You are on page 1of 7

บทที่ ๓๘

เรื่อง ทำ�ไมแต่งงาน

 

การเตรียมการอ่าน
ดูรูป แล้วตอบคำ�ถาม
- คุณคิดว่ารูปเหล่านี้ บอกเรื่องอะไรบ้าง
- อะไรทำ�ให้คนอยากแต่งงานกัน
- เดี๋ยวนี้ คนที่จะแต่งงานกันควรรู้จักกันหรือ มีความสัมพันธ์กันก่อนอย่างไร

การอ่าน
อ่านข้อความต่อไปนี้

Thai Reader Project Volume 1 Chapter 38
http://readingthai.wisc.edu Page 1
ก. ทำ�ไมแต่งงาน?
ว่ากันว่า คนไทยยุคนี้แต่งงานกันน้อยลง และอายุเฉลี่ยของผู้ที่แต่งงานก็สูงขึ้นกว่าคนรุ่น
ก่อน ไม่ใช่เพราะหนุ่มสาวไทยหวาดกลัวความรัก แต่คงเป็นเพราะไม่อยากมีพันธะและไม่ต้องการ
รับผิดชอบ เนื่องจากชีวิตแต่งงานมีเรื่องให้รับผิดชอบมากทีเดียว แล้วถ้ามีลูกด้วยกัน ความรับ
ผิดชอบและพันธะก็จะใหญ่โตขึ้น

๑. เขียน “ถูก” หน้าประโยคที่ถูกที่สุดตามเรื่องที่อ่าน
........๑.๑ เดี๋ยวนี้คนไทยไม่ค่อยแต่งงานกัน เพราะชีวิตแต่งงานยากจึงคิดนานกว่าจะแต่ง
........๑.๒ หนุ่มสาวไม่อยากแต่งงานเร็ว เพราะอยากสนุกกับการอยู่คนเดียวก่อน
........๑.๓ คนเดี๋ยวนี้แต่งงานช้า เพราะกลัวความผิดพลาด และความผูกพัน
........๑.๔ หนุ่มสาวไม่กลัวความรัก แต่ยังไม่อยากแต่งงานเพราะไม่อยากรับผิดชอบและมีพันธะ

ข. ความรักชนิดที่สามารถก้าวไปสู่การใช้ชีวิตคู่ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ
อย่างแรกคือใจที่พร้อม ถ้าใจพร้อมเรื่องอื่นๆ ก็ไม่ยาก ความพร้อมจะทำ�ให้อุปสรรคกลายเป็นเรื่อง
เล็ก
ตามปกติการแต่งงานจะทำ�ให้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกระดับ เคยทำ�อะไร
แบบไม่คิดหน้าคิดหลัง ก็จะฉุกคิดมากขึ้น เคยทำ�หรือคิดอะไรคนเดียว ก็จะมีคนมาช่วยคิดช่วยทำ�
เคยนึกถึงแต่ตัวเอง ก็จะมีอีกคนมาเพิ่มมาให้ห่วงใยดูแล

๒. เขียน X หน้าประโยคที่มีใจความสำ�คัญที่สุด
......... เมื่อทั้งชายและหญิงมีใจที่พร้อมจะแต่งงาน สิ่งอื่นและอุปสรรคก็ไม่ใช่ปัญหา
.......... ความเป็นผู้ใหญ่ การนึกถึงตัวเองกับคนอื่น คือสิ่งสำ�คัญในการมีชีวิตคู่
.......... การแต่งงานคือการมีคนมาช่วยคิด ช่วยทำ� และช่วยดูแลห่วงใยกัน และเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
......... การแต่งงานทำ�ให้คนเป็นผู้ใหญ่ขึ้น เพราะได้เรียนรู้ที่จะห่วงใยคนที่มาอยู่ร่วมด้วย

Thai Reader Project Volume 1 Chapter 38
http://readingthai.wisc.edu Page 2
ค. อยูด่ ว้ ยกันแบบเป็นแฟน กับอยูด่ ว้ ยกันแบบแต่งงานแล้ว มีความแตกต่างกันมากทีเดียว
หนุม่ สาวยุคนีน้ ยิ มอยูด่ ว้ ยกันโดยทีย่ งั ไม่ได้แต่งงาน พวกเขามีเสรีภาพทีจ่ ะทำ�เช่นนัน้ แต่มองอีกด้านหนึง่ ก็
คือการทำ�อะไรๆตามอำ�เภอใจ เมือ่ ตามอำ�เภอใจก็มกั ขาดความรับผิดชอบ และไม่ได้ตง้ั ใจแน่วแน่ทจ่ี ะอยูก่ นั
ให้ยดื ยาว
การแต่งงานจะทำ�ให้มใี ครสักคนอยูด่ ว้ ยกันนานๆ อยูก่ นั แบบคนรัก แบบเพือ่ นร่วมทุกข์รว่ มสุข
เรียนรูก้ ารแบ่งปันและให้อภัย ดูแลกันในยามเจ็บไข้ได้ปว่ ย จนกว่าคนใดคนหนึง่ จะจากไป

๓. โยงข้อความในข้อ ก. กับข้อ ข. ตามเรื่องที่อ่าน

ก. ข.

การอยู่ด้วยกันแบบเป็นแฟน - ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งทุกข์และสุข
- ทำ�ให้มีเสรีภาพ
การอยู่ด้วยกันแบบแต่งงาน - ทำ�อะไรตามใจตัวเองได้
- รู้จักแบ่งปัน ให้อภัย และ ดูแลกันจนกว่าจะตาย
- ไม่ต้องรับผิดชอบและไม่แน่ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไป

ง. เพื่อนๆ และน้องๆชอบถามผมว่า .....ทำ�ไมแต่งงาน ? พวกเขาคิดว่าผมคงไม่แต่งงาน
แน่ๆ บางคำ�ตอบของผมก็คือ “พอดีว่างก็เลยแต่ง” แต่จะให้ตอบกันจริงๆ เหตุผลในการแต่งงานก็
เพราะ ชีวิตจะได้หยุดลอยไปลอยมาสักที การแต่งงานนั้นเป็นการลงหลักปักฐานรูปแบบหนึ่ง
ปักดีๆ ชีวิตก็จะนิ่ง และสงบขึ้น

จาก นิตยสารเปรียว ปักษ์หลัง พฤษภาคม ๒๕๔๗

Thai Reader Project Volume 1 Chapter 38
http://readingthai.wisc.edu Page 3
๔. เลือกวงข้อความที่ถูกที่สุด
ผู้เขียนคิดว่า การแต่งงานคือ.............................
ก. ชีวิตที่ไม่มีเวลาสนุก ข. ชีวิตที่มีหลักอยู่กับที่ ค. ชีวิตที่ว่างพอที่จะอยู่กับใครคนหนึ่ง

๕. เลือก ๑ ข้อ จาก ๓ ข้อต่อไปนี้ และบอกเหตุผลใหญ่ๆ ๒ ข้อว่าทำ�ไม คุณเลือกข้อนั้น
ก. การอยู่ด้วยกันแบบแฟนตลอดชีวิต ข. การอยู่แบบแต่งงาน
ค. การลองอยู่แบบแฟนก่อนตัดสินใจแต่งงาน
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

การใช้ภาษาและคำ�ศัพท์
๖. เลือกเติมคำ�ว่า “การ” หรือ “ความ” ในช่องว่าง
ตัวอย่าง เช่น คนเราต้องทำ�ความดีตลอดเวลา
การวิ่งเป็นการออกกำ�ลังชนิดหนึ่ง
๖.๑ ...............เดินทางท่องเที่ยวเป็น................หา...................รู้ชนิดหนึ่ง
๖.๒ ...............สูงของเขา ทำ�ให้ฉันไม่เห็นอะไรเวลาเขาอยู่ข้างหน้าฉัน
๖.๓ ...............มีลูกทำ�ให้พ่อแม่มี........................รับผิดชอบมากขึ้น
๖.๔ ................เห็นของเขาเกี่ยวกับ .....................ใช้โทรศัพท์มือถือ น่าสนใจดี

Thai Reader Project Volume 1 Chapter 38
http://readingthai.wisc.edu Page 4
๗. จับคู่ข้อความในข้อ ก. กับข้อ ข. โดยเขียน ก. ข. ค. ...............หน้าข้อ

ก. ข.
ก. ตำ�รวจเรียกให้คุณอาภาจอดรถ ...........๑. แต่มองอีกด้านหนึ่ง เขาอาจจะไม่ได้
ให้ความรู้เท่าไร
ข. ถ้านิศาอยากจะเล่นเทนนิสเก่ง ............๒. แต่เป็นเพราะเขาต้องเขียนรายงาน
ค. ทุกคนชอบฟังเวลาเขาพูด เพราะสนุก ............๓. เขาก็ต้องฝึกทุกวัน
ง. สุธนไม่ได้อ่านหนังสือเพราะเขาอยากอ่าน ............๔. จนกว่าอาจารย์จะพอใจ
จ. เฉลิมต้องฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ............๕. เนื่องจากเขาขับรถเร็ว

๘. เลือกเขียนคำ�ในต่อไปนี้ลงในช่องว่าง

แบ่งปัน อุปสรรค ความรับผิดชอบ แน่วแน่
ร่วมทุกข์ ดูแล ให้อภัย อีก
พร้อม ทั้ง เจ็บไข้ได้ป่วย คิดหน้าคิดหลัง

๘.๑ น้องสาวประเสริฐ.................ที่จะแต่งงาน เพราะเขากับแฟนเขารักกันมานานหลายปีแล้ว
และครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็เห็นดีด้วย
๘.๒ เมื่อคนอายุมากขึ้น การ..............................เป็นเรื่องธรรมดา การมีสามีหรือภรรยาที่
......................ร่วมสุขกันมาคอยช่วยเหลือดูแล เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ
๘.๓ การใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดทำ�ให้คนหลายคนซื้อของอย่างไม่ ..................................

Thai Reader Project Volume 1 Chapter 38
http://readingthai.wisc.edu Page 5
๘.๔ นิตยาไม่ชอบ.........................ความรักให้ใคร เขาจึงไม่พอใจที่แม่เขาไปดูแลเด็กๆที่ไม่มีพ่อแม่
๘.๕ ทุกคนอยากทำ�งานกับสมคิด เพราะเขามี......................................สูงมาก และ.....................
เหตุผลหนึ่งก็คือ เขาใจดี

กิจกรรมหลังการอ่าน
แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น ๒ กลุ่ม เลือกโต้วาทีในหัวข้อใด หัวข้อหนึ่งต่อไปนี้
ก. “แต่งงานอายุน้อย ดีกว่า แต่งงานอายุมาก”
หรือ
ข.“การไม่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน ทำ�ให้การหย่าร้างสูงขึ้น”

Thai Reader Project Volume 1 Chapter 38
http://readingthai.wisc.edu Page 6
คำ�ศัพท์
เรื่อง ทำ�ไมแต่งงาน

ความสัมพันธ์ - relationship, involvement
ว่ากันว่า - It’s been said that
ยุค = รุ่น - period, age, generation, time
เฉลี่ย - to average
พันธะ - commitment , obligation
รับผิดชอบ - to be responsible
ผูกพัน - to tie, bind, be tied, bound
องค์ประกอบ - component
อุปสรรค - barrier, obstacle
คิดหน้าคิดหลัง - to think carefully
ฉุก - to happen suddenly, unexpectedly
นิยม - to prefer, favor, like
เสรีภาพ - freedom, liberty
ตามอำ�เภอใจ = ตามใจ - arbitrarily, at will; willfully; as desired;
as one wishes; without restraint
แน่วแน่ - to be resolute, determined
ให้อภัย - to forgive
ลงหลักปักฐาน - to settle down
โต้วาที - to debate
หย่าร้าง - to divorce

Thai Reader Project Volume 1 Chapter 38
http://readingthai.wisc.edu Page 7