84

<Ûë´q »>∑‘Y .. sê»b˛wü≈£î\T
ãÁ Vü≤à]¸ |üÁrJ e÷qdü|⁄ü Á‹ø£ ªª |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ μμ
<Ûë´q C≤„q yêDÏ ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ e÷dü|Áü ‹ø£ $X‚wü n_Ûeè~Δ ø√dü+ Ç∫Ãq nuÛ´Ñ s¡qú ≈£î
‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ .. düVü‰j·T+ #˚k˛Ôqï C≤„q<ë‘·\≈£î ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ
<Ûë´q n_Ûq+<äq\T. ` <Ûë´q »>∑‘Y {°yéT

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ‘√ l ø±fÒ|ü*¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, leT‹ XË’\», ∫ˆˆnH˚«wt
l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+, ãTs¡ΩHé|ü⁄s¡+, KeTà+

‘·eT ù|s¡T eT] $esê\qT >√|ü´+>± ñ+#·T‘·÷ <Ûë´q »>∑‘Y |üÁ‹ø£ $X‚wü n_Ûeè~ΔøÏ
‘√&ÉŒ&ÉT‘·÷qï Áπ>{Ÿ Á>±+&é |æs¡$T&é e÷düºs¡¢≈£î ø£è‘·»„‘·\T

2
83
01 Dec 2015 Form 1 (03-10)

e´ekÕú|ü≈£î\T : ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ
dü+|ü⁄{Ï .. 1 &çôd+ãsY .. 2015 dü+∫ø£ .. 9
$wüj·T+ ù|J
ªª |æs¡$T&é e÷düºs¡¢s<ä]ø° .. μμ ` ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ 5
N|òt bÕ´Á≥Hé
y˚e÷ Ä~X‚wüß ªª dü+^‘· <Ûë´q eTVü‰j·T»„+, 2015 .. μμ ` ùd\+ ` IFSS 7
ªª <Ûë´qXÊÅdüÔ |ü⁄qs¡®qà~q dü+ãsê\T μμ ` R.ø£eT\ ≈£îe÷] 11
ªª |òüTq+>± |üÁrJ »qà~q dü+ãsê\T μμ ` ‘ê&˚|ü*¢ 13
ªª Ä‘·àjÓTTø£ÿ n~Ûs√Vü≤D≤ Á|üÁøÏj·T μμ ` {Às√ÿyéT 17
|ü_¢wüsY N|òt m–®≈£L´{Ïyé ªª $j·T‘êï+ <˚X¯+˝À |üÁrJ .. μμ ` A.V.kÕsTT≈£îe÷sY ¬s&ç¶ 20
D. πøX¯esêE D. •eÁ|ükÕ<é
ªª <Ûë´q »>∑‘Y düe÷#ês¡+ μμ ` D.•eÁ|ükÕ<é 27
ªª j·TTe‘· ` uÛÑ$‘· μμ ` N.nqï|üPs¡í 31
ªª ‘ÓHê*˝À $]$>± |æs¡$T&é ìsêàD≤\T μμ ` J.áX¯«sY Á|üXÊ+‘Y 33
ªª <Ûë´q+ .. eTÚq+ .. nVæ≤+dü\ .. μμ ` q+<ä Á|ükÕ<äsêe⁄ 34
N|òt m&ç≥sY m&ç≥sY
M. dü«s¡í\‘· T. yêDÏ ªª j·T÷ ÄsY ~ bÕ¢dæuÀ μμ ` &܈ˆCÀ &çôdŒ+C≤ 35
ªª uÛÑ÷$Tì X¯øÏÔπøåÁ‘·+>± eT\#·&Üìπø .. μμ ` ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ 39
ªª JHé‡ μμ ` &܈ˆCÀ &çôdŒ+C≤ 47
ªª PSSM s¡»‘√‘·‡e dü+ãsê\T .. μμ ` PSSM 52
ªª |üÁrJ ≥÷sY &Ó’Ø μμ ` D.•eÁ|ükÕ<é 59
Ábı&Éø£¸Hé DTP
D. düπs«wt V. düTπswt ªª n_Ûeè~Δ düs¡«dü«|ü⁄ s¡Vü≤dü´+ <Ûë´qy˚T μμ ` CÒyéT‡ m˝…¢Hé 67
ªª ø£+Á>±#·T´˝ÒwüHé‡ ! |æs¡$T&é e÷düºsY‡ ! μμ ` ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ 70
ªª yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<äTΔfi¯ófl μμ ` Thich Nhat Hanh 72
ªª ˇø±H=ø£ »qà˝À .. H˚qT .. μμ ` M.ø±o $X¯«Hê<Ûé 75
n&çàìÅùdºwüHé ]ôd|ü¸Hé ªª eTTøÏÔ e÷s¡Z+ μμ ` ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ 77
U. yÓ+ø£fÒwt B. Hê>∑Á|üdüqï Ç+ø± .. <Ûë´qÁ|ü#ês¡ $X‚cÕ\T, <Ûë´HêqTuÛÑyê\T ..
printed and published by D. Kesava Raju
e-mail : dhyana1991@gmail.com
16-11-511/D/247, Shalivahananagar, Moosarambagh, Hyd-36
www.pssmovement.org printed at Kala Jyothi Process Pvt. Ltd.

$&ç Á|ü‹ : s¡÷ˆˆ 30 dü+e‘·‡s¡ #·+<ë : s¡÷ˆˆ 300
|üÁ‹ø£˝À Á|ü#·T]+|üã&çq n+XÊ\T s¡#·sTT‘·/s¡#·sTTÁ‘·T\
dü«+‘· n_ÛÁbÕj·÷\T e÷Á‘·y˚T — yê{Ïô|’ |üÁ‹ø£j·÷»e÷q´+ Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+
m≥Te+{Ï u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#·<äT 16`11`511/D/247 .. XÊ*yêVü≤q q>∑sY, eT÷kÕsê+u≤>¥,ôV’≤<äsêu≤<é ` 36
bò˛Hé‡ : 70754 67755, 92463 37630
<Ûë´q »>∑‘Y 3 &çôd+ãsY 2015
01 Dec 2015 Form 1 (03-10)

ªª eTÚHêìï $T+∫q
eTsê´<ä ˝Ò<äT μμ
Hê\Tø£ .. ø£‹Ôø£Hêï |ü<äTHÓ’q~!
ø£ ‹ Ô ø£ ì |æ + #˚ X¯ Ø sêìï e÷Á‘· y ˚ T
#Û~˚ +#·>\∑ <äT ø±˙ e÷≥\T ø£ì|æ+#·ì eTqdüT‡H˚
K+&ç+#·>∑\e⁄. ø£]ƒqyÓTÆq e÷≥ ô|fÒº u≤<ÛäqT
$T+∫q Væ≤+dü eTs=ø£{Ï ˝Ò<äT.
ªª ‘·qTe⁄q $]–q j·T\T>∑T\
qqTe⁄q ãT#·Ã+>∑e#·TÃ, q‹ìwüߘs¡‘·Hé |üs¡eTÁ≈£Ls¡T&Ó’q n+>∑T∞e÷\T&ÉT e+{Ï
eTqeTTq Hê{Ïq e÷≥\T ø£ s ¡ ÿ X¯ ó *ï ôd’ ‘ · + ‘· q eTè<ä T e#· H ê\‘√
$qTyÓTìï j·TTbÕj·TeTT\qTyÓ&\É TH˚ j·T~ÛbÕμμ e÷s¡Ã>∑*–q ãT<äTΔ&çøÏ X¯‘·ø√{Ï <Ûë´qe+<äHê\T!
n+{À+~ eTVü‰uÛ≤s¡‘·+. eTÚHêìï $T+∫q eTsê´<ä ˝Ò < ä T ,
düVü≤Hêìï $T+∫q dü+kÕÿs¡+ ˝Ò<äT .. eT]
eTq+ |ü*πø |ü\T≈£î\T m<äT{Ï yê]øÏ
n+‘·ø+£ fÒ >=|üŒ $»j·TeT÷ ˝Ò<Tä ø£qTø£ Ä<Ûë´‹àø£
y˚T\T ≈£LπsÃ$>±, $qï yÓ+≥H˚ Vü‰sTT>± eTqdüT‡øÏ
|ü<∏ä>±eTT\yÓTÆq eTq+ |òü≈£îÔ ÁbÕ|ü+∫≈£î˝≤¢
Ç+|ü ⁄ >± ñ+&Ü*. n˝≤ e÷{≤¢ & É ˝ Ò ø £ b ˛‘˚
Á|ü‹<ëìø° ¬s∫Ãb˛e&É+ kÕ<ÛäHê dü+düÿ è‹ ø±<äT.
e÷{≤¢&É≈£î+&Ü ñ+&É≥y˚T y˚T\T !
ãVüQ düTìï‘·yÓTÆq á e÷s¡Z+˝À eTq
dü‘·´yÓTÆq eT] Væ≤‘·yÓTÆq $wüj·÷\T Á|ü‹ ø£<ä*ø£ .. eT] Á|ü‹ e÷{≤ m+‘√ ms¡Tø£‘√
$H˚yê]øÏ ø£]ƒq+>± ñHêï .. yê{Ïì Á|æj·T+>± ≈£L&çq kÕúsTT˝ÀH˚ ñ+&Ü* ø±ã{Ϻ .. düs¡dü«r
#Ó ã T‘· ÷ ñ+fÒ dü T ìï‘· y Ó T Æ q ˙{Ï _ +<ä T e⁄‘√ ì\j·TyÓTÆq eTq Hê\Tø£qT eTÚHêeTè‘·+‘√
bÕcÕD≤ìï ø£]–+∫q≥T¢ eTè<äTeT<ÛäTs¡ e#·Hê\‘√ n_ÛùwøÏ+∫ .. eT+∫ e÷≥\ eTs¡Te+‘√ <ëìì
ø£]ƒHê‘·Tà\ Vü≤è<äj·÷\qT ôd’‘·+ ø£]–+#·e#·TÃ. n]Ã+∫ .. eT+∫ |ü\T≈£î\ |ü]eTfi≤\‘√ <ëìøÏ
ˇø£kÕ] ãT<äTDΔ íÏ ˇø£ e´øÏÔ |üsT¡ wüyêø±´\‘√ <Ûä÷|ü+ y˚dæ .. ∫s¡Tqe⁄«\T ∫~$T B|ü+ ô|{≤º*.
ì+~+#ê&ÉT. nsTTHê ≈£L&Ü ãT<äTΔ&ÉT @e÷Á‘·+ 
#·*+#·≈£î+&Ü Á|üdüqï+>± ì\T#·THêï&ÉT. yê&çjÓÆTq eTT|üŒsTT ¬s+&ÉT |üfi¯fl eT<Ûä´
ªª MTs¡˝≤ m˝≤ ñ+&É>∑*>±s¡T ? μμ nì ìs¡+‘·s¡+ q\T>∑T‘·÷ ≈£L&Ü dü<ë ms¡Tø£‘√
Á|ü•ï+∫q •wüß´&ç‘√ ªª >±*øÏ m–]b˛j˚T >±* ñ+≥÷ .. ˇ~› ø £ > ±, $qÁeT+>±, ‘· q
e÷≥\ uÛ≤sêìï eTq+ d”«ø£]+∫ yÓ÷j·Tø£b˛‘˚ kÂ≈£îe÷sê´˙ï eT] dü+kÕÿsêìï ì\u…≥Tº≈î£ +≥Tqï
eTq Á|üXÊ+‘·‘·≈£î m˝≤+{Ï uÛÑ+>∑+ yê{Ï\¢<äT μμ eTq Hê\Tø£ jÓTTø£ÿ dü«uÛ≤e+ .. eTè<äTe⁄>±,
nì ã<äT*#êÃs¡T. eT<ÛäTs¡+>± eT] #·\¢>± ñ+&É≥+ !
<ëìï <ëì düVü≤»dæú‹˝ÀH˚ ñ+∫ #·ø£ÿ>±
#·\¢>± e÷{≤¢&É&É+ n\yê≥T #˚düTø√yê\+fÒ
eTq≈£î eTÚq <Ûë´q kÕ<Ûäq˝Ò X¯s¡D´+ !!
<Ûë´q »>∑‘Y 4 &çôd+ãsY 2015
01 Dec 2015 Form 1 (03-10)

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ
ªª |æs¡$T&é e÷düºs¡¢s<ä]ø° Á|üD≤e÷\T μμ
PSSM ≈£î Á|üD≤e÷\T !
PSSM jÓTTø£ÿ ªª |æs¡$T&é <Ûë´qT\18 Ä<äs¡Ùdü÷Á‘ê\≈£î μμ Á|üD≤e÷\T !
dü‘·´XÀ<Ûäq≈£L, dü‘·´düeTTbÕs¡®q≈£L eT] dü‘ê´sê<Ûäq≈£L ..
n+øÏ‘·+ nsTTq |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<ä]ø° Á|üD≤e÷\T !
ªª XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü μμ ÄHêbÕqdü‹ <Ûë´qkÕ<Ûäq≈£î Á|üD≤e÷\T !
ªª &ÉãT“ Á|üdüøÏÔ ˝Ò≈£î+&Ü μμ ÄHêbÕqdü‹ <Ûë´q•ø£åDqT
Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° #˚s¡Te #˚k˛Ôqï |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<ä]ø° Á|üD≤e÷\T !
‘êeTT dü«j·T+>± ìs¡+‘·s¡ dü»®qkÕ+>∑‘·´+ #˚dü÷Ô ..
eT] n+<ä]#˚‘· dü»®qkÕ+>∑‘·´+ #˚sTTk˛Ôqï |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<ä]ø° Á|üD≤e÷\T !
qMq Ä<Ûë´‹àø£ $C≤„qÁ>∑+<∏ë\qT ìs¡+‘·s¡+ n<Ûä´j·Tq+ #˚dü÷Ô
eT] n+<ä]‘√ kÕ<Ûë´j·Tj·T»„+ #˚sTTk˛Ôqï |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<ä]ø° Á|üD≤e÷\T !



|æs¡$T&é ìsêàD≤\qT $kÕÔs¡+>± Áb˛‘·‡Væ≤k˛Ôqï |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<ä]ø° Á|üD≤e÷\T !
|æs¡$T&é ∫øÏ‘ê‡ $<ÛëHêìï $düÔ è‘·+>± Á|ü#ês¡+ #˚k˛Ôqï |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<ä]ø° Á|üD≤e÷\T !
ªª |æs¡$T&é »>∑‘Y μμ kÕø±sêìøÏ bÕ≥T|ü&ÉT‘·÷ |ü˝…¢\˝À, |ü≥ºD≤\˝À eT] <˚X¯$<˚XÊ\˝À
ªª |æs¡$T&é πøsY ôd+≥sY μμ \q÷, ªª |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ë\ μμ q÷ kÕú|æ+∫
yê{Ïì ìs¡«Væ≤k˛Ôqï |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<ä]ø° Á|üD≤e÷\T !
nVæ≤+kÕ`XÊø±Vü≤s¡ dæ<ëΔ+‘êìï Ä#·]dü÷Ô PSSM jÓTTø£ÿ eTÚ*ø£ \ø£å´+ nsTTq
ªª nVæ≤+kÕ`XÊø±Vü‰s¡ »>∑‘Y μμ qT á uÛÑ÷$T MT<ä |ü⁄q'kÕú|æ+#·&ÜìøÏ
n$s¡fi¯ ø£èwæ#˚dü÷Ôqï |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<ä]ø° Á|üD≤e÷\T !
ªª @ »+‘·TeP, @ |üø°å, @ eT‘·‡´eT÷ e÷qe⁄&çøÏ Çø£ ÄVü‰s¡+ ø±≈£L&É<äT μμ
nì n+<ä]˙ nVæ≤+kÕyê<äT\T>± C≤>∑è‘·|üs¡Tk˛Ôqï |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<ä]ø° Á|üD≤e÷\T !

<Ûë´q »>∑‘Y 5 &çôd+ãsY 2015
01 Dec 2015 Form 1 (03-10)

Ç‘·s¡T\ e´øÏÔ>∑‘· $wüj·÷\˝ÀøÏ ‘=+–#·÷&Éì .. Ç‘·s¡T\ e´eVü‰sê\ |ü≥¢ rs¡TŒ\T #Ó|üŒì
ªª Áø±+‹j·TT‘· düTdüe÷» kÕú|üq μμ ≈£î ø£èwæ #˚k˛Ôqï |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<ä]ø° Á|üD≤e÷\T !
PSSM 25 edü+‘ê\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï s¡»‘√‘·‡e eTVü‰X¯óuÛÑdü+<äs¡“¤+ >± ..
|æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<ä]ø° $X‚wü+>± Á|üD≤e÷\T !
Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ªª Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdüÔE„\T μμ >± m<ä>∑&É+ ø√düy˚T PSSM ˝ÀøÏ Á|üy˚•kÕÔs¡T
PSSM ˝À Á|üy˚•+∫q n+<äs¡÷ ªª >∑Ts¡Te⁄\T μμ >± yÓ\>∑e\dæ+<˚ ..
•wüß´\T>± $T–*b˛j˚T kÕ+Á|ü<ëj·T+ PSSM ˝À ˝ÒH˚˝Ò<äT !
Á|ü|ü+#·+˝Àì j·÷e‘Y eTTeTT≈£åî»Hêe[øÏ PSSM Äràj·T ÄVü‰«q+ |ü\T≈£î‘√+~ !



2030 dü+e‘·‡sêìø£˝≤¢ Á|ü|ü+#· e÷qyê[ n+‘ê ≈£L&Ü
ªª yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<äTΔfi¯ófl μμ >± $sêõ\T¢‘ês¡T
ªª ˝Àø±' düeTkÕÔ düTœH√uÛÑe+‘·T μμ

<Ûë´q »>∑‘Y 6 &çôd+ãsY 2015
01 Dec 2015 Form 1 (03-10)

ùd\+ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{° ` ‘·$Tfi¯Hê&ÉT
ªª dü+^‘· <Ûë´q eTVü‰j·T»„+, 2015 ..
22e C≤rj·T Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdüÔy˚‘·Ô\ dü<ädüT‡ μμ

IFSS-22 ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+

2015, qe+ãsY 27, 28 ‘˚B\˝À ªª ùd\+ ùd\+ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{° n<Ûä´≈£åî\T
|æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{° μμ eT] ªª uÛ≤s¡rj·T l Ä+Á<ÛäÁ|üø±wt kÕ«>∑‘· e#·Hê\T |ü\Tø£>±, |”≥sY
Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdüÔy˚‘·Ô\ düe÷K´ μμ IFSS dü+j·TTø£Ô ]#ÛÓ\÷ >±] ªª A Soul's Journey μμ |ü⁄düÔø±ìï
Ä<Ûä«s¡´+˝À ªª dü+^‘· <Ûë´q eTVü‰j·T»„+ eT] 22e ‘·$Tfi¯+˝ÀøÏ nqTe~+∫q ªª e‘·‡˝≤ eTTs¡∞<ÛäsY μμ >±]
C≤rj·T Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdüÔy˚‘·Ô\ dü<ädüT‡μμ \T ùd\+ ˝Àì nqTuÛÑyê\T |ü+#·Tø√e≥+‘√ bÕ≥T ªª Äqà$Hé
ªª düTeT+>∑[ ‹s¡TeTqï eT+&É|ü+ μμ ˝À yÓ’uÛÑe+>± |üjT· q+ μμ nH˚ Ä ‘·$Tfi¯ |ü⁄düøÔ +£ $&ÉT<ä\ #˚jT· ã&ç+~.
ìs¡«Væ≤+#·ã&ܶsTT. nq+‘·s¡+ l düT+<äs¡ sêeTHé >±s¡T eT÷&ÉTkÕs¡T¢
m$Tà>∑q÷s¡T, ‘={Ϻj·÷yéT |æs¡$T&é e÷düºsY ªª dü+‘√wü+ .. dü+‘√wü+ .. dü+‘√wü+ μμ nì |ü*øÏ
N.lìyêdüHé >±s¡T Ç‘·s¡ <Ûë´qT\‘√ ø£*|æ yê] Á>±eT+ J$‘·+˝À Äq+<ä+ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T :
qT+∫ ãj·T\T<˚] nH˚ø£ Á>±e÷\T dü+<ä]Ùdü÷Ô æ y˚~ø£
e<ä›≈£î ªª <Ûë´qCÀ´‹ μμ ì rdüT≈£îe#êÃs¡T!
ªª 27e ‘˚B qe+ãsY, 2015 μμ
CBI |üPs¡« &Ó’¬sø£ºsY e÷q´l D.R.ø±]Ôπøj·THé
>±s¡T, ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ, >ös¡e n‹~Û` l düT+<äs¡ sêeTHé,
ø±s¡´<ä]Ù, j·T÷ìes¡‡˝Ÿ |”dt bòÂ+&˚wHü ,é Á‹eT÷]Ô Væ≤˝Ÿ‡,
‘·Ts¡T|üPsY\ düeTø£å+˝À ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. |üÁrJ‘√ düT+<äs¡ sêeTHé >±s¡T
<Ûë´q »>∑‘Y 7 &çôd+ãsY 2015
01 Dec 2015 Form 1 (03-10)

ªª J$‘· + ñ˝≤¢ d ü + >± e⁄+≥÷ Äq+<ëìï ˝Àì Á|ü‹ #·Áø£|ü⁄ \ø£åD≤\q÷, ÁbÕ<Ûëq´‘·q÷ $e]+∫
>∑T]Ô+#·≥+ ø√düy˚T, yê≈£îÿ\˝Àq÷, ø£s¡à\˝Àq÷ .. düe÷»ùde ÄeX¯´ø£‘·qT H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡T.
Áø£eT•ø£åD, @ø£‘ê«\‘√ J$‘·+ ìπs›•+#·ã&Ü*. kÕ+düÿ è‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± leT‹
ùdyê<Ûäs¡à+ m+‘√ eTTK´yÓTÆq~. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·eT≈£î A.V.R.düT>∑+~Û düTÁuVü≤àD´+ ãè+<ä+#˚ Ä<Ûë´‹àø£
nqTyÓ’q s¡+>∑+˝À düe÷»ùde˝À bÕ\T|ü+#·Tø√yê*, dü+ø°s¡Ôq\T, kÕúìø£ u≤\uÛ≤s¡‹ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\
jÓ÷>± <Ûë´Hê\‘√ X¯Øs¡+, eTqdüT‡\qT |ü]|üPs¡í+>± $<ë´s¡Tú\#˚ qè‘·´Hê≥ø£+ eTH√s¡+»ø£+>± kÕ>±sTT.
e⁄+#·Tø√e≥+ <ë«sê n~ kÕ~Û+#·>∑\s¡T μμ n+≥÷ ªª 28e ‘˚B qe+ãsY, 2015 μμ
ÄHêbÕqdü‹ <Ûë´qÁbÕX¯kÕÔ´ìï H=øÏÿ eø±ÿDÏ+#ês¡T.
ñ<äjT· + 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£
l D.R.ø±]Ôπøj·THé .. ªª j·TTe‘·≈£î eT+∫ |ü Á rJ y˚ D Te⁄≈£ î $<ë«Hé >∑ D Ò w t u… + >∑ fi ¯ S s¡ T `
n\yê≥¢qT uÀ~Û+∫, yê]øÏ Ä<Ûë´‹àø£ $C≤„q+
ejÓ÷*Hé‘√q÷, $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY, u…+>∑fi¯Ss¡T
D.R.ø±]Ôπøj·THé >±s¡T eTè<ä+>∑+‘√q÷ düVü≤ø£]+#·>± Hê<ä<Ûë´q+ »]–+~.
nq+‘·s¡+ |üÁrJ ‘·eT dü+<˚X¯+˝À .. ªª Á|ü‹
dü+<äs¡“¤eT÷ s¡düuÛÑ]‘·eT÷, kÂ+<äs¡´uÛÑ]‘·y˚T! Á|ü‹
dü+<äs“¡ e¤ T÷ ø=ìï Á|üj÷Ó »Hê\qT ‘·|Œü ≈£î+&Ü ÇdüT+Ô ~.
eTq+ Ä Á|üj÷Ó »Hê\H˚ d”«ø£]+#ê*. eTq+ eTq X¯øìÔÏ
Ä Á|ü j Ó ÷ »qø£ s ¡ e÷s¡ Z + ˝À $ìjÓ ÷ –+#ê*.
u≤\>∑ + >±<Û ä s ¡ ‹\ø˘ q T ◊<ä T dü + e‘· ‡ sê\bÕ≥T
n+&Ée÷Hé C…’\T˝À ñ+∫‘˚ Ä ø±\+˝À Äj·Tq
n+~+∫q|ü&ÉT uÛÑ$wü´ ‘·sê\qT rÁeyê<ä+ yÓ’|ü⁄ uÛÑ>∑eBZ‘·≈£î yê´U≤´q+ ÁyêXÊs¡T.
eTfi¯ fl ≈£ î +&Ü ìs√~Û + #· e #· T Ã. ñ‘· Ô e T Ä<Û ë ´‹àø£ ªª Á|ü ‹ dü + <ä s ꓤ ì ø° Á|ü j Ó ÷ »Hê\÷,
Á>∑+<∏ä|üsƒ¡q+ <ë«sê ñqï‘· J$‘·+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~ μμ <äTwüŒ]D≤e÷\÷ e⁄+{≤sTT. Á|üjÓ÷»Hê\qT e÷Á‘·y˚T
nHêïs¡T. >∑T]Ô+∫ yê&ÉTø√e≥+ $y˚ø£+.Ä‘·à e÷Á‘·y˚T XÊX¯«‘·+
ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ` ªª ˇø£ $‘·ÔHêìï eTq Ç+{Ï .. dü+<äsꓤ\T ‘ê‘êÿ*ø£+. nsTT‘˚ ø=ìï Á|üj÷Ó »Hê\qT
n≥ø£ ˝ À e⁄+∫ eT+Á‘· + #· < ä e ≥+ <ë«sê ÄkÕ«~+#·≥+ ø√dü+ X¯Øs¡+˝ÀøÏ Ä‘·à Á|üy˚•düTÔ+~.
yÓTT\¬ø‹Ô+#·˝ÒeTT. $‘·Ôq+ uÛÑ÷$T˝À Hê{Ï‘˚ $T–*q
|üì Á|üøè£ ‹ #·÷düT≈£î+≥T+~. ø=+‘· düeTj·T+ rdüT≈£îì
n~ yÓTT\¬ø‹Ô rs¡T‘·T+~ eT] ô|s¡T>∑T‘·T+~. n<˚
$<Ûä+>± .. <Ûë´qkÕ<Ûäq #˚ùdÔ eT÷&Éeø£qTï $bÕŒ] Á|ü‹
ˇø£ÿ{° eTq e<ä›≈£î edüTÔ+~μμ nì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
IFSS- yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé l S.K.sê»Hé >±s¡T IFSS
\øå±´\T $e]+#·>±, ªª <Ûë´q ‘·$Tfi¯>+∑ μμ m&ç≥sY leT‹
–]C≤ sê»Hé >±s¡T ‘·eT <Ûë´q nqTuÛÑyê\T ‘Ó*bÕs¡T.
nq+‘·s¡+ ªª nsYº Ä|òt *$+>¥ bòÂ+&˚wüHé μμ,
u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î #Ó+~q l K.R. <ëyÓ÷<äsY >±s¡T
ªª #·Áø£<ëÛ ´q+ μμ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. Äj·Tq ≈£î+&É*ì
<Ûë´q »>∑‘Y 8 &çôd+ãsY 2015
01 Dec 2015 Form 1 (03-10)

‘·$Tfi¯Hê&ÉT |æs¡$T&é e÷düºs¡¢ ãè+<ä+
ªª X¯Øs¡+ |ü≥¢ ‘·èD°ø±s¡ uÛ≤e+ ≈£L&É<äT. Á|üø£è‹ l T.N.E.düT<Ûëø£s¡Hé, Ábıô|òdüsY, eTqe\ø£˝…’,
ìs¡+‘·s¡+ e÷s¡TŒ#Ó+<äT‘·T+~. n<˚ $<Ûä+>± eTq ùd\+ >±s¡T ªª eTH√ kÕeTs¡ú´+ <ë«sê Äq+<ä+ μμ
X¯Øs¡+ ≈£L&Ü e÷s¡TŒ #Ó+<äT‘·T+~. e÷s¡TŒ jÓTTø£ÿ o]¸ø£q .. ªª e÷qyê[‘√ bÕ≥T düø£\ ÁbÕDÏø√{Ïì
Á|üjÓ÷»Hê\qT #·÷&É>∑\>∑≥y˚T ~e´C≤„q+ bı+<ä≥+. Áù|$T+∫ ùde#˚ùd yês¡T á Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´+‘·
>∑‹+∫q yê] ø√dü+ >±˙ J$+∫ e⁄qï yê] ø√dü+ uÛ≤>∑´e+‘·T\T. ùde ˝Ò≈î£ +&Ü Áù|eT e÷Á‘·+ #·÷ù|yês¡T
ø±˙ <äT'œ+#·&É+ nC≤„q+. ø£&TÉ ;<ä\T μμ n+≥÷ XÊø±Vü‰s¡ ÄeX¯´ø£‘q· T $e]+∫
ªª <Ûë´q+ #˚dæq|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T dü+<äsꓤ\ XÊø±Vü‰s¡+ô|’ kÕ«MT sêeT*+>∑ e\¢˝≤sY dü+<˚XÊ\qT
Á|ü j Ó ÷ »Hê\qT #· ÷ &É > ∑ \ +. <Û ë ´q+ ˝Ò q |ü  &É T $ì|æ+#ês¡T.
dü+<äsꓤ\˝À <äTwüŒ]D≤e÷\T e÷Á‘·y˚T ø£ì|ækÕÔsTT. ªª Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·|üŒìdü]>± Á|ü‹s√p <Ûë´q+,
<Ûë´q+ eTq X¯øÏÔ˙, $y˚ø±˙ï ô|+bı+~düTÔ+~ ø£qTø£ yê´j·÷e÷\ <ë«sê eTqdüT‡, X¯Øsê\ kÕeTsêú´ìï
eTq+ $wüj·÷\ Á|üjÓ÷»Hê\qT e÷Á‘·y˚T <ä]Ù<ë›+μμ ôÄ|+#· Tø√yê* μμ nì ‘Ó*bÕs¡T. ªª eTq+ @ $‘·TÔ Hê{Ï‘˚
|òü\y˚T bı+<äT‘ê+ μμ nHêïs¡T.
nHêïs¡T.
nq+‘·s+¡ &Üø£sº Y B.Y.nHêï<äTs¬ ,’ ôdÁ¬ø≥Ø, ùd\+
nq+‘· s ¡ + Ç+≥π s ïwü q ˝Ÿ y˚ > ∑ H é n\j· T Hé ‡ õ˝≤¢ ªª düHêàs¡Z dü+|òüT+ ` dæ<äTΔ\ JeqXË’* μμ o]¸ø£q
n<Ûä´≈£åî\T l Ch.nXÀø˘ ≈£îe÷sY >±s¡T XÊø±Vü‰s¡ >∑ è Vü ≤ yÓ ’ < ä ´ + >∑ T ]+∫ $e]+#ês¡ T . ªª ÄVü ‰ s¡
ÁbÕ<Ûëq´‘·qT $e]+#ês¡T. ªª Á|ü‹ J$˙ dü+s¡øÏå+#·≥+ ìj·T+Á‘·D‘√ #·ø£ÿ{Ï XÊØs¡ø£ Äs√>±´ìï ì*|æ
Á|ü‹ ˇø£ÿ] ø£seÔ¡ ´+. »+‘·TC≤˝+ eTq $TÁ‘·T\T. eTq+ e⁄+#·Tø√>∑\+. ñ|ü, ø±s¡+, eTkÕ˝≤\qT ‘·≈£îÿe
πøe\+ eèøå±\ qT+∫ e#˚à |ü<ësêú\T Á>∑Væ≤+#ê*, yÓ÷‘ê<äT˝À ñ|üjÓ÷–ùdÔ X¯Øs¡|ü⁄ |üìrs¡T düÁø£eT+>±
»+‘·Te⁄\ qT+∫ e#˚Ã |ü<ësêú\qT d”«ø£]+#·≥+ kÕ>∑T‘·T+~. dæ<äΔ|ü⁄s¡Twüß\T Á|ü|ü+#êìøÏ yÓTTø£ÿ\
e÷Hê* μμ nHêïs¡T. ÁbÕX¯kÕÔ´ìï, yê{Ï WwüBÛ $\Te\qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
Ä ‘·s¡Tyê‘· &܈ˆ P. X¯+ø£sY Hês¡j·TDY >±s¡T, ªª yê{Ïì >∑T]Ô+∫ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+<ë+! μμ nHêïs¡T.
ás√&é qT+∫ e#êÃs¡T. ªª Vü≤√*dæºø˘ ôV≤˝ŸÔ μμ $wüj·÷ìï kÕ+düÿ è‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\˝À ` ‘·$Tfi¯Hê&ÉT
|üesYbÕsTT+{Ÿ Á|üC…+fÒwüHé˝À $e]dü÷Ô ªª X¯Øs¡ »eVü≤sY u≤\uÛÑeHé Hê<äãè+<ä Hêj·T≈£î&ÉT R. dürwt
ìs¡«Vü≤D˝À ñ|ü, bı≥Tº ‹j·T´ì _j·T´+ ÁbÕeTTKbÕÁ‘· ø£èwüí >±]#˚ dü+^‘·ø£#˚Ø, ùd\+ l yêD…Æ dü+>∑eT+
b˛wækÕÔsTT. ‘Ó\_¢ j·T´+, ‘Ó\#¢ ø¬· ÿs¡, yÓT<Æ ë\T ÄVü‰s¡+˝À yê]#˚ MD yêsTT<ë´\T n+<ä]˙ ~e´Hê<ä+˝À
˝Ò≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*. XÊø±Vü‰s¡+ m+‘√ eTTK´+, z\˝≤&ç+#êsTT.
nedüs¡+, nqTdüs¡D°j·T+. e÷+kÕVü‰s¡+ $$<Ûä ‘·$Tfi¯Hê&ÉT $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ $#˚Ãdæq nH˚ø£
yê´<ÛäT\≈£î <ë] rdüTÔ+~. n~ nH˚ø£ Çã“+<äT\T eT+~ |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢ ‘·eT <Ûë´HêqTuÛÑyê\qT
ø£\T>∑CÒdüTÔ+~ μμ nì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. |ü+#·T≈£îHêïs¡T.
<Ûë´q »>∑‘Y 9 &çôd+ãsY 2015
01 Dec 2015 Form 1 (03-10)

‘·$Tfi¯Hê&ÉT |æs¡$T&é e÷düºs¡¢ ãè+<ä+
eTT–+|ü⁄ ñ‘·‡e+˝À uÛ≤>∑+>± |üÁrJ‘√ bÕ≥T dü ‘ · ‡ +>∑ + , Ä<Û ë ´‹àø£ Á>∑ + <∏ ä |ü s ƒ ¡ q +, Ç‘· s ¡ T \
l S.K. sê»Hé , leT‹ –]C≤ sê»Hé , leT‹ <Ûë´HêqTuÛyÑ ê\T $q≥+ bÕ{Ï+#·eTì #ÓbÕŒs¡T. eTVü‰‘êà
eTTs¡∞<Ûäs¡Hé, l sêyéT ≈£îe÷sY, l neTsYHê<Ûé, >±+BÛ >=|üŒ ø£s¡àjÓ÷–, n+<äs¡÷ Äj·Tq e˝… ñ+&É≥+
l •esêeTHé, l >√bÕ˝Ÿ, l Á|üø±wt, leT‹ uÛ≤s¡‹, n\es¡#·Tø=eTàHêïs¡T.
≈£ î e÷] ˙‘· , leT‹ dü s √», leT‹ w” \ \T ªª »j·TVü≤√ .. »j·TVü≤√ μμ bÕ≥‘√ e÷s√à–q á
y˚~ø£q\+ø£]+∫q düuÛÑ˝À |üÁrJ .. XÊø±Vü‰s¡+ ø±s¡´Áø£eT+˝À #ÓHÓ’ï, ás√&é, ‹s¡T∫Ã, bÕ+&ç#˚Ã],
$•wü˜‘·qT ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô ªª yÓ\T¢*¢, |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T\T ‘={Ϻj·TyéT, ≈£î*<∏ä˝…’, eT<ÛäT¬s’, ø£èwüí–]\ qT+∫ |æs¡$T&é
‹qe<äT›. e÷düºs¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.
yÓTÁÆ ø√zyÓH˝é À |ü<ësêú\T e+&É≥+/ y˚&#ç j
Ó T· ´≥+
e÷ì n|üŒ{Ïø£|ü&ÉT e+&çq ÄVü‰s¡+ e÷Á‘·y˚T l T.R. sê»Hé >±s¡T, ôdÁ¬ø≥Ø, ùd\+ dæŒ]#·T´e˝Ÿ
uÛÑTõ+#ê* μμ nHêïs¡T. nqTì‘·´ <Ûë´qkÕ<Ûäq, eTÚq+, kıôd’{° .. e+<äq düeTs¡ŒD‘√ ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~.

2015 &çôd+ãsY 19e ‘˚B qT+∫ 30e ‘˚B es¡≈£î
<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ÁbÕ+>∑D+, ¬ø’˝≤dü|ü⁄]`ø£&ÜÔ˝Ÿ
ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ øöì‡*+>¥ μμ ñ∫‘· esYÿcÕ|t
B. uÛ≤düÿsY, Y.V.sêe÷sêe⁄>±s¡¢#˚

ªª |æs¡$T&é ‘·j·÷Ø esYÿcÕ|t μμ
l<ÛäsY (eT+∫sê´\) K.V. eTTs¡∞ø£èwüí >±s¡¢#˚

esYÿcÕ|t≈£î e#˚Ãyês¡T ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ dü+e‘·‡s¡+ #·+<ë 300 s¡÷ˆˆ
MT ã+<ÛäTe⁄\≈£î, $TÁ‘·T\≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü ø£{Ϻ \ø£å#·+<ë<ës¡T\ j·T»„+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\eTe⁄<ë+ ..

<Ûë´q »>∑‘Y 10 &çôd+ãsY 2015
02 Dec 2015 Form 2 (11-18)

qe+ãsY 10e ‘˚B ` uÀ<ÛäHé ` ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢
ªª <Ûë´qXÊÅdüÔ |ü⁄qs¡®qà~q dü+ãsê\T μμ
ªª kÕ$Ár <˚$ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ

ªª |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ μμ |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ ˝À qe+ãsY 8, 9, 10 ‘˚B\˝À
e´ekÕú|ü≈£î\T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ »qà~q+ nsTTq |æs¡$T&é Á>±+&é e÷düºsY dü‘ÓÔq|ü*¢ sêe÷sêe⁄ >±]#˚ ªª
qe+ãsY, 11e ‘˚Bì ªª <Ûë´qXÊÅdüÔ+, <Ûë´q nuÛ≤´dü+ uÛÑ>∑eBZ‘· C≤„q j·T»„+ μμ ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~.
nqï$ á uÛ÷Ñ eT+&É\+ MT<ä |ü⁄qs¡q® à rdüT≈£îqï s√Eμμ uÛÑ>∑eBZ‘· jÓTTø£ÿ n+‘·sêsêúìï n‹ düT\uÛÑ+>±
>± >ös¡$+#·Tø√e&É+ eTq ÄqyêsTTr! eT] Ä#·s¡Dj·TTø£Ô+>± eT\∫ n+~+#·ã&çq á
á dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì qe+ãsY 10e ø±s¡´Áø£eT+‘√ dü÷Œ¤]Ô bı+~q |üÁ‹ø± $˝ÒKs¡T\T eT]
‘˚Bq |üÁrJ »qà~q dü+ãsê\T yê] »qàdüú\yÓTÆq MT&ç j · ÷ Á|ü ‹ ì<Û ä T \T <ëìøÏ $X‚ w ü Á|ü # ês¡ +
ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ uÀ<ÛäHé |ü≥ºD+, wüø£ÿsYq>∑sY, ˝Àì ø£*–+#·&É+‘√ #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷\qT+∫ ô|<ä›
yê] dü«>∑èVü≤+ ªª kÕ$Ár <˚$ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ dü+K´˝À <Ûë´qT\T ‘·s*¡ e∫à á <Ûë´q`C≤„q j·T»„+˝À
˝À n‘·´+‘· Äràj·T+>± ÁbÕs¡+_Û+#·ã&ܶsTT! bÕ˝§ZHêïs¡T.
PSSM s¡ » ‘√‘· ‡ e dü + ãsê\ ˝À uÛ ≤ >∑ + >± 10e ‘˚B ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î uÀ<ÛäHé
XÀuÛ≤j·Te÷q+>± n\+ø£]+#·ã&çq ªª kÕ$Ár<˚$ #˚s¡T≈£îqï |üÁrJ ì wüø£ÿsYq>∑sY Á|ü<Ûëq ôd+≥sY qT+∫

dü‘ÓÔq|ü*¢ sêe÷sêe⁄ >±]#˚ uÛÑ>∑eBZ‘· <Ûë´q j·T»„+ ªª kÕ$Ár <˚$ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ
<Ûë´q »>∑‘Y 11 &çôd+ãsY 2015
02 Dec 2015 Form 2 (11-18)

<Ûë´qπø+Á<ä+ es¡≈£î y˚Tfi¯‘êfi≤\‘√ bÕ≥T .. ≥bÕdüT\ ìs¡ « Væ ≤ dü ÷ Ô q ï |æ s ¡ $ T&é e÷dü º s ¡ ¢ q T XÊ\Tyê\‘√
sê´©‘√ ÄVü‰«ì+#ês¡T ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\ |æs¡$T&é dü‘·ÿ]+#ês¡T.
e÷düºs¡T¢! uÀ<ÛäHé |ü≥ºD+˝À 111μI111μ <Ûë´q |æs¡$T&é
ìsêàD≤ìøÏ dü+ø£\Œ<Ûë´q+ #˚sTT+∫q |üÁrJ |æs¡$T&é
n+<ä]˙ Äràj·T+>± ù|s¡Tù|s¡THê |ü\Tø£]+∫q e÷düºsY‡≈£î M&√ÿ\T #Ó|æŒ .. qyê´+Á<Ûä sê»<Ûëì nsTTq
|üÁrJ yês¡+<ä]‘√ >∑+≥ùd|ü⁄ y˚DTHê<ä <Ûë´q+ $»j·Tyê&É |ü≥ºD+˝Àì ªª e÷qdü düs√es¡ |æs¡$T&é
#˚sTT+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ªª PSSM 25 edü+‘ê\ πøø˘ μμ <Û ë ´q ÄÁX¯ e T+ μμ ˝À qe+ãsY 11e ‘˚ B q
qT ª ø£{Ÿ μ #˚dæ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<ä] #˚‘· yê] yê] ìs¡«Væ≤+#·uÀj˚T »qà~q dü+ãsê\˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ
<Ûë´qJ$‘· nqTuÛyÑ ê\qT #Ó|Œæ +#ês¡T. Ä j·÷ õ˝≤¢\˝À ãj·T\T<˚] yÓfi≤fls¡T.
$düÔ è‘·+>±, <Ûë´q XÊø±Vü‰s¡ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT ]b˛sYº ` R.ø£eT\ ≈£îe÷], 99495 24888
<Ûë´q »>∑‘Y sê»b˛wü≈£î\≈£î kÕ«>∑‘·+
ªªC≤„q<ë‘ê düTFuÛÑe μμ
ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ~e´e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+˝À yÓ\Te&ÉT‘·÷qï
qe´j·TT>∑ <Ûë´q Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|üÁ‹øªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ $X‚wü
n_Ûeè~Δ ø=s¡≈£î @s¡Œ&çq ªª XÊX¯«‘· ì~Û μμ øÏ C≤„q<ë‘·˝…’q |æs¡$T&é
e÷düºs¡T¢ sê»b˛wü≈£î\T>± n+~k˛Ôqï düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T
yÓ\ø£≥º˝Òì$!
eT]+‘· ì‘·´ q÷‘·qyÓTÆq Ä‘·à $C≤„q o]¸ø£\‘√, <Ûë´q
nqTuÛÑe C≤„q+‘√ ≈£L&çq XÊÅd”Ôj·T Á|üjÓ÷>∑ n<Ûä´j·THê\‘√ eT]
qe´ j·TT>∑ Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdE
Ôü \„ düe÷#ês¡+‘√ MT eTT+<äT≈£î ek˛Ôqï
MT Äràj·T H˚kÕÔìï ªª sê»b˛wü≈£î\T μμ >± #˚] eT]+‘· Ä<ä]+∫
n_Ûq+~kÕÔs¡ì ø√s¡T≈£î+≥÷ ..
ªª <Ûë´q»>∑‘Y {°yéT μμ
<Ûë´q »>∑‘Y 12 &çôd+ãsY 2015
02 Dec 2015 Form 2 (11-18)

qe+ãsY 11 .. ‘ê&˚|ü*¢ .. $»j·Tyê&É

ªª |òüTq+>± |üÁrJ »qà~q dü+ãsê\T μμ
ªª qyê´+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ μμ sê»<Ûëì, $»j·Tyê&É q>∑s+¡ Vü ‰ \Tô|’ q yÓ T T<ä { Ï n+‘· d ü T ú ˝ À ì]à+#· ã &ç q
.. ‘ê&˚|ü*¢˝Àì ªª e÷qdüdüs√es¡ |æs¡$T&é <Ûë´q <Ûë´qeT+~sêìï yês¡T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.
ÄÁX¯eT+μμ ˝À qe+ãsY 11e ‘˚B BbÕe[ |üs¡«~Hêq á dü+<äs¡“¤+>± ªª ø£ècÕíõ˝≤¢ |æs¡$T&é kıôd’{°
|üÁrJ »qà~q dü+ãsê\T n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± n<Ûä´≈£åî\T μμ »ø±ÿ sê|òüTesêe⁄ >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ..
ìs¡«Væ≤+#·ã&ܶsTT. ªª Ç+‘·es¡≈£î mH√ïkÕs¡T¢ mH√ï Á|ü<˚XÊ\˝À |üÁrJ
ÄÁX¯eT e´ekÕú|ü≈£î\T ªª ø£fi¯fl+ sê$T¬s&ç¶ μμ >±] »qà~q dü+ãsê\qT »s¡T|ü⁄≈£îHêï+ ø±˙ .. á s√E
Äràj·T ÄVü‰«q+‘√ ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÅcÕº\ qT+∫ Çø£ÿ&É qyê´+Á<Ûä sê»<Ûëì nsTTq $»j·Tyê&É q>∑s+¡ ˝À
á BbÕe[ |üs¡«~Hêq ¬s+&ÉT y˚\ eT+~ <Ûë´qT\
$X‚wü+>± ‘·s¡* e∫Ãq düTe÷s¡T ¬s+&ÉT y˚\ eT+~ düeTø£å+˝À |üÁrJ »qà~q dü+ãsê\qT yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï
<Ûë´qT\‘√ ÄÁX¯eT ÁbÕ+>∑D+ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ç+~! kÕ]>± ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&É+ m+‘√ dü+‘√wü+>± ñ+~.
ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ $#˚Ãdæq ªª Ç<˚ dü÷Œ¤]Ô‘√ &çôd+ãsY 18e ‘˚B qT+∫ 31e
Á|æj·T‘·eT >∑Ts¡Te⁄ |üÁrJ .. Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ Äràj·T+>± ‘˚B es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é ¬ø’˝≤dü|ü⁄]˝À »s¡T|ü⁄ø√uÀj˚T
|ü\Tø£]dü÷Ô ªª dæ<ëΔs¡ú |æs¡$T&é μμ ˝À yês¡+<ä]#˚ <Ûë´q+ <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI ø±s¡´Áø£e÷\qT ≈£L&Ü n<äT“¤‘+· >±
#˚sTT+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ÁbÕ+>∑D+˝Àì Á|üe#·q ìs¡«Væ≤+#·T≈£î+<ë+ μμ nì |æ\T|ü⁄ Ç#êÃs¡T.
ªª e÷qdüdüs√es¡ |æs¡$T&é <Ûë´q ÄÁX¯eT+μμ

<Ûë´q »>∑‘Y 13 &çôd+ãsY 2015
02 Dec 2015 Form 2 (11-18)

;ÛeTes¡+ |æs¡$T&é Á>±+&é e÷düºsY‡ ‘·≥e]Ô nyÓT]ø± <˚X¯+ ∫ø±>√ qT+∫ |üÁrJ »qà~q
Ms¡ s ê|ò ü T esêe⁄, sê»´\øÏ Î <ä + |ü ‘ · T \T ‘· e T dü+ãsê\ ø√dü+ $#˚Ãdæq yê] nø£ÿ>±s¡T &܈ˆdüT<Ûë
<Û ë ´HêqTuÛ Ñ y ê\qT eT] eTÚq <Û ë ´q ìs¡ « Vü ≤ D ø√&É÷] >±s¡T á dü+<äs“¡ +¤ >± |üÁrJ ˙ eT] <Ûë´qT\q÷
nqTuÛÑyê\qT |ü+#·T≈£îì .. Ä<Ûë´‹àø£ s¡+>∑+˝ÀH˚ n_Ûq+~+#ês¡T.
yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï Á|üjÓ÷>∑+>± y˚˝≤~ eT+~ <Ûë´qT\‘√ e÷qdü düs√es¡ <Ûë´q ÄÁX¯eT+ e´ekÕú|ü≈£î\T
≈£L&ç <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI ˝À n‘·´+‘· XÊÅd”Ôj·T+>± ø£fifl¯ + sê$T¬s&ç¶ >±s¡T ‘·eT Äràj·T uÛ≤yê\qT n+<ä]‘√
ìs¡«Væ≤+#·uÀ‘√qï @&ÉTs√E\ eTÚq<Ûë´q+˝À Á|ü‹ á $<Ûä+>± |ü+#·T≈£îHêïs¡T :
ˇø£ ÿ s¡ ÷ bÕ˝§Z ì ‘· e T˝Àì ~e´X¯ ≈ £ î Ô \ qT
Á|üuÛÑ$+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T! ªª ª ã+<ÛäTe⁄\T μ nH˚yês¡T ˙&É˝≤+{Ï yês¡T—
yÓ \ T‘· T s¡ T ˝ÀH˚ yês¡ T eTqyÓ + ≥ ñ+{≤s¡ T .
>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{° ª Ä‘·àã+<ÛäTe⁄\T μ nH˚yês¡T BbÕ\ ˝≤+{Ïyês¡T—
n<Ûä´≈£åî\T yÓ\>∑|üP&ç \ø£åDsêe⁄ >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Nø£{Ï˝À ≈£L&Ü yês¡T eTq yÓ+≥ ñ+&ç eTq≈£î <ë]
ªª Á|ü|ü+#êìøÏ XÊ+‹˙, Áù|eT yÓ\T>∑T\q÷ |ü+#˚ á #·÷|ædü÷Ô ñ+{≤s¡T. ìX¯Ùã›+>± ø±πs ø£˙ï{Ï #·Tø£ÿ\qT
BbÕe[ |üs¡«~Hêq |üÁrJ »qà~q dü+ãsê\qT ‘·T&Ée&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#˚yês¡T ã+<ÛäTe⁄\T nsTT‘˚ ..
n<äT“¤‘+· >± »s¡T|ü⁄≈£îqïfÒ¢ .. eTq Ç+{Ï |ü+&ÉT>∑ nsTTq Ä ø£˙ï{Ï #·Tø£ÿ\qT ndü\T sê≈£î+&Ü #˚ùdyêπs
<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI dü+ãsê\qT ≈£L&Ü n<äT“¤‘·+>± Ä‘·àã+<ÛäTe⁄\T!
»s¡T|ü⁄≈£î+<ë+! Á|ü‹ ˇø£ÿ |æs¡$T&é e÷düºsY ≈£L&Ü
dü≈î£ ≥T+ã ã+<ÛTä $TÁ‘· dü|]ü yês¡ düyT˚ ‘·+>± ø¬ ˝’ ≤dü|⁄ü ]øÏ ªª n˝≤+{Ï Ä‘·àã+<ÛäTe⁄\+<äs¡÷ á s√E á
‘·s¡* sêyê* μμ nì |æ\T|ü⁄ Ç#êÃs¡T. BbÕe[ |üs¡«~Hêq ª qyê´+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ μ sê»<Ûëì˝À
yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± »s¡T|ü⁄≈£î+≥÷qï |üÁrJ »qà~q+
dü+<äs¡“¤+>± Çø£ÿ&çøÏ $#˚Ãdæq+<äT≈£î kÕ«>∑‘·+ ..
düTkÕ«>∑‘·+!
ªª eè‹Ô|üs¡+>± ˇø£ LIC mC…+{ŸqT nsTTq H˚qT
Á|üeè‹Ô|sü +¡ >± ø£sT¡ &ÉT>∑{qºÏ ø£eT÷´ìdtqº T. ùV≤‘·Tyê~>±,
HêdæÔ≈£î&ç>± me«s¡T @~ #Ó|æŒHê Á>∑T&ç¶>± qeTàì H˚qT
n+‘· ‘˚*>±Z á <Ûë´Hêìï ≈£L&Ü qeTà˝Ò<Tä ! Hê uÛ≤s¡´≈£î
‘√&ÉT>± ÄyÓT yÓ+≥ <Ûë´qπø+Á<ëìøÏ yÓfi‚flyê&çì ø±˙ ..
»ø±ÿ sê|òüTesêe⁄ >±s¡T nø£ÿ&É <Ûë´q+ e÷Á‘·+ #˚ùdyê&çì ø±<äT.
<Ûë´q »>∑‘Y 14 &çôd+ãsY 2015
02 Dec 2015 Form 2 (11-18)

ªª ø=~› s√E\ bÕ≥T nø£ÿ&ç yê‘êes¡D≤ìï #·÷dæ
<Ûë´qT\q÷ yê] <Ûë´qJ$‘· nqTuÛyÑ ê\q÷ |ü]o\q>±
$ì ˇø£ s√E Hê≈£î H˚qT>± <Ûë´q+ #˚dæ dü«j·T+>±
ø£*–q nqTuÛÑyêìøÏ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷qT! eT∞fl eT∞fl
<Ûë´q+˝À ∫Á‘·yÓTÆq nqTuÛÑyê\qT bı+<äT‘·÷qï Hê≈£î
.. >∑‘· mH√ï j˚Tfi¯ófl>± $|üØ‘·yÓTÆq ø±fi¯fl H=|ü\‘√
u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·÷qï Hê uÛ≤s¡´ <Ûë´qX¯ø‘ÔÏ √ Äs√>∑´e+‘·Tsê\T
ø±e&É+ n<äT“¤‘·+>± ‘√∫+~ !
ªª <ë+‘√ <Ûë´q+˝Àì XÊÅd”Ôj·T‘·qT n<Ûä´j·Tq+ ªª Ç+‘·≈£L |üÁrJ jÓTTø£ÿ ª e÷j·÷ s¡Vü≤dü´+μ
#˚dæ .. |æs¡$T&é X¯øÏÔ jÓTTø£ÿ >=|üŒ<äHêìï dü«j·T+>± @$T≥+fÒ .. Á|ü|ü+#·+˝À mø£ÿ&É ø±s¡´Áø£eT+ »]–Hê
nqTuÛÑ$dü÷Ô .. n+‘·≈£î eTT<˚ ø√{Ïs¡÷bÕj·T\≈£î uÒs¡+ ‘·eT≈£î ‘êeTT>± n+<ä]˝Àø° #=#·TÃ≈£î b˛‘·÷ ..
ô|{Ϻq Hê dü«+‘· düú\+˝À ª e÷qdü düs√es¡ <Ûë´q ª n+<äs¡÷ Ä‘·àdü«s¡÷|ü⁄˝Ò ! Ä‘·àX¯øÏÔ‘√ me] J$‘êìï
ÄÁX¯eT+ μ ì]à+#êqT. Çø£ÿ&ç dæ<ëΔsú¡ |æs$¡ T&é ˝À <Ûë´q+ yêπs r]Ã~<äT›ø√yê*— Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ
#˚düT≈£îì m+‘√ eT+~ dü«düú‘· bı+<ä&É+ Hê »qàqT n+<äT≈£î <Ûë´q+ ˇø£ÿfÒ e÷s¡Z+ μ n+≥÷ yês¡T
kÕs¡úø£+ #˚k˛Ô+~. ª <Ûë´q+ μ nH˚ <äTs¡<ä s¡kÕìï ‘·eT #˚‘·T\≈£î |üPdüT≈£îì
ªª á eT<Ûä´ Hê ùdïVæ≤‘·T&ÉT qqTï ø£*dæ ª @+{° .. n+<ä]ø° ùwø˘Vü‰´+&é Çdü÷Ô+{≤s¡T! Çø£ <ë+‘√ Ä
qTe⁄«? dü+e‘·‡sêìøÏ |ü~\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·T+ <äTs¡<ä n˝≤ ˇø£] #˚‹ qT+∫ eTs=ø£]øÏ $dü]Ô +∫b˛‘·÷
e#˚à eè‹Ôì ≈£L&Ü e<äT\T≈£îì .. á |üÁrJ e÷j·T˝À \ø£å˝≤~ eT+~ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢qT ‘·j·÷s¡T #˚k˛Ô+~!
|ü&ç bı<äT› >∑÷≈£î˝≤ ª <Ûë´q+ μ, ª <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ μ ªª Ä<Ûë´‹àø£ kÕ<Ûqä \ ø√dü+ ª ns¡D≤´\≈£î |üsT¡ >∑T\T
n+≥÷ ‹s¡T>∑T‘·THêïe⁄! @$T{° á |üÁrJ e÷j·÷ rj·T≈£î+&Ü #·øÿ£ >± dü+kÕs¡+ #˚dTü ≈£î+≥÷ ñqï #√≥TH˚
s¡Vü≤dü´+? μ nì ì\BXÊ&ÉT! Vü‰sTT>± ≈£Ls¡TÃì .. XÊ«dü >∑Ts¡Te⁄ kÕj·T+‘√ eTqdüT‡qT
ªª Ç+‘· e s¡ ≈ £ L bÕ<ä | ü P »\T #˚ s TT+#· T ≈£ î H˚ »sTT+∫ ìqTï qTe⁄« ñ<äΔ]+#·T≈£îì .. Á|ü|ü+#êìï
>∑Ts¡Te⁄\q÷ eT] n+{° n+≥q≥T¢ e´eVü≤]+#˚ ñ<äΔ]+#·T μ nì #ÓãT‘·÷qï |üÁrJ .. ª á uÛÑ÷MTà<ä
|”sƒê~Û|ü‘·T\q÷ e÷Á‘·y˚T #·÷dæq Hê≈£î ≈£L&Ü |üÁrJ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ≈£L&Ü |ü]|üPs¡í C≤„q+‘√ ì+&çq >∑Ts¡Te⁄˝≤¢
e÷j·÷ s¡V≤ü dü´+ yÓTT<ä{À¢ n+‘·T|ü≥˝º <Ò Tä . n+‘·T|ü{≤ºø£ yÓ \ >±* μ nì ª >∑ T ] μ e÷sêZ ì ï n+<ä ] ø°
Çø£ H˚qT ≈£L&Ü yê]øÏ n_Ûe÷ìì nsTTb˛j·÷qT. #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T μμ nì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

<Ûë´q »>∑‘Y 15 &çôd+ãsY 2015
02 Dec 2015 Form 2 (11-18)

Á|ü‘êbÕ\qT #·÷|ædü÷Ô ñ+{≤sTT. nsTT‘˚ ª dü‘·´ μ
<äsÙ¡ Hêìï bı+~q eTq+ <Ûë´q+ <ë«sê bı+<˚ ª$X¯«X¯øÔÏ μ
nH˚ ª uÛ≤eT μ ‘√ ≈£L&ç ª dü‘·´uÛ≤eT μ ˝≤¢ e÷]q|ü&ÉT
eTq˝À Á|ü ø √|æ d ü T Ô q ï ndü T s¡ ‘ · ‘ êÔ ì ï eTqy˚ T
dü+Vü≤]+#·T≈£î+{≤+! dü‘·´<äs¡Ùq+ |ü⁄s¡TwüX¯øÏÔ nsTT‘˚
.. <Ûë´q+ <ë«sê bı+<˚ ª $X¯«X¯øÏÔ μ n+fÒ .. ª uÛ≤eT μ
nqï~ ÅdÔ” X¯øÔÏ ! BbÕe[ nqï~ n+‘ê eTq ø£<˚∏ ! eTq*ï
eTq+ ñ<äΔ]+#·T≈£îH˚ ø£<∏ä!
ªª ª |ü⁄düÔø±\T nqï$ @ Vü≤düÔuÛÑ÷wüD≤˝À eT] @
n\+ø£s¡D edüTÔe⁄˝À ø±e⁄ .. n$ eTq eTdüÔø±ìï
eT~Û+#˚ C≤„q uÛ≤+&Ü>±sê\T!μ yê{Ï˝Àì C≤„Hêìï
Ä#·s¡D <ë«sê eTq nqTuÛÑe C≤„q+˝≤ eT\#·T≈£îì
Ä‘·à|ü]D≤eT+ #Ó+<ë*. BìH˚ ª kÕ<Ûë´j·T j·T»„+ μ
n+{≤s¡T.
nq+‘·s¡+ |üÁrJ ‘·eT BbÕe[ dü+<˚XÊìïdü÷Ô .. ªª kÕ«<Û ë ´j· T j· T »„ + ˝À uÛ ≤ >∑ + >±H˚ ø£ fi ¯ fl +
ªª ª qs¡ø£+ μ n+fÒ <äT'K+ .. u≤<Ûä .. |”&É — sê$T¬s&ç¶>±s¡T ‘·eT J$‘· nqTuÛÑe kÕsêqï+‘ê
qs¡ø±ìøÏ ø±s¡D+ eTq˝À ñqï ª ndüTs¡‘·‘·Ô«+ μ. |ü⁄düøÔ s£ ÷¡ |ü+˝À eT\∫ ª e÷qdü düs√es¡+ μ nqï ù|s¡T‘√
ª ndüTs¡‘·‘·Ô«+ μ n+fÒ eTq e÷≥\‘√, #˚wüº\‘√ eTq≈£î n+~+#ês¡T. #·~$q Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ Á|üuÛ≤$‘·+
Ç‘·s¡T\qT Væ≤+dæ+∫ yê]øÏ <äT'U≤ìï ø£\T>∑CÒdü÷Ô #˚ùd n<äT“¤‘· Á>∑+<Ûäsê»+ n~! μμ n+≥÷ kÕ«<Ûë´j·T
qs¡ø±ìï düèwæº+#˚ >∑TD+. ÄeX¯´ø£‘·qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
ªª ª düTs¡‘·‘·Ô«+μ n+fÒ düø£\ ÁbÕDÏø√{Ï s¡ø£åD≈£î 
q&ÉT+ _–+∫ .. Ç‘·s¡T\ <äT'U≤\qT, u≤<Ûä\qT eT] <Ûë´q` $C≤„q<ëj·Tø£+>± ìs¡«Væ≤+#·ã&çq |üÁrJ
|”&É\q÷ b˛>=≥º&ÜìøÏ ø£èwæ#˚dü÷Ô uÛÑ÷$Tô|’ dü«sêZìï »qà~q dü+ãsê\˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ $#˚Ãdæq |æs¡$T&é
düèwæº+#˚ >∑TD+. e÷düºsY‡ n+<ä]ø° .. ªª e÷qdü düs√es¡ ÄÁX¯eT+ μμ
ªª düTs¡`ndüTs¡ ‘·‘êÔ«\˙ï ≈£L&Ü eTq˝ÀH˚ ìøÏ|å yÔü TÓ Æ yês¡T wüÁ&Ék˛ù|‘·yÓTÆq |üs¡«~quÛÀ»Hêìï n+~+#ês¡T.
ñ+&ç yê{Ï bÕÁ‘· b˛wüD≈£î ‘·>∑Z≥T¢>± ‘·eT ‘·eT ` 99591 48406

<Ûë´q »>∑‘Y 16 &çôd+ãsY 2015
02 Dec 2015 Form 2 (11-18)

{Às√ÿyéT ôdsêjYT&Ü]j·THé
ªª Ä‘·àjÓTTø£ÿ n~Ûs√Vü≤D≤ Á|üÁøÏj·T μμ

ªª j·T<ë j·T<ë Væ≤ <Ûäs¡àdü´ >±¢ìs¡“¤e‹ uÛ≤s¡‘· ˆ #Ój÷· ´*μμ nì #ÓãT‘·÷ @~ rdæyj ˚ ÷· ˝À <ëìì rdæyd˚ æ
nuÛTÑ ´‘êúq eT<Ûsä à¡ dü´ ‘·<ë‘êàq+ düèC≤eT´Vü≤yéTˆˆ μμ <˚ìì »‘·#˚j·÷˝À <ëìì »‘·#˚dæ ‘·eT $TwüHéqT
eTT–+#·T≈£î+{≤s¡T.
(uÛÑ.^. 4`7)
n˝≤ ø±sê´s¡úyÓTÆ ô|’˝Àø±\ qT+∫ á uÛÑ÷$T
n+≥÷ ^‘ê#ês¡T´\T ôd\$∫Ãq≥T¢ .. á uÛ÷Ñ $T MT~øÏ |ü⁄qs¡T‘êúq+ #Ó+<˚ eTVü‰|ü⁄s¡Twüß\‘√ bÕfÒ ..
MT<ä <Ûäsêà#·s¡D≈£î Ä≥+ø£+ ø£*– mø£ÿ&É @ düeTdü´ Ä j·÷ ˝Àø±\≈£î #Ó+~q #Ó‘’ q· ´X¯øÔÏ ‘·s+¡ >±\ yÓ\T>∑T\T
e∫ÃHê .. nH˚ø±H˚ø£ ˝Àø±\≈£î #Ó+~q eTVü‰|ü⁄s¡Twüß\T ≈£ L &Ü á uÛ Ñ ÷ MTà<ä ≈ £ î nes√Vü ≤ D #Ó + ~+#·
nø£ÿ&çøÏ yÓ[fl .. nø£ÿ&ç yê]‘√ düVü≤Jeq+ kÕ–+∫ Ä ã&ÉT‘·÷+{≤sTT !
düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡e÷sêZìï #·÷|ækÕÔs¡T.
uÛÑ÷$Tô|’ ~e´Á|üD≤[ø£qT neT\T|üs¡#˚ yê]
ªª Çø£ÿ&É Ç˝≤ q&ÉT#·Tø√yê* μμ .. ªª nø£ÿ&É n˝≤ n<äT“¤‘· ø£èwæ ø±s¡D+>± uÛÑ÷ yê‘êes¡D |ü]düsê\˙ï
e÷{≤¢&Ü* μμ .. ªª Ç~ Ç˝≤ ñ+&Ü* μμ .. ªª n~ n˝≤ ≈£L&Ü #Ó’‘·q´|ü⁄ Á|üø£+|üq\‘√ ì+|üã&ÉT‘·÷ .. Ä j·÷
eTVü‰|ü⁄s¡Twüß\T dü+#·]dü÷Ôqï Á|ü<˚XÊ\˝À e⁄qï Ç‘·s¡
Ä‘·àBbÕ\qT ≈£L&Ü ñB›|üq+ #˚dü÷Ô+{≤sTT.
n˝≤ yê]#˚ nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü yÓ*–+#·ã&çq Ä‘·à\
jÓTTø£ÿ #Ó’‘·q´|ü⁄ yÓ\T>∑T\T .. ˇø£ Ä<Ûë´‹àø£ X¯øÏÔ>±
e÷] yês¡Te⁄qï Á|ü<˚XÊ\qT eT]+‘· X¯øÏÔe+‘·+>±
|ü ] e÷s¡ T dü ÷ Ô + {≤sTT. Ç˝≤+{Ï nH˚ ø ±H˚ ø £ X¯ ø Ï Ô
düeT÷Vü‰\≈£î á ø±s¡D»qTà\T ˇø£ X¯øÏÔ ìπøå|ü+˝≤
ñ+≥÷ nedüs¡+ e⁄qï|ü&É˝≤¢, nedüs¡+ ñqï+‘·y˚Ts¡
‘·eT X¯øÏÔì yê]øÏ $ìeTj·T+ »s¡T|ü⁄‘·÷ .. Ä j·÷
X¯øÏÔ düeT÷Vü‰\qT eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚dü÷Ô+{≤s¡T.
<Ûë´q »>∑‘Y 17 &çôd+ãsY 2015
02 Dec 2015 Form 2 (11-18)

n|ü&˚ á uÛÑ÷$T nqï~ dü+|üPs¡í+>± dü«düú‘·
|üs#¡ ã· &ç ñqï‘·˝Àø±\ qT+N eT] qø£Áå ‘·˝Àø±\ qT+N
uÛ Ñ ÷ $Tô|’ ø Ï ~–e∫Ãq ne‘ês¡ |ü ⁄ s¡ T wü ß \ ø£ è wæ
kÕs¡úø£eTe⁄‘·T+~.
ˇø√ÿkÕ] @y˚ì Nø£{Ï X¯≈£îÔ\ $»è+uÛÑD e\¢
nqTø√ì dü+|òüT≥q\T dü+uÛÑ$+∫ Ä j·÷ X¯øÏÔ
düeT÷Vü‰\ HÓ{ŸesYÿ ˝À ø=+‘· $∫äqï+ @s¡Œ&É≥yÓ÷
˝Òø£ eT÷\ #Ó’‘·q´+‘√ yê{ÏøÏ e⁄qï dü+ã+<Ûä+
ã\V”≤q+ ø±e&ÉyÓ÷ »s¡T>∑T‘·÷+&Ée#·TÃ. ø±˙ n~
‘ê‘êÿ*ø£y˚T !
eT÷\#Ó ’ ‘ · q ´|ü ⁄ X¯ ø Ï Ô ì π ø å b Õ\˝≤ ñqï
n˝≤ yê]#˚ düeTèBΔø]£ +#·ã&çq X¯øÔÏ düeT÷Vü‰\T ne‘ês¡eT÷s¡TÔ\ ‘·ø£åD düŒ+<äq\ e\¢ Ä j·÷ X¯øÏÔ
uÛ Ñ ÷ $Tô|’ nj· T kÕÿ+‘· X¯ ø Ï Ô ‘ √ ≈£ L &ç q ˇø£ π ø +Á<ë\˙ï n‹ ‘· ≈ £ î ÿe dü e Tj· T +˝ÀH˚ eT∞fl
ªª HÓ{ŸesYÿ μμ ˝≤>± @s¡Œ&ç .. Ä ªª HÓ{ŸesYÿ μμ <ë«sê |ü⁄qs¡T<äΔ]+#·ã&ÉT‘·÷ ñ+{≤sTT.
ˇø£ Á|ü<˚X¯+ qT+∫ eTs=ø£ Á|ü<˚XÊìøÏ ª X¯øÏÔ μ eT] uÛÑ÷Á>∑Vü‰ìï |ü⁄qs¡TJ®$+|ü #˚j·T&É+ ø√dü+ y˚\
ª C≤„q+ μ jÓTTø£ÿ düe÷#êsêìï e÷]Œ&ç #˚dü÷Ô+{≤sTT. dü+e‘·‡sê\T>± ñqï‘· ˝Àø£yêdüT\T #˚dü÷Ôqï á
Ç˝≤+{Ï X¯øÔÏ düeT÷Vü≤ øπ +Á<ë\T .. düe÷»+˝Àì Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä{À¢ ø=+‘· >∑+<äs¡>√fi¯+>± ñ+&˚$.
Ç‘·s¡ s¡s>±\˝Àì >=|üŒ>=|üŒ e´≈£î\Ô qT ≈£L&Ü Äø£]¸d÷ü Ô nsTT‘˚ ˇø=ÿø£ÿ düeTj·T+˝À .. ˇø=ÿø£ÿ ne‘ês¡
|üs¡düŒs¡ düeTq«j·T düVü≤ø±s¡ ø£èwæ <ë«sê nø£ÿ&ç e÷qe |ü⁄s¡Twüß&ç Ä>∑eTq+ <ë«sê Çø£ÿ&É »]–q ˇø=ÿø£ÿ >=|üŒ
düe÷C≤\˝À nH˚ø±H˚ø£ ˝Àø£ø£˝≤´D ø±s¡´Áø£e÷\qT ø£èwæ e\¢ Ä j·÷ >∑+<äs¡>√fi≤\T düeTdæb˛‘·÷ yê]
ìs¡«Væ≤dü÷Ô e⁄+{≤sTT. sêø£ e\¢ \_Û+∫q nqTuÛÑeC≤„q+‘√ Ç+ø± Ç+ø±
eTVü‰|ü⁄s¡Twüß\ H˚‘·è‘·«+˝À m|ü&ÉsTT‘˚ á düŒwüºyÓTÆq eT] ñqï‘·yÓTÆq Á|üjÓ÷>±\T á uÛÑ÷$T MT<ä
»s¡T|üã&ÉT‘·THêïsTT.
ªª Ä<Ûë´‹àø£ HÓ{ŸesYÿ μμ nqï~ eT]+‘· düeTs¡Δe+‘·+>± Ç<ä + ‘ê ≈£ L &Ü Ä‘· à jÓ T Tø£ ÿ n~Û s √Vü ≤ D≤
uÛ÷Ñ $Tô|’ |üì#˚d÷ü Ô ñ+≥T+<√ n|ü&ÉT uÛ÷Ñ $Tô|’ eT]ìï Á|üÁøÏj·T eT] ªª Ä‘·à jÓTTø£ÿ Ç˝≤+{Ï n~Ûs√Vü≤D≤
X¯øÏÔπøåÁ‘ê\T @s¡Œ&ç .. n$ Ä πøåÁ‘·|ü]~Û˝ÀøÏ e∫Ãq Á|üÁøÏj·T μμ e÷Á‘·y˚T ªª Ä<Ûë´‹àø£‘· μμ nqã&ÉT‘·T+~ !
e´≈£îÔ\≈£î e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ Ä‘·à|üs¡yÓTÆq dü«düú‘·\qT Ä+>∑¢eT÷\+ : ªª Spiritual Re-generationμμ
#˚≈£Ls¡Tdü÷Ô yê]ì ≈£L&Ü $X¯«#Ó’‘·q´ X¯ø£˝≤\T>± s¡#·q : {Às√ÿyéT ôdsêjYT&Ü]j·THé
|ü]e÷s¡Tdü÷Ô+{≤sTT. ( ‘Ó\T>∑T nqTyê<ä+ ' T. yêDÏ )
ªª ÄÅdüº˝Ÿ V”≤*+>¥ μμ ñ∫‘· esYÿcÕ|t
|æs¡$T&é Ç+»˙j·TsY G. u≤\ø£èwüí, <Ûë´q]¸ Áù|yéTHê<Ûé, G.V. lìyêdüsêe⁄>±s¡¢#˚
2015 &çôd+ãsY 19e ‘˚B qT+∫ 30e ‘˚B es¡≈£î
<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ÁbÕ+>∑D+, ¬ø’˝≤dü|ü⁄]`ø£&ÜÔ˝Ÿ
esYÿcÕ|t≈£î e#˚Ãyês¡T ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ dü+e‘·‡s¡+ #·+<ë 300 s¡÷ˆˆ
MT ã+<ÛäTe⁄\≈£î, $TÁ‘·T\≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü ø£{Ϻ \ø£å#·+<ë<ës¡T\ j·T»„+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\eTe⁄<ë+ ..
<Ûë´q »>∑‘Y 18 &çôd+ãsY 2015
03 Dec 2015 Form 3 (19-26)

<Ûë´q »>∑‘Y 19 &çôd+ãsY 2015
03 Dec 2015 Form 3 (19-26)

A.V.
kÕsTT≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ªª $j·T‘êï+ <˚X¯+˝À |üÁrJ
Hê\T>∑e $&É‘· <Ûë´q Á|ü#ês¡ j·÷Á‘· μμ
~e´C≤„qÁ|üø±X¯jT· T>∑ kÕú|Hü ˚ \ø£´å +>± |æs$¡ T&é
dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ ìs¡«Væ≤dü÷Ôqï
n$s¡fi¯ <Ûë´q XÊø±Vü‰s¡ Á|ü#ês¡ j·TC≤„\T ªª $j·T‘êï+
<˚X¯+ μμ ˝À #·ø£ÿ{Ï <Ûë´q ‘·s¡+>±\qT düèwæºdüTÔHêïsTT.
ñbÕ~ÛØ‘ê´ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ qT+∫ $j·T‘êï+
<˚XÊìøÏ e\düyÓ[flq eTq |æs¡$T&é e÷düºsY‡ .. nø£ÿ&ç
kÕúìø£ e÷düºs¡¢ düVü≤ø±s¡+‘√ #˚|ü{Ϻq $düÔè‘· <Ûë´q
ø±s¡´Áø£e÷\ ø±s¡D+>± <äøÏåD ‘·÷s¡TŒ Ädæj·÷
<˚XÊ\˝À <Ûë´qÁ|ü#êsêìøÏ ªª $j·T‘êï+ <˚X¯+ μμ ˇø£
eTTK´ πø+Á<ä+>± $\dæ\T¢‘√+~!
á Áø£eT+˝À qe+ãsY 11e ‘˚B qT+∫ 19
e‘˚B es¡≈£î ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ l A.V. kÕsTT≈£îe÷sY
¬s&ç¶ >±]‘√ ø£*dæ #˚|ü{Ϻq ªª <Ûë´q$j·T‘êï+`
Hê\T>∑e $&É‘· j·÷Á‘· μμ ˝À n+‘·sê®rj·T y˚~ø£>±
$j·T‘êï+˝Àì Á|ü<Ûëqq>∑s¡+ nsTTq Vü≤√ ∫ $THé
dæ{°˝À GCSS ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~.
$j·T‘êï+ <˚X¯+ ˝À |üÁrJ <Ûë´qj·÷Á‘·
>∑T]+∫q $X‚cÕ\qT l A.V. kÕsTT≈£îe÷sY ¬s&ç¶
>±] <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+ ..
- m&ç≥sY

Vü‰H√jYT
<Ûë´q »>∑‘Y 20 &çôd+ãsY 2015
03 Dec 2015 Form 3 (19-26)

Vü≤√ ∫ $THé dæ{° Vü≤√ ∫ $THé dæ{°
ìs¡+‘·s+¡ <Ûë´qÁ|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± <äøDåÏ ‘·÷s¡TŒ dæ{° μμ ˝Àì DSE _*¶+>¥˝À @sêŒ≥T #˚j·Tã&çq
Ädæj·÷ <˚XÊ\˝Àì ˇø£eTTK´ <˚X¯+ nsTTq $j·T‘êï+ <Ûë´q•ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.
<˚X¯+˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Hê\T>∑e $&É‘· <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ 200 eT+~ kÕúìø£ $j·T‘·ïMTdt $X‚w+ü >± bÕ˝§Zqï
#˚|ü{≤ºs¡T. Ä ø±s¡´Áø£eT+˝À yê]#˚ y˚DTHê<ä <Ûë´q+ #˚sTT+∫q
Ç+<ä T ˝À uÛ ≤ >∑ + >± qe+ãsY 11e ‘˚ B q |üÁrJ .. XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü <Ûë´q+ <ë«sê ø£*π>
ôV’≤<äsêu≤<é n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯j·T+ qT+∫ XÊØs¡ø£|üs¡yÓTÆq, e÷qdæø£|üs¡yÓTÆq, Ä<Ûë´‹àø£|üs¡yÓTÆq
ªª ˝…’|òt j·T÷ìe]‡{° μμ e´ekÕú|ü≈£î\T &܈ˆq÷´≥Hé ˝≤uÛ≤\qT Ä#·s¡DjÓ÷>∑´+>± eT\∫ $e]+#ês¡T.
ø=+&ÉM{Ï, &܈ˆ\ø°Îq÷´≥Hé\‘√ ø£*dæ y˚TeTT sêÁ‹ yê] dü+<˚Vü‰\≈£î n‹ düs¡fi¯yÓTÆq Ø‹˝À düe÷<ÛëHê\T
11 >∑+ˆˆ\≈£î eT˝Òdæj·÷ MT<äT>± $j·T‘êï+ <˚XÊìøÏ n+~+∫ yê] C≤„Hê]Ôì rsêÃs¡T.
Á|üj·÷D+ nj·÷´+. nq+‘·s+¡ eè‹ÔØ‘ê´ $j·T‘êï+ <˚X+¯ ˝À dæsú |¡ &ü qç
ªª qe+ãsY 12e ‘˚B .. Vü≤√ ∫ $THé dæ{° μμ $XÊK|ü≥ºD+ d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY eT] ªª PYDA
ñ<äjT· + 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î $j·T‘êï+ n+‘·sê®rj·T ` |æs$¡ T&é jÓ÷>± n+&é &Ü´Hé‡ nø±&ÓMT μμ kÕú|≈ü î£ sê\T
$e÷HêÁX¯j·T+ #˚s¡T≈£îì kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ |ü<äà y˚T&ÉyéT >±] dü«>∑èVü≤+˝À y˚T+ ãdü#˚XÊ+.
es¡≈î£ nø£ÿ&ç MkÕ kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT |üP]Ô #˚dTü ≈£îHêï+. ªª qe+ãsY 13e ‘˚B .. Vü≤√ ∫ $THé dæ{° μμ
Ä düeTj·T+˝À $e÷HêÁX¯j·T+˝ÀH˚ >∑&ç|æq |üÁrJ ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+
‘Ó\T>∑T |ü⁄düÔø±\ ø£¬sø£åHé #˚düT≈£î+≥÷ ‘·eT<Ó’q XË’*˝À 12.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î $j·T‘êï+ <˚X¯+˝Àì $$<Ûä
düeTj·T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Á|ü<˚XÊ\≈£î #Ó+~q 30 eT+~ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√
|üÁrJ kÕ«>∑‘· u≤´qs¡‘¢ √ d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº Y ªª ø√sY ø£$T{° MT{Ï+>¥ μμ »]–+~.
ªª |ü<äà μμ Ä<Ûä«s¡´+˝Àì $j·T‘êï+ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢ $j·T‘êï+ <˚X¯ yê´|üÔ+>± eT]+‘· $düÔ è‘·+>±
ãè+<ä+ yê]øÏ Äràj·T kÕ«>∑‘·+ #ÓbÕŒs¡T. yês¡+<ä]˙ »s¡|üe\dæq <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ >∑T]+∫ |üÁrJ yê]øÏ |ü\T
ù|s¡T ù|s¡THê |ü\Tø£]dü÷Ô |üÁrJ H˚s¡T>± ªª Vü≤√ ∫ $THé dü÷#·q\qT n+~+#ês¡T.
Vü≤√ ∫ $THé dæ{° Vü≤√ ∫ $THé dæ{°

<Ûë´q »>∑‘Y 21 &çôd+ãsY 2015
03 Dec 2015 Form 3 (19-26)

Vü≤√ ∫ $THé dæ{° Vü≤√ ∫ $THé dæ{°

n<˚ s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ qT+∫ $#˚Ãdæq ªª ø£\\ $X‚¢wü≈£î\T μμ ø±j·÷   ÁøÏd”ºHé
kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î MPU dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt eTT\¢s\Y T á ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.
eT÷´õø˘˝À PSSM $j·T‘êï+ $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ªª düHé msYÔ VüQ´e÷ì{° ø±qŒ¤¬sHé‡ μμ ù|s¡T‘√
»]–q ªª Áô|dt ø±qŒ¤¬sHé‡ μμ @sêŒ≥T #˚j·Tã&ç+~. 30 ìs¡«Væ≤+#·ã&çq á $T˙ GCSS .. PYDA kÕ+düÿ è‹ø£
eT+~ MT&çj·÷ eT] |üÁ‹ø± Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§Zqï á ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± |ü<äà y˚T&ÉyéT eT] >∑T+≥÷s¡T
ø±s¡´Áø£eT+˝À $j·T‘·ïMTdt uÛ≤wü˝ÀøÏ nqTe~+#·ã&çq õ˝≤¢ ø±s¡+|üP&ç |æs¡$T&é e÷düºsY ø±o $X¯«Hê<Ûé >±]
PSSM |ü⁄düÔø±\T ªª H√ &Ó‘Y μμ eT] ªª |æs¡$T&é |üesY μμ qè‘·´Á|ü<äs¡Ùq\‘√ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT´ .. &܈ˆq÷´≥Hé
\qT Ä$wüÿ]+∫q |üÁrJ .. <Ûë´qeTVü‰XÊÅd+Ôü >∑T]+N, >±] |üPs¡«»qà Á|ü‹>∑eTq dæ<ëΔ+‘·+ jÓTTø£ÿ |ü]#·j·T
XÊø±Vü‰s¡ ÄeX¯´ø£‘· >∑T]+N eT] |æs¡$T&é X¯øÏÔ >∑T]+N ø±s¡´Áø£eT+‘√ eTT–dæ+~.
yê]øÏ $e]+#ês¡T. ªª qe+ãsY 14e ‘˚B .. Vü≤√ ∫ $THé dæ{° μμ
qe+ãsY 13e ‘˚B qT+∫ 15e ‘˚B es¡≈£î ñ<ä j · T + 10 >∑ + ˆˆ\≈£ î kÕú ì ø£ ªª bÕ‘Y y˚
eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T n+‘·sê®rj·T y˚~ø£ Vü≤√ ∫ $THé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Vü≤√≥˝Ÿ Vü‰\T μμ ˝À GCSS ¬s+&Ées√E
dæ{°˝À »s¡T>∑uÀj˚T ªª Á|ü|ü+#· Ä<Ûë´‹àø£ y˚‘·Ô\ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\qT ÁbÕs¡ + _Û + ∫q |ü Á rJ .. nø£ ÿ &É
düy˚Tàfi¯q+ GCSS μμ ÄeX¯´ø£‘·qT >∑T]+∫ $e]+∫ Vü‰»s¡sTTq yês¡+<ä]‘√ y˚DTHê<ä <Ûë´q+ #˚sTT+#ês¡T.
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡T ø±e\dæ+~>± MT&çj·÷ <ë«sê nq+‘·s¡+ PSSM jÓTTø£ÿ Ä$sꓤe+ yÓTT<ä\T≈£îì 25
yês¡T Á|ü»\qT ø√sês¡T. dü+e‘·‡sê\ <Ûë´q Á|ükÕúq+ >∑T]+∫ yês¡T $es¡+>±
kÕj·T+Á‘·+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 9.00 ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô ..
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î kÕúìø£ ªª bÕ‘Y y˚ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Vü≤√≥˝Ÿ μμ ªª eTq Ä˝À#·q\ <ë«sêH˚ á Á|ü|ü+#·+˝À Á|ü‹
˝À GCSS ø±s¡´Áø£e÷\qT |üÁrJ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ˇø£ÿ{° düèwæº+#·ã&ÉT‘√+~. Ä˝À#·q≈£î #Ó’‘·q´|ü⁄ ms¡Tø£
uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ¯ + qT+∫ $#˚ à dæ q ˝… ’ | ò t j· T ÷ìe]‡{° ‘√&Ó’q|ü&ÉT n~ eT]+‘· X¯øÏÔe+‘·eTe⁄‘·÷ mHÓïH√ï
e´ekÕú|ü≈£î\T eT] bÕdtº˝…’|òt ]Á¬>wüHé <∏Ós¡|ædtº\T n<äT“¤‘ê\qT düèwæºdüTÔ+~! ª j·÷e‘Y Á|ü|ü+#ê˙ï
&܈ˆq÷´≥Hé ø=+&ÉM{Ï, &܈ˆ\ø°Îq÷´≥Hé eT] ¬øq&Ü <Ûë´qeTj·T+ #Ój÷· ´* μ nqï ˇø±H=ø£ n<äT“¤‘· Ä˝À#·Hê
Vü≤√ ∫ $THé dæ{°

Vü≤√ ∫ $THé dæ{°
<Ûë´q »>∑‘Y 22 &çôd+ãsY 2015
03 Dec 2015 Form 3 (19-26)

Vü≤√ ∫ $THé dæ{°

Vü≤√ ∫ $THé dæ{°
<Û√s¡DÏ e˝Ò¢ á s√E Ç+‘· <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ »]– Á|ü|+ü #· @ø£‘ê<Ûë´q+ ìs¡«Væ≤k˛Ôqï á ôd+≥sY ìsê«Vü≤≈£î\qT
yê´|ü+Ô >± Ç+‘· eT+~ |æs$¡ T&é e÷düsº T¡ ¢ ñ<ä“$¤ +#ês¡T ! yês¡T n_Ûq+~+#ês¡T.
ªª Çìï X¯øeÔÏ +‘·yTÓ qÆ <Ûë´q |æs$¡ T&é\T á uÛ÷Ñ $Tô|’ 150 eT+~ õC≤„düTe⁄\T ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§Zqï
düèwæº #˚j·Tã&ܶsTT ! |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{° á ø±s¡´Áø£eT+ nq+‘·s¡+ .. bÕ‘Y y˚ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ
eT÷yéyÓT+{Ÿ <ë«sê ø=ìï \ø£å\ eT+~ XÊø±Vü‰s¡T˝≤¢ Vü≤√≥˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·÷qï GCSS ø±s¡´Áø£e÷\
e÷sês¡T ! ø=ìï \ø£\å eT+~ J$‘ê\˝À <Ûë´qyÓ\T>∑T\T eTT–+|ü⁄ düe÷y˚XÊìøÏ yês¡T Vü‰»s¡T nj·÷´s¡T. >∑‘·
ì+|üã&ܶsTT ! nH˚ø±H˚ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À <Ûë´q`C≤„q eT÷&É T s√E\T>± »s¡ T >∑ T ‘· ÷ qï á qMq
j·TC≤„\T ìs¡«Væ≤+#·ã&ܶsTT ! qMq Ä<Ûë´‹àø£‘·≈£î Ä<Û ë ´‹àø£ y ˚ ‘ · Ô \ dü y ˚ T àfi¯ q +˝À &܈ˆq÷´≥Hé >±]
dü+ã+~Û+∫q nH˚ø±H˚ø£ nqTyê<ä Á>∑+<Ûë\T nH˚ø£ |üPs¡«»qà Á|ü‹>∑eTq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì ..
uÛ ≤ wü \ ˝À n+~+#· ã &ܶ s TT !μμ n+≥÷ PSSM n<ä T “¤ ‘ · y Ó T Æ q nqTuÛ Ñ y ê\qT bı+~q yês¡ + <ä ] ˙
yÓTÆ\Tsêfi¯flqT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n_Û q +~dü ÷ Ô |ü Á rJ yê] yê] nqTuÛ Ñ y ê\qT
ÄHê{Ï $T>∑‘ê ø±s¡´Áø£e÷\qT &܈ˆ q÷´≥Hé #Ó|æŒ+#ês¡T.
<ä+|ü‘·T\T eT] ø±j·÷   ÁøÏd”ºHé eTT\¢sY <ä+|ü‘·T\T nq+‘·s+¡ XÊø±Vü‰s¡ $•wü‘˜ q· ÷ eT] <Ûë´q $<ë´
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü#ês¡+ jÓTTø£ÿ nedüsêìï yês¡T $X‚w+ü >± ‘Ó*j·TCÒd÷ü Ô
ªª qe+ãsY 15e ‘˚B .. Vü≤√ ∫ $THé dæ{° μμ .. $j· T ‘êï+<˚ X ¯ + ˝À $dü Ô è‘· <Û ë ´qÁ|ü # êsêìï
ñ<äjT· + 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ìs¡«Væ≤dü÷Ôqï ªª $THé ‘·T μμ, ªª |ü<äà μμ ãè+<ëìï
kÕúìø£ ªª NGOC kÕŒ μμ ˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&çq @ø£‘ê n_Ûq+~+#ês¡T. eTTK´+>± Vü≤√ ∫ $THé dæ{°˝À PSSM
<Ûë´q+˝À |üÁrJ bÕ˝§ZHêïs¡T. PSSM $j·T‘êï+ eTTK´ $uÛ≤>∑+ nsTTq ªª düHé msYÔ VüQ´e÷ì{° μμ yê]#˚
$uÛ≤>∑+ yê]#˚ ìs¡«Væ≤+|üã&çq á @ø£‘ê <Ûë´q+ ìs¡«Væ≤+#·ã&çq GCSS ø±s¡´Áø£e÷\˝À eTTK´bÕÁ‘·qT
ø±s¡´Áø£eT+˝À n+<ä]#˚ y˚DTHê<ä <Ûë´q+ #˚sTT+∫q b˛wæ+∫q ªª øÏyTé ≈£î μμ qT $X‚w+ü >± Á|üX+¯ dæ+∫ ÄyÓT≈£î
|üÁrJ @ø£‘ê <Ûë´q+ jÓTTø£ÿ ÁbÕX¯kÕÔ´ìï $e]+#ês¡T. ªª z+ XÊ+‹μμ >± q÷‘·q HêeTø£s¡D+ #˚XÊs¡T!
2012 qT+∫ ì]«sêeT+>± Á|ü ‹ Ä~yês¡ + sêÁ‹ 7.00 >∑+ˆˆ\≈£î $j·T‘êï+ |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y
Vü≤√ ∫ $THé dæ{° Vü≤√ ∫ $THé dæ{°

<Ûë´q »>∑‘Y 23 &çôd+ãsY 2015
03 Dec 2015 Form 3 (19-26)

Vü≤√ ∫ $THé dæ{° ≈£LN

n+<ä]‘√ ø£*dæ ≈£L∫˝Àì ªª ‘êHéøÏHé &Ü+>¥ ]kÕsYº‡ μμ n+<äs¡+ 5.00 >∑+ˆˆ\≈£î eT∞fl Vü≤√ ∫ $THé dæ{°øÏ
≈£î Á|üj·÷D+ nj·÷´+. Ä sêÁ‹ ]kÕsYº‡˝À Hê Á|üj·÷D+ nj·÷´+.
Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q <Ûë´q+ eT] dü‘·‡+>∑+ n+<ä]˙ ªª qe+ãsY 17e ‘˚B .. <äHê+>¥ μμ
m+‘·>±H√ ñ‘ê‡Vü≤|üs¡∫+~. ñ<äjT· + 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î Vü≤√ ∫ $THé dæ{° qT+∫
dü<Tä sZ T¡ e⁄ jÓTTø£ÿ >=|üŒ<äHêìï >∑T]Ô+∫ eTdü\T≈£îH˚ $e÷q+˝À ãj·T\T<˚] $j·T‘êï+ <˚X+¯ jÓTTø£ÿ eTs=ø£
$~Û $<ÛëHê˙ï eT] Çs¡yÓ’ dü+e‘·‡sê\T>± PSSM ‘√ eTTK´ q>∑s¡+ ªª <äHê+>¥ μμ ≈£î eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00
Hê≈£î ñqï Äràj·T nqTu+<Ûë˙ï ]kÕsYº‡≈£î $#˚Ãdæq >∑+ˆˆ\≈£î #˚sT¡ ≈£îHêï+. kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£
60 eT+~ $j· T ‘êï+ eTTK´ e÷dü º s Y ‡ ‘√ H˚ q T <äHê+>¥˝Àì ªª mø£º ‡d” jÓ÷>± ôd+≥sY μμ ˝Àì jÓ÷>±
|ü + #· T ø√e&É + »]–+~! |ü s ¡ d ü Œ s¡ <Û ë ´qÁ|ü # ês¡ e÷düsº ≈¢¡ î£ <Ûë´q•ø£Då ≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫q |üÁrJ
nqTuÛÑyê\ ø£\uÀ‘·‘√ ÄHê{Ï ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~. .. ì‘·´ J$‘·+˝À <Ûë´q+ eT] XÊø±Vü‰s¡+ jÓTTø£ÿ
ªª qe+ãsY 16e ‘˚B .. ≈£LN μμ ÄeX¯´ø£‘·qT ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô ..
ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 ªª Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ e÷+kÕVü‰sêìï $&ÉHê&ç
>∑+ˆˆ es¡≈£î ªª ≈£LN ]kÕsYº Vü‰˝Ÿ μμ˝À <Ûë´q•ø£åD XÊø±Vü‰s¡T\T>± e÷sê*. ÁbÕDÏø√{Ï n+‘·{Ï˙ dü«+‘·
ìs¡«Væ≤+∫q |üÁrJ .. ‘·eT y˚DTHê<ä <Ûë´HêeTè‘·+‘√ düVü≤√<äs¡T˝≤¢ #·÷düTø√yê*. eTq õVü≤«qT ‘·è|æÔ
nø£ÿ&É Vü‰»s¡sTTq 50 eT+~ <Ûë´qT\qT |ü⁄˙‘·T\qT |üs¡#·Tø√e&É+ ø√dü+ ‘√{Ï »+‘·T |üøÏåC≤˝≤ìï #·+|æ
#˚dæ ‘·eT dü+<˚XÊìïdü÷Ô .. ‹q&É+ e\¢ yê{Ï y˚<äHê ‘·s¡+>±\‘√ Á|ü|ü+#·+˝À
ªª ∫{Ïø¬ q Áy˚\T X¯Øs¡+ .. ñ+>∑s|¡ ⁄ü Áy˚\T eTqdüT‡ düTK XÊ+‘·T\T ø£s¡Tee⁄‘·THêïsTT μμ n+≥÷ nVæ≤+kÕ
.. eT<Ûä´ Áy˚\T ãT~Δ .. #·÷|ü⁄&ÉT Áy˚\T Ä‘·à .. eT] <Ûäsêà#·s¡D jÓTTø£ÿ ÁbÕeTTK´‘·qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
u§≥qÁy˚\T |üs¡e÷‘·à μμ >± e]ídü÷Ô .. ªª nìï Áy˚fi¯Sfl |üÁrJ n+~+∫q e÷s¡Z<äs¡Ùø£ dü+uÛ≤wüD‘√
ˇø£<ëì‘√ ø£*dæ düeTq«j·T+‘√ |üì#˚dæq|ü&˚ J$‘·+ Ä˝À#·q˝À |ü&çq yês¡+‘ê ≈£L&Ü <Ûë´q, nVæ≤+kÕ
<Ûäq´+ ne⁄‘·T+~ μμ n+≥÷ ns¡#˚‹˝À Ä‘·àC≤„Hêìï <Ûäsêà#·s¡D\ |ü≥¢ ‘·eT≈£î ñqï nH˚ø±H˚ø£ dü+<˚Vü‰\qT
n‹düT\uÛÑyÓTÆq Ø‹˝À $e]+#ês¡T.ÄHê{Ï kÕj·T+Á‘·+ yê]‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. #·ø£ÿ{Ï C≤„q|üPs¡«ø£yÓTÆq
≈£LN <äHê+>¥

<Ûë´q »>∑‘Y 24 &çôd+ãsY 2015
03 Dec 2015 Form 3 (19-26)

<äHê+>¥ VüA´jÓT

yê‘êes¡D+˝À kÕ–q ÄHê{Ï dü‘·‡+>∑+˝À |üÁrJ Hê<ä #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq VüA´jÓT q>∑sêìï ø=+‘· dü+<ä]Ù+∫
<Ûë´q+˝À <Ûë´HêeTè‘êìï Á>√*q yês¡+<äs¡÷ ≈£L&Ü sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î $j·T‘êï+ <˚X¯+˝Àì eTs=ø£
|üs¡e÷q+<äuÛÑ]‘·T\j·÷´s¡T. eTTK´ |ü≥ºD+ Vü‰H√jYTøÏ Á|üj·÷D+ nj·÷´s.
Ä ‘·sT¡ yê‘· kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\≈£î y˚TeT+‘ê ªª qe+ãsY 19e ‘˚B .. Vü‰H√jYT μμ
ªª VüA´jÓT μμ q>∑sêìøÏ Á|üj·÷DyÓTÆ yÓfi≤fleTT. ñ<äjT· + 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00
ªª qe+ãsY 18e ‘˚B .. VüA´jÓT μμ >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª $j·T‘êï+ jÓ÷>± nø±&ÓMT μμ˝À 150
ñ<äj·T+ 9.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 eT+~ jÓ÷>± e÷düºs¡¢≈£î <Ûë´q•ø£åDqT n+~+#ês¡T
>∑+ˆˆ es¡≈£î ªª Vü≤√≥˝Ÿ Á^Hé μμ˝Àì ø±qŒ¤¬sHé‡ Vü‰\T˝À |üÁrJ !
e+<ä eT+~øÏ <Ûë´q•ø£åD n+~+∫q nq+‘·s¡+ ‘·eT ‘·eT $TÁ‘·T\ <ë«sê nø£ÿ&É »s¡T>∑T‘√qï <Ûë´q
~e´ dü+<˚XÊìïdü÷Ô |üÁrJ ªª Á|ü‹ ˇø£ÿ Ä‘·à ≈£L&Ü ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+N eT] |üÁrJ >∑T]+∫ $ì dü÷Œ¤]Ô
Kì», eèø£å, »+‘·T, e÷qe »qà\qT <ë≥T≈£î+≥÷ #Ó+~q Vü‰H√jYT |ü≥ºD+˝À ù|s¡T bı+~q ©>∑˝Ÿ
Ä j·÷ »qà\˝À bı+~q nqTuÛÑe C≤„q+‘√ ‘·qqT n&É«sTT»sY ªª &É+>¥ r μμ >±s¡T .. á ø±s¡´Áø£e÷\≈£î
‘êqT ñqïrø£]+#·T≈£î+≥÷ n‘·T´qï‘·yTÓ qÆ ~e´e÷qe $#˚Ãdæ |üÁrJ y˚DTHê<ä+˝À dü«j·T+>± Äq+<ëìï Á>√*
kÕÁe÷»´+˝ÀøÏ Á|üy•˚ düT+Ô ~. Ç<ä+‘ê ≈£L&Ü Ä‘·à jÓTTø£ÿ .. ‘·eT dü+düú ªª Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ©>∑˝Ÿ |òüsYà B&A μμ
~e´ Á|üD≤[ø£! Bìì ne>±Vü≤q #˚dTü ≈£îì ns¡eú +‘·+>± dæã“+~øÏ <Ûë´q •ø£åDqT n+~+#·e\dæ+~>± yê]ì
J$+#ê\+fÒ <Ûë´q+ #Ój·÷´*. ø√sês¡T.
ªª XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü <Ûë´q kÕ<Ûäq <ë«sê e÷Á‘·y˚T yê] nuÛ Ñ ´ s¡ ú q y˚ T s¡ ≈ £ î Ä dü + dü ú ˝ À <Û ë ´q
eTq+ »qà»qà\T>± eTq yÓ+fÒ ñqï eTq Ä‘·à #˚ùd ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫q |üÁrJ ..
Á|üj·÷D+ jÓTTø£ÿ dü+|üPs¡í dü«s¡÷bÕìï >∑T]Ô+#·T≈£îì ªª ª eTq+ <˚e⁄fi¯fl+ μ nì ‘Ó\TdüTø√e&É+ dü‘·´+!
á ˝Àø£+˝À eTq e´eVü‰sê\qT #·ø£ÿu…≥Tº≈£î+{≤+ μμ ª eTq˝≤π> düø£\ ÁbÕDÏø√{Ï n+‘ê ≈£L&Ü <˚e⁄fi‚fl μ nì
n+≥÷ <Ûë´qkÕ<ÛäHêeX¯´ø£‘·q÷ eT] Ä‘·àC≤„q ‘Ó\TdüT≈£îì Ä s¡ø£+>± J$+#·&É+ <Ûäs¡à+ μμ n+≥÷
nedü s ê˙ï yê]øÏ ‘Ó * j· T CÒ X Ês¡ T .kÕj· T +Á‘· + XÊø±Vü ‰ s¡ Jeq $<Û ë Hêìï Á|ü ‹ ˇø£ ÿ s¡ ÷
<äHê+>¥ n\es¡#·Tø√e\dæq n‘·´edüsêìï ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
nq+‘·s¡+ $j·T‘êï+ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢ Äràj·T
M&√ÿ\T‘√ sêÁ‹ 8.30 >∑+ˆˆ\≈£î y˚TeTT uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ
‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+ nj·÷´+!
` 98490 96111

<Ûë´q »>∑‘Y 25 &çôd+ãsY 2015
03 Dec 2015 Form 3 (19-26)

<Ûë´q »>∑‘Y 26 &çôd+ãsY 2015
04 Dec 2015 Form 4 (27-34)

ªª <Ûë´q uÛ≤s¡‘Y μμ G.B.Á|üdüqï >±]#˚ <Ûë´q•ø£åD ø±s¡´Áø£eT+— 80 eT+~
#ÓHï’Ó : 7e ‘˚B ô|s¡T+>∑T&ç yês¡T¶ øöì‡\sY nqTsê<Ûä bÕ˝§ZHêïs¡T
yÓ+ø£{Ÿ >±] Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT |æs¡$T&é Á>±+&é 11e ‘˚B ‹s¡T|ü‹ ªª S.V.<Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À
e÷düºsY‡ S.K. sê»Hé eT] leT‹ –]C≤ sê»Hé >±] kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\
Ä<Ûä«s¡´+˝À XÊø±Vü‰s¡ sê´©— 180 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T es¡≈£î ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ »qà~q dü+ãsê\T— 200 eT+~
ªª <Ûë´q Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ μμ bÕ˝§ZHêïs¡T
∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢, ‹s¡T|ü‹ : 6e ‘˚B ªª dæ<ëΔsú¡ |æs$¡ T&é ‹s¡T#êq÷s¡T : ªª ‹s¡T#êq÷s¡T <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À
<Ûë´q+πø+Á<ä+ μμ ˝À kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ 2e ‘˚B sêÁ‹ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\
qT+∫8.00>∑ + ˆˆ\es¡ ≈ £ î l K. X¯ + ø£ s ¡ j · T ´ >±]#˚ es¡≈£î &܈ˆÁ|üdüqï >±s¡T ìs¡«Vü≤D˝À <Ûë´q+ø±¢düT— 60
<Ûë´q•ø£åD— 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
4e ‘˚B πsDÏ>∑T+≥, yÓ’X¯´düÁ‘·+˝À kÕj·T+Á‘·+ 5e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00
6.00 >∑ + ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑ + ˆˆ\ es¡ ≈ £ î >∑+ˆˆ\ es¡≈£î leT‹ kÕ«‹ yÓ+ø£≥sêe⁄ >±]#˚ <Ûë´q
l C.#·+Á<äeTÚ[¬s&ç¶>±]#˚ <Ûë´q+ ø±¢düT— 100 eT+~ Äs√>∑´+ øöì‡*+>¥ ø±s¡´Áø£eT+— 120 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
bÕ˝§ZHêïs¡T 6e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00
5e ‘˚ B qT+∫ 14.12.2015 es¡ ≈ £ î >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ leT‹ K. k˛y˚TX¯«s¡eTà >±]#˚ <Ûë´q•ø£Då —
ªª S.V.<Ûë´q eT+~s¡+ μμ ˝À Á|ü‹s√E kÕj·T+Á‘·+ 60 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª ^‘ê 10e ‘˚B sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 12.00
>√$+<ä+ μμ ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑ+— 150 eT+~ >∑+ˆˆ\ es¡≈£î dü+^‘·<Ûë´q+, ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ »qà~q
bÕ˝§ZHêïs¡T dü+ãsê\T— 200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
5e ‘˚B ªª dü<ëq+<äj÷Ó – |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+μμ 13e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00
˝À kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ >∑+ˆˆ\ es¡≈£î &܈ˆÁ|ü‘ê|t ≈£îe÷sY >±]#˚ ªª |üÁrJ
es¡≈£î l B.»j·TÁ|üø±wt >±]#˚ <Ûë´q+ ø±¢düT— 100 uÛÑ>∑eBZ‘· μμ ø±¢düT— 120 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T 15e ‘˚B ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
8e ‘˚B Jeø√q˝Àì ªª Je*+>∑ |æs¡$T&é kÕj· T +Á‘· + 4.00 >∑ + ˆˆ\ es¡ ≈ £ î <Û ë ´qs¡ ‘ · ï
<Ûë´qπø+Á<ä+ μμ ˝À kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ U.kÕ+ã•esêe⁄ >±]#˚ ˇø£s√E <Ûë´q•ø£åD— 200
8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
<Ûë´q »>∑‘Y 27 &çôd+ãsY 2015
04 Dec 2015 Form 4 (27-34)

mÁs¡ $T≥º : 7e ‘˚B ªª ôd\«>∑D|ü‹ f…+|ü⁄˝Ÿ μμ ˝À ôd+≥sY μμ ˝À ñˆˆ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕˆˆ5.00
l |ü{≤º sêeTø£èwüí >±]#˚ kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ >∑+ˆˆ\ es¡≈£î bÕ\ø=\T¢ e÷düºsY l ø£qø£sêE >±]#˚
qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q+ ø±¢düT— 80 eT+~ ˇø£ s√E <Ûë´q•ø£åD— 200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
bÕ˝§ZHêïs¡T ‘ê&˚|ü*¢>∑÷&Ó+ : 15e ‘˚B ìs¡+ø±]uÛÑeHé ˝À
sπ DÏ>T∑ +≥ : 1e ‘˚B yÓX’ ´¯ düÁ‘·+˝À ñ<äjT· + 9.00 $XÊK|ü≥Dº + e÷düsº Y >ö‘·yTé >±]#˚ ñˆˆ 10.00 >∑+ˆˆ\
>∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î qT+∫ kÕˆˆ5.00 >∑ˆˆ\ es¡≈£î ˇø£s√E <Ûë´q•ø£åD—
$»j·Tyê&É e÷düºsY ø£fi¯fl+ sê$T¬s&ç¶ >±]#˚ <Ûë´q•ø£åD— 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T y˚*yÓqTï : 15e ‘˚ B y˚ * yÓ q Tï ø±˝Ò J
|üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢ ;ÛeT&√\T : 24e ‘˚B N.qπswt Ä&ç{À]j·T+˝À ñˆˆ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕˆˆ5.00
Ä<Ûä«s¡´+˝À XÊø±Vü‰s¡sê´©— |ü≥ºD M<ÛäT\˝À XÊø±Vü‰s¡ >∑+ˆˆ\ es¡≈£î &܈ˆes¡à >±]#˚ ˇø£s√E <Ûë´q•ø£åD—
ø£s¡|üÁ‘ê\ |ü+|æD°— 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T 300 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
#ê≥|üÁs¡T : 12 ªª •]&û kÕsTT eT+~s¡+ μμ ˝À bÕ\ø=\T¢ : 22e ‘˚B ªª eTDÏø£+sƒ¡ |æs¡$T&é
ôV’≤<äsêu≤<é Á>±+&é e÷düºsY leT‹ K. dü«sê»´\øÏÎ <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À ñˆˆ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕˆˆ
>±]#˚ ñˆˆ 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î e÷düºsY k˛eTX‚KsY >±]#˚ ˇø£
>∑+ˆˆ es¡≈£î <Ûë´q•ø£åD— 30 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T s√E <Ûë´q•ø£åD— 200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
ì&É<yä √\T : 1e ‘˚B q+~ì ø£fi≤´D eT+&É|+ü ˝À <ë«s¡ø± ‹s¡TeT\ : 29e ‘˚B ªª l lìyêdü
D.V.es¡à >±]#˚ ñˆˆ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕˆˆ 5.00 |æs¡$T&é <Ûë´q eTVü‰πøåÁ‘·+ μμ ˝À ø±ØÔø£ equÛÀ»q
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î ˇø£s√E <Ûë´q•ø£åD— 300 eT+~ dü+<äs¡“¤+>± |æ|üŒfi¯fl Á|ükÕ<é >±]#˚ dü+^‘· <Ûë´q+—
bÕ˝§ZHêïs¡T kÕ+düÿ è‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T— õ˝≤¢ ø£$T{° MT{Ï+>¥— $$<Ûä
;ÛeTes¡+ : 1e ‘˚B Ä~‘·´|ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ˝À ñˆˆ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ 1500 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕˆˆ5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢, eTT$Tà&çes¡+ : 9e ‘˚ B
<Ûë´q•ø£åD— 200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T ªª u≤\jÓ÷– ‘·b˛eq+ μμ˝À d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY
24e ‘˚B ;ÛeTes¡+˝À eTˆˆ3.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ B.e+oøÏs¡DY >±]#˚ ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
kÕˆˆ6.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î XÊø±Vü‰s¡ sê´©— 60 eT+~ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q•ø£åD≤ •_s¡+—
bÕ˝§ZHêïs¡T 80 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
n‹Ô* : 1e ‘˚B TTD ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À ñˆˆ Á<ëøå±sêeT+ |æs¡$T&é e÷düºsY K.V.sêe⁄ >±]
10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕˆˆ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ |æs$¡ T&é Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûë´qedüT<ÛÓ’ø£ ≈£î≥T+ã düy˚Tàfi¯q+˝À
Á>±+&é e÷düºsY q+<äÁ|ükÕ<äsêe⁄ >±]#˚ ˇø£s√E uÛ≤>∑+>± Á<ëøå±sêeT+, kÕeTs¡ø¢ √≥, bÕ\ø=\T¢, ;ÛeTes¡+
<Ûë´q•ø£åD •_s¡+— 200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T eT] nesêe‹ |ü+#êsêeT πøåÁ‘ê\˝À <Ûë´qj·÷Á‘·
‘·DT≈£î : 8e ‘˚B Äs¡´yÓ’X¯´ ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~— 30 <Ûë´q ≈£î≥T+u≤\T bÕ˝§ZHêïsTT
ñˆˆ10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕˆˆ5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ø£ècÕíõ˝≤¢, $»j·Tyê&É : 29e ‘˚B MMbÕ&ÉT
dæ~Δù|≥ d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY ã+&ç|ü*¢ sêeTj·T´ Á>±eT+˝À XÊø±Vü‰s¡sê´©— 30 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
>±]#˚ ˇø£s√E <Ûë´q•ø£åD≤ •_s¡+— 400 eT+~ yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ : leT‹ ñe÷eTùV≤X¯«] >±]
bÕ˝§ZHêïs¡T dü«>∑èVü≤+˝À ñˆˆ10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕˆˆ 4.00 >∑+ˆˆ
»+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+ : 8e ‘˚B >ö]düTuÛÑÁ<ä |æs¡$T&é \ es¡≈î£ K. dü«sê»´\øÏÎ >±]#˚ <Ûë´q•ø£Då — 30 eT+~
<Ûë´qeT+~s¡+˝À d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY >√|æ\øÏÎ bÕ˝§ZHêïs¡T
>±]#˚ ˇø£s√E <Ûë´q•ø£åD≤ •_s¡+— 200 eT+~ ã+≥T$T*¢ : 27e ‘˚B ªª l ø£qø£<äTs¡Z |æs¡$T&é
bÕ˝§ZHêïs¡T <Ûë´q Ä<Ûë´‹àø£ X¯øÏÔø£åÁ‘·+ μμ˝À yÓTT<ä{Ï yê]¸ø√‘·‡e+,
@\÷s¡T : 28e ‘˚B ªª yêdüM |æs¡$T&é πøsY
<Ûë´q »>∑‘Y 28 &çôd+ãsY 2015
04 Dec 2015 Form 4 (27-34)
XÊø±Vü‰s¡sê´©, eT] <Ûë´q eTVæ≤fi≤ ø±s¡´Áø£e÷\T— 30 25 e ‘˚B ø±ØÔø£bÂs¡í$T dü+<äs¡“¤+>± •U≤ø=*¢
Á>±e÷\ qT+∫ 800 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T kÕ+u•esêe⁄ >±] dü«>∑èVü≤+˝À e÷s¡+ •e Á|ükÕ<é
>∑T&çyê&É : 28e ‘˚B ªª l s¡eTDeTVü≤]¸ |æs$¡ T&é >±] #˚ kÕeT÷Væ≤ø£ <Ûë´q+— 40 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
<Ûë´qπøåÁ‘·+ μμ eT÷&Ée yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ñˆˆ Nsê\ : 1e ‘˚B y˚≥bÕ˝…+ ˝Àì ªª nwüº\ø°Î
10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sꈈ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ <Ûë´q+, |æs¡$T&é‡ <ä‘·ÔπøåÁ‘·+ μμ ˝À y˚T&ÉyéT n+»©<˚$ >±]#˚
dü»q® kÕ+>∑‘´· +, kÕ+düÿ è‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T eT] Ä≥\T— ªª düèwæº s¡ø£å≈£î\ <äèwæºø√D+ μμ Á>∑+<∏ä+ô|’ kÕ«<Ûë´j·T+—
$$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ 400 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl : 29e ‘˚B ªª l 23 e ‘˚B eTVü‰‘êà >±+BÛ |æs¡$T&é πøsY ôd+≥sY
ø±]Ôπøj·T |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ 6e yê]¸ø√‘·‡e+ ˝À bÂs¡í$T<Ûë´q+— 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
eT] <ëì j·T»e÷ì l y˚eTT\÷] eT+π>X¯«s¡sêe⁄ 28e ‘˚B ‘·≥e]Ô »j·Tsê+ >±] dü«>∑èVü≤+˝À
>±] wüw|˜æ Pü ]Ô dü+<äs“¡ +¤ >± XÊø±Vü‰s¡ sê´©, kÕj·T+Á‘·+ <Ûë´q•ø£åD— 50 eT+~ bÕ˝§ZHês¡T
4.00 >∑+ˆˆ\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é e÷düºsY \øÏÎ nq+‘·|⁄ü s¡+ õ˝≤¢, sêbÕÔ&TÉ : 25e ‘˚B ôV≤’ <äsêu≤<é
>±]#˚ Ä‘·àC≤„q •ø£åD— 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T |æs¡$T&é e÷düºsY $T{≤ºeTH√Vü≤sY >±]#˚ bÂs¡í$T<Ûë´q+—
nø√ºãsY 13e ‘˚B qT+∫ qe+ãsY 23e ‘˚B 40 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
es¡≈£î ªª l ø£èwüí øÏc˛sY |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À ø£&É|üõ˝≤¢ : 1e ‘˚B e÷<Ûäes¡+ Á>±eT+˝À
nq+‘·|üPsY |æs¡$T&é eTdüºsY \ø°ÎHêsêj·TD ¬s&ç¶ >±] T. yÓ + ø£ ≥ ¬ s &ç ¶ >±] Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À l uÛ Ñ Á <ëe‹
Ä<Û«ä s¡´+˝À 41 s√E\ eTÚq<Ûë´q+— Áø£eT+ ‘·|Œü ≈£î+&Ü uÛ≤eHêsêj·TD kÕ«$T <˚ekÕúq+˝À <Ûë´q nqïeTj·T´
50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T dü+ø°s¡Ôq\T— 35 eT+~ bÕ˝§Zqïs¡T
n\ø±|ü⁄] : 9e ‘˚B K. dü«sê»´\øÏÎ >±]#˚ ñˆˆ G.sêeTdüTu≤“¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À l uÛÑÁ<ëe‹
10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕˆˆ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î uÛ≤eHêsêj·TD kÕ«$T <˚ekÕúq+ ˝À ..
l K.e÷<Ûäesêe⁄ >±] dü«>∑èVü≤+˝À <Ûë´q•ø£åD— 50 2e ‘˚B ñ|üŒs¡|ü*¢ kÕsTTq>∑sY ˝À l >∑Ts¡TyêDÏ
eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T uÛ≤yêsêú\‘√ <Ûë´q•ø£åD— 40 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
Á|üø±X¯+ õ˝≤¢. ˇ+>√\T : 9e ‘˚B ñ|ü>=+&É÷s¡T 5e ‘˚B ø=‘·Ôe÷<Ûäes¡+˝À l jÓ÷–y˚eTq
Á>±eT+˝À l yÓ\>∑|üP&ç \ø£ÎDsêe⁄ >±]#˚ ªª l |ü<ä´s¡‘êïe[ uÛ≤yêsêú\‘√ <Ûë´q•ø£åD— 40 eT+~
yÓ+ø£j·T´kÕ«$T |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ ÁbÕs¡+uÛÑ+, bÕ˝§ZHêïs¡T
XÊø±Vü‰s¡ sê´©, <Ûë´q•ø£åD— 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T 8e ‘˚B ø=+&Ée÷#·T|ü˝…¢ Á>±eT+˝À õ+ø±
10e ‘˚B ªª •<ëΔ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+μμ ˝À zãT\qs¡‡j·T´ >±] ìs¡«Vü≤D˝À <Ûë´q•ø£Då — 30 eT+~
V.L.ø£qø±sêe⁄, A.Á|üB|t >±] Ä<Ûä«s¡´+˝À |üÁrJ ø=‘·Ôyês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T
»qà~q y˚&ÉTø£\T— 40 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T 11e ‘˚B ø£&É|ü ªª l jÓ÷–X¯«s¡ <Ûë´qeT+~s¡+μμ
14e ‘˚B ªª l Vü≤qTe÷Hé |æs¡$T&é <Ûë´q ˝À |üÁrJ »qà~q y˚&ÉTø£\T— 40 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
eT+~s¡+ μμ ˝À kÕˆˆ6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sꈈ9.00 25e ‘˚B l |ü⁄˝≤¢s¬ &ç¶ kÕ«$T>±]#˚ ø±ØÔøb£ Âs¡$í T
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î Ch.qs¡kÕ¬s&ç¶, T.N.düT˙˝Ÿ >±s¡ ¢ dü+<äs¡“¤+>± leT<들>∑e‘·+` e÷qeJ$‘· $ø±dü+ô|’
Ä<Ûä«s¡´+˝À düeT÷Væ≤ø£ <Ûë´q+— 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T <Ûë´q•ø£åD— 60 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
16e ‘˚ B ªª l >ö‘· e TãT<ä Δ |æ s ¡ $ T&é G. yÓ+ø£≥ düTu≤“¬s&ç¶ >±] Ä<Ûä«s¡´+˝À ..
<Ûë´qπø+Á<ä+ μμ˝À K.B.Ä#ê], K.s¡e÷ Ä#ê] >±s¡¢ K.düT+πødüT\ Á>±eT+˝À ªª l >ö‘·eTãT<ëΔ
Ä<Û«ä s¡´+˝À kÕeT÷Væ≤ø£ <Ûë´q+— 70 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ ˝À |üÁrJ »qà~q y˚&ÉTø£\T
24e ‘˚B ªª qq÷ï] |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ 35eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
yÓTT<ä{Ï yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± kÕeT÷Væ≤ø£ <Ûë´q+— 30e ‘˚B lHê<ÛäHêπ>X¯«s¡kÕ«$T ø=+&Éô|’øÏ
25 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T Áf…øÏÿ+>¥ eT] <Ûë´q+— 30 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
<Ûë´q »>∑‘Y 29 &çôd+ãsY 2015
04 Dec 2015 Form 4 (27-34)

G.XÊ´eT\ >±] Ä<Ûä«s¡´+˝À .. 10,11,12 ‘˚B\˝À |üÁrJ Ä‘·àC≤„q d”&ç\qT
3e ‘˚B kÕsTTq>∑sY ˝À <Ûë´q•ø£åD— 40 eT+~ $ì|ædü÷Ô ne÷yêdü´<Ûë´q+— 60 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
bÕ˝§ZHêïs¡T 15e ‘˚B Áù|yéTHê<Û,é »>∑BXŸ >±s¡#¢ ˚ $<ë´s¡T\ú ≈£î
6e ‘˚B ø=‘·Ô e÷<Ûeä s¡+ Á>±eT+˝À uÛ»Ñ >√$+<ä+ <Ûë´q ÄeX¯´ø£‘· ø±s¡´Áø£eT+— 60 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
XÀ¢ø±sêú\‘√ <Ûë´q•ø£åD— 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T 22e ‘˚B ôV≤’ <äsêu≤<é |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y dü+|ü‘,Y
9e ‘˚B ø=+&Ée÷#·T|ü˝…¢ Á>±eT+˝À kÕúìø£ ø=+&ܬs&ç¶ >±s¡#¢ ˚ 25 dü+e‘·‡sê\ PSSM ø±s¡´Áø£e÷\
ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£L eT] {°#·sY‡ Áf…Æì+>¥ ø±˝Òõ $es¡D— sêe⁄\bÕ˝…+ sêe÷sêe⁄ >±]#˚ ø£s¡à Á|üøå±fi¯q
$<ë´s¡Tú\≈£î <Ûë´q Ä‘·àC≤„q •ø£åD— 150 eT+~ dü+ø£\Œ<Ûë´q+— 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
bÕ˝§ZHêïs¡T 24,25,26 ‘˚B\˝À |üÁrJ Ä‘·àC≤„q d”&û\T
12e ‘˚B qT+∫ 18e ‘˚B es¡≈£î ø£&É|ü $ì|ædü÷Ô bÂs¡í$T<Ûë´q+— 70 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
ªª l jÓ÷^X¯«s¡ <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À uÛÑ>∑eBZ‘·, 29e ‘˚B yÓ’C≤>¥ |æs¡$T&é eTdüºsY CÀ´‹>±]#˚
uÛ Ñ » >√$+<ä + , ÄHêbÕqdü ‹ <Û ë ´q•ø£ å D — Áø£ e T+ Ä‘·àC≤„q•ø£åD— 60 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
‘·|üŒ≈£î+&Ü 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
4e ‘˚B ñ|üŒs¡ Á>±eT+˝Àì l uÛÑÁ<ëe‹ q˝§Z+&É õ˝≤¢, ø=<ë&É : 15 e ‘˚B ªª l eTVü‰\ø°Î
uÛ≤eHêsêj·TD kÕ«$T <˚ekÕúq+˝À M.C. zãj·T´>±]#˚ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À ø£&ÜÔ˝Ÿ`ø¬ ˝’ ≤dü|⁄ü ] |æs$¡ T&é
<Ûë´q•ø£åD— 45 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T e÷düsº Y S.sê»X‚KsY >±]#˚ Ä<Ûë´‹àø£ •ø£Då ô|’ ˇø£ÿs√E
4e ‘˚B ø£&É|ü ªª l Ms¡ÁãùV≤à+Á<ä |æs$¡ T&é <Ûë´q esYÿcÕ|t— 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
πø+Á<ä+ μμ˝À ñj·T÷´s¡T dü«s¡í\‘· >±]#˚ ªª j·T÷ ÄsY ~ qe+ãsY 29e ‘˚B yÓ’C≤>¥ |æs¡$T&é e÷düºsY#˚
ÁbÕdæuÀ μμ Á>∑+<∏ä+ô|’ $X‚¢wüD— 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T ˇø£ÿs√E esYÿcÕ|t— 130 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
7e ‘˚B ø=‘·Ôe÷<Ûäes¡+ Á>±eT+˝À ªª Ä+Á<Ûäs¡‘·ï eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢, : 1e ‘˚B qT+∫ 30 ‘˚B
l G.V.X‚wü¬s&ç¶, &܈ˆD.}]àfi¯ >±s¡¢#˚ <Ûë´q•ø£åD— 40 es¡≈£î PSSM dæ\«sY p´_© dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢˝Àì
eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T 25 eT+&É˝≤\˝À 250 Á>±eT\˝À ã+>±¢ Ä+»H˚jT· s¬ &ç¶
8e ‘˚B ø£&É|ü Hê>∑sêE ù|≥˝À nVæ≤+kÕ >±] Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûë´qÁ|ü#ês¡+, \ø£å <Ûë´q ø£s¡|üÁ‘ê\
XÊø±Vü‰s¡sê´©— 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T |ü+|æD—° Áø£eT+ ‘·|Œü ≈£î+&Ü 50 eT+~ |æs$¡ T&é e÷düsº T¡ ¢
ªª <Ûë´q ‘Ó\+>±D μμ á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T
Vô ≤’ <äsêu≤<é, ø=‘·|ùÔ ≥ : ªª $»j·T|ü⁄] <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ Ä‘·à≈£Ls¡T |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´˝Ÿ kıôd{’ ° Ä<Û«ä s¡´+˝À
˝À1e ‘˚ B sêj· T »>∑ | ü ‹ sêE >±]#˚ $T{≤º eTH√Vü≤sY >±]#˚ 3e ‘˚B $ø±dt ø±fi≤XÊ\
nVæ≤+dü`XÊø±Vü‰s¡ Jeq $<Ûëq+ô|’ <Ûë´q•ø£åD— 40 $<ë´s¡T\ú ≈£î eT] kÕúìø£ u≤*ø£\ bÕsƒX¡ Ê\ $<ë´]úqT\≈£î
eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T <Ûë´q•ø£åD— 200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
8e ‘˚B ÄÅùdº*j·÷ |æs¡$T&é e÷düºsY Vü≤] 4e ‘˚B kÕúìø£ >∑es¡ïyÓT+{Ÿ pìj·TsY ø±˝Òõ
sê<Ûëø£èwüí >±]#˚ ªª j·TTe‘·ô|’ <Ûë´q+`Á|üuÛ≤e+ μμ eT] yêDÏ |ü_¢ø˘ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\≈£î
ø±s¡´Áø£eT+— 65 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T <Ûë´q•ø£åD— 300 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
>∑eTìø£ : |æs$¡ T&é e÷düsº +¢¡ <äs÷¡ MT MT ÁbÕ+‘ê\˝À #˚d÷ü qÔ ï |æs$¡ T&é ìsêàD≤\T, <Ûë´q•ø£Då ≤ ø±s¡´Áø£e÷\T
eT] XÊø±Vü‰s¡ sê´©\ düe÷#êsêìï ªª <Ûë´q »>∑‘Y düe÷#ês¡+ μμ o]¸ø£˝À Á|ü#·Ts¡D ì$T‘·Ô+ dü+øÏå|üÔ+>±
ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ ø±sê´\j·÷ìøÏ ˝Ò<ë e-mail <ë«sê |ü+|æ+#·e\dæ+~>± ø√s¡T‘·THêï+.
D.•eÁ|ükÕ<é ` 94419 91777, M.dü«s¡í\‘· ` 94408 51663
e-mail : dhyana1991@gmail.com

<Ûë´q »>∑‘Y 30 &çôd+ãsY 2015
04 Dec 2015 Form 4 (27-34)

‘êù|X¯«s¡+ Á>±eT+`eT+&Éù|≥ eT+&É\+-‘·÷.>√. õ˝≤¢
ªª j·TTe‘· ` uÛÑ$‘· μμ

‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{° ªª ‘·*¢ì bòÕdtº|òü⁄&é ôd+≥sY>±, eT] ‘·+Á&çì ATM
n<Ûä´≈£åî\T q\¢$T*¢ $»j·TuÛ≤düÿs¡ ¬s&ç¶ >±s¡T leT‹ ôd+≥sY>± #·÷&Ée<äT›. Á|ü|ü+#·eT+‘ê ‘·q _&ɶqT
nqï|üPs¡í <ä+|ü‘·T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+&Éù|≥ eT+&É\+ nee÷ì+∫Hê ˇø£ ‘· * ¢ e÷Á‘· + _&É ¶ ˝ À ñqï
‘êù|X¯«s¡+ Á>±eT+ ªª n~‹ ÁbÕ+>∑D+ μμ ˝Àì ªª y˚&ÉTø£ >=|üŒ‘·Hêìï >∑T]Ô+∫ >ös¡$düT+Ô ~. Çø£ ‘·+Á&ç ìs¡+‘·s+¡
|òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ μμ ˝À ªª j·TTe‘· ` uÛÑ$‘· μμ ˇø£s√E ‘·q |æ\¢\ m<äT>∑T<ä\ ø√düy˚T Á|üD≤[ø£\T y˚dü÷Ô ..
esYÿcÕ|t ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~. |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘·TÔ >∑T]+#˚ ‘·|üq #Ó+<äT‘·÷+{≤&ÉT ø£qTø£
‘·*¢‘·+Á&ÉT\ |ü≥¢ |üP»´ uÛ≤yêìï ø£*– ñ+&Ü*.
á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&Éù|≥` Ä~‘·´ pìj·TsY
ø±˝ÒJøÏ #Ó+~q 1500 eT+~ $<ë´s¡Tú\T, kÕsTTsê+ ªª eTTø√ÿ{Ï <˚e‘·\ MT<ä qeTàø£+ ˝Òø£b˛sTTHê
◊&çjT· ˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ qT+∫ e∫Ãq 200 eT+~ $<ë´s¡T\ú ‘√ ‘·q MT<ä ‘êqT e÷Á‘·+ $XÊ«kÕìï ø√˝ÀŒ≈£L&É<äT.
bÕ≥T Ä ¬s+&ÉT $<ë´dü+düú\≈£î #Ó+~q ñbÕ<Ûë´j·TT\T ªª <äèwæºì ãfÒº düeTdüÔ düèwæº ñ+≥T+~ ø£qTø£
bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç‘·sT¡ \‘√ $TeTà*ï MTs¡T b˛\TÃø√≈£î+&Ü ìqï{Ï MT‘√
á s√E $TeTà*ï dü]#·÷düT≈£î+≥÷ .. es¡Ôe÷Hêìï
sê»eT+Á&ç |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q Á|üeTTK ôd’ø±\õdtº
dü ] #˚ d ü T ≈£ î +≥÷ eTT+<ä T ≈£ î yÓ [ fl >∑ e ÷´ìï
eT] d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY J.C.Hê–¬s&ç¶ <ës¡|ü⁄ #˚s¡Tø√yê* μμ n+≥÷ nH˚ø£ $wüj·÷\qT $<ë´s¡Tú\≈£î
>±s¡T |æ\¢\≈£î ‘·eT<Ó’q Á|ü‘˚´ø£ XË’*˝À ªª ˝…’|òt dæÿ˝Ÿ‡ eT] dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£+>± uÀ~Û+∫ ÁbıC…ø£ºsY <ë«sê ø=ìï
<Ûë´q+ μμ >∑T]+∫ $e]dü÷Ô .. ªª Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ eTÚ*ø£+>± ÄdüøÏÔ<ëj·Tø£yÓTÆq eTH√yÓ’C≤„ìø£ düe÷#êsê\‘√ ≈£L&çq
‘·eT ‘·*¢‘·+Á&ÉT\qT >ös¡$+#ê*. ôd¢Ì&é\qT y˚dæ #·÷|æ+#ês¡T.
Ä<ä ´ +‘· + Ädü ø Ï Ô < ëj· T ø£ + >± »]–q á
ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T m+‘√
ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§ZHêïs¡T.
$<ë´s¡Tú\˝À d”«j·TÁø£eT•ø£åD, düVü≤»HÓ’|ü⁄D≤´\
ô|+|ü⁄<ä\‘√ bÕ≥T \ø£å´j·TT‘· J$‘êìï >∑&çù| $<Ûä+>±
yê]øÏ qMq Ä<Ûë´‹àø£ $C≤„q+‘√ ≈£L&çq Ä‘·àC≤„q
dü‘ê´\qT n‹ düT\uÛÑ+>± ‘Ó*j·TCÒdæq <ës¡|ü⁄
Hê–¬s&ç¶>±]ì n_Ûq+~dü÷Ô .. ªª Ä~‘·´ ø£fi≤XÊ\ μμ
<Ûë´q »>∑‘Y 31 &çôd+ãsY 2015
04 Dec 2015 Form 4 (27-34)

&Ós¬’ ø£sº Y ∫s¡¢ düT_“¬s&ç¶ >±s¡T ªª Ç+‘·{Ï $C≤„q<ëj·Tø£yTÓ qÆ Ä Hê{Ï ø±s¡´Áø£eT+˝À |üd\ü |üP&ç d”ìj·TsY |æs$¡ T&é
ø±s¡´Áø£e÷\˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ $<ë´]úì ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«$Tì e÷düºsY \ø°Î y˚T&ÉyéT eT] eTT‘ê´\ sêeT*+π>X¯«s¡
#Ój·÷´*— n<äT“¤‘·yÓTÆq ªª XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü μμ <Ûë´Hêìï #Í<ä ] >±s¡ T ¢ bÕ˝§Z H êïs¡ T . dü ÷ Œ¤ ] Ô < ëj· T ø£ + >±
Á|ü‹ $<ë´dü+düú˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º* μμ n+≥÷ e÷ Ä~‘·´ ìs¡«Væ≤+#·ã&çq ªª j·TTe‘· ` uÛÑ$‘· μμ ø±s¡´Áø£eT+ |ü≥¢
ø±˝ÒJ˝À HÓ\≈£î ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ªª j·TTe‘·`uÛÑ$‘· μμ $<ë´s¡Tú\+‘ê ‘·eT dü+‘√cÕìï yÓ*ãT#êÃs¡T.
ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·eTì $»j·TuÛ≤düÿs¡ ¬s&ç¶>±]ì ` 92466 59985
ø√s¡&É+ »]–+~.
K.eq» ` ∫‘·÷Ôs¡T ` Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ

ªª Ä‘·àq÷´q‘· qT+∫ ãj·T≥|ü&ܶqT μμ
dü÷ÿ˝Ÿ˝À |æ\¢\≈£î <Ûë´q $•wü˜‘·qT ‘Ó*j·TCÒdæ
Á|ü ‹ s√p ‘· s ¡ > ∑ ‹ >∑ ~ ˝À yê]‘√ <Û ë ´q+
#˚ s TT+#˚ < ëìì. Ä |æ \ ¢ \ +‘ê ≈£ L &Ü $$<Û ä
qø£ å Á ‘· ˝ Àø±\≈£ î dü + ã+~Û + ∫q ‘· e T ‘· e T
<Ûë´HêqTuÛÑyê\qT #ÓãT‘·÷+fÒ .. $ì ÄX¯Ãs¡´b˛j˚T
<ëìì.
&Üø£sº Y B.>√bÕ˝ ø£èwüeí T÷]Ô <ä+|ü‘T· \‘√ ìs¡+‘·s¡ <Ûë´qkÕ<Ûäqe\¢ |æ\¢\ eT÷]ÔeT‘·«+˝À
e#˚à e÷s¡TŒ\T eT] #·<Tä e⁄˝À yê] #·Ts¡T≈£î<äq+ bÕ\T
Hê ù|s¡T ªª eq» μμ. ô|s¡ > ∑ & É + ì•‘· + >± >∑ e Tì+#˚ < ëìì. dü ÷ ÿ˝Ÿ
H˚qT nsTT<äT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘+· ∫‘·÷sÔ T¡ |æs$¡ T&é ìsê«Vü ≤ ≈£ î \T &܈ˆ>√bÕ\ø£ è wü í <ä + |ü ‘ · T \T yê]
dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{° n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY B.>√bÕ˝ f…ÆyéT`fÒãT˝Ÿ˝À <Ûë´qkÕ<ÛäqqT ≈£L&Ü bı+<äT|ü]#ês¡T.
ø£èwüeí T÷]Ô eT] leT‹ sê~Ûø£ y˚T&ÉyTé >±s¡¢ <ë«sê <Ûë´q+ π ø e\+ <Û ë ´qX¯ ø Ï Ô e\¢ H ˚ dü + |ü P s¡ í
>∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îì yês¡T ìs¡«Væ≤+#˚ ªª >ö‘·eTãT<äΔ Äs√>∑´e+‘·Tsê*>± e÷]q H˚qT n+‘·≈£î eTT+<äT
V”≤*+>¥ yÓT&çfÒwüHé ôd+≥sY μμ˝À Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ªª H˚qT nìï+{≤ .. n+<ä]ø£+fÒ ‘·≈£îÿe μμ nqï uÛ≤e+
<Ûë´qkÕ<Ûäq #˚düT≈£î+≥THêïqT. qT+∫ ãj· T ≥|ü & ç Hê dü e Tdü ´ \qT H˚ H ˚
<Ûë´q+˝ÀøÏ sêø£eTT+<äT H˚qT nH˚ø£ s¡ø±\ XÊØs¡ø£ |ü]wüÿ]+#·T≈£î+≥÷ $<ë´s¡T\ú ≈£î <Ûë´q$<ä´qT n+~+#˚
nHês√>±´\‘√ bÕ≥T e÷qdæø£|üs¡+>± Ä‘·àq÷´q‘ê >=|üŒ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ n<äT“¤‘·yÓTÆq J$‘êìï
uÛ ≤ e+ ≈£ L &Ü ø£ * – .. m|ü  &É ÷ ø£ è +–b˛sTT J$düTÔHêïqT.
ñ+&˚<ëìì. <ëìøÏ ‘√&ÉT Ä]úø£ Çã“+<äT\T Hê≈£î n+‘·≈î£ eTT+<äT m|ü&É÷ bÕ≥\T bÕ&˚ n\yê≥T
düyê\T>± ñ+&˚$. ˝Òì H˚qT .. Ç{°e˝Ò ñqï‘· ‘·˝≤\ e÷düºs¡¢ <ë«sê
<Ûë´q+ #˚j·T&É+ yÓTT<ä\T ô|{Ϻq ø=~›s√E\πø n+~+#·ã&çq #·øÿ£ {Ï <Ûë´q^‘ê\qT ≈£L&Ü bÕ&É>\∑ T>∑T
Hê eTqdüT‡ ì\ø£&É>± e÷] eTT+<äT Hê XÊØs¡ø£ ‘·THêïqT!
nHês√>±´\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü{≤ºsTT. ∫‘·÷Ôs¡T |ü≥ºD+˝À Ç+‘· >=|üŒ <Ûë´qe÷s¡Z+˝À Hê e+‘·T ùde#˚ùd
yê]#˚ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·÷qï Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq ªª *{Ï˝Ÿ neø±XÊìï Hê≈£î Ç∫Ãq $XÊ«ìø°, ÄÅdüº˝Ÿ e÷düºsY‡ø°,
s√CŸ Ç+^¢wt ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ μμ ˝À ‘Ó\T>∑T ñbÕ<Ûë´sTTì>± Hê ‘·+Á&ç |üÁrJø° eT] &܈ˆ >√bÕ\ø£èwüíeT÷]Ô, sê~Ûø£
ñ<√´>∑+˝À #˚s&¡ +É ‘√ Ä]úø£ Çã“+<äT\T ≈£L&Ü Áø£eT+>± <ä+|ü‘·T\≈£L Hê ø£è‘·»„‘·\T.
düs¡T›≈£îHêïsTT. ôd˝Ÿ : 94898 70954
<Ûë´q »>∑‘Y 32 &çôd+ãsY 2015
04 Dec 2015 Form 4 (27-34)

‘ÓHê* |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°
ªª ‘ÓHê*˝À $]$>± |æs¡$T&é ìsêàD≤\T μμ
‘ÓHê* |ü≥Dº +˝À >∑‘· 15 dü+e‘·‡sê\T>± |æs$¡ T&é dü÷Œ¤]Ô‘√ eT∞fl pHé 1e ‘˚B qT+∫ ôdô|º+ãsY 16e
<Ûë´q ø±s¡´Áø£e÷\T $X‚wü+>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ‘˚B es¡≈î£ s¬ +&Ée $&É‘· ªª 108 s√E\ dü+ø£\Œ<Ûë´q+μμ
2001 dü+e‘·‡s¡+˝À ‘ÓHê* d”ìj·TsY yÓ÷dtº ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√ eT] Ç+ø√ mì$T~ Áø=‘·Ô |æs¡$T&é\T
|æs¡$T&é e÷düºsY qqï|üH˚ì dü÷s¡´≈£îe÷] >±]#˚ ì]à+#·ã&ܶsTT.
ì]à+#·ã&çq ªª l ãT<ëΔ|sæ $¡ T&é μμ <Ûë´qπø+Á<ëìï |üÁrJ Á|üdTü ‘Ô +· qe+ãsY 1e ‘˚B qT+∫ &çôd+ãsY 12e
ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚dæq|üŒ{ÏqT+∫ ‘ÓHê*˝À $]$>± ‘˚B es¡≈£î q÷‘·q+>± ì]à+#·ã&çq |æs¡$T&é\˝À
|æs¡$T&é ìsêàD≤\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. eT÷&É e $&É ‘ · 108 s√E\ dü + ø£ \ Œ<Û ë ´q+
nH˚ø£eT+~ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢ $X‚wüø£èwæ‘√ ‘ÓHê* ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘√+~.
|ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ≈£L&Ü <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ ~q~q
Á|ües¡úe÷qyÓTÆ á s√E 35 <Ûë´q |æs¡$T&é\‘√ ªª <Ûë´q qe+ãsY 5e ‘˚Bq ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ˇπøkÕ]
‘ÓHê* μμ >± yÓ\T>∑T‘√+~. |æs¡$T&é\ $esê\‘√ bÕ≥T Hê\T>∑T ˝≤´+&é |æs¡$T&é\T eT] Hê\T>∑T s¡÷|òt{≤|t
‘ÓHê*˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·÷qï |æs¡$T&é πøsYôd+≥s¡T¢, |æs¡$T&é\T ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚dæ ‘·eT C≤„q dü+<˚XÊìï
nø£ÿ&ç <Ûë´qT\ <Ûë´qJ$‘· nqTuÛÑyê\‘√ 2012˝À n+~+#ês¡T.
ªª <Ûë´q ‘ÓHê* μμ |ü⁄düÔø±ìï eTTÁ~+∫ .. Ç+≥¬sï{Ÿ˝À Ç˝≤ Áø£eT+ ‘·|üŒì XÊø±Vü‰s¡ sê´©\÷, 108
≈£L&Ü bı+<äT|üs¡#·&É+ »]–+~. s√E\ dü+ø£\Œ <Ûë´qj·TC≤„\÷ eT] <Ûë´q|æs¡$T&é\‘√
á Áø£eT+˝À 2015 dü+e‘·‡s¡+ »qe] 5e ‘˚B ‘ÓHê* |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{° .. #·T+&É÷s¡T
qT+∫ @Á|æ˝Ÿ 22e ‘˚B es¡≈£î |ü≥ºD+˝Àì 15 eT*¢ø±s¡T®q sêe⁄ >±s¡T, &܈ˆC≤dæÔ yÓ+ø£≥düTu≤“sêe⁄
|æs¡$T&é\˝À ªª á uÛÑ÷$T MT<ä eT]ìï <Ûë´q|æs¡$T&é\T >±s¡T, j·T\e]Ô sê+u≤ãT >±s¡T, πø‘·es¡|ü⁄ düTu≤“sêe⁄
ì]à+#·ã&Ü* μμ nqï dü+ø£\Œ+‘√ ªª 108 s√E\ >±s¡T eT] kÕ+ã•esêe⁄ >±s¡¢ H˚‘·è‘·«+˝À ªª |æs¡$T&é
dü+ø£\Œ <Ûë´qj·T»„+ μμ ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~. ‘ÓHê*μμ \ø£å´+>± eTT+<äT≈£î kÕ–b˛‘√+~.
ø±s¡´Áø£eT+ |üP]Ô nj˚T´ ˝À|ü⁄>±H˚ Áø=‘·Ô Hê\T>∑T
|æs¡$T&é\ ìsêàD+ |ü≥ºD+˝À »s¡>∑&É+ $X‚wü+. á ]b˛sYº :C≤dæÔ áX¯«s¡ Á|üXÊ+‘Y, 95506 79000
<Ûë´q »>∑‘Y 33 &çôd+ãsY 2015
04 Dec 2015 Form 4 (27-34)

neTs¡|ü⁄] ` $XÊK|ü≥ºD+ õ˝≤¢
ªª <Ûë´q+ .. eTÚq+ .. nVæ≤+dü\ <ë«sêH˚ $X¯«XÊ+‹ μμ
ñ≈£îÿq>∑s¡+ .. ªª kÕ<Ûäq |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ
yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûë´qs¡‘·ï q+<ä Á|ükÕ<äsêe⁄ >±]
|üs¡´y˚ø£åD˝À e&ܶ~ eT+&É\+ .. ªª neTs¡|ü⁄]
l CÀ´‹s¡àsTT u≤u≤ ~yê´ÁX¯eT+μμ ˝À qe+ãsY 11,
12, 13 ‘˚B\˝À .. |üÁrJ »qà~q y˚&TÉ ø£\T yÓu’ eÑÛ +>±
»]>±sTT.
Á|üøè£ ‹ n+<ë\‘√ ≈£L&çq 100 mø£sê\ m‘·sÔ TTq
Á|ü<˚X¯+˝À ~yê´e‘ês¡T\T ªª l CÀ´‹s¡àsTT u≤u≤ μμ
>±s¡T kÕú|æ+∫q á ÄÁX¯eT+˝Àì ªª dü+Jeì eq+ μμ u≤u≤ .. ÄÁX¯e÷ìï düTe÷s¡T 700 s¡ø±\ $$<Ûä
˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&çq eT÷&ÉTs√E\ $X‚wü eTÚq<Ûë´q+ eèø£Cå ≤‹ Wwü<,äÛ |ò\ü , |üP\ yÓTTø£ÿ\‘√ |ü]|ü⁄wü+º #˚XÊs¡T.
.. bÕ˝§Zqï yês¡+<ä]ø° <Ûë´q dæ~Δì ø£*–+∫+~. Á|ü‹ yÓTTø£ÿ #·T≥÷º ns¡T>∑T\T eT] ÁbÕ+>∑D+˝À |ü\T
eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ñ<äj·T+ 6.00 >∑+ˆˆ\ ≈£î{°sê\T ì]à+|üCÒdü÷Ô .. ªª uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Çø£ÿ&çøÏ
qT+∫ 8.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q+ .. nq+‘·s¡+ <Ûë´qT\T ekÕÔs¡T— Ç$ yê] ø√düy˚T μμ nì #Óù|Œyês¡≥!
d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº #¢¡ ˚ dü»q® kÕ+>∑‘´· +, ~e´Á>∑+<Ûä ªª |æs¡$T&é <Ûë´qT\ sêø£‘√ yê] ÄX¯j·T+
n<Ûä´j·Tq+‘√ ≈£L&çq kÕ«<Ûë´j·÷<äT\‘√ <Ûë´qT\+‘ê HÓsy¡ s˚ T¡ ‘√+~ μμ nì Äq+<ä |ü&qç ÄÁX¯eT ìsê«Vü≤≈£î\T
Áø=+>=‘·Ô X¯øÏÔ˙, C≤„Hê˙ï bı+<ä&É+ »]–+~. ªª |æs¡$T&é <Ûë´qT\T Çø£ÿ&çøÏ e∫à mìï s√E\sTTHê
~e´ ÄÁX¯eT+˝Àì |üs¡«‘· •Ks¡+ô|’ ñqï u≤u≤J ñ+&ç ‘·eT <Ûë´q`kÕ«<Ûë´j·T kÕ<Ûäq\T #˚düTø√e#·T×
dü e ÷~Û uÛ Ñ e q+ es¡ ≈ £ î 200 eT+~ <Û ë ´qT\#˚ yê]øÏ ‘·–q kÂø£sê´\qT ñ∫‘·+>± ø£*ŒkÕÔeTT μμ nì
ìs¡«Væ≤+#·ã&çq ªª Áf…øÏÿ+>¥ μμ #·ø£ÿ{Ï nqTuÛÑ÷‹ì #Ó|üŒ&É+ »]–+~.
ø£*–+∫+~. <Ûë´qT\T eT] #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷\ Á|ü»\T
ªª <Ûë´q+ .. eTÚq+ .. nVæ≤+dü\ <ë«sêH˚ $X‚ w ü + >± bÕ˝§Z q ï á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À Á|ü e TTK
$X¯«XÊ+‹ ìsêàD+ ne⁄‘·T+~ μμ nqï ìHê<ä+‘√ Væ≤e÷\j·T jÓ÷– l y˚<ëq+<ä u≤u≤J, $XÊK|ü≥Dº +
l CÀ´‹s¡àsTT u≤u≤ >±s¡T á ÄÁX¯e÷ìï ì]à+#ês¡T. d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY‡ <ë≥¢ sêj·T»>∑|ü‹ sêE
ªª ª ø£è‘·j·TT>∑+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~ μ nì ‘Ó\TdüT≈£îqï >±s¡T, P.V. s¬ &ç¶ Hêj·TT&ÉT >±s¡T, e÷&ÉT>∑T\ ªª $X¯«ø±+‹
~yê´‘·Tà˝Ò Çø£ÿ&çøÏ ekÕÔs¡T μμ nì ÄHê&˚ ‘˚*à #Ó|æŒq |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ e´ekÕú|ü≈£îsê\T leT‹
T.Ms¡»>∑BX¯«Ø <˚$ >±s¡¢‘√ bÕ≥T Á>±eT düs¡Œ+#Y
P.CÀ‹s¡àsTT eT] $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ |æs¡$T&é kıôd’{°
n<Ûä´≈£åî\T sêe÷sêe⁄ >±s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.
eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+˝À
ìs¡«Væ≤+#·ã&çq á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï yês¡+<ä]ø°
ÄÁX¯ e Tìsê«Vü ≤ ≈£ î \T s¡ T ∫ø£ s ¡ y Ó T Æ q uÛ À »Hêìï
n+~+#ês¡T.
<Ûë´q »>∑‘Y 34 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

&܈ˆ CÀ &çôdŒ+C≤

ªª j·T÷ ÄsY ~ bÕ¢dæuÀ μμ

@ $<ÛäyÓTÆq eT+<ä÷ ˝Ò≈£î+&Ü @ |æ+&çe÷Á‘· e\¢H√, @ ˙fi¯fl Ç+»ø£åHé e\¢H√
s√– ø√\Tø√e{≤ìï ªª b¢ÕdæuÀ Á|üuÛ≤e+ μμ n+{≤s¡T.
Çø£ÿ&É s√–ô|’ |üì #˚dæ+~ ªª eT+<äT rdüT≈£îHêïqT, ‘·–Zb˛‘·T+~ μμ nqï uÛ≤eH˚
‘·|üŒ eTπsB ø±<äT. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± á $<Ûä+>± m+‘√ eT+~øÏ mH√ï #√≥¢
dü+uÛÑ$+∫+~. düø±sê‘·àø£‘· ø£*–q yê]øÏ qeTàø£+ e⁄qï|ü&ÉT ªª |ü+#·<ës¡ >∑T[ø£ μμ
nsTTHê eT+<äT˝≤ |üì#˚j·T&Éy˚T ªª bÕ¢dæuÀ μμ nsTT‘˚ qø±sê‘·àø£‘·‘√ ìsêXÊeVü≤
<äèø£Œ<Ûä+‘√ ñqï|ü&ÉT m+‘·{Ï Á|üuÛ≤ee+‘·yÓTÆq eT+<äT nsTTHê @ ñ|üjÓ÷>∑eT÷
˝Ò≈£î+&Ü b˛e≥+ ªª H√dæuÀμμ.
á $XÊ«dü ÁbÕ<Ûëq´‘·qT H=øÏÿ #Ó|ü‘·÷ nyÓT]ø± <˚XÊìøÏ #Ó+~q eTqdüÔ‘·«
XÊÅdüÔy˚‘·Ô ªª &܈ˆ CÀ &çôdŒ+C≤ μμ >±] d”«j·T J$‘·+˝À dü+uÛÑ$+∫q Á|üe÷<ä+ qT+&ç
ãj·T≥|ü&çq $<Ûëqy˚T ø±ø£ X¯Øs¡+ kÕ<Ûës¡D dæú‹øÏ #˚s¡T≈£îH˚ XÊÅd”Ôj·T Áø£e÷ìï
≈£L&Ü $e]düTÔ+~ ªª j·T÷ ÄsY ~ bÕ¢dæuÀ .. You are the Placebo " |ü⁄düÔø£+.
bÕ¢dæuÀ |üì rs¡T >∑T]+∫ dü+øÏå|üÔ düe÷#ês¡+ ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ bÕsƒ¡≈£î\ ø√dü+ ..
` M.dü«s¡í\‘·
eTqTwüß´\T ‘·eT ‘·eT Ä˝À#·q\T, ñ<˚«–ø£ nsTT‘˚, Äj·Tq Ä ¬s+&ç+{Ï˝À <˚ì˙ m+|æø£
nqTuÛ÷Ñ ‘·T\T, dü+ø£˝≤Œ\T, e÷s¡TŒ kÕúsTT\ <ë«sê ‘·eT #˚düTø√≈£î+&Ü ªª eTq X¯Øsê\T n+‘·s¡Z‘· y˚T<ÛädüT‡qT,
‘·eT yÓT<ä&TÉ \q÷, ‘·eT ‘·eT X¯Øsê\q÷ $q÷‘·q+>± dü«dü‘ú ê X¯øìÔÏ ø£*– e⁄HêïsTT— ˇø±H=ø£ n<äèX¯´ #Ó‘’ q· ´+,
s¡÷bı+~+#·T≈£î+≥THêïs¡T. JeX¯øÏÔ eTq˝À e⁄+~, n~ Á|ü‹ ø£åDeT÷ eTq≈£î
&܈ˆ CÀ &çôdŒ+C≤ >±s¡T ˇø±H=ø£ rÁeÁ|üe÷<ëìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·÷, q&ç|ædü÷Ô, s¡øÏådü÷Ô e⁄+≥T+~ μμ nì eTH√
>∑T¬s’q|ü&ÉT Äj·Tq yÓHÓïeTTø£˝À Äs¡T |üPdü\T qTE® yÓC’ ≤„ìø£ Á>∑+<∏ë\˝À #·~$q <ëìì q$Tà Ä#·]+#·≥+
qTE® nsTTb˛sTT yês¡T eT+#êìøÏ n‘·T≈£îÿb˛j·÷s¡T. yÓTT<ä\T ô|&É‘ês¡T.
X-ray, CAT Scan, MRI Scan \ ‘·sê«‘· ªª ˇø£ y˚T»sY s√p ¬s+&ÉTkÕs¡T¢, ¬s+&ÉT >∑+≥\ ùd|ü⁄ |üP]Ô>±
Ä|üsπ wüHé nedüs+¡ — HARRINGTON ROD neTsêÃ*— dü«düú‘· bı+~q yÓqTïq÷, #·ø£ÿ>± q&Ée{≤˙ï eTH√
<ëì e\q ø±düÔ ø£<ä\>∑\s¡T >±˙ J$‘·ø±\eT+‘ê ∫Árø£sD¡ (visualization) #˚ùdyês¡T. n˝≤ #˚ùd ø=B›
rÁeyÓTÆq H=|æŒ nqTuÛÑ$+#·e\dæ e⁄+≥T+~ μμ n˙ ø£D≤\T |ü⁄qs¡«´ed”úø£]+#·ã&ç, Äs√>∑´+ u≤>∑T|ü&ç
ªª Ä|üπswüHé #Ój·T´ø£b˛‘˚ |üø£åyê‘êìøÏ >∑T] ne⁄‘ês¡T μμ ‘=$Tà~qïs¡ HÓ\\ ‘·s¡Tyê‘· yês¡T @ Çã“+B, ‘√&É÷,
n˙ yÓ’<äT´\T #Ó|ü⁄‘ês¡T. Ä|üπswüq÷ ˝Ò≈£î+&Ü e÷eT÷\T>± nj·÷´s¡T!
<Ûë´q »>∑‘Y 35 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

á $wüj·T+ ‘Ó*dæq ø=+<äs¡T n~ dü+uÛÑ$+∫q |üse¡ ÷DTe⁄, ø£DeTT, ø£DC≤\eTT e´øÏÔ #Ó‘’ q· ´|ü⁄ kÕúsTTøÏ
$<Ûëq+ $e]+#·eTì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îì yês¡T ≈£L&Ü düe÷q+>± |üì#˚dü÷Ô e⁄+{≤sTT.
<ëìì nqTdü]+∫ bÕ]ÿHédüHé‡ yê´~Û, ø±´q‡sY, eTq »qT´e´ø°Ôø£s¡D ø£åD ø£åD+ e÷πs neø±X¯+
>∑T+&ÓH=|æŒ e+{Ï »ãT“\ qT+∫ ãj·T≥|ü&ܶs¡T. e⁄+~. eTq Ä˝À#·q\T, nqTuÛÑ÷‘·T\T, m+|æø£\T,
á $<Û+ä >± ªª eTqdüT‡ X¯Øs¡+ô|’ Ä~Û|‘ü ´· + eVæ≤+∫ Á|ües¡qÔ \≈£î eTq X¯Øs¡+ô|q’ >±&ÛÉ dü«dü‘ú ,· |ü⁄qs¡T‘êŒ<äø£
$wüj·÷ìï dü]#˚j·T≥+ ` yÓTÆ+&é zesY y˚T≥sY μμ qT Á|üuÛ≤yê\T ñ+{≤sTT.
&Üø£ºsY CÀ ÁbÕ#·Ts¡´+˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T.
eTq+ eTq n+‘· s Y Á|ü | ü + #· + ˝À nH˚ ø £
ªª ‘·eT≈£î u≤Vü≤´+>± e⁄qï <˚ìH√ ø±ø£ ‘·eTqT $wüj·÷\qT ìs¡«Væ≤+#·Tø√>∑\+. eTq+ eTT+<˚
‘êy˚T qeTTà≈£î+fÒ »]π> e÷s¡TŒqT, bÕ¢dæuÀ |üì#˚ùd ìπs•› +|üã&çq »qT´>∑eT´+ ø£*–q XÊØs¡øe£ ´edüú ø±<äT,
$<ÛëHêìï $e]+∫ eTqTwüß´\T ‘·eT≈£î ‘êeTT dü«düú‘· »qT´e⁄\T neø±XÊ\qT n+~+#˚ nq+‘· kÕeTs¡ú´
ø£*–+#·T≈£îH˚≥≥T¢ #˚<ë›+ μμ nqï Ä˝À#·q‘√ ªª CÀ μμ eqs¡T\T, e´øÏ>Ô ‘∑ · Ä<˚XÊ\qT nqTdü]+#˚ ˇø£ kÕ+πø‹ø£
á |ü⁄düÔø±ìï ÁyêkÕs¡T.
e´edüú≈£î, e÷s¡TŒ≈£î ñ|üø£s¡D≤\T.
Bì˝À bÕ¢duæ À Á|üu≤Û e+ yÓT<ä&TÉ , X¯Øsê\ô|’ |üì#˚ùd
$<Ûëq+, eTq≈£î ø±e\dæq e÷s¡TŒ\qT dü«j·T+>±, >∑‘· nqTuÛÑyê\qT eTq+ HÓeTs¡T y˚düT≈£î+≥÷
Ä˝À#·q <ë«sê düèwæ+º #·T≈£îH˚ $<Ûëq+ $e]+#·ã&ç+~. uÛÑ$wü´‘Y˝À u≤<Ûëø£s¡yÓTÆq $wüj·÷\T dü+uÛÑ$kÕÔj˚TyÓ÷
nì Ä˝À∫ùdÔ eTq X¯Øs¡|ü⁄ ªª Vü≤√$TjÓ÷kÕºdædt μμ
Epigenetics : " Epigenetics " n+fÒ "Above
|ü⁄qs¡T<äΔ]+#·T ø√≈£î+&Ü ìs√~Û+∫, nHês√>±´ìøÏ >∑T]
The Genes ". eTq+ uÛ≤$dü÷Ôqï≥T¢>± ªª »qT´e⁄˝Ò
ne⁄‘ê+.
nìï{Ï˙ ìsêú]kÕÔsTT .. n$ e÷s¡TŒ #Ó+<äì$ μμ nqï~
‘Ós¡eTs¡T¬>’ b˛sTT+~. <Û ë ´q+ <ë«sê eTq\qT eTq+ e÷s¡ T Œ
eTq+ eTq »qT´e⁄\‘√ ìj·T+Á‹+#·ã&É˝Ò<äT, #Ó+~+#·T≈£îì Ä˝À#·q <ë«sê q÷‘·q e÷sêZ\˝À
e÷qe#Ó’‘·q´+˝Àì e÷s¡TŒ »qT´e⁄ jÓTTø£ÿ uÛÖ‹ø£ q÷‘·q »qT´e⁄\qT #Ó’‘·q´e+‘·+ #˚düTø√e#·TÃ.
ìsêàD+˝Àq÷, |üì rs¡T˝Àq÷ e÷s¡TŒ ‘˚>\∑ T>∑T‘·T+~. eTq+ Ç+‘·≈£î eTT+<äT ªª eTq ˝À|ü\ e⁄+~ μμ
á e÷s¡ T Œ\T y˚ > ∑ e +‘· y Ó T Æ q $, yê{Ï ø √dü + nì >∑T]Ô+#·ì ˇø£ >=|üŒ kÕeTsêú´ìï ø£*–e⁄Hêï+.
dü+e‘·‡sê\ ‘·sã¡ &ç m<äTs¡T #·÷&Éqedüs+¡ ˝Ò<Tä — yÓ+≥H˚ eTq »qT´ e´ø°øÔ s£ D¡ |ü]$T‘·yTÓ qÆ ~ nqï uÛ≤eq qT+&ç
Ä Á|üjÓ÷»Hê\qT bı+<ä>∑\+. ãj·T≥≈£î e∫Ãq|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T <ëìì ø£qT>=+{≤+.
DNA eTq\qT >∑T]+∫q düeTÁ>∑ düe÷#êsê˙ï, Ä˝À#·q\T X¯Øsê˙ï, yÓT<ä&ÉTq÷ e÷πsà $<Ûëq+ :
eTq J$‘·ø±\ qeT÷Hêq÷, eTq ø£D≤\T nqTdü]+#· eTq Á|ü‹ Ä˝À#·Hê, Á|ü‹ nqTuÛÑ÷r, m<äTs=ÿH˚
>∑*–q $wüj·÷ìï ø£*–e⁄+&ç e÷s¡TŒ #Ó+<äì~ ø±<äT. Á|ü ‹ dü + <ä s ¡ “ ¤ + eTq ø£ D ≤\≈£ î ˇø£ m|æ C … H Ó { Ï ø ˘
n~ ‘·q˝À eTTÁ~+#·ã&çq dü÷#·q\qT ñ|üjÓ÷–+∫ Ç+»˙j·Ts¡T>± e´eVü≤]düTÔ+~. eTq >∑e÷´ìï eTqy˚T
Áb˛{°q¢qT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+~. eTq X¯Øsê˝Ò Áb˛{°Hé
ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd j·T+Á‘ê\T. ìj·T+Á‹kÕÔ+.
Áb˛{° q T¢ eTq s√>∑ ìs√<Û ä ø £ e´edü ú q T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eTq≈£î @<Ó’Hê ø±yê\qT≈£î+fÒ n~
ìj·T+Á‹kÕÔsTT. ø£D≤\ eT<Ûä´ düe÷#ês¡ ìs¡«Vü≤D≈£î »]π>˝À|ü⁄ u≤Vü≤´ |ü]düsê\ ø£+fÒ eTq ˝À|ü*
|üs¡e÷DTe⁄\qT n+~kÕÔsTT— X¯Øs¡|ü⁄ Á|ü‹ nDTe⁄, Ä˝À#·q\qT ã©j·T+ #˚dTü ≈£î+fÒ yÓT<ä&TÉ ≈£î Ä s¬ +&ç+{Ï
eT<Ûë´ ‘˚&Ü ‘Ó*j·T<äT.
<Ûë´q »>∑‘Y 36 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

q÷´s√¬ø$TÅd”º <äèø£Œ<Ûä+ qT+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ `
ñ<˚«>±˝Ò nqTuÛÑ÷‘·T\ s¡kÕj·Tìø£ dü+‘·ø±\T ` ø£qTø£
ˇø£ dü+|òüT≥qqT Ä˝À∫+∫, nqTuÛÑ÷‹ #Ó+~q|ü&ÉT
eTq yÓT<ä&ÉT ˇø£ _ÛqïyÓTÆq s¡kÕj·Tìø£ yêsêÔVü≤s¡TDÏí
ªª q÷´s√ô|ô|ºÌ&é μμ qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ eTq X¯Øs¡+˝ÀøÏ
|ü+|ü⁄‘·T+~. Ä q÷´s√ô|ô|ºÌ&é <ëì Á>±Vü≤´‘· ø√dü+
yÓ‹øÏ $$<Ûä ø£D≤\˝À X¯Øs¡|ü⁄ Vü‰s√àq¢ πø+Á<ë\˝À ‘·q
dü+<˚XÊìï n+<äCÒdüTÔ+~.
ø£ D +˝Àì DNA q÷´s√ô|ô|º Ì & é qT+∫ á
dü e ÷#ês¡ + n+~+#· ã &ç ø=ìï »qT´e⁄\qT
<ë+‘√ n#˚‘H· ê e÷qdüyTÓ qÆ eTq X¯Øs¡+ Ä Áø=‘·Ô ñ‘˚Ôõ‘·+ #˚ùdÔ Ä »qT´e⁄\T Áb˛{°Hé\qT ‘·j·÷s¡T
uÛÑ$wü´‘Y dü+|òüT≥qqT á Á|üdüTÔ‘· ø£åD+˝ÀH˚ nqTuÛÑ÷‹ #˚j·T&ÜìøÏ #·Ts¡T≈£î>± e÷s¡‘êsTT.
#Ó+<ä≥+ ÁbÕs¡+_Û+∫ Ä }Vü‰»ì‘· uÛ$Ñ wü´ dü+|òTü ≥q≈£î ªª Ä˝À#·q <ë«sê X¯Øs¡ e÷s¡TŒ μμ
dü+dæ<äΔ‘· bı+<˚≥≥T¢ Áø=‘·Ô JHé‡≈£î Áø=‘·Ô e÷sêZ\˝À Ä˝À#·q\T
dü+<˚XÊ\T |ü+|ü⁄‘·T+~.
á ø√s¡T≈£îqï $wüj÷· ìï e÷qdæø+£ >± nH˚ø£ kÕs¡T¢
q÷´s¡˝Ÿ HÓ{ŸesYÿ
kÕ<Ûäq #˚ùdÔ, eTq yÓT<ä&ÉT uÛÖ‹ø£+>± e÷s¡≥+ q÷´s√ô|ô|ºÌ&é‡ eT] Vü‰s√àqT\T
ÁbÕs¡+_Û+∫, Ä nqTuÛÑe+ n|üŒ{Ïπø dü+uÛÑ$+∫q≥T¢>±
Ä˝À∫+#˚ dü ] Áø=‘· Ô q÷´s¡ ˝ ≤õø£ ˝ Ÿ e\j· ÷ ìï ø£D≤\≈£î m|æC…HÓ{Ïø˘ dü+πø‘ê\T
düèwæºdüTÔ+~.
ø£DÁ>±Vü≤´‘ê πøåÁ‘ê\ dü#˚‘·q‘·«+
eTq+ eTq X¯Øs¡ ìsêàD+˝Àq÷, |üì˝Àq÷
ì»yÓTÆq e÷s¡TŒ\q÷, ª m|æC…HÓ{Ïø˘ μ e÷s¡TŒ\q÷ DNA \ m+|æø£ ìj·T+Á‘·D
Ä˝À#·q\ <ë«sê ‘·j÷· s¡T #˚kÕÔ+. eTq yÓT<ä&TÉ , X¯Øs¡+ Áb˛{°q¢ e´ø°Ôø£s¡D
Çø£ >∑‘·+˝À J$+#·ø£ q÷‘·q uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À J$kÕÔsTT.
eTq eTH√∫Á‘·D˝À ˇø£ eT+∫ qeT÷HêqT Jee´ø°Ôø£s¡D, X¯Øs¡ Äs√>∑´+
‘·j·÷s¡T #˚düT≈£î+fÒ ø√s¡T≈£îqï$ <äè&ÛÉ+>± e÷s¡‘êsTT. Ä˝À#·q <ë«sê dü«düú‘· :
eTq Ä˝À#·q\qT, dü+ø£˝≤Œ\qT Äq+<ä+ ˝Ò<ë Ä˝À#·q\T `` X¯Øs¡|ü⁄ Äs√>∑´+...
ñqïrø£]+#·ã&çq ñ<˚«>∑+‘√ ø£*|æ‘˚ Ä uÛÑ$wü´
dü+|òüT≥q Ç|ü&˚ »s¡T>∑T‘·÷qï q÷´s√ ¬ø$TÅd”º ôdºyéT ôd˝Ÿ‡ : ‘·s¡Tyê‹ kÕúsTT ª ôdºyéT`ôd˝Ÿ‡ μ.
‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. Ç$ Á|ü‘˚ø£+>± $uÛÑõ+∫ #·÷|ü˝Òì X¯Øs¡ ø£D≤\T,
yÓT<ä&TÉ , X¯Øsê\≈£î ì» nqTuÛyÑ êìï bı+<ä{≤ìø°, Ç$ #Ó’‘·q´e+‘·yÓTÆq|ü&ÉT X¯ØsêìøÏ nedüs¡yÓTÆq
nqTuÛÑyêìï Ä˝À#·+#·{≤ìø° eT<Ûä´ ‘˚&Ü ‘Ó*j·T<äT. @ s¡ø£yÓTÆq ø£D+>± nsTTHê .. ø£+&És¡ ø£D≤\T, meTTø£
q÷´s√ ¬ø$Tø£˝Ÿ‡ kÕúsTT˝À Ä ¬s+&ç+{Ïø° eT<Ûä´ ‘˚&Ü ø£D≤\T, #·s¡àø£D≤\T, s√>∑ìs√<Ûäø£ ø£D≤\‘√ bÕ≥T
ñ+&É<äT. n+<äTe\q yÓT<ä&ÉT, X¯Øs¡+ á es¡Ôe÷q yÓT<ä&ÉT˝Àì Hê&ûø£D≤\T ≈£L&Ü e÷s¡TŒ #Ó+~ X¯Øs¡+˝À
ø£ å D +˝ÀH˚ Ä Áø=‘· Ô nqTuÛ Ñ e +˝À J$dü T Ô q ï≥T¢ >±j·T|ü&çq ˝Ò<ë q•+∫q ø£D≤\T, ø£DC≤˝≤\T,
qeTTà‘êsTT. nej·Tyê\T, e´edüú\ ø£D≤\T>± e÷s¡‘êsTT.
<Ûë´q »>∑‘Y 37 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

ñ<ëVü≤s¡D≈£î eTq Áy˚\T ‘Ó–+~ nqT≈£î+<ë+ .. ø√|ü + , uÛ Ñ j · T + e+{Ï ñ<˚ « >±\qT e~*
eT]. X¯ Ø sêìøÏ #· s ¡ à +˝À @s¡ Œ &ç q Ä U≤∞ì düVü≤è<äj·T‘·‘√ e´eVü≤]dü÷Ô, ø£è‘·»„‘·, ñ˝≤¢dü+,
u≤>∑T#˚j·Te\dæq nedüs¡+ edüTÔ+~. nø£ÿ&É e∫Ãq ñ‘·T‡ø£‘·, Äsê<Ûäq, <äj·T, yÓT#·TÃø√\T, ø£s¡TD,
H=|æŒ eTq »qT´e⁄\≈£î ø£D+ ãj·T≥qT+∫ dü+πø‘·+ kÕ~Û ø ±]ø£ ‘ · \ qT ô|+bı+~+#· T ≈£ î ì Äs√>±´ìï
|ü+|ü⁄‘·T+~. Ä »qT´e⁄ ñ‘˚õÔ ‘·yTÓ Æ ø±e\dæq Áb˛{°qq¢ T n<äT“¤‘·+>± yÓTs¡T>∑T |üs¡T#·Tø√>∑\+.
‘·j÷· s¡T#˚dTü +Ô ~. n$ ôdyº Té `ôd˝Ÿ‡ì Äs√>∑´+>± |üì#˚ùd <Ûë´q+ : <Ûë´q+ <ë«sê $eTs¡ÙHê‘·àø£ eTqdüT‡qT
#·s¡àø£D≤\T>± e÷s¡eTì dü÷#·q\T ÇkÕÔsTT. n~Û>∑$T+∫ n+‘·X‚Ñ·Hê dæú‹ì #˚s¡e#·TÃ.
á s¡ø£yÓTÆq »qT´e´ø°Ôø£s¡D <ë«sê dü«düú‘· nH˚~, <Ûë´q+ jÓTTø£ÿ \ø£å´+ eTq ms¡Tø£qT $X‚¢wüD≤‘·àø£
mø£ÿ&É nsTTHê .. ø±˝Òj·T ø£+&Ésê\T, #·s¡à+, ô|<ä›, eTqdüT‡ <ë{Ï+#·≥+, u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·+ qT+∫, X¯Øs¡+
∫qï Áù|>∑T\T, meTTø£\T, eT»®, Vü≤è<äj·÷\‘√ düVü‰ qT+∫, ø±\+ qT+∫ ÁX¯<äΔqT eT[fl+∫ eTq Ä˝À#·q\
mø£ÿ&ÉsTTHê dü+uÛÑ$+|ü #˚düTø√e#·TÃ. n+‘·sY Á|ü|ü+#·+yÓ’|ü⁄ πø+ÁBø£]+#·≥+. #Ó’‘·Hê´ìï
Ç~ n‘·´edüs¡ düeTj·T+— düèwæ+º ∫, ô|+∫, b˛wæ+#˚ $X‚¢wüD≤‘·àø£ eTqdüT‡qT n~Û>∑$T+|ü#˚dæ, >±&ÛÉ #Ó’‘·q´
e´e~Û ˝Ò<äT. ñ<˚«>∑+, <ëì s¡kÕj·THê\ <ë«sê dü«düú‘· kÕúsTT\˝ÀøÏ eTs¡\Ã≥+.
bı+<˚ ø±\+. bÕ¢dæuÀ Á|üuÛ≤e+‘√ dü]jÓÆTq e÷qdæø£
kÕú s TTì, dü Œ wü º y Ó T Æ q dü + ø£ \ Œ+‘√ dü è wæ º + ∫, <Ûë´q+˝À øπ e\+ #˚‘H· ê e÷qdü+ qT+∫ n#˚‘H· ê
ô|+|ü⁄#˚j·Tã&çq ñ<˚«>∑+‘√ b˛wæùdÔ Ä dü+πø‘·+ ø£D|ü⁄ e÷qkÕìøÏ eTfi¯fl≥y˚T ø±ø£ kÕ«s¡ú|üs¡‘·«+ qT+∫
DNA qT #˚s¡T‘·T+~.
ìkÕ«s¡ú‘·≈£î ªª H˚qT μμ qT+∫ ªª H˚qT ˝Òø£b˛e{≤ìø° ..
me«s¡÷ ˝Òø£b˛e{≤ìø° μμ .. ªª ø±\+ qT+∫ ø±\
Ä dü + <˚ X ¯ + X¯ Ø s¡ | ü ⁄ dü ] jÓ Æ T q ìsêàD+,
|üìrs¡T\≈£î nedüs¡yÓTÆq, Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq Áb˛{°qT\qT sêVæ≤‘·´+ ˝Àø° μμ .. ªª Ç+Á~j·TÁ>±Vü≤ø£ u≤Vü≤´
ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T≥y˚T ø±ø£ ìÁ<ëD+>± ñ+&ç dü]jÓÆTq Á|ü|ü+#êìï qeTà≥+ qT+∫ Ç+Á~j·÷r‘·yÓTÆq n+‘·sY
dü+<˚X¯+ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷dü÷Ôqï ôdºyéT`ôd˝Ÿ‡ qT+&ç Á|ü|ü+#êìï #˚s¡≥+ μμ dü+uÛÑ$kÕÔsTT.
dü]Áø=‘·Ô Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq ø£D≤\qT ‘·j·÷s¡T#˚düTÔ+~. <Ûë´q+ J$‘·+˝À s¡ø£åD qT+∫ düèwæº yÓ’|ü⁄≈£î,
ñqïrø£ ] +#· ã &ç q ñ<˚ « >∑ + : eTq Áø=‘· Ô y˚sêŒ≥T qT+∫ nqTdü+<Ûëq+ yÓ’|ü⁄≈£î, ndüeT‘·T\´‘·
Ä˝À#·q\≈£î ñqïrø£]+#·ã&çq ñ<˚«>∑+ ‘√&ÉT nsTT‘˚ qT+∫ düeT‘·T\´‘· yÓ|’ ⁄ü ≈£î, uÛj
Ñ T· +, ø√|ü+ e+{Ï |ü]$T‘·
m|æC…HÓf…ø˘ e÷s¡TŒ\T eT]+‘· y˚>∑e+‘·+ ne⁄‘êsTT. ñ<˚«>±\ qT+∫ Áù|eT, ùd«#·Ã¤ e+{Ï $düÔ èrø£]+#˚
m≥Te+{Ï |ü]dæú‹˝Àq÷ eTq≈£î eT+<äT\‘√ ñ<˚«>±\yÓ’|ü⁄ q&ç|ædüTÔ+~.
|üì˝Ò<äT! eTqy˚T ô|<ä› n<äT“¤‘·+! e÷s¡TŒ ‘Ó#˚Ã~ y˚πs eTÚ*ø£+>± eTq≈£î ‘Ó*dæq<ëìøÏ n‘·T≈£îÿì
@MT ˝Ò<äT! eTq\qT eTqy˚T e÷s¡TŒ #Ó+~+#·Tø√>∑\+! e⁄+&É≥+ ø£+fÒ ‘Ó*j·Tì <ëìì Vü≤‘·TÔø√e&É+ yÓ’|ü⁄
eTfi¯ófl‘ê+. X¯ó<äΔ#Ó’‘·q´+>± e÷s¡{≤ìøÏ ø±e\dæq
XÊØs¡ø£ ìsêàD≤ìï eTq+ Ç|üŒ{Ïøπ ø£*–e⁄Hêï+. <ëìøÏ
nedüs¡yÓTÆq <Ûë´qkÕ<Ûäq |ü≥¢ ne>±Vü≤q ≈£L&Ü eTq≈£î
e⁄+~.
eT] Ä\dü´+ <˚ìøÏ? |ü<ä+&ç, yÓTT<ä\Tô|&É<ë+
.. eTq X¯Øsê\˝Àq÷, eTq J$‘ê\˝Àq÷ eTq≈£î
ø±e\dæq yê{Ïì düèwæº+#·Tø√e&Üìï !
` 94408 51663
<Ûë´q »>∑‘Y 38 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ

ªª uÛÑ÷$Tì X¯øÏÔπøåÁ‘·+>± eT\#·&Üìπø ..
|æs¡$T&é ìsêàD≤\T μμ
<Ûë´qX¯øÏÔ˙ .. |æs¡$T&é X¯øÏÔ˙ .. Á|ü|ü+#êìøÏ ÄHê{Ï nedüsê\≈£î nqT>∑TD+>± uÛÑ÷$Tì X¯øÏÔπøåÁ‘·+>±
|ü+#·T‘·÷qï |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ eT\#·&ÜìøÏ á |æs¡$T&é\T ì]à+#·ã&ܶsTT.
jÓTTø£ÿ Á|üdTü ‘Ô · Á|ü<ëÛ q ø£seÔ¡ ´+ uÛ÷Ñ Á>∑V‰ü ìï n+‘ê ≈£L&Ü ªª dæ]j·Tdt qø£åÁ‘·˝Àø£yêdüT\T μμ ÄHê{Ï áõ|tº
|æs¡$T&é X¯øÏÔ‘√ ì+|ü&Éy˚T ! Hê>∑ ] ø£ ‘ · \ ≈£ î #Ó + ~q n{≤¢ + {Ï j · T q¢ ≈ £ î ‘· e T
nH˚ø£s¡ø±\ ø£≥º&Ü\÷, düT+<äs¡ uÛÑeHê\÷, y˚T<Û√|üs¡yÓTÆq düVü≤ø±sêìï n+~dü÷Ô áõ|tº <˚X¯+ ˝Àì
ø£ fi ¯ ó fl Á‹|ü  ø√˝Ò q +‘· n<ä T “¤ ‘ · ìsêàD≤\÷ ¬ø’s√ q>∑s¡+˝À 450μI450μ n&ÉT>∑T\ ìsêàD|ü⁄
Á|ü|+ü #·yê´|ü+Ô >± ø√ø=\¢\T>± e⁄Hêï .. yê≥ìï+{Ïø+£ fÒ ø=\‘·\‘√ Á|ü|ü+#·+˝À ¬ø˝≤¢ m‘·ÔsTTq Áπ>{Ÿ –C≤
|æs¡$T&é ìsêàD≤\πø n‘·´+‘· XÊÅd”Ôj·TyÓTÆq $•wüº‘· |æs¡$T&éqT ì]à+#ês¡T.
e⁄+~. nr+Á~j· T X¯ ≈ £ î Ô ˝ … ’ q ˝… $ fÒ w ü H é , f… * |ü ‹ ,
#ê˝≤ eT+~ ªª |æs$¡ T&é ìsêàD≤\T nqï$ øπ e\+ f…*¬ø’HÓdædt e+{Ï eT¬sH√ï $<ä´\ jÓTTø£ÿ dü+j·TTø£Ô
ÁbÕNq áõ|tº Hê>∑]ø£‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q Äqyêfi¯ófl $ìjÓ÷>∑+‘√ yês¡T Ä ãèVü≤‘Y ìsêàD≤\qT |üP]Ô
e÷Á‘·yT˚ μμ nqT≈£î+{≤s¡T ø±˙ªª n$ düeTdüÔ uÛ÷Ñ Á>∑V‰ü ìøÏ #˚XÊs¡T.
#Ó+~q n‘·´<äT“¤‘·yÓTÆq X¯øÏÔπøåÁ‘ê\Tμμ nì yê]øÏ
‘Ó*j·T<äT.
ø=+<äs¡T ªª n$ πøe\+ X¯yê\qT uÛÑÁ<ä|üs¡#˚
Á|ü<˚XÊ\T μμ nì ≈£L&Ü nb˛Vü≤ |ü&ÉT‘·÷+{≤s¡T.
nsTT‘˚, ‘Ó\TdüTø√e\dæq eTTK´ $wüj·T+
@$T≥+fÒ .. |æs¡$T&é nqï~ y˚\ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+
e÷qyêr‘· X¯ ≈ £ î Ô \ ‘√ ≈£ L &É T ≈£ î qï ªª dæ ] j· T dt
qø£Áå ‘·˝Àø£yêdüT\ μμ #˚ ø£≥㺠&çq XÊÅdj Ô” T· yÓTqÆ X¯øøπÔÏ Áå ‘·+!
<Ûë´q »>∑‘Y 39 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

ªª |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ μμ
Ç|üŒ{Ïes¡≈£î nH˚ø£kÕs¡T¢ áõ|tº <˚XÊìøÏ e+<ä˝≤~
eT+~ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ <Ûë´qj·÷Á‘·\qT »]|æ+~!
áõ|tº Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‘·T\‘√ Áπ>{Ÿ –C≤
|æs¡$T&é˝Àì øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY eT] ø°«Hé‡ #Û˚+ãsY \˝À
kÕeT÷Væ≤ø£ <Ûë´Hê\T @sêŒ≥T #˚jT· &É+ »]–+~. Çø£ÿ&É
»]π> X¯øÏÔbÕ‘·+ πøe\+ nqTuÛÑyÓ’ø£y˚<ä´y˚T ø±˙ ˇø£s¡T
#Óù|Ô ‘Ó*ùd~ ø±<äT.
ªª |æs¡$T&é ˝À <Ûë´q+ μμ mH√ï ¬s≥T¢ X¯øÏÔe+‘·+>±
e⁄+≥T+~. ø£qTø£H˚, |æs¡$T&é <Ûë´qT\T |æs¡$T&é˝À
<Û ë ´q+ #˚ d ü T ≈£ î ì XÊØs¡ ø £ dü « dü ú ‘ · q ÷, e÷qdæ ø £
Á|ü X Ê+‘· ‘ · q ÷ eT] Ä‘· à |ü s ¡ y Ó T Æ q ñqï‹˙
bı+<äT‘·THêïs¡T.
|üPs¡«+ qø±sê‘·àø£ ø±\Twü´+‘√ ì+&çe⁄qï á
»Hês¡D´+˝À yêfi¯fl≈£î <Ûë´qX¯øÏÔ \_Û+#˚~ ø±<äT ø£qTø£
eTTK´+>± |æs¡$T&é ø√D+ n‘·´+‘· ì]›wüºyÓTÆq
eTTqT\T, ãTTwüß\T <Ûë´qX¯øÏÔ ø√dü+ n&Ée⁄\ø√,
C≤yÓTÁ{Ïø£˝Ÿ ø=\‘·\‘√ ≈£L&ÉT≈£îì ñ+&ç .. dü]>±Z ø=+&Éø√q\ø√ yÓ[fl <Ûë´q+ #˚düT≈£îH˚yês¡T.
|æs¡$T&é eT<Ûä´uÛ≤>∑+˝À ñqï n–ï‘√ nqTdü+<Ûëq+ Ç|ü&ÉT á $<ÛäyÓTÆq |æs¡$T&é X¯øÏÔπøåÁ‘ê\qT
nsTTe⁄+≥T+~. Á>±e÷\˝À ôd’‘·+ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îì sêe&É+
ªª |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ μμ e\¢ me«s¡÷ ≈£L&Ü ‘·eT ‘·eT Çfi¯flqT e~* n&Ée⁄\≈£î
|æs¡$T&é‡ ø£≥º&Ü\ <ë«sê uÛÑ÷$TøÏ ø£\T>∑T‘·Tqï eT+∫ì b˛e\dæq nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ #·ø£ÿ>± dü+kÕsê\T
Á>∑ V æ ≤ +∫ .. |æ s ¡ $ T&é X¯ ø Ï Ô ø Ï dü + ã+~Û + ∫q #˚düT≈£î+≥÷, ñ<√´>±\T #˚düT≈£î+≥÷ uÛÖ‹ø£J$‘êìï
Á|üjÓ÷>∑|üPs¡«ø£yÓTÆq ÁbÕe÷DÏø£ Á>∑+<Ûë\T |ü]o*+∫ dü+‘√wü+>± nqTuÛÑ$dü÷ÔH˚ .. s√E˝À ø±ùd‡|ü⁄
.. nH˚ø±H˚ø£ Á|üjÓ÷>±\qT nqTuÛÑe|üPs¡«ø£+>± |æ s ¡ $ T&é ˝ À <Û ë ´q+ #˚ d ü T ≈£ î ì X¯ ø Ï Ô e +‘· T \T>±
ìs¡«Væ≤+∫ .. <Ûë´q+‘√ bÕ≥T>±, |æs¡$T&é ìsêàD≤\qT e÷s¡T‘·THêïs¡T.
≈£L&Ü Ç‘√~Ûø£+>± Áb˛‘·‡Væ≤k˛Ô+~. ªª |æs¡$T&é˝À <Ûë´q+ μμ <ë«sê ñqï‘· ‘·˝≤\
e÷dü º s ¡ ¢ ‘ √ #ê˝≤ ‘· ≈ £ î ÿe dü e Tj· T +˝ÀH˚ eTq+
>∑‘· Çs¡yÓ’ nsTT<äT dü+e‘·‡sê\T>± ñuÛÑj·T nqTdü+<Ûëq+ ø±>∑\T>∑T‘ê+. eT] uÛÖ‹ø£ J$‘ê˙ï ..
‘Ó\T>∑T sêÅcÕº\˝À |ü~y˚\≈£î ô|’>± ∫Hêï`ô|<ë› eT] Ä<Ûë´‹àø£ J$‘ê˙ï .. @ø£ø±\+˝À n‘·´+‘·
|æ s ¡ $ T&é \ q÷ eT] <˚ X ¯ y ê´|ü Ô + >± e+<ä ˝ ≤~ eTH√Vü≤s¡+>± nqTuÛÑ$dü÷Ô dü+kÕs¡+˝ÀH˚ ìsê«D+
|æs¡$T&é\q÷ ì]à+#·Tø√e&É+ »]–+~ ! bı+<ä>∑\T>∑T‘ê+!
y˚\ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ªª Áπ>{Ÿ –C≤ |æs¡$T&é μμ
ìsêàD+˝À bÕ˝§Zqï n{≤¢+{Ïø˘ Hê>∑]ø£‘·≈£î #Ó+~q
yêπs H˚{Ï |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢ ø£qTø£ eTq ñ<ä´e÷ìøÏ
ªª |æs¡$T&é μμ nqï~ dü+πø‘·+>± Çe«ã&ç+~.
<Ûë´q »>∑‘Y 40 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

zc˛
ªª |æs¡$T&é\T $X¯«X¯øÏÔ Á>±Vü≤ø±\T μμ
ªª Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq <Ûë´q|ü<äΔ‘·T\ <ë«sê ª n+‘·s¡Z‘·
n–ï μ ‘√ dü]jÓÆTq |ü<äΔ‹˝À Á|üjÓ÷>±\T #˚ùd
kÕ<Û≈ä î£ \≈£î X¯Øs¡+ qT+∫ ø±+‹ Á|üø±X¯+ yÓ\Te&ÉT‘·÷
ñ+≥T+~ μμ nì ‘˚*+~.. BìH˚ Ä<Ûë´‹àø£ $C≤„q
XÊÁdüÔ |ü]uÛ≤wü˝À ª Äsê μ n+{≤+!
Ç˝≤+{Ï ª Äsê μ ‘√ ≈£L&çq dü«j·T+Á|üø±X¯≈î£ ˝…q’
e´≈£îÔ\T e÷Á‘·y˚T @ $<äT´‘·TÔ |ü]ø£sê\T ø±˙, @
~${°\Tø±˙ nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü Ä s√E\˝À ôd’‘·+
|æs¡$T&é ˝À|ü* Nø£{Ï <ës¡T\˝À #·ø£ÿ>± ‹s¡T>∑>∑*–
e⁄+{≤s¡T. X¯øÏÔ |ü]ÁuÛÑeTD πøåÁ‘·+ nsTTq |æs¡$T&é yê]
áõ|t º <˚ X ¯ + ˝Àì ªª ¬ ø ’ s √ μμ q>∑ s ¡ + ˝À X¯Øs¡ø±+‹ Á|üø±XÊìï eT]+‘· ÇqTeT&ç+|üCÒdæ
ì]à+#·ã&çq |æs$¡ T&é\T mHÓïH√ï e÷]àø£ s¡V≤ü kÕ´\qT ñ+≥T+~ !
‘·eT˝À bı+<äT|üs¡#·T≈£îì áHê{Ïø° |ü]XÀ<Ûä≈£î\≈£î
dü]Áø=‘·Ô düyêfi¯flqT $düTs¡T‘·÷H˚ e⁄HêïsTT ! kÕ<Ûës¡D+>± Ä uÛÑ÷MTà<ä Á|ü‹ ˇø£ÿ ìsêàD+
≈£L&Ü ìsêàDXÊÅd|Ôü sü +¡ >± ‘·q<Óq’ ˇø±H=ø£ Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ
ªª ˇø£ ìs¡®q düΔ\+˝À .. m&Ü] Á|ü<˚X¯+˝À.. ˇs¡e&çì ø£*– ñ+≥T+~ ! ô|’ø£|ü m‘·TÔ ‘·≈£îÿe>±
;&ÉTH˚\˝À m+‘√ &ÉãT“ Ks¡TÃô|{Ϻ n+‘·{Ï ãèVü≤‘Y e⁄qï >∑~˝ÀøÏ eTq+ Á|üy•˚ +∫q|ü&ÉT .. eTq˝À @<√
ìsêàD≤\T m+<äT≈£î ì]à+#ês¡T ? μμ nqï n+X¯+ô|’ H=≈£îÿ≈£îb˛‘·Tqï≥÷¢ .. eTq+ dü+ø√#·+ #Ó+<äT‘·Tqï≥÷¢
e+<ä\ dü+e‘·‡sê\T>± rÁe|ü]XÀ<Ûäq\T »s¡T>∑T‘·÷H˚ .. nì|ædü÷Ô ñ+≥T+~ eT].
ñHêïsTT.
ô|’ ø£ | ü  m‘· T Ô > ± ñqï ìsêàD+˝ÀøÏ
ªª π ø e\+ eTs¡ D Ï + ∫q yê] X¯ y ê\qT Á|üy˚•+∫q|ü&ÉT eTq≈£î #ê˝≤ kÂø£s¡´e+‘·+>±
bÕ‹ô|≥º&Üìπø Ä #ê]Á‘·ø£ ø£≥º&Ü\T ì]à+#·ã&ܶsTT ñqï≥÷¢, eTq+ yê´ø√#·+ #Ó+<äT‘·÷ ñqï≥÷¢ nì|æd÷ü Ô
μμ nì ˇø£ es¡Z+ ‘·eT yê<äq $ì|ædü÷ÔHêï .. ñ+≥T+~. n+<äTøπ |æs$¡ T&é ô|’ ø£|ü .. m‘ÓqÔ’ os¡¸+‘√
Ä<Ûë´‹àø£|üs¡+>± e÷Á‘·+ |æs¡$T&é ìsêàD yÓ’•wüº‘· ñ+&É&+É e\¢ n+<äT˝À Á|üy•˚ +∫Hê .. nø£ÿ&É ≈£Ls¡TÃì
ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq $wüj·÷\qT yÓ\¢&çk˛Ô+~. <Ûë´q+ #˚düT≈£îHêï .. Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq X¯øÏÔ ‘·s¡+>∑ düŒs¡Ù‘√
y˚\ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ø£≥ºã&çq Ä uÛ≤Ø eTq˝Àì #Ó’‘·q´+ yê´ø√∫düTÔqï nqTuÛÑ÷‹ì eTq+
ø£≥º&Ü\ ˝À|ü\ nH˚ø±H˚ø£ e+|ü⁄\‘√, yÓT*ø£\‘√ bı+<äT‘ê+.
≈£L&çq bı&ÉyÓ’q |æs¡$T&é ˝À|ü* <ës¡T˝À¢ ‹s¡>∑&ÜìøÏ Ç+‘· >=|üŒ X¯øÔÏ ì\j·÷\T nsTTq |æs$¡ T&é\qT
n|üŒ{Ï Á|ü»\T ~${°\T, ø±>∑&Ü\T yê&çq ∫Vü‰ï\T Á|ü‹ Ç+{À¢, Á|ü‹ dü÷ÿ\T˝À, ø±˝ÒJ˝À, Ä|ò”düT˝À,
≈£L&Ü ô|’ø£|ü\≈£î ˝Òe⁄. n+fÒ ªª $<äT´‘Y yê&Éø£+ ø±sê>±sê\˝À, Ädü T |ü Á ‘· T \˝À ≈£ L &Ü $]$>±
n+<äTu≤≥T˝À ˝Òì Ä s√E\˝À yÓ\T‘·Ts¡T ø√dü+ yês¡T ì]à+∫q|ü&ÉT .. n$ $X¯«X¯øÔÏ Á>±Vü≤ø±\T>± |üì#˚d÷ü Ô
eTπs<√ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq kÕ<ÛäHê\qT yê&ç ñ+&Ü* .. ˝Ò<ë Ä j·÷ ìsêàD≤\qT X¯øÏÔπøåÁ‘ê\T>± eT\TkÕÔsTT !
yêπs dü«j·T+Á|üø±X¯≈î£ ˝…H’ ê nsTTñ+&Ü* μμ nqï ~X¯>±
|ü]XÀ<Ûäq\T eTTeTàs¡+ nj·÷´sTT. |òü*‘·+>± .. Ä+>∑¢eT÷\+ : " The Golden Future "
<Ûë´q »>∑‘Y 41 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

áõ|tº .. ^C≤ |æs¡$T&é‡ ^C≤ |æs¡$T&é n+‘·sꓤ>∑+
|æs¡$T&é‡ ` øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY ôdŒwü˝Ÿ
ªª |æs¡$T&é ìsêàD≤\‘√H˚ .. uÛÑ÷$TøÏ dü«s¡íj·TT>∑+ μμ
$X¯«X¯øÏÔdü«s¡÷bÕ\+ nsTTq eTq+ .. eTq |æs$¡ T&é osê¸ìøÏ 1/3 e+‘·T m‘·T˝Ô À ñqï øÏ+>¥‡ #Û+˚ ãsY
>∑T]+∫ dü+|üPs¡í+>± .. n+fÒ ªª uÛÖ‹ø£|üs¡+>±, ìsêàD+˝À X¯øÏÔ m≈£îÿe ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·T+~ μμ nì
e÷qdæø|£ sü +¡ >± eT] Ä<Ûë´‹àø£ |üs+¡ >± ‘Ó\TdüTø√yê*μμ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± e⁄qï uÛÑ÷ uÛÖ‹ø£ XÊÅdüÔy˚‘·Ô\‘√ bÕ≥T
n+fÒ eTT+<äT eTq eTqT>∑&É≈£î ø±s¡D+ nsTTq H√u…˝Ÿ ãVüQeT‹ Á>∑V”≤‘·\T eT] Ä<Ûë´‹àø£y˚‘·Ô\T
ªª $X¯«X¯øÏÔ μμì >∑T]+∫ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‘Ó\TdüTø√yê*. >∑ T ]Ô + #ês¡ T . |æ s ¡ $ T&é X ¯ ø Ï Ô |ü ] XÀ<Û ä q \≈£ î >±qT
n|ü&˚ eTq≈£î ªª $X¯«X¯øÔÏ μμ $ìjÓ÷>∑+ >∑T]+∫ #·øÿ£ >± ªª |æs¡$T&Ü\J μμ nH˚ dü]Áø=‘·Ô XÊÅdüÔ $uÛ≤>±ìï ≈£L&Ü
ne>∑‘·+ nsTT´ eTq >∑T]+N eTq+ e⁄+≥÷qï Ä$wüÿ]+#ês¡T.
Á|ü|ü+#êìï >∑T]+N dü]>±Z ne>±Vü≤q edüTÔ+~.
1968 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT uÛÖ‹ø£XÊÅdüÔ+˝À
á $X¯«X¯øÏÔì uÛ≤s¡rj·TT\T ªª ÁbÕDX¯øÏÔ μμ n˙, H√u…˝Ÿ ãVüQeT‹ì bı+~q &܈ˆ\÷sTT n˝≤«¬sCŸ >±s¡T
s¡wü´qT¢ ªª ãjÓ÷bÕ¢dæàø˘ mqØ® μμ n˙ j·T÷s√|æj·TqT¢ |æs¡$T&é X¯øÏÔô|’ $X‚wü |ü]XÀ<Ûäq\T #˚dæ ªª XÊÅdüÔ
ªª ø±dæàø˘ mqØ® μμ n˙ |æ\TkÕÔs¡T. ìj·Te÷\≈£î ≈£L&Ü ˝§+>∑ì @<√ >=|üŒ X¯øÏÔ |æs¡$T&é˝À
ù|s¡T¢ mìï ñHêï á $X¯«X¯øÏÔ uÛÑ÷$Tô|’ ñqï ñ+~ μμ nì ù|s=ÿHêïs¡T. |æs¡$T&é X¯øÏÔô|’ $X‚wü+>±
nH˚ø±H˚ø£ ìsêàD≤\˝À ø¬ ˝≤¢ ªª |æs$¡ T&é Äø±s¡+˝À e⁄qï |ü]XÀ<Ûäq\T ìs¡«Væ≤+∫q eTs=ø£ uÛÑ÷`uÛÖ‹ø£ XÊÅdüÔy˚‘·Ô
ø£≥º&Ü˝˝À .. n+<äT˝Àq÷ |æs¡$T&é eT<Ûä´ uÛ≤>∑+˝À ªª &Üø£ºsY bòÕ¢>∑qHé μμ |ü]XÀ<Ûäq\T |æs¡$T&é\ >∑T]+N
yÓTÁÆ ‘˚jT· ãT<äΔ |æs$¡ T&é øÏ+>¥‡ #Û+˚ ãsY

u…+>∑fi¯Ss¡T .. yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<äΔ yÓT>± |æs¡$T&é
<Ûë´q »>∑‘Y 42 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

>√$+<ä kÕsTT |æs¡$T&é øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY .. ã+&Üs¡ j·÷Hê+ |æs¡$T&é øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY
eT] øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY >∑T]+N eT]ìï n<äT“¤‘·yÓTÆq á ø±s¡D+ e\¢H˚ $X¯«$C≤„q+˝À ~≥º\T nsTTq
$X‚cÕ\qT ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïsTT. áõ|tº <˚X¯yêdüT\T y˚\ dü+e‘·‡sê\≈£î |üPs¡«y˚T ..
ªª |æs¡$T&é μμ nqï~ $T©¢, yÓTÆÁø√ ˝Ò<ë HêH√ n{≤¢+{Ïj·THé j·TT>∑+˝À |æs¡$T&é ø£≥º&Ü\qT $]$>±
y˚yé sπ &çjT˚ wüHqé T ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd n<äT“¤‘· ø£≥&º +É ! Ç+<äT˝À ì]à+∫ yê{Ï ì dü e ÷» ÁX‚ j · T dü T ‡≈£ î $X‚ w ü + >±
Hê\T>∑T eT÷\\T ˇø£ •Ks¡+ e⁄+{≤sTT. Çe˙ï ñ|üjÓ÷–+∫ #·÷bÕs¡T.
ø£*dæq|ü&ÉT X¯øÏÔeT<Ûäq+ »]–, X¯øÏÔ øÏs¡D≤\T ñ‘·Œ‹Ô
ne⁄‘êsTT. $X¯«e÷qe ø£fi≤´D≤s¡úyÓTÆ Ç˝≤ ø£≥ºã&çq n‘·´+‘·
dæús¡yÓTÆq |æs¡$T&é ìsêàD≤\T .. ãjÓ÷ø±dæàø˘ mqØ®‘√
Ä øÏs¡D≤\˙ï ø£*dæ ˇø£ |ü⁄+»+˝≤>± e÷] ì+&ç $X¯ « + >∑ T ]+∫q ì>∑ ÷ &Û É $C≤„ H êìøÏ
ªª øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY μμ düMT|ü+˝À dæú‘·yÓTÆe⁄+{≤sTT. <ë+‘√
øÏ + >¥ ‡ #Û ˚ + ãsY Á|ü < ˚ X ¯ + ˝À e⁄qï nDTe⁄\T, ø√XÊ>±sê\T>± ì\TdüTÔHêïsTT. M{Ï |ü⁄Hê<äT\T Á^≈£î
|üs¡e÷DTe⁄\T n˙ï ≈£L&Ü nqTHê<ä+ <ë«sê á nø£ås¡+ nsTTq (ô|’) $\TeqT nH˚ø£ <äXÊ+XÊ\
$X¯ « X¯ ø Ï Ô ì |” \ TÃ≈£ î ì ‘· e T ‘· e T ø£ ø £ å ´ \qT es¡≈£î K∫Ñ·+>± ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô+&É>± .. X¯øÏÔ ‘·s¡+>∑
yê´ø√∫+|üCÒdüT≈£î+≥÷ e⁄+{≤sTT. <ë+‘√ n$ πøåÁ‘ê\qT Á|ü‹_+_+#˚ M{Ï ø√D≤\T Á‹ø√D$T‹
m\Åø±ºqT\T>± $|òüT≥q+ #Ó+~ ‘êeTT ≈£L&Ü πs&çjÓ÷ XÊÅkÕÔìøÏ dü+ã+~Û+∫q $X‚cÕ\‘√ ≈£L&ç ñ+&ç ..
Á|ükÕsê\qT #˚|ü&ÉT‘·T+{≤sTT. n+<äTπø |æs¡$T&é jÓTTø£ÿ <äøÏåD+ ~X¯ #·\¢<äHê˙ï, ñ‘·Ôs¡+ ~X¯ y˚&ç˙, |ü&ÉeTs¡
øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY˝À ≈£Ls¡TÃì <Ûë´q+ #˚ùdyê]øÏ ªª ~e´ ~X¯ Nø£{˙Ï , eT] ‘·÷s¡TŒ ~X¯ yÓ\T‘·Ts¡Tq÷ dü÷∫kÕÔsTT.
<äèwæº μμ, ªª ~e´ ÁX¯eD+ μμ e+{Ï n~Ûe÷qdü X¯≈£îÔ\T ÁbÕ|ü+∫ø£ ˝Àø±ìø° eT] $X¯«$C≤„Hêìø° eT<Ûä´
$X‚wü+>± #˚≈£Ls¡&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. nqTdü + <Û ë qø£ s ¡ Ô \ T>± e´eVü ≤ ]+#˚ á |æ s ¡ $ T&é

eTVü‰q+BX¯«s¡ |æs¡$T&é øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY .. q+<ë´\ ãT<ëΔ |æs¡$T&é øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY .. >=\¢\ e÷$T&Ü&É
<Ûë´q »>∑‘Y 43 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

>öØ düTuÛÑÁ<ä |æs¡$T&é øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY .. »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+

z+ø±πsX¯«s¡ |æs¡$T&é øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY .. n#·Ã+ù|≥
ø£≥&º Ü\˝À <Ûë´q+ #˚dqæ yê¬ses¡sTTHê ‘·eT ÁbÕDeTj·T q÷πsfi¯ófl >± ø±˙ .. áj·Tq ‘·sê«‘· ø±˙ me«s¡÷
ø√X¯+˝Àì #·Áø±\qT ñB›|üq #˚düT≈£îì .. ‘·eT˝À Ç˝≤ >∑&É|ü˝Ò<äT. áj·Tq≈£î |æs¡$T&é˝À m+<äs√
ìÁ<ëD+>± ñqï ≈£î+&É*˙ X¯øìÔÏ C≤>∑è‘·+ #˚dTü ø√e#·TÃ. dü÷ø£åàX¯Øs¡<Ûës¡T\T ø£ìŒ+#ês¡T. áõ|æ¸j·THé e÷düºsY‡
uÛÖ‹ø£ X¯øøÔÏ ,° $X¯«X¯øøÔÏ ° eT<Û´ä >=|üŒ nqTHê<äø+£ >± ø£ì|æ+∫ Äj·TqqT Äos¡«~+∫ Äj·Tq≈£î |æs¡$T&é
|üì#˚ùd |æs¡$T&é ìsêàD+ <Ûë´qkÕ<Ûä≈£î\≈£î yê] yê] s¡Vü≤kÕ´\qT $ì|æ+#ês¡T !
dü÷ø£åàX¯Øs¡+ ‘·«s¡>± $&ÉT<ä\ ø±e&ÜìøÏ m+‘·>±H√ bÕ˝Ÿ Áã+≥Hé >±]øÏ e∫Ãq <Ûë´q nqTuÛÑyê\
düVü‰j·T+ #˚düTÔ+~. n+<äTπø |æs¡$T&é˝À <Ûë´q+ #˚dæq ˝≤+{Ï nqTuÛÑyê\T |æs¡$T&é˝À me]¬ø’Hê sêe#·TÃ.
m+‘√ eT+~ ªª e÷≈£î Á|üXÊ+‘·+>± Vü‰sTT>± .. ndü\T |æs¡$T&é ˝À|ü\ <Ûë´q+#˚dæ eT+∫ nqTuÛÑyê\T
á ˝Àø£ + ‘√ ì$T‘· Ô + ˝Ò < ä q ï≥T¢ > ± ñ+~ μμ bı+~q yê]˝À u…*®j·T+ <˚XÊìøÏ #Ó+~q bÕ˝Ÿ ©¬øHé‡
nqT≈£î+{≤s¡T. #ê˝≤ eTTKT´\T. ªª ~yê˝≤ rùd dæú‹ qT+&ç á s√E
ªª |æs¡$T&é˝À <Ûë´q+ e\¢ eTq uÛÖ‹ø£ X¯Øs¡+ H˚qT Ç˝≤ ø√≥T¢ dü+bÕ~+#˚ kÕúsTTøÏ m~>±q+fÒ <ëìøÏ
qT+∫ dü÷ø£åàX¯Øs¡+ n‹ ‘·«s¡>± $&çe&çb˛‘·T+~ μμ |æs¡$T&é <Ûë´qy˚T ø±s¡D+ ! Ç+<äT˝À e÷´õø˘ @MT
nqï nqTuÛÑyêìï bı+~q yê]˝À düTÁ|üdæ<äΔ ‘ê‹«≈£î\T ˝Ò<äT. eTìwæ #Ó’‘·Hê´˙ï, X¯øÏÔkÕúsTT˙ ô|+#˚ n‹
&܈ˆ bÕ˝Ÿ Áã+≥Hé eTTKT´\T. ÁbÕNqyÓTÆq |æs¡$T&é X¯øÏÔ Ç+<äT≈£î <√Vü≤<ä+ #˚dæ+~μμ
nì Äj·Tq n+{≤s¡T.
ªª m düsÃY ÇHé d”Áø¬ {Ÿ áõ|tº μμ nH˚ ‘·q |ü⁄düøÔ +£ ˝À
yês¡T ªª –C≤ |æs¡$T&é μμ ˝À ˇø£sêÁ‹ ‘êqT bı+~q |æs¡$T&é <Ûë´q+ e\¢ ‘·q ª Äsê μ ô|]–+<äì
nqTuÛÑyê\qT $e]+#ês¡T ! Äj·Tq≈£î eTT+<äT ‘Ó*j·TCÒùd bÕ˝Ÿ ©¬øHé‡ ‘·q nqTuÛyÑ ê\qT &É#Y <Ó«’ e÷dæø£

n>∑düÔ´ |æs¡$T&é øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY .. nq+‘·|üPsY lMs¡ÁãùV≤à+Á<ä |æs¡$T&é øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY .. uÒ‘·+#·s¡¢
<Ûë´q »>∑‘Y 44 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

eTVü‰Ms¡ |æs¡$T&é øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY .. sêjYT|üPsY ls¡eTD eTVü≤]¸ |æs¡$T&é øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY .. >∑T&çyê&É
|üÁ‹ø£ ªª ÄHéÁ≈£LsTT&é μμ ˝À ªª ÇHé m |æs¡$T&é mÁM Ç˝≤ $düÔè‘·kÕúsTT˝À ‘·eT X¯øÏÔ $Hê´kÕ\qT
~∏+>¥ bòÕ˝Ÿ‡ ÇHé ≥T Vü‰s=à˙ μμ nH˚ yê´dü+ <ë«sê Á|ü<ä]Ùk˛Ôqï ªª n<äT“¤‘· ø£≥º&Ü˝…’q |æs¡$T&é‡ sêuÀj˚T
‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. ø±\+˝À dü«s¡íj·TT>±ìï s¡÷bı+~kÕÔsTT μμ nq&É+˝À
n+‘˚ ø±≈£î+&Ü |æs$¡ T&é X¯ø‘ÔÏ √ >±j·÷\T ‘·«s¡>± n‹X¯jÓ÷øÏÔ m+‘·e÷Á‘·+ ˝Ò<äT. X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq |æs¡$T&é
e÷q&É+ ‘·\H=|æŒ eT] Ç‘·s¡ s¡T>∑à‘·\ qT+∫ s√>∑T\T ø£≥&º Ü\˝Àì XÊÅdj Ô” T· ‘·qT >∑T]Ô+∫q |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ
‘·«s¡>± ø√\Tø√e&É+ m+<äs√ yÓ’<äT´\qT $düàj·÷ìøÏ kıôd’ { ° d t eT÷yé y Ó T +{Ÿ >∑ ‘ · Çs¡ y Ó ’ nsTT<ä T
>∑T]#˚dæ+~. Á|üeTTK Ä<Ûë´‹àø£ yÓ’<äT´sê\T ªª z˝≤Z dü+e‘·‡sê\T>± Á>±eTÁ>±e÷\˝À, <˚X¯$<˚XÊ\˝À
y=sê˝Ÿ μμ .. |æs¡$T&é˝À s√–øÏ ∫øÏ‘·‡ #˚düTÔqï y˚˝≤~>± <Ûë´q |æs$¡ T&é\qT ì]à+|üCsÒ TTdü÷Ô .. uÛ÷Ñ $Tì
düeTj·T+˝À ‘·qqT+∫ m+‘√ X¯øÏÔ s√– X¯Øs¡+˝ÀøÏ X¯øøπÔÏ Áå ‘·+˝≤ eT\Tdü÷Ô á uÛ÷Ñ $Tô|’ |æs$¡ T&é dü«s¡j
í T· T>±ìøÏ
#˚s¡T‘·Tqï≥T¢ Á>∑Væ≤+#ês¡T. Hê+~ |ü\T≈£î‘√+~ !
|æs¡$T&é X¯øÏÔ e\¢ .. X¯Øs¡+˝Àì ø£D≤\T, www.pyramidenergy.com
ø£DC≤˝≤\T eT] nej·Tyê\T >∑]wüº kÕúsTT˝À |üì#˚ùd www.pyramidseverywhere.com
kÕeTsêú´ìï bı+<ä&É+ e\¢ eTq+ Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq
<˚V≤ü +‘√ bÕ≥T BsêÈjT· Twü߸qT ≈£L&Ü bı+<äe#·TÃ. eTq
jÓ÷>∑T\T kÕ~Û+∫+~ ≈£L&Ü Ç<˚ !!

eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰|æs¡$T&é .. ¬ø’˝≤dü|ü⁄]`ø£&ÜÔ˝Ÿ eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰|æs¡$T&é øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY .. ¬ø’˝≤dü|ü⁄]
<Ûë´q »>∑‘Y 45 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

" First National Symposium on Vegetarianism and Spirituality "
ªª XÊø±Vü‰s¡+ eT] Ä<Ûë´‹àø£‘· ` C≤rj·T dü<ädüT‡ μμ
2016, e÷]Ã 12`13 ‘˚B\T ..
l dü‘·´kÕsTT Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ôd+≥sY, ˝ÀBÛ s√&é, q÷´&Ûç©¢
|æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À

eTq+ #˚dTü ≈£îH˚ ìs¡j í ÷· ‘·àø£yTÓ qÆ m+|æø˝£ Ò eTq q÷´&Û©ç ,¢ ˝ÀBÛsÛ √&é˝Àì .. l dü‘´· kÕsTT Ç+≥πsïwüq˝Ÿ
J$‘ê\qT ìπs›•dü÷Ô ñ+{≤sTT. n+<äT˝À n‹ ôd+≥sY ˝ À " National Symposium on
eTTK´yÓTÆq$ eTq ªª ÄVü‰s¡|ü⁄ m+|æø£\T μμ. Vegetarianism and Spirituality " ø±s¡´Áø£e÷ìï

ªª eTq+ @~ ‹+fÒ n˝≤ Ä˝À∫kÕÔeTT μμ ìs¡«Væ≤k˛Ô+~.
nqï Á|üø£è‹ dü÷Á‘êìï nqTdü]+#˚ eTq X¯Øs¡+ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± XÊø±Vü‰s¡+ eT] Ä<Ûë´‹àø£
eT] eTqdüT‡\ eT<Ûä´ düeT‘·T\´‘· Ä<Ûës¡|ü&ç s¡+>±\˝À ‘·eT ‘·eT πøåÁ‘·kÕúsTT Á|üjÓ÷>±\q÷,
ñ+≥T+~. |ü]XÀ<Ûäq\q÷ eT] Á|ü#ês¡ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\q÷
ìs¡«Væ≤dü÷Ôqï $$<Ûä dü+düú\≈£î #Ó+~q qMq
eTH√yÓ’C≤„ìø£ XÊÅdüÔ+˝À eTs√ n‹ eTTK´ Ä<Û ë ´‹àø£ XÊÅdü Ô y ˚ ‘ · Ô \ ÷ eT] ÄVü ‰ s¡ $C≤„ q
m+|æø£ nsTTq ªª Ä<Ûë´‹àø£‘· μμ .. d”«j·T n+‘·s+¡ >∑ XÊÅdüÔy˚‘·Ô\÷ á ñeTà&ç y˚~ø£ <ë«sê ‘·eT ‘·eT
|ü]o\q <ë«sê eTq eTqT>∑&É jÓTTø£ÿ eT÷˝≤\qT |ü]XÀ<ÛäHê kÕsê\qT |ü+#·T≈£î+{≤s¡T.
eTq≈£î ms¡Tø£|üs¡∫ düèwæº˝Àì Ç‘·s¡ ÁbÕDT\‘√
eTq≈£î ñqï eTÚ*ø£ dü+ã+<Ûëìï ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. $X¯ « eTj· T ÁbÕDX¯ ø Ï Ô ñB› | ü q + <ë«sê
$X¯«XÊ+‹ø° e÷qe‘·« |ü]s¡ø£åD≈£L Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷
ªª d”«j·T Ä˝À#·q\≈£L, d”«j·T #˚wüº\≈£L q&ÉTeTT ø£≥ºe\dæq á ‘·s¡TD+˝À Á|ü|ü+#· XÊ+‹
dü+ã+~Û+∫q HêD´yÓTÆq m+|æø£˝Ò eTq düeTÁ>∑ ø±eTT≈£ î \sTTq Ä<Û ë ´‹àø£ y˚ ‘ · Ô \ T, &Üø£ º s ¡ T ¢ ,
Jeq $<ÛëHêìï s¡÷|ü⁄~<äT›‘·÷ ñ+{≤sTT μμ nqï XÊÅdüÔ$C≤„qy˚‘·Ô\T, <Ûë´qT\T, dü«düú‘ê ∫øÏ‘·‡≈£î\T,
eTÚ*ø£ dü÷Á‘êìï Ä#·s¡D˝À ô|&ÉT‘·÷ .. PSSM $<ë´s¡Tú\T eT] yê´bÕs¡ y˚‘·Ô\T n+<äs¡÷ á
.. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Û«ä s¡´+˝À XÊø±Vü‰s¡ #·]Á‘·˝ÀH˚ eTVü ‰ dü < ä d ü T ‡˝À bÕ\T|ü + #· T ø√e\dæ + ~>±
yÓTT≥º yÓTT<ä{ÏkÕ] 2016, e÷]à 12, 13 ‘˚B\˝À ÄVü‰«ìdüTÔHêï+!

$esê\≈£î : ªª |ü]ìsê«D yÓT&çfÒwüHé ôd+≥sY μμ
B`7, extn/17, dü|òü›sY»+>¥ mHéπø¢yé, ˝ÀBÛÛ s√&é, q÷´&Ûç©¢ Ph :98738 18909, 84470 84018

<Ûë´q »>∑‘Y 46 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

&܈ˆ CÀ &çôdŒ+C≤ ` nyÓT]ø±

genes

nyÓT]ø± <˚XÊìøÏ #Ó+~q Á|üeTTK yÓ’<äT´\T &܈ˆ CÀ &çôdŒ+C≤ .. Bs¡Èø±*ø£
eT] ÁbÕD≤+‘·ø£ »ãT“\ qT+∫ ãj·T≥ |ü&É>∑*–‘˚ j·÷<äè∫äø£ dü«düú‘· eT] d”«j·T
dü«düú‘ê Á|üÁøÏj·T\ yÓqTø£ ñqï XÊÅd”Ôj·T‘·qT |ü]XÀ~ÛdüTÔHêïs¡T. yês¡T ‘·eT ãè+<ä+‘√
ø£*dæ Áu…sTTHé e÷´|æ+>¥, Electro Encephalo Gram(EEG), Gas Discharge
Visualization (GDV) düTŒ¤‹ïø˘ ôdHê‡sY $TwüHé <ë«sê e´øÏ> Ô ‘∑ · X¯øøπÔÏ Áå ‘ê\qT ø=\Tdü÷Ô
esYÿcÕ|t≈£î eTT+<äT eT] ‘·s¡Tyê‘· Ä j·÷ |òü*‘ê\qT qyÓ÷<äT #˚dü÷Ô+{≤s¡T.
‘·eT d”«j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À ñ‘·ÔeT XÊÅd”Ôj·T ∫Á‘·+>± nyês¡T¶bı+~q " What
the Bleep Do We Know !? " <ë«sê >=|üŒ ù|s¡T Á|ü‹wüº\T bı+~q &܈ˆ CÀ .. Ä
∫Á‘·+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ eTìwæ ‘·q˝À <ë– ñqï nq+‘· kÕeTsêú´\qT <Ûë´q+ <ë«sê
m˝≤ yÓ*øÏ ‘Ó#·TÃø√e#√à n‘·´+‘· XÊÅd”Ôj·T+>± $e]+#·&É+ »]–+~.
" Evolve Your Brain " .. " The Science of Changing Your Mind "
.. " Breaking The Habit of Being Yourself " .. " How to Lose Your
Mind and Create a New One " e+{Ï eTH√yÓ’C≤„ìø£ Á>∑+<∏äsêC≤\ s¡÷|üø£s¡Ô
nsTTq &܈ˆ CÀ &çôdŒ+C≤ ..ˇø£ ô|<ä› Á|üe÷<ä+‘√ eT+#êìπø n+øÏ‘·+ nsTTb˛sTTq
‘·q J$‘êìï <Ûë´q+‘√ ≈£L&çq eTH√X¯øÏÔ‘√ m˝≤ dü«düú‘· |üs¡#·T≈£îHêïs√ .. ªª j·T÷
ÄsY ~ bÕ¢dæuÀ μμ Á>∑+<∏ä+ <ë«sê ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Á|ü|ü+#· yÓ’<ä´s¡+>∑+˝À dü+#·\Hê\T
düèwæºk˛Ôqï á yÓ’C≤„ìø£ Á>∑+<∏ä+ qT+∫ ªª genes-JHé‡ μμ >∑T]+∫q ø=+‘· ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq
düe÷#ês¡+ jÓTTø£ÿ ‘Ó\T>∑T nqTyê<ä+ .. ` T. yêDÏ
n‘·´+‘· X¯øeÔÏ +‘·+ nsTTq m˝Áø±ºìø˘ dü÷ø£Î<ä]Ùì ªª kÕ<Ûës¡D ø£fi¯fl≈£î ø£ì|æ+#·ì á DNA Áb˛>∑T\T
˝À #·÷dæq|ü&ÉT yÓT*ø£\T ‹]–q ì#ÓÃq˝≤ ø£qã&˚ ˇø=ÿø£ÿ{Ï 16 n&ÉT>∑T\ bı&Ée⁄ ñ+{≤j·T˙ .. Ç˝≤
" DNA" n+fÒ .. ªª &û` Äø°‡ s ¬ u’ À q÷´øÏs¢ TTø˘ Ädæ&é μμ eTq X¯Øs¡+˝À ñqï ø√{≤qTø√≥¢ ø£D≤\˝Àì DNA
nqï ìsêàD+ .. eTq uÛÖ‹ø£ X¯Øs¡|ü⁄ ndæÔ‘ê«ìøÏ \˙ï ˇø=ÿø£ÿ{Ï>± kÕ>∑Bdæ ˇø£<ëì‘√ eTs=ø£{Ï n‹øÏd÷ü Ô
eT÷\ø±s¡D+ nsTTq ˇø±H=ø£ ∫ìï ø£D+ jÓTTø£ÿ b˛‘˚ Ä Áb˛>∑T\T ø£˙dü+ 150 kÕs¡T¢ dü÷s¡T´&çì #·T{Ϻ
πø+Á<äø£+˝À ñqï Áø√yÓ÷CÀyéT\ô|’ n+<ä+>± neT] sê>∑ \ bı&É e ⁄qT ø£ * – ñ+{≤j· T ˙ XÊÅdü Ô E „ \ T
ñ+≥T+~. ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
<Ûë´q »>∑‘Y 47 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

ns¡ y Ó ’ dü + e‘· ‡ sê\≈£ î |ü P s¡ « + Je$C≤„ q eTq <˚Vü≤+˝À .. ø£+&És¡ ø£D≤\˝Àì genes-JHé‡
XÊÅdüÔE„\sTTq ªª CÒyéT‡ yê≥‡Hé μμ   ªª ÁbòÕì‡dt ÁøÏø˘ μμ .. ÄøϺHé, eTjÓ÷dæHé nH˚ Áb˛{°Hé\q÷, #·s¡àø£D≤\˝Àì
\T .. á DNA \˝À e÷qe düèwæºøÏ dü+ã+~Û+∫q genes-JHé‡ .. ø=˝≤¢CH … é eT] m˝≤dæHº é nH˚ Áb˛{°H\é q÷,
düeTdüÔ düe÷#êsêìï ìøÏå|üÔ+ #˚düT≈£îì ñqï ªª genes- <∏Ó’sêsTT&é ø£D≤\˝Àì genes-JHé‡ .. <∏Ó’sêøχHé nH˚
JHé‡ μμ nqã&˚ q÷´øÏ¢sTTø˘ ÄeT¢ düeTT<ëj·÷\T Áb˛{°Héq÷, meTTø£, eT»® ø£D≤\˝Àì genes-JHé‡ ..
ñ+{≤j·T˙, n$ eTq J$‘· $~Û $<ÛëHê\qT ìπs•› dü÷Ô Væ≤yÓ÷>√¢_Hé nH˚ Áb˛{°Héq÷ eT] ø√¢eT Á>∑+~Û
ñ+{≤j· T ˙ ‘Ó * j· T CÒ j · T &É + ‘√ yÓ ’ < ä ´ s¡ + >∑ + ø£D≤\˝Àì genes-JHé‡ .. Áb˛{ÏjT˚ CŸ, ˝…ù’ |CŸ, nyÓT˝Æ CÒ Ÿ
$düTÔb˛sTT+~. nH˚ Áb˛{°H\é q÷ ñ‘·Œ‹Ô #˚d÷ü Ô ñ+{≤sTT. á Áb˛{°H\é T
n|üŒ{Ï qT+∫ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± DNA ô|’ eT]ìï eTq X¯Øs¡+˝Àì s√>∑ìs√<Ûäø£ e´edüúqT düeTs¡úe+‘·+>±
$düÔ è‘· |ü]XÀ<Ûäq\T ìs¡«Væ≤+#·ã&ç .. Á|ü‹ ˇø£ÿ DNA ìs¡«Væ≤dü÷Ô .. Js¡íÁøÏj·T eT] Ç‘·s¡ dü«düú‘ê Á|üÁøÏj·T\≈£î
Áb˛>∑T\ô|’ ñqï genes-JHé‡ uÛÖ‹ø£ X¯Øs¡ eTqT>∑&É≈£î ø±e\dæq ñÁ‘˚Œs¡ø±\qT ñ‘·Œ‹Ô #˚dü÷Ô ñ+{≤sTT.
eT÷˝≤<Ûës¡yÓTÆq Áb˛{°q¢qT ñ‘·Œ‹Ô #˚dü÷Ô .. ªª eTq+ á ñÁ‘˚Œs¡ø±\T .. ø£D≤ìø° ø£D≤ìø° eT<Ûä´
mes¡T? μμ .. ªª mø£ÿ&É qT+∫ |ü⁄{≤º+?μμ .. ªª uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À nqTdü+<Ûëqø£s¡Ô˝≤¢ |üì#˚dü÷Ô Je⁄\ eTqT>∑&É≈£î eT÷\
m˝≤ J$+#·uÀ‘·THêï+?μμ .. ªª eTq uÛÖ‹ø£ X¯Øs¡ düÔ+uÛ≤\T>± ì*∫ ñ+{≤sTT. ªª Ç˝≤ ñÁ‘˚Œs¡ø±\‘√
s¡ ÷ |ü ⁄ π s K\T m˝≤ ñ+&É u À‘· T HêïsTT? μμ nqï ≈£L&çq genes-JHé‡ .. »qà‘·' ‘·eT˝À @ düe÷#êsêìï
»qT´dü e ÷#êsêqï+‘ê »qà‘· ' uÛ Ñ Á <ä | ü s ¡ # · T ≈£ î ì ìøÏå|üÔ+ #˚düT≈£îì ñHêïjÓ÷ Ä düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+>±H˚
ñ+{≤j·Tì ‘˚*+~. eTq uÛÖ‹ø£, e÷qdæø£ eT] Ä<Ûë´‹àø£|sü y¡ TÓ qÆ J$‘ê\qT
Ç˝≤ eTq X¯Øs¡|ü⁄ ø£D≤\ Áø√yÓ÷CÀeTT\˝Àì ìπs›•dü÷Ô ñ+{≤sTT μμ nì ø=+<äs¡T XÊÅdüÔE„\T ‘·eT
DNA Áb˛>∑T\ô|’ ñqï genes-JHé‡ eT÷&Ée‘·˝≤ìøÏ Á|üjÓ÷>±\‘√ dæ<ëΔ+rø£]+#ês¡T.
#Ó+~q eTq Á|üdüTÔ‘· uÛÖ‹ø£ <˚Vü≤ ìsêàD≤ìøÏ ø±e\dæq á dæ<ëΔ+‘·+ Ä<Ûës¡+>±H˚ kÕ<Ûës¡D Á|ü»\+‘ê
Áb˛{°q¢qT ñ‘·Œ‹Ô #˚dü÷Ô X¯Øs¡ <Ûäs¡à ìs¡«Vü≤D˝À ≈£L&Ü ‘·\ H=|æŒ qT+∫ yÓTT<ä\T≈£îì >∑T+&Ó»ãT“\T,
eTTK´uÛÑ÷$Tø£qT b˛wædü÷Ô eTq X¯Øsêìï Áb˛{°Hé eT<ÛäTy˚TVü≤+, ø±´q‡sY, ø°fi¯fl H=|ü\T eT] e÷qdæø£
ñ‘·Œ‹Ô j·T+Á‘ê\T>± e÷s¡TdüTÔHêïsTT. s¡T>∑à‘·\T e+{Ï s¡ø£s¡ø±\ »ãT“\≈£î dü+ã+~Û+∫q
düe÷#êsêqï+‘ê ≈£L&Ü á ªª genes-JHé‡ μμ eTq
|üPØ«≈£î\ qT+∫ yÓ÷düT≈£î sêe&É+ e˝Ò¢ .. eTq+
nìyês¡´+>± Ä j·÷ »ãT“\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïeTì
qy˚Tàyês¡T.
düe÷#ês¡ s¡+>∑+ ≈£L&Ü á ~X¯>± Á|ü»\≈£î
ndü+ã<äΔ C≤„HêH˚ï n+~dü÷Ô yê]ì njÓ÷eTj·÷ìø°
n+<√fi¯q≈£L eT] Äy˚<äq≈£L >∑T]#˚j·T&É+ e\¢ Á|ü»\
qeTàø£ e´edüú m+‘· ã©j·T+>± e÷]+<ä+fÒ ªª eTq
J$‘· + eTq #˚ ‘ · T \˝À ˝Ò < ä T — ˇø±H=ø£
‘√\Tu§eTà˝≤≥˝≤ eTq Äs√>±´\÷, e´øÏÔ‘ê«\÷,
s¡÷|ü⁄sπ K\÷, <Û√s¡DT\÷, <äèø£Œ<∏ë\÷, Ç‘·sT¡ \‘√ eTq
dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\÷, eTq e´düHê\÷ eT] eTq
<Ûë´q »>∑‘Y 48 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

M] |ü]XÀ<Ûäq\˝À πøe\+ 23,688 s¡ø±\ JHé‡
e÷Á‘·y˚T Á|üø£{Ï+#·ã&É>± .. Áb˛{°Hé s¡ø±\T e÷Á‘·+
ø=ìï ø√≥¢ dü+K´˝À ñHêïsTT! Çø£ <ë+‘√ ªª e÷qe
eTqT>∑&É≈£î Ä<Ûës¡yÓTÆq Áb˛{°Hé ñ‘·Œ‹ÔøÏ dü+ã+~Û+∫q
düe÷#ês¡+ genes-JHé‡ ô|’ ø±≈£î+&Ü eT] mø£ÿ&ç qT+∫
ek˛Ô+~? μμ nqï~ XÊÅdE Ôü \„ ≈£î ˇø£ düyê˝Ÿ˝≤ ì*∫+~!
á ~X¯>± »]–q eT]ìï |ü]XÀ<Ûqä \T .. ªª DNA
Áb˛>∑T\˝Àì genes-JHé‡ .. ‘·eT<Óq’ dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹ìÔ
ø£*– ñ+&ç dü«+‘·+>± Áb˛{°Hé\qT ñ‘·Œ‹Ô #˚dü÷ÔH˚ ..
uÛ$Ñ wü´‘·TÔ n+‘ê ≈£L&Ü genes-JHé‡ jÓTTø£ÿ ÄBÛq+˝ÀH˚ ø=ìï ø=ìï Á|ü‘˚´ø£ dü+<äsꓤ\˝À Ç‘·s¡ ø£D≤\˝Àì
genes-JH金√ ≈£L&Ü nqTdü+<Ûëq+ ne⁄‘·÷ |üs¡düŒs¡
ñHêïsTT .. Çø£ á »qà≈£î yê{Ïì e÷s¡Ã˝ÒeTT μμ nì dü V ü ≤ ø±s¡ + ‘√ X¯ Ø s¡ nedü s ê\≈£ L eT]
eT]+‘· ˇ‹Ô&çøÏ >∑Ts¡e⁄‘·÷ e#êÃs¡T. u≤Vü≤´|ü]dæ‘ú T· \≈£L ‘·>≥Z∑ T¢ Ç‘·s¡ Áø=‘·Ô Áø=‘·Ô Áb˛{°H\é qT
Ä ‘·s¡Tyê‹ ø±\+ .. 1990 <äX¯ø±\˝À genes- ñ‘·Œ‹Ô #˚dü÷Ô X¯Øsêìø° eT] eTqdüT‡≈£L eT<Ûä´
JHé‡ô|’ »]–q $X‚wü |ü]XÀ<Ûäq\T ªª ìC≤ìøÏ eTq nqTdü+<Ûëqø£s˝Ô¡ ≤¢ |üì#˚d÷ü Ô ñ+{≤sTT μμ nì ‘Ó*bÕsTT.
X¯ØsêìøÏ dü+ã+~Û+∫q f…Æ|t eHé &Éj·÷u…{Ïdt .. &ÍHé‡ $$<Ûä yêsTT<ä´ |ü]ø£sê\‘√ ≈£L&çq ˇø±H=ø£
dæ+Á&√yéT .. dæø˝Ï Ÿ ôd˝Ÿ n˙$Tj·÷ e+{Ï nsTT<äT XÊ‘·+ y˚~ø£ô|’ qè‘·´<äs¡Ù≈£î&ç |üs¡´y˚ø£åD˝À n+~+#·ã&˚
»ãT“\T e÷Á‘·y˚T e+X¯bÕs¡+|üs¡´+>± dü+uÛÑ$dü÷Ô nqTHê<ä Á|ü<äs¡Ùq˝≤ á genes-JHé‡ .. |üs¡düŒs¡
genes-JH金√ eTT&ç|ü&ç ñ+{≤sTT ø±˙ $T>∑‘ê ‘=+uÛ…’ düVü≤ø±s¡+‘√ q÷‘·q Ä$wüÿs¡D\T #˚dü÷Ô ‘·eT ‘·eT
nsTT<äT XÊ‘·+ »ãT“\T n˙ï ≈£L&Ü eTq s√EyêØ #Ó’‘·Hê´\qT $düÔ]+#·T≈£î+≥÷ ñ+{≤sTT!
Jeq $<Ûëq+ô|’, Ä˝À#·Hê $<ÛëHê\ô|’ eT] eTq &܈ˆErnest Rossi nH˚ Je$C≤„q XÊÅdüÔy˚‘·Ô
Á|ües¡HÔ ê Ø‘·T\ô|’ Ä<Ûës¡|&ü ç ñ+{≤sTT μμ nì ‘˚˝≤ÃsTT. " The Psychobiology of Gene Expression " nqï
Ä n<Û´ä j·THê\ Á|üø±s¡+ .. eTq DNA 1,40,000 ‘·eT |ü]XÀ<ÛHä ê Á>∑+<∏+ä ˝À .. ªª #Ó‘’ q· ´|üP]‘·yTÓ Æ Á|ües¡qÔ
s¡ø±\≈£î #Ó+~q genes-JHé‡qT ø£*– ñ+≥T+~. eT] ms¡Tø£‘√ ≈£L&çq ùd«#êäjT· T‘· Ä˝À#·Hê $<ÛëHê\T
yê{Ï˝À 1,00,000 genes-JHé‡ .. $$<Ûä s¡ø±\ e÷Á‘·yT˚ genes-JHé‡ jÓTTø£ÿ Á|üø≥£ q˝À e÷s¡TŒ\T ‘Ó∫Ã
Áb˛{°Hé\qT ‘·j·÷s¡T #˚dü÷Ô+&É>± $T>∑‘ê 40,000 .. me] J$‘ê\qT yêπs ñ<äΔ]+#·T≈£îH˚˝≤ #˚kÕÔsTT μμ
s¡ø±\ JHé‡ Ä Áb˛{°Hé\qT ‘·j·÷s¡T #˚ùd Áø=‘·Ô genes- nì ‘Ó*bÕs¡T.
JHé‡ qT ñ‘·Œ‹Ô #˚d÷ü Ô ñHêïj·Tì XÊÅdE Ôü \„ T >∑T]Ô+#ês¡T.
n+fÒ ˇø£ s¡ø£yÓTÆq JHé .. ˇø£ s¡ø£yÓTÆq Áb˛{°Hé
qT e÷Á‘·y˚T ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T>∑\ kÕeTsêú´ìï ø£*–
ñ+≥T+<äì á dæ<ëΔ+‘·+ ‘˚*Ã+~.
nsTT‘˚ 2003e dü+e‘·‡s¡+˝À genes-JHé‡ô|’
»]–q eT]ìï dü÷ø£Î|ü]XÀ<Ûqä \T ªª á dæ<ëΔ+‘·+ ≈£L&Ü
‘·|üμμ nì ‘˚˝≤ÃsTT.

<Ûë´q »>∑‘Y 49 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form05 and 06 (35-50)

n+<äTπø $~Ûì qeTTà≈£îì Áã‹πø kÕ+Á|ü<ëj·T n+<äTπø ªª genes-JHé‡ e\¢H˚ eTq J$‘ê\÷,
Je|ü]D≤eT Áø£e÷ìøÏ y˚\ dü+e‘·‡sê\T |ü{º>± .. Ç‘· s ¡ T \‘√ eTq dü + ã+<Û ä u≤+<Û ä y ê´\÷, eTq
∫ìï ∫ìï Ä˝À#· H ê $<Û ë q|ü ⁄ e÷s¡ T Œ\‘√ Ä ÁbÕs¡úq\÷, eTq Ä˝À#·q\÷ eT] eTq ø√]ø£\÷ n˙ï
dü+¬øfi¯flqT+∫ $&çe&ç .. uÛÖ‹ø£ X¯Øs¡+˝À dü]Áø=‘·Ô ≈£ L &Ü eTq Äs√>∑ ´ +‘√ Äq+<ä + ‘√ ø£ * dæ
Áb˛{°Hé\qT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTø√>∑\ ªª »qT´$<Ûëq+ μμ ‘√ |üì#˚düTÔHêïsTT μμ nì " Genie in Your Genes "
eTq+ n+‘ê ≈£L&Ü ì$Twü+˝À |ü]D≤eTÁø£e÷ìï nqï Á>∑+<∏ä+˝À Ä Á>∑+<∏äø£s¡Ô Dr.Dawson Church
bı+<ä>∑\ kÕeTsêú´ìï bı+<ä>∑\T>∑T‘·THêï+. $e]+#ês¡T.
ªª eTq $~Û˝À Ç˝≤H˚ Áyêdæ ñ+~ μμ nqï •˝≤
dü<äèX¯´yÓTÆq uÛ≤yê\qT dü]Áø=‘·Ô Ä˝À#·q‘√ ≈£L&çq ø±ã{Ϻ eTq+ n+‘ê ≈£L&Ü eTq uÛÖ‹ø£ X¯Øsêìï
ñ*‘√ HÓ’|ü⁄D´+>± #Ó≈£îÿ≈£î+≥÷ n+<äyÓTÆq eTq Jeq ªª øπ e\+ meTTø£\T eT] ø£+&Ésê\‘√ ≈£L&çq ˇø£ dü+∫μμ
•˝≤Œ\qT eTqy˚T s¡÷bı+~+#·Tø√>∑\T>∑T‘·THêï+. nqTø√≈£î+&Ü <ëìì ì>∑÷&ÛÉ s¡Vü≤kÕ´\≈£î ì\j·T+
Ç+‘·≈L£ ÄX¯Ãs¡´ø£sy¡ TÓ qÆ $wüjT· + @$T≥+fÒ eTq nsTTq DNA\≈£î πøåÁ‘·Á|üjÓ÷>∑XÊ\\T>± >∑T]Ô+∫ ∫ìï
DNA Áb˛>∑T\ô|’ #Ó’‘·q´e+‘·>± ñqï 1.5 XÊ‘·+ ∫ìï Ä˝À#·q\ e÷s¡TŒ‘√ yê{Ïô|’ ñqï genes-JHé‡
genes-JHé‡ <ë«sêH˚ eTq+ á n_Ûeè~Δq+‘ê kÕ~Ûd÷ ü Ô #˚ùd n<äT“¤‘· $Hê´kÕ\qT n&ÉT>∑&ÉT>∑THê MøÏådü÷Ô
ñ+fÒ .. Çø£ X¯Øs¡+˝À ìÁ<ëDdæú‹˝À ñqï $T>∑‘ê ñ+&Ü*!
98.5 XÊ‘·+ genes-JHé‡ ≈£L&Ü #Ó’‘·q´|üP]‘·+ Ä+>∑¢eT÷\+ : " You are the Placebo "
nj·÷´j·T+fÒ Çø£ m+‘·{Ï n<äT“¤‘y· TÓ qÆ ªª »qT´Á|üø≥£ qμμ s¡#·q : &܈ˆ CÀ &çôdŒ+C≤
\qT eTq+ bı+<ä>∑\T>∑T‘êyÓ÷ Ä˝À∫+#·+&ç! (‘Ó\T>∑T nqTyê<ä+ : T. yêDÏ)
ªª ‘·≥e]Ô Ms¡sê|òüTesêe⁄, sê»´\øÏÎ <ä+|ü‘·T\ Ä‘·àC≤„q •ø£åD≤ •_sê\T μμ
Á|ü‹HÓ˝≤ 1,2,3 .. u≤˝≤J |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+, qs¡dæ+Vü≤à|ü⁄s¡+, ñ+&çs√&é, ;ÛeTes¡+
ìs¡«Vü≤D : ‘·≥e]Ô sê»´\øÏåà, ôd˝Ÿ : 9440309812
»qe] 9, 10, 11 ‘˚B\˝À ∫‘·÷Ôs¡T
$esê\≈£î : >√bÕ\ø£èwüí ` 94402 66653
]õÅùdºwüHé ‘·|üŒìdü] .. esYÿcÕ|t≈£î e#˚Ãyês¡T ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ dü+e‘·‡s¡+ #·+<ë 300 s¡÷ˆˆ
MT ã+<ÛäTe⁄\≈£î, $TÁ‘·T\≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü ø£{Ϻ \ø£å#·+<ë<ës¡T\ j·T»„+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\eTe⁄<ë+
<Ûë´q »>∑‘Y 50 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form 4 (51-58)

<Ûë´q »>∑‘Y 51 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form 4 (51-58)

ªª PSSM s¡»‘√‘·‡e dü+ãsê\T ..
<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` 2015 μμ
ÄVü‰«q ø£$T{°
#ÛÓ’s¡àHé : K. $»j·TuÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ ` ôV’≤<äsêu≤<é, 98490 18713
ÄVü‰«q ø£$T{° düuÛÑT´\T
V. ø£ècÕí¬s&ç¶ ` dæøÏ+<äsêu≤<é, 94406 67688
»ø±ÿ sê|òüTesêe⁄ ` $»j·Tyê&É, 98481 70801
q\¢$T*¢ $»j·TuÛ≤düÿs¡ ¬s&ç¶ ` ‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢, 98661 31735
&܈ˆ P.ã\sêyéT Á|ü‘ê|t≈£îe÷sY ` |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢, 94401 24253
ø£+∫ s¡|òüTTsêyéT ` ‹s¡T|ü‹, 93936 08877
sêe⁄\ n+»j·T´ ` dæøÏ+<äsêu≤<é, 96188 84933
yÓT>± eTTs¡[ ` ôV’≤<äsêu≤<é, 93465 21882
P.V. ¬s&ç¶ Hêj·TT&ÉT ` yÓ’C≤>¥, 96422 83399

J. øÏwüHé ¬s&ç¶ ` es¡+>∑˝Ÿ, 98493 36202

Y.D.>∑T|üÔ ` eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, 99636 33386

G.V. s¡eTD ` n~˝≤u≤<é, 94404 41048

ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø£$T{°
ôdÁ¬ø≥Ø : B. kÕ+ã•esêe⁄ ` ôV’≤<äsêu≤<é, 98482 07945
C≤sTT+{Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø\T
S.R. Áù|eTj·T´ ` ø=‘·Ôø√≥, 94904 12888
B. Ms¡|üŒ ` uÀ<ÛäHé, 94400 90704
ø√XÊ~Ûø±]
D. düTπswtu≤ãT ` ôV’≤<äsêu≤<é, 98661 92454
kÕs¡«»ìø£ düVü≤ø±s¡+
P. <ëyÓ÷<äsY ¬s&ç¶, ôV’≤<äsêu≤<é, 94405 71542
bÂs¡ dü+ã+<Ûä e´eVü‰sê\T
q+<äÁ|ükÕ<äsêe⁄ ` yÓ’C≤>¥, 92466 36854
D. •eÁ|ükÕ<é ` ‹s¡T|ü‹, 98481 52629

<Ûë´q »>∑‘Y 52 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form 4 (51-58)

ªª PSSM s¡»‘√‘·‡e dü+ãsê\T .. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` 2015μμ
18th st
&çôd+ãsY qT+∫ 31 &çôd+ãsY es¡≈£î
l eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰|æs¡$T&é .. ªª ¬ø’˝≤dü|ü⁄] μμ, ø£&ÜÔ˝Ÿ, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢
18 &çôd+ãsY 2015
kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 5.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
Ä<Ûë´‹àø£ dü+ø°s¡Ôq\T
kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 6.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI ÁbÕs¡+uÛÑ+ ` CÀ´‹ Á|ü»«\q
kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
PSSM s¡»‘√‘·‡e dü+<˚XÊ\T, eTÚq<Ûë´q ÁbÕs¡+uÛÑ+

ªª eTVü‰ eTÚq<Ûë´q+ μμ
Ä<Ûë´‹àø£ #·]Á‘·˝ÀH˚ ˇø£ >=|üŒ Á|üjÓ÷>∑+>± @&ÉT s√E\ bÕ≥T ¬ø’˝≤dü|ü⁄]
ÁbÕ+>∑D+˝À y˚˝≤~ eT+~ <Ûë´qjÓ÷>∑T\‘√ ≈£L&ç ìs¡«Væ≤+#· uÀ‘·÷qï
eTVü‰eTÚq<Ûë´q+ ø±s¡´Áø£eT+
19`12`2015 qT+∫ 24`12`2015 es¡≈£î Á|ü‹s√p ..
ñ<äj·T+ 5.00 >∑+ˆˆ qT+∫ ñˆˆ 7.30 >∑+ˆˆ es¡≈£î
<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ .. ÁbÕ‘·'ø±\ nK+&É eTÚq <Ûë´q+
y˚DTe⁄ : ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ, dæ‘êsY : &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^, ôV’≤<äsêu≤<é
‘·ã˝≤ : ñkÕÔ<é ãã÷¢, ôV’≤<äsêu≤<é
ejÓ÷*Hé : $<ë«Hé >∑DÒwt ≈£îe÷sY, u…+>∑fi¯Ss¡T
eTè<ä+>∑+ : $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY, u…+>∑fi¯Ss¡T
ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+ˆˆ es¡≈£î
eTÚq<Ûë´q+
eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+ˆˆ qT+∫ 1.00 >∑+ˆˆ es¡≈£î
dü+^‘· $uÛ≤e]
eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sꈈ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
eTÚq<Ûë´q+
23,24e ‘˚B ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕˆˆ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
25,26e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕˆˆ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
ªª ãT<äTΔì Á|üuÀ<Ûë\T μμ jÓ÷>±#ês¡´ &܈ˆA.L.V.≈£îe÷sY, NFC ôd’+{Ïdtº, ôV’≤<äsêu≤<é
<Ûë´q »>∑‘Y 53 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form 4 (51-58)

25`12`2015 qT+∫ 30`12`2015 es¡≈£î $X‚wü ø±s¡´Áø£e÷\T Á|ü‹s√p ..
ñ<äj·T+ 5.00 >∑+ˆˆ qT+∫ ñˆˆ 7.30 >∑+ˆˆ es¡≈£î
<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ .. ÁbÕ‘·'ø±\ nK+&É <Ûë´q+
y˚DTe⁄ : ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ, dæ‘êsY : &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^, ôV’≤<äsêu≤<é
‘·ã˝≤ : ñkÕÔ<é ãã÷¢, ôV’≤<äsêu≤<é
ejÓ÷*Hé : $<ë«Hé >∑DÒwt ≈£îe÷sY, u…+>∑fi¯Ss¡T
eTè<ä+>∑+ : $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY, u…+>∑fi¯Ss¡T
dü+<˚X¯+ : ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ
ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ es¡≈£î
ªª |üPs¡«»qà düà è‘·T\T μμ ..&܈ˆq÷´≥Hé   &܈ˆ \ø°Îq÷´≥Hé
eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 es¡≈£î
27,28 dæŒ]#·T´e˝Ÿ {≤´u…¢{Ÿ‡ .. 29, 30 qø£åÁ‘·˝Àø±\T

25e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 7.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
s¡»‘√‘·‡yê\ eTVü‰ÁbÕs¡+uÛÑ+
PSSM e´ekÕú|ü≈£î\ dü+<˚XÊ\T
7.00 >∑+ˆˆ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ es¡≈£î
dü+^‘· <Ûë´q+
sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ qT+∫ 9.00 >∑+ˆˆ es¡≈£î
kÕ+düÿ è‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T
31`12`2015
ñ<äj·T+ 5.00 >∑+ˆˆ qT+∫ ñˆˆ 7.30 >∑+ˆˆ es¡≈£î
<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ .. ÁbÕ‘·'ø±\ nK+&É <Ûë´q+
y˚DTe⁄ : ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ, dæ‘êsY : &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^, ôV’≤<äsêu≤<é
‘·ã˝≤ : ñkÕÔ<é ãã÷¢, ôV’≤<äsêu≤<é
ejÓ÷*Hé : $<ë«Hé >∑DÒwt ≈£îe÷sY, u…+>∑fi¯Ss¡T
eTè<ä+>∑+ : $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY, u…+>∑fi¯Ss¡T
ñ<äj·T+ 7.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ .. 2016 dü+e‘·‡s¡ dü+<˚X¯+
<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ eTT–+|ü⁄

<Ûë´q »>∑‘Y 54 &çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form 4 (51-58)

nVæ≤+kÕ yê<äT\≈£L .. <Ûë´qT\≈£L eT] Á|ü|ü+#· XÊ+‹ø±eTT≈£î\≈£L Ç<˚ e÷ ÄVü‰«q+
|æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·÷qï
14 s√E\ <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI, ˝Àø£ø£fi≤´D ñ‘·‡e+ ø√dü+ y˚˝≤~>± ‘·s¡*sêuÀj˚T
|æs¡$T&é <Ûë´qjÓ÷>∑T\≈£L, <Ûë´Hê_Û˝≤wüß\≈£L eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\¬ø’ @sêŒ≥T¢
>±$+#·ã&ÉT‘·THêïsTT.
eTTK´+>± edü‹, uÛÀ»q+, bÕ]X¯ó<äΔ´ ìs¡«Vü≤D |üqT\ ø√dü+ düø±\+˝À $sêfi≤\qT
n+~+#·e\dæ+~>± düV≤ü è<äjT· T˝…q’ <ë‘·\≈£î $»„|Ôæ #˚dTü HÔ êï+. $sêfi≤\qT |ü+|ü>√s¡Tyês¡T
" The Pyramid Spiritual Trust (Hyderabad)" ù|s¡T MT<ä ÁøÏ+<ä ‘Ó*|æq
u≤´+ø˘ nøö+{Ÿ˝À »eT#˚dæ MT $esê\qT u≤´+ø˘ s¡o<äT‘√ düVü‰ Á≥dtº ø±sê´\j·÷ìøÏ
|ü+|ü>∑\s¡T. $sêfi≤\≈£î 80G e]Ô+#·TqT.
1. State Bank of India, A/c. No. 32374520120, IFS Code : SBIN0014447
2. Andhra Bank, A/c. No. 140311100001060, IFS Code : ANDB0001403
3. HDFC Bank, A/c. No. 26047620000019, IFS Code : HDFC0002604
The Pyramid Spiritual Trust (Hyderabad)
Maheshwara Maha Pyramid
' Kailasapuri ' , Kadtal , Amanagal mandal
Srisailam Highway, Mahbubnagar District Telangana
State . Pin : 509358
Cell No. 09492700849, 9948329445, 9849809836
pyramidoffice@gmail.com
www.pssmovement.org

ªª yê\+{°j·TsY‡   Á>ö+&é &É÷´{° ø£$T{° μμ
PSSM s¡»‘√‘·‡e dü+ãsê\T eT] <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI dü+<äs“¡ +
¤ >± ªª ø¬ ˝’ ≤dü|⁄ü ]μμ
ÁbÕ+>∑D+˝À 14 s√E\ bÕ≥T .. eTTK´+>± ªª düsd¡ «ü r düu≤Û y˚~ø£ ÁbÕ+>∑D+ μμ˝À ÁbÕ‘·'ø±\
nK+&É<Ûë´q+ ø=s¡≈£î Á|üD≤[ø± ã<äΔyÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚j·T&Üì¬ø’ n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ ≈£L&ç
dü«#·Ã¤+<ä+>± ‘·eT ùde\qT n+~+#·<ä\∫q ªª yê\+{°j·TsY‡ μμ nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.
$esê\≈£î : K.ñe÷eTùV≤XŸ 87121 33133, &܈ˆ |üs¡y˚TX¯«sY ¬s&ç¶, 97050 39464

<Ûë´q »>∑‘Y 55 &çôd+ãsY 2015
<Ûë´q »>∑‘Y
ªª <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI ˝À $•wüº >∑Ts¡Te⁄\ dü+<˚XÊ\T
‘˚~ düeTj·T+ $•wüº >∑Ts¡Te⁄\T dü+<˚X¯+
18`12`2015 kÕˆˆ 5.30 qT+∫ sꈈ 7.00 es¡≈£î l y˚<ëq+<ä u≤u≤J, Væ≤e÷\j·÷\T ªª @ø£ ‘·‘·Ô«+ μμ
19`12`2015 kÕˆˆ 5.30 qT+∫ sꈈ 7.00 es¡≈£î &܈ˆ y˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé, TTD, ‹s¡T|ü‹ ªª lø£èwüí dü+<˚X¯+`sêj·Tu≤s¡+ μμ
20`12`2015 kÕˆˆ 5.30 qT+∫ sꈈ 7.00 es¡≈£î &܈ˆ y˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé TTD, ‹s¡T|ü‹ ªª lø£èwüí dü+<˚X¯+` <Ûäs¡àj·TT<äΔ+ μμ
21`12`2015 kÕˆˆ 5.30 qT+∫ sꈈ 7.00 es¡≈£î l Ch.S.N. sêE, eT∫©|ü≥ï+ ªª PSSM dæ\«sY p´;¢ μμ

56
22`12`2015 kÕˆˆ 5.30 qT+∫ sꈈ 7.00 es¡≈£î l yêdæ* edü+‘· ≈£îe÷sY, ôV’≤<äsêu≤<é ªª ^‘ê s¡Vü≤dü´+ μμ
23`12`2015 kÕˆˆ 5.30 qT+∫ sꈈ 7.00 es¡≈£î &܈ˆdüeTTÁ<ë\ \ø£ÎDj·T´, TTD, ‹s¡T|ü‹ ªª ñ‘·Ôs¡ ^‘· μμ
24`12`2015 kÕˆˆ 5.30 qT+∫ sꈈ 7.00 es¡≈£î ÁbÕ#ês¡´ X¯˝≤ø£ s¡|òüTTHê<Ûä X¯s¡à, sê»eT+Á&ç ªª jÓ÷>∑$<ä´ μμ
07 Dec 2015 Form 4 (51-58)

25`12`2015 kÕˆˆ 5.30 qT+∫ sꈈ 7.00 es¡≈£î Ä#ês¡´ eT˝≤¢Á|ü>∑&É leTHêïsêj·TD eT÷]Ô ªª <Ûë´q jÓ÷>∑ yÓ’uÛÀ>∑+ μμ
26`12`2015 kÕˆˆ 5.30 qT+∫ sꈈ 7.00 es¡≈£î &܈ˆ eTDÏø£+&ÉHé, #ÓHÓ’ï ªª dæ<äΔ jÓ÷>∑ μμ
27`12`2015 kÕˆˆ 5.30 ` sꈈ 7.00 es¡≈£î l s¡$X¯+ø£sY >∑Ts¡÷J, u…+>∑fi¯Ss¡T ªª ãTTwæ dü+düÿ è‹ μμ
28`12`2015 kÕˆˆ 5.30 ` sꈈ 7.00 es¡≈£î l kÕsTT düeTs¡ú <äTu≤“ø£, yÓT<äø˘ ªª |üs¡eT >∑Ts¡Te⁄\T μμ
29`12`2015 kÕˆˆ 5.30 ` sꈈ 7.00 es¡≈£î l |üP˝≤J u≤u≤, n~˝≤u≤<é ªª Ä<Ûë´‹àø£ Jeq+ μμ
30`12`2015 kÕˆˆ 5.30 ` sꈈ 7.00 es¡≈£î

&çôd+ãsY 2015
<Ûë´q »>∑‘Y
ªª <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI... $X‚wü dü+^‘· ø±s¡´Áø£e÷\T
‘˚B düeTj·T+ ø±s¡´Áø£eT+ ø£fi≤ø±s¡T\T
18`12`2015 kÕˆˆ 7.00 qT+∫ sꈈ 8.00 es¡≈£î ªª >±Á‘· dü+^‘·+ μμ l P.V. X‚wüj·T´ XÊÅdæÔ , ôV’≤<äsêu≤<é
19`12`2015 kÕˆˆ 7.00 qT+∫ sꈈ 8.00 es¡≈£î ªª ejÓ÷*Hé dü+^‘·+ μμ |ü+&ç{Ÿ X¯s¡‘Y#·+Á<ä lyêdüÔyé,q÷´&Ûç©¢
20`12`2015 kÕˆˆ 7.00 qT+∫ sꈈ 8.00 es¡≈£î ªª y˚DT dü+^‘·+ μμ |ü+&ç{Ÿ #˚‘·Hé CÀwæ, q÷´&Ûç©¢
21`12`2015 kÕˆˆ 7.00 qT+∫ sꈈ 8.00 es¡≈£î ªª dæ‘êsY dü+^‘·+ μμ |ü+&ç{Ÿ düTÁã‘√ &˚, |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ
22`12`2015 kÕˆˆ 7.00 qT+∫ sꈈ 8.00 es¡≈£î ªª ôwVü≤HêjYT dü+^‘·+ μμ |ü+&ç{Ÿ n‘·T˝Ÿ X¯+ø£sY, yês¡D≤dæ

57
23`12`2015 kÕˆˆ 7.00 qT+∫ sꈈ 8.00 es¡≈£î ªª dü+‘·÷sY dü+^‘·+ μμ |ü+&ç{Ÿ ~©|t X¯+ø£sY, yês¡D≤dæ
24`12`2015 kÕˆˆ 7.00 qT+∫ sꈈ 8.00 es¡≈£î ªª kÕs¡+– dü+^‘·+ μμ |ü+&ç{Ÿ dü+^‘Y $TÁXÊ, eTT+ãsTT
07 Dec 2015 Form 4 (51-58)

25`12`2015 kÕˆˆ 7.00 qT+∫ sꈈ 8.00 es¡≈£î ªª Vü‰s√àìj·T+ dü+^‘·+ μμ |ü+&ç{Ÿ sêCÒ+Á<ädæ+>¥ |üyêsY, ;<äsY
26`12`2015 kÕˆˆ 7.00 qT+∫ sꈈ 8.00 es¡≈£î ªª ‘êfi¯ yê<ä´ dü+^‘·+ μμ ‘êHéùdHé ãè+<ä+, Ç{≤sYd”
27`12`2015 kÕˆˆ 7.00 qT+∫ sꈈ 8.00 es¡≈£î ªª y˚DT dü+^‘·+ μμ l M. Äq+‘· ø£èwüí, TTD, ‹s¡T|ü‹
28`12`2015 kÕˆˆ 7.00 qT+∫ sꈈ 8.00 es¡≈£î ªª <Ûë´q ^‘ê\T μμ l |æ|üŒfi¯fl Á|ükÕ<äsêe⁄, ;ÛeTes¡+
29`12`2015 kÕˆˆ 7.00 qT+∫ sꈈ 8.00 es¡≈£î ªª >±Á‘· <Ûë´q+ μμ l B. yÓ’<ä´Hê<ÛäHé, ôV’≤<äsêu≤<é
30`12`2015 kÕˆˆ 7.00 qT+∫ sꈈ 8.00 es¡≈£î ªª >±Á‘· <Ûë´q+ μμ l X¯•<Ûäs¡ ø√f…, u…+>∑fi¯Ss¡T

&çôd+ãsY 2015
07 Dec 2015 Form 4 (51-58)

ªª <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI... $X‚wü kÕ+düÿ è‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T μμ
25.12.2015 ` sꈈ 8.00 qT+∫ sꈈ 9.00 es¡≈£î ` ªª ≈£L∫|üP&ç qè‘·´+ μμ leT‹ ùdïVü≤\‘·, ôV’≤<äsêu≤<é
sꈈ 9.00 qT+∫ sꈈ 10.00 es¡≈£î ` ªª $T$TÁø°, e÷´õø˘μμ l J. lìyêdt ¬s&ç¶, es¡+>∑˝Ÿ
26.12.2015 ` sꈈ 8.00 qT+∫ sꈈ 8.30 es¡≈£î ` ªª jÓ÷>± qè‘·´+ μμ nq÷sê<ÛäÁ|ükÕ<é, ø√˝Ÿø£‘êÔ
sꈈ 8.30 qT+∫ sꈈ 9.30 es¡≈£î ` ªª •yêsê<Ûäq`qè‘·´+ μμ leT‹ düVü≤q düTÁãeTD´+, yÓTÆdü÷s¡T
27.12.2015 ` sꈈ 8.00 qT+∫ sꈈ 9.00 es¡≈£î ` ªª eT‘·Ts¡ qè‘·´+ μμ –]»q ø£fi≤ø±s¡T\T, n~˝≤u≤<é
sꈈ 9.00 qT+∫ sꈈ 10.00 es¡≈£î ` ªª qè‘·´ø±s¡´Áø£eT+ μμ áX¯«sY yÓT&çfÒwüHé‡ &ÜHé‡ nø±&ÉMT, Hê>±j·T\+ø£
28.12.2015 ` sꈈ 8.00 qT+∫ sꈈ 9.00 es¡≈£î ` ªª qè‘·´ ø±s¡´Áø£eT+ μμ ã≥sYô|ò’¢ dü÷ÿ˝Ÿ ãè+<ä+, ø£&ÜÔ˝Ÿ
sꈈ 9.00 qT+∫ sꈈ 10.00 es¡≈£î ` ªª ≈£L∫|üP&ç qè‘·´+ μμ dü+düÿ è‹ eTT<ä\ÿsY, ôV’≤<äsêu≤<é
29.12.2015 ` sꈈ 8.00 qT+∫ sꈈ 9.00 es¡≈£î ` ªª ø√˝≤≥+ μμ dü‘·´kÕsTT ø√˝≤≥+, n#·Ã+ù|≥
sꈈ 9.00 qT+∫ sꈈ 10.00 es¡≈£î ` ªª uÛÑs¡‘·Hê≥´+ μμ nXÀø˘ ≈£îe÷sY qè‘·´ nø±&ÉMT, KeTà+
30.12.2015 ` sꈈ 8.00 qT+∫ sꈈ 9.30 es¡≈£î `ªª qè‘·´ø±s¡´Áø£eT+ μμ dü«s¡íeTTœ qè‘·´ nø±&ÉMT, eq|ü]Ô
jÓ÷–<ÛëyéT .. ¬ø’˝≤dü|ü⁄]
ªª |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åø£ $˝≤¢\T μμ
uÛ≤>∑+>± 62 $˝≤¢\˝À 24 $˝≤¢\T j·T»e÷qT\≈£î
n+<äCÒj·Tã&ÉqTHêïsTT.
#·T≥÷º 2000 mø£sê\ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À #·ø£ÿ{Ï
˝≤´+&é ùdÿ|t >±¬s¶Hé\‘√, 40 n&ÉT>∑T\ $XÊ\yÓTÆq
s√&É¢‘√, Á&Ó’H˚CŸ kÂø£sê´\‘√ M~ÛBbÕ\‘√ ˇø=ÿø£ÿ{°
1100 #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\ $d”Ôs¡í+˝À á $˝≤¢\T
ì]à+#·ã&ÉT‘·THêïsTT.
ªª ñ‘·ÔeT kÕ+πø‹ø£‘·‘√ dü«j·T+>± ‘·j·÷s¡T
n+<äs¡÷ y˚sTT ø£fi¯fl‘√ (~e´#·≈£åîe⁄\‘√) m<äTs¡T #˚dTü ≈£îqï |üsê´es¡D |ü]s¡øøå£ £ eT{Ϻ Ç≥Tø£\‘√ >√&É\≈£î
#·÷dü÷Ôqï <Ûë´qeTVü‰#·Áø£`VI dü+ãsê\T eT] PSSM m≥Te+{Ï s¡ k Õj· T ìø£ s¡ + >∑ T \÷, ô|sTT+{Ÿ \ ÷
dæ\«sY p´_© y˚&TÉ ø£\≈£î ø£&ÜÔ˝Ÿ .. ø¬ ˝’ ≤dü|⁄ü ] eTTkÕÔãT y˚j·T≈£î+&Ü $XÊ\yÓTÆq {≤jYT˝…{Ÿ kÂø£sê´\‘√
ne⁄‘√+~ !! ì]à+#·ã&ÉT‘·÷qï á $˝≤¢\T ¬ø’˝≤dü|ü⁄]πø Á|ü‘˚´ø£
á Áø£eT+˝À ªª Á^Hé msYÔ ÁbÕC…øº˘ μμ yê]#˚ ø¬ ˝’ ≤dü|⁄ü ] Äø£s¡¸D>± ì\TeqTHêïsTT μμ nì ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T—
πøåÁ‘·+˝À ªª jÓ÷–<ÛëyéT μμ $˝≤¢\ düeTT<ëj·T+ jÓTTø£ÿ Á^Hé msYÔ ÁbÕC…ø˘º &Ó’¬sø£ºsY P.<ëyÓ÷<äsY ¬s&ç¶>±s¡T
ìsêàD+ X¯s¡y˚>∑+‘√ |üP]Ô ne⁄‘·÷ .. yÓTT<ä{Ï<äX¯˝À $esê\≈£î : ôd˝Ÿ : 94405 71542
<Ûë´q »>∑‘Y 58 &çôd+ãsY 2015
08 Dec 2015 Form 3 (59-66)

‘Ó\+>±D sêÅwüº+
qe+ãsY 1 ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 8.30 >∑+ˆˆ\≈£î ø£&ÜÔ˝Ÿ`¬ø’˝≤dü|ü⁄]øÏ
Á|üj·÷D+— ñ<äj·T+ 9.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ es¡≈£î
¬ø’˝≤dü|ü⁄]˝À <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI |üqT\≈£î lø±s¡+— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00
>∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ç+&çj·÷ μμ,
ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ e÷´>∑C…’q¢ es¡Tÿ
ø√<ë&É ` qe+ãsY 3 qe+ãsY 2 ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 8.30
dü÷sê´ù|≥ ` qe+ãsY 3 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q »>∑‘Y e÷´>∑CH’… é es¡Tÿ— sêÁ‹ 8.30 >∑+ˆˆ\≈£î q˝§Z+&É≈î£
Á|üj·÷D+— sêÁ‹ 10.00 >∑+ˆˆ\≈£î &܈ˆ•e≈£îe÷sY >±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£
qe+ãsY 3 q˝§Z+&É : ñ<äj·T+ 8.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
ãVü‰sYù|≥˝À lìyêdt >±] dü«>∑èVü≤+ô|’ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+—
ñ<äjT· + 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.30 >∑+ˆ\ es¡≈î£ ‹|üŒ]Ô eT+&É\+ #ÓsT¡ e⁄|*ü ¢
Á>±eT+˝À ªª l kÕsTTHê<Ûé |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ÁbÕs¡+uÛÑ+,
dü+<˚X¯+`<Ûë´q•ø£åD' 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— ñ<äj·T+ 10.30 >∑+ˆˆ\
qT+∫ 11.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ dü÷sê´ù|≥˝À ªª Äs√>∑´ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+μμ
ÁbÕs¡+uÛÑ+, <Ûë´q•ø£åD' 70 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î ø√<ë&É
≈£î Á|üj·÷D+— eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 3.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
ø√<ë&É˝À ªª ãT<ëΔ |æs¡$T&é μμ, ªª l kÕsTTdüTuÛ≤wt μμ ¬s+&ÉT |æs¡$T&é
<Ûë´qeT+~sê\T ÁbÕs¡+uÛ+Ñ , dü+<˚X+¯ ` <Ûë´q•ø£Då ' 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T—
kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\≈£î >∑&ç¶|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ Á|üj·÷D+— kÕj·T+Á‘·+
#Ós¡Te⁄|ü*¢ ` qe+ãsY 3 5.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 6.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª l Ä+»H˚j·T u≤u≤ |æs¡$T&é
<Ûë´q »>∑‘Y 59 &çôd+ãsY 2015
08 Dec 2015 Form 3 (59-66)

<Ûë´qeT+~s¡+μμ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ , dü+<˚X+¯ ` <Ûë´q•ø£Då '120 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T—
kÕj·T+Á‘·+ 6.30 >∑+ˆˆ\≈£î $Tsê´\>∑÷&É Á|üj÷· D+— sêÁ‹ 7.30 >∑+ˆˆ\≈£î
$Tsê´\ >∑÷&É˝Àì ªª dü‘·´<˚e |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+μμ dü+<äs¡Ùq+— sêÁ‹
9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î $Tsê´\>∑÷&É |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹
qe+ãsY 4 $Tsê´\>∑÷&É : ñ<äjT· + 8.30 >∑+ˆˆ\≈£î <ëeTs¡#s· ¢¡ Á>±e÷ìøÏ
Á|üj÷· D+— ñ<äjT· + 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 10.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ªª nVæ≤+dü
|æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ÁbÕs¡+uÛÑ+, dü+<˚X¯+` <Ûë´q•ø£åD' 150 eT+~ >∑&ç¶|ü*¢ ` qe+ãsY 3
bÕ˝§ZHêïs¡T— ñ<äj·T+ 10.30 >∑+ˆˆ\≈£î >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ <ë#˚|ü*¢øÏ
Á|üj·÷D+
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅwüº+
ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 11.45 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <ë#˚|ü*¢˝À
ªª yÓTÁÆ ‘˚jT· ãT<äΔ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ , dü+<˚X+¯ ` <Ûë´q•ø£Då '
100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+ˆˆ\≈£î ‘·TeTà\ #Ós¡Te⁄≈£î
Á|üj·÷D+— eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.20 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 12.45 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <ëeTs¡#·s¡¢ ` qe+ãsY 4
‘·TeTà\ #Ós¡Te⁄˝À ªª ˝Àø£ø£fi≤´D |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ÁbÕs¡+uÛÑ+,
dü+<˚X¯+`<Ûë´q•ø£åD— 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.45
>∑+ˆˆ\≈£î |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl≈£î Á|üj·÷D+— eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ qT+∫ 3.30
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl˝À ªª ø£èwüí øÏc˛sY |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+μμ
dü+<äs¡Ùq+— |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹— 100 eT+~
bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.30 >∑+ˆˆ\≈£î |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl˝À ªª l u≤˝≤J
|æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ÁbÕs¡+uÛÑ+, dü+<˚X¯+`<Ûë´q•ø£åD' 40 eT+~ |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl ` qe+ãsY 4
bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 4.15 >∑+ˆˆ\≈£î |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl˝À ªª l yÓ+ø£{≤#·\
|æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ dü+<äsÙ¡ q, |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ e÷{≤eT+‹, <Ûë´q+—
50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 4.30 >∑+ˆˆ\≈£î >±s¡bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ
Á|üj·÷D+— kÕj·T+Á‘·+ 5.45 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 6.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
ªª ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ÁbÕs¡+uÛÑ+, dü+<˚X¯+`
<Ûë´q•ø£Då ' 70 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 6.30 >∑+ˆˆ\≈£î >∑T+≥÷s¡T
Á|üj·÷D+— sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î q\+<äq>∑sY˝Àì lV.\ø£ÎDsêe⁄ >±]
dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£— >∑T+≥÷s¡T e÷düsº ‘¢¡ √ e÷{≤eT+‹— sêÁ‹ 10.00 >∑+ˆˆ\≈£î |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl ` qe+ãsY 4
‘ÓHê*øÏ Á|üj·÷D+— sêÁ‹ 10.45 >∑+ˆˆ\≈£î ‘ÓHê* d”ìj·TsY |æs¡$T&é
e÷düºsY &܈ˆJ.yÓ+ø£≥ düTu≤“sêe⁄ >±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£
qe+ãsY 5 ‘ÓHê* : ñ<äj·T+ 8.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î ‘ÓHê* |ü≥ºD+˝À ªª <ë«s¡ø±eTsTT μμ, ªª l kÕsTTX¯øÏÔ μμ,
ªª l $y˚ø±q+<äμμ, ªª l •eX¯øÏÔ μμ, ªª l eTVü‰e‘êsY u≤u≤J μμ, ªª l •]&û
kÕsTT $»j·TkÕs¡BÛ μμ Äs¡T |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ë\T ÁbÕs¡+uÛ+Ñ , <Ûë´q•ø£Då '
düTe÷s¡T 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.30 >∑+ˆˆ\≈£î ô|<ä|üP&çøÏ ‘ÓHê* ` qe+ãsY 4
<Ûë´q »>∑‘Y 60 &çôd+ãsY 2015
08 Dec 2015 Form 3 (59-66)

Á|üj·÷D+— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 3.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
ªª l sêeT#·+Á<ä |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ, 3.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 4.00
>∑+ˆˆ\ es¡≈î£ q&ç+|ü*˝¢ À ªª düs√«<äjT· |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ,
dü+<˚X+¯ `<Ûë´q•ø£Då ' 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 4.30 >∑+ˆˆ\≈£î
Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ πs≥÷s¡T≈£î Á|üj·÷D+— kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
7.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î πs≥÷s¡T Á>±eT+˝À ªª Ä‘·àB|ü+ |æs¡$T&é <Ûë´q
‘ÓHê* ` qe+ãsY 4 πø+Á<ä+ μμ ÁbÕs¡+uÛÑ+, dü+<˚X¯+` <Ûë´q•ø£åD' 500 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T—
sêÁ‹ 7.30 >∑+ˆˆ\≈£î Nsê\˝Àì ‘·&Ée]Ô C…’sê+ >±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£—
Nsê\ e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹
qe+ãsY 6 Nsê\ : ñ<äj·T+ 8.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
Nsê\˝Àì eTVü‰‘êà >±+BÛ |æs$¡ T&é øπ sY ôd+≥sY˝À dü+<˚X+¯ ` <Ûë´q•ø£Då '
100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— ñ<äj·T+ 9.30 >∑+ˆˆ\≈£î HÓ\÷¢s¡T≈£î Á|üj·÷D+—
eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+ˆˆ\≈£î HÓ\÷¢s¡T, |ü|ü\M~Û˝À d”ìj·TsY |æs¡$T&é
e÷düºsY leT‹ ø£fi≤´DÏ >±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£— kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\
HÓ\÷¢s¡T ` qe+ãsY 6 es¡≈£î HÓ\÷¢s¡T, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢\ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹—
kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <äsêZ$T≥º˝Àì
ªª ãT<ëΔVüQ&é |æs¡$T&é πøsY ôd+≥sY μμ ÁbÕs¡+uÛÑ+, dü+<˚X¯+` <Ûë´q•ø£åD'
200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
qe+ãsY 7 HÓ\÷¢sT¡ : ñ<äjT· + 8.30 >∑+ˆˆ\≈£î Ä‘·à≈£Ls¡T ≈£î Á|üj÷· D+—
ñ<äjT· + 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ es¡≈î£ Ä‘·à≈£Ls¡T˝À
ªª l kÕsTTX¯øÔÏ |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ , dü+<˚X+¯ ` <Ûë´q•ø£Då '
Ä‘·à≈£Ls¡T ` qe+ãsY 7 300 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 3.30 >∑+ˆˆ\≈£î ‹ø£ÿes¡+ Á>±eT+
Á|üj·÷D+— kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 6.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
‹ø£ÿes¡+ Á>±eT+˝Àì ªª l y˚+ø£fÒX¯«s¡ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ dü+<äs¡Ùq,
dü+<˚X¯+` <Ûë´q•ø£åD' 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 6.30
>∑+ˆˆ\≈£î Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ bÕeT÷s¡T≈£î Á|üj·÷D+— sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î
|æs¡$T&é e÷düºsY düT>∑TDeTà >±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£— bÕeT÷s¡T |æs¡$T&é
e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹
‹ø£ÿes¡+ ` qe+ãsY 7 qe+ãsY 8 bÕeT÷s¡T : ñ<äj·T+ 8.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 10.00 >∑+ˆˆ\
es¡≈£î bÕeT÷s¡T˝Àì ªª |üÁ‹kÕsTT C≤„qkÕsTT |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ˝À
dü+<˚X¯+` <Ûë´q•ø£åD' 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— ñ<äj·T+ 10.30 >∑+ˆˆ\
qT+∫ 11.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î bÕeT÷s¡T düMT|ü+˝Àì Ç]ø=\T¢ Á>±eT+,
bı\+˝À ªª yê©àøÏ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ ÁbÕs¡+uÛÑ+, dü+<˚X¯+`
<Ûë´q•ø£åD— 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î
qs¡düsêe⁄ù|≥≈£î Á|üj·÷D+, e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À ªª ø=*¢|üs¡ |æs¡$T&é
bÕeT÷s¡T ` qe+ãsY 8 <Ûë´qπø+Á<ä+μμ eT] ø£+<äT≈£Ls¡T˝À &܈ˆyÓ+ø£jT· ´ >±] dü«>∑èVü≤+˝À |æs$¡ T&é
<Ûë´q »>∑‘Y 61 &çôd+ãsY 2015
08 Dec 2015 Form 3 (59-66)

e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹— eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.30 >∑+ˆˆ\≈£î qs¡düsêe⁄ù|≥ #˚]ø£—
ø±ø£rj·Tq>∑sY˝Àì |æs$¡ T&é Á>±+&é e÷düsº Y l B.#·+Á<äXK‚ sY >±] dü«>∑èVü≤+
#˚]ø£, qs¡düsêe⁄ù|≥ e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹— kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\≈£î
Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY≈£î Á|üj·÷D+
‘Ó\+>±D sêÅwüº+
kÕj·T+Á‘·+ 6.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 7.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY, Ç]ø=\T¢ ` qe+ãsY 8
Hê{Ÿø√ bòÕsêà kÕº|òt ø±«s¡ºsY‡ Äes¡D˝À dü+<˚X¯+` <Ûë´q•ø£åD' 70 eT+~
bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹ 8.30 >∑+ˆˆ\≈£î ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ Á|üj÷· D+— sêÁ‹ 11.00
>∑+ˆˆ\≈£î <Ûë´q»>∑‘Y Ä|ò”düT≈£î #˚]ø£
qe+ãsY 9 ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 11.00 >∑+ˆˆ\
es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹— eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.30
>∑+ˆˆ\ qT+∫ 2.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î düHédæ{˝° Àì ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ç+&çj·÷ μμ
Á>±+&é e÷düºsY K.y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ >±] q÷‘·q dü«>∑èVü≤+ ÁbÕs¡+uÛÑ+,
ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é ` qe+ãsY 9
»–‘ê´\≈£î Á|üj·÷D+— e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫
6.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ø£Ø+q>∑sY˝À |æs¡$T&é e÷düºsY l qs√‘·ÔyéT >±]
dü«>∑èVü≤+˝À ø£Ø+q>∑sY |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹— sêÁ‹ 7.30
>∑+ˆˆ\≈£î »–‘ê´\ ≈£î #˚]ø£— sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.00 >∑+ˆˆ\
es¡≈£î »–‘ê´\˝Àì ªª u≤˝≤J |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ ˝À dü+<˚X¯+`
<Ûë´q•ø£åD' 80 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
qe+ãsY 10 »–‘ê´\ : ñ<äj·T+ 7.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ »–‘ê´\ ` qe+ãsY 9
es¡≈£î »–‘ê´\˝À ªª l ne<Ûä÷‘· <ä‘·Ô μμ— ªª l \ø°Îqs¡dæ+Vü≤ μμ ¬s+&ÉT
|æs¡$T&é\≈£î X¯+KTkÕú|üq— ñ<äj·T+ 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î uÀ<ÛäHé≈£î Á|üj·÷D+—
ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 11.45 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î uÀ<ÛäHé˝À sê´©—
11.45 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 2.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î wüø£ÿsYq>∑sY˝Àì ªª leT‹
kÕ$Ár<˚$ |æs¡$T&é <Ûë´qπøåÁ‘·+ μμ ˝À 68e »qà~q dü+ãsê\T— 200
eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é≈£î Á|üj·÷D+—
kÕj·T+Á‘·+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î n+ãsYù|≥
dü«>∑èVü≤+˝À BbÕe[ y˚&TÉ ø£\T— sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î $»j·Tyê&É Á|üj÷· D+ uÀ<ÛäHé ` qe+ãsY 10
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅwüº+
ns¡úsêÁ‹ 1.30 >∑+ˆˆ \≈£î $»j·Tyê&É |æs¡$T&é Vü≤ÖdtøÏ #˚]ø£
qe+ãsY 11 $»j·Tyê&É : ñ<äj·T+ 9.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+
2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ø£ècÕíqB rs¡+˝Àì ªª e÷qdü düs√es¡ <Ûë´q X¯øøπÔÏ Áå ‘·+ μμ
˝À 68e »qà~q dü+ãsê\T— 2000 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+
3.00 >∑+ˆˆ\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é≈£î Á|üj·÷D+— sêÁ‹ 7.30 >∑+ˆˆ\≈£î ‘ê&˚|ü*¢ ` qe+ãsY 11
<Ûë´q »>∑‘Y 62 &çôd+ãsY 2015
08 Dec 2015 Form 3 (59-66)

>∑T&çeT˝≤ÿ|üPsY˝Àì d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY‡ K.nXÀø˘ ≈£îe÷sY,
ñcÕ y˚T&ÉyéT >±s¡¢ dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£— sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.30
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ 68e »qà~q dü+ãsê\T—
sêÁ‹ 10.00 >∑+ˆˆ\≈£î $j·T‘êï+≈£î Á|üj·÷D+
$j·T‘êï+ <˚X¯+
Vü≤√ ∫ $THé dæ{° ` qe+ãsY 12 qe+ãsY 12 Vü≤√ ∫ $THé dæ{° : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î $j·T‘êï+
#˚]ø£, eT] n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯j·T+˝À kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\
es¡≈£î ‘Ó\T>∑T |ü⁄düÔø±\ ø£¬sø£åHé— kÕj·T+Á‘·+ 6.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹
9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î Vü≤√ ∫ $THé dæ{°˝Àì DSEW _*¶+>¥˝À dü+<˚X¯+`
<Ûë´q•ø£åD— 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹ d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY
|ü<äà sêyéTC…Hé >±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£
qe+ãsY 13 Vü≤√ ∫ $THé dæ{° : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î $j·T‘êï+ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°
Vü≤√ ∫ $THé dæ{° ` qe+ãsY 13 ø√sY {°yéT≈£î dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q•ø£åD— 30 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+
2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î $j·T‘êï+ GCSS
>∑T]+∫ MPU dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt eT÷´õø˘ ˝À ªª Áô|dt ø±qŒ¤¬sHé‡μμ ˝À ªª H√
&Ó‘Y μμ, ªª |æs¡$T&é |üesY μμ $j·T‘êï+ uÛ≤wü˝Àì |ü⁄düÔø±\ Ä$wüÿs¡D—
kÕj·T+Á‘·+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î bÕ‘Y y˚
Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Vü≤√≥˝Ÿ Vü‰\T˝À GCSS ÁbÕs¡+uÛÑ+, dü+<˚X¯+` <Ûë´q•ø£åD'
200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
Vü≤√ ∫ $THé dæ{° ` qe+ãsY 14 qe+ãsY 14 Vü≤√ ∫ $THé dæ{° : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ eT<Ûë´Vü≤ï+
1.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î bÕ‘Y y˚ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Vü≤√≥˝Ÿ Vü‰\T ˝À ¬s+&Ée
s√E GCSS ø±s¡´Áø£e÷\T, dü+<˚X+¯ `<Ûë´q•ø£Då ' 250 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T—
eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î bÕ‘Y
y˚ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À dü+<˚X+¯ ` <Ûë´q•ø£Då ' 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
qe+ãsY 15 Vü≤√ ∫ $THé dæ{° : ñ<äj·T+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ ñ<äj·T+
9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <äHê+>¥ NGOC kÕŒ˝À @ø£‘ê <Ûë´q+— 150 eT+~
Vü≤√ ∫ $THé dæ{° ` qe+ãsY 15 bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\
es¡≈£î GCSS eTT–+|ü⁄ düe÷y˚X¯+— 250 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹
7.00 >∑+ˆˆ\≈£î Vü≤√ ∫ $THé dæ{°øÏ 60 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À ñqï ªª ≈£LN μμ
˝Àì ‘êHé øÏHé &Ü+>¥ ]kÕsYº‡≈£î Á|üj·÷D+— sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î #˚]ø£
qe+ãsY 16 ≈£LN : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00
>∑+ˆˆ es¡≈î£ ]kÕsY‡º Vü‰\T˝À dü+<˚X+¯ ` <Ûë´q•ø£Då ' 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T—
kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\≈£î Vü≤√ ∫ $THé dæ{°øÏ ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+— sêÁ‹
≈£L∫ ` qe+ãsY 16 7.30 >∑+ˆˆ\≈£î d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY |ü<äà>±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£
<Ûë´q »>∑‘Y 63 &çôd+ãsY 2015
08 Dec 2015 Form 3 (59-66)

qe+ãsY 17 Vü≤√ ∫ $THé dæ{° : ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î eT<Ûä´
$j·T‘êï+ ˝À e⁄qï <äHê+>¥≈î£ $e÷qÁ|üj÷· D+— eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\
qT+∫ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ <äHê+>¥˝Àì mø£‡º d” jÓ÷>± ôd+≥sY˝À dü+<˚X+¯ `
<Ûë´q•ø£Då ' 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\≈£î VüA´jÓT
q>∑sêìøÏ s√&ÉT¶ Á|üj·÷D+— sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î VüA´jÓT q>∑s¡+ Vü≤√≥˝Ÿ
Á^Hé ≈£î #˚]ø£
qe+ãsY 18 VüA´jÓT : ñ<äj·T+ 9.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 1.00 >∑+ˆˆ <äHê+>¥ ` qe+ãsY 18
es¡≈£î Vü≤√≥˝Ÿ Á^Hé˝Àì ø±qŒ¤¬sHé‡ Vü‰\T˝À dü+<˚X¯+` <Ûë´q•ø£åD' 200 Vü‰H√jYT ` qe+ãsY 19
eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 7.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
HUE |ü≥D º dü+<äsÙ¡ q— sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î Vü‰H√jYT sê»<Ûëì q>∑sêìøÏ
$e÷q Á|üj·÷D+— sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î Vü‰H√jYT˝Àì Á&Ü>∑˝Ÿ Vü≤√≥˝Ÿ
#˚]ø£
qe+ãsY 19 Vü‰H√jYT : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+
12.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ $j·T‘êï+ jÓ÷>± nø±&ÓMT˝À dü+<˚X+¯ ` <Ûë´q•ø£Då '
150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+
5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î D&AÇ+≥πsïwüq˝Ÿ jÓ÷>± ø£q‡˝…º˙‡ dæã“+~øÏ
dü+<˚X¯+` <Ûë´q•ø£åD' sêÁ‹ 8.30 >∑+ˆˆ\≈£î ôV≤HêjYT qT+∫ u≤´+>¥ø±ø˘
<ë«sê uÛ≤s¡‘Y≈£î Á|üj·÷D+
|ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ sêÅwüº+
ns¡úsêÁ‹ 2.00 >∑+ˆˆ\≈£î ø√˝Ÿø£‘êÔ $e÷HêÁX¯j·T+ #˚]ø£
qe+ãsY 20 ø√˝Ÿø£‘êÔ/ eT+<ës¡eTDÏ : ÁbÕ‘·'ø±\+ 3.00 >∑+ˆˆ\≈£î ø√˝Ÿø£‘êÔ/ eT+<ës¡eTDÏ ` qe+ãsY 20
ø=˝Ÿø£‘êÔ $e÷HêÁX¯j·T+ qT+∫ eT+<ës¡eTDÏ d” ;#Y≈£î Á|üj·÷D+—
ñ<äj·T+ 5.00 >∑+ˆˆ\≈£î eT+<ës¡eTDÏ Á>±eT+, Vü≤√≥˝Ÿ &Ó’eT+&é >√¢ØøÏ
#˚]ø£— ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
ªª CÀsê“ ~ ãT<äΔ ø±]ïyê˝Ÿ μμ yÓTT<ä{Ï s√E ø±s¡´Áø£e÷\T— 250 eT+~
bÕ˝§ZHêïs¡T
qe+ãsY 21 ø√˝Ÿø£‘êÔ/ eT+<ës¡eTDÏ : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª CÀsê“ ~ ãT<äΔ ø±]ïyê˝Ÿ μμ ¬s+&Ées√E ø√˝Ÿø£‘êÔ/ eT+<ës¡eTDÏ ` qe+ãsY 21
ø±s¡´Áø£e÷\T—250eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T ø√˝Ÿø£‘êÔ/ eT+<ës¡eTDÏ ` qe+ãsY 22
qe+ãsY 22 ø√˝Ÿø£‘êÔ/ eT+<ës¡eTDÏ : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ªª CÀsê“ ~ ãT<äΔ ø±]ïyê˝Ÿ μμ eT÷&Ées√E
ø±s¡´Áø£e÷\T eTT–+|ü⁄ dü+<˚X¯+— 250 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+
5.00 >∑+ˆˆ\≈£î ø√˝Ÿø£‘êÔ q>∑sêìøÏ Á|üj·÷D+— sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î
ø√˝Ÿø£‘êÔ˝Àì d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY $XÊ˝Ÿ $T≥º˝Ÿ >±] dü«>∑èVü≤+
#˚]ø£
<Ûë´q »>∑‘Y 64 &çôd+ãsY 2015
08 Dec 2015 Form 3 (59-66)

j·÷<ä–]>∑T≥º` qe+ãsY 23 qe+ãsY 23 ø√˝Ÿø£‘êÔ : ñ<äj·T+ 6.00 >∑+ˆˆ\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é ≈£î
Á|üj·÷D+
‘Ó\+>±D sêÅwüº+
ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é, yÓTVü≤B|ü≥ï+˝Àì dæŒ]#·T´e˝Ÿ
Ç+&çj÷· Ä|òd” Tü ≈£î #˚]ø£— ñ<äjT· + 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î eT÷kÕsê+u≤>¥˝Àì
<Ûë´q »>∑‘Y Ä|ò”düT #˚]ø£— eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+ˆˆ\≈£î j·÷<ä–]>∑T≥º≈£î
Á|üj·÷D+— eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\
$ø±sêu≤<é ` qe+ãsY 24 es¡≈£î j·÷<ä–]>∑T≥º˝Àì kÕsTTHêsêj·TD XÊø±Vü‰s¡ Á>±eT+˝À ªª ø±ØÔø£
eq uÛÀ»Hê\T μμ <Ûë´q kÕsTTeT+~s¡+˝À dü+<˚X¯+, <Ûë´q•ø£åD' 100
eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 6.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
;;q>∑sY˝Àì DSR ÄÁ>√bòÕsYà ‡ dü+<äs¡Ùq, sêÁ‹ 7.30 >∑+ˆˆ\≈£î
<Ûë´q»>∑‘Y Ä|ò”düT #˚]ø£— ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹
qe+ãsY 24 ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î $ø±sêu≤<é≈£î
Á|üj·÷D+, $ø±sêu≤<é, ã+{≤s¡+ eT+&É\+, Hê>∑kÕHé|ü*¢ Á>±eT+˝Àì
eTÚ+{Ÿ X¯+ãfi¯ ` qe+ãsY 25 ˝…’|òt j·T÷ìe]‡{° ÁbÕ+>∑D+˝À ªª &܈ˆq÷´≥Hé ø=+&ÉM{Ï μμ >±] »qà~q
ø±s¡´Áø£e÷\T— <Ûë´q•ø£åD— 250 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 4.00
>∑+ˆˆ\≈£î <Ûë´q»>∑‘Y Ä|ò”düT≈£î Á|üj·÷D+— sêÁ‹ 7.30 >∑+ˆˆ\≈£î #˚]ø£—
ôV’≤<äsêu≤<é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹
qe+ãsY 25 ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 10.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+
12.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª #Í≥T|üŒ˝Ÿ μμ <ä>∑Zs¡˝Àì <˚XŸeTTUŸ Á>±eT
düMT|ü+˝Àì ..eTÚ+{Ÿ X¯+ã\ ˝À ªª qø£åÁ‘· ˝Àø±\T μμ 24 >∑+≥\
#ÓHÓ’ï ` qe+ãsY 26 •ø£Då ≤•_s¡+ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ , dü+<˚X+¯ ` <Ûë´q•ø£Då ' 500 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T—
eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.30 >∑+ˆˆ\≈£î ø£&ÜÔ˝Ÿ≈£î Á|üj·÷D+— eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30
>∑+ˆˆ qT+∫ 3.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ¬ø’˝≤dü|ü⁄]˝À <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ |üqT\
|ü]o\q— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.30 >∑+ˆˆ\≈£î ôV≤’ <äsêu≤<é $e÷HêÁX¯jT· + #˚]ø£—
#ÓHÓ’ïøÏ Á|üj·÷D+
‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÅwüº+
kÕj·T+Á‘·+ 6.30 >∑+ˆˆ\≈£î #ÓHÓ’ï #˚]ø£— sêÁ‹ 7.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫
#ÓHÓ’ï ` qe+ãsY 26 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ô|s¡T+>∑T&ç˝Àì X¯+ã\ |æs$¡ T&é yÓT&çfwÒ Hü é ôd+≥sY ˝À
dü+<˚X¯+`<Ûë´q•ø£åD' 80 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹ HÓs¡Tÿ+Á&ÉyéT˝Àì
d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY neTs¡ #·+Á<äX‚KsY >±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£
qe+ãsY 26 #ÓHÓ’ï : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î l #·+Á<äX‚KsY >±] dü«>∑èVü≤+˝À #ÓHÓ’ï |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√
e÷{≤eT+‹— kÕj·T+Á‘·+ 4.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 5.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î yÓdtº
e÷+ãfi¯+ ªª |æs¡$T&é yÓT&çfÒwüHé ôd+≥sY μμ ˝À dü+<˚X¯+` <Ûë´q•ø£åD'
<Ûë´q »>∑‘Y 65 &çôd+ãsY 2015
08 Dec 2015 Form 3 (59-66)

50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 8.00 ùd\+ ` qe+ãsY 27
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î T q>∑sY˝Àì ‘ê´>∑sêj·T ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À dü+<˚X¯+ `
<Ûë´q•ø£åD' 300 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.00
>∑+ˆˆ\ es¡≈î£ Á{Ï|øπ¢æ Hé˝Àì l sê|òTü y˚+Á<ä ø£fi≤´D eT+&É|+ü ˝À ˙*eT $yêVü≤
|òü+ø£åHé≈£î Vü‰»s¡T— sêÁ‹ 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î #ÓHÓ’ï ¬s’˝Ò«ùdºwüHé #˚]ø£— ùd\+≈£î
Á|üj·÷D+
qe+ãsY 27 ùd\+ : ñ<äj·T+ 6.00 >∑+≥\≈£î ùd\+ #˚]ø£— ñ<äj·T+
10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ùd\+˝Àì düTeT+>∑[
‹s¡TeTqï eT+&É|ü+˝À yÓTT<ä{Ïs√E 22e IFSS yê] H˚wüq˝Ÿ ø±+Á¬>dt
Ä|òt dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôd’+{Ïdtº‡ ø±s¡´Áø£e÷\T— 250 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
qe+ãsY 28 ùd\+ : ñ<äj·T+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6.00
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î düTeT+>∑[ ‹s¡TeTqï eT+&É|ü+˝À ¬s+&Ées√E IFSS yê]
H˚wqü ˝Ÿ ø±+Á¬>dt Ä|òt dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôd+’ {Ïd‡ºt ø±s¡´Áø£e÷\T, eTT–+|ü⁄ dü+<˚X+¯ `
<Ûë´q•ø£åD' 250 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T ùd\+ ` qe+ãsY 27
qe+ãsY 29 ùd\+ : ñ<äj·T+ 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î ás√&é≈£î Á|üj·÷D+— ùd\+ ` qe+ãsY 28
ñ<äjT· + 10.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ás√&é˝À
d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº Y >√eT‹ >±] dü«>∑èVü≤+ s¡÷|ò{t ≤|t˝À ªª l $Hêj·Tø£
|æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ ÁbÕs¡+uÛÑ+, dü+<˚X¯+`<Ûë´q•ø£åD' 30 eT+~
bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\
es¡≈£î ás√&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹— kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\≈£î
ø√j·T+ã‘·÷Ôs¡T ≈£î Á|üj·÷D+— $e÷HêÁX¯j·T+˝À ø√j·T+ã‘·÷Ôs¡T |æs¡$T&é
e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹— sêÁ‹ 9.30 >∑+ˆˆ\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‹s¡T>∑T
Á|üj·÷D+ ôV’≤<äsêu≤<é ` qe+ãsY 30
‘Ó\+>±D sêÅwüº+
sêÁ‹ 11.30 >∑+ˆˆ\≈£î <Ûë´q»>∑‘Y Ä|ò”düT≈£î #˚]ø£
qe+ãsY 30 ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 8.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 10.30 >∑+ˆˆ\
es¡≈£î Hêsêj·TD>∑÷&É ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ Vü≤√≥˝Ÿ˝À <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI
düe÷y˚X¯+— 250 eT+~ e÷dü¢s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T— 10.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹
8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª <Ûë´q»>∑‘Y μμ Ä|ò”düT˝À ªª <Ûë´q»>∑‘Y μμ e÷´>∑C…’Hé
es¡Tÿ
MT |æs¡$T&é\ düe÷#êsêìï yÓuŸôd’{Ÿ ˝À qyÓ÷<äT #˚düTø√e&ÜìøÏ
dü+Á|ü~+#·+&ç : S.P. ø£èwüí#Ó’‘·q´, 09840084787
www.pyramidseverywhere.org, e-mail : chaitoo.info@gmail.com
<Ûë´q »>∑‘Y 66 &çôd+ãsY 2015
09 Dec 2015 Form 2 (67-74)

CÒyéT‡ m˝…¢Hé
ªª n_Ûeè~Δ düs¡«dü«|ü⁄ s¡Vü≤dü´+ <Ûë´qy˚T μμ

CÒyéT‡ m˝…¢Hé ‘ê‹«ø£ s¡ # · s TT‘· . ñ‘˚ Ô » |ü ] #˚ Á>∑ + <∏ ä s¡ # · s TT‘· > ±
ù|¬sìïø£>∑qïyês¡T. Äj·Tq πøe\+ Áyêj·T≥+ ø√düyÓ÷ ˝Òø£ dæ<ëΔ+‘ê\H√
Áyêj·T˝Ò<äT. ˇø£ dü+<˚X¯+ e∫Ãq|ü&ÉT, <ëìì ‘·q J$‘·+˝À J$+∫, n~
eT+∫~ nì uÛ≤$+∫q|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T Áyêùdyês¡T. eTq Ä˝À#·q\T #˚]Ãq
#√≥ Ç|ü&ÉT eTq+ e⁄Hêï+ n˝≤π> eTq uÛÑ$wü´ ìsêà‘·\eT÷ eTqy˚T nH˚
Äj·Tq s¡#·q\˝À .. " As A Man Thinketh " nqï~ Á|ü|ü+#· Á|üdæ~Δ
bı+~+~. Äj·Tq " The Way of Peace " |ü⁄düÔø£+ qT+∫ ø=+‘·
düe÷#ês¡+ .. ` m&ç≥sY
~e´‘·«|ü⁄ e÷s¡Z+ <Ûë´qkÕ<ÛäH˚! ªª H˚H˚ dü‘·´+ μμ nì #Ó|üŒ>∑*π> <ëø± ãT<äTΔ&ÉT
uÛÑT$ qT+∫ ~$ø° .. ‘·|ü qT+∫ ˇ|ü≈£L .. dü‘ê´ìï <Ûë´ì+#ê&ÉT.
u≤<Ûä qT+∫ XÊ+‹ø° #˚πsà eTs¡àyês¡~Û n~. ªª H˚q÷, Hê ‘·+Á&û ˇø£ÿfÒ μμ nì Á|üø£{Ï+#·>∑*π>
Á|ü‹ ãTTw” <ëìì n~Ûs√Væ≤+∫q yêπs eT] Á|ü‹ <ëø± Jôddt ~e´ n+‘·s¡+>∑+˝À ô|+bı+~+~ <Ûë´q
bÕ|æ ≈£L&Ü eTT+<√ yÓqø√ <ëì <ä>∑Zs¡≈£î e#˚Ãyê&˚.
‘·q Ä‘·à yÓ|’ ⁄ü ‹]–, ªª ‘·+Á&ç >∑èVü‰ìøÏ #˚sê* μμ nqT≈£îH˚ kÕ<ÛäHê |òü*‘·y˚T.
Á|ü‹ j·÷Á‹≈£î&ÉT ≈£L&Ü <ëì dü«s¡í k˛bÕHê\ô|’ bÕ<ë\T ~e´yêdüÔyê\ |ü≥¢ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆq <Ûë´qy˚T ÁbÕs¡úq
e⁄+#ê*‡+<˚. jÓTTø£ÿ eT÷\+— n+fÒ n~ eTÚq+>± Ä‘·à XÊX¯«‘·‘ê«ìï
ªª <Ûë´q+ μμ ‘√&ÜŒ≥T ˝Ò≈£î+&Ü MTs¡T MT˝À #˚s¡≥+. <Ûë´q+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚ùd ÁbÕs¡úq Ä‘·à ˝Òì
ìøÏå|üÔyÓTÆq ~e´dæú‹˙, ~e´ Ädü≈£îÔ\q÷, ~e´XÊ+‹˙ X¯Øs¡+˝≤ e⁄+≥÷ eTqdüT‡q÷, Vü≤è<äj·÷˙ï ã+<Ûë\
qX¯«s¡yÓTÆq Á|üø±XÊ˙ï, ìs¡à\yÓTÆq dü‘·´ Äq+<ë\qT qT+∫ ñqïrø£]+#·˝Ò<äT.
#˚s¡>∑\ n_Ûeè~Δ˙ kÕ~Û+#·˝Òs¡T. uÛ Ö ‹ø£ | ü s ¡ y Ó T Æ q ~ @~ kÕ~Û + #· T ø√yê\Hêï
Ä<Ûë´‹àø£ |ü⁄s√>∑‹˙, C≤„Hê˙ï bı+<˚ s¡Vü≤dü´+ <ëìø√dü+ rÁe+>± ø£wüº|ü&˚ eTqTwüß´˝Ò $y˚ø£e+‘·T\T.
<Ûë´qy˚T. Á|ü‹ Á|üeø±Ô, ãTTw”, s¡ø£å≈£î&É÷ <Ûë´q+ jÓTTø£ÿ ø√s¡T≈£îqï~ ªª sêyê*, sêyê* μμ nqT≈£î+≥÷ #˚‘·T\T
X¯øÏÔ <ë«sêH˚ Ä $<Ûä+>± e÷sês¡T. eTT&ÉT#·T≈£îì ≈£Ls¡TÃH˚yês¡T eT÷s¡Tâ\T.
<Ûë´q »>∑‘Y 67 &çôd+ãsY 2015
09 Dec 2015 Form 2 (67-74)

n<˚ $<Û+ä >±, @ ø£èw” ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ ªª dü«s¡+Z ˝À kÕúq+ MT Vü≤è<äj·T|ü⁄ eTÚq $qj·T+˝À MTs¡T : ªª eTq
bı+<ä > ∑ \ + μμ nqTø√e≥+ m+‘· { Ï n$y˚ ø £ y Ó ÷ n+<ä] n+‘·sê+‘·sê\˝Àq÷ dü+|üPs¡íyÓTÆq dü‘·´+
Ä˝À∫+#·+&ç. ø=\TyÓ’ ñqï πø+Á<ä+ ñ+~. <ëì #·T≥÷º nH˚ø£
dü‘·´kÕÁe÷»´+˝À n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì#˚j·T≥+ e\j·÷\˝À >√&É\T ø£≥㺠&ç yê{Ïô|’ >∑&¶ç <ä≥+º >± yÓTT*∫
ÁbÕs¡+_ÛùdÔ J$‘·+˝À eTTK´yÓTÆq$ bı+<ä{≤ìøÏ n\T¢≈î£ b˛sTT+~. <ëì #·T≥÷º <äTsπ “<Û´ä yÓTqÆ ø£+#Ó ≈£L&Ü
nqTeT‹ \_ÛdüTÔ+~. Äô|’q düVü≤q+‘√ ì]«sêeT ø£èwæ ì]à+#·ã&ç+~.
#˚d÷ü Ô e⁄qï|ü&ÉT MTs¡T ø√s¡T≈£îqï Ä<Ûë´‹àø£ Á|ü‹|ò˝ü ≤\T
ªª n<ä+‘ê dü‘·´+ nH˚ düŒwüºyÓTÆq, dü«#·Ã¤yÓTÆq
‘·|üŒìdü]>± MT≈£î \_ÛkÕÔsTT.
Á>±Vü≤´‘·qT n+‘·{Ï˙ ‘·|ü>±/_Ûqï+>± ø£ì|æ+#˚≥≥T¢
@ |ü˙bÕ{≤ ˝Ò≈£î+&Ü e⁄+&É{≤ìø°, <Ûë´Hêìø°
#˚dæ+~. ˇø£ <ë«s¡+ ‘Ós¡T#·T≈£î+fÒ ˝À|ü\ ã+BjÓÆTq
#ê˝≤ uÛ Ò < ä + e⁄+~. <Û ë ´qkÕ<Û ä q˝À @ ø£ \ \÷,
Ä dü ‘ · ´ Á|ü ø ±X¯ + ‘· | æ Œ +#· T ≈£ î +≥T+<˚ y Ó ÷ qì
nyêdü Ô $ ø£ ‘ · \ ÷ ñ+&É e ⁄. ªª <Û ë ´q+ μμ nH˚ ~
‘Ó s ¡ e ã&É ≈ £ î +&Ü e⁄+&ç , ø±+‹ øÏ s ¡ D ≤ìï ˝ÀìøÏ
kÕe÷q´yÓTqÆ , eTTdüT>∑T\T ˝Òì dü‘´· + ‘·|Œü @MT $T>∑\ì
b˛˙j·T≈£î+&Ü ø±+‹ Á|üy˚X¯+ô|’ Á|üuÛ≤$‘·+ #·÷|ü⁄‘·÷
<ëìø√dü+ nH˚«wæ+#˚ düs¡T›u≤≥T˝Òì Á|üÁøÏj·T.
<ä≥ºyÓTÆq Nø£{Ï e÷Á‘·y˚T e⁄qï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~ μμ nì
n˝≤ <Ûë´qkÕ<Ûqä #˚d÷ü Ô e⁄+fÒ MT]ø£ m+‘· e÷Á‘·+
>∑T]ÔkÕÔs¡T.
MT n‹X¯jT· +˝À $TeTà*ï ì]à+#·Tø√ø£b˛>± .. ªª H˚qTμμ
nqï~ $dü à ]+∫ MTs¡ T ªª dü ‘ ê´ìï e÷Á‘· y ˚ T ªª <Ûë´qkÕ<Ûäq μμ ø√dü+ s√E˝À ˇø£ Á|ü‘˚´ø£
nH˚ « wæ d ü T Ô H êïqT μμ nqï~ e÷Á‘· y ˚ T C≤„ | ü ø £ + düeTj·÷ìï m+#·T≈£îì n~ MT \ø£å´+˝À n‘·´+‘·
e⁄+#·T≈£î+{≤s¡T. |ü$Á‘·yÓTÆq~>± ì*|æ e⁄+#·Tø√+&ç.
<ë+‘√ >∑‘·+˝À MTs¡T MT #·T≥÷º ù|s¡TÃ≈£îqï Á|ü ‹ <ëì MT<ë #Ó ’ ‘ · q ´ Á|ü u Û ≤ e+ ñ+&˚
bıs¡bÕ≥¢ >√&É\ìï+{Ï˙ ˇø£ÿ{§ø£ÿ{Ï>± e<ä\TÃ≈£îì, ‘Ó\¢yês¡TC≤eTT düeTj·T+ nìï{Ïø£+fÒ ñ‘·ÔeT+. düVü≤»
MT bıs¡bÕ≥T¢, ‘·|ü\T n˙ï e~*b˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· |ü ] dæ ú ‘ · T \T n˙ï n|ü  &É T MT≈£ î nqT≈£ L \+>±
yÓ \ ¢ & ç nj˚ T ´ dü ‘ · ´ + ø√dü + dü V ü ≤ q+‘√ m<ä T s¡ T e⁄+{≤sTT.
#·÷&É>∑\s¡T. düTBs¡ÈsêÁ‹ ‘·s¡Tyê‘· MT˝Àì yê´yÓ÷Vü‰\˙ï
nD>±] e⁄+{≤sTT. ìqï{Ïs√E MTs¡T nqTuÛÑ$+∫q
ñ<˚«>√˝≤¢kÕ\T, $#êsê\T n+‘·yÓTÆb˛sTT $ÁXÊ+‹
dæú‹˝À e⁄qï MT ã©j·TyÓTÆq eTqdüT‡ Ä<Ûë´‹àø£
dü÷#·q\qT Á>∑Væ≤+#·{≤ìøÏ dæ<äΔ+>± e⁄+≥T+~.
Ä<Ûë´‹àø£+>± ms¡Tø£ bı+<ä≥+ n+fÒ uÛÖ‹ø£,
e÷qdæø£ C≤>∑èrø£s¡D bı+<ä≥+ nì ≈£L&Ü ns¡ú+.
d”«j·T Ädü≈£îÔ\ô|’ πø+ÁBø£s¡D ñqïyê]ø° eT]
eT÷s¡Tâ\≈£L dü‘·´+ >∑T]+∫q C≤„q+ @ e÷Á‘·eT÷
e⁄+&É<äT. Äs√>∑´+, dü+|ü<ä e⁄qïyêfi¯ófl $\TyÓ’q Ä
ñwü'ø±\|ü⁄ Á|üXÊ+‘· ñ<äj·÷\˝À dü«sêZ~Ûs√Vü≤D≈£î
nqs¡TΩ\T>± ne⁄‘ês¡T.
<Ûë´q »>∑‘Y 68 &çôd+ãsY 2015
09 Dec 2015 Form 2 (67-74)

MT <Ó’q+~q ø±s¡´Áø£e÷\T ñ<äj·T+ #ê˝≤
eTT+<äT>±H˚ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·÷ MTs¡T Ä düeTj·÷ìï
<Ûë´HêìøÏ πø{≤sTT+#·˝Òø£b˛‘˚, sêÁ‹ |üP≥ ˇø£ >∑+≥
düeTj·T+ <ëìø√dü+ πø{≤sTT+#·+&ç.
düTBs¡ÈyÓTÆq, ø£wüº‘·s¡yÓTÆq |ü>∑fi¯ófl $TeTà*ï á |üì
#˚ j · T {≤ìøÏ ìs¡ T ‘ê‡Vü ≤ |ü ] ∫Hê, MTs¡ T ìdü Œ èVü ≤
#Ó+<äe<äT›.
#Ó‘’ q· ´+ |ü≥¢ ms¡Tø£ bı+<äT‘·Tqï yês¡T Á|ü|+ü #êìï MT |üì eT<Ûä´˝À $sêeT düeTj·÷ìï >±˙ MTs¡T
Äe]+∫ e⁄qï nC≤„q+ nH˚ Nø£{Ïì ‘·]$T ø=fÒº Ä \ø£å´s¡Væ≤‘·+>± eè<Ûë #˚ùd düeTj·÷ìï ø±˙ MT
kÕqT≈£L\ neø±XÊ\ |ü≥¢ C≤>∑è‹‘√ qø£Áå ‘ê\T Äø±X¯+ Ä˝À#·q\qT ñqï‘·+>± #˚ùd |ü$Á‘· <Ûë´q+ yÓ’|ü⁄
qT+∫ yÓ[flb˛ø£eTT+<˚ yÓT\≈£îe bı+~, ‘·eT Ä‘·à˝À eT[fl+#·+&ç. MTs¡T Ä $<Ûä+>± #˚ùdÔ Áø£eTÁø£eT+>±
ù|s¡T≈£î+≥Tqï Nø£{Ï‘√ b˛sê&ç ªª ìÁ<ä˝Òeì Á|ü|ü+#·+ |üì#˚dü÷Ô ≈£L&Ü ªª <Ûë´qkÕ<Ûäq μμ #˚j·T>∑\s¡T.
ø£\\T ø£+≥Tqï|ü&˚ dü‘·´ø±+‹ì Á>∑Væ≤+#ê* μμ nì XÊX¯«‘· ìj·Te÷\ >∑T]+∫q C≤„q+ bı+<ä≥+,
Äø±+øÏåkÕÔs¡T. Ä ìj·Te÷\qT $X¯«dæ+∫ yê{Ï Á|üø±s¡+ J$+#˚ X¯øÏÔ
ñc˛<äj·÷ìøÏ eTT+<˚ ìÁ<ä˝Òeì @ ãTTw”, @ bı+<ä≥+ XÊX¯«‘·‘·«+˝À uÛ≤>∑+>± e÷s¡≥+ nqï$
|ü$Á‘·T&É÷, @ dü‘·´ uÀ<Ûä≈£î&É÷ á uÛÑ÷$Tô|’ mqï&É÷ ªª <Ûë´qkÕ<Ûäq μμ e\q bı+<˚ Á|üjÓ÷»Hê\T.
J$+#·˝Ò<äT. <Ûë´q|ü⁄ n+‹eT \ø£å´+ dü‘·´+ .. <Ó’yê\qT ..
Jôddt ñwü ' ø±˝≤ìøÏ eTT+<˚ @ø±+‘· + >± >∑T]+∫q Á|ü‘·´ø£å C≤„Hê\qT ø£*–, ~e´‘ê«ìï >∑T]Ô+∫,
|ü s ¡ « ‘ê\ô|’ ø Ï yÓ [ fl ~e´dü e ÷#ês¡ + HÓ s ¡ | ü ⁄ ‘· ÷ düTdæús¡ XÊ+‹ì bı+<ä≥+.
ñ+&˚yê&ÉT. ãT<äT&Δ TÉ dü÷s√´<äj÷· ìøÏ ˇø£ >∑+≥ eTT+<˚ Ä+>∑¢ eT÷\+ : " The Way of Peace "
˝Ò ∫ <Û ë ´qkÕ<Û ä q ≈£ î ñ|ü Á ø£ $ T+#˚ y ê&É T . Äj· T q s¡#·q :- by James Allen
•wüß´\+<äs¡÷ Äj·Tq‘√bÕfÒ kÕ<Ûäq #˚ùdyês¡T. ‘Ó\T>∑T nqTyê<ä+ ' M.dü«s¡í\‘·
|æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°\ <Ûë´q C≤„q yêDÏ
<Ûë´q »>∑‘Y
qe´j·TT>∑ <Ûë´q` Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü |üÁ‹ø£ $X‚wü n_Ûeè~Δ ø√dü+
$sêfi≤\T ÁøÏ+~ nøö+{Ÿ˝À »eT#˚j·T>∑\s¡T
DHYANA JAGAT
ANDHRA BANK : A/C NO : 159311100001477
IFS CODE : ANDB 0001593
e-mail : dhyanajagat2020@gmail.com
$esê\≈£î : <Ûë´qs¡‘·ï D.πøX¯esêE, |ü_¢wüsY, ôd˝Ÿ : 94400 77359
<Ûë´q »>∑‘Y 69 &çôd+ãsY 2015
09 Dec 2015 Form 2 (67-74)

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ
ªª ø£+Á>±#·T´˝ÒwüHé‡ ! |æs¡$T&é e÷düºsY‡ ! μμ
ªª uÛÖ‹ø£‘·\+˝ÀøÏ .. n+fÒ uÛÑ÷˝Àø±ìøÏ
sêe&É+μμ nqï~ m+‘√ >=|üŒ kÕVü≤düø£è‘·´+ !
m+<äTø£+fÒ .. Vü‰sTT>± e⁄+&˚ }s¡Δ«˝Àø±\qT
e<äT\T≈£îì eT∞fl ø£cÕº\ }_˝ÀøÏ Á|üy•˚ +#·&+É me]øÏ
e÷Á‘·+ Çwüº+?! ø£qTø£H˚ .. nH˚ø£eT+~˝À ø=+‘·eT+~
e÷Á‘·y˚T uÛÑ÷‘·\+ n+fÒ uÛÖ‹ø£‘·\+ physical plane
˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ kÕVü≤dækÕÔs¡T.
nsTT‘˚ .. ªª }s¡Δ«˝Àø±\ qT+∫ eT]+‘·
ñqï‘·kÕúsTT ˝Àø±\≈£î b˛yê\+fÒ .. uÛÖ‹ø£ X¯Øs¡<ëÛ ]>±
uÛÑ÷‘·\+ MT<ä »qà rdüT≈£îì .. düT>∑TD≤\qT eT]+‘·
kÕqu…≥º >∑\>±* μμ nqï~ düèwæº ìj·TeT+ ø£qTø£ ..
kÕVü≤dü Ä‘·à\T eTs√kÕ] uÛÑ÷$T MT<ä |ü⁄≥º&Üìπø
ìs¡ísTT+#·T≈£î+{≤sTT !
ªª Ç˝≤ uÛÖ‹ø£ ‘·\+ MT<ä eTs√ »qà rdüTø√yê*
.. eTs√ uÛÖ‹ø£ø±j·T+ <ë«sê eT]ìï nqTuÛÑyê\qT
bı+<ë* .. eT]+‘· Á|ü > ∑ ‹ kÕ~Û + #ê* μμ nì
}s¡Δ«˝Àø±\ Ä‘·à\T ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï|ü&ÉT ..
}s¡«Δ ˝Àø±\ eTVü‰‘·Tà\ dü\Vü‰dü+Á|ü~+|ü⁄\‘√ .. yês¡T
dü]Áø=‘·Ô ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT mqTï≈£î+{≤s¡T.
ªª mø£ÿ&É |ü⁄{≤º* ? μμ .. ªª me]øÏ |ü⁄{≤º* ?μμ..
ªª @ ø±s¡D+‘√ |ü⁄{≤º* ? μμ .. ªª Ä&É >±Hê ? μμ ..
eT>∑ >±Hê ? μμ .. ªª @+ kÕ~Û+#ê* ? μμ .. ªªme¬se]‘√
ø£*dæ |üì#˚j·÷* ? μμ .. ªª Áø=‘·Ô ø£s¡à\T n+≥Tø√≈£î+&Ü
bÕ‘· ø£s¡à\qT @ $<Ûä+>± <ä>∑Δ+ #˚j·T>∑\qT? μμ n+≥÷
|ü ] |ü ] $<Û ë \ Ä˝À∫+∫ ˇø±H=ø£ dü Á ø£ e TyÓ T Æ q
Á|üD≤[ø£‘√ ªª eTs√ »qà μμ nH˚ ªª eTs√ kÕVü≤dü
ø±s¡´Áø£eT+ μμ ˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T.
Ç˝≤ Á|üD≤[ø±ã<ä+Δ >± ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\qT mqTï≈£îqï
‘·s¡Tyê‘· Ä Ä‘·à .. }s¡Δ«˝Àø±\qT M&ç uÛÑ÷‘·\+˝Àì
ø±uÀj˚T ‘·*¢ >∑s“¡ +¤ ˝Àì |æ+&Üìï ÄÁø£$T+#·T≈£î+≥T+~ !

<Ûë´q »>∑‘Y 70 &çôd+ãsY 2015
09 Dec 2015 Form 2 (67-74)

Ç˝≤ }s¡ú«˝Àø±\ qT+∫ eT]+‘· ñqï‘·kÕúsTT
˝Àø±\≈£î #˚s¡T≈£îqï ñqï‘·kÕúsTT Ä‘·à\T Ä‘·àø£˝≤´D+
|üP]Ô>± bı+~qyês¡T ø£qTø£ .. yês¡T ‹]– »qà
‘·\ô|{Ϻq|ü&ÉT .. ˝Àø£ø£˝≤´D+ ø√düy˚T q&ÉTeTT
_–kÕÔs¡T.
Ä n<äT“¤‘· \øå±´\ kÕ<Ûqä ≈£î nqT>∑TD+>± uÛÖ‹ø£
J$‘ê\ Á|üD≤[ø£\qT ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£îì .. uÛ≤Ø
@sêŒ≥¢‘√, n‘·T´qï‘· kÕúsTT` ø£åeT‘·\‘√ ªª ákÕ]
uÛ Ñ ÷ $Tq+‘ê ndü ˝ … ’ q dæ d ü ˝ … ’ q Ä<Û ë ´‹àø£ ‘ · ‘ √
eTT+#·T‘êqT— ákÕ] Á|ü‹ e÷qe⁄D°í ˇø£ jÓ÷–>±,
ˇø£ ãTTwæ>± #˚kÕÔqT— n+<ä]˙ Ä‘·àdü«s¡÷|ü⁄\T>±, |ü\T≈£î‘·T+~ ! 2020 dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ ªª XÊø±Vü‰s¡
ìs¡“j ¤ T· T\T>± r]Ã~<äT‘› êqT— ákÕ] »+‘·TÁ|ü|+ü #êìï »>∑ ‘ Y μμ nH˚ ìHê<ä + Á|ü | ü + #· + n+‘ê
e÷qeC≤‹ jÓTTø£ÿ Á≈£Lsê‹Á≈£Ls¡ #·s¡´\ qT+∫ e÷s¡TÁyÓ÷>∑T‘·T+~!
s¡øÏåkÕÔqT .. ªª 18 dü÷Á‘ê\ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt
ªª ákÕ] eTTK´+>± |æ s ¡ $ T&é \ qT nìï eT÷yéyTÓ +{Ÿ Ä<äsÙ¡ $<Ûëq+ μμ Ç|ü&ÉT \ø£˝å ≤~ |æs$¡ T&é
Á|ü<˚XÊ\˝À kÕú|üq #˚dæ .. $X¯«X¯øÏÔì uÛÑ÷‘·\+ MT~øÏ e÷dü º s ¡ ¢ nqTì‘· ´ Ä#· s ¡ D ≤‘· à ø£ J$‘· $<Û ë q+
rdüT≈£îì ekÕÔqT — ákÕ] Hê ˝≤>± e⁄qï yêfi¯fl+<ä]‘√ nsTTb˛sTT+~ .
ø£*dæ ˇø£ eTVü‰ kÕeT÷Væ≤ø£ e´edüúqT ‘·j·÷s¡T#˚kÕÔqT— nH˚ø±H˚ø£ |æs¡$T&é |üÁ‹ø£\ <ë«sê .. nH˚ø±H˚ø£
n+<ä]‘√ @ø£yÓTÆ ˇø£ dü$Twæº düŒèVü≤‘√ J$kÕÔqT μμ uÛ≤s¡rj·T uÛ≤wü\˝À .. $X‚wü+>± |æs¡$T&é e÷düºs¡¢
n+≥÷ |ü ‘ êø£ kÕú s TT˝Àì J$‘· \øå ± ´\qT <Ûë´HêqTuÛÑyê\T .. dü«düú‘êqTuÛÑyê\T .. Ç|ü&ÉT \uÛÑ´+
@s¡Œs¡#·T≈£î+{≤s¡T. ne⁄‘·THêïsTT. nH˚ø±H˚ø£ |æs¡$T&é yÓuŸôd’≥¢ <ë«sê
n˝≤ dü«Ç#·Ã‘¤ √ dü«dæ‹ú |ü≥¢ ms¡Tø£‘√ Äq+<ä+>± Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ø£åDø£åD+ eTq PSSM düe÷#ês¡+
á uÛÑ÷$T MT<ä≈£î e∫Ãq yêπs ªª |æs¡$T&é e÷düºsY‡ μμ! $X‚wü+>± $düÔ]k˛Ô+~.
Á|üdTü ‘Ô · |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y ˝≤π> uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À $T>∑‘ê uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À nìï Á|ü|ü+#· uÛ≤wü\˝À ≈£L&Ü
n+<äs¡÷ ≈£L&Ü Äq+<ä+>± ªª |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ jÓTTø£ÿ
kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ μμ u≤≥˝ÀøÏ Á|üy˚•kÕÔs¡T ! düe÷#ês¡+ \uÛÑ´eTe⁄‘·T+~ !
<Û ë ´q+ #˚ d æ ‘· e T ‘· e T ªª dü « dæ ú ‹ μμ ì Ä $<Û ä + >± Á|ü | ü + #· y ê´|ü Ô + >± e⁄qï
‘Ó\TdüTø√e&É+ <ë«sê n+<äs¡÷ uÛÖ‹ø£, e÷qdæø£ eT] dü‘·´|æbÕdü≈£î\T eT] eTTeTT≈£åî »q+ .. n+<äs¡÷ ..
Ä‘·à|üs¡yÓTÆq ªª dü«düú‘· μμ qT $X‚wü+>± nqTuÛÑ$kÕÔsT¡ . yê] yê] e÷‘·èuÛ≤wü\ <ë«sê ndü\Tdædü\T Ä<Ûë´‹àø£
yÓs¡dæ Á|ü|ü+#· e÷qyê[ ns‘ê ≈£L&Ü XÊØs¡ø£,
e÷qdæø£, Ä]Δø£, kÕ+|òæTø£ dü«düú‘·\qT |ü⁄wüÿ\+>± dü‘ê´\qT n+<äT≈£î+{≤s¡T, eT] Á>∑Væ≤kÕÔs¡T.
ÄkÕ«~+#·>∑\T>∑T‘·T+~. n+<ä]ø° 2015 PSSM s¡»‘√‘·‡e dü+e‘·‡s¡
2016 dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ ªª |æs¡$T&é »>∑‘Y μμ ≈£î $X‚wü n_Ûq+<äq\T !
Á|ü | ü + #· + j· ÷ e‘· T Ô Hê+B Á|ü k ÕÔ e q kÕ«>∑ ‘ · +
<Ûë´q »>∑‘Y 71 &çôd+ãsY 2015
09 Dec 2015 Form 2 (67-74)

Thich Nhat Hanh ` $j·T‘êï+ <˚X¯+

ªª yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<äTΔfi¯ófl μμ

$j·T‘êï+ <˚XÊìøÏ #Ó+~q C…Hé
ãT~Δdtº düHê´dæ .. Thich Nhat Hanh 1926
nø√ºãsY 11e ‘˚Bq »ìà+#ês¡T. ãT<ä‘Δ «· |ü⁄ dü+|ò÷ü ìï ì]à+#˚ Á|üjT· ‘êïìï yÓ+≥H˚
dü÷Á‘ê\qT $X¯«yê´|üÔ+ #˚j·T&ÜìøÏ 1960 yÓTT<ä\Tô|≥º&É&É+ !
˝À " School of Youth for Social Services
(SYSS) μμ kÕú|æ+∫q á ªª $X¯«XÊ+‹
#ê˝≤eT+~ Á|ü ø £ ÿ yê&ç ‘ √
ø±s¡´ø£sÔ¡ μμ .. s¡∫+∫q " Cultivating the e÷{≤¢&É≈£î+&Ü ‘·eTqT ‘êeTT ˇø£
Mind of Love " Á>∑ + <∏ ä + qT+∫ .. >∑~˝À ã+~Û+#·T≈£îì .. ‘·eT≈£î ‘êeTT
dü+|òü÷ìøÏ Væ≤‘·ø£s¡yÓTÆq dü÷#·q\T ø=ìï |ü]$T‘· |ü]<ÛäT\qT @s¡Œs¡#·T≈£îì ..
eTq+<ä] ø√dü+ .. ` m&ç≥sY ªª n<˚ Ä<Ûë´‹àø£‘· μμ nqT≈£î+≥÷
ãT<äΔ‘·«+‘√ ≈£L&çq eTq ª uÀ~Û∫‘êÔìï μ eTq+ ñ+{≤s¡T ! ø±˙ .. n~ X¯ó<äΔ bıs¡bÕ≥T !
#·ø£ÿ>± ô|+∫ b˛wæ+#·Tø√yê\+fÒ .. eTq #·T≥÷º dü+|òüTJ$ nsTTq eTìwæ .. ‘·qqT ‘êqT
n+<äT≈£î nqTyÓ’q ªª ãT<äTΔfi¯fl dü+|òüT+ μμ ˇø£{Ï Áù|$T+#·T≈£î+≥÷, ‘·q‘√ ‘êqT dü‘·‡+u+<Ûë\qT
‘·|üŒ≈£î+&Ü e⁄+&çrsê* ! HÓs¡|ü⁄≈£î+≥÷ eT] Ç‘·s¡T\‘√ ≈£L&Ü n<˚ $<ÛäyÓTÆq
ªª <Ûäs¡àã<äΔ+>± J$‘ê\qT >∑&ÉbÕ* μμ nqï eTq kÕeTs¡dü´ |üPs¡«ø£yÓTÆq dü+ã+<Ûë\qT @s¡Œs¡#·Tø√yê*.
ñ‘·ÿèwüuº ≤Û eq ˇø£ ª $‘·qÔ + μ nsTT‘˚ .. eTq ≈£î≥T+ã+, n<˚ Ä<Ûë´‹àø£‘· .. eT] n˝≤+{Ï J$‘·y˚T ..
$TÁ‘·T\T, düVü≤√<√´>∑T\ jÓTTø£ÿ düeT÷Vü≤+‘√ ≈£L&çq Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq Ä<Ûë´‹àø£ J$‘·+ !
dü+|òTü + .. Ä $‘·qÔ + yÓTT\¬ø‘·&Ô ÜìøÏ ø±e\dæq ª øπ Áå ‘·+ μ n˝≤+{Ï n<äT“¤‘·yÓTÆq J$‘êìï eTq+ @s¡Œs¡#·T
ne⁄‘·T+~ ! ø√e&ÜìøÏ eTT+<äT>± eTq+ #Ój·÷´*‡+~ .. Ä<Ûë´‹àø£
ªª yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<äΔ μμ nqï~ ªª ˇø±H=ø£ e´øÏÔ>± »qàrdüT≈£îH˚ ne‘ês¡|ü⁄s¡Twüß&ç ù|s¡T μμ ø±<äT ..
n~ |üs¡düŒs¡ Áù|eT, ùdïVü≤+ eT] kÂÁuÛ≤‘·è‘ê«\‘√ ‘·T\‘·÷π> ˇø£H=ø£ dü+|òüT+ jÓTTø£ÿ Á|ü‹s¡÷|ü+ μμ
$‘·Ôq+ m+‘· X¯ó<äΔyÓTÆq<Ó’Hê .. eT] m+‘· kÕ<Û ä ≈ £ î \‘√ ≈£ L &ç q ˇø£ ùdïVü ≤ ãè+<ëìï
HêD´yÓTÆq<Ó’Hê kÕs¡e+‘·yÓTÆq πøåÁ‘·+ >∑qTø£ <ëìøÏ @s¡Œs¡#·Tø√e&É+. n˝≤+{Ï ªª yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<äTΔfi¯fl μμ ‘√
n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈£b˛‘˚ Ä $‘·ÔHêìøÏ eTqT>∑&É˝ÒqfÒ¢ ≈£L&çq dü+|òüT+‘√ ø£*dæ eTq+ ‹]–Hê #ê\T .. Á|ü‹
ªª eTq #·T≥÷º eT+∫ dü+|òüT+ μμ nqï~ ˝Ò≈£b˛‘˚ eTq+ ø£ å D + ms¡ T ø£ ‘ √ ≈£ L &ç q Äq+<ä + ‘√ eTq+
m+‘·{Ï <Ûäs¡àes¡ÔqT\yÓTÆHê düπs dü+‘√wü+>± ñ+&É˝ÒeTT. J$+#·>∑\T>∑‘ê+ !
ø±ã{Ϻ Á|ü‹ˇø£ÿ Ä‘·àC≤„ì nsTTq e÷düºsY jÓTTø£ÿ Ä ªª yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<äTΔfi¯fl μμ Á|ü‹ e÷{≤, Á|ü‹ #˚cÕº
eTÚ*ø£ u≤<Ûä´‘· .. ‘·q #·T≥÷º #·ø£ÿ{Ï <Ûäs¡àã<äΔyÓTÆq eT] Á|ü‹ Ä˝À#·Hê ≈£L&Ü eTq*ï m+‘·>±H√ Á|üu≤Û $‘·+
<Ûë´q »>∑‘Y 72 &çôd+ãsY 2015
09 Dec 2015 Form 2 (67-74)

#˚dü÷Ô .. eTq˝À #·ø£ÿ{Ï |ü]es¡Ôq≈£L eT] Ä‘√àqï‹ø° C≤>∑s¡÷ø£‘· ø£*–q J$‘·+‘√ bÕ≥T .. eTq
<√Vü≤<ä+ #˚kÕÔsTT. uÀ~Û∫‘êÔìøÏ eTq+ ìs¡+‘·s¡+ #·ø£ÿ{Ï b˛wüDqT
XÊø£´eTTì >ö‘·eTãT<äTΔ&ÉT .. ªª ¬s+&ÉT y˚\ n+~dü÷Ô+fÒH˚ n~ |ü]|ü⁄wüº‘·‘√ $\dæ\T¢‘·÷ ..
nsTT<äT e+<ä\ dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡Tyê‘· H˚qT eT∞fl $\Te\‘√ ≈£ L &ç q XÊ+‹j· T T‘· dü e ÷C≤\qT
yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<äTΔ&ç >± á uÛÑ÷$Tô|’ ne‘·]kÕÔqT μμ nì s¡÷bı+~+#·&É+˝À eTq≈£î düVü‰j·T+ #˚düTÔ+~.
Ç∫Ãq dü+<˚X¯+ jÓTTø£ÿ n+‘·sês¡ú+ ≈£L&Ü Ç<˚ ! Ç˝≤+{Ï $\Te\‘√ ≈£L&çq ªª yÓTÁÆ ‘˚jT· ãT<äTfiΔ ¯fl μμ
ªª yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<äΔ μμ nqï~ ªª ˇø£ e´øÏÔ>± dü+|òTü y˚T eTq≈£î n‘·´+‘· ÁX‚j÷Ó <ëj·Tø£+ ø£qTø££ eTq+
»qàrdüT≈£îH˚ ne‘ês¡|⁄ü s¡Twüß&ç ù|s¡T μμ nì ø±≈£î+&Ü n+‘ê ≈£L&Ü ªª yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<äTΔfi¯fl dü+|òüT+ X¯s¡D+
..ªª |üs¡düŒs¡ Áù|eT, ùdïVü≤+ eT] kÂÁuÛ≤‘·è‘ê«\‘√ >∑#êä$T μμ nqï Á|ü‹»„qT ìs¡+‘·s¡+ »|ædü÷Ô ..
‘·T\‘·÷π> dü+|òüT+ jÓTTø£ÿ Á|ü‹s¡÷|ü+ μμ nì ãT<äTΔ&ç ãT<ä‘Δ «· +‘√, <Ûsä à¡ es¡qÔ ‘√ eTy˚Tø£yTÓ Æ Á|ü‹ø£Då + J$<ë›+ !!
Äø±+ø£å>± ≈£L&Ü eTq+ ‘Ó\TdüTø√yê*! n˝≤+{Ï Ä+>∑¢eT÷\+ : " Cultivating the Mind of Love"
dü+|òü÷\ kÕú|üq≈£î $]$>± |üPqTø√yê*. ‘Ó\T>∑T nqTyê<ä+ : T. yêDÏ
ªª dü+‘√cÕìï |ü+#·Tø√+&ç μμ
MT |ü⁄{Ϻqs√E, MT ô|[fls√E ˝Ò<ë MT ∫Hêïs¡T\ |ü⁄{Ϻqs√E dü+‘√cÕìï
j·÷e‘Y |æs¡$T&é Á|ü|ü+#·+‘√ |ü+#·T≈£îH˚ neø±XÊìï ø£*–+#·uÀ‘√+~ ..
MT Á|æj·÷‹ Á|æj·TyÓTÆqªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ |üÁ‹ø£ !!
$esê\≈£î .. D. πøX¯esêE, 94400 77359

<Ûë´q »>∑‘Y 73 &çôd+ãsY 2015
09 Dec 2015 Form 2 (67-74)

qe+ãsY 11 e ‘˚B
ªª n+&Ée÷Hé˝À |üÁrJ »qà~q y˚&ÉTø£\T μμ

uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ πø+Á<äbÕ*‘· ÁbÕ+‘·+ nsTTq n+&Ée÷Hé kÕsTT ùdedü$T‹ dü\Vü‰ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T
n+&Ée÷Hé ìø√u≤sY Be⁄\˝À PSSM n+&Ée÷Hé J.yÓ+ø£≥ s¡eTD>±s¡T BbÕe[ ÁbÕX¯kÕÔ´ìï $e]+#ês¡T.
$uÛ≤>∑+ yê]#˚ <Ûë´q, XÊø±Vü‰s¡ Á|ü#êsê\T $düÔ è‘·+>± n+&Ée÷Hé |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ ° n<Û´ä ≈£îå \
»s¡T>∑T‘·THêïsTT. M.ø±y˚TX¯«s¡sêe⁄ >±s¡T n+&Ée÷Hé PSSM yÓ’dt #Ó’s¡àHé
A.e÷DÏø´£ +, »qs¡˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø C.yÓ+ø£≥s¡eTD, ôdÁø£≥Ø
á Áø£eT+˝À qe+ãsY 11e ‘˚B |üÁrJ düTsπ wt, yÓd’ t Áô|dæ&+Ó {Ÿ K. ˙\ø£+sƒ+¡ >±s¡T¢ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ
»qà~Hêìï |ü ⁄ s¡ d ü ÿ ]+#· T ≈£ î ì ã+ã÷bò Õ ¢ { Ÿ Vü‰»s¡sTTq 280 eT+~øÏ <Ûë´qÁbÕX¯kÕÔ´ìï $e]+#ês¡T.
sêJyéq>∑s˝Y Àì ªª wæ]&ûkÕsTT |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+μμ |üÁrJ »qà~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ô|<ä›jÓT‘·TÔq
˝À <Û ë ´q•ø£ å D ≤ ø±s¡ ´ Áø£ e T+ ìs¡ « Væ ≤ +#· ã &ç + ~. nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~.
ªª >∑]“¤D° Åd”Ô\≈£î <Ûë´q e÷‘·è‘·« dü<ädüT‡ μμ
|æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ ˝À á eTVü‰j·T»„+ n+>∑s¡+>∑
yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~.
$X¯«XÊ+‹ ø√dü+ #˚|ü{Ϻq á eTVü‰j·T»„+˝À
j·÷<äy√\T #·T≥TºÁ|üøÿ£ \ Á>±e÷\ qT+∫ $X‚w+ü >± ‘·s*¡
e∫Ãq <Ûë´qT\T bÕ˝§Zì <Ûë´HêeTè‘êìï bÕq+ #˚XÊs¡T.
ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± |üÁrJ »qà~q y˚&TÉ ø£\‘√
bÕ≥T, uÛÑ>∑yêHé dü‘·´kÕsTTu≤u≤ »qà~q y˚&TÉ ø£\T eT]
>∑]“¤D° Åd\Ô” ≈£î ªª <Ûë´q e÷‘·è‘·«+ μμ >∑T]+∫q dü<dä Tü ‡\T
ìs¡«Væ≤+#·ã&ܶsTT.
|ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ <˚es¡|ü*¢ eT+&É\+ 24e ‘˚B Á>±eT+˝À eTÚqsê´© ìs¡«Væ≤+∫ ..
j·÷<äy√\T Á>±eT+˝À |üÁrJ »qà~q+ dü+<äs¡“¤+>± Á>±eT+˝À |æs¡$T&é e÷düºsY dæ+>∑T\÷] sêyéT yÓ÷Vü≤Hé
ªª n‹s¡TÁ<ä XÊ+‹ eTVü‰j·T»„+ μμ ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~. sêe⁄>±s¡T kÕú|æ+∫q >√XÊ\≈£î yÓ[fl nø£ÿ&É >√e÷‘·\
qe+ãsY 11e ‘˚B qT+∫ 24e ‘˚B es¡≈£î 14 düeTø£å+˝À <Ûë´q+ #˚dæ .. yê{ÏøÏ |üfi¯ófl ‹ì|æ+#êeTT.
n<˚ s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ Áf…øÏÿ+>¥ eT] sêÁ‹ bÂs¡í$T
s√E\T bÕ≥T j·÷<äy√\T |æs¡$T&é e÷düºsY yÓ÷‘·T≈£L] <Ûë´q+ ‘√ e÷ ø±s¡´Áø£e÷\T eTT–XÊsTT.
dü‘·´Hêsêj·TD >±] Ä<Ûä«s¡´+˝À ªª $X¯«#Ó’‘·q´ Á|üXÊ+‹ &܈ˆ P.ùV≤eT+‘Y -99593 62221
<Ûë´q »>∑‘Y 74 &çôd+ãsY 2015
10 Dec 2015 Form 1 (75-82)

M. ø±o $X¯«Hê<Ûé ` ˇ|æŒ#·s¡¢ Á>±eT+ ` ø±s¡+|üP&ç eT+ˆˆ` >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢

Hê ù|s¡T ªª ø±o $X¯«Hê<Ûé μμ($X¯«+). H˚qT 10e ‘·s¡>∑‹øÏ e#˚Ãdü]øÏ Ç˝≤ kÕ–q Hê
>∑ T +≥÷s¡ T õ˝≤¢ , ø±s¡ + |ü P &ç ÁbÕ+‘· + ˝Àì J$‘·+ Ç+≥sY˝À eTs=ø£ eT\T|ü⁄ ‹]– .. dü+e‘·‡s¡+
ªª ˇ|æŒ#·s¡¢ μμ Á>±eT+˝Àì ˇø±H=ø£ e´ekÕj·T<ës¡T\ n+‘ê u≤>± #·~$Hê uÛÑj·T+ e\¢ rsê |üØø£å\ <ä>∑Z]øÏ
≈£î≥T+ã+˝À |ü⁄{Ϻq H˚qT ∫qï|üŒ{Ï qT+N e÷ e#˚Ãdü]øÏ n˙ï eTs¡∫b˛sTT ô|òsTT˝Ÿ nj˚T´yê&çì. Çø£
bı\+˝ÀH˚ ø£≥ºã&çq Ç+{À¢ ô|s¡>∑&É+ e\¢ m≈£îÿe>± H˚qT #·<äTe⁄≈£î |üìøÏsêqì ìX¯ÃsTT+#·T≈£îì ∫ìï ∫ìï
yê´bÕsê\T #˚dæHê .. nø£ÿ&É ≈£L&Ü ì\Á<=≈£îÿø√˝Òø£
|ü≈£åî\‘√, »+‘·Te⁄\‘√, #Ó≥¢‘√ ø£*dæ J$dü÷Ô yê{Ï b˛j·÷qT.
qT+∫ ªª Ç‘·s¡T\≈£î Çe«&É+ μμ nqï Á|üø£è‹ >∑TD≤ìï
n+<äT≈£îHêïqT. ªª ô|[fl #˚ùdÔ u≤>∑T|ü&É‘ê&ÉT μμ nì ‘·\∫ e÷
Hêqï>±s¡T Ä Á|üj·T‘êï\T #˚dü÷Ô+&É&É+‘√ Ç+{À¢+∫
nsTT<äT>∑Ts¡T dü+‘êq+˝À ∫qïyê&ç>± |ü⁄{ϺHê .. yÓ[flb˛sTT >∑T+≥÷s¡T˝À e÷ nø£ÿ<ä>∑Zs¡ ñ+≥÷ zô|Hé
@<√ ‘Ó * j· T ì ˇ+≥]‘· q +‘√ u≤<Û ä | ü & É T ‘· ÷ j·T÷ìe]‡{°˝À B.Sc øÏ ø£{Ϻ #·<äe kÕ>±qT. |üØø£å\
ªª H˚qT m˝≤ |ü⁄{≤ºqT?μμ .. ªª á »>∑‘·TÔ n+‘ê mes¡T <ä>∑Zs¡øÏ e#˚Ãdü]øÏ wüsê e÷eT÷˝Ò!
|ü⁄{Ϻ+#ês¡T? μμ .. ªª á düèwæº s¡Vü≤kÕ´ìï m˝≤ n<˚ düeTj·T+˝À ˇø£ $TÁ‘·T&ç <ë«sê <Ûë´q+
‘Ó\TdüTø√yê*? μμ nì ‘·|qü #Ó+<˚yê&çì. ªª ‘·TbòÕqT\T, >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îì >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ |æs¡$T&é kıôd’{°
uÛÑ÷ø£+bÕ\ e\¢ eTq+ n+‘ê #·ìb˛‘êy˚TyÓ÷?! μμ n<Û´ä ≈£îå \T l ªª yÓ\>∑|Pü &ç \ø£ÎDsêe⁄ μμ >±] |æs$¡ T&é˝À
nì H˚qT nqTø£åD+ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·÷ ñ+&˚yê&çì. <Ûë´q+ #˚düTø√e&É+ ÁbÕs¡+_Û+#êqT. yê] leT‹
H˚qT 3 e ‘·s¡>∑‹˝À ñ+&É>± Áu≤Vü≤àDT\‘√ ø£*dæ ªª ñcÕsêDÏ y˚T&ÉyéT μμ qqTï ø£qï‘·*¢˝≤ Ä<ä]+∫ Hê‘√
yê]øÏ <ä>∑Zs¡>± yÓT\>∑&É+ e\q eT&ç ø£≥Tº≈£îì <Ûë´q+ #˚sTT+#˚yês¡T.
•e*+>±\≈£î |üP»\T, n_Ûùwø±\T #˚dæ ñ|üyêkÕ\T, yÓT*¢yÓT*¢>± Hê˝Àì ˇ+≥]‘·q+ <ä÷s¡+ nsTT´
C≤>±sê\T #˚dü÷Ô ªª @<√ ˇø£ s√E uÛÑ>∑e+‘·T&çì ‘·|üŒø£ Hê ~e´#·≈îå£ e⁄ ‘Ós#¡ T· ≈£îì n<äT“¤‘y· TÓ qÆ ‘˚»düT‡‘√ ≈£L&çq
#·÷kÕÔqT μμ nqï qeTàø£+‘√ ñ+&˚yê&çì. ˇø£ e÷düºsY Hê≈£î <äs¡Ùq+ Ç∫à .. ªª ˙ á Ä<Ûë´‹àø£
ìÁ<ä˝À ˇø√ÿkÕ] Hê≈£î eTTe«\ X¯ã›+ $q|ü&É&É+ Á|üj·÷D+˝À •]&û kÕsTTHê<ÛäT&ÉT ˙≈£î düVü‰j·T+
eT] @y˚y√ Áø=‘·Ô Á|ü<X˚ Ê\≈£î Á|ü‘´· ø£+å >± yÓfifl¯ &É+ »]π>~. #˚kÕÔ&ÉT μμ nì #ÓbÕŒs¡T.
ªª n$ dü÷ø£åàX¯Øs¡ j·÷Hê\T μμ nì ‘Ó*j·Tø£ yê{Ïì á Áø£eT+˝ÀH˚ Hê≈£î ø£*dæq $XÊK|ü≥ºD+
ÁuÛÑeT\˝≤ ‘·\∫ eT+Á‘ê\T y˚sTT+#·T≈£îì ‘êjÓT‘·TÔ\T d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY P.V.s¡eTD >±s¡T Hê
ø£{Ϻ+#·T≈£îH˚ yê&çì. nqTuÛÑyê\˙ï $ì .. qqTï &܈ˆGK >±]øÏ |ü]#·j·T+
<Ûë´q »>∑‘Y 75 &çôd+ãsY 2015
10 Dec 2015 Form 1 (75-82)

#˚XÊs¡T. &܈ˆGK >±s¡T Hê ù|s¡T ªª $X¯«+ μμ >± e÷]Ã
s¡eTD >±] yÓ+≥ ˇ&çcÕ˝À <Ûë´q Á|ü#êsêìøÏ yÓfifl¯ eTì
dü÷∫+#ês¡T !
ˇ&çcÕ sêÅwüº+˝À <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô .. ªª |üP]μμ
˝À l j·TTπøÔX¯«s¡ –] >±] düe÷~Û <ä>∑Zs¡ <Ûë´q+ #˚ùd
neø±XÊìï bı+<ëqT. Ç˝≤ <Ûë´q Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ôqï
Áø£eT+˝À ˇø£kÕ] •]&û kÕsTT u≤u≤ Hê≈£î <Ûë´q+˝À
ø£ì|æ+∫ .. ªª MT neTà ˙ MT<ä u…+>∑‘√ eT+#·+
|ü{Ϻ+~ μμ nì #Ó|üŒ&É+ »]–+~. yÓ+≥H˚ H˚qT e÷ ≈£î]|æd÷ü Ô qqTï ˇø£ Hê{≤´#ês¡T´ì>± r]Ã~<ë›sT¡ . yê]øÏ
}]øÏ yÓ[fl n<˚ dæú‹˝À ñqï e÷ neTàqT #·÷dæ düs¡«<ë ø£è‘·»„&ÉqT!
ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷qT! ÄyÓT Äs√>∑´+ ≈£î<äT≥ |ü&ܶø£ ÄyÓT Ä ‘·s¡Tyê‘· e÷ ‘·*¢‘·+Á&ÉT\ Äosê«<ä+‘√
nqTeT‹‘√ eT∞fl ˇ&çcÕ .. ªª dü+ã˝Ÿ|üPsY μμ ≈£î yÓ[fl $yêVü≤+ #˚dTü ≈£îì Á|üdTü ‘Ô +· dü÷ÿ˝Ÿ‡˝À |æ\\¢ ≈£î Hê{≤´ìï
‘·≈£îÿe ø±\+˝ÀH˚ ø=ìï y˚\ eT+~ ‘Ó\T>∑T yê]øÏ uÀ~Ûdü÷Ô, yê]øÏ <Ûë´Hêìï H˚]Œdü÷Ô $XÊK|ü≥ºD+
<Ûë´q+ H˚]Œ PSSM ñ<ä´eT+ >∑T]+∫ $e]+#êqT. ªª kÕsTTHê<Û ä ø£ fi ≤dü $ T‹ μμ yê] Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À
ˇø±H=ø£ »qà˝À ªª H˚qT ˇø£ sê»qs¡ÔøÏì μμ nì Hê≥´Á|ü<äs¡Ùq\T Çdü÷Ô .. ÁbÕ|ü+∫ø£ J$‘·+˝À ≈£L&Ü
<Û ë ´q+˝À H˚ q T ‘Ó \ Tdü T ≈£ î ì Ä ‘· s ¡ T yê‘· eT∞fl #·ø£ÿ>± ì\Á<=≈£îÿ≈£îHêïqT.
$XÊK|ü≥ºD+ ‹]– e∫à &܈ˆGK >±] Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ Ç{°e\ |üÁrJ $j·T‘êï+ <˚X¯ |üs´¡ ≥q dü+<äs“¡ +¤ >±
Hê≈£î m+‘√ Çwü+º nsTTq Hê{´ XÊÅkÕÔìï nuÛ´Ñ dæ+#·&+É $j·T‘êï+˝À |ü<äà y˚T&ÉyéT kÕú|æ+∫q PYDA (|æs¡$T&é
yÓTT<ä\T ô|{≤ºqT. jÓ÷>±   &ÜHé‡ nø±&ÓMT) <ë«sê Vü≤√ ∫ $THé dæ{°˝À
ø£ è cÕí õ ˝≤¢ ªª ≈£ L ∫|ü P &ç μμ Á>±eT+˝Àì GCSS y˚~ø£ ô|’ Hê yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï n+‘·sê®rj·T
Hê≥´ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ &܈ˆy˚<ë+‘·+ sêeT*+>∑ XÊÅdÔæ Hê≥´Á|ü<äs¡ÙqqT ≈£L&Ü Ç#êÃqT!
>±] <ä>sZ∑ ¡ Hê≥´+ H˚sT¡ Ã≈£î+≥÷ #·T≥TºÁ|üøÿ£ \ Á>±e÷\˝À Ç+‘·{Ï >=|üŒ PSSM ì kÕú|æ+∫ .. J$‘êìøÏ
<Ûë´qÁ|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#êqT. ~X¯, >∑eT´+ ˝Ò≈£î+&Ü ‹]π> Hê˝≤+{Ï m+‘√ eT+~øÏ
ªª ≈£L∫|üP&ç μμ ˝Àì $$<Ûä >∑Ts¡Te⁄\ <ä>∑Zs¡ <Ûë´qX¯øÏÔ‘√ ≈£L&çq \øå±´ìï #·÷|æ+∫ düe÷»+˝À
≈£ L ∫|ü P &ç , j· T ø£ å > ±q+, kÕ‹«ø±_Û q j· ÷ \ ˝À >ös¡e+‘√ J$+#˚˝≤ #˚k˛Ôqï >∑Ts¡Te⁄ |üÁrJ øÏ Hê
ªª &çbı¢e÷ μμ \T |üP]Ô #˚XÊqT. Ä j·÷ Hê≥´ >∑Ts¡Te⁄\T ø£fi≤_Ûe+<äHê\T!
‘·eT nbÕs¡yÓTÆq Áù|eT eT] yê‘·‡˝≤´\qT Hêô|’ ` 94932 63522

ªª ø±qTø£ #·+<ë μμ
MT $TÁ‘·T\≈£î, ã+<ÛäTe⁄\≈£î, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\≈£î
MT ‘·s¡|òü⁄q dü+e‘·‡s¡+ ø±qTø£ #·+<ë |ü+ù| neø±X¯+.
MTs¡T #˚j·Te\dæ+<ä˝≤¢ .. MT yêfi¯fl |üP]Ô ∫s¡THêe÷‘√ Ï
s¡÷ˆˆ 300/`ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ ≈£î |ü+|ü&É+ !
n+‘˚ .. MT yêfi¯flqT ÄX¯Ãs¡´|üs¡#˚˝≤ MT qT+∫
yê]øÏ ø±qTø£ #˚s¡T‘·T+~ !!
<Ûë´q »>∑‘Y 76 &çôd+ãsY 2015
10 Dec 2015 Form 1 (75-82)

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ

ªª eTTøÏÔ e÷s¡Z+ μμ
ªª á uÛ÷Ñ $T MT<ä »qàrdüT≈£îqï yêfi¯fl+‘ê ≈£L&Ü XÊX¯«‘·eTTøÏÔ e÷Á‘·y˚T <äT'K+˝À |ü&ç ø=≥Tº≈£î+{Àqï
Á|ü‹ ø£åD+ Äq+<äs>± J$+#ê* μμ nqï<˚ düèwæº eTq*ï »qà |üs¡+|üs¡ #·Á≥+ ˝À qT+∫ ãj·T{ÏøÏ
ìj·TeT+! ‘˚>∑\T>∑T‘·T+~.
n˝≤ J$+#ê* n+fÒ eTq X¯Øs¡+ m|ü&É÷ ÁbÕNq uÛ≤s¡‘· Ä<Ûë´‹àø£ kÕ+Á|ü<ëj·÷ìøÏ
Äs√>∑´+>±, ‘˚CÀe+‘·+>± ñ+&Ü* — eTq eTqdüT‡ #Ó+~q ªª kÕ+K´ jÓ÷>∑+ μμ ˝À ø£|æ\ eTVü‰ãTTwæ ..
m|ü&É÷ Vü‰sTT>±, XÊ+‘·+>± e⁄+&Ü*— eTq ãT~Δ ªª Á‹$<Ûä <äT'K n‘·´+‘· ìeè‹Ô : n‘·´+‘· |ü⁄s¡TcÕs¡Δ μμ
m|ü&É÷ düTì•‘·+>±, dü‘ê´ìï #·÷ù|~>± e⁄+&Ü* ! nHêïs¡T.n+fÒ .. #·‘·T]«<Ûä |ü⁄s¡TcÕsêú˝…’q <Ûäs¡à, Äs¡ú,
m|ü&Ó’‘˚ eTq ãT~Δ düTì•‘·+>± e⁄+&É<√ .. ø±eT, yÓ÷øå±\˝Àì Hê\T>∑e |ü⁄s¡TcÕs¡ú+ nsTTq
dü‘ê´ìï #·÷ù|~>± eTq˝Ò<√ .. n|ü&ÉT eTq eTqdüT‡ ªª yÓ÷ø£å+ μμ nqï~ eTq*ï Á‹$<Ûä <äT'U≤\ qT+∫
eT*qyÓTÆ, nX¯óÁuÛÑyÓTÆb˛‘·T+~. n˝≤ eT*qyÓTÆq, |üP]Ô>± $&ÉT<ä\ #˚dTü +Ô ~ ø£qTø£ n<˚ n‘·´+‘· ªª ÁX‚wyºü TÓ qÆ
nX¯óÁuÛÑyÓTÆq eTqdüT‡ jÓTTø£ÿ Á|üuÛ≤e+ eTq X¯Øs¡+ô|’ |ü⁄s¡TcÕs¡ú+ μμ nì yê] Á|üuÀ<Ûä+.
|ü&ç .. n~ nH˚ø£ s√>±\≈£î ì\j·T+>± e÷] .. eTq≈£î uÛÑ>∑eBZ‘·˝À lø£èwüí|üs¡e÷‘·Tà\ yês¡T ≈£L&Ü
nH˚ø±H˚ø£ <äT'U≤\qT ø£\T>∑CÒdüTÔ+~. ªª ìÅôd’>∑TD√´uÛÑyês¡T®q μμ nqï|ü&ÉT ªª ns¡T®Hê ! qTe⁄«
»qà »qà\T>± »s¡T>∑T‘√qï ‘·+‘·T Ç<˚ !! eT÷&ÉT >∑TD≤\‘√ ø£*dæe⁄Hêïe⁄ ø£qTø£ eTT+<äT
Ç˝≤+{Ï nH˚ø±H˚ø£ »qà\ jÓTTø£ÿ <äT'U≤\ >∑TD≤r‘·T&Ée⁄ ø± ! ‘·yÓ÷>∑TD+ qT+∫ $eTTøÏÔ bı+<äT—
u≤]qT+∫ eTq+ ‘·ø£åD+ $&ÉT<ä\ ø±yê*! s¡CÀ>∑TD+ qT+∫ $eTTøÏÔbı+<äT — kÕ‹«ø£>∑TD+ qT+∫
Ä $&ÉT<ä\H˚ eTTøÏÔ n+{≤+. ≈£L&Ü $eTTøÏÔ bı+~ >∑TD≤r‘·T&É$ ø± ! n|ü&˚
ªª eTTøÏÔ μμ nHêï ªª yÓ÷ø£å+ μμ nHêï,ªª ìÁX‚j·TdüT‡μμ qTe⁄« .. eT÷&ÉT s¡ø±\ <äT'U≤\ qT+∫ ãj·T≥
nHêï, ªª kÕ˝Ò«wüHé μμ nHêï ªª n|ües¡Z+μμ nHêï ns¡ú+ |ü&É‘êe⁄ ! μμ n+≥÷ ns¡Tq® T&ç <ë«sê düø\£ e÷qyê[øÏ
.. ªª $&ÉT<ä\ ø±e&É+ μμ. ~e´dü+<˚XÊìï Ç#êÃs¡T.
XÊØs¡ø£|üs¡yÓTÆq s√>±\ qT+∫ $&ÉT<ä\ ø±yê* — eTqeT+‘ê ≈£L&Ü eT÷&ÉT s¡ø±\ <√cÕ\‘√
e÷qdæø£|üs¡yÓTÆq s¡T>∑à‘·\ qT+∫ $&ÉT<ä\ ø±yê* — ≈£L&çq <äT'U≤\T n+fÒ .. XÊØs¡ø|£ sü y¡ TÓ qÆ ‘·y÷Ó >∑TD<√wü
ãT~Δ|üs¡yÓTÆq e÷+<ä´+ qT+∫ $&ÉT<ä\ ø±yê*. Çe˙ï <äT'U≤\ qT+N, e÷qdæø|£ sü y¡ TÓ qÆ s¡CÀ>∑TD<√wü <äT'U≤\
≈£ L &Ü XÊX¯ « ‘· ÁbÕ‹|ü ~ ø£ q »s¡ > ±*. n˝≤+{Ï
<Ûë´q »>∑‘Y 77 &çôd+ãsY 2015
10 Dec 2015 Form 1 (75-82)

n+{≤+. <ëìH˚ ªª |ü]eTTøÏÔ μμ nì ≈£L&Ü n+{≤+.
ªª eTVü‰|ü]ìsê«D+ μμ : eTq #·T≥TºÁ|üø£ÿ\
yêfi¯ófl n+fÒ πøe\+ ø=+‘· |ü]~Ûy˚Ts¡≈£î e⁄qïyêfi¯ófl
e÷Á‘·y˚T <äT'KsêVæ≤‘·´+˝À e⁄+fÒ dü]b˛<äT. eTq
Á|üøÿ£ <˚X+¯ yêfi¯ófl ≈£L&Ü u≤>∑T+&Ü* .. yêfi¯fl Á|üøÿ£ <˚X+¯
yêfi¯ófl ≈£L&Ü u≤>∑T+&Ü*.yêfi¯ófl ≈£L&Ü düø£\ <äT'U≤\
qT+∫ $eTTø£Ô+ ø±ã&Ü*.
qT+N eT] ãT~Δ|üs¡yÓTÆq dü‘·«>∑TD<√wü <äT'U≤\ qT+N Ç˝≤ ªª Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+˝À qT+∫ <äT'U≤ìï
ãj·T≥|ü&Ü*! rdæyÓj·÷´* μμ nì |ü]‘·|ædü÷Ô me¬s’‘˚ ø£+ø£D+
ªª XÊØs¡ø£|üs¡yÓTÆq <äT'U≤\T μμ n+fÒ .. ‘·\H=|æŒ ø£ ≥ Tº ≈ £ î +{≤s√ yêfi¯ ó fl eTVü ‰ |ü ] ìsê«D+ ˝À ..
qT+∫ ø±´q‡sY es¡≈î£ e#˚à s√>±\T— ªª e÷qdæø£ |üsy¡ TÓ qÆ eTVü‰|ü]eTTø£Ôdæú‹ ˝À ñqï >=|üŒjÓ÷>∑T\T!
<äT'U≤\T μμ n+fÒ .. Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ø√yê* nqTø√e&É+ dü < ë eTVü ‰ |ü ] ìsê«D+˝À ñ+&˚ yêfi¯ fl ≈£ î
eT] me¬sH’ ê nee÷ìùdÔ ø£è+–b˛e&É+— ªª ãT~Δ|sü y¡ TÓ qÆ Á|ü|ü+#·+ jÓTTø£ÿ <äT'Ky˚T ‘·eT <äT'K+>± e÷s¡T‘·T+~
<äT'U≤\T μμ n+fÒ @ø±Á>∑‘ê X¯øÏÔ, C≤„|üø£X¯øÏÔ ˝À|ü+‘√ eT] yÓTT‘·Ô+ Á|ü|ü+#·+ <äT'K+ qT+∫ $eTTø£Ô+
u≤<Ûä|ü&É&É+. bı+~qHê&˚ yês¡T ≈£L&Ü <äT'K+ qT+∫ $eTTøÏÔ
JdüdtŬø’dtº ≈£L&Ü ªª <˚e⁄ì sê»´+ yÓ‘·ø£+&ç — Ä bı+<äT‘ês¡T.
jÓ T Tø£ ÿ <Û ä s ¡ à +˝À J$+#· + &ç — n|ü  &É T MT≈£ î ªª rs¡ú+ø£s¡T&ÉT μμ n+fÒ Á|üeø£Ô ! á Á|üeø£Ô ≈£î
ø±e\dæ q e˙ï ekÕÔ s TT μμ nì ôd\$#êÃs¡ T . uÀ<Ûäq #˚j·Tø£b˛‘˚ <äT'K+ edüTÔ+~ eT] uÀ<Ûäq#˚ùdÔ ..
ªª ø±e\dæqe˙ï μμ n+fÒ .. X¯Øs¡ Äs√>∑´+ .. e÷qdæø£ n‘·ì <äT'K+ b˛‘·T+~. n~ ≈£L&Ü @ ø=~›eT+~ø√
Á|üXÊ+‘·‘· .. ãT~Δ düTì•‘· ! >ö‘·eT ãT<äTΔ&ÉT á uÀ<Ûäq #˚ùddæ #˚‘·T\T <äT*|æy˚düTø√e≥+ n‘·ìøÏ m+‘·
eTTøÏÔì .. ªª ìsê«D+ μμ nì ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ªª Ç+<äT˝À e÷Á‘·+ dü]b˛<äT! yÓTT‘·Ô+ Á|ü|ü+#êìπø ‘·q uÀ<Ûäq\qT
eT∞fl eT÷&ÉT <äX¯\T e⁄HêïsTT μμ nì #ÓbÕŒ&ÉT. $düèÔ ‘·+ #˚ùd düs«¡ yê´|üø‘£ ê«ìï n‘·&TÉ ø£*–e⁄+{≤&ÉT.
ìsê«D+ |ü]ìsê«D+eTVü‰|ü]ìsê«D+ n]Vü≤+‘Y  uÀ~Ûdü‘·T«&ÉTãT<äTΔ&ÉT
ªª ìsê«D+ μμ : eTq+ eTq dü«+‘· J$‘·+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ eTq+ eTq d”«j·T <äT'U≤\ qT+∫
XÊØs¡ø£|üs¡yÓTÆq <äT'U≤\T @M ˝Ò≈£î+&Ü, e÷qdæø£ $&ÉT<ä\ nsTT´ ªª n]Vü≤+‘Y μμ \T>± e÷sê*. ªª n]μμ
|üsy¡ TÓ qÆ <äT'U≤\T @M ˝Ò≈î£ +&Ü, ãT~Δ|sü y¡ TÓ qÆ ndüŒwü‘º \· T n+fÒ ªª X¯Á‘·Te⁄ μμ ..ªª Vü≤+‘Y μμ n+fÒ Vü≤‘·e÷]Ãqyê&ÉT.
@M ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&É&É+. ªª n]Vü≤+‘Y μμ n+fÒ X¯Á‘·Te⁄\qT Vü≤‘·e÷]Ãqyê&ÉT.
ªª |ü]ìsê«D+ μμ : πøe\+ eTq+ ˇø£ÿfi¯fl+ eTq˝Àì ø±eT, Áø√<Ûä, ˝ÀuÛÑ, yÓ÷Vü≤, eT<ä, e÷‘·‡s¡´+
ìsê«D+ bı+~‘˚ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äT. eTq #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ nH˚ n]wü & É « sêZ \ ô|’ |ü ≥ Tº q T kÕ~Û + #· & ÜìøÏ ..
e⁄qïyêfi¯ófl ≈£L&Ü ìsê«D+ bı+<ë*. eTq #·T≥TºÁ|üøÿ£ \ n&ÉT¶|ü&ÉT‘·÷qï eTq˝Àì eT÷&ÉT n|üX¯è‘·T\qT
ñqïyêfi¯ófl <äT'œdü÷Ô e⁄+fÒ eTq≈£î m+‘· e÷Á‘·+ Vü≤‘·e÷sêÃ*.
u≤>∑T+&É<äT! ô|’>± yêfi¯fl+‘ê <äT'K+‘√ e⁄+fÒ yêfi¯fl Ä eT÷&ÉT n|üXè¯ ‘·T˝Ò ..eTq˝Àì ªª k˛eT]‘·q+μμ
<ä T 'K+ n+≥Tyê´~Û ˝ ≤ e÷] eTq <ä T 'K+>± nH˚ ‘·yÓ÷>∑TD+ — ªª nVü≤+ø±s¡+ μμ nH˚ s¡CÀ>∑TD+
|ü]D$TdüTÔ+~ ø£qTø£ .. eTq+ eTq #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ yêfi¯fl eT] ªª n‹ eT+∫‘·q+ μμ nH˚ kÕ‹«ø£>∑TD+.
<äT'KsêVæ≤‘·´+ ø√dü+ ≈£L&Ü bÕ≥T|ü&Ü*. á eT÷&ÉT >∑TD≤\T ≈£L&Ü $T‹MT]q|ü&ÉT
dü«j·T+>± ìsê«D+ bı+~q eTq+ Ç‘·s¡T\ eTq≈£î n|üX¯è‘·T˝≤¢+{Ï$ ø£qTø£ M{Ïì Vü≤‘·e÷]Ã
ìsê«D+ ø√dü+ |üì#Ój·T´&Üìï ªª |ü]ìsê«D+ μμ ªª ìs¡TZDdæú‹ μμ ˝À $\dæ\T¢‘·÷ n]wü&É«sêZ\ô|’ |ü≥Tº
<Ûë´q »>∑‘Y 78 &çôd+ãsY 2015
10 Dec 2015 Form 1 (75-82)

kÕ~Û+#ê*. J$‘êìï ˇø£ Ä≥˝≤ Ä&ÉT‘·÷ Äq+<ä+>± ªª m˝≤ Ä˝À∫+#ê* ? μμ .. ªª m˝≤ Ä˝À∫+#·≈L£ &É<Tä
eTT+<äT≈£îkÕ>±*. Ç˝≤ eTq+ n]Vü≤+‘Y>± e÷]q ? μμ .. ªª ≈£î≥T+ã+˝À eT] düe÷»+˝À m˝≤ J$+#ê*
‘·sT¡ yê‘· eTq #·T≥TºÁ|üøÿ£ \ e⁄qï yêfi¯ófl ≈£L&Ü n]Vü≤+‘Y ? μμ ..ªª m˝≤ J$+#· ≈ £ L &É < ä T ? μμ .. nqï
\T>± e÷s¡&ÜìøÏ düVü‰j·T+ #˚j·÷*. ‘·<ë«sê eTq+ $wüj·÷\ìï+{Ïô|’ Ä<Ûë´‹àø£|üs¡yÓTÆq ne>±Vü≤q
ªª uÀ~Ûdü‘·T«\T μμ >± m<äT>∑T‘ê+. edüTÔ+~.
uÀ~Ûdü‘·T«\T>± m~>±ø£ Á|ü|ü+#·+˝À ñqï á eT÷&ÉT s¡ø±\ kÕ<Ûäq\ e\¢H˚ eTq X¯Øs¡+
n]Vü≤+‘Y\+<ä]˙ uÀ~Ûd‘ü T· «\T>± e÷πs≥T¢ e÷s¡<Z sä Ù¡ q+ qT+∫ nìï s¡ø±\ s¡T>∑à‘·\T <ä÷s¡+ ne⁄‘êsTT.
#˚dü÷Ô yês¡+<ä] Ä‘√àqï‹øÏ ≈£L&Ü düVü‰j·T|ü&ÉT‘·÷ ‘·\H=|æŒ yÓTT<ä\T≈£îì ø±q‡sY es¡≈î£ @ s√>±\÷ m|üŒ{Ïø°
ñ+&Ü*. n˝≤+{Ïyê&˚ ªª ãT<äTΔ&ÉT μμ .. eT] Ä ãT<äΔdæú‘˚ sêe⁄. m+<äTø£+fÒ s√>±\≈£î ø±s¡DuÛÑ÷‘·+ nsTTq
eTVü‰|ü]ìsê«D dæú‹ .. eTVü‰ |ü]eTTø£Ôdæú‹. n|ü]X¯óÁuÛyÑ TÓ qÆ Hê&ûeT+&É\ e´edüú n+‘ê ≈£L&Ü <Ûë´q
ªª <Ûë´qkÕ<Ûäq μμ ` kÕ«<Ûë´j·T ` dü»®qkÕ+>∑‘·´ kÕ<Ûäq\ e\¢ |ü]X¯ó<äΔ+
ìsê«Ddæú‹ eTq≈£î πøe\+ <Ûë´qkÕ<Ûäq e˝Ò¢ ø±ã&ÉT‘·T+~.
edüTÔ+~. ìs¡+‘·s¡ <Ûë´qkÕ<Ûäq˝À e÷Á‘·y˚T eTq+ ªª |üPs¡«»qàø£è‘·+ bÕ|ü+ yê´~Ûs¡÷ù|D |”&É´‘˚ μμ
eTq˝Àì düø£\ nqsêú\qT >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+{≤+. nqï≥T¢ .. eTq+ nH˚ø±H˚ø£ »qà\ qT+∫ yÓ÷k˛Ôqï
eTq≈£î »s¡T>∑T‘√qï qcÕº\qT uÒØE y˚düT≈£î+≥÷ ø£sà¡ |ò*ü ‘ê\˙ï n|ü&É|ü &É÷ XÊØs¡ø£ yê´<ÛTä \ s¡÷|ü+˝À
eTq≈£î eTqy˚T yê{Ïì dü]#˚düTø√ >∑\T>∑T‘êeTT. ãj·T{ÏøÏ edü÷Ô+{≤sTT. ne˙ï ≈£L&Ü <Ûë´qX¯øÏÔe\¢
<Ûë´qkÕ<Ûäq‘√ bÕ≥T #·ø£ÿ{Ï Ä‘·àC≤„Hêìï Á|üøå±fi¯q+ nsTTb˛‘êsTT.
ø£*–+#˚ |ü⁄düÔø±\qT #·<äTe⁄‘·÷ kÕ«<Ûë´j·T+ #˚j·÷*. e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘· #˚≈L£ s¡&+É <ë«sê nìï s¡ø±\
zc˛ .. sê+bÕ .. n˙_ôd+{Ÿ . . jÓ ÷ >±q+<ä e÷qdæ ø £ s¡ T >∑ à ‘· \ qT+∫ ãj· T ≥ |ü & ç ..
|üs¡eTVü≤+dü .. kÕ«$T sêe÷ e+{Ï >=|üŒ >=|üŒ e÷Hêee÷Hê\qT düeT+>± d”«ø£]+#˚ n~Ûe÷qdü
jÓ÷>∑T\T, $E„\T Áyêdæq d”«j·T nqTuÛÑyê\‘√ ≈£L&çq kÕúsTTøÏ eTq+ #˚s¡T‘ê+. eTq >∑‘· »qà\ düe÷#ês¡+
|ü⁄düÔø±\qT #·<äe&É+ <ë«sê n<äT“¤‘·yÓTÆq C≤„qkÕ<Ûäq n+‘ê ≈£ L &Ü n<ä T “¤ ‘ · + >± eTq ø£ fi ¯ fl eTT+<˚
»s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤ <Ûë´q ` C≤„q kÕ<Ûäq\T #˚ùdyê]‘√ kÕøå ± ‘· ÿ ]+#· & É + ‘√ .. Ä‘· à dü ‘ ê´ìï ne>∑ ‘ · +
ìs¡+‘·s¡+ yÓT\>∑T‘·÷ dü»®qkÕ+>∑‘·´+ #Ój·÷´*. #˚düT≈£î+{≤+.
á eT÷&ÉT s¡ø±\ kÕ<Ûäq\ <ë«sê eTq≈£î ªª kÕ«<Ûë´j·T dü»®q kÕ+>∑‘ê´<äT˝ <ë«sê ..
m˝≤ e÷{≤¢&Ü* ?μμ .. ªª m˝≤ ‹Hê* ? μμ ..ªª m+‘·es¡≈î£ ãT~Δ|üs¡yÓTÆq C≤„q+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. <ëìe\¢ eTqø£Hêï
ìÁ<äb˛yê*? μμ .. ªª m+‘·es¡≈£î ìÁ<äb˛≈£L&É<äT ? μμ .. >=|üŒ yêfi¯ófl ≈£L&Ü n‹ kÕe÷qT´\˝≤ eTqeTT+<äT

<Ûë´q »>∑‘Y 79 &çôd+ãsY 2015
10 Dec 2015 Form 1 (75-82)

‹s¡T>∑T‘·÷ e⁄+&É&É+ #·÷dæ .. ªª $qÁeT‘· μμ nqï~
$X‚wü+>± ns¡ú+ #˚düT≈£î+{≤+.
ªª |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢ μμ m|ü&É÷ <Ûë´q+ #˚dü÷Ô
ìs¡+‘·s¡ kÕ«<Ûë´j·T+ #˚dü÷Ô, dü»®qkÕ+>∑‘ê´\T #˚dü÷Ô
.. Ç‘·sT¡ \‘√ ≈£L&Ü #˚sTTdü÷Ô m\¢|ü &É÷ eTVü‰|ü]eTTø£Ô
dæú‹˝À ñ+{≤s¡T. Ç˝≤ á uÛÑ÷MTà<ä |ü⁄{Ϻ ‘·eT |üìì
dü+|üPs¡+í >± |üP]Ô#d˚ Tü ≈£îH˚ yêfi¯fl≈£î Çø£ eT∞fl |ü⁄{≤º*‡q
nedüs¡+ e⁄+&É<äT.
n]Vü≤+‘Y >± #·ìb˛sTTHê eT∞fl |ü⁄{≤º*‡+<˚ —
uÀ~Ûdü‘·T«&ç>± #·ìb˛sTTHê eT∞fl |ü⁄{≤º*‡+<˚ — ø±˙ XÊX¯«‘·yTÓ qÆ Ä‘·àqTμμ nqï ø£sà¡ dæ<ëΔ+‘êìï eTq+ ns¡+ú
ãT<äTΔ&ç>± #·ìb˛j·÷ø£ eT∞fl |ü⁄≥ºe\dæq nedüs¡+ #˚düT≈£î+{≤+— ªª Hê yêdüÔyêìøÏ H˚H˚ düèwæºø£s¡ÔqT ø£qTø£
m+‘·e÷Á‘·+ ñ+&É<äT! Hê dü+ø£\ŒX¯øÏÔ <ë«sê H˚qT Hê yêdüÔyêìï e÷s¡TÃ≈£îì
ø£qTø£ ãT<äTΔ&ç>± m~π> es¡≈£î Ä‘·à jÓTTø£ÿ á »qàø£s¡à|üs¡+|üsê #·Á≥+˝À+∫ ãj·T≥|ü&É‘êqT μμ
»qà|üs¡+|üs¡ n˝≤ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ e⁄+≥T+~. nqï C≤„Hêìï bı+~ ‘·ø£åD+ n+<äT˝À+∫ $&ÉT<ä\
ªª ãVüAì y˚T e´r‘êì »Hêàì ‘·e#ês¡T®q ø±e&ÜìøÏ kÕ<Ûäq #˚kÕÔ+.
‘êq´Vü≤+ y˚<ä düsê«DÏ q‘·«+ y˚‘·ú |üs¡+‘·|ü μμ Ç˝≤+{Ï eTTø£Ôdæú‹ eTq≈£î ÁbÕs¡úq <ë«sêH√,
( uÛÑ.^. 4`5) uÛÑ»q\ <ë«sêH√, rs¡új·÷Á‘·\T #˚j·T&É+ <ë«sêH√,
ªª ns¡T®Hê ! qTeP« ` H˚q÷ mH√ï »qà\T >∑Ts¡Te⁄\ bÕ<äùdeq+ #˚j·T&É+ <ë«sêH√ $Á>∑Vü‰sê<Ûäq
m‘êÔ+ ! nsTT‘˚ Hê≈£î Hê »qà\‘√bÕ≥T ˙ »qà\qT <ë«sêH√ ˝Ò<ë eT+Á‘√#êäs¡D #˚j·T&É+ <ë«sêH√ m+‘·
>∑T]+∫ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT ! ˙πø @MT ‘Ó*j·T<äT μμ n+≥÷ e÷Á‘·+ sê<äT.
»qà|üs¡+|üsê C≤„q+ jÓTTø£ÿ >∑T≥TºqT $|æŒ #ÓbÕŒs¡T <Ûë´q+˝À eTq+ eTq dü÷ú\X¯Øs¡+ qT+∫
uÛÑ>∑eBZ‘·˝À l ø£èwüí|üs¡e÷‘·Tà\yês¡T .. ãj· T {Ï ø Ï e∫à eTq dü ÷ ø£ å à X¯ Ø s¡ +‘√ $Vü ≤ ]dü ÷ Ô
á »qà|üs¡+|üsê C≤„qy˚T ªª eTTøÏÔ μμ. á C≤„q+ dü÷ø£åà˝Àø±\ nqTuÛÑyê\T bı+<ä&É+ <ë«sê edüTÔ+~.
e\¢ ªª H˚qT nXÊX¯«‘·yÓTÆq <˚Vü≤+˝À ìedædü÷Ôqï dü÷ø£åàX¯Øs¡+ qT+∫ ≈£L&Ü $&çe&ç ø±s¡DX¯Øs¡+‘√
$Vü≤]dü÷Ô ø±s¡D˝Àø±\ nqTuÛÑyê\T bı+<ä&É+ <ë«sê
edüTÔ+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· ø±s¡DX¯Øs¡+ ˝À+∫ ≈£L&Ü
ãj·T{ÏøÏ e∫à eTVü‰ø±s¡D X¯Øs¡+‘√ eTVü‰ø±s¡D
˝Àø±\˝À $Vü≤]dü÷Ô nø£ÿ&ç nqTuÛÑyê\qT ≈£L&Ü
bı+<äT‘·÷+fÒ edüTÔ+~.
eTVü‰ø±s¡D ˝Àø±\˝À e÷Á‘·y˚T eTq≈£î á düèwæº
jÓTTø£ÿ |üPs¡í s¡#·Hê dü«s¡÷|ü+ nqTuÛÑe |üPs¡«ø£+>±
ne>∑‘·+ ne⁄‘·T+~.
Ç+‘· ‘·‘·+>∑+ »]–‘˚ ø±˙ eTq≈£î eTTø£Ô dæú‹
\_Û+#·<äT ø£qTø£ .. ªª H˚qT πøe\+ X¯Øsêìï e÷Á‘·y˚Tμμ
nqT≈£î+≥÷ ªª ùV≤ uÛÑ>∑yêHé .. Hê≈£î yÓ÷øå±ìï Çe⁄«!μμ
nì n&É>∑&É+ eT÷s¡â‘·«+ nì|æ+#·T≈£î+≥T+~. ndü\T
<Ûë´q »>∑‘Y 80 &çôd+ãsY 2015
10 Dec 2015 Form 1 (75-82)

ªª dü+|òTü +˝À ≈£îfi¯ófl m˝≤ e⁄+fÒ Hê≈£î m+<äT≈£î˝Ò?
.. Hê es¡≈£î H˚qT eTTø£Ô dæú‹ì bı+<˚kÕqT >∑<ë! μμ
nqT≈£î+fÒ yê&ÉT m|üŒ{Ïø° |üPs¡í<äT'KsêVæ≤‘ê´ìï
bı+<ä˝&Ò TÉ . |ü]eTTøÏ,Ô eTVü‰|ü]eTTøÏÔ bı+<˚es¡≈î£ n‘·&TÉ
eT∞fl eT∞fl »qà\T rdüTø√yê*‡+<˚.
≈£îfi¯óflqT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ø£&ç–y˚dü÷ÔH˚ e⁄+&Ü*.
mes¡sTTHê |üìøÏe÷*q e÷≥\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e⁄+fÒ.
ªª <äjT· #˚dæ H√s¡T eT÷düT≈£îì eTÚq+>± ≈£Ls¡TÃì <Ûë´q+
#ÓsTT´ μμ nì #ÓbÕŒ*. e÷+kÕVü‰s¡ uÛÑø£åD#˚dü÷Ô+fÒ ..
n˝≤ n&É>∑>±H˚ @<Ó’Hê Ç#˚Ãj·T&ÜìøÏ .. @ <˚e⁄&É÷ ªª n~ nHê<Ûë´‹àø£+ eT] nXÊÅd”Ôj·T+ μμ nì #ÓbÕŒ*.
~–sê&ÉT! #Ó|æŒHê $qø£b˛‘˚ yê&ç Ks¡à! ‘Ó*dæHê eTq+ H√s¡T
ªª qqTï mes√ |ü⁄{Ϻ+#ês¡T — Hê≈£î mes√ e÷s¡Z+ $|æŒ #Ó|üŒø£b˛‘˚ n~ eTq Ks¡à.
#·÷|ækÕÔs¡T — qqTï mes√ ø±bÕ&ÉT‘ês¡T — Hê dæú‹øÏ
‘·*¢‘·+Á&ÉT˝À, <˚e⁄&√ ø±s¡D+ μμ nqT≈£îqï+‘·ø±\+
eTq+ <äT'K+‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï ã+<Ûä+˝ÀH˚ e⁄+{≤+ !
eTTø£Ôdæú‹˝À e⁄qïyêfi¯ófl ‘·eT MT<ä ‘êeTT ndü‡\T
C≤*|ü&sÉ T¡ eT] Ç‘·sT¡ \ MT<ä ≈£L&Ü C≤*|ü&sÉ T¡ . me]øÏ
@+ ø±yê˝À Çe«&É+˝À ìeT>∑ï+ ne⁄‘·÷ .. ‘·eT
‘·eT ø£s¡Ôyê´\qT ‘êeTT ìs¡«]Ôdü÷Ô e⁄+{≤s¡T.
ªª C≤* |ü&É&É+ μμ nqï~ eTq düeTj·T+‘√ bÕ≥T
Ç‘·s¡T\ düeTj·÷ìï ≈£L&Ü eè<Ûë #˚düTÔ+~ .. ø£qTø£
ˇø£ e÷düºsY Ç‘·s¡T\ |ü≥¢ C≤*|ü&ÉT‘·÷ ñ+&É&É+ e÷ì
ªª }]πø m+<äT≈£î u≤<Ûä|ü&É‘êe⁄ ? }]πø m+<äT≈£î
Ä˝À∫kÕÔe⁄? ø£fi¯ófl eT÷düT≈£îì XÊ«dü MT<ä <Ûë´düô|{Ϻ ªª eTTø±Ô_Ûe÷˙ eTTø√Ô Væ≤ ã<√Δ ã<ëΔ_Ûe÷˙
<Ûë´q+ #ÓsTT´. #·ø£ÿ>± ∫‘·Ô ìeè‹Ô #˚düT≈£îì $X¯«X¯øÏÔì øÏ+e<ä+rVü≤ dü‘˚´j·T+ j·÷ eT‹' kÕ >∑‹s¡“¤y˚‘Y μμ
ÄyêVü≤q #˚düTø√ .. |æs¡$T&é X¯øÏÔì ñ|üjÓ÷–+#·Tø√ .. nì ncÕºeÁ≈£î&ÉT #Ó|æŒq≥T¢ .. eTTø£Ôdæú‹ì
|òü˝≤Hê |ü⁄düÔø£+ #·<äTe⁄ø√ μμ n+≥÷ yê]#˚ dü]jÓÆTq n_Ûe÷ì+#˚ yê&ÉT XÊÅd”Ôj·TyÓTÆq |ü<äΔ‹ì nqTdü]ùdÔ
kÕ<Ûäq #˚sTTkÕÔ&ÉT. ªª njÓ÷´ ! Ç˝≤ nsTT´+<ë ? n˝≤ eTT≈£î&Ô TÉ ne⁄‘ê&ÉT. ã+<Ûëìï n_Ûe÷ì+#˚ yê&ÉT ã<äT&Δ ˚
ø±≈£L&É<˚ ! μμ n+≥÷ n|üø£«yÓTÆq e÷≥\T m|ü&É÷ ne⁄‘ê&ÉT.
e÷{≤¢&É&ÉT.
ªª j·÷ eT‹' kÕ >∑‹s¡“¤y˚‘Y .. eTq eT‹ì ãfÒº
H√{À¢+∫ ˇø£ÿ e÷f…HÆ ê n|üø«£ +>± e∫Ã+~ n+fÒ eTq >∑‹ e⁄+≥T+~ μμ nqï<ëìì ms¡Tø£˝À ñ+#·T≈£îì
yê&çøÏ eTTø£Ôdæú‹ ˝Ò<äqïe÷fÒ ! .. ªª Ç|ü&˚+ #˚kÕÔ+˝Ò? μμ nqTø√≈£î+&Ü ‘·ø£åD+
n˝≤π > Ç‘· s ¡ T \T ≈£ L &Ü nXÊÅd” Ô j · T yÓ T Æ q , eTTø£Ôdæú‹ø√dü+ kÕ<Ûäq #˚j·÷*. |ü]kÕ<Ûäq #Ój·÷´* ..
n|üø£«yÓTÆq e÷≥\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e⁄+fÒ $+≥÷ eTVü‰|ü]kÕ<Ûäq #Ój·÷´* !
}s¡T≈£îqïyê&ÉT ≈£L&Ü ‘·q≈£î‘êqT>± eTTø£Ôdæú‹˝À
ñqï|üŒ{Ïø° .. |ü]eTTø£Ôdæú‹øÏ m<ä>∑qfÒ¢ ! k»q´+ : |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ MT&çj·÷
<Ûë´q »>∑‘Y 81 &çôd+ãsY 2015
10 Dec 2015 Form 1 (75-82)

¬sq÷´e˝Ÿ nuÛÑ´s¡úq
|æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°\ <Ûë´q C≤„q yêDÏ
ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ
#·+<ë<ës¡T\T ø£+&ç #·<äe+&ç #·~$+#·+&ç
ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ qe´j·TT>∑ <Ûë´q Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|üÁ‹ø£ #˚|ü{Ϻq ªª »>∑‘Y <Ûë´q$<ë´ Á|ü#ês¡+ μμ ˝À MTs¡T ≈£L&Ü
uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì ø√s¡T‘·THêï+ ! á ÄX¯j·Tdæ~ΔøÏ MTs¡T #·+<ë<ës¡T\T, bÕ´Á≥Hé‡, eTVü‰sê» b˛wü≈£î\T nyê«\ì
ÄVü‰«ìdüTÔHêï+ ! dü+e‘·‡s¡ #·+<ë<ës¡T\T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ #·+<ë<ës¡T\T>± e÷sê\ì ø√s¡T‘·THêï+ ! #·+<ë >∑&ÉTe⁄
|üP]ÔnsTTq yÓ+≥H˚, ‹]– #·+<ëqT ¬sq÷´e˝Ÿ #˚düTø√e&ÜìøÏ nÁ&Édt dæºø£ÿsYô|’ ñqï #·+<ë >∑&ÉTe⁄qT >∑eTì+#·>∑\s¡T.
MTs¡T mqTï≈£îqï u≤ø˘‡˝À {Ï≈£îÿ  ø={Ϻ ªª <Ûë´q »>∑‘Y ôV’≤<äsêu≤<é μμ ù|s¡T MT<ä M.O. / D.D. |ü+|æ+#·ø√s¡T‘·THêï+ !
dü+e‘·‡s¡ #·+<ë ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ´Á≥Hé b˛wü≈£î\T
s¡÷ˆˆ 300/` #·+<ë s¡÷ˆˆ 500/` s¡÷ˆˆ 4,000 s¡÷ˆˆ 25,000
ù|s¡T eT] ∫s¡THêe÷
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ
16`11`511/ D/247, XÊ*yêVü≤q q>∑sY, eT÷kÕsê+u≤>¥, ôV’≤<äsêu≤<é ` 500 036
bò˛Hé‡ : 70754 67755, 92463 37630
eT]ìï $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç : D.πøX¯esêE, |ü_¢wüsY ` 94400 77359

<Ûë´q »>∑‘Y ªª XÊX¯«‘·ì~Û μμ
ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ qe´j·TT>∑ <Ûë´q`Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|üÁ‹ø£
$X‚wü n_Ûeè~Δ ì$T‘·Ô+ ªª XÊX¯«‘· ì~Û μμ $sêfi≤\qT ÄVü‰«ìdüTÔHêï+ ..

sê» b˛wü≈£î\T ` s¡÷ˆˆ50,000

eTVü‰sê» b˛wü≈£î\T` s¡÷ˆˆ1,00,000
eTVü‰ sê» sêC b˛wü≈£î\T ˇø£ HÓ\ e÷dü|üÁ‹ø£ Á|æ+{Ï+>¥ ì$T‘·Ô+ ` s¡÷ˆˆ 3,00,000
ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ $X‚wü n_Ûeè~Δ ø=s¡≈£î MT $sêfi≤\qT ÁøÏ+~ nøö+{Ÿ˝À »eT#˚j·T>∑\s¡T
DHYANA JAGAT
ANDHRA BANK : A/C NO : 159311100001477,
IFS CODE : ANDB 0001593
MOOSARAMBAGH BRANCH, HYDERABAD;
e-mail : dhyanajagat2020@gmail.com

<Ûë´q »>∑‘Y 82
82 &çqe+ãsY
ôd+ãsY 2015
<Ûë´q »>∑‘Y .. sê»b˛wü≈£î\T
ãÁ Vü≤à]¸ |üÁrJ e÷qdü|⁄ü Á‹ø£ ªª |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ μμ
<Ûë´q C≤„q yêDÏ ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ e÷dü|Áü ‹ø£ $X‚wü n_Ûeè~Δ ø√dü+ Ç∫Ãq nuÛ´Ñ s¡qú ≈£î
‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ .. düVü‰j·T+ #˚k˛Ôqï C≤„q<ë‘·\≈£î ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ
<Ûë´q n_Ûq+<äq\T. ` <Ûë´q »>∑‘Y {°yéT

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ‘√ l ø±fÒ|ü*¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, leT‹ XË’\», ∫ˆˆnH˚«wt
l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+, ãTs¡ΩHé|ü⁄s¡+, KeTà+

‘·eT ù|s¡T eT] $esê\qT >√|ü´+>± ñ+#·T‘·÷ <Ûë´q »>∑‘Y |üÁ‹ø£ $X‚wü n_Ûeè~ΔøÏ
‘√&ÉŒ&ÉT‘·÷qï Áπ>{Ÿ Á>±+&é |æs¡$T&é e÷düºs¡¢≈£î ø£è‘·»„‘·\T

2
83
84