Πρώτη άρθρωση

:
ωχ! ↔ ‘πονάω’
ΚΡΑΥΓΗ ↔ ΣΗΜΑΣΙΑ

/ponáo/ ↔ ‘πονάω’
ΦΩΝΗΣΗ ↔ ΣΗΜΑΣΙΑ

/poná-/ ↔ ‘υπάρχει πόνος’
ΦΩΝΗΣΗ ↔ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΗΜΑ

/-o/ ↔ ‘εγώ’
ΦΩΝΗΣΗ ↔ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ

.• Χθες έγραψα στον αδελφό µου και µετά πήγα µια βόλτα να ξεσκάσω.

και. σαν -ω. ξε-. ΜΟΡΦΗΜΑ ΛΕΞΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Ελεύθερο ∆εσµευµένο Ελεύθερο ∆εσµευµένο φως. παιδ-. σε. -ικ-. ωραι-. υδρ. χθες βλεπ-. ανα-. -ς. -ίζ- .

κατα. πηρουν. -ικ. λαµβάν. -ος αδελφ. -α προ. -ο ανοιγο. -ω κοκκιν. αδελφ. -ικ. κλειν. -ικ. -ίζ -ω µαχαιρο. -ός συν. αδελφ. -ω . αδελφ. -ός συν.-ότητ.

αντι. σε ξε-. -ς . παιδ-. υδρ. χθες βλεπ-. -ίζ.-ω. και. ΜΟΡΦΗΜΑ ΛΕΞΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Ελεύθερο ∆εσµευµένο (Θέµα) Ελεύθερο ∆εσµευµένο Παραγωγικό Κλιτικό επίθηµα Πρόθηµα Επίθηµα φως. ωραι-.-ικ-.

/poná-/ ↔ ‘υπάρχει πόνος’ ΦΩΝΗΣΗ ↔ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΗΜΑ /-o/ ↔ ‘εγώ’ ΦΩΝΗΣΗ ↔ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ .

γραφ. έγραψα: έ. σ. ελλ. α αρχ. ἒ µειν α ἒ µειν α .

k-t-b ΓΡΑΦΩ kitaab kutub βιβλία katab έγραψε kaatib γράφοντας tiktib αυτή γράφει .

pəγt. levtə. ‘µεγάλος’ ‘κεφάλι’ ‘πόνος’ υπάρχει . ərken 1ο πρ.at -lar -im ‘άλογο’ πληθυντικός κτητικό tabe -sase -rare -ru ‘τρώω’ ‘παρακινώ’ µπορεί ενεστώτας tə. meyŋə.

Michoacan: • nokali σπίτι µου • nokalimes σπίτια µου • mokali σπίτι σου • ikali σπίτι του • kalimes σπίτια • mopelo σκύλος σου • mopelomes σκύλοι σου • ipelo σκύλος του • nokwahmili χωράφι µου • mokwahmili χωράφι σου • ikwahmili χωράφι του .

Σουαχίλι: • ninasema µιλάω • wunasema µιλάς • anasema µιλάει • wanasema µιλούν • walisema µίλησαν • ninaona βλέπω • niliona είδα • ninawaona τους βλέπω • niliwuona σε είδα • ananiona µε βλέπει .

• deniz = ωκεανός evden = από το σπίτι • denize = προς τον ωκεανό evimden = από το σπίτι µου • denizin = του ωκεανού denizimde = στον ωκεανό µου • eve = προς το σπίτι elde = στο χέρι Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα της τουρκικής: α) Πόσα µορφήµατα υπάρχουν στη λέξη denizimde. δ) Σε τι είδους µορφήµατα της τουρκικής αντιστοιχούν οι προθέσεις της ελληνικής. γ) Πώς θα λέγαµε «από το χέρι µου» στα Τουρκικά. β) Ποιο είναι το µόρφηµα που δείχνει κατεύθυνση στην τουρκική. .

⁄wo √hsie ⁄kei √wo 1ο πρ. ‘γράφω’ ‘δίνω’ 1ο πρόσωπο ⁄wo √hsie liao 1ο πρ. ‘γράφω’ ‘τελειώνω’ ⁄wo √hsie \kuo 1ο πρ. ‘γράφω’ ‘πείρα’ ⁄wo ⁄tso-tien √hsie ‘περασµένη µέρα’ .

• A very nice young lady will come to visit us tomorrow .

.

• επιθυµητός ανεπιθύµητος • ιδιοτελώς ανιδιοτελώς • βεβηλωµένος αβεβήλωτος • επαρκής ανεπαρκής • αλήθεια αναλήθεια • βάσιµος αβάσιµος • ειλικρινής ανειλικρινής .

/Ø/ : mitéra-Ø {γενική ενικού} /Ø/ : patéra-Ø .αµοιβαίος αποκλεισµός στο ίδιο περιβάλλον µε βάση φωνολογικούς ή γραµµατικούς κανόνες -γραµµατικά καθορισµένα: {ονοµαστική ενικού}: /-s/ : patéra-s . /-s/ : mitéra-s .• αλλόµορφα: µορφήµατα σε σχέση συµπληρωµατικής κατανοµής .

φωνολογικά καθορισµένα: Μόρφηµα: {rav-} Μορφές: /rav-/ όταν ακολουθεί φωνήεν /rap-/ όταν ακολουθεί συριστικό /s/ /raf-/ όταν ακολουθεί µη ηχηρό. . µη διαρκές σύµφωνο..

/-ume/ Μόρφηµα: {γ’ πληθ. /e-. -ndo/. σε -άω} Μορφές: /-ame/. ρηµ. /-sande/ Μόρφηµα: {γ’ πληθ. ενεστ. α’ συζ. ρηµ. /-ndusan/. [-ανε] [-ονταν].} Μορφές: [-ουν]. [-όντανε] . β’ συζ.• ελεύθερα εναλλασσόµενοι τύποι: Μόρφηµα: {α’ πληθ. [-ουνε] [-αν]. παρατ. σε –οµαι} Μορφές: /-ndan.

/-ume/ Μόρφηµα: {γ’ πληθ. α’ συζ. /e-. β’ συζ. /-sande/ Μόρφηµα: {γ’ πληθ. [-ουνε] [-αν]. σε -άω} Μορφές: /-ame/. -ndo/.} Μορφές: [-ουν]. [-ανε] [-ονταν]. παρατ. σε –οµαι} Μορφές: /-ndan. ρηµ. ρηµ. ενεστ.• ελεύθερα εναλλασσόµενοι τύποι: Μόρφηµα: {α’ πληθ. /-ndusan/. [-όντανε] .