You are on page 1of 52

Academia de Studii Economice din Bucureşti 1

RAPORT DE AUTOEVALUARE

Programul de studii universitare de masterat:
STATISTICĂ

Facultatea organizatoare:
CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Instituţia:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

BUCUREŞTI
2007

Academia de Studii Economice din Bucureşti 2

I. Informaţii referitoare la Academia de Studii Economice din Bucureşti----------------------------------
II. Informaţii care privesc programul de studii universitare de masterat---------------------------------
2.1 Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a programului de studii universitare de
masterat STATISTICĂ, misiunea şi obiectivele acestuia------------------------------------------22
2.2 Cerinţe privind personalul didactic---------------------------------------------------------------25
2.3 Cerinţe privind conţinutul procesului de învăţământ------------------------------------------26
2.4 Cerinţe privind masteranzii-------------------------------------------------------------------------28
2.5 Cerinţe privind cercetarea ştiinţifică-------------------------------------------------------------29
2.6 Cerinţe privind baza materială---------------------------------------------------------------------30
III. Tabel sintetic privind autoevaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor, standardelor şi
indicatorilor de performanţă pentru obţinerea acreditării/evaluarea externă a programului
de studii universitare de masterat----------------------------------------------------------------------------------
A. Capacitatea instituţională--------------------------------------------------------------------------31
A.1. Structurile instituţionale, administrative şi manageriale----------------------------------31
A.2 - Baza materială-------------------------------------------------------------------------------------33
B. Eficacitate educaţională------------------------------------------------------------------------------------------
B.1 – Conţinutul programelor de studiu------------------------------------------------------------35
B.2 – Rezultatele învăţării------------------------------------------------------------------------------37
B.3 – Activitatea de cercetare ştiinţifică-------------------------------------------------------------38
C - Managementul calităţii-----------------------------------------------------------------------------40
C.1 – Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii--------------------40
C.2 –Proceduri privind in iniţierea, monitorizarea şi revizuirea
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate------------------------41
C.3 - Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor
învăţării-------------------------------------------------------------------------------------------------43
C.4 – Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------43
C.5 – Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării---------------------------45
C.6 - Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea
internă a calităţii----------------------------------------------------------------------------------47
C.7 - Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi
calificările oferite---------------------------------------------------------------------------------48
C.8 - Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei,
conform legii.----------------------------------------------------------------------------------------49

Academia de Studii Economice din Bucureşti 3

RAPORT DE AUTOEVALUARE

Programul de studii universitare de masterat: STATISTICĂ
Facultatea CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Academia de Studii Economice din Bucureşti

CERINŢE NORMATIVE PRENTRU ACREDITAREA PROGRAMELOR
DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

I. Informaţii referitoare la Academia de Studii Economice din Bucureşti

1.1 Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a Academiei de Studii Economice
din Bucureşti, misiunea şi obiectivele acesteia

Academia de Studii Economice din Bucureşti (denumită în continuare A.S.E.) este o
universitate de stat, care funcţionează pe principiul autonomiei şi răspunderii publice şi are
libertate universitară, potrivit legislaţiei în vigoare. A fost înfiinţată ca instituţie de învăţământ
superior sub denumirea de "Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale", în baza legii
promulgate prin Decretul Regal nr. 2.978 din 6 aprilie 1913, publicat în Monitorul Oficial al
României din 13 aprilie 1913 – vezi ASE-01. Denumirea actuală a universităţii datează din anul
1967. A.S.E. este o universitate de cercetare şi învăţământ, o comunitate universitară
distinctă ce funcţionează în baza Constituţiei, legislaţiei din domeniul
învăţământului şi a celorlalte reglementări legale din România, este non-profit
şi are personalitate juridică.

1.1.1 Scurt istoric al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

În anul 1913, din iniţiativa unui grup de economişti de înaltă ţinută ştiinţifică - Ion N.
Angelescu, N.D. Xenopol, M. Săvulescu, Al. Radovici, V. Slăvescu etc. - a fost înfiinţată
Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, al cărui scop declarat a fost
subliniat de primul său rector, profesorul universitar doctor Anton Davidoglu, matematician de
reputaţie internaţională, cu ocazia deschiderii cursurilor, la 1 noiembrie 1913: „Această
Academie trebuie să devină un focar în jurul căruia să se concentreze şi de care să depindă
întreaga activitate economică”. Până în anul 1934, universitatea a funcţionat sub tutela
Ministerului Industriei şi Comerţului, iar ulterior a trecut sub egida Ministerului Instrucţiunii.
Denumirea iniţială, de Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (A.I.S.C.I.), s-
a menţinut până în anul 1947 când, în urma fuziunii cu Academia de Studii Cooperatiste, a
rezultat Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste, pentru ca apoi, începând cu anul 1948,
să capete o nouă titulatură, Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare. Începând cu anul
universitar 1967-1968 denumirea se schimbă din nou, în Academia de Studii Economice
Bucureşti, denumire care se păstrează şi astăzi.

Academia de Studii Economice din Bucureşti 4

Durata de pregătire universitară a fost iniţial stabilită pentru trei ani, însă, începând cu
anul 1929, a fost introdus un an pregătitor, care a fost integrat în structura propriu-zisă de
pregătire începând cu anul universitar 1936-1937, durata de şcolarizare devenind astfel de patru
ani.
Spre sfârşitul perioadei interbelice, procesul de învăţământ era structurat pe două mari
cicluri: ciclul I, care cuprindea cursuri de generalizare, predate în anul I prin intermediul a zece
discipline şi în anul II prin intermediul a douăsprezece discipline şi ciclul II (anii III şi IV), în
care erau predate cursuri de specializare, în cadrul a trei secţii: Secţia I - Ştiinţe Economice,
Financiare, Sociale; Secţia a II-a - Administrativă, Consulară şi Secţia a III-a – Comercială,
Industrială.
Începând cu anul 1921 universităţii i s-a acordat dreptul de atribuire a titlului academic de
„doctor în ştiinţe economice”, elaborându-se în acest scop, în anul 1923, „Regulamentul pentru
obţinerea doctoratului la A.I.S.C.I.”. Ca urmare, cursurile au fost structurate în cursuri pentru
licenţă şi cursuri pentru doctorat, cu durata de cel mult un an.
Corpul didactic al A.I.S.C.I era format din: profesori titulari, profesori agreaţi,
conferenţiari şi personal didactic ajutător (şefi de lucrări-lectori şi asistenţi).
În cadrul corpului profesoral al A.I.S.C.I s-au aflat nume de referinţă ale ştiinţelor
economice şi culturii româneşti, dintre care amintim: Ion N. Angelescu (1884-1930), profesor la
Catedra de Ştiinţe şi Finanţe, doctor în Ştiinţe economice al Universităţii din Műnchen; Emil
Brancovici (1865-1957), profesor la Catedra de Comerţul cerealelor şi al derivatelor lor, inginer
chimist al Facultăţii de Ştiinţe din Nancy; Constantin Bungeţeanu, (1879-1948), doctor în Ştiinţe
economice şi politice al Universităţii din Paris, profesor la Catedra de Studiul practic al
întreprinderilor şi Studiul transporturilor; Stanislas Cihoski (1868-1924), profesor la Catedra de
Statistică, rector în perioada 1918-1924; Anton Davidoglu, profesor la Catedra de Matematică
financiară aplicată şi tehnica asigurărilor, doctor în Matematici al Universităţii din Paris; Ştefan I.
Dumitrescu (1893-1978), profesor la Catedra de Monedă-credit, tehnică bancară şi contabilitate
generală, licenţiat al Şcolii superioare de comerţ din Berlin; Ion Evian, doctor în Ştiinţe
economice în Germania, profesor la Catedra de Contabilitate; Zoe Gheţu (1884-1964), profesor la
Catedra de Limba şi corespondenţa engleză, diplomat al Universităţii din Londra; Nicolae Iorga
(1871-1940), profesor la Catedra de Istorie generală, doctor în Litere al Universităţii din Leipzig,
doctor Honoris Causa al Universităţii din Oxford, academician, mare istoric, scriitor şi om
politic; Eugen Ludwig (1866-1927), profesor la Catedra de Chimie aplicată şi studiul mărfurilor,
doctor în Ştiinţe fizico-chimice al Universităţii din Viena, Virgil Madgearu (1887-1940), profesor
la Catedra de Economie naţională, doctor în Ştiinţe economice şi financiare al Universităţii din
Leipzig şi multe alte nume sonore ale şcolii şi culturii româneşti.
Începând cu anul 1947 Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste este organizată pe
facultăţi, respectiv: Facultatea de Ştiinţe comerciale şi Facultatea de Ştiinţe cooperatiste. Fiecare
dintre cele două facultăţi avea nominalizate câte trei ramificaţii, iar pentru anii III şi IV erau
prevăzute secţii de specializare pentru fiecare facultate, durata studiilor fiind de patru ani.
Reforma învăţământului din anul 1948 a condus la transformarea denumirii în Institutul
de Ştiinţe Economice şi Planificare - I.S.E.P, care a fost organizat iniţial în trei facultăţi:
Facultatea de Economie generală; Facultatea de Planificare şi Administrare economică, cu
secţiile: Economia industrială, Economia agrară, Economia comercială şi cooperatistă şi
Facultatea de Finanţe, cu secţiile Finanţe şi Credit. Durata studiilor era de patru ani la Facultatea
de Economie generală, iar pentru restul facultăţilor era de trei ani.
Perioada cuprinsă între 1951 şi 1959 s-a caracterizat printr-o serie de transformări care au
vizat atât denumirile facultăţilor, cât şi apariţia unor noi facultăţi şi secţii. Durata studiilor

Academia de Studii Economice din Bucureşti 5

universitare a fost stabilită la cinci ani pentru Facultatea de Ştiinţe economice şi la patru ani
pentru restul facultăţilor, la care s-a mai adăugat câte un an pentru forma de învăţământ fără
frecvenţă (introdusă din anul universitar 1951-1952).
Începând cu anul universitar 1967-1968 universitatea devine cunoscută sub noua sa
denumire, de Academia de Studii Economice din Bucureşti (A.S.E.), în cadrul structurii acesteia
fiind regăsite 6 facultăţi: Facultatea de Economia producţiei, cu două secţii: Economia industriei
şi Economia agriculturii; Facultatea de Calcul economic şi cibernetică economică, cu trei secţii:
Cibernetică, Mecanizarea şi automatizarea calculului economic şi Statistică economică;
Facultatea de Comerţ, cu trei secţii: Comerţ interior, Comerţ exterior şi Merceologie; Facultatea
de Finanţe, Facultatea de Contabilitate şi Facultatea de Economie generală. Durata studiilor a
fost stabilită la patru ani, cu excepţia Facultăţii de Calcul economic şi cibernetică economică,
unde studiile se întindeau pe durata a cinci ani, situaţie menţinută până în anul universitar 1974-
1975, când denumirea acestei facultăţi s-a schimbat în Facultatea de Cibernetică, iar durata
studiilor universitare a fost stabilită tot la patru ani.
Începând cu anul universitar 1968-1969, alături de studiile de învăţământ la zi şi fără
frecvenţă, a fost introdus învăţământul seral (cu excepţia Facultăţilor de Contabilitate şi
Economie agrară). Pentru cursurile serale şi fără frecvenţă, durata de şcolarizare presupunea 1 an
în plus faţă de cursurile la zi.
În ceea ce priveşte disciplinele predate în cadrul universităţii s-au înregistrat două etape
distincte: perioada 1913-1948, când materiile predate erau structurate pe „catedre de curs”
(ocupate numai de profesori titulari) şi „conferinţe” (ocupate de conferenţiari titulari) şi perioada
după anul universitar 1948-1949, când catedrele se organizează pe discipline înrudite. În timp,
numărul catedrelor a variat de la douăsprezece (1948), la patruzeci şi opt (1951-1952) şi la
douăzeci şi şapte (1967-1968), pentru ca în anul universitar 1985-1986 să ajungă la cincisprezece
catedre.
După anul 1989 A.S.E. a traversat o perioadă de restructurări şi transformări, facultăţile
fiind fundamentate pe noi baze de funcţionare, impuse de cerinţele economiei de piaţă. Au avut
loc schimbări în numărul, profilul şi denumirea facultăţilor, în conţinutul planurilor de învăţământ
şi al programelor şcolare, în specializările existente, în durata de pregătire şi în modalitatea de
susţinere a licenţei etc. Tot în această perioadă a fost introdusă şi forma scurtă de învăţământ
economic superior, prin înfiinţarea colegiilor economice la Bucureşti, Giurgiu, Călăraşi şi Buzău.
De asemenea, a început să se pună un accent din ce în ce mai mare pe asigurarea perfecţionării
continue în sistem postuniversitar.
Pentru formele de învăţământ la zi, durata cursurilor a fost stabilită la cinci ani, iar pentru
cele la seral şi fără frecvenţă (menţinute până în anul universitar 1997-1998) la şase ani,
Facultatea de Cibernetică având un an în plus pentru fiecare formă de învăţământ.
Începând cu anul universitar 1993-1994 s-a trecut la structurarea învăţământului pe
module, în primii doi ani realizându-se o pregătire comună a tuturor studenţilor, conform
planurilor de învăţământ al fiecărei facultăţi, pentru ca apoi, din anul al III-lea, să se treacă la
studii pe specializări, strâns legate de profilul fiecărei facultăţi. Tot în această perioadă s-a revenit
la durata studiilor de patru ani, excepţie făcând Facultatea de Cibernetică, unde durata cursurilor
a fost stabilită la patru ani şi jumătate, iar pentru cursurile la seral şi fără frecvenţă, a fost
prevăzut câte un an în plus. În aceeaşi perioadă au fost introduse şi cursuri de Studii aprofundate,
organizate numai la forma de învăţământ de zi, cu frecvenţă, cu durata de un an.
Anul universitar 1996-1997 a marcat începutul unui nou ciclu de modernizare a
învăţământului din cadrul A.S.E., printre cele mai importante iniţiative înscriindu-se următoarele:

A. cu o durată de şcolarizare de patru ani. în sensul reducerii numărului săptămânal al orelor de învăţământ. la douăzeci şi patru de ore. de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. a fost şi este în permanenţă solicitată de tineri din diferite ţări europene şi de pe alte continente. suplimentarea spaţiului de studiu în bibliotecă şi organizarea bibliotecii virtuale.S.intrarea în lichidare a formelor de învăţământ la seral şi fără frecvenţă. . manuale virtuale.E. Ca o recunoaştere a performanţelor deosebite realizate pe calea promovării reformei în învăţământul superior economic.perfecţionarea departamentelor de Pregătire didactică.S.efectuarea unor specializări.S. cu diferite specializări. studii postuniversitare de perfecţionare şi cursuri postuniversitare de aprofundare de scurtă durată. Formare permanentă.S. a făcut opţiunea de a fi o universitate de cercetare care prestează servicii educaţionale. reliefându-se şi prin acest indicator rolul de lider naţional deţinut de A. în cadrul A. Începând cu anul universitar 2001-2002.informatizarea examenelor de admitere şi de licenţă şi creşterea operativităţii şi obiectivităţii acestora etc. Cercetare ştiinţifică economică etc. pentru ca începând cu anul universitar 2000-2001 să se ajungă la douăzeci-douăzeci şi una de ore/săptămână. cu o durată de trei semestre.E. . Academiei de Studii Economice din Bucureşti i s-a decernat. precum şi certitudinea perpetuării acestei performanţe. Percepută în străinătate ca o universitate asemănătoare celor din statele dezvoltate. . astfel încât în anul următor s-au înregistrat 900 de cursanţi la specializările oferite. numărul studenţilor din cadrul universităţii şi al licenţiaţilor săi a cunoscut o evoluţie ascendentă. Şi în domeniul studiilor postuniversitare oferta A.funcţionează 19 centre de cercetare. Potrivit ultimelor reglementări în vigoare. . . . documentări şi doctorate a numeroase cadre didactice în străinătate. care s-au bucurat de un mare succes. în universitatea noastră: . Ca urmare. .E. este extrem de generoasă. începând cu anul universitar 1997-1998.E. studii postuniversitare de specializare.asigurarea compatibilităţii studiilor cu cele din alte universităţi din ţară şi din străinătate (diplomele Facultăţii de Administrarea afacerilor cu predare în limba germană sunt recunoscute în această ţară). A. Pe parcursul timpului.E. A.E. într-o primă etapă de la douăzeci şi opt de ore.introducerea învăţământului economic la distanţă. organizarea procesului de învăţământ pe baza sistemului european de credite transferabile. cuprinzând studii academice postuniversitare de tip MBA. au început să fie organizate şi cursuri de masterat. de cercetare ştiinţifică şi alte servicii bazate pe ştiinţă. în pregătirea specialiştilor economişti. .apariţia de noi manuale. doctorale şi postdoctorale şi accesează fonduri din programele naţionale şi europene. . este şi o unitate de învăţământ organizatoare de studii doctorale în două domenii fundamentale: Ştiinţe economice şi Ştiinţe juridice.S. . în anul 2000. dintre care unul de excelenţă.reconsiderarea planurilor de învăţământ. care dezvoltă programe masterale. în cincisprezece centre teritoriale (începând cu anul universitar 2002-2003 durata de şcolarizare a fost stabilită la cinci ani).S. Academia de Studii Economice din Bucureşti 6 . recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. În prezent.. Diploma de Excelenţă. pe baza unor convenţii din programe internaţionale.organizarea Departamentului de Internet.

Principiile de bază promovate de A.S. A.E. în vederea asigurării comparabilităţii şi compatibilităţii cu diplomele europene de studii superioare economice şi în domeniul administraţiei publice.E. monitorizarea şi revizuirea periodică a proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică. în scopul îmbunătăţirii continue a rezultatelor. în conformitate cu standardul ISO 9001:2000. trei tip C şi două tip D. . din februarie 2006. A. îmbunătăţirea continuă a calităţii prin elaborarea. .S. Prin intermediul managementului calităţii. aprobat de Senatul A. În domeniul calităţii A.S. conform misiunii asumate. în primul rând europene.E. a implementat sistemul de management al calităţii în anul 2003 şi a obţinut recertificarea. ca domeniu al sistemului de asigurare a calităţii. evaluarea. urmăreşte să-şi consolideze poziţia de lider în învăţământul superior economic românesc prin calitatea serviciilor educaţionale asigurate studenţilor şi cursanţilor. în spiritul “life long learning" şi prin calitatea serviciilor de cercetare ştiinţifică oferite tuturor părţilor interesate.S. Conformitatea sistemului de management al calităţii cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001:2000 se asigură pe baza documentaţiei specifice a . în acord cu evoluţia cerinţelor clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate şi cu modificările intervenite în reglementările aplicabile.E.S. şi al entităţilor sale funcţionale implică definirea şi aplicarea unor proceduri interne specifice privind elaborarea. . cele privind asigurarea eficacităţii educaţionale şi menţinerea conformităţii sistemul de management al calităţii cu referenţialele sunt definite în „Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică”. racordarea planurilor de învăţământ şi a programelor de studii la cele de pe plan european. pentru realizarea unor programe comune de învăţământ şi cercetare. Academia de Studii Economice din Bucureşti 7 .susţinem opt reviste.E. revizuirea şi perfecţionarea standardelor şi indicatorilor de performanţă ai calităţii. cerinţele referitoare la asigurarea capacităţii instituţionale. asigurarea unui nivel de calitate conform cerinţelor spaţiului european. trei tip B. ridicarea nivelului standardelor de referinţă şi al indicatorilor de performanţă. concomitent cu corelarea acestora cu cerinţele impuse calificărilor. dintre care două clasificate tip B+. îmbunătăţirea continuă a calităţii şi a managementului instituţional. şi-a stabilit următoarele obiective strategice: promovarea unor sisteme şi mecanisme complexe de asigurare a calităţii educaţiei. prin competiţie. Sistemul de management al calităţii la nivelul A.am gestionat Programul Naţional de Calitate şi Standardizare – CALIST. structurile operaţionale ale asigurării calităţii.am fost iniţiatori şi facem parte din consorţiul de elaborare a Strategiei naţionale în domeniul Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2007-2013.S.am câştigat. . 123 de granturi în cadrul Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare. inclusiv Programul „Cercetare de Excelenţă.în prezent sunt în curs de derulare 173 de proiecte de cercetare naţionale şi 8 proiecte internaţionale. clasificate de acelaşi for. în acest an. întărirea cooperării internaţionale.E. pentru asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică.

Departamentul de Management al calităţii care coordonează şi asigură suportul logistic necesar pentru asigurarea conformităţii sistemului de management al calităţii cu standardele de referinţă şi a conformităţii sistemului de asigurare a calităţii cu documentele normative naţionale şi europene aplicabile şi elaborează “Programul anual de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică” la nivel de A. . Obiectivele specifice definite în cadrul programelor sunt corelate cu obiectivele generale referitoare la calitate stabilite la nivelul A. În cadrul A. calitatea procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică este responsabilitatea fiecărui cadru didactic în parte.S.S.E. fiind aceea de . referitoare la eficacitatea educaţională şi la sistemul de management al calităţii la nivel de facultate. de elaborare a raportului anual de autoevaluare a calităţii educaţiei şi de formulare de propuneri privind îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi desfăşurate în cadrul A. regulamente şi metodologii interne şi proceduri operaţionale. responsabilitatea definirii şi implementării lor şi a menţinerii conformităţii sistemului de management al calităţii cu standardele de referinţă revenind colectivelor de conducere a acestora. 87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45 de cadre didactice şi din cercetare – care desfăşoară auditurile interne cuprinse în cadrul „Programului anual de audituri interne”.Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii. are responsabilitatea actualizării şi implementării politicii şi obiectivelor referitoare la calitate şi a menţinerii conformităţii sistemului de management al calităţii cu standardele de referinţă. Rectorul A. . Structura sistemului de asigurare a calităţii. proceduri generale ale sistemului de management al calităţi. lărgite cu responsabilii cu calitatea şi auditorii interni.S.E. .la nivel de facultate/departament: .E. ..Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii. Academia de Studii Economice din Bucureşti 8 sistemului de management al calităţii având următoarea structură: manualul calităţii. . Comisia are rolul de aplicare a procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii.E.S. face propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică privind indicatorii de performanţă ai criteriilor aferente celor trei domenii ale asigurării calităţii etc.E.Corpul propriu de auditori interni . Conducerea A. .S.. dar şi a fiecărui colectiv.S. La nivelul entităţilor funcţionale (facultate/colegiu/departament/catedră). referitoare la calitate.E.S. este următoarea: .E.E. ca parte componentă a structurii instituţionale a A. înfiinţată în conformitate cu prevederile art.S.la nivelul universităţii: . aprobate de Rectorul A. 9 al Legii nr. este direct responsabil de calitatea serviciilor educaţionale şi de cercetare oferite iar conducerea operativă este asigurată de Prorectorul cu Asigurarea calităţii.Consiliul Calităţii. formată din colectivele de conducere lărgite cu responsabilii cu calitatea/auditorii interni. cu rol consultativ în fundamentarea deciziilor cu privire la politica şi obiectivele A.S.S.Comisia de monitorizare şi evaluare periodică a calităţii programelor şi a activităţilor desfăşurate care coordonează aplicarea procedurilor interne de evaluare şi asigurare a calităţii.E. politica A.responsabili cu probleme de management al calităţii. sunt elaborate “Programe anuale de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică”.E. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

concentrată pe îmbunătăţirea imaginii instituţionale. în permanentă cooperare cu instituţii similare naţionale. în corelaţie cu competenţele corespunzătoare ale studiilor universitare de masterat. În acest sens. Principiile şi normele specifice după care îşi desfăşoară activitatea membrii comunităţii universitare în spaţiul universitar propriu.E. se concentrează asupra clienţilor săi interni.E.S. îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţământ şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul economic.E. promovarea dimensiunii internaţionale a calităţii în învăţământul superior prin schimbul de cunoştinţe inter-universităţi. legitimarea rolului studenţilor şi transformarea lor din clienţi în parteneri. administrative şi sociale. juridice şi administrative. având la bază monitorizarea satisfacţiei clienţilor interni. cu drepturi şi responsabilităţi. Sistemul de asigurare a calităţii dezvoltat în cadrul A. cu care cooperează. promovarea spiritului gândirii libere. bazat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în statul de drept.S. a competenţelor şi a competitivităţii A.S. tezaurizarea şi difuzarea valorilor culturii şi civilizaţiei umane. este orientată spre: asumarea cât mai deplină a capacităţii de răspundere publică prin realizarea unor niveluri de calitate care corespund aşteptărilor beneficiarilor interni şi externi. proiecte de cercetare internaţionale etc. Conţinutul programelor de studii din cadrul A. apărarea cadrului democratic universitar. critice. al înnoirii cunoştinţelor economice. este revizuit şi îmbunătăţit permanent. îmbunătăţirea permanentă a rezultatelor învăţării. precum şi . europene şi internaţionale. Academia de Studii Economice din Bucureşti 9 promovare a unei abordări unitare a asigurării calităţii prin încurajarea dezvoltării asigurării interne a calităţii şi a creării unui echilibru între instrumentele necesare pentru implementarea asigurării calităţii şi nevoia de creştere a creativităţii în educaţie şi cercetare.S. instruirea studenţilor şi cursanţilor la nivelul exigenţelor europene şi consolidarea poziţiei A. rolul lor fiind legitimat prin adoptarea „Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor de la programul de licenţă”. pornindu-se de la definirea şi delimitarea clară a competenţelor generale şi de specialitate pe domeniul studiilor universitare de licenţă. este orientată spre instaurarea unei culturi a calităţii. Întreaga activitatea a A. creşterea posibilităţilor de angajare ale absolvenţilor în cadrul european. evaluarea permanentă a cursurilor şi a programelor de studii în vederea îmbunătăţirii lor continue. juridic şi al administraţiei publice.S.E.S.E. doreşte să se afirme ca o universitate de prestigiu în spaţiul european. Prin creşterea calităţii procesului didactic. creşterea competenţei manageriale şi a calităţii prestaţiei ştiinţifice şi didactice. întreaga activitate a A.E de lider al învăţământului superior şi de cercetare ştiinţifică din domeniile economic şi al administraţiei publice din România. prin îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică în conformitate cu cerinţele europene şi prin adecvarea la realitatea socio-economică. dezvoltarea de competenţe profesionale şi perfecţionarea continuă a acestora pentru domeniul activităţilor economice. a performanţelor academice şi a celor din domeniul cercetării ştiinţifice. conferind încredere în calitatea procesului său didactic şi de cercetare ştiinţifică. asigurarea mobilităţii studenţilor şi a corpului profesoral.

035 locuri la buget şi 2. în cadrul cărora este organizat unul sau mai multe programe de studii acreditate – vezi ASE-05. sociale etc. respectiv: studii universitare de licenţă. şcoli doctorale. Marketing.Contribuţii culturale ruse şi comunicare în afaceri. de tip MBA sau EMBA.Programul de studii universitare avansate . Cibernetică. Universitatea organizează programe de formare continuă. cu un total de 1. de agrement. departamente. Începând cu anul universitar 2008-2009.D.E. unităţi de asistenţă şi consultanţă de specialitate. catedre. funcţionează 10 facultăţi acreditate la nivelul cărora sunt organizate unul sau mai multe programe de studii de licenţă acreditate .D.ro/site/admitere2007/zi/index. În cadrul A. tipografia. 2. care se desfăşoară în cadrul Şcolii doctorale a A. studii universitare de masterat.S. Începând cu anul universitar 2005-2006. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale împreună cu Universitatea din Bucureşti.S. şcoli de studii postuniversitare. Organigrama structurii de învăţământ şi cercetare din A. cu o durată de trei sau patru semestre.ase.). În conformitate cu Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare şi cu HG 567/2005. Pentru anul universitar 2007-2008 au fost propuse următoarele locuri: pentru învăţământul cu prezenţă în campus (zi).E. sportive.S. studii universitare de doctorat.S. Economie şi afaceri internaţionale. masterat şi doctorat. la programul de Management public şi Administraţie publică europeană (BRIE) şi restul în Bucureşti şi 14 cursuri de masterat on-line (cu taxă) . precum şi serviciile tehnice şi administrative.S.S.E.vezi ASE-08. Din structura A. Contabilitate.E.S..S. A. institute şi centre de cercetare.S. organizează procesul de învăţământ pe ciclurile europene de studii. de formare pedagogică etc.210 de locuri. dintre care 250 în ţară.S.E. Pentru anul universitar 2007-2008 A.E.3. oferă 75 de cursuri de specializare de masterat cu prezenţă în campus – vezi ASE-07.E. cu o durată de trei ani. Statistică şi Informatică economică şi Ştiinţe administrative.vezi ASE-03.ro/site/despre/management/fisiere/pdf/Metodologii_2007/Master- Online.de două semestre. organizate în domeniile fundamentale ale Ştiinţelor economice şi Ştiinţelor sociale şi politice.E.S.495 locuri cu taxă. biblioteca centrală. A. Finanţe.asp ). fac parte integrantă şi alte unităţi (experimentale. A. .415 locuri vezi – ASE- 06 (http://www. organizează pregătirea superioară şi cercetarea ştiinţifică în domeniile economic şi ştiinţelor administrative.ase. editura. A.E. Pregătirea universitară este realizată pe trei cicluri: licenţă. oferă în prezent accesul la doctoratul de tip ştiinţific. pe următoarele domenii de studii universitare de licenţă: Administrarea afacerilor. care are două componente: . va organiza un număr de 28 de programe universitare de masterat – ASE-09. este Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat şi Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat. este prezentată în ASE-04. – vezi ASE-02. are în structura sa facultăţi.E. organizate de 8 facultăţi. este şi co-organizator şi al următoarelor programe de masterat: . laboratoare. ciclul I licenţă .S. în Bucureşti şi în cele 4 centre teritoriale – vezi – ASE-06 (http://www. Economie. incubatoare de afaceri. A.E.S. muzee etc.E.pdf. A. programe postdoctorale. Management. cu un total de 7. A.370 locuri I. Academia de Studii Economice din Bucureşti 10 reglementările privind activitatea personalului didactic auxiliar şi tehnic- administrativ sunt descrise în Carta A.).E.

A. dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează.E. A. prin: formarea de specialişti în ştiinţe economice. urmăreşte să fie remarcată printre instituţiile de prestigiu în domeniul economic pe plan mondial – misiune declarată în Planul strategic instituţional al A. generarea de calificări competitive în formarea universitară şi postuniversitară. Totodată. ASE-10. cursuri postuniversitare şi doctorat. egalităţii de şanse şi credibilităţii. dezvoltarea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă responsabilitate profesională şi civică. în principal. prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ pentru membrii comunităţii universitare.2. Prin misiunea asumată. oferă 350 de locuri cu frecvenţă şi fără frecvenţă.S. Misiunea A. Academia de Studii Economice din Bucureşti 11 .E. A. Fundamentul acestor performanţe îl constituie formarea unei puternice comunităţi academice. asigură continuarea studiilor prin învăţământul de masterat.de patru semestre. în conformitate cu cerinţele pieţei forţei de muncă şi care pot ocupa funcţii încadrate în Grupa majoră II din Clasificarea ocupaţiilor din România . Acestea includ 8 domenii de doctorat. dintre care 100 finanţate de la buget şi 250 cu taxă. economişti şi specialişti în administraţia publică. Formele la care este organizat doctoratul în ASE sunt: cu frecvenţă: cu finanţare de la buget (bursieri şi nebursieri) şi cu taxă şi fără frecvenţă .E. A.E. consolidarea spiritului de comunitate academică prin cultivarea transparenţei. culturale şi etice în comunitatea regională.1. valorifica şi disemina cunoştinţe. realizarea de parteneriate durabile cu alte organizaţii din mediul academic şi de afaceri. în cadrul acestora fiind incluşi absolvenţi ai învăţământului superior.E.E. în măsură să îi consolideze poziţia de lider naţional în învăţământ şi s-o propulseze printre cele mai bune universităţi europene în acest domeniu. Pentru anul universitar 2007-2008 A.E. Cibernetică şi Statistică economică.în mediul economic şi social. Management. armonizarea şi promovarea valorilor ştiinţifice.S.S. generatoare de cunoştinţe. asigură societăţii româneşti şi. promovarea unui management academic performant. Prin programele de învăţământ de studii universitare de licenţă. se încadrează în coordonatele misiunii generale a universităţii.vezi – D-02. Finanţe. organizează doctoratul în două domenii fundamentale: Ştiinţe economice şi Ştiinţe juridice. dezvoltarea la studenţi şi cursanţi a capacităţii de autoguvernare inteligentă bazată pe folosirea cunoştinţelor . îşi propune să realizeze activitatea de cercetare şi învăţământ la standarde de excelenţă internaţionale.S.vezi ASE-10. în . sistemul va fi reproiectat. de pregătire a specialiştilor în economie. Deoarece implementarea noii organizări doctorale a precedat introducerea ciclului nou de masterat. administrative şi juridice de înaltă performanţă prin oferirea de programe de studii creative care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice şi să contribuie la dezvoltarea lor intelectuală. programele de masterat organizate de A.cu taxă. după cum urmează: Ştiinţe economice: Economie. în care atragerea. Marketing. integrarea centrelor de cercetare în reţele europene de excelenţă şi realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative. împreună cu preponderenţa unei culturi bazate pe excelenţă. masterat de aprofundare.S.S. Relaţii economice internaţionale şi Ştiinţe juridice: Drept. Contabilitate.Programul de cercetare ştiinţifică . până în anul 2010. economiei naţionale. după licenţă şi masterat. naţională şi internaţională.S.S. este de a crea. pe perioada 2004-2008 .E. organizat în domeniul de competenţă în care este consacrat conducătorul de doctorat. care este într-o continuă dinamică. astfel încât să fie în integritatea sa în logica secvenţială licenţă. doctorat. Noul sistem de doctorat a fost gândit ca fiind al treilea nivel de pregătire universitară.

cu respectarea calendarului alegerilor stabilit de Biroul Senatului.vezi ASE 15. În cadrul A. care permit încadrarea acestora în Grupa majoră I . concomitent cu dezvoltarea încrederii reciproce în mecanismele interne folosite de universităţile europene pentru asigurarea calităţii. un director general administrativ şi un secretar şef vezi ASE-11. sunt confirmate de Senat . Academia de Studii Economice din Bucureşti 12 administraţia publică şi ştiinţe juridice. Avansarea către un sistem european de diplome şi certificate de studii superioare. facultăţilor şi instituţiei.S. Structurile academice. Implementarea sistemului european al creditelor transferabile (European Credit Transfer System – ECTS) sau a unor sisteme compatibile cu cel european.E.vezi ASE-02. în Regulamentul de Organizare Internă . precum şi reglementările privind activitatea personalului didactic auxiliar şi tehnic-administrativ sunt descrise în Carta A. fiind organizate de conducerile în exerciţiu la nivelul respectiv. japoneze etc.S.2 Activitatea managerială şi structurile instituţionale A.S. cu excepţia rectorului..S.S. 1. dispune de un sistem de conducere operativă alcătuit din rector. un cancelar. Organele alese. şase prorectori care coordonează diferite domenii de activitate.S. Valabilitatea mandatului organismelor de conducere alese este de 4 ani. modul de alegere a organismelor de conducere la nivelul A.E..E. sistem care să îndeplinească cerinţele unei înţelegeri lesnicioase şi compatibilităţii la nivel continental. Promovarea dimensiunii europene a învăţământului superior prin dezvoltarea unor programe comune. asigură absolvenţilor competenţe generale şi de specialitate.E. Promovarea mobilităţii transeuropene a studenţilor. Planurile de învăţământ ale programelor studiilor universitare de masterat din A. în condiţiile dispoziţiilor legale şi cu respectarea Cartei A. ce decurg din misiunea asumată sunt următoarele: Adoptarea unui sistem al educaţiei superioare bazat pe niveluri: licenţă. Întărirea cooperării europene în asigurarea calităţii educaţiei. Recunoaşterea necesităţii de a implica studenţii în procesul decizional din universităţile europene. . vezi ASE-12. precum şi a cercetătorilor în aceste domenii. Obiectivele globale ale A. australiene.E.. alegerile se realizează succesiv. Promovarea atractivităţii Spaţiului European de Învăţământ Superior pentru beneficiari din alte regiuni ale lumii. la nivelul catedrelor. ASE-13. Rectorul este ales de Senat şi confirmat prin Ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării .vezi ASE-14. masterat şi doctorat.vezi ASE-16 şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare – vezi ASE- 17. Stimularea universităţilor în furnizarea unor programe de educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii.E.S. Asumarea unui rol activ al universităţilor europene în relaţia lor cu mediul extra-universitar. precum şi abilităţi cognitive în domenii de activitate în concordanţă cu Clasificarea ocupaţiilor din România. corpului profesoral şi cercetătorilor din universităţi. competenţele decizionale.vezi ASE-02. . principiile şi normele specifice după care îşi desfăşoară activitatea membrii comunităţii universitare în spaţiul universitar propriu.E.vezi – D-03. la concurenţă cu oferta universităţilor nord-americane.

Administraţia Reţelei A. Pregătirea personalului didactic. dispune de un corp personal propriu de învăţământ şi cercetare alcătuit din 861 cadre didactice.. Consultanţă IMM. Numărul şi structura posturilor didactice pe facultăţi sunt prezentate în ASE-27.S. Social.asp). fiind în curs de definitivare planul strategic pentru orizontul de timp 2013 şi de Planuri operaţionale anuale – vezi ASE-24. este format din 861 cadre didactice..ase. reflectată în Organigrama privind structura serviciilor tehnico-administrative din A.vezi ASE-27 şi vezi ASE-28. ASE- 18.S.S. structurile acestora fiind prezentate în Organigrama privind structura de învăţământ şi de cercetare – vezi ASE-04 şi în Organigrama privind structura serviciilor tehnico-administrative din A. 449 asistenţi. dispune de o administraţie care respectă reglementările legale în vigoare. Cercetări economice. referitoare la vechimea legală şi la îndeplinirea cerinţelor privind activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică– vezi ASE-21.S.2 şi de către Compartimentul de Audit intern din A. Marketing. Academia de Studii Economice din Bucureşti 13 Activitatea studenţilor şi a cursanţilor este reglementată pe plan intern prin: Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor de la programul de licenţă .E. Acestea sunt aplicate conform unor practici şi mecanisme de urmărire riguroasă. Mecanismul de alegere este democratic şi transparent. în următoarea structură: 481 profesori. funcţionează următoarele departamente: Departamentul de Management al calităţii.S.E. Formare permanentă. Educaţie fizică şi sport şi Pregătire doctorală.S.E.. dispune de un Plan strategic pentru perioada 2004-2008 . 140 preparatori . 209 asistenţi şi 82 preparatori - vezi ASE-29 şi ASE-30. fiind prezentate pe site-ul oficial al A.S. Mecanismul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în consilii. ASE- 26. – vezi ASE-23.E. ASE-10. – vezi ASE-23.2. Concursurile sunt organizate cu respectarea condiţiilor legale privind anunţarea acestora în publicaţii cu arie de acoperire naţională şi prin publicarea posturilor scoase la concurs în Monitorul Oficial al României.vezi ASE-18.ro/site/despre/ase/organigrama.1. care sunt publice.S.1.E. Personalul didactic şi de cercetare cu norma de bază în A.1.E. A.E. făcute publice. Achiziţii publice. 287 conferenţiari.S. senat şi în alte structuri este clar descris în Carta A. Condiţiile de participare la concurs sunt cele în vigoare ale M. fiind analizate în cadrul Rapoartelor de activitate anuale. 203 personal propriu administrativ şi 511 personal de întreţinere şi operaţional – vezi ASE-22.vezi ASE-19. A. este eficace în privinţa organizării. 1.Ed.E.S. dintre care 261 profesori. consiliere şi orientare în carieră.S.S.C.E. Regulament privind activitatea profesională de la programul de masterat .. În cadrul A.vezi ASE-10.1.S. Arhiva A. – vezi ASE-26. A. cunoscute de toţi membrii comunităţii universitare. nediscriminatoriu şi nu limitează dreptul studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi.S. organizează semestrial concursuri publice pentru ocuparea posturilor didactice libere existente în statele de funcţiuni ale catedrelor.E. prevede un total de 1986 de posturi didactice. 629 lectori.E. 66 de profesori consultanţi. 126 conferenţiari.3 Cerinţe privind personalul didactic Organigrama privind structura de învăţământ şi de cercetare la nivelul A. (http://www. numărului şi calificării personalului şi funcţionează riguros prin serviciile oferite comunităţii universitare de către Compartimentul de control de Gestiune –vezi ASE-25. 469 personal didactic auxiliar.E. şi în Regulamentul privind reprezentarea şi activitatea socială a studenţilor – vezi ASE-20. 183 lectori.2. ASE-25. Relaţii Internaţionale şi Integrare europeană.E. . A.E.

S. discipline de specialitate în domeniu şi discipline complementare.E.S. Încadrarea personalului didactic pe funcţiile didactice şi de cercetare se desfăşoară în conformitate cu „Regulamentul de ocupare a funcţiilor didactice şi de cercetare în A. Cerinţe privind conţinutul procesului de învăţământ Planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare de licenţă din cadrul lui A. pe trei sau patru semestre. sunt confirmaţi prin Ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării 164 de cadre didactice conducătoare de doctorat. grupate la rândul lor în discipline obligatorii.S. Întregul personal didactic.35 % sunt acoperite cu cadre didactice cu norma de bază. Numărul total de cadre didactice universitare cu titlul de doctor la nivelul A.S. 3 sunt membri ai Academiei de Ştiinţe agricole – vezi ASE-42 iar în anul 2006.E. Din cadrul A..” .E. Academia de Studii Economice din Bucureşti 14 Din totalul posturilor didactice existente la nivelul A. 43. în corelaţie cu competenţele corespunzătoare ale studiilor universitare de masterat.E. reprezentând 9.vezi ASE-34.E.S. cuprind discipline fundamentale. În cadrul A. în scopul formării de competenţe profesionale în domenii de specializare prioritare din cadrul profilului economic.28% din total cadre universitare – vezi ASE-29 şi ASE-36 numărul total de doctoranzi este de 197 .vezi ASE-07. sunt acordate personalului propriu următoarele diplome: Diploma de merit pentru activitatea din anul precedent.vezi ASE-28.S. În cadrul A.S.91% din total cadre universitare – vezi ASE-37.S. 12 cadre didactice sunt membri ai Academiei Române – vezi ASE-41. pe grade didactice.95% sunt profesori universitari şi conferenţiari universitari . – vezi ASE 38. titularizate în învăţământul superior conform normelor legale. Pe facultăţi.S.E. respectă cerinţele legale de ocupare a posturilor didactice – vezi ASE-22. organizează programele de masterat sub formă de programe de învăţământ postuniversitar de lungă durată. vezi ASE-35. în conformitate cu cerinţele normative stabilite pe plan naţional – vezi ASE-44.E. iar dintre acestea 44.E. situaţia gradului de ocupare posturilor cu personal cu norma de bază..S. situaţia conducătorilor de doctorat şi a anului de confirmare prin Ordin al Ministrului este prezentată în ASE-36. insotita de o recompensa financiara reprezentata de echivalentul in lei al sumei de 500 de EURO în conformitate cu Regulamentul de acordare a diplomelor pentru personalul didactic şi tehnic-administrativ din A. reprezentând 31. .E. În prezent.. Pe facultăţi.E. Programele de studii universitare de masterat sunt similare programelor de studii din învăţământul superior european iar structura planurilor sale de învăţământ este compatibilă cu cea a planurilor de învăţământ din universităţi ale Uniunii Europene. Situaţia personalului didactic şi de cercetare cu norma de bază în A. în cumul şi în regim de plata cu ora este prezentată în A. categorii de vârstă şi sexe este prezentat în ASE-32. A.E. didactic auxiliar şi administrativ al A.S. Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învăţământ sunt prevăzute într-o succesiune logică şi au fost dezvoltate pornindu-se de la definirea şi delimitarea precisă a competenţelor generale şi de specialitate pe domeniul studiilor universitare de licenţă. cu prezenţă în campus sau on-line. neinsotita de recompensa financiara şi Diploma de fidelitate acordata cu ocazia pensionarii.-31. compatibile cu Cadrul naţional al calificărilor .60% din total cadre universitare cu titlul de doctor. unui cadru didactic i-a fost decernat premiul Academiei Române – vezi ASE-43. reprezentând 60.vezi ASE-33 iar selectarea personalului didactic în vederea ocupării posturilor didactice vacante se realizează în conformitate cu „Procedura de evaluare şi ocupare a posturilor didactice vacante în cumul şi plata cu ora” .S. este 519. opţionale şi facultative.E.

în scopul formării de competenţe profesionale în domenii de specializare prioritare din cadrul profilului economic – vezi ASE-19. Ele vor fi concepute flexibil. în zona universitară şi de pregătire complementară. licenţiaţilor în economie. Programele de masterat de aprofundare se vor adresa.S. indiferent de domeniu.1-3 cu un număr mediu de 14 ore/săptămână. pe trei sau patru semestre. sistemul de evaluare a studenţilor. indiferent de profilul.. . cu trasee multiple. cu prezenţă în campus sau on-line. Centrul de greutate al procesului de învăţământ şi cercetare se va deplasa spre zona programelor de masterat. Disciplinele cuprinse în planurile de învăţământ şi conţinutul acestora corespund domeniului de studii universitare de masterat şi sunt conforme misiunii declarate. conţinutul tematic de bază. Programelor de masterat cu prezenţă în campus le sunt repartizate locuri cu finanţare de la buget şi cu taxă. studiile de masterat se organizează sub formă de programe de învăţământ postuniversitar de lungă durată. repartizarea numărului de ore de curs. care să asigure pregătirea omogenă. Promovarea fiecărui an de studiu este condiţionată de realizarea a minimum 60 de puncte-credit aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al programului de master. Programelor de masterat on-line le sunt repartizate numai locuri cu taxă. Studenţii masteranzi şi doctoranzi vor constitui cea mai importantă forţă de cercetare. doctorat şi postdoctorat. Academia de Studii Economice din Bucureşti 15 Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învăţământ au la bază programe analitice în care sunt precizate obiectivele disciplinei. Anul universitar este structurat pe două semestre. în mod adecvat. Începând cu anul universitar 2008-2009.vezi ASE-19 şi vezi ASE- 46. programele de tip MBA şi EMBA. care vor deveni adevărate branduri pentru universitate. a câte 14 săptămâni . indiferent de domeniul de licenţă al cursanţilor. respectiv. este concepută o strategie de dezvoltare a unor noi conexiuni cu marile universităţi şi realizarea de parteneriate strategice. Cerinţe privind masteranzii În A. ASE-46. pe teme. Promovarea din semestrul I în semestrul II şi.. în cazul în care planul de învăţământ prevede şi un al patrulea semestru. Se vor dezvolta. şi vor fi dedicate cercetării ştiinţifice specializate şi pregătirii avansate în economie. Programele de masterat de pregătire complementară se adresează absolvenţilor de licenţă. din semestrul III în semestrul IV. Pentru a creşte valoarea lor. în zona postuniversitară. instituţia de învăţământ superior şi anul în care au obţinut diploma respectivă.E. se vor dezvolta două tipuri de programe de masterat: de aprofundare. bibliografia minimală – vezi ASE-45. Studiile de masterat pot fi urmate de absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia. Aceste parteneriate urmăresc atragerea cât mai multor profesori din străinătate care să predea în cadrul acestor programe şi care să contribuie în mod direct la implementarea celor mai bune practici de învăţare a studenţilor. nu este condiţionată de acumularea unui număr minim de puncte de credit. seminar şi activităţi aplicative etc.

Activităţile didactice se pot desfăşura fie în regim modular. centrelor de cercetare etc.. departamentelor. facultăţilor. Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate. impune o organizare specifică.ase. Academia de Studii Economice din Bucureşti 16 Admiterea la masterat se face prin concurs. departamente şi centre de cercetare. alte categorii de angajaţi ai A. În cadrul acestor programe este inclusă şi tematica programelor de cercetare ştiinţifică doctorală. cu aprobarea Senatului. Un candidat admis poate frecventa două programe de masterat în cadrul A. în conformitate cu Regulamentul privind organizarea..E. consultanţă. examenele se pot susţine în cursul semestrelor. Elaborarea dizertaţiei se face sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat de către directorul de program. În măsura în care portofoliul de programe. atunci cercetarea ştiinţifică se poate realiza şi prin unităţi sau structuri distincte de cercetare-dezvoltare create la nivelul catedrelor. În anul 2006 au fost câştigate prin competiţie naţională 68 de granturi de cercetare.ase. În prezent sunt în curs de derulare 173 de proiecte de cercetare naţionale – clik ASE-48 (http://www. masteranzi. numai dacă unul este on-line. La înscrierea la concurs.asp.E. după parcurgerea fiecărei discipline. de regulă. Selecţia candidaţilor se realizează pe baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare şi a altor criterii stabilite de conducerea fiecărei facultăţii. dezvoltare tehnologică. în sesiuni de examene distincte. inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care A. Studiile de masterat se încheie prin susţinerea examenului de dizertaţie. proiecte sau teme. funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice – vezi ASE 47.ro/site/cercetare_stiintifica/index.5 Cerinţe privind cercetarea ştiinţifică Activitatea de cercetare ştiinţifică este un domeniu prioritar pentru A. verificare pe parcurs şi colocviu. se desfăşoară în catedre. cu parcurgerea integrală a unei discipline într-o perioadă compactă.vezi ASE 49 (http://www.E. studenţi.S. Evaluarea cunoştinţelor cursanţilor este prevăzută în programa analitică a fiecărei discipline şi poate fi sub formă de examen.ro/proiectebm. Cercetarea ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin proiecte şi teme. În cazul programelor de masterat organizate în regim modular.E. poate să realizeze excelenţa în cercetare.S. cuprinse în programele instituţionale ale catedrelor.php) şi 8 proiecte internaţionale .ase. proiectare.E.388.S. doctoranzi şi orice alte categorii de cursanţi ai universităţii – http://www. 1. facultăţilor sau A. respectiv una «de iarnă» şi una «de vară».php). Activitatea de cercetare ştiinţifică. fie în regim de eşalonare săptămânală a disciplinelor pe durata întregului semestru.ro/proiecte..E.S.dce.S.dce. cu o valoare totală de 1. Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget se susţine un examen scris sub forma testului-grilă. a cărui promovare conduce la acordarea Diplomei de Master. constituit sau în curs de constituire.S. candidaţii pot depune opţiuni pentru mai multe programe de masterat din cadrul unei singure facultăţi. La ea pot participa cadre didactice. finanţate sau nefinanţate. Examenele la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ se susţin.881 RON – vezi ASE 50 şi 123 de granturi în cadrul Planului Naţional de . expertiză şi alte servicii ştiinţifice din A.

incluse în Planurile de cercetare ale facultăţilor şi ale A. dezvoltare şi inovare se desfăşoară în baza Procedurii de execuţie a contractelor de finanţare a lucrărilor de cercetare. consultanţă etc. Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul A. A. finanţează şi din surse proprii o serie de teme de cercetare ştiinţifică. dispune de un „Program de consolidare a excelenţei naţionale şi de formare a celei internaţionale în cercetarea ştiinţifică” şi de un „Program de dezvoltare a parteneriatului cu alte instituţii pe plan internaţional şi integrare europeană”.vezi-ASE-56. urmăreşte îndeplinirea misiunii asumate.vezi-ASE-55.vezi-ASE-60 (http://www.ase.E. incluse în „Planul strategic instituţional al A. sub conducerea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat din A.316 RON. mese rotunde).vezi-ASE- 57 şi 9 cărţi publicate în edituri din străinătate(cu un total de 1555 pagini) vezi-ASE-58. simpozioane.S. numai în anul 2006. rezultatele cercetării materializându-se.ase. care au devenit deja tradiţie. lucrări publicate în volumele conferinţelor internaţionale cu recenzori şi lucrări publicate în reviste din străinătate cu recenzori din străinătate . temele de cercetare cuprinse în planuri înscriindu-se în aria ştiinţifică a fiecărui program de studii . contracte. Numai în anul 2007 au fost organizate sau sunt prevăzute a se desfăşura 25 de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale .dce.ase. Prin natura temelor de cercetare desfăşurate. dotate cu echipamente care corespund exigenţelor temelor abordate şi permit realizarea unor cercetări de anvergură pe plan naţional şi internaţional.E.pdf).E.dce. este coordonată de Departamentul de Cercetări economice. recunoscute de CNCSIS.-52 Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a personalului de cercetare se realizează şi în mod individual. Execuţia contractelor de finanţare a lucrărilor de cercetare. care marchează traiectoriile cercetării fundamentale economice. pe bază de contracte sau convenţii încheiate cu parteneri din ţară şi/sau din străinătate.php. ASE-10. 311 cărţi. monografii şi tratate de mare anvergură naţională (cu un total de 78652 pagini) .S. 15 articole în reviste cotate ISI . Fiecare program de studii universitare de masterat dispune de planuri de cercetare proprii. A.ro/default-hv.E.E. expertiză.. inclusiv Programul „Cercetare de Excelenţă – vezi ASE-51. Academia de Studii Economice din Bucureşti 17 Cercetare Dezvoltare şi Inovare. dezvoltare şi inovare – vezi ASE-54. Cercetarea ştiinţifică este desfăşurată în cadrul celor 19 centre de cercetare – vezi-ASE-59 (http://www. în măsura în care catedra a asimilat în programul propriu preocuparea ştiinţifică independentă.1.ro/site/cercetare_stiintifica/pdf/2007_Manifestari_stiintifice_ase.6 Cerinţe privind baza materială . prin facultăţile şi catedrele sale este preocupată în permanenţă de organizarea periodică a unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (sesiuni ştiinţifice. în: 2158 de studii publicate în reviste de specialitate sau edituri din ţară. A. în valoare totală de 4.S.802. comunicările fiind publicate în buletine ştiinţifice cotate ISBN.ase.S.E.pdf).E.2.S.S.ro/site/despre/management/fisiere/pdf/cercetare/Finantare_A SE_2006.E.S. A. conferinţe. respectiv consolidarea excelenţei naţionale şi formarea celei internaţionale în cercetarea ştiinţifică. cu evaluare atestată de către comisii de specialitate şi acordarea unui brevet de invenţie.ro/centre.” – vezi ASE-10.. care oferă logistică şi consultanţă pentru a stimula implicarea în programe de cercetare şi colaborarea specialiştilor din diferite domenii - http://www. prioritare pentru dezvoltarea sa – vezi ASE 53 (http://www.php). lansând idei novatoare.vezi ASE. În anul 2006 au fost finalizate 198 de teze de doctorat. ISSN sau în reviste dedicate activităţii organizate. 1.S.

Clădirea Centrului de calcul. cazaţi în cămine sau care doresc să fie cazaţi.E.E. Tot aici este şi rectoratul precum şi birourile conducerii ASE. A.S. îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu universitar propriu. Căminele studenţeşti – A. situată în Str. Statistică şi Informatică economică. EMBA româno-german Management antreprenorial şi Master european Finanţe şi control de gestiune. Economie generală. Tuturor studenţilor. Clãdirea Mihail Moxa. programele: MBA româno- canadian. 15-17. Centrul pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii Clădirea Nicolae Iorga. 11. Clădirea Ionescu Dumitru (Take).E. Buzãu. unde-şi desfăşoară activitatea o serie de birouri administrative şi laboratoarele de limbi străine. 6. repartizarea acestora pe facultăţi. În această clădire se află Aula Magna. situată în str. Angelescu. 1-3. situată în Cartier Broşteni. unde-şi desfăşoară activitatea Departamentul de Cercetări economice şi unitatea de management a Programului CALIST. Cazarea studenţilor în cămine se face în limita locurilor disponibile. unde-şi desfăşoară activitatea Facultăţile de: Economia Agroalimentară şi a Mediului. situată în Strada Cihoski nr. situată în Calea Dorobanţilor nr. Sloboziei nr. situată în Strada Şerban Vodă. Management. dispune şi de cămine studenţeşti aflate în folosinţă permanentă sau temporară. este cea mai veche clădire a Academiei de Studii Economice. La acoperirea costurilor participă subvenţia de la bugetul de stat şi contribuţia locatarului. Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale. Clădirea Colegiului Economic Călăraşi. 2-2A. Asigurări. Clădirea Anton Davidoglu. Complexul Belvedere – 6 cămine. 36. unde-şi desfăşoară activitatea Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi strãine). nr. Mircea cel Bătrân. se desfăşoară în următoarele clădiri: Clãdirea Ion N. 41.D. situată în Str. situată în Piaţa Romanã nr. precum şi informaţii actualizate despre cazarea în anul curent.E. Clădirea Colegiului Economic Buzău. situată în Strada Intrarea Amzei nr. situată în Strada Tache Ionescu nr. Clădirea Colegiului Economic Giurgiu. ţinând cont de performanţa profesională şi de situaţia socială. Bănci şi Burse de Valori şi Colegiul Economic Bucureşti. nr. Giurgiu. Calea Dorobanţi nr. Căminul Tei C1. Locurile de cazare în cămine se repartizează pe facultăţi. provenind de la bugetul de stat sau din alte surse. Academia de Studii Economice din Bucureşti 18 A. cu o capacitate totală de peste 5700 de locuri de cazare.E. 22-24. unde-şi desfăşoară activitatea Departamentul de Formare permanentă. dispune de 18 de cămine (Complexul Moxa – 6 cămine.S.N. metodologia privind cazarea studenţilor în cămine. situată în Calea Griviţei nr. 9. Mihail Moxa nr. Finanţe. Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică a A. Institutul franco-român de gestiune Bucureşti şi Centrul european interuniversitar româno-bulgar.S. Complexul Agronomie – 4 cămine. Clãdirea Virgil Madgearu. 15-17. unde-şi desfăşoară activitatea secţia de Administraţie publică a Facultăţii de Management. li se oferã informaţii despre reţeaua spaţiilor de cazare ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti. conform legislaţiei în vigoare. unde-şi desfăşoară activitatea şcoala academică de studii postuniversitare I. Departamentul de Învăţământ la distanţă. Clădirea Stanislas Cihoski. contra cost. unde se desfăşoară toate evenimentele importante găzduite de Academia de Studii Economice. unde-şi desfăşoară activităţile Facultăţile de Contabilitate şi Informaticã de gestiune. Clădirea Victor Slãvescu. situată în Bulevardul Dacia nr. 5-7. Călăraşi. Clãdirea Mihai Eminescu. Căminul Mecanică Fină şi Căminul Vitan).S. Sector 1unde-şi desfăşoară activitatea Facultăţile de: Comerţ. 9. unde-şi desfăşoară activitatea Facultatea de Cibernetică. . are patrimoniu propriu şi se finanţează din venituri proprii. Căminul Frumoasa.

Din anul 2001 funcţionează.php. Biblioteca Centrală ASE. laboratoare utilizate în cadrul A.ro/resurse/resurse_electronice/carte_electronica. baze de date constituite din resurse interne sau externe – http://www. Cabinetele dispun de 7 medici şi 8 asistente.E. A. ambele fiind amplasate în Căminul Moxa. care dispune de o serie de instalaţii automate şi de o capacitate de servire pentru 3. există 115 laboratoare care asigură desfăşurarea proceselor de învăţământ şi cercetare în condiţii optime – vezi ASE 66. Sub egida Editurii ASE sunt tipărite următoarele reviste: .S.ro/resurse/resurse_electronice/. situată în Complexul Moxa. ASE-61. În cadrul A. în condiţii igienice deosebite.) –vezi ASE-67. Baza materială a A. d) carte electronică (baza de date SpringerLink cu 3233 titluri full-text) http://www.biblioteca.ro/resurse/resurse_electronice/cursuri. Resursele electronice constituie o colecţie deosebită de baze de date cu publicaţii economice digitizate sau în format electronic. de a întreţine şi a face să funcţioneze în mod obligatoriu.Contabilitate şi informatică de gestiune http://www.Informatică economică http://www. se stipula obligaţia de "a se înfiinţa.1.E.cunoaşte o tradiţie îndelungată. .ro/.php. din 1913.E. . Academia de Studii Economice din Bucureşti 19 Funcţionarea căminelor studenţeşti se face în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare – vezi ASE-17 iar cazarea studenţilor pentru anul universitar 2006-2007 se face în baza Metodologiei privind cazarea studenţilor în căminele studenţeşti în anul universitar 2007- 2008 – vezi ASE-61. Prin dotările pe care îl oferă.dotate corespunzător cu tehnică de calcul. cadrelor didactice. seminariile de practică. precum şi căminele noi din Complexul Moxa.ase.E. săli de seminar. ecrane de proiecţie.cig. Cantina studenţilor A.ase. cu o capacitate de 540 locuri de cazare. este în conformitate cu normativele în vigoare vezi ASE-64 şi vezi ASE-65.S.amfiteatrueconomic. sisteme multimedia (video şi retroproiectoare. le pune la dispoziţia studenţilor. se detaşează căminul A6 din Complexul Belvedere.ro/resurse/resurse_electronice/teze.ase. . cercetătorilor şi utilizatorilor externi sunt: a) cursuri universitare tipărite la Editura ASE http://www. flip-chart-uri etc.ase.biblioteca.ase.Economia.S.revistaie.php. laboratoarele şi biblioteca". c) carte veche http://www.ase.S.ro/resurse/resurse_electronice/carte_veche.2.Amfiteatru economic http://www.E. amfiteatre. de peste 90 de ani. dispune de un Cabinet de Medicină generală şi de un Cabinet Stomatologic.biblioteca.500 de persoane.php.E. laboratoare .Administraţie şi Management public. Activitatea didactică şi de cercetare a programelor de masterat se desfăşoară în spaţii de învăţământ aflate în proprietate – săli de curs.Dialogos. . e) reviste ASE (acces "full text" din Campusul ASE). este o construcţie modernã. corespunde standardelor care asigură desfăşurarea unui proces de învăţământ şi de calitate – vezi ASE-62 şi vezi ASE-63 iar capacitatea spaţiilor de învăţământ săli de curs . Clubul personalului didactic. b) teze de doctorat susţinute la Academia de Studii Economice http://www. când prin Legea de întemeiere a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (AISCI).biblioteca.biblioteca.E. săli de seminar.ro/.ase.ase.S.S. . .S.ro/revista_cig/. care oferă condiţii deosebite. Resursele electronice pe care Biblioteca Centrala A. la demisolul clădirii A.. din Piaţa Romană.amfiteatre.

9.ro/servicii/propuneri_carte/.php.biblioteca.php. lucrări de referinţă.Jurnnalul economic.biblioteca.ro/servicii/colectii/indirect. respectiv la colecţiile acestora.php. partiţie Resurse.ase.ro/ebsco/index.acces direct la raft http://www.ase.ro/jstor/index. Informaţii.ro/proquest/index. 8.E. Slăvescu.ase.ro/scopus/index.ro/catalog/.ro/servicii/referinte/virtuale.php. materiale audio-vizuale. Propuneţi o carte http://www.biblioteca. Sala CSIE. resurse Internet pentru bibliotecari.ro. enciclopedii. Biblioteca ASE oferă utilizatorilor. . Acces la cataloage (on-line şi tradiţionale) pentru toate categoriile de documente. 3.php. 2.ro/resurse/resurse_internet/organizatii. motoare de căutare specializate pe domeniile economice. 10.php.biblioteca.EBSCO http://www. La data de 7.616 înregistrări bibliografice pentru monografii – cursuri.ase.ProQuest http://www.php. 7.biblioteca.acces indirect la publicaţiile aflate în depozit http://www. Eliberare permise/carduri de bibliotecă.ro/servicii/colectii/direct.ro/servicii/referinte/index.biblioteca. acces la Resurse Internet: sunt organizate şi indexate tematic site-uri utile cercetării şi documentării pe domeniile: . despre: cataloagele existente. colecţii ce corespund profilului Academiei în concordanţă cu procesul de învăţământ. şi cca. atlase.organizaţii economice http://www.ase.ro/catalog/. . Academia de Studii Economice din Bucureşti 20 . Acces wireless la Internet în sălile de lectură V.biblioteci (site-uri ale bibliotecilor universitare din România) http://www.biblioteca. . alte instrumente de cercetare oferite de bibliotecă şi despre regulamentul de funcţionare al bibliotecii. f) baze de date (acces din campusul ASE): .ro/sciencedirect/index. bibliografiile obligatorii şi tematice.ase.php. 5.2007 catalogul on-line al Bibliotecii Centrale ASE conţine 139.php 6.php.ase.biblioteca. http://www.ro/resurse/resurse_internet/biblioteci. recomandările cadrelor didactice.ase.ase. 4.ase. Referinţe http://www.biblioteca. .referinţe virtuale: dicţionare.ase.ase. baze de date online cu acces gratuit etc.Journal Storage http://www. Acces resurse Internet. titlurile introduse în catalog sunt cele tipărite între anii 1992 -2007.php .ScienceDirect http://www. teze de doctorat. Acces resurse electronice.biblioteca. la cerere.biblioteca.ase. Sala Paul Bran. 7000 titluri articole din publicaţii periodice româneşti şi străine.S. . şi filiale. în prezent desfăşurându-se activitatea de catalogare retrospectivă) http://www. Împrumut la domiciliu.SCOPUS http://www. . prin intermediul site-ului bibliotecii www. Catalogul se accesează la adresa: http://www. 11.ase. propunerile studenţilor. Informaţii despre modul de abordare a cercetării bibliografice în bibliotecă şi informaţii bibliografice. Sala de Periodice.05. .biblioteca.biblioteca.biblioteca. Acces colecţii: .ase.biblioteca. CATALOGUL ONLINE (modul de căutare simplă şi avansată) care este pus la dispoziţia utilizatorilor reprezintă baza de date L4U. Prin Catalogul on-line se realizează accesul la baza de date a Bibliotecii Centrale A. Biblioteca ASE oferă următoarele servicii: 1.

Istorie. colecţii de publicaţii din toate domeniile.399 intrări bibliografice în catalogul online. organizate pe Dewey. Biblioteca ASE. a fost recunoscută de Ministerul Culturii prin ATESTATUL nr. cu precizarea că cea mai mare parte din colecţia bibliotecii o constituie publicaţiile apărute în ultimi 10 ani (122. 14. 22400 volume. 14400 volume. ordonate la raft conform clasificării Dewey.Serviciul de împrumut CSIE . 15.72 locuri.S.Sala de lectură "Mihail Moxa" . colecţii de publicaţii din domeniul cibernetică. SCOPUS. Literatură.E. Ştiinţe sociale şi Lingvistică.S.34 locuri.Sala de lectură Management . Psihologie. publicaţii din următoarele domenii: Informatică. periodice. Sport-Turism.E. dotată cu şapte săli de lectură şi două servicii de împrumut dispune de un fond de carte propriu. 1800 volume. Journal Storage. Bibliotecile A.26 locuri. Împrumut inter-bibliotecar intern. centru destinat studenţilor Facultăţii de Cibernetică. Tehnologie. Finanţele întreprinderii. Biblioteca ASE asigură un număr suficient de publicaţii şi periodice româneşti şi străine. baze de date on-line.Sala de lectură CSIE – 43 locuri. ordonate la raft potrivit clasificării Dewey. Disciplinele din planurile de învăţământ pentru toţi anii de studiu se reflectă în colecţiile Bibliotecii ASE. Biblioteca A. Marketing. pe cicluri de studii universitare (licenţă si masterat): . 13. colecţii de ziare şi reviste româneşti şi străine din domeniul economic. colecţii de publicaţii din toate domeniile. cca.94 locuri. .6800 volume. .Administraţie Publică . pe CD. Statistică.Sala de lectură „Paul Bran” . oferă studenţilor şi cursanţilor un fond de publicaţii monografice. la edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate. Geografie. Schimb inter-bibliotecar intern.XII. . 15000 volume erau destinate anterior anului 2007 numai studenţilor ID.  Acces on-line prin abonament la 6 baze de date: EBSCO..E. Contabilitate.Sala de lectură „Victor Slăvescu” . în cifre înseamnă:  135.Serviciul de împrumut "Mihail Moxa" – 38000 volume din care aprox.  963 articole full-text din reviste ASE. Activitatea editorială din A. 4519 din 9. ProQuest. Fotocopiere (executarea de copii xerox. Management. ScienceDirect. ce acoperă literatura de specialitate română şi străină recomandată de programele analitice. Prelungirea termenului de restituire pentru publicaţiile împrumutate.1997 – vezi ASE-68. Management general. Statistică şi Informatică Economică. . cca.S. corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ ale programelor de studii. 12000 volume. publicaţii din următoarele domenii: Ştiinţe exacte: Matematică. .  263 capitole full-text carte veche. în principal din domeniul Administraţie publică.580 volume). . materiale audio-video. . Academia de Studii Economice din Bucureşti 21 12.68 de locuri. Religie. 5000 volume.129 capitole full-text teze de doctorat. pentru bibliografia de licenţă şi pentru cele mai solicitate publicaţii din sălile de lectură ale bibliotecii). Filozofie. . corespunzător misiunii asumate la nivelul întregii universităţi şi ale programelor sale de studii.  6. cu un număr total de 350 de locuri în sălile de lectură.Sala de publicaţii periodice "Ion Răducanu" . SpringerLink eBooks. Urbanism.

care se compune din: două săli de jocuri de 30/20m şi tenis de câmp. Recunoaşterea editurii o reprezintă cele 16 premiile obţinute la târgurile de carte „Gaudeamus” – vezi ASE-69.S.S.S. sunt prezentate în ASE-73. de o tipografie care are ca obiect principal de activitate asigurarea materialului tipărit şi al suporturilor de curs pentru toate formele de învăţământ. o sală de gimnastică aerobică şi judo.htm). este prezentată în ASE-71.1. Profilul şi dimensiunile reţelei din A. caiete de seminar şi studii de caz. în vederea atingerii standardelor internaţionale de învăţământ universitar şi pregătirii organizaţiei pentru aderare la Uniunea Europeană. formulare şi diverse lucrări alb-negru şi color pentru toate compartimentele din structura A. programe (simpozioane. o sală de dezvoltare fizică şi două săli de fitness. tipărirea de reviste.E. toate aceste lucrări venind în sprijinul procesului didactic..S. sesiuni ale cercetării ştiinţifice studenţeşti. Revistele şi colecţiile de carte economică apărute în cadrul Editurii A. se numără printre editurile recunoscute de CNCSIS. diverse lucrări cerute de conducerea Academiei.ase. Departamentul Reţele din A. are drept scop susţinerea procesului de modernizare al Academiei de Studii Economice. editura A. Baza materiala a Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport este una dintre cele mai performante şi mai complete din învăţământul superior românesc. ca serviciu intern productiv.S.S. dotate cu aparatură tehnică de specialitate modernă şi instalaţii de audio amplificare. ASE-73. sub sigla Editurii A. o sală de cultură fizică medicală. reviste. cuprinzând un Complex Sportiv dat în folosinţă în 1996.S. au apărut peste 1300 de titluri de manuale universitare. În cadrul acestui compartiment se editează: manuale universitare şi alte lucrări având caracter didactic pe suport hârtie sau pe suport electronic.2 (http://www. volume de comunicări ştiinţifice. toate având codul ISBN. .E – vezi ASE 72.E.S.E.E. Academia de Studii Economice din Bucureşti 22 În urma evaluării făcute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. În perioada 1998-2007.ro/raport.E.S.E. sunt prezentate în ASE-70. Baza materială a Editurii A. A.E dispune. lucrări de prezentare a A. concursuri sportive).net.E.

1 – vezi D-01. Paris. atât prin reconstituirea poziţiei unor discipline ca: sondaje. cât şi în cadrul sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice studenţeşti. cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată. potrivit noii accepţiuni atribuite termenului. pentru contribuţii valoroase la teoria şi practica statistică. elaborând referate care sunt valorificate atât la seminarii. Sub îndrumarea cadrelor didactice. Anexa 1. metode de analiză a variabilelor calitative. Toulouse. Pentru originalitatea realizărilor ştiinţifice. Diploma “Virgil Madgearu” pentru excelenţă în activitatea profesională ş. aparţinând de facultatea Cibernetică. epistemologie statistică. prin unele discipline ale sale. . econometrie etc. Membrii catedrei au fost şi sunt prezenţi la simpozioane naţionale şi internaţionale specializate (Barcelona.E. măsurarea şi analiza statistică a riscului. Statistică şi Informatică Economică. cât şi dezvoltarea capacităţii lor de percepere şi prognozare a perspectivelor de progres în plan micro şi macroeconomic. în noiembrie 1948. Activitatea sa cuprinde învăţământ.1 Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a programului de studii universitare de masterat STATISTICĂ. De asemenea.). Programul de masterat este organizat de catedra Statistică şi Econometrie. Academia de Studii Economice din Bucureşti 23 II. statistica mediului şi a protecţiei sale etc. misiunea şi obiectivele acestuia Programul de studii universitare de masterat STATISTICĂ este organizat în cadrul facultăţii Cibernetică. 2. consiliere permanentă şi colaborare cu utilizatorii.a. Statistică şi Informatică Economică. cu însăşi “vârsta” Academiei de Studii Economice. Anual. Catedra şi-a adus contribuţii la perfecţionarea planurilor de învăţământ specializat. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora. statistică macroeconomică. cu multiplele sale componente. Chişinău etc. acreditată prin lege pentru domeniul de licenţă Cibernetică.Statistică şi Informatică Economică. previziune macroeconomică. Berlin.1 Prezentarea Catedrei de STATISTICĂ ŞI ECONOMETRIE Vechimea catedrei se identifică.. econometrie.S. Catedra de Statistică a luat fiinţă. catedra asigură studenţilor economişti atât formarea unei baze de cunoştinţe din domeniul statisticii. în calitate de colaboratori mai multe catedre şi departamente din A.vezi P-01 catedrele: Informatică Economică. Catedra de Statistică şi Previziune Economică organizează manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional. Informaţii care privesc programul de studii universitare de masterat 2. statistică internaţională. cât şi prin introducerea unor noi discipline cu programe analitice şi materiale didactice corespunzătoare: proiectarea experimentelor. mulţi dintre membrii catedrei au câştigat prin concurs diverse burse de perfecţionare profesională în ţările europene. . Catedra acordă o atenţie deosebită iniţierii studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică. în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. Prin disciplinele pe care le gestionează.1. pentru calitatea activităţii de cercetare ştiinţifică membrii catedrei au fost recompensaţi cu premii corespunzătoare: Diploma “Nicolae Georgescu Röegen” pentru cercetare ştiinţifică. studenţii realizează cercetări pe probleme de: statistică. Cibernetica Economica şi Matematica. iar la desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare a acestuia participă.

astfel încât prin intermediul acestei pregatiri sunt formate abilităţi profesionale. Statistica socială. pregătire statistică de specialitate şi dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică în acest domeniu. dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează. care imbina aspectele teoretice cu cele aplicative. . Cursurile predate în cadrul acestui program de masterat vizează aprofundarea pregătirii statistice prin discipline ca Analiza statistică multidimensională. de a crea. fiind în prezent unanim recunoscută. Metode cantitative in management si gestionarea proiectelor.S. în cadrul programului se predau discipline care dezvoltă capacitatea de analiză şi sinteză a cursanţilor. pentru a forma abilităţi care să permită absolvenţilor desfăşurarea de activităţi în structuri decizionale de nivel mediu şi superior. pentru continuarea pregătirii prin intermediul doctoratului şi pentru ocuparea unor poziţii de elita în domeniul instituţiilor şi firmelor din domeniul economico- financiar.a. Se urmăreşte totodată compatibilizarea cunoştinţelor transmise în program cu cele din universităţile europene şi integrarea programului de master în reţelele europene de excelenţă şi în Spaţiul European al Învăţământului Superior. seminariilor şi proiectelor din cadrul acestui program de masterat.în special. cum ar fi cele legate de Economia informaţiei. se asigură însuşirea competenţelor profesionale în domeniul statisticii şi al metodelor cantitative. Statistica dezvoltarii durabile. Macroeconometrie precum şi problematici moderne ale ştiinţei economice contemporane. Audit statistic. de a dezvolta şi aprofunda cunoştinţele în domeniul analizelor cantitative. Programul de masterat asigură o pregatire de natura ştiinţifică. Academia de Studii Economice din Bucureşti 24 2. Pregatirea pe care o asigură acest masterat răspunde unor nevoi din ce în ce mai numeroase şi mai stringente din domeniul microeconomic şi macroeconomic. precum şi aprofundarea cunoştinţelor în domeniul statisticii. Programe regionale s. Metode neparametrice de analiză a datelor. Activităţile didactice din cadrul acestui program de masterat au scopul de a contribui la formarea unui mod de gandire cantitativ şi interdisciplinar.1. Prin intermediul cursurilor. programul de masterat STATISTICĂ se încadrează în coordonatele misiunii generale a A. Afaceri electronice. perfecţionarea şi implicarea în programul de master a unui corp profesoral de elită în domeniul economiei cantitative şi al statisticii şi implicarea cursanţilor programului de master în programele de cercetare ştiinţifică în vederea aplicării cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite permit dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică. valorifica şi disemina cunoştinţe. Misiunea principală a programului constă în transmiterea de cunoştinţe de economie cantitativă în general şi de statistică . aprecierea de care se bucură economiştii specializaţi în domeniul statisticii şi al economiei cantitative în general şi care dispun de cunoştinţe adecvate din domeniul tehnologiei informaţiei. Selectarea. foarte utile pentru activitatea de cercetare stiinţifică din domeniul economic. pentru a accesa funcţii manageriale şi de concepţie. În vederea realizării misiunii propuse. ştiinţifice şi manageriale specifice.2 Misiunea programului de masterat STATISTICĂ Prin misiunea asumată.E. Calitatea datelor statistice.. Probleme speciale ale SCN. prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi învăţământ bazat pe excelenţă. stăpânirea metodelor şi instrumentelor de modelare necesare elaborarii strategiilor şi fundamentării procesului decizional din domeniul economico-social. în care atragerea. Statistica regionala.

1. ştiinţifice şi manageriale:  Dezvoltarea unor capacităţi de analiză. transmiterea şi utilizarea cunoştinţelor statistice în fundamentarea proceselor decizionale.  Aprofundarea pregătirii statistice şi obţinerea de competenţe complementare în domenii înrudite.4 Obiectivele programului Programul de masterat Statistică are următoarele obiective profesionale.  Pregătirea unui segment de specialişti cu aptitudini în aplicarea metodelor cantitative în economie.  Formarea excelenţei în cercetare în facultate prin atragerea masteranzilor în programele interne de cercetare. Este un master deschis.  Stimularea şi încurajarea competenţelor profesionale în domeniul statisticii şi al metodelor cantitative.  Asigurarea unui grad superior de informare a cursanţilor în domeniul statisticii publice din spaţiul european. precum şi aptitudini în vederea aplicării analizelor economice cantitative. european prin sistemul de credite transferabile.  Formarea în timp a unui corp de specialişti.  Realizarea posibilităţilor de „transfer” şi „utilizare” a cunoştinţelor căpătate în programul de master în economia reală. schimburi de studenţi cu alte universităţi de prestigiu din Europa. dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. .  Compatibilizarea modului de gândire şi acţiune a absolvenţilor din domeniul statisticii.  Schimbarea ponderii învăţământului reproductiv către învăţământul bazat pe acţiune. în procesarea. adaptată exigenţelor şi criteriilor de acces la profesie. pe baza standardelor naţionale şi internaţionale de specialitate. cu înalte competenţe în statistica macroeconomică şi în fundamentarea şiinţifică a deciziilor.  Creşterea gradului de deschidere a cursului către mediul economico-social european.3. sinteză şi fundamentare a proceselor decizionale prin utilizarea informaţiilor statistice şi metodelor cantitative. Contextul regional.  Dezvoltarea la cursanţi a unor abilităţi în utilizarea tehnicilor statistice de fundamentare şi implementare a deciziilor la nivel superior. cea a doctoratului în domeniile Cibernetică şi Statistică Economică şi Informatică Economică.  Promovarea excelenţei în procesul de instruire şi cercetare.1. creativitate şi motivare (învăţământul inovativ). naţional şi internaţional Acest program de masterat este singurul din România care asigură aprofundarea pregătirii statistice şi dezvoltarea unor abilităţi în utilizarea tehnicilor statistice de fundamentare şi implementare a deciziilor. 2.  Abordarea într-o viziune sistemică a problematicii statisticii. absolvenţi ai masterului de statistică.  Certificarea publică a competenţelor specifice prin diplomă de master. discipline şi programe analitice comparabile cu cele din Universităţii de prestigiu din Europa şi Statele Unite ale Americii şi oferă posibilitatea continuării studiilor cu forma superioară. Academia de Studii Economice din Bucureşti 25 2.

1. precum şi cu alte instituţii din ţară şi din străinătate. Programul de masterat Statistică urmăreşte să asigure cursanţilor solide cunoştinţe de statistică economică şi abilităţi analitice. Totodată. precum şi implicarea în programe de cercetare ştiinţifică. elabora. este vizată integrarea programului de masterat în Spaţiul European de Învăţământ Superior şi în Spaţiul European al Cercetării. Academia de Studii Economice din Bucureşti 26  Dezvoltarea. precum şi crearea unei imagini favorabile a facultăţii şi a specialiştilor săi în mediul de afaceri şi în cel universitar din ţară şi din străinătate. În plus. 2. a unui program de master compatibil şi competitiv. implementa şi dezvolta aplicaţii statistice şi programe de calculator în diferite domenii de activitate. în conformitate cu cerinţele şi opţiunile de analize cantitative ale domeniului respectiv. proiecta. programul de masterat Statistică asigură absolvenţilor săi competenţe în concordanţă cu Cadrul naţional al calificărilor – vezi D-02. proiectare 1229 conducători în alte activităţi de producţie şi servicii sociale Programul de masterat STATISTICA este rezultat al colaborării cu celelalte catedre din facultatea de Cibernetică. 2.5 Calificările profesionale obţinute Prin planurile sale de învăţământ. Specialiştii pregătiţi prin acest program de master vor fi sunt capabili de a concepe. se urmăreşte dezvoltarea unei imagini de lider a programului în cadrul învăţământului superior de statistică economică din România. abilitatea de a lucra într-un mediu de muncă internaţional şi multicultural. Calificările profesionale obţinute conform COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România. intermedieri şi alte servicii comerciale 1233 conducători din activitatea de vânzare şi marketing 1237 conducători în cercetare-dezvoltare. în vederea aplicării cunoştinţelor dobândite. existând programe de schimburi şi mobilităţi ale cadrelor didactice şi masteranzilor. în structuri decizionale de nivel mediu şi superior. elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale) sunt următoarele: GRUPA MAJORĂ 2 Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice: GRUPA MINORĂ 212 2122 SPECIALIŞTI STATISTICIENI 212201 consilier statistician 212202 expert statistician 212203 inspector de specialitate statistician 212204 referent de specialitate statistician GRUPA MAJORĂ 1 Conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi publice GRUPA MINORĂ 122 1227 conducători de firme de afaceri. compatibile cu cele transmise în universităţile europene.2 Cerinţe privind personalul didactic . testa. Statistică şi Informatică Economică. pe baza celor mai bune practici din UE. de comunicare şi de lucru în echipă.

au titlul ştiinţific de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care-l ocupă – vezi P-05. necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului de studii universitare de masterat pe piaţa muncii – vezi P-06. fiecărei discipline din Planul de învăţământ fiindu-i atribuite un număr de credite transferabile corespunzător efortului de învăţare depus. Planurile de învăţământ ale programului de Masterat STATISTICĂ cuprind discipline de cunoaştere avansată în domeniul studiilor universitare de masterat (discipline de aprofundare). în corelaţie cu competenţele corespunzătoare ale studiilor universitare de masterat. Titularii de disciplină din cadrul programului deţin titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat.pe 4-5 ani. nivelul ISCED 5. repartizate în mod egal pe cele 4 semestre (câte 30 de credite ECTS pe semestru). se pot înscrie la concursul de admitere pentru masterat absolvenţii oricărui program de licenţă din domeniul ştiinţelor economice. econometrie. Activitatea de pregătire este realizată pe parcursul a 4 semestre. metode cantitative în studiul ştiinţelor sociale etc. în cadrul programului de pregătire a masterandului este prevăzută şi o componentă de cercetare ştiinţifică. Fiecare semestru presupune 14 săptămâni de activităţi didactice. statistică. Din totalul posturilor din ştatul de funcţii al programului de masterat STATISTICA (P-35. P-36). 100% sunt acoperite cu cadre didactice cu norma de bază în ASE. Statistică şi Informatică Economică. Selectarea se va realiza pe bază de competiţie. De asemenea. care să posede abilităţi/ cunoştinţe din domeniile: economie cantitativă. cu un conţinut corespunzător misiunii asumate. Competenţele generale şi de specialitate obţinute în cadrul programului de studii universitare de licenţă vor fi ridicate la un nivel superior prin programul de masterat Statistică. Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învăţământ sunt prevăzute într-o succesiune logică şi au fost dezvoltate pornindu-se de la definirea şi delimitarea precisă a competenţelor generale şi de specialitate pe domeniul studiilor universitare de licenţă. Vor fi atraşi absolvenţii bine pregătiţi.S.vezi P-04. În afară de absolvenţii facultăţii de Cibernetică. 4 conferenţiari universitari şi 6 lectori universitari . cu cel puţin 14 ore pe săptămână. Numărul total de credite obţinut prin finalizarea programului de studiu este de 120.4 % sunt profesori universitari conducători de doctorat . P-05. în concordanţă cu specificul domeniului de studii.vezi P-02. încadrarea pe funcţiile didactice şi de cercetare desfăşurându-se în conformitate cu Regulamentul de ocupare a funcţiilor didactice şi de cercetare în A. iar dintre acestea 39.E . Academia de Studii Economice din Bucureşti 27 Personalul didactic al programului de studii de masterat STATISTICA este alcătuit din 22 profesori universitari. acesta asigurând dezvoltarea unor capacităţi de analiză. lucrări aplicative.pe 3 ani sau organizat conform sistemului anterior . Întregul personal didactic al programului de studii STATISTICA respectă cerinţele legale de ocupare a posturilor didactice – vezi P-03.3 Cerinţe privind conţinutul procesului de învăţământ Procesul de învăţământ se derulează cu respectarea planului de învăţământ P-06. discipline de sinteză. titularizate în învăţământul superior conform normelor legale. cât şi module de pregătire complementară. Pentru absolvenţii care doresc să lucreze în învăţământul liceal sau universitars-a prevăzut parcurgerea unui modul de pregătire psihopedagogică. 2. Candidaţii la programul de masterat ştiinţific Statistică vor fi absolvenţi de studii economice ai ciclului de licenţă organizat în sistem Bologna .vezi ASE-33. sinteză şi fundamentare a proceselor decizionale prin utilizarea informaţiilor . proiecte etc. iar celelalte cadre didactice care acoperă activităţile didactice de seminarizare.

repartizarea numărului de ore de curs.programul de master în Statistică organizat de Universitatea din Geneva.html). Facultatea de Matematică şi Statistică. Wollongong.programul de master în Statistică organizat de University Center for Statistics (UCS) of the Katholieke Universiteit Leuven (KUL).ethz.osu. În programe sunt precizate obiectivele disciplinei. aprecierea de care se bucură economiştii specializaţi în domeniul statisticii şi al economiei cantitative în general şi care dispun de cunoştinţe adecvate din domeniul tehnologiei informaţiei.se/templates/Programme_5017. care oferă o pregătire statistică de înalt nivel ştiinţific.php). .htm).edu. aprofundarea pregătirii statistice şi obţinerea de competenţe complementare în domenii înrudite şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. obiectivele şi conţinutul . iar structura planurilor sale de învăţământ este compatibilă cu cea a planurilor de învăţământ universitar din ţări ale Uniunii Europene. compatibilă cu Cadrul de calificări naţional – vezi D-02.kuleuven.programul de master în Statistică organizat de Universitatea din Newcastle. Programul de studii de masterat Statistică este similar programelor de studii din învăţământul superior european.mstat. aprobate de Consiliile facultăţilor şi elaborate pe baza misiunii asumate.edu.aspx)..html). . Academia de Studii Economice din Bucureşti 28 statistice şi metodelor cantitative. . Australia (http://www.edu/graduate/masters-applied-statistics. axat pe variatele aplicaţii ale statisticii în diferite domenii de activitate şi îndeosebi în domeniul economic.programul de master în Statistică Aplicată organizat de Dalarna University.stat.au/statistics/study/mstat.html) .mstat.htm). fiind în prezent unanim recunoscută. . Pregatirea pe care o asigură acest masterat răspunde unor nevoi din ce în ce mai numeroase şi mai stringente din domeniul microeconomic şi macroeconomic.programul de master în Statistică organizat de Universitatea New South Wales. Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învăţământ au la bază programe analitice.edu/prospective/programs/mas. .stat.du. Planurile de învăţământ ale programului asigură o pregătire corespunzătoare.au/informatics/maths/students/prospective/UOW024188.be/masterBologna/index. precum şi din alte ţări: .edu/econreq.unsw. Ohio. conţinutul tematic pe capitole şi teme. Australia (http://www. (http://stat.au/program/11044. SUA (http://www.programul de master în Statistică Aplicată organizat de Universitatea din Pittsburgh.utah.utah.programul de master în Statistică Aplicată organizat de Ohio State University. Facultatea de Statistică Economică şi Socială.programul de master în Statistică organizat de Universitatea din Wollongong.edu/busreq.newcastle.unige. Borlänge Suedia (http://www3.pitt.html) . Australia (http://www. programul de masterat pune accentul pe însuşirea şi aplicarea metodologiei statistice şi încurajează utilizarea acesteia în cadrul temelor de cercetare ştiinţifică. Numeroase programe de masterat în statistică sunt oferite şi de universităţi din SUA: . seminar şi activităţi aplicative etc. Sydney. care este destinat studenţilor care doresc să lucreze în domeniul statisticii aplicate sau pregătesc un doctorat în statistică. cu specializarea Econometrie ( http://www.uow. Elveţia.ch/ses/metri/masterstat/) .htm) şi cu specializarea Management ( http://www. Facultatea de Matematică şi Statistică Aplicată. SUA (http://www.programul de master în Statistică organizat de Institutul Federal Elveţian de Tehnologie din Zurich. Geneva.edu. Elveţia (http://www.programul de master în Statistica organizat de Universitatea din Utah.ch/teaching/master). Belgia (http://ucs.maths.

Examenele la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ se susţin. Structura planurilor de învăţământ este rezultatul analizei periodice efectuate de Comisia de monitorizare şi evaluare periodică a calităţii programelor şi a activităţilor desfăşurate în cadrul facultăţii Cibernetică. Audit statistic. Academia de Studii Economice din Bucureşti 29 seminariilor/laboratoarelor. potrivit prevederilor dispoziţii legale în vigoare. pe baza feed-back-ului cursanţilor – vezi P-08.a. Componenţa comisiei se propune de către directorul de program şi se aprobă de Biroul Consiliului facultăţii.vezi P-06. care trebuie să conţină şi modalităţile de validare ştiinţifică a acestora.1-3. Metode neparametrice de analiză a datelor.4 Cerinţe privind masteranzii . media minimă necesară pentru promovare fiind şase. de regulă.E. Disciplinele prevăzute în Planurile de învăţământ sunt susţinute de materiale didactice (cursuri.) elaborate de corpul profesoral al programului de masterat şi care sunt puse la dispoziţia cursanţilor prin bibliotecile A. – vezi P-09. Probleme speciale ale SCN.a. cel puţin trei membri permanenţi şi un secretar fără drept de evaluare. Calitatea datelor statistice. Macroeconometrie s. Numărul total de credite de studiu transferabile în sistemul european (ECTS) pentru disciplinele obligatorii şi opţionale este de 120 .S. respectiv una „de iarnă” şi una „de vară”. Statistica dezvoltarii durabile. note de curs. Promovarea fiecărui an de studiu este condiţionată de realizarea a minimum 60 de puncte-credit aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al programului de masterat. îmbunătăţirea permanentă a conţinutului disciplinelor şi a structurii planurilor de învăţământ. Cursurile din cadrul acestui program de masterat vizează aprofundarea pregătirii statistice prin discipline ca Analiza statistică multidimensională. Statistica regionala. 2. Anul universitar este structurat pe două semestre. sistemul de evaluare a cunoştinţelor şi bibliografia minimală – vezi P-07. a câte 14 săptămâni . P-07bis. pe teme.vezi ASE-19 şi vezi ASE-46. cum ar fi cele legate de Economia informaţiei. precum şi problematici moderne ale ştiinţei economice contemporane. cu un număr mediu de 14-16 ore de activităţi didactice/săptămână. Acceptarea pentru susţinerea dizertaţiei este condiţionată de acumularea numărului total de puncte de credit stabilit pentru programul de masterat respectiv. Statistică şi Informatică Economică prin care se urmăreşte corelarea programelor analitice.. în sesiuni de examene distincte. Metode cantitative in management si gestionarea proiectelor. În cadrul programului se predau discipline care dezvoltă capacitatea de analiză şi sinteză a cursanţilor. ASE-46. Disciplinele cuprinse în planurile de învăţământ şi conţinutul acestora corespund domeniului programului de studii şi sunt conforme misiunii declarate. Studiile de masterat se încheie prin susţinerea examenului de dizertaţie. Programe regionale s. a cărui promovare conduce la acordarea Diplomei de Master. monografii etc. Statistica socială. tratate. Elaborarea dizertaţiei se face sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat de către directorul de program şi cuprinde pe lângă stadiul cunoaşterii în domeniul studiat şi capitole de cercetare ştiinţifică originală avansată a temei abordate. Afaceri electronice. Susţinerea dizertaţiei se face în faţa unei comisii compusă dintr-un preşedinte.

– vezi ASE-19.S.serii şi grupe . ale cărui teme de cercetare se înscriu în aria ştiinţifică a domeniului studiilor de masterat – vezi P12 şi vezi P-13. al căror conţinut respectă legislaţia în vigoare .S. 2. Formaţiile de studiu îşi desfăşoară activitatea în condiţii optime. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor încheia cu ASE un contract-cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare. implicit.E.E.E. să emită diplome de absolvire. Masteranzii sunt antrenaţi pe parcursul studiilor în activităţile de cercetare ale catedrelor care gestionează disciplinele din planul de învăţământ – vezi P-11. Programul 5 – „Program de consolidare a excelenţei naţionale şi de formare a celei internaţionale în cercetarea ştiinţifică” şi Programul 8 „Program de dezvoltare a parteneriatului cu alte instituţii pe plan internaţional şi integrare europeană” – vezi ASE-10.5 Cerinţe privind cercetarea ştiinţifică Programul de studii de masterat Statistică dispune de un plan propriu de cercetare ştiinţifică. Academia de Studii Economice din Bucureşti 30 Recrutarea studenţilor la programul de studii Statistică se face pe bază de concurs. cu aprobarea Consiliilor facultăţii şi a Biroului Senatului A. ale Cartei Academiei de Studii Economice din Bucureşti.E. .E.vezi P-14 şi. – vezi P-10. Acesta este inclus în planul strategic al facultăţii de Cibernetică. condiţiile generale de admitere fiind 30% media generală a programului de licenţă şi 70% punctajul obţinut la examenul de admitere de tip grilă. care oferă logistică şi consultanţă pentru a stimula implicarea în programe de cercetare şi colaborarea specialiştilor din diferite domenii - http://www. un contract-cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare..S.php. din punctul de vedere al dimensionării seriilor şi grupelor.S. I. catedra de Statistică şi Econometrie ca organizatoare a programului de masterat. în Planul strategic al A.2.D.Ed.1. pentru anul universitar 2006-2007 pentru toate activităţile didactice (învăţământ zi.ase.în conformitate cu „Metodologia privind întocmirea statelor de funcţii şi de personal didactic din A. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă încheie cu A. cursanţii programelor de masterat beneficiază de drepturile ce decurg din prevederile Legii Învăţământului. A. Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul A.E. precum şi contracte anuale de studii. master şi cursuri postuniversitare)” – vezi ASE-74. Temele de cercetare ale programului de masterat se desfăşoară în cea mai mare parte în cadrul Centrului de Anchete şi Sondaje CSA care aparţine facultăţii de Cibernetică. Cifrele de şcolarizare pentru programele de studii universitare de masterat la care A. Statistică şi Informatică Economică.. cea desfăşurată în cadrul programului de masterat Statistică este coordonată de Departamentul de Cercetări economice. Statistică şi Informatică Economică .dce.E. respectiv. ASE-10. Pe toată perioada şcolarizării.E.vezi ASE-75. şi.ro/default-hv. precum şi contracte anuale de studii. precum şi ale regulamentelor aplicabile.S. organizează examen de admitere în anul 2007 au fost aprobate de Ministerul Educaţiei şi cercetării .C. este acreditată de către M. Admiterea la masterat se face prin concurs. Anii de studii ai programului de studii universitare de masterat sunt organizaţi pe formaţii de studiu .S. a cărui desfăşurare este reglementată prin proceduri şi metodologii proprii A. Planul de cercetare al programului de masterat Statistică se regăseşte la nivelul tuturor catedrelor ale căror discipline fac parte din Planul de învăţământ al programului.vezi ASE-07 şi vezi ASE-08.S.S.

domeniile de masterat similare şi sunt aduse la cunoştinţa studenţilor prin diferite .E. recunoscute de CNCSIS.ro/catalog/.2.ro/resurse/resurse_electronice/cursuri. ISSN sau în reviste dedicate activităţii organizate – vezi P-18. Bibliotecile A. cercetătorii şi absolvenţii. Activitatea financiară. expertiză. cu evaluare atestată de către comisii de specialitate – vezi P-16. la edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate - http://www.6 % din totalul veniturilor. simpozioane. cu precizarea că cea mai mare parte din colecţia bibliotecii o constituie publicaţiile apărute în ultimi 10 ani (122. ce acoperă literatura de specialitate română şi străină recomandată de programele analitice. Statistică şi Informatică Economică . iar comunicările sunt publicate în buletine ştiinţifice cotate ISBN..3.1. brevete etc. Economic Informatics.6 Cerinţe privind baza materială Activitatea didactică şi de cercetare a programului de studii universitare de masterat STATISTICĂ se desfăşoară în spaţii de învăţământ proprii. dispun de un fond de carte şi periodice româneşti şi străine proprii. periodice. În cadrul centrelor de cercetare ale catedrelor şi facultăţii s-au desfăşurat şi se desfăşoară continuu proiecte de cercetare ale căror rezultate au fost şi sunt valorificate prin lucrări ştiinţifice publicate. dotate cu tehnică de calcul şi aparatură de profil care asigură buna desfăşurare a întregii activităţi– vezi-P-19. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (revista cotată in baza de date ISI – Thomson- INSPEC şi B+ de catre CNCSIS).ase. Academia de Studii Economice din Bucureşti 31 Personalul didactic desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul disciplinelor cuprinse în Planul de învăţământ al programului de masterat. sau din străinătate. consultanţă etc.. în domeniul specializării în care se organizează studiile de masterat. sesiuni ştiinţifice. în conformitate cu specializările şi preocupările ştiinţifice proprii – vezi P-15. Bibliotecile şi sălile de lectură din A.2. într-un număr de exemplare suficient în raport cu numărul cursanţilor. pe bază de contracte sau convenţii încheiate cu parteneri din ţară şi/sau din străinătate.biblioteca. mese rotunde. oferă cursanţilor un fond de publicaţii monografice. P-16.php şi http://www.1. conferinţe. cheltuielile ocazionate de plata salariilor reprezintă 55.E. din ţară şi/sau străinătate. Cea mai mare parte a rezultatelor cercetării cadrelor dicatice şi ale masteranzilor vor fi valorificate prin publicare in Revista Română de Statistică (revistă cotată B+ de CNCSIS). simpozioane. respectiv în revistele Calcul Economic şi Cibernetică Economică. P-16. Programul de studii universitare de masterat dispune de un buget propriu de venituri şi cheltuieli pentru activitatea didactică şi de cercetare– vezi P-21 şi P-21bis.S.3. contracte. Statistică şi Informatică Economică organizează periodic cu cadrele didactice. P-16.ase. Facultatea de Cibernetică. În cadrul programului.S.E.biblioteca.580 volume). Revista de Informatică Economică. corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ.vezi P-20. comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni. 2.S. Disciplinele din planurile de învăţământ pentru toţi anii de studiu se reflectă în colecţiile Bibliotecii A. P-16. materiale audio-video. seminarii etc. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice ale programului sunt valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate sau edituri din ţară. Taxele şcolare sunt calculate în concordanţă cu costurile medii de şcolarizare pe an universitar din învăţământul public finanţat de la buget pentru domeniul fundamental „Ştiinţe economice”. -vezi P-16. Activitatea de cercetare a masteranzilor are loc în centrele de cercetare ale facultăţii de Cibernetică.

Programul de studii universitare de masterat Statistică va participa la realizarea veniturilor A. (care se ridică de la secretariatele facultăţilor).S.S. de masterat. casierii şi pe site-ul A. A. instituţie de învăţământ superior.pdf.E.1.S. Principiile şi normele specifice după care îşi desfăşoară activitatea membrii comunităţii universitare în spaţiul universitar propriu.A.1. dinamismul inovării. Misiune şi obiective Academia de Studii Economice din Bucureşti (denumită în continuare A. implicarea în raporturi strategice de parteneriat cu mediul . cercetare. la casieriile A.E.ase.E.S.E. şi prin bancomate. obiective şi integritate academică Academia de Studii Economice din Bucureşti îşi formulează propria misiune si stabileste obiectivele pe care le urmăreste în concordanţă cu un set de valori de referinţă.1.). doctorat.S.) este o instituţie de învăţământ superior înfiinţată sub denumirea de "Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale". doreşte să rămână cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ superior economic şi de administraţie publică din România şi să se califice printre primele universităţi din Europa prin conţinutul şi modernitatea procesului de învăţământ.ro/site/despre/management/fisiere/pdf/taxe_tarife/t2.E.1. Academia de Studii Economice din Bucureşti 32 mijloace de comunicare: afişare la secretariate.1.E. este universitate de stat. publicat în Monitorul Oficial al României din 13 aprilie 1913 – vezi ASE-01. legislaţiei din domeniul învăţământului şi a celorlalte reglementări legale din România.1 Misiune. derularea programelor de educaţie continuă (postuniversitare.S. standardelor şi indicatorilor de performanţă pentru obţinerea acreditării/evaluarea externă a programului de studii universitare de masterat A. administrative şi manageriale S. IP.E. 2. putând fi achitate cu carduri emise de A. A. precum şi reglementările privind activitatea personalului didactic auxiliar şi tehnic-administrativ sunt descrise în Carta A. precum şi cercetarea ştiinţifică în domeniul economic. în baza legii promulgate prin Decretul Regal nr. A.S.E. Capacitatea instituţională A. Denumirea actuală a universităţii datează din anul 1967. III Tabel sintetic privind autoevaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor.972 din aprilie 1913. – vezi ASE-02. cu 116000 RON anual. este o comunitate universitară distinctă ce funcţionează în baza Constituţiei. – http://www. A.S.E.S. asistenţă de specialitate şi formare continuă. Structurile instituţionale. are ca scop fundamental pregătirea viitorilor economişti.E.S. Instituţia poate dovedi că respectă si apără libertatea academică a personalului si studenţilor si funcţionează în condiţii de autonomie universitară si de responsabilitate si răspundere publică pentru educaţia oferită si resursele utilizate în acest scop.A. perfecţionare etc.

pe perioada 2004-2008 .E.S. care se desfăşoară în cadrul Biroului Senatului ASE.E. economişti şi specialişti în administraţia publică. Rezultatele auditului se concretizează într-un raport de audit academic pe cele două componente vezi ASE-81.E. Încălcările codului de deontologie şi etică universitară al ASE sunt discutate în şedinţele de catedră .E. şi Colegiul de onoare – vezi ASE 78 şi vezi ASE-79. Semestrial şi ori de câte ori este nevoie au loc şedinţe ale conducerii universităţii de analiză a sistemului de management al calităţii.S.dr.ase. IP.S.univ. ASE-82.2.asp În cadrul Catedrei de Statistică şi Econometrie există Comisia de Audit formată din: Prof.S.S. Raportul este dezbătut în Senat şi făcut public.vezi ASE-10.2. îndeplinirea politicii şi a obiectivelor calităţii trecute în Programele anuale de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică.E.dr. rapoarte de activitate vezi ASE-80. toleranţa. autonomiei universitare şi integrităţii etice . vezi ASE-82. Următoarele elemente constitutive sunt esenţiale pentru profilul integrităţii academice: libertatea academică. Totodată.2. în cadrul acestora fiind incluşi absolvenţi ai învăţământului superior.dr. Răspundere şi responsabilitate publică În A.A. Prin programe de învăţământ derulate pe facultăţi şi specializări. cinstea şi corectitudinea intelectuală.E. IIE. responsabilitatea profesională şi civică.S.A. auditul academic vizează două componente: procesul de învăţământ şi cercetare şi activitatea administrativă. echitatea. cursuri postuniversitare şi doctorat. A.S. Academia de Studii Economice din Bucureşti 33 economic şi social naţional şi internaţional.S. A. asigură continuarea studiilor prin învăţământul de masterat.E. Liviu Begu Conf.E. şi Colegiul de onoare prezintă periodic Senatului A.1. are implementat şi certificat sistemul de management al calităţii în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:2001 La sfârşitul fiecărui an universitar este întocmit Programul de audit intern al calităţii pentru anul universitar următor prin care sunt planificate auditurile la nivelul tuturor entităţilor funcţionale din A.vezi ASE-77. IP. A.S. în principal.1.E. Corpul propriu de auditori interni ai calităţii numără 45 de cadre didactice şi de cercetare. A. dreptatea.S.1. Comisia de Etică a A. integritatea morală.1. Misiunea şi obiectivele sunt declarate în Planul strategic instituţional al A. se regăseşte printre universităţile de prestigiu în domeniul ştiinţelor economice şi administrative pe plan european şi regional. Miruna Mazurencu – Marinescu Lect. Prevederile Codului de etică universitară sunt aplicate prin Comisia de Etică a A. respectiv în Consiliul Profesoral al Facultăţii şi sunt aplicate măsuri de sancţionare conforme cu Legea Învăţământului şi Statutul Personalului Didactic. cercetare ştiinţifică. dispune de un Cod de etică universitară prin care apară valorile libertăţii academice. Integritate academică A.ro/site/despre/management/managementul_calitatii.E.S. face parte din grupul celor mai mari universităţi cu profil economic din Europa. se întocmesc programe de îmbunătăţire a calităţii activităţii desfăşurate la nivel de A. ASE-10.S.1. fiind cuprinsă în lista UNESCO a universităţilor. Aceste comisii aplică prevederile referitoare la activităţile de conducere.E. predare şi examinare. Giani Grădinaru .univ. asigură societăţii româneşti şi.E. fiind membră cu statut deplin al ASECU.univ.3. onestitatea. http://www. economiei naţionale.1. În urma analizei. Auditurile interne ale calităţii au ca obiective urmărirea menţinerii conformităţii cu cerinţele SR EN ISO 9001:2001.

S. Management strategic A. IP. ASE-85. ASE- 10.S.2. reflectată în Organigrama privind structura serviciilor tehnico-administrative. este eficace în privinţa organizării. împreună cu colectivul de conducere al Catedrei  monitorizează respectarea măsurilor stabilite S.1.1.E. în Regulamentul intern – vezi ASE-16 şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare – vezi ASE- 17. IP. competenţele decizionale şi modul de alegere a organismelor de conducere la nivelul A. şase prorectori care coordonează diferite domenii de activitate. senat şi alte structuri este clar descris în Carta Universitară şi în Regulamentul privind reprezentarea şi activitatea socială a studenţilor – vezi ASE-20.E.S. făcute publice. numărului şi calificării personalului şi funcţionează riguros prin serviciile oferite comunităţii universitare– vezi ASE-23.2. iar la sfârşitul anului rapoarte anuale ale . dispune de o administraţie care respectă reglementările legale în vigoare. integrat şi transparent şi care se bazează pe o administraţie eficace şi eficientă. adaptată misiunii şi obiectivelor asumate.E. Structurile academice. Sistemul de conducere A.A.S.3.2. cum ar fi:  primeşte planuri de audit din partea conducerii Facultăţii  pregăteşte documentele necesare auditării interne  participă la diferitele sesiuni de auditare ale catedrei  elaborează.2. dispune de un plan strategic pentru perioada 2004-2008 -vezi ASE-10. . sunt descrise în Carta A. nediscriminatoriu şi nu limitează dreptul studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi. un cancelar. un director general administrativ şi un secretar şef.A. Aceste compartimente elaborează la începutul anului planuri anuale de desfăşurare a activităţii vezi ASE-83.S.1.S.2.E. Acestea sunt aplicate conform unor practici şi mecanisme de urmărire riguroasă. Mecanismul de alegere este democratic şi transparent. A. reprezentate de Compartimentul de Control de Gestiune şi Compartimentul de Audit Intern. planuri de măsuri de îmbunătăţire a calităţii activităţii. IP. cunoscute de membrii comunităţii universitare.1. are mecanisme de control şi de dezvoltare continuă a performanţelor administraţiei. Administraţie eficace A.E. fiind analizate în cadrul Rapoartelor de activitate anuale.A.vezi ASE-02.E. Academia de Studii Economice din Bucureşti 34 Comisia desfăşoară diferite legate de respectarea standardelor de calitate a activităţii Catedrei. Mecanismul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în consilii.1.2 Conducere şi administraţie Academia de Studii Economice din Bucureşti are un sistem de conducere universitară coerent.1. dispune de un sistem de conducere operativă alcătuit din rector. fiind în curs de definitivare planul strategic pentru orizontul de timp 2013 şi de planuri operaţionale anuale vezi ASE-24.A. pe baza rapoartelor de audit.

2. În A. oficii pentru prepararea hranei.E. A.S.Baza materială S.00 – 22.S.S. este o construcţie modernă. ASE-86. cercetare şi pentru alte activităţi Baza materială a A. Din cea de-a doua categorie fac parte următoarele cămine: C3 Agronomie. acces la internet. Activitatea didactică şi de cercetare a programelor de masterat se desfăşoară în spaţii de învăţământ aflate în proprietate – săli de curs.S. are încheiat un protocol de parteneriat cu Bazinul de înot „Lia Manoliu”. IP. A3. A6). Spaţii de învăţământ. acoperind şi perioadele de sesiune şi o parte din vacanţă http://www.700 de locuri de cazare şi două blocuri pentru cazarea cadrelor didactice şi a personalului tehnico-administrativ. Timonierului şi Bozieni. În cadrul căminelor există condiţii de cazare la standarde europene: săli de fitness. dispune de trei spaţii special amenajate pentru prepararea şi servirea mesei de către studenţi şi cadre didactice.E. ecrane de proiecţie. D şi E). resurse financiare alocate Academia de Studii Economice din Bucureşti dispune de acel patrimoniu care contribuie în mod eficace la realizarea misiunii si obiectivelor fixate. în baza unui protocol cu încheiat UMF şi Mecanică Fină. Complex Belvedere (blocurile A1. 2 săli de fitness. situată în Complexul Moxa. în condiţii igienice deosebite.E. flip-chart-uri etc.htm.1 Patrimoniu.1.. .E. dotate cu aparatură tehnică de specialitate modernă şi instalaţii de audio amplificare. 1 sală de gimnastică aerobică şi judo. în baza unui protocol încheiat cu USAMV. care se compune din: 2 săli de jocuri 30/20m şi tenis de câmp.E. A2.S.S. 1 sală de dezvoltare fizică. săli de seminar. A4. Din prima categorie fac parte următoarele cămine: Complex Moxa (blocurile A. ASE-88.S.00.1.2.) –vezi ASE-67.E. cât şi pentru spaţiile de cazare vezi ASE-88.ase. C. Cantina studenţilor A. există 115 laboratoare care asigură desfăşurarea proceselor de învăţământ şi cercetare în condiţii optime – vezi ASE 66. amfiteatre.1. http://social. A. este deschis zilnic intre 8. Complexul Sportiv A.defs.ro/anexe/Analiza_Activ_SOCIAL_ADMIN_CAMINE_CANTINA. corespunde standardelor care asigură desfăşurarea unui proces de învăţământ şi de calitate – vezi ASE-62 şi vezi ASE-63 iar capacitatea spaţiilor de învăţământ săli de curs . laboratoare . dotare. Frumoasei. C1 Tei.ase. există sistem de comunicare INTRANET.S. A. inclusiv sambăta şi duminica. 1 sală de cultură fizică medicală.2.2 .pps A.S.E.S. dispune de 18 clădiri cu destinaţia de cămine pentru studenţi.E.A.1.A.S. Pentru cazarea studenţilor săi. A. săli de seminar. sisteme multimedia (video şi retroproiectoare. laboratoare utilizate în cadrul A. ASE-86. Baza materială a Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport cuprinde un Complex Sportiv dat în folosinţă in 1996. dintre care unul externalizat (Bufet Imobil Eminescu).E. B. cât şi rapoartele anuale ale acestor compartimente sunt discutate şi aprobate în Senatul ASE. Complex Agronomie (blocurile C1 şi C2). dispune de planuri de dezvoltare şi de planuri de investiţii atât pentru spaţiile de învăţământ. cablu TV vezi ASE-87.2.amfiteatre. În cadrul A. este în conformitate cu normativele în vigoare vezi ASE-64 şi vezi ASE-65. Vitan. A.E. Academia de Studii Economice din Bucureşti 35 activităţii desfăşurate vezi ASE-84. Atât planurile anuale.ro/baza. cu o capacitate totală de aproximativ 5.E. dispune de cămine aflate în folosinţă permanentă sau temporară. căminele A5 Belvedere. care dispune de o serie de instalaţii automate şi o capacitate maximă de servire.dotate corespunzător cu tehnică de calcul.

Sistemul de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi ASE are Regulamentul privind reprezentarea şi activitatea socială a studenţilor. în Cap. procesul de învăţământ organizat pe .1 – Conţinutul programelor de studiu S.ro/site/admitere2007/zi/index. ecran proiecţie. Metodologia de admitere.ase. echipamente videoconferinţă.1. ASE-89. Principii ale politicii de admitere la programele de studiu oferite de Instituţie A. ASE-89. dispune de un buget anual realist şi de un buget pe trei/patru ani.3. aplicat în mod consecvent. fără nicio discriminare.1. predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student (videoproiector. ASE-96.1. Modul de acordare a acestor burse este prezentat în Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii învăţământului cu prezenţă în campus. Oferta de locuri şi Graficul admiterii sunt publicate pe site-ul ASE la începutul anului (luna ianuarie) şi în broşuri/pliante vezi ASE-94. ASE-91.2. ASE-90. precum şi de politici financiare pe termen scurt şi mediu.1. dispune de resurse financiare provenite din surse de finanţare proprii. În clădirea „Ion N. V Acordarea burselor.1.4. http://www.1. Angelescu” şi „Virgil Madgearu” există spaţii amenajate pentru accesul wireless la Internet.1. ASE-97.1.E.1.3.A. cu prilejul manifestărilor ştiinţifice studenţeşti.4.3. IP.2.2.B. Laboratoarele de cercetare sunt dotate cu echipamente şi mijloace tehnice de funcţionare la nivelul anului 2007. ASE-94.S.2. A. anunţată public cu cel putin 6 luni înainte de aplicare.A. ASE-92. Dotare Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăţare. studio TV. Anual.2. flip-chart).E. Bursele sunt acordate din alocatii de la bugetul de stat si din resurse proprii ASE-92. cu referire la sustenabilitatea financiară vezi ASE- 03. ASE-90.B. Resurse financiare A. în care.S. Marketingul universitar promovează informaţii reale şi corecte. Admiterea studenţilor Academia de Studii Economice din Bucureşti formulează propria politică de recrutare si admitere a studenţilor si o aplică în mod transparent si riguros.1.2. care îi permit realizarea în mod adecvat a misiunii asumate şi a obiectivelor propuse. inclusiv mobilier adecvat. ASE-96. a biletelor în tabere şi a altor forme de sprijin sunt prezentate tipurile de burse acordate şi condiţiile de obţinere a acestor burse vezi ASE-20. respectând principiul egalităţii şanselor tuturor candidaţilor. ASE-95. ASE-90.2. ASE-94. IP. Academia de Studii Economice din Bucureşti 36 IP.2. ASE-96. aplică o politică transparentă a recrutării şi admiterii studenţilor.1.1. calculator. Cadrul general de admitere. ASE- 92. IP.1.asp. ASE-89.A. ASE-92. bugetare şi atrase.2. Consiliere şi Orientare în carieră (atribuţiile acestui compartiment sunt descrise în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare vezi ASE-17) care oferă informaţii despre: facultăţile şi programele de studiu ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti. vezi ASE-93. ASE-96.E.2. B : Eficacitate educaţională B.3.1. prin Biroul Marketing.S. sunt acordate cărţi tuturor participanţilor.

E.1. Pentru a veni în sprijinul candidaţilor. probele de concurs. diseminate la târguri educaţionale. ASE- 105. Admiterea la studii de masterat cu prezenţă în campus universitar se face prin concurs. şcoli academice de studii postuniversitare. Argentina.S. ASE-94.online. ASE-98. ASE-98. se publică teste grilă online la probele de concurs.2. Diferenţiere în realizarea programelor de studiu In cadrul programului de masterat STATISTICĂ activitatea se desfaşoară cu prezenţa în campus. admiterea la ASE. ASE-94. Admiterea în A. Academia de Studii Economice din Bucureşti 37 sistemul de credite transferabile. ciclul I-licenţă.S.ro/. iar durata ciclului de studii universitare de masterat este de doi ani (120 puncte credit).2.1.E.1. . cursuri postuniversitare.0.1. IP. ASE-95.1. respectiv cercetare şi calificarea universitară de master. Practici de admitere Admiterea la studii universitare de masterat se face prin concurs. ca examen sumativ care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale corespunzătoare calificării universitare vezi P-22. la întâlniri organizate cu liceenii. ASE-94.E. pe baza mediei de absolvirea a facultăţii şi la testul susţinut sub formă scrisăvezi ASE-94. pe baza rezultatelor obţinute în primul ciclu universitar şi la testul grilă susţinut sub formă scrisă. se bazează exclusiv pe competenţele academice ale candidatului şi nu aplică nici un fel de criterii discriminatorii. III-doctorat. ASE-98. îşi prezintă oferta educaţională prin publicarea de broşuri de prezentare.1.3. ţinând cont de rezultatele planificate. ASE pune la dispoziţia acestora. învăţământul la distanţă organizat de Academia de Studii Economice în Bucureşti şi centrele teritoriale. Structura programelor de studiu Programul de masterat STATISTICĂ din cadrul ASE se bazează pe corespondenţa dintre rezultatele în învăţare. ASE-94. ASE-103. oferta educaţională completă ASE (anul I licenţă zi şi distanţă.2.B.1. continuare de studii.1.2.2.S. doctorat).) vezi ASE-104. modul de organizare si conţinutul examenului de finalizare a studiilor. Programul de masterat STATISTICĂ se prezintă sub forma unui pachet de documente care include: obiectivele generale si specifice ale programului. modul de examinare si evaluare la fiecare disciplină.B. programele analitice ale disciplinelor (vezi P-07. componenţa dosarului de concurs. IP. disciplinele şi tematica examenului de concursvezi ASE-94. Pe site-ul A. tehnice sau profesionale si afectiv-valorice care sunt realizate de o disciplina. ASE-101. În Metodologia de admitere şi în Procedurile desfăşurării concursului de admitere sunt prezentate modul de desfăşurare a concursului de admitere. respectiv rezultatele în învatare exprimate în forma competentelor cognitive. modul de ierarhizare al concurenţilor.1.ase.2.2. „Ghidul Admiterii” vezi ASE-99. ASE-99. anual. Brazilia.1. studii de masterat. „Oferta educaţională completă” vezi ASE-98. la întâlniri cu potenţialii studenţi din străinătate (Iordania.2. accesibile oricărei persoane cu acces la internet http://www. „Ghidul doctorandului” vezi ASE-102. „Cursuri postuniversitare” vezi ASE-101.2. în mass-media naţională şi locală. P-07bis) incluse în planul de învatamânt.2. Franţa etc. „Oportunităţi profesionale” vezi ASE-103. „Programe de masterat şi şcoli academice postuniversitare” vezi ASE-100.1. planul de învatamânt (vezi P-06) cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu ECTS şi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de şcolarizare. ciclul II- masterat.B. A. pliante şi postere. ponderea rezultatului examenului de admitere în nota finală. IP.

B. să dezvolte o afacere proprie. Cel puţin 95 % dintre absolvenţii programului de licenţă corespunzător sunt angajaţi în termen de doi ani de la data absolvirii la nivelul calificării universitare.  evidenţa ţinută de secretariatul facultăţii de Cibernetică.B. Datele cu privire la absolvenţii care se angajează după absolvire sunt colectate din :  fişele de înscriere la admiterea în programe de masterat.B. prin care se urmăreşte corelarea programelor analitice. competenţele şi abilităţile dobândite sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii.B.  ancheta Tranziţia de la şcoală la muncă – INS IP. respectiv in activităţi de cercetare ştiinţifică ale absolvenţilor. Structura planurilor de învăţământ este rezultatul analizei periodice efectuate de Comisia de monitorizare şi evaluare periodică a calităţii programelor şi a activităţilor desfăşurate în cadrul facultăţii de Cibernetică.2. Programul de studiu de masterat STATISTICĂ dispune de mecanisme pentru analiza colegială anuală a activităţii cunoaşterii transmise şi asimilate de studenţi şi pentru analiza schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor şi în impactul acestora asupra organizării programului de studiu. Statistică şi Informatică Economică. de aceea.3 Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de universitate Peste 95% dintre studenţi apreciază pozitiv mediul de învăţare şi dezvoltare oferit de către programul de licenţă STATISTICĂ şi PREVIZIUNE ECONOMICĂ şi propriul lor traseu de . B.1. să continue studiile universitare în ciclul următor si să înveţe permanent.1. IP.2 Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare Programul de masterat STATISTICĂ va debuta in anul universitar 2008-2009. în prezent.  documentele aflate la Serviciul Diplome. şcoală doctorală şi înscrierea la cursuri postuniversitare. pe baza feed- back-ului cursanţilor – vezi P-08.2 – Rezultatele învăţării S. Tematica disciplinelor este corelată permanent cu dezvoltarea ştiinţifică în domeniu şi cu cerinţele pieţei muncii. nu există date disponibile referitoare la continuarea studiilor in programe de doctorat.1. îmbunătăţirea permanentă a conţinutului disciplinelor şi a structurii planurilor de învăţământ.2. Academia de Studii Economice din Bucureşti 38 IP.2. Relevanţa programelor de studiu Relevanţa cognitivă şi profesională a programului de masterat este definită în funcţie de ritmul dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu şi de cerinţele pieţei muncii şi ale calificărilor vezi D-03. Valorificarea calificării universitare obţinute Cunoştinţele.1.3.1 Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piaţa muncii Absolvenţii Programului de masterat STATISTICĂ estimăm că vor avea un grad ridicat de absorbţie pe piaţa forţei de muncă.2.  evidenţa ALUMNI. Statistică şi Informatică Economică.2.B. IP.1.

la flipchart şi videoproiector. pentru coordonarea lucrărilor prezentate de studenţi la sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti. bibliografie. resurse în format electronic. Dotarea sălilor de curs şi seminar permit folosirea mijloacelor moderne de predare vezi ASE-67. perioada şi forma chestionarelor sunt stabilite printr-o procedură operaţională a ASE vezi ASE-106. Rezultatele învăţării sunt explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor. avându-i în vedere şi pe cei cu dizabilităţi.1. Se realizează forme de asociere între profesori şi studenţi de tipul cercurilor ştiinţifice. B. Metodologia de chestionare a studenţilor.S. Cadrele didactice sunt pregătite special în domeniul predării la nivel universitar prin absolvirea cursurilor Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. prin ore de consultaţie desfăşurate săptămânal şi prin intermediul tutorilor de an vezi P-24. care poate conţine CV.1. P-07bis. principala responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea metodelor şi a mediilor de învăţare centrate pe student. Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex.vezi P-20. datele de contact. la concursuri profesionale.. orar. monitorizare şi facilitare a proceselor de învăţământ. IP B2. Activitatea de cercetare a masteranzilor are loc în centrele de cercetare ale facultăţii de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică.3 – Activitatea de cercetare ştiinţifică . Psihologul din cadrul acestui Birou îi consiliază pe studenţi şi în ceea ce priveşte modul de selectare a unui loc de muncă potrivit calificărilor şi competenţelor dobândite. programului de masterat „Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică”. a scrisorii de intenţie. În privinţa competenţelor de consiliere. cu mai puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a transmite doar informaţii vezi P-07. P-19. modul de întocmire a CV-ului.4 Centrarea pe student a metodelor de învăţare În Programul de masterat STATISTICĂ. Profesorii menţin legătura cu studenţii prin e-mail. bibliografie. tematica pentru examen. Relaţia dintre student şi profesor este una de parteneriat.E. resurse în format electronic şi dialog cu studenţii) şi materiale auxiliare. cadrele didactice au stabilite ore de consultaţii pentru studenţi în vederea elaborării lucrării de disertaţie. IP B2. precum şi alte informaţii legate de activitatea de predare: tematica cursului. Academia de Studii Economice din Bucureşti 39 învăţare. orele de consultaţii. pagina personala de web pentru tematică.5 Orientarea în carieră a studenţilor În cadrul Biroului de Marketing. Fiecare cadru didactic are o pagină personală pe site – ul A. de la tablă. Consiliere şi Orientare în Carieră studenţii beneficiază de consultaţii privind alegerea unui loc de muncă. Cadrele didactice îşi adaptează metodica predării în funcţie de necesităţile studenţilor. Profesorii au ore de permanenţă la dispoziţia studenţilor vezi P-23 şi personalizează îndrumarea la cererea studentului. e-mail. cât şi a aplicaţiilor de la seminar. prezentarea la un interviu. precum şi personalităţii acestora. în care fiecare îşi asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţarii.

Centrul de cercetări avansate pentru modelare cibernetică microeconomică şi macroeconomică – CIBEREC (CCS14).1. cea desfăşurată în cadrul programului de studii de masterat STATISTICĂ este coordonată de Departamentul de Cercetări Economice.2. Statistică şi Informatică Economică . cât şi de la nivelul Centrelor de Cercetare.B. Cadrele didactice ale programului de studii participă anual la competiţiile naţionale şi internaţionale lansate din domeniul cercetării ştiinţifice.ase. inclus în planul strategic al facultăţii de Cibernetică.2 şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetarea sunt adoptate de Senat şi Consiliile facultăţilor. care aparţin facultăţii de Cibernetică. Interesele de cercetare sunt predominant instituţionale.3.1. Statistică şi Informatică Economică.http://www. logistice şi umane suficiente pentru a realiza obiectivele propuse. Academia de Studii Economice din Bucureşti 40 S.E. în Planul strategic al A.B. Există un ethos şi o cultură a cercetării şi preocupări pentru valorificarea rezultatelor cercetării. atât de la nivelul catedrelor. Departamentul de Cercetări Economice. Semestrial apare şi se difuzează în ASE Buletinul Informativ al Departamentului de Cercetări Economice. ASE-108. implicit. Activitatea programului de masterat se desfăşoară în următoarele centre de cercetare: ECO-INFOSOC . Centrul de sondaje şi anchete – CSA (CCS13) şi Centrul de Cercetări pentru Prognoza Macroeconomică şi Regională .E. Programe de cercetare Academia de Studii Economice din Bucureşti are o strategie pe termen lung şi programe pe termen mediu şi scurt care se referă la obiectivele. Personalul didactic desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică pe care o acoperă în cadrul programului.3. şi.ro/default-hv.S. precum şi la resursele de realizare.B. în conformitate cu specializările şi preocupările ştiinţifice proprii – vezi P-15.PM FORUM (CCS06).1.2 Realizarea cercetării Cercetarea dispune de resurse financiare. ASE-10.1.1. proiectele şi rezultatele aşteptate ale cercetării.S. în calitate de organizatoare a programului de masterat vezi P-20. funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare vezi ASE 47 şi ASE 17. respectiv.S. Centrul de cercetări în managementul proiectelor .php.1.Modelarea şi informatizarea proceselor economico-sociale (CCS01). Planul de cercetare al programului de de masterat STATISTICĂ se regăseşte la nivelul tuturor catedrelor al căror discipline fac parte din Planul de învăţământ al programului de studiu.2.E –vezi ASE-10. Există la nivelul A. Temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria ştiinţifică a domeniului de masterat – vezi P-13. . precum şi un raport al activităţii de cercetare desfăşurat în etapa anterioară vezi ASE-108.CCS19. ASE-10. odată cu specificarea practicilor de obţinere şi de alocare ale resurselor de realizare şi a modalităţilor de valorificare. IP.3. IP. care oferă logistică şi consultanţă pentru a stimula implicarea în programe de cercetare şi colaborarea specialiştilor din diferite domenii . Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul A. care funcţionează în baza Regulamentului privind organizarea.vezi P-14 şi.Promar .1 Programarea cercetării Strategia pe termen lung vezi ASE-10. Programul de studii de masterat STATISTICĂ dispune de un plan propriu de cercetare ştiinţifică – vezi P-12. în care sunt prezentate planurile de cercetare din ASE.dce.

funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice vezi ASE-47 şi a Procedurii pentru derularea contractelor de cercetare din ASE vezi ASE. IP.2. pentru consacrarea unei culturi a calităţii şi pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor de calitate.S.1.1. publicaţii ştiinţifice. P-16.4. P-16.S.C.1 – Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii S. transfer tehnologic prin centre de cercetare. simpozioane. ASE-107. O parte din publicaţii sunt menţionate în baze de date internaţionale de referinţă şi indexate ISI –vezi P-16.1 Organizarea sistemului de asigurare a calităţii În A. Statistică şi Informatică Economică organizează periodic cu cadrele didactice.1. la expoziţia la care participă editurile din ţară. ISSN sau în reviste dedicate activităţii organizate – vezi P-18. P-16. Anual. contracte. recunoscute de CNCSIS.S. Facultatea de Cibernetică.3. din ţară şi/sau străinătate.2.C. iar comunicările sunt publicate în buletine ştiinţifice cotate ISBN.2.1.1. asigurarea documentării şi menţinerea conformităţii SMC cu cerinţele standardului de referinţă..3 Valorificarea cercetării Cercetarea este valorificată prin: publicaţii pentru scopuri didactice. cercetătorii şi absolvenţii.3. ASE-107. sesiuni ştiinţifice. P-16. P-16. consultanţă etc.E. elaborarea „Programul anual al auditurilor interne” şi urmărirea realizării . ASE-107.5.B.E vezi ASE-107. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice ale programului sunt valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate sau edituri din ţară. Academia de Studii Economice din Bucureşti 41 Activitatea de cercetare ştiinţifică din ASE se desfăşoară în baza Regulamentului privind organizarea. pe bază de contracte sau convenţii încheiate cu parteneri din ţară şi/sau din străinătate. conferinţe.Managementul calităţii C. cu evaluare atestată de către comisii de specialitate –vezi P-16.3.E.3.1. sau din străinătate. -vezi P-16.S.E. în special cele care conţin rezultatele cercetării ştiinţifice desfăşurate în A. mese rotunde. P-16. ale cărui principale atribuţii sunt: elaborarea/revizuirea documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii (SMC) la nivelul A. IP.2.1.54.E.S. brevete etc. A. expertiză. la Conferinţa Naţională a CNCSIS. ASE- 107. Rezultatele cercetărilor desfăşurate în ASE pe bază de contract/grant câştigate prin competiţie sau încheiate cu mediul de afaceri sunt prezentate în „Buletinul Ştiinţific al ASE”.S. comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni.E.. seminarii etc.6.1. Editura A.1. Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii Structurile. ASE-107. publicat de Editura A. funcţionează Departamentul de Management al Calităţii. În cadrul centrelor de cercetare ale catedrelor şi facultăţii s-au desfăşurat şi se desfăşoară anual proiecte de cercetare ale căror rezultate au fost valorificate prin lucrări ştiinţifice publicate. C . simpozioane. politicile şi strategiile creează cadrul instituţional pentru dezvoltarea şi monitorizarea efectivă a calităţii. Fiecare cadru didactic are anual cel puţin o publicaţie sau o realizare didactică sau ştiinţifică.3. îşi prezintă publicaţiile semnificative. participă prin mass-media la diseminarea rezultatelor cercetarii.

monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu şi diplomelor ce corespund calificărilor .2. formată din colectivele de conducere lărgite cu responsabilii cu calitatea/auditorii interni şi reprezentanţii angajatorilor vezi P-25. C. Comisia A. Fiecărei politici îi corespund strategii de realizare cu prevederi şi termene concrete. evaluarea anuală a activităţilor de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică.1.1. anual şi ori de câte ori este nevoie structurile interne didactice şi de cercetare.2 (publicat pe site-ul ASE). în baza căruia sunt auditate semestrial. în domeniul calităţii vezi ASE- 114 şi Obiectivele A. IP. Programul anual de audit intern al A. evaluarea periodică a personalului didactic vezi ASE-17. Pentru programul de de masterat STATISTICĂ există Comisia de monitorizare şi evaluare periodică a calităţii programelor şi a activităţilor desfăşurate vezi P-26.1. ASE-116. asigurarea înregistrării şi păstrării documentelor elaborate cu prilejul auditului intern (dosar de audit). termene de realizare.E. Academia de Studii Economice din Bucureşti 42 acestuia. Aprobarea. activităţi. are drept criterii conformitatea cu cerinţele SR EN ISO 9001/2001 şi alte cerinţe ale actelor normative care reglementează procesul de învăţământ superior vezi ASE-113.S. Acestea se elaborează anual. La nivelul A.E. monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate S. în domeniul calităţii vezi ASE-115 publicate pe site-ul ASE. cât şi la nivelul programului de studiu vezi P-29. Pentru programul de masterat STATISTICĂ este constituită Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii a facultăţii.S. În cadrul programului de masterat STATISTICĂ există responsabili cu probleme de management al calităţii vezi P-27 şi auditori interni ai SMC din ASE vezi P-28. La nivelul Senatului ASE este constituit Consiliul Calităţii. precum şi organizarea şi funcţionarea acestora. ASE-109. cu obiective. analiza informaţiilor privind evaluarea satisfacţiei clienţilor.1.2. 11 din OUG 75/2005 vezi ASE-111 şi care promovează în ASE o cultură a calităţii. ASE-109. sunt reglementate de Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică în cadrul ASE vezi ASE-112. este constituită Comisia de evaluare si de asigurare a calităţii.S. Atribuţiile acestor comisii.E. ASE are implementat şi menţine un Sistem de Management al Calităţii certificat de un organism acreditat în acest sens vezi ASE-109. Aceste strategii se concretizează în Programul de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică. şi comisiile facultăţilor lucrează în mod integrat. care are un rol consultativ în fundamentarea deciziilor cu privire la politica şi obiectivele ASE referitoare la calitate vezi ASE- 110.2 –Proceduri privind in iniţierea. formată în conformitate cu art. atât la nivel ASE vezi ASE-116.S. responsabilităţii.C.3.E.1. ASE-109.C.2 Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii Pentru fiecare an universitar se elaborează Politica A.S.E.

prin afişare sau prin publicare şi este pus la dispoziţia organismelor abilitate pentru evaluarea externă a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică. atribuţii în acest sens o are Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii a programului de studii vezi P-25. Programul de studii de masterat STATISTICĂ este similar programelor de studii de masterat din învăţământul superior european.S..2 Corespondenţa dintre diplome şi calificări Programul de masterat va fi revizuit periodic în baza Cadrului naţional al calificărilor vezi D-03. De asemenea.E. şi a programului de studiu se realizează anual. în concordanţă cu specificul domeniului de studii. monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu sunt reglementate de Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică în cadrul ASE care este aplicat în mod riguros şi consecvent vezi ASE-112.S. Pe baza acestui raport.2. semestrial şi ori de câte ori este nevoie analiza SMC efectuată de management în baza unei proceduri de sistem vezi ASE-118. elaborarea acestora fiind descrisă în Procedura de elaborare a planurilor de învăţământ vezi ASE-121.S.1 Existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la iniţierea. Programul de studii de masterat este elaborat în funcţie de cerinţele calificării universitare şi în funcţie de dinamica pieţei universitare şi profesionale vezi P-22.C. monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu În A. aprobarea. iar acesta este aplicat în mod riguros si consecvent.E. P-31. discipline de sinteză. . se elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică. Anual este întocmit un Raport de evaluare internă privind calitatea serviciilor educaţionale şi de cercetare din ASE de către Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii de la nivelul ASE. raport pe care-l prezintă în faţa Senatului universitar vezi ASE-117. IP. aprobarea. monitorizarea si evaluarea periodică a fiecărui program de studiu si a diplomelor emise. Rezultatul acestei monitorizări şi evaluări se concretizează într-un raport de evaluare al programului de studiu vezi P-30. iar structura planurilor sale de învăţământ este compatibilă cu cea a planurilor de învăţământ din universităţi ale Uniunii Europene. Academia de Studii Economice din Bucureşti 43 În Academia de Studii Economice din Bucureşti există un regulament privitor la iniţierea. La nivelul A. IP.E.2. a procedurii operaţionale Evaluarea satisfacţiei clientului vezi ASE-106 şi în concordanţă cu Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică în cadrul A. Planurile de învăţământ ale programului de masterat STATISTICĂ cuprind discipline de cunoaştere avansată în domeniul studiilor universitare de masterat (discipline de aprofundare).C. cât şi module de pregătire complementară. cu un conţinut corespunzător misiunii asumate. Acest raport este adus la cunoştinţa clienţilor şi celorlalte părţi interesate. în cadrul programului de pregătire a masterandului este prevăzută şi o componentă de cercetare ştiinţifică. La nivelul programului de masterat STATISTICĂ.1. ASE-119. necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului de studii universitare de masterat pe piaţa muncii – vezi P-06.1. Programele de studii se concretizează prin Planurile de învăţământ şi Programele analitice. vezi ASE-112 de către Comisiile de monitorizare şi evaluare periodică a calităţii programelor şi a activităţilor desfăşurate.

Elveţia.php).stat.html) . axat pe variatele aplicaţii ale statisticii în diferite domenii de activitate şi îndeosebi în domeniul economic. care oferă o pregătire statistică de înalt nivel ştiinţific.ethz. .1. Facultatea de Statistică Economică şi Socială.utah. .programul de master în Statistică organizat de Universitatea din Wollongong. Australia (http://www.programul de master în Statistică organizat de Universitatea din Newcastle.Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării S.be/masterBologna/index. Academia de Studii Economice din Bucureşti 44 Programul de studii de masterat Statistică este similar programelor de studii din învăţământul superior european.ch/teaching/master). programul de masterat pune accentul pe însuşirea şi aplicarea metodologiei statistice şi încurajează utilizarea acesteia în cadrul temelor de cercetare ştiinţifică. .programul de master în Statistică organizat de Universitatea New South Wales.au/informatics/maths/students/prospective/UOW024188. .newcastle. Borlänge Suedia (http://www3.maths.htm). Ohio.uow. Facultatea de Matematică şi Statistică. Sydney.au/statistics/study/mstat.utah.mstat. iar structura planurilor sale de învăţământ este compatibilă cu cea a planurilor de învăţământ din universităţi de prestigiu cum sunt: .3 .pitt.programul de master în Statistică Aplicată organizat de Ohio State University.programul de master în Statistică Aplicată organizat de Universitatea din Pittsburgh.html) .ch/ses/metri/masterstat/) .C. Evaluarea studenţilor În Academia de Studii Economice din Bucureşti examinarea şi notarea studenţilor se fac pe bază de criterii. . Numeroase programe de masterat în statistică sunt oferite şi de universităţi din SUA: .mstat.edu.programul de master în Statistică organizat de Universitatea din Geneva.edu/busreq.stat.programul de master în Statistică organizat de Institutul Federal Elveţian de Tehnologie din Zurich. Geneva. Belgia (http://ucs.aspx). Wollongong. regulamente şi tehnici care sunt riguros şi consecvent aplicate.edu. SUA (http://www. Se elaborează suplimentele la diplomă care conţin elemente privind competenţele asigurate de programul de studii vezi ASE-120.unsw.programul de master în Statistica organizat de Universitatea din Utah.html).au/program/11044. care este destinat studenţilor care doresc să lucreze în domeniul statisticii aplicate sau pregătesc un doctorat în statistică.du.edu.html). cu specializarea Econometrie ( http://www. . (http://stat.programul de master în Statistică organizat de University Center for Statistics (UCS) of the Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Diplomele emise sunt elaborate în funcţie de calificarea universitară obţinută prin parcurgerea programului de studii respectiv.kuleuven. Elveţia (http://www.edu/graduate/masters-applied-statistics. Australia (http://www.osu.htm) şi cu specializarea Management ( http://www.edu/econreq.htm).3.se/templates/Programme_5017.unige.edu/prospective/programs/mas. Australia (http://www. Facultatea de Matematică şi Statistică Aplicată. C. SUA (http://www.programul de master în Statistică Aplicată organizat de Dalarna University.

lucrări practice.C. şi ponderea diferitelor activităţi în evaluarea finalăvezi P-07. învăţarea şi examinarea. pe cursuri şi programe de studiu Fiecare curs este astfel proiectat încât să îmbine predarea. Academia de Studii Economice din Bucureşti 45 IP. Calitatea personalului didactic si de cercetare Academia de Studii Economice din Bucureşti dispune de personal didactic care.C. titularizate în învăţământul superior conform normelor legale. ponderea acestor componente în nota finală.4 – Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral S. este adecvat numărului total al studenţilor. C. on- line.1.1 Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi Personalul didactic al programului de masterat STATISTICĂ este alcătuit din 15 profesori universitari. . Evaluarea cunoştinţelor la programele cu prezenţă în campus se face în zilele şi sălile stabilite. monografii) prevăzute în planul de învăţământ şi programa analitică de la disciplina respectivă.vezi P-02.3. în cazuri de excepţie. seminar. la iniţiativa Biroului Consiliului facultăţii. V Evaluarea cunoştinţelor vezi ASE-19 şi Procedura de evaluare a cunoştinţelor studenţilor vezi ASE-105. componentele de activitate a studenţilor care vor fi evaluate. IP. Integrarea examinării în proiectarea predării şi învăţării. modalitatea de desfăşurare a examenelor/verificărilor sunt prezentate în Programele analitice vezi P-07.4. în prezenţa cadrului didactic care a predat disciplina respectivă şi a cadrului didactic care a condus seminariile şi lucrările practice.4% sunt profesori universitari conducători de doctorat .C.1.4. la propunerea catedrei care gestionează disciplina. de regulă. modul de examinare.3. P-07bis. Din programele analitice se observă numărul orelor de curs. 2 conferenţiari universitari şi 5 lectori universitari .1. Procedeele de examinare şi evaluare a studenţilor sunt centrate pe rezultatele învăţării şi anunţate studenţilor din timp şi în detaliu. Din totalul posturilor din statul de funcţii al programului de masterat STATISTICĂ 100% sunt acoperite cu cadre didactice cu norma de bază în ASE. referate. iar dintre acestea 36.vezi P-04. evaluarea se face de către o comisie desemnată de acesta. Cursanţii au dreptul să se prezinte la evaluarea finală a disciplinei numai dacă s-au achitat de toate obligaţiile profesionale (proiecte. P- 07bis. Forma de evaluare. lucrări aplicative. ca număr şi ca bază de funcţionare. Evaluarea cunoştinţelor la programele on-line se desfăşoră. sub supraveghere. pe ficare domeniu în parte. laborator.C.1 Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea studenţilor care este aplicat în mod riguros şi consecvent Există Regulamentul privind activitatea profesională de la programul de masterat – cap.2.1. IP.

Prin informaţiile culese în cadrul aprecierii colegiale se vor urmări cu precădere aspectele deontologiei profesionale şi calităţile personale în raport cu membrii colectivului. aprobat de Senat vezi ASE-124. Aprecierea din partea colegilor (peer review) se poate face prin şedinţe de catedră/departament sau prin chestionare. Statele de funcţii ale personalului didactic se întocmesc anual. bine. şi numărul de studenţi înmatriculaţi este apreciat la nivel optim. Pentru criteriul 1 se acordă calificativele foarte bine.Activitatea didactică . Criteriul 1 de evaluare . pentru programul de masterat evaluat. satisfăcător şi nesatisfăcător. care se aplică opţional după fiecare ciclu semestrial de instruire şi ale cărui rezultate sunt confidenţiale. fiind accesibil şefului de catedră (în baza căruia întocmeşte fişa de evaluare a conducerii catedrei).4. Evaluarea colegială este o componentă esenţială a evaluării periodice a cadrelor didactice. decanului. evaluarea din partea studenţilor şi evaluarea din partea şefului de catedră.Activitatea didactică . Obţinerea calificativului foarte bine sau bine înseamnă îndeplinirea criteriului. fiind bazată pe criterii generale şi pe preferinţe colegiale. iar funcţiile didactice şi numărul posturilor se stabilesc ţinându-se seama de Planurile de învăţământ şi de formaţiile de studiu. condusă de Decan vezi P-32. rectorului si persoanei evaluate. Evaluarea din partea studenţilor reprezintă o componentă importantă în formarea unei opinii corecte despre performanţa profesională şi morală a fiecărui cadru didactic şi se face prin chestionare.C. Criteriul 1 de evaluare .4. fiind periodică şi obligatorie. satisfăcător şi nesatisfăcător. .3 Evaluarea personalului didactic de către studenţi Există un formular de evaluare de către studenţi a tuturor cadrelor didactice.se concretizează într-un raport de sinteză ce cuprinde informaţiile şi aprecierile din următoarele surse: autoevaluarea activităţii didactice. IP.2 Evaluarea colegială Evaluarea colegială este organizată periodic. evaluarea din partea colegilor (peer review). învăţământ distanţă.E. Obţinerea calificativului foarte bine sau bine înseamnă îndeplinirea criteriului.S.1.1. bine.C. La nivelul facultăţii există o comisie de evaluare periodică a cadrelor didactice formată din 5 membri. în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic vezi ASE-122 şi cu Procedura de evaluare a cadrelor didactice vezi ASE- 123. evaluarea din partea studenţilor şi evaluarea din partea şefului de catedră. Pentru criteriul 1 se acordă calificativele foarte bine. Normele didactice şi de cercetare se cuantifică în ore convenţionale şi se stabilesc conform Metodologiei privind întocmirea statelor de funcţii şi de personal didactic din ASE pentru anul universitar 2006/2007 pentru toate activităţile didactice (învăţământ zi. evaluarea din partea colegilor (peer review).se concretizează într-un raport de sinteză ce cuprinde informaţiile şi aprecierile din următoarele surse: autoevaluarea activităţii didactice. Academia de Studii Economice din Bucureşti 46 Raportul dintre numărul de cadre didactice titulare cu norma de bază în A. cursuri postuniversitare) vezi ASE-74. master. Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic vezi ASE-122 şi Procedura de evaluare a cadrelor didactice vezi ASE-123 prevăd că evaluarea din partea studenţilor este o componentă esenţială a evaluării periodice a cadrelor didactice. IP.

C.4 Evaluarea de către managementul universităţii Evaluarea periodică a cadrelor didactice se realizează în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea periodică a calităţii personalului didactic vezi ASE-122 şi Procedura de evaluare a cadrelor didactice vezi ASE-123. Autoevaluarea şi evaluarea anuală a cadrelor didactice din A. împreună cu decanul facultăţii şi cu cadrul didactic implicat in procesul de evaluare. După evaluarea de către şeful de catedră şi a comisiei de evaluare a facultăţii.E. există Biroul de Evaluare Academică. IP. dispune de un formular de evaluare multicriterială a fiecărui cadru didactic.1.1 Disponibilitatea resurselor de învăţare A. Rezultatul evaluării se concretizează în eliberarea unui Certificat de evaluare care cuprinde: perioada evaluării. evaluarea din partea studenţilor şi evaluarea din partea şefului de catedră.E. condusă de regulă de decan şi compusă din membrii Biroului Consiliului Facultăţii.E.S. în baza unui dosar de evaluare. IP. săli de lectură etc. calificativul obţinut vezi ASE-125.S. distincţii. Fiecare cadru didactic se autoevaluează şi este evaluat anual de către şeful de catedră. asigură resurse de învăţare (manuale.S. ale cărui principale atribuţii sunt descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare vezi ASE-17. dosarul este evaluat de Comisia de evaluare a facultăţii. vezi ASE-38.5. Evaluarea cadrelor didactice se face în două etape: în primă fază.) pentru fiecare program de studiu în biblioteci.5 – Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării S. salarizarea şi acordarea de premii. Evaluarea se face periodic. Acesta centralizează rezultatele procesului de evaluare şi gestionează baza de date corespunzătoare procesului de evaluare ale cadrelor didactice.. autoevaluarea cadrului didactic fiind piesă obligatorie la dosarul de evaluare a cadrului didactic. evaluarea din partea colegilor (peer review). Resurse de învatare şi servicii studenţeşti În Academia de Studii Economice din Bucureşti resursele şi serviciile oferite studenţilor sunt suficiente.5. A. În a doua fază.1. se realizează şi în baza Planului de cercetare anual.4. tratate.E.C. fiind indicate punctele slabe şi cele bune ale evaluării în vederea îmbunătăţirii activităţii de către persoana în cauză. gradaţii/salarii de merit personalului didactic depind de rezultatul evaluării vezi ASE-122.1. într-un raport de sinteză ce cuprinde informaţiile şi aprecierile din următoarele surse: autoevaluarea activităţii didactice. referinţe bibliografice.S. dosarele de evaluare ale cadrelor didactice se depun la Biroul de Evaluare Academică. Promovarea. Rezultatele procesului de evaluare a cadrelor didactice se prezintă şi se analizează în Biroul Senatului ASE. În cadrul Departamentului de Managementul Calităţii din A. criteriile de evaluare. adecvate şi relevante pentru facilitarea învăţării şi pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate. în format clasic sau electronic .C. C. antologii etc. vezi ASE-123. evaluarea se face de către şeful catedrei. Academia de Studii Economice din Bucureşti 47 Rezultatele evaluarii cadrelor didactice se analizeaza de catre şeful de catedră.

S.C. următoarele atribuţii principale: informează şi consiliază potenţialii beneficiari şi promotori de proiecte cu privire la actualele programe comunitare educaţionale şi diseminarea informaţiilor referitoare la Noul Program Integrat de Educaţie Continuă. Cursurile se predau în săli cu videoproeicţie şi echipamente audio.S.. Se utilizează tehnici moderne de predare.S.129 capitole full-text teze de doctorat şi se asigură accesul on-line la următoarele baze de date EBSCO.S. caracteristicile studenţilor.E.ase. IP. În cadrul A. organizează procese de selecţie pentru mobilităţi Socrates şi Leonardo da Vinci în cadrul instituţiei în condiţiile reglementate de Uniunea Europeană.5.S. memorie vizuală şi auditivă. JStor -http://www. dispune de programe de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte în învăţare şi de recuperare a celor cu dificultăţi în învăţare. de un număr corespunzător de volume din ţară şi străinătate şi de abonamente la principalele reviste de specialitate din ţară şi străinătate pentru fiecare disciplină care defineşte un program de studiu. SCOPUS.E. organizează şi monitorizează modul de derulare a mobilităţilor studenţeşti şi de cadre didactice participante la programele comunitare. cu un număr total de 394 de locuri în sălile de lectură. P-34bis.5. oferă studenţilor acestui program de studii fond de carte din literatura de specialitate română şi străină şi cursuri de specialitate într-un număr de exemplare care acoperă integral disciplinele din planurile de învăţământ ale tuturor anilor de studiu. în cursuri şi materiale didactice. 263 capitole full-text carte veche.2 Predarea ca sursă a învăţării Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs. conforme cu programul de studiu.C. întocmeşte şi supune spre aprobarea Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti Regulamentul de organizare a proceselor de selecţie privind programele comunitare. IP.biblioteca. aferent diferitelor discipline din planurile de învăţământ.1.5. 963 articole full-text din reviste ASE şi 6. dispune.E. Academia de Studii Economice din Bucureşti 48 şi gratuit.56% reprezintă titluri de carte sau cursuri de specialitate pentru domeniul economic. funcţionează Biroul pentru Programe Comunitare care îndeplineşte. IP.E. cea mai mare parte dintre titluri fiind apărute în ultimii 10 ani.C.S. corespunzător misiunii asumate la nivelul întregii universităţi şi ale programelor sale de studii – vezi P-34. ProQuest. există 135. Bibliotecile A. Biblioteca A.399 intrări bibliografice în catalogul online.. ScienceDirect. în domeniul său de activitate.E.3 Programe de stimulare şi recuperare A.4 Servicii studenteşti . Din fondul total de carte 84. asigură un număr suficient de publicaţii şi periodice româneşti şi străine.E. toate sălile de curs şi seminar fiind dotate cu tehnică IT şi conexiune Internet. pe principiile Cartei Europene pentru calitate în mobilitate şi ale Cartei ASE Bucureşti. forma de învăţământ şi criteriile de calitate predefinite vezi P-06. Fondul de carte al bibliotecilor proprii A.E.ro/informatii/sali_lectura/.vezi P-33. În cadrul bibliotecilor A.1. corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ ale programelor de studii şi de o reţea de calculatoare conectate la internet. acoperă nevoile tuturor studenţilor aflaţi în ciclul şi în anul de studii la care sunt prevăzute disciplinele respective . Biblioteca A. folosind-se strategii care fac apel la comunicare interactivă. dotată cu şapte săli de lectură şi două servicii de împrumut.E. în edituri de prestigiu. Bibliotecile A.1.S.S. dispune de un fond de carte propriu. pe lânga accesul electronic.

diferite servicii de consiliere. pe baza scanării testelor grilă completate de candidaţi.asp. două săli de fitness.1 Baze de date şi informaţii A. care au o administraţie eficientă. Academia de Studii Economice din Bucureşti 49 A. dispune de un numar minim de servicii sociale.C.C. salarizarea personalului didactic şi tehnico-administrativ. cu program de luni până vineri. . evidenţa studenţilor.6. care se compune din: două săli de jocuri şi tenis de câmp. ASE-61. dotate cu aparatură tehnică de specialitate moderna şi instalaţii de audio amplificare. C. o sală de cultură fizică medicală. acordarea burselor şi mobilităţilor intracomunitare (Socrate Erasmus). are un sistem informatic care facilitează colectarea. În campusul Moxa există un cabinet medical pentru studenţi cu 3 medici şi 5 asistente. o sală de gimnastică aerobică şi judo.2. gestionarea activităţii de cercetare ştiinţifică. acordarea burselor. prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii.S:E. departamente. cu o capacitate totală de aproximativ 5700 de locuri de cazare.30 – 19. dar şi a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a masteranzilor. În campusul Moxa există un Club studenţesc. Bazele de date se află la nivel rectorat.6 . referitoare la asigurarea internă a calităţii S. orele 7. Majoritatea proceselor care se desfăşoară în ASE sunt informatizate: admiterea studenţilor. culturale si sportive pentru studenţi cum sunt: spaţii de cazare pentru 60. Academia de Studii Economice din Bucureşti dispune de 18 cămine.30 http://www.6. o sală de dezvoltare fizică. catedră. Atribuţiile acestui compartiment sunt descrise în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare vezi ASE-17.1. Sisteme de informaţii Academia de Studii Economice din Bucureşti colectează.E. dispune de cămine aflate în folosinţă permanentă sau temporară şi de trei spaţii special amenajate pentru prepararea şi servirea mesei de către studenţi şi cadre didactice. Consiliere şi Orientare în Carieră care asigură studenţilor din ASE servicii de informare şi consilierea carierei .15% din studenţi. prelucrează şi analizează date şi informaţii privind starea calităţii educaţiei şi a vieţii studenţilor în spaţiul universitar. contabilitatea instituţiei.1.S. Cazarea studenţilor în ASE este reglementată de Regulamentul privind reprezentarea şi activitatea socială a studenţilor vezi ASE-20 şi Metodologia de cazare vezi ASE-61.S. bază sportivă.S. Pentru cazarea studenţilor săi.1.ro/site/despre/cabinet/medical. La nivelul programului de master STATISTICĂ există baze de date şi sisteme informatice pentru desfăşurarea laboratoarelor de specialitate. situaţiile şcolare.Baza de date actualizată sistematic.E. în care studenţii se întâlnesc şi desfăşoară anumite activităţi culturale şi sociale. evaluarea periodică a cadrelor didactice. Există Biroul Marketing. este realizată de către Departamentul de Informatică în a cărui componenţă se află Serviciul Sisteme pentru managementul instituţiei şi Serviciul Sisteme pentru activităţi didactice vezi ASE-17.ase.E. facultate – la secretariat. IP. elaborarea Foilor Matricole. Gestionarea bazelor de date în A. Baza materială a Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport cuprinde un Complex Sportiv dat în folosinţă în 1996. repartizarea locurilor în cămin. A.

oportunităţi de angajare etc. ASE-126. campusul universitar.1.1. ASE-99. taxe.1. pentru toate calificările şi programele de studiu. ASE-126. bibliografie. planuri de invăţământ. planurile de învăţământ. şi pentru studenţi. Academia de Studii Economice din Bucureşti 50 C.8. ASE-126. noutăţi legislative. Aceste informaţii se găsesc pe site-ASE www.7. centre cercetare. proceduri de înscriere pentru concursul de admitere.3.6. ASE-126.1. în special. certificatele.ase. competenţe formate.1. . program secretariat. rezultatele competiţiilor de atribuire a contractelor de cercetare. Consiliere şi Orientare în Carieră care oferă informaţii (direct în cadrul şedinţelor de consiliere individuală sau în grup la sediul biroului. Oferta de informaţii publice ASE şi toate facultăţile ei oferă informaţii şi date.ro. Informaţie publică În Academia de Studii Economice din Bucureşti se asigură transparenţa publică a datelor şi informaţiilor. ASE- 126.E. obiectivele urmărite. evenimente ştiinţifice şi culturale desfăşurate. planuri de învăţământ. târguri educaţionale) despre: facultăţile Academiei de Studii Economice din Bucureşti. telefon.C. Programul de masterat STATISTICA îşi prezintă oferta pe pagina de Internet la adresa www. învăţământul la distanţă organizat de A.ro unde se găsesc informaţii pertinenete privind misiunea.S. în general. facilităţile oferite studenţilor.7..masterstiintific.şi centrele teritoriale . statistica rezultatelor admiterii din anii precedenţi. Există Biroul Marketing. Senat.Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi.7. ASE-126. baza legislativă internă şi naţională şi despre orice aspecte de interes pentru public. diplomele. programele de studiu. în formă tipărită şi în formă electronică. rezultate concursuri didactice. programul admiterii.4. în care sunt prezentate ultimele hotărâri luate la nivel de Birou Senat. precum şi la distanţă: e- mail. reviste editate. ASE-126. sau participând la întâlnirile cu elevii în licee. componenţa dosarului de înscriere. diplomele şi calificările oferite S. condiţii de înscriere. date statistice. ASE publică „Scrisoarea de informare” periodică vezi ASE-126. personalul didactic şi de cercetare.5.7 . despre calificările. programa de admitere. pagină personală student. bază cercetare.C. programele analitice. actuale şi corecte. facilităţi oferite candidaţilor.2. În fiecare an se elaborează şi se publică Ghidul admiterii vezi ASE-99. precum şi pe site-ul fiecărei facultăţi şi catedre. programe analitice. cantitative si calitative. după caz.2 în care sunt prezentate programele de studiu. oferta educaţională. IP. procesul de învăţământ organizat pe sistemul de credite transferabile.ase.

Academia de Studii Economice din Bucureşti 51 C.E. analiza informaţiilor privind evaluarea satisfacţiei clienţilor. prin afişare sau prin publicare şi este pus la dispoziţia organismelor abilitate pentru evaluarea externă a calităţii .S.3.1. precum şi organizarea şi funcţionarea acestora. de către Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii de la nivelul A. Anual este întocmit un Raport de evaluare internă privind calitatea serviciilor educaţionale şi de cercetare din A.S.E. ASE-109. vezi P-28.E. are structura şi desfăsoară activităţile prevăzute prin reglementările în vigoare.S. raport pe care-l prezintă în faţa Senatului universitar vezi ASE-117.E.C. Comisia coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii În A.E. Structura instituţionala de asigurare a calităţii educaţiei este conformă prevederilor legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a fost înfiinţată.C. ale cărui principale atribuţii sunt: elaborarea/revizuirea documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii(SMC) la nivelul A. Această comisie a fost stabilită de Senatul A. este constituită Comisia de evaluare si de asigurare a calităţii. conform legii. S.S. anual şi ori de câte ori este nevoie structurile interne didactice şi de cercetare. sunt reglementate de Regulamentul privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică în cadrul A.E.S.E.1. asigurarea documentării şi menţinerea conformităţii SMC cu cerinţele standardului de referinţă.1.2.S.. La nivelul programului de masterat STATISTICA este constituită Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii. În cadrul programului de masterat STATISTICA există responsabili cu probleme de management al calităţii vezi P-27 şi auditori interni ai SMC din A.S. ASE are implementat şi menţine un Sistem de Management al Calităţii certificat de un organism acreditat în acest sens vezi ASE-109.1. Acest raport este adus la cunoştinţa clienţilor şi celorlalte părţi interesate. formată în conformitate cu art. asigurarea înregistrării şi păstrării documentelor elaborate cu prilejul auditului intern (dosar de audit). funcţionează Departamentul de Management al Calităţii.S.E. evaluarea anuală a activităţilor de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică. are drept criterii conformitatea cu cerinţele SR EN ISO 9001:2001 şi alte cerinţe ale actelor normative care reglementează procesul de învăţământ superior vezi ASE-113. în baza căruia sunt auditate semestrial. 11 din OUG 75/2005 vezi ASE-111 şi care promovează în A. La nivelul A.8 . formată din colectivele de conducere lărgite cu responsabilii cu calitatea/auditorii interni şi reprezentanţii angajatorilor vezi P-25. o cultură a calităţii. care are un rol consultativ în fundamentarea deciziilor cu privire la politica şi obiectivele ASE referitoare la calitate vezi ASE-110.8.S.Atribuţiile acestor comisii.E. La nivelul Senatului ASE este constituit Consiliul Calităţii.Pentru programul de masterat STATISTICA există Comisia de monitorizare şi evaluare periodică a calităţii programelor şi a activităţilor desfăşurate vezi P-26..Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei. elaborarea „Programul anual al auditurilor interne” şi urmărirea realizării acestuia.S. ASE-109.E.8. Programul anual de audit intern al A. ASE-109. IP. vezi ASE-112. evaluarea periodică a personalului didactic vezi ASE-17..

. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii de la nivelul programului de studiu întocmeşte anual raportul de evaluare internă a programului de studiu şi îl prezintă în faţa Consiliului Facultăţii vezi P-30. Pe baza acestui raport. Academia de Studii Economice din Bucureşti 52 serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică. se elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică. Acest raport se va posta pe pagina web a facultăţii şi a programului de studii.