சுவவாமி ஐயப்பன் வரலவாறும

பவாடல்களும

ஐயப்பன் அவதவாரம
ஓம சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா
"ஓம க்ரூம பரவாய யகவாப்த்யர நமக"

ஹரிஹர புத்திரன் அவதவாரம:

Presented By Praveen Kumar.G

யதவர்களும, அசுரர்களும யதவவாமிர்தம பபறுவதற்கவாகவும; துருவவாச முனிவரின் சவாபத்தவால்
இந்திரன் இழந்த பசல்வங்களளை பபறுவதற்கவாகவும; யமருமளலளய மத்தவாகவும, வவாசுகி என்னும
பவாமளபக் கயிறவாகவும பகவாண்டு திருபவாற் கடளலக் களடந்தவார்கள. அப்யபவாது வவாசுகி யவதளனையவால்
கக்கிய "கவாலம" என்னும விஷமும, பவாற்கடலில் யதவான்றிய "ஆலம" என்னும விஷமும யசர்ந்து
"ஆலகவால விஷமவாக" திரண்டு யதவர்களளையும, அசுரர்களளையும அழிக்க துரத்தியது.
யதவர்களும அசுரர்களும பரமசிவனிடம தமளம கவாப்பவாற்ற யவண்டினைர். பரமசிவன் அவ் ஆலகவால
விஷத்திளனை ஏந்தி அதளனை அருந்தி யதவர்களளையும, அசுரர்களளையும கவாப்பவாற்றியதுடன் நீலகண்டன்
ஆனைவார்.

அதன் பின்னைர் அவர்கள திருபவாற்கடளலக் களடந்த யபவாது; திருபவாற்கடலில் சங்கமித்த இந்திரனின்
பசல்வங்களைவானை சங்கநதி, பதுமந்தி, சிந்தவாமண, இரதி, இலக்குமி, அகலிளக, இந்திரண,
அறுபத்தவாறவாயிரம அரமபவாஸ்த்திரீகள, கவாமயதண, கற்பக விருட்சம, ஐரவாவதம, உச்ளசசிரவம
முதலவானைளவ யதவான்றினை.

ஆனைவால் யதவர்களும, அசுரர்களும எதிர்பவார்த்த யதவவாமிர்தம யதவான்றவில்ளல. அதனைவால்
மனைச்யசவார்வளடந்த யதவர்களும, அசுரர்களும பசய்வதறியவாது ஏங்கினைர். யதவர்கள விஷ்ணவிடம
பசன்று பிரவார்த்தளனை பசய்ய ஆரமபித்தனைர். அப்யபவாது யதவவாமிர்தம பவாற்கடலில் யதவான்றியது.
யதவர்கள அங்கு இலவாதிருக்கயவ அதளனை அங்கிருந்த அசுரர்கள பபற்று தமதவாக்கிக் பகவாண்டனைர் .

இதளனைக் கண்ட திருமவால் யதவவாமிர்தத்ளத அசுரர்கள அருந்தினைவால் அவர்கள சவாகவாவரம
பபற்றுவிடுவவார்கள எனை எண்ண அதளனை அவர்களிடம இருந்து தந்திரமவாக பபற்றுக் பகவாளளை முடிவு
பசய்தவார். அசுரர்களின் பலகீனைத்ளத (அளைகவானை பபண்களளைக் கண்டவால் மயங்கும தன்ளமளய)
நன்குணர்ந்த நவாரவாயண மூர்த்தி "யமவாகினி" அவதவாரம எடுத்து அசுரர்களின் கவனைத்ளத திளச
திருப்பி, யதவவாமிர்தத்ளத அசுரர்களிடம இருந்து தந்திரமவாகப் பபற்று யதவர்களுக்கு பகிந்தளித்தவார்.

இவ் அவதவாரத்ளத சவாதகமவாக்கி; விதி வசத்தவால் நிகழ இருக்கும மகிஷி சமகவாரத்ளத
நிகழ்ததுவதற்கவாக; ளகலவாசபதியவானை ஸ்ரீ பரயமஸ்வரன்; நவாரவாயண மூர்த்தியின் யமவாகினி
அவதவாரத்தின் அழகில் மயங்கி, ஆழ்ந்து பரவசம பகவாளளை; அவ் இரு மூர்த்திகளின் ஆற்றல்கள
முழுவதும ஒன்றவாகப் பபற்ற ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்திரன் தர்ம சவாஸ்தவா அவதரித்தவார் எனை விஷ்ண புரவாண
வரலவாறுகள கூறுகின்றது.

ஆனைவால்; பஸ்மவாசுரன் என்னும அசுரன் பபரும தவம பசய்து சிவபிரவானிடம; தவான் யவாருளடய
தளலயமல் ளக ளவத்தவாலும அவர்கள (சவாமபலவாக) பஸ்பமவாக யவண்டும என்னும வரத்திளனைப்
பபற்றவான்.

தவான் பபற்ற வரத்தின் வலிளமயினைவால் அகங்கவாரம பகவாண்ட பஸ்மவாசுரன் மதி மயங்கி தவான் பபற்ற
வரத்திளனை, வரங்பகவாடுத்த இளறவனிடயம பரீட்ச்சித்து பவார்க்கத் துணந்தவான். சிவபிரவான் பசய்வது
அறியவாது திளகத்து நின்ற யபவாது; மகவாவிஷ்ண யமவாஹினி ரூபபமடுத்து பஸ்மவாசுரன் முன் யதவான்றி;
அவனின் எண்ணத்ளத திளச திருப்பி; அவனுடன் யபவாட்டியவாக நடனைமவாடி தந்திரமவாக அவனைது
ளகளய அவனைவாகயவ அவனைது தளலயில் ளவக்கச் பசய்து பஸ்ப மவாக்கினைவார். அந்த யமவாஹினி
ரூபத்ளதப் பவார்த்த பரயமஸ்வரன் நவாரவாயண மூர்த்தியவாகிய யமவாஹினி யமல் யமவாகம பகவாளளை
ஹரிஹரசுதன் ஐயப்பன் அவதரித்ததவாக பத்ம புரவாணம கூறுகின்றது.

இவ் இரு புரவாணங்களும (விஷ்ண புரவாணமும, பத்ம புரவாணமும) இரு யவறு நிகழ்வுகளளைக்
கூறினைவாலும அளவ இரண்டும; ஐயப்பன் அவதவாரம; நவாரவாயண மூர்த்தியினுளடய சக்தியும,
பரயமஸ்வரனுளடய சக்தியும இளணந்ததவால் அவதரித்த ஹரிஹரபுத்திரன் என்பளத உறுதியவாக
நிரூபிக்கின்றனை.

2

ஹரிஹர புத்திரரவானை தர்ம சவாஸ்தவாளவ தந்ளதயவாகிய சங்கரனும, தவாயவாகிய நவாரவாயண மூர்த்தியும
பூயலவாகத்ளதக் கவாவல் புரியும கவாவல் பதய்வமவாக (ஐயனைவாரவாக) ஆசீர்வதித்து பிரமமவாவிடம
ஒப்பளடத்தவார்கள. (நவாரவாயண மூர்த்தியின் ளகயில் அவதரித்தளமயவால் ளகஅப்பன்என்ற பபயர்
பபற்றவார் என்றும பின்பு அப்பபயர் மருவி ஐயப்பன் ஆகிற்று என்று கூறுவவாருமுளைர்)

குறுகிய கவாலத்தியலயய சகல சவாஸ்த்திரங்களளையும பிரமமவாவிடம கற்று "மஹவா சவாஸ்த்ரு" என்ற
நவாமத்ளதயும பபற்றவார். தர்ம சவாஸ்தவா யவறு, ஐயப்பன் யவறு அல்ல என்றவாலும தர்ம சவாஸ்தவாவின்
திரு அவதவாரயம ஐயப்பன். ஐயப்பனைவாக நவாம இன்று வணங்கும திருமூர்த்தி தர்ம சவாஸ்தவாவின் திரு
அவதவாரமவாகும. தர்மசவாஸ்தவா தர்மத்ளத நிளல நவாட்டுவதற்கவாகத் யதவான்றியவர். சவாஸ்தவாவின் வரலவாறு
மிகப் புனிதமவானைது. அவர் எட்டு அவதவாரங்கள எடுத்ததவாய்ச் பசவால்லப் படுகிறது. அளவ:

சமயமவாஹனை சவாஸ்தவா: வீட்ளடயும, குடுமபத்ளதயும கவாக்கும பதய்வம இவர்.
கல்யவாண வரத சவாஸ்தவா: யதவியருடன் கவாட்சி தரும இவளர வழிபட்டவால், திருமணத்தளடகள,
யதவாஷங்கள விலகும.
யவத சவாஸ்தவா: சிமமத்தில் அமர்ந்திருக்கும இவளர வழிபட்டவால் கல்வி, யகளவிகளில் சிறந்து
விளைங்கலவாம.
ஞவானை சவாஸ்தவா: தட்சிணவா மூர்த்திளயப் யபவான்ற ஞவானைகுருவவானை இவளர வழிபட்டவால் உளளைவார்ந்த
ஞவானைம சிறக்கும.
பிரமம சவாஸ்தவா: குழந்ளதச் பசல்வம பபற இவளர வழிபடலவாம.
மஹவா சவாஸ்தவா: வவாழ்வில் முன்யனைற இவளர வழிபடலவாம.
வீர சவாஸ்தவா: ருத்ர மூர்த்தியவானை இவளர வணங்குவதவால் தீளமகள அழியும.
தர்ம சவாஸ்தவா: இவயர ஐயப்பனின் திரு அவதவாரம. சபரிமளலயில் கவாட்சி தருபவர் இவயர. இவரின்
அவதவார யநவாக்கயம மஹிஷி மர்த்தனைம ஆகும.

புண்ணய பூமியவானை யநபவாளை யதசத்ளத அப்பபவாழுது பளிஞன் என்ற அரசன் ஆண்டு வந்தவான். மந்திர
சவாஸ்த்திரத்தில் பண்டிதனைவாகவும, கவாளியின் வரப்பிரசவாதம பபற்றவனைவாகவும இருந்த அந்த
அரசனுக்குப் புஷ்களல என்ற ஒரு மகளும இருந்தவாள.

பளிஞன் தவான் என்றும சிரஞ்சீவியவாக இருக்கும வரம பபறுவதற்கவாக அயநக கன்னி ஸ்திரீகளளைக்
கவாளிக்குப் பலியிடலவானைவான். அயத யதசத்தில் பரமசிவனிடத்தில் பக்தி பகவாண்ட கன்னிகவா என்ற
கன்னி ஸ்திரீயும வசித்து வந்தவாள. பரமசிவனிடத்தில் பக்திபகவாண்ட கன்னிகவாளவயும கவாளிக்குப்
பலியிட பளிஞன் நிச்சயித்தவான்.

கருணவாமூர்த்தியவானை சங்கரன் கன்னிகவாளவ ரட்ஷிக்க எண்ண, குமவாரனைவாக இருந்த (ஐயனைவாளரயும)
சவாஸ்த்தவாளவயும அவரது பூத கணங்களின் ஒன்றவானை கருப்பண்ணளனையும கன்னிகவாவிற்கு
பவாதுகவாப்பு பகவாடுக்க பணத்து மளறந்தவார். சவாஸ்த்திரத்தில் வல்லவரவானை ஹரிஹர புத்திரன்
பளிஞனைவால் பசய்யப்பட்ட பல சூழ்ச்சிகளளையும பவன்று கன்னிகவாளவ கவாப்பவாற்றியதுடன்; சவாஸ்தவா
தவான் யவார் என்பதளனை மன்னைனுக்கு கவாட்டி உபயதசித்து, உண்ளமளய உணர்த்தயவ பலிஞன் மனைம
மவாறி மன்னிப்புக் யகட்டுக் பகவாண்டயதவாடு அல்லவாமல், தன் மகளைவானை புஷ்களலளயத் திருமணம
பசய்து பகவாண்டு அவளுக்கு வவாழ்வு தர யவண்டும எனைவும சவாஸ்தவாளவக் யகட்டுக் பகவாளளை அவரும
அவ்வவாயற புஷ்களலளயத் திருமணம பசய்து புஷ்களைவா கவாந்தன் என்ற நவாமத்ளதயும அளடந்தவார்.

புஷ்களலளய ஐயன் திருமணம பசய்தது பற்றிய பசவிவழி வந்த களத ஒன்று:

3

மதுளரளயச் யசர்ந்த பசளைரவாஷ்டிர குலத்தவர்கள பநசவுத் பதவாழிலில் ளகயதர்ந்தவர்கள . அவர்களைவால்
பநய்யப்படும பட்டுக்களளைச் யசர மன்னைன் விருமபி வவாங்குவது உண்டு,. அவ்விதம வவாங்கி வந்த
யபவாது ஒரு முளற பசளைரவாஷ்டிர பநசவு வணகர் ஒருவர் மன்னைனுக்குப் பட்டவாளட தயவாரித்து எடுத்துச்
பசன்ற சமயம தன்னுடன் தன் மகளளையும உடன் அளழத்துச் பசல்கின்றவார். பசல்லும வழியில்
"ஆரியங்கவாவு" என்னும ஊர் வருமயபவாது இருட்டி விடுகிறது. அதனைவால் அந்தக் கவால வழக்கப் படி
தந்ளதயும, மகளும யகவாயிலில் தங்குகின்றனைர். அங்யக யகவாயிலில் ஐயப்பனின் உருவத்
திருயமனிளயக் கண்ட புஷ்களல ஐயன் யமல் அளைவற்ற கவாதலும, பக்தியும பகவாளகிறவாள.

மறுநவாள யசரமன்னைளனைக் கவாணத் தந்ளத கிளைமபும சமயம, தந்ளதயுடன் பசல்ல மறுக்கிறவாள.
யகவாயிலியலயய தவான் தங்கப் யபவாவதவாய்ப் பிடிவவாதமவாய்ச் பசவால்லுகிறவாள. வணகர் எவ்வளையவவா
எடுத்துச் பசவால்லியும மகள யகட்கவில்ளல. நீங்கள திருமபுமயபவாது உங்களுடன் வருகியறன் என்யற
திருமபத் திருமபச் பசவால்லினைவாள. என்னை பசய்வபதன்று புரியவாத வணகர், அந்தக் யகவாயிலின்
யமல்சவாந்தியின் யவண்டுயகவாளின்படி, மகளளைக் யகவாயிலியலயய யமல்சவாந்தியின் பபவாறுப்பில்
விட்டுவிட்டு அளர மனைதவாய்ச் பசல்லுகிறவார்.

ஏற்பகனையவ குழப்பத்தில் ஆழ்ந்த வணகன் மனைது. மகளளைத் தனியவாய் விட்டு விட்டு வந்யதவாயம
என்ற கவளல! வழியில் அடர்ந்த கவாடு. அதில் இருக்கும மிருகங்கள. குழப்பத்துடன் பசன்ற வணகர்
தனியவாய் வந்த ஒரு ஒற்ளற யவாளனையிடம மவாட்டிக் பகவாளளுகிறவார். கலக்கமுற்ற அவர் தவான்
ஆரியங்கவாவில் பவார்த்த ஐயப்பனின் திருவுருளவ நிளனைத்துக் பகவாண்டு, ஐயயனை கவாப்பவாற்று எனை
யவண்டிக் பகவாளளை, அங்யக ஒரு வவாலிபவயது யவடன் வருகிறவான். என்னைபவனை அவன் விசவாரிக்க,
யவாளனைளயக் கவாட்டுகிறவார் வணகர். தன் ஒரு ளசளகயவாயலயய அந்த யவாளனைளய அடக்குகிறவான்,
அந்த யவடன். அவனுக்குப் பரிசவாக வணகர் தன்னிடம இருந்த பட்டவாளடகளில் ஒன்ளறத் தருகிறவார்.
மனைம மகிழ்ந்த யவடன் உடயனையய அளத அணந்து, " நவான் எப்படி உளயளைன், இந்த ஆளடயில்?"
எனை வணகளரக் யகட்கிறவான்.

இளளைஞனின் பசளைந்தரியத்ளதப் பவார்த்து வியந்த வணகர்,"மவாப்பிளளளை யபவால் இருக்கிறவாய்?
யவயற என்னை யவண்டும உனைக்கு?" எனைக் யகட்கிறவார்."நவான் யகட்பளதக் பகவாடுப்பீர்களைவா?" எனை
யவடன் யகட்க, "என் உயிளரக் கவாத்த உனைக்கு என்னை யவண்டுமவானைவாலும தருயவன்!" எனை வணகர்
பசவால்கின்றவார். "உங்கள மகளளை எனைக்குத் திருமணம பசய்து பகவாடுங்கள" எனை யவடன் யகட்க,
தனைக்கு மகள இருப்பது இவனுக்கு எவ்வவாறு பதரியும எனை வணகர் வியப்பில் ஆழ்ந்தவார். அவனிடம
சரி எனைச் சமமதிக்க, யவடன் அவளர நீங்கள திருமபும யபவாது என்ளனை ஆரியங்கவாவு யகவாயிலில்
சந்தியுங்கள எனைச் பசவால்லிவிட்டுச் பசன்று விடுகிறவான்.

மன்னைளனைக் கண்டு திருமபிய வணகர் திருமபுங்கவால், ஆரியங்கவாவுக் யகவாயிளல அளடகிறவார். மகள
அங்யக இல்ளல. எங்யகயும இல்ளல. இரவு முழுதும யதடுகிறவார். யமல்சவாந்தியும யதடுகிறவார்.
இரவவாகிவிடுகிறது. யமல்சவாந்திக்கு அசதி யமலிட்டுத் தூங்கிவிடுகிறவார். தூக்கத்தில் ஐயப்பன் கனைவில்
யதவான்றி, புஷ்களல தன் மீது பகவாண்ட பக்தியினைவால் அவளளைத் தன்னுடன் ஐக்கியப் படுத்திக்
பகவாண்டதவாய்ச் பசவால்கின்றவான் ஐயன். திடுக்கிட்டு எழுகிறவார் யமல்சவாந்தி.
கவாளலயில் யகவாயிளல திறந்து ஐயன் சந்நிதிளய பவார்த்தவார்கள. என்னை அதிசயம! கவாட்டில் யவடனுக்கு
வணகர் பகவாடுத்த பட்டவாளட ஐயன் இடுப்பில் கவாணப்பட்ட்டது. அயத மவாப்பிளளளைக் யகவாலம.
வணகர் தன் மகளின் தீரவாத பக்திளயயும, அவளின் பக்திக்குக் கிளடத்த முக்திளயயும புரிந்து
பகவாளளுகின்றவார்.

பூரளனை, புஷ்களல அவதவார தத்துவம:
சத்ய பூர்ணர் என்ற ஒரு மஹரிஷி இருந்தவார். அவருக்கு இரு பபண்கள, இந்த இருவரும திருமணம
ஆவதற்கவாகவும, ஹரியின் புதல்வளனை மணக்க யவண்டும என்பதற்கவாகவும "கல்யவாணம" என்ற

4

விரதம இருந்தவார்கள. இளறவன் அவர்களுக்கு அடுத்த பிறவியில் அவர்களின் ஆவல் பூர்த்தி
அளடயும எனை வரம அளிக்க ஒருத்தி யநபவாளை மன்னைனின் மகள ஆனை புஷ்களலயவாகப் பிறந்து,
சவாஸ்தவாளவ மணக்கிறவாள.

மற்பறவாருத்தியவானை பூரளணயவானைவள, தற்பபவாழுது மளலயவாளைம (பகவாச்சி, யகரளை ரவாஜ்ஜியம) என்று
அளழக்கப்பட்டு வரும பிரயதசமவானைது அப்பபவாழுது பிஞ்சகன் என்ற அரசனைவால் ஆளைப்பபற்றது.
வஞ்சி மவாநகளர ஆண்டு வந்த பிஞ்சகன் என்னும மன்னைனுக்கு மகளைவாய்ப் பிறந்து வளைர்ந்து
மணப்பருவம எய்தி இருந்தவாள. அப்யபவாது ஒருமுளற யவட்ளடக்குச் பசன்ற மன்னைன் தன்னிளல
மறந்து, யநரம மறந்து யவட்ளடயவாடுதலில் பமய்மமறந்து தன்னுடன் வந்தவர்களளைப் பிரிந்து தனித்து
விடப்பட்டவார்.

இரவவாகிற்று. தவான் தனித்து இருப்பளத அப்யபவாயத உணர்ந்த மன்னைர் தன்னைந் தனியவாகக் கவாட்டில்
மவாட்டிக் பகவாண்டிருப்பளதயும உணர்ந்தவார். திடீபரனை அவளரச் சுற்றிலும கூச்சல், குழப்பம,
பவடிச்சிரிப்புக்கள, அழுளக ஓலம!!!! திளகத்துப் யபவானை மன்னைர் சுற்றும, முற்றும பவார்த்தவால்,
அங்யக அவர் கண்களுக்குத் பதரிந்தது ஒரு மயவானைம, அங்யக யபய்களும, பூதங்களும இரவில்
ஆட்டம யபவாட்டு, பவாட்டுப் பவாடிக் பகவாண்டு யபயவாட்டம ஆடிக் பகவாண்டிருந்தது கண்ணல் பட்டது.

கதிகலங்கிய மன்னைனுக்கு உடயனையய நிளனைவு வந்தது பூதநவாதனைவாகிய சவாஸ்தவாதவான். உடயனையய
அவளர நிளனைத்துக் கூவினைவான் மன்னைன். "பூதநவாதயனை சரணம! பசண்டவாயுதத்ளத ஏந்தியவயனை
சரணம! யமவாகினி ளமந்தயனை சரணம!" எனைப் பலவவாறு யவண்டித் துதித்தவான். ஐயன் அங்யக வந்து
தன் அருள கண்களைவால் யநவாக்க பூதகணங்கள தங்கள தளலவளனைக் கண்டதும அடிபணந்து விலகிச்
பசன்றனை. "பயம யவண்டவாம" எனை மன்னைனுக்கு அபயம அளித்த சவாஸ்தவா, தன் குதிளரயில் அவளரப்
பத்திரமவாக ஏற்றி அரண்மளனையில் பகவாண்டு யசர்க்கிறவார்.

மனைம மகிழ்ந்த மன்னைன், பூதநவாதளனைப் பவார்த்து, "ஐயயனை! அடியயனின் மகள பூர்ளண
திருமணப்பருவம எய்தி இன்னும திருமணம ஆகவில்ளல. தவாங்கள அவளளை ஏற்று
ரட்சிக்கயவண்டும." என்று யகட்டுக் பகவாளளை சவாஸ்தவாவும அவளின் பிறப்ளபயும, தன்ளனை
மணக்கயவ அவள பிறந்து கவாத்திருப்பளதயும உணர்ந்து அவளளை ஏற்றுக் பகவாளகிறவார்.
பூர்ளணளயயும மணந்து பகவாண்ட ஹரிஹரவாத்மஜன் ளகலவாசம வந்தளடந்தவார்.

ளகலவாசத்தில் பரமசிவன் ஆளணக்குட்பட்டு பூதகணங்களுக்குத் தளலவரவாகி பூதநவாதன் என்ற
பபயளரயும பபற்று; பூர்ணவா, புஷ்களளை சப்தனைவாக எழுந்தருளினைவார். இவருக்கு சத்யகன் என்ற
புத்திரனும உண்டு. அப்புத்திரளனைச் பசல்லப்பிளளளை என்று அளழப்பவார்கள.

பூர்ளணளய ஐயன் திருமணம புரிந்து பகவாண்டளதக் யகளவிப் படுகிறவான் புஷ்களலயின்
தந்ளதயவாகிய பலிஞன். தன் மகளுக்கு சவாஸ்தவா துயரவாகம பசய்து விட்டதவாய் நிளனைக்கிறவான். மனைம
பவதுமபுகிறது. ஆத்திரத்தில் உளளைம பகவாதிக்கிறது. புஷ்களலயிடம பசன்று, நடந்தளதக் கூறுகிறவார்.
அளனைத்தும இளற அருயளை, தன் முற்பிறப்பின் தவயம என்பளத உணர்ந்த புஷ்களலயயவா பமளைனைம
சவாதிக்க பலிஞன் ஆத்திரம அதிகம ஆகிறது. சவாஸ்தவாவிடயம பசன்று நீதி யகட்கிறவார்

"ஐயயனை! என் மகள இருக்க நீ பூர்ணவாளவயும மணந்து அவளுக்கும வவாழ்வளித்தது நியவாயமவா?
இப்படி ஒரு பபண்ணக்குத் துயரவாகம பசய்து மற்பறவாரு பபண்ளண மணந்த "நீ புயலவாகத்தில்
ஜனித்து பிரமமச்சவாரியவாயும, யயவாகியவாயும இருக்கக் கடவவாய் எனை சபித்தவான்" சவாபத்ளத வரமவாக
ஏற்றுக் பகவாண்ட பூதநவாதன்; தவான் பூயலவாகத்தில் அவதரிக்கும பபவாழுது தன்ளனை ளவத்துக்
கவாப்பவாற்றுவதற்கவாகப் பளிஞளனையய பந்தளை யதசத்து அரசனைவாகத் யதவான்றுமபடி அருளினைவார்.

ஐயன் இதழ்களில் புன்முறுவல். "பலிஞயனை! ஏற்பகனையவ நவான் பூவுலகில் மவானிடனைவாக
வவாழயவண்டிய கட்டவாயம ஒன்று உளளைது. அதற்கவாக நவான் பூவுலகிற்குச் பசல்ல யவண்டும. அங்யக

5

நவான் எடுத்த கவாரியத்ளத முடிக்க பிரமமசவாரியவாகவும இருக்க யவண்டும. இப்யபவாது உன் சவாபம
அளத மிக எளிதவாக்கி விட்டது. ஆனைவால் என்னுளடய பூவுலகின் வவாசத்தின் யபவாது நீயய எனைக்குத்
தந்ளதயவாக வந்து என் யமல் பவாசம கவாட்டி வளைர்ப்பவாய்!! உனைக்கு மகனைவாக நவான் வந்து என்னுளடய
அவதவார யநவாக்கத்ளத நிளறயவற்றிக் பகவாளளுயவன். நீ பூவுலகில் பந்தளை நவாட்டுக்கு அரசனைவாக ஆட்சி
பசய்யும கவாலத்தில் நவான் உன்னிடம வந்து யசருயவன்!" எனைக் கூறுகிறவார்.

பளிஞனும பந்தளை யதசத்தில் பிறந்து ரவாஜயசகரன் என்னும பபயருடன் அரசவாண்டு வந்தவான்.
ரவாஜயசகர மன்னைன் ஒர் சிவபக்தன். மகவாரவாண யகவாப்பபருந்யதவி ஓர் விஷ்ண பத்தினி.
விவவாகமவாகி பல ஆண்டுகள கடந்தும தங்களுக்பகனை ஒரு வவாரிசு இல்ளலயய என்ற பபரும
கவளலயயவாடு பிரவார்த்தளனை பசய்து மக்கட்யபறுக்கவாக "மயகசன்" பூளஜ பசய்து வரலவாயினைன்.

ஆனைவால், பவாண்டி நவாட்டில் தவானை தர்மங்கள பசய்து, தர்மசீலனைவாய் வவாழ்ந்து சர்யவஸ்வரளனையய
வழிபட்டு வந்த விஜயன் என்னும பிரவாமணன்; ஐயனின் அருளினைவால் பந்தளை யதசத்தில் ரவாஜயசகரன்
என்னும பபயருடன் பிறந்து அரசவாண்டு வந்தவான் எனை கூறுவவாருமுளைர்.

மன்னைனின் மனை யவதளனைகளளையும, அவனைது தயவாளை குணத்ளதயும பலவீனைமவாக உணர்ந்து பகவாண்ட
அந் நவாட்டு மந்திரி அதளனைச் சவாதகமவாக ளவத்து நவாட்டில் பல குழப்பங்களளை ஏற்படுத்தி
இரவாச்சியத்ளத தவாயனை ளகப்பற்றும யநவாக்யகவாடு பல சூட்சிகள பசயயலவானைவான். இளவ இவ்வவாறு
இருக்க....
வரமுனி என்ற பபரும சக்தி வவாய்ந்த முனிவர் ஒருவர் இருந்தவார். எல்லவாவற்றிலும சிறந்து
விளைங்கிய, இவருக்கு நிகர் இவர்தவான். தனைக்கு இளண யவாரும இல்ளல என்ற தளலக்கனைம இவருக்கு
ஏற்பட்டது. பதவியும, தளலக்கனைமும ஏற்பட்டவால் மற்றவர்களளை துச்சமவாக மதிக்கும எண்ணமும
வருமதவாயனை? இவர் தளலக்கனைம கவாரணமவாக அகத்தியர் யபவான்ற பபரும முனிவர்களிடமும மகிஷம
(எருளம) யபவால் உருவம பகவாண்டு அவமரியவாளதயவாக நடந்து பகவாண்டவார். இதனைவால் யகவாபம
பகவாண்ட முனிவர்கள அளனைவரும எருளமயவாக யபவாவவாய் என்று அவருக்கு சவாபமிட்டனைர்.
இக்கவாலத்தில்...
தனு என்ற அரகனுக்கு ரமபன், கரமபன் என்ற இரு புதல்வர்கள இருந்தவார்கள. அவர்களுள ரமபன்
என்ற அசுரன் கடுளமயவானை தவத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவான். அவன் தவத்ளத பமச்சி அவன் முன்
யதவான்றினைவார் அக்னி பகவவான். அவன் தனைக்கு சர்வ வல்லளம பபவாருந்திய மகன் யவண்டும எனை
யவண்டினைவான். அவன் யவண்டியளத அருளிய அக்னி யதவன், ரமபவா!, நீ யகட்ட வரத்ளத
அளித்யதன். நீ எந்த பபண்ளண பகவாண்டு ஆளச பகவாளகிறவாயயவா அவள மூலம உனைக்கு மகன்
பிறப்பவான் என்று கூறி மளறந்தவார்.

உற்சவாகத்துடன் வந்த ரமபன் முதலில் கண்டது ஒரு கவாட்படருளமளய. அவனைது அசுர புத்தி யவளல
பசய்தது. கவாட்படருளம யமல் கவாதல் பகவாண்டவான். தவானுமகவாட்படருளமயவாக உருமவாறினைவான்.
முனிவர்களைவால் எருளமயவாய் பிறப்பவாய் என்று சவாபம பபற்ற வரமுனி, அசுரனைவானை ரமபனுக்கு
வவாரிசவாக மகிஷவாசுரன் என்னும பபயருடன் பிறந்தவான்.

மகிஷவாசுரன்; பிரமயதவனிடம பபற்ற தவ வலிளமயினைவால் அகந்ளத யமலிட யதவயலவாகத்ளதயும
பூயலவாகத்ளதயும ஆட்டி பளடத்து பகவாண்டிருந்த யநரம அது. மகிஷவாசுரன் தனைக்கு ஓர் ஸ்திரியவால்
அன்றி மரணம ஒருயபவாதும ஏற்படக்கூடவாது என்ற வரத்திளனையும; சர்வயலவாகங்களளையும அரசவாளும
வரத்திளனையும பபற்றிருந்தவான். தன்ளனை அழிக்கும தகுதி உளளை ஒரு ஸ்திரி சர்வயலவாகங்களிலும
இல்ளல எனை எண்ண அவன் கர்வமும, அகங்கவாரமும பகவாண்டவான்.

அறிவு யவண்டவாம, அறிவு நூல்கள யவண்டவாம, அறிவுக் களலகள யவண்டவாம, இளச யவண்டவாம.
சிற்பம, சித்திரம, யகவாயில், யகவாபுரம, ஒன்றும யவண்டவாம. எல்லவாவற்ளறயும அழித்துப் யபவாடுங்கள
என்று மகிஷவாசுரன் கட்டளளையிட்டவான். யதவர்கள, முனிவர்கள, மனிதர்கள எல்லவாரும

6

குயபரனின் சக்தி மூக்கு. யதவர்களளை கவாப்பவாற்ற எண்ணய முமமூர்திகளும மகிஷவாசுரளனை அழிக்க திட்டம வகுத்தனைர். பிரமமவாவின் சக்தி உடலவாகவும. அதனைவால் துர்க்கவாயதவி ஒருபவாத்திரத்தில் அவன் இரத்தத்ளத ஏந்தி அளவ நிலத்தில் சிந்தவாவண்ணம தவாயனை அளதப் பருகி மகிஷவாசுரனின் சங்கவாரத்ளத நிளறவுபசய்தவாள. முமமூர்த்திகளின் ஆளணப்படி துர்கவாயதவி மகிஷவாசுரனுடன் யபவார்புரிந்து அவளனை அழித்ததுடன் யதவர்கள இழந்த யதவயலவாக சிமமவாசனைத்ளதயும பபற்றுக் பகவாடுத்து கவாத்தருளினைவாள. யவண்டும வரம யகள என்றவார். வருணனின் சக்தி கவால் எனை அளனைத்து சக்திகளும இளணந்த சக்தியவாக உருபவடுத்தவாள. கவாளியதவி எனைவும கூறுவவாருமுளைர்) எனை நவாமம சூட்டி ஆசிகளும வழங்கினைர். இதனைவால் மகிஷவாசுரனுளடய அகந்ளதயும. இந்திரனின் சக்தி இளட. இரண்டு புருஷ மூர்த்திகளைவால் ஒரு புத்திரன் பிறக்கமவாட்டவான் என்று எண்ணய மகிஷி. 7 . ஹரியும. மூர்க்கத்தனைமும அதிகமவாயினை. மகிஷவாசுரனிடம யதவயலவாகத்ளதயும. மகிஷியின் கடும தவம கண்டு மகிழ்ந்த பிரமம யதவன். சிமமவாசனைத்ளதயும பறிபகவாடுத்த இந்திரன் முதலவானை யதவர்கள. தவான் இறந்த பின்பு தன் உடல் மீது சூரிய பவளிச்சம பட்டவால் என் உடல் வளைர யவண்டும என்னும வரத்ளதயும மகிஷி யகட்டுப் பபற்றுக் பகவாண்டவாள. அகந்ளதயும மூர்க்கத்தனைமும யசர்ந்து விட்டவால் யகட்க யவண்டுமவா? மகிஷவாசுரனுளடய பகவாடுளமளயப் பபவாறுக்க முடியவாமல் மூன்று உலகங்களிலும மக்கள ஓலமிட்டவார்கள. சிவன். தவான் அழியவாவரம பபற்றுவிட்டதவாக கர்வம பகவாண்டு யதவயலவாக சிமமவாசனைத்ளத ளகப்பற்றியயதவாடு யதவர்களளையும. அவர்களில் பலர் மகிஷவாசுரனுக்கு அடிபணந்து அவனுளடய ஆட்சிளய ஒப்புக்பகவாண்டவார்கள. மகிஷவாசுரனுடன் யபவாரிட்டு அவளனை அழித்ததவால் துர்க்கவாயதவி "மகிஷவாசுரமர்த்தினி" என்று பபயர் பபற்றவாள. தன் சயகவாதரனைவானை (தந்ளதயின் சயகவாதரன் மகனைவானை) மகிஷவாசுரனின் அழிவுக்கு யதவர்கயளை கவாரணம எனைக் கருதி அவர்களளை பழிவவாங்க முடிவு பசய்தவாள. மக்களளையும பகவாடுளமப்படுத்தி வந்தவாள. அதற்கவானை சக்திளய பபற்றுக்பகவாளளை அவள பிரமமவாளவ யநவாக்கி பநடுநவாள தவம புரிந்தவாள. அதற்கு "துர்கவா யதவி" (சண்டிகவாயதவி. அந்த சங்கவார மூர்த்திக்கு சிவன் சக்தி பகவாடுக்க அதுயவ முகமவாகவும. மகிஷவாசுர சங்கவாரம சுலபமவானை ஒன்றல்ல மகிஷவாசுரனின் தளல பகவாய்யப்படும பபவாழுது நிலத்தில் விழும ஒவ்பவவாரு துளி இரத்தமும ஒவ்பவவாரு மகிஷவாசுரனைவாக உருவவாகும சக்திபகவாண்டது. முருகனின் சக்தி உதடு. முமமூர்த்திகளிடம பசன்று வணங்கி மகிஷவாசுரனைவால் தமக்கு ஏற்பட்டுளளை துயரில் இருந்து தமளமக் கவாத்தருளை யவண்டுபமனை இரஞ்சி நின்றனைர். மகிஷவாசுரனுடன் இளணந்து யதவயலவாக சுகங்களில் மகிழ்ந்திருந்த கரமபன் மகளைவானை மகிஷி தந்ளதயின் தூண்டுதலினைவால்.நடுநடுங்கினைவார்கள. பிரமவா ஆகிய முமமூர்த்திகளும தங்கள சக்திகளினைவால் சகல அமசங்களும பபவாருந்திய ஒரு "சங்கவார மூர்த்திளய" சிருஸ்ட்டித்தவார்கள. அக்னி பகவவானின் சக்தி கண். மன்மதனின் சக்தி புருவம. உன் கடும தவம கண்டு மகிழ்ந்யதவாம. மகிஷவாசுரன் பிரமயதவரிடம பபற்ற வரங்களினைவால் அவளனை ஒரு ஸ்திரியவால் மட்டுயம பகவால்ல முடியும என்பதளனை உணர்ந்து. விஷ்ண. எமதர்மனின் சக்தி கூந்தல். பூயலவாகத்தில் முனிவர்களளையும. சந்திரனின் சக்தி தனைங்கள. அவள முன் யதவான்றி. பமமௌடீக் என்ற யமவாட்டுத்தனைத்யதவாடு. ஹரனும இளணந்து உருவவாக்கி பூமியில் 12 ஆண்டுகளைவாவது வவாழ்ந்திருக்கும பிரமமச்சவாரியவானை குழந்ளதயவால் மட்டும அன்றி யவறு எவரவாலும தனைக்கு மரணம யநரிடக்கூடவாது என்றும. திருமவால் பகவாடுத்த சக்தி பதிபனைட்டு கரங்களைவாகவும.

8 . துருவவாசர் சயகவாதரனுமவாகிய தத்தவாத்யரயர்) சவாபத்தவால் அசுர குலத்தில் பிறந்து வவாழ்ந்து வந்தவாள. பிடிவவாதம பகவாண்ட எருளமயபவால் இருக்கிறவாயய "நீ அசுரகுலத்தில் மகிஷியவாகக் பிறக்கக் கடவது" எனைச் சபித்தவார்.மகிஷியின் பகவாடுளமளய தவாங்க இயலவாத யதவர்கள பரயமஸ்வரனிடம முளறயிட்டு தமளம கவாப்பவாற்ற யவண்டினைர். மஹிஷி: முற்பிறப்பில் தனைது கணவனைவானை தத்தவாத்யரய ரிஷியின் (அத்திரி முனிவருக்கும அநுசூளயக்கு பிறந்த மகனும. இளதக்யகட்ட லீலவாவதி நீ என்ளனை சபித்துவிட்டவாயவா? எனைக்கூறி பதிலுக்கு லீலவாவதியும "நீயும சுந்தரமஹிஷமவாவவாக அசுர குலத்தில் பிறந்து எனைக்கு கணவனைவாகக் கடவது" எனைச் சபித்தவாள. முற்பிறப்பில் அவர்கள கணவன் மளனைவியவாக இருந்த யபவாது தத்தவாத்யரய ரிஷிக்கும அவன் மளனையியவானை லீலவாவதிக்கும இளடயில் அவர்களின் பக்தியின் சக்திளய கூறுவதில் வவாக்குவவாதம ஏற்பட்டது. மகரிஷிக்கு யகவாபம பபவாங்கயவ பமளைட்டீகமும. அப்யபவாது லீலவாவதி ஆணவ யமலீட்டினைவால் "நீ மகரிஷி அல்ல மகிஷி" எனை பழித்தவாள.

கழுத்தில் மண இருந்ததவால் "மணகண்டன்" என்னும பபயர் சூட்டினைவார். "தவாங்கள என்ளனைப் 'பட்ட மஹஷி' (மளனைவி) ஆக்கயவண்டும" எனை லீலவா யவண்டினைவாள. தத்தவாத்யரயனிடம விருப்பம பகவாண்ட லீலவாவதி அவனிடம கவாதல் வயபட்டவாள. சுற்றும. 9 . பலமௌகீக வவாழ்க்ளகயில் ஆர்வம கவாட்டவாத தத்தவாத்யரயன் அவளைது யவண்டுயகவாளுக்குச் பசவிசவாய்க்கவில்ளல. பதய்வக்குழந்ளதயவானை அவன் குறுகிய கவாலத்தியலயய நவான்கு யவதம. அங்கு அவர் ஓர் ரிஷியபவால் ரூபபமடுத்து சவாஸ்தவாவவாகிய குழந்ளதயுடன் யவட்ளடக்கு வந்த தனைது பக்தனைவானை ரவாஜயசகரனின் வரளவ எதிபவார்த்து ஒரு மரத்தடியில் கவாத்திருந்தவார். சபரிக்கு அனுக்கிரகம பசய்வதற்கவாகவும பவாண்டிய நவாட்டின் இரவாசயசகர மன்னைனுக்கு மகனைவாக அவதரிக்கும பவாக்கியம தங்களுக்கு கிளடத்துளளைது எனை அனுக்கிரகித்து. பூயலவாகத்தில் உனைது அவதவார யநவாக்கம நிளறவுற இயதவா இந்த "மண" உனைது கழுத்தியல "ரட்சவா பந்தனைமவாக இருக்கட்டும" என்று கூறி ஒரு மண மவாளலளய அணந்தவார். (விந்திய மளலத்பதவாடரின் அடிவவாரத்தில் கவாலவன் என்னும முனிவரும அவரது மகள லீலவாவதியும . மன்னைளனையும பவார்த்தவார். யவாளரயும கவாணவில்ளல. தன்ளனை மளனைவியவாக ஏற்றுக்பகவாளளுமவாறு யவண்டினைவாள. "மன்னைவா. ஆறு சவாஸ்த்திரம. வனைத்தில் யவட்ளடக்கு வந்த பந்தளை யதசத்து மன்னை பமபவா நதிக்களர பக்கம வந்தயபவாது ஒரு பச்ளசக் குழந்ளதயின் அழுகுரல் யகட்டது. குழந்ளதளயயும. மன்னைன் ளகயில் எடுத்தவான் அந்தக் குழந்தளய. மணகண்டன் வந்த சில நவாட்களில் ரவாணக்கும எல்லவா லட்சணங்களுடனும கூடிய பவாலகனும பிறந்தவான். அதன் பின் ஐயப்ப பிரவாளனை ஒரு குழந்ளதயவாக்கி பமபவா நதிக்களரளய அளடந்தவார். 64 களலகள ஆகிய அளனைத்ளதயும கற்று யதர்ந்தவான். நவாபளைவாரு யமனியும பபவாழுபதவாரு வண்ணமுமவாக மணகண்டன் வளைர்ந்து வந்தவான். ஐயப்பளனை குருகுலத்தில் யசர்க்க மன்னைன் முடிவு பசய்தவான். நீ மஹிஷியவாகயவ (எருளம) யபவா எனை சபித்தவானைவாம.) மணகண்டன் அவதவாரம: ளகலவாசவவாசன் யதவர்களின் குளற தீர்க்க எண்ண விஷ்ணவின் அமசமவானை யமவாகினி மூலம ளசவ - ளவஷ்ணவ யஜவாதியவானை ஐயனைவாரிடம பசன்று மகிஷிளய மர்த்தனைம பசய்து யதவர்களளைக் கவாப்பவாற்றவும. சீடனைவாகிய தத்தவாத்யரயன் என்பவனும வவாழ்ந்துவந்தனைர். இவனின் பபருளமளய நீயும பின்னைவால் உணருவவாய். அழகு!!! ஒரு பூயவ பூத்து வந்தது யபவால மன்னைளனைப் பவார்த்ததும சிரித்தது.இருவருளடய சவாபங்களும பலித்தனை. அந்யநரம யகவாபமபகவாண்ட தத்தவாத்யரயன். மவார்யபவாடு அளளி அளணத்தவான். குழந்ளத இல்லவாத உன் பிளளளைக் கலி தீர்க்க வந்த இந்தப் பவாலகளனை நீ வளைர்த்து வவா! இவனைவால் உன் ரவாஜ வமசயம பபருளம அளடயும. அப்யபவாது அங்யக யதவான்றினைவார் ஒரு யவதியர். ." எனைக் கூறி மளறந்தவார். பந்தளை மன்னைனின் பிளளளைக் கலி தீரக்கவும. ஒருநவாள தத்தவாத்யரயன் தியவானைத்தில் ஆழ்ந்திருந்தயபவாது அவளனை யநவாக்கி. என்னை ஆச்சரியம யகவாடி சூரியனின் பிரகவாசத்துடன் ஒரு ஆண் குழந்ளத கழுத்தில் மணயுடன் அழுது பகவாண்டிருந்தது. குரல் வந்த திளசளய யநவாக்கிச் பசன்றவான் மன்னைன். அவ்வவாறவாக அவள கரமபன் என்னும அசுரனின் மகளைவாக எருளமத் தளலயயவாடு பூமியில் பிறந்தவாள எனை கூறுவவாருமுளைர். குழந்ளத அழயகவா. முற்றும பவார்த்தவான். ரவாஜரவாஜன் எனை பபயர் சூட்டி வளைர்த்து வரலவாயினைர்.

இதற்கிளடயில் மணகண்டன் பந்தளை யதசத்தில் பகவாளளளையிட துர்க்கிஸ்தவானிலிருந்து பளட வீரர்கயளைவாடு வந்த கடற் பகவாளளளைக்கவாரனைவானை பவாபர் என்ற பகவாளளளைக்கவாரளனை தனைது அன்பு வவார்த்ளதகளினைவால் அடிபணயச் பசய்து அவளனைத் தனைது நண்பனைவாக்கினைவார். அந்த தளலவலிளயளய சவாதவாரண மருந்துகளைவால் மவாற்ற முடியவாது யபவாகயவ. அதன் பின்னைர் பந்தளை நவாட்ளட ஆக்கிரமிக்க வந்த உதயளனையும அவனைது தமபிமவாரவானை உக்கிர யசனைன். மணகண்ட குமவாரனுக்கு "பட்டவாபியஷகம" பசய்வதற்கு ஏற்பவாடுகள பசய்தவார். மருந்தவாக புலிப்பவால் பகவாண்டு வரயவண்டும எனைச் பசவால்லுமவாறு மந்திரியவார் அரண்மளனை ளவத்தியளர கூறளவத்து. இதனைவால் யவதளனை அளடந்த மந்திரி அரசனிடம பசன்று அதளனைத் தடுப்பதற்கவாக பல கவாரணங்களளை முன்ளவத்து பட்டவாபியஷகத்ளத நிறுத்த முயற்ச்சித்தவான். பந்தளை நவாட்ளட யபரவாபத்தில் இருந்து கவாப்பவாற்றினைவார். தனைது ஞவானை அறிவவாலும. அத்துடன் குருதட்சிளணயவாக ஆண்டு யதவாறும மகர சங்கிரவாந்தி தினைத்தில் யஜவாதி பசவாரூபனைவாக கவாட்சி தருவதவாக கூறினைவான். உணவில் நஞ்சூட்டச் பசய்தும. மணகண்ட குமவாரனின் வரவவால் நவாட்டில் எல்லவா நலன்களும ஏற்படுகிறது என்பளத புரிந்து பகவாண்ட ரவாஜயசகர மன்னைன். இதற்கிளடயில். இளறவனின் அருளிளைவாலும யதவார்வியில் முடிந்தது. மணகண்டனின் அபூர்வ சக்திகளளையும பசயல்களளையும கண்ட குரு அவளர தவாங்கள யவார் என்பதளனை அறிய விருமபுவதவாக கூறினைவார். இந்த நவாட்ளட அரசவாளும உரிளம அரசபரமபளரயில் வந்த ரவாசரவாசனுக்யக உண்டு என்றும. பலமௌகீக வவாழ்ளகயில் நவாட்டம ஏற்பட்டு. மணகண்டன் திறளமகளளைக் கண்டு பபவாறவாளமயும. பூயலவாகத்திற்கு வந்து சுந்தரமஹிஷிளய விவவாகம பசய்து பலமௌகீக வவாழ்க்ளக நடவாத்திக் பகவாண்டிருந்தவாள. பவறுப்பும பகவாண்ட மந்திரியவார். குருவுக்கு உண்ளமளய மளறக்க விருமபவாத மணகண்டன் தவான் யவார் என்பளனை கூறி அதளனை இரகசியமவாக ளவத்திருக்க யவண்டினைவார். (யதவயலவாகத்தில் மகிஹி சமகவாரம நளடபபற்றவால் யதவயலவாகம அசுரரின் இரத்தக் களற பட்டு கழங்கம ஏற்பட்டு விடும என்பதனைவால் மஹிஷி சமகவாரம பூயலவாகத்தில் நளடபபற்றதவாக ஐதீகம ) மஹிஷியின் சமகவார கவாலம பநருங்கி வரயவ மணகண்டளனை மஹிஷி இருக்கும வனைத்திற்கு அனுப்பி ளவப்பதற்கு ஒரு சவாதகமவானை சந்தற்பத்ளத ஏற்படுத்துவதற்கவாக பரமசிவயனை மகவாரவாணக்கு தளலவலிளய வரச்பசய்தவார். மந்திரியவார் மகவாரவாணயவாளர அணகி. பத்திர யசனைன் ஆகியயவாளரயும. அவர் இரவாஜவாவவானைவால் தனைக்குளளை எல்லவாச் பசல்வவாக்கும. சமயயவாசித புத்தியவாலும பூயலவாகத்தில் இருந்த பல பண்டிதர்களளையும. கவாட்டில் கண்படடுத்த மணகண்டன் முடிசூடினைவால் மகவாரவாணயவாரின் பசவாந்த மகனைவானை ரவாஜரவாஜனுக்கு அரசவாளும வவாய்ப்பு கிளடயவாமயலயய யபவாகும என்றும ரவாஜ பரமபளரயில் வந்த ரவாஜ ரவாஜளனை யுவரவாஜன் ஆக்குவயத ரவாஜ நீதி என்றும பல துர்ப்யபவாதளனை பசய்து யகவாபபருந்யதவியின் மனைத்ளத மவாற்ற முயற்ச்சித்தவான். பலளர ஏவிவிட்டு தவாக்கியும அவளரக் பகவால்ல எடுத்த எல்லவா முயற்ச்சிகளும அவரின் பதய்வ சக்தியவாலும. முற்பிறப்பில் தனைது கணவனைவாக இருந்த ததவாத்தியரயன் தனைது சவாபத்தினைவால் அசுர குலத்தில் பிறந்து சுந்தரமஹிஷி என்ற பபயருடன் பூயலவாகத்தில் வவாழ்ந்துபகவாண்டிருப்பளத அறிந்து. மந்திரியவாரின் சூழ்ச்சி அரசனிடம பலிக்கவாததினைவால். தந்திரமவாக மணகண்டளனை புலிகள நிளறந்த கவாட்டிற்கு அனுப்பி பகவால்ல 10 . பட்டவாபியஷகம நளடபபற்வதற்கு முன் மணகண்டளனை பகவான்று விடபல சூழ்ச்சிகள பசய்தவான்.பிறவியியலயய ஊளமயவாக குருகுலத்தில் இருந்த குருவின் மகனைவானை கண்ணளனை மணகண்டன் யபசளவத்தவான். வசதிகளும பறியபவாய்விடும எனை எண்ண மணகண்டளனை பகவான்றுவிட தீர்மவானித்து பலவழிகளைவாலும முயற்சிகள பசய்தவான். நஞ்சு பூசப்பபற்ற அமபுகளளை ஏவச்பசய்தும. மணகண்டன் யவார் என்பளத உணரவாது. அளவ ஒன்றும பலனைளிக்கவில்ளல. வித்துவவான்களளையும யதவாற்கடித்து பந்தளை நவாட்டின் புகளழ நிளல நவாட்டினைவான். பளடகளளையும பவாபரின் உதவியுடன் அழித்து. இளற அருளைவால் மஹிஷிக்கு யதவயலவாக வவாழ்க்ளகயில் பவறுப்யபற்பட்டதனைவால்.

) பின்னைர் மணகண்டனிடம மஹிஷியினைவால் ஏற்பட்ட துயரங்களளை எல்லவாம எடுத்து உளரக்கின்றவார்கள . புறமுமவாகப் யபவாய்ப் யபவாய் வருகின்றது. ஆகயவ மன்னைன் இருதளலக் பகவாளளி எறுமபவாய்த் தவிக்கின்றவான். இதில் ஏயதவா சூட்ச்சி இருப்பதவாய் உளமனைம கூறுகிறது. மன்னைன் மனைம கலங்கியது. மஹிஷியின் வரலவாறும தற்சமயம மனிதனைவாய் வந்த மணகண்டனுக்குச் பசவால்லப்படுகின்றது. முனிவர்கள அளனைவரும மணகண்டளனைப் யபவாற்றித் துதித்து உயர்ந்த சிமமவாசனைத்தில் அமர ளவக்கின்றவார்கள. நீ எப்யபவாதும மவாளிளகபுறத்தமமன் (மஞ்சள மவாதவா) என்ற பபயருடன் என் பக்தர்களுக்கு அருளபுரிவவாயவாக"என்று கூறினைவார் . (புதியதவாய்) கன்னியவாக வரும பக்தர் இல்ளலயயவா அப்யபவாது நவான் உன்ளனை மணந்து பகவாளளுயவன்!" என்று பசவால்ன்னைவார். பூளசக்குரிய பபவாருட்களும. எந்த வருஷம என்ளனைக் கவாண வரும பக்தர்களில். புலிப்பவால் பகவாண்டுவர சமமதித்து கவாட்டிற்கு பசல்ல ஆயத்தமவானைவார். மணகண்டன் பவாளதயில் உண்பதற்கவானை ஆகவாரப் பபவாருட்களும ளவத்து இரண்டு முடிச்சுகளும தளலயில் இருக்கக் கூடியதவாக ஒன்றவாக இளணத்து. மனைம யகளைவாமல் கவாட்டில் உணவு கிளடக்கவாமல் தன் அருளமக் குமவாரன் தவிப்பவாயனை எனை எண்ண. இங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகும "பமபவா" நதிளய தக்ஷிண கங்ளக எனைவும அளழக்கப் படுவதுண்டு. மஹிஷியயவாடு யபவார் புரியச் பசல்கின்றவார். அவளளை அப்படியய தூக்கி எறிகிறவார். அப்யபவாது ஐயன். தன்னுளடய அவதவார யநவாக்கம புரிந்து பகவாண்ட ஐயன். மணகண்டன் தனைது குலபதய்வமவானை சிவளனைப் பூளஜ பசய்வதற்கவாக. மஹிஷி பந்தளை நவாட்டுக் கவாட்டில் அலசவா நதியில் (தற்சமயம அழுதவா நதி எனைச் பசவால்லப் படுகிறது) வந்து விழுந்தவாள. தன்னுளடய முற்பிறவி. தவிர. அவளுளடய பலமும. என்னுளடய அவதவார யநவாக்கயம மகிஷி சமஹவாரம தவான்.நிளனைத்தவான்.மஞ்சள மவாதவாவவாக ஐயன் திருப்பவாதங்களில் வீழ்ந்து தன்ளனை ஏற்று ரட்சிக்குமவாறு யவண்டிக் பகவாளகின்றது.) மணகண்டனும தனைது அவதவார யநவாக்கத்திளனை உணர்ந்து அளவ நிளறயவற்றும கவாலம வந்துவிட்டதவால். அவள எழுந்தவால் ஆபத்து எனை அவள எழுவதற்குள மணகண்டன் அவள உடலில் ஏறி நின்று நர்த்தனைம ஆடுகின்றவார். அவர் எறிந்த யவகத்தில். அங்யக ஏற்பகனையவ முமமூர்த்திகள கட்டளளைப்படி வந்து கூடிய யதவர்கள. ஆனைவால் ரவாணயயவா தளலவலியில் துடிக்கிறவாள. அந்தமளல "கவாந்தமளல" எனைவும அளழக்கப் படுவதவாய்ச் பசவால்லப் படுகிறது. அகங்கவாரமும யபவாய். அவளின் உடலில் இருந்து உயிரவானைது ஒளிமயமவானை பபண் வடிபவடுத்து . மனைம கலங்கிய மன்னைளனையும மணகண்டன் ஒத்துக் பகவாளளை ளவக்கிறவான். (மகவாரவாண யகவாப்பபருந்யதவி மந்திரியவாரின் துர்ப்யபவாதளனையவால் மனைம மவாறி தவாங்க முடியவாத தளலவலி உளளைது யபவால் நடித்ததவாகவும கூறுவவாருமுளைர். இளத தக்ஷிண ளகலவாயம எனைவும. அளர மனைதவாய்ச் சமமதித்த மன்னைன். இந்தப் பிறவியில் என்னுளடய தளலயவாய கடளம இன்பனைவான்று இருக்கிறது. பூளஜப் பபவாருட்கள உளளை முடிச்சு முன்பக்கம இருக்கக் கூடியவாக. ஒரு துணயின் ஒரு பக்கத்தில் மூன்று கண்ணளளை யதங்கவாயும. மயகசன் புத்திரனின் திருவடி பட்டதுயம அவளுக்கு பமய்ஞ்ஞவானைமும உதிக்கின்றது. அளத நிளறயவற்ற யவண்டும. இப்பிறவியில் எனைக்குத் திருமணமும இல்ளல. என்னைவால் உயிர் பபற்ற நீ எனைக்குச் சயகவாதரி முளறயவாவவாய். (யதவர்கள மணகண்டளனை அவ்வவாறு அமர ளவத்த இடம தவான் "பபவான்னைமபலயமடு" எனைவும. புலிப்பவால் பகவாண்டு வருகியறன் எனை. மற்ளறய பக்கத்தில். அரண்மளனைளய விட்டுக் கிளைமபிய மணகண்டன் கவாட்ளட வந்தளடகிறவான். மஹிஷியயவாடு யபவார் புரிந்த ஐயன். 11 . அவளின் உயிரவானைது உளளும. எல்லவாம நிளனைவுக்கு வருகின்றது. என் தவாய்க்கு நவான் பகவாடுத்த வவாக்குறுதி. "இருமுடியபவால்" ஐயப்பரின் தளலமீது ளவத்து வழியனுப்பி ளவத்தவான். தவான் பசய்த தவறுகள.

பீதியும அளடந்தனைர். ஒவ்பவவாரு வருஷமும. எந்த ஆலயங்களில் இறக்கப் பபற்று ஆசீர்வவாதம பபற யவண்டும என்பதளனையும மன்னைனுக்கு பதளிவவாக எடுத்துளரத்தவார். ஐயப்பரும பந்தளை சிமமவாசனைத்ளத விட யமன்ளமயவானை சிமமவாசனைம எனைக்கவாக கவாத்திருக்கின்றது . நவான் பூமியில எதற்கவாக அவதரித்யதயனைவா. எல்லவாம லீளலகளபடி நடந்துளளைனை. 12 . நீங்கள எவரும ஒரு குற்றமும பசய்யவில்ளல என்றும. இளதக்யகட்டு மனைமுளடந்த மன்னைனும. இந்த அமபு எங்கு யபவாய் விழுகிறயதவா அங்கு ஓர் யகவாயில் எழுப்புங்கள என்றவான். தன் சவாபம எந்த மளலயில் நிவர்த்தியவாயிற்யறவா அந்த மளல (சபரி) தன் பபயரவால் வழங்க யவண்டும என்றும அமமளலளய அளடயும மவானிடர்கள பிறவி என்னும சவாபத்திலிருந்து நீங்க யவண்டும என்று பிரவார்த்தித்து. அளத எங்கு கட்ட யவண்டும என்று பசவால்லுங்கள என்றவான். அந்த அமபு சபரிமளலயில் வீழ்ந்தது. அந்த யவளல முடிந்துவிட்டது. புலியவாக மவாறிய இந்திரன் மீது மணகண்டன் அமர்ந்து பந்தளைம யநவாக்கிச் பசல்லும யபவாது வழியில் உளளை ஒரு மளலயில். மணகண்டனும. கிழக்யக யநவாக்கி தனைக்கும. அத்துடன் அவ் திருவவாபரணப் பபட்டி எவ்வவாறு யவாரவால் சபரி மளலக்கு எடுத்து வரப்பட யவண்டும.மகிஷியின் பகவாடுளமகள நீங்கியதவால் சந்யதவாஷமளடந்த யதவர்கள மணகண்டளனை பலவிதமவாக துதித்து பூஜித்தனைர். அது இளறவனின் நியதி. கடுமபுலியின் சிமமத்தின்மீது வருகின்ற மணகண்டளனை அவள உபசரிக்கயவ அவளளையும. மணகண்டன் ஒரு அமளப எடுத்து எய்தி. அவள சவாபத்ளதயும அறிந்த ஐயனும அவளுளடய சவாபத்ளத நீக்கி யதவயலவாகம பசல்லுமபடி அருளினைவார். பின் யவாவரும புலிகளைவாக மவாறி ஐயனின் பணகளளை நிளறயவற்றுவதற்கவாகப் பந்தளைம பசல்ல ஆயத்தமவாகினைர். மணகண்டளனை யவாபரன்று அறிந்த பந்தளை யதசத்து மந்திரியவார் தன்னுளடய குற்றங்களளை மன்னிக்குமபடி யவண்டினைவான். அதளனை விலக்கயவவா தடுக்கயவவா இயலவாதகவாரியம என்று கூறி. அங்கு 18 படிகளுடன். தன்ளனைத் தரிசிக்க வருபவர்கள ஒவ்பவவாரு சித்திளயயும அளடந்து பதிபனைட்டு வருஷங்கள தரிசித்தவர் சித்த புருஷர்களைவானை முமூச்சுகளைவாவவார்கள என்றும அதற்கவாகச் பசய்ய யவண்டிய தவத்ளத தவாயனை அங்கு பசய்வதவாயும வவாக்களித்து பந்தளை யதசத்திற்குப் புலிக்கூட்டத்துடன் வந்து யசர்ந்தவார். சவாபத்தவால் கிழரூபம அளடந்த "சபரி" என்ற பித்யவாதர ஸ்திரீ தவம பசய்து பகவாண்டிருந்தவாள. தவாங்கள எனைக்கவாக அன்யபவாடு ளவத்திருக்கும அந்த ஆபரணங்களளை மகர யஜவாதி தினைத்தன்று அணந்து தங்களுக்கு கவாட்சி தருயவன் என்று உறுதியளித்தவார். கலியுகத்தில் அதர்மம தளல தூக்கியுளளை இந்த யவளளையில் இளறவனின் ஆளணப்படி தர்மத்ளத நிளலநவாட்ட தர்மதவாஸ்தவாவவாக தவம பசய்யப் புறப்படும கவாலம பநருங்கி விட்டது எனைக் கூறினைவார். பதிபனைட்டு பிரதட்ஷளனை நமஸ்கவாரங்கள பசய்தவாள. மகவாரவாணயவாரும தங்கள பட்டவாபியஷகம நளடபபறுமயபவாது அணவதற்கவாக பலநவாட்களைவாக யதடி ளவத்துளளை ஆபரணங்களளை அணந்து ஒருநவாளைவாவது சிமமவாசனைத்தில் அமர்ந்து எங்களுக்கு கவாட்சி தந்தருளை யவண்டும எனை பிடிவவாதமவாக யகட்டனைர். புலிக்கூட்டம ஒன்று பந்தளை அரண்ளம யநவாக்கி வருவளதயும பபரிய புலி ஒன்றின் சிமமத்தின் மீது மணகண்டன் அமர்ந்திருப்பளதயும கண்டு மக்கள அதிசயமும. மணகண்டனும வித்யவாதர மங்ளக தன்ளனைப் பதிபனைட்டு சித்திகளளையும பதிபனைட்டு படிகளைவாக அளமத்து யகவாயில் பகவாளளுவதவாகவும. மன்னைன் "பகவவாயனை " தவாங்கள எங்களுடன் இருந்ததன் அளடயவாளைமவாக உங்களுக்கு ஒரு யகவாயில் கட்ட நிளனைக்கியறவாம.

மணகண்டன் கட்டளளைப்படி.இடப்பவாகத்தில் மவாளிளகப்புறத்தமமனுக்கும யகவாயில் கட்டுமபடி கூறி. சபரிமளலக்குத் தவம பசய்யப் யபவாவதவாயும கூறி மளறந்தவார். அகத்திய முனிவரின் ஆயலவாசளனையுடன் மன்னைர் ஊண். உறக்கமின்றி தவாயனை யமற்பவார்ளவ பசய்து சபரிமளலயில் பதிபனைட்டு படியயவாடு கூடிய அழகிய யகவாயிளல கட்டினைவார். மணகண்டன் தனைது குருவுக்கு குரு தட்சளணயவாக ஆண்டு யதவாறும "மகர யஜவாதியவாக" கவாட்சிஅளிக்கிறவார். ஓம ஸ்ரீ ஹரிஹர சுதன் ஐயப்ப சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா 13 . தவான் இனி அரச மவாளிளகயில் தங்க முடியவாது என்றும. புத்திர யசவாகத்தினைவால் வருந்திய அரசன் அகஸ்திய முனிவரவால் ஹரிஹரப் புத்திரரின் தத்துவங்கள உபயதசிக்கப்பபற்று ஐயனின் உத்தரவுப்படி யகவாவில் அளமத்து மவானிடப் பிறவியின் நற்கதி பபற அருள புரிந்தவார். ஆண்டுயதவாறும மகர சங்கரவாந்தி தினைத்தன்று ஐயப்பன் பக்தர்களுக்கு "யஜவாதி" வடிவில் கவாட்சியளித்து அருளபவாலிக்கிறவார். மத யபதமின்றி மவாளல அணந்து 41 நவாட்கள கடும விரதம அனுசரித்து சபரிமளல வந்து புனித பதிபனைட்டுப்படி ஏறி ஐயப்பன் அருள பபற்று வருகின்றனைர். ஆண்டுயதவாறும லட்யசவாப லட்சம மக்கள ஜவாதி.

இந்த ஆலயத்திற்கு அருகில் கல்லளடயவாறு என்னும புனித நதி ஓடுகின்றது. குழத்துப்புழவா. ஒயர மளலத்பதவாடரில் அளமந்துளளைது சிறப்பவானை ஒரு விஷயமவாகும. இங்கு சவாதவாரண மவானிடர்களைவால் வளிபட முடியவாது. ஆரியங்கவாவு. புலன் அடக்கி உள அன்யபவாடு ஐயளனை அளழத்தவால் அஞ்யசல் எனை அருள தருவவான் அருகில் வந்து " இப் பூவுலகில் உளளை எல்லவா நவாடுகளிலும ஐயப்பனுனு் க் கு பல ஆலயங்கள இருந்த யபவாதிலும. விபீணஷனைர். "குழத்துப்புழவா" ஆலயத்தில் ஐயன் குழந்ளத வடிவில் பவாலசவாஸ்தவா ஆகவும. யதவர்களைவாலும முனிவர்களைவாலும தவான் கவாந்தமளலயில் வழிபட இயலும என்பது ஐதீகம. அளவ பூளஜ யநரங்களில் ஒன்று யசர்க்கப்பட்டு. ஐந்தவாவது பளடவீடவாக அளமந்ததுதவான் கவாந்தமளல. ஐயப்பனுக்கவாக நவான்கு முக்கிய யகவாயில்களளை உருவவாக்கினைவார் என்று புரவாணங்கள கூறுகின்றனை. பரசுரவாமர். ஏழு சிரஞ்ஜீவிகளில் (பலி. பூளஜ முடிந்ததும 14 . அச்சன் யகவாவில் மற்றும சபரிமளல.சபரி மளல யவாத்திளர: ஓம ஸ்ரீ ஹரிஹர சுதன் ஐயப்ப சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா "யநவான்பிருந்து. இந்த ஆலயத்தில் ஐயன் குழந்ளத வடிவில் அருள பவாலிக்கின்றவார். குளைத்துப்புழவா ஆலயம: யகரளைத்தின் பதன்கிழக்கு பகுதியில் இயற்ளக எழில் சூழ்ந்த. முருபபருமவானுக்கு வியஷசமவாக ஆறு பளட வீடுகள இருப்பது யபவால் அவன் தமபி ஐயப்பருக்கும நவான்கு பளட வீடுகள உளளைனை. வியவாஸர். "ஆரியங்கவாவு" ஆலயத்தில் மளனைவியுடன் கிரகஸ்தரவாகவும. இந்தியவாவின் யமற்குத் பதவாடர் மளலயில் ஐயப்பனின் முக்கியமவானை யகவாயிகள அளமந்துளளைனை. இந்த நவான்குயம யகரளை மவாநிலத்தில் அதுவும. ஹநுமவான். அச்வத்தவாமவா) ஒருவரவானை பரசுரவாமர். புஷ்களல என்ற இரு மளனைவியருடன் கல்யவாண வரதசவாஸ்தவாவவாகவும. கிருபர். "சபரிமளலயில்" மவானிடளர உய்விக்கும தவக்யகவாலத்தில் யயவாக முத்திளரயுடன் தர்மசவாஸ்தவாவவாகவும கவாட்சி தருகின்றர். பவாலகனைவாக ஐயப்பன் வீற்றிருந்தவாலும எட்டுத் துண்டவாக உளடபட்ட கற்சிளலதவான் இன்றும மூலஸ்தவானைத்தில் இருக்கிறது. அழகிய நதிக்களரயில் அளமந்திருக்கின்ற ஓர் ஊர்தவான் குழத்துப்புழவா. "அச்சங்யகவாவிலில்" பூரணவா.

இக்யகவாவிலுக்கு வரும பக்தர்கள இந்த மீன்களுக்கு பபவாரி யபவாடுவது ஒருவித வழிபவாடவாகயவ இருக்கிறது. மற்ற தலங்களில் யசதமுற்று பின்னைர் தனியவாக உருவவாக்கபட்டது. பின்னைர் அவளைது யவண்டுயகவாளுக்கு இணங்க. கர்ப்பக்கிரகத்தில் ஐயப்பன்.பளழயபடி எட்டுத் துண்டுகளைவாகப் பிரிக்கப்பட்டு விடுவதும தற்யபவாது வழக்கமவாக இருக்கிறது . இந்தக் யகவாவிலில் ஐயப்பன். இந்த ஆற்றில் சில மீன்கள உண்டு. அந்த இடத்தில் பரசுரவாமரவால் பிரதிஷ்ளட பசய்யப்பட்ட யகவாவில் ஒன்று இருந்தது என்றும பதரிய வந்தது. கடந்த 200 ஆண்டுகளுக்கு யமலவாக நடக்கும இந்த ளவபவம நிஜ திருமணம யபவால. அந்தக் கல்லளட ஆற்றியலயய இருந்து பகவாளளை அனுமதி அளித்தவார். குளைத்துப்புழவா யகவாவிலுக்கு அருகில் அளமதியவாக ஓடிக்பகவாண்டிருந்தது கல்லளடயவாறு. அவர்கள அங்கு கவனிப்பவாரற்றுக் கிடந்த பபரிய உருவ அளமப்பு பகவாண்ட கல் ஒன்ளற எடுத்து அக் கல்லின் மீது யபவாட்டு உளடத்தனைர். இக் யகவாவிலில் பூர்ண. இங்குதவான் ஐயப்பளனை திருமணமபசய்ய விருமபிய மதுளரயச் யசர்ந்த பிரவாமண குலப்பபண்ணவானை புஷ்கலவாளவ ஐயன் மளனைவியவாக ஆட்பகவாடவார். ஆனைவால் உளடந்தது கல் அல்ல. உளடபட்ட அந்தக் கல் எட்டுத் துண்டுகளைவாக சிதறி அதிலிருந்து ரத்தம பகவாட்டத் துவங்கியது. பகவாட்டவாரக்கரவா என்ற பகுதிளய ஆண்ட மன்னைரவால் உருவவாக்கப்பட்டது. மிகப் பபரிய தீங்ளக இளழத்து விட்யடவாயம என்று மன்னைர் வருந்த. ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு அருள பவாலிக்கும அரசனைவாக ஐயப்பன் இங்குதவான் வீற்றிருக்கிறவார். எல்லவா சமபிரதவாயங்களளையும பகவாண்ட வளகயில் விருந்து உட்பட நடக்கும. இந்த ஆற்றிற்கும யகவாயிலுக்கும பநருங்கிய பதவாடர்பு உண்டு. பரசுரவாமர் பிரதிஷ்ளட பசய்த நவான்கு யகவாவில்களில் இங்கு மட்டுயம அவர் பிரதிஷ்ளட பசய்த விக்கிரகம உளளைது. இக்யகவாவிலின் சிறப்பு ஒரு தங்க வவாள. சபரிமளலளயப் யபவால இங்கும பதிபனைட்டு படிகள உண்டு. மச்சக் கன்னி தனைது யதவாழிகளுடன் மீன்களைவாக இந்த ஆற்றில் இருக்கிறவாள என்பது ஐதிகம. இந்த மன்னைன் ஒரு சமயம இந்த கவாட்டுப்பகுதிக்கு வந்தயபவாது. அவர்கள எடுத்துப் யபவாட்ட அந்த உருவம பகவாண்ட கல்தவான். அவளளை மணம முடிக்க மறுத்து விட்ட ஐயப்பன். உளடபட்ட அந்தக் கல் ஐயப்பன் விக்ரகம என்றும. புரவாண கவாலத்தில் மச்சக்கன்னி இங்குளளை பவாலகன் ஐயப்பன் மீது ளமயல் பகவாண்டு அவளனையய மணம முடிப்யபன் என்று பிடிவவாதமவாக இங்கு வந்தவாளைவாம. பிரமமச்சவாரியவானை ஐயப்பனுக்கு புஷ்கலவா திருக்கல்யவாணம நடக்கும ஒயர திருத்தலம. ஆரியங்கவாவுதவான். இது கவாந்தமளலயிலிருந்து யதவர்களைவால் வழங்கப்பட்டதவாக நமபப்படுகிறது. அதன்படி மன்னைர் கட்டிய யகவாவில்தவான் இப்யபவாது இருக்கிறது. ஆரியங்கவாவு ஆலயம: தமிழகம மற்றும யகரளைத்தின் மிகச்சரியவானை எல்ளலயில் அளமந்திருக்கிறது ஆரியங்கவாவு. மூன்று கற்களளை எடுத்து அடுப்பு தயவாரித்தனைர். அதற்குப் பரிகவாரமவாக அயத இடத்தில் யகவாவில் ஒன்ளற நிறுவினைவால் யபவாதும என்று நமபூதிரிகள பசவால்ல. மன்னைரும அவருடன் வந்தவர்களும பதறிப் யபவாயினைர். இங்குளளை மீன்கள மச்சகன்னி எனைப்படும கடல் கன்னியின் வழி வந்தளவகளைவாகும . இந்த ளவபவம இத் தலத்தில் ஆண்டுயதவாறும மவார்கழி 9 ம யததியிலிருந்து 15 ம யததிக்குள திருக்கல்யவாண ளவபவமவாக நடக்கிறது. 15 . அவருடன் வந்த பணயவாளைர்கள உணவு சளமப்பதற்கவாக . யதவால் யநவாய் உளளைவர்கள இங்குளளை மீன்களுக்கு உணவிட்டவால் யநவாய் தீரும என்பது ஐதிகம. மதகஜவவாகனை ரூபனைவாக அமபவாளுடன் கவாட்சி தருகிறவார். கிரஹஸ்தவாஸ்ரமம என்ற நிளலயில் வீற்றிருக்கிறவார். புஷ்கலவாவுடன் ஐயன் கவாட்சியளிக்கிறவார். அப்யபவாதுதவான் அந்த விசித்திரம நிகழ்ந்தது. அதில் ஒரு கல் மட்டும சற்று பபரியதவாக இருக்கயவ கல்ளல உளடத்து சிறிதவாக்க எண்ண. அச்சன் யகவாவில்ஆலயம: தமிழகத்தில் பநல்ளல மவாவட்டத்ளத அண்மித்து அளமந்துளளை யகரளை மளலப்பகுதி. இப்யபவாதுளளை இவ் ஆலயம.

ஆனைவால் "மவாலிகவாபுரம" என்று அளழக்கப்படும பபண் பக்தர்கள 10 வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுமிகளைவாக அல்லது 50 வயளதத் தவாண்டிய பபண்களைவாக இருப்யபவாரும தரிசிக்கச் பசல்கின்றவார்கள. 41 வது நவாள மண்டலபூளஜ நடக்கும. யதங்கவாயவாகிய முக்கண்ணன்) சிவனுக்குள பநய்யவாகிய நவாரவாயணமூர்த்தி நிளறந்திருப்பதனைவால். முதலில் மவாளல அணந்து பகவாளகிறவார்கள. மத பவாகுபவாடு இன்றி விருமபிச் பசன்று பிறவிப்பிண யபவாக்கும ஐயளனை தரிசித்து முக்தி என்னும பபரும யபற்ளற நவாடி வந்து கூடும ஒரு முக்கிய தலமவாக திகழ்கின்றது. இங்குளளை சுவவாமி தீர்த்தம பவாமபுகடிக்கு அருமருந்தவாகும. ஐயளனை யவண்டி ஐயப்ப சரணங்கள பசவால்லிக்பகவாண்டு மிக ஆனைந்தமவாக கடந்து பசல்கிறவார்கள ஐயப்பன் சபரிமளலயில் பிரமச்சவாரியவாக யயவாக முத்திளரயில் அமர்ந்திருப்பதினைவால். மவாளல அணந்து பகவாண்டவர் பபவாருளைவாதவார ரீதியவாகவும வயதிலும எவ்வளைவு சிறியவரவாக இருந்தவாலும அவளரயும மற்றவர்கள 'சவாமி. பநய் நிரப்பிய 16 .அதற்கு அளடயவாளைமவாக அந்த வவாளில் கவாந்தமளல என்ற எழுத்துகள உண்டு. இடத்திற்கு இடம யவறுபடுகிறது. உரித்த யதங்கவாயில் பபரிய கண்ளண துளளையிட்டு அதனுள இருக்கும இளைநீளர பவளியயற்றிய பின் அதனுள சுத்தமவானை பசு பநய் நிரப்பி ஒழுகவாது இருப்பதற்கவாக பமழுகினைவால் முத்திளரயிடப்பபற்ற யதங்கவாயும. பபருமபவானைளமயவானை யவாத்திரிகர்கள இனை. ஐயன் விக்ரகத்தின் முன் தினைமும தீர்த்தம ளவக்கப்பட்டிருக்கும. சபரிமளல யவாத்திளர பசல்லுமயபவாது இருமுடி அணந்து பசல்வவார்கள. இரண்டு முடிச்சுகளைவாகும. பலமுளற (7- முளறயவாவது) முளறயவாக விரதம இருந்து பபருவழிப் பவாளதயில் பசன்று வந்த பழமளல ஐயப்பன்மவார் ஒருவளர குருவவாக ஏற்று திருவிளைக்கு முன்பவாகயவவா. இந்த வவாள தற்யபவாது புனைலூரில் அரசுக் கருவூலத்தில் ளவத்துப் பவாதுகவாக்கப்பட்டு வருகிறது. அன்று முதல் 41 நவாட்கள நடக்கும பூளஜ ஒரு மண்டலகவாலம எனைப்படும. உருத்திரவாக்க மவாளல அணந்து. மவாளல அணதல்: சபரிமளலயில் கவார்த்திளக (தமிழ்)முதலவாம திகதி மண்டல கவாலம ஆரமபமவாகும. சவாமி' என்று மரியவாளதயவாக அளழத்து சரணம பசவால்லி வணங்குகிறவார்கள. இதன் எளட. அதன் ஒரு முடிச்சில் இளறவளனை அபிழ்யஷகித்து பூஜிப்பதற்கவாக. ஹரிஹர சுதனைவானை ஐயப்பளனைக்கவாண அணயும இம மவாளல. சபரிமளல பசல்லும பவாளத அரண்யத்தின் இளடயில் அளமந்திருப்பதவால் அங்கு பசல்வது கடினைமவாக இருந்தவாலும. ஒருவளர ஒருவர் மதித்து. வணங்கும கலவாச்சவாரம இங்குதவான் ஆரமபமவாகின்றது. "இருமுடி" என்பது. யவாருக்யகனும பவாமபு கடித்துவிட்டவால் அது எந்த யநரமவாக இருந்தவாலும நளட திறக்கப்பட்டு இந்தத் தீர்த்தம கடிபட்டவருக்குக் பகவாடுக்கப்படுகிறது.000 அடி உயரத்தில் யகரளை மவாநிலத்தில் அளமந்துளளைது. ஐயப்பசவாமிமவார்கள யநவான்பிருந்து துளைசி. ஆண்கயளை பபருமபவாலும தரிசிக்க பசல்வது வழக்கம. மகர யஜவாதிளயயும தரிசிக்கச் பசல்லும பக்தர்கள. இத்தலத்ளதச் சுற்றி பவாமபு கடித்து இறந்தவர்கள யவாரும இல்ளலயவாம. எல்யலவாளரயும ஐயப்பனைவாகயவ கவாண்கிறவார்கள. மவாளலயணந்து பகவாண்டவுடன் குருநவாதருக்கு தங்களைவால் இயன்ற குரு தட்சளணளய பகவாடுத்து அடிவணங்கி ஆசிபபற யவண்டும. சபரிமளல ஆலயம கடல் மட்டத்தில் இருந்து சுமவார் 3. அங்கு ளவத்து எளட யபவாட்டவால் ஒரு எளடயும அச்சன்யகவாவிலில் ளவத்து எளட யபவாட்டவால் ஒரு எளடயும கவாட்டுமவாம. திருக்யகவாயில்களியலவா குருநவாதளர வணங்கி அவர் தம திருக்கரங்களைவால் மவாளலயணந்து பகவாளளை யவண்டும. சபரி மளலக்கு யவாத்திளர பசன்று சபரிமளல நவாதளனையும. இந்த வவாளின் சிறப்பு அமசம என்னைபவனில் இதன் எளட எவ்வளைவு என்று இதுவளர யவாரும கண்டறியமுடியவாத விஷயம என்பதுதவான். அபிழ்யஷகத் திரவியங்களும இருக்கும. மகவாவிஷ்ணவுக்கு உகந்த துளைசி மவாளலயவாக அல்லது பரமசிவனுக்கவானை உருத்திரவாட்ளச மவாளல 108 அல்லது 54 மணகள உளளைதவாக பவார்த்து வவாங்கி அத்துடன் ஐயப்ப திருவுருவப் பதக்கம ஒன்றிளனையும இளணத்து.

பவல்லம. கவாவி அல்லது கருப்பு நிற துணயில் பூளஜபபவாருட்களளை குருசவாமி முன்னிளலயில் நிரப்ப யவண்டும.யதங்கவாய் ஹரிஹர புத்திரன் ஐயப்பளனைக் குறிக்கின்றது. இளவ யவாத்திளரயின் இறுதியில் தீர்ந்துவிட எஞ்சி இருப்பது சிவனுக்குள நிளறந்திருக்கும நவாரவாயணமூர்த்தியின் வடிவமவானை ஐயப்பன் மட்டுயம. வவாளழப்பழம. துணளய இரண்டு பகுதியவாக பிரித்து ஒரு பகுதியில் பநய் நிரப்பிய யதங்கவாய். பின் முடியில் தனைக்கு யதளவயவானை உணவுப் பபவாருளகளளை ளவத்துக்பகவாளளை யவண்டும. பச்சரிசி. மவாளல அணயவாது சபரிநவாதளர தரிசிக்க பசல்யவவார் அவர்களுக்பகனை தனியவாக அளமக்கப் பபற்ற தனிப்பவாளத வழியவாக பசன்று ஐயப்ப தரிசனைம பபற ஒழுங்குகள பசய்யப் பபற்றுளளைனை. கல்கண்டு. சந்தனைம. 17 . விபூதி. மஞ்சளபபவாடி. பபவாரி. ஐமபபவான் தடு பதித்த 18 சித்திகள நல்கும 18 படிகளினைவால் ஏறி ஐயப்ப தரிசனைம பபற முடியும. உண்டியல் கவாசு ஆகிய பூளசப் பபவாருட்களளை ளவக்க யவண்டும. மவாளல அணந்து இருமுடிதவாங்கிச பசல்லும ஐயப்ப பக்தர்கள மவாத்திரம. இவ்வுலகில் இன்பம யபவான்ற துன்பத்ளத பகவாடுத்து நிளலயவானை யபரின்பத்ளத அளடய தளடயவாக இருக்கும. மவாளல அணந்து சபரிமளளை பசல்லும சுவவாமிகள களடப்பிடிக்க யவண்டிய விதிமுளறகள. மற்ளறய முடிச்சில் யவாத்திளரயின் யபவாது பவாவிப்பதற்கவானை பவாவளனைப் பபவாருளகள இருக்கும . அவல். இக்கட்டுளரயின் இறுதிப் பவாகத்தில் தரப்பபற்றுளளைன். குங்குமம. பத்தி. முமமலங்களளை எப்பபவாழுது ஆன்மவா விட்டு விலகி நிற்கின்றயதவா அப்பபவாழுது இளறவளனை கவாணலவாம எனை உணர்த்துவதவாகும. இருமுடி கட்டும முளற: நீலம. முடிந்தவளர இருமுடி தளலயில் இருக்குமபடி பவார்த்துக் பகவாளளை யவண்டும.

மூலிளககளளை எரித்த சவாமபளலத் தரிப்பதவாலும யரவாகங்கள நீங்கி நல்ல ஆயரவாக்கியம அளடகிறவார்கள. மூலிளகவளைம பசறிந்த நீளர அருந்துவதவாலும. எருயமலியிலுந்து கல்லிடும குன்று வளரயில் முக்கியமவாக அழுதவா நதிப் பிரயதசத்தில் இமமூலிளககள நிளறந்து இருக்கின்றனை.சபரிமளல யவாத்திளரப் பலன்கள: "அரிது அரிது மவானிடரவாய்ப் பிறத்தல் அரிது" என்ற முதுபமவாழிக்யகற்ப கிளடத்தற்கரிய மனிதப் பிறவி எடுத்த நவாம இப்பூவுலகில் வவாழ்க்ளகயின் பல்யவறுபட்ட யகவாணங்களில் ஆட்பட்டு இயங்கி வருகியறவாம. கபயரவாகத்ளதத் தீர்க்கும மூலிளககள கல்லிடும குன்றிலிருந்து கரிமளல ஆறவாவது தட்டுவளர வளைர்ந்து இருக்கின்றனை. உடல் நலம கவாக்கும மூலிளககளின் மணம தவாங்கி வரும கவாற்ளறச் சுவவாசிக்கும யபறு கிளடத்தற்கரிய ஒன்றவாகும . ஆண்டுக்பகவாரு முளறயவாவது சபரிமளலக்கு எருயமலியிலிருந்து நடந்து பபருவழிப்ளதயவாக சபரிமளல பசன்றுவரும பக்தர்களுக்கு மளலயயறும நல்வவாய்ப்புக் கிளடப்பதனைவால் அவர்களின் இதயம பலம பபறுகிறது. எருயமலி மவார்க்கமவாக சபரிமளல யவாத்திளர பசல்வதில் மற்பறவாரு வியசஷம. பண்யபவாடும யமற்பகவாளகின்ற யவாத்திளரயய இந்த சபரிமளலப் புனித யவாத்திளர. அன்யபவாடும. பகட்ட உணர்வுகள பட்டுப்யபவாகின்றனை. இமமூன்று பிரயதசங்களிலும தங்கிச் பசல்பவர்கள யமற்படி மூலிளககளில் மணம நிளறந்த கவாற்ளறச் சுவவாசிப்பதவாலும. ஐயப்பனும வவாபர் சுவவாமியும இரண்டறக் கலந்து நின்று அருள புரிவளதப் யபவாலயவ இஸ்லவாம மதத்தவாரும மவாளல அணந்து இருமுடிதவாங்கி ஐயப்பசுவவாமி யகவாயிலுக்குப் பபரும திரளைவாக 18 . பணக்கவாரர் என்ற யபதம இல்ளல. நரமபுகளும. எல்யலவாரும ஓர் நிளர என்ற உணர்யவவாடும. குளறவவாகயவவா ஆனைவால் வியவாதிகள உடளலத் தீண்டுகின்றனை. இரத்தம சுத்தமளடகிறது. அன்னைதவானைங்களளை இயன்றவளர சக்திக்யகற்ப பசய்ய நவாமவாக யமற்பகவாளளும இந்த சபரிமளல யவாத்திளர யநவான்பு நமக்கு ஒரு நல்ல வவாய்ப்பிளனைத் தருகிறது. இமமூன்றின் பதவால்ளலகளளைக் குணப்படுத்தும மூலிளககளளை. படித்தவர். பித்த கபதவாதுக்கள இருக்கின்றனை. ஆயுர்யவத சவாஸ்த்திரப்படி மனித யதகத்தில் வவாத. சமபவளிப் பிரயதசமவாகிய வயல் சூழ்ந்த நவாட்டில் வவாழும நமக்கு படிகள இல்லவாத மளல ஏறும வவாய்ப்பு அதிகமவாக கிளடப்பதில்ளல. உயர்ந்தவர். அங்கிருந்து புல்யமடுவளர உளளை சபரிமளலப் பிரயதசத்தில் பித்தயரவாக சமனியவானை மூலிளககள மண்டிக் கிடக்கின்றனை . எருயமலியிலிருந்து சபரிமளல வளரயிலும அதற்கப்பவாலும மண்டிக் கிடக்கின்றனை. ஏளழ. ஒவ்பவவான்றும ஒரு குறிப்பிட்ட அளைவு வளரயில் இருந்தவால் யதகத்திற்கு ஆயரவாக்கியம அளிக்கும. சமய யவறுபவாடுகள சரணம யபவாட்டுப் பறக்கின்றனை. பவாமரர் என்ற வித்தியவாசம இல்ளல. உலகின் பல சூழல்களில் மவாட்டிக்பகவாண்டு பிறவிப் பபருங்கடலில் எதிர் நீச்சல் யபவாட்டுக் கடந்து களரயயற முயன்று வருகியறவாம. சபரிமளல யவாத்திளரயின்யபவாது சவாதி. வவாழ்வின் பல சிக்கல்களில் மவாட்டிக் பகவாண்டு தினைமும அல்லல்பட்டு உழன்றுவரும நவாம வருடத்திற்கு ஒரு முளறயவாவது சில நவாட்களைவாவது தூய மனைத்துடனும பமய்யவானை பக்தியுடனும நல்ல சிந்ளதயுடனும மனைளதக் கட்டுப்படுத்தி விரதங்ள இருந்து. தளச நவார்களும உறுதி பபறுகின்றனை. பூளஜகள. எல்யலவாரும ஓர் குலம. தவாழ்ந்தவர். வவாதயரவாகத்ளத அடக்குவதற்கு கருங்குறிஞ்சி மூலிளக உபயயவாகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதிகமவாகயவவா.

பல திறத்தவரும. எல்யலவாளரயும யபவாலயவ நவாமும நமளம யபவாலயவ எல்யலவாரும என்ற உணர்ந்து உறுதி பபறுகின்றவார்கள. இங்கு ஐயன் ஐயப்பனின் அருளம நண்பரவானை வவாவரின் ஆலயமும யபட்ளட சவாஸ்தவாவின் பிரதிஷ்ளடயுளளை 19 . பல குணத்தவரும.வந்திருந்து வழிபட்டு அருள பபறுகிறவார்கள. பக்தர்களின் கணக்கற்ற வருளக எருயமலி இன்று ஜனை பநரிசல் நிளறந்த இடமவாக மவாறியுளளைது. இதன் பயனைவாக கூச்ச மனைப்பவான்ளமயுளளைவர்களுக்கு மனைக்கூச்சம விலகி மனைத்பதளிவு பிறக்கிறது. மனைப்பயம நீங்கி ளதரியமும மனை உறுதியும ஏற்படுகின்றனை. எனையவ இந்த யவாத்திளரயின் மூலம ஒருளமப்பவாட்டு உணர்வு வளைர்கின்றது. இங்கு ஒரு சவாஸ்தவா ஆலயம உண்டு ஆலயத்திலிருந்து சுமவார் 1 /2 ளமல் வடகிழக்கில் எருயமலி யபட்ளடக் களைமவாகும. பலவிடங்களில வசிப்பவர்களும. ஓரிடத்தில் வந்து ஒன்று கூடுகின்றவார்கள. நல்லளவகளளையய பசய்து நல்லளவகளளையய நிளனைத்து சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா என்ற தவாரக மந்திர சக்தியுடன் பக்தர் பபருபவளளைம பரமபபவாருளளை உணர்ந்து பகவாளளைத் துடிக்கும ஓர் அறப்யபவார்க்களையம ஐயப்ப சுவவாமியின் சபரிமளல யவாத்திளர என்றவால் மிளகயவாகவாது. இஸ்லவாம இனை ஒற்றுளம ஆல்யபவால் தளழத்து அறுகுயபவால் யவயரவாடி வளைர்கின்றது. இதனைவால் இந்து. சமய யவறுபவாடுகள யவரறுக்கப்படுகின்றனை. சவாதி. ஒருவயரவாபடவாருவர் மனைம விட்டு யபசிப் பழகுகிறவார்கள. தவாழ்வு மனைப்பவான்ளம உளளைவர்கள உயர்வுளளைம பபறுகிறவார்கள. இந்த யவாத்திளரயின்யபவாது வவாழ்வின் பல்யவறு துளறயிலிருப்பவர்களும. சமத்துவம என்பது நளடமுளறயில் நடவாத்திக் கவாட்டப்படுகிறது. புண்ணயம நல்கும சபரிமளல யவாத்திளர: உலபகங்கும உளளை ஐயப்ப பக்தர்கள தங்கள யதசத்திலிருந்து புறப்பட்டு எருயமலி என்ற இடத்தில் வந்து கூடுவவார்கள.

ஜனைசந்தடி நிரமபப்பபற்ற எருயமலி களடவீதியின் நடுளமயத்தில் வவாவர் ஆலயம அளமயப்பபற்றுளளைது. யபட்ளட துளளி பின் குளித்து ஐயளனை வழிபட்டு இருமுடிக்கட்டு தளலயில் ஏற்றியவவாறு சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா என்ற சரணயகவாஷத்துடன் இங்கிருந்து அடர்ந்த கவாட்டில் பபருவழிப் பயணம ஆரமபமவாகின்றது. இங்கு இந்துக்களும. எருயமலி எருயமலிப் யபட்ளட ஆடுதல் சபரிமளல யவாத்திளரயில் முக்கியமவானை அமசமவாகும. இந்த ஆலயங்களளைச் சுற்றி அயநகம இஸ்லவாமிய அன்பர்கள குடியிருக்கிறவார்கள. சபரிமளல பசல்லும ஐயப்ப பக்தர்கள இங்கு தவாவளைம (தங்கும கூடவாரம) யபவாடவாமல் பசல்ல மவாட்டவார்கள. 20 . முஸ்லீமகளும ஒரு தவாய் மக்கள யபவால் சயகவாதர பவாசத்துடன் பழகுவளதக் கவாணலவாம. ஹரிஹர புத்திரரவானை ஸ்ரீ தர்மசவாஸ்தவா யவடளனைப்யபவால் வில்லும அமபும தரித்த நிளலயில் நிற்கும யதவாற்றத்தில் இங்கு பிரதிஷ்ளட பசய்யப்பட்டுளளைவார்.சிறுயகவாயிலும உண்டு. மவார்கழி மவாதத்தில் வவாவர் ஆலயத்தில் பகவாடியயற்றப்படும. ஒவ்பவவாரு ஐயப்ப பக்தர்களும பவாகுபவாடின்றி வண்ணப்பபவாடிகள பூசி வவாவளர வணங்கி. யபரூர்த்யதவாடு இது மிகவும புரவாதனைமவானை முக்கியத்துவம வவாய்ந்த வவாய்க்கவாலவாகும. கிழக்கு முகமவாக நவாம துவங்கிய வனையவாத்திளரயில் இளளைப்பவாற சிறந்த இடம இந்தப் யபரூர்த்யதவாடவாகும.

அழுதவா ஆற்றில் இருந்து யதவர்களைவால் எறியப்பட்ட கற்கள மஹிஷியின் பூதவுடளல மளறத்த இடம இது என்றும அந்த குன்ளற கல்லிடும குன்று என்றளழத்து பயபக்தியுடன் வணங்குவவார்கள.எருயமலியிலிருந்து இரண்டு ளமல் தூரமுளளை இந்தப் யபரூர்த்யதவாடு கவானைகத்ளதயும. இங்கு மஹிஷிளய வதம பசய்த ஐயப்பன் அவளளைத் தனைது கவாலவால் மர்த்தனைம பசய்யும கவாட்சிளய கவாணவந்த ளகலவாயவவாசன் தனைது வவாகனைமவானை கவாளளைளய இந்த இடத்தில் கட்டியதவால் இந்த இடத்திற்கு கவாளளைபகட்டி என்ற பபயர் ஏற்பட்டதவாய் கூறப்படுகின்றது. வவாய்க்கவால் என்றவாலும இங்கு தண்ணீர் கிளடப்பது மிகவும கடினைம. இளதத்தவான் அழுளதயயற்றம என்று பசவால்வவார்கள. ஆயினும இளத ஒரு இளளைப்பவாறும கட்டமவாக பக்தர்கள கருதுகிறவார்கள. இளதவிட கடினைமவானை ஏற்றம யவறு ஏதுமில்ளல என்று கூறவயவண்டும. பக்தர்களைவானை வயயவாதிகர்களும. ஆளகயவால் அங்கு இரண்டு இளலகளளைப் பறித்து வழிபவாடு பசய்த பிறகுதவான் கடந்து பசல்ல யவண்டும. அழுதவாயமடும கல்லிடும குன்றும அழுளதயிலிருந்து நடக்க ஆரமபிக்கும ஐயப்பன்மவார்களுக்கு இரண்டு ளமல் பசங்குத்தவானை மளலயயற்றம எதிர்படும. இஞ்சிப்பவார யகவாட்டம அழுளத ஏற்றத்தின் கடினைம இந்த இடத்ளத அளடயுமயபவாது எதிர்படும சிறுவவாய்க்கவாலுடன் முடிவளடகிறது. யகவாட்ளடப்படி என்பது யகவாஷ்டஸ்தவானைம என்ற அர்த்தத்திலிருந்து இந்த யகவாட்ளடப்படி என்ற பசவால் யதவான்றியுளளைது. கவாளளைபகட்டி யகவாட்ளடப்படி கடந்தவால் அடுத்த முக்கிய இடம கவாளளைபகட்டியவாகும. யகவாட்ளடப்படி யகவாட்ளடப்படிளயக் கடந்தவால் அங்கிருந்து பதவாடங்கும இடம ஸ்ரீ தர்ம சவாஸ்தவாவின் பூங்கவாவனைம என்றளழக்கப்படும. ஒவ்பவவாருவருளடய இருதய சுத்திளயயும. அழுதவாநதி கவாளளைபகட்டியில் இருந்து சுமவார் ஒன்றளர ளமல் கிழக்கவாக நடந்தவால் அழுதவாநதி என்ற இடத்ளத அளடயலவாம. வனையவாத்திளரயில் ஸ்ரீதர்ம சவாஸ்தவா இந்த யபரூர்த்யதவாடில் குளித்து இளளைப்பவாறியதவாகக் கூறப்படுகின்றது. யவாத்திளர யமற்பகவாண்டுளளை ஐயப்பன்மவார் இத்யதவாடில் குளித்து மலர். கவாளளைபகட்டி ஒரு அழகு மிகுந்த வனைப்பிரயதசமவாகும. ஐயப்ப பக்தர்கள பயபக்தியுடன் பகவாண்டு வந்த கல்ளல அழுதவாயமட்டின் முடிவில் ஒரு பக்கமவாக இருக்கும கல்லிடும குன்று என்ற இடத்தில் யபவாட்டு வணங்க யவண்டும. அரிசிப்பபவாரி இவற்ளற வவாய்க்கவாலில் உளளை மீன்களுக்கு தூவி தமது பக்திளய பவளிப்படுத்துவர். இங்கு யகவாட்ளடப்படி சவாஸ்தவாளவ நிளனைத்து பூளஜகள நிகழ்த்துவது வழக்கம. இந்த இடத்திலிருந்து அரசவாங்கத்தின் விளலயுயர்ந்த யதக்கு யதவாட்டம ஆரமபமவாகும. தவாவளைங்களளையும யகவாட்ளடகளளையும பற்றிய விபரங்கள 21 . இந்த அழுதவாநதியில் குளித்து மூழ்குமயபவாது நம ளகயில் கிளடக்கும சிறு கல்ளல மடியில் கட்டிக் பகவாண்டு அளத மிகவும கவனைமவாய் நவாம கல்லிடும குன்று என்ற இடத்தில் யபவாடயவண்டும. எருயமலியிலிருந்து சுமவார் 8 ளமல் பதவாளலவிலுளளைது இந்தக் கவாளளைபகட்டி என்ற இடமவாகும. குழந்ளதகளும ஐயனின் கருளணயினைவால் சிரமப்படவாமல் ஏறுவது கண்பகவாளளைவாக் கவாட்சியவாகும. பவாப சக்திளயயும அளைக்கும இடமவாகும. யபரூர்த்யதவாளட அளடயும இடம வளர உளளை ஸ்தலத்திற்கு யகவாட்ளடப்படி என்று பபயர். இந்த அழுதவாநதி பதவாடர்ச்சியவாகப் பவாய்ந்து பமபவாநதியில் கலக்கின்றது. கிரவாமத்ளதயும பிரிக்கும எல்ளலயவாக அளமந்துளளைது.

அதன்பின் இருமுடிகளளை கட்டி ஒன்றவாக ளவத்து உணவுகளளை இளலயில் இருமுடிகளுக்கு முன்ளவத்து ளநயவத்தியம பசய்து பஜளனை. தண்ணீர் தவாரவாளைமவாகக் கிளடக்கின்றது என்பதவால் பக்தர்கள இங்கு கூடி சற்று இளளைப்பவாறுகின்றவார்கள . புண்ணய பமபவாநதி பமபவாஸ-கிஸ்தலம புவயனைகசுந்தரம பந்தளை ரவாஜனின் கமனீய மந்திரம. இந்த கரிமளலத்யதவாடு தீரம. பமபவா விளைக்கு பமபவாஸத்தி முடிந்த மவாளல யநரத்தில் பமபவா விளைக்கிளனை சிறு மூங்கல். இஞ்சிப்பவார யகவாட்ளடக் யகவாட்ளட. சன்னிதவானைம யபவான்ற இடங்களில் மட்டும தவாவளைங்களைடித்து இளளைப்பவாற சிறந்த இடங்களைவாகத் யதர்ந்பதடுத்து உளளைவார்கள. கரிமளலத் யதவாட்டம. சிறியவாளனை வட்டம என்ற இடங்கள எதிர்ப்படும. யவாளனைகள கூட்டமவாய் வந்து தவாகம தீர்த்துக் பகவாளளும இடம என்பதவால் இருட்டு யவளளைகளில் தனியவாக இந்த இடத்ளதக் கடக்க மவாட்டவார்கள. பபரிய. தஷிண கங்ளகபயன்ற அளடபமவாழியுடன் கீர்த்தி பபற்றதும ஐயப்பனின் ஜனைனைஸ்தவானைம என்ற புகழும இந்த பமபவா தீர்த்தத்திற்கு உண்டு. கவாளளைகட்டி. யகவாட்ளடப்படி. பூளஜகள பசய்து முதலில் கன்னி ஐயப்பன்மவார்களுக்கு அன்னைதவானைம பசய்வவார்கள. பமளபயவாற்றங்களர. மரங்களின் யவர்.இஞ்சிப்பவார யகவாட்ளடயில் இருந்து கிழக்கவாக நடந்தவால் கரிமளல வரும கரிமளல உச்சியும ஒரு இளளைப்பவாறச் சிறந்த தவாவளைமவாகும. கரிமளல ஏற்றம இளளைப்பவாறி முடிந்ததும உடன் நடந்தவால் பசங்குத்தவானை கரிமளல ஏற்றம தவான். பபரியவாளனை வட்டம. இதளனை பமபவாஸத்தி என்று அளழப்பவார்கள. ஆளகயவால்தவான் ஒவ்பவவாரு யகவாட்ளடளயத் தவாண்டுமயபவாதும கவானைகத்தில் நமக்கு துளண புரியும. இந்த இடத்ளத கடந்து சிறிய தூரம பசன்றவால் பமபவாநதிளயக் கவாணலவாம. தங்குவதற்கு சற்று வசதிக்குறவு என்றவாலும. கரிமளலத்யதவாடு தீரம கரிமளல ஏற்றம ஏறுவதற்கு முன்பு ஆகவாரவாதிகள தயவார் பசய்யவும. எருயமலி. சபரிமளல யவாத்திரீர்களின் இளளைப்பவாறும யகந்திரங்களைவாகும. இங்கு சிறு வவாய்க்கவால்களில் பளிங்கு யபவான்ற நீர் சலசலத்யதவாடும. யமற்கூறப்பட்டுளளை யகவாட்ளடகள ஒவ்பவவான்றுக்கும ஒரு யதவளத உண்டு. ஆக பமவாத்தம ஏழுயகவாட்ளடகளும அவற்றில் ஏழு தவாவளைங்களும. எவ்வளைவு ஏற்றயமவா அவ்வளைவு இறக்கம உண்டு. இச்சவாமபளல பூளஜயின்யபவாது விபூதியவாக உபயயவாகிப்பது வழக்கம. உடுமபவாரமளல. பமபவாஸத்தியும குருதட்சளணயும கங்ளக நதிக்பகவாப்பவானை புனித பமளபயில் நீரவாடி பவாவங்களளைந்து புனிதரவாய் ஐயப்பன்மவார் தமது விரியில் குருசவாமி எல்யலவாருளடய இருமுடிகளின் பின்முடிகளளைப் பிரித்து அதிலிருந்து உணவுப்பபவாருட்களளை எடுத்து உணவு தயவாரிப்பவார்கள. இந்த இறக்கம இறங்குமயபவாது. இந்த விருந்தில் சவாஷவாத் ஐயப்ப சுவவாமியய கலந்து பகவாண்டு தங்களுடன் உணவருந்த வருவவார் என்பது கருதப்படுகின்றது. இங்கு கன்னி ஐயப்பன்மவார்களிடம தட்டு பகவாடுத்து 108 அடுப்புகளில் இருந்து சவாமபல் எடுக்கப்பட்டு அதளனை வஸ்திரகவாயம பசய்து பகவாண்டு வருமபடி குருசவாமி கூறுவவார். சிறிய பவாளறகள இவற்றின் மீது அதிகவனைமவாக இறங்க யவண்டும. அயநக வனைமூலிளககளின் சவாறு கலந்து பவாவங்களளைக் பகவால்லும அபவார சக்தியும நிரமபப்பபற்று ஸ்படிகத்திற்கு ஒப்பவானை நிறத்துடன் களர புரண்யடவாடும பமளபயின் ஜலப்ரவவாஹம நமது இருதயத்ளத ஆகர்ஷித்து நிர்மவாலயத்ளத ஏற்படுத்தும. சற்று இளளைப்பவாறவும தகுதியுளளை இடமவாகும. கரிமளல ஏற்றத்ளதப் யபவான்ற கடினைமவானை ஏற்றம சபரிமளல யவாத்திளரயில் யவறு கிளடயவாது என்று பல பழமக்கவார சுவவாமிகள கூறுவது வழக்கம. கரிமளல உச்சி. பமழுகுவர்த்திகள பகவாண்டு அவரவர் ளகவண்ணத்தில் தமது குழுவினைரவாக தமது யதவாளில் சுமந்து பசன்று பமபவா விளைக்யக 22 . கரிமளல ஏற்றத்ளதக் கவாட்டிலும கரிமளல இறக்கம மிகவும கடினைம.

அப்பவாச்சியமட்டில் பச்சரிசி மவாவு உருண்ளடளய கன்னிசுவவாமிகள வீசி எறிவவார்கள. பக்தன் பகவவாளனைத் யதடி பசன்றது விஷ்ணவின் மற்ற அவதவாரங்களில். அவ்வளகயில். இந்த மூதவாட்டிக்கு ரவாமபிரவானின் மீது மிகுந்த பக்தி உண்டு. இந்த பீடம உளளை பகுதியில் தவான் "சபரிமளல' என்று பபயர் யதவான்றக் கவாரணமவானை சபரி அன்ளனை வசித்தவாள. மதங்பகவாண்ட ஐமபுலன்களளையும அடக்கி தவம பசய்து தவத்தின் வலிளமயவால் தனைது சீடர்களுடன் பிரமயலவாகம பசல்லும பவாக்கியம பபற தவம பசய்த இடம இதுதவான். தன் மகள நீலியுடன் சிவளனை யநவாக்கி தவம பசய்ததவாகவும. பகவவான் பக்தளனைத் யதடி. விஸ்வவாமித்திரருக்கு பதவாண்டு பசய்து. ரவாமன் வந்ததும அந்தப் பழங்களளை கவாணக்ளகயவாக்கினைவாள. துர்யதவளதகளளையும திருப்பதிப்படுத்த யவண்டி இச்சடங்குகள நடத்தி வழிபவாடு பசய்வது வழக்கம. அந்த ரிஷிகளுக்கும யமலவானை பக்திளயக் பகவாண்டவள சபரி அன்ளனை. தனைக்குத்தவாயனை 14 ஆண்டு கவாட்டுவவாசம என்ற தண்டளனைளய விதித்துக் பகவாண்டு வந்த அவதவாரயம ஸ்ரீரவாம அவதவாரம . நீலிமளலயும அப்பவாச்சியமடும அப்பவாச்சிக் குழியும பமளபயிலிருந்து புறப்பட வருவது நீலிமளலயவாகும. அவள என்னை பசய்தவாள பதரியுமவா? ரவாமனுக்கவாக கவாட்டில் கிளடக்கும இலந்ளதப்பழங்களளைப் பபவாறுக்கினைவாள. ரவாமபிரவான் வசிஷ்டளரக் குருவவாகக் பகவாண்டு. 23 . நீலிமளல சற்று கடினைமவாகயவ இருக்கும ஏபனைன்றவால் அது மிகவும பசங்குத்தவாக இருக்கும. நீலிமளலயில் சுப்பிரமணயர் பவாளத: ஐயப்பன் வவாசம பசய்யும சபரிளய அளடயும முன்பு கவால் முட்டி. இவள. அவளுக்கு யமவாட்சம தந்தவார். இலந்ளதளய கவாய்ந்தவாலும தின்னைலவாம. நீலிமளல ஏற்றத்தில் அப்பவாச்சி யமடு. இனிப்பவானைவற்ளற யசர்த்து ளவத்தவாள. இளத "சுப்பிரமணயர் பவாளத' என்பர். வனையதவளதளய திருப்திப்படுத்த இந்த வழிபவாடு நடத்தப்படுகிறது சபரிபீடம அப்பவாச்சியமட்ளடக் கடந்து சற்று நடந்தவால் இயற்ளக அழகு நிளறந்த ஒரு சமநிலத்ளதக் கவாணலவாம . மதங்க முனிவர் என்னும முனிவர். தளரயில் உரசுமளைவுக்கு நவாம ஏறும மூன்றவாவது மளல இது. மதங்க முனிவரின் முதல் சீடரவானை "சபரி" மதங்க முனிவயரவாடு பிரமயலவாகம பசலும பவாக்கியம கிளடத்தும இரவாமபிரவான் மீது பகவாண்ட பக்தியவால் அவளரப் பூயலவாகத்தில் பூசிப்பதற்கும அதன் பின்னைர் பிரமயலவாகம பசல்வதற்கும பிரமயதவனிடம வரத்திளனைப் பபற்றுக் பகவாண்டு தவம பசய்து இரவாமபிரவாளனைச் தரிசித்த இடமும இதுதவான். இங்கிருந்து சன்னிதவானைம வளர சமதளைமவானை பவாளதயில் ஆசுவவாசமவாக நடந்து பசல்லலவாம. மளல ஏற்றம முடியும இடத்திற்கு அப்பவாச்சியமடு என்று பபயர்.. அளத கடித்துப் பவார்த்து. அப்பவாச்சியமடு வந்தவுடன் இருபுறமும உளளை பளளைத்தவாக்கு பகுதிகளிற்கு பவல்லக்கட்டி இட்டு வணங்க யவண்டும கடூரவளனையும..சரணமய்யப்பவா என்று சரணயகவாஷத்துடன் பமளபயவாற்றில் விடுவர். அவளைது பபயரில் இமமளல விளைங்குவதவாகவும கூறப்படுகிறது. வலது பக்கமவாக ஒரு பவாளத பிரிகிறது. இப்பவாச்சி குழி என்ற சமதளைப்பகுதி வருகிறது. ஆனைவால். இமமளலப்பவாளதயின் துவக்கப் பகுதியில். நீலிமளலயின் உச்சியில் சபரிபீடம உளளைது. இந்த மளலயில் தங்கி ரவாமனின் தரிசனைத்திற்கவாக கவாத்திருந்தவாள. இந்த வழியவாகத்தவான் ஐயப்பன் யகவாயிலுக்கு யதளவயவானை சவாமவான்கள கழுளத மூலமவாக பகவாண்டு பசல்லப்படுகிறது.எச்சில் பழபமனைக் கருதவாத பகவவானும சபரியின் அன்ளப அந்தப் பழங்களளைச் சவாப்பிட்டதன் மூலம ஏற்றவார். இன்னும கவாட்டிலுளளை பல மகரிஷிகளளையும சந்தித்து ஆசி பபற்றவார். அந்த பரமபக்ளதயின் பபயயர சபரிமளலக்கு நிளலத்து விட்டது. நீலிமளலயில் வசித்த மவாதங்க மகரிஷி.

இங்கு கன்னி ஐயப்பன்மவார் தங்களுளடய கன்னி யவாத்திளரளய உறுதி பசய்து பகவாளளும கட்டம இதுதவான். எப்பபவாழுது ஆளகவாட்டிவிலவானை ஆன்மவா தன்ளனைப் பீடித்துளளை முமமலங்களளை விலக்கி இளறவனைவாகிய கட்ளடவிரலுடன் இளணகின்றயதவா அதுயவ முக்தி எனை சின்முத்திளர உணர்த்துகிறது. நவாம உய்யும வழிளய கவாட்டுவதுதவான் சின்முத்திளர. பநருங்க பநருங்க "சவாமியய சரணம ஐயப்பவா' என்று பக்தர்கள முழங்கும சரண யகவாஷம விண்ளணப்பிளைக்கிறது. நவாம பசய்த பவாவங்கள விலகி. இந்த இடத்தில் தங்களுக்கு குருசவாமியவால் எருயமலிப்யபட்ளடயில் பகவாடுக்கப்பட்ட தங்களுடன் அதிஜவாக்கிரளதயவாய் கவாட்டுவழித் துளணயவாய் பகவாண்டுவந்த சரத்ளத அந்த சரங்குத்தி ஆல் என்ற இடத்தில் விடுக்க யவண்டும. சரங்குத்தியிலிருந்யத ஐயப்பனின் நவான்கவாவது மளலயவானை சபரிமளல ஆரமபமவாகிறது. யகட்டவரம தரும வளளைலவாக ஐயப்பன் அருளபவாலிக்கிறவார். "சித்' என்றவால் "அறிவு'. சரங்குத்தி ஆல் சபரிபீடத்திற்கடுத்தவாக வருவது சரங்குத்தி ஆல். இந்த வவார்த்ளதயய "சின்' எனை திரிந்துளளைது. மவாளயயவாக ஒப்பீடு பசய்யப்பட்டுளளைது. இங்யக கட்ளடவிரல் இளறவனைவாகவும. இங்குளளை 18 படிகளும 18 பதய்வங்களைவாக விளைங்குவதவால். பதிபனைட்டவாம படிளய பநருங்கியவுடன் கருப்பசவாமி. ஆணவம அடங்கி ஐயப்பனின் தரிசனைம யவண்டும என்ற அடிப்பளடயில் தவான் படி ஏறும முன் யதங்கவாய் உளடக்கப்படுகிறது. எது உண்ளமயவானை அறிவு என்பளத விளைக்குவது சின்முத்திளர. கலியுகத்தின் கண்கண்ட பதய்வமவாக. மற்ளறய மூன்று விரல்களும முமமலங்கள என்றளழக்கப்ப்டும ஆணவம. நவாம எடுத்த பிறவியின் யநவாக்கயம அதுதவான். பஞ்யசந்திரியங்களளையும தட்டி எழுபபி மனைம உற்சவாகமவாகிறது. 24 . ஆனைவால். கன்மம. சபரிபீடத்ளத அடுத்து வருவது சரங்குத்தி. அளதத்தவான் ஐயப்ப்ரும. ஆளகவாட்டிவிரல் ஆன்மவாவவாகவும. மூலஸ்தவானைம பகவாடிமரம தவாண்டியவுடன் உளளை சன்னைதியில் ஆனைந்த பசவாரூபனைவாய். அவருளடய தந்ளதயவாகிய பதட்சனைவாமூர்த்தியும தமது வலது கரத்தவால் உணர்த்துகிறவார்கள. இவர் மூன்று விரளல மடக்கி. இங்கு கன்னிச்சவாமிகள. இச்சபரிபீடத்தில் விடல் யதங்கவாய் உளடத்து வழிபவாடு பசய்கிறவார்கள இந்த ஸ்ரீ சபரிபீடத்ளத ஐந்தவாவது யகவாட்ளடயவாகக் கருதி வழிபடுகிறவார்கள. பக்தர்கள வலது பக்கம உளளை சரங்குத்தி பவாளத வழியவாகத்தவான் பசல்கின்றனைர். அதுவும பபருவிரல் இளறவனைவாக யவறு இடத்தில் அளமந்திருக்க மற்ளறய நவான்கு விரல்களும ஒன்றவாக அளமந்துளளைனை. ஆட்கவாட்டி விரலவால் பபருவிரளலத் பதவாட்டுக் பகவாண்டு "சின்முத்திளர' கவாட்டுகிறவார். மற்ளறய மூன்று விரல்களும நிமிர்ந்து நிற்கின்றது. சன்னிதவானைத்ளத அளடந்ததும. எருயமலியில் யபட்ளட துளளிவிட்டு பகவாண்டுவரும மரக்கத்திகளளை யபவாட்டு வழிபடுகின்றனைர். கட்ளடவிரளல ஆளகவாட்டிவிரல் வளளைந்து ஒட்டிக்பகவாண்டிருக்கிறது. தளலயில் இருமுடி ளவத்திருப்பவர்கள மட்டுயம 18 படி ஏறமுடியும. சபரிமளல ஐயப்பன் சரங்குத்தி தவாண்டியவுடன் பதரியும ஐயப்பனின் தங்க யகவாயிளல தரிசித்தவுடயனையய. கடுத்தசவாமிளய வணங்கி வலது பக்கத்தில் யதங்கவாளய உளடத்து விட்டு படியயற யவண்டும.இந்த இடத்தில் இரவாமபிரவாளணக் கவாண பக்ளத சபரி அமர்ந்து தவம பசய்தது. இடது பக்கம பசல்லும பவாளத யவாளனைப்பவாளத எனைப்படுகிறது. யவாளனைப்பவாளத நீலிமளல உச்சியில் இருந்து சன்னிதவானைத்திற்கு பசல்லும பவாளத இரண்டவாகப்பிரிகிறது.

அன்ளறய தினைம மவாளல 6 மணக்கு யமல் சன்னிதவானைத்திற்கு எதிரில் உளளை ஐயப்பனின் ஐந்தவாவது மளலயவானை கவாந்த மளலயில் யஜவாதி பசவாரூபமவாக ஐயப்பன் கவாட்சிதருவவார். கவாடு யமடுகளளைக் கடந்திருக்க யவண்டியதில்ளல.. ஆண்டுயதவாறும மகர சங்கரவாந்தி நவாளில் மட்டும திருவவாபரணம அணந்து முழு அலங்கவாரத்துடன் அருளபவாலிப்பவார். இங்குளளை மணமண்டபத்தில் தவான் ஐயப்பனின் திருவவாபரணப்பபட்டி ளவக்கப்பட்டு பூளஜ பசய்யப்படும. இங்கு தவான் பகவாடுபகவாட்டி பவாடல் பவாடுவது வழக்கம. இவரது கவாலில் சுற்றியுளளை வஸ்திரம ஒன்ளற அவசியம கவனிக்க யவண்டும. நவக்கிரக சன்னைதிகள உளளைனை. ஆளகயவால் திரிசூலம. உனைக்குளயளையய நவான் இருக்கியறன். இருமுடியில் உளளை பநய் யதங்கவாளய உளடத்து அதிலிருக்கும பநய்ளய ஐயப்பனின் அபியஷகத்திற்கு பகவாடுக்க யவண்டும . அவர்களிடம நல்லளதப் யபசு. மவாளய (உலக வவாழ்வும இன்பமும நிளலத்திருப்பது என்ற எண்ணம) ஆகியளவ. சற்று கண் திறந்த நிளலயில் தியவானை யகவாலத்தில் உளளை ஐயப்பளனைக் கண்குளிரத் தரிசிக்கும யபவாது. இங்யக யதங்கவாளய உளடக்கக் கூடவாது. ஸ்துதி ஸமஹவார கவாரிணயவாக பரவாசக்தியவாக விளைங்கும மவாளிளகப்புறத்தமளனைத் தரிசிப்பது என்பது சவாதவாரணமவானைதல்ல. இந்த பநய் ஒரு புனிதமவானை மருந்து என்பதவால் பக்தர்கள தங்கள வீட்டிற்கு பகவாண்டு வருவர். என் ஆட்கவாட்டி விரயல ஜீவவாத்மவாகிய நீ. நவான். நீ விட்டு விட்டவாயவானைவால். யபவான்றளவகளில் ஆவஹித்து அமமளனை வழிபடுகின்றவார்கள. என் கட்ளட விரயல பரமவாத்மவாவவாகிய நவான். பநய் அபியஷகம பசய்ய யதவஸ்தவானை அலுவலகத்தில் பணம கட்டி ரசீது பபற யவண்டும. மஞ்சளபபவாடிளய அமபவாளுக்கு பளடத்து 25 . இளத "யயவாக பட்டம' என்பர். பநய் அபியஷகம ஐயப்பளனை வணங்கி விட்டு கணபதி. மஞ்சமவாதவா (மவாளிளகபுறத் அமளம) ஐயப்பன் யகவாயிலுக்கு இடது பக்கம மஞ்சமவாதவா தனிச் சன்னைதியில் அருளுகிறவாள. என்ளனை நிஜமவாகயவ அளடயலவாம. ஆம. நன்ளமயய நவாடு'' என்பது இந்தச்பசவால்லுக்குள அடங்கியுளளை தத்துவம.""மனிதவா! நீ என்ளனை நவாடி இத்தளனை யமடுகளளை கடந்து வந்தவாயய! இதனைவால். மவானிடயனை! இந்த மூன்று குணங்களளையும.. "ஏ மனிதயனை! பதய்வத்ளத யதடி நீ இவ்வளைவு தூரம சிரமப்பட்டு வந்திருக்க யவண்டியதில்ளல. கன்மம. இங்கு நளடயில் பக்தர்கள யதங்கவாய் உருட்டியும. நல்லளத பசய். ஸ்ருஷ்டி. இவளைது சன்னைதிக்கு அருகில் நவாகர். என் மடங்கிய மூன்று விரல்கள உன்னிடமுளளை ஆணவம. உளடத்த யதங்கவாயின் ஒரு பகுதிளய அக்னி குண்டத்தில் யபவாட்டு விட யவண்டும. சன்னிதவானை வவாசலில் "தத்வமஸ' என்ற வவாசகம எழுதப்பட்டுளளைது "நீ எளத நவாடி வந்தவாயயவா அது நீயவாகயவ உளளைவாய்' என்பது இதன் பபவாருள. மஞ்சள பபவாடி தூவியும அமமனுக்கு ரவிக்ளக துண்டு பகவாடுத்தும பவடிவழிபவாடு நடத்தியும குமபிடுவது வழக்கம. இங்கிருந்து உன்ளனை எப்படி பவாதுகவாக்கியறயனைவா. விளைக்கு. எப்யபவாதும தவக்யகவாலத்தில் அருளும ஐயப்பன். யகவாயில் அளமப்பு பதிபனைட்டு படி ஏறியவுடன் பக்தர்களளை வரயவற்பது பகவாடிமரம. ஜவாதக ரீதியவாக சனியதவாஷம உளளைவர்கள பகவாடுபகவாட்டி களலஞர்களளை பவாடச்பசய்து மஞ்சமவாதவாளவ வணங்கிவருவர். அதுயபவால் நீயும உன்ளனைச் சவார்ந்தவர்களளை பவாதுகவாக்கும வளகயில் நடந்து பகவாள . மவாளிளகப்புறமும மளலநளட பகவதியும மவாளிளகப்புறத்தமமனின் சன்னைதி சவாஸ்தவா ப்ரதிஷ்ளடக்கு வடக்கவாக சற்று தூரத்தில் அளமந்துளளைது . அபியஷகம பசய்த பநய்ளய பவாத்திரத்தில் ஊற்றி புயரவாகிதர் பக்தருக்கு பகவாடுப்பவார். நவாகளர வணங்க யவண்டும. நவான் மகிழ மவாட்யடன்.''என்கிறவார். யயவாகபவாதவாசனைத்தில்.

இங்யக ஒரு இஸ்லவாமியர் பூளஜ வழிபவாடுகளளை பசய்வவார். யஜவாதி தரிசனைம ளதமவாதம முதலவாம நவாள மவாளல சபரிமளல சன்னைதிக்கு எதிர்ப்புறம உளளை திளசயில் உளளை கவாந்தமளல உச்சியில் மவாளல 6. கருப்பண்ண சுவவாமி. யதங்கவாய் ஆகியவற்ளற கவாணக்ளகயவாக பசலுத்தலவாம.45 மணவளரக்குள ஹரிஹர சுதன் ஐயன் ஐயப்பவா சுவவாமி யஜவாதி வடிவில் கவாட்சி அளிப்பவார். வழிநளட சரண மந்திரம: 26 .30 மணமுதல் 6. பநய். கற்பூர ஆழி சன்னிதவானைத்தில் பலிக்கல்லின் அருகில் தளரயில் கற்பூரம எரிந்து பகவாண்யட இருக்கும இளதத்தவான் கற்பூர ஆழி என்று பசவால்வவார்கள. நல்லமிளைகு. சவாமபிரவாண. ஐயப்ப பக்தர்கள தங்களுடன் ளகவசம தவாரவாளைமவாய் ளவத்திருக்கும கற்ப+ரங்களளை கற்பூர ஆழியில் இட்டு வணங்குவவார்கள. பன்னீர். வவாபருக்கு பநல். வவாவர் சுவவாமி என்ற மூன்று சுவவாமி நளடயுண்டு. சந்தனைம. மற்றுமுளளை சுவவாமிகள சபரிமளல சன்னிதவானைத்தில் நவாம தரிசிக்க யவண்டிய கடுத்த சுவவாமி.பபவாட்டவாக இட்டுக்பகவாண்டவால் யநவாய்கள நீங்கும என்பதும வவாய் சவாமர்த்தியம கிட்டும என்பதும நமபிக்ளகயவாகும. வவாபர் வழிபவாடு: ஐயப்பன் யகவாயில் 18 ம படிக்குகீழவாக கிழக்கு பக்கத்தில் வவாபளர பிரதிஷ்ளட பசய்திருக்கின்றனைர்.

சவாமியய ஐயப்பவா ஐயப்பவா சவாமியய பளளிக்கட்டு சபரிமளலக்கு சபரிமளலக்கு பளளிக்கட்டு கற்பூரயஜவாதி சுவவாமிக்யக பகவவாயனை பகவதியய பகவதியய பகவவாயனை யதவயனை யதவியய யதவியய யதவயனை ஈஸ்வரயனை ஈஸ்வரியய ஐயப்பபவாதம சவாமிபவாதம சவாமிபவாதம ஐயப்பபவாதம பவாத பலம தவா யதக பலம தவா யதக பலம தவா பவாத பலம தவா வில்லவாளி வீரயனை வீர மணகண்டயனை வீரமண கண்டயனை வில்லவாளி வீரயனை பகவவான் சரணம பகவதி சரணம பகவதி சரணம பகவவான் சரணம யதவன் சரணம யதவி சரணம யதவி சரணம யதவன் சரணம தவாங்கி விடப்பவா ஏந்தி விடப்பவா ஏந்தி விடப்பவா தவாங்கி விடப்பவா தூக்கி விடப்பவா ஏற்றி விடப்பவா ஏற்றி விடப்பவா தூக்கி விடப்பவா கல்லும முளளும கவாலுக்கு பமத்ளத கவாலுக்கு பமத்ளத கல்லும முளளும பநய் அபியஷகம சுவவாமிக்யக சுவவாமிக்யக பநய் அபியஷகம மவாளல அணயும யபவாது பசவால்ல யவண்டிய மந்திரம: ஞவானைமுத்ரவாம சவாஸ்த்ரு முத்ரவாம குருமுத்ரவாம நமவாம யஹம வனைமுத்ரவாம சுக்த முத்ரவாம ருத்ர முத்ரவாம நமவாம யஹம சவாந்தமுத்ரவாம சத்தியமுத்ரவாம வ்ருதுமுத்ரவாம நமவாம யஹம சபர்யவாஸ்ரம சத்யயனை முத்ரவாம பவாது ஸதவாபியம குருதக்ஷிணயவா பூர்வம தஸ்யவா நுக்ரஹ கவாரியண - சரணவாகத முத்ரவாக்யம த்வன் முத்ரவாம தவாரயவா யஹம சின் முத்ரவா யகசரி முத்ரவாம பத்ர முத்ரவாம நமவாம யஹம சபர்யவாசல முத்ரவாளய நமஸ்துப்யம நயமவா நம: மவாளல கழற்றும மந்திரம: அபூர்வ சவாலயரவாஹ .சபரிமளல பசல்லும பக்தர்கள இருமுடி கட்டு சுமந்து பசல்லும யபவாது வழியில் பசவால்ல யவண்டிய சரண மந்திரங்கள தரப்பட்டுளளைது.திவ்ய தரிசனை கவாரியண சவாஸ்த்ரு ணத்ரவாத் மகவாயதவ 27 .

அறிவவார்ந்த பசயல்பவாடு ஆகியனை பவற்றிக்கு இட்டுச் பசல்லும என்பது அதன் பபவாருள. எண்ணயவர் திண்ணயரவாக 28 . எண்ணயது எண்ணய வவாறு எய்த (நிகழ). அசவாதவாரணத் துணச்சல்.யதஹயம விரத வியமவாசனைம சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா அன்னைதவானைப் பிரபுயவ சரணம ஐயப்பவா! ஆரியங்கவாவு ஐயவாயவ சரணம ஐயப்பவா! இருமுடிப் பிரியயனை சரணம ஐயப்பவா! ஈசன் திருமகயனை சரணம ஐயப்பவா! உய்வதற்பகவாரு வழியய சரணம ஐயப்பவா! ஊழ்விளனை அறுப்பவயனை சரணம ஐயப்பவா! எங்கும நிளறந்தவயனை சரணம ஐயப்பவா! ஏழுலகவாளபவயனை சரணம ஐயப்பவா! ஐயம நீக்கிடுவவாய் சரணம ஐயப்பவா! ஒன்றவாய் நின்றவயனை சரணம ஐயப்பவா! ஓங்கவாரப் பபவாருயளை சரணம ஐயப்பவா! ஒளைவியம தளனைத் தீர்ப்பவாய் சரணம ஐயப்பவா! சபரிமளல யவாத்திளர “எண்ணய எண்ணயவாங்கு எய்துப எண்ணயர் திண்ணயரவாகப் பபறின்” என்றவார் பபவாய்யவாபமவாழிப்புலவர்.

பபவாய். கண்டிப்பவாகவும இருக்க யவண்டும. விரத விதிமுளறகளளையும. 6. ஆதலவால் ஐயப்பன்மவார்கள விரதத்திற்கு பங்கம ஏற்படவா வண்ணம. இவ்விரதத்ளத களடப்பிடிக்க யவண்டும. கவாளல. ஒழுங்குடன் பின்பற்றி சபரி யவாத்திளரயின் புனிதத் தன்ளமளய மவாசின்றி நிளல நிறுத்த யவண்டியது கடளமயவாகும. தினைமும ஆலய வழிபவாடும. திளரப்படங்கள. களைவு. பக்தர்கள கவார்த்திளக முதல் நவாள மவாளலயணவது சவாலச்சிறந்தது.(ஒருமனைதவாக-ஒயர யநவாக்யகவாடு) இருத்தல் யவண்டும. கூட்டுப் பஜளனைகளிலும கலந்து பகவாண்டு வவாய் விட்டுக் கூவி சரணம விளித்து ஐயப்பன் புகழ்பவாடி மகிழ்தல் யபரின்பம நல்குவதவாகும. பிரமமச்சவாரிய விரதத்ளத ஒழுங்குடன் தவறவாமல் களடப்பிடிப்பது தளலயவாய விரதமவாகும. மவாளல யபவாட்டுக் பகவாளளும ஐயப்பன்மவார்கள தவாங்களைவாக விருமபி வந்து விரதத்ளத யமற்பகவாளளுகிறவார்கள. குளறந்த பட்சம ஒரு மண்டலம (41 நவாட்கள) விரதம யமற்பகவாண்டுதவான் சபரிமளல யவாத்திளரளயத் துவங்க யவண்டும. வவாக்கு. விரத முளறகள இப்பூவுலகியலயய பக்தி உணர்ச்சி தளழத்யதவாங்கி தூய உளளைத்துடன். கட்டுப்பவாடுகளளையும இக்கவாலத்தில் சபரி யவாத்திளர பசல்லும இளைம தளலமுளறயினைர் உறுதியுடனும. லவாகிரி 29 . மனைம. 3. யவாருளடய கட்டவாயத்தின் யபரிலும இளத யமற்பகவாளளுவதில்ளல. சபரிமளல யவாத்திளர. 1. மவாளலயணந்து பகவாண்டவுடன் குருநவாதருக்கு தங்களைவால் இயன்ற குரு தட்சளணளய பகவாடுத்து அடிவணங்கி ஆசிபபற யவண்டும. யபவாளதயூட்டும பபவாருட்கள. புளகப்பிடித்தல் முதலியளவகளளைத் தவிர்க்க யவண்டும. உலக மவாளய அகற்றி. மவாமிசம. யவடிக்ளககள. நீலம. உல்லவாசப் பயணங்கள. உளளைம பதளிவவாக்கி பற்றற்ற பரந்த மனைப்பவான்ளமயயவாடு பக்தர் பவளளைம பயபக்தியுடனும. 4. விளளையவாட்டு. பசயல் ஆகிய மூன்றிலும கவாம இச்ளசளயத் தவிர்க்க யவண்டும. 2. மவாளல இருயவளளைகளிலும (சூரிய உதயத்திற்கு முன்பும சூரிய அஸ்தமனைத்திற்கு பின்பும) குளிர்ந்த நீரில் தவறவாமல் நீரவாடி ஐயப்பன் திருவுருவப் படத்ளத ளவத்து வணங்குதல் யவண்டும. கவாலணகளளை அணவளத தவிர்க்க யவண்டும. தங்கள கடளமகளளை ஆற்றுகின்ற சமயங்களில் அணய இயலவாவிட்டவாலும பஜளனையில் கலந்து பகவாளளும யபவாதும யவாத்திளரயின் யபவாதும முழுவதும கண்டிப்பவாக வண்ண ஆளடகளளை அணவது அவசியம. திருக்யகவாயில்களியலவா குருநவாதளர வணங்கி அவர் தம திருக்கரங்களைவால் மவாளலயணந்து பகவாளளை யவண்டும. படுக்ளக தளலயளணகளளை நீக்கி தன் சிறுதுண்ளட மட்டும தளரயில் விரித்து துயில யவண்டும. பணந்து நடந்து யவாத்திளரளய இனிதவாக்க ஒத்துளழக்க யவண்டியது அவசியம. கண்டு களிப்பதற்கவாகச் பசன்று வரும சுற்றுலவா அல்ல என்பளத ஒவ்பவவாரு ஐயப்பன்மவார்களும உணர யவண்டும. பரவசத்துடனும பயணம பதவாடர்கின்ற புனித யவாத்திளர சபரியவாத்திளர என்பதளனை உலகறியும . பபவாழுது யபவாக்கிற்கவாகவும. ஐயப்பனைவாக மவாளல தரித்த யநரத்திலிருந்து குருசவாமிளய முழு மனைதுடன் ஏற்று அவர் தம பமவாழிகளளை யதவவவாக்கவாக மதித்து மனைக்கட்டுப்பவாட்டுடன். மது. கிழளம பவார்க்க யவண்டுயது இல்ளல. சூதவாடுதல். அன்று நவாள. துளைசிமண அல்லது உருத்திரவாட்ளச மவாளல 108 அல்லது 54 மணகள உளளைதவாகப் பவார்த்து வவாங்கி அத்துடன் ஐயப்ப திருவுருவப் பதக்கம ஒன்றிளனை இளணத்து பலமுளற முளறயவாக விரதம இருந்து பபருவழிப் பவாளதயில் பசன்று வந்த பழமளல ஐயப்பன்மவார் ஒருவளர குருவவாக ஏற்று திருவிளைக்கு முன்பவாகயவவா. உளளைத்பதளிவுடனும. 5. கருப்பு கவாவி இவற்றுள ஏதவாவது ஒரு நிறத்தில் உளடகள அணய யவண்டும. பல்லவாண்டுகளைவாகப் பபரியயவார் பலரவால் யபவாற்றி கவாப்பவாற்றப்பட்டு வரும பயண. குறிப்பவாக மவாளல அணவிக்கும குருசவாமி இதில் கவனைமவாகவும.

11. மவாளல தரித்த வீட்ளடத்தவிர மற்றவர்கள வீட்டில் எக்கவாரணத்ளத பகவாண்டும உணவு உண்ணக்கூடவாது. 30 . பபண்களின் ருது மங்களைச் சடங்கிற்யகவா. 9. 8. குருசவாமி வீட்டியலவா யகவாயில்களியலவா ளவத்து நடத்த யவண்டும. சபரிமளல பசல்லும பக்தர்கள புதிதவாக யவாத்திளர பசல்லும பக்தர்களிடம ‘‘நவான் பத்திரமவாக கூட்டிக் பகவாண்டு யபவாய் வருகியறன். 7. அவன் திருவடிகயளை சரணம என்ற பக்தி உணர்வுடன் சரணம விளித்து புறப்பட யவண்டும. 10. யவாத்திளர புறப்படுவதற்கு சில நவாட்களுக்கு முன் ‘‘கன்னி பூளஜ’’ நடத்த யவண்டும. பயணம புறப்படுமயபவாது ‘‘யபவாய் வருகியறன்’’ என்று யவாரிடம பசவால்லிக் பகவாளளைக்கூடவாது. வீட்ளட விட்டு கிளைமபும முன்பு விடளலக்கவாய் ஒன்ளற வீட்டின் முன் அடித்துவிட்டு ‘‘சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா’’ என்று சரணம விளித்து புறப்பட யவண்டும. குழந்ளத பிறந்த வீட்டிற்யகவா. 16. கூட்டு வழிபவாடுகள ஆகியளவகள நடத்தி ஐயப்ப பக்தர்களுக்கும. திருமணங்களிற்யகவா பசன்று கலந்து பகவாளளைக் கூடவாது. எல்லவாப் பபவாறுப்பிளனையும ஐயப்பனிடம ஒப்பளடத்து. பக்தர்கள மவாளல தரித்த பிறகு சந்திக்கின்ற ஆண்களளை ‘‘ஐயப்பவா’’ என்றும பபண்களளை ‘‘மவாளிளகபுறம’’ என்றும சிறுவர்களளை ‘‘மணகண்டன்’’ என்றும சிறுமிகளளைக் ‘‘பகவாச்சி’’ என்றும குறிப்பிட்டு அளழக்க யவண்டும. என்யனைவாடு ளதரியமவாக வரலவாம’’ என்று பசவால்லக்கூடவாது. குருநவாதர் அல்லது பழமளல ஐயப்பன்மவார்களளைக் பகவாண்டுதவான் ஏற்றயவவா. இதளனை எல்லவா குருசவாமிகளும கவனைத்தில் யமற்பகவாளவது அவசியம. முதன் முளறயவாக யவாத்திளரளய யமற்பகவாளளும ஐயப்பன்மவாளரக் ‘‘கன்னி ஐயப்பன்’’ என்றும அதன் பிறகு மளலயவாத்திளர பசய்யும ஐயப்பன்மவார்களளை ‘‘பழமக்கவாரர்கள’’ என்றும அளழக்கப்படுவவார்கள. ஏற்றி ளவக்கயவவா கூடவாது. 12. பன்னிரண்டு வயதுக்குட்பட்ட ருது கவாலம அளடயவாத சிறுமிகள. மவாத விலக்கவானைப் பபண்களளைக் கவாணக்கூடவாது. எனையவ இயன்றவளர வீட்டியலயய தூய்ளமயவாகத் தயவாரித்த ளசவ உணளவயய உண்ண யவண்டும. அப்படி பதரியவாது கவாண யநர்ந்தவால் உடயனை நீரவாடி ஐயப்பளனை வணங்குதல் யவண்டும. 14. விரத கவாலத்தில் அளசவ உணவு உண்ணவது மவாபபரும தவறவாகும. சவரம பசய்தல் கூடவாது. துக்கக் கவாரியங்களில் கலந்து பகவாளளையவவா. 13.வஸ்துக்கள ஆகியவற்ளற அறயவ ஒழிக்க யவண்டும. ருது கவாலம நின்ற வயதவானை பபண்களும சபரிமளல யவாத்திளரளய யமற்பகவாளளைலவாம. கன்னி ஐயப்பன்மவார்கள யவாத்திளர புறப்பட்ட திகதியிலிருந்து ஐயப்பன் சன்னிதவானைம பசல்லுமவளர அவர்களைவாக இருமுடிளய தளலயிலிருந்து இறக்கி ளவக்கயவவா. இறக்கயவவா யவண்டும. 15. மற்றவர்களுக்கும பிரசவாதம அளித்து அன்னைதவானைம பசய்ய யவண்டும. சற்யற விரிவவானை முளறயில் பஜளனை. மவாளலயணந்த பிறகு குடுமபத்தில் பநருங்கியவர் எவயரனும கவாலமவாகி. மற்ற ஐயப்பன்மவார்களிடம யபசுமயபவாது ‘‘சவாமி சரணம’’ என்று பதவாடங்கி பின் விளடபபறும யபவாது ‘‘சவாமி சரணம’’ எனைச் பசவால்ல யவண்டும. இருமுடி கட்டு பூளஜளய தன் வீட்டியலவா. அதன் கவாரணமவாக துக்கத் தீட்டு ஏற்படுமவானைவால் அந்த வருடம யவாத்திளர பசல்லக்கூடவாது.

யவாத்திளர முடிந்து வீடு திருமபியதும ஐயப்பனின் திருவருள பிரசவாதக் கட்டிளனை தளலயில் ஏந்தியபடி வவாயிற்படியில் விடளலத்யதங்கவாய் உளடத்து வீட்டிற்குள நுளழய யவண்டும. பமளப நதியில் நீரவாடுமயபவாது மளறந்த நம முன்யனைவார்களுக்கு ஈமக் கடன்கள பசய்து முன்யனைவார்களின் ஆத்மவா சவாந்தி பபற வழி வகுக்க யவண்டும. ஆனைவால் சிலர் தங்கள பதவாழில் கடளம சூழ்நிளல கருதி எரியமலியிலிருந்து சவாலக்கவாயம வழியவாகவும சபரிமளல பசல்கிறவார்கள என்றவாலும யமற்குறிப்பிட்ட பபரியபவாளதயில் பசல்லுமபபவாழுது மளலகளில் விளளையும பல மூலிளககள கலந்த ஆற்று நீரில் குளிப்பதவால் உடல் நலம ஏற்படுவதவாலும. நீண்ட வழிப் பயணத்தில் ஐயப்பன் சரணபமவாழி அதிகம விளிப்பதவால் பகவவானின் திருநவாம உச்சரிப்பு மிகுந்த பக்தி உணர்ச்சிளய வளைர்க்கின்றது. வழிபவாட்டு அளறயில் கற்பூர ஆரத்தியயவாடு கட்டிளனை அவிழ்த்து பூளஜ பசய்து பிரசவாதங்களளை எல்யலவாருக்கும வழங்க யவண்டும. உளளைம பூரிப்பதவாலும யபரின்பமும பபரு நலமும அளடகின்யறவாம. யவாத்திளர நிளறயவறியதும குருநவாதர் மூலம மவாளலளய கழற்றி ஐயப்பன் திருவுருவப் படத்திற்கு அணவித்து விட்டு விரதம பூர்த்தி பசய்து பகவாளளை யவண்டும. யவாத்திளர வழியில் அடர்ந்த வனைங்களில் கவாட்டு யவாளனை. சரணம விளித்தல். கரடி முதலவானை விலங்குகள இருக்குமவாதலவால் பக்தர்கள கூட்டமவாக சரணம விளித்துக் பகவாண்யட பசல்ல யவண்டும. ஓம சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா! பளளிக்கட்டுப் பவாடல்” ஓம கன்னிமூல கணபதியய சரணம ஐயப்பவா ஓம கவாந்தமளல யஜவாதியய சரணம ஐயப்பவா ஓம ஹரிஹர சுதயனை சரணம ஐயப்பவா 31 .17. கன்னி ஐயப்பன்மவார்கள பபரிய பவாளதயில் (அழுளத வழி) பசன்று வருவது மிகுந்த பயன்விளளைவிக்கும. புலி. சங்கு ஒலித்தல். எழில் மிக்க இயற்ளகக் கவாட்சிகளளைக் கண்டு களிப்பதவாலும. 18. இது மிகவும சக்தி வவாய்ந்ததவாகும. ஐயப்பன் திருவருளைவால் எல்லவா நலன்களும வவாய்க்கப்பபற்று பல்லவாண்டு இனிது வவாழ பகவவான் நவாமம துதிப்யபவாமவாக. பவடி ளவத்தல் பவாதுகவாப்புக்கு சிறந்த வழிகளைவாகும. பமளபயில் சக்தி பூளஜயின் யபவாது ஐயப்பன்மவார்கள சளமக்கும அடுப்பிலிருந்து சிறிதளைவு சவாமபல் யசகரித்து சன்னைதி ஆழியில் இருந்து எடுக்கப்பபற்ற சவாமபளல அத்தடன் கலந்து தயவாரிக்கப் பபறுவதுதவான் சபரிமளல பஸ்மம. ஐயப்பன்மவார்கள எல்யலவாரும குறிப்பவாக. இரவு யநரங்களில் கவாட்டிற்குள மலஜலத்திற்கவாக தனியய அதிக தூரம பசல்லக்கூடவாது.

ஓம அன்னைதவானைப் பிரபுயவ சரணம ஐயப்பவா ஓம ஆறுமுகன் யசவாதரயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம ஆபத்தில் கவாப்யபவாயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம ஆபத்தில் கவாப்யபவாயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம இன்தமிழ்ச் சுளவயய சரணம ஐயப்பவா ஓம இச்ளச தவிர்ப்பவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம ஈசனின் திருமகயளை சரணம ஐயப்பவா ஓம உண்ளமப் பரமபபவாருயளை சரணம ஐயப்பவா ஓம உலகவாளும கவாவலயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம ஊளமக்கருள புரிந்தவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம ஊழ்விளனை அழிப்பவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம எளியயவார்க்கு அருளபவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம எங்கள குல பதய்வயம சரணம ஐயப்பவா ஓம ஏளழப் பங்கவாளையனை சரணம ஐயப்பவா ஓம ஏகவாந்த மூர்த்தியய சரணம ஐயப்பவா ஓம ஐங்கரன் தமபியய சரணம ஐயப்பவா ஓம ஐயபமல்லவாம தீர்ப்பவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம ஒப்பில்லவாத் திருமணயய சரணம ஐயப்பவா ஓம ஒளிரும திருவிளைக்யக சரணம ஐயப்பவா ஓம ஓங்கவாரப் பரமபபவாருயளை சரணம ஐயப்பவா ஓம ஓதும மளறபபவாருயளை சரணம ஐயப்பவா ஓம ஒளைடதங்கள அருளபவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம பசமௌபவாக்கியம அளிப்பவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம கலியுக வரதயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம சபரிமளல சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா 32 .

ஓம சிவன்மவால் திருமகயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம ளசவ ளவணவ ஐக்கியயம சரணம ஐயப்பவா ஓம அச்சங்யகவாயில் அரயச சரணம ஐயப்பவா ஓம ஆரியங்கவாவு ஐயவாயவ சரணம ஐயப்பவா ஓம குளைத்துப்புளழ பவாலயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம பபவான்னைமபல வவாசயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம வில்லவாளி வீரயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம வீரமணகண்டயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம உத்திரத்தில் உதித்தவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம உத்தமயனை சத்தியயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம பமளபயில் பிறந்தவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம பந்தளை மவாமணயய சரணம ஐயப்பவா ஓம சகலகளல வல்யலவாயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம சவாந்தம நிளற பமய்ப்பபவாருயளை சரணம ஐயப்பவா ஓம குருமகனின் குளற தீர்த்தவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம குருதட்சிளனை அளித்தவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம புலிப்பவாளலக் பகவாணர்ந்தவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம வன்புலி வவாகனையனை சரணம ஐயப்பவா ஓம தவாயின் யநவாய் தீர்த்தவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம குருவின் குருயவ சரணம ஐயப்பவா ஓம வவாபரின் யதவாழயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம துளைசிமண மவார்பயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம தூயவுளளைம அளிப்பவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம இரு முடிப்பிரியயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம எரியமலி தர்மசவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா ஓம நித்ய பிரமமச்சவாரியய சரணம ஐயப்பவா 33 .

ஓம நீலவஸ்திர தவாரியய சரணம ஐயப்பவா ஓம யபட்ளட துளளும யபரருயளை சரணம ஐயப்பவா ஓம பபருமஆணவத்ளத அழிப்பவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம சவாஸ்தவாவின் நந்தவனையம சரணம ஐயப்பவா ஓம சவாந்தி தரும யபரருயளை சரணம ஐயப்பவா ஓம யபரூர்த்யதவாடு தரிசனையம சரணம ஐயப்பவா ஓம சவாஸ்தவாவின் நந்தவனையம சரணம ஐயப்பவா ஓம சவாந்தி தரும யபரருயளை சரணம ஐயப்பவா ஓம யபரூர்த்யதவாடு தரிசனைம சரணம ஐயப்பவா ஓம யபதளமளய ஒழிப்பவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம கவாளளைகட்டி நிளலயயம சரணம ஐயப்பவா ஓம அதிர்யவட்டுப் பிரியயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம அழுளதமளல ஏற்றயம சரணம ஐயப்பவா ஓம ஆனைந்தமிகு பஜளனை பிரியயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம கல்லிடும குன்றயம சரணம ஐயப்பவா ஓம உடுமபவாளறக் யகவாட்ளடயய சரணம ஐயப்பவா ஓம இஞ்சிப்பவாளறக் யகவாட்ளடயய சரணம ஐயப்பவா ஓம கரியிலந் யதவாயட சரணம ஐயப்பவா ஓம கரிமளல ஏற்றயம சரணம ஐயப்பவா ஓம கரிமளல இறக்கயம சரணம ஐயப்பவா ஓம பபரியவாளனை வட்டயம சரணம ஐயப்பவா ஓம சிறியவாளனை வட்டயம சரணம ஐயப்பவா ஓம பமபவா நதித் தீர்த்தயம சரணம ஐயப்பவா ஓம பவாவபமல்லவாம அழிப்பவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம திரியவண சங்கயம சரணம ஐயப்பவா 34 .

ஓம திருரவாமர் பவாதயம சரணம ஐயப்பவா ஓம சக்தி பூளஜ பகவாண்டவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம சபரிக்கு அருள பசய்தவயளை சரணம ஐயப்பவா ஓம தீபயஜவாதித் திருஒளியய சரணம ஐயப்பவா ஓம தீரவாத யநவாய் தீர்ப்பவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம பமபவா விளைக்யக சரணம ஐயப்பவா ஓம பலவிளனைகள ஒழிப்பவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம பதன்புலத்தவார் வழிபவாயட சரணம ஐயப்பவா ஓம திருப்பமளபயின் புண்ணயயம சரணம ஐயப்பவா ஓம நீலிமளல ஏற்றயம சரணம ஐயப்பவா ஓம நிளறவுளளைம தருபவயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம அப்பவாச்சி யமயட சரணம ஐயப்பவா ஓம இப்பவாச்சி குழியய சரணம ஐயப்பவா ஓம சபரி பீடயம சரணம ஐயப்பவா ஓம சரங்குத்தி ஆயல சரணம ஐயப்பவா ஓம உரல்குழி தீர்த்தயம சரணம ஐயப்பவா ஓம கருப்பண்ணசவாமியய சரணம ஐயப்பவா ஓம கடுத்த சவாமியய சரணம ஐயப்பவா ஓம பதிபனைட்டவாம படியய சரணம ஐயப்பவா ஓம பகவவானின் சந்நிதியய சரணம ஐயப்பவா ஓம பரவசப் யபருணர்யவ சரணம ஐயப்பவா ஓம பசுவின் பநய்யபியஷகயம சரணம ஐயப்பவா ஓம கற்பூரப் பிரியயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம நவாகரவாசப் பிரபுயவ சரணம ஐயப்பவா ஓம மவாளிளகப் புரத்தமமயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம மஞ்சமவாதவா திருவருயளை சரணம ஐயப்பவா 35 .

ஓம அக்கினி குண்டயம சரணம ஐயப்பவா ஓம அலங்கவாரப் பிரியயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம பஸ்மக் குளையம சரணம ஐயப்பவா ஓம சற்குரு நவாதயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம மகர யஜவாதியய சரணம ஐயப்பவா ஓம மங்களை மூர்த்தியய சரணம ஐயப்பவா ஐயப்ப சரண யகவாஷங்கள நளடவளிச் சரணம சுவவாமியய ஐயப்யபவா ஐயப்யபவா சுவவாமியய பளளிக்கட்டு சபரிமளலக்கு சபரிமளலக்கு பளளிக்கட்டு யதவயனை யதவியய யதவியய யதவயனை ஈஸ்வரயனை ஈஸ்வரியய ஈஸ்வரியய ஈஸ்வரயனை பகவவாயனை பகவதியய பகவதியய பகவவாயனை கல்லும முளளும கவாலுக்கு பமத்ளத கவாலுக்கு பமத்ளத கல்லும முளளும கட்டுங்கட்டு சபரிமளலக்கு சபரிமளலக்கு கட்டுங்கட்டு இருமுடிக்கட்டு சுவவாமிக்யக சுவவாமிக்யக இருமுடிக்கட்டு யதவன் பவாதம யதவி பவாதம யதவி பவாதம யதவன் பவாதம பநய் அபிபஷகம சுவவாமிக்யக சுவவாமிக்யக பநய் அபிபஷகம பவாலபிபஷகம சுவவாமிக்யக 36 .

கடவுளளை விதிப்படி வழிபடல்" என்கிறவார். பபவாறி வழி யபவாகவாது நிற்றற் பபவாருட்டு உணளவ விடுத்யதனும. ஐயப்ப பக்தர்கள மவாளல அணந்து விரதம யமற்பகவாளளும யபவாதும. கவாயம எனும மூன்றினைவாலும இளற அன்யபவாடு. மனைம. அவர்கள சபரிமளலக்குச் பசல்லும யபவாதும களடபிடிக்க யவண்டிய விதிமுளறகள பற்றி இங்யக பதவாகுத்துளயளைவாம. கவார்த்திளக மவாதம வந்துவிட்டவாயல சபரிமளல பசல்லும ஐயப்ப பக்தர்கள மவாளல அணந்து 41 நவாட்கள விரதம யமற்பகவாளளை ஆரமபித்துவிடுவர். வவாக்கு. சுருக்கியயனும.சுவவாமிக்யக பவாலபிபஷகம சுவவாமி சரணம ஐயப்ப சரணம ஐயப்ப சரணம சுவவாமி சரணம பவல்ல பநய்யவத்யம சுவவாமிக்யக சுவவாமிக்யக பவல்ல பநய்யவத்யம யவாயரவாட கட்டு சுவவாமியயவாட கட்டு சுவவாமியயவாட கட்டு யவாயரவாட கட்டு தூக்கிவிளடயவா ஏந்திவிளடயவா ஏந்திவிளடயவா தூக்கிவிளடயவா வில்லவாளிவீரவா வீரமணகண்டவா வீரமணகண்டவா வில்லவாளிவீரவா கற்பூரதீபம சுவவாமிக்யக சுவவாமிக்யக கற்பூரதீபம கவாணப்பபவான்னு சுவவாமிக்யக சுவவாமிக்யக கவாணப்பபவான்னு குன்றும குழியும கண்ணக்கு பவளிச்சம கண்ணக்கு பவளிச்சம குன்றும குழியும சுவவாமியய ஐயப்யபவா ஐயப்யபவா சுவவாமியய சபரிமளல பசல்லும ஐயப்ப பக்தர்கள: நவாம ஆறுமுகநவாவலரின் "விரதம" என்பதற்கவானை வளரவிலக்கணத்ளத யநவாக்கின் "மனைம. 37 . அவ்வவாறவானை கட்டுப்பவாடுகளினூடவாக ஐமபுலனைடக்கி மனை அடக்கத்ளத இந்த ஐயப்ப விரதம நமக்கு உணர்த்துகிறது .

9. வியசஷ பூளஜகளளை புதன். கவாளல. 5. நீலம.. இருமுடிகட்டு பூளஜளய வீட்டியலவா. குருசவாமி இடத்தியலவா யகவாயில்களியலவா ளவத்து நடத்த யவண்டும. 5. 2. ஆளசயுடன் பபண்களளை பவார்த்தல். பிரமமச்சர்யத்ளத களடபிடிக்க யவண்டும. மவாளல யவளளைகளில் குளிர்ந்த நீரில் குளித்து ஐயப்பன் சரணங்கள கூறி வணங்க யவண்டும. 3. கருப்பு. கவாலணகள. தவாய். மவாளல துளைசி மண 108 பகவாண்டதவாகயவவா. தந்ளதயின் ஆசியுடன் குருசவாமி ஒருவரின் ளகயவால் ஆலயத்தில் பூளஜ பசய்து மவாளலளய அணய யவண்டும. சனிக்கிழளமகளில் பசய்யலவாம. பமய்யயவாடு பநய்" பகவாண்டு பசன்று ஐயப்பளனை தரிசிப்பவர்களுக்கு ஐயப்பனின் அருள கிளடக்கும. தளலயளண நீக்கி சிறு துண்ளட மட்டும தளரயில் விரித்துப் படுக்க யவண்டும. மரணம யபவான்ற துக்க கவாரியங்களில் கண்டிப்பவாக கலந்து பகவாளளைக் கூடவாது. 3. சபரிமளல ஐயப்ப பக்தர்கள களடபிடிக்க யவண்டிய முளறகள 1. 6. விருமபுதல். குளட முதலிய பபவாருளகளளை உபயயவாகிக்கக் கூடவாது. சபரிமளல பசல்ல விருமபுபவர்கள கவார்த்திளக மவாதம முதல் நவாயளைவா அல்லது 19-ம யததிக்குளயளைவா ஒரு நவாளில் மவாளல அணயயவண்டும. ஐயப்பனின் அருளபபற்று இப்பிறப்பின் யநவாக்கத்திளனை நிளறவு பசய்து நலமுடன் வவாழ்யவவாம. 4. 2. 7. 38 . முதன்முதலவாக மவாளல அணந்துளளை கன்னிசவாமிகள மற்ற சவாமிகயளைவாடு பஜளனை பசய்து கன்னி பூளஜ பசய்ய யவண்டும. யமயல கூறியவற்ளற கவனைத்தில் பகவாண்டு மவாளலயணந்து "பபவாய்யின்றி. 10. சபரிமளல பயணம புறப்படுளகயில் யவாரிடமும யபவாய் வருகியறன் எனைக் கூறக்கூடவாது. படுக்ளக விரிப்பு. 4.1. தீட்ளச வளைர்த்து. சடங்கு வீடுகளுக்குச் பசல்லக் கூடவாது. மற்றவரிடம உளரயவாடுமயபவாது "சவாமி சரணம" எனைத் பதவாடங்கி விளடபபறும பபவாழுதும சவாமி சரணம எனைக் கூறயவண்டும. உருத்திரவாட்ச மண 54 உளளைதவாகயவவா வவாங்கி அதில் ஐயப்பன் திருவுருவம பதித்த பதக்கம ஒன்ளறயும இளணத்து அணய யவண்டும. 8. கவாவி வண்ணத்தில் ஆளட அணய யவண்டும. யபசுதல் நிளனைத்தல் கூடவாது. கன்னி ஐயப்பன்மவார்கள பபரிய பவாளதயில் பசல்லுவயத நன்ளம பயக்கும.

ரவாயமஸ்வரம. ப்ரணய ஸ்தயகவா ஸ்வவாமி ப்ரவாண நவாயகம ப்ரணவ கல்பகம ஸ்வவாமி ஸஸுப்ர பவாஞ்சிதம ப்ரணவ மந்திரம ஸ்வவாமி கீர்த்தனைப் ரியம ஹரிஹரவாத்மஜம ஸ்வவாமி யதவ மவாச்ரயய 3. த்ரி புவனைவார் சுதம ஸ்வவாமி யதவவாத்மகம த்ரி நயனை ப்ரபும ஸ்வவாமி திவ்ய யதசியம த்ரிதச பூஜிதம ஸ்வவாமி சிந்தித ப்ரதம ஹரி ஹரவாத்மஜம ஸ்வவாமி யதவ மவாச்ரயய 5. ஒம சக்தியமவானை பபவாண்ண பதிபனைட்டம படியில் வவாழும. பவபயவா பகம ஸ்வவாமி பவாவு கவாவும புவனை யமவாகனைம ஸ்வவாமி பூதிபூஷணம தவனை வவாகனைம ஸ்வவாமி திவ்ய வவாகனைம ஹரி ஹரவாத்மஜம ஸ்வவாமி யதவ மவாச்ரயய சரணம ஐயப்பவா சுவவாமி சரணம ஐயப்பவா சரணம ஐயப்பவா சுவவாமி சரணம ஐயப்ப 6. பதரிந்தும. கவாத்து. ஆனைந்த சித்தன் ஐயன் ஐயப்ப ஸ்வவாமியய சரணம ஐயப்பவா ! ஹரிவரவாஸனைம: ஐயப்பன் யகவாயில் நளட அளடக்கப்படுமயபவாது தினைமும பவாடப்படும ஹரிவரவாஸனை பவாடல் ஹரிவரவாஸனைம ஸ்வவாமி விஸ்வ யமவாஹனைம ஹரிததீஸ்வரவா ரவாத்ய பவாதுகம அரிவிமர்சனைம ஸ்வவாமி நித்ய நர்த்தனைம ஹரிஹரவாத்மஜம சுவவாமி யதவ மவாச்ரயய 1. பசய்த குற்றங்களளையும பிளழகளளையும பபவாறுத்து. ஓம சத்தியமவானை பபவான்னு பதிபனைட்டவாமபடி யமல் வவாழும வில்லவாளி வீரன் வீர மணகண்டன் கவாசி. பதரியவாமலும. துரக வவாகனைம ஸ்வவாமி ஸஸுந்த ரவானைனைம வரக தவாயுதம ஸ்வவாமி யதவ வர்ணதம குருக்குபவாசுரம ஸ்வவாமி கீர்த்தனைப்ரியம ஹரி ஹரவாத்மஜம ஸ்வவாமி யதவ மவாச்ரயய 4. ரட்சிக்க யவண்டும. பவாண்டி மளலயவாளைம அடக்கி ஆளும ஓம ஸ்ரீ ஹரி ஹரசுதன் ஆனைந்த சித்தன் ஐயன் ஐயப்ப சவாமியய சரணம ஐயப்பவா! 39 . சரண கீர்த்தனைம ஸ்வவாமி சக்தி மவானைஸம பரணயலவா லுபம ஸ்வவாமி நர்த்தனைவாலயம அருண பரஸஸுரம ஸ்வவாமி பூத நவாயகம ஹரி ஹரவாத்மஜம ஸ்வவாமி யதவ மவாச்ரயய 2.ஓம சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா ஒம அறிந்தும அறியவாமலும. "பூதநவாதவாய வித்மயஹ பவபுத்திரவாய தீமஹி தன்யனை சவாஸ்த்தவா பிரயசவாதயவாத்" பதரிந்தும பதரியவாமலும அறிந்தும அறியவாமலும பசய்த சகல குற்றங்களளையும பபவாறுத்து கவாத்து ரட்சிக்க யவண்டும. ஒம ஹரி ஹர சுதன்.

ஐயப்ப மந்திரங்கள 40 .

ஐயப்பன் ஸ்யலவாகம (சமஸ்கிருதம) மகவா கணபதி தியவானை ஸ்யலவாகம மூக்ஷக வவாஹந யமவாதக ஹஸ்த சவாமர கர்ண விலமபித ஸஸுத்ர வவாமந ரூப மயஹச்வர புத்ர விக்ந விநவாயக பவாத நமஸ்யத மவாளல அணயும யபவாது பசவால்ல யவண்டிய மந்திரம ஞவானைமுத்ரவாம சவாஸ்த்ரு முத்ரவாம குரு முத்ரவாம நமவாமயஹம வனைமுத்ரவாம சுத்த முத்ரவாம ருத்ர முத்ரவாம நமவாமயஹம சவாந்த முத்ரவாம சத்ய முத்ரவாம வ்ருத முத்ரவாம நமவாமயஹம சபர் யவாச்ரச சத்யயனை முத்ரவாம பவாது சதவாபியமவா குரு தக்ஷிணயவா பூர்வம தஸ்யவா நுக்ரஹ கவாரியண சரணவாகத முத்ரவாக்யம த்வன் முத்ரவாம தவாரயவாம யஹம சின் முத்ரவாம யகசரி முத்ரவாம பத்ர முத்ரவாம நமவாமயஹம சபர்யவாசல முத்ரவாளய நமஸ்துப்யம நயமவா நம 41 .

தவஸஸுப்ரபவாதம அமித்ர ரக்ஷக பவது ப்ரஸன்னை மனைனை சுந்தர ப்ரஹ்ம விஷ்ண சிவவாத்ளமக்ய ஸ்வரூப ஸ்ரீ சபரிபீடவாச்ரம ஸ்தவானியனை தவஸஸுப்ரபவாதம 4. குயரவா ஸமஸ்த ஜகதவாம மனைக்யலச ஹவாயர பக்யதவா விஹவாரியனை மயனைவாஹர திவ்ய மூர்த்யத யஹஸ்வவாமி பக்தஜனைப்ரிய தவானை சீல ஸ்ரீ சபரி பீடவாச்ரம ஸ்தவானியனை தவஸஸுப்ரபவாதம 3.ஸ்ரீ ஐயப்ப மூலமந்திரம சபரிமளலயில் தந்திரி ஓதுகிற ஐயப்ப மூல மந்திரமவாவது: ஓம! க்ரும நம. ஸ்ரீ ஹரிஹர ஸஸுப்ரஜவா சவாஸ்தவா பூர்வவா ஸந்த்யவா ப்ரவர்த்யத உத்திஷ்ட நரசவார்தூல தவாதவ்யம தவ தர்சனைம உத்திஷ்யடவாத்திஷ்ட சபரி கிரீச உத்திஷ்ட சவாந்திதவாயக உத்திஷ்ட ஹரிஹர புத்ர த்ளரயலவாக்யம மங்களைம குரு 2. வவாஸவவாதி யதவகணவா ஸ்வர்கவாத் இளஹவ ஆக தவா தர்சிதும பவந்தம மகர ஸங்கிரம கவாயல உச்ளச சரண யகவாளஷ பஹஸுதவா ஸ்துவந்தி ஸ்ரீ சபரி பீடவாச்ரம ஸ்தவானியனை தவஸஸுப்ரபவாதம 6. ச்ரத்தவா பக்தி ஸமன்வித ஆதீத பூஜவாத்ரவ் யவானி த்வ்ய கந்தவாதி ஆஜ்ய பூரித நவாளியக ரவானி 42 . பரவாய யகவாப்த்யர நம கலியுகத்தில் எல்லவாவிதமவானை துன்பங்களிலிருந்தும. அகஸ்த்யவாதி மஹவா ரிஷிய ஸமுபவாஸ்ய ஸந்த்யவாம கவாந்தகிரி குஸஸுமவானி மயனைவாஹரவானி ஆதவாய பவாதயுகம அர்ச்சயிதும ப்ரபன்னைவா ஸ்ரீ சபரி பீடவாச்ரம ஸ்தவானியனை தவஸஸுப்ரபவாதம 5. சவாஸ்தவா கவாயத்ரீ ஓம பூத நவாதவாய வித்மயஹ பவநந்தனைவாய தீமஹி தந்ந: சவாஸ்தவா ப்ரயசவாதயவாத் ஓம தத் புருஷவாய வித் மயஹ பூத நவாதவாய தீ மஹி தந்யநவா ஸவாஸ்தவா பிரயசவாத யவாத் ஸ்ரீ தர்ம ஸவாஸ்தவா கவாயத்ரீ ஓம பூதவாதி பவாய வித் மயஹ மஹவா யதவவாய தீ மஹி தந்யநவா ஸவாஸ்தவா பிரயசவாதயவாத் ஐயப்பன் மகவா மந்திரம பூதநவாத ஸதவானைந்தவா ஸர்வபூத தயவாபரவா ரக்ஷ ரக்ஷ மஹவா பவாயஹவா சவாஸ்த்யர துப்யம நயமவா நமஹ ஐயப்பன் ஸஸுப்ரபவாதம 1. ஆபத்துகளிலிருந்தும மக்கள அளனைவளரயும ரட்சித்து கவாப்பவாற்றும சக்தியுளடய ஒயர கடவுள ஐயப்பன்தவான் என்பயத இமமூல மந்திரத்தின் பபவாருள.

15. 16. அப்ர யமய ப்ரபவாபவ அணமவாதி ஸத்தித அக்ஞவானை நவாசனை ஸஸுவிக் ஞவானை தவாயக ஆனைந்த பூத அனைவாத நர்த ஸ்ரீ சபரி பீடவாச்ரம ஸ்தவானியனை தவ ஸஸுப்ரபவாதம 14. மவானைவவாவதவாயர மனு ஜவாக் ருதிம மணகண்டவா பிரதவானைம ரமணய யதஹீனைம தனுர் தரம ளதர்ய கீர்த்திம பஜவாமி நித்யம புவளனைக நவாதம யதவவா வதவாயர திசவாந்த ரூபம கவாந்த ச்ருங்க வவாஸனைம கமனீய யலவாசனைம வவாஸர வவார்ச்சிதம புரவாண புருஷம பஜவாமி நித்யம பூதவாதி நவாதம.க்லிஷ்டமவானைவ வர்க்யகனை நிஜவ்ரதம கல்பயன்தவ பவார்ச்வம ஆகதம ஸ்ரீ சபரிபீடவாச்ரம ஸ்தவானியனை தவஸஸுப்ரபவாதம 7. திவ்ய பஸ்மவாலங்க்ருத லலவாட கவாத்ர நீலவஸ்த்ரதர ஸமஸவார யபஷஜ துளைஸீஹவார ஸமவாவ்ருத மவார்க்க ரக்ஷக சிஷ்டவாணவாம ரக்ஷகஸ் ளசவ சரணயகவாஷஸந்துஷ்ட ஸ்ரீ சபரிபீடவாச்ரம ஸ்தவானியனை தவஸஸுப்ரபவாதம 8. ஏனைதர் நவாம பனைதர் திவ்ளய புஷ்பவயனைனை விரசிளத பக்தி பூர்வக் குளத ப்ரபவாதச் யலவாளக யதவாஷவாண த்யக் தவவா குணவான் ஸ்வீகுருஷ்வன் பரீணவாது பகவவான் ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்ர ஓம நயமவா கிரிசவாய சிபி விஷ்டவாய ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்ரவாய ச ஓம தத் ஸத் சவாஸ்த்ர ஸஸுப்ரபவாதம 1. ஸந்யவாஸரூப சபரி யவாத்ரவா ஸர்வவாப குணவர்ஜித ஸஸ்யநஹம யஸவாத் ஸவாஹஞ்ச ஸவாந்த்வனைவானி பணந்த ஸமஸ்த மங்களை ஸன்மவார்க்கம ஸதவா அஸ்மவா ஸஸுப்ரதர்சிதம ஸ்ரீ சபரிபீடவாச்ரம ஸ்தவானியனை தவஸஸுப்ரபவாதம 10. யஸவாம சுந்தயரஸ்ய ப்யரமனைவா சக்த்யவாம சஹரிணவாஸயஹ நிக்ர ஹவார்த்தம ளதத்யவானைவாம பவாலரூயபண ஸமன்வித அவதவார யவாமவாஸ பமபவாதீயர பந்தளைவாதிப ப்ரபூஜித ஸ்ரீ சபரிபீடவாச்ரம ஸ்தவானியனை தவஸஸுப்ரபவாதம 9. பவாண்ட் யயச ரத்னைம புவி பவாலகம பந்தனைவா திபம பரமபுருஷம சுசிஸ்மிதம சுத்த யத ஹினைம சவாஸ்தவாரம ப்ரணமவாம யஹம அத்புத கவாத்ரம கிரவாதவ புஷம ஆத்யந்த ரஹிதம ஆபத் ஸகவாயம ஆனைந்த ஸந்தும அரவிந்த யலவாசனைம பஜவாமி நித்யம த்ரிபுரவாரி புத்ரம. பவத்ஸகவா சவாத் ஈப்ஸத பலம ஆப்னு வந்தி இஹ யலவாக மவானைவவா தத் கவாரணவா யதவ அர்தினைவா தவ பவார்ஸ்வ மவா க தவா மவாது பரிபவாலனைவாதிவ பவிஷ்யயம ஸஸுகியனைவாத்ருவம ஸ்ரீ சபரி பீடவாச்ரம ஸ்தவானியனை தவ ஸஸுப்ரபவாதம 11. தர்மக்ஞ தர்ம பரிபவாலக தர்ம சீல ப்ரத்யக்ஷ ளதவ கலி ளதவத யதவயதவ உத்புல்ல பத்ம ஸத்ருசவானைனை தீனை பந்யதவா சவாஸ்த ப்ரயபவா ஹரிஹரவாத்மஜ ஸஸுப்ரபவாதம 43 . நிர்மவானுஷ்யவா ரண்யய த்வயி ஸ்தி யதஸதி திவவாம ஸமீப யிஷ்யும அசக் யதவா பூயதவாபீ தவநவாமம உக் சரன்யனைவ இஹ ஆயவாயத புனைர்புனை ஸ்ரீ சபரி பீடவாச் ரம ஸ்தவானி யனை தவ ஸஸுப்ரபவாதம 12. ஸ்ரீ யசச புத்ர யுரு÷ஷவாத்தம தர்ம மூர்த்யத ஸ்ரீ மன் சுபப்ரத விசக்ஷண விச்வ மூர்த்யத உத்தியத்தியனைச சதயகவாடி ஸமவானை கவாந்யத சவாஸ்த ப்ரயபவா ஹரிஹரவாதமஜ ஸஸுப்ரபவாதம 2. நிஷ்டவாயவாம ஸ்தியதவாபி அஸ்மத் ஸ கவாச ஹ்ருதி ஸனைனி யவஷ்ட நசவாஸ்த்ரு பக்தவானைவாம அசுபம வித்ய யத க்வ்சித் தீயந்தவாம யச கீர்த்திம வித்யவாம புத்திம ச்ரியமபலம ஸ்ரீ சபரி பீடவாச்ரம ஸ்தவானியனை தவ ஸஸுப்ரபவாதம 13.

ஆஸ்யவாம யகவாமளை விசவாலுதனும விசித்ரம வயயவாவஸவானை மருயணவாத்பவ தவாம ஹஸ்தம (சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா) 11. மத்த மவாதங்க கமனைம கவாருண்யவாம ருத பூரிதம ஸர்வ விக்னை ஹரம யதவம சவாஸ்தவாரம ப்ரணமவாமயஹம (சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா) 4. பூயதச பூத பவபவாவி விதப்ரயமய ஸந்யவாஸ மவானைஸ சரச்ருதி கீயமவானை அக் ஞவானை யமவாஹ திமிரவா பஹ பவால யநத்ர சவாஸ்த ப்ரயபவா ஹரிஹரவாத்மஜ ஸஸுப்ரபவாதம 5. யலவாக வீரம மஹவா பூஜ்யம ஸர்வ ரக்ஷ õ கரம விபும பவார்வதி ஹ்ருதயவானைந்தம சவாஸ்தவாரம ப்ரணமவாமயஹம (சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா) 2. விப்ர பூஜ்யம விச்வ வந்த்யம விஷ்ண சமயபவாப்ரியம ஸஸுதம ஷிப்ர ப்ரசவாத நிரதம சவாஸ்தவாரம ப்ரணமவாமயஹம (சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா) 3. பூர்யணதி பூர்ண சசி ஸஸுந்தர புஷ்கயளைதி பத்னீத்வ யயனை பரிலப்த விலவாஸ யகயல புமஸ்யகவாகில த்வனி வியபவாதித கீதயலவால சவாஸ்த ப்ரயபவா ஹரிஹரவாத்கஜ ஸஸுப்ரபவாதம 4. சில வீர்ய ச¬முத் பூதம ஸ்ரீநிவவாச தவானூர்த் பவம சிகியவா ஹவானுஜம வந்யத சவாஸ்தவாரம ப்ரணமவாம யஹம (சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா) 8. யஹ வீரதீர ரண சூர ஜிதவாரி ரவாயச வித்யவா நியத குண நியத ஜகதவாதி யஹயதவா பஸளை பவாக்ய தவாண்ய தனை மங்களை தவாயி நஸ்யத சவாஸ்த ப்ரயபவா ஹரிஹரவாத்மஜ ஸஸுப்ரபவாதம சவாஸ்தவா சதகம ஒவ்பவவாரு ஸ்யலவாகத்ளதயும கூறி சுவவாமியய சரணமய்யப்பவா என்று பசவால்லி நமஸ்கவாரம பசய்ய யவண்டும 1.3. அஸ்மத் குயலஸ்வரம யதவம அஸ்மத் சத்ரு வினைவாஸனைம அஸ்மத் இஷ்ட ப்ரதவாதவாரம சவாஸ்தவாரம ப்ரணமவாமயஹம (சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா) 5. த்ரியமபக புரவாதீசம கணவாதீப சமன் விதம கஜவாடுமஹம வந்யத சவாஸ்தவாரம ப்ரணமவாமயஹம (சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா) 7. உத்தரங்கரத்தனை மகுடம குடிலவாக்ர யகசம சவாஸ்தவாரம இஷ்ட வரதம சரணம ப்ரபதயம (சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா) 44 . ஸ்ரீ பூத நவாத சதவா நந்தவா சர்வ பூத தயவாபரவா ரக்ஷ ரக்ஷ மவாயஹவா பவாயஹவா சவாஸ்த்யர துப்யம நயமவா நமஹ (சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா) 10. பவாண்டியயச வமச திலகம யகரளை யகளி விக்ரஹம ஆர்த்தத் ரவாண பரம யதவம சவாஸ்தவாரம ப்ரணமவாமயஹம (சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா) 6. யஸ்த தன்வந்தரி மவாதவா பிதவா யதயவவா மயஹஸ்வரவா தம சவாஸ்தவார மஹம வந்யத மஹவா யரவாக நிவவாரணம (சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா) 9.

மஹவாசவாஸ்தவா அஷ்யடவாத்தரம ஓம மஹவாசவாஸ்த்யர நம ஓம விச்வசவாஸ்த்யர நம ஓம யலவாகசவாஸ்த்யர நம ஓம தர்மசவாஸ்த்யர நம ஓம யவத சவாஸ்த்யர நம ஓம கவாலசவாஸ்த்யர நம ஓம கஜவாதி பவாய நம ஓம கஜவாரூடவாய நம ஓம கணவாத் யக்ஷ õ ய நம ஓம வ்யவாக்ரவா ரூடவாய நம ஓம மஹவாத்யுதயய நம ஓம யகவாப்த்யர நம ஓம கீர்வவாண ஸமயஸவ்யவாய நம ஓம கதவா தங்கவாய நம ஓம கதவா க்ரண்ளய நம ஓம ரிக்யவத ரூபவாய நம ஓம நக்ஷத்ரவாய நம ஓம சந்த்ர ரூபவாய நம ஓம வலவாஹகவாய நம ஓம தூர்வவாச்யவாமவாய நம ஓம மஹவா ரூபவாய நம ஓம க்ரூரத் ருஷ்டயய நம ஓம அனைவாமயவாய நம ஓம த்ரியநத்ரவாய நம ஓம உத் பலவாகவாரவாய நம ஓம கவாலஹந்த்யர நம ஓம நரவாதிபவாய நம ஓம கண்யடந்துபமமௌளிதநயவாய நம ஓம கல்ஹவாரகுஸஸும ப்ரியவாய நம ஓம மதனைவாய நம ஓம மவாதவஸஸுதவாய நம ஓம மந்தவார குஸஸுமவார்சிதவாய நம ஓம மஹவா பலவாய நம ஓம மஹவாத் ஸவாஹவாய நம ஓம மஹவாபவாப விநவாசநவாய நம ஓம மஹவா சூரவாய நம ஓம மஹவா தீரவாய நம ஓம மஹவாஸர்ப விபூஷணவாய நம ஓம அஸ ஹஸ்தவாய நம ஓம சரதரவாய நம ஓம ஹவாலவாஹல தரவாத்மஜவாய நம ஓம அர்ஜஸுயநசவாய நம ஓம அக்னிநயநவாய நம ஓம அநங்க மதனைவாதுரவாய நம ஓம துஷ்டக்ரஹவாதிபவாய நம ஓம ஸ்ரீ தவாய நம ஓம சிஷ்டரக்ஷண தீக்ஷ?தவாய நம 45 .

ஓம கஸ்தூரி திலகவாய நம ஓம ரவாஜயசகரவாய நம ஓம ரவாஜ ஸத்தமவாய நம ஓம ரவாஜ ரவாஜவார்சிதவாய நம ஓம விஷ்ண புத்ரவாய நம ஓம வநஜனைவாதிபவாய நம ஓம வர்சஸ்கரவாய நம ஓம வரருசயய நம ஓம வரதவாய நம ஓம வவாயுவவாஹனைவாய நம ஓம வஜ்ர கவாயவாய நம ஓம கட்க பவாணயய நம ஓம வஜ்ரஹஸ்தவாய நம ஓம பயலவாத்ததவாய நம ஓம த்ரியலவாகஞவாய நம ஓம அதிபலவாய நம ஓம புஷ் கலவாய நம ஓம வ்ருத்த பவாவநவாய நம ஓம பூர்ணவாதவவாய நம ஓம புஷ்கயலசவாய நம ஓம பவாசஹஸ்தவாய நம ஓம பயவாபஹவாய நம ஓம பட்கவார ரூபவாய நம ஓம பவாபக்னைவாய நம ஓம பவாஷண்டருதி ரவாகனைவாய நம ஓம பஞ்சபவாண்டவஸந்த்ரவாத்யர நம ஓம ப்ரபஞ்சவாக்ஷ ரவாச்ரிதவாய நம ஓம பஞ்சவக்த்ர ஸஸுதவாய நம ஓம பூஜ்யவாய நம ஓம பூதசவாஸ்த்யர நம ஓம பண்டிதவாய நம ஓம பரயமச் வரவாய நம ஓம பலதவா பூஷ்ட ப்ரதவாய கவாய நம ஓம கவயய நம ஓம கவீ நவாமதிபவாய நம ஓம க்ருபவாளையவ நம ஓம க்யலசநவாசனைவாய நம ஓம ஸமவாய நம ஓம அரூபவாய நம ஓம யஸநவான்ளய நம ஓம பக்தஸமபத் ப்ரதவாயகவாய நம ஓம வ்யவாக்ரசர்மதரவாய நம ஓம சூலியண நம ஓம கபவாலியனை நம ஓம யவணவவாதநவாய நம ஓம கலவாரவவாய நம ஓம கமபுகண்டவாய நம ஓம கிரீடவாதி விபூஷிதவாய நம ஓம தூர்ஜடயவ நம ஓம விரநிலவாய நம ஓம வீரவாய நம ஓம வியரந்த்ர வந்திதவாய நம ஓம விச்வரூபவாய நம ஓம வ்ருஷபதயய நம ஓம விவிதவார்த்த பலப்ரதவாய நம ஓம தீர்க்கநவாஸவாய நம 46 .

ஓம ஸர்வக் ஞ பீடஸ் தியவாய 5. ஓம மஹிக்ஷி மர்த்தனை விக்ர மவாய 18. ஓம கணபதி ஸயம தவாய 19. ஓம கர தல தருத் சவாப பவானைவாய 9. ஓம சபரி கிரீந்தர பீட நிளலயவாய 17. ஓம சிவ புத்ரவாய 13. ஓம வர வரத சர்வ ஜனையம 8. ஓம ஸம ஹவாஸனைவாய 8. ஓம கட்கரவா டவாங்கி தவாய 11. ஓம மஞ்சவாமபிகவா பரிவவாரவாய 21. ஓம பிருமம நிஷ்டவாய 3. ஓம சங்கு சக்ர சுரி கவாயுத தரவாய 10. ஓம யகரளை க்ஷத்ரியவா சவார நிரதவாய 12. ஓம ஹரி ஹர புத்ரவாய 2. ஓம சத்ரு நவாச நவாய 5. ஓம சிவங்க ரவாய 14. ஓம மஹவா சவாஸ்த்யரய 4. ஓம பிரதயட்ச சூலவாயுதவாய 7. ஓம மத கஜ வவாகனைவாய 6. ஓம புத்ர லவாபவாய 3. ஓம வசமவானை ய ஸ்வவாஹவா 9. ஓம யயவா ஹிந்த ரவாய 4. ஓம சிவவாய சிளவ வரவாய 15. ஓம தர்ம சவாஸ்யர நமக 47 . ஓம ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்ரவாய 2. ஓம விஷ்ண பிருமம முகவாம ரவார்ச்சிதவாய 6. ஓம பரி வவாரி தவாய 16. ஓம ஸர்வ பூதவாதி பவாய 20. ஓம அத்ரி வவாஸவாய 7.ஓம மஹவாபவாஹயவ நம ஓம சதுர்பவாகயவ நம ஓம ஜடவாதரவாய நம ஓம ஸநகவாதிமுநிச்யரஷ்ட ஸ்துத்யவா நம ஓம ஹரிஹரவாத்மஜவாய நம நவாநவாவித பரிமளை பத்ர புஷ்பவாண ஸமர்ப்பயவாமி ஸ்ரீ தர்ம ஸவாஸ்த்று மூல மந்த்ரம 1. ஓம சவாஸ்த்று ஸ்ரீ பவாபு ஜயவாமி நமக தற்பயவாமி நமக ஸ்ரீ சபரிகிரி வவாசன் ஸ்யதவாத்திரம த்யவானைச் யலவாகம ஸனிக் தவாரவ விஸவார குந்தல பரவாம ஸமஹவா ஸனைவாத் யவாஸனைம ஸபூர் ஜத் பத்ர ஸஸுக் லுப்த குண்டல மயஹஸ் விஸ் வவாஸப் ருயயவார் யுகம நீல பகமௌம வஸம நவீன் ஜலத ஸயவாமம ப்ரபவா ஸ்த்யகவா பவாயவாத் பவார்ஸ்வ யுகம ஸஸுசரக்தவா ஸகலவா கல்பம ஸ்மயரத் ஆர்யுகம ஸ்ரீ மஹவா ஸவா ஸ்தவாமவாலவா மந்த்ரம 1.

ஜனைனை மரண ரஹித பரம ஸஸுகதம யதஹியம யதஹி த்ளர யலவாக்ய த்யவானை வவாஸ ப்ரபவாகர் ப்ரகவாச யபவாத நமஸ்யதவா நமஸ்யதஸ்து பகவவான் ஸ்ரீ பூர்ண புஷ்களைவா நவாத த்ரவாஹிமவாம த்ரவாஹிமவாம பவாஹி ஸர்வவாப ரவாதம க்ஷமஸ் வவாஹியலசம த்யவானைம ஓங்கவார மூலம யஜவாதி ஸ்வரூபம பமபவா நதி தீர ஸ்ரீ பூத நவாதம ஸ்ரீ யதவ யதவம சதுர் யவத பவாவம ஸ்ரீ தர்ம ஸவாஸ்தவார மனைஸவாம ஸ்மரவாமி ஸ்ரீ ஐயப்பன் நமஸ்கவாரம பஞ்ச ரத்தினைம 1. அருயணவாதய ஸங்கவாசம நீல குண்டலதவாரிணம நீலவாம பரதரம யதவம வந்யதகம பிரமம நந்தனைம 48 . அன்யதவா சரணம நவாஸ்தித்வயமவ சரணம மம தஸ் மவாத் கவாருண்ய பவாயவன் ரக்ஷ்ரக்ஷ் மயஹஸ்வரவா ஆவவாகனைம நஜவா நவாமி நஜவாநவாமி விஸர்ஜனைம பூஜவாம விதிம நஜவாநவாமி க்ஷமய தவாம பூதநவாயகவா 2.த்யவானைம 1.

பகவரவாய தகவாரவாய யரபவாந்தவாய நயமவா நம நகவாரவாய நமஸ்துப்யம மகவாரவாய நயமவா நம 6. பஞ்சகிரி நிவவாஸவாய பூத நவாதவாய மங்களைம ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்ரவாய பஞ்ச பூதவாய மங்களைம கலியுக ப்ரத்யக்ஷ யதவவாய கவாந்த கிரீசவாய மங்களைம சர்வ பவாப வினைவாசவாய சபரிகிரீசவாய மங்களைம 3. யதவர்கள யவண்டுதல் 1. விச்வ பர்தவா ஜய சதவா விஸ்வ ஹர்த்தவா பஜயப்ரயபவா சர்யவ ஷவாம ஜீவ ஜவாலனைவா யமக ஜீவஸ்வரூபக 49 . பகவரவாய நமஸ்துப்யம யரபவாந் தவாய நயமவா நம யகவாரவாய நமஸ்துப்யம யகவாகவாரவாய நயமவா நம 5. ஹவாயபவா சங்கடம யதக சகலம சகயலச்வர யதயவச விச்வ கர்த்தவா ஸ்த்வம பரிபவாஹி பஜகத்பயத 7. சங்கரவாய சங்கரவாய சங்க ரவாய மங்களைம சங்கரீ மயனைவாகரவாய ஸவாஸ்வதவாய மங்களைம குருவரவாய மங்களைம தவாத்தவாத்யரய மங்களைம கஜவானைனைவாய மங்களைம ஷடவானைனைவாய மங்களைம ரகுவரவாய மங்களைம ரவாதவாகிருஷ்ண மங்களைம பூர்ண புஷ்களைவா ஸயமத பூத நவாத மங்களைம திவ்ய நவாம ஸங்கீர்த்தனைம தீபப் ரதக்ஷிணம சமபூர்ணம சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா கற்பூரம ஹவாரத்தி எடுக்க யவண்டும யதவர்கள ஸ்துதி மஹிஷி சமகவாரத்தவால் பபரு மகிழ்ச்சி அளடந்த யதவர்கள பகவவாளனைக் கீழ்கவாணம ஸ்யதவாத்திரத்தவால் துதித்தவார்கள. யபவாத ரூபவாய பூதவாய புண்ய பூர்ணயயத நயமவா நம வர்ணத் ரவாய யுயதகவா ஓங்கவாரவாய நயமவா நம 4. மணகண்ட வவாஸருக்கும மளலயயறும தவாஸருக்கும மவாளிளக புரத்து மஞ்ச மவாதவாவுக்கும பந்தளைத்ளத ஆண்டு வந்த பவார் யபவாற்றும மன்னைருக்கும மணகண்ட யகவாபவால கிருஷ்ணனுக்கும பஜயமங்களைம நித்ய சுப மங்களைம 2. அதன் மூலம மிகவும பிரிதி அளடந்த பகவவான் இத்யதவாத்திரம மூலம தன்ளனைத் துதிப்பவர் எவரவாயினும அவர்களுக்கு யவண்டும வரம தருவதவாக அருளி இருக்கிறவார். ஓம நமஸ்யத பகவயத நவாயமவா தவாரவாயணவாயயத ஓம நமஸ்யத பகவயத சர்வக் ஞவாய நயமவா நம 2. கிங்கிண் பயவாட்டியவாண பூயஷஷம பூர்ண சந்திர நிபவானைணம கிரவாத ரூபவா சவாஸ்தவாரம வந்யதகம பவாண்டிய நந்தனைம 5. இத் யதவாத்திரத்ளத அளனைவரும துதிப்பது மிக வியசஷமவாகும. சவாப பவானைம வவாம ஹஸ்யத பரமௌப்பிய யவத ரஞ்ச தக்ஷியண விலசத் குண்டல தரம வந்யதகம விஷ்ண நந்தனைம 3.2. யகவார சமசவாரவார்ண வஸ்ய தவாரகவாய நயமவா நம தவாரகப் பிரமம ரூபவாய பூத நவாதவாயயத நயமவா நம 3. பூத யவதவாளை ஸமயஸயம கவாஞ்சனைவாத்ரி நிவவாஸனைம மணகண்ட மிதிக் யவாதம வந்யதகம சக்தி நந்தனைம ஆரத்தி மங்களைம 1. வியவாக் ரவாரூடம ரக்த யநத்ரம ஸவர்ண மவால விபூஷ்ணம வீர பட்டதரம யகவாரம வந்யதகம பவாண்டிய நந்தனைம 4.

பபரிதவானை கவாட்டினில் புகுந்து வந்துன் மனைம பதரிவிக்க ஆளசக் பகவாண்யடவாம 7. பவாண்டி முதலவானை பல யதச வவாசிகபளைல்லவாம பக்தி பூண்டிங்கு வந்யதவாம 16. விண்ணவர்கள யபவாற்றும பபவான்னைமபலம தன்னியலவா சபரி ஹிரி வளர தன்னியலவா 12. கவாருண்யயனை எங்கள கண்பணதிரில் உந்தளனை கவாணவாது மனைம வவாடுகியறவாம 9. பரம கவாருண்யயனை கருளண மிக கவாட்டியய பரிவுடன் பவனி வருவவாய் 17. ளகயினைவால் அடியவர்கள பூஜவா ளநயவத்தியமும பநய்யினைவால் விளைக் யகற்றியும 4. ஐயயனை உன் வசதி ஆரியங்கவாவியலவா அச்சனைவார் யகவாவில் தன்னியலவா 10. எங்பகங் கிருக்கினும எழியயவார்கள மீது கிருளப பசய்தருளை யவண்டுளமயவா 13. பமய்யவாய் எழுந்தருளி விளளையவாடி வர மருளை யவண்டும மிது சமயம ஐயவா 3. அந்த மதியற்ற மகிக்ஷி முகி வளத கவாரணவார்த்தமவாய் அவதவாரமவானை பபவாருயளை 15. பதன் குளைத்தூரியலவா யதவர்கள மலர் பசவாரியும முத்ளதயனைவார் யகவாவில் தன்னியலவா 11. யகவார மிருக யமவிவளைர் பவாமவாளல ஊடு வழி தீரமவாய் ஏறி வந்யதவாம 8. யதவ யதவ ஜயத் வமயபவா சர்வதவா சர்வநவாயகவா தர்ம ஸவாஸ்தவா ஜய பகவவான் ஜன்மதுக்க வினைவாசனை விருத்தம 1. மளலநசட்டில் வளையமவாங்கு மவாமளலயின் வவாசளனை மதயனை சதயகவாடி வடியவ 14. வந்தவால் ஒழித்திடும என் சந்தவாபமும எங்கள சகல வித துரித பமல்லவாம 50 . கருணவாகரவா ஓங்கவார பபவாருளைவானை பதய்வயம ஹரிச் சந்திர சூடவா பவாலவா 6. ஐயவா நீர் இங்கு வந்து எழுந்தருளவீர் என்று அளனைவரும கவாத்திருக்யகவாம 5.8. ஐயயனை கருணவாக ரவானைந்த மூர்த்தி அசில யலவாகவாதி நவாதவா 2.

பபவான்னைமபலத்தில் வளைர் பூர்ணவாச் சந்திர பிரபவா யசவாபி தவானைந்த திவ்யவா 22. தவயயவாக சித்தவாந்த சபரீ பீடவாஸ்ரம ஸ்தவானை பமய் ஞவானை குருயவ சபரிமளலயில் இரவு நளட சவாத்தும யபவாது பவாடப்படும சவாஸ்தவா அஷ்டகம 1. ப்ரணய ஸத்யகம ப்ரவாண நவாயகம ப்ரணவ கல்பகம ஸஸுப்ர பவாஞ்சிதம 51 . சித்திப் பறக்கடித்திடும உனைது பவாத சவார சீரகத்தின் பபவாடியளத தந்தருளவீர் 19.18. சரண கீர்த்தனைம சக்த மவானைஸம பரணயலவா லுபம நர்த்தனைவாலஸம அருண பரஸஸுரம பூத நவாயகம ஹரி ஹரவாத்மஜம யதவ மவாச்யரய சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! 3. பபவாய்யவா தவமுனிவர் யபவாற்றும பபவாற்பவாதயனை பூர்ணவா புஷ்களளை நவாதயனை 21. ஹரிவ ரவாஸனைம விஸ்வ யமவாஹனைம ஹரிததீஸ்வரம ஆ ரவாத்ய பவாதுகம அரிவிமர்தனைம நித்ய நர்த்தனைம ஹரிஹரவாத்மஜம யதவ மவாச்ரயய சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! 2. அந்தி பகல் உந்தனைது நவாமயம சிந்தளனைகள பசய்ய அருள வவாய் 20.

52 . துரக வவாகனைம ஸஸுந்த ரவானைனைம வரக தவாயுதம யதவ வர்ணதம குருக்குருபவாகரம கீர்த்தனைப்ரியம ஹரி ஹரவாத்மஜம யதவ மவாச்ரயய சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! 5. களைமருது ஸ்மிதம ஸஸுந்தரவானைனைம களைப யகவாமளைம கவாத்ர யமவாகனைம களைப யகசரி வவாஜி வவாகனைம ஹரிஹரவாத்மஜம யதவ மவாச்ரயய சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! 8. ச்ரித ஜனைப்பிரியம சிந்திதப்ரதம ச்ருதி விபூஷணம ஸவாது ஜீவனைம ச்ருதி மயனைவாகரம கீதலவாலஸம ஹரிஹரவாத்மஜம யதவ மவாச்ரயய சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! மவாளலளய அவிழ்த்து விரதத்திளனை முடித்துக் பகவாளளும யபவாது பசவால்லும மந்திரம அபூர்வ மசவால யரவாஹி திவ்ய தரிசனை கவாரியண சவாஸ்த்ரு முத்ரவாத் மகவாயதவ யதஹியம விரத வியமவாசனைம. பவபயவா பகம பவாவு கவாவகம புவனை யமவாகனைம பூதிபூஷணம தவளை வவாகனைம திவ்ய வவாரனைம ஹரிஹரவாத்மஜம யதவ மவாச்ரயய சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! 7. த்ரி புவனைவார் சுதம யதவவாத்மகம த்ரி நயனை ப்ரபும திவ்ய யதசிகம த்ரிதச பூஜிதம சிந்தித ப்ரதம ஹரி ஹரவாத்மஜம யதவ மவாச்ரயய சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! 6.ப்ரணவ மந்திரம கீர்த்தனைப் ரியம ஹரிஹரவாத்மஜம யதவ மவாச்யரய சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! சரணம ஐயப்பவா ஸ்வவாமி சரணம ஐயப்பவா! 4.

வழிபவாட்டு இடங்கள அச்சன் யகவாவில் 53 .

உடலில் இருந்து முற்றிலுமவாக விஷம இறங்கி. இந்த சன்னிதிகளுக்குப் பின்னைவால் சுவவாரஸ்யம மிகுந்த பல களதகள உண்டு.சபரி மளல ஐயப்பன் யகவாயிலுக்கு அடுத்து பிரசித்தி பபற்றது அச்சன்யகவாவில் ஆகும. குழந்ளத வரம யவண்டி வருயவவாரின் துன்பமும தீர்கிறது. அளத அருந்தினைவால். பவார்வதி சன்னிதிகளும உளளைனை. ஆனைவால் அச்சன்யகவாவில் ஐயப்பன் யகவாயிலில் மட்டும பளழய விக்ரகம இன்றும உளளைது. குழந்ளதகளின் படிப்பு சிறப்பவாக அளமந்திட "குட்டி சவாஸ்தவா' அருளபுரிவவார் என்பது நமபிக்ளக. ஐயப்ப தலங்களியலயய 10 நவாள திருவிழவா நடப்பது சபரி மளலயிலும அச்சன் யகவாயிலிலும மட்டுயம ஆகும. இந்த நளடமுளற இன்றும அந்த ஊரில் நளடமுளறயில் உளளைது. கவார்த்திளக மவாதம 30 ம யததி புனைலூர் கருவூலத்திலிருந்து அச்சன்யகவாவில் அரசனுக்கு திரு ஆபரணங்கள பகவாண்டுவரப்படும. இந்தச் சன்னிதிக்கு வந்து கருப்பணசவாமியிடம நவாம எந்த யவண்டுதல் ளவத்தவாலும. ஐயப்பனின் பளட வீடுகளில் ஒன்று. இங்கு சிவன். மண்டல மயகவாற்ஸவ விழவா.கருவளற நுளழவு வவாயில் சிறுவர்கள புகும அளைவிற்கு உயரம குளறந்து உளளைது. இந்தக் குளைம ஐயப்பனைவால் உருவவாக்கப்பட்ட குளைம என்று பசவால்லப்படுகிறது.மீ. மிகவும வியசஷமவானைது. விஷப்பூச்சிகள தீண்டினைவால் நளளிரவு யநரமவானைவாலும இங்குளளை ஐயப்பன் யகவாயிலுக்கு பசன்று மண அடித்தவால். அச்சன் யகவாவில் அரசனைவானை ஐயப்பன் வீற்றிருக்கும பகுதி தமிழக. உடல் பூரண குணமளடகிறது. யகரளை எல்ளலயிலுளளை பசங்யகவாட்ளடயிலிருந்து 28 கி. பசங்யகவாட்ளடயில் இருந்து 50 கி. இந்தக் கருப்பணசவாமி சிவனின் அமசத்திலிருந்து வந்தவர். மந்திரித்த தீர்த்தமும ஐயப்பனின் விக்ரகம மீதுளளை ந்தனைமும தருவவார். தூரத்தில் இக்யகவாயில் அளமந்துளளைது. இத்தலத்தின் முக்கிய திருவிழவாவவாகக் பகவாண்டவாடப்படுகிறது. இந்நவாளில் பளளியில் புதிதவாக யசரவிருக்கும குழந்ளதகளுக்கு எழுத்து பயிற்சி தரப்படும. யகரளை மவாநிலத்தின் அடர்ந்த வனைப்பகுதியில் இயற்ளக சூழ்நிளலயில் இந்த தலம அளமந்துளளைது. ஐயப்பன் பயன்படுத்திய வவாள இத்திருத்தலத்தில் ளவக்கப்பட்டிருக்கிறது. குழந்ளத வடிவமவாகக் கவாட்சி தருகிறவார். மவார்கழி முதல்நவாள கவாளல பகவாடியயற்றத்துடன் திருவிழவா நடக்கும. விஜயதசமி தினைத்தன்று இங்கு "வித்தியவாரமபம' எனும நிகழ்ச்சி விமரிளசயவாக நடக்கிறது.மீ தூரத்தில் உளளைது. அளத ஐயப்பனின் முன் ளவத்ததற்குச் சமம. யகவாட்ளட கருப்பணசவாமி அச்சங்யகவாயிலில் இருந்து ஒன்றளர கி. அளவதவான் விஷக்கடிக்கவானை மருந்து.இந்த யகவாயிலுக்கு ஒரு வியசஷமுண்டு.இதற்கவாக ளவத்தியளர நவாடி யவாரும பசல்வதில்ளல. ஐயப்பனின் பளடத் தளைபதிகளில் முக்கியமவானைவர். பரசுரவாமரவால் பிரதிஷ்ளட பசய்யப்பட்ட இத்தலத்தில் ஐயப்பன். நளட திறக்கப்பட்டு அந்தக் யகவாயிலில் உளளை தந்திரி. அச்சன்யகவாவிலில் நடக்கும விழவாவில் 9 வது நவாளைன்று யதயரவாட்டம நடத்தப்படும. குழந்ளத பவாக்கியம இல்லவாதவர்கள. குளைத்துப்புளழ யகரளைவாவில் குளைத்துப்புளழ என்ற இடத்தில் சவாஸ்தவா யகவாயில் உளளைது. அச்சன்யகவாவில் பரசுரவாமரவால் யதவாற்றுவிக்கப்பட்டது. பல தலங்களில் உளளை ஐயப்பன் விக்கிரகங்கள தீயவாலும. மற்ற ஐயப்ப தலங்களில் யதயரவாட்டம கிளடயவாது.. இந்தச் சன்னிதிக்கு வந்து வழிபட்டவால் நிச்சயம குழந்ளத பவாக்கியம கிட்டும என்பது நமபிக்ளக . இங்கு உளளை குளைம. பதவாளலவில் அளமந்திருக்கிறது யகவாட்ளட கருப்பணசவாமி யகவாயில்.மீ. நமது யவண்டுதல்களளைச் பசவால்லி இந்தக் குளைத்தில் உளளை மீன்களுக்குப் பபவாரி 54 . இந்தக் குளைத்தில் உளளை மீன்கள எல்லவாம யதவர்களைவாகக் கருதப்படுகின்றனை. இதர இயற்ளக சக்திகளைவாலும பவாதிப்பளடந்து மவாற்றப்பட்டளவ.

.மீ தூரத்தில் திருவனைந்தபுரத்ளதயும. பபவாதிளக மளலக்கவாடுகளில்.மீ. இதுயகவாயில் மட்டுமல்ல. இவளர வணங்கினைவால் தளடபட்ட திருமணங்கள விளரந்து நடக்கும என்பது நமபிக்ளக.மீ. தூரம பசன்றவால் பந்தளைத்ளத 55 . இங்கு சவாஸ்தவா. மவாமபழத்துளற பத்ரகவாளி ஆரியங்கவாவில் இருந்து 20 கி. பசவாரிமுத்ளதயனைவார் யகவாயில் திருபநல்யவலி மவாவட்டம பவாபநவாசம அருகிலுளளை பசவாரிமுத்தய்யனைவார் யகவாயிலில்.யபவாட்டவால் நமது யவண்டுதல்கள யவாவும நிச்சயம பலிக்கும என்பது நமபிக்ளக. தூரத்தில் உளளைது மவாமபழத்துளற தலம. மிகச்சிறந்த சுற்றுலவாத்தலமும ஆகும.மீ.இக்யகவாயிலின் பூளஜ முளறகள யகரளைவா மற்றும தமிழ்நவாட்டு முளறப்படி நளடபபறுவது சிறப்பு. இங்கு புஷ்களல யதவி. யகவாட்டயத்ளதயும இளணக்கும பவாளதயில் உளளைது பந்தளைம. "பகவதி' அமமனைவாக "பத்திரகவாளி' வடிவத்தில் அருளுகிறவாள. சவுரவாஷ்டிரவா இனை மக்களின் குல பதய்வமவானை புஷ்கலவாவியவ இங்யக சவாஸ்தவாவுடன் ஐக்கியமவானைவார். பந்தளைம சபரிமளலயில் இருந்து 88 கி.. குடுமபத்துடன் பசன்று ஐயப்பளனை வழிபட ஏற்ற தலம. பசங்கனூரில் இருந்து சுமவார் 10 கி. பரசுரவாமர் நிறுவியதவாகக் பசவால்லப்படும மிக முக்கியமவானை ஐந்து தலங்களில் ஆரியங்கவாவு தர்மசவாஸ்தவா யகவாயிலும ஒன்று . மதம பகவாண்ட யவாளனைளய அடக்கி அதன் யமல் அமர்ந்த யகவாலத்தில் இங்கு சவாஸ்தவா இருப்பதவால் "மதகஜ வவாகனை ரூபன்' என்பறவாரு பபயரும உண்டு.தவாமிரபரணயில் நீரவாடி இந்த ஐயளனை வழிபட்டவால் எப்படிப்பட்ட பவாவமும விலகும என்பது ஐதீகம. புஷ்களலளய மணம முடித்த சவாஸ்தவா தனைது பதவாழிலுக்கு அவள பதவாந்தரவவாக இருந்து விடக்கூடவாது என்பதற்கவாக இத்தலத்தில் தங்குமபடி பசய்தவார். ஆடி அமவாவவாளச அன்று இங்கு நடக்கும விழவாவில் லட்சக்கணக்கவானை பக்தர்கள கூடுவவார்கள. தர்ம சவாஸ்தவாவவானை ஐயப்பயனை இங்கு பசவாரிமுத்ளதய்யனைவார் என்ற பபயரில் அருளபவாலிக்கிறவார் . புஷ்கலவாயதவியுடன் மவாப்பிளளளை யகவாலத்தில் கவாட்சி தருகிறவார். ஆரியங்கவாவு சபரிமளலயில் பிரமமச்சரியம கவாக்கும சவாஸ்தவா ஆரியங்கவாவில் மவாப்பிளளளை ஐயப்பனைவாக கிரகஸ்த (குடுமபம) நிளலயில் இருக்கிறவார். தூரத்தில் யகரளைவா தமிழ்நவாடு எல்ளலப் பகுதியில் இந்தக் யகவாயில் அளமந்துளளைது. வனைவிலங்குகள ஏரவாளைமவாக வசிக்கும கவாட்டுப்பகுதியில் தவாமிரபரண ஆற்றின் நடுயவ இந்தக் யகவாயில் அளமந்துளளைது குறிப்பிடத்தக்கது. அவளர சவாஸ்தவா திருமணம பசய்யும கவாட்சிளய ஒவ்பவவாரு டிசமபர் மவாதமும இங்கு நடத்துவர். இங்கு பசல்வது முன்பனைவாரு கவாலத்தில் மிகவும கடினைமவானைதவாக இருந்தது. பசங்யகவாட்ளடயில் இருந்து 20 கி.

ஐயப்பன் குளிப்பதற்கவாகயவ ஏற்படுத்தப்பட்டதவாகும. அவரது வலது பவாதமும புலியின் பவாதமும பதிந்திருப்பயத இந்த இடத்தின் சிறப்பு. குருநவாதரின் வவாய் யபச முடியவாத குழந்ளதளயப் யபச ளவத்து சவாஸ்தவா ஆசி வழங்கிய இடம இதுதவான்.அளடந்து விடலவாம. ஐயப்பன் குருகுலத்தில் படித்துப் பல வித்ளயகளளைக் கற்றுக்பகவாண்ட இடம. பின்னைர் அந்தப் புலிகளளைத் திருமபக் பகவாண்டு பசன்று விட்டயபவாது. மணகண்டனுக்குக் கல்வி கற்றுத் தருவதற்கவாகயவ. மவாளிளகபுறத்தமமனுக்கு அணவிக்க யவண்டிய ஆபரணங்கள மற்பறவாரு பபட்டியிலும பகவாண்டு வருவர். ஐயப்பன் சுமவார் ஆயிரக்கணக்கவானை புலிகளுடன் வந்ததும. புலிப்பவால் பகவாண்டு வருவதற்கவாக.மீ. அங்குளளை குளைமவானைது. மவார்கழி 26 ம யததி பந்தளைத்திலிருந்து புறப்படும திருவவாபரணம ளத முதல் யததி சபரிமளல வந்து யசருகிறது மகர சங்கிரம தினைத்தில் யஜவாதிபவாய் ஐயன் பதரியும யபவாது மட்டுயம சபரிமளல ஐயப்பனுக்கு இத்திருவவாபரணங்கள சவாத்தப்பட்டிருக்கும. இதமவாக இருக்கும என்பது தனிச்சிறப்பு. கடகம. அந்த குருநவாதர் மதுளரயில் இருந்து அளழத்து வரப்பட்டவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குருநவாதன் முகடி புலிகுன்னூரில் இருந்து சுமவார் ஒன்றளர கி. யகவாட்டயம மற்றும எர்ணவாகுளைம வழியவாக சபரிமளலக்கு வந்து பசல்கிறவார்கள. தவாம கடவுளின் அவதவாரம என்று பதரியமவாயலயய. அவர் படித்துப் பயன்படுத்திய ஓளலகளும இன்னும அங்கு உளளைனை. முக்கியமவாக. திருஆபரண பபட்டியுடன் பதவாடர்ந்து வரும கவாட்சி கண்பகவாளளைவா அதிசய கவாட்சி. பபவான்னைமபல யமடு 56 . நூபுரம. பந்தளை மகவாரவாஜவாவிடம வளைர்ந்தயபவாது. அங்குலியங்கள. பந்தளைத்தில் அளமந்துளளை சன்னிதியில். குழந்ளதகளுக்கு கல்வி ஞவானைம வளைரும என்பது நிச்சயம. பதவாளலவில் அளமந்திருக்கிறது குருநவாதன் முகடி. மகர விளைக்கு திருவிழவாவின் மிக முக்கியமவானை நிகழ்ச்சியவானை திருஆபரண பபட்டி இங்கிருந்துதவான் புறப்படுகிறது. ஐயப்பன் திருவுருவில் அணவிக்கும ரத்னை மகுடம. பந்தளை ரவாஜவாவின் குடுமப யகவாயில் இங்குளளைது. வவானைத்தில் பருந்துகள யதவான்றி வட்டமிட்டு. பதக்கம ஆகியளவ ஒரு பபட்டியிலும. புலியுடன் வந்து கீயழ இறங்கிய யபவாது. ஒரு புலி வவாயுவவாகவும இப்படி ஒவ்பவவாரு புலியும ஒவ்பவவாரு யதவனைவாக மவாறி மளறந்த இடமதவான் இந்தப் புலிகுன்னூர். மணகண்டனைவாக வளைர்ந்த அரண்மளனையும. ஆரம. ஐயப்பன் வளைர்ந்த இடமதவான் இந்தப் பந்தளைம. ஆனைவால் பபருமபவாலவானை பக்தர்கள பந்தளைத்ளதத் தவிர்த்துவிட்டு. மணகண்டன். இந்த இடத்துக்கு குழந்ளதகளளை அளழத்துச் பசன்றவால். ஒரு புலி இந்திரனைவாகவும.மீ பதவாளலவில் புலி குன்னூர் அளமந்திருக்கிறது. அந்தக் குளைத்தின் நீர் எப்யபவாதுயம பவதுபவதுப்பவாக. சுமவார் 12 ஆண்டுகள ஓடி ஆடி விளளையவாடி புனிதம யசர்ந்த இடம இது. புலியுடன் நிற்பதுயபவால் கவாட்சி தருகிறவார் மணகண்டன். புலிகுன்னூர் (புலிகுன்று) பந்தளைத்தில் இருந்து சுமவார் ஒன்றளர கி. ளத முதல்நவாள பிற்பகலில் திருஆபரண பபட்டி சபரிபீடம வந்தளடயுமயபவாது.

சவாலக்கயம ஆகிய மூன்று பவாளதகளும சரிபசய்யப்பட்டு சவாளல அளமக்கப்பட்டுளளைது. 0471-2 316963. குமுளியிலிருந்து யகவாட்டயம பசல்லும வழியில் 94. 3.30 வளர. வண்டிபபரியவார். 04735 202038.மீ தூரத்தில் வண்டிப்பபரியவார் உளளைது. தூரத்தில் பமளப உளளைது. இங்கு சவாஸ்தவா தியவானைத்தில் ஆழ்ந்திருப்பதவாகவும நமபப்படுகிறது. சுமவார் 50 வருடங்களுக்கு முன்பு பக்தர்கள அடர்ந்த கவாட்டு வழியவாக ஆபத்தவானை பயணம பசய்து ஐயப்பளனை தரிசனைம பசய்ய யவண்டி இருந்தது. மவாளல 4 முதல் இரவு 11 மண வளரயில் திறந்திருக்கும.ஐயப்பன் யஜவாதியவாய் இருக்கும இடமதவான் இந்த பபவான்னைமபல யமடு.மீ.சபரி மளல வழிகள முகவரி: அருளமிகு ஐயப்பன் திருக்யகவாயில். 2. யமடு என்றவால் மளல. 04735 202048 தரிசனை யநரம: கவாளல 4 மணயில் இருந்து. அதனைவால். இங்கு கண்ணக்குத் பதரியவாத பபவாற்யகவாயில் இருப்பதவாகவும. பரசுரவாமர் பவாடிய பவாடல்தவான் யலவாகவீரம ஸ்யலவாகம. 1. யபவான்: 04735 -202048. ஆனைவால் இப்யபவாது சபரிமளலக்கு பசல்ல எருயமலி. இதனைவால் சுமவார் 4 யகவாடிக்கும யமலவானை பக்தர்கள இந்த மூன்று வழிகளில் பசன்று ஐயப்பளனை தரிசனைம பசய்கின்றனைர்.மீ. அங்கிருந்து 12. பயணம பசய்தவால் சபரிமளலளய அளடயலவாம. தூரம பசன்றவால் சபரிமளலளய அளடயலவாம. யபவாக்குவரத்து தகவல்கள .சவாலக்கயத்திலிருந்து சபரிமளல பசல்வது தவான் மிக எளிதவானை வழி. அது நிச்சயம நிளறயவறும என்பது நமபிக்ளக.மீ. 04735 202026. சவாலக்கயத்திலிருந்து 8 கி. யகரளைவா. கி. பபவான் என்றவால் தங்கம. தூரத்தில் சபரிமளல உளளைது. பரசுரவாமர். சவாஸ்தவா சிளலளய ஆவவாஹனைம பசய்யுமயபவாது.மீ. மதியம 1. மன்னைரகுளைஞ்சி-சவாலக்கயம சவாளல வழியவாக 5000 பக்தர்கயளை தரிசனைம பசய்து வந்தனைர். எனையவ மண்டலபூளஜ-மகரவிளைக்கு நளடபபறும சமயத்தில் . எருயமலி வழியவாக பபரிய பவாளதயில் நடந்து பசல்பவர்கள அடர்ந்த கவாடு மற்றும மளல வழியவாக 61 கி. கடந்த இரண்டு வருடங்களைவாக இந்த இடத்துக்குச் பசல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டுளளைது. தமிழ்நவாட்டிலிருந்து 57 . இங்யக யலவாகவீரம ஸ்யலவாகம பசவால்லி நவாம எது யவண்டினைவாலும. சபரிமளல 689713 ரவானி தவாலுக்கவா பத்தனைம திட்டவா மவாவட்டம. அமபலம என்றவால் யகவாயில். இங்கு ஐயப்பளனைக் கற்சிளலயவாக வடித்து ஆவவாஹனைம பசய்து பூமிக்கடியில் ளவத்ததவாக புரவாணக் களதகள கூறுகின்றனை. பமளபயிலிருந்து 7 கி.8 கி.

58 .மீ. சபரிமளலக்கு யகவாட்டயம மற்றும பசங்கனூரிலிருந்து புனைலூர் வளர ரயிலிலும. பநடுமபவாயசரி வளர விமவானைத்திலும.மீ. தமிழ்நவாடு மற்றும இதர மவாநிலங்களிலிருந்து வரும பஸ்கள நிலக்கல் வளர மட்டும அனுமதிக்கப்படும. சபரிமளலக்கு திருவனைந்தபுரம. பசங்யகவாட்ளட-புனைலூர்-பத்தனைமதிட்டவா வழி . 2. பதன்கவாசி யபவான்ற இடங்களிலிருந்து வரும யகரளை அரசு பஸ்கள பமளப வளரக்கும பசல்லும. பழநி. புனைலூரிலிருந்து பமளபக்கு பஸ்ஸலும பசல்லலவாம. அங்கிருந்து பமளபக்கு பஸ் மற்றும கவார் மூலமவாக பசல்லலவாம.170 கி. குமுளி-வண்டிபபரியவார்-எருயமலி-பிலவாப்பளளி . பகவாச்சி.180 கி. யகவாளவ. அங்கிருந்து பமளபக்கு யகரளை அரசு பஸ்களில் மட்டுயம பசல்ல முடியும.1.

புறப்படும இடம யசரும இடம தூரம எருயமலி பமபவா 56 கி. புனைலூர் பமபவா 105 கி. பந்தளைம பமபவா 84 கி. திருவல்லவா பமபவா 99 கி.மீ.மீ.மீ. பசங்கனூர் பமபவா 93 கி. எர்ணவாகுளைம எருயமலி (வழி)பவாளளை.மீ.மீ. திருவனைந்தபுரம பமபவா 175 கி. எர்ணவாகுளைம பமபவா (வழி)யகவாட்டயம 200 கி. ஆலப்புழவா பமபவா 137 கி. 59 . யகவாட்டயம எருயமலி 72 கி.மீ. யகவாட்டயம பமபவா 128 கி.மீ. பபவான்குன்னைம 175 கி. பத்தனைமதிட்டவா பமபவா 69 கி.மீ.மீ.மீ.மீ.மீ.

திருவண்ணவாமளல .குற்றவாலம . பசன்ளனை .திருச்சி .யசலம . யவலூர் .. கடலூரிலிருந்து சபரிமளலக்கு சிறப்பு ரயில்கள எதுவும இயக்கப்படவில்ளல.இரவு 8 மணக்கு பசன்ளனையிலிருந்து புறப்பட்டு விழுப்புரம வழியவாக பசங்யகவாட்ளட பசல்லும பபவாதிளக எக்ஸ்பிரசில் பசன்று அங்கிருந்து சபரிமளலக்கு பசல்லலவாம..45 மணக்கு புறப்படுகிறது.பபருந்துளற - யகவாளவ .குருவவாயூர் . பவாண்டி .விழுப்புரம .திருவனைந்தபுரம பமயில் இரவு7.சபரிமளல 830 கி.பவாலக்கவாடு .எருயமலி-பமளப 750 கி.புனைலூர் .பமளப .எருயமலி.விழுப்புரம .எருயமலி .திருப்பத்தூர் .திருச்சி .பமளப 650 கி.யசவாட்டவானிக்களர . பவாலக்கவாடு.கமபம .மீ ரயில் வழி.மீ 2. 1.மதுளர .யகவாட்டயம - வடயசரிக்கரவா . ஈயரவாட்டிலிருந்து யநரடி பஸ் வசதி இல்ளல.குருவவாயூர் வழி: ஈயரவாடு.குருவவாயூர் .யகவாயமபுத்தூர் .பசங்யகவாட்ளட. பவாண்டி .மடப்பட்டு . பசன்ளனையிலிருந்து சபரிமளல தூரம 780 கி.பசன்ளனையிலிருந்து 1.பவவானி .சபரிமளல 689 கி.மீ 3.ளவக்கம .யதனி .. திருசசூர். கமபம வழியவாக) 3.விழுப்புரம .சபரிமளல 760 கி. ஈயரவாடு வழியவாக திருவனைந்தபுரம பசல்லும அளனைத்து ரயில்களிலும பசன்று.மீ 2.மீ 3.திண்டுக்கல். பசங்கனூர் இறங்கி.குற்றவாலம .திருச்சி .மீ ஈயரவாட்டிலிருந்து ரயிலில் பசல்பவர்கள.எர்ணவாகுளைம அரசு விளரவு பஸ்கள ஈயரவாடு வழியவாக பசல்கின்றனை.யகவாட்டயம .ஆமபூர்-வவாணயமபவாடி .திருவனைந்தபுரம எக்ஸ்பிரஸ் மதியம 3.மதுளர. பசன்ளனையிலிருந்து பமளபக்கு மதியம 2 மண முதல் இரவு 8 மண வளர ஒவ்பவவாரு மண யநரத்திற்கும சிறப்பு அரசு பஸ் விடப்படுகிறது. யசலம . (ஈயரவாட்டிலிருந்து எர்ணவாகுளைம 60 .25 மணக்கும. பவாண்டிச்யசரியிலிருந்து பவாண்டிச்யசரியிலிருந்து சபரிமளலக்கு 3 வழிகளில் பசல்லலவாம.குருவவாயூர்.யமட்டூர் .(யதனி.எருயமலி - பமளப .யகவாட்டயம . குருவவாயூர் அல்லது எர்ணவாகுளைம பசன்று அங்கிருந்து சபரிமளல பசல்ல யவண்டும. யவலூர் .உளுந்தூர்யபட்ளட . அங்கிருந்து சபரிமளல பசல்லலவாம. யசலம .பமளப 625 கி. யவலூரிலிருந்து 1.குமுளி . யகவாளவ.மீ 2.பமளப .திருக்யகவாயிலூர் . பசன்ளனை .திருச்சி - திண்டுக்கல் . யகவாட்டயத்தில் இறங்க யவண்டும. யவலூர் . பவாண்டி . இந்த பஸ்களின் விபரம: யசலம .தர்மபுரி .திருவண்ணவாமளல .

வத்தலக்குண்டு.அச்சங்யகவாவில் . எருயமலி வழியவாக பமளப வளர யகரளை அரசு பஸ்கள இயக்கப்படுகின்றனை.யகவாட்டயம . திண்டுக்கல்.மீ திருச்சியிலிருந்து திருச்சியிலிருந்து மணப்பவாளற.) யகவாளவயிலிருந்து ரயிலில் பசல்பவர்கள. யகவாளவயிலிருந்து 3 வழிகளில் சபரிமளல பசல்லலவாம.பவாலக்கவாடு .பகவாட்டவாரக்கரவா .80 கி..மீ எருயமலியிலிருந்து கவாட்டுவழி (பபரியபவாளத) கவாளைகட்டி.ஈரவாட்டுயபட்டவா .பத்தனைமதிட்டவா - பமளப .திருவனைந்தபுரம .எர்ணவாகுளைம .மீ 3. பசன்ளனையிலிருந்து திருபநல்யவலி வழியவாக குருவவாயூர் எக்ஸ்பிரசில் பசங்கனூரில் இறங்கி.எர்ணவாகுளைம .எருயமலி . யதனி. மதுளரயிலிருந்து பஸ்சில் எருயமலிளய அளடயும வழிகள. குமுளியில் இருந்து வண்டிப்பபரியவார்.வண்டிப்பபரியவார் .பகவாட்டவாரக்களர-சவாலக்கயம .மீ 2.அரூர் .புனைலூர் . சபரிமளல வளர 56 கி..ஆரியங்கவாவு.மீ 3.மீ 2.ஆரியங்கவாவு .குமுளி பயண தூரம 241 கி. கரிமளல. யகவாளவ . 1.. பவாமபனைவாறு.திருச்சூர் .திருவனைந்தபுரம . முண்டக்கயம..பந்தனைமதிட்டவா . பசங்கனூர் இறங்கி.கவாஞ்சிரப்பளளி .பசங்யகவாட்ளட .மீ.பந்தளைம .மீ மதுளரயிலிருந்து.அச்சங்யகவாவில் . திருபநல்யவலி .திருச்சூர் .திருவல்லவா .பமளப - சபரிமளல 329 கி. திருபநல்யவலியிலிருந்து பஸ்சில் 2 வழிகளில் சபரிமளல பசல்லலவாம 1. யகவாளவ . யகவாளவ வழியவாக திருவனைந்தபுரம பசல்லும அளனைத்து ரயில்களிலும பசன்று. 1.எருயமலி 253 கி.நவாகர்யகவாவில் .மீ 2. அங்கிருந்து பஸ்சில் சபரிமளல பசல்லலவாம.சவாலக்கயம .பமளப .நவாகர்யகவாவில் .மீ 2.மீ திருபநல்யவலியிலிருந்து ரயிலில் பசல்பவர்கள.பமளப - சபரிமளல 360 கி. பமளப.சபரிமளல 380 கி.ஆலப்புளழ . மதுளர . அங்கிருந்து சபரிமளல பசல்லலவாம.சபரிமளல 330 கி. உசிலமபட்டி.பமபவா பயண தூரம: சுமவார் 115 கி. குமுளி .பதவாடுபுழவா . மதுளர .எருயமலி 474 கி.சபரிமளல 228 கி.மீ 61 . மதுளர .கமபம .குற்றவாலம .யசர்த்தளல . 1. திருச்சி .குமுளி .தூரம: சுமவார் 310 கி.குளைத்துப்புளழ-எருயமலி 385 கி.பத்தனைமதிட்டவா . குமுளி வளர பஸ்கள இயக்கப்படுகின்றனை. யகவாளவ .பசங்யகவாட்ளட . கமபம. பபரியகுளைம.பபருமபவாவூர் . அழுதவா. கவாஞ்சிரமபளளி.கவாஞ்சிரவாபளளி . திருபநல்யவலி .மீ எருயமலியிலிருந்து பமளபக்கு ரவான்னிவழி .

பந்தளைம. யகவாட்டயம .அத்திக்கயம .மீ 8.76 கி.103 கி..பத்தனைமதிட்டவா . மதுளரயிலிருந்து பசங்யகவாட்ளடக்கு கவாளல 6.பபருநவாடு .கண்ணமளல .யகவாழஞ்யசரி .பபவான்குன்னைம . எர்ணவாகுளைம.பமளப . எருயமலி .56 கி. பத்தனைம திட்டவா. எருயமலி .மீ 3. பமளம . இரவு 8 மணக்கு பசன்ளனையிலிருந்து புறப்படும பபவாதிளக எக்ஸ்பிரஸ் கவாளல 5 மணக்கு மதுளர வந்து யசரும .5. பகவாட்டவாரக்களர. மதுளரயிலிருந்து பமளபக்கு நவாளயதவாறும அரசு விளரவு யபவாக்குவரத்து கழக பஸ்கள பசல்கிறது .எருயமலி ..64 கி. வழக்கமவானை கட்டணத்திலிருந்து 30 சதவீதம கூடுதலவாக வசூலிக்கப்படும.மணமல .மணமளல . எருயமலி யபவான்ற இடங்களிலிருந்து சிறப்பு பஸ் இயக்கப்படும.பசத்யதவாங்களர .பிலவாப்பளளி .மீ 6.பமளப .30 மண. 2.ரவான்னி .மீ 4.பமளப .அத்திக்கயம .சபரிமளல 5 கி.பமளப .105 கி. ரயில் வழி. மவாளல 5 மணக்கு பவாசஞ்சர் ரயில் உளளைது.பந்தளைம.90 கி.பகவாடுங்கூர் . யகவாட்டயம.மீ 7.பமளப .மீ 2.119 கி. 11 மண.மீ பசங்யகவாட்ளட வழி: 62 .வடயசரிக்களர .மீ பந்தளைம வழி 9. சபரிமளலக்கு முக்கிய வழிகளும தூரமும யகவாட்டயம வழி 1.பமளப . மதுளரயிலிருந்து சபரிமளல பசன்றளடய யநரடி ரயில் வசதி இல்ளல.மீ எருயமலி வழி 5. எருயமலி .பமளப .அந்த ரயிலில் பசங்யகவாட்ளட பசன்று அங்கிருந்து சபரிம ø க்கு பசல்லலவாம. அந்த ரயிலில் பசங்யகவாட்ளட பசன்று அங்கிருந்து சபரிம ø க்கு பசல்லலவாம.ரவான்னி .பமளப ..வடயசரிக்களர .84 கி. யகவாட்டயம . யகரளை பஸ் சர்வீஸ் சபரிமளல சீசன் ஆரமபமவானைதும திருவனைந்தபுரம. யகவாட்டயம . 1. எருயமலி .69 கி. யகவாட்டயம .மீ 6.அத்திக்கயம .பமளப .

பத்தனைமதிட்டவா . ஐயப்பன் ஆபரணம பூணவது ஏன்? சபரிமளலயில் துறவு பூண்ட யயவாக நிளலயில் ஐயப்பன் எழுந்தருளியிருக்கிறவார். ஐயப்பன் தன் அவதவார யநவாக்கத்தின் நிமித்தம பந்தளை நவாட்ளட விட்டு சபரிமளலக்குப் புறப்படும யபவாது எல்லவாரிடமும தனித்தனியவாக விளட பபற்றுக் பகவாண்டு வந்தவார். அது பபவாய்ந்து விடக் கூடவாயத அதனைவால் தவான் ஆண்டுக்கு ஒரு முளற (மகர விளைக்கு விழவாவின் யபவாது ளத 1-ம யததி முதல் ளத 4-ம யததி வளர) சுவவாமி பந்தளை ரவாஜன் பரமபளரயினைர் பகவாண்டு வரும ஆயிரம சவரனுக்கு யமற்பட்ட தங்க ரத்னை ஆபரணங்களளை அணந்து கவாட்சி தருகிறவார் ஸ்ரீ ஐயப்பன். அப்பபவாழுது தம முன் நிற்பது பதய்வம என்று உணர்ளவக் கடந்து பநகிழ்ச்சியுற்ற நிளலயில் அய்யயனை நீ தங்கமும ரத்தினைமும பஜவாலிக்க மகரவாஜனைவாய் இருக்க யவண்டும.பத்தனைமதிட்டவா . 63 .புணலூர் .மீ. துறவியவானை சுவவாமி ஆபரணங்கள பூண்டு கவாட்சி தருவயதன்? அதற்கு ஓர் அபூர்வக் கவாரணம உண்டு. அப்படி இருந்தும மகர விளைக்கின் யபவாது பந்தளை மகவா ரவாஜவாவின் அரண்மளனையிலிருந்து ஆபரணங்கள வருவதும அளத அணவதும அவர் கவாட்சித் தருவதும சிறப்புப் பூளஜ நிகழ்ச்சிகளைவாகும.180 கி.10.170 கி. என்று ஆசீர்வதித்து விட்டவார் குரு. பசங்யகவாட்ளட .பமளப .225 கி.மீ 12.பமளப .திருவனைந்தபுரம . நவாகர்யகவாவில் .வடயசரிக்களர . எல்லவாவற்ளறயும கடந்த சுவவாமிக்கு ஏன் சுவர்ண ரத்னை ஆபரணங்கள என்ற உணர்வு அந்த குருவுக்கு அப்பபவாழுது யதவான்றவில்ளல. அவர்களுள பந்தளை நவாட்டில் நமக்குக் குருவவாக இருந்த குருவும ஒருவர். குமுளி . மகரயஜவாதியின் தத்துவம.மீ 11.பமளப . குரு பத்தினியின் யகவாரிக்ளகப்படி அந்த குழந்ளத பிணக்கு நீங்கச் பசய்தவார் ஐயப்பன். எனினும குருவின் ஆசி ஆசிதவாயனை.வண்டி பபரியவாறு .எருயமலி .

இந்த அதிசயத்ளதக் கவாணக் கண் யகவாடி யவண்டும.இளறவனுக்பகன்று உருவ வழிபவாடு பிற்கவாலத்தில் தவான் இருக்க முடியும. கியலவா கணக்கில் பசுளமயவானை திருநீற்ளற ஐயப்பன்யமல் சவாத்துவவார்கள. உலகத்தின் பவார்ளவ அந்தக் யகவாயிலுக்குள நுளழந்ததும. மரக்கூடம. அந்த விளைக்கவானைது. கற்களில் துவங்கிய சிற்பக்களல படிப்படியவாக வளைர்ந்து. அத்துடன். ஒரு விளைக்ளகயும ஏற்றி ளவப்பவார்கள. இந்தியவாவில் உளளை மற்ற யகவாயில்களளைப் யபவால். ஒவ்பவவாரு மளலயவாளை மவாதத்தின் களடசி நவாள மவாளல 5 மணக்குக் யகவாயில் நளடதிறக்கப்பட்டு. மளலஉச்சி. ஐயப்பனின் சின் முத்திளரயின் யமல் ஒரு ருத்திரவாட்ச மவாளலளயப் யபவாடுவவார்கள. ஆண்டுயதவாறும நளடபபறும மண்டல பூளஜ. எனையவ மனிதன் துவக்க கவாலத்தில் ஒளிளயயய பதய்வகமவாக வழிபட்டுளளைவான். அடுத்து வரும மளலயவாளை மவாதத்தின் 5-வது நவாளைன்று நளட சவாத்தப்படுவது வழக்கம. நீலிமளல. சபரிமளல ஐயப்பன் யகவாயில் வருடம முழுவதும திறக்கப்படுவதில்ளல. தவறவாமல் அரங்யகறுகிறது. பவாண்டித்தவாவவாளைம. இதற்கு தவக்யகவாலம என்று பபயர் அப்யபவாது. சின்முத்திளரயின் யமல் யபவாடப்பட்ட ருத்திரவாட்ச மவாளலயும ளக மவாறி இருக்கும. அதனைவால்தவான் வளளைலவார் இளறவளனை அருட்பபருஞ்யஜவாதி எனை அளழத்தவார். சூரிய வழிபவாடு தவான் முதலில் யதவான்றியது. ஐயப்பனின் தவக்யகவாலம களலந்துவிடுகிறது. இளறவன் திருவண்ணவாமளலயில் யஜவாதியவாய் கவாட்சி அளிக்கிறவார். அடுத்த நிமிடயம அந்த விளைக்கும அளணந்து விடுகிறது. மீண்டும அடுத்த மவாதம நளட திறக்கப்படும வளர எரிந்து பகவாண்யட இருக்கும அதிசயம. பக்தர்கள சன்னிதவானைத்ளதச் சுற்றியுளளை சன்னிதவானைம. ஒவ்பவவாரு மவாதமும நளட சவாத்துமயபவாது. கவார்த்திளக அன்று ஏற்றப்படும தீபம ஆண்டு முழுவதும எரிவது அதனைவால் தவான். சரங்குத்தி. பபவான்னைமபல யமட்டில் மகரசவாந்தியன்று அவர் ஆண்டுயதவாறம இந்த கலிகவாலத்திலும யஜவாதி வடிவவாய் கவாட்சி அளிக்கிறவார். புல்யமடு. யகவாயில் கதவு திறந்து. 64 . ஏபனைனில் மனிதன் யதவான்றிய கவாலத்தில் உயலவாகங்கள இருந்திருக்க வவாய்ப்பில்ளல. இயத யபவால் தவான் ஐயப்பசுவவாமியும யஜவாதி வடிவவாக கவாட்சி அளிப்பது. மகர யஜவாதி பூளஜகள இங்கு மிகவும வியசஷமவானைளவ. ஹரிவரவாசனைம பவாடிவிட்டு. சவாலக்கயம மற்றும அட்டயதவாடு ஆகிய 9 இடங்களில் இருந்து மகரயஜவாதிளயக் கவாணலவாம. பிற்கவாலத்தில் ஐமபபவான் வளர பசன்றது. நமளம மீறிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது எனை மனிதன் பகுத்தறிந்த யபவாது யஜவாதி வடிவவாக அவன் இளறவளனைக் கண்டவான்.

தீய குணங்களளை விட்டு விலக்கி. இரண்டவாம படி . இரவாமவாயணப் யபவார் நளடபபற்றது 18 மவாதங்கள. புண்ணயங்களளைப் பற்றிக் கவளலப்படவாமல். எல்லவாவற்ளறயும துறந்து. பிறவிப் பபருங்கடலிருந்து முக்தி அளடய வழிகவாட்டுகிறது. அசுரப்யபவார் நளடபபற்றது 18 ஆண்டுகள. முதல் படி . எனையவ பதிபனைட்டு என்ற எண் மிக முக்கியத்துவமவானைது. ஐமபுலன்களைவானை பமய்.சன்னியவாச யயவாகம: நவான்.பிறப்பு நிளலயற்றது: நவாம பசய்யும நன்ளமகளும.தியவானை யயவாகம: கடவுளளை அளடய புலனைடக்கம மிக இன்றியளமயவாதது. வவாய். நமளம முக்திபநறிக்கு ஆட்படுத்தவாமல். ஐந்தவாம படி. கண். யதவ. இளறச் சிந்தளனை ஒன்ளறயய வவாழ்க்ளகயின் இலட்சியமவாகக் கருதி பசயல்படும வழியிளனைக் கவாட்டுகிறது.சபரிமளல பதிபனைட்டு படிகளின் தத்துவம! பதிபனைட்டு என்ற எண்ணக்கு வரலவாற்று சிறப்புண்டு. மனைம பக்குவம அளடய யவண்டும. நவான்கவாம படி -ஞவானை யயவாகம: பவாவ. இதுயவ விஷவாத யயவாகமவாகும. பவாரதப் யபவார் நளடபபற்றது 18 நவாட்கள. தீளமகளும நமது புண்ணய. இளறயருளைவால் முக்தி அளடய யவண்டும என்ற ஆத்ம உணர்விளனை அளிக்கிறது. மூன்றவாம படி: கர்ம யயவாகம: உபயதசம மட்டும யபவாதவாது. மூக்கு. பலளனைக் கருதவாமல் கடளமளயச் பசய்யும பக்குவத்ளத மூன்றவாமபடி உணர்த்துகிறது. எதன் மீதும பற்றின்றி பரமளனை அளடயும வழியில் முன்யனைறும பவாளதளயக் கவாட்டுவது. நமமுளடய பிறப்பு இறப்புக்குக் கவாரணமவானை பிறவிப் பபருங்கடளலக் கடக்க விடவாமல். 65 . இளறவனைவால் அளிக்கப்பட்ட ஐமபுலன்களளையும நல்லவிதமவாக இளறச் சிந்தளனையவால் நிரப்பி நல்வழிப்படுத்தும வழியிளனைக் கவாட்டயவ ஆறவாமபடி அளமந்துளளைது. ஆறவாம படி. இவற்ளறக் களளையயவ நவாம எடுத்து ளவக்கும ஒவ்பவவாரு படியும நமமுளடய விளனைகளளைக் களளையும வளகயில். எனைது என்ற சிந்தளனை இன்றி. அதவாவது. கவாது இவற்ளற நமது கட்டுப்பவாட்டுக்குள ளவத்து அளவ இழுத்த இழுப்புக்குச் பசல்லவாமல் தடுத்து. பவாவங்களளை நிர்ணயிக்கும என்ற உண்ளமளய உணர்ந்து. நமது பிரவாரப்த விளனைகள நமளம வவாட்டி வளதக்கின்றனை.சவாங்கிய யயவாகம: பரமபபவாருளளை குருவவாக உணர்ந்து அவரிடம ஆத்ம உபயதசம பபறுவது.

நற்குணங்களளை மட்டும வளைர்த்துக் பகவாண்டு. யவறு சிந்தளனைகளைற்று இருப்பது. அவ்வுயிர்களளை இயக்குகிறவார் என்ற உண்ளம நிளலயிளனை உணர ளவக்கிறது.பவறுப்பு.துன்ப. அறிவு.ஞவானைவிஞ்ஞவானை யயவாகம: அளனைத்தும பிரமமயம என்ற உண்ளமளய உணர ளவக்கிறது.பக்தி யயவாகம: இன்ப . பத்தவாம படி .குணத்ரய விபவாக யயவாகம: பிறப்பு. நமக்குள பதய்வவாமசத்ளத அதிகரித்துக்பகவாளளை வழிகவாட்டுகிறது. பன்னிரண்டவாம படி . ஆற்றல் எனை எத்தளகய குணங்களளைக் கண்டவாலும. மூப்பு ஆகியவற்றவால் ஏற்படும துன்பங்களளைக் களளைந்து இளறயளுக்குப் பவாத்திரமவாவளத கவாட்டுகிறது.ளதவவாசுரஸமபத் விபவாக யயவாகம: இளறவனைது பளடப்பில் அளனைவரும சமமவானைவர்கயளை என்ற உண்ளம நிளலயிளனை உணர்த்தி யவாரிடமும அகங்கவாரம இல்லவாமல் இருக்க ளவக்க உதவுகிறது. பதிபனைட்டவாம படி .யமவாட்ச சன்னியவாச யயவாகம: பதிபனைட்டு படிகளளையும படிப்படியவாய் அடிபயடுத்துக் கடந்து வந்தவால் நம கண் எதியர கவாட்சி தரும மணகண்டப் பிரபு யபபரவாளியவாய் தரிசனைம தந்து.ச்ரத்தவாத்ரய விபவாக யயவாகம : சர்வமும பிரமம மயம என்ற நிதர்சனைத்ளதப் புரிந்து பகவாண்டு பரபிரமம ஞவானைம பபறுவதற்கு வழிகவாட்டுகிறது. ஒன்பதவாம படி .விபூதி யயவாகம: அழகு.யக்ஷத்ர யக்ஷத்ரக்ஞ விபவாக யயவாகம: எல்லவா உயிர்களிலும இளறவயனை வீற்றிருந்து. 66 .ஏழவாம படி . அளத இளறவனைவாகயவ உணர்வது. ஆன்மிகத்ளத உணர ளவத்து. விருப்பு . நமது வவாழ்வுக்கு வளைம யசர்ப்பவார் என்பயத ஐயப்பனின் பதிபனைட்டு படிகள நமக்கு உணர்த்தும தத்துவமவாகும. ஏளழ . இறப்பு. பதினைவாறவாம படி .பணக்கவாரன் என்ற யவறுபவாடுகளளை நீக்கி.விஸ்வரூப தரிசனை யயவாகம: உலகில் ஆண்டவளனையும ஆண்டவனில் உலகத்ளதயும பவார்க்கும மனைப் பக்குவத்ளதப் பபறுவது. பதியனைழவாம படி . எட்டம படி . பதிபனைவான்றவாம படி . பதிமூன்றவாம படி . பதினைவான்கவாம படி . அளனைத்திலும சமத்துவத்ளதக் கவாண ளவக்கிறது.ரவாஜவித்யவா ரவாஜகுஹ்ய யயவாகம: கடவுள பக்தி மட்டும இருந்தவால் பயனில்ளல. பதிளனைந்தவாம படி . உண்ளமயவானை பக்தி. ஏளழயின் சிரிப்பில் இளறவளனைக கவாண ளவப்பது.அட்சர பிரமம யயவாகம: எப்யபவாதும இளறச் சிந்தளனையில் மூழ்கி.புருயஷவாத்தம யயவாகம: தீய குணங்களளை விட்படவாழித்து.

ஆகிய 18 யபவார்க் கருவிகள ஆகும.ஐமபபவாறிகள. ஐமபுலன்கள. 1) ஐயப்பன் தன்னுளடய 18 கருவிகளளைக் பகவாண்டு 18 படிகளளை உருவவாக்கியதவாக கூறப்படுகிறது அந்த 18 கருவிகள வில் வவாள யவல் களத அங்குசம பரசு பிந்திபவாவம பரிளச குந்தம ஈட்டி ளக வவாள முன்தடி கடுத்தி ளவ பவாசம சக்கரம ஹலம மழு முஸலம . 2) பதிபனைட்டுப் படிகளளை இந்திரியங்கள ஐந்து ( 5 ) புலன்கள ஐந்து ( 5 ) யகவாசங்கள ஐந்து ( 5 ) குணங்கள மூன்று ( 3 ) என்று கூறுகிறவார்கள அளவ முளறயய இந்திரியங்கள ஐந்து ( பஞ்யசந்திரியம ) : கண் கவாது மூக்கு நவாக்கு ளக கவால்கள புலன்கள ஐந்து ( ஐமபுலன்கள ) : பவார்த்தல் யகட்டல் 67 . ஐந்து யகவாயில்கள. மூன்று மலங்கள இவற்ளறக் கடந்து மனைபமவான்றி வழிபட்டவாயல ஐயப்பசவாமியின் திருவருள நமளம வந்து யசரும என்பயத 18 படிகளின் தவாத்பர்யமவாகும.

சுவவாசித்தல் ருசித்தல் ஸ்பரிசித்தல் யகவாசங்கள ஐந்து ( பஞ்ச யகவாசங்கள ) : அன்னைமய யகவாசம ஆனைந்தமய யகவாசம பிரவாணமய யகவாசம மயனைவாமய யகவாசம ஞவானைமய யகவாசம குணங்கள மூன்று ( த்ரி குணங்கள ) : ஸத்வ குணம ரயஜவா குணம தயமவா குணம இந்த பதிபனைட்ளடயும கட்டுப் படுத்தியயவா பஜயித்யதவா வவாழ பதிபனைட்டுப் படிகளளை ஏற யவண்டும 3) 18 படிகள 18 வளக தத்துவங்களளை குறிப்பதவாகவும கூறுகிறவார்கள பமய் வவாய் கண் கவாது மூக்கு சினைம கவாமம பபவாய் களைவு சூது சுயநலம பிரவாமண க்ஷத்திரிய ளவசிய சூத்திர ஸத்ய தவாமஸ ரவாஜஸ என்ற 18 வளக குணங்களளை தவாண்டினைவால் பகவவான் ஐயப்பளனைக் கவாணலவாம 4) யகவாயிளலச் சுற்றியுளளை 18 மளல பதய்வங்களளை குறிப்பதுதவான் 18 படிகளைவாகும 18 படிகளில் வவாஸம பசய்யும யதவதவாக்கள ஒன்றவாம திருப்படி : சூரிய பகவவான் இரண்டவாம திருப்படி : சிவன் மூன்றவாம திருப்படி : சந்திர பகவவான் நவான்கவாம திருப்படி : பரவாசக்தி 68 .

ளநயவத்யம கவாட்டிய பின் பிரசன்னை பூளஜ பசய்வவார் பிறகு கற்பூர யஜவாதி ஏற்றி தீபவாரவாதளனை கவாண்பிக்கப்பட்டு சபரிமளல பிரதவானை தந்திரியும யமல்சவாந்தியும மற்றும சில பக்தர்களும படியயறிச் பசல்வவார்கள பிறகு சன்னிதவானைத்தில் ஐயப்பனுக்கு அரவணப் பவாயசம ளநயவத்யம பசய்து தீபவாரவாதளனை கவாண்பிப்பவார்கள. 5) 18 படிகளிலும ஐயப்பன் 18 வளகயவானை திருநவாமங்களுடன் அமர்ந்திருப்பதவாக ஒரு வரலவாறு கூறுகிறது அளவ என்னைபவன்றவால் ஒன்றவாம திருப்படி : குளைத்துப்புளழ பவாலகன் இரண்டவாம திருப்படி : ஆரியங்கவாவு ஐயன் மூன்றவாம திருப்படி : எரியமலி சவாஸ்தவா நவான்கவாம திருப்படி : அச்சன்யகவாயில் அரசன் ஐந்தவாம திருப்படி : புவயனைஸ்வரன் ஆறவாம திருப்படி : வீரமண கண்டன் ஏழவாம திருப்படி : பபவான்னைமபல வவாஸன் எட்டவாம திருப்படி : யமவாஹினி பவாலன் ஒன்பதவாம திருப்படி : சிவ புத்ரன் பத்தவாம திருப்படி : ஆனைந்த சித்தன் பதிபனைவான்றவாம திருப்படி : இருமுடிப் பிரியன் பனிபரண்டவாம திருப்படி : பந்தளை ரவாஜகுமவாரன் 69 . மூர்த்தி பூளஜயும நடத்துவவார் பிறகு 18 படிகளுக்கும கலசவாபியஷகம நளடபபறும நீரவாஞ்சனை தீபம ( யதங்கவாளய இரண்டவாக உளடத்து அதன் மூடியில் பநய் ஊற்றி ஏற்றப்படுவது ) கவாண்பிப்பவார் படிபூளஜக்கு உபயயவாகப்படுத்தும பபவாருட்கள அளனைத்தும பவளளியவால் பசய்யப்பட்டளவயவாகும 18 படிகளும பவளளி மற்றும பித்தளளை விளைக்குகளைவால் அலங்கரிக்கப் பட்டிருக்கும. விளைக்குகளைவாலும அலங்கரித்து அவற்றிற்கு கீயழ 18 படி ஏறுமிடத்தில் பிரதவானை தந்திரி 18 பவளளி கலசங்களளை ளவத்து படிபூளஜ பசய்வவார் ஒவ்பவவாரு படியிலும பீடபூளஜயும .ஐந்தவாம திருப்படி : அங்கவாரக பகவவான் ஆறவாம திருப்படி : முருகன் ஏழவாம திருப்படி : புத பகவவான் எட்டவாம திருப்படி : விஷ்ண ஒன்பதவாம திருப்படி : வியவாழ ( குரு ) பகவவான் பத்தவாம திருப்படி : பிரமமவா பதிபனைவாரவாம திருப்படி : சுக்கிர பகவவான் பனிபரண்டவாம திருப்படி : இலட்சுமி பதிமூன்றவாம திருப்படி : சனி பகவவான் பதிநவான்கவாம திருப்படி : எம தர்ம ரவாஜன் பதிளனைந்தவாம திருப்படி : இரவாகு பகவவான் பதினைவாறவாம திருப்படி : சரஸ்வதி பதியனைழவாம திருப்படி : யகது பகவவான் பதிபனைட்டவாம திருப்படி : விநவாயகப் பபருமவான் ( இதில் கவனிக்கப்பட யவண்டியளவ ஒற்ளறப்பளட வரிளசயில் நவக்ரஹ யதவதவாக்களும இரட்ளடப்பளட வரிளசயில் பதய்வக் குடுமபமும வவாஸம பசய்வதவாக ஐதீகம ) எனையவதவான் படிபூளஜ சபரிமளலயில் சிறந்த முளறயில் பசய்யப்படுகிறது படிபூளஜ நளடபபறும தினைத்தன்று 18 படிகளளை பூக்களைவாலும .

பதிமூன்றவாம திருப்படி : பமபவா வவாஸன் பதினைவான்கவாம திருப்படி : வன்புலி வவாஹனைன் பதிளனைந்தவாம திருப்படி : ஹரிஹர சுதன் பதினைவாறவாம திருப்படி : ஸத்குரு நவாதன் பதியனைழவாம திருப்படி : பிரமமவாண்ட நவாயகன் பதிபனைட்டவாம திருப்படி : ஸத்ய ஸ்வரூபன் 6) 18 மளல யதவளதகளளை வழிபவாடு பசய்வதற்கவாகத்தவான் படிபூளஜ நடத்துகிறவார்கள அளவ என்னைபவன்றவால் சபரி மளல பபவான்னைமபல யமடு கவுண்ட மளல நவாக மளல சுந்தர மளல சிற்றமபல யமடு கல்கி மளல மவாதங்க மளல ளமலவாடும மளல ஸ்ரீ மவாத மளல யதவர் மளல நீலக்கல் மளல தலப்பவாளற மளல நீலி மளல கரி மளல புதுச்யசரி அப்பவாச்சி யமடு இஞ்சிப் பவாளற 7) 18 படிகளும ஒயர கல்லினைவால் ஆனைது எல்லவாப் படிகளும 9 அங்குல உயரமும 5 அடி நீளைமும உளடயதவாகும யதங்கவாய் உளடத்துப் படிகள யதய்வளதத் தடுக்கும பபவாருட்டு திருவவாங்கூர் யதவஸ்தவானைம 1985 ம ஆண்டு அக்யடவாபர் மவாதம பஞ்ச யலவாகத்தினைவால் ( தங்கம . பித்தளளை . ஈயம ) தகடு பசய்து படிகளின் யமல் அளமத்துளளைனைர் தற்யபவாது 2015 ல் மறுபடியும தகடுகள சிதிலமளடந்தளதத் பதவாடர்ந்து அக்யடவாபர் 2015 புது கவசம படிகளுக்கு சவாத்தப்பட்டது 8) பதிபனைட்டின் சிறப்புகள : பகவத் கீளத அத்தியவாயங்கள 18 குருக்ஷ?த்ர யுத்தம நடந்த நவாட்கள 18 புரவாணங்களின் எண்ணக்ளக 18 ஐயப்பனின் யபவார்க் கருவிகள 18 ஐயப்பனின் தத்துவ குணங்கள 18 சரணம விளிக்கும முளறகள 18 சித்த புருஷர்கள 18 சபரிளய சுற்றியுளளை மளலகள 18 சபரியில் அளமந்துளளை திருப்படிகள 18 9) 18 படிகளில் இருமுடிக் கட்டு இல்லவாமல் படியயறி வர சிலருக்கு மட்டுயம உரிளமயுண்டு அவர்கள 70 . பவளளி . பசமபு .

பந்தளை ரவாஜ குடுமபத்தினைர் தந்திரிகள மகர சங்கரவாந்தியன்று திருவவாபரணப் பபட்டிளய சுமந்து வரும ரவாஜ பிரதிநிதி திருவவாபரணப் பபட்டிளயயும தங்க அங்கிளயயும வரயவற்கும யதவஸ்தவானை உறுப்பினைர்கள ( வரயவற்கும சமயத்தில் இவர்கள ஐயப்பன் அனுமதி பபற்று மவாளலயணந்திருக்க யவண்டும) படிபூளஜயின் யபவாது யமல்சவாந்தி / தந்திரி / கீழ்சவாந்தி மற்றும கட்டளளைதவாரர் 3 யபர் பலிகளளை அர்ப்பணக்கும குருக்கள 10) சரணம விளிக்கும முளறகள 18 : 1) உறவுமுளறச் சரணம : ஹரிஹர சுதயனை சரணம ஐயப்பவா ஐங்கரன் யஸவாதரயனை சரணம ஐயப்பவா ஷண்முகன் யஸவாதரயனை சரணம ஐயப்பவா 2) பஞ்சபூத சரணம : மகர நட்சத்திரயம சரணம ஐயப்பவா ( ஆகவாயம ) கவாந்தமளல யஜவாதியய சரணம ஐயப்பவா ( பநருப்பு ) அழுதவா நதியய சரணம ஐயப்பவா ( நீர் ) பமளபயின் பதன்றயல சரணம ஐயப்பவா ( கவாற்று ) கரிமளல ஏற்றயம சரணம ஐயப்பவா ( நிலம ) 3) இடப்பபயர் சரணம : அச்சன்யகவாவில் அரசயனை சரணம ஐயப்பவா ஆரியங்கவாவு ஐயயனை சரணம ஐயப்பவா குளைத்துப்புளழ பவாலயனை சரணம ஐயப்பவா எரியமலி சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா 4) அனுக்ரஹ சரணம : ஆபத்பவாந்தவயனை சரணம ஐயப்பவா அனுக்ரஹ மூர்த்தியய சரணம ஐயப்பவா அனைவாதரக்ஷகயனை சரணம ஐயப்பவா அளழத்தவால் ஓடிவரும அண்ணயல சரணம ஐயப்பவா 5) ப்ரிய சரணம : கற்பூர ப்ரியயனை சரணம ஐயப்பவா இருமுடி ப்ரியயனை சரணம ஐயப்பவா சரணயகவாஷ ப்ரியயனை சரணம ஐயப்பவா பநய் அபியஷக ப்ரியயனை சரணம ஐயப்பவா பவாதயவாத்திளர ப்ரியயனை சரணம ஐயப்பவா பவானைக ப்ரியயனை சரணம ஐயப்பவா பவாயசன்னை ப்ரியயனை சரணம ஐயப்பவா நவாம சங்கீர்த்தனை ப்ரியயனை சரணம ஐயப்பவா 71 .

6) கவாக்கும சரணம : கவாத்து ரக்ஷ?க்க யவண்டும பகவவாயனை சரணம ஐயப்பவா ஏளழப் பங்கவாளையனை சரணம ஐயப்பவா கவாவல் பதய்வங்கயளை சரணம ஐயப்பவா 7) நட்பு சரணம : வவாவரின் யதவாழயனை சரணம ஐயப்பவா பபரிய கருப்பண்ண ஸ்வவாமியய சரணம ஐயப்பவா கடுத்த ஸ்வவாமியய சரணம ஐயப்பவா 8) யபவாற்றி சரணம : வில்லவாளி வீரயனை சரணம ஐயப்பவா வீரமணகண்டயனை சரணம ஐயப்பவா குருவுக்கும குருயவ சரணம ஐயப்பவா 9) பிற பதய்வ சரணம : குருவவாயூரப்பயனை சரணம ஐயப்பவா ஏத்தமவானுõ ர் அப்பயனை சரணம ஐயப்பவா யசவாட்டவாணக்களர பகவதியய சரணம ஐயப்பவா 10) குண சரணம : உத்தமயனை சத்தியயனை சரணம ஐயப்பவா உண்ளமப் பரமபபவாருயளை சரணம ஐயப்பவா சற்குணசீலயனை சரணம ஐயப்பவா 11) பசயல் சரணம : ஊளமக்கருள புரிந்தவயனை சரணம ஐயப்பவா சபரிக்கு அருள புரிந்தவயனை சரணம ஐயப்பவா தவாயின் யநவாய் தீர்த்தவயனை சரணம ஐயப்பவா 12) பவற்றி சரணம : மகிஷி மர்த்தனையனை சரணம ஐயப்பவா புலிப்பவால் பகவாணர்ந்தவயனை சரணம ஐயப்பவா பவற்றிளயத் தருபவயனை சரணம ஐயப்பவா 13) பமளப சரணம : பமளபயில் உதித்தவயனை சரணம ஐயப்பவா பமளபயில் ஸ்நவானையம சரணம ஐயப்பவா பமளபயில் சக்தியய சரணம ஐயப்பவா பமபவா நதி தீர்த்தயம சரணம ஐயப்பவா பமபவா விளைக்யக சரணம ஐயப்பவா 14) உருவ சரணம : யயவாக பட்டதவாரியய சரணம ஐயப்பவா சின்முத்ரவா தவாயகயனை சரணம ஐயப்பவா நித்ய ப்ரமமச்சவாரியய சரணம ஐயப்பவா தத்வமஸ தவாயகயனை சரணம ஐயப்பவா 15) நீண்ட சரணம : ஸ்வவாமியயய்ய்ய்ய்ய்ய்ய் சரணம ஐயப்பவா யஜவாதி ஸ்வரூபயனை சரணம ஐயப்பவா 72 .

16) சவாஸ்தவா சரணம : பவால சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா ஆதி சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா பிரமம சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா விப்ர சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா விஸ்வ சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா விஜய சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா யமவாஹனை சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா ஞவானை சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா யயவாக சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா குயபர சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா கவாளை சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா கிரவாத சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா கல்யவாண சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா ருத்ர சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா மகவாரவாஜ சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா சந்தவானை ப்ரவாப்தி சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா ஆர்ய சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா ஸ்ரீ தர்ம சவாஸ்தவாயவ சரணம ஐயப்பவா 17) பதிபனைட்டவாமபடி சரணம : ஒன்னைவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா இரண்டவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா மூன்றவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா நவான்கவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா ஐந்தவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா ஆறவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா ஏழவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா எட்டவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா ஒன்பதவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா பத்தவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா பதிபனைவான்றவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா பனிபரண்டவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா பதிமூன்றவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா பதிநவான்கவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா பதிளனைந்தவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா பதினைவாறவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா பதியனைழவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா பதிபனைட்டவாம திருப்படியய சரணம ஐயப்பவா 18) மன்னிப்பு சரணம : ஸமஸ்தவாபரவாத ரக்ஷகயனை சரணம ஐயப்பவா ஓம அறிந்தும அறியவாமலும பதரிந்தும பதரியவாமலும பசய்த ஸகல குற்றங்களளையும பிளழகளளையும பபவாறுத்து கவாத்து ரக்ஷ?க்க யவண்டும ஓம ஸ்ரீ ஸத்யமவானை பபவான்னு பதிபனைட்டவாமபடி யமல் வவாழும வில்லவாளிவீரன் வீரமணகண்டன் கவாசி இரவாயமஸ்வரம பவாண்டி மளலயவாளைம அடக்கி ஆளும ஓம ஸ்ரீ ஹரிஹரசுதன் ஆனைந்தசித்தன் ஐயன் ஐயப்ப ஸ்வவாமியய சரணம ஐயப்பவா. 73 .

.. சரணம ஐயப்பவா அன்னைதவானைப் பிரபுயவ...... சரணம ஐயப்பவா ஒளிரும திருவிளைக்யக.. சரணம ஐயப்பவா ஊழ்விளனை அழிப்பவயனை.. சரணம ஐயப்பவா எங்கள குல பதய்வயம. சரணம ஐயப்பவா ஓமகவாரப் பரமபபவாருயளை... சரணம ஐயப்பவா கலியுக வரதயனை. சரணம ஐயப்பவா சிந்தளனையில் நிளறந்தவயனை.... சரணம ஐயப்பவா ஆறுமுகன் யசவாதரயனை....... சரணம ஐயப்பவா ஈசனின் திருமகயனை...... சரணம ஐயப்பவா ஒப்பில்லவாத் திருயமனியய.. கன்னிமூல கணபதியய...... வீட்டில் பபரியவயரவா பசவால்ல மற்றவர்கள பதவாடர்ந்து "சரணம ஐயப்பவா' எனை முழங்க யவண்டும. சரணம ஐயப்பவா எளியயவார்க்கு அருளபவயனை. சரணம ஐயப்பவா ஹரிஹரசுதயனை.. சரணம ஐயப்பவா அச்சன்யகவாயில் அரயச.. சரணம ஐயப்பவா உலகவாளும கவாவலயனை.... சரணம ஐயப்பவா ஊளமக்கருள புரிந்தவயனை. சரணம ஐயப்பவா ஈடில்லவா பதய்வயம.... சரணம ஐயப்பவா உண்ளமப் பரமபபவாருயளை. சரணம ஐயப்பவா கவாந்தமளல யஜவாதியய. சரணம ஐயப்பவா இன்தமிழ்ச் சுளவயய.... ஒலிபபருக்கி மூலம மற்றவர்களுக்கு பதவால்ளல தருவளதத் தவிர்க்க யவண்டும... சரணம ஐயப்பவா அவுடதங்கள அருளபவயனை. சரணம ஐயப்பவா ஐயபமல்லவாம தீர்ப்பவயனை. சரணம ஐயப்பவா 74 . சரணம ஐயப்பவா சிவன்மவால் திருமகயனை. சரணம ஐயப்பவா ஓதும மளறபபவாருயளை...ஐயப்பன் 108 யபவாற்றி இந்த சரணத்ளத மிகுந்த பக்தியுடன் குருசவாமியயவா. சரணம ஐயப்பவா இச்ளச தவிர்ப்பவயனை.. சரணம ஐயப்பவா ஏகவாந்த மூர்த்தியய. சரணம ஐயப்பவா சவுபவாக்கியம அளிப்பவயனை... சரணம ஐயப்பவா சபரிமளல சவாஸ்தவாயவ. சரணம ஐயப்பவா ஏளழப் பங்கவாளையனை... சரணம ஐயப்பவா ஆரியங்கவாவு ஐயவாயவ. சரணம ஐயப்பவா ஆபத்தில் கவாப்பவயனை..... சரணம ஐயப்பவா ஐங்கரன் தமபியய.......

சரணம ஐயப்பவா புலிப்பவாளலக் பகவாணர்ந்தவயனை. சரணம ஐயப்பவா துளைசிமண மவார்பயனை....... சரணம ஐயப்பவா பவாவபமல்லவாம அழிப்பவயனை.. சரணம ஐயப்பவா திருரவாமர் பவாதயம... சரணம ஐயப்பவா எரியமலி சவாஸ்தவாயவ. சரணமஐயப்பவா உடுமபவாளறக் யகவாட்ளடயய... சரணம ஐயப்பவா சகலகளல வல்யலவாயனை..... சரணம ஐயப்பவா உத்தமயனை சத்தியயனை.... சரணம ஐயப்பவா யபரூர்த்யதவாடு தரிசனையம..... சரணம ஐயப்பவா குருமகன் குளறதீர்த்தவயனை....... சரணம ஐயப்பவா சவாஸ்தவாயவ பரமபபவாருயளை...... சரணம ஐயப்பவா வீர மணகண்டயனை...... சரணம ஐயப்பவா புலிவவாகனை புண்ணயயனை.. சரணம ஐயப்பவா சவாந்தம நிளற பமய்ப்பபவாருயளை...... சரணம ஐயப்பவா கரிமளல இறக்கயம. சரணம ஐயப்பவா இருமுடிப் பிரியயனை....... சரணம ஐயப்பவா பந்தளைத்தில் வளைர்ந்தவயனை. சரணம ஐயப்பவா பபரியவாளனை வட்டயம... சரணம ஐயப்பவா பபவான்னைமபல வவாசயனை. சரணம ஐயப்பவா ஆனைந்தமிகு பஜளனை பிரியயனை.... சரணம ஐயப்பவா சிறியவாளனை வட்டயம.... சரணம ஐயப்பவா நீலவஸ்திர தவாரியய. சரணம ஐயப்பவா குருவின் குருயவ. சரணம ஐயப்பவா கரியிலந்யதவாயட. சரணம ஐயப்பவா வில்லவாளி வீரயனை. சரணம ஐயப்பவா குருதட்சளண அளித்தவயனை.... சரணம ஐயப்பவா இஞ்சிப்பவாளறக் யகவாட்ளடயய...குளைத்துப்புளழ பவாலகயனை. சரணம ஐயப்பவா தூயவுளளைம அளிப்பவயனை. சரணம ஐயப்பவா கவாளளைகட்டி சிவன் மகயனை. சரணம ஐயப்பவா 75 . சரணம ஐயப்பவா யபதளமளய ஒழிப்பவயனை... சரணம ஐயப்பவா அழுளதமளல ஏற்றயம.. சரணம ஐயப்பவா கரிமளல ஏற்றயம..... சரணம ஐயப்பவா வவாபரின் யதவாழயனை.. சரணம ஐயப்பவா திரியவண சங்கமயம.. சரணம ஐயப்பவா சவாந்தி தரும யபரருயளை. சரணம ஐயப்பவா தவாயின் யநவாய் தீர்த்தவயனை... சரணம ஐயப்பவா கல்லிடும குன்றயம. சரணம ஐயப்பவா யபட்ளட துளளும யபரருயளை.... சரணம ஐயப்பவா பமபவா நதித் தீர்த்தயம.... சரணம ஐயப்பவா உத்திரத்தில் உதித்தவயனை...... சரணம ஐயப்பவா பபரும விளனை அழிப்பவயனை.. சரணம ஐயப்பவா நித்ய பிரமமச்சவாரியய. சரணம ஐயப்பவா அதிர்யவட்டுப்பிரியயனை... சரணம ஐயப்பவா சக்தி பூளஜ பகவாண்டவயனை.. சரணம ஐயப்பவா பமளபயில் பிறந்தவயனை......

.... சரணம ஐயப்பவா பகவவானின் சந்நிதியய..... சரணம ஐயப்பவா கடுத்த சவாமியய....... சரணம ஐயப்பவா மவாளிளகப் புறத்தமமயனை.. சரணம ஐயப்பவா கருப்பண்ணசவாமியய........... 76 . சரணம ஐயப்பவா அக்கினி குண்டயம.. சரணம ஐயப்பவா மங்களை மூர்த்தியய. சரணம ஐயப்பவா...... சரணம ஐயப்பவா இப்பவாச்சி குழியய.....சபரிக்கு அருள பசய்தவயனை. சரணம ஐயப்பவா தீபயஜவாதித் திருஒளியய.. சரணம ஐயப்பவா பதன்புலத்தவார் வழிபவாயட. சரணம ஐயப்பவா உரல்குழி தீர்த்தயம.. சரணமஐயப்பவா மகர யஜவாதியய.... சரணம ஐயப்பவா தீரவாத யநவாய் தீர்ப்பவயனை.... சரணம ஐயப்பவா திருப் பமளபயின் புண்ணயயம... சரணம ஐயப்பவா சற்குரு நவாதயனை ... சரணம ஐயப்பவா நீலிமளல ஏற்றயம........ சரணம ஐயப்பவா பலவிளனைகள ஒழிப்பவயனை.... சரணம ஐயப்பவா பசுவின் பநய்யய. சரணம ஐயப்பவா சரங்குத்தியவாயனை. சரணம ஐயப்பவா பதிபனைட்டவாமபடியய.. சரணம ஐயப்பவா பஸ்மக் குளையம .. சரணம ஐயப்பவா அலங்கவாரப் பிரியயனை. சரணம ஐயப்பவா மஞ்சமவாதவா திருவருயளை..... சரணம ஐயப்பவா நிளறவுளளைம தருபவயனை. சரணம ஐயப்பவா பமபவா விளைக்யக. சரணம ஐயப்பவா நவாகரவாஜப் பிரபுயவ.. சரணம ஐயப்பவா கற்பூரப் பிரியயனை.... சரணம ஐயப்பவா சபரி பீடயம.. சரணம ஐயப்பவா அப்பவாச்சி யமயட.... சரணம ஐயப்பவா பரவசப் யபருணர்யவ.........

ஐயபபப னப பபடலபக ளப ஓமப ஓமப ஐயபபப ப ஓமப கர நபதப ஐயபபப ப (ஓமப) 77 .

அரனபரப பபலப ஐயபபப ப அமபப பகக பபலப ஐயபபப ப (ஓமப) ஆபதப பபநபத வப ஐயபபப ப ஆதப பரப பரப ஐயபபப ப (ஓமப) இரமடபப பபரபயப ஐயபபப ப இரகபக மபகநபத வப ஐயபபப ப (ஓமப) ஈசனப மகனன ஐயபபப ப ஈஸபவ ரப கமநபத ப ஐயபபப ப (ஓமப) உகமயபளப பபலப ஐயபபப ப உறதகண நநன ய ஐயபபப ப (ஓமப) ஊகபக மப தரபவரப ஐயபபப ப ஊழபவ பகன அறபபப வரப ஐயபபப ப (ஓமப) எஙபக மப நபகறநபத வரப ஐயபபப ப எஙபக ளப நபயகப ஐயபபப ப (ஓமப) பமபக பயபனப பபலப ஐயபபப ப பநபத ள னவநபத ப ஐயபபப ப (ஓமப) வனபப லப வபகனப ஐயபபப ப வனதபத பலபரபபப வரப ஐயபபப ப (ஓமப) சபரபகபரநச ப ஐயபபப ப சபஸபவ தரபப ஐயபபப ப (ஓமப) **************************************************************************************************** இரமட தபஙபக ப ஒர மனதபகப கரவவனனவ வநபன தபமப இரவபகன தநர பக பக மப யமகனயமப வவலபல மப தபரவடகய கபண வநபன தபமப 78 .

.பளபள பககடபட சபரபமகலகபக கலபல மப மளபள மப கபலகபக வமதபக த சவபமபனய அயபய பபன பப சவபமப சரணமப அயபய பபன பப பளபள பககடபட சபரபமகலகபக கலபல மப மளபள மப கபலகபக வமதபக த சவபமபனய அயபய பபன பப அயபய பபன பப சவபமபனய வநயப அபபனஷகமப சவபமபகபன க கறபப ர தநப மப சவபமபகபன க ஐயபபப னப மபரபக ளமப கடகபவ கபணபட ஐயகன நபட வசனபற படவபரப சபரப மகலகபக வசனபற படவபரப (சவபமபனய அயபய பபன பப ) கபரபத பத பகக மபதமப மபகல அணபநபத னநரபத பத பயபகனவ வபரதமபரநபத பபரபத பத சபரதபயபனப கமநபத னன உனபக ன பரபக னவனபட னய தவமபரநபன தனப (2) இரமட எடதபத எரனமலப வநபத ஒர மனதபகப னபடபக ட தளபள ப அரகம நணபப ரபமப வபவகர வதபழத அயபய னபனப அரளப மகல ஏறபடவநர ப (சவபமபனய அயபய பபன பப ) அழகத ஏறபற மப ஏறமப வபபழத ஹரபஹரனப மககன ததபதபத வசலபவ பரப வழப கபடபட டனவ வநபத படவபரப.. நலபல பபகதகய கபடபட டவபரப (சவபமபனய அயபய பபன பப ) சபரப பநட னம வநபத படவபரப சபரப அனபக னகய பணபநபத டவபரப சரஙபக தபத ப ஆலபலப கனபன ப மபரபக ளமப சரதபத பகன னபபடபட வணஙபக படவபரப சபரபமகல தகன வநரஙபக படவபரப பதபவனடபட பட மநத ஏறபடவபரப. கதப எனபற அவகர சரணகடவபரப மதப மகமப கணபன ட மயஙபக படவபரப ஐயகன ததபகபக கயபனல தனபக னனய மறநபத படவபரப பளபள பககடபட சபரபமகலகபக கலபல மப மளபள மப கபலகபக வமதபக த சவபமபனய அயபய பபன பப சவபமப சரணமப அயபய பபன பப பளபள பககடபட சபரபமகலகபக கலபல மப மளபள மப கபலகபக வமதபக த 79 . அயபய னப வனபப லப ஏறப வநபத படவபரப கரபமகல ஏறபற மப கடனமப கடனமப கரகண கடலமப தகனவரவபரப கரபமகல இறகபக மப வநபத உடனன தபரநதப பமபக பகய கணபட டவபரப (சவபமபனய அயபய பபன பப ) கஙபக க நதப னபபலப பணபண பய நதபயபமப பமபக பயபலப நநர பட சஙபக ரனப மககன கமபப படவபரப சஞபச லமப இனபற ப ஏறபடவபரப நநல பமகல ஏறபற மப சபவப பபலனமப ஏறபற படவபரப கபலவமலபல பமப நமகபன க அரளப கபவலனபயப இரபபப பரப னதக பலமப தப பபத பலமப தப (2) னதக பலமப தப எனபற பலப அவரமப னதகதபக த தநபத படவபரப பபத பலமப தப எனபற பலப அவரமப பபததபக த தநபத படவபரப.

அரளப தரமப சரணஙபக கள கறப வநபன தனப இரமட தபஙபக பனய நபனப ஓடவநபன தனப. கலபயக நபதனன கபதபத பட னவணபட மப உனபக ன பபடபத நபளபலபக ல ஐயபபப ப (வபனகமப சரணமப சரணமப ஐயபபப ப.சவபமபனய அயபய பபன பப அயபய பபன பப சவபமபனய சரணமப சரணமப ஐயபபப ப சவபமப சரணமப ஐயபபப ப (6) **************************************************************************************************** வபனகமப னபபறபற மப வபனகமப னபபறபற மப எஙபக ளப ஐயபபப ப. வநயப அபபனஷகமப தனபக ன கபண வநபன தனப உகனனய நபகனநபத உரகப நபனபன றனன. பகபத பயடனப நபறபப த நபளப னநபமபப பரநபன தனப வமயபய னன உனப பககழ பபட வநபன தனப. தபரவட கமலஙபக கள னவணபட நபனபன றனப பலபயபனப மநத பனல நந வர னவணபட மப. சவபமப சரணமப ஐயபபப ப கரபமபமகல னமனல ஏறப வநபன தனப. நந வரமப தர வநபத படவபயப ஐயபபப ப எகன ஆளமப வபரமபனன. நபகனவவலபல பமப நந தபனன உனபக ன பபடபத நபளபலபக ல ஐயபபப ப (வபனகமப) சரணமப சரணமப ஐயபபப ப. சவபமப சரணமப ஐயபபப ப **************************************************************************************************** ஹரபவரபசனமப ஹரபவரபசனமப வபஷபவ னமபஹனமப ஹரபததநஷ பவ ரமப ஆரபதபய பபதகமப அரபவபமரபத த ப னமப நபதபய நரபத பத னமப 80 . சவபமப சரணமப ஐயபபப ப அயபய னன கபரபத பத பககயபலப மபகலயபடபன டனப. உனப பதமப நபடனய மகபழபந பத பரநபன தனன உனபக ன பபடபத நபளபலபக ல ஐயபபப ப (வபனகமப) சரணமப சரணமப ஐயபபப ப.

ஹரபஹரபதபம ஜமப னதவமபஷபர னய சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப சரணகநர பத பத னமப பகபத மபனசமப பரணனலபலபமப நரபத பத னபலசமப அரணபபசரமப பதநபயகமப ஹரபஹரபதபம ஜமப னதவமபஷபர னய சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப பபர ணயசதபய கமப பபர பணநபயகமப பபர ணதபத கலபப கமப சபபர பபஞபஜ பதமப பபர ணவமநபத பரமப கநர பத பத னபபர பயமப ஹரபஹரபதபம ஜமப னதவமபஷபர னய சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப தரகவபகனமப சநபத ரபனனமப வரகதபயதமப னவதவரபந பதமப கரகபர பபகரமப கநர பத த ப னபபர பயமப ஹரபஹரபதபம ஜமப னதவமபஷபர னய சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப தபர பவனபரபச பச பதமப னதவதபதபம கமப தபர பனயனபமபப பர பமப தபவபய னதஷபகமப தபர தஷபஜபதமப சபநபத பதபபர தமப ஹரபஹரபதபம ஜமப னதவமபஷபர னய சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப பவபயபபபப கமப பபஹ பவகபவஹமப பவனனமபஹனமப பதபபஷனமப தவளவபஹனமப தபவபய வபரணமப ஹரபஹரபதபம ஜமப னதவமபஷபர னய சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப கலமபர தஸபம பதமப சநபத ரபணனமப 81 .

. ஹரபஹரபபன ரமபகபர னத மஙபக ளமப. பபஞபச பலஙபக பர த மஙபக ளமப.ஓமப....கலபனகபமளமப கபதபர னமபஹனமப கலபனகஷரப வஜபவபஹனமப ஹரபஹரபதபம ஜமப னதவமபஷபர னய சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப ஸபர தஜனபபர பயமப சபநபத பதபபர தமப ஷபர தபத பவபபஷனமப சபதஜநவ னமப ஷபர தபமனனபஹரமப கநத லபலசமப ஹரபஹரபதபம ஜமப னதவமபஷபர னய சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப ஸபவ பமப சரணமப ஐயபபப ப பஞபச பதபர நஷ பவ ரப மஙபக ளமப. பஞபச பஸபய தபவ ஜ மஙபக ளமப..அனபப ரப ஒறபற கமயபயப நபமமப வசபலபல மப வதயபவ மகல (கனபனவபட) னதனவநபத பரனப பலபயபக னதவரபக ளமப கடவர வதயபவ மகனப பவனப வநபத சபரபமகல னதனவநபத பரனப பலபயபக னதவரபக ளமப கடவர வதயபவ மகனப பவனப வநபத சபரபமகல கணபண பலபல பரபக பக கணப வகபடகபக மப சபநபத பமகல னபசபத பபளபக ளககள னபசகவகபக மப வதயபவ மகல (கனபனவபட) கபதபத பரநபத பளப பகபத சபரப கபனகதபத பலப ஆவலபக 82 ... **************************************************************************************************** கனபனவபட நகம இழகபக மப கபநபத மகல மணபகணபட னப வபழமப உயரபந பத மகல சபரபமகல (கனபனவபட) ஓஙபக பர நபதவமனமப னவதமகல .. ஸபர தபஸபனரபலஙபக பர சனபம ஙபக ளமப.. பபர ணமதபமப சபநபத பமணப மஙபக ளமப.... பஞபச பஸபத பன ரபபம மஙபக ளமப.. தபர ஜகதபவபதபய பபர னபப மஙபக ளமப.ஓமப.ஓமப.

வபபனபம பமகல ஹரபஹரசதனப தனகபக னமபடபச மப நலபக பட கபதபத பரநபத பளப பகபத சபரப கபனகதபத பலப ஆவலபக வபபனபம பமகல ஹரபஹரசதனப தனகபக னமபடபச மப நலபக பட னஜபதபயபகப சபரப னமபடபச மப தநபத வதயபவ மப வசபனபன பனப தபனப வபழமப பனபததபத லமப சபரபமகல ( கனபனவபட) **************************************************************************************************** சபபர பபதமப சவபமப பளபள ப எழநபத ரளபவ பயப சதபய மபமப வபபனபன பனப பதபவனடபட பமப படயபனப ததபத வனம சதபய மபமப பபனபன பனப பதபவனடபட பமப படயபனப ததபத வனம சபனபம ய ரப சபகபமணபனய சதபய மபமப வபபனபன பனப பதபவனடபட பமப படயபனப ததபத வனம சபனபம ய ரப சபகபமணபனய அதபய பன மகறபற மப வமயபஞ பனனம (சபபர பபதமப) அஷபட தபகப பபலகரப ஊதபய சஙபக நபதமப ஐயனபனப பளபள பயணரபத பத படனவ அஷபட தபகப பபலகரப ஊதபய சஙபக நபதமப ஐயனபனப பளபள பயணரபத பத படனவ ஆகபச சஙபக ரடனப பபபளமப னதனனபட மலரமப பனபன நர மப நலபக ப சவபமப அடயனபனப மனசபமப கடலபனல தபகரகளப அயபய னபனப பபததபத பலப அரபச பச பதபன தனப பனக சவபவ பத சநபத னமப வநயபன வதபய மப (சபபர பபதமப) இநபத பரபதப னதவரபக ளப நடபச தபத பர பகபக ளபலப வபபறபப பதமப மநத பனபலப அரபச பச கனயமப இநபத பரபதப னதவரபக ளப நடபச தபத பரபப பகபக ளபலப வபபறபப பதமப மநத பனபலப அரபச பச கனயமப பனலபகமப தனப ககயபலப வசநபத பமகர நபவனபர இதழபயப மணமபனவனப சவபமப அடயனபனப கணபக ளபலப ஆனநபத நநர பத பத ளபகளப அயபய னகபக ரதபர படபச மபகனமப வபபனப ஐயபபப னப எனப இதயகப னகபயபலபனல (சதபய மபமப) **************************************************************************************************** வபலபவ லடதபத வபகளயபடமப வதயபவ னம .பகபத ரப இதயமபமப நநல வபனபலப .மன வபலபவ லடதபத ததபத வமப வசபனபன வனன 83 .

எநபத னப வபழபகளபலப ஐயனபனப தபரவரவமப (சரஙப) 84 .பலநபறமப னசரபந பத தபனப மனவபலபவ லனபப த மன ஒறபற கம ஒனபற தபனப வஜயமநபத பரமப ஐயனப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப ஐயனப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப (வபலபவ லடதபத ) உடலப தநபத பயப உயபரப தநபத பயப அறபவமப தநபத பயப உதவபத ஆணவதபக த ஏனனப தநபத பயப உடலப தநபத பயப உயபரப தநபத பயப அறபவமப தநபத பயப உதவபத ஆணவதபக த ஏனனப தநபத பயப அளவபலபல ப ஆகசககள மணபகணபட ப நந அளவபலபல ப ஆகசககள மணபகணபட ப நந .சவபமப ஐயபபப ப (சரஙப) சரபய வபலபல பகன னதபளபலப அணபநபத வனப தளபயபனல அமபப களப எயபத மப மனசபமப வகபடமப கபடபட லப னவடபக டயபடட சவபமப மணபகணபட னப மகபகம வபபனபச ரமப வதபடதபத பனப மனசபமப வகபடமப கபடபட லப னவடபக டயபடட சவபமப மணபகணபட னப மகபகம வபபனபச ரமப வதபடதபத பனப கரபபலப நரபகளபமப கபம கனரபதஙபக கள பல தபகர எயபத வநற பற படனவ .எஙபக ளப ககற நநக பக பட ஐயனப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப ஐயனப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப ஐயனப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப (வபலபவ லடதபத ) கலபல பகமப வசபலபல பனல மனபதகர வபடபட மப நலபவ ழப வசலபல ப மனமமப சபனதபக தகப கடபட மப கலபல பகமப வசபலபல பனல மனபதகர வபடபட மப நலபவ ழப வசலபல ப மனமமப சபனதபக தகப கடபட மப இனப உனபன ரளபலனபன றப மனபதரபனப நபகல இனப உனபன ரளபலனபன றப மனபதரபனப நபகல இஙபக நந தநக மககள வகபயபத படவபயப ஐயப சரணமப ஐயபபப ப ஐயனப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப ஐயனப ஐயபபப ப சரணமப ஐயபபப ப (வபலபவ லடதபத ) **************************************************************************************************** சரஙபக தபத ப ஆனல நந சபடபச ப -சபரப பநட னம நந சபடபச ப தஞபச மப எனபன றபரபக பக தபயபனமப சபறநபத வனப தபரகபப பபரமபம னம ஐயபபப ப .

உயரப வவறபற பககள தநபத படனவ வநபத பபப னப னவதபநபத பல னயபகபயவனப உயரப வவறபற பககள தநபத படனவ வநபத பபப னப (பத) பஞபச கல நபயகனப பகபத ரகபக னகலனப வநஞபச பர நபகனபபன பபரபக பக னநசனவனப பஞபச கல நபயகனப பகபத ரகபக னகலனப வநஞபச பர நபகனபபன பபரபக பக னநசனவனப வஞபச ககர நலபவ ழபயபலப ஆகபக னவபனப மனபம நபத வ பதபத பரனவனப ததபவ மப நபகற மபயபமயனப மணபகணபட ப நபனப தபரவட சரணமப னஜபதபமய சரணமப சநபத ரனன சரணமப (பத) அனபக ன வசபலப மதபதபத வனப அஞபச பத பபலகனப வநர னபகபப பலப னமனல வநபத வனப அனபக ன வசபலப மதபதபத வனப அஞபச பத பபலகனப வநர னபகபப பலப னமனல வநபத வனப தணபட லப நபவனபளபகய கணவனபக ஆகபக னவபனப சபதபத ரப வசபலப வபதபக தககள நபதபத மப பல பகபத ரகபக ளப எநபத னப கரனவ நபனப தபரவட சரணமப மகபத ப பழமப சரணமப மதபன த அரளப சரணமப நபதபய பநபதப வபளஙபக மப பட சரணமப சரணமப (பத) 85 .சநபத பரனபமப வடபட பரபகசயணபநபத சநபத னமப வபபடபட பளபள ப பபலபனபலப வதளபதபத சநபத பரனபமப வடபட பரபகசயணபநபத சநபத னமப வபபடபட பளபள ப பபலபனபலப வதளபதபத கனகனகசரபகளபமப வபகனஙபக ளபலப ஐயனப கலபயக கபடனதட வநபத பனன இட மபனபன லப உரமபகளப தரதபத படமப சவபமப இட மபனபன லப உரமபகளப தரதபத படமப சவபமப .இநபத பமப அரசபளமப வமயபய பபப னப (பத) னவதபநபத பல னயபகபயவனப .எநபத னப இரளப வநஞபச பலப னவடபக டயபடனபனப அனபன ற இரளப நநங பக ப அளபமயமபனனத (சரஙப) **************************************************************************************************** பத நபயகனப ஐயபபப னப .

நபலப ப ப (கலபயக) கலபதபத ப லபரபடமப சகபர வரபத த தபரககபப பகபக ளபலப பகட சழமப பகவபனபனப தபரககபப பகபக ளபலப பகட சழமப பகவபனபனப 86 .**************************************************************************************************** ஆகபசமபமப பளபள ப பலபனமலப பவனபயபயப னரபகபதப மபறபற படமப சவபமப (ஆகபசமபமப) கபடமபமப ரபதபத பனப தகலனவதகனகபக வனப தரமரநபத பலபபபப பல (கபடமபமப) தரணபகபக தனபவ நபத பர ப ஞபனமரபத பத ப (ஆகபசமபமப) அறபயபத தநவ பகன பபவசபச வடபகப மனபதகர வபடபட டமப வஜனபம மப அறபயபத தநவ பகன பபவசபச வடபகப மனபதகர வபடபட டமப வஜனபம மப ஐயனப ககடகபக ணபண பலப நமபக ம கபதபத படமப நலபல வனப பபனரபரபலப னபபறபற படமப ரபனபமப ஐயனப ககடகபக ணபண பலப நமபக ம கபதபத படமப நலபல வனப தநத பன ஆணவதபத பனப ரபனபயப மகபஷப மரபத னனப வசயபத பனப அனபப மனபதபபபமபனமளபள வதயபவ மப (மகபஷப) சமதரபம தபத பனப ரபனம சரணமப (ஆகபசமபமப) னகடபட நடஙபக படமப வனப னகபரரபஙபக கள னவடபக டயபட நகம கபகபக மப சவபமப னகடபட நடஙபக படமப வனப னகபர ரபஙபக கள னவடபக டயபட நகம கபகபக மப சவபமப நவசகபத ப மணப வபலபல பனப நபவணபளப வகபணபட வனப நபடபட னப நலமப கபகபக மப சவபமப நவசகபத ப மணபவபலபல பனப நபவணபளப வகபணபட வனப நபடபட னப நலமப கபகபக மப சவபமப சதபய தரபம மகத கடகவகபக வநபத வனப சபனபதபய மரபத பத பனய சரணமப சதபய தரபம மகத கடகவகபக வநபத வனப சபனபதபய மரபத பத பனய சரணமப அரளப நபதபத பய வசபரபனம சரணமப (ஆகபசமபமப) **************************************************************************************************** கலபயக தவனயபகப ஞபனமரபத பத ப .

வகபடமப கபடபட லப நகம வழபகபடபட மப வபபரனளத (கரகண) பமபக பயபறபற பலப பனபதமபன களபனரத .நகம பபடபட பப பபட தபலபடபட மப அனபக ன ஏத ஐயபபப னப சவபமப ஐயபபப னப ஐயபபப னப சவபமப ஐயபபப னப ( கரகண) ப பணபய னமத .னநபனபப பலப பநபத ளதபத பலப வபரகம னசரபத த பகபத கர சவபமபயபகபக மப உரவனமத (பநபத ளதப) சமபச பரகப கடலபனபனல னதபணபனயத சமபச பரகப கடலபனபனல னதபணபனயத பபவ சவடககளசப சடபவ டரபகபக மப அகபன பனயத ஐயபபப னப சவபமப ஐயபபப னப ஐயபபப னப சவபமப ஐயபபப னப ( கரகண) 87 .அரபச பச கன மநபத பரமப அரளபந பதபனய (கலபயக) கபரபத பத பகக வபபரபண மப மணமப வநச மப தபரநநர பலப கலபயக மரபத பத பகபக அலஙபக பரமப (கபரபத பத பகக) நமபப படமப அடயவரபனப உளபவ ளபளப னமகடயபலப நமபப படமப அடயவரபனப உளபவ ளபளப னமகடயபலப வநர த மகதபத வமப சதப மநட பட மப உணபண பமனசப ஐயபபப ப உளபள மப இனபகபக த ஐயபபப ப உணபண பமனசப ஐயபபப ப உளபள மப இனபகபக த ஐயபபப ப ஒளபயபயப உயபரபயப ஒளபயபயப உலகபயப ஒளபயபயப உயபரபயப ஒளபயபயப உலகபயப ஒபபப பலப மணபயபன நந சவபமப (கலபயக) இநபத பரபதப னதவரபக ளப ஐயனப தபரநகடயபலப கறபப ர ஆவபகடபட ககவதபழவபரப (இநபத பரபதப) இரவபகனகயகப கபலமப இரமடகப கடபட பகபக ப இரவபகனகயகப கபலமப இரமடகப கடபட பகபக ப இடனமள தபளதபத பலப பட பகஜ மனதபலப வபகளயபடமப கயபபப ப மகரனஜபதப நந ஐயபபப ப மனதபலப வபகளயபடமப கயபபப ப மகரனஜபதப நந ஐயபபப ப தகலயபயப வமபழபயபயப கவபயபயப இகசயபயப தகலயபயப வமபழபயபயப கவபயபயப இகசயபயப பதபவனடபட பபப ட ததபவ னம சவபமப (கலபயக) **************************************************************************************************** கரகணனயபட அகணகபக பனபற ககனயத .

கபடபட மனபதரபக கள பனபதரபகபக மப மகர தநப மப (ஜபதப) கசவ கவஷபண வஙபக ளப ஒனபற பயப இகணதபத னசரபக பக மப மகப சனபன பதபனமப சபனபதபய மனதபலப னசரபக பக மப ஐயபபப னப சவபமப ஐயபபப னப ஐயபபப னப சவபமப ஐயபபப னப ( கரகண) **************************************************************************************************** மபனய மபனய நநவ யபர மபளபகக பரதபத மபம ப இரவமப பகலமப இரமடகயகப கடபட மகலபபப யணமப வதபடரபக பனபற வபபரனள (மபனய) மபதவ சநல ரபமப கரசவபமபமபரப நபனபற மநபத பரமப வசபலபக பனபற மகலயபலப அவதத மபரதனப வநஞபச பலப வநரபபன பபட அஷபட கஙபக மப பககதபத கல நபனபற பனப (மபனய) தபரமபமகலயபலப பபதபலமப தரமப ஐயனபனப தபரநபம மநபத பரமப இயறபக க நகழயபலப கவதபத தபய வபபனபன பற உதயஙபக ளணபபவனள (மபனய) மகரவபளகபவ கபளப சபரபமகலயபலப நமப மனசபடபச ப உணரபத பத மப ஒளபனய சவபமப தபரபபப ட மகதபத வனமப உனப சபதபபடகனப பபகபக பயனமப (சவபமப (மபனய) **************************************************************************************************** 88 .ஜபதபமத னபதமபலபல ப சமதபத வ தநப மப .

நநங பக நநற பசப பபடபட பபப பட னபடபக ட தளபள னமப சபறகழலபலப ஒனபற னசரபந பத பஜகன பபடனமப .பபனபப கபடனமட தபணபட அஙபக பமபக ப னசரனமப ஐயபபப னப தபநபத கனதபமப சபமப தபநபத கனதபமப 89 .னதவப எமபக ம ஆதரபபபப பயப (எலபல ப) பபழபயப நபகளபப னபபகபக பமலப உனப நபமமப நபவபலப உகரபபன பபனம மபயபனலபக வபழபக பக கயபலப மதனபதபப னபயபக ளப ஓடபட டனவபமப னபபகமப னதட அகலநபத தபரபனவபரப ஒர கண சகவமன அறபயபனர (எலபல ப) கககளமப கபலபக ளமப தளரபந பத படனவ மனமதமப அவதபயபலப தடதபத படனவ அகபலபணபன டசவரப அபயமப நந எனபற அறபநபத படபன டபமப நபஙபக ளப அகழகபக பனபன றபமப சவபமப சரணமப ஐயபபப ப சரணமப சரணமப ஐயபபப ப சவபமப சரணமப ஐயபபப ப சரணமப சரணமப ஐயபபப ப (எலபல ப) **************************************************************************************************** கனபன பமகல சபமப சரணமப வசபலபல மபச பமப கனபன பமகல சபமப சரணமப வசபலபல மபச பமப பளபள பகபக டபட தகலயபனலநபத ப வகபடய கபடமகலயமப ஏறப பளபள பகபக டபட தகலயபனலநபத ப வகபடய கபடமகலயமப ஏறப பதபவனடபட பமபப ட நடநபத னபபவத எபபன பபத மணபட ல வபளகபக கபன கப மகர வபளகபக கபன கப ஐயபபப னப தபநபத கனதபமப சபமப தபநபத கனதபமப அதபகபகல களபசபவ சழநபத பலபவபகனகன னபபறபற ப ஒர நற சரணஙபக ளப நநங பக அகழசபச கரதபன தபகல பநபத லபடபட இரமடகளப நபகறசபச வசபச தபரயபதபத பகரகபக பக நநங பக ளப வபகரநபத வசலபல ணமப ஐயபபப னப தபநபத கனதபமப சபமப தபநபத கனதபமப ஐயபபப னப தபநபத கனதபமப சபமப தபநபத கனதபமப எரபனமலப அமபப லதபத பலப கடபக ட இறகபக ணமப .எலபல பதப தனபப மமப தநர பத பத படவபயப வபபனப ஐயப சபரபவபசப (எலபல ப) வபபலபல ப னநபயபக ளமப நநங பக படனவ மலரபக பக கயபலப அரளபப ரபவபயப .

உனப தபரதநப தபத பனப வபபனபவ னபளப கபடபட னய அரளபம கழ வபபழபகவபயப ஐயபபப ப .ஐயபபப னப தபநபத கனதபமப சபமப தபநபத கனதபமப கணபதபகபக னதஙபக பகய உகடசபச படனமப .அஙபக அபபனஷகமப எலபல பமப வணஙபக ப மகபழனமப ஐயபபப னப தபநபத கனதபமப சபமப தபநபத கனதபமப ஐயபபப னப தபநபத கனதபமப சபமப தபநபத கனதபமப (8 மகற) **************************************************************************************************** சபரபமகலவபசப னதவப சரணமப நந ஐயபபப ப .னதவப சரணபகதப அகடநபன தனப ஐயப (சபரப) தபரவடதபனப எனத தகண அரளமப நபயகப ஐயபபப ப ஐயபபப ப சரணமப சரணமப வபபனபஐ யபபப ப ஐயபபப ப சரணமப சரணமப வபபனபஐ யபபப ப சபரபகபரநச ப சரணமப சரணமப சரணமப ஐயபபப ப சபரபகபரநச ப சரணமப சரணமப சரணமப ஐயபபப ப (சபரப) மனசநபத னபபபனஷக தயபபரப 90 .னதவப சபரபமகலவபசப னதவப சரணமப நந ஐயபபப ப .பபனபப இரமடகளப தபஙபக ப நநங பக மகலனயறனமப பதபவனடபட பமப படனயறப ஐயகனகப கபணனமப .னதவப உறவ எலபல பமப சவபமப உணபக மயபலபக ல சவபமப உறவ எலபல பமப இஙபன க உணபக மயபலபக ல பபறவபபப பயனப வபற அரளப ஈசப ( சபரபமகல) வபழபக பக க எனமப பயணமப கபரபரளபலப ஐயப வழப அறபயபதகலயமப னநரமப .உனபக ன அகடநபத பட வழப வசயபவ பயப வமயபய பபப ப (சபரபமகல) வசபநபத பநபத ஙபக ளப கபதபத பட அகலயமப வபழபக பக ககய வபழபந பத படலப னதகவனயப சனபய மனபன றப கபனலப நநர லபல னவப வபழபக பக க நபதபத பயமபனவனப நநய னபன றப எனபற மப சதபத பயமபனவனப நநய னபன றப (சபரபமகல) **************************************************************************************************** சபரபஐயனன னநசப சபரப ஐயனன னநசப .

ஹரபஹரனப கமநபத னன ஐயபபப ப தவமப வசயபய அறபனயனப தபளபகன அகடநபன தனப மனமபரஙபக மப சபமபபகபத னப யபனப (ஐயபபப ப) மணபகணபட ப மகபஷபமரபத த ப னப பனபத வதயபவ னம தயவனன கலபயகவரதப கபதபத படமப தகணவப வரனம தரவபயப பரனஷபதபத மப (சபரப) **************************************************************************************************** பபவமப கழவபடமப பமபப ப பபவமப அழபதபத படமப பமபப ப பபவ நபசபனப பமபப ப பரண பணபண பய நதப நந பமபப ப (பபவமப) பணபண பய பமபக பயபலப மழபக பகப களபகபக பத வபபனப கபகல மபகலகளப உணபன டப உனப களபரப நநர பனபலப பபவமப னபபகபக பத மனபன னபரப நபகனவகளப உணபன டப பமபன ப பமபன ப பபறபக டலப கட உனகபக பப பபனபன ப பமபப ப ஸபந பனமப பரமபவபதபர மப நபஙபக ளப வசயபக பனபன றபமப பரமனப கமநபத னப பநபத ள சகபயபனப உளபள மப கனபகபனபற பனப (பபவமப) பழகம பழகபக மபன பபலப ஐயனப வரமபன பபத பரபமபற பகடயலபக ளப உணபன டப உனப இதயதபத பலப வபளகபவ கபளப ஏறபற பத கபரபத பத பகக தபரகக உணபன டப பமபன ப பமபன ப பபறபக டலப கட உனகபக பபப பனபன ப பமபக ப பகடயலகபக ஐயனப வரணமப எனபன டனப சகவகபக னமப பமபக ப வபளகபக ககபக ணபட மகபழபந பத பட ஐயனப அரளப தரணமப **************************************************************************************************** ஸபர நன தவ னதவ சதமப னத வமப பபர ணமபமபய ஹமப ஸபர நன தவ னதவ சதமப னத வமப பபர ணமபமபய ஹமப 91 .

ஸபர நச பரநச மப ஸபர நக சனவதமப ஸபர நன தவ னதவ சதமப னத வமப பபர ணமபமபய ஹமப னத வமப பபரணமபமபய ஹமப னலபகவநர மப சரமப வரநபத மபமபய ஹமப ஸபர நச பரநச மப ஸபர நக சனவதமப (ஸபர நன தவ) கபரதபபபனஷகபபர பயமப தபமப சரதனஜனபப பபலகமப வபபமப ஹரபஹரபதபம ஜமப னத வமப சரபபர நபத பஜபதமப கசலபஜப நபசமப கலப கணபம ச நபசனமப இஷபட பரதபயகமப தஷபட கபதபத னமககமப **************************************************************************************************** ஐயபபப தபநபத க னதபமப னதபமப சபமப தபநபத கனதபமப ஐயபபப தபநபத க னதபமப னதபமப சபமப தபநபத கனதபமப தபநபத க தபநபத க தபநபத க னதபமப னதபமப மகபஷபகயகப வகபனபற வனன ஐயபபப னன மனசபர நபகனதபத ஆரபதபதபன தனப கனபன பசபமப கடபட மமப கரசபமப கடபட மமப பமபக ப வகபடபட கககளப தடபட னபடபக ட தளபள ப (ஐயபபப தபநபத க) வபபரபனப பளபள பதனபலப கபணபகபக க னபபடபட வபபகரதப தமபம கடய தகணயபயப வபழபத பத ப அமபப லபப பகழ கபரஷபண கன சபடப கவதபத கடபட மப வதபபப நபத பரபப பபரபப பன தபர வதபடஙபக பனனபமப தளபள லப (ஐயபபப ) சபமபனய ஐயபபன பப ஐயபபன பப சபமபனய சபமப பபதமப ஐயபபப பபதமப ஐயபபப பபதமப சபமபபபதமப கலபல மப மளபள மப கபலகபக வமதபக த பகவபனன பகவதபனய கறபப ரதநப மப சபமபகபன க -வநயபய பபனஷகமப சபமபகபன க அபபப னபமப சபவவபரமபனப கணபக ளப தபறகபக உசபச பனவகள நடபச தபத பரமப பதபத வபளஙபக ஐயபபப சபமபயபனப அபபனஷகமப பபரபக பக ஆடவரமப கடபட மப மகலனயறபசப வசனபன றபமப ஐயபபப தபநபத க னதபமப சபமப தபநபத கனதபமப சபமப தபநபத கனதபமப ஐயபபப தபநபத கனதபமப (மகபஷப) 92 .

ஐயபபப ப பநபத லதபத பனப வசயபத தவமப. கலபயக வரதனப . தரபம சபஸபத பனவ சரணமப அயபய ப…. ஐயபபப ப பபரபக வ ஒனபற னபபதமபபப ப. ஐயபபப ப கபமனகபட நபதனப வடவபலப..பகவதப சரணமப னதவனப பபதமப. கபசப . எனப னமலப பபலப வபபழபய னவணபட மபபப ப கபநபத மகல ஜபன யபதப எனபக ன.**************************************************************************************************** கபதபத ரடபச பகபக னமப பகவபனன சரணமப ஐயபபப ப மகல ஏறபற பதப தரனவணமப பகவபனன சரணமப ஐயபபப ப பட ஏறபற பதப தரனவணமப பகவபனன சரணமப ஐயபபப ப தபவபய தரபசனமப தரனவணமப பகவபனன சரணமப ஐயபபப ப எனபற மப மறவப வரமப தரனவணமப பகவபனன சரணமப ஐயபபப ப வகபணபட வபபயப வகபணபட வநபத னசரபக பக ணமப பகவபனன சரணமப ஐயபபப ப அறபநபத மப அறபயபமலமப . ஐயபபப ப வநர வபகளயபடலபக கள பபட வபணப தகட கறவபலபக ல வகபஞபச ப வகபஞபச ப னபசமப உநபத னப . இநபத பபமரனப நபனப வசயபய வபலபக லனயப வபலபல மப அமபப மப ககயபலப எதறபன கப. ஓமப சதபத பயமபன வபபணபண பதபவனடபட பமப படனமலப வபழமப வபலபல பதப வநர னப . பகவதபனய. ரபனமஸபவ ரமப . வதரபநபத மப வதரபயபமலமப வசயபத எலபல பகப கறபற ஙபக களயமப வபபறதபத கபதபத ரடபச பகபக னவணபட மப. ஐயபபப ப அன தபனமப பகஜ வசயபன வபமப. உனகபக அனநபத னகபட நமஸபக பரமப **************************************************************************************************** பகவபனப சரணமப ... ஒர கபநபத மப னபபலப இழகபக தபபப ப…. ஆனநபத சபதபத னப அயபய னப அயபய பபப சவபமபனய சரணமப ஐயபபப ப.. அநபத வபவகர தபனப வவறபற ப வகபளபள னவப… ஐயபபப ப வபகனகளபனப தயரஙபக கள. 93 . உநபத னப பபரபக வ எனபன சகபத ப அறபற னதப…. **************************************************************************************************** வனபப லபயபனப மநத பனபனல. ஏறப வநர மணபகணபட னன வப…. மகலயபளமப அடகபக ப ஆளமப ஓமப ஹரபஹரசதனப . அநபத பபளபக ள வமபழப னகடபட டனவ….. னதவப பபதமப பகவபனன.. வநபத னவடபக டயபட வபரடபட டனவப பபலப எடகபக பலப எதறபன கப. நநய மப கபடபச ப தர னவணபட மபபப ப சவபமபனய சரணமப அயபய ப. வநர மணபகணபட னப . பபணபட .

இநபத பபலகன ககடகபக ணப பபரபபப ப மதபத பகர னதஙபக பயப உனகபக பபப ப. னதவப பபதமப பகவபனன. உனப தபவபய தரபசனமப எமகபக பபப ப கதயபனபலப வரனவபமப ஐயபபப ப.. சரணமப சரணமப ஐயபபப ப பகவதப சரணமப பகவபனப சரணமப. சரணமப சரணமப ஐயபபப ப சகணப வபலபசப சநபத ர ரபப. சரணமப சரணமப ஐயபபப ப கரதபத பனபலப வரவபயப கரகண வபபழபவபயப..வபபழபநபன தனப உனபன கசபதப பபதமப பணபநபன தனப (கபனக) இரவபழப வசயபத த எனபவ னனபன பணபண பயமப நறமலரப னமனபயபலப நபனபக ணபட பணபண பயமப சபறமனமப தபனமப தபனமப உனபன பகர எணபண படமப 94 .எனப கணபக ளபலப வரமப மலரப ..பகவதப சரணமப னதவனப பபதமப. னதவனன. சரணமப சரணமப ஐயபபப ப மஹபஷப சமபஹ பரப மதகஜ வபஹன. னபரழகப உனபக ன கபணவநபன தபமப பபலபபனஷகமப உனகபக பபப ப. உநபத னப வபபறபப த மலரபக ளப எமகபக பபப ப னதவனப பபதமப னதவப பபதமப. சரணமப சரணமப ஐயபபப ப அகமமப களபரனவ அகழதபத படனவபனம. சரணமப சரணமப ஐயபபப ப ஆறவபரனம னநபமபப பரநபன தபமப.. னதயப உனபத பர பபதமபபப ப வநயப அபபனஷகமப உனகபக பபப ப. னதவபனய பகவபனப சரணமப பகவதப சரணமப. தபதபத பகபக மப நபமமப எமகபக பபப ப கறபப ர தநப மப உனகபக பபப ப. னசவட சரணமப ஐயபபப ப நபவபனபலப தரவபயப கநத மபபப ப. னதவபனய **************************************************************************************************** கபனக வபசப கபணவபலபசப கணபக ளபலப வரமப மலரப வபபழபநபன தனப ...னதவனன. ஸபம ரணமப ஸபம ரணமப ஐயபபப ப கரபமகல வபசப பபப வபநபசப. சரணமப சரணமப ஐயபபப ப பகலமப இரவமப உனபந பமனம. பகவதபனய.. சரணமப சரணமப ஐயபபப ப பகவபனப சரணமப . அரளப வசயபய பபப ப மனமப கவயபபப ப பகவபனப சரணமப பகவதப சரணமப. சரணமப சரணமப ஐயபபப ப பகவதப சரணமப பகவபனப சரணமப..

.ஹரபஓமப ஹரபகரசதனன ஹரபஓமப ஹரபகரசதனன சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப கபடபட ல சபமபகபக வநட யபகனயமப பலபகளமப இரகபக த பபர கபடபட ல சபமபகய பபட யபகனயமப பலபகளமப வழபவபடமப பபர நபளமப வபரதமப நநய மபரநபத பபர னபபயபப பப பர பசபயபலனகடபட த எலபல பமப தரவபர இபபப டசப வசயபவ பர மனசல எணபண பன மபதபரப வரவபர (கபடபட ல) 95 .வரமப தயரப னபபகபக பட வரவத உனபன படமப தபரவட தகணவயன னதடய எனபன படமப (கபனக) வரவதமப னபபவதமப உனப கனபன பதபனமப பசபயபகனபப னபபகபக படமப உனப அனபன தபனமப வறகமகய நநக பக படமப அரளபனப நபதபனமப அரளபம கழ வபபழபநபத படமப ஐயனப வபதபனமப அனதபனமப அகணபபப த ஐயபபப கபனமப (கபனக) **************************************************************************************************** சபரப எனபவ றபர சபகரமப எஙபக பலமப சரணமப ஒலபதபன தனப சரணமப சரணமப அபயமப எனபற தமப அபயமப தநபத படமப ஐயபபப னப ஒலபயப சரணமப சரணமப சபலமப சலனமப எலபல பமப கடநபத ததபத வவபபரளபகமப அகத உணரமப னநரமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப (சபரப) வரனவபரபக பக ரளமப நலமமப பலமமப நபளமப ககறயபத வரகபறஞபனமப தபயபனமப யபவமப எனபற மப மகறயபத வதளபவத இதயமப ஒளபவபடமப உதயமப ககறனவ கபகடயபத அகத உணரமப னநரமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப (சபரப) கறபப ரமப ஒளப ஏறபற ப இரநபத கபணமப னபபதபனபலமப கபறபன றபடமப நதபயபறபன றபடமப நநர படமப னவகளயபலமப னநறபற மப இனபற மப நபகள வரகபற கபகல மபகலயபலமப நபனபப படமப ரபகமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப (சபரப) **************************************************************************************************** ஓஓ.

நபயபயமபத ரவபர (கபடபட ல) சபமபனய ஐயபபப ப ஐயபபப ப சபமபனய சபமபனய ஐயபபப ப ஐயபபப ப சபமபனய **************************************************************************************************** சபமபனய சரணமயபய பபப ப சபமபனய சரணமயபய பபப ப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப சரணமப வபனகபவ கபர மகரவபளகபக மகரவபளகபக மகரவபளகபக பமபகபவ கபர பமபக பவபளகபக பமபக பவபளகபக பமபக பவபளகபக வபனகபவ கபர மகரவபளகபக பமபகபவ கபர பமபக பவபளகபக (வபன) சபமபனய சரணமப சரணமப சரணமப சபமபனய சரணமப சரணமப சரணமப சபமபனய சரணமப சரணமப சரணமப 96 .சபமபனய (கபடபட ) சபமபனய ஐயபபப ப ஐயபபப ப சபமபனய ஹரபகரசதன சரணமப வபபனபன யபய பபப ப ஹரபகரசதனன ஹரபஓமப ஹரபகரசதனன சபரபபநட மப அகதபபப பர வதரபயமப பபர சரஙபக தபத பஆல னபபட னவடபட வழபபபட னபபடபட சபமப வரமப தரவபர படபதபவனடபட மப ஏறபயமப பபர வதரபயமப அஙபக சனபன தப பபர சபமபகய நந பபர .சபமபனய ஐயபபப ப ஐயபபப ப சபமபனய ஹரபகரசதனன சரணமப வபபனபன யபய பபப ப ஹரபகரசதனன ஹரபஓமப ஹரபகரசதனன பமபக பயபலப நபரபட பகபத பயபலப ஐயபபப னப னபகரயமப பபட சபமபனய ஐயபபன பப ஐயபபன பப சபமபனய ஐயபபப ப சபமபனய சபமபனய ஐயபபப ப கரபமகல ஏறபற மப கடனமப பபர கபலவலபசபச ப சதபத மப னபபடபட சபமபகய நநப பட .சபமபனய (கபடபட ல) ஹரபஓமப ஹரபகரசதனன ஹரபஓமப ஹரபகரசதனன சரணமப சரணமப சரணமப னதவனலபகமப அகதபபன பபல சபமபயபனப வநட வஜபலபகபக தபபர னதகவ எனபன னகடபட ட னவணமப லபபமப னவணபட னகடபட ட னவணபமப .

சபமபனய சரணமப சரணமப சரணமப ஒளபவநச மப னஜபதபவபளகபக உறஙபக பத நநத பவபளகபக வழபபபகத கறமப வபளகபக வபவனஙபக மப ஏறமப வபளகபக ஐயபபப னப அனபப வபளகபக சபமபனய சரணமப சரணமப சரணமப... பலநபளபயப வபரதமபரநபத ஒளபனயறபற மப ஞபனவபளகபக பலரபகதப தபரபகளபலபடமப பபடவலனமப கபனவபளகபக ஐயபபப னப அனபப வபளகபக சபமபனய சரணமப சரணமப சரணமப. (வபன) தபநபத கதபன தபமப சபமபனய தபநபத கதபன தபமப ஐயபபப ப.. (வபன) **************************************************************************************************** கபறபற பனபனல வரமப கநத மப உநபத னப ஹரபவரபசனமப கபரபத பத பகக மபரபக ழப கபலமபன தபறமப பணபண பய தரபசனமப னநறபற பலமப இனபற பலமப நபகளயமப நபஙபக ளப கணபட டமப தரபசமப வபரபத கப தயபலப வசபலபல வபரபத கப த வரபத உனப மகதரபசனமப வபனவரபன தட வநபத வணஙபக மப னதவனபனப தரபசனமப வபனமபப மப யபவமப மகபழபந பத கபணமப தரபசனமப வபடய உளபள மப வசநபத மப கபணமப ஐயனபனப தரபசனமப (கபறப) பபவஙபக ளப எனபற வதரபநபத பரநபத பலமப வபலகபட மடயபமலப பபசஙபக ளப பநபத ஙபக ளப னநசஙபக ளப யபவமப மறதபத பட இயலபமலப னகபபஙபக ளப தபபஙபக ளப மநற பட நபஙபக ளப ககறதபத பட மடயபமலப கணஙபக ளபலப இரளபவ ரபப பகலபலமப எஙபக ளப வபபழதமப வபடயபமலப இதபத கனபபவமப யபகவயமப னபபகபக மப சபமபனய சரணமப சதபத பயமபக சதபத பயமப கபகபக மப சபமபனய சரணமப பமபயபலப எஙபக ளபனப பகலபடமப ஒனபற உனபத பரவட சரணமப (கபறப) நநல பமகலயபலமப நபழவலன வநபத ஏறபற பவபவடனப ஐயப னநரபலபக பணமப ஏறபற தபத பலப எஙபக களதப தகபக ப வபவடனப ஐயப பபதமப தளரபந பத பட பசபயத கடட பபரபத பத படமப எனபஐ யப பபடமப பபவபலமப படதபத படமப நபவபலமப இரநபத பட எனப ஐயப வபடவமலபநபத வரகபற எஙபக களகப கபதபத படமப எனபஐ யப நபட ஒடஙபக ப நடநபத படமப நபஙபக ளப நமபப பய எனபஐ யப (கபறப) மகலயபனபலப ஏறபடமப மணபகணபட சபமபகபக தகணயத நந ஐயப னதகமப தளரபந பத பலமப தபநபத கதபன தபமப எனபபப படகபனறபமப ஐயப இரமட ஏநபத மப தகலமதலப கபலபவ கர இரநபத பட எனப ஐயப 97 .....

வழபதபத கண நநவ யன வநபத படமப சவபமபகளப வணஙபக படமப எனப ஐயப பபதபலமபத ப னதகபலமபத ப பமபப பவபசனன பபவஙபக னளபடட பபரபத பத படமப நபஙபக ளப நமபப பய னதவனன (கபறப) **************************************************************************************************** கபதபத இரடபச பகபக ணமப கனபன பமபரபக கள கனபன பமல‌கணபதபனய நந பபதபத இரடபச பகபக ணமப பரபவ கபடபட ணமப கனபன பமல‌கண‌ப தபனய கபதபத இரடபச பகபக ணமப கரகண கபடபட ணமப வபபனபன பகவதபனய அமபம ப வபபனபன பகவதபனய மபளபகக பறதபத மஞபச மபம ப மபணபகபக ‌பபதமப தஞபச மப அமபம ப வநயப மணகபக த வமயபய பரகபக த சபரபமகலயபனல அயபய னன உநபத னப அழகககப கணபட பலப பகபத ப பபறகபக த உளபள தபத பனல ஞபன‌சகபத ப பபறகபக த வநயபய பபனஷகமப வசயபய மபன பபத உளபள தபத பனல வமயப சபலபரபக பக த மகலயபனல கதயபனபனல உநபத னப சநபந தபகபண‌ உளபள தபத பலப ஆவலப வபபஙபக படனத சதபத பயமபன‌வபபனபன பதபவனடபட பட பகவபனன சவபமப வபபனபன பகவபனன அயபய ப வபபனபன பகவபனன ஷணபம கனப தமபப பனய உநபத னப தரபசனமப கபகடகபக னவணனம ஸபவ பமபனய சரணமப ஐயபபப ப எனபற வசபலபல ப நபஙபக ளப வநபன தபனம சஙபக ர‌ னமபகபனப பபலனன உநபத னப தரபசனமப தகனகபக பண‌தகய பரபவபயப னதவனன தகய பரபவபயப னதவபனய ஸபவ பமபனய சரணமப ஐயபபப ப ஐயபபப ‌சரணமப ஐயபபப ப **************************************************************************************************** ஓமப ஓமப அயபய பபப ப ஓமப கர நபதப அயபய பபப ப அரனபரப பபலப அயபய பபப ப அமபப பகக பபலப அயபய பபப ப (ஓமப ஓமப ) 98 .

சரணமப ஐயபய பபன பப அசபச னபன கபவபலப ஆணபட வனன.. சபமப சரணமப ஐயபபப சரணமப எலபன லபரமப னசரபந பத வசபலபல ஙபன கப எலபன லபரமப னசரபந பத வசபலபல ஙபன கப ஐயனபனப நபமதபக த அயபய பபப னப நபமதபக த ஐயனபனப நபமதபக த அயபய பபப னப நபமதபக த எலபன லபரமப னசரபந பத வசபலபல ஙபன கப எலபன லபரமப னசரபந பத வசபலபல ஙபன கப சரணமப அயபய பபப ப சபமப சரணமப அயபய பபப ப சரணமப அயபய பபப ப சபமப சரணமப அயபய பபப ப சரணமப அயபய பபப ப சபமப சரணமப அயபய பபப ப மதபத மணப பவள‌நகக பனபச பரபபபக ப பபரஙபன கப மபதவகன வமயபய பபப கன மனமபம கபழபந பத பபடஙபன கப மதபத மணப பவள‌நகக பனபச பரபபபக ப பபரஙபன கப மபதவகன வமயபய பபப கன மனமபம கபழபந பத பபடஙபன கப கழநபக த உளபள மப வகபணபட வகன னகபட மகபக ளப பபடஙபன கப கழநபக த உளபள மப வகபணபட வகன னகபட மகபக ளப பபடஙபன கப 99 .. சரணமப ஐயபய பபன பப ஹரபஹர‌சதனன.. சரணமப ஐயபய பபன பப சபமபனய ஐயபபன பப. சபமப சரணமப ஐயபபப சரணமப வபலபல பளப வநர னன வநர மணபகணபட னன. சரணமப ஐயபய பபன பப அனபத‌இரடபச கனர. சபமபனய ஐயபபன பப....ஆபதப பபநபத வப அயபய பபப ப ஆதப பரபபரப அயபய பபப ப (ஓமப ஓமப ) இரமடபப பபரபயப அயபய பபப ப இரகபக மப மபகநபத வப அயபய பபப ப (ஓமப ஓமப ) ஈசனப மகனன அயபய பபப ப ஈஸபவ ர‌ கமநபத ப அயபய பபப ப (ஓமப ஓமப ) உகமயபளப பபலப ஐயபபப ப உறதகண நநன ய ஐயபபப ப (ஓமப ஓமப ) ஊகபக மப தரபவப அயபய பபப ப ஊழபவ பகன அறபபப வப அயபய பபப ப (ஓமப ஓமப ) எஙபக மப நபகறநபத வப அயபய பபப ப எஙபக ளப நபயகப அயபய பபப ப (ஓமப ஓமப ) பமபக பயபனப பபலப அயபய பபப ப பநபத ள‌னவநபன த அயபய பபப ப (ஓமப ஓமப ) வனபப லப வபஹனப அயபய பபப ப வனதபத பலபரபபப வப அயபய பபப ப சபரப கபரநஸ ப அயபய பபப ப சபநபத ‌வசபரனப அயபய பபப ப (ஓமப ஓமப ) சபரப கபரநஸ ப அயபய பபப ப சபஸபவ த‌ரனப அயபய பபப ப (ஓமப ஓமப ) **************************************************************************************************** சவபமபனய .. .... சரணமப ஐயபய பபன பப கனபன பமல‌கணபதப பகவபனன..

அழகமகல ஓடவநபத அபபனஷகமப வசயபய ஙபன கப அழகமகல ஓடவநபத அபபனஷகமப வசயபய ஙபன கப எலபன லபரமப னசரபந பத வசபலபல ஙபன கப எலபன லபரமப னசரபந பத வசபலபல ஙபன கப ஐயனபனப நபமதபக த அயபய பபப னப நபமதபக த ஐயனபனப நபமதபக த அயபய பபப னப நபமதபக த எலபன லபரமப னசரபந பத வசபலபல ஙபன கப எலபன லபரமப னசரபந பத வசபலபல ஙபன கப சரணமப அயபய பபப ப சபமப சரணமப அயபய பபப ப சரணமப அயபய பபப ப சபமப சரணமப அயபய பபப ப சரணமப அயபய பபப ப சபமப சரணமப அயபய பபப ப னகடபட வதலபல பமப வகபடபபப வகன கநர பத பத பயடனப பபடஙபன கப நபகனதபத வதலபல மப மடபபப வகன பகபத பயடனப நபடஙபன கப னகடபட வதலபல பமப வகபடபபப வகன கநர பத பத பயடனப பபடஙபன கப நபகனதபத வதலபல மப மடபபப வகன பகபத பயடனப நபடஙபன கப நபடபட மடனப பதபவனடபட படனயறப கடஙபன கப நபடபட மடனப பதபவனடபட படனயறப கடஙபன கப பநபத ள‌கமரகன பணபவடனப பபடஙபன கப பநபத ள‌கமரகன பணபவடனப பபடஙபன கப **************************************************************************************************** சவபமபனய… சரணமப… ஐயபபன பப. இரமடபபர பயனன… சரணமப… ஐயபபன பப… எஙபக ளப… கல… வதயபவ னம… சரணமப… ஐயபபன பப. சனபன தபயபலப கடபட மப கடபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… சபரபமகல கபடனதட… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… கடபட மட வரணபட கடபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… கபநபத மகல னஜபதபகபண… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… சபரபமகல பயணநபத பனபபப ப… சபமப வழபதபத கணயபவநபத னசரபபப ப… கரசபமப கபகலதபவ தபடபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… கடவயபர சரணமபடபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… பலபனயறமப உனபன வநனசபச … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… பலபல ரபகபக சரணமபடபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… கபநபத மகல னஜபதபயபனவப… எஙபக கபவலபக வநபத னசரபபப ப… (சனபன தபயபலப கடபட மப கடபட .) கரபபப பசபச ஆகட கடபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… மனசகபவ கபர லபடஙபக டபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… 100 .) கபரபத பத பககயபலப மபகலயபடபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… கனபவபக வபரதமப வவசபச … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… மணப மணபயப மபகலயபடபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… மபரபக ழபயபலப பகச வவசபச … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… சபரபமகல பயணநபத பனபபப ப… சபமப வழபதபத கணயப வநபத னசரபபப ப… கரசபமப வசபனபன பட… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… கட நலபல வபரதமப வவசபச … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… கரபபப சபமப உனபன வநனசபச … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… கபல மபல பச வவசபச … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… கபநபத மகல னஜபதபயபனவப… எஙபக கபவலபக வநபத னசரபபப ப… (சனபன தபயபலப கடபட மப கடபட .

) உதபத ரவ வநபத தனபன … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… ஊரகபவ கலபல பமப ஓகலயபடபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… உசபச ப மகல னபபறதனபன … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… உறவகபவ கலபல பமப ஓகலயபடபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… சபரபமகல பயணநபத பனபபப ப… சபமப வழபதபத கணயப வநபத னசரபபப ப… மதபத வதபர மடயஙபக டபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… மதபத பகரயபலப வநயப பபடசபச … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… மனபன வமபர கடபட மபடபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… பபனபன வமபர கடபட மபடபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… கபநபத மகல னஜபதபயபனவப… எஙபக கபவலபக வநபத னசரபபப ப… (சனபன தபயபலப கடபட மப கடபட .) வபபரகபக சலபமப னபபடபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… வணபண ஙபக ள பசபகபக படபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… சரகபன கபல ஏநபத பகபக படபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… சபயஙபக ள பசபகபக படபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… 101 .தளசபயபல மபகல கடபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… சரண னகபஷ பபடபட கடபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… சபரபமகல பயணநபத பனபபப ப… சபமப வழபதபத கணயப வநபத னசரபபப ப… நநல வணபண ஆகட கடபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… நபதபத மப உன மனசபலப கடபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… வநயப னபபடபட வபளகபன கறபற ப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… னநரமப ஒர பபடபட கடபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… கபநபத மகல னஜபதபயபனவப… எஙபக கபவலபக வநபத னசரபபப ப… (சனபன தபயபலப கடபட மப கடபட .) வநட பக டவயலபல பமப தபனப மறநபத … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… கபடபக ட மடபட மப மனசபலப வசபச … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… வசபநபத வமலபல பமப தபனப மறநபத … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… னசபதப மடபட மப மனசபலப வசபச வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… சபரபமகல பயணநபத பனபபப ப… சபமப வழபதபத கணயப வநபத னசரபபப ப… வனபப லபனபபலப வபகனதபத பலப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… வபகலயபற வழப கடநபத … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… னசரநபட தபனப பகநபத … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… னசரமபடமப தபனப நபனசபச … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… கபநபத மகல னஜபதபயபனவப… எஙபக கபவலபக வநபத னசரபபப ப… (சனபன தபயபலப கடபட மப கடபட .) வழபயபலப பல ஆலயஙபக ளப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… வணகபக மப பல வசபலபல பகபக படபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… பசபச பனசலப னதபடபட வமலபல பமப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… உநபத னப மகமப பபதபத கபக படபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… சபரபமகல பயணநபத பனபபப ப… சபமப வழபதபத கணயப வநபத னசரபபப ப… னகபடபட யதபத தபனப கடநபத … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… னகபடபட வபசலப எரனமலப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… எரனமலப சநக மயபல… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… எறஙபக ப சமபம ப னபடபட தளபள … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… கபநபத மகல னஜபதபயபனவப… எஙபக கபவலபக வநபத னசரபபப ப… (சனபன தபயபலப கடபட மப கடபட .

) சபவவபரமபனப வநபத இடமப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… சநர ப மபகநபத கபள கடபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… கபளகடபட கபவயபடசபச … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… அடதபத அட அழத நதப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… சபரபமகல பயணநபத பனபபப ப… சபமப வழபதபதகணயப வநபத னசரபபப ப… அழதநதப தபனறஙபக ப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… ஆறதலப தபனப களபசபச … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… அடயபவலபர கலபவ லடதபத … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… ஆழபபபப கச பணபண பபபப டபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… கபநபத மகல னஜபதபயபனவப… எஙபக கபவலபக வநபத னசரபபப ப… (சனபன தபயபலப கடபட மப கடபட .) அசரபம சரணமப வசபலபல ப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… அழதனமட அதபனலறப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… கலபவ லடதபத கனபற பலபடபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… கனபவபக சரணமப வசபலபல ப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… சபரபமகல பயணநபத பனபபப ப… சபமப வழபதபதகணயப வநபத னசரபபப ப… இஞபச பபபப பற னகபடபக டயபல… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… இரநபத ஒர பச பணபண ப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… உடமபப பற உசபச பயபல… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… உடபக பநபத பச பணபண ப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… கபநபத மகல னஜபதபயபனவப… எஙபக கபவலபக வநபத னசரபபப ப… (சனபன தபயபலப கடபட மப கடபட .) மசபச ப மழ மசபவ சடதபத … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… மகபக ழபயமப தபனப கடநபத … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… னபசபச ப உனப னபசபவ சடதபத … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… வபரபய மகல கரப மகலயமப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… 102 .சபரபமகல பயணநபத பனபபப ப… சபமப வழபதபத கணயப வநபத னசரபபப ப… பசபச பலய கடபட கபக படபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… னமளதபத பளமப கடபட கபக படபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… தபநபத கபக தபன தபமப ஆடகபக படபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… சபஸபத ப உகன வணஙபக பபபப டபட வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… கபநபத மகல னஜபதபயபனவப… எஙபக கபவலபக வநபத னசரபபப ப… (சனபன தபயபலப கடபட மப கடபட .) வபரவழப தபனப தபறநபத பரகபக … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… கரசபமப மனப நடதபத … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… நநபத வனமப தபனப வணஙபக ப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… வபபடநகடயப தபனப நடநபத … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… சபரபமகல பயணநபத பனபபப ப… சபமப வழபதபத கணயப வநபத னசரபபப ப… னபரர னதபட னமல… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… வபபரப னபபடபட பகச பணபண ப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… னகபடபட பபப ட அத வநரஙபக ப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப… எற எடதபத பச பணபண ப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப… கபநபத மகல னஜபதபயபனவப… எஙபக கபவலபக வநபத னசரபபப ப… (சனபன தபயபலப கடபட மப கடபட .

சபரபமகல பயணநபத பனபபப ப…
சபமப வழபதபதகணயப வநபத னசரபபப ப…
கடனமபபப ப கரபமகலயமப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
கபலபக டகபக உசபச பனயறப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
கபடகபடவவன இறகபக மபபப ப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
கடகடவவன கநழ பறஙபக ப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
கபநபத மகல னஜபதபயபனவப… எஙபக கபவலபக வநபத னசரபபப ப…
(சனபன தபயபலப கடபட மப கடபட .)
சபறபயபன வடபட தபத ல… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
சபல சபலனபன கபதபத வபஙபக ப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
ககளபபப தபத நர ஓயபவ வடதபத … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
பபடபவ டடதபத சரணமப வசபலபல ப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
சபரபமகல பயணநபத பனபபப ப…
சபமப வழபதபதகணயப வநபத னசரபபப ப…
வபரபயபய உனப னபரப வசபலபல ப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
வபரபயபன வடபட தபத ல… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
சலசலகபக மப பமபக பயபற… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
வபரவழபகபக நனபற ப வசபலபல ப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
கபநபத மகல னஜபதபயபனவப… எஙபக கபவலபக வநபத னசரபபப ப…
(சனபன தபயபலப கடபட மப கடபட .)
பமபக பயபல தல மழகப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
பபவஙபக ள அதபலப கழவப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
அனபன தபன பகடயலபடபட … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
அழகழகப தநப மபடபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
சபரபமகல பயணநபத பனபபப ப…
சபமப வழபதபதகணயப வநபத னசரபபப ப…
கனபன பமல சனபன பதபயபலப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
கணபதபய ககதபவ தபழத… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
அணபண பநபத ப நநல பமகல… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
ஐயப உனப கக பபடசபச … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
கபநபத மகல னஜபதபயபனவப… எஙபக கபவலபக வநபத னசரபபப ப…
(சனபன தபயபலப கடபட மப கடபட .)
நநல பமகல ஏதபத னமறப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
அபபப பசபச ப னமட வதபடபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
சபரபபநட மப கபயப உகடசபச … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
சரஙபக தபத ப அமபப வபடபட … வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
சபரபமகல பயணநபத பனபபப ப…
சபமப வழபதபதகணயப வநபத னசரபபப ப…
சனபன தபகபக ஓடபட மபக… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
அமபப லதபத பனப வபசலபனல… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
பகபக வமபர கபயப உகடசபச … வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
பதபவனடபட படனயறப… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
கபநபத மகல னஜபதபயபனவப… எஙபக கபவலபக வநபத னசரபபப ப…
பதபவனடபட படனயறப… வநபன தபமபபப ப ஐயபபப ப…
சபஸபத ப உனப மகமப கபண… வபனரபமபபப ப ஐயபபப ப…
ஐயப உனப நகட வபசலப… தபறநபத தபபப ப ஐயபபப ப…

103

வநயபய படமப தபரனமனப… வதரபயதபபப ப ஐயபபப ப…
ஐயப உனப அழக மகமப… வதரபயதபபப ப ஐயபபப ப…
ஆனநபத மப கணபண நர ப… வபரகதபபப ப ஐயபபப ப…
அழகமகமப கணபன டபமப ஐயபபப ப…
நபஙபக ஆனநபத னம வகபணபன டபமப ஐயபபப ப…
வபபனபன பன தபரனமனப… சபமப சரணமப ஐயபபப ப… கணபன ணபட கலகபக தபபப ப… சரணமப
சரணமப ஐயபபப ப…
பபரபக பக பபரபக பக சலபகபக பனத… சபமப சரணமப ஐயபபப ப…
ஐயப உனப தபரகபக படபச ப… சரணமப சரணமப ஐயபபப ப…
சபமப சரணமப சரணமப ஐயபபப ப…
உநபத னப தபரவடனய சரணமப ஐயபபப ப…

****************************************************************************************************

கபதபத ரடபச பகபக னமப பகவபனன சரணமப ஐயபபப ப
மகல ஏறபற பதப தரனவணமப பகவபனன சரணமப ஐயபபப ப
பட ஏறபற பதப தரனவணமப பகவபனன சரணமப ஐயபபப ப
தபவபய தரபசனமப தரனவணமப பகவபனன சரணமப ஐயபபப ப
எனபற மப மறவப வரமப தரனவணமப பகவபனன சரணமப ஐயபபப ப
வகபணபட வபபயப வகபணபட வநபத னசரபக பக ணமப பகவபனன சரணமப ஐயபபப ப

அறபநபத மப அறபயபமலமப , வதரபநபத மப வதரபயபமலமப வசயபத எலபல பகப கறபற ஙபக களயமப
வபபறதபத கபதபத ரடபச பகபக னவணபட மப. ஓமப சதபத பயமபன வபபணபண பதபவனடபட பமப படனமலப
வபழமப
வபலபல பதப வநர னப , வநர மணபகணபட னப , கபசப , ரபனமஸபவ ரமப , பபணபட , மகலயபளமப அடகபக ப
ஆளமப
ஓமப ஹரபஹரசதனப , கலபயக வரதனப , ஆனநபத சபதபத னப அயபய னப அயபய பபப சவபமபனய
சரணமப ஐயபபப ப.

****************************************************************************************************

கரபபப சபமப பபடலப

எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி
அக்கினியில் பிறந்தவரவாம அரனைவாரியின் ளமந்தனைவன்
எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி
முன் பகவாண்டவாய் கவாரனைவன் முன்யகவாப கவாரனைவன்
சந்தனைப் பபவாட்டுக்கவாரன் சபரிமளல கவாவல்கவாரன்
எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி

104

ஸ்வவாமியய.......... சரணம ஐயப்பவா..

சவாட்ளடமுடி கவாரனைவன் சவாமிகளளைக் கவாத்திடுவவான்
சல்லளடளயக் கட்டி வரவான் சவாஞ்சி சவாஞ்சி ஆடி வரவான்
எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி
வில்லு பவாட்டுப் பவாடி வரவான் வித விதமவா ஆடி வரவான்
பந்தம ளகயில் பிடிச்சி வரவான் பவாரி யவட்ளட ஆடி வரவான்
எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி

அச்சன் யகவாவில் ஆண்டவர்க்கு எதிரவாக இருப்பவரவாம
பதிபனைட்டு படிகளுக்கு கவாவலவாக இருப்பவனைவாம
எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி
தட்ளசளய கட்டி வரவான் ளக அருவவா கவாட்டி வரவான்
ஒய் ..மீளசளய முறுக்கி வரவான் முச்சந்தியில் நடந்து வரவான்
எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்பண்ண சவாமி
வில்லவாளி வீரனுக்கும வீர மணகண்டனுக்கும
இருமுடிய சுமக்கும யபவாது பவாதுகவாக்க வருபவனைவாம
எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி
கர்ப்பூர ஆழி முன்யனை கடவுளைவாக நின்றிடுவவார்
ஒய்.. கருப்பு யவட்டி கட்டிக்கிட்டு பவாவங்களளை யபவாக்கிடுவவார்
எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி
எங்க கருப்பன் வரவான் எங்க கருப்பன் வரவான்
கவார்யமகம யபவால வரவான்
அந்தவா வர்றவான் இந்தவா வர்றவான்
நவாகவல்லி பகவாண்டு வர்றவான்
ஒய்..முன்யகவாப கவாரன் வர்றவான்
அருவவாளு தூக்கி வர்றவான்
பஜவ்வவாது வவாசகவாரன்
பவளளிப் பிரமபு பகவாண்டு வர்றவான்
ஒய்.. யவகமவாக ஆடி வர்றவான்
யவகமவாக ஓடி வர்றவான்
வவாட்ட சவாட்டமவாக வர்றவான்
பமபவாநதி வீரத்தியல
கருப்பன் வரும யவளளையியல
பமபவாநதி குளிச்சி வர்றவான்
கருப்பசவாமி ஆடி வர்றவான்
கரண்ட அளைவு தண்ணயியல
தளளிக் பகவாண்டு வவாரவானைப்பவா
சவாமி முட்டளைவு தண்ணயியல
முழுங்கி பகவாண்டு வவாரவானைப்பவா
அளரயளைவு தண்ணயியல
துளளிக் பகவாண்டு ஓடி வர்றவான்
கழுத்தளைவு தண்ணயியல
கருப்ப சவாமி நீந்தி வர்றவான்
அந்தளைவு தண்ணயியல
அங்கவாரமவா ஓடி வர்றவான்
எங்க கருப்பன் ஓடி வர்றவான்
எங்க கருப்பன் ஓடி வர்றவான்
ஒய் பமளபயியல குளிச்சி வர்றவான்
பவாங்கவாக வர்றவான் ஐயவா
அந்தவா வர்றவான் இந்தவா வர்றவான்
பபரியவானை வட்டம வர்றவான்
சிரியவானை வட்டம வர்றவான்
ஒய் கரிமளலளய ஏறி வர்றவான்

105

சரணம ஐயப்பவா... எடுத்து ளவக்கும கவால்களுக்கு சவாமந்தி சளளைளடயவாம முன்யனை ளவக்கும கவால்களுக்கு முல்ளலப் பூ சளளைளடயவாம பின்யனை ளவக்கும கவால்களுக்கு பிச்சி பூ சளளைளடயவாம அளளி ளவக்கும கவால்களுக்கு அரளி பூ சளளைளடயவாம துளளி ளவக்கும கவால்களுக்கு துளைசியவால சளளைளடயவாம வீசி ளவக்கும கவால்களுக்கு வீரத்தவாயல ச்ளளைளடயவாம துளளி ளவக்கு கவால்களுக்கு அருகமபுல் சளளைளடயவாம ஒய் உச்சந்தல கட்டி வர்றவான் புளியவாட்டும ரவாஜவா வர்றவான் சபரிமளல கவாவல்கவாரன் ஆங்கவாரமவாய் ஓடி வர்றவான் தமிழ் நவாட்டு எல்ளலயியல தவாண்டி தவாண்டி வவாரவானைய்யவா பசங்யகவாட்ட கருப்ப வர்றவான் பதன்கவாசி சுடல வர்றவான் ஆமபூரு சுடல வர்றவான் சவாத்தவானைறு சுடல வர்றவான் அங்கவாரமவாய் வவாரவானைய்யவா ஆயவசமவாய் வவாரவாரய்யவா ஒய் யபவாரவாடி வவாரவாரய்யவா கவாவலவாளி வவாரவாரய்யவா பவாபநவாசம யகவாட்ளட குளயளை துணப் யபச்சி கூட வர்றவான் எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி அக்கினியில் பிறந்தவரவாம அரனைவாரியின் ளமந்தனைவன் எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி முன் பகவாண்டவாய் கவாரனைவன் முன்யகவாப கவாரனைவன் சந்தனைப் பபவாட்டுக்கவாரன் சபரிமளல கவாவல்கவாரன் எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி ஸ்வவாமியய.... சவாட்ளடமுடி கவாரனைவன் சவாமிகளளைக் கவாத்திடுவவான் சல்லளடளயக் கட்டி வரவான் சவாஞ்சி சவாஞ்சி ஆடி வரவான் எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி வில்லு பவாட்டுப் பவாடி வரவான் வித விதமவா ஆடி வரவான் பந்தம ளகயில் பிடிச்சி வரவான் பவாரி யவட்ளட ஆடி வரவான் எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி அச்சன் யகவாவில் ஆண்டவர்க்கு எதிரவாக இருப்பவரவாம பதிபனைட்டு படிகளுக்கு கவாவலவாக இருப்பவனைவாம எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி 106 .......பகவதிளய வணங்கி வர்றவான் கரியிலவாந்யதவாடு வர்றவான் இலவம தவாவளைம கடந்து வர்றவான் சவாமி முக்குழிய தவாண்டி வர்றவான் அழுதவாயமடு உச்சி வர்றவான் சவாமி அழுளதயியல குளிச்சி வர்றவான் கவாளளை கட்டி பதவாட்டு வர்றவான் சவாமி பூங்கவாவனைம புகுந்து வர்றவான் எரியமலி வவாரவானைய்யவா வவாவர் சவாமி கூட வர்றவான் எரியமலி வந்து இறங்கிய கருப்பன் சுற்றும முற்றும பவார்த்து எமபபருமவான் கருப்பனுக்கு மலர்கள என்றவால் பகவாளளளை ப்ரியம அவர் மலர்களைவால் சல்லளட கட்டி வருகின்ற யவளளையில் அஹவா அஹவா கவாண கண்யகவாடி யவண்டும அளவ என்பனைன்னை மலர்கள என்று யகட்டவால்.

. 107 ...முன்யகவாப கவாரன் வர்றவான் அருவவாளு தூக்கி வர்றவான் பஜவ்வவாது வவாசகவாரன் பவளளிப் பிரமபு பகவாண்டு வர்றவான் ஒய். யவகமவாக ஆடி வர்றவான் யவகமவாக ஓடி வர்றவான் வவாட்ட சவாட்டமவாக வர்றவான் பமபவாநதி வீரத்தியல கருப்பன் வரும யவளளையியல பமபவாநதி குளிச்சி வர்றவான் கருப்பசவாமி ஆடி வர்றவான் கரண்ட அளைவு தண்ணயியல தளளிக் பகவாண்டு வவாரவானைப்பவா சவாமி முட்டளைவு தண்ணயியல முழுங்கி பகவாண்டு வவாரவானைப்பவா அளரயளைவு தண்ணயியல துளளிக் பகவாண்டு ஓடி வர்றவான் கழுத்தளைவு தண்ணயியல கருப்ப சவாமி நீந்தி வர்றவான் அந்தளைவு தண்ணயியல அங்கவாரமவா ஓடி வர்றவான் எங்க கருப்பன் ஓடி வர்றவான் எங்க கருப்பன் ஓடி வர்றவான் ஒய் பமளபயியல குளிச்சி வர்றவான் பவாங்கவாக வர்றவான் ஐயவா அந்தவா வர்றவான் இந்தவா வர்றவான் பபரியவானை வட்டம வர்றவான் சிரியவானை வட்டம வர்றவான் ஒய் கரிமளலளய ஏறி வர்றவான் பகவதிளய வணங்கி வர்றவான் கரியிலவாந்யதவாடு வர்றவான் இலவம தவாவளைம கடந்து வர்றவான் சவாமி முக்குழிய தவாண்டி வர்றவான் அழுதவாயமடு உச்சி வர்றவான் சவாமி அழுளதயியல குளிச்சி வர்றவான் கவாளளை கட்டி பதவாட்டு வர்றவான் சவாமி பூங்கவாவனைம புகுந்து வர்றவான் எரியமலி வவாரவானைய்யவா வவாவர் சவாமி கூட வர்றவான் எரியமலி வந்து இறங்கிய கருப்பன் சுற்றும முற்றும பவார்த்து எமபபருமவான் கருப்பனுக்கு மலர்கள என்றவால் பகவாளளளை ப்ரியம அவர் மலர்களைவால் சல்லளட கட்டி வருகின்ற யவளளையில் அஹவா அஹவா கவாண கண்யகவாடி யவண்டும அளவ என்பனைன்னை மலர்கள என்று யகட்டவால்.. கருப்பு யவட்டி கட்டிக்கிட்டு பவாவங்களளை யபவாக்கிடுவவார் எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி எங்க கருப்பன் வரவான் எங்க கருப்பன் வரவான் கவார்யமகம யபவால வரவான் அந்தவா வர்றவான் இந்தவா வர்றவான் நவாகவல்லி பகவாண்டு வர்றவான் ஒய்.மீளசளய முறுக்கி வரவான் முச்சந்தியில் நடந்து வரவான் எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்பண்ண சவாமி வில்லவாளி வீரனுக்கும வீர மணகண்டனுக்கும இருமுடிய சுமக்கும யபவாது பவாதுகவாக்க வருபவனைவாம எங்க கருப்ப சவாமி அவர் எங்க கருப்ப சவாமி கர்ப்பூர ஆழி முன்யனை கடவுளைவாக நின்றிடுவவார் ஒய்.தட்ளசளய கட்டி வரவான் ளக அருவவா கவாட்டி வரவான் ஒய் ..

எடுத்து ளவக்கும கவால்களுக்கு சவாமந்தி சளளைளடயவாம முன்யனை ளவக்கும கவால்களுக்கு முல்ளலப் பூ சளளைளடயவாம பின்யனை ளவக்கும கவால்களுக்கு பிச்சி பூ சளளைளடயவாம அளளி ளவக்கும கவால்களுக்கு அரளி பூ சளளைளடயவாம துளளி ளவக்கும கவால்களுக்கு துளைசியவால சளளைளடயவாம வீசி ளவக்கும கவால்களுக்கு வீரத்தவாயல ச்ளளைளடயவாம துளளி ளவக்கு கவால்களுக்கு அருகமபுல் சளளைளடயவாம ஒய் உச்சந்தல கட்டி வர்றவான் புளியவாட்டும ரவாஜவா வர்றவான் சபரிமளல கவாவல்கவாரன் ஆங்கவாரமவாய் ஓடி வர்றவான் தமிழ் நவாட்டு எல்ளலயியல தவாண்டி தவாண்டி வவாரவானைய்யவா பசங்யகவாட்ட கருப்ப வர்றவான் பதன்கவாசி சுடல வர்றவான் ஆமபூரு சுடல வர்றவான் சவாத்தவானைறு சுடல வர்றவான் அங்கவாரமவாய் வவாரவானைய்யவா ஆயவசமவாய் வவாரவாரய்யவா ஒய் யபவாரவாடி வவாரவாரய்யவா கவாவலவாளி வவாரவாரய்யவா பவாபநவாசம யகவாட்ளட குளயளை துணப் யபச்சி கூட வர்றவான் **************************************************************************************************** 108 .

ஓம சுவவாமியய சரணம ஐயப்பவா 109 .

மங்களைம 110 .