You are on page 1of 7

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI DREPT

FORMELE CONTROLULUI FINANCIAR

NUME: DOGARU CRISTINA
DRAGOMIR MARILENA
SPECIALIZARE: CIG III GRUPA 1

materiale . În condiţiile unor restricţii obiective . informaţionale.hotărăşte singură cât. în societatea contemporană în care raportul dintre cerere si ofertă determină principiile de organizare a producţiei şi comercializării de bunuri are ca actor principal unitatea patrimonială.factori culturali etc. Un loc important îl are informarea rapidă şi reală cu privire la patrimoniu.cadrul juridic.client .urmărindu-şi propriile interese.2003.gestiunii economice şi în special gestiunii financiare şi să se adapteze la cerinţele cererii si ofertei .sistem bancar . instituţiilor publice se realizeaza cu ajutorul documentelor primare şi a evidenţei tehnico-operative și contabile. dar totodată este evident că întreprindrea particulară modernă si spiritual întreprinzător îmbinat cu democraţia politică oferă cele mai accesibile căi de dezvoltare economică si prosperitate. dintre care unele grave. exactită ții și realită ților acestor informa ții constituie o problemă de mare răspundere a controlului financiar.se dovedeşte a fi un proces complex.sociale .factori sociali . Indiferent de forma de organizare a activităţii şi de domeniu. Prin control.Cunoaşterea situaţiei patrimoniului este asigurată cu ajutorul contabilităţii reale şi cu ajutorul controlului financiar care trebuie organizat şi exercitat in mod eficient si competent.creditori. cum şi pentru cine să producă .si ca urmare a intervenţiei mai mari sau mai mici a autorităţilor administraţiei publice.instituţii financiare etc. sesizează aspectele negative în momentele în care acestea 1 V.să consume să investească . Pentru a obţine rezultate corespunzătoare . El pătrunde în esența fenomenelor. dinamică și preventivă care ridică valoarea concluziilor și calitatea deciziilor. p.în raport cu resursele utilizate.influenţele internationale . conducerea iși asigură informarea reala. 1 Economia de piaţă nu este lipsită de inechităţi şi abuzuri . ca formă de organizare a vieţii economice .Control şi audit financiar-contabil. care la rândul lor există în mediul general social al economiei de piaţă ce cuprinde cadrul economic . Activitatea unităţilor patrimoniale se desfăşoară într-un mediu social specific constituit din salariaţi .factori democratici . legislative. de durată. şi cu implicaţii largi . Economia de piaţă. umane. Cunoaşterea situaţiei patrimoniale a autoritaţilor. Asigurarea corectitudinii. activităţile economice si comerciale desfăşurate şi rezultatul acestora. autonomia agenţilor economici şi a autorităţilor publice poate fi înţeleasă numai într-un proces de interdependenţă şi interacţiune fiecare având nevoie de ceilalţi pentru realizarea propriilor interese.Editura Lumina Lex. Bucureşti .furnizori. influenţele guvernamentale . financiare. . obţinerea de profit sau supravieţuirea.conducatorii trebuie să acorde atenţia necesară administrării resurselor . FORMELE CONTROLULUI FINANCIAR Contextul general al controlului financiar Trecerea României la economia de piaţă .Munteanu . unitatea patrimonială are libertatea de decizie şi de mişcare .18. dificil. al cărei fundament îl constituie proprietatea privată şi al cărei mecanism presupune îmbinarea legilor pieţei cu activitatea statului .

 Controlul ulterior (postoperativ)se exercită după ce operaţiunile au avut loc.op. gestionarea corectă a patrimoniului. de regulă. Controlul se manifestă ca formă de perfec ționare a modului de gestiune a patrimoniului. Formele de control se deosebesc intre ele prin conţinutul. se completează reciproc şi alcătuiesc împreună sistemul integrat. de organizare și conducere a activită ții unită ților patrimoniale. dar contribuie și la prevenirea tendințelor si fenomenelor care necesită decizii de corecție. Controlul evaluează rezultatele in raport cu normele si obiectivele stabilite. controlului reciproc sau autocontrolului. Controale preventive. prin intermediul unor organe de control specializate din afara unitaţii sau de către organele proprii. rolul sau funcţia lor socială specifică. se manifestă ca tendința și intervine operativ pentru prevenirea și lichidarea cauzelor. şi anume aceea de reflectare si influenţare a dezvoltării activităţii economico-sociale. sub forma: controlului ierarhic. controlul financiar preventiv delegat). în raport cu data desfăşurării activitaţilor ( efectuării operaţiunilor) care fac obiectul controlului se deosebesc:  Controlul preventiv (anticipat. Formele controlului financiar sunt delimitate după mai multe criterii: a) După momentul în care se efectuează controlul. op. cit .D Şaguna .Opreanu . a protejării patrimoniului etc. op . cât şi din diversitatea formelor activităţii economico-sociale supuse controlului.cit. 4 2 D. prealabil) se exercită înainte de angajarea sau efectuarea operaţiunilor respective (controlul financiar propriu. financiare si umane. concomitente si ulterioare urmăresc. de a se asigura eficienţă in folosirea resurselor materiale. 2 Controlul financiar are menirea de a preveni angajarea de cheltuieli fără o justificare economică.16 . Formele controlului se îmbină strâns între ele şi acţioneaza convergent. Formele controlului financiar in instituţiile publice Necesitatea clasificării formelor de control rezultă atât din motive metodologice de abordare a ştiinţei controlului financiar.Rada .p13 3 D. cit. prin acţiuni periodice (inspecţia fiscală. 3 Controlul financiar se realizează prin anumite forme care se îmbină şi se completează reciproc. general şi cu caracter unitar asupra tuturor domeniilor şi sectoarelor de activitate economico-socială. p334 4 I.  Controlul concomitent (operativ curent) se exercită în acelaşi timp cu desfăşurarea operaţiunilor controlate.p. verificarea execuţiei bugetare de către Curtea de Conturi).

Petrică Roman . Constituie o confirmare externă a datelor înscrise in documentele sau evidențele autorității controlate. 78 7 I. existente la unitatea controlată și la alte unitați.14 6 I. p.  Controlul financiar. care urmăreşte planificarea şi utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane şi indeplinirea obiectivelor stabilite.p. Între controlul economic și controlul financiar sunt interferențe numeroase. juridicului. calitatea proceselor.op. care se realizează prin compartimente specializate.care urmăreşte respectarea tehnologiilor de fabricaţie. cum este cazul controlului financiar preventiv delegat organizat de Ministerul Finanţelor Publice la principalii ordonatori de credite şi la alte entitaţi prevăzute de lege. care este de fapt un control ulterior. Solu țiile tehnice adoptate au consecințe economice și financiare și invers. O formă a controalelor par țiale o constituie controalele tematice. Se poate exercita sub forma controlului preventiv. în practică.op. controlul exercitat de Curtea de Conturi sau de Ministerul Finanţelor Publice prin direcţii specializate de control financiar. care este exercitat de organe specializate de control din afara unitaţii verificate. de regulă. 8 5 D.  Controalele parțiale se exrcită numai asupra unui grup de obiective sau asupra unui sector (respectarea disciplinei financiare.op. Editura Mondo. Poate fi şi un control ulterior.cit. controlul poate fi:  Control intern (propriu) se efectuează pe baza dispoziţiilor din interiorul unitaţii respective.M Ghiţă . caracteristicile mijloacelor fixe etc. p. Craiova. 7 O formă de control parțial este și controlul financiar încruci șat. care constă în cercetarea și confruntarea tuturor exemplarelor unui document.60 . cit. Acest control se realizeaza atât sub forma controlului financiar preventiv propriu exercitat de contabilul-şef prin viză de control financiar preventiv. Din aceste echipe pot face parte speciali ști din domeniul contabilitații. reuni ți în cadrul unor “echipe mixte de control”.cit. Oprean.  Controlul tehnic.1992.  Control extern. gestiunea stocurilor etc). care acţionează. motiv pentru care.14 8 M. dar care cuprinde.Oprean . 6 d) După sfera de cuprindere. salarizarea. cât şi sub forma controlului financiar de gestiune. se exercită un control economico-financiar. cum este de exmplu. în sfera relaţiilor financiare şi de credit. cu participarea unor speciali ști din domenii diferite. sociologiei. mai multe entita ți. tehnicului etc.5 c) Din punctul de vedere al obiectivelor controlate se deosebesc:  Controlul economic. fiscalitații.Controlul financiar si expertiză contabila. Un control eficient trebuie să fie un control multilateral. majoritatea opera țiunilor economice au și implicații financiare si gestionare. Boulescu . ceea ce impune ca obiectivele controlate să fie abordate atât din punct de vedere economic și financiat cât și din punct de vedere tehnic. distingem:  Controalele complexe presupun abordarea multilaterala a activita ților unita ților controlate.b) Dupa apartenenta organelor de control. p. de regulă. care se exercită de organele de control ale statului asupra unui grup restrâns de obiective.

cât și cele parțiale se pot exercita sub forma controalelor totale și sub forma controalelor prin sondaj. în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei conformităţii dintre activitatea financiară înfăptuită şi normele care o reglementează .precum şi după caz . Drept administrativ şi ştiinţă administrativă . Santai .scopul şi data realizării ei . a notelor explicative date de cei controlaţi etc.  Controlul faptic care se realizează sub forma inspecţiei la faţa locului .a registrelor contabile şi a situaţiilor financiare. Atât controalele complexe.Editura Risoprint .categorii de bunuri .  Controale prin sondaj se exercită numai asupra unor documente.operaţiuni .9  Controlul financiar juristicţional este exercitat de instanţele judecătoreşti şi de organe administrative jurisdicţionale. g) Dupa modul de anunţare . h) Dupa gradul de acoperire a controlului de activităţile controlate .documentelor şi perioadelor de gestiune din sectoarele controlate sau referitoare la activităţile controlate.perioade de timp ect.  Controlul indirect.care se exercită pe baza documentelor primare.  Controale totale presupun verificarea tuturor operaţiunilor .a inventarierii de control .care este o modalitate de verificare prin care cel care urmează să fie controlat este înştiinţat în timp util cu privire la această operţiune . f) Dupa procedeele folosite contoalele sunt:  Controlul documentar-contabil . Cluj- Napoca.  Controlul financiar neanunţat care este o modalitate de verificare în care cel care urmează să fie controlat nu este încunoştinţat în prealabil sau în termen util asupra acţiunii ce urmează a fi întreprinsă. a analizelor de laborator şi a expertizelor. care se realizează de către puterea legislativă prin cele două Camere ale parlamentului.a evidenţelor tehnico-operative şi contabile .  Controlul financiar administrativ. care constă în urmărirea activităţilor controlate pa baza rapoartelor şi informaţiilor primite . se realizează in sfera autorităţilor publice.observaţiei fizice . restabilirea legalităţii încălcate . a situaţiilor financiare .a decalraţiilor fiscale.prin Consiliul legislativ si Curtea Constituţională. se disting:  Controlul financiar legislativ.1998.cu toate consecinţele ce decurg din aceasta pentru activitatea verificată. 9 I. e) Dupa modul de organizare.se deosebesc:  Controlul financiar anunţat . considerate semnificative sau având importanţă pentru formularea concluziilor.se deosebesc:  Controlul direct. care constă în urmărirea nemijlocită(personală) de organele de conducere sau de control a activităţii subalternilor sau a celor controlaţi.p238 .

care are ca obiectiv principal verificarea modului de gestionare a mijloacelor material şi băneşti pe baya documentelor înregistrate în evidenţa tehnico-operativă şi contabilă şi se exercită cel puţin o data pe an. Acest control constă in verificarea legalităţii şi mai puţin a oportunităţii în activitatea organelor subordonate. distingem:  Controlul financiar ierarhic.care se realizează între membrii formaţiilor de muncă.care urmăreşte .  Controlul de execuţie .etc).Ministerul Finanţelor Publice.în primul rând . a specializării şi separării sarcinilor  Autocontrolul presupune verificarea propriei activităţi .evitarea risipei şi prevenirea deturnărilor.cu scopul de a putea stabili dacă obiectivele propuse au fost realizate . .respectarea actelor normative specifice domeniului controlat.  Controlul de gestiune.care este exercitat sub forma preventiv. care este exercitat asupra entităţilor ierarhic inferioare din cadrul aceluiaşi system de autorităţi.  Controlul reciproc.şi urmăreşte .gestionarea corectă si eficientă a patrimoniului.pe baza fluxurilor materiale si informaţionale stabilite în diviziunea muncii.de regulă.care are ca scop verificarea bunei gestionări a fondurilor publice . j) După organele care îl execută.  Controlul la nivelul entităţilor . între compartimente .dacă activitatea desfăşurată este nivelul cerinţelor . concomitant şi ulterior . i) Din punctul de vedere al intereselor economico-financiare pe care le reprezinta .distingem:  Controlul exercitat de stat prin intermediul organelor specializate (Curtea de Conturi .

Editura Economica-Constantin Roman. BIBLIOGRAFIE  Control financiar si audit public. Vasile Tabara . Aureliana Geta Roman.