You are on page 1of 84

84

<Ûë´q »>∑‘Y .. sê»b˛wü≈£î\T <Ûë´q »>∑‘Y .. sê»b˛wü≈£î\T
ãÁ Vü≤à]¸ |üÁrJ e÷qdü|⁄ü Á‹ø£ ªª |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ μμ ãÁ Vü≤à]¸ |üÁrJ e÷qdü|⁄ü Á‹ø£ ªª |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ μμ
<Ûë´q C≤„q yêDÏ ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ e÷dü|Áü ‹ø£ $X‚wü n_Ûeè~Δ ø√dü+ Ç∫Ãq nuÛ´Ñ s¡qú ≈£î <Ûë´q C≤„q yêDÏ ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ e÷dü|Áü ‹ø£ $X‚wü n_Ûeè~Δ ø√dü+ Ç∫Ãq nuÛ´Ñ s¡qú ≈£î
‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ .. düVü‰j·T+ #˚k˛Ôqï C≤„q<ë‘·\≈£î ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ .. düVü‰j·T+ #˚k˛Ôqï C≤„q<ë‘·\≈£î ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ
<Ûë´q n_Ûq+<äq\T. ` <Ûë´q »>∑‘Y {°yéT <Ûë´q n_Ûq+<äq\T. ` <Ûë´q »>∑‘Y {°yéT

l X¯s¡D´ yê] $yêVü≤ ÄVü‰«q+
e<ÛäTe⁄ : ∫ˆˆ\ˆˆkˆˆ \ø°Î CÀ´‹, es¡T&ÉT : ∫ˆˆ dü‘·´Hêsêj·TD
‘˚~ : 3`3`2016, düeTj·T+ : ñ<äj·T+ >∑+ˆˆ7:22 숈\≈£î
y˚~ø£ : lll X¯è+>±s¡ e\¢uÛÑ kÕ«$T düìï~Û ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ‘√ l S. jÓ÷>±q+<ä sêE, leT‹ S.$»j·T\øÏÎ,
#·<ä˝≤&É ‹s¡T|ü‹, ô|<ë›|ü⁄s¡+ eT+&É\+, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢
ÄVü‰«ì+#·Tyês¡T : l X¯s¡D´ lìyêdüsêe⁄, leT‹ s¡‘·ïe÷\ ∫ˆˆ S.#√fi¯ #êDÏø£´ sêE , Ç\¢+<äT, KeTà+ õ˝≤¢
|üs¡y˚TX¯«s¡ <Ûë´qeT+~s¡+, @˝ÒX¯«s¡+, ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢, ôd˝Ÿ : 99129 19999

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ‘√ leT‹ |ü<äà <˚XŸbÕ+&˚, n_Ûùwø˘ <˚XŸbÕ+&˚ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ‘√ l ø=&Ü* s¡+>±sêe⁄, leT‹ ø=&Ü* Ç+~sê<˚$
MTsYù|{Ÿ, ôV’≤<äsêu≤<é l sêeT >√bÕ\ |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+, j·T\eTÁs¡T, ô|<ä|üP&çeT+&É\+, ø£ècÕíõ˝≤¢

2 83
01 Feb 2016 Form 1 (03-10)

e´ekÕú|ü≈£î\T : ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ
dü+|ü⁄{Ï .. 1 |òæÁãe] .. 2016 dü+∫ø£ .. 11
$wüj·T+ ù|J
N|òt bÕ´Á≥Hé ªª $X¯«ìj·Te÷\≈£î n<ä›+ |üfÒºy˚ ..μμ ` ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ 5
y˚e÷ Ä~X‚wüß
ªª Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\˝À #·ø£ÿ{Ï ..μμ ` <Ûë´q dü∫yê\j·T+ 6
ªª Ä‘·àC≤„qT\ ~y√´‘·‡e+ .. μμ ` <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+-VI 11
|ü_¢wüsY N|òt m–®≈£L´{Ïyé
ªª n‹~Û <˚y√ uÛÑe μμ ` <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+-VI 37
D. πøX¯esêE D. •eÁ|ükÕ<é
ªª »j·TVü≤√ ì‘ê´qï<ëq+ μμ ` <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+-VI 38
ªª X¯Vü≤uÛ≤wt yê\+{°j·TsY‡ μμ ` <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+-VI 40
ªª |üÁrJ ÁbÕ‘·'ø±\ Ä‘·àC≤„q .. μμ ` <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+-VI 44
N|òt m&ç≥sY m&ç≥sY
M. dü«s¡í\‘· T. yêDÏ ªª yÓT>± XÊø±Vü‰s¡ sê´© μμ ` dü÷s¡´Á|üMDY 49
ªª |üs¡e÷‘·à ‘√&ÉT+fÒ .. n+‘ê .. μμ ` &܈ˆ y˚T&ÉkÕì 51
ªª es¡˝Ÿ¶ Ä|òt ø±«+≥yéT mqØ® .. μμ ` M.dü«s¡\í ‘· 54
Ábı&Éø£¸Hé DTP
ªª |üÁrJ ≥÷sY &Ó’Ø μμ ` D.•eÁ|ükÕ<é 59
D. düπs«wt V. düTπswt
ªª <Ûë´q»>∑‘Y μμ düe÷#ês¡+ ` D.•eÁ|ükÕ<é 69
ªª <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+-VI ˝ÀXÊÅd”Ôj·T ..μμ ` &܈ˆq÷´≥Hé, &܈ˆ\øÏÎ 73

n&çàìÅùdºwüHé ]ôd|ü¸Hé
U. yÓ+ø£fÒwt B. Hê>∑Á|üdüqï
printed and published by D. Kesava Raju
e-mail : dhyana1991@gmail.com
16-11-511/D/247, Shalivahananagar, Moosarambagh, Hyd-36
www.pssmovement.org printed at Kala Jyothi Process Pvt. Ltd.

$&ç Á|ü‹ : s¡÷ˆˆ 30 dü+e‘·‡s¡ #·+<ë : s¡÷ˆˆ 300
|üÁ‹ø£˝À Á|ü#·T]+|üã&çq n+XÊ\T s¡#·sTT‘·/s¡#·sTTÁ‘·T\
dü«+‘· n_ÛÁbÕj·÷\T e÷Á‘·y˚T — yê{Ïô|’ |üÁ‹ø£j·÷»e÷q´+ <Ûë´q »>∑‘Y ø±sê´\j·T+
m≥Te+{Ï u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#·<äT 16`11`511/D/247 .. XÊ*yêVü≤q q>∑sY, eT÷kÕsê+u≤>¥,ôV’≤<äsêu≤<é ` 36
bò˛Hé‡ : 70754 67755, 92463 37630
<Ûë´q »>∑‘Y 3 |òæÁãe] 2016
01 Feb 2016 Form 1 (03-10)

ªª >=|üŒ |üqT\T μμ
m–®_wüHé˝À ˇø±H=ø£ u§eTà\cÕ|ü⁄
eTT+<ä T ì\T#· T ì c˛π ø dt ˝ À ñqï
n+<ä y Ó T Æ q u§eTàqT yÓ T ]ùd ø£ fi ¯ fl ‘√
#·÷dü÷Ôqï Äπsfi¯fl ∫Hêï]ì .. ªª n~ ˙≈£î ªª n+‘˚Hê?! μμ nì ÄX¯Ãs¡´b˛‘·÷qï
ø±yê˝≤?! μμ nì Áù|eT>± n&ç>±&ÉT ÄyÓT Ä |æ\¢yê&çøÏ .. u§eTàqT C≤Á>∑‘·Ô>± bÕ´ø˘
Hê\Tπ>fi¯fl ‘·eTTà&ÉT ! #˚dæ Ç∫à |ü+|ædü÷Ôqï j·T»e÷ìì #·÷dü÷Ô
ªª ne⁄qT μμ nì dü+ãs¡|ü&ÉT‘·÷qï .. ªª n+‘· KØ<Óq’ u§eTàqT Hê\T>∑T >∑e«\≈£î
nø£ÿ #˚sTT |ü≥Tº≈£îì cÕ|ü⁄˝ÀøÏ e∫à .. Ç#˚ÃkÕÔsê?! μμ n+≥÷ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷&ÉT
n+‘·es¡≈£L yê]ì ÄdüøÏÔ>± >∑eTìdü÷Ôqï n+<äT˝À |üì#˚ùd ñ<√´–.
cÕ|ü⁄ j·T»e÷ìì .. ªª Ç$ eTq≈£î øπ e\+ >∑e«˝Ò ø±e#·TÃ
ªª á u§eTà KØ<äT m+‘·+&û? μμ .. ø±˙ Ä nu≤“sTTøÏ n$ &ÉãT“ø£+fÒ ≈£L&Ü
nì n&ç>±&ÉT ‘·eTTà&ÉT m+‘√ BÛe÷>± ! $\TyÓ’q dü+|ü<ä! Ç|ü&ÉT n‘·&çøÏ &Éã“+fÒ
@$T{À ‘Ó*j·Tø£b˛e#·TÃ .. ø±˙ sπ |ü⁄ ô|]–
yê&çyÓ’|ü⁄ Áù|eT>± #·÷dü÷Ô ªª qTe⁄« ô|<ä › j · ÷ ´ø£ e÷Á‘· + &É ã T“ $\Te
m+‘· Çe«>∑ \ e⁄? μμ Äsê rkÕ&É T ‘Ó\TdüT≈£îì .. ∫qï‘·q+˝À ‘êqT >∑e«\‘√
j·T»e÷ì eTT#·Ã≥>±! Hê <ä>∑Zs¡ KØ<Ó’q u§eTàqT ø=Hêïqì >∑Ts¡TÔ
yÓ+≥H˚ CÒãT˝À+∫ ø=ìï >∑e«\qT #˚düT≈£î+{≤&ÉT.
ãj·T{ÏøÏ rdæ ìC≤sTTr>± n‘·ì øö+≥sY ªª n|ü  &É T ª Á|ü | ü + #· + n+‘ê
MT<ä ñ+#ê&ÉT ‘·eTTà&ÉT! eT+∫yê]‘√ ì+&çe⁄+~ μ nì ‘Ó\TdüT≈£îì
&ÉãT“\qT ˝…ø£ÿô|{Ϻq+‘· ÁX¯<äΔ>± Ä .. bÕõ{Ïyé ~∏+øÏ+>¥qT n\es¡#T· ≈£î+{≤&ÉTμμ
>∑e«\qT ˝…øÿ£ ô|{Ϻ .. n+<äT˝À+∫ Hê\T>∑T nì #ÓbÕŒ&ÉT dæ+|ü⁄˝Ÿ>± !
>∑e«\qT rdüT≈£îì ªª #ê\T μμ n+≥÷     
$T–*q >∑ e «\qT ãT&É ‘ · & ç ø Ï ‹]–
Ç#˚ÃXÊ&ÉT j·T»e÷ì! á Á|ü | ü + #· + ˝À >=|ü Œ >=|ü Œ
|üqT\+≥÷ Á|ü‘´˚ ø£+>± ñ+&Ée⁄! ∫ìï ∫ìï
|üqT\H˚ >=|üŒ>± #˚ùdÔ #ê\T .. ny˚
>=|üŒyêfi¯flqT düèwæºdü÷Ô+{≤sTT! |üÁrJ |üì
rs¡TqT >∑eTì+#˚ |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y n+<ä]ø°
Ç~ nqTuÛÑey˚T !!

<Ûë´q »>∑‘Y 4 |òæÁãe] 2016
01 Feb 2016 Form 1 (03-10)

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ
ªª $X¯«ìj·Te÷\≈£î n<ä›+ |üfÒºy˚ ..
PSSM dü÷Á‘ê\T μμ

th
26 »qe] 2016
>∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄≈£î+≥÷qï
uÛÑs¡‘·C≤‹ øÏ .. e+<äq+ !
kÕs¡«uÛÖeT Á|üC≤kÕ«eT´j·TT‘· >∑D‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ .. e+<äq+ !
East or West .. India is the Best !
ªª uÛ≤s¡rj·T dü+düÿ è‹ μμ eT] ªª uÛ≤s¡rj·T Ä‘·à μμ
ªª uÛ≤s¡rj·T Jeq+ μμ eT] ªª uÛ≤s¡‘·<˚X¯ dü+<˚X¯+ μμ
.. M≥ìï+{Ïø° ..
" PSSM " <ë«sê Á|ü|ü+#·+˝À eTVü‰ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#·ã&ÉT‘√+~!
    

Á|ü|ü+#êìøÏ yÓ\T>∑T .. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+!
düeTdüÔ e÷qyê[øÏ yÓ\T>∑T .. >ö‘·eT ãT<äTΔ&ÉT!
$X¯«yêdüÔyê\q÷ .. $X¯«dü‘ê´\q÷ .. $X¯«<Ûäsêà\q÷ .. eT] $X¯«ìj·Te÷\q÷
j·÷e‘Y Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó*j·TCÒùd n~Ûø±s¡|üÁ‘·y˚T .. ªª uÛÑ>∑eBZ‘· μμ
n<˚$<Ûä+>± .. á n<ÛäTHê‘·q j·TT>∑+˝À
düø£\ $X¯«dü‘ê´\≈£L eT] düø£\ $X¯«<Ûäsêà\≈£L n<ä›+ |üfÒºy˚ ..
PSSM 18 Ä<äs¡Ù dü÷Á‘ê\T/ 9 |æs¡$T&é C≤„q qes¡‘êï\T
ªª |æs¡$T&é e÷düºsY>± J$+#·&É+ μμ nqï~ m+‘√ >∑s¡«ø±s¡D+
|æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<ä]ø° X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T !!

<Ûë´q »>∑‘Y 5 |òæÁãe] 2016
01 Feb 2016 Form 1 (03-10)

<Ûë´q ‘Ó\+>±D sêÅwüº dü∫yê\j·T+ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ªª Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\˝À #·ø£ÿ{Ï kÕ+Á|ü<ëj·T+ μμ

|ü⁄düøÔ ±$wüÿs¡D ..
sêÅwüº düs¡«‘√eTTU≤_Ûeè~ΔøÏ Äj·TTe⁄|ü≥Tº˝≤+{Ï ˝Àì A/c ø±qŒ¤¬sHé‡ Vü‰\T˝À @sêŒ≥T #˚j·Tã&ç+~.
dü∫yê\j·T+˝Àì ñ<√´>∑T\≈£L eT] n~Ûø±s¡T\≈£L á ø±s¡´Áø£eT+ ‘Ó\+>±D sêÅwüº Á|üuÛÑT‘·« eTTK´
PSSM Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑‘· mì$T~ dü+e‘·‡sê\T>± dü \ Vü ‰ <ës¡ T \T l K.V.s¡ e TD≤#ê] >±s¡ T , IAS
<Ûë´q•ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘√+~! eT] ‘Ó \ +>±D Á|ü D ≤[ø± dü + |ò ü T + yÓ ’ d t #Û Ó ’ s ¡ à Hé
dü∫yê\j·T $ÁXÊ+‘· n~Ûø±]DÏ ªª leT‹ l S. ìs¡+»Hé s¬ &ç¶ >±] Ä<Û«ä s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~.
A. Hêπ > +Á<ä e TDÏ μμ >±]‘√ bÕ≥T $$<Û ä XÊK\
á dü+<äs¡“¤+>± l K.V.s¡eTD≤#ê] >±s¡T ‘·eT
n~Ûø±]DT\T dü÷s¡´Á|üuÛÑ, ø£èwüíy˚DÏ, ©\, düTeT\‘·, dü+<˚XÊìïdü÷Ô .. ªª dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T\T Ç˝≤ ª \+#Y
düTC≤‘· >±s¡¢ #=s¡e‘√ Á|ü‹s√p ªª \+#Y ÁuÒø˘ μμ ˝À á ÁuÒø˘ düeTj·T+ μ ˝À ø=+‘· düeTj·÷ìï kÕeT÷Væ≤ø£
ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘√+~.
<Ûë´HêìøÏ πø{≤sTTdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ #·]Á‘·˝À
á Áø£eT+˝À dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T\T ‘·eT ‘·eT ˇø£ #·ø£ÿ{Ï kÕ+Á|ü<ëj·÷ìï yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T.
<Ûë´HêqTuÛÑyê\‘√ ªª <Ûë´q ‘Ó\+>±D dü∫yê\j·T+ μμ
|ü⁄düÔø±ìï s¡÷bı+~+#·&É+ »]–+~. Áø£eT+‘·|üŒì <Ûë´qkÕ<Ûäq <ë«sê yês¡+‘ê
&çôd+ãsY 30e ‘˚Bq ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ #˚‘·T\ XÊØs¡ø£+>±, e÷qdæø£+>± eT] Ä‘·à|üs¡+>± #·ø£ÿ{Ï
MT<äT>± Ä$wüÿ]+|üã&çq á |ü⁄düÔø£ ªª n_Ûq+<äq |òü*‘ê\qT bı+<äT‘·÷ Ç+{≤ ãj·T{≤ ‘·eT ‘·eT
düuÛÑ μμ »qe] 12e ‘˚B $y˚ø±q+<ä »j·T+‹ì $<Û ä T \qT eT]+‘· dü e Ts¡ ú e +‘· + >± ìs¡ « Væ ≤ +#· T
|ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ‘Ó\+>±D dü∫yê\j·T+, ' D ' u≤¢ø˘ ≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*j·TCÒj·T&É+ >=|üŒ $wüj·T+.

<Ûë´q »>∑‘Y 6 |òæÁãe] 2016
01 Feb 2016 Form 1 (03-10)

ªª yê]ì n_Ûq+~dü÷Ô sêÅwüº eT+Á‘·T\÷ eT] eTTK´eT+Á‹ >±s¡T
dü«j·T+>± ‘·eT dü+<˚XÊ\qT Çe«&É+ eT+∫|üqT\T #˚ùd yê]øÏ eT]+‘·
Áb˛‘ê‡Vü‰ìï ø£*–dü÷Ô+~. Ç+‘·{Ï XÊÅd”Ôj·TyÓTÆq $<ÛëHêìï Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø°
n+<äCÒk˛Ôqï |üÁrJ øÏ e+<äHê\T. düT|ü]bÕ\qqT n+<äCÒj·T>∑*π> á
#·ø£ÿ{Ï kÕ+Á|ü<ëj·÷ìï nìï Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\˝À ≈£L&Ü
Á|üy˚X¯ô|≥º&ÜìøÏ sêÅwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·>∑T dü\Vü‰qT n+<äCÒj·T&ÜìøÏ Hê
e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqT.
l s¡eTD≤#ê] >±s¡T ªª yÓ’<ä´s¡+>∑+ ≈£L&Ü <Ûë´q+˝Àì XÊÅd”Ôj·T‘·qT >∑T]Ôk˛Ôqï á
düeTj·T+˝À <Ûë´q$<ë´]ú, <Ûë´qU…B’ , <Ûë´qe÷‘·è‘·«+, <Ûë´qe´ekÕj·T+,
<Ûë´qÁ>±MTD+ n+≥÷ yÓ$’ <Û´ä uÛ]Ñ ‘·yTÓ qÆ <Ûë´qÁ|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê
<Ûë´q $<ä´qT düe÷»+˝Àì nìï esêZ\ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ
‘ÓdüTÔqï PSSM ≈£î n_Ûq+<äq\T.
ªª PSSM dü e ÷#ês¡ |ü Á ‹ø£ ˝ … ’ q ª <Û ë ´q»>∑ ‘ Y μ,
ª dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ç+&çj·÷ μ, ª dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôd’Hé‡ μ \T qMq Ä<Ûë´‹àø£
$C≤„qXÊÅkÕÔìï düs¡fi¯yÓTÆq Ø‹˝À dü÷{Ï>± n+~düTÔHêïsTT. H˚qT Ä
leT‹ ø£èwüyí D˚ Ï >±s¡T |üÁ‹ø£\qT #·<Tä e⁄‘÷· ñ+{≤qT. PSSM |üÁ‹ø± $uÛ≤>±ìøÏ n_Ûq+<äq\Tμμ
n+≥÷ yês¡T ªª <Ûë´q dü∫yê\j·T+ μμ |ü⁄düÔø£ Á|ü#·Ts¡D≈£î düVü‰j·T+
#˚dæq yÓ\>∑|üP&ç \ø£åàDsêe⁄ >±]˙, leT‹ bı≥÷¢] s¡e÷<˚$>±]˙,
C.Äq+<é ≈£îe÷sY eT] M. |üeHé ≈£îe÷sY \qT Á|üX¯+dæ+#ês¡T.

ø£&ÜÔ˝Ÿ ªª ¬ø’˝≤dü|ü⁄] μμ ˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·÷qï ì‘ê´qï<ëq
ø±s¡´Áø£eT+ |ü≥¢ düŒ+~dü÷Ô yês¡T |òæÁãe] 8e ‘˚B ‘·eT |ü⁄{Ϻqs√E
dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ‘·eT uÛÑ÷] $sêfi≤ìï ≈£L&Ü Á|üø£{Ï+#ês¡T.
‘Ó\+>±D sêÅwüº Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ yÓ’dt#ÛÓ’s¡àHé l S.ìs¡+»Hé ¬s&ç¶
Äq+<é ≈£îe÷sY >±s¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ªª H˚qT ø£&ÜÔ˝Ÿ, ø¬ ˝’ ≤dü|⁄ü ]˝À ì]à+#·ã&çq ª eTùV≤X¯«s¡
eTVü‰|æs$¡ T&é μ ˝Àì øÏ+>¥‡#Û+˚ ãsY ˝À <Ûë´q+ #˚dTü ≈£îì #·øÿ£ {Ï nqTuÛyÑ êìï
bı+<ëqT. |üÁrJ #·÷|æ+∫q á <Ûë´qe÷s¡Z+˝À q&ç∫ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷
XÊØs¡ ø £ Äs√>±´˙ï, e÷qdæ ø £ Á|ü X Ê+‘· ‘ · q ÷ bı+<ë\ì
ø√s¡T≈£î+≥THêïqT.
ªª dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T\T yÓTT<ä\Tô|{Ϻq ª \+#Y ÁuÒø˘˝À
<Ûë´q+ μ nìï Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\≈£L $düÔ]+|üCÒj·T&ÜìøÏ ø£èwæ
#˚kÕÔ+ μμ n+≥÷ ø±s¡´Áø£eT ìsê«Vü≤≈£î\qT n_Ûq+~+#ês¡T.
á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<ÛäT\T>± $#˚Ãdæq ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ
l ìs¡+»Hé ¬s&ç¶ >±s¡T m&ç≥sY T.yêDÏ, |æs¡$T&é ì‘ê´qï<ëq Á≥dtº y˚TH˚õ+>¥ Á≥d”º M.ìs¡à˝≤
<Ûë´q »>∑‘Y 7 |òæÁãe] 2016
01 Feb 2016 Form 1 (03-10)

<˚ $ , >∑ T +≥÷s¡ T |æ s ¡ $ T&é dæ Œ ]#· T ´e˝Ÿ kıôd’ { ° n<Û ä ´ ≈£ å î \T
yÓ\>∑|üP&ç ˝ø£åDsêe⁄, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°
n<Û´ä ≈£îå \T S.R.Áù|eTj·T´, edü+‘Yq>∑sY |æs$¡ T&é e÷düsº Y leT‹ P.s¡e÷<˚$
>±s¡T¢ <Ûë´q+˝Àì XÊÅd”Ôj·T‘·q÷ eT] PSSM \øå±´\q÷, Á|üD≤[ø£\q÷
$e]+#ês¡T.
dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T\T n‹<ÛäT\qT XÊ\Tyê\‘√ dü‘·ÿ]+∫ ‘·eT
ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
Áù|eTj·T´, \ø£Då sêe⁄ >±s¡T¢
$»„|æÔ
¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÅcÕº\ yê´|üÔ+>± ñqï Á|üuÛÑT‘·«
ø±sê´\j·÷\˝Àì ñ<√´>∑düTÔ\≈£î
ªª <Ûë´qdü∫yê\j·T+ μμ |ü⁄düÔø±\qT n+<ä#˚j·T&ÜìøÏ
ÄdüøÏÔ ñqï |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢ dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T!
$esê\≈£î :81211 21189, 779999 4468
eTÚqBø£å˝À .. |üÁrJ Á yê‘·|üPs¡«ø£ dü+<˚XÊ\T
ªª |æs¡$T&é e÷düºs¡¢≈£î .. μμ
H√ ø£+|ü¢sTT+{Ÿ‡ ! .. H√ ]Á¬>{Ÿ‡ ! dü‘·´+ ø√dü+ .. Ä<Ûë´‹àø£‘· ø√dü+ ..
düeTj·÷ìï eè<Ûë #Ój·T´sê<äT! |üs√|üø±s¡+ ø√dü+ .. ùd#êä‘·‘·Ô«+ ø√dü+ ..
|ü⁄wüÿ\+>± $ÁXÊ+‹ bı+<ë*! me] e+‘·T ø£s¡Ôe´+ m+‘· ñ+≥T+<√ ..
ªª $ÁXÊ+‹ μμ nqï~ n+‘·>± n+<äs¡÷ #˚dü÷ÔH˚ ñ+&Ü*!
düeTj·÷ìï eè<Ûë #Ój·T´&É+ m+‘·e÷Á‘·+ ø±<äT
ø±˙ ..ªª ø£+|ü¢sTT+{Ÿ‡‘√ eT] ]Á¬>{Ÿ‡‘√ >∑&É|ü&É+ μμ
nqï~ e÷Á‘·+
düeTj·÷ìï eè<Ûë #Ój·T´&Éy˚T ne⁄‘·T+~! MT >∑T]+∫ MTs¡T J$+#·+&ç!
n~ #Ój·T´&Üìπø MTs¡T Çø£ÿ&çøÏ e#êÃs¡T!
|üì #Ój·÷´* nì|æùdÔH˚ .. |üì #Ój·T´+&ç!
uÀ~Û+#ê* nì|æùdÔH˚ .. uÀ~Û+#·+&ç!
Hê Ä≥\T H˚qT Hê ø√dü+ Ä&ÉT≈£î+≥÷H˚ ñ+{≤qT! ìÁ<äb˛yê* nì|æùdÔH˚ .. ìÁ<äb˛+&ç!
Hê bÕ≥\T H˚qT Hê ø√dü+ bÕ&ÉT≈£î+≥÷H˚ ñ+{≤qT! e÷{≤¢&Ü* nì|æùdÔH˚ .. e÷{≤¢&É+&ç!
H˚qT #Ój·T´ì~ ˇø£ÿfÒ .. n~ <Ûë´q+! e÷{≤¢&Ü* nì|æ+#·ø£b˛‘˚ .. e÷{≤¢&Ée<äT›!
m+<äTø£+fÒ H˚qT <ëìì <ë{Ïb˛j·÷qT! nsTT‘˚ ªª <Ûë´qnuÛ≤´dü nedüsêìï n~Û>∑$T+#êeTTμμ
á uÛÑ÷eT+&É\+˝À H˚qT ñHêï .. ˝Òø£b˛sTTHê nì|æ+#˚+‘· es¡≈£L <Ûë´q+ #Ój·÷´*‡+<˚!
<Ûë´q »>∑‘Y 8 |òæÁãe] 2016
01 Feb 2016 Form 1 (03-10)

X¯óuÛÑyês¡Ô ..
ªª ¬ø’˝≤dü|ü⁄]øÏ TSRTC ¬s>∑T´\sY ãdt kÂø£s¡´+ μμ

l s¡eTD≤sêe⁄ >±s¡T |üÁrJ‘√ •eX¯+ø£sY ¬s&ç¶, yÓ+ø£≥¬s&ç¶ >±s¡T¢
<Ûë´q eTVü‰#·Áø£+` VI dü+<äs“¡ +¤ >± eTTw”sêu≤<é ôV’ ≤ <ä s êu≤<é |æ s ¡ $ T&é e÷dü º s Y , <Û ë ´q
&çb˛ y˚TH˚»sY J.yÓ+ø£≥¬s&ç¶ >±s¡T MGBS qT+∫ eTVü‰#·Áø£+`VI s¡yêD≤ edü‘T· \ Äs¡HZ »’Ó sY eT] TSRTC
ø¬ ˝’ ≤dü|⁄ü ]øÏ 14 s√E\ bÕ≥T TSRTC ãdüT‡ düØ«düT\qT ñ<√´– nsTTq P.•eX¯+ø£sY ¬s&ç¶ >±] Á|ü‘˚´ø£ nuÛÑ´s¡úq
q&ç|æq+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\T! y˚Ts¡≈£î JMD >±s¡T á ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{Ï+∫q+<äT≈£î
n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D sêÅwüº s√&ÉT¶ s¡yêD≤ PSSM yê]øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄≈£î+{À+~!
dü+düú yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé eT] C≤sTT+{Ÿ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY Çø£ qT+∫ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ |æs¡$T&é
l s¡eTD≤sêe⁄ >±s¡T ÇMT¢ãHé qT+∫ ¬ø’˝≤dü|ü⁄] dü+<äs¡Ùq≈£î e#˚à yês¡+‘ê ≈£L&Ü á kÂø£sê´ìï
eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰|æs$¡ T&é es¡≈î£ ªª s¬ >∑T´\sY ãdt düØ«düT μμ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêï+!
≈£î ≈£L&Ü ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T!
ãdt f…Æ$T+>¥‡ MGBS |æs¡$T&é
ñ<äj·T+ 5.45 7.30/7.45
kÕj·T+Á‘·+ 17.00 18.30/18.40
$esê\≈£î .. TSRTC |æs¡$T&é e÷düºs¡¢ ãè+<ä+
P.S.S.¬s&ç¶ ` 9703132419
P.s¡+>±¬s&ç¶ ` 7382801111
M.Hêsêj·TD ` 7382811065

ªª qø£åÁ‘·˝Àø±\T, DNA j·÷øϺy˚wüHé μμ ñ∫‘· esYÿcÕ|t
d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY‡ Ch.Vü≤]ø£èwüí, G. dü«s¡í\‘· >±s¡¢#˚
2016, |òæÁãe] 21e ‘˚B, n|üPs¡« ø£˝≤´DeT+&É|ü+, n|ü‡s¡ dü]ÿ˝Ÿ, ø£&É|ü
$esê\≈£î : 94406 78866, 93912 36628, 94402 23577
esYÿcÕ|t≈£î e#˚Ãyês¡T ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ dü+e‘·‡s¡+ #·+<ë 300 s¡÷ˆˆ
MT ã+<ÛäTe⁄\≈£î, $TÁ‘·T\≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü ø£{Ϻ \ø£å#·+<ë<ës¡T\ j·T»„+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê*
<Ûë´q »>∑‘Y 9 |òæÁãe] 2016
01 Feb 2016 Form 1 (03-10)
MTsYù|{Ÿ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ªª Á‹eT÷]Ô |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ
|üÁrJ‘√ sêeTT\T <ä+|ü‘T· \T

Á|æj·T‘·eT >∑Ts¡Te⁄ |üÁrJ #˚‘·T\ MT<äT>± 9μI9μ .. eT÷&ÉT 9μμI9μμ G 411 yÓTT‘·Ô+
ôV’≤<äsêu≤<é MTsYù|≥ |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢ ªª sêeTT\T μμ 414 ø±|üsY |æs¡$T&é\T d”*+>¥˝À neTs¡Ãã&çq á
eT] ªª düTes¡í μμ <ä+|ü‘·T\ dü«>∑èVü≤+ô|’ ì]à+#·ã&çq <Ûë´qπø+Á<ä+˝À <Ûë´qjÓ÷>∑T\ dü+<˚XÊ\T eT] ˝…’Áu…Ø
ªª Á‹eT÷]Ô |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ 2016 »qe] @sêŒ≥T #˚j·Tã&ܶsTT.
18e ‘˚Bq ÁbÕs¡+_Û+#·ã&ç $XÊ«ìøÏ n+øÏ‘·+ CÀ´‹Á|ü » «\q nq+‘· s ¡ + |ü Á rJ
#˚j·Tã&ç+~. <Ûë´qT\+<ä]#˚‘· y˚DTHê<ä <Ûë´q+ #˚sTT+#ês¡T.
nq+‘·s¡+ <Ûë´qπø+Á<ä+ ìsêàDø£s¡Ô\T sêeTT\T,
düTes¡í >±s¡‘¢ √ bÕ≥T MTsYù|{Ÿ d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº Y
R.yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ >±s¡T, dü«sê»´\øÏÎ y˚T&ÉyéT eT]
|üÁrJ‘√ ø£*dæ |üs¡´{Ïdü÷Ô <Ûë´qÁ|ü#ês¡j·÷Á‘· #˚dü÷Ôqï
USA e÷düºsY yÓ+ø° #êsY >±s¡T ‘·eT nqTuÛÑyê\qT
n+<ä]‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T.
` 94909 56714

ªª 50 >∑+≥\ .. eTÚq<Ûë´q+ .. >∑T&çyê&É μμ
d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY‡ G.V. lìyêdüsêe⁄, B. uÛ≤düÿsY >±s¡¢#˚
Á|ü‹HÓ˝≤ 6e ‘˚B qT+&ç 10e ‘˚B es¡≈£î ‘·{ÏeÁs¡T s√&é, ªª l s¡eTDeTVü≤]¸ |æs¡$T&é <Ûë´qπøåÁ‘·+ μμ q+<äT
5 s√E\ ` 50 >∑+≥\ eTÚq <Ûë´q+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘√+~ .. eTT+<äT>± MT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düTø√>∑\s¡T.
∫e]s√E dæŒ]#·T´e˝Ÿ øöì‡*+>¥ ø£\<äT
$esê\≈£î : 98661 81615, 99514 89326
esYÿcÕ|t≈£î e#˚Ãyês¡T ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ dü+e‘·‡s¡+ #·+<ë 300 s¡÷ˆˆ
MT ã+<ÛäTe⁄\≈£î, $TÁ‘·T\≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü ø£{Ϻ \ø£å#·+<ë<ës¡T\ j·T»„+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê*
<Ûë´q »>∑‘Y 10 |òæÁãe] 2016
02 Feb 2016 Form 2 (11-18)

2015 &çôd+ãsY 18 qT+∫ 31 es¡≈£î .. ø£&ÜÔ˝Ÿ ` ¬ø’˝≤dü|ü⁄]
ªª Ä‘·àC≤„qT\ ~y√´‘·‡e+ .. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ -VI μμ

PSSM s¡»‘√‘·‡e dü+ãsê\ y˚fi¯ .. &çôd+ãsY 18 qT+∫ 31 es¡≈£î
ªª ~ ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dtº μμ eT] ªª |æs¡$T&é ì‘ê´qï<ëq Á≥dtº μμ yê]
dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£&ÜÔ˝Ÿ .. ¬ø’˝≤dü|ü⁄]˝À <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI ø±s¡´Áø£e÷\qT
n‘·´<äT“¤‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêï+.
$XÊ\yÓTÆq |ü+~fi¯fl‘√ .. Äràj·T n‹<ÛäT\≈£î kÕ«>∑‘· <ë«sê\‘√ .. >=|üŒ >=|üŒ
e÷düsº ¢¡ dü+<˚X¯ ‘√s¡D≤\‘√ n\+ø£]+#·ã&çq ø¬ ˝’ ≤dü|⁄ü ]˝À .. Á>∑V‰ü +‘·sy¡ êdüT\ n<äèX¯´
|üs´¡ y˚øDå£ ˝À .. y˚˝≤~eT+~ |æs$¡ T&é e÷düsº ¢¡ düeTø£+å ˝À .. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ~e´düìï~Û˝À
.. á $X‚wü ø±s¡´Áø£e÷\T .. 14 s√E\ bÕ≥T n+>∑s+¡ >∑ yÓu’ ÀÛ >∑+>± ìs¡«Væ≤+#·ã&ܶsTT.
á dü+<äs¡“¤+>± cÕ|üPsYq>∑sY jÓ÷>±#ês¡T´\T ªª l yÓ+ø£fÒXŸ μμ >±]#˚ 19e ‘˚B
qT+∫ 31e ‘˚B es¡≈£î Á|ü‹s√p ÁbÕ‘·'ø±\+ 4.00 >∑+ˆˆ\≈£î ìs¡«Væ≤+#·ã&çq
<Ûë´qjÓ÷>∑ •_s¡+˝À ô|<ä› m‘·TÔq <Ûë´qT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
Á|ü‹s√p ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\≈£î KeTà+ õ˝≤¢ |æs¡$T&é e÷düºsY ªª s¡y˚Twt
≈£î‘·T+u≤ø£ μμ >±] ªª bÕ+#·»q´ X¯+U≤sêe+ μμ ‘√ yÓTT<ä˝…’q nK+&É dü+^‘· <Ûë´q+˝À
y˚˝≤~ eT+~ <Ûë´qT\T Á|ü‘·´ø£å+>± eT] ôV’≤ d”Œ&é ˝…’yé Ç+≥¬sï{Ÿ <ë«sê |üs√ø£å+>±
bÕ˝§Zì |üÁrJ y˚DT>±HêeTè‘·+˝À ‘·]+#ês¡T !
Ä<Ûë´‹àø£ »>∑‘T· ˝Ô ÀH˚ ˇø£ eTVü‰Á|üj÷Ó >∑+>± ø¬ ˝’ ≤dü|⁄ü ] ÁbÕ+>∑D+˝À y˚˝≤~eT+~
<Ûë´qT\‘√ ìs¡«Væ≤+#·ã&çq @&ÉTs√E\ ªª eTVü‰ eTÚq<Ûë´q ø±s¡´Áø£eT+ μμ eT] 25
edü+‘ê\ PSSM s¡»‘√‘·‡e dü+ãsê\‘√ ≈£L&çq <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI $X‚cÕ\T
eTq+<ä] ø√dü+ .. ` m&ç≥sY
<Ûë´q »>∑‘Y 11 |òæÁãe] 2016
02 Feb 2016 Form 2 (11-18)

CÀ´‹ Á|ü»«\q+ .. ªª 18 &çôd+ãsY 2015 μμ
PSSM ªª dæ\«sY p´;¢ μμ X¯óuÛÑ dü+<äs“¡ +
¤ >± 2015 &çôd+ãsY 18e
‘˚B qT+∫ 31e ‘˚B es¡≈£î .. ôV’≤<äsêu≤<é ø£&ÜÔ˝Ÿ .. ¬ø’˝≤dü|ü⁄]
X¯øøπÔÏ Áå ‘·+˝Àì ªª eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰|æs$¡ T&é μμ ÁbÕ+>∑D+˝À <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`
VI y˚&ÉTø£\T n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± »]>±sTT.

ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ y˚˝≤~>± ‘·s*¡ e∫Ãq <Ûë´qT\T &çôd+ãsY
18e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ \≈£î ¬ø’˝≤dü|ü⁄]øÏ #˚s¡T≈£îqï |üÁrJ øÏ
Äràj·T kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. yês¡+<ä]‘√ ø£s¡#ê\q+ #˚dü÷Ô l düs¡dü«r
düuÛ≤y˚~ø£ ≈£î ‘·s¡* e∫Ãq |üÁrJ <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI ø±s¡´Áø£e÷\qT
|üÁrJ‘√ y˚<ëq+<ä u≤u≤J ÁbÕs¡+_Ûdü÷Ô y˚~ø£ô|’ ªª <Ûë´qCÀ´‹μμ ì yÓ*–+#ês¡T.
ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ <ë«sêVü≤{Ÿ qT+∫ $#˚Ãdæq Äràj·T
‘Ó\T>∑T n‹~∏ .. Væ≤e÷\j·T dü+‘Yªª l y˚<ëq+<ä u≤u≤J μμ >±s¡T
|æs¡$T&é <Ûë´q$|ü¢yêìï Á|üX¯+dædü÷Ô ..
ªª y˚\ dü+e‘·‡sê\T>± |ü$Á‘· Væ≤e÷\j·÷\˝À jÓ÷>∑T\≈£î
n+~+#·ã&ÉT‘·÷qï Ä<Ûë´‹àø£ kÕ<ÛäHê kÕsê+X¯eT+‘ê |üÁrJ ª XÊ«dü
|üÁrJ‘√ X‚wüj·T´ XÊÅdæÔ >±s¡T MT<ä <Ûë´dü μ nH˚ n‘·´+‘· düT\uÛÑyÓTÆq |ü<äΔ‹˝À n+~+#ês¡T.
Væ≤e÷\j·÷\˝À jÓ÷>∑T\T ≈£L&Ü bı+<ä˝ìÒ nq+‘·yTÓ qÆ Ä‘·à $C≤„Hêìï
yês¡T Çø£ÿ&É n‘·´+‘· düs¡fi¯yÓTÆq Ø‹˝À eT\∫ uÀ~Ûdü÷Ô Á|ü‹ ˇø£ÿ]
J$‘ê\qT <Ûqä ´+ #˚dTü HÔ êïs¡T. |üÁrJ e÷s¡<Z sä Ù¡ ø£‘«· +˝Àì \ø£˝å ≤~ eT+~
|æs¡$T&é e÷düºs¡¢ <Ûë´q Á|ü#ês¡ ø£èwæe\¢ H˚&ÉT PSSM ndü\T dædü˝…’q
Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅkÕÔìøÏ XÊX¯«‘· ∫s¡THêe÷>± ì*∫+~ μμ n+≥÷ ‘·eT
n_Ûq+<äq\qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ n‹~Û>± Vü‰»s¡sTTq |üÁrJ u≤\´$TÁ‘·T\T
X‚wüj·T´ XÊÅdæÔ dü+^‘· ø£#˚Ø eT] >∑es¡ïyÓT+{Ÿ dü+^‘· ø£fi≤XÊ\ $ÁXÊ+‘· Á|æì‡bÕ˝Ÿ l P.V.X‚wüj·T´

<Ûë´q »>∑‘Y 12 |òæÁãe] 2016
02 Feb 2016 Form 2 (11-18)

XÊÅdÔæ >±s¡T ‘·eT yêsTT<ä´ ãè+<ä+‘√ >∑+≥qïs¡ ùd|ü⁄ ìs¡«Væ≤+∫q dü«s¡Hê<ä
<Ûë´q+ Á|ü‹ˇø£ÿ]˙ |ü⁄\ø£]+|üCÒdæ+~.
ÄHê{Ï ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫e] n+X¯+>± u…+>∑fi¯Ss¡T qT+∫ $#˚Ãdæq
ªª düèwæº &Ü´Hé‡ nø±&ÓMT μμ &܈ˆ A.V.dü‘·´Hêïsêj·TD ãè+<ä+ yês¡T
Á|ü<ä]Ù+∫q ªª eTVü‰Hé ãT<äΔ μμ qè‘·´s¡÷|üø£+ n+<ä]˙ n\]+∫+~.
ªª 19 &çôd+ãsY 2015 μμ |üÁrJ‘√ dü‘´· Hêïsêj·TD >±s¡T
ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\ ø£˝≤¢ <Ûä÷|ü B|ü XÀuÛÑ\‘√ ªª l düs¡dü«r
düuÛ≤y˚~ø£ μμ nK+&É dü+^‘· <Ûë´HêìøÏ dæ<äΔ+ ø±>± |üÁrJ y˚DTHê<ëìøÏ
dæ‘êsY ô|’ ªª &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^μμ, ejÓTT*Hé ô|’ ªª $<ë«Hé >∑DÒwt
≈£îe÷sY μμ, eTè<ä+>∑+ô|’ ªª $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY μμ .. eT] ‘·ã˝≤ô|’
ªª ñkÕÔ<é ãã÷¢μμ >±s¡T¢ ‘·eT ‘·eT düVü≤ø±sê\qT n+~+#ês¡T.
<Ûë´qT\+<äs÷¡ eT÷&ÉT>∑+≥\ bÕ≥T <Ûë´Hêq+<ä kÕ>∑s+¡ ˝À z\˝≤&Üs¡T. Hê<ä ãè+<ä+
nq+‘·s¡+ l y˚<ëq+<ä u≤u≤J ªª >∑Ts¡Te⁄ μμ >∑T]+N ..
ªª >∑Ts¡T‘·‘·Ô«+ μμ >∑T]+N eT] düeTø±©≈£î˝…’q dü<äTZs¡Te⁄\‘√ ø£*dæ #˚ùd
Ä<Ûë´‹àø£ Á|üj·÷D+ >∑T]+N Äràj·T+>± $e]dü÷Ô ..
ªª ÁbÕ|ü+∫ø£+>± m~π> e´øÏÔ ª Hê <ä>∑Zs¡ neTà ñ+~ μ nì
>∑s¡«+>± #Ó|ü≈£îqï≥T¢ .. Ä<Ûë´‹àø£+>± m~π> kÕ<Ûä≈£î&ÉT ª Hê <ä>∑Zs¡
>∑Ts¡Te⁄ ñHêï&ÉT μ nì >∑s«¡ +>± #Ó|ü ≈£î+{≤&ÉT. |üÁrJ ˝≤+{Ï dü<Tä sZ T¡ e⁄qT
ø£*– ñqï MTs¡+‘ê m+‘√ n<äèwüºe+‘·T\T! MT n+<ä]‘√ ø£*dæ <Ûë´q+
#˚düTø√e&É+ Hê n<äèwüº+>± uÛ≤$düTÔHêïqT μμ nì ‘·eT dü+<˚XÊìï#êÃs¡T.
ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
;ÛeTes¡+ |æs¡$T&é e÷düºsY‡ ‘·≥e]Ô Ms¡sê|òüTe sêe⁄ eT] sê»´\øÏÎ
<ä+|ü‘T· \ Ä<Û«ä s¡´+˝À nK+&É eTÚq<Ûë´q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~.
y˚˝≤~eT+~ <Ûë´qT\‘√ ≈£L&çq kÕeT÷Væ≤ø£ eTÚq<Ûë´q X¯øÏÔ ‘·s¡+>±\‘√
¬ø’˝≤dü|ü⁄] eT]+‘· X¯øÏÔe+‘·+ nsTT´+~.

ÁbÕ‘·'ø±\ nK+&É <Ûë´q+
<Ûë´q »>∑‘Y 13 |òæÁãe] 2016
02 Feb 2016 Form 2 (11-18)

kÕj·T+Á‘·+ q÷´&Ûç© ¢ øÏ #Ó+~q ø£fi≤ø±s¡T\T |ü+&ç{Ÿ X¯s¡‘Y#·+Á<ä
lyê‘·‡e >±s¡T ‘·eT Á|ü‘´˚ ø£ ejÓTT*Hé yêsTT<ä´+ô|’ |ü*øÏ+∫q Væ≤+<ä÷kÕú˙
sê>±\T Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ |ü⁄\øÏ+|üCÒXÊsTT.
nq+‘·s¡+ TTD l y˚+ø£fÒX¯«s¡ y껄àj·T+ ÁbÕC…ø˘º ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY,
X¯s¡‘Y #·+Á<ä lyê‘·‡e >±s¡T ªª n|üPs¡« |ü+#·düVü≤Ádü ne<Ûëì μμ &܈ˆ y˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé >±]#˚
$C≤„q<ëj·Tø£yÓTÆq Á|üdü+>∑+ n+~+#·ã&ç+~. sêe÷j·TD, eTVü‰uÛ≤s¡‘·
|òüT{≤º\˝Àì <Ûäs¡àdü÷øå±à\qT $X‚¢wædü÷Ô yês¡T ì»J$‘· düeTdü´\
|ü]cÕÿsêìøÏ .. ÁbÕ|ü+∫ø£ ø√D≤\≈£î nr‘·yÓTÆq Ä<Ûë´‹àø£ ø√D≤\qT
Ä$wüÿ]+#ês¡T.
ÄHê{Ï ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫e] n+X¯+>± e÷s¡÷ºs¡T |æs¡$T&é e÷düºsY,
s¡#s· TT‘· eT] <äsÙ¡ ≈£î\T l Á|üø±X¯+ ãè+<ä+ yês¡T n<äT“¤‘+· >± Á|ü<]ä Ù+∫q
|üÁrJ‘√ &܈ˆ y˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé
ªª z Ä‘êà y˚T\Tø√ μμ <äèX¯´s¡÷|üø£+ n+<ä]˙ Ä˝À∫+|üCÒdæ+~. J$‘·
\øå±´ìï eT]∫b˛sTT ÁbÕ|ü+∫ø£‘·˝À |ü&ç ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·÷qï ˇø±H=ø£
Jyê‘·à .. <Ûë´qX¯ø‘ÔÏ √ C≤„q|üs+¡ >± ‘·qø£+fÒ ñqï‘· dæ‹ú ˝À ñqï dü<ë‘·àqT
ø£\TdüT≈£îì .. Ä dü<ë‘·à e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+˝À ñqï‘· ‘·˝≤\≈£î |üj·Tì+#˚
n<äT“¤‘· |òüT{≤ºìï ø£qTï\≈£î ø£{Ϻq≥T¢>± Ms¡T Á|ü<ä]Ù+∫q rs¡T n+<ä]
Á|üX¯+dü\qT n+<äT≈£î+~.
<äèX¯´s¡÷|üø+£ ÄHê{Ï ø£fi≤ø±s¡T\+<ä]˙ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ |ü˙ïs¡T >∑+<Ûë\‘√
düeTT∫‘· Ø‹ì dü‘·ÿ]+#ês¡T.
ªª 20 &çôd+ãsY 2015 μμ
ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\ ø£˝≤¢ <Ûä÷|ü B|ü XÀuÛÑ\‘√ ªª l düs¡dü«r
düu≤Û y˚~ø£ μμ nK+&É dü+^‘· <Ûë´HêìøÏ dæ<+Δä nsTT´+~. |üÁrJ y˚DTHê<ëìøÏ
dæ‘êsY ô|’ ªª &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^μμ, ejÓTT*Hé ô|’ ªª $<ë«Hé >∑DÒwt
|üÁrJ‘√ ñkÕÔ<é ãã÷¢ ≈£îe÷sY μμ, eTè<ä+>∑+ô|’ ªª $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY μμ .. eT] ‘·ã˝≤ô|’

<Ûë´q »>∑‘Y 14 |òæÁãe] 2016
02 Feb 2016 Form 2 (11-18)

ªª ñkÕÔ<é ãã÷¢ μμ >±s¡T¢ ‘·eT ‘·eT düV≤ü ø±sê\qT n+~+#·>± <Ûë´qT\+<äs÷¡
eT÷&ÉT>∑+≥\ bÕ≥T <Ûë´HêeTè‘êìï bÕq+ #˚XÊs¡T.
nq+‘·s¡+ PSSM kÕ«<Ûë´j·T j·T»„+˝À uÛ≤>∑+>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îqï
{Ïu…{Ÿ eTVü‰jÓ÷– &܈ˆ˝ÀuŸkÕ+>¥ sê+bÕ >±] ªª J$‘· n<Ûë´j·÷\T μμ
eT] C.W.˝…&é;≥sY >±] ªª |üs¡eT >∑Ts¡Te⁄\ düT|ü<∏ä+ μμ nqï nqTyê<ä
Á>∑+<∏ë\qT ø£\«≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡+Z e÷J XÊdüqdüuTÑÛ ´\T l C…b’ Õ˝Ÿ j·÷<äyé |üÁrJ‘√ &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^
>±s¡T Ä$wüÿ]+#ês¡T.
s¡»‘√‘·‡e dü+ãsê\qT »s¡T|ü⁄≈£î+≥÷qï PSSMqT n_Ûq+~dü÷Ô
l C…’bÕ˝Ÿ j·÷<äyé >±s¡T ªª H˚qT AP State BC Finance Corporation
#ÛÓ’s¡àHé>± ñqï|ü&ÉT yÓTT<ä{ÏkÕ]>± .. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ >±s¡T áõ|tº˝À
ñqï≥Te+{Ï Á|ü|ü+#· $+‘·\˝À ˇø£f…Æq |æs¡$T&é ˝≤+{Ï X¯øÏÔ ø£≥º&Üìï |üÁrJ‘√ lC…’bÕ˝Ÿ j·÷<äyé >±s¡T
ø£&ÜÔ˝Ÿ˝À ø£≥ºuÀ‘·THêïs¡ì ‘Ó\TdüT≈£îì ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷qT. jÓ÷^X¯«s¡T˝…’q
yê] dü+ø£\ŒX¯øÏÔøÏ Á|ü‘·´ø£å ì<äs¡Ùqy˚T áHê&ÉT eTq ø£fi¯fleTT+<äT
kÕø屑·ÿ]+#·ã&çq á >=|üŒ ø£≥º&É+.
ªª ª eTVü‰‘·Tà\ bÕ<ädüŒs¡Ù‘√ Ä j·÷ Á|ü<˚XÊ\T |ü⁄˙‘·+ nsTT´ nH˚ø£
$<Ûë\T>± n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘êsTTμ nqï XÊÅdüÔ yêø±´ìøÏ ì<äs¡Ùq+>± ø£&ÜÔ˝Ÿ
≈£L&Ü ÄHê{Ï qT+∫ nH˚ø£ $<Ûë\T>± n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·÷ Á|ü|ü+#·|ü≥+˝À
‘·q<Ó’q >∑T]Ô+|ü⁄qT bı+<äT‘√+~. |üs¡e÷‘·à dü«s¡÷|ü⁄˝…’q |üÁrJ |üÁrJ‘√ q]‡+Vü≤j·T´ >±s¡T
e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+˝À eTqeT+‘ê eTq J$‘ê\qT |ü⁄˙‘·+ #˚düT≈£î+≥÷
yês¡T eTq≈£î n+~+∫q Ä‘·à $C≤„q dü+<˚XÊ\qT Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+
#Ój·÷´* μμ n+≥÷ |æ\T|ü⁄ Ç#êÃs¡T.
ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
;ÛeTes¡+ |æs¡$T&é e÷düºsY‡ ‘·≥e]Ô Ms¡sê|òüTe sêe⁄ eT] sê»´\øÏÎ
<ä+|ü‘·T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À nK+&É eTÚq<Ûë´q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~.
‘·≥e]Ô <ä+|ü‘T· \T ..

<Ûë´q »>∑‘Y 15 |òæÁãe] 2016
02 Feb 2016 Form 2 (11-18)

y˚˝≤~eT+~ <Ûë´qT\‘√ ≈£L&çq kÕeT÷Væ≤ø£ eTÚq<Ûë´q X¯øÏÔ ‘·s¡+>±\‘√
Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ |ü⁄\øÏ+∫b˛j·÷s¡T.
kÕj·T+Á‘·+ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± q÷´&Ûç©¢ ø£fi≤ø±s¡T\T |ü+&ç{Ÿ
ªª l #˚‘·Hé CÀwæ μμ >±s¡T ‘·eT y˚DTe⁄ô|’ |ü*øÏ+∫q Væ≤+<ä÷kÕú˙ sê>±\T
l #˚‘·Hé CÀwæ Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ Äq+<ä&√*ø£\˝À eTT+∫y˚j·T>± yê] y˚DTHê<ä+‘√
X¯è‹ø£\T|ü⁄‘·÷ |üÁrJ #˚dqæ y˚DTHê<ë˝≤|üq n+<ä]˙ Ä‘êàq+<äkÕ>∑s+¡ ˝À
z\˝≤&ç+∫+~.
nq+‘·s¡+ TTD l y˚+ø£fÒX¯«s¡ y껄àj·T+ ÁbÕC…ø˘º ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY,
n|üPs¡« |ü+#· düVü≤Ádü ne<Ûëì &܈ˆ y˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé >±]#˚
$C≤„q<ëj·Tø£yÓTÆq Á|üdü+>∑+ n+~+#·ã&ç+~.
&܈ˆ y˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé >±s¡T |æs¡$T&é <Ûë´qX¯øÏÔ >∑T]+∫ $X‚wü+>± $e]dü÷Ô yês¡T ejÓ÷uÛ≤s¡+
e\¢ kÕ<Ûës¡D+>± dü+uÛÑ$+#˚ yÓT<ä&ÉT kÕeTs¡ú´+˝Àì ø°åD‘·≈£î >∑T]nsTTq
‘êeTT |æs¡$T&é ≈£îØÃ˝À ≈£Ls¡TÃì Á|ü‹ s√p ÁãVü≤àeTTVüAs¡Ô+˝À <Ûë´q+
#˚dü÷Ô <ëìì n~Û>∑$T+∫q rs¡TqT n+<ä]‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T.
|ü˙ïs¡T >∑+<Ûë\‘√ &܈ˆ y˚T&ÉkÕì >±]ì |üÁrJ düeTT∫‘· Ø‹˝À
dü‘·ÿ]+∫q nq+‘·s¡+ »]–q kÕ+düÿ è‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T n+<ä]ø°
qj·THêq+<ëìï ø£*–+#êsTT.
ªª 21 &çôd+ãsY 2015 μμ
ÄHê{Ï nK+&É dü+^‘· <Ûë´q+ ø√dü+ dæ<äΔ+ nsTTq l düs¡dü«r
düuÛ≤y˚~ø£ ≈£î n+<äs¡÷ ‘·s¡* sê>± ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\ ø£˝≤¢
nK+&É <Ûë´q+ yÓTT<ä\sTT´+~.
|üÁrJ y˚DTHê<ëìøÏ dæ‘êsY ô|’ ªª &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^μμ, ejÓTT*Hé
nqTsê<Ûë Á|ükÕ<é >±s¡T ô|’ ªª $<ë«Hé >∑DÒwt ≈£îe÷sY μμ, eTè<ä+>∑+ô|’ ªª $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY μμ

ÁbÕ‘·'ø±\ nK+&É dü+^‘· <Ûë´q+
<Ûë´q »>∑‘Y 16 |òæÁãe] 2016
02 Feb 2016 Form 2 (11-18)

.. eT] ‘·ã˝≤ô|’ ªª ñkÕÔ<é ãã÷¢ μμ >±s¡T¢ ‘·eT ‘·eT düVü≤ø±sê\qT
n+~+#·>± <Ûë´qT\+<äs¡÷ eT÷&ÉT>∑+≥\ bÕ≥T <Ûë´Hêq+<ä kÕ>∑s¡+˝À
z\˝≤&Üs¡T.
nq+‘·s¡+ l y˚<ëq+<ä u≤u≤J >∑Ts¡T‘·‘·Ô«+ >∑T]+∫ eT]+‘·>±
‘Ó*j·TCÒdü÷Ô .. ªª >∑Ts¡Te⁄ eTq≈£î >∑T]‘·‘ê«ìï ‘Ó*j·TCÒkÕÔ&ÉT! dü<äTZs¡Te⁄
e÷s¡Z<äs¡Ùq+ ˝Òì yês¡+‘ê Ä >∑T]‘·‘êÔ«ìøÏ <ä÷s¡yÓTÆ ø£* e÷j·T˝À |ü&ç
ø=≥Tº≈£î+≥÷+{≤s¡T.
ªª |üs¡eT>∑Ts¡Te⁄ qèdæ+Vü≤ düs¡dü«‹ yês¡T >±qT>±|ü⁄s¡+˝À Á|ü‹
s√p dü+>∑eT+˝À kÕïHê~ø±\T eTT–+#·T≈£îì ‘·eT eTsƒêìøÏ yÓfi¯SÔ+fÒ
Á‘√e˝À ˇø±H=ø£ ¬s’‘·T yê]ø√dü+ m<äTs¡T#·÷dü÷Ô ì\T#·Tì .. yês¡T
sê>±H˚ yê]øÏ bÕ<äqeTkÕÿs¡+ #˚düT≈£î+≥÷ Ä ‘·s¡Tyê‘· ‘·q bı\+
|üqT\T #˚düT≈£î+≥÷+&˚yê&ÉT.
ªª ˇø£s√E >∑Ts¡Te⁄>±s¡T n‘·&çì ª m˝≤ e⁄+~ ˙ |ü+≥ |ü]dæú‹?μ
nì n&ç>±s¡T.
ªª ª $‘·ÔHê\T »˝≤¢qT kÕ«MT! Ç|ü&ç|ü&˚ ∫ìï ∫ìï yÓTT\≈£\T
e#êÃsTT μ nì #ÓbÕŒ&ÉT.
ªª ª nsTT‘˚ yÓ+≥H˚ Ä ô|s’ T¡ q+‘ê ø√ôdsTT´ μ nì #Ó|Œæ yÓ[flb˛j·÷s¡T
>∑Ts¡Te⁄>±s¡T. e÷s¡T e÷{≤¢&É≈£î+&Ü yÓ[flq ¬s’‘·T .. uÛ≤s¡´ \uÀ~uÀ
n+≥THêï $q≈£î+&Ü bı\+˝À ô|’s¡Tq+‘ê ø√sTT+#˚XÊ&ÉT !
ªª >∑Ts¡Te⁄>±] e÷≥ $ì ô|’s¡+‘ê ø√ùddæq+<äT≈£î #·T≥TºÁ|üø£ÿ\
¬s’‘·T\+‘ê n‘·&çì |æ∫Ãyê&ç øÏ+<ä »eTø£{Ϻ ‘·÷\Hê&Üs¡T.
ªª ª eTsêï&ÉT dü+>∑‹ ‘Ó\TdüT≈£îqï >∑Ts¡Te⁄>±s¡T ª @<√ H˚qT
j·T<Ûë˝≤|ü+>± #Ó_‘˚ ô|’s¡Tq+‘ê ø√ùdkÕÔyê? μ nq>± Ä ¬s’‘·T

<Ûë´q »>∑‘Y 17 |òæÁãe] 2016
02 Feb 2016 Form 2 (11-18)

ª MTs¡T #Ó|æŒq <ëìì nqTdü]+#·&Éy˚T Hê <Ûäs¡à+— MT MT<ä ñqï >∑Tπs
qqTï q&ç|ædüTÔ+~ μ nHêï&ÉT $qj·T+>±!
ªª ø=ìïs√E˝≈£î ‘·TbòÕHé sêe&É+‘√ @|ü⁄>± m~–q n+<ä] |ü+≥\T
düs«¡ HêX¯q+ nsTTb˛j·÷sTT. >∑Ts¡Te⁄ e÷≥ Á|üø±s¡+ yÓTT<ä{À¢H˚ ø√dæyd˚ qæ
ø=DÏCÒ{Ï nXÀø˘ ≈£îe÷sY >±s¡T
á s¬ ‘’ T· |ü+≥ ˇø£ÿfÒ n|üŒ{Ï qT+∫ eT∞fl ∫>∑T]+∫ dü]jÓTÆ q düeTj·÷ìøÏ
n<äT“¤‘·+>± m~– Ä j˚T&ÉT n‘·ìøÏ eT]+‘· ˝≤uÛ≤ìï n+~+∫+~!
ªª Ç˝≤ ˝Ò<ä+≥÷H˚ ñqï dü‘ê´ìï #·÷|æ+#·&É+ eT] ñ+<ä+≥÷H˚
˝Òì ndü‘·´+ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô‘·qT ≈£\T>∑#˚j·T&É+ >∑Ts¡Te⁄\T #·÷|æ+#˚
#·eT‘êÿs¡+! <ëìì ns¡ú+ #˚düT≈£îì J$ùdÔ n+‘ê Äq+<äy˚T μμ n+≥÷
>∑Ts¡Te⁄\ |ü≥¢ yÓT\>∑e\dæq $~Û $<ÛëHêìï ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
;ÛeTes¡+ |æs¡$T&é e÷düºsY‡ ‘·≥e]Ô Ms¡sê|òüTe sêe⁄ eT] sê»´\øÏÎ
<ä+|ü‘·T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À nK+&É eTÚq<Ûë´q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~.
y˚˝≤~eT+~ <Ûë´qT\T Ä kÕeT÷Væ≤ø£ eTÚq<Ûë´q ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì
eT]+‘· X¯øÏÔe+‘·T\T nj·÷´s¡T.
l <ä‘êÔÁ‘˚jT· T\T >±s¡T kÕj·T+Á‘·+ ø±s¡´Áø£e÷\T ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ #Ó+~q Á|üeTTK y˚DTHê<ä
ø£fi≤ø±s¡T\T l J.<ä‘êÔÁ‘˚j·TT\T >±] ø£sêí≥ø£ sê>∑ $Hê´dü+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑ+
nj·÷´sTT. ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À #·ø£ÿ{Ï <Ûë´qdæú‹˝À y˚˝≤~
eT+~ <Ûë´qT\T yê] y˚DTHê<ä+˝À ‘·eTqT ‘êeTT yÓTÆeT]∫b˛j·÷s¡T.
|ü˙ïs¡T >∑+<Ûë\‘√ yê]ì dü‘ÿ· ]+#·T≈£îqï nq+‘·s+¡ Á|ü<]ä Ù+|üã&çq
≈£L∫|üP&ç qè‘·´+ n+<ä]˙ n\]+∫+~.ø£fi≤ø±s¡T\+<ä]˙ düeTT∫‘·
Ø‹˝À dü‘·ÿ]+#·Tø√e&É+‘√ Ä Hê{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T eTT–XÊsTT.
|üÁrJ‘√ ñcÕsêDÏ >±s¡T

<Ûë´q »>∑‘Y 18 |òæÁãe] 2016
03 Feb 2016 Form 3 (19-26)

ªª 22 &çôd+ãsY 2015 μμ
ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\≈£î ªª l düs¡dü«r düuÛ≤y˚~ø£ μμ ô|’ |üÁrJ
y˚DTHê<ëìøÏ dæ‘êsY ô|’ ªª &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^μμ, ejÓTT*Hé ô|’ ªª $<ë«Hé
>∑DÒwt ≈£îe÷sY μμ, eTè<ä+>∑+ô|’ ªª $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY μμ .. eT]
‘·ã˝≤ô|’ ªª ñkÕÔ<é ãã÷¢ μμ >±s¡T¢ ‘·eT ‘·eT düVü≤ø±sê\qT n+~+#·>± $»jYT ≈£îe÷sY >±s¡T
<Û ë ´qT\+<ä s ¡ ÷ eT÷&É T >∑ + ≥\ bÕ≥T nK+&É Hê<ä < Û ë ´q+˝À
<Ûë´HêeTè‘·bÕq+ #˚XÊs¡T.
nq+‘·s+¡ ªª <Ûë´q»>∑‘Y μμ |üÁ‹ø£ |ü_w¢ sü Y ªª <Ûë´qs¡‘ï· μμ D. øπ X¯esêE
>±]˙ eT] dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ç+&çj·÷ |ü_¢wüsY A.V.kÕsTT≈£îe÷sY ¬s&ç¶>±]˙,
nq+‘·|üPsY d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY $»jYT ≈£îe÷sY >±]˙ |ü˙ïs¡T
>∑+<Ûë\‘√ |üÁrJ dü‘·ÿ]+#·&É+ »]–+~. <Ûë´q»>∑‘Y |üÁ‹ø£ n_Ûeè~Δ
Á|üD≤[ø£qT $e]+∫q πøX¯esêE >±s¡T ªª Á|ü‹ ˇø£ÿ ‘Ó\T–+{Ïø° |üÁ‹ø£ øπ X¯esêE >±s¡T
#˚πs˝≤ ø£èwæ#˚<ë›+ μμ nì |æs¡$T&é e÷düºs¡¢≈£î |æ\T|ü⁄ Ç#êÃs¡T.
dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ç+&çj·÷ eT] dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôd’Hé‡ Ä+>∑¢ <Ó’«e÷dæø£
|üÁ‹ø£\ <ë«sê PSSM qT Á|ü|+ü #·yê´|ü+Ô #˚d÷ü Ô |üÁrJ‘√ ø£*dæ Ç|üŒ{Ïes¡≈î£
<ë<ë|ü⁄ 30 <˚XÊ\T |ü\Te÷s¡T¢ |üs¡´{Ï+∫q yê] Ä+‘·s¡+–ø£ ø±s¡´<ä]Ù
A.V.kÕsTT≈£îe÷sY ¬s&ç¶ >±s¡T ‘·eT Äràj·T nqTuÛÑyê\qT n+<ä]‘√
|ü+#·T≈£îHêïs¡T.
ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î kÕsTT ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ >±s¡T
;ÛeTes¡+ |æs¡$T&é e÷düºsY‡ ‘·≥e]Ô Ms¡sê|òüTe sêe⁄ eT] sê»´\øÏÎ
<ä+|ü‘·T\ Ä<Ûä«s¡´+˝À nK+&É eTÚq<Ûë´q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~.
y˚˝≤~eT+~ <Ûë´qT\T kÕeT÷Væ≤ø£ eTÚq<Ûë´q X¯øÏÔ ‘·s¡+>±\˝À |ü⁄˙‘·+
nj·÷´s¡T.
ÄHê{Ï kÕj·T+ø±\+ $•wü˜ >∑Ts¡Te⁄\ dü+<˚XÊ\˝À uÛ≤>∑+>± Ä#ês¡´
eT˝≤¢Á|ü>∑&É leTHêïsêj·TD eT÷]Ô >±s¡T ªª <Ûë´qjÓ÷>∑ yÓ’uÛÀ>∑+ μμ nqï
n+X¯+ô|’ ‘·eT Á|üe#·Hêìï n+~+#ês¡T. Ä#ês¡´ eT˝≤¢Á|ü>&∑ É

<Ûë´q »>∑‘Y 19 |òæÁãe] 2016
03 Feb 2016 Form 3 (19-26)

C≤„q $C≤„q<ëj·Tø£+>± kÕ–q yê] Á|üe#·Hêìï n+<äs¡÷
ÄkÕ«~+#ês¡T.
nq+‘·s¡+ yês¡D≤dæ, u…Hês¡dt Væ≤+<ä÷ $X¯« $<ë´\j·T+˝À
Væ≤+<äTkÕú˙ dü+^‘·+˝À &Üø£ºπs{Ÿ #˚k˛Ôqï |ü+&ç{Ÿ n‘·T˝Ÿ X¯+ø£sY >±]
ôwVü≤HêsTT yêsTT<ä´+‘√ kÕ+düÿ è‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj·÷´sTT.
c˛˝≤|üPsY #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶ >±s¡T ÁXÀ‘·\qT Äq+<ä s¡dü&√˝˝À }–+∫q yê]ì |üÁrJ |ü˙ïs¡T >∑+<Ûë\‘√
bÕ≥T ‘·eT y˚DT>±Hê˝≤|üq‘√ Äràj·T+>± dü‘·ÿ]+#·&É+ n+<ä]
Vü≤è<äj·÷\qT |ü⁄\ø£]+|üCÒdæ+~.
nq+‘·s¡+ ø√˝Ÿø£‘êÔ qT+∫ $#˚Ãdæq |æs¡$T&é e÷düºsY leT‹
nqTsê<Ûë Á|ükÕ<é >±s¡T qj·THêq+<äø£s¡+>± ªª jÓ÷>± qè‘·´+ μμ qT
Á|ü<]ä Ù+#ês¡T. |üÁrJ #˚‘T· \ MT<äT>± |ü˙ïs¡T >∑+<Ûä dü‘êÿsê\qT n+<äT≈£îqï
|ü+&ç{Ÿ n‘·T˝Ÿ X¯+ø£sY >±s¡T nqTsê<Ûë Á|ükÕ<é >±s¡T ‘·eT <Ûë´HêqTuÛyÑ ê\qT n+<ä]‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T.
ªª 23 &çôd+ãsY 2015 μμ
<Ûä÷|ü B|ü XÀuÛÑ\‘√ dæ<äΔ+ nsTTq ªª l düs¡dü«r düuÛ≤y˚~ø£ μμ ô|’
ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\ ø£˝≤¢ nK+&É dü+^‘· <Ûë´q+ yÓTT<ä\sTT´+~.
e÷s¡•Z s¡e÷dü|⁄ü #·*|ü⁄*ì ôd‘’ +· ˝…øÿ£ #˚jT· ≈£î+&Ü ôV≤’ <äsêu≤<é #·T≥TºÁ|üøÿ£ \
ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ y˚˝≤~>± Á|ü»\T ‘·s¡*e∫à kÕeT÷Væ≤ø£ <Ûë´q+˝À
bÕ˝§ZHêïs¡T.
|üÁrJ y˚DTHê<ëìøÏ dæ‘êsY ô|’ ªª &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^μμ, ejÓTT*Hé
ô|’ ªª $<ë«Hé >∑DÒwt ≈£îe÷sY μμ, eTè<ä+>∑+ô|’ ªª $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY μμ
.. eT] ‘·ã˝≤ô|’ ªª ñkÕÔ<é ãã÷¢ μμ >±s¡T¢ ‘·eT ‘·eT düVü≤ø±sê\qT
n+~+#·>± <Ûë´qT\+<äs¡÷ eT÷&ÉT>∑+≥\ bÕ≥T <Ûë´HêeTè‘êìï bÕq+
#˚XÊs¡T.
nq+‘·s¡+ Ä<√ì |æs¡$T&é Á>±+&é e÷düºsY‡ bÕ+&ÉTs¡+>∑j·T´XË{Ϻ,
M.Áù|yéTHê<Ûé >±s¡T¢ ‘·eT ‘·eT <Ûë´HêqTuÛy Ñ ê\qT n+<ä]‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T.
~∏+kÕ qè‘·´+

<Ûë´q »>∑‘Y 20 |òæÁãe] 2016
03 Feb 2016 Form 3 (19-26)

ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î &܈ˆ ≈£îe÷sY >±s¡T
q÷´øÏ ¢ j · T sY |ò ü P ´jÓ T ˝Ÿ ø±+ô|¢ ø ˘ ‡ ôd’ + {Ï d t º eT] jÓ ÷ >±#ês¡ ´
ªª &܈ˆ A.L.V.≈£îe÷sY μμ >±]#˚ ì‘·´J$‘·+˝À jÓ÷>± eT] <Ûë´q+
jÓTTø£ÿ ÄeX¯´ø£‘·qT $e]dü÷Ô XÊÅd”Ôj·TyÓTÆq Á|üe#·q+ n+~+#·ã&ç+~.
ÄHê{Ï kÕj·T+Á‘·+ ø±s¡´Áø£e÷\qT yês¡D≤dæ ø£fi≤ø±s¡T\T |ü+&ç{Ÿ
l ~©|t X¯+ø£sY >±s¡T ªª 99 ‘·+‘·T\qT ø£*– ñqï Á|ü‘˚´ø£ dü+‘·÷sY
yêsTT<ä´+ μμ ô|’ dü+^‘·+‘√ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yê] dü+^‘· Hê<ä ‘·s¡+>±\T
düs¡dü«r ÁbÕ+>∑D|ü⁄ <Ûë´q‘·s¡+>±\‘√ düy˚Tàfi¯q+ #Ó+~ ˇø£ n<äT“¤‘·yÓTÆq
Hê<ä<Ûë´q X¯øÏÔπøåÁ‘êìï nø£ÿ&É Ä$s¡“¤$+|üCÒXÊsTT!
|ü˙ïs¡T düT>∑+<Ûë\‘√ yê]ì düeTT∫‘· Ø‹ì dü‘ÿ· ]+#·T≈£îqï ‘·sT¡ yê‘·
Ä Hê{Ï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $•wü˜ n‹~Û>± $#˚Ãdæq eT∫©|ü≥ï+ es¡˝Ÿ¶ {°#·sY‡
Á≥dtº Äs¡ZHÓ’»sY ªª l Ch.S.N.sêE μμ >±s¡T ‘·eT ~e´ Á|üe#·Hêìï |ü+&ç{Ÿ ~©|t X¯+ø£sY
n+~+#ês¡T. PSSM Ä$sꓤe+ qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈L£ »]–q 25 edü+‘ê\
eTVü‰Á|ükÕúq+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£î+≥÷ ‘êeTT ≈£L&Ü m~–q rs¡Tq÷ eT]
es¡˝Ÿ¶ {°#·sY‡ Á≥dtº dæ<ëΔ+‘ê\q÷ yês¡T dü÷Œ¤]Ô<ëj·Tø£+>± $e]+#ês¡T.
yê]ì |ü˙ïs¡T >∑+<Ûë\‘√ düeTT∫‘· Ø‹ì dü‘ÿ· ]+#·T≈£îqï nq+‘·s+¡
kÕ+düÿ è‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T qj·THêq+<äø£s¡+>± Á|ü<ä]Ù+|üã&ç Á|ü‹ ˇø£ÿ]
Á|üX¯+dü\qT n+<äT≈£îHêïsTT.
ªª 24 &çôd+ãsY 2015 μμ l Ch.S.N.sêE >±s¡T
ªª l düs¡dü«r düuÛ≤y˚~ø£ μμ ô|’ ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\ ø£˝≤¢
nK+&É <Ûë´q+ yÓTT<ä\sTT´+~.
|üÁrJ y˚DTHê<ëìøÏ dæ‘êsY ô|’ ªª &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^μμ, ejÓTT*Hé
ô|’ ªª $<ë«Hé >∑DÒwt ≈£îe÷sY μμ, eTè<ä+>∑+ô|’ ªª $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY μμ
.. eT] ‘·ã˝≤ô|’ ªª ñkÕÔ<é ãã÷¢μμ >±s¡T¢ ‘·eT ‘·eT düV≤ü ø±sê\qT n+~+#·>±
<Ûë´qT\+<äs¡÷ eT÷&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T <Ûë´Hêq+<ä kÕÁe÷C≤´ìï @˝≤s¡T.

ÁbÕ‘·'ø±\ nK+&É dü+^‘· <Ûë´q+
<Ûë´q »>∑‘Y 21 |òæÁãe] 2016
03 Feb 2016 Form 3 (19-26)

nq+‘·s¡+ ÄÅùdº*j·÷ <˚X¯+ ˝À $X‚wü <Ûë´qÁ|ü#ês¡ ùdeqT
ìs¡«Væ≤dü÷qÔ ï ªª düs√» >∑Tfi¯fl|ü*¢ μμ >±]ì |ü˙ïs¡T >∑+<Ûë\‘√ |üÁrJ Äràj·T+>±
dü‘·ÿ]+#ês¡T. düs√» >±s¡T ‘·eT nqTuÛÑyê\qT |ü+#·T≈£î+≥÷ ..ªª <Ûë´q+
<ë«sê Hê˝Àì >√$+<äT&çì Hê≈£î |ü]#·j·T+ #˚dæq |üÁrJøÏ Äràj·T
Á|üD≤e÷\T ‘Ó*j·TCÒdüT≈£î+≥THêïqT.
düs√» >∑Tfi¯fl|ü*¢ >±s¡T ªª ª eTq+ <Óy’ ê\+ μ nì ‘Ó\TdüT≈£îHêïø£ Çø£ Á|ü‹ ø£Då + es¡eÔ ÷q+˝À
J$+#·&yÉ T˚ eTq+ #Ój÷· ´*‡+~! n˝≤ J$+∫q|ü&ÉT ÁbÕ|ü+∫ø£ J$‘êìï
ˇø£ #Ûê˝…+CŸ>± rdüT≈£î+≥÷ n+<äT˝Àì nqTuÛÑeC≤„q+‘√ eTq+ eT]+‘·
Äq+<ä+>± m<äT>∑T‘êeTT. ÄÅùd*º j·÷˝À H˚qT ìs¡«Væ≤+#˚ ª m+|üesYyTÓ +{Ÿ
esYÿcÕ|t μ\˝À yê]øÏ <Ûë´Hêìï H˚]Œdü÷Ô .. H˚qT H˚s¡TÃ≈£îqï qMq Ä<Ûë´‹àø£
$C≤„Hêìï yêfi¯fl≈£î n+~düTÔHêïqT.
Vü≤Øwt >∑Tfi¯fl|ü*¢ >±s¡T ªª á e÷s¡Z+˝ÀøÏ sêø£eTT+<äT H˚qT Ç+<ä]øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êqì
Hêπø ‘Ó*j·T<äT. ø£qï ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T ≈£L&Ü eTq≈£î ø£s¡à\‘√ ≈£L&çq »qàH˚
ÇkÕÔs¡T.ˇø£ÿ dü<äTZs¡Te⁄ e÷Á‘·y˚T eTq≈£î eTq ª Á|ò” $˝Ÿ μ ‘√ düeTdüÔ ø£s¡à\
qT+∫ $eTTøÏÔ #Ó+<˚ dü‘·´e÷sêZìï n+<äCÒkÕÔs¡T.
ªª H˚qT <Ûë´HêìøÏ e∫Ãq Áø=‘·Ô˝À |üÁrJ .. ÄÅùdº*j·÷˝Àì
~∏jÓTTkÕ|òæø£˝Ÿ kıôd’{°˝À »]–q ˇø±H=ø£ Ä<Ûë´‹àø£ ø±s¡´Áø£eT ìs¡«Vü≤D≈£î
‘·eT≈£î ã<äT\T>± qqTï |ü+|æ+∫ Hê MT<ä Hêπø nbÕs¡yÓTÆq Ä‘·à$XÊ«kÕìï
ø£*–+#ês¡T. n+‘·{Ï Áù|eT yê]øÏ eTq m<äT>∑T<ä\ MT<ä! μμ n+≥÷ ‘·eT
qe´ >∑Tfi¯fl|ü*¢ >±s¡T Äràj·T uÛ≤yê\qT n+<ä]‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. Ä$&É uÛÑs¡Ô Vü≤Øwt >±s¡T eT]
≈£L‘·Ts¡T qe´ ‘·eT nqTuÛÑyê\qT |ü+#·T≈£îHêïs¡T.
ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
q÷´øÏ¢j·TsY |òüP´jÓT˝Ÿ ø±+ô|¢ø˘‡ ôd’+{Ïdtº eT] jÓ÷>±#ês¡´ ªª &܈ˆ
A.L.V.≈£îe÷sY μμ >±]#˚ ªª ì‘·´J$‘·+˝À jÓ÷>± eT] <Ûë´q+ jÓTTø£ÿ
ÄeX¯´ø£‘· μμ n+X¯+ô|’ XÊÅdj Ô” T· yÓTqÆ Á|üe#·q+ s¬ +&Ées√E n+~+#·ã&ç+~.
düs¡fi¯yÓTÆq jÓ÷>± Á|üÁøÏj·T\qT Á|ü<ä]Ùdü÷Ô n+<äT˝Àì XÊÅd”Ôj·T‘·qT yês¡T
&܈ˆ ≈£îe÷sY >±s¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
C≤q|ü<ä qè‘ê´\T

<Ûë´q »>∑‘Y 22 |òæÁãe] 2016
03 Feb 2016 Form 3 (19-26)

Ä Hê{Ï kÕj·T+Á‘·+ ø±s¡´Áø£e÷\T eTT+ãsTT ø£fi≤ø±s¡T\T ªª |ü+&ç{Ÿ
dü+^‘Y $TÁXÊ μμ >±] kÕs¡+– yêsTT<ä´ dü+^‘·+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj·÷´sTT.
<Ûë´qT\ Vü≤è<äj·÷\qT Äq+<ä&√*ø£\˝À eTT+∫q Ä ø£fi≤ø±s¡T\
ãè+<ëìï |üÁrJ |ü˙ïs¡T düT>∑+<Ûë\‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T!
nq+‘·s¡+ sê»eT+Á&ç qT+∫ $#˚Ãdæq ÁbÕ#ês¡´ X¯˝≤ø£ s¡|òüTTHê<Ûä
X¯sà¡ >±]#˚ jÓ÷>∑$<ä´ n+X¯+ô|’ C≤„q|üPs¡«ø£yTÓ qÆ Á|üe#·q+ n+~+#·ã&ç+~. |ü+&ç{Ÿ dü+^‘Y $TÁXÊ
Ä ‘·sT¡ yê‘· ø£&ÜÔ˝Ÿ #·T≥TºÁ|üøÿ£ \ ‘·+&Ü\ yê]#˚ ãè+<ë\ yêØ>± \+u≤&Ü
eT] C≤q|ü<ä qè‘ê´\T Á|ü<]ä Ù+#·ã&ܶsTT. Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ ñÁs¡÷‘·\÷–+∫q
ÄHê{Ï qè‘·´ø±s¡´Áø£eT+ $X‚wüÁ|üX¯+dü\qT n+<äT≈£î+~!
<Ûë´q dü+^‘· qè‘ê´q+<ä eT<ÛäTs¡ düà è‘·T\qT eT~˝À ì+|ü⁄≈£îì
<Ûë´qT\+<äs¡÷ ÁbÕ+>∑D+˝Àì ‘·eT ‘·eT ãdü\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T.
ªª 25 &çôd+ãsY 2015 μμ X¯˝≤ø£ s¡|òüTTHê<Ûä X¯s¡à >±s¡T
ªª l düs¡dü«r düuÛ≤y˚~ø£ μμ ô|’ ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\ ø£˝≤¢
nK+&É dü+^‘· <Ûë´q+ yÓTT<ä\sTT´+~.
|üÁrJ y˚DTHê<ëìøÏ dæ‘êsY ô|’ ªª &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^μμ, ejÓTT*Hé
ô|’ ªª $<ë«Hé >∑DÒwt ≈£îe÷sY μμ, eTè<ä+>∑+ô|’ ªª $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY μμ
.. eT] ‘·ã˝≤ô|’ ªª ñkÕÔ<é ãã÷¢μμ >±s¡T¢ ‘·eT ‘·eT düV≤ü ø±sê\qT n+~+#·>±
<Ûë´qT\+<äs¡÷ eT÷&ÉT>∑+≥\ bÕ≥T y˚DT Hê<ëeTè‘·bÕq+ #˚XÊs¡T. dædüºsY nqï e÷]j·÷
@düTÁø°düTÔ |ü⁄{Ϻqs√E dü+<äs¡“¤+>± »&ÉÃs¡¢ Á¬ø’düÔe $TwüqØ qT+∫
$#˚Ãdæq ªª dædüºsY nqï e÷]j·÷ μμ <Ûë´qT\+<ä]ø° ÁøÏdtºeTdt X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T
‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dtº n<Ûä´≈£åî\T
S.R.Áù|eTj·T´ >±s¡T ‘·eT õ˝≤¢˝À »s¡T|ü⁄‘·÷qï <Ûë´qÁ|ü#ês¡ $X‚cÕ\qT
n+<ä]‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é Á≥dtº yÓ’dt
#ÛÓ’s¡àHé K.$»j·TuÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªª Á|æj·T‘·eT >∑Ts¡Te⁄ $»j·TuÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ >±s¡T

ÁøÏdeºt Tdt dü+ãsê\T
<Ûë´q »>∑‘Y 23 |òæÁãe] 2016
03 Feb 2016 Form 3 (19-26)

|üÁrJ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTq+ n+‘ê <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI eT] PSSM dæ\«sY
p´;¢ dü+ãsê\qT n<äT“¤‘·+>± »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï+<äT≈£î eTq*ï eTqy˚T
n_Ûq+~+#·T≈£î+<ë+!
ªª ª n‹ ô|<ä› <Ûë´q |æs¡$T&éqT ôV’≤<äsêu≤<é≈£î <ä>∑Zs¡˝À ì]à+#ê*μ
nì |üÁrJ 2007˝À dü+ø£*Œ+#ês¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ dü\ú ùdø£sD¡ yÓTT<ä\T≈£îì
180μI180μ |æs¡$T&é ìsêàD+, edü‘·T\ s¡÷|üø£\Œq\T n˙ï #·ø£#·ø±
»]–b˛‘·÷ @ ø√{°X¯«s¡T&É÷ eT] @ Ç+»˙j·Ts¡÷ ≈£L&Ü |üP]Ô #˚j·T˝Òì
$<Ûä+>± <Ûë´qT\+<äs¡÷ ø£*dæ n‹ ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À á ÁbÕC…ø˘ºqT
|üP]Ô #˚düTø√e&É+ yê] Ä‘·àX¯øÏÔøÏ ì\TyÓ‘·TÔ ì<äs¡Ùq+!
ªª J$‘·+˝À eTq+ mìï ñ<√´>±\T #˚dæHê .. mìï yê´bÕsê\T
#˚dæHê eT] m+‘· <ÛäHêìï ≈£L&Éu…{ϺHê ∫e]øÏ #˚s¡Tø√e\dæ+~ á >=|üŒ
X¯øÏÔπøåÁ‘êìπø ø£qTø£ Bìì eTq+ n+‘ê ø£*dæ eT]+‘·>± n_Ûeè~Δ
#˚düT≈£î+<ë+μμ n+≥÷ |æ\T|ü⁄ Ç#êÃs¡T.
ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.30 >∑+ˆˆ\
es¡≈£î q÷´øÏ¢j·TsY |òüP´jÓT˝Ÿ ø±+ô|¢ø˘‡ ôd’+{Ïdtº eT] jÓ÷>±#ês¡´
ªª &܈ˆ A.L.V.≈£îe÷sY μμ >±]#˚ ªª ì‘·´J$‘·+˝À jÓ÷>± eT] <Ûë´q+
jÓTTø£ÿ ÄeX¯´ø£‘· μμ qT $e]dü÷Ô XÊÅd”Ôj·TyÓTÆq Á|üe#·q+ eT] jÓ÷>±
Á|ü<äs¡Ùq eT÷&Ée s√E ≈£L&Ü n+~+#·ã&ç+~.
&܈ˆ ≈£îe÷sY >±s¡T kÕj·T+Á‘·+ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± ;<äsY ø£fi≤ø±s¡T\T Á|üeTTK
Vü‰s√àìj·T+ $<ë«+düT\T ªª |ü+&ç{Ÿ sêCÒ+Á<ädæ+>¥ |üyêsY μμ >±s¡T
ìs¡«Væ≤+∫q dü+^‘·yê<ä´ ø£#˚] n<äT“¤‘·+>± kÕ–+~. Vü‰s√àìj·T+ ô|’
yês¡T |ü*øÏ+∫q sê>±\T n+<ä]˙ <Ûë´Hêq+<ä+˝À z\˝≤&ç+#êsTT.
PSSM s¡»‘√‘·‡e dü+ãsê\˝À uÛ≤>∑+>± 1990˝À PSSM Ä$sꓤe+
qT+∫ n+<äT˝À eTTK´uÛÑ÷$Tø£qT b˛wædü÷Ô ø£s¡÷ï\T˝Àì yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï
ªª ãT<ëΔ |æs$¡ T&é μμ qT ì]à+∫q l B.V.s¬ &ç¶ >±]ì |æs$¡ T&é Á≥dtº Á|ü‘´˚ ø£+>±
|ü+&ç{Ÿ sêCÒ+Á<äd+æ >¥ |üyêsY dü‘·ÿ]+#·Tø√e&É+ »]–+~!

|üÁrJ‘√ ;Ûe÷dt s¡|òüTT, B.V. ¬s&ç¶ >±s¡T¢
<Ûë´q »>∑‘Y 24 |òæÁãe] 2016
03 Feb 2016 Form 3 (19-26)

nq+‘·s¡+ $•wüº >∑Ts¡Te⁄ &܈ˆ yÓTÆ\es¡|ü⁄ lìyêdüsêe⁄ >±]
Äos¡«#·Hê\ eT<Ûä´ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ #˚‘·T\ MT<äT>± f…ø£ÿ* |æs¡$T&é e÷düºsY
<ä+&Ü yÓ+ø£≥ s¡eTD >±] |ü⁄Á‘·T&ÉT ∫ˆˆdü+‘√wt ≈£îe÷sY eT] ∫ˆˆkˆˆÁ|”‹
\ |æs¡$T&é $yêVü≤+ Ä‘êàq+<äø£s¡+>± »s¡T|üã&ç+~. ‘·s¡Tyê‘·
&܈ˆyÓTÆ\es¡|ü⁄ lìyêdüsêe⁄ >±s¡T düT+<äs¡ø±+&É˝Àì eTTK´|òüT{≤º\˝Àì
$X‚ c Õ+XÊ\qT $e]dü ÷ Ô .. n+<ä T ˝À #Ó | ü Œ ã&ç q ì»J$‘· + ˝À |æs¡$T&é $yêVü≤+
Ä#·s¡DjÓ÷>∑´yÓTÆq <Ûäs¡à dü÷øå±à\qT n<äT“¤‘·+>± $e]+#ês¡T.
nq+‘·s+¡ es¡+>∑˝Ÿ qT+∫ $#˚Ãdæq |æs$¡ T&é e÷düsº Y düTøπ wt ãè+<ä+
yês¡T Á|ü<]ä Ù+∫q <ë+&çj÷· qè‘·´+ n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈î£ +~. ø±s¡´Áø£eT+˝À
∫e] n+X¯+>± uÀ<ÛHä é &ÜHé‡ e÷düsº Y M.lìyêdt >±] Ä<Û«ä s¡´+˝À ≈£îe÷]
\ø°Î Äø±+ø£å ãè+<ä+ yês¡T Á|ü<ä]Ù+∫q ≈£L∫|üP&ç qè‘·´ø±s¡´Áø£eT+
qj·THêq+<ä ø£s¡+>± kÕ– n+<ä] Á|üX¯+dü\qT n+<äT≈£î+~. &܈ˆ yÓT\Æ es¡|⁄ü lìyêdüsêe⁄ >±s¡T
ªª 26 &çôd+ãsY 2015 μμ
ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\ ø£˝≤¢ ªª l düs¡dü«r düuÛ≤y˚~ø£ μμ ô|’
nK+&É dü+^‘· <Ûë´q+ yÓTT<ä\sTT´+~. |üÁrJ y˚DTHê<ëìøÏ dæ‘êsY ô|’
ªª &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^μμ, ejÓTT*Hé ô|’ ªª $<ë«Hé >∑DÒwt ≈£îe÷sY μμ,
eTè<ä+>∑+ô|’ ªª $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY μμ .. eT] ‘·ã˝≤ô|’ ªª ñkÕÔ<é
ãã÷¢μμ >±s¡T¢ ‘·eT ‘·eT düVü≤ø±sê\qT n+~+#·>± <Ûë´qT\+<äs¡÷
eT÷&ÉT>∑+≥\ bÕ≥T <Ûë´Hêq+<ä kÕ>∑s¡+˝À z\˝≤&Üs¡T.
PSSM 25 dü+e‘·‡sê\ eTVü‰Á|ükÕúq+˝Àì ‘=* s√E\˝À <Ûë´q
Á|ü#ês¡+˝À n‹ eTTK´bÕÁ‘·qT b˛wæ+∫q ‹s¡T|ü‹ |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y ;Ûe÷dt
s¡|òüTT >±s¡T, ø£+∫ s¡|òüTTsêyéT >±s¡T eT] dü+^‘· u≤ãT >±s¡¢qT ÄHê{Ï
ø±s¡´Áø£eT+˝À |üÁrJ Äràj·T+>± dü‘ÿ· ]+#ês¡T! PSSM kÕ«<Ûë´j·Tj·T»„+˝À
uÛ≤>∑+>± q÷õM&ÉT |æs¡$T&é e÷düºsY >∑T&çyê&É $eT\ >±] <Ûë´qJ$‘·
nqTuÛyÑ ê\‘√ ≈£L]Ãq ªª $eT\ J$‘·+ μμ |ü⁄düøÔ ±ìï |üÁrJ Ä$wüÿ]+#ês¡T.
kÕ+düÿ è‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T

<Ûë´q »>∑‘Y 25 |òæÁãe] 2016
03 Feb 2016 Form 3 (19-26)

ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
ªª ˝…’|òt j·T÷ìe]‡{° μμ e´ekÕú|ü≈£î\T &܈ˆq÷´≥Hé ø=+&ÉM{Ï eT]
&܈ˆ \ø°Î q÷´≥Hé >±s¡¢#˚ |üPs¡«»qà Á|ü‹>∑eTq dæ<ëΔ+‘·+ >∑T]+∫
XÊÅd”Ôj·T+>± $e]+#·ã&ç+~. #·ø£ÿ{Ï dü÷#·q\‘√ yês¡T #˚sTT+∫q
Á|üjÓ÷>∑|üPs¡«ø£ <Ûë´q Á|üÁøÏj·T˝À bÕ˝§Zqï <Ûë´qT\+<äs¡÷ |üPs¡«Cqà
&܈ˆq÷´≥Hé <ä+|ü‘T· \T Á|ü‹>∑eTq Á|üÁøÏj·T |ü≥¢ #·ø£ÿ{Ï ne>±Vü≤qqT bı+<ës¡T!
Ä s√E kÕj·T+Á‘·+ #ÓHÓïÌ qT+∫ $#˚Ãdæq Á|üeTTK Ä<Ûë´‹àø£
>∑Ts¡Te⁄ eT] <Ûäq«+‘·] eTVü≤sêCŸ &܈ˆ eTDÏ ø£+&ÉHé >±] ≈£îe÷¬sÔ\T
&܈ˆ ø£è‹ø£ eT] MTHêøÏå >±s¡T¢ ªª dæ<äΔyÓ’<ä´+ μμ eT] ªª qebÕcÕD≤\Tμμ
>∑T]+∫ $C≤„q<ëj·Tø£yÓTÆq Á|üe#·Hêìï n+~+#ês¡T. Ä+>∑¢+˝À
n+~+#·ã&çq yê] Á|üdü+>±ìï ñj·T÷´s¡T |æs¡$T&é e÷düºsY M.dü«s¡í\‘·
&܈ˆ ø£è‹ø£, MTHêøÏå >±s¡T ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ nqTe~+#ês¡T.
nq+‘·s¡+ eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ sêÅwüº+ Ç{≤؇ qT+∫ $#˚Ãdæq |ü+&ç{Ÿ
‘êHéùdHé ãè+<ä+ yês¡T nsTT<äT ‘·ã˝≤\T eT] ˇø£ Vü‰s√àìj·T+ \qT
düeTq«j·T |üs¡Tdü÷Ô #˚dæq E>∑˝Ÿ ã+B ªª ‘êfi¯ yê<ä´ dü+^‘· ø£#˚Ø μμ
n+<ä] eTqïq\qT n+<äT≈£î+~.
‘êfi¯ yê<ä´dü+^‘· ø£fi≤ø±s¡T\qT |ü˙ïs¡T >∑+<Ûë\‘√ |üÁrJ düeTT∫‘·
Ø‹ì dü‘·ÿ]+∫q nq+‘·s¡+ nq+‘·|üPsY d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY
Hê>∑uÛÑ÷wüD+ >±] eTqeTsêfi¯ófl ≈£îe÷] Hê>∑BøÏå‘·, ≈£îe÷] n+•DÏ
Á|ü<ä]Ù+∫q ≈£L∫|üP&ç qè‘·´ø±s¡´Áø£eT+ Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ Äq+<ä&√*ø£\˝À
eTT+∫+~.
ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫e] n+X¯+>± yÓTÆdü÷sY qT+∫ $#˚Ãdæq |æs¡$T&é
e÷düºsY leT‹ düVü≤Hê düTÁãVü≤àD´+ >±s¡T n<äT“¤‘·+>± Á|ü<ä]Ù+∫q
kÕ+düÿ è‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ªª •yêsê<Ûäq μμ qè‘·´ø±s¡´Áø£eT+ Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ n\]+∫+~.

<Ûë´q »>∑‘Y 26 |òæÁãe] 2016
04 Feb 2016 Form 4 (27-34)

ªª 27 &çôd+ãsY 2015 μμ
ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\ ø£˝≤¢ <Ûä÷|ü B|ü XÀuÛÑ\‘√ ≈£L&ç
ªª l düs¡dü«r düuÛ≤y˚~ø£ μμ nK+&É dü+^‘· <Ûë´HêìøÏ dæ<äΔ+ ø±>± |üÁrJ
y˚DTHê<ëìøÏ dæ‘êsY ô|’ ªª &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^μμ, ejÓTT*Hé ô|’ ªª $<ë«Hé
>∑DÒwt ≈£îe÷sY μμ, eTè<ä+>∑+ô|’ ªª $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY μμ .. eT]
‘·ã˝≤ô|’ ªª ñkÕÔ<é ãã÷¢μμ >±s¡T¢ ‘·eT ‘·eT düVü≤ø±sê\qT n+~+#·>±
<Ûë´qT\+<äs¡÷ eT÷&ÉT>∑+≥\ bÕ≥T <Ûë´Hêq+<ä |ü⁄˙‘·T\j·÷´s¡T.
PSSM kÕ«<Ûë´j·T j·T»„+˝À uÛ≤>∑+>± |üÁrJ dü÷#·qy˚Ts¡≈£î ‘·eT
<Ûë´qJ$‘· nqTuÛÑyê\qT ªª q ‘·«+ XÀ∫‘·TeTs¡Ωdæ μμ Á>∑+<∏äs¡÷|ü+˝À
Á|ü#T· ]+∫q ñ|üŒ\bÕ&ÉT |æs$¡ T&é e÷düsº Y \øÏÎ >±s¡T ‘·eT <Ûë´HêqTuÛyÑ ê\qT
n+<ä]‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. ˇø£] ‘·sT¡ yê‘· ˇø£sT¡ >± ‘·eT eTT>∑TsZ T¡ ø=&ÉT≈£î\T
á ˝Àø±ìï e~* yÓfi¯fl&É+‘√ &çÁô|wüHé u≤]q |ü&çq ‘·qqT <Ûë´q+ eT] ◊{Ïdæ ¬s&ç¶ >±s¡T, leT‹ \øÏÎ
ø£qï‘·*¢ ˝≤+{Ï |üÁrJ C≤„quÀ<Ûä m˝≤ ùd<äB]Ã+<√ Ä$&É ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
&܈ˆ q÷´≥Hé eT] &܈ˆ\øÏÎ >±s¡¢#˚ ªª ÇqïsY #ÛÓ’˝Ÿ¶ V”≤*+>¥ μμ ø±s¡´Áø£eT+
ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~. e´øÏÔ Á|ües¡ÔHê Ø‘·T\≈£î eT÷\ ø±s¡D+ nsTTq ÇqïsY
#ÛÓ’˝Ÿ¶ jÓTTø£ÿ \ø£åD≤\qT $e]dü÷Ô yês¡T Ä ÇqïsY #Ó’˝Ÿ¶qT dü«düú‘· |üs¡#·T≈£îH˚
$~Û$<ÛëHêìï n‘·´+‘· XÊÅd”Ôj·T+>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. &܈ˆ \ø°Î q÷´≥Hé
nq+‘·s¡+ yês¡+<ä]#˚ n<äT“¤‘·yÓTÆq wüeTìø˘ eT÷´õø˘‘√ &Ü´Hé‡
#˚sTT+∫q &܈ˆq÷´≥Hé <ä+|ü‘·T\T ªª J$‘·+ n+fÒ Ä{ bÕ≥\ jÓTTø£ÿ
dü+|üPs¡í dü+>∑eT+ μμ nì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
Ä ‘·s¡Tyê‘· $XÊK|ü≥ºD+ |æs¡$T&é e÷düºsY &܈ˆGK >±] ªª <Ûë´q
Äs√>∑´ ãè+<ä+ μμ yês¡T ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ {≤´u…¢{Ÿ‡ μμ ø±s¡´Áø£e÷ìï
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. XÊØs¡ø£ nHês√>±´ìøÏ ø±s¡D+ nsTTq Ä<Ûë´‹àø£ dü«düú‘ê
$<ÛëHê\qT yês¡T düXÊÅd”Ôj·T+>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. &܈ˆGK
dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ç+&çj÷· kÕº˝Ÿ <Ûë´q »>∑‘Y kÕº˝Ÿ

<Ûë´q »>∑‘Y 27 |òæÁãe] 2016
04 Feb 2016 Form 4 (27-34)

kÕj·T+Á‘·+ ø±s¡´Áø£eT+ ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] »˝≤¢ eT+&Éù|≥ |æs¡$T&é
e÷düºsY eT] ªª l e•wü˜ >ö‘·$T |æs¡$T&é X¯øÏÔπøåÁ‘·+ μμ Á≥d”º leT‹ q\¢$T*¢
nqï|üPs¡í >±] dü+^‘· ø£#˚Ø‘√ yÓTT<ä\sTT´+~. #·ø£ÿ{Ï >±Á‘· e÷<ÛäTs¡´+‘√
yês¡T nqïeTj·T´ ø°s¡Ôq\qT >±q+ #˚dæ n+<ä]ø° Äq+<ëìï ø£*–+#ês¡T.
Ä ‘·s¡Tyê‘· u…+>∑fi¯Ss¡T qT+∫ $#˚Ãdæq dæ<äΔ düe÷~ÛjÓ÷>± >∑Ts¡Te⁄
leT‹ nqï|üPs¡í >±s¡T ªª l s¡$X¯+ø£sY >∑Ts¡÷J μμ Á|üe#·q+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT´+~. ªª ãTTwæ
dü+düÿ è‹ μμ >∑T]+N eT] ªª Á|üø£è‹ dæ<äΔ Ä<Ûë´‹àø£ e´ekÕj·T+μμ >∑T]+N
$X‚¢wüD≤‘·àø£+>± eT] $es¡D≤‘·àø£+>± yês¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
nq+‘·s+¡ ‹s¡T|ü‹ qT+∫ $#˚Ãdæq TTD yê] S.V.eT÷´õø˘ ø±˝Òõ
n<Ûë´|ü≈£î\T l M. nq+‘·ø£èwüí >±] y˚DTHê<ä dü+^‘·+ n+<ä]˙
<Ûë´Hêq+<äkÕ>∑s+¡ ˝À eTT+∫y˚jT· >± .. |üÁrJ yê]ì |ü˙ïs¡T düT>∑+<Ûë\‘√
l s¡$X¯+ø£sY >∑Ts¡÷J dü‘·ÿ]+#ês¡T.
Ä Hê{Ï kÕ+düÿ è‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± es¡+>∑˝Ÿ qT+∫
$#˚Ãdæq düTπøwt ãè+<ä+ Á|ü<ä]Ù+∫q ªª ns¡T+<Ûä‹ μμ qè‘·´s¡÷|üø£+
n+<ä]˙ n\]+#·>± Hê>±j·T\+ø£ qT+∫ $#˚Ãdæq ªª áX¯«sY yÓT&çfÒwüHé
&Ü´Hé‡ nø±&ÓMT μμ yês¡T nqïeTj·T´ |ü<ä ø£$‘·\≈£î n_ÛqsTT+∫q
≈£L∫|üP&ç qè‘·´+ n+<ä] Á|üX¯+dü\qT n+<äT≈£î+~.
l nq+‘· ø£èwüí >±s¡T
ªª 28 &çôd+ãsY 2015 μμ
ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\ ø£˝≤¢ ªª l düs¡dü«r düuÛ≤y˚~ø£ μμ ô|’
nK+&É dü+^‘· <Ûë´q+ yÓTT<ä\sTT´+~.
|üÁrJ y˚DTHê<ëìøÏ dæ‘êsY ô|’ ªª &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^ μμ, ejÓTT*Hé
ô|’ ªª $<ë«Hé >∑DÒwt ≈£îe÷sY μμ, eTè<ä+>∑+ô|’ ªª $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY μμ
.. eT] ‘·ã˝≤ô|’ ªª ñkÕÔ<é ãã÷¢ μμ >±s¡T¢ ‘·eT ‘·eT düVü≤ø±sê\qT
n+~+#·>± <Ûë´qT\+<äs¡÷ eT÷&ÉT>∑+≥\ bÕ≥T <Ûë´Hêq+<ä kÕ>∑s¡+˝À
z\˝≤&Üs¡T.
ns¡T+<Û‹ä qè‘·´s¡÷|üø+£

<Ûë´q »>∑‘Y 28 |òæÁãe] 2016
04 Feb 2016 Form 4 (27-34)

nq+‘·s¡+ >∑Ts¡Te⁄ e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+ jÓTTø£ÿ nedüsêìï eT]+‘·
$kÕÔs+¡ >± ‘Ó*j·TCÒd÷ü Ô l y˚<ëq+<ä u≤u≤J .. ªª •wüß´\T s¬ +&ÉT rs¡T\T>±
ñ+{≤s¡T. ˇø£{Ï .. ª >∑Ts¡Te⁄qT |üØøÏå+#˚yês¡T μ — ¬s+&Ée~ .. ª >∑Ts¡Te⁄≈£î
@+ ‘Ó\TdüTÔ+~˝Ò ? μ nqT≈£îH˚ yês¡T. C≤„qdü«s¡÷|ü⁄\sTTq >∑Ts¡Te⁄\
<ä>∑Zs¡ eTq+ #˚ùd ÁøÏj·T\˙ï ≈£L&Ü Ä s√EøÏ ª u≤>±H˚ ñHêïsTT μ
nì|æ+∫Hê .. m|ü&√ mø£ÿ&√ düeTj·T+ e∫Ãq|ü&ÉT n$ n+<äT≈£î
‘·–q |òü*‘ê\qT K∫Ñ·+>± n+~+∫ rs¡T‘êsTT.
ªª ìs¡+‘·s¡+ $X¯«eT+&É*‘√ düeTq«j·T+ #Ó+<äT‘·÷ ˝Àø£ø£˝≤´D
ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#˚ >∑Ts¡Te⁄\ <ä>∑Zs¡ Á|ü‹ ø£åD+ nÁ|üeT‘·Ô+>±
ñ+≥÷ yês¡T n+~+#˚ neø±XÊ\qT n+~|ü⁄#·TÃ≈£î+≥÷ eTq+
J$‘ê\qT <Ûqä ´+ #˚dTü ø√yê* μμ n+≥÷ ‘·eT Äràj·T dü+<˚XÊìï Ç#êÃs¡T.
ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
&܈ˆ q÷´≥Hé eT] &܈ˆ \ø°Î q÷´≥Hé >±s¡T¢ e÷qe dü+ã+<Ûë\ jÓTTø£ÿ
XÊÅd”Ôj·T‘· >∑T]+N, ø£s¡àdæ<ëΔ+‘·+ >∑T]+N n‘·´+‘· XÊÅd”Ôj·T+>±
$e]+#ês¡T.
e÷qe dü + ã+<Û ë \≈£ î eT÷\ø±s¡ D +>± ì*#˚ >∑ ‘ · » qà
ø£s¡àdü+ã+<Ûë\qT Ä‘·àC≤„q+‘√ ns¡ú+ #˚düT≈£îqï|ü&ÉT es¡Ôe÷q J$‘·+
Vü‰sTT>± kÕ–b˛‘·T+<äqï |üs¡eTdü‘ê´ìï yês¡T Á|üjÓ÷>∑|üPs¡«ø£+>±
‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. >=|üŒ ne>±Vü≤Hê |üPs¡«ø£+>± kÕ–q ÄHê{Ï ø±s¡´Áø£eT+ ø={≤\ k˛<äsT¡ \T
Á|ü‹ ˇø£ÿ] Á|üX¯+dü\qT n+<äT≈£î+~.
nq+‘·s+¡ $XÊK|ü≥Dº + |æs$¡ T&é e÷düsº Y &܈ˆGK >±] Ä<Û«ä s¡´+˝À
<Û ë ´q Äs√>∑ ´ + ÁbÕC… ø ˘ º yê]#˚ dæ Œ ]#· T ´e˝Ÿ {≤´u… ¢ { Ÿ ‡ esY ÿ cÕ|t
ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~.
ÄHê{Ï kÕj·T+Á‘·+ ø±s¡´Áø£e÷\T ;ÛeTes¡+ d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY
|æ|üŒfi¯fl Á|ükÕ<é ãè+<ä+ yês¡T Ä\|æ+∫q <Ûë´q^‘ê\‘√ yÓT<ä\j·÷´sTT. |æ|Œü fi¯fl Á|ükÕ<äsêe⁄ >±s¡T

<Ûë´q »>∑‘Y 29 |òæÁãe] 2016
04 Feb 2016 Form 4 (27-34)

ªª ‘·©¢ >√<ë] kÕ^b˛‘·THêï~ μμ .. nqï yê] <Ûë´q Á|üuÀ<Ûë‘·àø£ ^‘·+‘√
X¯è‹ ø£*|æ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ñ‘ê‡Vü≤+>± qè‘·´+ #˚XÊs¡T.
Ä ‘·s¡Tyê‘· ø£&ÜÔ˝Ÿ˝Àì ªª ã≥sY ô|ò¢Ì dü÷ÿ˝Ÿ μμ $<ë´s¡Tú\ ãè+<ä+
|æs¡$T&é Äø£è‹˝À Á|ü<ä]Ù+∫q qè‘·´s¡÷|üø£+ n+<ä]˙ n\]+#·>±
ô|ò’{Ÿ e÷düºsY‡ sêyéT, \ø£ÎDY es¡+>∑˝Ÿ düTøπ wt ãè+<ä+ yês¡T Á|ü<]ä Ù+∫q ªª <äXÊe‘ês¡+ μμ qè‘·´s¡÷|üø+£
n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£î+~. dü+^‘· qè‘·´ Á|ü<Ûëq+>± »]–q ÄHê{Ï
ø±s¡´Áø£e÷\˝À dæø+Ï Á<ëu≤<é |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y ≈£îe÷] dü+düÿ èr eTT<ä\ÿsY,
e÷qdü, ≈£îe÷] dü‘·´ Á|ü<ä]Ù+∫q ≈£L∫|üP&ç qè‘ê´\T qj·THêq+<ëìï
ø£*–+#êsTT.
ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫e] n+X¯+>± q˝§Z+&É |æs¡$T&é e÷düºsY ÁX¯eDY
Á|ü<ä]Ù+∫q ªª yÓ+Á{Ï˝≤øÏ«»yéT μμ n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£î+~.
ªª 29 &çôd+ãsY 2015 μμ
<Ûä÷|ü B|ü XÀuÛÑ\‘√ ≈£L&çq ªª l düs¡dü«r düuÛ≤y˚~ø£ μμ ô|’ nK+&É
dü+^‘· <Ûë´q+ ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\ ø£˝≤¢ yÓTT<ä\sTT´+~.
|üÁrJ y˚DTHê<ëìøÏ dæ‘êsY ô|’ ªª &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^μμ, ejÓTT*Hé
ô|’ ªª $<ë«Hé >∑DÒwt ≈£îe÷sY μμ, eTè<ä+>∑+ô|’ ªª $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY μμ
.. eT] ‘·ã˝≤ô|’ ªª ñkÕÔ<é ãã÷¢μμ >±s¡T¢ ‘·eT ‘·eT düV≤ü ø±sê\qT n+~+#·>±
dü+düÿ èr eTT<ä\ÿsY <Ûë´qT\+<äs¡÷ eT÷&ÉT>∑+≥\ bÕ≥T <Ûë´HêeTè‘êìï bÕq+ #˚XÊs¡T.
l y˚<ëq+<ä u≤u≤J ‘·eT dü+<˚XÊìïdü÷Ô ..ªª eTìwæ eT÷&ÉT
rs¡T\T>± <äT'œdü÷Ô+{≤&ÉT— n$ uÛÑj·T+ .. ÄX¯ .. eT] yÓ÷Vü≤+.
ªª á eT÷&ç+{Ï ø±s¡D+>± eTìwæ ‘·q˝À ‘êqT ñ+&É≈£î+&Ü ..
‘·q≈£î ‘êqT <=s¡ø£≈£î+&Ü .. ‘·q≈£î ‘êqT ø±≈£î+&Ü ‘·|ædü÷Ô ñ+{≤&ÉT.
dü]>±Z n<˚ düeTj·T+˝À ˇø±H=ø£ X¯øÔÏ dü<Tä sZ T¡ e⁄>± e÷] n‘·&ç J$‘·+˝ÀøÏ
Á|üy•˚ +∫ n‘·&øç Ï Ä‘·àC≤„Hêìï n+~+∫q|ü&ÉT n‘·&TÉ á Á‹$<Ûä <äT'U≤\
qT+∫ nHêj·÷dü+>± $eTTøÏÔ #Ó+<äT‘ê&ÉT.
kÕ+düÿ è‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T

<Ûë´q »>∑‘Y 30 |òæÁãe] 2016
04 Feb 2016 Form 4 (27-34)

ªª eTVü‰‘·Tà&ç˝≤ nìï+{Ïø° nr‘·+>± J$dü÷Ô ø£s¡à s¡Væ≤‘·+>±,
yÓ÷Vü≤s¡Væ≤‘·+>± eT] ã+<Ûäs¡Væ≤‘·+>± J$+#·>∑\T>∑T‘ê&ÉT! μμ n+≥÷
‘·eT Äràj·T Á|üe#·Hêìï n+~+#ês¡T.
>±j·TÁ‹ |ü]yêsY <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯ dü+#ê\≈£î\T &܈ˆ e÷¬sfi¯fl
lsêeTø£èwüí >±] s¡#·q ªª dü+Jeì $<ä´ μμ |ü⁄düÔø±ìï ÄHê{Ï ÁbÕ‘·'ø±\
<Ûë´HêìøÏ eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæq bÕs¡¢yÓT+{Ÿ e÷J düuÛÑT´\T
&܈ˆ eT+<ë »>∑Hêï<Ûä+>±s¡T .. Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ˇø£ yÓ’<äT´&ç>±
<Ûë´q+ jÓTTø£ÿ XÊÅd”Ôj·T‘·qT Äj·Tq #·ø£ÿ>± $e]+#ês¡T.
Ä ‘·s¡Tyê‘· 25 dü+e‘·‡sê\ PSSM eTVü‰Á|ükÕúq+˝À eTTK´
uÛ÷Ñ $Tø£qT b˛wæd÷ü Ô .. |üÁrJ $<˚o <Ûë´qÁ|ü#ês¡ u≤<Û´ä ‘·\T d”«ø£]+#·&+É ‘√
bÕ≥T PSSM˝À»]π> nH˚ø±H˚ø£ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î yÓqTï<äqTï>±
ì\Tk˛Ôqï ~ |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dtº Ç+&çj÷· , yÓd’ t #Ûs’Ó à¡ Hé eT] eTT+ãsTT &܈ˆ eT+<ë »>∑Hêï<ä+ >±s¡T
|æs¡$T&é Á>±+&é e÷düºsY ÁX‚j·÷Hé‡ &Ü>± >±s¡T |üÁrJ #˚‘·T\ MT<äT>±
Äràj·T dü‘êÿsêìï n+<äT≈£îHêïs¡T. ªª <Ûë´q+ eT] XÊø±Vü‰s¡+ nqï ¬s+&ÉT
n<äT“¤‘· dæ<ëΔ+‘ê\qT Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+ #˚j·T&Éy˚T eTq eTT+<äTqï eTTK´
ø£s¡Ôe´+ μμ n+≥÷ ÁX‚j·÷Hé‡ |æ\T|ü⁄ Ç#êÃs¡T.
ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
&܈ˆq÷´≥Hé, &܈ˆ\ø°Î q÷´≥Hé <ä+|ü‘·T\T ªª dü«düú‘·`dü«dæú‹ μμ nqï
XÊÅd”Ôj·T n+XÊìï yÓ’<ä´|ü]uÛ≤wü˝À düs¡fi¯+>± $e]dü÷Ô .. Äq+<äeTj·T |üÁrJ‘√ ÁX‚j·÷Hé‡ >±s¡T
JeHêìøÏ n+‘·s¡+>∑ dü«düú‘·qT #˚≈£Ls¡TÃ≈£îH˚ $<ÛëHêìï #·ø£ÿ>± nuÛ≤´dü+
#˚sTT+#ês¡T. Á|üjÓ÷>∑|üPs¡«ø£+>± kÕ–q ÄHê{Ï ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ïu…≥Hé
eT÷´õø˘‘√ yêfi¯ófl #˚sTT+∫q n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq qè‘·´+ .. Á|ü‹ ˇø£ÿ]
n+‘·s¡+>∑+˝Àì ø=ìï u≤¢ø˘\qT X¯ó~Δ#˚dæ+<äì #Ó|üŒe#·TÃ!
nq+‘·s¡+ ªª qø£åÁ‘· ˝Àø±\T μμ ìsê«Vü≤≈£î\T G.dü«s¡í\‘·, Ch.
Vü≤]ø£èwüí >±s¡#¢ ˚ ªª DNA ÄøÏyº w˚ Hü é μμ esYÿcÕ|t ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~. G.dü«s¡\í ‘·
y˚T&ÉyéT >±] XÊÅd”Ôj·TyÓTÆq dü÷#·q\‘√ kÕ–q Ä Á|üjÓ÷>±‘·àø£ ø±s¡´Áø£eT+

n#·Ã+ù|≥ ø√˝≤≥+ ãè+<ä+
<Ûë´q »>∑‘Y 31 |òæÁãe] 2016
04 Feb 2016 Form 4 (27-34)

Á|ü‹ ˇø£ÿ] Á|üX+¯ dü\qT n+<äT≈£î+~.e÷düsº Y jÓ÷>±ÁX¯eT+ qT+∫ $#˚Ãdæq
l yêdæ* edü+‘· ≈£îe÷sY >±s¡T ªª ^‘ês¡Vü≤dü´+` e÷qMj·T ø√D≤\T μμ
nqï n+X¯+ô|’ ‘·eT Á|üe#·Hêìï n+~+#ês¡T.
ÄHê{Ï kÕj·T+Á‘·+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ e\¢uÛ≤|ü⁄s¡+ qT+∫
$#˚Ãdæq ll Á|üdüHêïq+<ä düs¡dü«‹ kÕ«MTJ bÕ≥T X¯è+π>Ø kÕ+Á|ü<ëj·T
&܈ˆ yêdæ* edü+‘· ≈£îe÷sY >±s¡T |”sƒê~Û|ü‘·T\T, 105 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡qï l sêe÷q+<ä rs¡ú kÕ«MTJ
yê] nqTÁ>∑Vü≤ uÛ≤wüD+‘√ ø±s¡´Áø£eT+ yÓTT<ä˝…’+~. kÕ+Á|ü<ëj·T uÛÑøÏÔ
$<Ûëq+ >∑T]+N, $Á>∑Vü‰sê<ÛäqqT >∑T]+N eT] n‘·T´qï‘· Ä<Ûë´‹àø£
kÕ<ÛäHê e÷s¡Z+ nsTTq <Ûë´qkÕ<Ûäq >∑T]+N kÕ«MTJ\T Á|üe∫+#·&É+
n+<ä]˙ Ä˝À∫+|üCÒdæ+~.
$qj·T|üPs¡«ø£yTÓ qÆ ÁX¯<ëΔuøÑÛ ÔÏ Á|ü|‘ü T· \Ô ‘√ |üÁrJ kÕ«$Tyês¡q¢ T |ü˙ïs¡T
|”sêƒ ~Û|‘ü T· \T >∑+<Ûë\‘√ dü‘ÿ· ]+∫ yê]øÏ bÕ<äqeTkÕÿs¡+ #˚dæ .. n+<ä]‘√ #˚sTT+#ês¡T.
nq+‘·s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q Á|üeTTK dü+^‘· $<ë«+düT\T
l yÓ<’ ´ä Hê<ÛHä é u≤\düTÁãVü≤àD´+ >±] ø£sêï≥ø£ >±Á‘· dü+^‘·+ <Ûë´qeT>∑Tï˝…q’
yês¡+<ä]˙ Ä‘êàq+<ä uÛÑ]‘·T\qT #˚dæ+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· ªª n#·Ã+ù|≥
dü‘·´kÕsTT ãè+<ä+ μμ #˚ ø√˝≤≥qè‘·´+ Á|ü<ä]Ù+#·ã&É>± KeTà+ qè‘·´
nø±&ÓMT ìsê«Vü≤≈£î\T l nXÀø˘ ≈£îe÷sY >±] •wü´ ãè+<ä+ Á|ü<ä]Ù+∫q
uÛÑs¡‘·Hê≥´+ qj·THêq+<ëìï ø£\T>∑CÒdæ+~.
yÓ<’ ´ä Hê<ÛHä é u≤\düTÁãVü≤àD´+ >±s¡T
ø£&ÜÔ˝Ÿ #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ ‘·+&Ü\ yêfi¯ófl #˚dæq kÕ+Á|ü<ëj·T \+u≤&Ü
qè‘·´+ n+<ä]˙ ñ‘ê‡Vü≤|üs¡#·>± .. ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫e] n+X¯+>±
n#·Ã+ù|≥ |æs¡$T&é e÷düºsY ≈£îe÷] dü<äTZD, ≈£îe÷] qj·Tq, ≈£îe÷]
düTπsK\T Á|ü<ä]Ù+∫q XÊÅd”Ôj·T qè‘ê´\T n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£îHêïsTT.
ªª 30 &çôd+ãsY 2015 μμ
ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\ ø£˝≤¢ ªª l düs¡dü«r düuÛ≤y˚~ø£ μμ ô|’
nK+&É dü+^‘· <Ûë´q+ yÓTT<ä\sTT´+~.

\+u≤&Ü qè‘·´+
<Ûë´q »>∑‘Y 32 |òæÁãe] 2016
04 Feb 2016 Form 4 (27-34)

|üÁrJ y˚DTHê<ëìøÏ dæ‘êsY ô|’ ªª &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^μμ, ejÓTT*Hé
ô|’ ªª $<ë«Hé >∑DÒwt ≈£îe÷sY μμ, eTè<ä+>∑+ô|’ ªª $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY μμ
.. eT] ‘·ã˝≤ô|’ ªª ñkÕÔ<é ãã÷¢μμ >±s¡T¢ ‘·eT ‘·eT düV≤ü ø±sê\qT n+~+#·>±
<Ûë´qT\+<äs¡÷ eT÷&ÉT>∑+≥\ bÕ≥T <Ûë´Hêq+<ä kÕ>∑s¡+˝À z\˝≤&Üs¡T.
nq+‘·s+¡ ‘Ó\+>±D sêÅwdºü ∫ü yê\j·T ñ<√´>∑T\ <Ûë´HêqTuÛyÑ ê\‘√ Äq+<ä ≈£îe÷sY
s¡÷bı+~q ªª <Ûë´q ‘Ó\+>±D dü∫yê\j·T+ μμ |ü⁄düÔø±ìï |üÁrJ
Ä$wüÿ]+#ês¡T. dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T\≈£î <Ûë´q•ø£åDqT n+~+∫ .. Ä
|ü⁄düøÔ s£ ÷¡ |üø\£ Œq˝À eTTK´uÛ÷Ñ $Tø£qT b˛wæ+∫q ‘ê&ç|Áü ‹ |æs$¡ T&é e÷düsº Y
C.Äq+<é ≈£îe÷sY eT] dü∫yê\j·T n~Ûø±]DT\T dü÷s¡´Á|üuÛÑ, düTeT\‘·,
düTC≤‘·, ©\ eT] ø£èwüíy˚DÏ >±s¡T¢ ‘·eT <Ûë´HêqTuÛÑyê\qT |ü+#·T≈£îHêïs¡T.
ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
&܈ˆq÷´≥Hé eT] &܈ˆ\ø°Îq÷´≥Hé <ä+|ü‘·T\‘√ <Ûë´qXÊÅdüÔ+ eT]
|üPs¡«»qà Á|ü‹>∑eTq eT÷\ dæ<ëΔ+‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫q dü÷#·q\‘√
Á|üjÓ÷>±‘·àø£yÓTÆq esYÿcÕ|t ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~. \j·Tã<äΔyÓTÆq wüeTìø˘
eT÷´õø˘‘√ n+<ä]˙ qè‘·´+ #˚sTT+∫q &܈ˆq÷´≥Hé <ä+|ü‘·T\qT Á|ü‹
ˇø£ÿs¡÷ n_Ûq+~+#·&É+ »]–+~.
nq+‘·s¡+ ªª qø£åÁ‘·˝Àø±\T μμ ãè+<ä+ yê]#˚ ìs¡«Væ≤+#·ã&çq
ªª DNA ÄøϺy˚wüHé esYÿcÕ|t μμ ˝À ø±s¡´Áø£eT ìsê«Vü≤≈£îsê\T G.dü«s¡í\‘· dü«s¡\í ‘· >±s¡T
y˚T&ÉyéT n+~+∫q n+‘·X‚Ñ·Hê‘·àø£ dü÷#·q\qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ >±&ÛÉ
<Ûë´qdæú‹˝À n+<äT≈£îì #·ø£ÿ{Ï nqTuÛÑyê\qT bı+<ës¡T.
Ä Hê{Ï kÕj·T+Á‘·+ ø±s¡´Áø£e÷\˝À $»j·Tyê&É qT+∫ $#˚Ãdæq
ªª dü+‘Y <ä‘·Ô bÕ<äπsDT kÕ«MTJ μμ .. ÁbÕDX¯øÏÔ >∑T]+∫ $X‚wü+>± $e]dü÷Ô
ªª eTq X¯Øs¡+, eTqdüT‡, ãT~Δ n˙ï ≈£L&Ü Ä ÁbÕDX¯øÏÔ jÓTTø£ÿ
s¡÷bÕ+‘·Øø£s¡D≤˝Ò! <Ûë´qkÕ<Ûäq <ë«sê eTq+ m+‘·>± ÁbÕDX¯øÏÔ‘√ <ä‘·Ô bÕ<äπsDT kÕ«MTJ

ÁbÕ+>∑D+˝À $<ÛTä \T ìs¡«]Ô+∫q s¡øøå£ £ uÛ≥Ñ T\T
<Ûë´q »>∑‘Y 33 |òæÁãe] 2016
04 Feb 2016 Form 4 (27-34)

dü+|òüT{Ï‘·+ ne⁄‘·÷+{≤yÓ÷ eTq X¯Øs¡+ eTqdüT‡ eT] ãT~Δ n+‘·>±
#Ó’‘·q´e+‘·+ ne⁄‘·÷+{≤sTT μμ nì $X‚¢wüD≤‘·àø£+>± $e]+#ês¡T.
|üÁrJ #˚‘·T\ MT<äT>± |ü˙ïs¡T >∑+<Ûë\‘√ yês¡T Äràj·T dü‘êÿsêìï
n+<äT≈£îqï ‘·sT¡ yê‘· u…+>∑fiS¯ s¡T qT+∫ $#˚Ãdæq düTÁ|üd<æ Δä >±Á‘· ø£fi≤ø±s¡T\T
X¯•<ÛäsY ø√f… >±s¡T ªª l X¯•<ÛäsY ø√f… μμ >±s¡T ‘Ó\T>∑T, ø£qï&É, ‘·$Tfi¯ eT] Væ≤+B uÛÑøÏÔ
^‘ê\qT Ä\|æ+#ês¡T.
n<äT“¤‘·yÓTÆq >±Á‘· e÷<ÛäTs¡´+‘√ yês¡T ø£qï&É uÛ≤wü˝À Ä\|æ+∫q
ªª <Ûë´HêeTT #˚<ë›eTTs√ ..μμ nqï <Ûë´q Á|üuÀ<Ûë‘·àø£ ^‘êìøÏ ‘Ó\T>∑T˝À
|ü Á rJ ≈£ L &Ü X¯ è ‹ ø£ * |æ Ä\|æ + #· & É + <Û ë ´qT\qT ñÁs¡ ÷ ‘·
\÷–+∫+~. nq+‘·s¡+ Á|üeTTK Hê{≤´#ês¡T´\T leT‹ ˙s¡C≤<˚$ >±]
|üÁrJ‘√ yê\+{°jT· sY n+|üqï Ä<Ûä«s¡´+˝À dü«s¡íeTTœ qè‘·´ nø±&ÓMT eq|ü]Ô yê]#˚ Á|ü<ä]Ù+|üã&çq
<Ûë´q^‘· qè‘ê´\T Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ ñ‘ê‡Vü≤|ü]#êsTT.
ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫e]>± <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI ˝À $$<Ûä $uÛ≤>±\
<ë«sê #·ø£ÿ{Ï ùde\qT n+~+∫q yês¡+<ä]˙ |üÁrJ |ü˙ïs¡T >∑+<Ûë\‘√
Äràj·T+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T.
ªª 31 &çôd+ãsY 2015 μμ
ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\ ø£˝≤¢ <Ûä÷|ü B|ü XÀuÛÑ\‘√ ªª l düs¡dü«r
düuÛ≤y˚~ø£ μμ dæ<äΔ+ nsTT´+~.
|üÁrJ y˚DTHê<ëìøÏ dæ‘êsY ô|’ ªª &܈ˆ dü+»jYT øÏ+^μμ, ejÓTT*Hé
ô|’ ªª $<ë«Hé >∑DÒwt ≈£îe÷sY μμ, eTè<ä+>∑+ô|’ ªª $<ë«Hé ns¡TDY ≈£îe÷sY μμ
.. eT] ‘·ã˝≤ô|’ ªª ñkÕÔ<é ãã÷¢μμ >±s¡T¢ ‘·eT ‘·eT düV≤ü ø±sê\qT n+~+#·>±
<Ûë´qT\+<äs¡÷ eT÷&ÉT>∑+≥\ bÕ≥T <Ûë´HêeTè‘êìï bÕq+ #˚XÊs¡T.
nK+&É<Ûë´q+ ‘·s¡Tyê‘· Væ≤e÷\j·T jÓ÷– l y˚<ëq+<ä u≤u≤J
.. ªª eTÚq+ μμ jÓTTø£ÿ >=|üŒ<äHêìï $X‚wü+>± $e]+#ês¡T.

<Ûë´qdü∫yê\j·T+ {°yTé
<Ûë´q »>∑‘Y 34 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

ªª eTÚq+ eT] <Ûë´q+ ˝Ò≈£î+&Ü á düèwæº ˝ÒH˚ ˝Ò<äT. eTq≈£î
Á|ü‘´· ø£<å y’Ó ê˝…q’ dü÷s¡T´&É÷ eT] #·+Á<äT&É÷ ≈£L&Ü eTÚq+>±H˚ á Á|ü|+ü #êìøÏ
yÓ\T>∑Tq÷, yÓHÓï\q÷ n+~düTÔHêïs¡T. yê] dü÷Œ¤]Ô‘√ á kÕ] eTq+ ≈£L&Ü
y˚ ˝ ≤~eT+~ <Û ë ´qT\‘√ ≈£ L &ç q @&É T s√E\ eTÚq+‘√
<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VIqT ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêï+. eTÚq<Ûë´q X¯≈£îÔ\‘√ ª H˚H˚
uÛÑ>∑e+‘·T&çì μ nì ‘Ó\TdüT≈£îqï Á|ü‹ ˇø£ÿ |æs¡$T&é e÷düºsY ≈£L&Ü
dü÷s¡´#·+Á<äT˝≤¢>±H˚ eTÚq+>± á Á|ü|ü+#êìï ÄyêVü≤q #˚düT≈£î+≥÷
Á|ü | ü + #êìøÏ <Û ë ´qyÓ \ T>∑ T \T |ü + #· > ∑ \ T>∑ T ‘ês¡ T . yês¡ + <ä ] ø°
n_Ûq+<äq\T !! μμ n+≥÷ ‘·eT dü+<˚XÊìï Ç#êÃs¡T.
nq+‘·s+¡ ñ‘·sÔ ¡ uÛ≤s¡‘<· X˚ ¯ <Ûë´qT\T s¡÷bı+~+∫q ªª <Ûë´q uÛ≤s¡‘Y μμ
Væ≤+B Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|üÁ‹ø£qT l y˚<ëq+<ä u≤u≤J Ä$wüÿ]+#·>±
Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêÅwºü dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T\T s¡÷bı+~+∫q ªª <Ûë´q Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ
dü∫yê\j·T+ μμ |ü⁄düÔø±ìï |üÁrJ Ä$wüÿ]+#ês¡T. |ü⁄düÔø£ s¡÷|üø£\Œq˝À
‘·eT $X‚wüùde\qT n+~+∫q dü∫yê\j·T $ÁXÊ+‘· n~Ûø±]DÏ leT‹
Hêπ>+Á<äeTDÏ y˚T&ÉyéTqT |ü˙ïs¡T >∑+<Ûë\‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T |üÁrJ.
$$<Ûä $uÛ≤>±\ düeTq«j·T+‘√ <Ûë´qeTVü‰ #·Áø£+`VI qT n<äT“¤‘+· >±
ìs¡«Væ≤+∫q ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é Á≥dtº yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé K.$»j·TuÛ≤düÿsY ¬s&ç¶
eT] .. y˚TH˚õ+>¥ Á≥d”º V.ø£ècÕí¬s&ç¶ >±s¡¢qT $X‚wü+>± n_Ûq+~dü÷Ô |üÁrJ $»j·TuÛ≤düÿs¬ &ç¶ >±s¡T
yê]ì |ü˙ïs¡T >∑+<Ûë\‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. ‘·eT düŒ+<äqqT ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô
yês¡T <Ûë´qT\+<ä]ø° ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI dü+<äs¡“¤+>± 14 s√E\ bÕ≥T \ø£å˝≤~eT+~
<Ûë´qjÓ÷>∑T\≈£î s¡T∫ø£s¡yÓTÆq eT] X¯ó∫ø£s¡yÓTÆq uÛÀ»Hêìï eT÷&ÉT |üP≥˝≤
Äràj·T+>± e+&ç e&ç¶+∫q |æs¡$T&é ì‘ê´qï<ëq Á≥dtº y˚TH˚õ+>¥ Á≥d”º
leT‹ M.ìs¡à˝≤<˚$, Á≥d”º\T |ü‹Ô s¡$ ≈£îe÷sY eT] G.V.s¡eTD >±s¡¢qT
n_Ûq+~dü÷Ô |üÁrJ yê]ì |ü˙ïs¡T >∑+<Ûë\‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. ìs¡à˝≤ <˚$

<Ûë´q »>∑‘Y 35 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

nq+‘·s¡+ ‘·eT eTÚqBø£å≈£î ˇøÏ+‘· $sêeT+ Ç∫Ãq |üÁrJ ..
ªª Á|ü‹ ˇø£ÿ |æs$¡ T&é e÷düsº Y ≈£L&Ü .. me] ej·TdüT‡ mìï dü+e‘·‡sê˝À
.. nìï ì$TcÕ\T Áø£eT+ ‘·|Œü ≈£î+&Ü Á|ü‹s√p <Ûë´qkÕ<Ûqä #Ój÷· ´*.
eT] me] ej·TdüT‡ mìï dü+e‘·‡sê˝À .. dü+e‘·‡sêìøÏ nìï s√E\T
eTÚq kÕ<Ûäq˝À ñ+&Ü*μμ n+≥÷ ‘·eT q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ e÷s¡Z<äs¡Ùø£
dü+<˚XÊìï n+~+#ês¡T!
14 s√E\bÕ≥T eTÚq, <Ûë´q, kÕ«<Ûë´j·T, dü»®q kÕ+>∑‘ê´\˝À
$X‚wü+>± bÕ˝§Zqï <Ûë´qT\+‘ê eT<ÛäTs¡yÓTÆq nqTuÛÑ÷‘·T\qT eT~˝À
ì+|ü⁄≈£îì ‘·eT ‘·eT ÁbÕ+‘ê\≈£î ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+ nj·÷´s¡T!!
(<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI ˝À $•wü˜ >∑Ts¡Te⁄\T n+~+∫q eT]ìï
C≤„q|üPs¡«ø£ dü+<˚XÊ\T .. e#˚à HÓ\˝À ..)

<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI dü+ãsê\T

<Ûë´q »>∑‘Y 36 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dtº
ªª n‹~Û <˚y√ uÛÑe μμ

14 s√E\bÕ≥T <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI eT] ˙s¡T, $<äT´‘·TÔ e+{Ï eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\qT @sêŒ≥T
PSSM s¡»‘√‘·‡e dü+ãsê\qT Á|æj·T‘·eT >∑Ts¡Te⁄
#˚j·T&É+˝À á ãè+<ä+ yês¡T #·ø£ÿ{Ï düVü≤ø±s¡
ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&É+˝À düeTq«j·T+‘√ |üì#˚XÊs¡T.
ªª ~ ôV≤’ <äsêu≤<é |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dtº μμ b˛wæ+∫q y˚ ˝ ≤~>± Á|ü » \T ÁbÕ‘· ' ø±\ <Û ë ´HêìøÏ
bÕÁ‘· m+‘√ >=|üŒ~ ! ‘·s¡*edü÷ÔHêï .. yê]øÏ mø£ÿ&Ü nkÂø£s¡´+ nqï~
ªª Ç~ Hê Ç\T¢ μμ nqï+‘· n_Ûe÷q+‘√ ø£\T>∑≈£î+&Ü |ü{Ïwü˜yÓTÆq @sêŒ≥T¢ »s¡T|üã&ܶsTT.
ã+<ÛäT$TÁ‘· dü|ü]yês¡+>± <ä÷s¡<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ Ç+<äT≈£î>±qT Á≥dtº düuÛÑT´\ ãè+<ä+ @s√Eø±s√E
ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ ‘·s*¡ e∫Ãq y˚˝≤~ eT+~ düMTøå± düe÷y˚XÊ\qT »s¡T|ü⁄≈£î+≥÷ ÁbÕ+>∑D+˝À
|æs¡$T&é e÷düºs¡¢qT Ä<ä]+∫ yê]øÏ #·ø£ÿ{Ï Ä‹<Ûë´ìï ø±s¡´Áø£eT ìs¡«Vü≤D≤ Á|üD≤[ø£qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT
n+~+∫+~ #ÛÓ’s¡àHé l K.$»j·TuÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ eT] dü]#·÷düT≈£î+≥÷ ‘·eT ùde\qT n+~+∫+~.
y˚TH˚õ+>¥ Á≥d”º V.ø£ècÕí¬s&ç¶ >±s¡¢ H˚‘·è‘·«+˝Àì Á≥d”º\ Á|ü‹s√p ÁbÕ+>∑D+˝À »s¡T>∑T‘·÷qï ø±s¡´Áø£eT
ãè+<ä+! $esê\qT >∑T]+∫ MT&çj÷· düuTÑÛ ´\T kÕúìø£ q÷´dtù||üsY
&çôd+ãsY e÷dü+ #·*ì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ø£eπsJ <ë«sê #˚dæq Á|ü#ês¡+‘√ eT]+‘· eT+~
e∫Ãq yês¡+<ä]ø° #·ø£ÿ{Ï edü‹, bÕ]X¯ó<äΔ´+, eT+∫ Áø=‘·yÔ ês¡T á ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§ZH˚ uÛ≤>±´ìï bı+<ä&+É
á j˚T{Ï $X‚wü+ !!

<Ûë´q »>∑‘Y 37 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

|æs¡$T&é ì‘·´ nqï<ëq Á≥dtº
ªª »j·TVü≤√ ì‘ê´qï<ëq+ μμ

2015, &çôd+ãsY 18e ‘˚B qT+∫ 31e ‘˚B e+≥kÕeTÁ–ì HêD´‘êÁ|üe÷D≤\ Á|üø±s¡+ ø=qT>√\T
es¡≈£î 14 s√E\ bÕ≥T <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI eT] #˚j·T&É+ <ä>∑Zs¡qT+∫ yê{Ïì k˛ºsY s¡÷yéT˝À C≤Á>∑‘·Ô>±
PSSM s¡»‘√‘·‡e dü+ãsê\ ø=s¡≈£î $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\
uÛÁÑ <ä|sü ∫¡ .. nedüsê\≈£î ‘·>≥Z∑ T¢>± e+≥yêfi¯fl≈£î yê{Ïì
qT+∫ $#˚Ãdæq y˚˝≤~eT+~ <Ûë´qjÓ÷>∑T\≈£î ªª |æs$¡ T&é n+~+#·&É+ e+{Ï eTTK´yÓTÆq |üqT\qT ø=˝≤¢|üPsY
|æs¡$T&é e÷düºsY J.lìyêdü ¬s&ç¶, ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é
ì‘·´ nqï<ëq Á≥dtº μμ eT÷&ÉT |üP≥˝≤ s¡T∫ø£s¡yÓTÆq, e÷düºsY B.q]‡+VüQ\T, ÁãVü‰à¬s&ç¶ >±s¡T¢ n‘·´+‘·
X¯ó∫ø£s¡yÓTÆq |òü\Vü‰s¡ uÛÀ»Hê\qT Äràj·T+>± e+&ç düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
e&ç¶+∫+~. ÁbÕ+>∑D+˝À wæ|ü⁄º\ yêØ>± uÛÀ»q+ e&ç¶+#˚
|æs¡$T&é ì‘·´ nqï<ëq Á≥dtº yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé yê\+{°j·TsY‡ n+<äs¡÷ Á|ü‹ wæ|ü⁄º≈£î eTT+<äT ns¡>∑+≥
l D.Vü≤qTeT+‘·sêE eT] y˚TH˚õ+>¥ Á≥d”º M.ìs¡à˝≤<˚$ <Ûë´q+ #˚dæ Äràj·T+>± uÛÀ»q+ e&ç¶+#·&É+ »]–+~.
Á≥d”º\T kÕ+ã•esêe⁄, |ü‹Ô s¡$≈£îe÷sY, G.V.s¡eTD\ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ≈£L&Ü Á|ü‹ s√p ø=+‘·
‘√ bÕ≥T |æs¡$T&é e÷düºsY\ ãè+<ä+ eT] yÓ’wüº$ düeTj·T+ nqï<ëq ÁbÕ+>∑D+˝À ñ+≥÷ .. e∫Ãq
ø±´≥s¡sY‡ yês¡T á nqï<ëq j·T»„ ìs¡«Vü≤D˝À ‘·eT yês¡+<ä]ø° |òü\Vü‰sê˙ï eT] uÛÀ»Hê˙ï e&ç¶+#·&Éy˚T
$•wü˜ ùde\qT n+~+#·&É+ »]–+~. ø±≈£î+&Ü k˛ºsY s¡÷yéT˝ÀøÏ e∫à nø£ÿ&ç e+≥ kÕeTÁ–ì
≥qTï\ ø=B› _j·T´+, ≈£Ls¡>±j·T\T eT] Ç‘·s¡ ‘· e T ~e´Vü ≤ kÕÔ \ ‘√ dü Œ è•dü ÷ Ô .. e+≥yêfi¯ fl qT

<Ûë´q »>∑‘Y 38 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

ÄbÕ´j·T+>± |ü\Tø£]dü÷Ô e+≥rs¡TqT |ü]o*dü÷Ô ‘· + &Ü\ Á|ü » \≈£ L uÛ À »Hêìï n+~+#· & ÜìøÏ
>∑&|É &ü +É nqï<ëq+ {°yTé qT eT]+‘· ñ‘ê‡Vü≤|üs∫¡ +~! düVü≤ø£]+#·&É+ #ê˝≤ >=|üŒ $wüj·T+! yês¡+<ä]ø°
Çe˙ï ˇø£ m‘·ÔsTT‘˚ .. düø±\+˝À düŒ+~+∫ n_Ûq+<äq\T!
&É ã T“\T, e+≥~qTdü T \T, ≈£ L s¡ > ±j· T \T eT] nìï+{Ï˙ $T+∫ s¡+>∑e\T¢\‘√ XÀuÛ≤j·T
|ü#·Ãfi¯ófl s¡÷|ü+˝À ‘·eT <ë‘·è‘ê«ìï n+~+∫q nìï e÷q+>± r]Ã~<ä›ã&çq ÁbÕ+>∑D≤ìï n+‘˚ dü«#·Ã¤+>±
õ˝≤¢\ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢ ùde\T eTs=ø£ m‘·TÔ! ñ+#·T‘·÷ ªª |üs¡ÁãVü≤à dü«s¡÷|ü+ nsTTq nHêïìï μμ
mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ªª nqï<ëq j·T»„+ .. m+‘·e÷Á‘·+ eè<Ûë #˚j·T≈£î+&Ü .. uÛÀ»q+ #˚ùd
e÷ u≤<Ûä´‘· μμ nqï≥T¢>± 14 s√E\ bÕ≥T \ø£å˝≤~ Áø£eT+˝À d”«j·T Áø£eT•ø£åDqT bÕ{Ï+∫q |æs¡$T&é
eT+~ <Ûë´qjÓ÷>∑T\≈£L eT] ¬ø’˝≤dü|ü⁄] #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ e÷düºs¡T¢ n+<äs¡÷ m+‘·>±H√ n_Ûq+<ä˙j·TT\T!!
‘·≥e]Ô Ms¡sê|òüTesêe⁄, sê»´\øÏåà <ä+|ü‘·T\ Ä‘·àC≤„q•ø£åD≤ •_sê\T
Á|ü‹HÓ˝≤ 1,2,3 .. u≤˝≤J |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+, qs¡dæ+Vü≤à|ü⁄s¡+, ñ+&çs√&é, ;ÛeTes¡+
ìs¡«Vü≤D : ‘·≥e]Ô sê»´\øÏåà, ôd˝Ÿ : 94901 71853
|òæÁãe] 20, 21, 22 ‘˚B\˝À 30 >∑+ˆˆ\ eTÚq<Ûë´q+ .. »+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+, |üˆˆ>√ˆˆ õ˝≤¢
$esê\≈£î : sêeTø£èwüí ` 94401 93139, •Øwü ` 94933 06589
|òæÁãe] 26, 27, 28 ‘˚B\˝À 30 >∑+ˆˆ\ eTÚq<Ûë´q+ .. eT~Ûs¡, KeTà+ õ˝≤¢
$esê\≈£î : K.düTeT‹ ` 96661 16819
e÷]à 4, 5, 6 ‘˚B\˝À 30 >∑+ˆˆ\ eTÚq<Ûë´q+ .. yÓT<Ûäø˘
$esê\≈£î : u≤˝ÒX¯+ ` 73860 73431, <äTsêZ Á|ükÕ<é ` 99894 79128
e÷]à 5, 6, 7 ‘˚B\˝À 30 >∑+ˆˆ\ eTÚq<Ûë´q+ .. ãfi≤fl] (ø£sêï≥ø£)
$esê\≈£î : dü÷s¡´Hêsêj·TD ` 094489 30557, ^‘· ` 081239 41911
e÷]à 12, 13, 14 ‘˚B\˝À 30 >∑+ˆˆ\ eTÚq<Ûë´q+ ..ø£HÓïrs¡ú+, ø£&É|ü õ˝≤¢
$esê\≈£î : zãj·T´ ` 94406 78866
e÷]à 12, 13, 14 ‘˚B\˝À 30 >∑+ˆˆ\ eTÚq<Ûë´q+ .. uÀsTTq|ü*¢, ôV’≤<äsêu≤<é
$esê\≈£î : sê|òüTeeTà ` 98480 49554, sê»dæ+Vü‰ ¬s&ç¶ ` 92465 07819
]õÅùdºwüHé ‘·|üŒìdü] .. esYÿcÕ|t≈£î e#˚Ãyês¡T ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ dü+e‘·‡s¡+ #·+<ë 300 s¡÷ˆˆ
MT ã+<ÛäTe⁄\≈£î, $TÁ‘·T\≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü ø£{Ϻ \ø£å#·+<ë<ës¡T\ j·T»„+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\eTe⁄<ë+
<Ûë´q »>∑‘Y 39 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI ø£&ÜÔ˝Ÿ ` ¬ø’˝≤dü|ü⁄]
ªª X¯Vü≤uÛ≤wt yê\+{°j·TsY‡ μμ

2015 &çôd+ãsY 18e ‘˚B qT+∫ 31e ‘˚B es¡≈î£ yê\+{°j·TsY‡>± ‘·eT ùde\qT n+~+#·&ÜìøÏ
ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , ¬ ø ’ ˝ ≤dü | ü ⁄ ] X¯ ø Ï Ô π ø å Á ‘· + ˝À n‘· ´ +‘· s¬ +&ÉT sêÅcÕº\qT+∫ ñ‘ê‡Vü≤+>± ‘·s*¡ e∫Ãq |æs$¡ T&é
yÓu’ yÑÛ √ù|‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·Tø√ã&çq <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI e÷düºsY‡≈£î ‘·–q •ø£åDqT Ç∫à .. n<ÛäTHê‘·q kÕ+πø‹ø£
ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\˝À 14 s√E\bÕ≥T ªª |æ s ¡ $ T&é |ü]C≤„q+‘√ yê]ì ãè+<ë\ yêØ>± eT] wæ|⁄ü \º yêØ>±
yê\+{°jT· sY‡ ãè+<ä+ μμ n+~+∫q ùde\T Á|ü‹ ˇø£ÿ] πø{≤sTT+∫ ÁbÕ+>∑D+˝Àì $$<Ûä $uÛ≤>±\≈£î yê]ì
Á|üX¯+dü\qT n+<äT≈£îHêïsTT. düeTq«j·T+ #˚dü÷Ô ‘·eT ùde\qT n+~+∫q ..
eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |æs¡$T&é e÷düºsY &܈ˆ|üs¡y˚TX¯«sY &܈ˆ |üs¡y˚TX¯«sY ¬s&ç¶ >±] ãè+<ä+ |ü{ÏwüºyÓTÆq bÕ¢ì+>¥≈£î
¬s&ç¶, kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙j·TsY K.ñe÷eTùV≤XŸ, $XÊK e÷s¡Tù|s¡T>± ì*∫+~. Ä $esê\T ..
|ü≥ºD+ |æs¡$T&é e÷düºsY Dr.G.K. eT] ôV’≤<äsêu≤<é ªª ]ôd|ü¸Hé μμ
|æs¡$T&é e÷düºsY\ Hêj·Tø£‘·«+˝À e+<ä˝≤~eT+~
yê\+{°j·TsY‡ $$<Ûä $uÛ≤>±\˝À ‘·eT ‘·eT ùde\qT düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ Á|üj·÷D+ #˚dæ e∫Ãq
n+~+#ês¡T. <Ûë´qT\qT Ä<äs¡+>± |ü\Tø£]+∫ yê] $esê\qT

|üÁrJ‘√ &܈ˆ |üsy¡ T˚ X¯«sY s¬ &ç¶ ãè+<ä+
<Ûë´q »>∑‘Y 40 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì yê]øÏ ø±e\dæq düe÷#êsêìï ÁbÕ‘·'ø±\+ 4.00 >∑+ˆˆ\ ø£˝≤¢ <ëìì dæ<äΔ+ #˚j·T&É+
n+~+#· & É + ˝À ôV’ ≤ <ä s êu≤<é |æ s ¡ $ T&é e÷dü º s Y ‡ ø√dü+ sêÁ‘·+‘ê á ãè+<ä+ |üì #˚dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T.
D.eT©¢X¯«], A.Hêπ>+Á<äeTDÏ >±s¡¢ ãè+<ä+ yê]øÏ yês¡+<ä]ø° n_Ûq+<äq\T!
" feel at home" nqTuÛÑ÷‹ì ø£\T>∑CÒXÊs¡T. ªª eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰|æs¡$T&é μμ
ù||üs√¢ eT] MT&çj÷· <ë«sê <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI øÏ+>¥‡ #Û˚+ãsY
>∑ T ]+∫ ‘Ó \ Tdü T ≈£ î ì e∫Ãq Áø=‘· Ô y ê]ì nø£ ÿ &˚
≈£Ls√Ãu…{Ϻ yê]‘√ <Ûë´q+ #˚sTT+∫ .. <Ûë´q+ e\q
˝≤uÛ≤\qT yê]øÏ $es¡+>± ‘Ó*j·TCÒdæ Ä ãè+<ä+ yês¡T
#·ø£ÿ{Ï ùdyê‘·‘·Œs¡‘·qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T.
ªª ID ø±s¡T¶\T μμ
14 s√E\ bÕ≥T $$<ÛÁä |ü<X˚ Ê\ qT+∫ Á|ü‹s√p
ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ ‘·s¡* edü÷Ôqï y˚˝≤~ eT+~ <Ûë´qT\qT
nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ bòı{À rdæ yê]øÏ bò˛{À >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT
n+<äCÒXÊs¡T kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙j·TsY‡ nsTTq dü÷s¡´, <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI øÏ πø+Á<ä _+<äTe⁄ nsTTq
u≤˝≤J, s¡y˚Twt, eT<ÛäT ãè+<ä+ yês¡T! 180μI180μ eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰ |æs¡$T&é ìs¡«Vü≤D≈£î
ªª May I Help You ? μμ ‘·eT ãè+<ëìøÏ m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT e÷s¡Zìπs›X¯ø±\T
n+<äCdÒ ÷ü Ô |æs$¡ T&é˝À eT] øÏ+>¥‡#Û+˚ ãsY˝À Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷
ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ $#˚Ãdæq <Ûë´qjÓ÷>∑T\ \π>J\qT ìX¯Ùu≤›ìï bÕ{Ï+#˚˝≤ ‘·>T∑ C≤Á>∑‘\Ô· T rdüT≈£îHêïs¡T ufi≤fl],
yê]yê] edü‹ >∑èVü‰\≈£î #˚s¡Ã&É+ eT] eè<äTΔ\q÷ u…\¢+|ü*¢ eT] ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é e÷düºsY‡ $»jYT,
∫qï |æ\¢\q÷ u≤´≥Ø ø±s¡T˝À #˚s¡y˚j·T&É+ e+{Ï ìs¡à\, n|üŒqï\ ãè+<ä+.
u≤<Ûä´‘·\qT m+‘√ zs¡TŒ‘√ ì]«sêeT+>± ìs¡«Væ≤dü÷Ô
yê\+{° j · T sY ‡ π ø yê\+{° j · T sY ‡ >± dü Œ +~+#ês¡ T eTTK´+>± eTÚq<Û ë ´q kÕ<Û ä ≈ £ î \≈£ î ‘· > ∑ T
$»j·Tq>∑s¡+ |æs¡$T&é e÷düºsY lsêeTø£èwüísêE>±] yê‘êes¡D≤ìï ø£\T>∑CdÒ ÷ü ,Ô |æs$¡ T&é Á–&éô|’ ñqï |ü∫Ãø£
Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕ&˚s¡T |æs¡$T&é e÷düºsY‡ ãè+<ä+. Á|ü‹ ãj·Tfi¯flq÷ |üP\ yÓTTø£ÿ\q÷ ‘·>∑TØ‹ì dü+s¡øÏå+#ês¡T
ˇø£ÿs¡÷ M] ùde\qT m+‘·>±H√ Á|üX¯+dæ+#ês¡T. á ãè+<ä+ e÷düºsY‡!
ªª düs¡dü«r ÁbÕ+>∑D+, y˚~ø£ μμ ªª nqï<ëq ÁbÕ+>∑D+ μμ
<Û ë ´qeTVü ‰ #· Á ø£ + ` VI ìs¡ « Vü ≤ D˝À n‘· ´ +‘· <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI ˝À n‘·´+‘· øÏw¢ ‘ºü s· y¡ TÓ qÆ eT]
ø°\ø£yÓTÆq düs¡dü«r ÁbÕ+>∑D+ eT] y˚~ø£ <ä>∑Zs¡ m+‘√ ãèVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq u≤<Ûä´‘· nqï<ëq ÁbÕ+>∑D+˝À ùde\T
u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± ‘·eT ùde\qT n+~+#ês¡T ø£˝≤´DY, n+~+#·&É+.
s¡$X¯+ø£sY Ä<Û«ä s¡´+˝À ø£s÷¡ ï\T õ˝≤¢ ø£ècÕí|⁄ü s+¡ |æs$¡ T&é ñ<ä j · T +, eT<Û ë ´Vü ≤ ï+, sêÁ‹ ùde\≈£ î
e÷düsº ¢¡ ãè+<ä+. eTT+<äTs√E sêÁ‹ ø±s¡´Áø£e÷\T |üP]Ô nqT>∑TD+>± wæ|ü⁄º\T e÷πs yê\+{°j·TsY‡‘√ nqï<ëq
ne⁄‘·÷H˚ düs¡dü«r ÁbÕ+>∑D≤ìï X¯óÁuÛÑ+ #˚dæ, <Ûä÷|ü+ ÁbÕ+>∑D+˝ÀH˚ <Ûë´q+ #˚sTT+∫q ‘·s¡Tyê‘˚ yê]øÏ
y˚dæ, ≈£îØÃ\T es¡TdüÁø£eT+˝À neT]à eTsêï&ÉT u≤<Ûä´‘· n|üŒ–+#·ã&ç+~. ˇø£ÿkÕ]>± y˚˝≤~eT+~
<Ûë´q »>∑‘Y 41 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

nqï<ëq ÁbÕ+>∑D+

<Ûë´qT\T ÁbÕ+>∑D+˝ÀøÏ #˚s¡T≈£î+≥THêï ‘=Á≥TbÕ≥T yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, ãfi≤fl] |æs¡$T&é e÷düºsY n+|üqï\
|ü&É≈£î+&Ü yê]ì Áø£eT|ü<äΔ‹˝À |ü+|ædü÷Ô ∫s¡Tqe⁄«‘√, ãè+<ä+ m+‘√ |ü]ÁX¯$T+#ês¡T.
zs¡TŒ‘√, ÄbÕ´j·T‘·‘√ yê]øÏ uÛÀ»q+ e&çd¶ ÷ü Ô nqï<ëq H˚\ô|’ ñqï >∑T\ø£sêfi¯flqT ≈£L&Ü m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT
ÁbÕ+>∑D+˝Àì yê\+{°j·TsY‡ ãè+<ä+ #·ø£ÿ{Ï ùde\qT @]y˚dü÷Ô, ∫ìï ø±–‘·+ eTTø£ÿ |ü&çHê yÓ+≥H˚ rdæy˚dü÷Ô
n+~+#ês¡T. ìs¡+‘·s¡+ dü«#·Ã¤uÛ≤s¡‘Y ÄX¯j·T+˝À ©qyÓTÆ |üì#˚dæ
<Ûë´qT\+<äs¡÷ ≈£L&Ü #·ø£ÿ{Ï d”«j·TÁø£eT•ø£åD‘√ ÁbÕ+>∑D≤ìï n<ä›+˝≤ r]à ~~›q á |æs¡$T&é e÷düºsY‡
e´eVü ≤ ]dü ÷ Ô .. uÛ À »q |ü < ësêú \ qT mø£ ÿ &Ü ãè+<ëìøÏ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒ<ë›+!
eè<Ûë#˚j·T≈£î+&Ü, |ü]X¯óÁuÛÑ‘·qT bÕ{Ïdü÷Ô .. n+<ä]ø° ªª XÖ#ê\j·T ìs¡«Vü≤D μμ
Ä<äsÙ¡ +>± ì*#ês¡T! nqï<ëq ÁbÕ+>∑D+˝À eTTK´+>±
ôV’≤<äsêu≤<é, q˝§Z+&É, dü÷sê´ù|≥, ø=˝≤¢|üPsY, y˚˝≤~>± <Ûë´qT\T ‘·s¡*edüTÔHêï mø£ÿ&Ü ˙fi¯fl≈£î
eTVü≤ã÷uŸq>∑sY eT] nqø±|ü*¢ |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢ ø±˙ X¯óÁuÛ‘Ñ ≈· î£ ø±˙ Çã“+~ ø£\T>∑≈î£ +&Ü m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT
bÕ˝§ZHêïs¡T! XÖ#ê\j· ÷ \qT X¯ ó ÁuÛ Ñ + #˚ d ü ÷ Ô ø£ s ¡ ÷ ï\T eT]
eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |æs¡$T&é e÷düºsY‡ eTè<äT\, eTÚìø£ \
ªª dü«#·Ã¤¬ø’˝≤dü|ü⁄] μμ ãè+<ä+ #·ø£ÿ{Ï ùde\qT n+~+#ês¡T.
" Cleanliness is next to Godliness" nqï
dæ<ëΔ+‘êìï nø£åsê˝≤ neT\T#˚dü÷Ô ªª dü«#·Ã¤ uÛ≤s¡‘Y μμ ˝À
ªª ôd≈£L´]{° μμ
uÛ≤>∑+>± düT$XÊ\ ø¬ ˝’ ≤dü|⁄ü ] ÁbÕ+>∑D≤ìï |ü]X¯óÁuÛ+Ñ >± sêÁ‹ düeTj·÷\˝À ÁbÕ+>∑D+ #·T≥÷º ôd≈£L´]{°
ñ+#·&É+˝À ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ø£ècÕí|ü⁄s¡+ |æs¡$T&é e÷düºsY ùde\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢
lìyêdüsêe⁄, •e, e÷<Ûä$, uÛ≤qT eT] ùV≤eT+‘Y \
ãè+<ä+. yê] $•wüº ùde\e\¢ <Ûë´qT\+<äs¡÷ ‘·eT
‘·eT ãdü\˝À Vü‰sTT>±, Ä<äeT]∫ ì<äTs¡b˛>∑*>±s¡T!
ªª ˝Ò»sY c˛ μμ
n|üPs¡« düè»Hê‘·àø£‘·≈£î n‘·´+‘· n<ÛäTHê‘·q
f…ø±ï\Jì CÀ&çdü÷Ô Á|ü‹ s√p sêÁ‹ 9.30 >∑+ˆˆ\
qT+∫ 10.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ¬ø’˝≤dü|ü⁄] ÁbÕ+>∑D+˝À
ªª ˝Ò»sY c˛μμ ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~. yÓ+&ç ø=+&É˝≤ yÓT]dæ
<Ûë´q »>∑‘Y 42 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

˝Ò»sY c˛

b˛‘·÷qï eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰|æs¡$T&é H˚ ô|<ä› Ád”ÿHé>± ªª Ä‘·àÁ<äwüº M&çjÓ÷ Vü‰˝Ÿ μμ
#˚ d ü T ≈£ î ì PSSM dü e ÷#ês¡ + ‘√ bÕ≥T PSSM PSSM 25 edü + ‘ê\ eTVü ‰ Á|ü k Õú H êìï
dæ<ëΔ+‘ê\qT s¡+>∑Ts¡+>∑T\ ˝Ò»sY øÏs¡D≤\˝À eT*∫ <äèX¯´s¡÷|üø£+>± eT\∫ #·ø£ÿ{Ï yê´U≤´q+‘√ ˇø£ >∑+≥
ndüøÏÔø£s¡+>± eT*∫ n+~+∫q ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é ì&ç$>∑\ \|òüTT∫Á‘·+>± s¡÷bı+~+∫ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T
ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é e÷düºsY‡ K.dü+|ü‘Y ≈£îe÷sY,
e÷düsº ‡Y C≤„qÁ|üø±XŸ, s¡õ‘·, yêDÏ\ ãè+<ä+ Á|ü<]ä Ù+∫q
˝Ò»sYc˛ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° mq˝Òì qj·THêq+<ëìï qeø±+‘Y, yÓ+ø£{Ÿ \ ãè+<ä+.
ø£\T>∑CÒdæ+~! z+ø±πsX¯«s¡ |æs¡$T&é &Ü≈£î´yÓT+≥Ø‘√ bÕ≥T
ªª ô|≥Tº>√&É\T μμ Ä<Ûë´‹àø£ \|òüTT∫Á‘·+ eT] |üÁrJ
ªª |æs¡$T&é –|òtº ‡ μμ M&ç j Ó ÷ dü + <˚ X Ê\T Á|ü ‹ s√p á $XÊ\yÓ T Æ q
eTq Çfi¯fl˝À ªª nedüsêìøÏ $T+∫ ñHêïsTT μμ ~∏j˚T≥sY˝À Á|ü<ä]Ù+|üã&ÉT‘·÷ <Ûë´qT\≈£î <Ûë´qC≤„q
nqT≈£îqï edüTÔe⁄\qT ùdø£]+∫ |æs¡$T&é –|òtº‡ $uÛ≤>∑+ düe÷#ês¡+ n+~+#·ã&ç+~.
<ë«sê #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ ‘·+&Ü\ Á|ü»\≈£î á dü+<äs¡“¤+>± ªª eTT>∑TZ\T μμ
$kÕÔs¡+>± |ü+∫ô|≥º&É+ »]–+~. ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ $#˚Ãdæq <Ûë´qT\+<ä]ø° ø£qTï\
|ü+&ÉT>∑>± s¡+>∑T s¡+>∑T\ s¡+>∑e\T¢\qT r]Ã~~›+~
>∑‘· dü+e‘·‡s¡ø±\+>± á $uÛ≤>∑+ yês¡T #˚k˛Ôqï ø=+|ü*¢ |æs$¡ T&é e÷düsº Y |ü<àä sêDÏ >±] ãè+<ä+. PSSM
Á|ü#ês¡+ e\¢ á kÕ] <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI ø√dü+ eTTK´dæ < ëΔ + ‘ê\qT $e]dü ÷ Ô $C≤„ q <ëj· T ø£ + >±
$$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ‘·s¡* e∫Ãq <Ûë´qT\T ‘·eT r]Ã~<ä › ã &ç q á s¡ + >∑ e \T¢ \ T Á|ü ‹ ˇø£ ÿ ]˙
edüTÔe⁄\qT eTTK´+>± #·*ì ‘·≥Tº≈£îH˚ ñìï eÅkÕÔ\qT Ä˝À∫+|üCÒXÊsTT.
rdüT≈£îì e∫à Çø£ÿ&É n+<äCÒj·T&É+ »]–+~. ]b˛sYº : Hêπ>+Á<ä, 87121 33133

<Ûë´q »>∑‘Y 43 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

¬ø’˝≤dü|ü⁄] .. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI
ªª |üÁrJ ÁbÕ‘·'ø±\ Ä‘·àC≤„q dü+<˚XÊeTè‘·+ μμ

ªª ¬ø’˝≤dü|ü⁄] μμ .. eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰|æs¡$T&é ÁbÕ+>∑D+!
<Ûë´qeTVü‰#·øÁ +£ `VI dü+<äs“¡ +¤ >± &çdô +ãsY 19e ‘˚B qT+∫ 31e ‘˚B es¡≈î£ ªª |ü<eä T÷&ÉT
s√E\ bÕ≥T μμ ÁbÕ‘·'ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\≈£î <Ûä÷|ü BbÕ\‘√ n\+ø£]+#·ã&çq
ªª l düs¡dü«r düuÛ≤y˚~ø£ μμ ô|’ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ y˚DTHê<ä+‘√ Á|ü‹ s√p eT÷&ÉT >∑+≥\
bÕ≥T n<äT“¤‘·yÓTÆq nK+&É dü+^‘· <Ûë´q+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~ !
á dü+<äs¡“¤+>± eTÚqBø£å˝À ñqï |üÁrJ ªª nedüs¡+ nì|æ+∫q|ü&ÉT μμ eTÚqBø£åqT
ˇøÏ+‘· dü&É*dü÷Ô .. ‘·eT neT÷\´yÓTÆq Ä‘·àC≤„q dü+<˚XÊ\qT n+~+#˚yês¡T. n˝≤
yê]#˚ n+~+#·ã&çq ÄDÏeTT‘ê´\ e+{Ï <Ûë´q`C≤„q`XÊÅd”Ôj·T dü+<˚XÊ\qT @]Ã, ≈£L]Ã
n+~k˛Ô+~ MT ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ .. T.yêDÏ

<Ûë´q »>∑‘Y 44 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

¬ø’˝≤dü|ü⁄] .. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI ` &çôd+ãsY 26e ‘˚B
ªª Je⁄&ÉT/<˚e⁄&ÉT .. eTqy˚T μμ
ªª u§eTà`u§s¡TdüT μμ nqï$ ˇø±H=ø£ HêDÒìøÏ
¬s+&ÉT eTTU≤\T ! n˝≤π> ªª Je⁄&ÉT ` <˚e⁄&ÉT μμ nqï$
ˇπø ˇø£ J$‘êìøÏ ¬s+&ÉT ø√D≤\T.
ªª u§eTà`u§s¡TdüT μμ ø£*dæq|ü&˚ HêDÒìøÏ $\Te
ñqï≥T¢ .. ªª Je⁄&ÉT`<˚e⁄&ÉT μμ ø£*dæq|ü&˚ eTq
J$‘êìøÏ |üPs¡í‘·«+ nH˚ $\Te dæ~ΔdüTÔ+~. á
|üs¡eTdü‘ê´ìï eTT+&Éø√|üìwü‘·TÔ ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~.
<ë« düT|üsêí düj·TTC≤ düU≤j·÷
düe÷q+ eèø£å+ |ü]wüdü«C≤‘˚
‘·jÓ÷s¡q´' |æ|üŒ\+ kÕ«<ä«‘ê´Hêìï nH√´
n_Û#êø£o‹
á dü+>∑‹ì eTs¡∫b˛sTTq eTq+ .. Je⁄&ç˝≤
ªª ˇπø #√≥ |ü⁄{Ϻq ¬s+&ÉT ã+>±s¡T |ü≈£åî\T .. e÷qe J$‘· nqTuÛyÑ ê\qT bı+<˚ Áø£eT+˝À ˇø√ÿkÕ]
ˇπø eèøå±ìï ÄÁX¯sTT+#·T≈£îì ñHêïsTT. n+<äT˝À ÁøÏ+~ n]wü&«É sêZ\‘√ düeTq«j·T+ bı+<ä˝øÒ £ #·‹øÏ\ã&çb˛sTT
ø=eTà˝À¢ ñqï |üøÏå .. r|æ`#˚<äT, |ü⁄\T|ü⁄`e>∑s¡T, .. eTq˝Àì <Ó’e‘ê«ìï eT]∫b˛sTT .. ªª <˚e⁄&Óø£ÿ&É? ..
|ü+&ÉT`|ü∫à |üfi¯flqT ‹+≥÷ s¡ø£s¡ø±\ $Hê´kÕ\qT <˚e⁄&Óøÿ£ &É? μμ n+≥÷ |ü⁄D´rsêú\≈£î b˛sTT nø£ÿ&É eTq
#˚d÷ü +Ô fÒ .. ô|’ ø=eTà˝À¢ì |üøåÏ yê≥ìï+{Ï˙ ˇø£ kÕøÏ˝å ≤ >∑T]+∫ eTqy˚T yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ ñ+{≤+!
#·÷dü÷Ô ñ+~. á >∑+<äs¡>√fi¯+ qT+∫ ãj·T≥|ü&Ü* n+fÒ ..
ªª Á|ües¡qÔ ˝À ‘·q≈£î _Ûqï+>± ñqï Ä |üøåÏ dü+>∑‹ Á|ü‹ ø£åD+ eTq+ <Ûë´qkÕ<Ûäq˝À ñ+≥÷ eTq˝Àì
‘˚\TÃ≈£î+<ëeTì ô|’ ø=eTà\≈£î yÓ[flq ÁøÏ+~ ø=eTà\ <Ó’e‘·«+‘√ eTy˚Tø£+ ø±yê*.
|üøÏå .. ª nø£ÿ&É ñqï~ Hê Á|ü‹s¡÷|üy˚T ø±˙ y˚s=ø£ |üøÏå
ø±<äT μ μμ nì ‘Ó\TdüT≈£îì ÄX¯Ãs¡´b˛sTT+~! ìs¡+‘·s¡ $<ë´]ú˝≤>± Jeq $<Ûëq XÊÅkÕÔìï
n˝≤π> ˇπø |üPsêí‘·à qT+∫ »qà rdüT≈£îì .. #· ø £ ÿ >± n<Û ä ´ j· T q+ #˚ d ü ÷ Ô ..J$‘êìï Vü ‰ sTT>±
J$‘·+ nH˚ eèøå±ìï ÄÁX¯sTT+#·T≈£îì ñqï ªª Je⁄&ÉT nqTuÛÑ$+#ê*.ÁbÕ|ü+∫ø£+>± ªª H˚qT nB μμ, ªª H˚qT
/ <˚e⁄&ÉT μμ nqï eTq+ ≈£L&Ü Je⁄&ç>± <˚Vü≤dæú‹˝À ÇB μμ nqï nC≤„q|ü⁄ >∑T]Ô+|ü⁄\qT ˇøÏ+‘· e<äT\T≈£îì
s¡ø£s¡ø±\ ø£s¡à$Hê´kÕ\qT #˚dü÷Ô .. <˚e⁄&ÉT>± Ä‘·à .. ø£ fi ¯ ó fl ¬ s +&É ÷ eT÷dü T ≈£ î ì <Û ë ´q+ <ë«sê
dæú‹˝À yê{Ïì ˇø£ kÕøÏå˝≤ #·÷dü÷Ô ñ+{≤+! n+‘·s¡+>∑+˝ÀøÏ Á|üj·÷D+ #Ój·÷´*!
Ç˝≤ @ø£ ø±\+˝À ˇπø eTq+>± J$dü÷Ôqï eTq nø£ÿ&É nC≤„‘y· êdü+ #˚dæ d”«j·T Ä‘·àjÓTTø£ÿ $sê{Ÿ
¬s+&ÉT J$‘ê\˝Àì ªª Jee‘Y ø£s¡à|üP]‘· ø√D+ μμ dü«s¡÷bÕìï ‘Ó\TdüTø√yê*. Á|ü‹ ø£åD+ Á|ü‹ ˇø£ÿ]
ãj·T{ÏøÏ ø£q|ü&ç‘˚ .. ªª kÕøÏåe‘Y ø£sêàr‘· ø√D+ μμ <ä>∑Zs¡qT+N H˚s¡TÃ≈£î+≥÷ eTq ˝…ø£ÿÁ|üø±s¡+ eT] eTq
e÷Á‘·+ ãj·T{ÏøÏ ø£qã&É≈£î+&Ü ñ+≥T+~. eTq+ ÇwüºÁ|üø±s¡+ eTq+ J$+#ê*.
e÷{≤¢ & ˚ e÷≥\qT eTqy˚ T $+≥÷qï≥T¢ .. eTq e\¢ n+<ä]ø° y˚T\T »]π> |üqT\T #˚dü÷Ô
<˚Vü≤dæú‹˝Àì Je⁄&ç˝≤ eTq+ m˝≤ J$düTÔHêïyÓ÷ .. @ ˇø£ e÷düºsY˝≤ q&ÉT#·Tø√yê*!
|üs¡e÷s¡ú+ ø√dü+ ø£s¡à\qT #˚düTÔHêïyÓ÷ .. Ä‘·àdæú‹˝Àì
<˚e⁄&ç˝≤+{Ï eTqπø ‘Ó\TdüTÔ+~.
<Ûë´q »>∑‘Y 45 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

¬ø’˝≤dü|ü⁄] .. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI ` &çôd+ãsY 27e ‘˚B
ªª @B es¡+ ø±<äT .. @B XÊ|ü+ ø±<äT μμ
X¯ØsêìøÏ m|ü&É÷ Äø£* y˚d÷ü Ô ñ+≥T+~. ø£qTø£
ÁX¯<äΔ>± <ëì Äø£*ì rs¡Tdü÷ÔH˚ ñ+&Ü*— eTqdüT‡≈£î
m|ü&É÷ nXÊ+‹ ñ+≥÷ ñ+≥T+~ ø£qTø£ düVü≤q+‘√
<ëìì ‘=\–dü÷HÔ ˚ ñ+&Ü*— ãT~Δ˝À m|ü&É÷ e÷+<ä´+
e∫à #˚sT¡ ‘·÷ ñ+≥T+~ ø£qTø£ ms¡Tø£ ‘√ Ä e÷+<ë´ìï
rùddü÷ÔH˚ ñ+&Ü*. ÁX¯<äΔ, düVü≤q+ eT] ms¡Tø£\ jÓTTø£ÿ
k˛ÔÁ‘·kÕúq+ <Ûë´qy˚T ø£qTø£ ìs¡+‘·s¡ <Ûë´qkÕ<Ûäq‘√
m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT yê{Ïì eT]+‘·>± kÕqu…≥Tº≈£î+≥÷
ñ+&Ü*.
<Ûqä ˝≤uÛ+Ñ ø£+fÒ $TÁ‘·˝≤uÛ+Ñ m+‘√ >=|üŒ~. ø£qTø£
á düèwæ˝º À ñqï Á|ü‹ ˇø£ÿ ÁbÕDÏ‘√ $TÁ‘·‘«· + HÓs|¡ >ü *∑ >π
HÓ’|ü⁄D≤´ìï ô|+#·Tø√yê*. <Ûäq˝≤uÛÑ+ eTq≈£î á
˝Àø£+˝ÀH˚ ø=+‘·es¡≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç‘˚ $TÁ‘·˝≤uÛÑ+
nqï~ á ˝Àø£ + ‘√ bÕ≥T |ü s ¡ ˝ Àø£ + ˝À ≈£ L &Ü
ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·÷ nø£ÿ&ç e÷düºs¡¢+<ä]˙ eTq≈£î #˚s¡Te
#˚dü÷Ô ñ+~.
ªª á Á|ü|ü+#·+˝À @B≈£L&Ü eTq≈£î XÊ|üeT÷
ø±<äT .. es¡eT÷ ø±<äT μμ nqï dü‘ê´ìï eTq+
‘Ó\TdüTø√yê*. eTq≈£î ñqï C≤„Hêìï ã{Ϻ eT] eTq+
d”«ø£]+#˚ $<ÛëHêìï ãfÒº eTq≈£î es¡+ ªª XÊ|ü+ μμ
ne⁄‘·T+~ .. XÊ|ü+ ªª es¡+ μμ ne⁄‘·T+~.
Á_{Ïwt Á|üuTÑÛ ‘·«+ yês¡T kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡ jÓ÷<äT\Δ T
u≤\>∑+>±<Ûsä Y ‹\ø˘ >±]ì n¬sdüTº #˚dæ n+&Ée÷Hé C…˝’ Ÿ˝À
ñ+∫q|ü&ÉT .. Äj·Tq nsTT<äT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T
nø£ÿ&É Vü‰sTT>± ≈£Ls¡TÃì uÛÑ>∑eBZ‘· ≈£î yê´U≤´q+
ÁyêkÕs¡T! Á_{Ïwt yês¡T Ç∫Ãq XÊbÕìï ø±kÕÔ Äj·Tq
‘·q≈£î es¡+˝≤ eT\#·T≈£îì ˝Àø±ìøÏ ˇø£ #·ø£ÿ{Ï
eTq+ n+<äs¡+ ≈£L&Ü eTq J$‘êìï @ Á>∑+<∏ëìï n+~+#ês¡T.
s√Eø±s√CÒ ñqï‘√qï‘·+>± J$+#ê*. ˇø£ÿ ø£åD+ ˇø±H=ø£ nC≤„ì Á|ü‹ ˇø£ÿ esê˙ï ˇø£ XÊ|ü+˝≤
≈£L&Ü eè<Ûë>± J$+#·sê<äT— ˇø£ÿ e÷≥ ≈£L&Ü eT\#·T≈£î+fÒ .. ˇø±H=ø£ düTC≤„ì Á|ü‹ XÊbÕ˙ï ˇø£
nqedüs¡+>± e÷{≤¢&Ésê<äT. es¡+˝≤ eT\#·T≈£îì J$dü÷Ô ñ+{≤&ÉT.
eTq X¯Øsê˙ï .. eTq eTqdüT‡q÷ eT] eTq |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<äs¡÷ XÊbÕ\qT esê\T>±
ãT~Δ˙ Á|ü‹ ø£åD+ ˇø£<ëì‘√ ˇø£{Ï düeTq«j·T eT\#·T≈£îì ìs¡+‘·s¡+ ˝Àø£ø£˝≤´D ø±s¡´Áø£e÷\qT
|üs¡#·T≈£î+≥÷ nÁ|üeT‘·Ô‘·‘√ J$+#ê*. ìs¡«Væ≤dü÷Ô e⁄+{≤s¡T!
<Ûë´q »>∑‘Y 46 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

¬ø’˝≤dü|ü⁄] .. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI ` &çôd+ãsY 28e ‘˚B
ªª ÁX¯<äΔ ` düVü≤q+ μμ
eTq ÁbÕ|ü+∫ø£ m<äT>∑T<ä\≈£L eT] eTq
Ä<Ûë´‹àø£ Á|ü>∑‹ø° ªª ÁX¯<äΔ μμ eT] ªª düã÷] μμ nqï$
#ê˝≤ eTTK´+.
&܈ˆ eT+>∑fi¯+|ü*¢ u≤\eTTs¡∞ø£èwüí >±s¡T ÁX¯<äΔ>±
mHÓïH√ï »qà\ dü+^‘· kÕ<Ûäq #˚XÊs¡T ø£qTø£H˚ yês¡T
á »qà˝À nsTT<˚fi¯fl ej·TdüT‡qT+#˚ dü+^‘· ø£#˚Ø\T
#˚dü÷Ô dü+^‘·+˝À ~≥º nj·÷´s¡T!
n˝≤π> |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢ n+<äs¡÷ ≈£L&Ü >∑‘·
nH˚ ø ±H˚ ø £ »qà\˝À ÁX¯ < ä Δ > ± eT] Ç‘√~Û ø £ + >±
<Ûë´qkÕ<Ûäq˝À ‘·eT J$‘ê\qT >∑&ç|æqyêfi¯ófl. ø£qTø£H˚
á »qà˝À yêfi¯ ó fl <Û ë ´q+˝À ≈£ L s√Ã>±H˚ ‘· e T
~e´#·≈îå£ e⁄qT ‘Ó]|æ+#·T≈£îì .. ‘·eT ≈£î+&É*˙ C≤>∑è‘·+
#˚düT≈£îì .. ‘·eT >∑‘· »qà\ kÕ<ÛäHê |òü*‘êìï ∫{Ϭø˝À
n+~|ü⁄#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T.
n+‘˚ düT\uÛ+Ñ >± ‘·eT <Ûë´qÁ|ü#ês¡ ùdeqT ÁX¯<>Δä ±
ìs¡«Væ≤dü÷Ô ÁX¯<äΔ>± kÕ«<Ûë´j·T+ #˚düTÔHêïs¡T .. ÁX¯<äΔ>±
dü»®q kÕ+>∑‘·´+ #˚düTÔHêïs¡T. ªª #˚düT≈£îqï yê&çøÏ
#˚düT≈£îqï+‘· eTVü≤<˚yê μμ nì n+<äT≈£î ‘·–q
|òü*‘ê\qT bı+<äT‘·THêïs¡T !
ªª ‹+fÒ >±¬s˝Ò ‹Hê*— $+fÒ uÛ≤s¡‘·y˚T $Hê*—
#˚ùdÔ ÄHêbÕqdü‹ <Ûë´qy˚T #Ój·÷´*— ø£&ç‘˚ |æs¡$T&é˝Ò
ø£{≤º*— J$ùdÔ zc˛˝≤π> J$+#ê*— ˇø£ $•wü˜
kıôd’{°˝≤>± ñ+&Ü\+fÒ PSSM ‘√H˚ ñ+&Ü*— ˇø£
dü]jÓTÆ q e÷düsº ˝Y ≤ $sêõ˝≤¢\+fÒ |æs$¡ T&é e÷düsº ˝Y ≤H˚
q&ÉT#·Tø√yê* μμ nqï~ >∑‘· 25 j˚Tfi¯ófl>± PSSM <ë«sê
eTq+ Á|ü|ü+#êìøÏ n+~düTÔqï >=|üŒ dü+<˚X¯+!
‘·«s¡˝ÀH˚ á Á|ü|ü+#·+˝À ñqï Á|ü‹ ˇø£ÿ
e÷+kÕVü‰Ø .. XÊø±Vü‰] nsTT rs¡T‘ê&ÉT— Á|ü‹ ˇø£ÿ
nC≤„˙ .. düTC≤„ì nsTTrs¡T‘ê&ÉT— Á|ü‹ ˇø£ÿ n<Ûë´˙
.. <Ûë´ì nsTT rs¡T‘ê&ÉT. eT] Á|ü‹ ˇø£ÿ ÁbÕDÏ‘√
$TÁ‘·‘·«+ #˚dærs¡T‘ê&ÉT.
n+‘· e s¡ ≈ £ L eTq PSSM ñ<ä ´ eT+
n$ÁXÊ+‘·+>± kÕ>∑T‘·÷H˚ ñ+≥T+~!!

<Ûë´q »>∑‘Y 47 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

¬ø’˝≤dü|ü⁄] .. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI ` &çôd+ãsY 31e ‘˚B
ªª @&ÉT|ü⁄ ñ+&É≈£L&É<äT μμ
<˚e⁄fi¯fl+ nsTTq eTq+ n+‘ê ≈£L&Ü Je⁄&ç˝≤
ªª J$‘·+ μμ nH˚ á Hê≥ø£ s¡+>∑+˝À ìs¡+‘·s¡+ eTq
bÕÁ‘·\qT b˛wædü÷Ôe⁄+{≤+.
‘·*¢>± ‘·+Á&ç>±, ø=&ÉT≈£î>±, ≈£L‘·Ts¡T>±, #Ó*¢>±,
nø£ÿ>±, nqï>±, ‘·eTTà&ç>± s¡ø£s¡ø±\ bÕÁ‘·\qT
s¡düe‘·Ôs¡+>± b˛wædü÷Ô .. Hê≥ø£+ nsTTb˛>±H˚
bÕ]‘√wæø£+ rdüT≈£îì yÓ[flb˛j˚T ø£fi≤ø±s¡T˝≤¢ @<√
ˇø£Hê&ÉT eTq+ n+‘ê ≈£L&Ü nqTuÛÑeC≤„q+ nH˚
bÕ]‘√wæø£+‘√ á J$‘·+ ˝À+∫ ìÁwüÿ$TkÕÔ+!
eT∞fl Ç+ø=ø£ Hê≥ø£ + ˝À Ç+ø=ø£
yÓ ’ $ <Û ä ´ uÛ Ñ ] ‘· y Ó T Æ q bÕÁ‘· ø √dü + Á|ü D ≤[ø£ \ T y˚ d ü ÷ Ô
ô|’˝Àø±˝˝À ø=+‘·ø±\+ ñ+{≤+!
Ç<ä+‘ê eTs¡∫b˛sTT .. ªª Hê≥ø£y˚T XÊX¯«‘·+μμ
nqT≈£îì ªª Hê uÛ≤sê´, Hê yÓTT>∑T&É÷, Hê |æ\¢\÷μμ
nqT≈£î+≥÷ ªª @&˚&ÉT »qà\ ã+<Ûë\T μμ >± yê]‘√
ô|qy˚düT≈£îìb˛e&É+ eT÷s¡â‘·«+ eT] nC≤„q+.
≈£îs¡TπøåÁ‘· j·TT<äΔ+˝À #·ìb˛sTTq n_ÛeTqT´&ç
ø√dü+ @&ÉTdü÷Ôqï ns¡T®qT&çì lø£èwüßí&ÉT ô|’˝Àø±\≈£î
rdü T ≈£ î ì yÓ [ fl nø£ ÿ &É n‘· ì øÏ Vü ‰ sTT>± ñqï
n_ÛeTqT´&çì #·÷|æ+#ê&ÉT.
ªª ≈£îe÷sê! μμ n+≥÷ ÄÁ‘·+>± <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[flq
ns¡T®qT&çì $∫Á‘·+>± #·÷dæq n_ÛeTqT´&ÉT ªª mes¡T
MTs¡T?! μμ nì n&ç– eT∞fl ‘·q |üì˝À eTTì–b˛j·÷&ÉT.
n|ü&ÉT >±˙ ns¡T®qT&çøÏ ø£fi¯ófl ‘Ós¡T#·Tø√˝Ò<äT !
á Ä‘·à$C≤„Hêqï+‘ê eTq≈£î n+~+#˚<˚
<Ûë´q+ !
<Ûë´q+ <ë«sê eTq ø£fi¯flqT Äe]+∫ ñqï
e÷j·TqT ‘=\–+#·T≈£îì Ä‘·àkÕø屑êÿsêìï bı+<ë*.
Ä‘·àe‘Y J$‘êìï Vü‰sTT>± J$dü÷ÔH˚ Á|ü‹ ø£åD+ Á|ü‹ ªª J$‘·+˝À @<äsTTHê ª ñ+fÒ μ ˝≤uÛÑy˚T .. ø±˙
ˇø£ÿ] <ä>∑Z]qT+N eT] Á|ü‹ ˇø£ÿ dü+|òüT≥q qT+N ª ˝Òøb£ ˛‘˚ μ e÷Á‘·+ qwü+º ˝Ò<Tä ø£qTø£ |ü+&ç‘T· &ÉT m|ü&É÷
$X‚ w ü + >± bÕsƒ ê \T H˚ s ¡ T Ã≈£ î +≥÷ ñ+&Ü*. á >∑‹+∫q <ëìø√dü+ ø±˙ .. >∑‹+#·uÀj˚T <ëìø√dü+
Á|ü|ü+#·+˝À ñqï ø£fi¯\˙ï Wb˛düq |ü{≤º*— qMq ø±˙ @&Ée&ÉT! μμ nì ‘Ó\TdüTø√yê*.
Ä<Ûë´‹àø£ $C≤„q XÊÅkÕÔìï Wb˛düq |ü{≤º*— düs¡dü«r
C≤„Hêìï $X‚wü+>± ‘Ó\TdüTø√yê*.
<Ûë´q »>∑‘Y 48 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

‘êù|X¯«s¡+ ` eT+&Éù|≥ ` ‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢ ` Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅwüº+
ªª yÓT>± XÊø±Vü‰s¡ sê´© μμ

2016 »qe] 31e ‘˚B ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ düeTø£+å ˝À $»j·TuÛ≤düÿs¡ ¬s&ç¶, sêj·T »>∑|ü‹sêE, ø=‘·Ôù|≥
‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{° >∑DwÒ ,t ã+&ç lìyêdüsêe⁄, Ms¡»>∑BX¯«Ø y˚T&ÉyTé , ø£&|É ü
n<Ûä´≈£åî\T q\¢$T*¢ $»j·TuÛ≤düÿs¡ ¬s&ç¶ >±] Ä<Ûä«s¡´+˝À düT»Hê y˚T&ÉyéT >±s¡T¢ ªª eT÷>∑Je⁄\qT ø±bÕ&É+&ç μμ ..
ªª yÓT>± XÊø±Vü‰s¡ sê´© μμ ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~. ªª neTè‘êVü‰s¡+ uÛTÑ õ+#·+&ç μμ .. ªª |æs$¡ T&é <Ûë´qT\T>±
sêÅwüº yê´|üÔ+>± $#˚Ãdæq 2,000 eT+~ |æs¡$T&é e]ú \ ¢ + &ç μμ nì ìHê<ë\T #˚ d ü ÷ Ô n+<ä ] ˙
e÷düºsY‡‘√ ø£˙ M˙ ms¡T>∑ì Ø‹˝À á ø±s¡´Áø£eT+ ñ‘ê‡Vü≤|ü]#ês¡T. yê] ìHê<ë\T eT] yê] Á|üd+ü >±\T
eTVü‰<äT“¤‘·+>± »]–+~! |ü ≥ º D Á|ü » \qT Äø£ ≥ Tº ≈ £ î ì Ä˝À∫+|ü # ˚ ù d˝≤
q\¢$T*¢ $»j·TuÛ≤düÿs¡ ¬s&ç¶ >±s¡T, nqï|üPs¡í ø=qkÕ>±sTT.
y˚T&ÉyéT\ ô|[fls√E dü+<äs¡“¤+>± ñ<äj·T+ 10.00 XÊø±Vü ‰ s¡ sê´© nq+‘· s ¡ + s¡ T ∫ø£ s ¡ y Ó T Æ q
>∑+ˆˆ\≈£î ‘êù|X¯«s¡+ ªª y˚&ÉTø£ μμ |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ <ä>∑Zs¡ eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»Hê\T ªª y˚&ÉTø£ μμ |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ ˝À
ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq sê´© eT+&Éù|≥ |ü≥ºD+˝À M~ÛMBÛ @sêŒ≥T #˚j·Tã&ܶsTT.
‹s¡ T >∑ T ‘· ÷ eT<Û ë ´Vü ≤ ï+ 2.00 >∑ + ˆˆ\ es¡ ≈ £ î nq+‘·s¡+ ≈£L∫|üP&ç qè‘ê´\T, Ä<Ûë´‹àø£
»]–+~. qè‘ê´\T <Ûë´qT\+<ä]˙ n\]+|ü#˚kÕsTT.

<Ûë´q »>∑‘Y 49 |òæÁãe] 2016
Feb 2016 Form 05 and 06 (35-50)

y˚&ÉTø£ |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ
á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± $»j· T uÛ ≤ dü ÿ s¡ ¬ s &ç ¶ > ±s¡ T
e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ªª á XÊø±Vü‰s¡ sê´© Hê≈£î #ê˝≤ Äq+<ä+
ø£*–+∫+~. ª e•wü˜>ö‘·$T |æs¡$T&é eTVü‰πøåÁ‘·+ μ
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅcÕºìøÏ ˇø£ >=|üŒ es¡+! á ìsêàD≤ìï
eTq+<äs¡+ ø£\dæ |üP]Ô #˚düTø√yê* μμ nì #ÓbÕŒs¡T.
nqï|üPs¡í y˚T&ÉyéT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ..ªª ª |æs¡$T&é
e÷düºsY‡ n+<äs¡÷ ø£*ùdÔ @<Ó’Hê kÕ~Û+#·>∑\s¡T μ
nq&ÜìøÏ ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq á XÊø±Vü‰s¡ sê´©j˚T
ì<äsÙ¡ q+! Ç˝≤π> e•wü˜ >ö‘·$T |æs$¡ T&é ìsêàD+ ≈£L&Ü
eTq+ n+<äs¡+ ‘·\T#·T≈£î+fÒ eTVü‰n<äT“¤‘·+>± |üP]Ô
#˚düTø√e#·TÃ μμ nì #ÓbÕŒs¡T.
ªª eTVü‰ ‘˚CÀdü«s¡÷|ü⁄\T eT] ø±+‹dü«s¡÷|ü⁄\T
nsTTq eTq dü<äTZs¡Te⁄ |üÁrJ n+~+∫q <Ûë´qX¯øÏÔ‘√
$»j·TuÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ <ä+|ü‘·T\T eTVü‰ n<äT“¤‘·+>±
ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T! yê]ì dü÷Œ¤]>Ô ± rdüT≈£îì
Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ .. <Ûë´q ø±s¡´Áø£e÷\T, XÊø±Vü‰s¡ sê´©\T
eT]+‘· $düÔ è‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê* μμ nì e÷&ÉT>∑T\
|æs¡$T&é e÷düºsY Ms¡»>∑BX¯«Ø y˚T&ÉyéT #ÓbÕŒs¡T. |üÁrJ
y˚DT>±q <Ûë´q+‘√ ÄHê{Ï ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~!
$T˙ <Û ë ´qeTVü ‰ #· Á ø±ìï ‘· \ |æ + ∫q á
ø±s¡´Áø£eT+˝À q+<ä Á|ükÕ<äsêe⁄, nbÕŒJ, πøX¯esêE,
kÕsTT≈£îe÷sY¬s&ç¶ >±s¡¢‘√ bÕ≥T eT¬s+<äs√ d”ìj·TsY
|æs¡$T&é e÷düºsY‡ bÕ˝§ZHêïs¡T!
` dü÷s¡´Á|üMDY, 92466 59985, 8142503546
$»j·TuÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ <ä+|ü‘·T\ $yêVü≤ yê]¸ø√‘·‡e+
<Ûë´q »>∑‘Y 50 |òæÁãe] 2016
07 Feb 2016 Form 4 (51-58)

2015 &çôd+ãsY 19, 20 ‘˚B\T ` &܈ˆy˚T&ÉkÕì yÓ÷Vü≤Hé ` ¬ø’˝≤dü|ü⁄] .. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI
ªª |üs¡e÷‘·à ‘√&ÉT+fÒ .. n+‘ê $»j·Ty˚T μμ
sêj·Tu≤s¡+ q&ç|+æ #ê&ÉT μμ nì ns¡+ú #˚dTü ≈£îqï Á<Í|ü~
#ê˝≤ Äq+<ä|ü&ç+~.
Çø£ ns¡T®qT&ç øÏ m|ü&É÷ Äq+<äy˚T!
bÕ|ü+ ˇ‹Ô&ç‘√ ñqïyês¡T Ç<ä›πs Ç<ä›s¡T!
ˇø£s¡T <äTs√´<ÛäqT&ÉT : ªª Ç+‘· es¡≈£L eTq+
Á|ü‘·´ø£å j·TT<äΔ+˝À bÕ+&Ée⁄\qT ¬>\Te˝Ò<äT. ô|’>±
Ç|ü&ÉT ø£èwüßí&ÉT ≈£L&Ü yêfi¯fl≈£î ‘√&ÉT>± ñHêï&ÉT ..
@+ #˚kÕÔ&√ μμ nqï Ä+<√fi¯q!
Ç+ø=ø£s¡T X¯≈£îì : ªª Ç+‘·es¡≈£L p<ä+‘√
yêfi¯flqT ¬>*#êy˚T ø±˙ Äj·TT<Ûä+ |ü{Ϻ yêfi¯flqT
m<äTs√ÿ˝Ò<äT! •_s¡+˝À ≈£Ls¡TÃì dü\Vü‰*kÕÔq+fÒ
≈£î<äs<¡ Tä .. eT] HêπøyÓ÷ j·TT<äΔ $<ä´\T sêe⁄ μμ n+≥÷
Ä+<√fi¯q˝À |ü&çb˛j·÷&ÉT.
ªª |ü s ¡ e ÷‘· à ‘√ ø£ * dæ |ü ì #˚ d ü T Ô q ï|ü  &É T <ë+‘√ n‘· & É T ‘· q ø=&É T ≈£ î ñ\÷≈£ î &ç ì
dü÷s¡´#·+Á<ë<äT\‘√ bÕ≥T düeTdüÔ düèwæº n+‘ê ≈£L&Ü sêj·Tu≤s¡+ |ü+|ü&ÜìøÏ <äTs√´<ÛäqT&çì ˇ|æŒ+#ê&ÉT!
eTq≈£î n&ÉT>∑&ÉT>∑THê nqT≈£L*dü÷Ô ñ+≥T+~ μμ ªª düπs μμ nHêï&ÉT ø±˙ <äTs√´<ÛäqT&ÉT .. ªª MTs¡T
nq&ÜìøÏ eTVü‰uÛ≤s¡‘+· ˝À eTq≈£î nH˚ø±H˚ø£ <Ûsä à¡ dü÷ø£Î nC≤„‘·yêdü+˝À e+≥yêfi¯ófl>±, Hê{≤´#ês¡T´\T>±
ì<äs¡ÙHê\T ø£qã&É‘êsTT! $sê≥T&ç ø=\Te⁄˝À ñqï|ü&ÉT j·TT<äΔ $<ä´\˙ï
$<äTs¡ sêj·Tu≤s¡+, dü+»j·T sêj·Tu≤s¡+, eT]∫b˛sTT ñ+{≤s¡T. b˛˙ nsTT<äT }fi¯ófl Ç#˚ÃkÕÔ+
l ø£èwüí sêj·Tu≤s¡+ n˙ï $|ò\ü + nj·÷´ø£ bÕ+&Ée⁄\≈£L rdüTø√+&ç μμ nì bÕ+&Ée⁄\‘√ #Ó|üŒeTHêï&ÉT.
eT] øös¡e⁄\≈£L ≈£îs¡TπøåÁ‘· eTVü‰dü+Á>±eT+ nìyês¡´+ n~ ndü\T bıdæπ> sêj·Tu≤s¡y˚THê?!
nsTT´+~! n~ $ì ø√|ü+ ‘Ó#T· Ã≈£îqï bÕ+&Ée⁄\qT yê]dü÷Ô
lø£èwüßí&ÉT ˇø£ÿ&˚ bÕ+&Ée⁄\ |üø£å+ .. eT] düø£\ lø£èwüß&í TÉ .. nC≤„‘y· êdü+˝À dü+bÕ~+#·T≈£îqï ns¡Tq® T&ç
j·÷<äeùdq n+‘ê øös¡e⁄\ |üø£å+ eVæ≤+#ê\ì yê] ªª bÕX¯ó|ü‘êÅdüÔ+ μμ >∑T]+N eT] ;ÛeTT&ÉT kÂ>∑+~Ûø±
yê] m+|æø£\ Á|üø±s¡+ ìs¡ísTT+#·ã&ç+~. |ü⁄wüŒ n|üVü≤s¡D düeTj·T+˝À Ä+»H˚j·TT&ç qT+∫
ªª eTq ‘·ù|ŒMT ˝Òø£b˛sTTHê .. ‘·|üŒq|ü&ÉT bı+~q X¯øÏÔÁ|ükÕ<ä esêìï >∑T]+N ñ\÷≈£î&çøÏ #Ó|æŒ
j·TT<äΔ+ #˚j·÷* ø£<ë μμ nì <Ûäs¡àsêE nqT≈£îHêï&ÉT. |ü+bÕ&ÉT!
ªª #˚‹ì+&Ü |üì <=]øÏ+~ μμ nì ;ÛeTT&ÉT n~ $ì X¯≈£îì eT]+‘· Ä+<√fi¯q |ü&çb˛sTT
dü+‘√wü|ü&çb˛j·÷&ÉT. s¡Vü≤dü´+>± lø£èwüßí&ç <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[fl ªª kÕ«MT ! ª qTe⁄«
ªª Hê nqï lø£èwüßí&ÉT >∑‘·+˝À Hê≈£î »]–q |üs¡e÷‘·àe⁄ μ nqï dü‘·´+ Hê≈£î ‘Ó\TdüT. qTe⁄« #˚|ü{Ϻq
nee÷Hêìï <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì kÕø屑·÷Ô |üs¡e÷‘·à <äTwüºdü+Vü‰s¡ j·T»„+ |üP]Ô ø±yê\ì Ä $wüj·T+
ne‘ês¡+ m‹Ô <äTwüºdü+Vü‰sês¡ú+ .. Ä Á|üø±s¡y˚T <äTs√´<ÛäqT&çøÏ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü H˚qT C≤Á>∑‘·Ô |ü&ܶqT. Çø£
<Ûë´q »>∑‘Y 51 |òæÁãe] 2016
07 Feb 2016 Form 4 (51-58)

Ç|ü&ÉT j·TT<ä+Δ nìyês¡´+ nsTT´+~ ø£qTø£ q÷s¡T>∑Ts¡T ne÷yêdü´ ‘·s¡Tyê‘· düVü≤<˚e⁄&ÉT ô|{Ϻq ã\yÓTÆq
øös¡e⁄\ eTs¡D+ #·÷dæq ‘·s¡Tyê‘˚ Hê≈£î eTs¡D≤ìï eTTVüAsêÔìï ˇø£s√E eTT+<äT≈£î »]|æ .. <ëìì
Á|ükÕ~+#·T. n~ ≈£L&Ü qq÷ï Hê ø=&ÉT≈£îq÷ ˇπø bÕ+&Ée⁄\≈£î nqT≈£L\ eTTVüAs¡Ô+>± e÷πsÃkÕÔ&ÉT!
s√E #·+|ü⁄! yê&çì ‘=+<äs¡>± #·+ù|ùdÔ H˚qT ˇø£ÿs√E Ä Á|üuÛ≤e+‘√ ùdHê~Û|ü‘·T\qT ìj·T$T+#˚
≈£L&Ü |ü⁄Á‘·XÀø±ìï uÛ]Ñ +#·˝qÒ T μμ n+≥÷ ne÷+‘·+>± Áø£ e T+˝ÀH˚ øös¡ e |ü ø £ å + ˝À ø£ \ Vü ‰ \T #Ó \ π s – ..
n‘·ì ø±fi¯fl MT<ä |ü&çb˛j·÷&ÉT. ªª Ç#êäeTs¡D es¡+ ñqï ;Ûwüßà&ÉT ùdHê|ü‹>± ñqï+‘·
ªª X¯≈£îìì #·+|ü⁄‘êqT μμ nì Á|ü‹»„ #˚dæq es¡≈£î H˚qT j·TT<äΔ+ #˚j·TqT μμ nì Á|ü‹»„ #˚dæ ≈£s¡Tí&ÉT
q≈£î\T&çì dü+Á|ü~+∫q lø£èwüßí&ÉT ªª düπs μμ nì j·TT<äΔ+ qT+∫ ‘·|ü≈£î+{≤&ÉT.
|ü+|æ+#ê&ÉT!       
X¯≈£îì dü\Vü‰\‘√ n+‘·<ä÷s¡+ ‘Ó#·TÃ≈£îqï ≈£îs¡TπøåÁ‘·+˝À Çs¡T|üøå±\ yês¡T yÓTTVü≤]+#ês¡T!
<Ûäè‘·sêÅwüߺ&çøÏ |ü⁄Á‘·XÀø£+ ñ+&Ée#·Ã≥ ø±˙ .. X¯≈£îìøÏ ªª ≈£îs¡TπøåÁ‘·+ μμ nH˚ Ä Á|ü<˚X¯+˝À ≈£îs¡Te+X¯
e÷Á‘·+ |ü⁄Á‘·XÀø£+ ñ+&É≈£L&É<ä≥! m+‘·{Ï nHê´j·T+! |üPØ«≈£î&ÉT ªª ≈£îs¡TeTVü‰sêE μμ mH√ï j·TC≤„\T #˚XÊ&ÉT
ÁbÕ|ü+∫ø£+>± eTq≈£î ≈£L&Ü Ç˝≤+{Ï ùdïVæ≤‘·T\T ø£qTø£H˚ <ëìøÏ ªª <Ûäs¡àπøåÁ‘·+ μμ nH˚ ù|s¡T e∫Ã+~!
ñ+{≤s¡T! ãj·T{øÏ eT+∫ #˚dü÷Ôqï≥T¢ ø£ì|æ+#˚
nqT≈£L\ X¯Á‘·Te⁄\T yêfi¯ófl. n˝≤+{Ï ≈£ î s¡ T π ø å Á ‘· j· T T<ä Δ s ¡ + >∑ + ˝À ‘· q
yêfi¯fl+<ä]˙ ˇø£ÿkÕ] |ü]øÏ+∫ #·÷dæq ns¡T®qT&çøÏ
      
‘ê‘êÿ*ø£+>± yÓs’ ê>∑´+ eTT+#·Tø=∫Ã+~! <ëìøÏ ø±s¡D+
Çø£ Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ me] j·TT<äΔ @sêŒ≥¢˝À yêfi¯ófl n‘·&TÉ ˇø±H=ø£ »qà˝À ªª qs¡T&ÉT μμ nH˚ eTVü≤]¸ n|üŒ{Ï
ñHêïs¡T. n|ü&ÉT X¯≈£îì dü\Vü‰ô|’ <äTs√´<ÛäqT&ÉT .. yÓ’sê>∑´yêdüq\T n‘·&çì Ç|ü&ÉT Áø£eTTà≈£îHêïsTT!
<Ûë´qjÓ÷– eT] düø\£ XÊÅdÔü bÕs¡+>∑‘T· &ÉsTTq düV≤ü <˚e⁄ì <ë+‘√ lø£ è wü ß í & É T ªª ns¡ T ® H ê! qTe⁄«
e<ä›≈£î yÓ[fl ne÷yêdü´ ‘·s¡Tyê‘· e#˚à $~j·T ‹~Û˝À ì$T‘·Ôe÷Á‘·T&Ée⁄ ! yêfi¯flqT qTe⁄« #·+|üø£b˛sTTHê ..
j· T T<ëΔ ì øÏ ãj· T \T<˚ π s eTTVü A sêÔ ì ï Ksês¡ T Ä |üì #˚ùdyê&çì H˚H˚ μμ n+≥÷ n‘·&çøÏ uÛÑ>∑eBZ‘·qT
#˚düT≈£îHêï&ÉT! Ä eT÷VüAs¡Ô+˝À me]¬ø’Hê $»j·T+ uÀ~Û+∫ n‘·&ç˝Àì HÓ’sêXÊ´ìï C≤„q+yÓ’|ü⁄ eT[fl+#ê&ÉT.
U≤j·T+!
<ë+‘√ lø£ è wü ß í & É T .. dü ÷ s¡ ´ #· + Á<ä T \≈£ î Çø£ Çs¡ T |ü ø å ± \ yê] s¡ ø £ s ¡ ø ±\ eP´Vü ≤
#˚jT· e\dæq kÕ+Á|ü<ëj·T ø¬ +’ ø£sê´ìï ˇø£ s√E eTT+<˚ Á|ü‹eP´Vü‰\ ø±s¡D+>± ;Ûwüßà&ÉT j·TT<äΔ+qT+∫
#˚ùddæ .. yê[fl<ä›]˙ ø£*|æ ‘·q <ä>∑Z]øÏ s¡|æŒ+#·T≈£îì ‘· | ü  ≈£ î Hêïø£ .. bÕ+&É e ⁄\qT »sTT+#· & ÜìøÏ
<Ûë´q »>∑‘Y 52 |òæÁãe] 2016
07 Feb 2016 Form 4 (51-58)

|ü<äàeP´Vü‰ìï |üHêïs¡T øös¡e⁄\T. ˇø±H=ø£ es¡ nq&É + ‘√ Çø£ 18e s√E j· T T<ä Δ + ≈£ L &Ü
Á|ü u Û ≤ e+‘√ ôd’ + <Û ä e ⁄&É T q\T>∑ T s¡ T bÕ+&É e ⁄\qT yÓTT<ä\sTT´+~!
|ü<äàeP´Vü≤+ ãj·TfÒ n&ɶ–+#·&É+‘√ .. <ë+{À¢ ≈£îs¡Tùdq˝À ñqï Ä ø±düÔ ôdq’ ´+ bÕ+&Ée⁄\ #˚‹˝À
∫≈£îÿ≈£îqï n_ÛeTqT´&çì ˝À|ü\ ñqï øös¡e⁄\+<äs¡÷ Vü ≤ ‘· e Tj· ÷ ´ø£ .. »\dü Ô + uÛ Ñ q $<ä ´ ˝À Ä]‘˚ ] q
ø£*dæ #·+ù|XÊs¡T! <äTs√´<ÛäqT&ÉT eTs¡D;Û‹‘√ j·TT<äΔs¡+>∑+ qT+∫
uÛÑ>∑eBZ‘· n+‘ê $qï ns¡T®qT&ÉT ≈£L&Ü ø=&ÉT≈£î bÕ]b˛sTT .. ˇø£ ˙{Ï eT&ÉT>∑T˝À <ë≈£îÿHêï&ÉT.
b˛sTTq <äT'K+‘√ eT∞fl HÓ’sêX¯´+˝À |ü&çb˛e&É+‘√ .. n|ü&ÉT n‘·ìì yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ e∫Ãq <Ûäs¡àsêE
ø£ è wü ß í & É T n_Û e TqT´&É T #˚ s ¡ T ≈£ î qï #· + Á<ä ˝ Àø±ìøÏ jÓTTø£ÿ <Ûäs¡àìã<äΔ‘·qT Ädüsê #˚düT≈£îì @<√ ˇø£˝≤
ns¡T®qT&çì yÓ+≥u…≥Tº¬ø[fl nø£ÿ&É Vü‰sTT>± e⁄qï n‘·ì dü+~Û #˚düT≈£îì b˛<ëeTqT≈£îHêï&ÉT <äTs√´<ÛäqT&ÉT! ø±˙
ø=&ÉT≈£îqT #·÷|æ+#ê&ÉT. <äTs√´<ÛäqT&çì ¬s#·Ã>=≥º&ÜìøÏ lø£èwüßí&ÉT Ä eT&ÉT>∑T
ªª ≈£îe÷sê! .. n_ÛeTq÷´! μμ n+≥÷ <ä>∑Z]øÏ <ä>∑Zπs ≈£Ls¡TÃì .. n‘·&ç Á|ü‘·´]ú nsTTq ;ÛeTT&çì
yÓ[flq ns¡T®qT&çì ªª mes¡T ˙≈£î ≈£îe÷s¡T&ÉT? .. ndü\T ‘Ó>∑bı>∑&É&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT!
qTyÓ«es¡T? μμ nì m<äTs¡T Á|üX¯ï y˚XÊ&ÉT n_ÛeTqT´&ÉT! ndü˝Ò nVü≤+ø±] .. ô|>’ ± #êe⁄<Óã“‹ì ñHêï&ÉT.
<ë+‘√ Çø£ ªª Á|ü‘·´]ú >∑T]+∫q bı>∑&ÉÔ\qT $+≥÷
ø£fi¯fl≈£î ñqï e÷j·Tbıs¡\˙ï ‘=\–b˛j·÷sTT dü+~Û #˚düT≈£îì Áã‘·ø£&É+ ø£+fÒ j·TT<äΔ+ #˚dæ #êe&É+
ns¡T®qT&çøÏ!! Çø£ ø£s¡Ôe´B≈£åî&Ó’ ‹]–e∫à lø£èwüßí&ç
y˚T\T μμ nqT≈£îì Äy˚X¯+>± eT&ÉT>∑T˝À+∫ ãj·T{ÏøÏ
düVü‰j·T+‘√ eTsêï&ÉT ôd’+<Ûäe⁄&çì |ü{Ϻ e~Û+#ê&ÉT. e∫à n|üŒ{Ïπø j·TT<ëΔìøÏ ¬s&û>± ñqï ;ÛeTT&ç‘√
|üs¡e÷‘·à nsTTq lø£èwüßí&ç kÕøÏå>± <Ûäsêàìï ‘·\|ü&ܶ&ÉT.
<Ûäs¡à+‘√H˚ .. eT] n<Ûäsêàìï n<Ûäs¡à+‘√H˚ m<äTs=ÿ+≥÷ n˝≤ lø£èwüßí&ç #·eT‘êÿs¡|ü⁄ düVü‰j·T+‘√ ..
17 s√E\ bÕ≥T »]–q ≈£îs¡TπøåÁ‘· eTVü‰dü+Á>±eT+˝À <äTs√´<ÛäqT&ç ‘=&É\qT ªª >∑<ä μμ ‘√ $s¡>=Z{Ϻ ‘·q Á|ü‹»„
18e s√EøÏ øös¡eùdq˝Àì n‹s¡<ä∏ eTVü‰s¡<Tä∏ \‘√ bÕ≥T qT HÓs¡y˚s¡TÃ≈£îHêï&ÉT ;ÛeTT&ÉT!
99 eT+~ øös¡e⁄\T ≈£L&Ü #·ìb˛j·÷s¡T. kÕø屑·÷Ô |üs¡e÷‘·à nsTTq lø£èwüßí&˚ kÕøÏå>±
ˇ+≥]>± <äTs√´<ÛäqT&ÉT, ø=+‘·eT+~ Ç‘·s¡ ≈£îs¡TπøåÁ‘· j·TT<äΔ+ |üPs¡ÔsTT .. <äTwüº•ø£åD, •wüºs¡ø£åD
Ms¡T\T .. eT] #ê˝≤ ø=~›bÕ{Ï ôd’q´+ $T–* ñ+~! HÓ s ¡ y ˚ s ¡ à ã&ç .. bÕ+&É e ⁄\≈£ î |ü { ≤º _ Û ù wø£ +
|ü]dæú‹ rÁe‘·qT >∑eTì+∫q ø£èbÕ#ês¡T´\yês¡T ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~!
ªª Ç|üŒ{Ïø£sTTHê bÕ+&Ée⁄\‘√ dü+~Û #˚düTø√! H˚qT yÓ[fl eT+∫ |üqT\T #˚ùd yê]øÏ Ä |üs¡e÷‘·à yÓqï+fÒ
<Ûäs¡àsêE‘√ e÷{≤¢&ç ˇ|æŒkÕÔqT μμ nì <äTs√´<ÛäqT&çøÏ ñ+≥÷ .. ìs¡ + ‘· s ¡ + yê]‘√ ˝Àø£ ø £ ˝ ≤´D
dü\Vü‰ Ç#êÃ&ÉT. Ä n_Ûe÷q<ÛäqT&ÉT ªª düùd$Tsê μμ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚sTTdü÷Ô+{≤&ÉT! X¯óuÛÑ+!!

ªª ùd‘Y $C≤„q+ μμ ñ∫‘· esYÿcÕ|t
|æs¡$T&é e÷düºsY‡ .. G.u≤\ø£èwüí , G.V. lìyêdüsêe⁄ >±s¡¢#˚

2016 |òæÁãe] 21, 22, 23 ‘˚B\˝À .. e•wü˜ >ö‘·$T |æs¡$T&é <Ûë´q eTVü‰πøåÁ‘·+
sê»es¡+`ù|s¡es¡+, ÄÁ‘˚j·T|ü⁄s¡+ eT+&É\+, ‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅwüº+
$esê\≈£î : 85003 37111, 96520 08281, 80192 07716
esYÿcÕ|t≈£î e#˚Ãyês¡T ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ dü+e‘·‡s¡+ #·+<ë 300 s¡÷ˆˆ
MT ã+<ÛäTe⁄\≈£î, $TÁ‘·T\≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü ø£{Ϻ \ø£å#·+<ë<ës¡T\ j·T»„+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê*
<Ûë´q »>∑‘Y 53 |òæÁãe] 2016
07 Feb 2016 Form 4 (51-58)

|æs¡$T&é yê´© ` u…+>∑fi¯Ss¡T ` ø£sêï≥ø£ sêÅwüº+
ªª es¡˝Ÿ¶ Ä|òt ø±«+≥yéT mqØ® yÓT&çdæHé ø±qŒ¤¬sHé‡ μμ

|æs$¡ T&é yê´© Ç+≥πsïwüq˝Ÿ` u…+>∑fiS¯ s¡T˝À Á|ü|+ü #·+˝ÀH˚ yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï ªª es¡˝Ÿ¶ Ä|òt ø±«+≥yéT
mqØ® yÓT&çdæHé ø±qŒ¤¬sHé‡ μμ »]–+~. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± Á|üeTTK XÊÅdüÔy˚‘·Ô\T bÕ˝§Zqï Ä ø±s¡´Áø£eT
$X‚cÕ\‘√ bÕ≥T ªª ø±«+≥yéT $C≤„qXÊÅdüÔ |ü]#·j·T+ μμ eTq+<ä] ø√dü+ .. ` M.dü«s¡í\‘·
ªª ø±«+≥yéT uÛÖ‹ø£XÊÅdüÔ+ μμ nqï~ ø=~›eT+~ ªª ø±«+≥yéT uÛÖ‹ø£‘· μμ nH˚ ¬s+&ÉT |ü<ë\
e÷Á‘·y˚T ns¡ú+ #˚düTø√>∑*–q n<äèX¯´ Á|ü|ü+#êìøÏ düe÷dü+ eTq J$‘·+˝Àì Á|ü‹ ø√D≤˙ï $düÔ]düTÔ+~.
‘Ós¡rdüTÔ+~. <ëìì eTq+ nqTeT‹+#ê*.
ˇø£kÕ] <ëì |ü≥¢ ms¡Tø£ bı+~‘˚ eTq+ eTq ªª ø±«+≥yéT uÛÖ‹ø£XÊÅdüÔ+ μμ nqï~ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£
Ä˝À#·q\T, ñ<˚«>±\T, #·s¡´\qT eTq Vü≤è<äj·÷+‘· $C≤„qXÊÅdüÔ+. n~ Á|ü|ü+#·+˝À Á|ürB ñìøÏ˝ÀøÏ @
sê\˝Àì ø√]ø£\‘√ nqTdü+~Û+#· >∑\>∑≥+˝Àì $<Û ä + >± e∫Ã+<√ |ü ] o*+∫, |ü ] XÀ~Û + ∫,
ÁbÕeTTK´‘·qT >∑T]Ô+∫, Ä kÕeTsêú´ìï bı+<äT‘ê+. $X¯ B ø£ ] dü T Ô + ~. eTq≈£ î ø£ ì |æ + #· ì ñ|ü nDT
<ë+‘√ ªª uÛÑ÷$Tô|’ dü«sêZe‘·s¡D nqï~ ˇø£ #·ø£ÿ{Ï $uÛ≤>∑kÕúsTT˝À Äs¡+uÛÑeTj˚T´ Á|ü‘·´ø°åø£s¡D≤ Á|üø£è‹ì
Ä˝À#·q>±H√, $q÷‘·ï n_ÛÁbÕj·T+>±H√ ø±≈£î+&Ü Ç~ eTÚ*ø£+>± nH˚«wædüTÔ+~.
eTq+ ‘·|üŒìdü]>± m+|æø£ #˚düTø√e\dæq $wüj·T+ μμ uÛÖ‹ø£ $wüj·÷\˙ï .. dü+|òüT≥q\T, |ü]dæú‘·T\T
nì Á>∑Væ≤kÕÔ+. yÓTT‘·Ô+ $X¯«+˝Àì Á|ürB Áy˚fi¯SflqT≈£îqï #√≥TqT+∫
ªª ø±«+≥yéT uÛÖ‹ø£‘· μμ nqï~ düèwæºÁø£eT|ü⁄ Ç~ $X¯Bø£]düTÔ+~.
eTsêàìï ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚dæ dü#˚‘·q, dü+ø£\ŒdüVæ≤‘·, ªª ø±«+≥yéT uÛÖ‹ø£XÊÅd+Ôü μμ yÓ\Te]+#˚ ìsêΔsD¡ \
\ø£ å ´ j· T T‘· Á|ü ‘ · ´ ø° å ø £ s ¡ D jÓ T Tø£ ÿ kÕ<Û ë s¡ D ‘ê«ìï |ü≥¢ ms¡Tø£ bı+~, yê{Ïì düHê‘·q ø±\+ qT+∫
yÓ\¢&ç#˚düTÔ+~. e÷]à≈£î\T, ãTTwüß\T, n~ÛH˚‘·\T, ‘·‘·Ô«y˚‘·Ô\T J$‘·+
>∑T]+N, eTq J$‘ê\T á $<Û+ä >± m+<äT≈£î ñHêïjÓ÷
#Ó|æŒq <ëì‘√ Áø√&ûø£]+∫ #·÷ùdÔ m+‘√ ÄX¯Ãsê´ìøÏ
>∑T] ne≥y˚T ø±≈£î+&Ü n~ eTq J$‘· düs¡«kÕ«˙ï
e÷s¡TŒ #Ó+~+#˚ ñÅ‘˚Œs¡ø£+>± ìsêú]+#·T≈£î+{≤+.
J$‘· + ˝À |ò ü * ‘ê\T, eTq #· T ≥÷º e⁄+&˚
Á|ü|ü+#·+, eTq+ Ç+ø± #·÷&Éì nH˚ø£ $wüj·÷\qT
ø±«+≥yéT uÛÖ‹ø£‘· ìπs•› düT+Ô ~. ø±«+≥yéT uÛÖ‹ø£XÊÅkÕÔìï
<Ûë´q »>∑‘Y 54 |òæÁãe] 2016
07 Feb 2016 Form 4 (51-58)

eTq+ dü]>±Z ne>±Vü≤q #˚düT≈£î+fÒ eTq uÛÑ$wü´
J$‘· + ˝Àì HêD´‘· q T, ø±e\dæ q J$‘êìï
\ø£å´j·TT‘·+>± ìπs›•+#·T≈£î+{≤+.
2016, »qe] 22, 23, 24 ‘˚ B \˝À
u…+>∑fiS¯ s¡T˝Àì |æs$¡ T&é yê´© Ç+≥πsïwüq˝Ÿ˝À ªª es¡˝Ÿ¶
Ä|òt ø±«+≥yéT mqØ® yÓT&çdæHé ø±qŒ¤¬sHé‡ μμ »]–+~.
yê´©˝Àì yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<ëΔ yÓT>± |æs¡$T&é ˝À|ü\
@sêŒ≥T #˚jT· ã&çq á düu˝ÑÛ À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ, ø±+Á¬>dt
eTVü‰H˚‘· eT] >∑‘+· ˝À eT<Û´ä Á|ü<X˚ Ÿ sêÅcÕºìøÏ s¬ +&ÉTkÕs¡T¢
eTTK´eT+Á‹>± ñqï e÷q´l ~–«»jYTdæ+>¥, |ü<äàl e÷q´l ~–«»jYTdæ+>¥ : ªª <Ûë´q+ Á|üXÊ+‘·‘q· ÷
D.R. ø±]Ôπøj·THé, l ÁX‚j·÷Hé‡ &Ü>±, &܈ˆ ˙bÕ <ëdt Äs√>±´˙ï ÇdüTÔ+~. n+<äs¡÷ ‘·|üŒìdü]>± <Ûë´q+ #˚dæ
>±s¡¢‘√ bÕ≥T eø£Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e düuÛÑ≈£î Äs√>∑´+>± Äq+<ä+>± J$+#ê* μμ nHêïs¡T.
l I.V.¬s&ç¶ >±s¡T kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. |üÁrJ dü+<˚X¯+
l ÁX‚j·÷Hé‡ &Ü>± : Ä<Ûë´‹àø£ n_Ûeè~Δø°, ªª nHês√>∑´+ m+<äT≈£î edüTÔ+~? eT÷s¡â+>±
Äs√>±´ìø° <√Vü ≤ <ä + #˚ ù d X¯ ø Ï Ô dü e T‘· T \´‘ê Ä˝À∫+∫ Á|üe]Ô+#·≥+ e\q! eTq+ Ä ø±s¡D≤ìï
$<ÛëHê\q÷, ø±«+≥yéT X¯øÏÔ˙ n+<ä]ø° |ü]#·j·T+ yÓ*øÏ |ü+bÕ*. e÷qyê[ »+‘·TC≤‹ì #·+|æ ‹+{À+~.
#Ój·T´≥y˚T á dü<ädüT‡ ñ<˚›X¯´+ nHêïs¡T. n<˚ nHês√>∑´ ø±s¡D+. ø±s¡D+ ˝Òì<˚ ø±s¡´+ ñ+&É<Tä .
ªª dü]ø±ì n_ÛÁbÕj·÷\T, dü]ø±ì e÷≥\T,
dü]ø±ì #·s¡´\T, dü]ø±ì Jeq $<Ûëq+, dü]ø±ì
@ø±Á>∑‘,· Ç‘·sT¡ \ e´øÏ>Ô ‘∑ · J$‘ê\˝ÀøÏ ‘=+– #·÷&É≥+
.. Çe˙ï ø±s¡D≤˝Ò.
ªª dü]jÓÆTq ø√]ø£\T, dü]jÓÆTq n_ÛÁbÕj·÷\T,
dü]jÓÆTq #·s¡´\T, dü]jÓÆTq Jeq $<Ûëq+, dü]jÓÆTq
e÷≥\T n\es¡#·Tø√yê*.
ªª ø£‹Ô |ü{qºÏ yê&çì Ä ø£‘Ô˚ #·+|ü⁄‘·T+~. XÊø±Vü‰]
ø±ì yê¬ses¡÷ ª eTìwæ μ ø±C≤\&ÉT. e÷qe⁄&ÉT
l D.R. ø±]Ôπøj·THé : ªª X¯ØsêìøÏ dü«j·T+>± #·+Á<äeT+&É\+ #˚s¡≥+ Hê>∑]ø£‘· ø±<äT. kÕ{ÏJ$ ì
dü«düú‘· |üs¡#·T≈£îH˚ nkÕ<Ûës¡D kÕeTs¡ú´+ e⁄+~. (|ü ø Ï å ì , »+‘· T e⁄qT) Áù|eT‘√ Vü ≤ ‘· T Ô ø √e≥+,
X¯øÏÔdü«düú‘· nH˚~ yÓTT‘·Ô+ X¯Øsêìï dü«düú |üs¡TdüTÔ+~ μμ #·+|üø£b˛e≥+ nqï<˚ ndü˝…’q Hê>∑]ø£‘·.
nHêïs¡T.

<Ûë´q »>∑‘Y 55 |òæÁãe] 2016
07 Feb 2016 Form 4 (51-58)

ªª eTqdüT‡ dü]#˚j·Tã&Éø£b˛‘˚ H√s¡÷, bı{≤º &Üø£ºsY B.M.ôV≤π>¶ :
dü]#˚j·Tã&Ée⁄. <Ûë´q+ <ë«sê eTqdüT‡ dü]#˚j·T eTDÏbÕ˝Ÿ $X¯«$<ë´\j·T |üPs¡« yÓ’dt #Ûêì‡\sY :
ã&ÉT‘·T+~. Á|ü|+ü #·+˝À nH˚ø£ yÓ<’ ´ä $X¯« $<ë´\j·÷\˝À dü+<äsÙ¡ ø£
ªª uÛÑ÷$Tô|’ ˇπø eT‘·+ e⁄+~. n<˚ nVæ≤+kÕ Ä#ês¡T´\T.
eT‘·+. <Ûë´q+ #Ój·T´+&ç. XÊø±Vü‰s¡ dü+<˚XÊìï yê´|æÔ
#Ój·T´+&ç. uÛÑ÷eT+&É\+ MT<ä ∫e] e÷qe⁄&ÉT ≈£L&Ü
XÊø±Vü‰] nj˚T´+‘· es¡≈£L ' PSSM ' ø£èwæ #˚dü÷ÔH˚
ñ+≥T+~.
ªª >±+BÛJ Á_{Ïwt yê]ì Ç+&çj·÷qT e~*
yÓfi‚fl≥≥T¢ #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ' PSSM ' <ë«sê
e÷+kÕVü‰s¡+ eT] »+‘·Te<Ûä nqï$ á uÛ÷Ñ eT+&É˝≤ìï
e~* yÓfi≤fl*! μμ nHêïs¡T.
&܈ˆ bÕ˝Ÿ Á&√sTTHé
ªª yÓ’<ä´s¡+>±ìï health care system n+{≤s¡T
>±˙ ìC≤ìøÏ n~ health scare system >±q÷ sick-
ness care industry >±q÷ e÷]b˛sTT+~! Væ≤b˛ŒÁ¬ø{Ïdt
yÓ ’ < ä T ´&É T nqTdü ] +#· e \dæ q eT÷&É T $wü j · ÷ \T
ª 1. Cure rarely 2.Comfort mostly 3.Console
always μ nì #ÓbÕŒs¡T.
ªª ∫øÏ‘·‡ n+fÒ ˇø£ eTìwæ ‘·q≈£î $XÊ«dü+ ñqï
y˚s=ø£ eTìwæ <ä>∑Zs¡≈£î dü\Vü‰ø√dü+ sêe≥+ nì Lord
Blot nHêïs¡T. ∫øÏ‘·‡ nH˚~ qeTàø£+‘√ »]π><˚ ‘·|üŒ
ø±«+≥yé T $X¯ « $<ë´\j· T e´ekÕú | ü ≈ £ î \T, eT+<äT\ e\¢ ø±<äT. MT X¯Øs¡+˝ÀøÏ yÓj·T´ã&˚ Á|ü‹
Ä≈£î´|ü+ø£Ã]dtº, H˚#·Ts√|ü‹ø˘, Ç+{ÏÁπ>{Ïyé yÓT&çdæHé˝À eT+<ä÷ ø±˝Òj·T+ <ä>∑Zs¡≈£î |ü+|üã&ç ∫es¡≈£î ø±˝Òj·T+
Ábıô|òdüsY : bÕ&Ée⁄‘·T+~. ø±ã{Ϻ X¯Øs¡+˝ÀøÏ eT+<äT\qT |ü+ù|
ªª kÕ+Á|ü<ëj·Tø£+>± e÷qe X¯Øs¡+˝À X¯øÏÔ n\yê≥T ‘· – Z + #· T ≈£ î ì á Á|ü e ÷<ä + qT+∫
ne>±Vü ≤ q j· ÷ +Á‹ø£ + >± ‘· s ¡ # · T >± $<ä T ´‘Y ãj·T≥|ü&Ü*.
Á|üyêVü‰\T>± #·]Ã+#·ã&ÉT‘·÷e⁄+~. ø±«+≥yéT uÛÖ‹ø£‘· ªª ìC≤ìøÏ e´≈£îÔ\˝À ¬s+&ÉT XÊ‘êìøÏ e÷Á‘·y˚T
dü V ü ‰ j· T +‘√ eTq+ <ä è X¯ ´ yêdü Ô $ ø£ ‘ · qT+∫
n<äèX¯´yêdüÔ$ø£‘·qT #˚s¡e#·TÃ. n˝À¢|‹ü eT+<äT\T nedüs+¡ . kÕ<Ûës¡D e÷qe⁄ìøÏ yê´~Û
ªª yÓ’<ä´+˝À e÷qe‘ê ñ<ä´eT+ Ç~. |ü⁄sê‘·q ìsêús¡D ø√dü+ #˚ùd ª s={°Hé #Óø˘ n|t μ m+‘√ Vü‰ì
ñ∫‘· ∫øÏ‘ê‡ e´edüú, Ks¡TÃ˝Òì~ ø±«+≥yéT ∫øÏ‘·‡. #˚düTÔ+~. eTq yÓ’<ä´|üØø£å\˝À 25% ‘·|ü ìsêús¡D˝Ò.
dü « dü ú ‘ · bı+<˚ Vü ≤ ≈£ î ÿ Á|ü ‹ yê]B. dü « dü ú ‘ êX¯ ø Ï Ô MT Ä˝À#·q, Á|ües¡Ôq\qT dü]#˚düT≈£î+fÒ nHês√>±´\T
ãVüQe÷q+>± ñqïyês¡+<äs¡÷ $T–*q yê]øÏ dü«düú‘· #ê˝≤ es¡≈£î ìyê]+#·ã&É‘êsTT.
n+~+#ê*. yÓ’<ä´+ nH˚~ n+<äs¡÷ Äs√>∑´+>± ªª X¯Øs¡+ 100 Á{Ï*j·THé ø£D≤\ düeTT<ëj·T+,
e⁄+&É≥+ ø√dü+ #˚ùd |ü]ÁX¯eT, |üs¡düŒs¡+ düVü‰j·T+ n$ n˙ï ø£*dæ |üs¡düŒs¡+ Áù|eT‘√ ñ+{≤sTT. yê{Ï
#˚düTø√e≥+.μμ eT<Ûä´ ã+<Ûëìï eTqy˚T bÕ&ÉT#˚düTÔHêï+.μμ
<Ûë´q »>∑‘Y 56 |òæÁãe] 2016
07 Feb 2016 Form 4 (51-58)

&Üø£ºsY q÷´≥Hé, &Üø£ºsY \øÏÎ : |ò*ü ‘ê\˝Àì yêdü$Ô ø£‘q· T >∑T]Ô+∫ J$‘·+˝Àì Ä<Ûë´‹àø£
ø√D≤ìï |ü]o*dü÷Ô Ä<Ûë´‹àø£ s¡+>∑+˝Àì Á|üy•˚ +#ês¡T.
s¡#·sTT‘·, uÀ<Ûä≈£î&É÷, <ës¡Ùì≈£î&ÉT nsTTq á XÊÅdüÔy˚‘·Ô
" What The Bleep Do We Know? " .. " Dalai
Lama Renaissance " e+{Ï dæìe÷\‘√ bÕ≥T
" The Quantum Activist " nH˚ nyês¡T¶ bı+~q
&Ü≈£î´yÓT+≥Ø\˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.
ø±«+≥yéT ø£HÓø£åHé >∑T]+∫ yês¡T Ç˝≤ $e]+#ês¡T :
ªª Ä<Û ä T ìø£ J$‘· + dü e ÷#êsêìø° ,
j·÷+Árø£sD¡ ≈£L, ø£+|üP´≥Øø£sD¡ ≈£L ÁbÕ<Ûëq´‘·qT Ç∫Ã
ªª nHês√>∑´+ ˇø£ dü+πø‘·+, n~ X¯Øs¡+ qT+∫ |üqT\T ‘˚*ø£ #˚dæ eTq≈£î m≈£îÿe $ÁXÊ+‹ì Ç∫Ã+~.
ø±˙ eTq≈£î nH˚ø£ q÷‘·q Äs√>∑´ düeTdü´\qT ≈£L&Ü
n+~q düe÷#ês¡+, n~ eTq+ H˚s¡TÃø√e\dæq bÕsƒ¡+. Ç∫Ã+~.
n~ eTq $s¡T<äΔ‘·\qT ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. |ü ] dæ ú ‘ · T \T #˚ C ≤]b˛ø£ e TT+<˚ eTq+
eTq+ eTq n+‘·s¡+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#·q+‘·es¡≈£L #·øÿ£ ~<äTø› √yê*. ø±«+≥yéT uÛÖ‹ø£‘,· #Ó‘’ q· ´ ÁbÕ<Ûëq´‘·\T
eTq nHês√>±´ìï ìyê]+#·˝Ò+. eTq ˝À|ü* n<äT“¤‘· $$<Ûä yÓ<’ ´ä $<ÛëHê\qT düeTÁ>∑‘˝· ÀøÏ ‘ÓkÕÔsTT. Á|ü|+ü #·+
y˚T<Ûdä Tü ‡‘√ nqTdü+<Ûëq+ bı+<ë*. Ä‘·à $C≤„q+ ˝Ò<ë #Ó’‘·q´+ qT+∫ ñ<䓤$düTÔ+~. s√>∑ìs√<Ûäø£ e´edüú
Ä<Ûë´‹àø£ $C≤„q+ qT+∫ eTq+ Ä‘·à≈£î #Ó+~q Áù|eT‘√ ã\|ü&TÉ ‘·T+~. >∑T]Ô+#·e\dæq eTTK´$wüjT· +`
|ü]cÕÿsê\T bı+<ä>∑\+. BìH˚ ãT<äTΔ&ÉT <äT'U≤ìøÏ nHês√>∑´+ u≤Vü≤´ø±s¡D≤\ e\q e÷Á‘·y˚T ø±<äT
ø±s¡D+ n$<ä´ nì #ÓbÕŒ&ÉT. n+‘·s‘Z¡ +· >± ìs¡+‘·s¡ Á|ü‹≈£L\ ñ<˚«>±\ yÓ\T¢e ≈£L&Ü
ªª 10% yê´<ÛTä \T |æ+&ÉkÕúsTT qT+∫ e⁄+{≤sTT. yê´<ÛäT\≈£î <ë] rdüTÔ+~.
eTqTwüß´\T »qà |üs+¡ |üs˝¡ À yê´<ÛTä \T rdüT≈£îì ekÕÔsT¡ . ªª eTq≈£î n+‘·≈î£ eTT+<äT eTq+ uÛÖ‹ø£ X¯Øsê\+
<Ûë´q+ <ë«sêH˚ |üP]Ô ìyês¡D kÕ<Û´ä +. Ä<Ûë´‹àø£ C≤„q+ e÷Á‘·yT˚ nqï uÛ≤eqqT, J$‘·|⁄ü ø=qkÕ–+|ü⁄ (s¡øDå£ )≈£î
nìï <äT'U≤\q÷ ìyê]düTÔ+~.μμ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT Çe«{≤ìï <ë{Ï eTq+ düeTs¡úe+‘·yÓTÆq
&Üø£ºsY n$T‘Y >√kÕ«$T : <Ó’yê\+ nqï~ ‘Ó\TdüTø√e≥y˚T ª ø±«+≥yéT ©|t.μ μμ
ªª uÛÖ‹ø£‘·«+ô|’ ø±≈£î+&Ü dü÷ø£Î‘·«+ô|’ ÁX¯<äΔ
#·÷|ü+&ç. ì»+>± nqTuÛÑe+ bı+<˚~ ª Äj·Tq μ
e÷Á‘·y˚T. eTq <ë«sê $X¯«+ d”«j·T nqTuÛÑe+
bı+<äT‘√+~. Ä Áø£e÷ìï ‘Ó\TdüTø√e≥+ <ë«sê eTq+
Á|ü | ü + #êìï Çã“+<ä T \ qT+∫ Äq+<ä + yÓ ’ | ü ⁄
eTs¡\Ãe#·TÃ. <ëìøÏ e÷s¡Z+ <Ûë´qy˚T.
ªª |ü‘·+»*øÏ Ä düèwæºÁø£eT+ ‘Ó\TdüT ≈£qTø£H˚
ncÕº+>∑ jÓ÷>±˙ï .. eT] n˝≤π> ãT<äTΔ&ÉT ncÕº+>∑
e÷sêZ˙ï Á|ü|+ü #êìøÏ n+~+#ês¡T. yês¡T #Ó|Œæ q <Ûës¡D,
ø±«+≥yé T uÛ Ö ‹ø£ XÊÅdü Ô y ˚ ‘ · Ô , XÊÅdü Ô y ˚ ‘ · Ô \ <Ûë´q, düe÷~Û (#·÷ùd~`#·÷&Éã&˚~ ˇø£ÿfÒ)H˚ ø±«+≥yéT
dü e T÷Vü ≤ +˝À $|ü ¢ e yê~. n+‘· s êeuÀ<Û ä e+{Ï ©|t, ªª #·÷ùd~ #·÷&Éã&˚~ |üs¡düŒs¡ Ä<Ûësê\T μμ nì
$wüj·÷\qT ìsêú]+#·{≤ì¬ø’ nH˚ø£ Á|üjÓ÷>±\T #˚dæ #Ó|ü⁄Ô+~.
<Ûë´q »>∑‘Y 57 |òæÁãe] 2016
07 Feb 2016 Form 4 (51-58)

&܈ˆ Ç]Hê ø=k˛‡yé ôd’ÿj·T : ªª uÛ÷Ñ uÛÖ‹ø£‘˝· Àì e÷s¡TŒ, $_Ûqï s¡ø±\ •\\T,
uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T düeTdü´\≈£î ø±s¡D+ ø±e#·TÃ. u§>∑TZ
>∑qT\T` yê{Ï ‘·e«ø£+ e+{Ï$ ≈£L&Ü Geopathic
Stress ≈£ î <ë] rkÕÔ s TT. ø=ìï kÕs¡ T ¢ ø±s¡ D +
‘Ó*j·Tø£b˛e#·TÃ.
ªª düeTdü´ e∫Ãq Á|ü‹#√{≤ Ä e´≈£î\Ô T Ä Á|ü<X˚ +¯
e÷πs M\T ñ+&É<äT ø£qTø£ nø£ÿ&É ø=ìï n<ë›\qT >±˙
˝Ò<ë |æs$¡ T&é\qT >±˙ ˝Ò<ë ÁøÏd˝ºü Ÿ‡qT >±˙ ø=ìï Á|ü‘´˚ ø£
Á|ü < ˚ X Ê\˝À ñ+∫‘˚ n$ uÛ Ñ ÷ X¯ ø Ï Ô ì bÕõ{Ï y é > ±
e÷s¡TÑêsTT.μμ
ªª SCENAR f…ø±ï*J μμ nqï~ $X¯«+ qT+∫ &܈ˆ bÕÁ{Ïø˘ K b˛s¡ºsY :
Á>∑Væ≤+#·ã&ç+~. SCENAR f…ø±ï\J‘√ bÕ≥T ªª Soft
Laser f…ø±ï\J μμ e+{Ï Á|ü‘ê´e÷ïj·T kÕ+πø‹ø£‘·\
düV‰ü j·T+‘√ ªª Ç+{Ïe<˚› e⁄+&ç dü«dü‘ú · #˚≈L£ s¡TÃø√yê*μμ
nqT≈£ î H˚ yê] ø√dü + ø=ìï ñ|ü ø £ s ¡ D ≤\T
s¡÷bı+~+#ês¡T.
ªª $|üy¢ ê‘·àø£ kÕ+πø‹ø£ yÓ<’ ´ä + nqï~ ˇø£{Ï e⁄+~μμ
nì Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒdæ nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’q|ü&ÉT
&Üø£ºs¡T <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi¯fl≈£î+&Ü ñ+&˚ <ÛÓ’sê´ìï∫à ‘·eT
Äs√>±´\≈£î ‘êy˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#˚≥≥T¢ #Ój·÷´*.
ñ|üøs£ D¡ ≤\ düV‰ü j·T+‘√ eTqTwüß´\T <ëìì ‘·«s¡>±q÷
düeTs¡úe+‘·+>±q÷ kÕ~Û+#·>∑\s¡T. @ nbÕj·TeT÷ " Sound and Light Wave <ë«sê dü « dü ú ‘ ·
e⁄+&É<Tä . eT+<äT≈£î ã<äT\T>± X¯øìÔÏ düeT‘·T\´+ #˚jT· &É+ #˚ ≈ £ L s¡ à e#· T Ã. FFR - Frequency Following
<ë«sê ñ|üø£s¡D+ nHês√>±´ìï dü]#˚düTÔ+~. Responce - yÓT<ä&ÉT ‘·s¡+>±\‘√ binodal beat qT
&܈ˆ CÒHé <∏ä¬sï˝Ÿ Ø&é : düeT‘·«+˝ÀøÏ ‘Ó∫à ø±+‹‘√ nqTdü+~Û+∫ Äs√>∑´+
ªª 1920 <äX¯ø£+˝À ø=+‘·eT+~ ø±´q‡sY #˚≈£Ls¡Ã≥+. Auricular Therapy øÏ L.E.D yê&ç
yê´~ÛÁ>∑düTú\T ìedæ+#˚ #√≥ HÓ¬>{Ïyé mqØ® e⁄+~ nì yÓTT‘·Ô+ Hê&û e´edüúqT dü]#˚j·Te#·TÃ. μμ
»s¡àHé XÊÅdüÔy˚‘·Ô\T uÛ≤$+∫ <ëìì dü]#˚XÊs¡T. á eTVü‰ ø±s¡´Áø£eT+ ÁX‚j·÷Hé‡ &Ü>± >±]
n|üŒ{ÏqT+N e÷qeJ$‘·+ô|’ Geopathic Stress " Consciousness Engineering Research
Á|üuÛ≤e+ ÁbÕ#·Ts¡´+˝ÀøÏ e∫Ã+~. Foundation " <ë«sê @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~.

|üÁrJ‘√ l õ‘˚HéuÛÑ{Ÿ Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ <ÛësêuÛÑ{Ÿ
<Ûë´q »>∑‘Y 58 |òæÁãe] 2016
08 Feb 2016 Form 3 (59-66)

|üÁrJ <Ûë´q»>∑‘Y Á|ü#ês¡ $X‚cÕ\T
»qe] ` 2016

¬ø’˝≤dü|ü⁄] ` »qe] 1 ‘Ó\+>±D sêÅwüº+
»qe] 1 ø£&ÜÔ˝Ÿ/ ¬ø’˝≤dü|ü⁄] : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+
3.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ø¬ ˝’ ≤dü|⁄ü ] dü+<äsÙ¡ ≈£î\‘√ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ dü+ãsê\T—
kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\≈£î q÷´&Ûç©¢ øÏ Á|üj·÷D+
q÷´&Ûç©¢
sêÁ‹ 8.30 q÷´&Ûç©¢ dü|òü›sY»+>¥ mHéπø¢yé˝Àì |æs¡$T&é Á>±+&é e÷düºsY
l D.L.N.XÊÅdæÔ >±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£— sêÁ‹ ãdü
»qe] 2 q÷´&Ûç©¢ : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 7.00
>∑+ˆˆ\≈£î dü|òü›sY»+>¥ mHéπø¢yé˝Àì dæ]b˛sYº |òü+ø£åHé Vü‰\T˝À <Ûë´q`C≤„q`
dü+^‘·` qè‘·´ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡T, <Ûë´q•ø£åD, y˚DT<Ûë´q+— sêÁ‹
l XÊÅdæÔ >±] dü«>∑èVü≤+˝À ãdü
»qe] 3 q÷´&Ûç©¢ : ñ<äj·T+ ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 1.00
q÷´&Ûç©¢ ` »qe] 2 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª |ü]ìsê«D |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ μμ ˝À <Ûë´q•ø£åD'
50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\
es¡ ≈ £ î q÷´&Û ç © ¢ e÷dü º s ¡ ¢ ‘ √ >±q $uÛ ≤ e]— sêÁ‹ XÊÅdæ Ô >±]
dü«>∑èVü≤+˝À ãdü
»qe] 4 q÷´&Ûç©¢ : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î q÷´&Ûç©¢ d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY leT‹ ÄXÊ>∑T|üÔ >±]
dü«>∑èVü≤+˝À <Ûë´q»>∑‘Y Væ≤+B e÷´>∑C…’Hé {°yéT‘√ e÷{≤eT+‹— sêÁ‹
q÷´&Ûç©¢ ` »qe] 2 7.00 >∑+ˆˆ\≈£î Hê>∑|üPsY ≈£î Á|üj·÷D+
<Ûë´q »>∑‘Y 59 |òæÁãe] 2016
08 Feb 2016 Form 3 (59-66)

eTVü‰sêÅwüº sêÅwüº+
sêÁ‹ 9.30 >∑+ˆˆ\≈£î Hê>∑|üPsY d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY düTπs+<äsY #·&ܶ
>±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£— |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°— sêÁ‹ ãdü
»qe] 5 Hê>∑|üPsY : ñ<äj·T+ 8.30 >∑+ˆˆ\≈£î uÒ‘·T˝ŸøÏ Á|üj·÷D+
eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ sêÅwüº+
ñ<äj·T+ 11.30 >∑+ˆˆ\≈£î uÒ‘·T˝Ÿ˝Àì ªª ‘·|ü‹ |æs¡$T&é <Ûë´q ÄÁX¯eT+μμ uÒ‘·T˝Ÿ ` »qe] 6
#˚]ø£— uÒ‘·T˝Ÿ e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°
»qe] 6 uÒ‘·T˝Ÿ : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 8.00
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î ‘·|ü‹ qBrs¡+˝Àì ªª ‘·|ü‹ |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ
dü+<äs¡Ù≈£î\‘√ eT] eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, #·rÔdt|òüT&é, sêj·T|üPsY e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°,
<Ûë´q•ø£åD
»qe] 7 uÒ‘·T˝Ÿ : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.00
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î ‘·|ü‹ qBrs¡+˝Àì ªª ‘·|ü‹ |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ
dü+<äs¡Ù≈£î\‘√ eT] eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, #·rÔdt|òüT&é, sêj·T|üPsY e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°, uÒ‘·T˝Ÿ ` »qe] 6
<Ûë´q•ø£åD
»qe] 8 uÒ‘·T˝Ÿ : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\≈£î Hê>∑|üPsY ≈£î Á|üj·÷D+—
eTVü‰sêÅwüº sêÅwüº+
eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00>∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ Hê>∑|Pü sY
e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°— kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\≈£î u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î Á|üj·÷D+
ø£sêï≥ø£ sêÅwüº+
u…+>∑fi¯Ss¡T ` »qe] 9
sêÁ‹ 12.00 >∑+ˆˆ\≈£î u…+>∑fiS¯ s¡T, s¬ H’ ué ÀÅ&y’Ó ˝é Àì |æs$¡ T&é Á>±+&é e÷düsº Y
P.#·+Á<äX‚KsY >±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£, |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°— sêÁ‹ ãdü

»qe] 9 u…+>∑fi¯Ss¡T : ñ<äj·T+ 9.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 12.00 >∑+ˆˆ\
es¡≈£î HSR ˝ÒW{Ÿ ˝Àì ªª k˛˝Ÿ Áf…+&é‡ μμ ˝À <Ûë´q•ø£åD' 50 eT+~
bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 2.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î |æs¡$T&é
yê´© dü+<äs¡Ùq— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\≈£î ás√&é ≈£î Á|üj·÷D+
‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÅwüº+
e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À <Ûäs¡à|ü⁄] düMT|ü+˝Àì ø£èwüí–] Á>±eT+˝À sêÁ‹ 7.00
>∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q•ø£åD' 70 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T—
sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.45 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ùd\+ |æs¡$T&é e÷düºsY
>√bÕ˝Ÿ >±] dü«>∑èVü≤ dü+<äs¡Ùq— ùd\+ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°— sêÁ‹
11.30 >∑+ˆˆ\≈£î ás√&é |æs¡$T&é Á>±+&é e÷düºsY &܈ˆ X¯+ø£sY Hêsêj·TDY
>±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£, |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°— sêÁ‹ãdü <Ûäs¡à|ü⁄] ` »qe] 9
<Ûë´q »>∑‘Y 60 |òæÁãe] 2016
08 Feb 2016 Form 3 (59-66)

n\Vü‰u≤<é ` &çôd+ãsY 8 »qe] 10 ás√&é : ñ<äj·T+ 5.30 >∑+ˆˆ\≈£î ñ&ÉTe÷˝Ÿù|≥˝Àì
‹s¡TeT÷]Ô Væ≤˝Ÿ‡≈£î Á|üj·÷D+— ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+
2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ‹s¡TeT÷]ÔVæ≤˝Ÿ‡˝Àì ªª j·T÷ìes¡‡˝Ÿ |”dt bòÂ+&˚wüHé μμ
n~ÛH‘˚ · |üs+¡ CÀ´‹ >∑Ts¡TeTVü‰Hé >±] nK+&É <Ûë´q Bø£å $s¡eTD— <Ûë´q•ø£Då '
4000 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 9.00
>∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ‹s¡TeT÷]ÔV≤æ ˝Ÿ‡ n‹~Û >∑èVü≤+˝À ‘·$Tfi¯Hê&ÉT |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √
uÛÒ{°
‹s¡TeT÷]Ô Væ≤˝Ÿ‡ ` »qe] 10 »qe] 11 ñ&ÉTe÷˝Ÿù|≥ : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+
3.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ‹s¡TeT÷]Ô n‹~Û>è∑ Vü≤+˝À ‘·$Tfi¯Hê&ÉT |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √
uÛÒ{°— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\≈£î ø√j·T+ã‘·÷ÔsY ≈£î Á|üj·÷D+— sêÁ‹ 7.30
>∑+ˆˆ\≈£î |æs¡$T&é e÷düºsY l dü‘·´ s¡$sê»Hé >±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£— sêÁ‹
ãdü
»qe] 12 ø√j·T+ã‘·÷Ôs¡T : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\≈£î ás√&é ≈£î
Á|üj·÷D+— eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 3.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ás√&é
|æs¡$T&é e÷düºsY »j·T\øÏÎ >±] dü«>∑èVü≤ dü+<äs¡Ùq— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00
>∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+˝À
<Ûë´q•ø£Då ' 20 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\≈£î |ü\eTH˚sT¡ ≈£î
Á|üj·÷D+
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅwüº+
sêÁ‹ 9.30 >∑+ˆˆ\≈£î |ü\eTH˚s¡T˝À d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY G.uÛ≤düÿsY
|ü\eTH˚s¡T ` »qe] 12 >±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£— |ü\eTH˚s¡T e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°— sêÁ‹ 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î
l $»j·T ≈£îe÷sY>±] dü«>∑èVü≤+ dü+<äs¡Ùq— sêÁ‹ ãdü
»qe] 13 |ü\eTH˚s¡T : ñ<äj·T+ 9.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 11.00 >∑+ˆˆ\
es¡≈£î |ü\eTH˚s¡T ªª lø£èwüí yÓT>± |æs¡$T&é μμ dü+<äs¡Ùq, <Ûë´q+— 100
eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î eT<äq|ü˝…¢ ≈£î Á|üj·÷D+— eT<Ûë´Vü≤ï+
12.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î |æs¡$T&é Á>±+&é
e÷düsº Y l B.ø£èwü|í Œü >±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£— |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ uÛ{Ò —° kÕj·T+Á‘·+
|ü\eTH˚s¡T ` »qe] 13 4.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª dü<ëq+<ä |æs¡$T&é πøsY
ôd+≥sY μμ dü+<äs¡Ùq— kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 6.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
˙s¡T>∑≥Tºyê]|ü˝…¢˝À ªª l kÕsTTø£èwüí |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ÁbÕs¡+uÛÑ+,
<Ûë´q•ø£Då ' 300 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\≈£î ø={≤\≈£î
Á|üj·÷D+— kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ø={≤\
ªª ø±eT<Ûq˚ T |æs$¡ T&é <Ûë´qX¯øøπÔÏ Áå ‘·+ μμ ˝À dü+<˚X+¯ `<Ûë´q•ø£Då ' 200 eT+~
bÕ˝§ZHêïs¡T
ø={≤\ ` »qe] 13 »qe] 14 ø={≤\ : ÁbÕ‘·'ø±\+ 3.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 5.00 >∑+ˆˆ\
<Ûë´q »>∑‘Y 61 |òæÁãe] 2016
08 Feb 2016 Form 3 (59-66)

es¡≈£î uÛÀ–eT+≥\T— ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î sêj·T#√{ÏøÏ Á|üj·÷D+—
eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ qT+∫ 3.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î sêj·T#√{Ï˝À d”ìj·TsY
|æs¡$T&é e÷düºsY l dürwt ≈£îe÷sY >±] dü«>∑èVü≤+˝À sêj·T#√{Ï |æs¡$T&é
e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\≈£î q+<ë´\≈£î Á|üj·÷D+—
kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 6.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î q+<ë´\ eTT´ì‡|ü˝Ÿ
bÕsYÿ˝Àì ªª eTVü‰q+<˚X¯«s¡ |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ μμ ˝À <Ûë´q •ø£åD'
300 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ø={≤\ ` »qe] 16
q+<äes¡+˝Àì ªª l dü<ëq+<äjÓ÷– ÄÁX¯eT+ μμ dü+<äs¡Ùq— sêÁ‹ 9.00 q+<ë´\ ` »qe] 14
>∑+ˆˆ\ qT+∫ 10.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î uÒ‘·+#Ós¡¢ ªª l Ms¡ÁãùV≤à+Á<ä |æs¡$T&é
<Ûë´q eT+~s¡+ μμ ˝À <Ûë´q•ø£åD' 200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹ 10.30
>∑+ˆˆ\≈£î ø£s¡÷ï\T ≈£î Á|üj·÷D+— ns¡úsêÁ‹ 12.00 >∑+ˆˆ\≈£î ≈£s¡÷ï\T
ªª ãT<äΔ |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ #˚]ø£, sêÁ‹ ãdü
»qe] 15 ø£s¡÷ï\T : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00
>∑+ˆˆ es¡≈î£ s¡|Tüò THê<Ûs¬ä dæ&˙Ó ‡˝À d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y ªª
l ñe÷eTùV≤wt μμ, ªª l e÷s¡+ $sƒ¡˝Ÿ μμ >±s¡¢ q÷‘·q >∑èVü≤Á|üy˚X¯
dü+ãsê\T— ø£s¡÷ï\T e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°— eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ uÒ‘·+#Ós¡¢ ` »qe] 14
sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª ãT<äΔ |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ μμ ˝À ø£s¡÷ï\T
|æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ uÒ{°
»qe] 16 ø£s¡÷ï\T : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 11.00 >∑+ˆˆ
es¡≈î£ ø√&ÉTeT÷s¡T˝À ªª l sê|òTü y˚+Á<ä |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ `
<Ûë´q•ø£åD' 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
11.15 >∑+ˆˆ es¡≈£î ªª l $X‚«X¯«s¡ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ dü+<äs¡Ùq—
eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+ˆˆ\≈£î Ä<√ì, ã+&çyTÓ ≥º˝Àì ªª *{Ï˝Ÿ ãT<äΔ |æs$¡ T&é ø√&ÉTeT÷s¡T ` »qe] 16
<Ûë´qπø+Á<ä+ μμ ÁbÕs¡+uÛÑ+, <Ûë´q•ø£åD' 70 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+
12.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 1.00 >∑+ˆˆ es¡≈£î Ä<√ì ˝Àì ªª eTVü‰jÓ÷–ì
\ø£ÎeTà ˝À≥dt |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ dü+<äs¡Ùq, <Ûë´q•ø£åD' 120
eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 3.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
Çdæ« Á>±eT+˝À ªª $X¯«X¯øÔÏ |æs$¡ T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ ÁbÕs¡+uÛÑ+, ÁbÕDÁ|ü‹wüº`
<Ûë´q•ø£åD' 400 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
6.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î m$Tà>∑q÷s¡T˝Àì ªª l >∑Ts¡T sê|òüTy˚+Á<ä |æs¡$T&é
<Ûë´qeT+~s¡+ μμ dü+<äsÙ¡ q, <Ûë´q•ø£Då ' 120 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+
7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î dü+>±\˝Àì ªª yÓTÆÁ‹ ãT<äΔ
|æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ dü+<äs¡Ùq, <Ûë´q•ø£åD' 200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T—
sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î ø£s¡÷ï\T ªª yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<äΔ |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+μμ
#˚]ø£, |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°— sêÁ‹ ãdü
»qe] 17 ø£s÷¡ ï\T : ñ<äjT· + 9.30 >∑+ˆˆ\ ≈£î ôV≤’ <äsêu≤<é≈î£ Á|üj÷· D+ Ä<√ì ` »qe] 16
<Ûë´q »>∑‘Y 62 |òæÁãe] 2016
08 Feb 2016 Form 3 (59-66)

‘Ó\+>±D sêÅwüº+
eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ n+ãsYù|≥˝Àì dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£— kÕj·T+Á‘·+
4.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°
»qe] 18 ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+
12.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ MTsYù|≥˝À ªª Á‹eT÷]Ô |æs$¡ T&é øπ sYôd+≥sY μμ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ,
<Ûë´q•ø£åD' 300 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.30 >∑+ˆˆ\≈£î
m$Tà>∑q÷s¡T ` »qe] 16 <Ûë´q»>∑‘Y Ä|ò”düT dü+<äs¡Ùq— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 8.00
ôV’≤<äsêu≤<é` »qe] 18 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ yÓTVü≤B|ü≥ï+˝Àì dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ç+&çj÷· Ä|òd” Tü ˝À dæŒ]#·T´e˝Ÿ
ôd’Hé‡ e÷´>∑C…’Hé es¡Tÿ— sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î n+ãsYù|≥ dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£
»qe] 19 ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+
12.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î eqdüú*|ü⁄s¡+˝À ªª \e≈£îX¯ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ
ÁbÕs¡+uÛÑ+, ªª yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<äΔ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ eT] ªª 108 |æs¡$T&é
ôd+≥sY μμ \ dü+<äs¡Ùq— nq+‘·s¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹
7.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q »>∑‘Y Ä|ò”düT˝À e÷´>∑C…’Hé es¡Tÿ— sêÁ‹ 40
ôV’≤<äsêu≤<é` »qe] 19 eT+~ e÷düºs¡¢‘√ ø£*dæ L.B.q>∑sY ˝À ªª Hêqï≈£î Áù|eT‘√ μμ dæìe÷ Mø£åD+!
»qe] 20 ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 11.00 >∑+ˆˆ\
es¡≈£î >∑T&çeT˝≤ÿ|ü⁄sY˝À ø=DÏCÒ{Ï nXÀø˘ ≈£îe÷sY >±] dü«>∑èVü≤ dü+<äs¡Ùq+,
<Ûë´q+— ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î ø£s¡÷ï\T≈£î Á|üj·÷D+
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅwüº+
eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ø£s÷¡ ï\T SV ø±+ô|ø¢ ‡˘
˝Àì |æs¡$T&é πøsY ôd+≥sY dü+<äs¡Ùq, <Ûë´q+— 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T—
eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª ãT<äΔ
|æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À ø£s¡÷ï\T e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°— kÕj·T+Á‘·+ 4.00
>∑+ˆˆ\≈£î yÓ\T›]Ô Á|üj·÷D+— kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+
5.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ yÓ\T›]˝Ô Àì ªª l Ms¡ÁãùV≤à+Á<ä |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+μμ
˝À <Ûë´q•ø£åD' 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
6.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î &√Hé˝Àì ªª |æs¡$T&é πøsY ôd+≥sY μμ ˝À <Ûë´q•ø£åD'
ø£s¡÷ï\T ` »qe] 20 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
>∑T+‘·ø£˝Ÿ ªª |üeq|ü⁄Á‘· |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ dü+<äs¡Ùq— sêÁ‹ 8.30
ãfi≤fl] ` »qe] 20 >∑+ˆˆ\≈£î ufi≤fl] ≈£î Á|üj·÷D+
ø£sêï≥ø£ sêÅwüº+
sêÁ‹ 9.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 10.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª dü<ëq+<ä jÓ÷–
|æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ μμ dü+<äs¡Ùq, <Ûë´q•ø£åD' 300 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T—
sêÁ‹ |æs¡$T&é˝À ãdü

<Ûë´q »>∑‘Y 63 |òæÁãe] 2016
08 Feb 2016 Form 3 (59-66)
»qe] 21 ãfi≤fl] : ñ<äj·T+ 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î Vü≤√ùdŒ{Ÿ ≈£î Á|üj·÷D+— Vü≤√ùdŒ{Ÿ ` »qe] 20
ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 11.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î d”ìj·TsY |æs¡$T&é
e÷düºsY Vü≤]Hê<Ûé >±] dü«>∑èVü≤ dü+<äs¡Ùq— Vü≤√ùdŒ{Ÿ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√
uÛÒ{°— ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª
$<ë´s¡D´ |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ μμ dü+<äs¡Ùq— eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ\
qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î >∑+>±e‹ |æs¡$T&é e÷düºsY leT‹
\*‘· >±] dü«>∑èVü≤ dü+<äsÙ¡ q— >∑+>±e‹ |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ uÛ{Ò —° eT<Ûë´Vü≤ï+
3.00 >∑+ˆˆ\≈£î #Ó[fl¬øs¡ ≈£î Á|üj·÷D+— kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª #Ó[fl¬øs¡ q>∑s¡|ü⁄s¡ düuÛÑ |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ |æs¡$T&é yê´© ` »qe] 22
μμ dü+<äsÙ¡ q, <Ûë´q+— |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ uÛ{Ò —° sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î u…+>∑fiS¯ s¡T
|æs¡$T&é yê´©øÏ Á|üj·÷D+— ns¡úsêÁ‹ 2.00 >∑+ˆˆ\≈£î |æs¡$T&é yê´©
#˚]ø£
»qe] 22 |æs¡$T&é yê´© : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\≈£î ªª es¡˝Ÿ¶ Ä|òt
ø±«+≥yéT mqØ® yÓT&çdæHé ø±qŒ¤¬sHé‡ μμ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ , dü+<˚X+¯ — nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\
qT+∫ e∫Ãq e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°— 250 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
»qe] 23 |æs¡$T&é yê´© : ñ<äj·T+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ ñ<äj·T+ |æs¡$T&é yê´© ` »qe] 23
7.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î yÓT>± |æs¡$T&é˝À nK+&É y˚DT <Ûë´q+— ñ<äj·T+
10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª es¡˝Ÿ¶ Ä|òt
ø±«+≥yéT mqØ® yÓT&çdæHé ø±qŒ¤¬sHé‡ μμ ¬s+&Ées√E ø±s¡´Áø£e÷\T— 250
eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
»qe] 24 |æs¡$T&é yê´© : ñ<äj·T+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ ñ<äj·T+
7.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î yÓT>± |æs¡$T&é˝À nK+&É y˚DT <Ûë´q+— ñ<äj·T+
10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 7.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª es¡˝Ÿ¶ Ä|òt |æs¡$T&é yê´© ` »qe] 24
ø±«+≥yéT mqØ® yÓT&çdHæ é ø±qŒ¤s¬ Hé‡ μμ eT÷&Ées√E ø±s¡´Áø£e÷\T— eTT–+|ü⁄
dü+<˚X¯+
»qe] 25 |æs¡$T&é yê´© : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\≈£î <Ûäs¡àes¡+≈£î
Á|üj·÷D+
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅwüº+
eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 >∑+ˆˆ\≈£î <Ûäs¡àes¡+ #˚]ø£— eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 >∑+ˆˆ
qT+∫ 3.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª $X¯«<Ûäs¡à |æs¡$T&é μμ ˝À <Ûë´qø±s¡´Áø£eT+—
nq+‘·s+¡ d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº Y l #·\|ü‹ >±] dü«>∑èVü≤+˝À <Ûsä à¡ es¡+
e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°— kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 6.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
nq+‘·|ü⁄s¡+ ªª n>∑düÔ´ |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ dü+<äs¡Ùq— kÕj·T+Á‘·+
6.00 >∑+ˆˆ\≈£î ø£s¡÷ï\T≈£î Á|üj·÷D+— sêÁ‹ 8.30 >∑+ˆˆ\≈£î ø£s¡÷ï\T
#˚]ø£— ø£s¡÷ï\T ªª ãT<ëΔ |æs¡$T&é <Ûë´q |æs¡$T&éμμ ˝À |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√
uÛÒ{°— sêÁ‹ 9.30 >∑+ˆˆ\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é≈£î Á|üj·÷D+
<Ûë´q »>∑‘Y 64 |òæÁãe] 2016
08 Feb 2016 Form 3 (59-66)

‘Ó\+>±D sêÅwüº+
ns¡úsêÁ‹ 1.00\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é <Ûë´q»>∑‘Y Ä|ò”düT #˚]ø£
»qe] 26 ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 10.30 >∑+ˆˆ\≈£î ø£&ÜÔ˝Ÿ`¬ø’˝≤dü|ü⁄]˝À
]|ü_¢ø˘ &˚ dü+<äs¡“¤+>± C≤rj·T C…+&Ü Ä$wüÿs¡D— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\
qT+∫ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q»>∑‘Y Ä|ò”düT˝À <Ûë´q»>∑‘Y e÷´>∑C…’Hé
es¡Tÿ— kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 7.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î dæŒ]#·T´e˝Ÿ
Ç+&çj÷· Ä|òd” Tü ˝À ôV≤’ <äsêu≤<é Á≥dtº düe÷y˚X+¯ — sêÁ‹ 7.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫
8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î >∑T&çeT˝≤ÿ|üPsY˝Àì nXÀø˘ ≈£îe÷sY >±] dü«>∑èVü≤+˝À
uÛÀ»q $sêeT+— sêÁ‹ 9.30 >∑+ˆˆ\øÏ |üPHÓ ≈£î Á|üj·÷D+
eTVü‰sêÅwüº sêÅwüº+
sêÁ‹ 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î |üPHÓ˝Àì |æs¡$T&é Á>±+&é e÷düºsY $»jYT ≈£îe÷sY
>±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£— |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°
ø£&ÜÔ˝Ÿ`¬ø’˝≤dü|ü⁄] ` »qe] 26 »qe] 27 |üPHÓ : ñ<äjT· + 11.30 >∑+ˆˆ\≈£î ø£sê&é˝Àì d”ìj·TsY |æs$¡ T&é
e÷düsº Y nX¯«Hé CÀwæ >±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£— |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ uÛ{Ò —° kÕj·T+Á‘·+
5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 7.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ø£sê&é ˝Àì dæ<ëΔs¡ú eT+>∑fi¯
ø±sê´\j·T+ Vü‰\T˝À <Ûë´q•ø£åD' 200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹ l n•«Hé
CÀwæ >±] dü«>∑èVü≤+˝À ãdü
»qe] 28 |üPHÓ : ñ<äj·T+ 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00
|üPHÓ ` »qe] 27 >∑+ˆˆ es¡≈£î |üPHÓ, $»j·Tq>∑sY ˝Àªª Vü≤πsø£èwüí {Ï«Hé |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ
ÁbÕs¡+uÛÑ+, <Ûë´q•ø£åD' eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\≈£î d”ìj·TsY |æs¡$T&é
e÷düºsY‡‘√ uÛÒ{°— <Ûë´q»>∑‘Y e÷´>∑C…’Hé es¡Tÿ
»qe] 29 |üPHÓ : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 1.00 >∑+ˆˆ es¡≈£î
uÛ≤s¡‹ $<ë´|”sƒY, n_Ûõ‘Y Vü‰\T˝À ªª n+‘·sê®rj·T jÓ÷>± ô|òdæºe˝Ÿ μμ
ÁbÕs¡+uÛÑ+, y˚DT<Ûë´q+— 200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ\
qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ Væ≤e÷+– >±] dü«>∑èVü≤+˝À |æs$¡ T&é
|üPHÓ ` »qe] 28 e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{Ï sêÁ‹ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î n_Ûõ‘Y
Vü‰\T˝À y˚DT<Ûë´q+— 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹ d”ìj·TsY |æs¡$T&é
|üPHÓ ` »qe] 29 e÷düºsY B|üø˘ kÕ+|òæT« >±] Ç+{À¢ ãdü
»qe] 30 |üPHÓ : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 11.00 >∑+ˆˆ es¡≈£î
n+‘·sê®rj·T jÓ÷>± ô|òdæºe˝Ÿ˝À |æs¡$T&é <Ûë´q+— 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T—
eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 1.00 >∑+ˆˆes¡≈£î |üPHÓ, Vü≤Hé<˚yê&ç˝À
ì]à+#·uÀj˚T Äs√>∑´+ |æs¡$T&é ≈£î dü+ø£\Œ <Ûë´q+— kÕj·T+Á‘·+ 4.00
<Ûë´q »>∑‘Y 65 |òæÁãe] 2016
08 Feb 2016 Form 3 (59-66)

>∑+ˆˆ\ qT+∫ 5.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î düVü≤ø±sY q>∑sY˝Àì dü+‘Y C≤„H˚X¯«sY
|æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+˝À <Ûë´q+ ø±¢düT— 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹
7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ n+‘·sê®rj·T jÓ÷>± ô|òdæºe˝Ÿ˝À
dü+^‘· <Ûë´q+ 30 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹ d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY
B|üø˘ kÕ+|ò”T« >±] dü«>∑èVü≤+ #˚]ø£— sêÁ‹ ãdü
»qe] 31 |üPHÓ : ñ<äj·T+ 6.00 >∑+ˆˆ\≈£î sê»eT+Á&ç≈£î Á|üj·÷D+ |üPHÓ ` »qe] 29
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅwüº+ eT+&Éù|≥ ` »qe] 31
ñ<äj·T+ 10.30 >∑+ˆˆ\≈£î sê»eT+Á&ç #˚]ø£— H˚s¡T>± eT+&Éù|≥ ≈£î
Á|üj·÷D+— eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 1.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î
eT+&Éù|≥˝À XÊø±Vü‰s¡ sê´©— eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+
6.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ‘êù|X¯«s¡+, y˚&ÉTø£ |òü+ø£åHé Vü‰\T˝À <Ûë´q•ø£åD'
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ˝Àì nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãq |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ uÛÒ{°—
2000 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹ ‘êù|X¯«s¡+˝À ãdü
¬ø’˝≤dü|ü⁄] .. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI
ªª jÓ÷>± ‘·s¡>∑‘·T\T μμ
<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI dü+<äs¡“¤+>± ¬ø’˝≤dü|ü⁄] ..
l düs¡dü«r düuÛ≤y˚~ø£ ÁbÕ+>∑D+˝À cÕ|üPsYq>∑sY
jÓ÷>±#ês¡T´\T M.yÓ+ø£fÒXŸ >±] Ä<Ûä«s¡´+˝À 2015,
&çôd+ãsY 19e ‘˚B qT+∫ 31e ‘˚B es¡≈£î Á|ü‹s√p
ÁãVü ≤ àeT÷Vü A s¡ Ô + ˝À jÓ ÷ >± ‘· s ¡ > ∑ ‘ · T \T
ìs¡«Væ≤+#·ã&ܶsTT.
cÕ|üPsY q>∑sY, HMT ø±\˙ ˝À jÓ÷>± <Ûë´q
‘·s¡>∑‘·T\qT ìs¡«Væ≤+#˚ yÓ+ø£fÒXŸ >±s¡T Á|ü‹s√p |üÁrJ‘√ .. yÓ+ø£fÒXŸ >±s¡T
‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq ôV≤’ <äsêu≤<é˝À ãj·T\T<˚] ø¬ ˝’ ≤dü|⁄ü ]øÏ
e∫à ÁbÕ‘·'ø±\+ 4.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 4.45 >∑+ˆˆ\
es¡≈£î yês¡+<ä]‘√ ÁbÕD≤j·÷eT+, nqT˝ÀeT,$˝ÀeT
ÁbÕD≤j·÷eT+, uÛÑÅdæÔø£ \‘√ bÕ≥T n‹ düT\uÛÑ Ø‘·T\˝À
ñqï ø=ìï s¡ø±\ jÓ÷>±düHê\qT #˚sTT+#ês¡T.
ñ˝≤¢dü+>±, ñ‘ê‡Vü≤+>± <Ûë´qT\T á jÓ÷>±
‘·s¡>∑‘·T˝À¢ bÕ˝§Zì ‘·eT dü+‘√cÕìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
Ç+‘· #·ø£ÿ{Ï ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#˚ neø±X¯+ Ç∫Ãq
|üÁrJ øÏ yÓ+ø£fÒXŸ >±s¡T ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
` 92474 09666
<Ûë´q »>∑‘Y 66 |òæÁãe] 2016
09 Feb 2016 Form 2 (67-74)

|æs¡$T&é ì‘·´ nqï<ëq Á≥dtº ` ôV’≤<äsêu≤<é
ªª ì‘·´ nqï<ëq ø£s¡Ô\T ø±e&É+ eTq ø£s¡Ôe´+ μμ

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ÄodüT‡\‘√ »qe] 18e ‘˚Bq |æs¡$T&é ì‘·´ nqï<ëq Á≥dtº yê]#˚
ªª |æs¡$T&é ì‘·´ nqï<ëq ø£s¡Ô\T μμ |ü<∏äø£+ s¡÷bı+~+#·ã&ç+~.
Ç+<äT˝À bÕ\T|ü+#·Tø√<ä\#·T≈£îqï yês¡T .. ªª MT |ü⁄{Ϻqs√E μμ .. ªª MT ô|[fls√E μμ eT]
ªª MTs¡T <Ûë´q+˝ÀøÏ e∫Ãq s√E μμ .. Ç˝≤ MT J$‘·+˝Àì Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ s√E\qT |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì
s¡÷ˆˆ5116/` \qT #Ó≈£îÿ <ë«sê ø±˙ ÄHé˝…’Hé˝À ø±˙ |æs¡$T&é ì‘·´ nqï<ëq Á≥dtº (ôV’≤<äsêu≤<é)
ù|s¡TMT<ä u≤´+ø˘ nøö+{Ÿ˝À »eT #˚j·T>∑\s¡T! MTs¡T dü÷∫+∫q ‘˚B\˝À Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ MT
ù|s¡T MT<ä ¬ø’˝≤dü|ü⁄]˝Àì ªª nqï|üPπsíX¯«] μμ ˝À nqï<ëq+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·T+~!
Ä+Á<Ûëu≤´+ø˘, $»j·Tq>∑sY ø±\˙
A/C No : 060511100000821
IFSC Code : ANDB 0000605
Á|ü‹ HÓ\ 22e ‘˚B˝À|ü⁄ MT #Ó*¢+|ü⁄\T $esê\qT MT bÕdtb˛sYº ôd’CŸ bò˛{À‘√ düVü‰ |æs¡$T&é
ì‘·´nqï<ëq Á≥dtº ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+|æ+∫q yê] $esê\T Ä HÓ\ ªª <Ûë´q»>∑‘Y μμ e÷dü|üÁ‹ø£˝À
Á|ü#·T]+|üã&É‘êsTT! $esê\≈£î :
|æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+,
H.No :8`3`677/7, SKD q>∑sY, m˝≤¢¬s&ç¶>∑÷&É,
>∑D|ü‹ ø±+ô|¢ø˘‡ <ä>∑Zs¡,ôV’≤<äsêu≤<é`45
bò˛Hé‡ : ôV’≤<äsêu≤<é, 8885403219, ø£&ÜÔ˝Ÿ : 8466866166
|òæÁãe] HÓ\ ì‘·´ nqï<ëq ø£s¡Ô\T

D.düs¡fi¯, ôV’≤<äsêu≤<é A.<äj·÷q+<é ≈£îe÷sY, ôV’≤<äsêu≤<é K.•eX¯+ø£sYsêe⁄, ôV’≤<äsêu≤<é K. lø°]Ô, ôV’≤<äsêu≤<é
<Ûë´q »>∑‘Y 67 |òæÁãe] 2016
09 Feb 2016 Form 2 (67-74)

|ü<äà <˚XŸbÕ+&˚ ` MTsYù|{Ÿ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ªª <äT'K+ qT+∫ .. $eTTøÏÔ μμ
Hê ù|s¡T ªª |ü<äà μμ.
H˚qT |ü⁄{Ïqº |üŒ{Ï qT+∫ .. Hê≈£î 21 dü+e‘·‡sê\
ej·TdüT‡ e#˚Ães¡≈£î .. n+fÒ .. Hê≈£î ô|[fl nj˚T´+‘·
es¡≈£L H˚qT e÷ ne÷àHêqï\ <ä>∑Zs¡ n|ü⁄s¡÷|ü+>±,
Vü‰sTT>±, Äq+<ä+>± .. ªª u≤<Ûä μμ nH˚ qs¡ø±ìøÏ
<ä÷s¡+>± ô|]>±qT.
ô|[fl nj·÷´ø£ .. 28 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ø£åD
ø£åD+ qs¡ø£+ nqTuÛÑ$dü÷Ô e#êÃqT. ∫qï ej·TdüT‡˝ÀH˚
Hê uÛÑs¡Ô #·ìb˛e&É+ .. Ä ~>∑T\T‘√ ø=~› ø±˝≤ìπø Hê
≈£ L ‘· T s¡ T #· ì b˛e&É + ‘√ H˚ q T &ç Á ô|wü H é ˝ À
≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷qT. Hê J$‘·+ Ç˝≤ kÕ>∑T‘·÷ ñ+&É>± kÕ|òtºy˚sY
Ç+»˙j·TsY>± |üì#˚dü÷Ôqï Hê ≈£îe÷s¡T&ÉT ≈£L&Ü
ªª Hê J$‘·+ Ç˝≤ m+<äT≈£î ñ+~? .. BìøÏ nHês√>∑´+‘√ #·ìb˛sTT qqTï ˇ+≥]ì #˚dæ Hê
eT÷\ø±s¡D+ @$T{Ï? μμ nì H˚qT $#ê]düTÔqï Ä‘·àìã“sêìøÏ eTs=ø£ |üØø£å ô|{≤º&ÉT.
dü e Tj· T +˝À MTsY ù |≥ |æ s ¡ $ T&é e÷dü º s Y
R.yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ >±s¡T ìs¡«Væ≤dü÷Ôqï <Ûë´q•ø£åD≤
nsTTHê >∑ ‘ · + ˝À »]–q≥T¢ &ç Á ô|wü H é ˝ À
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓfi¯fl&É+ »]–+~. ≈£Ls¡T≈£îb˛≈£î+&Ü Hê <Ûë´qX¯øÏÔ‘√ H˚qT Ä cÕø˘ qT+∫
‘=+<äs¡>±H˚ ãj·T≥|ü&ܶqT.
nø£ÿ&É |üÁrJ n+~+∫q ªª XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü μμ
<Ûë´Hêìï kÕ<Ûäq #˚dü÷Ô .. u≤<Ûäq÷ ø£cÕº\q÷ ≈£L&Ü Nø£{Ï˝ÀH˚ yÓ\T‘·Ts¡T $\Teq÷ .. <äT'K+˝ÀH˚
bÕsƒê\T>± d”«ø£]+#·>∑*π> yê] Ä‘·àC≤„q dü+<˚XÊ\qT düTK+ $\Teq÷ ‘Ó\TdüT≈£î+≥÷ Ä‘·àC≤„q dü+|ü<äq÷,
#·<äTe⁄‘·÷ Hê˝À >∑÷&ÉT ø£≥Tº≈£îì ñqï <äT'K+ qT+∫ eTqXÊÙ+‹ dü+|ü<äq÷ eT] ÁãVü‰àq+<ä dü+|ü<äq÷
$eTTøÏÔ bı+<ëqT! ≈£L&É>∑≥Tº≈£î+≥THêïqT!
ø£sà¡ dæ<ëΔ+‘·+ ne>∑‘+· nsTTq ‘·sT¡ yê‘· Hê˝À <Ûë´q+˝À m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ô|’ ˝Àø±\qT+∫ Hê
ñqï <äT'K+ n+‘ê ø£]–b˛sTT Hê˝À >=|üŒ Ä‘·à$XÊ«dü+ ø=&É T ≈£ î n+~dü ÷ Ô q ï dü + <˚ X Ê\qT d” « ø£ ] dü ÷ Ô ..
@s¡Œ&ç+~. " Meditation mends and moulds the <Ûë´qÁ|ü#ês¡ ø£s¡Ôe´+˝À eTTì–b˛j·÷qT.
mind for a Melodious Life " nì nqTuÛe Ñ |üPs¡«ø£+>± Ç+‘· >=|üŒ düs¡dü«r C≤„Hêìï Hê≈£î n+~+∫q
Á>∑Væ≤+∫q ‘·s¡Tyê‘· .. Ç+‘· #·ø£ÿ{Ï <Ûë´qe÷sêZìï |üÁrJøÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdüT≈£î+≥THêïqT!
|æ\¢\+<ä]ø° n+<äCÒj·÷\qï dü+ø£\Œ+‘√ H˚qT ªª ôV≤&é
$TÅôddº t μμ >± |üì#˚d÷ü qÔ ï ø±HÓ«+{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ f…yÆ Té fÒãT˝Ÿ˝À
<Ûë´Hêìï ‘·|üŒìdü] #˚XÊqT!
<Ûë´q »>∑‘Y 68 |òæÁãe] 2016
09 Feb 2016 Form 2 (67-74)

»qe] ` 2016
ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ düe÷#ês¡+
ªª <Ûë´q Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ μμ 29e ‘˚B qT+∫ 31e ‘˚B es¡≈£î yÓ’U≤qdæ
∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢, πsDÏ>∑T+≥ : 27e ‘˚B yÓX’ ´¯ düÁ‘·+˝À ÄÁX¯eT+˝À l ‘·≥e]Ô Ms¡sê|òüTesêe⁄ >±]#˚ eT÷&ÉT
kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ s√E\T nK+&É eTÚq<Ûë´q+— 250 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
es¡≈î£ S.Ms¡ $»j·Tø£èwüí eT] A.ùV≤e÷Á~ >±s¡#¢ ˚ <Ûë´q+ ‹s¡TeT\ : 23e ‘˚B sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
ø±¢düT— 120 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T 24e ‘˚B ÁbÕ‘·'ø±\+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ‹s¡TeT\
‹s¡T#êq÷s¡T : 3e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ nq+‘· Äfi≤«sY f…+|ü⁄˝Ÿ ˝À bÂs¡$í T <Ûë´q+— 150 eT+~
qT+∫ 8.00 >∑ + ˆˆ\ es¡ ≈ £ î ªª l |ü < ëàe‹ bÕ˝§ZHêïs¡T
<Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À leT‹ nøÏÿsêE $»j·T\øÏÎ ‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢, ø=|üŒes¡+ : 1e ‘˚B ªª l kÕsTT
ãè+<ä+#˚ dü+^‘· <Ûë´q+— 120 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T >∑DwÒ t |æs$¡ T&é <Ûë´q eT+~s¡+μμ ˝À eT+&Éù|≥ |æs$¡ T&é
25e ‘˚B ªª l |ü<ëàe‹ <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À e÷düsº Y leT‹ R. \øÏÎ >±]#˚ ñ<äjT· + 10.00 >∑+ˆˆ\
kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q•ø£åD—
es¡≈£î &܈ˆG.B.Á|üdüqï >±]#˚ <Ûë´q+ ø±¢düT— 80 eT+~ 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
bÕ˝§ZHêïs¡T >=\¢\ e÷$T&Ü&É : 2e ‘˚B ªª l >ö‘·eT ãT<äΔ
‹s¡T|ü‹ : 21e ‘˚B lq>∑sY, dü‘·´Hêïsêj·TD |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\
|ü⁄s¡+˝À ªª l dü<ëq+<äj÷Ó – |æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+μμ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ÄøÏM&ÉT e÷düsº Y
˝À kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ l U. kÕ+ã•esêe⁄ >±]#˚ <Ûë´q•ø£åD— 150 eT+~
es¡≈£î |æs¡$T&é e÷düºsY l T.eTTìs¡‘·ï+ >±]#˚ bÕ˝§ZHêïs¡T
ªª Ä~X¯+ø£s¡T\ Á|üuÀ<Ûë\T μμ nqï n+X¯+ô|’ <Ûë´q+ eT+&Éù|≥ : 3e ‘˚B ªª l ø=q>√fi¯fl |æs¡$T&é
ø±¢düT— 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
20e ‘˚B ‹s¡T|ü‹ ≈£îs¡¢>∑T+≥˝Àì ªª n+ø±\eTà kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ÄøÏM&ÉT e÷düºsY l
|æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À S.Ms¡$»j·Tø£èwüí, U.kÕ+ã•esêe⁄ >±]#˚ <Ûë´q•ø£åD— 200 eT+~
R.≈£î|ükÕ«$T >±s¡# ¢ ˚ Ä~X¯+ø£sT¡ \ J$‘· dü+<˚X+¯ nqï bÕ˝§ZHêïs¡T
n+X¯+ô|’ <Ûë´q+ ø±¢düT— 80 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T >√bÕ\|ü⁄s¡+ : 4e ‘˚B ªª Äs¡´yÓ’X¯´ ø£˝≤´D
18e ‘˚B ªª dæ<ëΔs¡ú |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ˝À eT+&É|ü+ μμ ˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î sê»eT+Á&ç e÷düºsY
es¡≈£î Ábı.K.Á|ü‘ê|t >±]#˚ <Ûë´q+ ø±¢düT— 80 eT+~ leT‹ $»j·T<äTs¡>Z ±]#˚ >±]#˚ <Ûë´q•ø£Då — 360 eT+~
bÕ˝§ZHêïs¡T bÕ˝§ZHêïs¡T
<Ûë´q »>∑‘Y 69 |òæÁãe] 2016
09 Feb 2016 Form 2 (67-74)

nq|ü]Ô : 11e ‘˚B ªª yÓTÆÁ‹ ãT<äΔ |æs¡$T&é μμ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é e÷düºsY
ÁbÕ+>∑D+˝À ñˆˆ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕˆˆ 5.00 l G.V. lìyêdüsêe⁄ >±]#˚ <Ûë´q•ø£åD— 100 eT+~
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q•ø£åD— 60 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T bÕ˝§ZHêïs¡T
sêeTes¡+ : 10e ‘˚ B ªª »≥¢ ¬ s &ç ¶ ø£ ˝ ≤´D 24e ‘˚B ªª lø£èwüí øÏc˛sY |æs¡$T&é <Ûë´q
eT+&É|ü+ μμ ˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ qT+∫ eT+~s¡+ μμ ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î $XÊK|ü≥ºD+ e÷düºsY kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é e÷düºsY
^‘ê dü‘´· e‹ >±]#˚ <Ûë´q•ø£Då — 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T l K. nqT» >±]#˚ <Ûë´q•ø£Då — 120 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
n+>∑s¡ : 9e ‘˚B ªª ñj·÷´\ »+bÕ\ |æs¡$T&é 31e ‘˚B ªª lø£èwüí øÏc˛sY |æs¡$T&é <Ûë´q
<Ûë´qπø+Á<ä+ μμ ˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ qT+∫ eT+~s¡+ μμ ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é e÷düºsY kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î #·+Á<ä–] e÷düºsY
lø±+‘Y >±]#˚ ne÷yêdü´ <Ûë´q+ ø±¢düT— 70 eT+~ l K.ø£ q ø£ s êE >±]#˚ <Û ë ´q•ø£ å D — 90 eT+~
bÕ˝§ZHêïs¡T bÕ˝§ZHêïs¡T
eTT$Tà&çes¡+ : 9e ‘˚B ªª l u≤\ jÓ÷^X¯«s¡ |üˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢, n‹Ô* : 3e ‘˚B ªª TTD ø£˝≤´D
‘·b˛ÄÁX¯eT+ μμ ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ eT+&É|ü+ μμ ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î sê»eT+Á&ç e÷düºsY kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q•ø£åD— 150
leT‹ $»j·T <äTs¡Z >±]#˚ <Ûë´q•ø£åD— 150 eT+~ eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
bÕ˝§ZHêïs¡T ì&É<yä √\T : 3e ‘˚B ªª q+~ì ø£˝≤´D eT+&É|+ü μμ
ù|πø{Ï bÕø£\T Á>±eT+ : 21e ‘˚B ªª sêe÷\j·T+μμ ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00
˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ eTÚq <Ûë´q•ø£Då — 125 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î dü‘·´yê&É e÷düºsY l sêeTsêE >±]#˚ ;ÛeTes¡+ : 3e ‘˚B ªª Ä~‘·´ |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ μμ ˝À
<Ûë´q+ ø±¢düT— 40 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.00
ù|s¡es¡+`sê»es¡+ : 23, 24, 25 ‘˚ B \T >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q•ø£åD— 175 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
ªª e•wü˜ >ö‘·$T |æs$¡ T&é eTVü‰X¯øÔÏ øπ Áå ‘·+ μμ ÁbÕ+>∑D+˝À »+>±¬s&ç¶ >∑÷&Ó+ : 10e ‘˚B ªª >ö] düTuÛÑÁ<ä
l ‘·≥e]Ô Ms¡sê|òüTesêe⁄ >±]#˚ eT÷&ÉTs√E\T, 30 |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ μμ ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\
>∑+≥\T eTÚq<Ûë´q+— 300 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q•ø£åD—
>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ,|æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl : 3e ‘˚ B 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
ªª lø£èwüí øÏc˛sY |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À ñ<äj·T+ ‘·DT≈£î : 10e ‘˚B ªª Äs¡´ yÓX’ ´¯ ø£fi≤´D eT+&É|+ü μμ
10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.00
$»j·Tyê&É e÷düºsY leT‹ ø£fi≤´DÏ >±]#˚ <Ûë´q•ø£åD— >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q•ø£åD— 300 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
110 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T @\÷s¡T : 10e ‘˚B ªª l \*‘· |æs¡$T&é <Ûë´q
10e ‘˚B ªª lø£èwüí øÏc˛sY |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ μμ ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
eT+~s¡+ μμ ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ <Ûë´q•ø£Då — 70 eT+~
kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ‹s¡T|ü‹ e÷düºsY l bÕ˝§ZHêïs¡T
K.$X¯«Á|ükÕ<é ¬s&ç¶ >±]#˚ <Ûë´q•ø£åD— 120 eT+~ bÕ\ø=\T¢ : 24e ‘˚B ªª eTDÏø£+sƒ¡ |æs¡$T&é <Ûë´q
bÕ˝§ZHêïs¡T eT+~s¡+ μμ ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
17e ‘˚B ªª lø£èwüí øÏc˛sY |æs¡$T&é <Ûë´q kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ <Ûë´q•ø£Då — 200 eT+~
eT+~s¡+ μμ ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ bÕ˝§ZHêïs¡T
<Ûë´q »>∑‘Y 70 |òæÁãe] 2016
09 Feb 2016 Form 2 (67-74)

<ë«s¡ø± ‹s¡TeT\ : 25e ‘˚B ªª l lìyêdü 25e ‘˚B »s¡ï*dtº ø±\˙˝À ªª l Vü≤qTe÷Hé
|æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ μμ ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY
qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q•ø£åD— Ch.qsꇬs&ç¶ >±]#˚ kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
70 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q+ ø±¢düT— 40 eT+~
ø£ècÕí õ˝≤¢, ñj·T÷´s¡T : 30e ‘˚B ñ<äj·T+ 9.00 bÕ˝§ZHêïs¡T
>∑+ˆˆ\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ es¡≈£î XÊø±Vü‰s¡
sê´©— 200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T $XÊK|ü≥ºD+ : 25e ‘˚B MVP ø±\˙˝Àì
‘ê&˚|ü*¢ : 12e ‘˚B ªª e÷qdü düs√es¡ <Ûë´q ªª l dü‘·´kÕsTT u≤u≤ |æs¡$T&é yÓT&çfÒwüHé ôd+≥sY μμ
nÁX¯eT+ μμ ˝À ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ ˝À l u≤˝≤J >±]#˚ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
eT<ÛëVü‰ï+ 3.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª l kÕ«$T X¯ó<äΔ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q+ ø±¢düT— 30
#Ó’‘·Hê´q+<ä μμ >±]#˚ ne÷yêdü´ <Ûë´q+— 150 eT+~ eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
bÕ˝§ZHêïs¡T 26e ‘˚B >±Eyêø£˝Àì ªª dæ<ëΔs¡ú|æs¡$T&é
12e ‘˚B ªª e÷qdü düs√es¡ <Ûë´q nÁX¯eT+ μμ <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ˝À M. u≤˝≤J >±]#˚ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00
˝À eT÷&É e yê]¸ø√‘· ‡ e+ |ü ⁄ s¡ d ü ÿ ]+#· T ≈£ î ì >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´q+
Dr. P.S.>√bÕ\ø£èwüí >±]#˚ ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ ø±¢düT— 30 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ 27e ‘˚B >±Eyêø£ l kÕsTT f…+|ü⁄˝Ÿ˝À
{≤u…¢{Ÿ‡ μμ eT] ªª Äq+<√ÁãVü≤à μμ ø±s¡´Áø£e÷\T— 400 eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4.30
eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
>∑+ˆˆ\ es¡≈£î l M.u≤˝≤õ >±]#˚ <Ûë´q+ø±¢düT— 40
lø±fi¯Vü≤dæÔ : 25e ‘˚B qT+∫ 31e ‘˚B es¡≈£î
d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºs¡¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À 2 s√E\ <Ûë´q eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
dübÕÔVü≤+— Á|ü‹s√p 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢, <äTsêZ$T≥º : 10e ‘˚B ªª ãT<ëΔ VüQ&é
Á|øü ±X¯+ õ˝≤¢, ˇ+>√\T : 1e ‘˚B ªª dæ<ëΔdt |æs$¡ T&é |æs¡$T&é πøsY ôd+≥sY μμ ˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\
<Ûë´qπø+Á<ä+ μμ ˝À kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ˇ+>√\T e÷düsº Y
sêÁ‹ 9.00 >∑ + ˆˆ\ es¡ ≈ £ î q÷‘· q dü + e‘· ‡ s¡ l lìyêdt >±]#˚ <Ûë´q+ ø±¢dTü — 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
X¯óuÛ≤ø±+ø£\å ‘√ l dæ<ëΔ dü÷s¡´Á|üø±X¯sêe⁄ >±]#˚ <Ûë´q+
ø±¢düT— 30 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T 17e ‘˚B ªª ãT<ëΔ VüQ&é |æs¡$T&é πøsY ôd+≥sY μμ
eTT+>∑eT÷] &=+ø£ : 10e ‘˚B ªª >ö‘·eTãT<äΔ ˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6.00
|æs$¡ T&é <Ûë´qeT+~s¡+ μμ ˝À kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ >∑+ˆˆ\ es¡≈£î Hêj·TT&ÉTù|≥ e÷düºsY l Á|ükÕ<é >±]#˚
qT+∫ ne÷yêdü´ <Ûë´q+— 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T <Ûë´q+ ø±¢düT— 60 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
ˇ+>√\T : 12e ‘˚ B ªª *+>∑ • e |æ s ¡ $ T&é 24e ‘˚B ªª ãT<ëΔ VüQ&é |æs¡$T&é πøsY ôd+≥sY μμ
<Û ë ´qπ ø +Á<ä + μμ ˝À &܈ˆ P.S.>√bÕ\ø£ è wü í >±]#˚ ˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6.00
kÕj·T+Á‘·+ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 10.00 >∑+ˆˆ\ >∑+ˆˆ\ es¡≈£î >∑T&çyê&É e÷düºsY leT‹ l<˚$ >±]#˚
es¡≈î£ ªª <Ûë´q Äs√>∑´+ μμ ø±¢dTü — 150 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T <Ûë´q+ ø±¢düT— 60 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
22e ‘˚B ªª qq÷ï] |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ä+ μμ ˝À 31e ‘˚B ªª ãT<ëΔ VüQ&é |æs¡$T&é πøsY ôd+≥sY μμ
kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 23e ‘˚B ñ<äj·T+ ˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6.00
6.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î bÂs¡í$T<Ûë´q+— 20 eT+~ >∑+ˆˆ\ es¡≈£î Nsê\ e÷düºsY l lìyêdt >±]#˚ <Ûë´q+
bÕ˝§ZHêïs¡T ø±¢düT— 60 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T
<Ûë´q »>∑‘Y 71 |òæÁãe] 2016
09 Feb 2016 Form 2 (67-74)

" First National Symposium on
Vegetarianism and Spirituality "
ªª XÊø±Vü‰s¡+ eT] Ä<Ûë´‹àø£‘· ` C≤rj·T dü<ädüT‡ μμ
2016, e÷]Ã 12`13 ‘˚B\T ..
l dü‘·´kÕsTT Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ôd+≥sY, ˝ÀBÛ s√&é, q÷´&Ûç©¢
|æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À

ªª eTq+ @~ ‹+fÒ n˝≤ Ä˝À∫kÕÔeTT μμ nqï Á|üø£è‹ dü÷Á‘êìï nqTdü]+∫ eTq
X¯Øs¡+ eT] eTqdüT‡\ eT<Ûä´ düeT‘·T\´‘· ñ+≥T+~.
ªª Ä<Ûë´‹àø£‘· μμ .. eTq≈£î d”«j·T n+‘·s¡+>∑ |ü]o\q <ë«sê eTq eTqT>∑&É
jÓTTø£ÿ eT÷˝≤\qT ms¡Tø£|üs¡∫ düèwæº˝Àì Ç‘·s¡ ÁbÕDT\‘√ eTq≈£î ñqï eTÚ*ø£
dü+ã+<Ûëìï ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~.
á eTÚ*ø£ dü÷Á‘êìï Ä#·s¡D˝À ô|&ÉT‘·÷ .. PSSM .. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Ûä«s¡´+˝À
XÊø±Vü‰s¡ #·]Á‘·˝ÀH˚ yÓTT≥º yÓTT<ä{ÏkÕ] 2016, e÷]à 12, 13 ‘˚B\˝À q÷´&Ûç©¢,
˝ÀBÛÛs√&é˝Àì .. l dü‘·´kÕsTT Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ôd+≥sY˝À " National Symposium
on Vegetarianism and Spirituality " ø±s¡ ´ Áø£ e ÷ìï ìs¡ « Væ ≤ k˛Ô + ~.
Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± XÊø±Vü‰s¡+ eT] Ä<Ûë´‹àø£ s¡+>±\˝À ‘·eT ‘·eT πøåÁ‘·kÕúsTT
Á|üjÓ÷>±\q÷, |ü]XÀ<Ûäq\q÷ eT] Á|ü#ês¡ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\q÷ ìs¡«Væ≤dü÷Ôqï $$<Ûä
dü+düú\≈£î #Ó+~q qMq Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdüÔy˚‘·Ô\÷ eT] ÄVü‰s¡ $C≤„q XÊÅdüÔy˚‘·Ô\÷ á
ñeTà&ç y˚~ø£ <ë«sê ‘·eT ‘·eT |ü]XÀ<ÛäHêkÕsê\qT |ü+#·T≈£î+{≤s¡T.
Á|ü|ü+#· XÊ+‹ø±eTT≈£î\sTTq Ä<Ûë´‹àø£ y˚‘·Ô\T, &Üø£ºs¡T¢, XÊÅdüÔ$C≤„qy˚‘·Ô\T,
<Ûë´qT\T, dü«düú‘ê ∫øÏ‘·‡≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T eT] yê´bÕs¡ y˚‘·Ô\T n+<äs¡÷ ..
á eTVü‰dü<ädüT‡˝À bÕ\T|ü+#·Tø√e\dæ+~>± ÄVü‰«ìdüTÔHêï+!

$esê\≈£î : ªª |ü]ìsê«D yÓT&çfÒwüHé ôd+≥sY μμ
B`7, extn/17, dü|òü›sY»+>¥ mHéπø¢yé, ˝ÀBÛÛ s√&é, q÷´&Ûç©¢ Ph :98738 18909, 84470 84018

<Ûë´q »>∑‘Y 72 |òæÁãe] 2016
09 Feb 2016 Form 2 (67-74)

2015 &çôd+ãsY 26e ‘˚B ` &܈ˆq÷´≥Hé ø=+&ÉM{Ï, &܈ˆ\øÏÎ ` ¬ø’˝≤dü|ü⁄] .. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI
ªª n+‘·s¡ •X¯óe⁄ μμ
eTq n+<ä] n+‘·s¡+>±\˝À |ü⁄≥Tºø£‘√ eTq •X¯óe⁄≈£î e÷Á‘·+ ø±<äT! ãj·T≥ @~ m˝≤ ñHêï n+‘·s¡
yÓ+≥ ‘Ó#·TÃ≈£îqï eTq<Ó’q eTq ªª n+‘·s¡ •X¯óe⁄ μμ •X¯óe⁄ e÷Á‘·+ m|ü&É÷ ÁãVü‰àq+<ä+˝ÀH˚ ñ+≥T+~.
ø=\TyÓ’ ñ+~. eTq+ ô|]–q yê‘êes¡D+ e\¢ ø±e#·TÃ ˝Ò<ë
n<˚ eTq ªª dü«#·Ãy¤ TÓ qÆ eTq+ μμ eT] Ä eTq+˝À J$‘·+˝À eTq≈£î m<äTs¡sTTq nqTuÛÑyê\ e\¢ ø±e#·TÃ
eTqeT+‘ê ≈£L&Ü m|ü&É÷ Vü‰sTT>± ÁãVü‰àq+<ä+˝À ø±˙ kÕ<Ûës¡D+>± eTq+ ªª H˚qT Ç+‘˚ μμ n+≥÷
eTTì– ‘˚\T‘·÷ ñ+{≤+! eTq≈£î eTq+ ø=ìï |ü]$T‘·T\qT @s¡Œs¡#·T≈£îì Ä
ô|]– ô|<ä›e⁄‘·÷qï Áø£eT+˝À eTq+ .. eTq≈£î |ü]<ÛäT˝À¢H˚ |ü&ç ø=≥Tº≈£î+≥÷ eTq n+‘·s¡ •X¯óe⁄≈£î
dü + ã+~Û + ∫q eT] Ç‘· s ¡ T \≈£ î dü + ã+~Û + ∫q <ä÷s¡+ nsTTb˛‘·÷+{≤+.
uÛ≤eC≤˝≤qï+‘ê eTq˝À ì+|ü⁄≈£î+≥÷ ªª H˚qT |ò˝ü ≤Hê μμ ∫qï|ü&ÉT ‘Ó*d” ‘Ó*j·Tø£ ‘·*‘¢ +· Á&ÉT\T H˚]Œ+#˚
nqï ÁbÕ|ü + ∫ø£ e´øÏ Ô ‘ · « uÛ Ñ j · T +, Nø£ { Ï eT]
>∑T]Ô+|ü⁄\qT eTq≈£î ÄbÕ~+#·T <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI ˝À Hê\T>∑T s√E\ n|ü s ê<Û ä u Û ≤ eq e+{Ï
≈£î+≥÷ ñ+{≤+. eTq ˝À|ü* nC≤„ q |ü ⁄ #˚ w ü º \ T ≈£ L &Ü
eTq ì»yÓTqÆ n+‘·s¡ •X¯óe⁄qT
bÕ≥T ˝…’|òt j·T÷ìe]‡{° e´ekÕú | ü≈£î\T |æ \ ¢ \ m<ä T >∑ T <ä \ ≈£ î
eTs¡T>∑T |üs¡#·T≈£î+≥÷ ndü\T &܈ˆ q÷´≥Hé ø=+&ÉM{Ï eT] Á|ü‹ã+<Ûäø±\T ne⁄‘êsTT.
n˝≤+{Ï ˇø£ ªª n+‘· s ¡ &܈ˆ\ø°Î q÷´≥Hé >±s¡¢ Ä‘·à C≤„q Ç˝≤ |æ\¢\ ô|+|üø£+ |ü≥¢
•X¯ ó e⁄ μμ nqï~ eTq˝À dü+<˚XÊ\T eTq+<ä]ø√dü+ .. dü]jÓÆTq ne>±Vü≤q ˝Òì
ñ+<ä q ï $wü j · ÷ ìï ≈£ L &Ü ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T .. ªª |æ\¢\≈£î
eT]Ãb˛‘·÷ ñ+{≤+. eT+∫ ‹+&ç ô|&ç‘˚ #ê\T
J$‘·+˝À u≤<Ûä\÷, ø£cÕº\÷, |òæsê´<äT\÷, .. yê]øÏ n+<äyÓTÆq ã≥º\T ø=ìùdÔ #ê\T .. y˚\≈£î y˚\
@&ÉTŒ\÷, nHês√>±´\÷ n˙ï ≈£L&Ü ÁbÕ|ü+∫ø£+>± |ò”E\T ø£{Ϻ #·~$ùdÔ #ê\T μμ nqT≈£îì ‘·eT X¯øÏÔì
m~–q eTq ªª e´øÏÔ‘·«|ü⁄ >∑T]Ô+|ü⁄ μμ πø ø±˙ .. n+‘·s¡ $T+∫q &ÉãT“qT dü+bÕ~+#·&ÜìøÏ |æ\¢\≈£î <ä÷s¡yÓTÆ
<Ûë´q »>∑‘Y 73 |òæÁãe] 2016
09 Feb 2016 Form 2 (67-74)

n+~+#ês¡T ø£qTø£H˚ .. á s√E n‘·&ÉT Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚
y˚T{Ï ÁøϬø≥sY>± uÛ≤s¡‘·<˚X¯ ø°]Ôì $X¯«yê´|üÔ+ #˚XÊ&ÉT.
eT] ø=+<äsT¡ ‘·*‘¢ +· Á&ÉT\T ‘êeTT ‘·eT J$‘·+˝À
H˚s¡y˚s¡TÃø√˝Òì ø=ìï ø√¬sÿ\qT ªª _&ɶ\T rsêÃ* μμ
nqT≈£ î ì yêfi¯ fl ≈£ î Çwü º + ˝Ò ì |ü q T\qT yêfi¯ fl ‘√
ã\e+‘·+>± #˚sTTdü÷Ô+{≤s¡T.
ªª qTe⁄« &Üø£ºsY$ ø± .. qTe⁄« Ç+»˙j·TsY$
ø± μμ n+≥÷ yêfi¯fl MT<ä ‘·eT ‘·eT ÇcÕºÇcÕº\qT
s¡T<äT›‘·÷+{≤s¡T. Ç~ X¯ó<äΔ eT÷s¡â‘·«+! y˚πs e÷s¡Z+ ˝Òø£
yêfi¯flqT eT]+‘· u≤<Ûäô|&ÉT‘·÷+{≤s¡T. ìC≤ìøÏ Ä Ä ∫Hêïs¡T\T bÕ|ü+ Ä |üqT\T #˚dæHê ‘·eTqT ‘êeTT
ej·TdüT‡˝À ∫Hêïs¡T\≈£î ø±e\dæ+~ ‹+&ç, ã≥º, #·<Tä e⁄ ø√˝ÀŒsTT .. ˝À˝À|ü ˝ Ò ≈£ î $T*b˛‘· ÷ J$‘· + ˝À
e÷Á‘·y˚T ø±<äT. yêfi¯fl‘√ >∑&É|ü&É+— yêfi¯fl‘√ Áù|eT>± Äq+<ëìøÏ <ä÷s¡yÓTÆ j·÷+Á‹ø£+>± Áã‘·T≈£î‘·÷+{≤s¡T.
e÷{≤¢&É&É+— yêfi¯ófl #Óù|Œ~ $q&É+! n+‘˚! m|ü  &É s TT‘˚ ‘· * ¢ ‘ · + Á&É T \+<ä s ¡ ÷ #· ø £ ÿ >±
ø±ã{Ϻ &ÉãT“ dü+bÕ<äq˝À eTTì–b˛sTT ªª m|ü&√ <Ûë´qe÷s¡Z+˝ÀøÏ ekÕÔs√ .. düø£\ nqsêú\≈£L ªª #Óø˘ μμ
.. @<√ #˚ùdÔH˚ |æ\¢\≈£î eT+∫~ μμ nqï ÁuÛÑeT˝À+∫ ô|≥º>∑*π> Ä<Ûë´‹àø£ $C≤„Hêìï ‘Ó\TdüT≈£î+{≤s√ ..
ãj·T≥øÏ e∫à ‘·*¢‘·+Á&ÉT\+‘ê ≈£L&Ü .. ‘·eT n|ü  &˚ yês¡ T |æ \ ¢ \ qT dü ] jÓ Æ T q $<Û ä + >±
∫Hêïs¡T\‘√ Äq+<ä+>± >∑&ÉbÕ*. n˝≤ yêfi¯fl‘√ ô|+#·>∑\T>∑T‘ês¡T.
>∑&É|ü˝Òø£b˛‘˚ Ä |æ\¢\T ªª Hê˝ÀH˚ @<√ ˝À|ü+ ñ+~— ‘·eT _&ɶ @ Á|üD≤[ø£‘√ á uÛÑ÷$T MT<ä≈£î
n+<äTπø ne÷à Hêqï Hê‘√ >∑&É|ü&ÜìøÏ Çwüº|ü&É&É+ e#êÃ&√ >∑T]Ô+∫ .. Ä Á|üø±s¡+>± _&ɶ m<äT>∑T<ä\≈£î
˝Ò<äT μμ nqT≈£îì ˝À˝À¢|ü˝Ò ø£è+–b˛‘·÷ ñ+{≤s¡T. ø±e\dæq$ düeT≈£Ls¡TkÕÔs¡T. _&ɶ ‘·q dü«<Ûäsêàìï
ªª n~ ô|]– ô|<ä›j˚T yêfi¯fl e´øÏÔ‘·« MT<ä rÁe bÕ{Ï+#˚˝≤ düVü≤ø£]dü÷Ô n‘·ì J$‘·+˝À Äq+<ä|ü⁄
yÓ\T>∑T\qT ì+|ü⁄‘ês¡T. ‘·eT _&ɶ˝Àì ì»yÓTÆq n+‘·s¡
<äTwüŒ]D≤e÷\qT ø£\T>∑CÒdüTÔ+~ μμ nì eTH√yÓ’C≤„ìø£ •X¯óe⁄ |ü≥¢ Áù|eT‘√ >ös¡euÛ≤e+‘√ yÓT\T>∑T‘ês¡T.
XÊÅdüÔE„\T ≈£L&Ü ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T.
Ä<Ûë´‹àø£‘· eTq≈£î ªª ª J$‘·+ μ n+fÒ ∫qï
Ç+ø± ø=+<äs¡T ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\qT |æ\¢˝≤¢ Vü‰sTT>± Ä≥\T Ä&É&É+ .. >=+‘Ó‹Ô bÕ≥\T
Ç‘·sT¡ \‘√ b˛\Tdü÷Ô yê]˝À nHês√>∑´ø£sy¡ TÓ qÆ e÷qdæø£ bÕ&É&É+ .. #·ø£ÿ>± qè‘·´+ #˚j·T&É+ .. kÕVü≤kÕ\T
<Û√s¡DT\≈£î ø±s¡D+ ne⁄‘·÷+{≤s¡T. ªª ìC≤ìøÏ á #Ój·T´&É+ .. ì>∑÷&ÛÉ s¡Vü≤kÕ´\qT #Û˚~+#·&É+ eT] Á|ü‹
düèwæº˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ ∫Hêï] ≈£L&Ü ‘·eT<Ó’q ˇø±H=ø£ ø£åD+ Äq+<ä+>± J$+#·&É+ μμ nì ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~.
Á|ü‘´˚ ø£ \ø£Då +‘√H˚ á uÛ÷Ñ $T MT<ä »qà rdüT≈£î+≥T+~μμ <Ûë´q+ <ë«sê eTq+ m+‘·>± eTq n+‘·s¡+>∑
nqï~ |üs¡eT dü‘·´+! n~ >∑T]Ô+#·≈£î+&Ü .. yê]˝Àì Á|üj÷· D+ #˚kÕÔy÷Ó .. n+‘·>± eTq˝À|ü\ ñqï n+‘·s¡
Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ \ø£ å D ≤ìøÏ dü + ã+~Û + ∫q HÓ ’ | ü ⁄ D≤´\qT •X¯óe⁄‘√ eTy˚Tø£+ ne⁄‘ê+. m+‘·>± eTq+ eTq n+‘·s¡
|ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T ndüÔe÷q+ ªª #·<äTe⁄ •X¯óe⁄‘√ eTy˚Tø£+ ne⁄‘·÷+{≤yÓ÷ n+‘·>± eTq+
.. #·<äTe⁄ μμ n+≥÷ yêfi¯flqT |”&ç+#·&É+ m+‘√ ‘·|ü! Äq+<ä+>±, Á|üXÊ+‘·+>± J$dü÷Ô .. ˇø£ ãT<äTΔ&ç˝≤
eTq #·T≥÷º ñqï yêfi¯fl≈£î Ä Äq+<ëìï |ü+#·T‘·÷
dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY ˝À ñqï Á|ü‘˚´ø£ HÓ’|ü⁄D≤´ìï ñ+{≤+!
n‘·ì ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T Ä s√E >∑T]Ô+∫ ‘·eT Áb˛‘ê‡Vü‰ìï
<Ûë´q »>∑‘Y 74 |òæÁãe] 2016
10 Feb 2016 Form 1 (75-82)

2015 &çôd+ãsY 28e ‘˚B ` &܈ˆq÷´≥Hé ø=+&ÉM{Ï, &܈ˆ\øÏÎ ` ¬ø’˝≤dü|ü⁄] .. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI
ªª ø£åe÷ >∑TDy˚T .. dü«düú‘ê Á|üÁøÏj·T μμ

ø£s¡à dæ<ëΔ+‘·+ Á|üø±s¡+ .. eTq J$‘·+ Vü‰sTT>± ø£qTø£ ªª á »qà≈£î ø£¬sπøº! .. eTq+ eT+∫>±H˚
Äq+<ä+>± kÕ–b˛e&ÜìøÏ eTq≈£î eTq‘√ ñqï ñHêï+. nsTTHê ª eTq≈£ î Ç‘· s ¡ T \T u≤<Û ä q T
dü+ã+<Û+ä ‘√ bÕ≥T .. eTq≈£î Ç‘·sT¡ \‘√ ñqï dü+ã+<Ûä ≈£\T>∑CÒdüTÔHêïs¡T μ n+fÒ eT] >∑‘· »qà\ e÷fÒ$T{Ï?
u≤+<Ûäyê´\T ≈£L&Ü n‹ eTTK´yÓTÆq bÕÁ‘·qT b˛wædü÷Ô .. á ø£sà¡ ã+<Û+ä ˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ Ç+‘·≈î£ eTT+<äT eTq+
ñ+{≤sTT. @+ #˚XÊ+? .. >∑‘· »qà˝À¢ eTq+ @+ #Ój·T´&É+ e\¢
kÕ<Ûës¡D+>± Ç‘·s¡T\ e\¢ eTq≈£î @yÓ’Hê á ãTTD≤qTã+<Ûä+˝À Çs¡T≈£îÿHêï+? μμ nqï~ eTq+
düeTdü´\T m<äTs¡sTTq|ü&ÉT .. eTq+ yê{Ïì Ä J$‘·+ ‘Ó\TdüTø√yê*. ªªÇ‘·sT¡ \‘√ ñqï dü+ã+<Ûä u≤+<Ûyä ê´\Tμμ
es¡πø ne>±Vü≤q #˚düT≈£î+≥÷ .. ªª H˚qT #ê˝≤ nqï$ n˙ï eTq≈£î n<ë›\T! n<ë›\T e÷]Ãq+‘·
eT+∫<ëH˚ï! .. düeTdü´+‘ê ndü\T m<äT{Ï yê]˝ÀH˚ e÷Á‘êq eTq Á|ü‹_+ã+ e÷s¡<Tä ø£qTø£ eTq*ï eTq+
ñ+~ μμ nqT≈£îì eTq MT<ä eTqy˚T C≤*|ü&TÉ ‘·÷+{≤+. e÷s¡TÃ≈£îqï|ü&˚ eTq+ ø√s¡T≈£î+≥Tqï≥T¢ eTq
dü+ã+<Ûuä ≤+<Ûyä ê´\˝À eTq Á|ü‹_+ã+ ø£qã&ÉT‘·T+~!
ªª Hê uÛsÑ Ô¡ m+<äTøÏ+‘· <äTsêàs¡+Z >± Á|üe]ÔdTü HÔ êï&ÉT?μμ
.. ªª Hê n‘·Ô>±s¡T qqTï m+<äT≈£î <˚«wæk˛Ô+~?μμ .. ªª Hê kÕ<Ûës¡D+>± eTq+ eTq≈£î >±˙ eTq #·T≥÷º
Á|üøÿÏ +{Ï yêfi¯ófl, Hê ã+<ÛTä e⁄\T Hê‘√ m+<äT≈£î düK´‘·>± ñqï Á|ü | ü + #êìøÏ >±˙ eTq eT+∫‘· H êìï
˝ÒsT¡ ?μμ nqT≈£î+≥÷ Ç‘·sT¡ \qT ‘·|ü |ü&TÉ ‘·÷ ñ+{≤+. #·÷|æ+#·&Üìπø Á|üjT· ‹ïdü÷+Ô {≤+ ø±˙ ªª eTq+ Ç‘·sT¡ \
|ü≥¢ Á|üdüTÔ‘·+˝À ø±˙ >∑‘·+˝À ø±˙ @+ #Ó&ÉT #˚XÊ+?
ªª Mfi¯fle˝Ò¢ eTq+ ø£cÕº\bÕ\j·÷´eTT μμ .. .. @+ Á<√Vü≤+ #˚XÊ+? μμ nqï~ #·÷düTø√e&ÜìøÏ
ªªMfi¯fle˝Ò¢ Hê J$‘·+ Ç˝≤ ‘·>\∑ &ç+~ μμ .. ªª á Á|ü|+ü #·+ e÷Á‘·+ Çwüº|ü&É+.
n+‘ê <äTsêàs¡Z+‘√ ì+&çb˛sTT+~ μμ nqT≈£î+≥÷ Ç˝≤ #·÷düTø√e&É+ ø=+#Ó+ ø£wüºy˚T! ø±˙ ..
yêfi¯flqT <˚«wædü÷Ô ñ+{≤+. ªª »]–q ‘·|ü\T n˙ï H˚qT @s¡Œs¡#·T≈£îqï Á|üD≤[ø£
ìC≤ìøÏ ªª eTq+ >∑‘+· ˝À Ç‘·sT¡ \≈£î @+ Ç#êÃyÓ÷ Á|ü ø ±s¡ y ˚ T »s¡ T >∑ T ‘· T HêïsTT. yê{Ï qT+∫ H˚ q T
.. n<˚ eTq≈£î ‹]– edüTÔ+~! μμ nì ø£s¡à dæ<ëΔ+‘·+ m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT bÕsƒê\T H˚s¡TÃ≈£î+≥÷H˚ ñHêïqT. ø£qTø£
eTq≈£î ‘Ó*j·TCÒk˛Ô+~! eTq+ Áù|eTqT |ü+∫‘˚ eTq≈£î Çø£ Ä ‘·|ü\T eT∞fl #˚j·TqT. Hê Ä‘·à m<äT>∑T<ä\≈£î
Áù|eT ‹]– edüTÔ+~ .. eT] <˚«wü+ |ü+∫‘˚ eTq≈£î Ç~ #ê˝≤ nedüs¡+! μμ nqï dü‘ê´ìï Ä‘·à C≤„q+‘√
<˚«wü+ ‹]– edüTÔ+~. Á>∑ V æ ≤ +∫q|ü  &É T eTq*ï eTq+ #· ø £ ÿ >±
<Ûë´q »>∑‘Y 75 |òæÁãe] 2016
10 Feb 2016 Form 1 (75-82)

»qà˝À áyÓT≈£î n‘·Ô>±]˝≤ eT∞fl e#êÃs¡T. Çe˙ï ÄyÓT
]Á¬ > wü H é ˝ À dü « j· T +>± #· ÷ dü T ≈£ î ì n‘· Ô > ±]ì
Ä‘·à|üPs¡«ø£+>± ø£$å T+∫ .. eTT+<äT ‘êqT Ä »qà»qà\
<˚«wü+ qT+∫ ãj·T≥|ü&ç+~.
Ç<ä+‘ê ˇø£ eTVü‰ $wüe\j·T+! Ç+<äT˝À+∫
ãj·T{ÏøÏ sêyê\+fÒ Ç<ä›]˝À mes√ ˇø£s¡T ‘·eT
u≤<Ûä´‘·>± ø£s¡à dæ<ëΔ+‘êìï ne>∑‘·+ #˚düT≈£îì Ä
&܈ˆ q÷´≥Hé <ä+|ü‘T· \T u≤<Ûä˝À+∫ .. Ä <˚«wü+ ˝À+∫ ãj·T{ÏøÏ e∫à .. Ä‘·à
ø£$å T+#˚dTü ø√>∑\T>∑T‘êeTT. eTq*ï eTq+ #·øÿ£ >± dü«dü‘ú · dæú‹˝À ˇø£]H=ø£s¡T ø£å$T+#·Tø√yê*. »qà»qà\T>±
|üs¡#·Tø√>∑\T>∑T‘ê+. edü÷Ôqï Ä $cÕìï n˝≤ ãj·T{ÏøÏ |ü+|æ+∫y˚kÕø£ Ä
ˇø£ HêDÒìøÏ ˇø£ Á|üøÿ£ u§eTà Ç+ø√ Á|üøÿ£ u§s¡TdüT ãTTD≤qTã+<Ûä+ qT+N eT] Ä ø£s¡àã+<Ûä+ qT+N
ñqï≥T¢ .. eTq J$‘·+˝À ≈£L&Ü ˇø£Á|üø£ÿ düeTdü´ ø£˙dü+ ˇø£ÿ¬s’Hê $eTTøÏÔ #Ó+<äT‘ês¡T.
eTs√ Á|üø£ÿ Ä düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ nsTTq eTq n˝≤ $eTTøÏÔ nsTTq yê]˝À ñ+&˚ bÕõ{Ïyé
bÕÁ‘·≈£L&Ü ñ+≥T+~. e÷ esYÿcÕ|t˝À øöì‡*+>¥≈£î yÓ’ÁuÒwüHé‡ ne‘·* yêfi¯flqT ≈£L&Ü Áø£eT+>± e÷]Ã
e∫Ãq ˇø±H=ø£ ÅdÔ” ‘·q≈£î ‘·q n‘·>Ô ±]‘√ ñqï nø±s¡D y˚kÕÔsTT. Çø£ÿ&É Ä ne÷àsTT $wüj·T+˝À ≈£L&Ü n<˚
<˚ « wü + >∑ T ]+∫ #Ó | ü Œ >± ÄyÓ T qT >∑ ‘ · » qà\≈£ î »]– .. ø=Hêïfi¯fl≈£î ÄyÓT n‘·Ô>±] yÓ’|ü⁄ qT+∫ ≈£L&Ü
]Á¬>wüHé #˚XÊ+. bÕõ{Ïyé yÓ’ÁuÒwüHé‡ e∫à Ç|ü&ÉT Ç<ä›s¡÷ Vü‰sTT>±
ˇø£ H =ø£ »qà˝À nyÓ T ˇø£ m&Ü] <˚ X ¯ | ü ⁄ ñHêïs¡T!
j·TTesêDÏ>± ñqï|ü&ÉT Ç|ü&ÉT n‘·Ô>±] s¡÷|ü+˝À ªª ø£eå ÷>∑TD+ μμ nqï~ nìï+{Ïø+£ fÒ n<äT“¤‘y· TÓ qÆ
ñqï ‘·q düe‹ ‘·*¢ Ä »qà˝À ÄyÓTqT #·+|æ+∫y˚d+æ ~. dü«dü‘ú ê Á|üÁøÏjT· ! ø£qTø£ ìs¡+‘·s¡ <Ûë´qkÕ<Ûqä ‘√ eTq˝Àì
Ä <˚«cÕìï yÓ÷dü÷Ô ÄyÓT ˇø£ ø√j·T<=s¡>± Ç+ø=ø£ eT*Hê\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£î+≥÷ eTq*ï eTq+ dü«düú‘·
»qà rdüT≈£îì .. Ä »qà˝À á ‘·q ≈£L‘·Ts¡T Áù|$T+∫q |üs¡#·T≈£î+≥÷ n+<ä]˝À Ä‘·à‘·‘êÔ«ìï >ös¡$dü÷Ô
nu≤“sTTì #·+|æ+∫y˚j·T&É+ »]–+~. n‘·Ô>±] »qà düVü≤q+, ø£åeT, Áù|eT nH˚ \ø£åD≤\‘√ $\dæ\T¢‘·÷
nsTTq Ä nu≤“sTT Ä <˚«cÕìï n˝≤π> yÓ÷dü÷Ô á ñ+<ë+!

ªª eTVü‰•esêÁ‹ .. nK+&É <Ûë´q+ μμ
ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Ûä«s¡´+˝À
07 e÷]Ã, 2016 .. kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ ..
y˚~ø£ : eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰|æs¡$T&é ÁbÕ+>∑D+, ¬ø’˝≤dü|ü⁄]
|æs¡$T&é e÷düºs¡T¢ n+<äs¡+ bÕ˝§Zì
ªª eTVü‰•esêÁ‹ |üs¡«~q+ s√Eq <Ûë´q•e⁄\T >± yÓ\T>∑T<ë+ μμ
ìs¡«Vü≤D : ~ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dtº - ôV’≤<äsêu≤<é
ôd˝Ÿ : 94404 92202, 90325 51009, 94405 71542
<Ûë´q »>∑‘Y 76 |òæÁãe] 2016
10 Feb 2016 Form 1 (75-82)

2015 &çôd+ãsY 29e ‘˚B ` ¬ø’˝≤dü|ü⁄] .. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI
&܈ˆq÷´≥Hé ø=+&ÉM{Ï, &܈ˆ\øÏÎ q÷´≥Hé

ªª H√ .. »&ç®yÓT+{Ÿ‡ μμ
eTq X¯Øs¡+ eTq≈£î m|ü&É÷ @<√ ˇø£ bÕsƒêìï »]–+<˚ ø±˙ n+<äT˝À Hê ‘·ù|ŒMT ˝Ò<äT μμ nì ns¡ú+
H˚s¡Œ&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdü÷ÔH˚ ñ+≥T+~! #˚düT≈£îì ‘·qì ‘êqT ø£å$T+#·T≈£îì n|üsê<Ûä uÛ≤eq
J$‘·+˝À eTq+ m<äTs=ÿH˚ ø=ìï nHês√>±´\T qT+∫ XÊX¯«‘·+>± $eTTøÏÔ #Ó+~+~.
nH˚ø±H˚ø£ »qà\T>± eTq+ eTq uÛ≤eHêeTj·T X¯Øs¡+˝À m|ü&ÉsTT‘˚ ÄyÓT ªª n|üsê<ÛäuÛ≤eq μμ nH˚
@s¡Œs¡#·T≈£îqï ø=ìï ªª cÕø˘‡ μμ e\¢ ˝Ò<ë ø=ìï ãs¡Te⁄˝À+∫ ãj·T≥|ü&çb˛sTT+<√ n|üŒ{Ï qT+∫ ÄyÓT
ªª u≤¢ø˘‡μμ e\¢H˚ dü+Áø£$Tdü÷Ô+{≤sTT. X¯Øs¡+˝Àì ø±´q‡sY >∑&ɶ ø£]–b˛‘·÷ e∫Ã+~.
#ê˝≤ eT+~ J$‘·+˝À ãs¡Te⁄ u≤<Û´ä ‘·\˙ï ‘êy˚T nsTT‘˚ eTq+ eTq*ï Væ≤+dæ+∫q yêfi¯flqT ..
yÓ÷dü÷Ôqï≥T¢ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ .. m|ü&É÷ uÛÑTC≤\T eT] eTq*ï u≤~Û+∫q yêfi¯flqT ≈£L&Ü #ê˝≤ ‘=+<äs¡>±
yÓT&É H=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷+{≤s¡T. Ç+ø=+‘· eT+~ eT] ñ<ës¡+>± ø£å$T+∫ y˚dü÷Ô+{≤+ ø±˙ .. eTq*ï
‘êeTT #Ó | ü Œ <ä \ #· T ≈£ î qï<ëìì _&ç j · T +‘√H√, eTq+ e÷Á‘·+ ø£å$T+#·Tø√+. m|ü&ÉsTT‘˚ <Ûë´q+˝À
Ä‘·àq÷´q‘·‘√H√ ãj·T{ÏøÏ #Ó|üŒ˝Òø£b˛‘·÷ .. <∏Ó’sêsTT&é ≈£Ls¡TÃì »qà»qà\T>± n|üsê<Ûuä ≤Û yêìï yÓ÷düTqÔ ï eTq*ï
Á>∑+~Û eT] dü«s¡ù|{Ïø£ düeTdü´\‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·÷+{≤s¡T. ≈£L&Ü eTq+ ø£å$T+#˚düT≈£î+{≤yÓ÷ .. n|ü&˚ eTq+
Áu…dtº ø±´q‡sY≈£î >∑T] nsTTq ˇø£ Åd”Ô e÷ u≤<ÛäqT+∫ dü+|üPs¡í+>± ãj·T{ÏøÏ ekÕÔ+!
esYÿcÕ|t≈£î øöì‡*+>¥ ø√dü+ e∫Ã+~. Ä$&ÉqT
>∑‘·»qà\≈£î ]Á¬>wüHé #Ój·T´>± .. ˇø±H=ø£ »qà˝À ÄyÓT
‘·q _&ɶ≈£î bÕ*dü÷Ô .. ‘·TbÕø° >∑T+&ÉT ‘·–* ‘êqT
#·ìb˛e&É+ #·÷düT≈£î+~. n˝≤ #·ìb˛‘·÷ #·ìb˛‘·÷
ÄyÓT _&Éô¶ |’ |ü&bç ˛>± .. Ä _&ɶ }|æ] Ä&Éø£ #·ìb˛e&É+
»]–+~.
<ë+‘√ ÄyÓT uÛ≤eHêeTj·T X¯Øs¡+˝À .. ªª Hê
_&ɶqT H˚H˚ #·+|ü⁄≈£îHêïqT μμ nqï uÛ≤eq u©j·T+>±
eTTÁ~+#·ã&çb˛sTT+~. Ä n|üsê<Ûuä ≤Û yêìï n˝≤ yÓ÷dü÷Ô
yÓ÷dü÷Ô e∫Ãq ÄyÓT á »qà˝À πøq‡sY yê´~ÛøÏ >∑T] &܈ˆ q÷´≥Hé <ä+|ü‘T· \T
nsTT´+~. ]Á¬>wüHé˝À ÄyÓT ªª n~ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ
<Ûë´q »>∑‘Y 77 |òæÁãe] 2016
10 Feb 2016 Form 1 (75-82)

ˇø√ÿkÕ] #ê˝≤ eT+~ ‘·eT≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Òì Ç+ø=ø£{Ï ø±<äT μμ nì ‘Ó\TdüTø√yê*. <˚Vü≤dæú‹˝Àì
yêfi¯fl >∑T]+∫ ˇø√ÿkÕ] eTVü‰‘·Tà\T, >∑Ts¡Te⁄\ >∑T]+∫ yê] nHês√>±´\qT ø±≈£î+&Ü Ä‘·àdæú‹˝À yêfi¯ófl #˚dæq
≈£L&Ü ªª »&é®yÓT+{Ÿ‡ μμ #˚dü÷Ô ñ+{≤s¡T. ªª Ç+‘· >=|üŒ >=|üŒ |üqT\qT >∑T]Ô+#ê*.
eTVü‰qTuÛ≤e⁄&ÉT .. Ç+‘· >=|üŒ<Ûë´ì eT] Ç˝≤ Ç˝≤ me] J$‘·|⁄ü m+|æø\£ T yêfi¯fl≈£î ñ+{≤sTT
nHês√>∑´+ bÕ\T nj·÷´&˚$T{Ï? μμ n+≥÷ yêfi¯fl |ü≥¢ nì ns¡ ú + #˚ d ü T ≈£ î ì .. eTq+ @yÓ ’ ‘ ˚ bÕsƒ ê \T
»&ç®yÓT+≥T¢ #˚ùddü÷Ô+{≤s¡T. n~ #ê˝≤ ‘·|ü! H˚s¡TÃø√yê\ì »qà rdüT≈£îHêïyÓ÷ Ä bÕsƒê\qT
m+<äTø£+fÒ nedüsês¡+ú ø=+<äsT¡ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T H˚s¡Œ&ÜìøÏ á X¯Øs¡+ eTq≈£î düVü‰j·T+ #˚dü÷Ô
á uÛÑ÷MTà<ä »qà rdüTø√e&ÜìøÏ ø=ìï »ãT“\qT ñ+≥T+<äì Á>∑Væ≤+∫ .. X¯Øs¡+ |ü≥¢ >ös¡euÛ≤e+‘√
ø£s¡à|òü*‘ê\ s¡÷|ü+˝À ‘·eT yÓ+≥ ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤s¡T! J$+#ê*.
sê#·|ü⁄+&ÉT u≤]q|ü&çq s¡eTD eTVü≤]¸ .. ªª n~ Hê
X¯Øsêìπø ø±˙ Ä‘·à≈£î ø±<äT ø£<ë! μμ n+≥÷ á uÛ÷Ñ MTà<ä <Ûë´qX¯øÏÔ‘√ m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT <ëìì X¯øÏÔe+‘·+
‘êeTT #Ój·÷´*‡q |üìì Vü‰sTT>± #˚ùddüT≈£îHêïs¡T. #˚dü÷Ô ñ+fÒ eTq e÷≥, eTq #˚wüº, eTq Ä˝À#·q,
á Á|ü|ü+#êìπø <Ûë´q e÷s¡Z+ #·÷|æq >ö‘·eT eTq q&Ée&çø£ n˙ï ≈£L&Ü |ü]es¡Ôq+ #Ó+~ eTq+
ãT<äTΔ&ÉT ‘·eT 80e j˚T≥ &Éj˚T]j·÷‘√ #·ìb˛j·÷s¡ì J$+#˚ $<Û ë q+ n+<ä ] ø° Ä<ä s ¡ Ù ÁbÕj· T +>±
#·]Á‘· #Ó|ü⁄‘√+~. nsTT‘˚ n~ yê]øÏ ªª á ˝Àø£+ e÷]b˛‘·T+~!
qT+∫ ìÅwüÿ$T+#·&ÜìøÏ ˇø£ eTTK´yÓTÆq ø±s¡Dy˚T ‘·|üŒ
‘ê&˚|ü*¢ ` ø£ècÕí õ˝≤¢ ` Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ
ªª e÷qdü düs√es¡ <Ûë´q ÄÁX¯eT+`3e yê]¸ø√‘·‡e+ μμ
ø£ è cÕí õ ˝≤¢ , ‘ê&˚ | ü * ¢ .. ø£ è cÕí q Brs¡ + ˝À
ì]à+#·ã&çq #·÷&ÉeTT#·Ã≥sTTq ªª e÷qdü düs√es¡
<Ûë´q ÄÁX¯eT+ μμ jÓTTø£ÿ ‘·èrj·T yê]¸ø√‘·‡e+ 2016,
»qe] 12e ‘˚Bq »]–+~.
sêÅwyºü ê´|ü+Ô >± |ü\TÁbÕ+‘ê\ qT+∫ düTe÷s¡T 800
eT+~ <Ûë´qT\T $#˚Ãdæq á ø±s¡´Áø£eT+ ø£ècÕíõ˝≤¢
|æ s ¡ $ T&é dæ Œ ]#· T ´e˝Ÿ kıôd’ { ° n<Û ä ´ ≈£ å î \T »ø±ÿ
sê|òüTesêe⁄ >±] Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~. ø£fi¯fl+ sê$T¬s&ç¶ >±s¡T
á dü+<äs“¡ +¤ >± <Ûë´q ÄÁX¯eT e´ekÕú|≈ü î£ \T ø£fifl¯ +
sê$T¬s&ç¶ >±s¡T ‘·eT <Ûë´HêqTuÛÑyê\qT n+<ä]‘√
|ü+#·Tø√>± <Ûë´Hês√>∑´+ ÁbÕC…ø˘º &܈ˆGK >±s¡T
ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ {≤´u…¢{Ÿ‡ μμ o]¸ø£ô|’ |üesY bÕsTT+{Ÿ
Á|üC+… fÒwHü qé T n+~+#ês¡T. s¡T∫ø£sy¡ TÓ qÆ $+<äTuÛÀ»q+
nq+‘·s+¡ Hê>±j·T\+ø£ &Ü´Hé‡ e÷düsº Y áX¯«sY ãè+<ä+
Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À ªª Äq+<√ ÁãVü ≤ à μμ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T
ìs¡«Væ≤+#·ã&ܶsTT. ` 99591 48406
<Ûë´q »>∑‘Y 78 |òæÁãe] 2016
10 Feb 2016 Form 1 (75-82)

2015 &çôd+ãsY 30e ‘˚B ` &܈ˆq÷´≥Hé ø=+&ÉM{Ï, &܈ˆ\øÏÎ ` ¬ø’˝≤dü|ü⁄] .. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI
ªª eTq≈£î eTqy˚T n~Û|ü‘·T\+ μμ
eTq #Ó’‘·Hê´ìï $düÔ]+|üCÒj·T&É+˝À eTTK´bÕÁ‘· ªª qTe⁄« Ç+‘·es¡≈L£ øπ e\+ ãj·T{Ï X¯Á‘·Te⁄\qT
eVæ≤+#˚$ .. nH˚ø±H˚ø£ »qà\T>± eTq n+‘·s¡+>∑+˝À e÷Á‘·y˚T »sTT+#êe⁄. m|ü&ÉsTT‘˚ qTe⁄« ˙ ˝À|ü*
ìøÏå|üÔyÓTÆ ñ+≥Tqï eTq n]wü&É«sêZ\T! yê{Ïì eTq+ X¯Á‘·Te⁄\sTTq n]wü&É«sêZ\ìï+{Ï˙ »sTT+∫ .. ˙≈£î
m+‘·>± ns¡ú+ #˚düT≈£î+≥÷ ñ+{≤yÓ÷ .. n+‘·>± n$ qTe⁄« n~Û|ü‹>± e÷s¡‘êy√ .. n|ü&ÉT ˙ ˝À|ü*
eTq≈£î eT∫Ãø£ ne⁄‘·÷ ñ+{≤sTT! <äT'K+, yÓ*‹ n+‘ê e÷j·TyÓTÆ .. Hê˝≤π> Äq+<ä
Á^≈£î <˚X¯|ü⁄ sê»sTTq ªª n˝…>±®+&ÉsY #·Áø£e]Ô μμ kÕÁe÷C≤´ìøÏ n~Û|ü‹$ ne⁄‘êe⁄ μμ nHêï&ÉT.
.. á Á|ü|ü+#êqï+‘ê »sTT+∫ $X¯«$CÒ‘·>± ‘·q   

sê»´ìøÏ ‹]– yÓfi¯SÔ .. <ë]˝À ˇ+{Ï MT<ä >√N >∑T&ɶ eTq+ ãj·T{Ï Á|ü|ü+#·+˝À mH√ï kÕ~Û+#·e#·T×
eT] #˚‹˝À U≤∞ ∫|üŒ ‘·|Œü Ç+πøMT ˝Ò˙ ˇø£ eTVü‰‘·Tà&ÉT ô|<ä› ô|<ä› |ü<äe⁄\T bı+<äe#·T× ø°]ÔÁ|ü‹wü˜\qT
ªª &É j Ó ÷ »˙dt μμ .. Vü ‰ sTT>± Äq+<ä + >± n+<ä T ø√e#· T × eT] ˝… ø £ ÿ ˝Ò q +‘· dü + |ü < ä q T
∫+<äT˝Òdü÷Ô+&É&É+ #·÷XÊ&ÉT. ≈£L&Éu…≥ºe#·TÃ. ø±˙ eTq ˝À|ü\ ñqï n]wü&É«sêZ\qT
n‘·ì eTTK+˝Àì ÁãVü‰àq+<ä|ü⁄ yÓ\T>∑T\≈£î n<äT|ü⁄˝À ñ+#·Tø√˝Òq+‘· es¡≈£L .. yê{ÏøÏ ø£≥Tº
ÄX¯Ãs¡´b˛sTTq n˝…>±®+&ÉsY #·Áø£e]Ô ªª X¯Á‘·T dü+Vü‰s¡+ u≤ìdü ˝ ≤¢ e÷]b˛sTT s¡ ø £ s ¡ ø ±\ uÛ ≤ yêy˚ X Ê\≈£ î
#˚dæ Á|ü|ü+#êqï+‘ê »sTT+#êø£ ≈£L&Ü Hê˝À @<√ ˝Àqe⁄‘·÷ n+‘·s¡+>∑+˝À _Ûø£å>±fi¯fl>± $T–*b˛‘ê+!
yÓ*‹ .. eTπs<√ <äT'K+ ñ+&É>± .. @MT ˝Òì qTe⁄« ∫qï|üŒ{ÏqT+N eTq+ |ü⁄{Ïôº |]–q yê‘êes¡D+,
Á|ü | ü + #êìï »sTT+∫q+‘· Äq+<ä + >± m˝≤ ‘·*¢‘·+Á&ÉT\÷, {°#·s¡÷¢ eT] düe÷»+ n+‘ê ≈£L&Ü
ñ+&É>∑\T>∑T‘·THêïe⁄? μμ nì n&ç>±&ÉT! eTq≈£ î ãj· T ≥ ªª m˝≤ q&É T #· T ø√yê*? m˝≤
n|ü&ÉT eTVü‰‘·‘·Ô«y˚‘·Ô &ÉjÓ÷»˙dt .. ªª H˚qT dü+bÕ~+#ê*? @+ #·<Tä e⁄ ø√yê*? μμ nqï $wüj÷· \H˚
Hê ˝À|ü* X¯Á‘·TesêZqï+‘ê »sTT+#êqT! Ç|ü&ÉT H˚qT H˚ ] Œdü ÷ Ô + {≤s¡ T ø±˙ eTq n+‘· s ¡ + >∑ + ˝À ñqï
Hê n+‘·s¡ kÕÁe÷C≤´ìøÏ #·Áø£e]Ôì! n+<äTøπ H˚qT Ç+‘· n]wü&«É sêZ\qT eTq+ m˝≤ »sTT+#ê˝À H˚]Œ+#·C≤\s¡T.
Äq+<ä+>± ñHêïqT. ªª eTq uÛ≤yêy˚XÊ\qT m˝≤ ns¡ú+ #˚düTø√yê*? ..
yê{Ïì m˝≤ e´ø£Ô|üs¡#ê*? μμ nì @ bÕsƒ¡XÊ\\÷
uÀ~Û+#·e⁄. |òü*‘·+>± J$‘ê\≈£î J$‘ê˝Ò e´s¡ú+
nsTTb˛‘·÷ ñ+{≤sTT. Ç~ #ê˝≤ <äTs¡<äèwüºø£s¡+!
Ç+ø± ø=ìï dü+<äsꓤ\˝À #ê˝≤ eT+~ ‘·eT˝Àì
uÛ≤eC≤˝≤ìï m˝≤ ªª ]©yé μμ #˚düTø√yê˝À ‘Ó*j·Tø£ ..
‘·eTø£+fÒ ã\V”≤qT\ MT<ä <ëìì Áø£πøÿdü÷Ô ñ+{≤s¡T.
Ç~ m+‘√ nqs¡ú<ëj·Tø£+!
Ç+ø± ø=+<äs¡T <ëìì ˝À|ü*πø Á$T+π>dæ .. ˇø£
n–ï |üs¡«‘·+˝≤ ˝À˝À|ü˝Ò s¡–*b˛‘·÷+{≤s¡T. n~
eT]+‘· nqs¡<ú ëj·Tø£+. Ä n–ï|üs«¡ ‘·+ m|ü&ÉT Áã<ä˝Δ ’…
<Ûë´q »>∑‘Y 79 |òæÁãe] 2016
10 Feb 2016 Form 1 (75-82)

Hê u≤<Ûä me]‘√HÓ’Hê |ü+#·T≈£î+<ëeT+fÒ yêfi¯ófl qqTï
>π * #˚dTü HÔ êïs¡T. qqTï ns¡+ú #˚dTü ø√e&É+ ˝Ò<Tä μμ n+≥÷
u≤<Û|ä &ü +ç ~.
ÄyÓTqT >∑‘·+˝ÀøÏ ]Á¬>wüHé #Ój·T´>± .. ø±s¡D+
#ê˝≤ ªª dæ+|ü⁄˝Ÿ μμ nì ‘Ó*dæ+~!
‘·q≈£î eT÷&˚fi¯fl ej·TdüT‡qï|ü&ÉT ÄyÓT ‘·*¢ ..
ªª nqï+ ‹qø£b˛‘˚ ã÷#ê&ÉT e#˚ÃkÕÔ&ÉT— e÷ <ä>∑Z]
qT+∫ ìqTï ˝≤¬øÿfi≤Ô&ÉT— Nø£{À¢ <äj·÷´\T ìqTï
&܈ˆ q÷´≥Hé <ä+|ü‘T· \T |”≈î£ ÿ‹+{≤sTT μμ n+≥÷ ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ Ä ne÷àsTTøÏ
uÛÑj·÷ìï q÷]b˛dæ+~.
ãj·T{ÏøÏ ˝≤yêqT ∫eTTà‘·T+<√ yê]øÏ ≈£L&Ü ‘Ó*j·T<äT. Ä uÛÑj·T+ Ä ∫Hêï]‘√ bÕ≥T ô|]– ô|<ä›sTT´
ø£åDÏø±y˚X¯+˝À Vü≤‘·´\T #˚ùdyêfi¯Sfl .. Ä‘·àVü≤‘·´\T Ç|ü&ÉT n˙ï ñHêï @<√ ‘Ó*j·Tì &çÁô|wüHé‘√ ÄyÓT
#˚düT≈£îH˚ yêfi¯Sfl á ø√eπø #Ó+<äT‘ês¡T. u≤<Ûä |ü&˚˝≤ #˚k˛Ô+~. n~ dü«j·T+>± ‘Ó\TdüT≈£îqï Ä
kÕ<Ûës¡D+>± ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\ qT+∫ Åd”Ô .. ø£åeT‘ê Á|üÁøÏj·T <ë«sê Ä uÛÑj·T+˝À+∫ $&ÉT<ä\
düVü≤»+>± Á|üø£{Ï+|üã&˚ ø√|ü+ .. Áù|eT .. ùdïVü≤+ .. nsTT´ .. Ç|ü&ÉT Vü‰sTT>± ìÁ<äb˛>∑\T>∑T‘√+~.
dü+‘√wü+ .. <äT'K+ e+{Ï uÛ≤yê\≈£î ∫qï|üŒ{ÏqT+#˚ ªª ø£åe÷>∑TD+ μμ nqï~ düs¡«s√>∑ìyês¡DÏ!
n&ÉT¶ø£≥º y˚dü÷Ô+{≤s¡T.
ªª n~ ‘·|ü .. Ç~ ‘·|ü .. n˝≤ #Ój·T´≈£L&É<äT #ê˝≤ eT+~ Ç‘· s ¡ T \ |ü ≥ ¢ <˚ « wü u Û ≤ e+‘√
.. Ç˝≤ #Ój·T´≈£L&É<äT μμ n+≥÷ yê]ì nDÏ∫y˚‘·≈£î s¡–*b˛‘·÷ ªª »qà˝À yêfi¯flqT ø£$å T+#·+ μμ nì X¯|<ü ë∏ \T
>∑T]#˚dü÷Ô yê] uÛ≤eHêeTj·T ø√X¯+˝À s¡ø£s¡ø±\ #˚d÷ü +Ô {≤s¡T. ªª <ëìe\¢ qwübº ˛j˚T~ m<äT{Ï yê]ø£+fÒ
ªª u≤¢ø˘ μμ \qT ì+|ü⁄‘·÷+{≤s¡T. n~ |æ\¢\ |ü≥¢ yê]øÏ eTT+<ä T eTqy˚ T μμ nqï dü + >∑ ‹ ì yêfi¯ ó fl
ñqï nqedüs|¡ ⁄ü uÛj Ñ T· +e\¢ ø±e#·Tà .. ˝Ò<ë $T‹MT]q eT]Ãb˛‘·÷+{≤s¡T. n˝≤+{Ï yêfi¯fl+‘ê ≈£L&Ü ø£åe÷
Áù|eT e\¢ ø±e#·TÃ. ø±s¡D+ @<Ó’Hê <ëìe\q |æ\¢\ >∑TD+‘√ Ç‘·s¡T\ qT+N eT] ‘·eT qT+N ‘·eTqT
J$‘ê\˝À #Ó&ÉT »]–b˛‘·÷H˚ ñ+≥T+~. Áù|eT‘√ $&ÉT<ä\ #˚düTø√yê*!
s¡øs£ ø¡ ±\ nC≤„q|ü⁄ #·s´¡ \ e\¢ @s¡Œ&˚ Ç≥Te+{Ï á s√E Á|ü|ü+#êìøÏ Áù|eT jÓTTø£ÿ nedüs¡+
u≤¢ø˘‡ qT+∫ ãj·T≥|ü&˚ XÊÅd”Ôj·TyÓTÆq e÷s¡Z+ .. eTq+ m+‘√ ñ+~! ùdïVü≤+ jÓTTø£ÿ nedüs¡+ m+‘√ ñ+~!
Á$T+–q qø±sê‘·àø£ uÛ≤eC≤˝≤qï+‘ê Ä‘·à|üPs¡«ø£+>± ìs¡+‘·s¡ <Ûë´qkÕ<Ûäq <ë«sê eTq*ï eTq+
n+^ø£]dü÷Ô <Ûë´q+ <ë«sê <ëìì C≤Á>∑‘·Ô>± ãj·T{ÏøÏ ‘Ó\TdüT≈£î+≥÷ eTq n]wü&É«sêZ\qT eTq #Ó|ü#˚‘·˝À¢
e~˝…j·T´&É+! ñ+#·T≈£î+≥÷ .. eTq uÛ≤eHêeTj·T ø√XÊ\qT ms¡Tø£‘√
ˇø£kÕ] ñqï‘·≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q ˇø±H=ø£ X¯ó~Δ |üs¡#·T≈£î+≥÷ .. eTq+ eTq #·T≥÷º ñqï
eTVæ≤fi¯ e÷ esYÿcÕ|t≈£î øöì‡*+>¥ø√dü+ e∫Ã+~. Á|ü|ü+#êìøÏ Áù|eTqT |ü+#·T<ë+! n~ eTq ø£s¡Ôe´+!
ªª Hê~ @ ˝À≥÷ ˝Òì J$‘·+ .. ø±˙ ˝À˝À|ü\ uÛÑj·T+!
Ä uÛÑj·T+ e\¢ H˚qT @ |ü˙ #Ój·T´˝Òø£ b˛‘·THêïqT.
ìÁ<ä≈î£ <ä÷s¡yTÓ Æ Hê J$‘·+ qs¡øÁ£ bÕj·T+ nsTTb˛sTT+~!
<Ûë´q »>∑‘Y 80 |òæÁãe] 2016
10 Feb 2016 Form 1 (75-82)

¬ø’˝≤dü|ü⁄] .. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` VI
ªª uÛÑ˝Ò uÛÑ˝Ò .. u≤\$ø±dt μμ
<Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`VI dü+<äs¡“¤+>± düè»Hê‘·àø£,
$C≤„q, $H√<ä ø±s¡´Áø£e÷\‘√ ¬ø’˝≤dü|ü⁄] ÁbÕ+>∑D+˝À
ªª u≤\$ø±dt πø+Á<ä+ μμ @sêŒ≥T #˚j·Tã&ç+~.
ôV’≤<äsêu≤<é˝À dæús¡|ü&çq yÓ’C≤>¥ |æs¡$T&é e÷düºsY
ªª eTùV≤X¯«] μμ ãè+<ä+ yê] Ä<Û«ä s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+|üã&çq
á ªª u≤\$ø±dt μμ πø+Á<ä+˝À Á|ü‹ s√p ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T
‘· e T ‘· e T |æ \ ¢ \ qT e~* <Û ë ´qeTVü ‰ #· Á ø£ +
ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ne>±Vü≤Hê ø±s¡´Áø£eT+ eT] Á|ü‘˚´ø£ øöì‡*+>¥
ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~.
ù||üsY Áø±|ò,ºt Á&ÜsTT+>¥, ø£<\ä∏ T, |ü⁄düøÔ ±\T, $C≤„q
dü+<˚XÊ\T, eTVü‰‘·Tà\ J$‘· #·]Á‘·\qT Á|ü<]ä Ù+#˚ k˛ºØ u≤\´+˝À ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T, Ç‘·s¡ ô|<ä›\ dü]ø±ì
s¡ ÷ yé T , &ç u Ò { Ÿ \ T, dü + ^‘· qè‘· ´ +, Ä<Û ë ´‹àø£ e÷≥\T #˚wüº\T e\¢ |æ\¢˝À¢ ø£*π> e÷qdæø£, XÊØs¡ø£
ø±s¡´Áø£e÷\‘√ ∫Hêïs¡T\qT n\]dü÷Ô .. yê]øÏ ì‘·´ Çã“+<äT\q÷ .. TV ø£+|üP´≥sY\T, eT] ôd˝Ÿb˛ò Hé\qT
q÷‘· q $C≤„ H êìï n+~+#ês¡ T u≤\$ø±dt $T‹MT] ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e\¢ |æ\¢˝˝À ø£*π> ndüVü≤»
ìsê«Vü≤≈£î\T. Á|ües¡ÔHêØ‘·T\qT >∑T]+∫ &܈ˆq÷´≥Hé <ä+|ü‘·T\T
#·]Ã+#ês¡T.
u≤\\ dæìe÷\qT Á|ü<ä]Ù+#·&ÜìøÏ nø£ÿ&É
ªª dæìe÷ s¡÷yéT μμ, eT] nsTT<äT dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ ‘·eT u≤\´+˝À @s¡Œ&çq Çã“+<äT\e\¢ Á|üdüTÔ‘·
|æ\¢\≈£î ªª Áø£#Y μμ @sêŒ≥T #˚j·Tã&ç+~. J$‘· + ˝À <ä T 'U≤ìï u≤<Û ä \ q÷ nqTuÛ Ñ $ dü ÷ Ô q ï
‘·*‘¢ +· Á&ÉT\≈£î yês¡T ªª ø£eå T‘· øöì‡*+>¥ μμ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
∫qï |æ\\¢ øπ ø±≈£î+&Ü yê] ‘·*‘¢ +· Á&ÉT\≈£î ≈£L&Ü
Ä<Ûë´‹àø£ $<Ûëq+˝À |æ\¢\ ô|+|üø£+ô|’ &܈ˆq÷´≥Hé Á|ü‹s√p eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫
eT] &܈ˆ\ø°Î q÷´≥Hé >±s¡¢#˚ ¬s+&ÉTs√E\ bÕ≥T 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ‘·*¢‘·+Á&ÉT\≈£î yÓ’C≤>¥ d”ìj·TsY
|æs¡$T&é e÷düºsY \øÏÎ, Hê>∑|üPsY |æs¡$T&é e÷düºsY‡
dü+‘√wæ eT] >ö] y˚T&ÉyéT\T ªª <Ûë´qe÷‘·è‘·«+ μμ
øöì‡*+>¥\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~.
ªª bÕ&˚s¡T |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢ μμ ‘·eT kÕ+Á|ü<ëj·T
~∏+kÕ qè‘ê´ìï |æ\¢\≈£î H˚]Œ+∫ .. yê]øÏ eT]+‘·
ñ‘ê‡Vü‰ìï ≈£\T>∑CÒXÊs¡T!
#·+{Ï|\æ \¢ øπ ]+‘·\‘√, u≤\\ $C≤„q $H√<äu]ÑÛ ‘·
ø±s¡´Áø£e÷\‘√ ◊<äe yê]¸ø√‘·‡yêìï m+‘√ dü+<ä&ç>±
ìs¡«Væ≤+#·T≈£îHêïs¡T ªª u≤\$ø±dt ãè+<ä+ μμ yês¡T!
<Ûë´q »>∑‘Y 81 |òæÁãe] 2016
10 Feb 2016 Form 1 (75-82)

#·+<ë qyÓ÷<äT bòÕs¡+
|æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°\ <Ûë´q C≤„q yêDÏ
ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ
#·+<ë<ës¡T\T ø£+&ç #·<äe+&ç #·~$+#·+&ç
ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ qe´j·TT>∑ <Ûë´q Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|üÁ‹ø£ #˚|ü{Ϻq ªª »>∑‘Y <Ûë´q$<ë´ Á|ü#ês¡+ μμ ˝À MTs¡T ≈£L&Ü
uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì ø√s¡T‘·THêï+ ! á ÄX¯j·Tdæ~ΔøÏ MTs¡T #·+<ë<ës¡T\T, bÕ´Á≥Hé‡, eTVü‰sê» b˛wü≈£î\T nyê«\ì
ÄVü‰«ìdüTÔHêï+ ! dü+e‘·‡s¡ #·+<ë<ës¡T\T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ #·+<ë<ës¡T\T>± e÷sê\ì ø√s¡T‘·THêï+ ! #·+<ë >∑&ÉTe⁄
|üP]ÔnsTTq yÓ+≥H˚, ‹]– #·+<ëqT ¬sq÷´e˝Ÿ #˚düTø√e&ÜìøÏ nÁ&Édt dæºø£ÿsYô|’ ñqï #·+<ë >∑&ÉTe⁄qT >∑eTì+#·>∑\s¡T.
MTs¡T mqTï≈£îqï u≤ø˘‡˝À {Ï≈£îÿ  ø={Ϻ ªª <Ûë´q »>∑‘Y ôV’≤<äsêu≤<é μμ ù|s¡T MT<ä M.O. / D.D. |ü+|æ+#·ø√s¡T‘·THêï+ !
dü+e‘·‡s¡ #·+<ë ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ´Á≥Hé b˛wü≈£î\T
s¡÷ˆˆ 300/` #·+<ë s¡÷ˆˆ 500/` s¡÷ˆˆ 4,000 s¡÷ˆˆ 25,000
ù|s¡T eT] ∫s¡THêe÷
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

<Ûë´q »>∑‘Y ø±sê´\j·T+
16`11`511/ D/247, XÊ*yêVü≤q q>∑sY, eT÷kÕsê+u≤>¥, ôV’≤<äsêu≤<é ` 500 036
bò˛Hé‡ : 70754 67755, 92463 37630
eT]ìï $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç : D.πøX¯esêE, |ü_¢wüsY ` 94400 77359

<Ûë´q »>∑‘Y ªª XÊX¯«‘·ì~Û μμ
ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ qe´j·TT>∑ <Ûë´q`Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|üÁ‹ø£
$X‚wü n_Ûeè~Δ ì$T‘·Ô+ ªª XÊX¯«‘· ì~Û μμ $sêfi≤\qT ÄVü‰«ìdüTÔHêï+ ..

sê» b˛wü≈£î\T ` s¡÷ˆˆ50,000

eTVü‰sê» b˛wü≈£î\T` s¡÷ˆˆ1,00,000
eTVü‰ sê» sêC b˛wü≈£î\T ˇø£ HÓ\ e÷dü|üÁ‹ø£ Á|æ+{Ï+>¥ ì$T‘·Ô+ ` s¡÷ˆˆ 3,00,000
ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ $X‚wü n_Ûeè~Δ ø=s¡≈£î MT $sêfi≤\qT ÁøÏ+~ nøö+{Ÿ˝À »eT#˚j·T>∑\s¡T
DHYANA JAGAT
ANDHRA BANK : A/C NO : 159311100001477,
IFS CODE : ANDB 0001593
MOOSARAMBAGH BRANCH, HYDERABAD;
e-mail : dhyanajagat2020@gmail.com

<Ûë´q »>∑‘Y 82 |òæÁãe] 2016
<Ûë´q »>∑‘Y .. sê»b˛wü≈£î\T <Ûë´q »>∑‘Y .. sê»b˛wü≈£î\T
ãÁ Vü≤à]¸ |üÁrJ e÷qdü|⁄ü Á‹ø£ ªª |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ μμ ãÁ Vü≤à]¸ |üÁrJ e÷qdü|⁄ü Á‹ø£ ªª |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ μμ
<Ûë´q C≤„q yêDÏ ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ e÷dü|Áü ‹ø£ $X‚wü n_Ûeè~Δ ø√dü+ Ç∫Ãq nuÛ´Ñ s¡qú ≈£î <Ûë´q C≤„q yêDÏ ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ e÷dü|Áü ‹ø£ $X‚wü n_Ûeè~Δ ø√dü+ Ç∫Ãq nuÛ´Ñ s¡qú ≈£î
‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ .. düVü‰j·T+ #˚k˛Ôqï C≤„q<ë‘·\≈£î ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ .. düVü‰j·T+ #˚k˛Ôqï C≤„q<ë‘·\≈£î ªª <Ûë´q »>∑‘Y μμ
<Ûë´q n_Ûq+<äq\T. ` <Ûë´q »>∑‘Y {°yéT <Ûë´q n_Ûq+<äq\T. ` <Ûë´q »>∑‘Y {°yéT

l X¯s¡D´ yê] $yêVü≤ ÄVü‰«q+
e<ÛäTe⁄ : ∫ˆˆ\ˆˆkˆˆ \ø°Î CÀ´‹, es¡T&ÉT : ∫ˆˆ dü‘·´Hêsêj·TD
‘˚~ : 3`3`2016, düeTj·T+ : ñ<äj·T+ >∑+ˆˆ7:22 숈\≈£î
y˚~ø£ : lll X¯è+>±s¡ e\¢uÛÑ kÕ«$T düìï~Û ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ‘√ l S. jÓ÷>±q+<ä sêE, leT‹ S.$»j·T\øÏÎ,
#·<ä˝≤&É ‹s¡T|ü‹, ô|<ë›|ü⁄s¡+ eT+&É\+, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢
ÄVü‰«ì+#·Tyês¡T : l X¯s¡D´ lìyêdüsêe⁄, leT‹ s¡‘·ïe÷\ ∫ˆˆ S.#√fi¯ #êDÏø£´ sêE , Ç\¢+<äT, KeTà+ õ˝≤¢
|üs¡y˚TX¯«s¡ <Ûë´qeT+~s¡+, @˝ÒX¯«s¡+, ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢, ôd˝Ÿ : 99129 19999

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ‘√ leT‹ |ü<äà <˚XŸbÕ+&˚, n_Ûùwø˘ <˚XŸbÕ+&˚ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ‘√ l ø=&Ü* s¡+>±sêe⁄, leT‹ ø=&Ü* Ç+~sê<˚$
MTsYù|{Ÿ, ôV’≤<äsêu≤<é l sêeT >√bÕ\ |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+, j·T\eTÁs¡T, ô|<ä|üP&çeT+&É\+, ø£ècÕíõ˝≤¢

2 83
84