You are on page 1of 40

Báo  cáo  Lương,  Phúc  lợi  

và  Kỹ  năng  ngành  IT  
V I Ệ T   N A M   -­‐   2 0 1 7  

Được  thực  hiện  bởi  

2  

Lời  Mở  Đầu  
Từ  những  người  thực  hiện  báo  cáo  hằng  năm  về  Lương,  Phúc  lợi  và  Kỹ  năng  ngành  IT  tại  Việt  Nam  

Năm   nay,   chúng   tôi   đã   cộng   tác   cùng   hàng   trăm   nhà   tuyển   dụng  
ngành  IT,  và  hàng  ngàn  ứng  viên  công  nghệ,  để  hiểu  rõ  hơn  về  nhu  cầu  
và   mong   đợi   từ   cả   hai   phía.   Qua   bản   báo   cáo   này,  VietnamWorks   &  
topITworks   sẽ   cung   cấp   những   thông   \n   hữu   ích   nhất   cho   dân   công  
nghệ  tại  Việt  Nam,  giúp  họ  nắm  bắt  và  đón  đầu  bnh  hình  lương,  phúc  
lợi  và   các   kỹ   năng   liên   quan   trong   thị   trường  việc   làm   ngành   IT   thời  
gian  tới.    
Ngành   IT   tại   Việt   Nam   đang   được   đánh   giá   là   một   trong   những   thị  
trường  năng  động  và  hào  hứng  nhất  trên  toàn  thế  giới,  hãy  sẵn  sàng  
chớp  lấy  những  cơ  hội  tốt  nhất!  
  Eduardo  Mora  
Giám  đốc  Sản  Phẩm  &  Kỹ  Thuật  tại  VietnamWorks    
https://vn.linkedin.com/in/eduardomorab

3  

Nội  Dung  

Giới  thiệu   Trang  05   Kỹ  năng   Trang  22  
1   Sơ   lược   về   lương,   phúc   lợi   và   các   kỹ   năng   liên   quan   4   Bạn   có   đang   bắt   kịp   xu   hướng   công   nghệ   hiện   nay?  
trong  ngành  IT  tại  Việt  Nam   JavaScript  được  dự  đoán  là  ngôn  ngữ  có  nhu  cầu  tuyển  
dụng   cao   trong   năm   2017.   Còn   những   kỹ   năng   khác  
thế  nào?  

Mức  lương   Trang  08   Chương  trình  đào  tạo   Trang  26  
2   Thống   kê   lương   theo   từng   kỹ   năng   và   vai   trò   –   chìa   5   Bạn   dự   định   chinh   phục   một   chứng   chỉ   nào   đó   trong  
khoá   quan   trọng   để   thương   lượng   sau   khi   đã   phỏng   năm   nay?   Hãy   tham   khảo   những   thông   }n   chúng   tôi  
vấn  kỹ  thuật  thành  công!   cung  cấp,  để  có  lựa  chọn  chính  xác  cho  việc  phát  triển  
nghề  nghiệp  của  mình.  

Phúc  lợi   Trang  17   Đón  đầu  xu  hướng   Trang  32  
3   Là   điểm   thiết  yếu   để   thu   hút  và   giữ   chân   nhân   tài,  và   6   Thông  }n  khảo  sát  từ  những  nhà  tuyển  dụng  hàng  đầu  
các   công   ty   công   nghệ   đang   thực   hiện   những   chương   ngành   công   nghệ   về   nhu   cầu   tuyển   dụng   của   họ   dựa  
trình  phúc  lợi  gì  cho  nhân  viên  của  mình?   trên  các  kỹ  năng  trong  năm  2017.  Hãy  sẵn  sàng  để  đón  
đầu!  

Khi  một  công  nghệ  mới  bắt  đầu  
lăn  bánh,  nếu  bạn  không  là  một  
phần  của  guồng  quay  đó,  bạn  sẽ  
bị  đào  thải..  
-­‐  Stewart  Brand  -­‐  

Là  một  developer,  bạn  cần  nắm  bắt  mọi  xu  hướng  mới  trong  thế  giới  công  nghệ,  sẵn  sàng  đón  đầu  sự  
xuất  hiện  của  những  điều  mới  mẻ,  ít  nhất  bạn  cũng  hiểu  được  tại  sao  chúng  được  tạo  ra  và  chúng  sẽ  
thay  đổi  tương  lai  thế  nào.  Việc  bm  hiểu  những  framework  công  nghệ  mới  không  chỉ  giúp  ích  cho  sự  
nghiệp  mà  còn  tối  ưu  hoá  hoạt  động  não  bộ  của  bạn!  

4
4

 và  các  kỹ   ĐƯỢC  PHÂN  TÍCH   năng  liên  quan  trong  ngành. Nguồn  thông  Kn   Từ  ngày  25  tháng  11  đến  ngày  02  tháng  12  năm  2016.   1 Giới  thiệu   Thị  trường  nhân  lực  ngành  IT  thay  đổi   với  tốc  động  chóng  mặt.   2.  Chúng  tôi  đã   thực  hiện  khảo  sát  này  với  hai  góc  nhìn.  dữ  liệu  tuyển  dụng   đăng  tải  trên  kênh  VietnamWorks  trong  5  năm  vừa  qua  cũng  được  sử  dụng  để  phân  Šch   trong  bản  báo  cáo  này.  chúng  tôi  đã  }ến  hành  khảo  sát  ý   kiến  từ  hàng  ngàn  ứng  viên  và  nhà  tuyển  dụng  ngành  IT.   Qua  đó.400+   73   50.  đưa  ra  những  nhận  định  tổng   ỨNG  VIÊN  IT   NHÀ  TUYỂN  DỤNG   DỮ  LIỆU  VIỆC  LÀM   quát  nhất  về  lương.  phúc  lợi.  Bên  cạnh  đó.000+   từ  nhà  tuyển  dụng  và  từ  những  người   đang  làm  việc  trong  ngành  công  nghệ.   .

 số  lượng  việc   làm   được   đăng   tải   đã   gia   tăng   GẤP   ĐÔI!   Theo   }ến   độ   đó.  và   sẽ   }ếp   tục   2012   tăng  cao  hơn  trong  những  năm  tới.142  việc  làm   2016   +10%   2015   2014   Tăng  gấp  đôi!   2013   Nhu   cầu   tuyển   dụng   ngành   IT   đang   ở   mức   cao   nhất   trong   lịch   sử.846  việc  làm   +25%   2017   6.   chỉ   có   khoảng   250.   .214  việc  làm   +12%   9.792  việc  làm   +31%   6.000   nhân   lực   trước   cuối   năm   2018. 6   Nhu  cầu  tuyển  dụng  ngành  IT   14.997  việc  làm   13.  Trong  khoảng  3  năm  trở  lại  đây.   chúng   ta   sẽ   cần   đến   400.000  kỹ  sư  đang  làm  việc  trong  ngành  IT.   nhưng   cho   đến   hiện   tại.

 đa  phần  các  vị  trí   tuyển  dụng  đều  yêu  cầu  ứng  viên  có  hơn  2  năm  kinh  nghiệm  làm  việc  trong  lĩnh  vực  phát  triển  phần  mềm.  hiện  nay  xu  hướng  này  đang  chuyển  dần  hướng  dịch  vụ.  tuy  nhiên  không  thể  không  kể  đến  những  phát  triển  vượt  bậc  và  }ềm  năng  cạnh  tranh  của  Hà  Nội.  Thành  phố  Hồ  Chí  Minh  }ếp  tục  là  trung  tâm  công  nghệ  lớn  nhất   trong  cả  nước.   .  thị  trường  ngành  CNTT  bị  chi  phối   chủ  yếu  bởi  các  công  ty  gia  công  phần  mềm  lớn.  khá  nhiều  các  công  ty  phát  triển  sản   phẩm  đã  xây  dựng  văn  phòng  làm  việc  và  trung  tâm  phát  triển  ở  Việt  Nam.  Trong  đó. 7   Thống  kê  nhu  cầu  nhân  sự  ngành  IT   53%   48%   Hồ  Chí  Minh   Outsourcing   12%   80%   Quản  lý   Có  kinh   nghiệm   41%   43%   4%   Hà  Nội   1%   11%   Product   Đà  Nẵng   Giám  đốc   7%   Khác   Mới  tốt   nghiệp   Theo  thành  phố   Theo  cấp  bậc   Theo  loại  hình  công  ty   80%  việc  làm  IT  yêu  cầu  hơn  2  năm  kinh  nghiệm   Việt  Nam  được  xem  là  một  trong  những  mảnh  đất  hứa  dành  cho  lĩnh  vực  IT  outsourcing.  Cách  đây  15  năm.

  MÀ  80%  VỊ  TRÍ  TUYỂN   TRONG  NĂM  2017   ĐƯỢC  TRẢ  LƯƠNG   DỤNG  SẴN  SÀNG  TRẢ   CAO  NHẤT   Bạn  có  biết  rằng  Objec‚ve-­‐C  đang                           CHO  DEVELOPER  CÓ   là  kỹ  năng  “giàu”  nhất?   KINH  NGHIỆM   .   2 Mức   lương   80%  vị  trí  tuyển  dụng  đòi  hỏi  ứng  viên  có   hơn  2  năm  kinh  nghiệm.   Theo  khảo  sát.  dự  kiến  dân  IT  sẽ  được   $1.  chúng  tôi  đã  }ến  hành  phân  Šch  và  xác  định   những  kỹ  năng  đang  được  trả  lương  cao  nhất  trên  thị  trường.  và  sẵn  sàng  trả   mức  lương  lên  đến  $1.160.160   6-­‐20%   MOBILE   tăng  lương  trung  bình  khoảng  6-­‐20%   MỨC  LƯƠNG  CAO  NHẤT   TỈ  LỆ  TĂNG  LƯƠNG   HƯỚNG  LẬP  TRÌNH   trong  năm  2017.  và  dữ  liệu  từ  các   vị  trí  đăng  tải  trên  VietnamWorks. Dữ  liệu  về  lương   Dựa  trên  thông  }n  lương  cung  cấp  từ  các  ứng  viên  ngành  IT.

 Báo   cáo  này  KHÔNG  cung  cấp  thông  \n  về  mức  lương  trung  bình.   .   là  mức  lương  TỐI  ĐA  nhà  tuyển  dụng  sẵn  sàng  trả  cho  ứng  viên  theo  yêu  cầu  của  công  việc. 9   Các  con  số  về  mức  lương  đề  cập  trong  báo  cáo  này  dựa  trên  80%  vị  trí  tuyển  dụng  được  đăng  tải.

  tăng  lên  đáng  kể.840   Tối  đa   $2.929   Tối  đa   7%   80%   12%   1%   Vị  trí   Vị  trí   Vị  trí   Vị  trí   Mới  tốt  nghiệp   Có  kinh  nghiệm   Cấp  quản  lý   Giám  đốc  &  các  cấp  cao  hơn   Dưới  2  năm  làm  việc   Trên  2  năm  làm  việc   Trên  5  năm  làm  việc   Trên  10  năm  làm  việc   Chương   trình   thực   tập   là   Đa   phần   các   vị   trí   tuyển   dụng   Nhà  tuyển  dụng  cũng  gặp  khá   Các   vị   trí   Giám   đốc   và   C-­‐level   bước   đệm   để   khởi   động   sự   dành   cho   So˜ware   Developer.  được  tổng  hợp  từ  hàng  ngàn  }n  tuyển  dụng  tại  VietnamWorks  trong  6  tháng  gần  đây  nhất   $802   Tối  đa   $1.   mức   lương   của   họ   nhất  2  năm  kinh  nghiệm.   Việt  Nam. 10   Mức  lương  theo  cấp  bậc   Mức  lương  tối  đa  mà  80%  các  vị  trí  tuyển  dụng  IT  có  thể  trả.   nhiều   khó   khăn   khi   šm   kiếm   thường   sẽ   có   nhiều   cơ   hội   hơn   nghiệp   ngành   IT.160   Tối  đa   $1.   năng  giao  }ếp  và  ngoại  ngữ.   Sau   1   năm   Tech  Lead  và  Tech  Architects  với  ít   những  vị  trí  quản  lý  đòi  hỏi  kỹ   cho  người  nước  ngoài  làm  việc  tại   làm   việc.   .

000   $2.000   $1. 11   Mức  lương  theo  vai  trò   Mức  lương  tối  đa  mà  80%  các  ứng  viên  IT  nhận  được.700  Tối  đa   $0   $500   $1.   vai   trò  của  Web  Full-­‐Stack  Developer  đang  phát  triển  rất  nhanh   Infrastructure  &  Networking   $1.  theo  dữ  liệu  khảo  sát.500   $3.   tuỳ   Data   $900  Tối  đa   thuộc   vào   kỹ   năng   và   thời   gian   kinh   nghiệm.  Các  tổ  chức  start-­‐up  công  nghệ  và  các  công   ty  phát  triển  sản  phẩm  hầu  như  đều  muốn  tuyển  full-­‐stack   developer   để   phù   hợp  với   Šnh   linh   hoạt   trong   môi   trường   Sofware  Developer   $1.500   $2.400  Tối  đa   năng  cụ  thể.   họ   cần   những   developer   tập   trung   chuyên   sâu   về   từng   kỹ   Project/Product  Manager  &  Scrum  Master   $1.300  Tối  đa   của  họ.   Trưởng  bộ  phận   $2.000   .  Tuy  nhiên.  với  những  công  ty  đã  hoạt  động  lâu  năm.   trong   đó.   QA/QC  Engineer   $800  Tối  đa   Web  Full-­‐Stack  Developer   Mức   lương   dành   cho   lập   trình   viên   tương   đối   rộng.050  Tối  đa   thời  gian  qua.

100   .350   $1. 12   Top  5  kỹ  năng  được  trả  lương  cao  nhất   Công  ty  IT  sẵn  sàng  trả  mức  lương  cao  hơn  80%  vị  trí  tuyển  dụng  cho  ứng  viên  có  kinh  nghiệm  trên  từng  ngôn  ngữ  dưới  đây   ObjecKve-­‐C   Django   Ruby   Swiw   Scala   $1.533   $2.442   $1.307   $1.

 mức  thưởng  này  dựa  trên  šnh  hình  tài  chính  của  công  ty  và  đánh  giá  năng   lực  làm  việc  trong  năm  của  nhân  viên. 13   Thưởng  TẾT   Tết  năm  nay  bạn  có  được  nhận  thưởng  không?   53%   87%   Đã  nhận   13%   Không   87%  dân  công  nghệ  được  nhận  thưởng  Tết   Hầu  hết  các  công  ty  đều  có  chính  sách  thưởng  Tết  cho  nhân  viên.   .

  lòng Không  hài  lòng  về  mức  lương  sẽ  làm  giảm  độ  gắn  kết  của  nhân   56%   Tạm được viên.   . 14   Hài  lòng  về  mức  lương?   Độ  hài  lòng  về  lương  của  dân  công  nghệ  tương  đối  thấp   12%   32%   Bạn  có  hài  lòng  về  mức  lương  hiện  tại?   Hài  lòng   32%   12%   Số  lượng  không  hài  lòng  chiếm  tỉ  lệ  gần  gấp  3  lần  số  lượng   Không hài người  hài  lòng.  họ  thường  có  khuynh  hướng  šm  kiếm  công  việc  mới  với   mức  lương  và  chính  sách  phúc  lợi  hấp  dẫn  hơn.

  một   câu   hỏi   đặt   ra. 15   Tỉ  lệ  tăng  lương  năm  2017   Nhà  tuyển  dụng  dự  định  tăng  lương  bao  nhiêu  %  cho  nhân  viên  trong  năm  tới?   Tăng  1-­‐5%   Không  tăng   5%   3%   lương   Chưa  có  dự  định   16%   42%   Tăng  6-­‐10%   Tăng  20%   6%   Tăng  11-­‐20%   28%   81%  nhà  tuyển  dụng  sẽ  tăng  lương  cho  nhân   viên!   Theo  khảo  sát  thống  kê.   tăng  lương  liệu  có  làm  tăng  độ  gắn  kết  của  nhân  viên?   .   Tuy   nhiên.  mức  lương  của  dân  công  nghệ  trong  năm   tới   sẽ   được   tăng   khoảng   6-­‐20%.

  Nếu  công  ty  có  quy  trình  đánh  giá  hiệu  quả  làm  việc  rõ  ràng. 16   Làm  sao  để  được  tăng  lương  trong  năm  2017?   Đánh  giá  cuối  năm  là  thời  điểm  tốt  nhất  để  trao  đổi  về  mong  muốn  tăng  lương  của  bạn!   Hãy  tận  dụng  thời  điểm  đánh  giá  cuối  năm!   Hiệu  quả  làm  việc   39%   Chỉ  số  tăng  trưởng  kinh  tế  và  sự  cạnh  tranh  trên  thị  trường  lao   động  sẽ  là  động  lực  thúc  đẩy  nhà  tuyển  dụng  phải  điều  chỉnh   Thăng  chức   35%   mức  lương  cho  phù  hợp.  phù  hợp  với  nhu  cầu  của   nhà  tuyển  dụng  và  tương  lai  của  thị  trường.   Quy  định  của  công  ty   16%   Nếu  bạn  có  được  những  kỹ  năng  mới.  cơ   hội  tăng  lương  của  bạn  sẽ  cao  hơn.  bạn  sẽ  không  bỏ  lỡ   những  cơ  hội  tăng  lương  trong  năm  nay.   Học  thêm  kỹ  năng  mới   8%     .

    3 Những  phúc  lợi  nào  đang  được  các  công  ty  lớn  áp  dụng?   Phúc  lợi   Thị  trường  lao  động  ngành  IT  có  độ   cạnh  tranh  rất  cao. Phúc  lợi  nhân  viên.  Trong  khi  đó.   tại  nhà  cũng  đang  được   áp  dụng.   lớp   học   Yoga   và   chia   sẻ   lợi   nhuận   cho   cuộc   sống   đang   được   cả   khu   vực   mat-­‐xa   nhân  viên.  các  chương  trình  chăm   sóc  sức  khoẻ.   viện.   các   công   việc   ngoài   giờ   để   cân   nghề  nghiệp  và  }ền  thưởng  nhiều   và  công  tác  tại  Mỹ.  chương  trình   quan   tâm   hơn.  qua  việc   cho  phép  thời  gian  làm  việc  linh  động.  có  thực  sự  quan  trọng?   Dân  công  nghệ  cảm  thấy  được  quan  tâm  và  trọng  dụng  hơn  khi  họ  nhận  được  những   chương  trình  phúc  lợi  từ  phía  công  ty.   Ngoài   thư   giãn   để   tạo   }nh   cổ   phần.   .   và   các   khoản   ra.  hỗ  trợ  thiết  bị  hiện  đại.  Châu  Âu.  để  tạo  cảm  giác  thoải  mái  như  ở   nhà  dành  cho  nhân  viên.   thư   ty   IT   còn   có   chính   sách   bằng   giữa   công   việc   và   hơn…   Nhật  Bản  và  Úc.  Các  công   DU  LỊCH   CƠ  SỞ   TIỀN   CHÍNH  SÁCH   ty  tập  trung  xây  dựng  không  gian  văn   NƯỚC  NGOÀI   VẬT  CHẤT   THƯỞNG   LINH  ĐỘNG   phòng.  khu  ăn  uống  riêng   và   tháng   14.   cho   nhân   viên.  chính  sách  phúc  lợi   nhân  viên  là  một  trong  những  yếu  tố  để   thu  hút  và  giữ  chân  nhân  tài.  chế  độ  thưởng  hấp  dẫn.  Đa  phần  các  công  ty  IT  hiện  tại  đang  có  chính   sách  phúc  lợi  theo  hướng  động  viên  và  ghi  nhận  đóng  góp  của  nhân  viên.   những   chính   sách   thần   thoải   mái   làm   }ền   thưởng   giới   thiệu   cho   phép   giờ   làm   việc   việc  cho  nhân  viên.   Cơ   hội   thăng   }ến   nghề   Văn   phòng   làm   việc   Ngoài   lương   tháng   13   Giảm   thiểu   tối   đa   làm   nhân  viên  thực  sự  quan  tâm  về  cơ  hội   nghiệp  với   các   khoá   training   mở..   bạn   bè   vào   làm   việc   linh   hoạt   hoặc   làm  việc   trong  công  ty.

  Cơ  sở  vật  chất  hiện  đại   2.  Cơ  hội  thăng  }ến   1. 18   Phúc  lợi  –  Đâu  là  điều  dân  IT  thực  sự  cần?     Phúc  lợi  nào  bạn  mong  muốn   Những  chính  sách  phúc  lợi  nào   Hỗ trợ tài chính được  công  ty  hỗ  trợ?   công  ty  đang  hỗ  trợ  cho  bạn?   Hỗ trợ đi lại Tập gym miễn phí Nhân  viên  mong  đợi:   Công  ty  hỗ  trợ:   Chương trình chăm sóc sức khoẻ cho người thân Thân thiện với nữ giới 1.  Môi  trường  làm  việc.  Thời  gian  làm  việc  linh  động   Cơ hội đi công tác Chương trình chăm sóc sức khoẻ cho nhân viên Tiện ích văn phòng Tiền thưởng 2nd   Cơ hội thăng tiến 5th   Cân bằng công việc và cuộc sống 4th   Giờ làm việc linh động 5th   Văn hoá con người 4th   Chính sách nghỉ phép 3rd   Cơ hội phát triển nghề nghiệp 1st   2nd   Môi trường làm việc 3rd   1st   100%   80%   60%   40%   20%   0%   20%   40%   60%   80%   100%   .  Cơ  hội  thăng  }ến   Làm việc tại nhà 3.  cân  bằng   công  việc  và  cuộc  sống   3.  Thưởng  theo  năng  lực  đóng  góp   Chính sách nhân sự linh động 2.

 tuy  nhiên  tỉ  lệ  không  hài  lòng  vẫn  khá  cao   25%   31%   Bạn  có  hài  lòng  với  phúc  lợi  của  công  ty?   25%   31%   Hài  lòng   Không  hài   Đa  phần  nhân  viên  ngành  IT  chưa  thực  sự  hài  lòng  với   lòng   những  chính  sách  phúc  lợi  mà  công  ty  đang  hỗ  trợ.   Tạm  chấp   nhận   .  họ   mong  đợi  nhiều  hơn  với  những  cơ  hội  phát  triển  nghề   45%   nghiệp  bao  gồm  chính  sách  đào  tạo  và  thăng  }ến. 19   Độ  hài  lòng  về  chính  sách  phúc  lợi   Độ  hài  lòng  về  chính  sách  phúc  lợi  cao  hơn  độ  hài  lòng  về  lương.

20   Bạn  sẽ  “nhảy”  việc  trong  năm  2017?   44%   Dân  IT  nói  rằng  họ  sẽ   nhảy  việc  nếu  có  offer   với  mức  lương  và   phúc  lợi  tốt  hơn   .

 VietnamWorks  là  ngôi  nhà  lớn  dành  cho  tất  cả  Dream  Maker.   Maker  có  6  ngày  nghỉ  bệnh  (không  cần  chứng  nhận  của   Do  đó.  Dream   Phát  triển  con  người  là  chiến  lược  của  chúng  tôi.   với  bảo  hiểm  sức  khỏe.  chúng  tôi  tự  hào  chia  sẻ  thư  viện  cho  nhân   bác  sĩ). 21   Phúc  lợi  tại  VietnamWorks   Tại  VietnamWorks.   và  Service  Award.   Tìm  hiểu  thêm  về  VietnamWorks   .   PHÚC  LỢI   KHEN  THƯỞNG   Dream  Maker  được  chăm  sóc  sức  khỏe  với  gói  khám   Công  nhận  sự  đóng  góp  của  các  Dream   sức  khỏe  tổng  quát  hàng  năm  tại  những  bệnh  viện  hàng   Maker  là  sự  tập  trung  của  chúng  tôi  với  các   đầu.  chăm  sóc  về  cân  bằng  giữa  công  việc  và  cuộc  sống   giải  thưởng  như  Spirit  Award.   NGÀY  NGHỈ   ĐÀO  TẠO   Hàng  năm.   CHẾ  ĐỘ  XÉT  THƯỞNG   BẢO  HIỂM   Tăng  lương  6  tháng  1  lần.  và  mỗi  người  đều  được  quan  tâm   chân  thành  và  ân  cần.  và  }ền  thưởng  hằng  năm          Bảo  hiểm  theo  luật  lao  động  và  chăm  sóc  tốt  hơn   tuỳ  vào  năng  lực  đóng  góp.  ngoài  các  chế  độ  nghỉ  theo  luật  định.  06  ngày  nghỉ  có  lương  trong  những  trường  hợp   viên  và  chương  trình  đào  tạo  dài  hạn  thông  qua   khẩn  cấp  và  15  ngày  nghỉ  phép  có  lương.   ứng  lương  khi  cần  thiết.  mỗi  nhân  viên  được  gọi  là  “Dream  Maker”.   "Naviworks  University".  Service  Hero   với  phụ  cấp  tập  thể  thao.  phụ  cấp  câu  lạc  bộ/  hội  nhóm.  bảo  hiểm  tai  nạn  với  các   công  ty  bảo  hiểm  uy  Šn.

JavaScript   JavaScript  và  các  frameworks  liên  quan  sẽ  có  nhiều  ưu  thế  hơn  trong  năm  2017.  trong  khi  các  công  ty  phát   triển  sản  phẩm  sẽ  đẩy  mạnh  šm  các   chuyên  gia  về  điện  toán  đám  mây.  đang  và  sẽ  }ếp   tục  tăng  trong  những  năm  sắp  tới!   4 Kỹ  năng   JAVA  }ếp  tục  là  kỹ  năng  đứng  đầu.  JavaScript   gần  như  đã  trở  thành  một  nhân  tố  phải  có  trong  front-­‐end  và  đang  dần  lấn  chiếm  thị  phần   khu  vực  back-­‐end  và  nền  tảng  di  động.  Nhu  cầu  tuyển  dụng  JavaScript  đã.   .   Số  đông  nhà  tuyển  dụng  xác  định   rằng  JavaScript  là  kỹ  năng  được  ưu   JAVA   JAVASCRIPT   CLOUD   #1  VỀ  NHU  CẦU  TUYỂN  DỤNG   SẼ  CHIẾM  ƯU  THẾ  TRONG  NĂM  2017   VƯỢT  NGOÀI  CƠ  SỢ  HẠ  TẦNG   }ên  cao  nhất  về  tuyển  dụng  trong   năm  2017.  được   yêu  cầu  nhiều  nhất  trong  các  vị  trí  đăng   tuyển  năm  nay.

100   đăng  tuyển  năm  2016   Ruby   $1.058   Drupal   $1.442   Bootstrap   $600   Python   $1.NET   $1.272   0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%   40%   .137   PHP   $1.  cùng  với  mức  lương*  thống  kê  trong  năm  2016   SASS   $1.063   SQL   $1.293   CSS   $1.000   Symfony   $1.js   $1.237   jQuery   $1.150   Xamarin   $1.283   Perl   $1.276   HTML5   $971   80%  các  vị  trí  đăng  tuyển   iOS   $1.167   JavaScript   $1.328   Android   $1.152   Java   $1.033   Node.300   SwiP   $1.200   *  Đây  là  mức  lương  cao   ASP.350   Scala   $1.300   C#   $1.307   %  Šnh  trên  tổng  số  vị  trí   ObjecLve-­‐C   $2.002   nhất  được  thống  kê  từ   C++   $1. 23   Những  kỹ  năng  “nóng”  nhất   Những  kỹ  năng  hàng  đầu  được  nhà  tuyển  dụng  săn  đón.

NET   Top  5  từ  khoá  được  Developer  šm  nhiều  nhất  trên   VietnamWorks  năm  2016   .Những  kỹ  năng  được  lm  kiếm  nhiều  nhất  trên   24   VietnamWorks?   35%   17%   9%   8%   7%   Java   PHP   Android   iOS   .

25   Các  công  ty  cần  kỹ  năng  gì  trong  năm  2017?   60% 50% 50% 47% 45% 44% 44% 40% 38% 30% 28% 22% 20% 17% 17% 10% 0% JavaScript PHP C# HTML5 Java C++ SQL CSS C Objective-C Nhu  cầu  JavaScript  đang  tăng  mạnh!   Ngoài  JavaScript.   .  thường  được  sử  dụng  phía  front-­‐end.  C#  vẫn  chiếm  một  thị  phần  đáng  kể  vì  Šnh  đơn  giản  hiện  đại.  để  phát  triển  những  ứng   dụng  Windows  và  các  website  chạy  trên  Windows  server.

 và  hơn  một  nửa  trong  số  đó   là  về  kỹ  năng  lãnh  đạo  và  }ếng  Anh.   5 Đào  tạo   Chỉ  ¼  số  người  tham  gia  khảo  sát  được   theo  học  các  chương  trình  đào  tạo  của   công  ty  họ.  nhiều  nhà  tuyển  dụng  sẵn  sàng   hỗ  trợ  một  khoản  kinh  phí  để  nhân  viên  học  và  thi  lấy  chứng  chỉ.  Kỹ  năng  quản  lý  dự  án.  Nhận  ra  được  giá  trị  của  loại  hình  chứng  chỉ. Các  chứng  chỉ     Trong  ngành  IT.     .   TIẾNG  ANH   CÁC  CHỨNG  CHỈ   TỰ  HỌC   Đa  phần  dân  công  nghệ  cho  rằng  nghiên   LÀ  KỸ  NĂNG  ĐƯỢC  ĐÀO  TẠO  NHIỀU   BẠN  NÊN  CÓ  TRONG   ĐỂ  TRAU  DỒI  KỸ  NĂNG  CỦA   cứu  tài  liệu  trên  mạng  là  hình  thức  tự   NHẤT  TẠI  CÁC  CÔNG  TY   NĂM  2017   BẢN  THÂN   học  phù  hợp  nhất  với  họ.  Microso˜  và  Amazon  Web  Services  là  những  chứng  chỉ  có  giá  trị  nhất  dựa   trên  khào  sát  ý  kiến  của  nhà  tuyển  dụng.  quy   trình  Agile.  Cisco.  các  chứng  chỉ  chuyên  môn  được  xem  như  quy  chuẩn  lượng  giá  kiến  thức   của  ứng  viên.

 Tuy  nhiên.  }ếng  Anh  là  ưu  }ên  hàng  đầu.  những  khoá  học  hay  chứng  chỉ   nào  có  giá  trị  nhất  trong  mắt  nhà  tuyển  dụng?   . 27   Những  khóa  học  dân  IT  đang  được  công  ty  đào  tạo   Bạn  đang  được  công  ty  hỗ  trợ  chi  phí  đào  tạo  những  nội  dung  gì?   31%   30%   25%   Tiếng  Anh   Kỹ  năng  IT   Thi  lấy  chứng  chỉ   24%   22%   7%   Kỹ  năng  lãnh  đạo   Kỹ  năng  quản  lý  dự  án   Khác   Chỉ  ¼  số  người  tham  gia  khảo  sát  được  công  ty  hỗ  trợ  các  khoá  training     Trong  đó.  kế  đến  là  kỹ  năng  IT  và  các  khoá  học  luyện  thi  lấy  chứng  chỉ.

  Kỹ  năng  quản  lý  dự  án  là  chứng  chỉ  có  giá  trị  nhất!   54%  nhà  tuyển  dụng  sẵn  sàng  trả  một  mức  lương  cao  hơn.     .  và  đa  phần  các  công  ty  đều  có  chính   sách  hỗ  trợ  nhân  viên  tham  gia  các  khoá  học  và  thi  lấy  chứng  chỉ  liên  quan  đến  công  việc.   Architect  đang  trở  thành  một   và  Cisco  là  một  cái  tên  nổi  trội.  SQL  server…     chứng  chỉ  PHẢI  CÓ  dành  cho   những  ai  mê  điện  toán  đám  mây.  trở  thành  mục  }êu  săn  đón   của  nhiều  công  ty.   39%   31%   22%   Cisco   Microsow   Amazon  Web  Services   Chứng  chỉ  Networking  &  Security   MCSA/MCSE  bao  gồm  Cloud   Amazon  Cer}fied  Solu}ons   có  tầm  ảnh  hưởng  trên  toàn  cầu   PlaÅorm.  dành  cho  những  ứng  viên  có  các  chứng  chỉ  liên  quan.  Web  applica}ons.   mạnh.   Infrastructure. 47%   41%   Quản  lý  dự  án   Agile   Project  Management  Professional   Vai  trò  của  Scrum  Master  và   (PMP)  là  chứng  chỉ  được  đánh  giá   Product  Owner  ngày  càng  lớn   cao  nhất.

  1.  Nghiên  cứu  tài  liệu  trên  mạng   79%   2. 29   Dân  IT  tự  học  kỹ  năng  mới  bằng  cách  nào?   Bên  cạnh  các  khoá  học  chuyên  môn.  Hệ  thống  học  trực   21%   Bạn  học  kỹ  năng  mới  bằng  cách  nào?   21%   5.  dưới  đây  là  những  hướng  }ếp  cận  họ  đã  chọn  để  bắt  kịp  thị  trường  công  nghệ.  Download  tài  liệu/báo  cáo   39%   22%   3.  Tham  dự  web  seminars   tuyến  E-­‐learning   .  Tham  dự  hội  thảo   4.

 diễn  đàn.  Medium    Mỗi  ngày  có  hàng  ngàn  người  đọc.     nhất  dành  cho  dân  IT   2.  Coursera   3.   viết  và  chia  sẻ  những  câu  chuyện   công  nghệ  trên  Medium.io   5.  từ  những  tổ  chức  Startups  và   5  cổng  thông  Kn  online  hữu  ích   mới  nhất  của  thế  giới   ứng  dụng  nổi  }ếng.  Quora   Hàng  ngàn  khoá  học  online   Chuyên  trang  hỏi  đáp  mọi  vấn  đề  liên   giúp  bạn  trau  đồi  kỹ  năng.  Techstacks.   Bạn  có  thực  sự  muốn  học  thêm?   Có  hàng  ngàn  cống  thông  }n  để  bạn  tự  học  và  trau  dồi  kiến  thức  cho  riêng  mình:  blogs.  các  trang  training  online.  Amazon   Khám  phá  những  điểm  nóng  công   Truy  cập  cổng  thư  viện  lớn  &   nghệ.  …   .   quan  đến  công  nghệ   1. 4.

  31   .  giới  thiệu  văn  hoá  các  công  ty  hàng   đầu  trong  nước  và  quốc  tế. Văn  Hóa  Của  Thành   “Chiến  Tranh”  Giữa   10  Chân  Lý  Để  Đời   Công  Và  Những   Developer  và  Business   Chỉ  Lập  Trình  Viên   Nhân  Viên  Hạnh   Analyst.  bí  quyết  nghề  code.  Ai  sẽ  thắng?   Mới  Hiểu   Phúc  Tại  Google   Những  Ngôn  Ngữ  Lập   Developer  Phải  Hỏi   Trình  “Giàu”  Nhất   Những  Điều  Này   2016   Trước  Khi  Nhận  Job   Offer!   Theo  dõi  topITworks  Blog   topITworks  blog  là  cổng  thông  }n  bài  viết  về  các  chủ  đề  dành  riêng  cho  dân  IT:  cập  nhật  }n  tức  và  xu  hướng  công  nghệ   mới.  câu  chuyện  thành  công  của  các  nhân  tài  ngành  công  nghệ.

 nhu  cầu   về  Xamarin  (Microso˜)  và  React  Na}ve  (Facebook)  đang  dần  lớn  mạnh.   WEB  FRAMEWORK  HÀNG  ĐẦU   ĐƯỢC  CHUỘNG  HƠN  HYBRID   HƠN  CẢ    ẢO  HÓA  TRUYỀN  THỐNG   .  trong  vài  tháng  trở  lại  đây.  tuy  nhiên. Phát  triển  ứng  dụng  di  động   Na}ve  vẫn  đang  chiếm  ưu  thế.  mobile  plaÅorm  và   những  hướng  công  nghệ  nổi  bật  nhất   ANGULAR.JS   NATIVE   DOCKER   trong  năm  2017.   6 Đón  đầu   xu  hướng   Web  framework.

NET   Redux.js   Angular.   .  1%   12%   Others   17%   Angular.  và  binding  data  dễ  dàng  hơn.  được  dùng  trên  front-­‐end  cho  các  ứng  dụng  web.  1%   SASS.  Nó   đơn  giản  và  }ện  dụng  vì  hỗ  trợ  giao  diện  người  dùng  kiểu  khai  báo.  code  ít  hơn.js   16%   6%   Ruby  On  Rails   4%   Django   3%   Symfony   3%   16%   ASP.js   React.JS   Angular  (vừa  ra  mắt  phiên  bản  Angular  4  Beta)  là  một  framework  mở  dựa  trên  JavaScript. 33   Web  Frameworks  “nóng”  nhất  2017   Những  kỹ  năng  và  công  nghệ  sẽ  được  nhà  tuyển  dụng  săn  đón  nhiều  nhất:   jQuery   Bootstrap   11%   10%   Node.

  Xamarin  và  React  đang  dần  chiếm  thêm  thị  phần.   .  trong  khi  đó. 34   Xu  hướng  lập  trình  Mobile  năm  2017   Các  công  ty  IT  vẫn  ưa  chuộng  việc  xây  dựng  ứng  dụng  trên  công  nghệ  Na}ve   Na}ve  iOS/  Swi˜   34%   28%   Na}ve  Android   3%   Xamarin   13%   13%   Others   React  Na}ve   3%   6%   Phonegap   Ionic   Mobile  Na‚ve  Pla²orms     5-­‐10%  vị  trí  đăng  tuyển  trên  VietnamWorks  dành  cho  ứng  viên  mobile!  Các  kỹ  năng  Na}ve  vẫn  đang  có  nhu  cầu  cao  nhất.

 data  center. 35   Xu  thế  công  nghệ  trên  thế  giới   Một  vài  trào  lưu  công  nghệ  sẽ  gây  ảnh  hưởng  đến  thị  trường  IT  của  Việt  Nam  trong  năm  nay:   Điện  toán  đám  mây   Big  Data   Infrastructure.   JavaScript   Internet  of  Things   JavaScript  đã  “phủ  sóng”  đến  90%   Kết  nối  nhiều  thiết  bị  hơn..  triển  khai.  bảo  mật  thông  }n   Tạo.  trong  hầu  hết   các  websites  hiện  nay.  hoặc  trên  cloud  bằng   hiện  &  đề  phòng  những  tấn  công   cách  sử  dụng  container.  Provisioning.   tất  cả  đều  đã  lên  cloud.   An  ninh  mạng   Docker   Bảo  vệ  dữ  liệu.  và  bắt  đầu   tất  cả  các  lĩnh  vực.  Applica}on  Development.     .  data  mining  và  data   Orchestra}on.   Data  analy}cs.  Run}me.   lấn  sân  sang  backend  và  mobile.  Docker  giúp  tăng   an  ninh  mạng.  và  chạy  ứng  dụng  trên   và  các  dịch  vụ  hỗ  trợ  hệ  thống  phát   laptops.   visualiza}on  ngày  càng  trở  nên  phổ  biến.   hiệu  quả  và  giảm  bớt  kích  thước  ứng  dụng.

  đến   giai   đoạn   phát   triển  và   triển   khai.   Hiện  nay.   Thực  trạng  Điện  Toán  Đám  Mây   Điện  toán  đám  mây  cung  cấp  những  dịch  vụ  theo  yêu   cầu.  và  cho  phép  mở  rộng  khi  cần  thiết.   . 36   Kỹ  năng  liên  quan  đến  Điện  Toán  Đám  Mây   Các  công  ty  phát  triển  sản  phẩm  cần  những  chuyên  gia  điện  toán  đám  mây  để  giúp  xử  lý  nhanh  và  ít  tốn  chi  phí  hơn.   giúp   các   tổ   chức   cung   cấp   dịch   vụ   với   thời   gian   ngắn   hơn   và   chi  phí  tối  ưu  hơn.  công  nghệ  này  được  ứng  dụng  từ  cơ  sở  hạ   tầng.

  hội  làm  việc  tại  nước  ngoài  và  thừa  hưởng  cổ   phần  từ  công  ty.  2017  sẽ  là  năm  của  JavaScript.   }ếp   đến   là   chính   sách   }ền   thưởng   và   môi   thời   là   từ   khoá   šm   kiếm   phổ   biến   nhất   của   ứng   viên   trường  làm  việc  khi  họ  chuyển  việc. 37   Những  điểm  đáng  chú  ý   Phúc  lợi   Những  kỹ  năng  “nóng”  nhất   Dân   IT   luôn   ³m   kiếm   những   cơ   hội   thăng   tiến   nghề   Java   là   kỹ   năng   có   nhiều   vị   trí   tuyển   dụng   nhất.  cùng  cơ   môn  phù  hợp  với  nhu  cầu  công  việc.   Đón  đầu  xu  hướng   Angular  là  web  framework  hàng  đầu  được  các   Nhu  cầu  tuyển  dụng  ngành  IT   công  ty  IT  săn  đón  trong  năm  2017.000/1  tháng  nếu  có  thể  làm   hơn   cho   những   ứng   viên   có   chứng   chỉ   chuyên   việc  trên  những  công  nghệ  mới  nhất.   số   lượng   vị   trí   đăng  tải  trên  VietnamWorks  đã  tăng  gấp  đôi  trong  3   năm  vừa  qua.   Mức  lương   Tỉ   lệ   tăng   lương   năm   2017   là   6-­‐20%.   trong  năm  2016.   Một   Các  chứng  chỉ  liên  quan   So˜ware  Developer  ở  Vietnam  có  thể  có  thu   54%  nhà  tuyển  dụng  sẵn  sàng  trả  mức  lương  cao   nhập  lên  đến  $2.     Đang   ở   mức   cao   nhất   trong   lịch   sử.   .   đồng   nghiệp.

 Thư  lựa  chọn  hướng  đi  hiện   tại  với  mục  \êu  hỗ  trợ  các  doanh  nghiệp  và  nhóm  lập  trình  có  thể  phát  huy   tối  đa  ưu  thế  của  Agile.  nhiều  công  nghệ  mới  ra  đời.  và   bạn  phải  luôn  sẵn  sàng  đón  đầu!     Thu  Hoang   Product  Owner  tại  topITworks  và  Company  Culture   hUps://vn.com/in/thu-­‐hoang-­‐892747b8 Một  Product  Owner  với  nhiều  đam  mê  dành  cho  mô  hình  Agile. 38   Gặp  gỡ  tác  giả   Xu  hướng  thay  đổi.  hơn  8  năm   kinh  nghiệm  trong  ngành  phát  triển  phần  mềm.linkedin.                                                      và…   .

”   Business  Informa\on  Systems.   Từ   năm   2010.com/in/antonio-sanz-2006a01 https://vn.   cho  European  Union  với  vai  trò  nghiên  cứu  kinh   Hiện  tại  tôi  đang  \ếp  tục  đẩy  mạnh  nghiên  cứu  về   tế   -­‐   xã   hội   cho   các   lĩnh   vực   kinh   doanh   chính   Machine  Learning.”   https://es.linkedin.   tôi   làm   việc   liệu  và   những   ứng   dụng   của   nó   trong   kinh   doanh.  Natural  Language  Processing  và   yếu.  dành  đam  mê  rất  lớn  cho  dữ   tư   vấn   kinh   doanh.com/in/nghiatrongnguyen . 39   Các  nghiên  cứu  viên   Antonio  Sanz     Nghia  Nguyen   Principal Researcher Data Analyst “Tôi  có  hơn  10  năm  kinh  nghiệm  trong  lĩnh  vực   “Tôi  là  dân  công  nghệ.linkedin.

7   triệu   ứng  viên  và   hỗ   trợ   giải   pháp  tuyển  dụng  cho  hơn  8.   Thành   lập   từ   năm   2002.   VietnamWorks   đã   nhận   được   Šn   nhiệm   từ   2.  trong  thị  trường  nhân  lực  đầy  Šnh  cạnh  tranh  hiện  nay.7   triệu   lượt   truy   cập   hàng   tháng.500  công  ty.   .   topITworks  là  cổng  thông  }n  nghề  nghiệp  dành  riêng  cho  ngành  công  nghệ.  VietnamWorks   tự   hào   là   mạng   tuyển   dụng   uy   Šn   hàng   đầu   tại   Việt   Nam.   topITworks   ra   đời   với   mục   đích   gắn   kết   nhà   tuyển   dụng   và   ứng   viên  ngành  IT.   Được  bảo  trợ  bởi  VietnamWorks  –  dịch  vụ  tuyển  dụng  trực  tuyến  hàng  đầu   Việt   Nam.Báo  cáo  được  thực  hiện   và  phát  hành  bởi   Với   hơn   3.