. -erna)  prize duscha (-r. -ar. gått) ut hårt  make a strong/good start göra (gör. –.

-de. illness farlig (-t. -er. -er. pågick. -arna)  heart disease möjlighet (-en. gick. -erna)  consumer drabba (-r. stulit)  steal kund (-en. -de. -er. -er. banktjänstemännen)  bank clerk stjäla (stjäl. -ar. -t)  renovate gå (går. gått) ut med  issue riva (river. -erna)  mattress studie (-en. –. rev. -de. -a)  dangerous undersöka (-er. sum riskera (-r. -erna)  antioxidant ordning (-en)  order generell (-t. -a)  general populär (-t. -de. -er. tear down banktjänsteman (-nen. gjorde. stal. -t)  affect hjärtsjukdom (-en. -de. banktjänstemän. concerned madrass (-en. -t)  save ändra (-r. -de. -de. -t)  own namninsamling (-en. -er. -de. -de.drabbas (drabbas. -a)  worried. -de. -n. -na)  art historian roa (-ar. Stockholm 31 27-66685-6 (textbokens beställningsnummer) . -erna)  possibility sjukdom (-en. pågått)  go on föra (för. -er. -t)  risk nåt (= något)  something. -erna)  customer pistolman (-nen. gjort) i ordning  prepare. -er. -erna)  pistol. drabbats)  be affected konsument (-en. -ar. stod. -en)  amount. -er. -arna)  collection rädda (-r. pistolmännen)  gun man pistol (-en. -te. petition insamling (-en. -orna)  gap ska rivas  will be demolished/torn down kulturhistoriker (-n. -er. -de. pistolmän. anything orolig (-t. rivit)  demolish. -a)  popular rekommendation (-en. drabbades. sanna)  true skydda (-ar. -t)  investigate visa (-r. -na)  account pågå (pågår. have a good time äga (-er. -t) sig  change one’s mind Sidan 200 helt enkelt  quite simply konto (-t. -t)  rob alkoholist (-en. -ar. -t) över  transfer belopp (-et. -te. -or. -erna)  alcoholic hälsa (-n)  health Sidan 198 stå (står. stått) i  stand at inflation (-en)  inflation Sidan 199 lucka (-n. -erna)  period sann (sant.-er. -erna)  study löpa (-er. -arna)  list of signatures. -arna)  disease. -t)  run vinkonsument (-en. –. -t)  protect göra (gör. -ar. fix up antioxidant (-en. -erna)  recommendation renovera (-r. -erna)  wine consumer Ordlista (engelska) till RIVSTART A1 + A2  •  Textbok  •  © 2007 Författarna och Natur & Kultur. -t) sig  enjoy oneself. -t)  show period (-en . gun råna (-r.

Related Interests